Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI 1 Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä

2 NAANTALIN KAUPUNKI 2 1 Hankkeen organisaatio 1.1 Tilaaja ja yhteyshenkilö sopimusasioissa Nimi: Naantalin kaupunki/yhdyskuntatekninen osasto Osoite: PL 43, Naantali Yhdyshenkilö: Mika Hirvi Puhelin: neuvonta Matkapuhelin: Sähköposti: 1.1 Valvoja Nimi: Naantalin kaupunki/yhdyskuntatekninen osasto Osoite: PL 43, Naantali Yhdyshenkilö: Jukka Kylmäoja Puhelin: neuvonta Matkapuhelin: Sähköposti: 1.2 Tilaajan yhteistyökumppani Rakennustyö toteutetaan valtion jätehuoltotyönä. Jätehuoltotyön sopijapuolia ovat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Naantalin kaupunki. Nimi: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: PL 523, TURKU Yhdyshenkilö: Kimmo Pakarinen Puhelin: vaihde Matkapuhelin: Sähköposti: 2. Lähtötiedot 2.1 Romualus Lempi-niminen hinaaja upposi satamapaikalleen tammikuussa Aluksen uppoamissyy ei ole tiedossa. Aluksen päämitat ovat: - pituus 28,0 m - leveys 7,0 m

3 NAANTALIN KAUPUNKI 3 - aluksen paino ei ole tiedossa Alus on rakennettu 1963 teräksestä Itä-Saksassa. Aluksessa on moottori ja tekniikka paikallaan. Liitteenä 1 on ote vesikulkuneuvorekisteristä Aluksen ominaisuuksista voi kysyä lisätietoa Reino Huuskoselta. Tilaaja ei kuitenkaan vastaa Huuskosen antamien tietojen oikeellisuudesta. 2.2 Sijainti Romualus sijaitsee Naantalissa Särkänsalmen länsirannalla pienvenetelakan edustalla osoitteessa Lossintie 28. Romualus on nähtävissä Rymättyläntieltä Särkänsalmen tiepenkereeltä. Romualuksen keula on noin 10 metrin ja perä noin 30 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Romualuksen kansirakenteet ovat osittain näkyvissä veden pinnan yläpuolella. Liitteenä 2 on ilmakuva telakka-alueesta, jossa näkyy romualuksen sijainti. 2.3Maa- ja vesialueen omistajat Romualus sijaitsee yhteisellä vesialueella. Romualuksen kohdalla sijaitsevan maa-alueen omistaa Pekka Sariola. Aluetta rajaa viereisen pienvenetelakan aita. Tilaaja on hankkinut maanomistajalta luvan maa-alueen käyttämiseen aluksen nostossa tarvittavien nostureiden sijoittamiseksi. Urakoitsijan vastuulla on selvittää rannan soveltuvuus nostotyöhön. Urakoitsija vastaa mahdollisesti aiheuttamistansa vahingoista maa- ja vesialueen omistajille sekä kolmansille osapuolille. Tilaaja ei ole hankkinut lupaa romualuksen nostamiseksi maa-alueelle. 3. Urakkaan kuuluvat työt Tehtävänä on nostaa urakan kohteena oleva, Lempi-niminen romualus, siirtää se purkupaikkaan, purkaa romualus sekä käsitellä metalliromu ja purkujäte asianmukaisesti. Urakkaan kuuluvat kaikki edellä mainitut työt kaikkine työsuunnitelmineen sekä apu- ja valmistelutöineen. Urakoitsija toimii urakassa pääurakoitsijana ja VNP 205/09 (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta) 6 :n mukaisena päätoteuttajana Tutustuminen kohteeseen Urakoitsijan on ennen tarjousta antamista tutustuttava kohteeseen.

4 NAANTALIN KAUPUNKI Hylyn nostaminen Tarjouksessa tulee esittää alustava nostosuunnitelma, josta ilmenee ainakin: - nostomenetelmä - käytettävä kalusto - maa- ja vesialueen suojaaminen mahdollista pilaantumista ja vahinkoja vastaan. - työaikataulu 3.3. Romualuksen siirto Romualuksen nostamisen jälkeen urakoitsijan tulee toteuttaa tarvittavat toimenpiteet aluksen pinnalla pitämiseksi siirtomatkan ajaksi. Ennen Romualuksen siirtämistä purkupaikkaan Trafi suorittaa ns. hinauskatsastuksen. Katsastuksessa Trafin edustaja toteaa hylyn siirtokelpoisuuden. Hinauskatsastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet urakoitsijan tulee korjata ennen hinaukseen ryhtymistä Trafin edustajan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan tulee neuvotella ja sopia hinausreitti sekä ajankohta Liikenneviraston kanssa ennen hinaukseen ryhtymistä Purkupaikka Urakoitsijan tulee hankkia romualuksen purkamiseen soveltuva maa-alue. Urakoitsijan on tarjouksessaan esitettävä luvallinen purkupaikka sekä selostus siitä, miten purkupaikalla estetään maa- ja vesialueen pilaantuminen sekä mahdollinen naapurustolle aiheutuva haitta. Urakoitsija on vastuussa mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista ja vauriosta Purkujätteen käsittely ja tarvittavat luvat Mikäli hylky leikataan suuriksi kappaleiksi purkupaikalla poiskuljetuksen helpottamiseksi metallikierrätykseen, toimenpide ei vaadi erillistä ympäristölupaa. Metallikappaleiden vastaanottajalla tulee kuitenkin olla toiminnalleen ympäristölupa metalliromun käsittelyä tai hyödyntämistä varten ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 mukaan. Urakoitsija vastaa mahdollisesti tarvittavan meluilmoituksen jättämisestä purkupaikan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Metallikappaleiden ja mahdollisten muiden jätteiden kuljetus tulee suorittaa yrityksillä, jotka ovat tehneet jätelain (646/2011) 94 mukaisen ilmoituksen toiminnastaan jätehuoltorekisteriin hyväksymistä varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Sekajäte on toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Mahdollinen ongelmajäte on kerättävä erikseen ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Urakoitsijan on tarjouksessaan esitettävä alustava purku- ja purkujätteenkäsittelysuunnitelma, josta ilmenee ainakin:

5 NAANTALIN KAUPUNKI 5 - purkumenetelmä ja arvioitu työn kesto - purkujätteen vastaanottopaikat jakeittain 3.6. Mahdolliset asbestipurkutyöt Ennen purkutöiden aloittamista tilaaja teettää romualuksen purkukatselmuksen kolmannella osapuolella. Mikäli katselmuksessa havaitaan asbestia, niin asbestin purkamisesta aiheuttamista lisäkustannuksista sovitaan erikseen tilaajan ja urakoitsijan välisessä neuvottelussa. 4. Urakka-aika Hylky tulee nostaa ja siirtää purkupaikalle mennessä. Hylky tulee olla purettu sekä purkujäte toimitettu vastaanottopaikkaan mennessä. Työt voidaan aloittaa, kun urakoitsijan valinta on saanut lainvoiman ja urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin aikaisintaan Urakoitsijan velvollisuus asettaa vakuus Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä, urakoitsijan on annettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamisesta, tilaajan hyväksymä omavelkainen pankki- tai vakuutuslaitostakaus jonka määrä on euroa. Takauksen on oltava voimassa vielä kolme kuukautta yli sopimuksessa määritetyn työn valmistumisajan. Työnaikainen vakuus palautetaan, kun työ on sopimuksen mukaisesti tehty. 6. Vakuutus Urakoitsijan on otettava nosto-, siirto ja purkutyölle urakkakohtainen vahinkovakuutus. Vakuutuksen tulee olla suuruudeltaan vähintään euroa. Urakoitsijalla ja kaikilla urakan aliurakoitsijoilla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 7. Turvallisuutta varmistavat menettelyt Päätoteuttajan on laadittava ennen rakennustöiden aloittamista koko hanketta koskeva työmaan turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma. Suunnitelmat on perustuttava kattavaan ja järjestelmälliseen riskienarviointiin, joka esitetään erillisenä riskienhallintasuunnitelmana. Päätoteuttajan on huolehdittava, että vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan ennen niiden aloittamista suunnitelmat Tulitöissä edellytetään tulityökorttia ja työmaakohtaista tulitöiden valvontasuunnitelmaa. Tulitöitä tehtäessä on urakoitsijoiden noudatettava Finanssialan Keskusliiton suojeluohje Tulityöt, suojeluohjeen 2014 Tarvittavat lakisääteiset ilmoitukset työsuojeluviranomaisille tekee urakoitsija.

6 NAANTALIN KAUPUNKI 6 8. Nosto- ja purkutöiden valvonta Romualuksen nosto- ja purkutöitä valvovat Naantalin kaupungin ympäristövirasto ja ELYkeskus 9. Tarjous 9.1. Tarjoukseen liitettävät selvitykset ja suunnitelmat Tarjoajan referenssiluettelo, jonka tulee sisältää vähintään 2 kpl vastaavia nosto- tai purkutöitä viimeisen kymmenen vuoden ajalta Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset verottajalta, eläkevakuutuslaitoksilta, ilmoitus tarjoajan noudattamasta työehtosopimuksesta, kaupparekisteriote ja todistus voimassaolevasta työtapaturmavakuutuksesta. Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia Luvat ja ilmoitukset - Metallikappaleiden vastaanottajan ympäristölupa metalliromun käsittelyä tai hyödyntämistä varten - Todistus ilmoituksesta ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin jätteiden kuljettamisesta Tarjoukseen liitettävät suunnitelmat: - Alustava nostosuunnitelma - Kartta purkualueesta sekä selostus maa- ja vesialueiden suojaamisesta pilaantumisen estämiseksi. - Alustava purkusuunnitelma - Purkujätteen käsittelysuunnitelma - Hankkeen alustava aikataulu Suunnitelmat tulee tarkentaa ja täydentää urakka-aikana ennen kyseisen työvaiheen aloittamista. Purkujätteen käsittelysuunnitelman tulee lisätä purkutyön päättymisen jälkeen dokumentit muodostuneesta purkujätteiden määrästä ja vastaanottopaikoista jätejakeittain. Tilaaja edellyttää, että tarjoajalla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset sekä valmiudet urakan asianmukaiseen, ammattimaiseen ja huolelliseen toteuttamiseen ja että tarjoaja on suoriutunut em. tavoin mahdollisista aikaisemmin tekemiensä vastaavankaltaisten urakoiden toteuttamisesta Urakkahinta eriteltynä Tarjouksessa tulee esittää nosto, siirto ja purkutyön sekä jätteenkäsittelyn kokonaishinta arvonlisäverottomana seuraavin erittelyin: - Nostotyön kustannukset

7 NAANTALIN KAUPUNKI 7 - Siirtotyön kustannukset - Purkutyön kustannukset sisältäen purkupaikasta aiheutuvat kustannukset - Purkujätteenkäsittelystä aiheutuvat kustannukset Urakoitsijan tulee esittää arvio hyödynnettävän materiaalin arvosta. Purkumateriaali on urakoitsijan omaisuutta ja urakoitsija saa lukea hyödykseen materiaalista mahdollisesti vastaanottopaikalla saatavan korvauksen Urakka on kokonaishintaurakka. Mahdollisista asbestin purkutöistä sovitaan erikseen tilaajan ja urakoitsijan kesken kolmannen osapuolen tekemän purkukatselmuksen perusteella. Urakkasumma maksetaan kahtena suorituksena. Urakkasumman ensimmäinen osa, joka on 35 % kokonaisurakkasummasta, maksetaan kun hinaustarkastus on pidetty ja alus on saatettu kelluvaksi sekä siirretty purkupaikkaan. Urakkasumman loppuosa maksetaan hyväksytyntyösuorituksen ja purkujätteiden dokumentoinnin jälkeen. 10. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet Hintavertailuun pääsemisen edellytyksenä on, että tarjoaja esittää hyväksyttävät dokumentit kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä, katso kohta 9.1. Tarjouskilpailu ratkaistaan tarjousten hintavertailun halvimman kokonaishinnan perusteella. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset. Urakoitsijan valinnan ja hankkeen aloituksen ehtona on riittävän rahoituksen saaminen hankkeelle. 11. Tilaajan työt Tilaaja vastaa hinauskatsastuksen kustannuksista sekä mahdollisesta kolmannen osapuolen suorittamasta purkukatselmuksen kustannuksista. 12. Tarjouksen jättäminen Tarjoukset on jätettävä viimeistään klo 10:00 Osoitteeseen: Tarjous tulee toimittaa osoitteella: Naantalin kaupungin Kirjaamo PL Naantali 13. Tarjouksen voimassaolo

8 NAANTALIN KAUPUNKI 8 Tarjous on voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta. Tarjouksen on oltava voimassa kuuden kuukauden ajan tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tilaaja ilmoittaa tarjouksen tehneille hankintapäätöksestä. 14. Urakkasopimus, sopimusehdot ja asiakirjojen pätevyysjärjestys Urakan toteuttamisesta laaditaan urakkasopimus. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Urakassa noudatettavat asiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat: 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 3. Yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 4. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 5. Tarjous 15. Lisätiedot - Mika Hirvi p tai sähköposti: - Jukka Kylmäoja p tai sähköposti: Tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja esittää mahdolliset kysymykset mennessä Jukka Kylmäojalle sähköpostitse. Tilaaja lähettää vastaukset urakkaa koskeviin kysymyksiin kaikille sähköpostiyhteytensä ilmoittaneille tarjoajille mennessä. Vain tilaajan kirjallisesti (sähköpostilla) toimittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Naantalissa Mika Hirvi Naantalin kaupunki Liitteet Liite 1 ote vesikulkuneuvorekisteristä Liite 2 ilmakuva telakka-alueesta

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot