AVOHAKKUUALUEELLA. 5. Noin 3 m kuitupuun hakkuu ajouran varteen kasoihin, jotka sijaitsevat kohtisuorassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOHAKKUUALUEELLA. 5. Noin 3 m kuitupuun hakkuu ajouran varteen kasoihin, jotka sijaitsevat kohtisuorassa"

Transkriptio

1 2/1971 T U T K I M U S K U I T U P U U N H A K K U U S T A J A L Ä H I K U L J E T U K S E S T A H A R V E N N U S M E T S I S S Ä JA AVOHAKKUUALUEELLA TtJI'KIMUSAINE ISTO Tutkimuksessa, joka iittyy HAKO-toimikunnan tutkimussarjaan, pyrittiin sevittämään eri kehitysuokkien harvennusmetsissä ja avohakkuuaueea ikipituisen ja vapaanpituisen kuitupuun korjuumenetemien ajanmenekkejä, tuotoksia ja kustannuksia maataous- ja metsätraktoreita käytettäessä. Aineisto kerättiin G.A. Serachius Oy:n työmaia Keuruua syksyä 1~69. Tutkimukseen kuuui viisi korjuumenetemää., joia hakattiin yhteensä k-m. Menetemät 1. Noin 3 m kuitupuun hakkuu ajouran varteen kasoihin, jotka sijaitsevat kohtisuorassa ajouraa vastaan. Menetemissä 1-4 ähikujetus kuormaa kantavaa metsätraktoria m kuitupuun hakkuu pastae kasoihin m kuitupuun hakkuu suorimaa. 4. Noin 3 m kuitupuun hakkuu ajouran varteen tien suuntaisiin kasoihin. 5. Noin 3 m kuitupuun hakkuu ajouran varteen kasoihin, jotka sijaitsevat kohtisuorassa ajouraa vastaan. Lähikujetus maataoustraktoria. Kaikissa korjuumenetemissä vamistettiin kuoreista tynkäkarsittua kuusikuitupuuta. Ajouraväi oi noin 3 m kuitupuun menetemissä 30 m ja m kuitupuun menetemissä 20 m. Ajouran eveys oi 3. 5 m. Korjuuoosuhteet Tauukossa 1 on esitetty eri menetemien korjuuoosuhteet.

2 T a u u k k o Työmaan yeistiedot Ensiharvennusmetsä Väjennysmetsä Erittey Avohakkuuaue Menetemä, n:o V Metsikön ikä, Pystyyn jääneen puuston tiheys, runk. /ha Leimikon tiheys, k-m 3/ha Leimikon rungon keskik., k-m 3 Hakkuumäärä, -"Puutavaran pituus, m 4 ja ja n n n n. 3 TUTKIMUSTULOKSET Korjuukustannukset eri menetemissä 9heisessa kuvassa esitetään eri korjuumenetemien suhteeisia kustannuksia 0.10 k- m :n rungonsuuruusuokassa ja 200 m: n ajomatkaa ensiharvennusmetsässä, väjennysmetsässä ja avohakkuuaueea metsätraktoria käytettäessä. Väje~nysmetsän noin 3 m kuusikuitupuun hakkuukustannukset rungonsuuruusuokassa 0.10 k-m on otettu työvaiheittaisista hakk.uutaksoista (pakkausaue 4, , oksaisuusuokka III, pituusuokka 3). Muut hakk.uukustannukset on askettu tämän suhteessa tuts UHT E E L L I S E T K0 RJ UUKUS T A NNUKS E T kimustuoksiin perustuen. E R I L A I S I S S A ME T S I K Ö I S S Ä Metsätraktorin (Ford Brunett 5000) kustannuksina LähiRungon käyttöosa 0.10 ~-m3 kujettajineen on käytetty kujetus Leimikon tiheys 33 k-m /ha 42 mk/työmaatunti. Ajomatka 200 m Hakkuu Lähikujetus metsätraktoria 120 ENSIHARVENNUSMETSÄ VÄI.JENNYSMETSÄ AVOHAKKUUALUE o Kuva 2 Menetemä - Tutkittujen menetemien väiset erot eriaisissa metsiköissä ovat samassa rungonsuuruusuokassa erittäin pienet. Väjennysmetsässä ja avohakkuuaueea ovat yhyen kuitupuun korjuukustannukset yhtä suuret. Ensiharvennusmetsässä vastaavat kustannukset ovat 1 %edeisiä suuremmat (menetemä 1). Tämä johtuu siitä, että tiheä pystyyn jäänyt puusto haittasi puiden kaatoa ja erityisesti kaadon suuntausta, jooin myös puutavaran kasaus vaikeutui kasausmatkan pidentyessä. Noin 3 m kuitupuun hakk.uutuotos oi ensiharvenn~smetsässä k-m :n rungonsuuruusuokissa % pienempi kuin väjennysmetsässä ja avohakkuuaueea.

3 Pastae kasoihin ja suorimaa hakatun m kuitupuun suhteeiset korjuukustannukset (menetemät 2 ja 3) ovat 2 % suuremmat kuin yhyen kuitupuun korjuukustannukset väjennysmetsässä. Vastaavasti menetemässä, jossa pitkä kuitupuu kasataan ajouran varteen (Metsätehon tiedotukset 284 ja 287, 1969), korjuukustannukset oivat % suuremmat kuin yhyen kuitupuun menetemässä. - Puutavaran hakkuun kannata sekä suorimaa tehty että pastae kasoihin hakattu pitkä kuitupuu ovat eduiset. Eniten aikaa vaativa on ajouran varteen kasoihin hakattu pitkä kuitupuu. Käytännössä suoritun kuitupuun menetemä ei tue kuitenkaan kysymykseen harvennusmetsässä, siä kuormaus vaikeutuu mekoisesti pystypuuston haitan vuoksi ja sioin syntyy heposti myös puustovaurioita m kuitupuun kuormaus oi tässä tapauksessa väjennysmetsässä 31.7 %hitaampaa kuin avohakkuuaueea. Väjennysmetsässä kapeaa ajouraväiä käytettäessä pastae pieniin kasoihin hakatun pitkän kuitupuun kuormaus oi 18.3 %nopeampaa kuin vastaavan pituisen suoritun kuitupuun, mutta 36.9 %hitaampaa kuin ajouran varteen kasatun noin 3 m kuitupuun kuormaus. Nivepuominosturia kuormattaessa tiheässä harvennusmetsässä vaaditaan, että pitkä kuitupuu on kasattava ajouran varteen. Hakkuumiehee raskaana työvaiheena tämä ei kuitenkaan tue käytännössä kysymykseen. Kun koneeinen kasauskin on use:immiten vain kustannuksia isäävä yimääräinen työvaihe, tuee m kuitupuun korjuu harvennusmetsissä kysymykseen vain seaisissa tapauksissa, joissa pystyyn jäävän puuston tiheys on ahainen (ae 600 runkoa/ha). Täöin voitaneen käyttää kapeaa ajouraväiä puuston tuote~ kärsimättä ja hakata puutavara pastae kasoihin ähikujetuksen tapahtuessa kuormaa kantavaa metsätraktoria. Hyvissä maasto-oosuhteissa pystyyn jäänyt puusto ei hidastanut noin 3 m kuitupuun kuormausta. Eduisinta oi kuormata tämä tavara kasoista, jotka oi sijoitettu ajourae tien suuntaisesti. Täöin kuormaus oi 13.2 %nopeampaa kuin ajouraa vastaan kohtisuoraan sijoitetuista kasoista kuormattaessa. Tämä kuormauksen nopeutuminen aensi esimerkkitapauksessa korjuun kokonaiskustannuksia 2 %. Tutkimuksessa sevitettiin myös niitä syitä, jotka aiheuttivat yhyen kuitupuun kuormauksen hidastumisen harvennusmetsissä. Tapauksia, joissa kuormaus sevästi vaikeutui, oi vain 5 %kuormattujen taakkojen määrästä. Suurimpia syitä kuormauksen hidastumiseen oi mm. kasojen iian etäinen sijainti, jooin jouduttiin usein käyttämään nosturin hydrauista jatkopuomia (39 %tapauksista). Myös kasan väärä sijainti puiden väissä tai takana aiheutti kuormaushankauuksia ( 31 %: ssa tapauksista). Pystypuuston haitta oi kokonaisuudessaan kuitenkin niin vähäinen, ettei se aentanut noin 3 m kuitupuun kuormaustuotosta. - Ajovaiheessa (tyhjänä-, kuormattuna- ja kuormausajossa) pystyyn jäänyt puusto ei hidastanut koneen kukua, koska maasto oi hyvä ja ajourat oivat riittävän eveät (3.5 m). On kuitenkin uonnoista, että vaikeissa maasto-oosuhteissa kapeaa ajouraa käytettäessä ajo hidastuu sekä maaston että pystypuuston haitan vuoksi. Täaisissa oosuhteissa oisikin pyrittävä käyttämään eveitä ajouria (4 m:n), jooin ainakin osaksi vätytään työn hidastumiseta ja puustovaurioita. Korjuukustannukset eriaisissa metsiköissä Kuvassa (s. 2) korjuumenetemiä on vertaitu yksinomaan 0.10 k-m 3 :n rungonsuuruusuokassa. Todeisuudessa avohakkuuaueen ja väjennysmetsän rungot ovat kuitenkin keskimäärin tätä suurempia ja ensiharvennusmetsän rungot pienempiä. Tarkkoja eriaisten metsiköiden runkojakautumasarjoja ei oe käytettävissä. Mikäi kuitenkin ähdetään siitä, että h~idetun ensiharvennusmetsän hakkuukertym~n rungon keskikoko on iki~äärin k-m, tavanomaise~ harvennusmetsän 0.10 k-m, vä.jennysmetsän O. 20 k-m ja avohakkuuaueen k-m, ovat näissä rungonsuuruusuokissa parhaimmiksi osoittautuneiden kuitupuumenetemien suhteeiset korjuukustannukset tauukon 2 mukaiset. Kustannusten askentaperusteet ovat samat kuin ~uvassa ukuun ottamatta avohakkuuta, jossa eimikon tiheytenä on käytetty 90 k-m / ha. 3

4 T a u 1 u k k o 2 Korjuukustannukset eriaisissa metsiköissä Keskimääräinen Erittey rungon ~oko, k-m Kuitupuun pituus, m Kasan sijainti Suhteeiset korjuukustarr nukset Ensiharvennusmetsä 0.05 Harvenn usmet sä 0.10 Väjennysmetsä 0.20 Avohakkuuaue o.4o n. 3 ajouran varressa n. 3 - "- n. 3 ~ - " pastaa n. 3 ajouran varressa pastaa Korjuukustannukset maataous- ja metsätraktoreita käytettäessä Maataoustraktorikujetusta tutkittiin noin 3 m kuitupuun osata väjennysmetsässä ja avohakkuuaueea (menetemä 5). Traktorina käytettiin hydrauisea Hakki kouranosturia varustettua Nuffied 10/60:ta, jossa oi vetävä teiperävaunu. Kun maataoustraktorin ja kujettajan työmaatuntikustannuksina on käytetty 21 mk, ovat noin 3 m kuitupuun korjuun (hakkuun + ajon) kokonaiskustannukset maataoustraktorimenetemässä 5 % suuremmat kuin metsätraktorimenetemässä. Suurimmat erot maataous- ja metsätraktorimenetemien väiä ovat kuormauksessa, siä jäkimmäisessä noin 3 m kuitupuun kuormaus oi % nopeampaa kuin edeisessä. Maataoustraktoria käytettäessä myös ajonopeudet oivat pienempiä ja purkaminen oi hitaampaa kuin metsätraktorikujetuksessa. Menetemien väinen ähikujetustuotosero oi 200 m:n ajomatkaa 135 % metsätraktorin hyväksi. Maataoustraktorikujetukseen perustuvan aineiston pienuuden vuoksi (1 traktori, 25 kuormaa) ei oe syytä yksityiskohtaisesti anaysoida tuoksia. Näyttää kuitenkin sitä, että maataoustraktorin ammattimainen käyttö puutavaran ähikujetuksessa meko hyvissäkin maasto-oosuhteissa on epätaoudeisempaa kuin metsätraktorin käyttö. Tarkemmat tiedot tämän tutkimuksen yksityiskohdista ovat saatavissa Metsätehosta. Juhani Tenhoa Metsäteho Review 2/1971 STUDY OF THE CUTTING AND FORWARDING OF PULPWOOD IN THINNINGS AND A CLEAR CU'ITING AREA The object of the study was to compare the different methods of harvesting approx. 3-m and m careessy imbed spruce pupwood in a first thinning, heaviy thinned forest and a cear cutting area, using a farm tractor and a forwarder. M E T S Ä T E H 0 Suomen Puunjaostusteoisuuden Keskusiiton metsätyöntutkimusosasto Rauhankatu 15, Hesinki 17 HELSIHKI 1171 PAIHOVAUTE

5 K A T S A U S T 0 I M I N T A A N V U 0 N N A 9 7 HALLINTOELIMET Metsätehotoimikunta Metsäneuvos Oavi Linnamies (puheenjohtaja), metsäneuvos A.J. Ronkanen (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Topi E. Heikker ö, metsäiihoitaja Niio Jukarainen, metsapääikkö Leo Kari, varatoimitusjohtaja Jorma Kami, metsäpääikkö Auno Koskinen, metsänhoitaja Henry Kvist, metsäpääikkö Sakari Leskinen, metsäpääikkö Pentti Meamies, metsäpääikkö Antti V. Pitkänen, metsäneuvos johtaja Erik Reinius, metsäpääikkö Hannu Saarinen, metsäpääikkö Oi Sarantoa, metsäneuvos johtaja Santeri Sauvo, apuaismetsäpääikkö Kaevi. Viikama ja puheenjohtaja Pekka Virtanen. Työvaiokunta Varatoimitusjohtaja Väinö Niku (puheenjohtaja), metsäpääikkö Oi Sarantoa (varapuheenjohtaja), metsäneuvos Oavi Linnamies, yimetsänhoitaja Niio Lotia, kehittämispääikkö Oi Pesonius, johtaja Erik Reinius, metsäneuvos A.J. Ronkanen ja metsäpääikkö Hannu Saarinen. Tekniinen toimikunta Metsät. isensiaatti Auis E. Hakkarainen (puheenjohtaja), jäsenyhtiöiden edustajina metsänhoitajat Turkka Jämsen, Juhani Järvinen, Raimo Koskinen, yimetsänhoitaja Uoevi Sarapää ja metsänhoitaja Yrjö Schidt sekä metsähaituksen edustajana metsänhoitaja Unto Sivennoincn. HENKILÖKUNTA Toimihenkiöorga.nisaatio on katsauksen Katsaus toimintaan mukainen. Toiminnan tehostamisen johdosta tutkijain ukumäärä isääntyy vuoden 1971 aikana kar dea. Toisen tehtäväaana tuevat oemaan suunnitteututkimukset ja toisen metsänhoi totöiden tutkimukset. 1

6 KOKEILUTOIMINTA Vuoden 1970 oppupuoiskoa suoritettiin kome metsätraktoreiden pikatestausta. Testattavina oivat BM-Vovo SM 868, Tei-Lokkeri ja Vatra Farmet M 2. Tämä uusien metsäkoneiden, ähinnä metsätraktoreiden, maasto-, käyttö- ja turvaominaisuuksien testaustoiminta aoitettiin varsinaisesti vuoden 1970 akupuoea. Monitoimikoneiden kokeiuissa vamistuivat ruotsaaisen ÖSA-kaato-juontokoneen käyttökokeiun tuokset sekä Pika 50 -karsinta-katkontakoneen korjuumenete.miä koskeva tutkimus, samoin korjaus- ja tuotostiastot viidestä Pika 50 -koneesta. Yhteistoiminnassa Oy Wärtsiä Ab:n kanssa suoritettiin käyttökokeiuja teeskooppipuominosturin prototyypiä. Vuoden 1971 pikatestausohjemassa ovat MF-Kärppä, Vamet 880 K, Vamet Jehu sekä mahdoisesti muita myöhemmin nimettäviä metsä.koneita. Kestotestausta jatkuvaa tärinäkeotarkkaiua käyttäen suoritetaan tärkeimmistä kotimaisista metsätraktoreista sekä BM-Vovo SM 868:sta. Yhteistyötä testaustoiminnassa metsähaituksen ja Vakoan kanssa pyritään kehittämään. Monitoimikoneista ovat kokeiuohjemassa edeeen seitsemän jäsenyhtiön yhteisesti hankkima Logma T-300 -karsinta-kasauskone sekä nejä eri yhtiöiden omistamaa Pika 50 -konetta. Niiden korjauksista, tuotoksista ja kustannuksista eri työmenetemiä käyttäen ja eri oosuhteissa kerätään jatkuvaa tiastoa. Metsätehon jäsenten piirissä on muodostettu kome aueittaista monitoimikoneiden kokeiuryhmää, jotka pyrkivät saamaan kokeitaviksi uusia monitoimikoneita. Metsäteho suorittaa näitä koneita ja niihin perustuvia korjuuketjuja koskevat tutkimukset ja toimii ryhmien yhdyseimenä. Monitoimikoneiden kehittämiseksi ja niiden vamistuksen edistämiseksi aaditaan sevityksiä ja tarve-ennusteita sekä toimitaan yhdyseimenä vamistajien ja käyttäjien väiä. Kokeiuohjema sisätää isäksi nive- ja teeskooppipuominostureiden käyttökokeiuja, puristuspankkojuonnon ja pihtijuonnon vertaiututkimuksia sekä muita metsätraktorimenetemiä koskevia tutkimuksia. TUTKIMUSTOIMINTA Vuoden 1970 oppupuoiskoa saatiin päätökseen seuraavat tutkimukset. Hakkuumiehen suorittama kuitupuun kasaus Leikkuuterää suoritetun katkonnan aiheuttamat vahingot. Pika 50 Monitoimikoneiden potentiaainen taoudeisuus Puunkorjuumenetemät ja korjuutekniset oosuhteet hankintavuonna 1969/70 Kuormaa kantavan metsätraktorin tuotokseen vaikuttavat tekijät Metsätraktorin koko, kustannukset ja kannattavuus Liki- ja vapaanpituisen kuitupuun autoonkuormaus ja kuorman koko Puutavaran käsittey runkojuontovarastoa Ajonopeus puutavaran autokujetuksessa Eduisin tietiheys ja ähikujetusmatka Puutavaran vamistus ja ähikujetus harvennusmetsissä ja avohakkuuaueia Konekarsinnan aatu Nejän ensiksi mainitun tutkimuksen tuokset jukaistiin vuonna 1970 ja muut kaistaan ähiaikoina Metsätehon sarjoissa. ju- Vuoden 1971 tutkimusohjeman pääpaino tuee oemaan uusien menetemien käyttöön ja sen perusteisiin iittyvissä tutkimuksissa. Erityisesti on mainittava puunhankintatoiminnan suunnitteuun iittyvien tutkimusten isääminen sekä metsänhoitotöiden tutkimusten mukaan ottaminen ohjemaan. Pakka- ja maksuperustetutkimuksissa rajoitutaan ähinnä suppeisiin tarkistuksiin. Tärkeimmät tutkimusaiheet ovat seuraavat. 2

7 Katsaus toimintaan vuonna 1971 Metsätehon katsaus Li i t e VUONNA 1970 ILMESTYNEET METSÄTEHON JULKAISUT Metsätehon tiedotus Vertaieva tutkimus metsäkujetuksesta EM-Vovo SM 661 ja BM-Vovo SM 668 -metsätraktoria. Jaakko Saminen Vertaieva tutkimus runkojuonnosta tyvet ja atvat edeä Michigan Ranger 666 Cark -metsätraktoria. Jaakko Saminen ja Lasse Säteri Tutkimus puutavaran vamistustavan ja eimikkotekijöiden vaikutuksesta hakkuuseen ja metsäkujetukseen kuormaa kantavaa metsätraktoria. Mikko Kahaa ja Kaus Rantapuu 25 vuotta Metsätehon toimintaa. Auis E. Hakkarainen Tutkimus simävaraisesti katkotun noin 3 m paperipuun ja sahatukin vamistuksesta ja ähikujetuksesta harvennusmetsissä. Juhani Tenhoa Tutkimus mäntykuitupuun painomittauksesta. Arno Tuovinen Maataous- ja metsätraktoreiden eduisuus metsäkujetuksessa. Unto Väisänen Tutkimus juontomenetemän ja eimikkotekijöiden vaikutuksesta runkojuontoon. Kaus Rantapuu Pika 50 -monitoimikone. Voitto Pökki-Jaakko Saminen Tutkimus hakkuumiehen suor ittamasta kuitupuun kasauksesta. Reijo Haaja Leikkuuterää suoritetun katkaisun aiheuttamat vahingot. Pika 50. Arno Tuovinen Monitoimikoneiden potentiaainen taoudeisuus. Voitto Pökki - Unto Väisänen Metsätehon katsaus 1/1970 2/ /1970 4/1970 5/1970 6/1970 7/1970 8/1970 9/ / / / / / / J!O 16/ / / / / / / / / /1970 Vertaieva tutkimus runkojuonnosta tyvet ja atvat edeä Michigan Ranger 666 Cark -metsätra.ktoria. Tiivistemä Metsätehon tiedotuksesta 291. Jaakko Saminen ja Lasse Säteri Tutkimus puutavaran vamistustavan ja eimikkotekijöiden vaikutuksesta hakkuuseen ja metsäkujetukseen kuormaa kantavaa metsätraktoria. Tiivistemä Metsätehon tiedotuksesta 292. Mikko Kahaa ja Kaus Rantapuu Katsaus toimintaan vuonna Markku Rauhaahti Moottorisahojen meu ja tärinä. Unto Sivennoinen Tärkeimpiä pohjoismaissa vuonna 1969 imestyneitä puutavaran korjuuta käsitteeviä jukaisuja Tutkimus simävaraisesti katkotun noin 3 m paperipuun ja sahatukin vamistuksesta ja ähikujetuksesta harvennusmetsissä. Tiivistemä Metsätehon tiedotuksesta 294. Juhani Tenhoa Yksinkertaisia puunkarsintaaitteita. Raimo Savoainen Puutavara-autot tavea Raimo Savoainen Maataous- ja metsätraktoreiden eduisuus metsäkujetuksessa. Tiivistemä Metsätehon tiedotuksesta 296. Unto Väisänen Tutkimus juontomenetemän ja eimikkotekijöiden vaikutuksesta runkojuontoon. Tiivistemä Metsätehon tiedotuksesta 297. Kaus Rantapuu Tutkimus runkojen koneeisesta kasauksesta. Jaakko Saminen ja Lasse Säteri Kockum Brunett KL- 836 B -metsätraktori. Sture Lampen- 'oitto Pökki-Jaakko Saminen Traktorinkujettajan ajokortti. Auis E. Hakkarainen Ajankäyttö runkojen kaadossa. Mikko Kahaa Kuitupuun korjuu Yhdysvatain eteävatioissa. Tiivistemä APA:n jukaisusta Southern Pupwood Producer Survey Report, Septembei-October Leo Erund Tutkimus hakkuusta käytävä- ja riviharvennuksessa. Juhani Tenhoa Katsaus toimintaan. Markku Rauhaahti BM-Vovo SM 868 -metsätraktori. Sture Lampen -Voitto Pökki -Jaakko Saminen Korjaus- ja tuotostiastoja Pika 50 -monitoimikoneesta. Lasse Säteri Puunkorjuumenetemät ja korjuutekniset oosuhteet hankintavuonna 1969/70. Raimo Savoainen Harvennusmetsien monitoimikoneita. Juhani Tenhoa Leikkuuterää suoritetun katkonnan aiheuttamat vahingot. Pika 50. Tiivistemä Metsätehon tiedotuksesta 300. Arno Tuovinen Kuitupuun korjuuketjut ja nykyisiä monitoimikoneita Pohjois-Amerikassa. Eero Reinius Logma T-310 -karsinta-kasauskone. Antero Koskinen ÖSA-kaato-kasaua-juontokone. Juhani Pöänen -Jaakko Saminen Tei-Lokkeri-metsätraktori. Reijo Haaja -Sture Lampen Kockum Processor 78 ATK -monitoimikone. Eero Reinius

8 ( (

9 Koordinoivat tutkimukset Korjuutekniset oosuhteet erityisesti monitoimikoneita ajateen Työ- ja pääomapanos eriaisia korjuu- ja kujetusmenetemiä käytettäessä Metsäkujetuksen ja korjuun vuosisuunnitema Ennuste siitä, miten puun toimittaminen kannota tehtaaseen kehittyy 1970-uvua Eriaisten puutavaran käsitteypaikkojen sijoitus taoudeisena kysymyksenä Korjuututkimukset Leimikkotekijöiden ja työmenetemien vaikutus tuotokseen runko- ja puujuonnossa Traktoreiden tuotos- ja kustannustiasto Harvennusmetsien puunkorjuun jatkotutkimukset Monitoimikonekorjuuketjut Monitoimikoneiden vaikutus puutavaran aatuun ja määrään Autokuj etustutkimukset Maksuperustciden täydennyksien isäksi tutkitaan eriaisten autoperävaunuyhdistemien käyttömahdoisuuksia eri tavaraajeja kujetettaessa sekä vaihtoperävaunujen ja vaihtoavojen sovetuvuutta eri oosuhteissa. Mittaustutkimukset Yhteistyössä muiden tutkimusaitosten kanssa suoritetaan uusien mittausmenetemien kehittämiseen iittyviä tutkimuksia. Metsänhoitotöiden tutkiminen Metsätehon jäsenet ovat katsoneet tarpeeiseksi metsänhoitotöiden pakka- ja mak. superuste- sekä koneeistamistutkimusten kiiree~sen isäämisen. Tämän vuoksi Metsäteho on ottanut nämä tutkimukset ohjemaansa. Ensi vaiheessa pyritään suorittamaan mainittujen tutkimusten koordinointia, vaikuttamaan metsänhoitotöiden j a niiden koneeistamisen työvaikeusuokituksen aikaan 13aamiseen sekä kehittämään koneeistamista ottaen huomioon metsänhoidon ja puunkorjuun koneidenkäytön yhteennivetämisen. Tärkeänä tehtävänä on jäsenten informointi suoritettujen tutkimusten ja kokeiujen tuoksista. Metsänhoitotöiden tutkijan apuna toimii koordinoivana ja neuvoa antavana eimenä metsänhoitotöiden toimikunta, johon kuuuvat yimetsänhoitaja Väinö Koivisto (puheenjohtaja) sekä metsänhoitajat Nis Bitzow, Leo Häggman, Risto Nederström ja Tauno Turunen. Tietojenkäsitteytoiminta Metsätehoon on perustettu tietojenkäsitteytoimikunta, jonka tehtävänä on parantaa metsäosastojen tietojenkäsitteytoiminnan informaatiota, käsiteä tietojenkäsitteyn yhteisiä ongemia ja organisoida yhteistoimintaa. Toimikuntaan, joka toimii koordinoivana ja neuvoa antavana eimenä, kuuuvat metsät. isensiaatti Unto Väisänen (puheenjohtaja) sekä metsänhoitajat Osmo Airo, Eero Heiö, Kai Karsson, ATK-pääikkö Viho Myyrinne, ekonomi Jukka Repo, metsänhoitaja Jukka Sor sa ja uonnont. kandidaatti Jaakko Petonen (sihteeri). TIEDOTUS- JA KOULUTUSTOIMINTA Kouutus Vuoden 1970 jäkipuoiskoa toimeenpantiin kuusi kouutustiaisuutta: Kanadanja Yhdysvatain-retkeiy, metsäoppiaitosten metsäteknoogian aineopettajien kouutuspäivä, konekurssin 1. jakso, monitoimikoneseminaari kotimaisten metsäkoneiden 3

10 vamistajie, upäivät. syysmetsäpäivien esitemätiaisuus sekä kouutusmiesten neuvotte- Vuoden 1971 ohjemassa ovat seuraavat kouutustiaisuudet. Monitoimikoneretkeiy Ruotsiin hemi- tai maaiskuussa Konekurssit: Vuonna 1970 aoitetun konekurssin 2. jakso maaiskuussa, uuden konekurssin 1. jakso toukokuussa ja 2. jakso okakuussa Puunkorjuun ja kujetusten kustannus- ja vaihtoehtoaskennan kurssi kevättavea Puunkorjuun rationaisointipäivät syksyä Puutavaran varasto- ja tehdaskäsitteypäivät syksyä Syysmetsäpäivien esitemätiaisuus Kouutusmiesten neuvotteupäivät Jäsenten ja metsätaouden muiden p11r1en kouutusta tuetaan esitemin ja uentosarjoin sekä toimittamaa tiedotus- ja kouutusaineistoa. Metsätehon tiedotus- ja kouutustoiminnan tarpeen määrittämiseksi ja toiminnan koordinoimiseksi muiden toteuttaman kouutuksen kanssa suoritetaan kouutustarvetiedusteu. Edeä mainituista kouutustiaisuuksista ja muusta kouutustoiminnasta taan tarkemmin eriiskirjeiä. tiedote- Metsätehon eokuvapaveuun on hankittu kome uutta eokuvaa: n:o 94 n:o 95 n:o 96 Metsäkonekatsaus Seostusehtiseä varustettu super-8 mm:n värieokuva. Esitysaika noin 13 min. Puutavaran teko työpenkkimenetemää. Optisea ääneä varustettu 16 mm:n värieokuva. Esitysaika noin 17 min. Pohjoisamerikkaaista puunkorjuuta Seostusehtiseä varustettu super-8 mm:n värieokuva. Osa 1: Tavaraajimenetemä. Esitysaika noin 13 min. Osa 2: Runko- ja puumenetemä. Esitysaika noin 16 min. Parhaiaan on tekeiä kaksi uutta eokuvaa aiheista eimikon suunnitteu ja puutavaran autokujetus. Lisäksi toimintavuoden suunnitemissa on kaksi tai kome muuta eokuvaa. Metsätehon eokuvapaveun uetteo on vapaasti tiattavissa Metsätehosta. Muusta tekeiä oevasta tiedotus- ja kouutusaineistosta mainittakoon opas Leimikon suunnitteu. Eräät jäsenyhtiöt ovat jukaisseet työohjeoppaita. Metsäteho pyrkii mahdoisuuksien mukaan tukemaan ja koordinoimaan tätä toimintaa sekä informoimaan oppaista jäseniään. Vastikään ovat O/Y Kyro A/B:n, Oy Nokia Ab:n, Oy W. Rosenew Ab:n ja G. A. Serachius Oy:n metsäosastot yhteistyönä jukaisseet oppaan Hakkuutyöohjeet ja Tehdaspuu Oy on jukaissut oppaan Jäävarasto-ohjeita. Tiedotus Metsätehon jukaisusarjoissa imestyi vuonna tiedotusta ja 25 katsausta. Ne sisätävät pääasiassa oman kokeiu- ja tutkimustoiminnan tuoksia. Kahdeksassa katsauksessa seostetaan uusia menetemiä ja koneita sekä muiden tutkimustuoksia. Lisäksi imestyi kaksi toimintakatsausta.(ks. iitettä) Metsätehon jukaisut, oppaat, tiedotukset ja katsaukset ovat asiasta kiinnostuneiden tiattavissa Metsätehosta, osoite Rauhankatu 15, Hesinki 17, puh. 9o {puh ähtien 9o ). Tiedotusten hinta on 2,OO 6,50/kp ja katsausten 0,50. 1, 00/kp. Markku Rauhaahti M E T S Ä T E H Suomen Puunjaostusteoisuuden Keskusiiton Rauhankatu 15, 0 metsätyöntutkimusosasto Hesinki 17 HELSINKI 1971 PAJHOVAU!

tehtävän varsin laajaksi. Metsänhoitotöiden

tehtävän varsin laajaksi. Metsänhoitotöiden 2/1972 ) KATSAUS TOIMINTAAN Metsätehon låatiman kehitysennusteen mukaan Suomessa tapahtuu 1970-luvulla puutavaran korjuussa voimakasta koneellistumista. Metsätehon toiminnan painopiste onkin suuntautunut

Lisätiedot

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289 METSATEHON KATSAUS 14/1969 H A R V E N N U S M E T S I E N P U U N K 0 R J U U M E N E T E L M Ä T J A K 0 R J U U T E K N I S E T 0 L 0 S U H T E E T T A L V E L L A 1 9 6 9 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta

Lisätiedot

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 1 METSÄTEHON KATSAUS 18/1967 PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1966/67 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 Maassamme käytössä olevien puunkorjuumen etelrnien ja korjuuteknisten

Lisätiedot

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 .

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 . IDSATIHO Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281.SELOSTE 10/1973? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A RUOTSIIN 1 9 7 3-0 5-1 5 1 7 0 P I N T 0 ll A T K A M a t k a k e r t o m u s Opintomatka

Lisätiedot

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA METSATEHON KATSAUS 8/ 1966 VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA T i i v i s t e 1 m ä M e t s ä t e h o n t i e d o t u k s e

Lisätiedot

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI METSATEHON KATSAUS 7/968 E S I T U T K I M U S J U N N S T A J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI Keuruun Konepaja.n valmistama Jukka-juontopihti on metsätraktorin kuormaus- ja juontolaite. Varsinainen

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS 10/1976. Korjuumäärien supistaminen ja korjuun rakenteen muuttaminen hidastivat tutkimusohjelman toteuttamista.

TOIMINTAKATSAUS 10/1976. Korjuumäärien supistaminen ja korjuun rakenteen muuttaminen hidastivat tutkimusohjelman toteuttamista. 10/1976 TOIMINTAKATSAUS Markku Rauhalahti METSÄTEHON TOIMINTA VUONNA 1975 Vuoden 1975 ohjelmaa laadittaessa oli runkona Metsäteholle vuosiksi 1973-80 hyväksytty toimintasuunnitelma. Suunnitelma tarkistettiin

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MDSATIHO Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 SELOSTE Puhelin 90400 /976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MENETELMÄÄN LIITTYVISSÄ TÖISSÄ Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitetäänhakkuumiehen ajankäyttöä

Lisätiedot

AJANKOHTAINEN KATSAUS

AJANKOHTAINEN KATSAUS 3/1973 AJANKOHTAINEN KATSAUS Uusi vuosi on tuonut tullessaan uusiutumista Metsätehossa. Metsäteholle on vahvistettu uusi oh,jesäänuj ja hahinto-organisaatiota on muutettu. Oh,jesäännlJssä täsmennettynä

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968 METSATEHON KATSAUS 19/1968 ( PUUNKORJUUMENETELMÄT J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumenetelmistä ja korjuuteknisistä

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 METSÄTEHON KATSAUS SELVITYS ERILAISTEN HAKKUUMENETELMIEN KÄYTÖSTÄ KUU SI PAPERI PUUN H A N K I N N A S $ A I I Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 Seuraavassa selostetaan Metsätehon suorittamia kuusipaperipuun

Lisätiedot

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO 24/ 1974 ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 334 Mikko Kahala Tutkimuksessa selvitetään erikokoisten kuormatraktoreiden keski~istä tuotortasoa ja taloudellisuutta

Lisätiedot

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu. 20/988 NSR- projekti HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU Markku Mäkelä Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.mu~~~n, joka. käö~.i:eli kuokmainha.avute!u..n käy~.i:öii

Lisätiedot

METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE. Jari Terävä. Teppo Oijala

METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE. Jari Terävä. Teppo Oijala METSATEHO... ' 1 ~ ~.. ~ ' 1.. : 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE e Teppo Oijala Jari Terävä Metsätehossa on valmistunut metsäkoneiden ajanmenekkitutkimuksiin sekä PMP- ja VMI

Lisätiedot

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Ensimmäiset tuloskuvat Juha Laitila & Kari Väätäinen Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka

Lisätiedot

Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus joukkokäsittelymenetelmällä

Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus joukkokäsittelymenetelmällä Hieskoivikoiden avo- ja harvennushakkuun tuottavuus joukkokäsittelymenetelmällä Juha Laitila, Pentti Niemistö & Kari Väätäinen Metsäntutkimuslaitos 28.1.2014 Hieskoivuvarat* VMI:n mukaan Suomen metsissä

Lisätiedot

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI MDSATIHO Rauhankatu 15 17 HELSIHKI 17 SELOSTE Puhelin 9-661281 6/1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI Seppo Jukkola JOHDANTO Tässä selosteessa esitellään esimerkin avulla

Lisätiedot

AJANKOHTAINEN KATSAUS

AJANKOHTAINEN KATSAUS 1/1976 AJANKOHTAINEN KATSAUS Markku Rauhalahti on vaunistunut toimintasuunnitelma vuosiksi 1976-81. Sen mukaan l~ hivuosien toiminnan p~ino kohdistetaan korjuun, kaukokuljetuksen ja puuntuottamisen t~iden

Lisätiedot

AJANKOHTAINEN KATSAUS

AJANKOHTAINEN KATSAUS 3/1974 AJANKOHTAINEN KATSAUS Markku Rauhalahti T~aä kataaukaeaaa eaitel~ vuoden 1974 toimintaohjeuna~ viimekai vauniatuneet julkaisut ja aineiatot ~ ideakilpailun voittajien LuetteLo ~ uudet hallintoelimet

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A?

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? METSÄTEHON KATSAUS 4/968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? Metsätraktorin kannattavuuden tarkkaileminen on sekä kuljetuksenantajan että kuljetuksensuorittajan edun mukaista. Tarkkailun

Lisätiedot

Metsätehon vuodesta 1965 lähtien yhteistyössä metsähallituksen kehittämisjaoston

Metsätehon vuodesta 1965 lähtien yhteistyössä metsähallituksen kehittämisjaoston METSÄTEHON KATSAUS Numerotta/1968 MITÄ M E T S Ä T E H 0 S S A TAPAHTUU KULUVAN VUODEN AIKANA VALMISTUNEET TUTKIMUKSET Hakkuu Metsätehon vuodesta 1965 lähtien yhteistyössä metsähallituksen kehittämisjaoston

Lisätiedot

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien METSÄ TEHON TIEDOTUS 260 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSt 2 Vertailevia tutkimuksia 2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien iuonnosta Keuruuilo COMPARATIVE STUDIES OF THE SKIDDING OF 2-m. PULPWOOD AND PULPWOOD

Lisätiedot

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO OSATIHO Opastinsilta 8 B ' 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 12/1976 M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO Martti Tynkk.ynen TIIVISTEIMÄ

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm'

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm' METSATEHON KATSAUS 18/1966 N E U V 0 S T 0 L I I T T 0 L A I S I A T U T K I M U K S I A P U U N K 0 R J U U S T A E R I T Y Y P P I S I L L Ä M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A J A J U 0 N T 0 T R A K

Lisätiedot

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302 /97 PUUTAVARAN KÄ S ITTELY RUNKOJUONTOVARASTOILLA Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 32 Metsäteho suoritti talvella 97 yhteistyössä EnsoGutzeit Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen sahatukin kokoisten puiden

Lisätiedot

Metsästä voimalaitokseen: Energiapuunlogistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2. 2014

Metsästä voimalaitokseen: Energiapuunlogistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2. 2014 Metsästä voimalaitokseen: Energiapuunlogistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2. 2014 Pienpuun korjuumenetelmät ja tekniset ratkaisut Arto Mutikainen, Työtehoseura Esityksen sisältö Pienpuun korjuumenetelmät

Lisätiedot

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen, Teemu Kallio & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Projektin tavoitteet Kartoittaa, miten erilaiset

Lisätiedot

Kokopuun korjuu nuorista metsistä

Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa 2000 2005 3,0 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 2,5

Lisätiedot

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 259 SÄILYTYS& 2 Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla STUDIES ON THE SKIDDING OF PULPWOOD LOGS BY VAlMET TERRA 465 TRACTOR IN KAAVI

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN

KATSAUS METSATEHON 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN 11 METSATEHON KATSAUS 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN SCA ja Sunds Verkstäder AB ovat yhteistyössä kehittäneet palstatiellä kulkevan monitoimikoneen, jonka prototyypin nimeksi

Lisätiedot

MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN

MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN Projektiryhmä Jarmo Hämäläinen, Asko Poikela, Kaarlo Rieppo Rahoittajat Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi)

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi) Hakkuutähteen paalaus ja kannonnosto kuusen väliharvennuksilta Juha Nurmi, Otto Läspä and Kati Sammallahti Metla/Kannus Energiapuun saatavuus, korjuu ja energiaosuuskunnat Keski-Pohjanmaalla Forest Power

Lisätiedot

Ensiharvennusmännik. nnikön voimakas laatuharvennus

Ensiharvennusmännik. nnikön voimakas laatuharvennus Ensiharvennusmännik nnikön voimakas laatuharvennus Kalle Kärhä & Sirkka Keskinen Nuorten metsien käsittely 1 Tausta: Miten tilanteeseen on tultu? Suomessa 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella männyn

Lisätiedot

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia.

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia. losaiiii Opasti nailta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 14/1975 90-140011 M 0 N I T 0 I MI K 0 N E I D E N T U 0 T 0 S- A KUS T ANNUS T I L AS T 0 V U0 DE L T A 1 9 7 4 J Jukka Taipale AINEISTO Metsätehon

Lisätiedot

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen.

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen. METSÄTEHON KATSAUS 7/1968 ) S I L M Ä V A R A I S E S T I KATKOTUN HAVUPAPERIPUUN PITUUSJAKAUTUMINEN Tämä selvitys on tehty Metsätehon vuosina 1965--1967 ilman pituuden mittausta katkottujen paperipuiden

Lisätiedot

7/1979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN. Mikko Kahala

7/1979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN. Mikko Kahala 7/979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN Mikko Kahala MITSATIHO Opastinsilta 8 B 5 HELSINKI 5 Puhelin (9) SELOSTE 7/979 7/979 NETSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN

Lisätiedot

5.11.2009. www.metsateho.fi. 5.11.2009 Kalle Kärhä: Integroituna vai ilman? 5.11.2009 2

5.11.2009. www.metsateho.fi. 5.11.2009 Kalle Kärhä: Integroituna vai ilman? 5.11.2009 2 Integroituna vai ilman? Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätieteen päivä 2009 Näkökulmia puunkorjuun kehitykseen ja kehittämiseen 4.11.2009, Tieteiden talo, Helsinki Tuotantoketjuja tehostettava pieniläpimittaisen,

Lisätiedot

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa METSÅTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa STUDY ON THE EFFECT OF STRIP ROAD SPACING IN PULPWOOD CUTTING Ml KKO KAHALA ja RAIMO SAVOLA! N EN HELSINKI 968

Lisätiedot

δ 0 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin kokonaistaipuma δ 1 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin paikallinen taipuma ζ [-] vaimennussuhde

δ 0 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin kokonaistaipuma δ 1 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin paikallinen taipuma ζ [-] vaimennussuhde SYMBOLILUETTELO a [/s ] ihisen käveystä aiheutuva askettu kiihtyvyys x [] huoneen suurin eveys- tai pituus [] attian eveys eff [] attian värähteevän osan tehoinen eveys e=,78 [-] Neperin uku s [] attiapakkien

Lisätiedot

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen 7/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS Esko Mikkonen MITSATIHO Opastinsilta B 5 HELSINKI 5 Puhelin 94 SELOSTE 7/97 T/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENEI'ELMÄTUTKIMUS

Lisätiedot

Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus

Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus Projektiryhmä Kalle Kärhä, Tomi Vartiamäki, Reima Liikkanen, Sirkka Keskinen, Jarmo Lindroos Rahoittajat Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Heikosti kantavien maiden energiapuun korjuun kehittäminen ja tulevaisuuden visiot

Heikosti kantavien maiden energiapuun korjuun kehittäminen ja tulevaisuuden visiot Heikosti kantavien maiden energiapuun korjuun kehittäminen ja tulevaisuuden visiot Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Kehittyvä metsäenergia -seminaari 18.11.2009, Seinäjoen Teknologiakeskus Frami, Seinäjoki Harvennusmetsien

Lisätiedot

UW40 risuraivain koneellisessa taimikonhoidossa. Markus Strandström Asko Poikela

UW40 risuraivain koneellisessa taimikonhoidossa. Markus Strandström Asko Poikela UW40 risuraivain koneellisessa taimikonhoidossa Markus Strandström Asko Poikela UW40 risuraivain + Tehojätkä pienmetsäkone Paino 1 800 kg Leveys 1,5 metriä Keinutelit, kahdeksan vetävää pyörää Bensiinimoottori

Lisätiedot

Viimeinen Seloste-sarjan julkai su

Viimeinen Seloste-sarjan julkai su Viimeinen Seloste-sarjan julkai su = 14/1979 14/1979 KOIVUTUKIN JA KOIVUKUITUPUUN METSÄKULJETUS Mikko Kaha1a MITSATIHD Opastinsilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin (90) 140 011 SELOSTE 14/1979 14/1979 KOIVUTUKIN

Lisätiedot

PUUNKORJUUN NÄKÖKULMA. Asko Poikela

PUUNKORJUUN NÄKÖKULMA. Asko Poikela PUUNKORJUUN NÄKÖKULMA Asko Poikela Isoja ja pienempiä kysymyksiä Korjuukustannukset Tuottavuus (konetunti maksaa olosuhteista riippumatta x eur) Käsittely-yksikön koko tai hakkuukertymä / konesiirto Kausivaihtelu

Lisätiedot

PUUTAVARAN LAJITTELU MONITOIMIKONEILLA

PUUTAVARAN LAJITTELU MONITOIMIKONEILLA 6/977 PUUTAVARAN LAJITTELU MONITOIMIKONEILLA Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 344 Esko Mikkonen Kwt moni toimikonei l:le ominaisten laj ittez.umenetelmien Ust!ks-i lajitez.z.aan useita puutavaralajeja,

Lisätiedot

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 Liite 1: Vuoropysäköintikysey 2014 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa

Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa METKA-koulutus Systemaattisen energiapuuharvennuksen teemapäivä Heikki Ovaskainen Erikoistutkija Sisältö Taustaa työmalleista Uusien joukkokäsittelyn työmallien

Lisätiedot

Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet.

Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet. ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTOSÄÄNTÖ 1. Rovastikunnan asiakirjahainto ja arkistotoimi Rovastikunta on itsenäinen arkistonmuodostaja. Rovastikuntakokous akkautettiin hiippakuntahainnon uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu

Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu Aines- ja energiapuun hankintaketjujen kannattavuusvertailu Kalle Kärhä & Sirkka Keskinen, Metsäteho Oy Juha Laitila & Paula Jylhä, Metsäntutkimuslaitos 12.2.27, Helsinki/Joensuu/Kannus Kalle Kärhä, Sirkka

Lisätiedot

a saus YLISPUIDEN POISTO KQNI;TYÖNÄ, MIESTYÖNÄ JA NIIDEN YHDISTELMANA Tapio Peltoniemi 18/1991 TUfKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO

a saus YLISPUIDEN POISTO KQNI;TYÖNÄ, MIESTYÖNÄ JA NIIDEN YHDISTELMANA Tapio Peltoniemi 18/1991 TUfKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO MITSATIHDN a saus 1/1991 YLISPUIDEN POISTO KQNI;TYÖNÄ, MIESTYÖNÄ JA NIIDEN YHDISTELMANA Tapio Petoniemi Metsäteho jatkoi yispuiden korjuusevityksiä tutkimaa kuormainharvesteria, miestyönä sekä m.ies- ja

Lisätiedot

t Opastinsilta 8 B t

t Opastinsilta 8 B t . {(J 1/1975 AJANKOHTAINEN KATSAUS Markku Rauhalahti Katsauksessa esitellään Mets~tehon vuoden 1975 toimintaohjezma. Lis~ksi on mukana uutisia ja mm. henki~kuntamme esittely. Tut~imus- ja kokeilutoiminnassa

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

Integroidusti vai erilliskorjuuna koko- vai rankapuuna?

Integroidusti vai erilliskorjuuna koko- vai rankapuuna? Integroidusti vai erilliskorjuuna koko- vai rankapuuna? Kalle Kärhä 1, Arto Mutikainen 2, Sirkka Keskinen 1 & Aaron Petty 1 Metsäteho Oy 1, TTS tutkimus 2 2/2010 Tausta & tuloskalvosarjan sisältö Nuoren

Lisätiedot

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 Liite 2: Vuoropysäköintikysey 2015 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

Tutkimus on suoritettu Metsätehon ja valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen välisenä yhteistyönä. Metsätehon suorittamat kokeilut

Tutkimus on suoritettu Metsätehon ja valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen välisenä yhteistyönä. Metsätehon suorittamat kokeilut 14/1971 V 0 L M A R I - M E T S Ä T R A K T 0 R I Tutkimus on suoritettu Metsätehon ja valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen välisenä yhteistyönä. I YIEISTÄ Metsätehon suorittamat kokeilut Volmari-metsätraktori

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A P 0 H J 0 I S M A I S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI

KATSAUS METSÄTEHON M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A P 0 H J 0 I S M A I S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI METSÄTEHON KATSAUS P 0 H J 0 I S M A I S I A M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI Pyöri llä ja toisaalta teloilla varustettujen metsäajoneuvojen keskinäinen paremmuus Suomen olot

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA.

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA. MDSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 1/1976 PUUTAVARAN VÄLIVARASTOKULJETUS MAATALOUSTRAKTORILLA Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksella on pyritty selvittämään kourakuormaimella

Lisätiedot

Joukkokäsittelyn työmallit. Heikki Ovaskainen

Joukkokäsittelyn työmallit. Heikki Ovaskainen Joukkokäsittelyn työmallit Heikki Ovaskainen Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2014 Esityksen sisältö Taustaa Uusien joukkokäsittelyn työmallien kuvaus Aineisto ja menetelmät Tulokset - ajanmenekki ja tuottavuus

Lisätiedot

Kuitu- ja energiapuun korjuu karsittuna ja karsimattomana

Kuitu- ja energiapuun korjuu karsittuna ja karsimattomana TTS:n tiedote Metsätyö, -energia ja yrittäjyys 3/2011 (748) BIOENERGIA - ja energiapuun korjuu karsittuna ja karsimattomana Tutkijat Kaarlo Rieppo ja Arto Mutikainen, TTS Mäntyvaltaisissa ensiharvennuksissa

Lisätiedot

Koneellisen harvennushakkuun työnjälki. Koneellisen harvennushakkuun tuottavuus -projektin osaraportti

Koneellisen harvennushakkuun työnjälki. Koneellisen harvennushakkuun tuottavuus -projektin osaraportti Koneellisen harvennushakkuun työnjälki Koneellisen harvennushakkuun tuottavuus -projektin osaraportti Arto Kariniemi Teppo Oijala Juha Rajamäki Metsätehon raportti 12 18.12.1996 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla?

Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla? Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla? Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Koneyrittäjien Energiapäivät 4.2.2011, Sokos Hotel Ilves, Tampere Aines- ja energiapuun

Lisätiedot

PONSSE EH25 energiapuukoura

PONSSE EH25 energiapuukoura PONSSE EH25 energiapuukoura Ponsselta työkalu energiapuualalle RATKAISUNA UUSI EH25 ENERGIAPUUKOURA Energiapuun hankinnasta on muodostumassa pysyvä osa puunhankinnan kokonaiskuvaa. Valtion tukemana Suomeen

Lisätiedot

BH60A0900 Ympäristömittaukset

BH60A0900 Ympäristömittaukset eden kuiva- ja kiintoaines, ja COD Tehtävä. Tehtaan jätevedenpuhdistamon uosvirtaavasta vedestä hautaan mitata a) kuiva-ainepitoisuus, b) kuiva-aineen orgaanisen aineksen pitoisuus, c) kiintoaine ja d)

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta. Markus Strandström

Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta. Markus Strandström Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta Tausta ja tavoite Metsänhoidon koneellistamiselle laadittiin viime vuonna tavoitetila 1. Visio vuoteen 2015 on koneellistamista hyödyntävä kustannustehokas

Lisätiedot

AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN

AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN 5/197 AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN Antti Myllyniemi MDSiTIHD Opastinsilta 8 B 52 HELSINKI 52 Puhelin 9-1411 SELOSTE 5/1978 5/197B AJOMATKAN VAIKUTUS METS ÄTRAKTORI N

Lisätiedot

Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa. Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen

Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa. Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen Tavoite Tutkimuksen tavoite oli selvittää nykyisten hakkuukoneissa vakiovarusteena olevien satelliittivastaanottimien

Lisätiedot

ENERGIAPUUN KORJUU KONE- JA MIESTYÖN YHDISTELMÄNÄ. Metka-koulutus

ENERGIAPUUN KORJUU KONE- JA MIESTYÖN YHDISTELMÄNÄ. Metka-koulutus ENERGIAPUUN KORJUU KONE- JA MIESTYÖN YHDISTELMÄNÄ Metka-koulutus 1 Kokeet Janakkalassa 2008 ja 2009 koivikon nmh-kohteilla Kokeissa käytetty korjuri Timberjack 810C. Hakkuulaitteena Nisula 280 2 Kokeet

Lisätiedot

ENSIHARVENNUSMÄNNIKÖIDEN HAKKUU KOKOPUINA KAHVAKEHIKOLLA VARUSTE TULLA MOOTTORISAHALLA

ENSIHARVENNUSMÄNNIKÖIDEN HAKKUU KOKOPUINA KAHVAKEHIKOLLA VARUSTE TULLA MOOTTORISAHALLA OSATIHO Opastiosilta 8 B 000 HELSINKI Puhelin 90-00 SELOSTE 9/976 ENSIHARVENNUSMÄNNIKÖIDEN HAKKUU KOKOPUINA KAHVAKEHIKOLLA VARUSTE TULLA MOOTTORISAHALLA Harri Rumpunen TIIVISTEIMÄ Kahvakehikolla varustettu

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

HANKINTATEKNIIKKAA USA : SSA JA KANADASSA 196 7-1968 I I I RUNKOJEN VARASTOKÄSITTELY JA KULJETUS

HANKINTATEKNIIKKAA USA : SSA JA KANADASSA 196 7-1968 I I I RUNKOJEN VARASTOKÄSITTELY JA KULJETUS METSATEHON KATSAUS 8/ 1968 HANKINTATEKNIIKKAA USA : SSA JA KANADASSA 196 7-1968 I I I RUNKOJEN VARASTOKÄSITTELY JA KULJETUS VARASTOKÄSITIEL Y Yleistä Karsittujenkin runkojen tuominen varastolle aiheuttaa

Lisätiedot

Metsien monikäyttösuunnitelman laadinta ja METSO-kartoitus. SJ 7.4.2014 KH suunn. 1

Metsien monikäyttösuunnitelman laadinta ja METSO-kartoitus. SJ 7.4.2014 KH suunn. 1 Metsien monikäyttösuunniteman aadinta ja METSO-kartoitus SJ 7.4.2014 KH suunn. 1 Metsäpinta-aa on n. 10000 ha ( 6,5 % metsistä kaupungia ) Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä Strateginen omaisuuserä

Lisätiedot

ERILAISTEN PUUNKORJUUMENETELMIEN VERTAILU

ERILAISTEN PUUNKORJUUMENETELMIEN VERTAILU METSÄTEHON KATSAUS 3/ 1966. ERILAISTEN PUUNKORJUUMENETELMIEN VERTAILU Puutavaran hakkuu ta ja alku.kuljetusta koneellis tettaessa on :perinteellisen tavaralajeittaisen korjuumenetelmän rinnalla ryhdytty

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Energiapuun korjuu koneellisesti tai miestyönä siirtelykaataen

Energiapuun korjuu koneellisesti tai miestyönä siirtelykaataen TTS:n tiedote Metsätyö, -energia ja yrittäjyys 1/2011 (746) BIOENERGIA Energiapuun korjuu koneellisesti tai miestyönä siirtelykaataen Tutkijat Kaarlo Rieppo ja Arto Mutikainen, TTS Metsurin tekemään siirtelykaatoon

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Yhdistelmäkone ensiharvennusmetsän puunkorjuussa

Yhdistelmäkone ensiharvennusmetsän puunkorjuussa Yhdistelmäkone ensiharvennusmetsän puunkorjuussa Risto Lilleberg Pasi Korteniemi Metsätehon raportti 26 22.7.1997 Konsortiohanke: Enso Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Pinomäki Oy, UPM-Kymmene

Lisätiedot

Metsien monikäyttösuunnitelman laadinta ja METSO-kartoitus SJ 11.6.2014 1

Metsien monikäyttösuunnitelman laadinta ja METSO-kartoitus SJ 11.6.2014 1 Metsien monikäyttösuunniteman aadinta ja METSO-kartoitus SJ 11.6.2014 1 Metsäpinta-aa on n. 10000 ha ( 6,5 % metsistä kaupungia ) Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä Strateginen omaisuuserä Metsätaousarvo

Lisätiedot

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Metsäteiden suunnittelu Venäjällä Mikko Havimo Petteri Mönkkönen Eugene Lopatin Bo Dahlin www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Tausta Luoteis-Venäjän metsätieverkko on harva verrattuna esimerkiksi Suomen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Henkilökohtainen CUP-kilpailu 2015-9/10 osakilpailua 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 70 7 15 15 20 13 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 69 9 9 13 18 20 11 3 Kautto Ari

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1

METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1 METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1 METKA-maastolaskuri: Harvennusmetsien energiapuun kertymien & keskitilavuuksien laskentaohjelma Lask ent

Lisätiedot

Elinkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimallina. Veli-Matti Paananen

Elinkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimallina. Veli-Matti Paananen Vei-Matti Paananen Einkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimaina Vei-Matti Paananen Yeistä einkaarihankkeista Suomessa Vaikka puhutaan uudesta ja innovatiivisesta hankemaista, on ensimmäisestä Suomessa

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 83 7 15 15 20 13 20 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 83 9 9 13 18 14 20 11 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 70 13 0 13 7 0 11 10

Lisätiedot

Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa

Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa Energiapuun rooli metsänkasvatusketjun tuotoksessa ja tuotossa Soili Kojola, Metla Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät seminaari ja retkeily 13.-14.6.2013 Lahti Työryhmä: Soili Kojola Risto Ojansuu

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot