Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus"

Transkriptio

1 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

2 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Tiivistelmä 3 i. Johdanto 3 ii. Yleiskatsaus 4 iii. Keskeiset havainnot 6 iv. Suositukset 8 OSA I A. Johdanto Romaninaiset ja terveydenhuollon saatavuus: riittämättömästi käsitelty aihe Romaniyhteisöjen terveydentila: yleiskatsaus 14 B. Oikeudelliset normit Syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteet Erityistoimet Oikeus korkeimpaan saavutettavissa olevaan terveyteen Romaninaisten osallistuminen terveydenhuollon saatavuuden parantamiseen 30 C. Etnisten tietojen keruun merkitys terveydenhuollon saatavuuden parantamisessa 35 OSA II A. Romanien syrjintä terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa Lääkärien kieltäytyminen romanipotilaiden hoitamisesta Terveysalan laitosten kieltäytyminen romanien hoitamisesta Romanien erottelu terveysalan laitoksissa Romanien huonompi ja alentava kohtelu Syrjintä ensiavun tarjoamisessa 47 B. Romaninaisten terveydenhuollon saatavuuden parantaminen Ennaltaehkäisevän hoidon saatavuus ja romaninaisten terveyttä koskevat asenteet Lisääntymis- ja seksuaaliterveydenhuollon saatavuus 51 2

3 a. Äitiysterveydenhuollon saatavuus 52 b. Perhesuunnittelupalvelujen saatavuus 54 c. Seksuaaliterveydenhuollon saatavuus Perheväkivalta ja romaninaiset Mielenterveyspalvelujen saatavuus Päihderiippuvuushoidon saatavuus 65 OSA III A. Asiakirjoin todistetun oikeusaseman saatavuus Oikeusaseman saatavuus Henkilöllisyyden osoittavien asiakirjojen saatavuus 71 B. Sosiaalietuuksien saatavuus ja terveys 74 C. Koulutuksen saatavuus ja terveys 79 D. Sopivan asunnon saatavuus ja terveys Puutteelliset elinolot Asuinpaikkaa koskevat vaatimukset Pakkohäädöt 90 OSA IV A. Terveys ja hallitusten strategiat romanien tilanteen parantamiseksi Julkisten palvelujen saatavuuden parantamisen kannalta oleelliset hallitusten strategioiden osa-alueet 93 a. Syrjinnän vaikutuksen tunnustaminen terveydenhuollon saatavuutta haittaavana tekijänä 94 b. Erityistoimien täytäntöönpanoa tukevat tiedotuskampanjat 95 c. Yleisen integrointiohjelman koordinointi ja valvonta erityisesti paikallistasolla 97 d. Erityiselimen täytäntöönpanemat asianmukaiset syrjinnän vastaiset lait 98 e. Romanien terveyteen liittyvien näkökohtien laajan huomioonottamisen varmistavat toimet Hallitusten strategioiden osa-alueet, joilla parannetaan terveydenhuollon saatavuutta romaninaisten kohdalla 101 3

4 a. Kokonaisvaltainen, sukupuolinäkökulman huomioon ottava lähestymistapa naisten terveyteen 101 b. Naisten tarpeiden integrointi yleiseen terveydenhuoltoon ja siihen liittyviin palveluihin monialaisen lähestymistavan pohjalta 103 B. Terveydenhuollon saatavuuden parantaminen edistämällä romanikulttuurin tuntemusta 105 C. Terveydenhuollon saatavuuden parantaminen terveysasioiden romaniyhdyshenkilöiden avulla 107 D. Hallitustenvälisten aloitteiden tarjoamat mahdollisuudet romaninaisten terveydenhuollon saatavuuden parantamisessa 110 OSA V Suositukset 113 4

5 Esipuhe Romaniyhteisön tilanteesta eri puolilla Eurooppaa on tullut mittari, jolla mitataan perusoikeuksissa ja yhteiskunnallisessa oikeudenmukaisuudessa saavutettua edistystä. Oheinen kertomus paljastaa, että romaninaisten terveydenhuollon tilanne on kehno, ja että vielä on paljon tehtävää. Myös monet muut kertomukset esim. työllisyyden tai koulutuksen alalta kertovat romaniyhteisön ahdingosta. Sosiaalisen turvallisuuden, terveyden, asuntojen saatavuuden, koulutuksen ja muiden kehityksen mittapuiden kohdalla saavutettu edistys jää vajavaiseksi, jos yhteiskunnan kaikki jäsenet eivät voi hyötyä siitä. Kaikkien yksilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen lain edessä ja suoja välitöntä syrjintää vastaan on demokraattisten yhteiskuntien kulmakivi. Henkilön rotuun, etniseen alkuperään tai sosiaaliseen asemaan perustuva eriarvoisuus, syrjintä ja sosiaalinen syrjäytyminen on väärin paitsi oikeuden näkökulmasta myös moraalisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta, ja sillä on myös vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen. On kaikkien edun mukaista, että yhteiskunnan jokainen jäsen voi osallistua yhteiskunnan elämään vapaasti ja tasa-arvoisesti ja hyödyntää kaikkia mahdollisuuksiaan ihmisenä, oman yhteisönsä jäsenenä ja kansalaisena. Tämä tutkimus sai alkunsa Etyjin vähemmistövaltuutetun toimiston johtajan ehdotuksesta toteuttaa jatkotoimia niiden havaintojen pohjalta, jotka esitettiin vähemmistövaltuutetun huhtikuussa 2000 julkaisemassa romanien ja sintien tilannetta Etyj-alueella käsittelevässä kertomuksessa (Report on the Situation of Roma and Sinti in the OSCE Area. ) Tässä kertomuksessa yksilöitiin useita kysymyksiä julkisen edun näkökulmasta ja esitettiin joukko suosituksia, joiden tarkoituksena oli pääosin poistaa esteet yhdenvertaisen kohtelun täyden toteutumisen tieltä. Terveysala erottui muista aloista jo saatavilla olevien tietojen puutteen vuoksi sekä sukupuolen ja rasismin välisten ilmeisten kytkösten vuoksi. Tässä kertomuksessa työtä jatketaan tuon alkuperäisen Etyj-kertomuksen pohjalta kiinnittämällä huomiota romaninaisten yleiseen tilanteeseen ja heidän terveydenhuoltoaan koskeviin huolenaiheisiin. Romaninaisia ja julkisen terveydenhuollon saatavuutta käsittelevä hanke, johon tämä kertomus kuuluu keskeisenä osana, on ensimmäinen yhteistyöhanke Etyjin vähemmistövaltuutetun toimiston, Euroopan neuvoston maahanmuuttoa sekä romanien asioita käsittelevän osaston ja Euroopan unionin rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen välillä. Kyseessä on malliesimerkki onnistuneesta alueellisesta yhteistyöstä, jossa hallitustenväliset organisaatiot yhdistävät asiantuntemustaan ja voimavarojaan. Tämä yhteishanke lähti liikkeelle yleisestä romaneja koskevasta huolesta, jonka yhteydessä romaninaisten terveyshuoliin pyrittiin puuttumaan eri alojen asiantuntemuksen ja kokemuksen ihmisoikeuksien analysoinnista ja terveys- ja koulutusstrategioita koskevasta tiedosta rasismin ja muukalaisvastaisuuden torjuntaa koskeviin kokemuksiin pohjalta. Edellä mainitut kolme elintä ovat vakuuttuneita siitä, että politiikka, joka perustuu kattaviin tietoihin, luotettavaan dataan ja kansainvälisiin standardeihin ja jossa otetaan huomioon asianosaisten näkemykset ja toiveet, voi vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään. Tällaisten politiikkojen tehokkaalla täytäntöönpanolla voidaankin kaventaa eroja eri ryhmille tarjolla olevien mahdollisuuksien välillä ja edistää sellaisten yhteenkuuluvuuteen perustuvien yhteisöjen luomista, joissa kaikilla jäsenillä on paikkansa ja joihin he voivat osallistua. 1

6 Syrjinnän poistaminen vaatii toimia kaikilta, mutta päävastuu on hallituksilla, joilla on keskeinen rooli näiden kysymysten hoitamisessa poliittisten linjausten ja käytännön toimien, lainsäädännön sekä valtiollisten elinten toiminnan ohjauksen kautta. Ilman kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista ja romaninaisten itsensä ratkaisevaa tukea parhaimpiakin politiikkoja ja parhaintakin lainsäädäntöä uhkaa kuitenkin epäonnistuminen. Tässä kertomuksessa hahmotellaan joukko suosituksia, jotka koskevat lainsäädäntötoimia, romanien mahdollisuuksien parantamista ja terveysviranomaisrakenteita, terveyskasvatusta ja tietoisuuden parantamista. Tutkimuksen aikana kaksi riippumatonta asiantuntijaa, Anna Pomykala sekä hänen avustajansa Mariana Buceanu, vierailivat eri maissa ja suorittivat yksittäiset haastattelut. Kiitos kuuluukin kaikille hankkeeseen osallistuneille ja Anna Pomykalalle osaltaan myös tämän kertomuksen valmistelusta, sekä kaikille, jotka osallistuivat haastatteluihin, editointiin ja kuulemisprosessiin samoin kuin kaikille niille, jotka ovat muulla tavoin tukeneet tämän hankkeen toteuttamista. Erityinen kiitos kuuluu romaninaisille itselleen heidän osallistumisestaan ja panoksestaan tähän hankkeeseen, ja tällöin erityisesti Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen Wienissä 28. ja 29. marraskuuta 2002 järjestämän romaninaisia ja terveydenhuollon saatavuutta koskevan kansalaisjärjestökokouksen osallistujille. Kiitos kuuluu lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskukselle niiden merkittävästä taloudellisesta tuesta hankkeelle, sekä Themis-säätiölle, joka myönsi hankkeen alussa Anna Pomykalalle pienen, mutta merkittävän avustuksen, jonka avulla hän pystyi osallistumaan kahteen kansainväliseen konferenssiin, joissa luotiin erittäin tärkeitä kontakteja. Tämän kertomuksen tarkoituksena on auttaa päättäjiä ja lainlaatijoita paremmin ymmärtämään monimutkaisia ja toisiinsa kytkeytyneitä terveydenhuoltokysymyksiä sekä parantamaan romaninaisia ja terveyttä koskevien politiikkojen suunnittelua ja täytäntöönpanoa. Kyseessä on pahoin laiminlyöty osa-alue romaneja koskevassa työssä, ja on toivottavaa, että kertomus edistää sellaisten konkreettisten ja käyttökelpoisten politiikkojen, strategioiden ja ohjelmien suunnittelua ja täytäntöönpanoa, jotka voivat toimia innoituksena jatkotoimille kertomuksessa käsitellyillä aloilla. Tästä koituva hyöty on romaninaisten ja heidän perheidensä lisäksi yhteiinen kaikille muillekin. 31. heinäkuuta 2003 Tämän kertomuksen on laatinut riippumaton tutkija Etyjin vähemmistövaltuutetun toimiston, Euroopan neuvoston maahanmuuttoa sekä romanien asioita käsittelevän osaston ja Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen (EUMC) yhdessä toteuttaman hankkeen "Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus" alaisuudessa. Kopiointi on sallittu muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan. Kirjoittajan näkemykset eivät välttämättä edusta Etyjin vähemmistövaltuutetun toimiston, Euroopan neuvoston tai EUMC:n kantoja. 2

7 Tiivistelmä i. Johdanto Tämän hankkeen tavoitteena on jatkaa työtä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) vähemmistövaltuutetun toimiston romanien tilanteesta Etyjin alueella huhtikuussa 2000 antamassa kertomuksessa (Report on the Situation of Roma and Sinti in the OSCE Area) esitettyjen havaintojen pohjalta. Varsinkin siksi, että tästä kiistatta tärkeästä aiheesta ei ole saatavilla riittävästi tietoa, oli tarpeen laatia laaja tutkimus ja kertomus, jossa esitetään poliittisia suuntaviivoja. Siksi hankkeessa pyritään valottamaan ja ymmärtämään romaninaisten tilannetta terveydenhuoltoa koskevan elintärkeän aiheen osalta, tutkimaan aihetta käytössä olevien normien ja yhteisön todellisten tarpeiden näkökulmasta sekä tekemään asianmukaisia päätelmiä ja käytännön ehdotuksia. Hankkeessa pyrittiin siis saamaan aikaan kiinnostusta ja virittämään toimintaa erityisesti hallituksissa samoin kuin edistämään romaninaisten orastavaa Euroopan laajuista liikettä, jotta he saisivat mahdollisuuden toimia vapaina ja vastuullisina kansalaisina. Tämän Euroopan neuvoston hallinnoimaa hanketta on valvonut neuvoa-antava ryhmä, joka koostuu Euroopan neuvoston, Etyjin vähemmistövaltuutetun toimiston, Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston, Euroopan unionin Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen (EUMC) sekä Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston edustajista. Kertomus perustuu ensi sijassa pääasiallisen kirjoittajan Bulgariassa, Suomessa, Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Kreikassa, Unkarissa, Irlannissa, Liettuassa, Moldovassa, Alankomaissa, Puolassa, Romaniassa, Serbiassa ja Montenegrossa, Slovakiassa ja Espanjassa tekemiin haastatteluihin. Kussakin maassa haastateltiin hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja muiden romanien puolesta työskentelevien instituutioiden edustajia sekä romaninaisia itseään. Kertomus perustuu myös eri maihin tehtyjen vierailujen aikana hallintoviranomaisille lähetetyn kyselyn avulla kerättyyn varsinaiseen aineistoon sekä toissijaiseen tutkimukseen. Lukuisat ministeriöt ja kansalaisjärjestöt vastasivat kyselyyn, jolla pyrittiin valottamaan romaninaisten ja terveydenhuollon saatavuuden tilannetta heidän kotimaissaan. Tämä yhteistyö oli erittäin arvokasta, ja se helpotti suuresti kirjoittajan työtä. Erityisen hyödyllisiä olivat niiden valtioiden hallituksilta saadut kirjalliset kommentit, joissa vierailtiin tai joiden kanssa käytiin merkittävää kirjeenvaihtoa tämän kertomuksen alustavan luonnoksen ennakkojakelun yhteydessä. Kommentteja saatiin seuraavilta valtioilta: Unkari, Liettua, Kreikka, Irlanti, Romania ja Espanja. Hallitusten vastausten sisältö on mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin sisällytetty tämän kertomuksen tekstiin. Vierailun kohteena olevat maat valittiin tavoitteena saada käsitys terveydenhuollon saatavuuden tilanteesta erilaisissa konteksteissa ja eri romaniyhteisöissä, jotka ovat eri vaiheissa terveydenhuollon tilanteeseen puuttumista koskevien aloitteiden kehittämisessä tai täytäntöönpanossa. Tällä tavalla voitiin yksilöidä erilaisia hyviä käytäntöjä sekä aloja, joilla tulevaisuudessa on toteutettava toimia. Koska tämä tutkimus ei pyri olemaan tyhjentävä ja koska 3

8 tutkimukseen käytettävissä olevat varat ja aika olivat rajoitetut, oli mahdollista vierailla vain joissakin maissa. Jäljempänä käsitellyt kysymykset heijastavat joitakin tärkeitä huolenaiheita, joita liittyy terveydenhuollon ja muiden julkisten palvelujen saatavuuteen romaniyhteisöissä eri puolilla Eurooppaa. Ne eivät edusta tyhjentävästi kaikkia niitä tapoja, joilla valtiot voivat täyttää velvollisuutensa taata yhtäläiset mahdollisuudet käyttää terveydenhuoltopalveluja syrjimättömältä pohjalta. Lisäksi se, että jotakin maata ei mainita tietyn käytännön käsittelyn yhteydessä, ei tarkoita, ettei kyseistä käytäntöä esiintyisi siellä. Tarkoituksena ei myöskään ole vihjata, ettei kyseisessä maassa ponnisteltaisi käytäntöön puuttumiseksi. Tämän kertomuksen toivotaan edistävän sitä, että tutkitaan tarkemmin niitä tapoja, joilla syrjintä terveydenhuollon ja siihen liittyvien julkisten palvelujen tarjoamisessa vaikuttaa romaneihin, erityisesti naisiin. Tällaisen tiedon pohjalta tulisi uudistaa, kehittää ja panna täytäntöön tehokkaita valtiollisia politiikkoja, joilla taataan romaninaisille ja heidän yhteisöilleen julkisten palvelujen saatavuus syrjimättömyyden ja kulttuurinäkökohtien huomioimisen pohjalta. Sen tulisi johtaa myös romaninaisten laajempaan osallistumiseen kaikkeen päätöksentekoon ja päätösten täytäntöönpanoon. ii. Yleiskatsaus Tämän kertomuksen tarkoituksena on täydentää analyysia ja poliittisia vaihtoehtoja, joiden päämääränä on poistaa syrjintä ja parantaa romani-, 1 mustalais- ja kiertolaisnaisten ja heidän yhteisöjensä asemaa. Kaikissa yhteyksissä annetaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä tarkoituksena auttaa valtioita kehittämään tehokkaita kohdennettuja politiikkoja asianosaisia kuullen ja yhteistyössä heidän kanssaan. Syrjimättömyys ja yhdenvertainen kohtelu terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa kuuluvat kansainvälisen oikeuden nojalla valtioiden velvollisuuksiin. Kaikkien henkilöiden oikeus yhdenvertaiseen kohteluun on kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustettu perusihmisoikeuksiin kuuluva perusperiaate ja vapaiden ja oikeudenmukaisten yhteiskuntien kehittämisen kulmakivi. Oikeudet ovat muutakin kuin laillisia velvoitteita, ja ne antavat mahdollisuuden kaikkien yhteiskunnan jäsenten koko potentiaalin hyödyntämiseen ja sosiaaliselta yhteenkuuluvuudeltaan parempien yhteisöjen luomiseen. Tämä koituu valtion yleiseksi hyödyksi sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Kuten kertomuksessa korostetaan, romaniyksilöiltä ja -yhteisöiltä puuttuvat monissa suhteissa mahdollisuudet hyödyntää koko potentiaaliaan ja osallistua tasavertaiselta pohjalta muuhun yhteiskuntaan. Perheillä on tärkeä asema sosiaalisesti hyvin yhteenkuuluvien yhteiskuntien luomisessa, ja siksi perheiden elinolot ovatkin ratkaiseva tekijä integroitumisen 1 Tästä eteenpäin termillä "romanit" viitataan etnisiin ryhmiin, jotka pitävät itseään "romaneina", sekä sellaisiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa ja muualla asuviin ryhmiin kuten sintit, mustalaiset tai kiertolaiset (travellers), joiden kulttuurissa ja historiassa on samanlaisia piirteitä ja mikä tärkeintä jotka kohtaavat samanlaisia syrjintään ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Viittaukset sinteihin, mustalaisiin, kiertolaisiin ja muihin ryhmiin on säilytetty niiltä osin kuin kyseisessä lähdemateriaalissa viitataan nimenomaan näihin ryhmiin. 4

9 tukemisessa. Romaninaisilla on keskeinen asema perheidensä ja yhteisöjensä terveyteen liittyvissä asioissa, ja siksi terveydenhuollon vapaa ja yhtäläinen saatavuus nousee keskeiseksi näkökohdaksi romaniyksilöiden ja -yhteisöjen ja sitä kautta koko yhteiskunnan edun yleisessä edistämisessä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi terveydenhuoltoon on kiinnitettävä enemmän huomiota romanien tilanteen parantamiseen tähtäävien hallitusten strategioiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Saatetaan tarvita erityistoimia 2, joilla romaninaisille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet käyttää terveydenhuoltopalveluja, jotka perustuvat syrjimättömyyteen ja kulttuurinäkökohtien huomioon ottamiseen. Erityisesti on edistettävä romaninaisten osallistumista kaikkiin päätöksenteon ja täytäntöönpanon vaiheisiin. Osassa I selostetaan tämän kertomuksen lähtökohtia, muun muassa syitä siihen, miksi romaninaisiin ja terveydenhuoltoon ei ole vielä kiinnitetty kipeästi kaivattua huomiota kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Romaniyhteisöjen terveystilanteesta esitetään lyhyt yhteenveto, jolla havainnollistetaan ongelman vakavuutta ja kontekstia, jossa toimia ja lisätutkimusta olisi kehitettävä. Oikeudellisia normeja esiteltäessä painotetaan syrjinnän vastaisten normien merkitystä tavoiteltaessa oikeutta saada parasta mahdollista terveydenhoitoa sekä edistää romaninaisten osallistumista omien julkisten palvelujen käyttömahdollisuuksien kehittämiseen. Lisäksi käsitellään sukupuolen perusteella eriteltyjen etnisten tietojen keräämisen merkitystä ja korostetaan suojatoimien tarvetta sekä tarvittaessa romanien osallistumista tiedonkeruuseen sen kaikissa vaiheissa. Osassa II kuvataan terveysalan työntekijöiden ja laitosten, joiden kanssa romanit saattavat joutua tekemisiin terveydenhuoltopalveluja käyttäessään, harjoittamaa välitöntä ja välillistä syrjintää. Näitä asioita käsitellään Yhdistyneiden kansakuntien (YK) taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän komitean (CESCR) parasta saatavilla olevaa terveyttä koskevassa yleisessä huomautuksessa 3 annetun tiedollista, fyysistä ja taloudellista saatavuutta koskevassa puitekehyksessä. Osassa käsitellään muun muassa sellaisia syrjinnän muotoja kuin yleislääkärien ja terveysalan laitosten kieltäytyminen hoidosta, terveysalan laitoksissa harjoitettava erottelu, solvaaminen ja alentava kohtelu sekä vaikeudet ensiavun saamisessa. Kaikissa yhteyksissä korostetaan tehokkaan valvonnan ja sanktioiden merkitystä. Myös muita erityisesti romaninaisia koskevia esteitä tarkastellaan, muun muassa sukupuolidynamiikkaa, joka romaniyhteisöissä saattaa estää hoitoon pääsyn. Romaninaisten terveyttä koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan tarvetta korostetaan sukupuolinäkökulman kautta ja pitäen samalla mielessä naisten terveydelle ja hyvinvoinnille haitallisten asenteiden ja käytäntöjen muuttaminen. Lisäksi peräänkuulutetaan suurempaa avoimuutta ja konkreettisia toimia perheväkivaltaan puuttumisen, mielenterveyspalveluiden ja päihderiippuvuushoitojen osalta. Osassa III korostetaan, että terveydenhuollon saatavuus liittyy sekä edellytyksenä että erottamattomana osana oikeuden suoman identiteetin, riittävän sosiaalisen suojelun, koulutuksen sekä elin- ja asumisoloja koskevien vähimmäisvaatimusten toteutumiseen. Näiden oikeuksien sekä terveydenhuollon saatavuuden välisiä kytköksiä tarkastellaan joiltakin osin painottaen 2 Tässä kertomuksessa termillä "erityistoimet" tarkoitetaan myös positiivisia erityistoimia, sellaisina kuin ne on määritelty rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (rotujen yhdenvertaisuudesta annetun direktiivin) 5 artiklassa. Erityistoimia käsitellään yleisemmin jäljempänä osan I luvussa B.2. 3 CESCR General Comment 14 on the right to the highest attainable standard of health, UN Doc. E/C.12/2000/4. 5

10 sellaisen välittömän ja välillisen syrjinnän poistamista, joka saattaa vaikeuttaa terveydenhuollon saatavuutta. Aiemmin liian vähän tarkasteltuja aiheita, kuten romanityttöjen ja -naisten koulutusta ja asumista koskevat erityistarpeita valotetaan tarkoituksena edistää niiden rutiiniluontoista huomioonottamista päätöksenteossa ja ohjelmien kehittämisessä. Osassa IV tarkastellaan tämänhetkisiä romanien tilanteen parantamiseen tähtääviä hallitusten strategioita tarkoituksena yksilöidä osatekijöitä, jotka ovat ratkaisevia parannettaessa julkisten palvelujen saatavuutta yleensä ja erityisesti romaninaisten terveydenhuollon saatavuutta. Näitä osatekijöitä ovat: erityiselinten rooli ja tehtävä syrjinnän torjumisessa ja yhdenvertaisen kohtelun edistämisessä; sellaisen terveyttä koskevan monialaisen lähestymistavan kehittäminen, jossa tunnustetaan syrjinnän merkitys terveydenhuollon saatavuutta haittaavana tekijänä; romanien terveyttä koskevien eri intressien huomioonottaminen; naisten oikeuksien ja sukupuolikysymysten neuvonantajan nimittäminen sukupuolinäkökulman huomioimiseksi ja sen varmistamiseksi, että romaninaisten tarpeet otetaan huomioon yleisten palvelujen yhteydessä. Terveysasioita käsittelevien romaniyhdyshenkilöiden käyttöä tarkastellaan olemassa olevien ohjelmien näkökulmasta sekä sen kannalta, mitkä ovat niiden tulevaisuuden mahdollisuudet edistää integroitumista terveyspalvelujen alalla ja parantaa romaninaisten julkista asemaa. Lisäksi tarkastellaan terveysalan työntekijöiden ja viranomaisten romanikulttuuria koskevan tiedon parantamisen merkitystä. Hallitustenvälisiä aloitteita terveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi esitellään tarkoituksena antaa ideoita tavoitteiltaan vastaavien paikallisten ja kansallisten ohjelmien laatimiseen ja kehittämiseen. Osassa V esitellään politiikkoja koskevia suosituksia, joilla pyritään parantamaan terveydenhuollon ja siihen liittyvien julkisten palvelujen saatavuutta. Tällöin kiinnitetään erityishuomiota edellytysten luomiseen romaninaisten kokonaisvaltaiselle osallistumiselle. Terveydenhuollon saatavuutta parantavilla konkreettisilla toimilla voidaan parantaa terveydentilaa ja elinoloja sekä edistää integroitumista erilaisten yleisten palvelujen yhteydessä. Erityisten sitoumusten odotetaan näin edistävän laajempaa tavoitetta, joka koskee romanien, erityisesti naisten, integroitumista muuhun yhteiskuntaan. iii. Keskeiset havainnot Tähän mennessä romaninaisiin ja terveydenhuollon saatavuuteen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota sen paremmin kansallisella kuin kansainvälisellä tasollakaan. Romanien terveydentila on yleensä erittäin huono kaikkialla Euroopassa, ja romaninaisten tarpeista ja intresseistä on hyvin vähän tietoa. Monista eri syistä romaninaiset eivät yleensä pidä tärkeänä omasta terveydestään huolehtimista; kuitenkin he ovat usein perheidensä ja yhteisöjensä ensisijaisia huoltajia. On kerättävä myös sukupuolen mukaan eriteltyjä etnisiä tietoja, ja romaneja koskevaan tutkimukseen on otettava mukaan naiset, nuoret sekä maaseudulla ja syrjäisillä alueilla elävät sekä vaeltavat yhteisöt sellaisten tehokkaiden poliittisten linjausten ja ohjelmien kehittämiseksi, joilla taataan terveydenhuollon ja muiden julkisten palvelujen yhtäläinen saatavuus. Terveysalan työntekijöiden ja viranomaisten eri romanikulttuureja ja -tapoja koskevaa tuntemusta on parannettava, sillä niillä on merkitystä terveydenhuollossa. Tarvitaan suurempaa 6

11 avoimuutta näiden tapojen huomioimiseksi, jotta romaneille voitaisiin taata syrjimättömät ja yhtäläiset mahdollisuudet käyttää terveydenhuoltopalveluja. Romanien kohdalla terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta haittaavat tiedolliset, fyysiset ja taloudelliset esteet ovat seurausta syrjinnän ja köyhyyden toisiinsa kytkeytyneistä vaikutuksista. Romanit saattavat terveydenhuoltopalvelujen pariin hakeutuessaan kohdata erityyppistä välitöntä ja välillistä syrjintää. Näihin kuuluvat yleislääkärien tai terveysalan laitosten kieltäytyminen hoidon antamisesta, terveysalan laitoksissa harjoitettava erottelu, huonompi tai alentava kohtelu tai etnisestä taustasta aiheutuvat vaikeudet saada ensiapua. Tällaisen syrjinnän lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia ovat hoitamattomat terveysongelmat, luottamuksen väheneminen julkisiin terveyspalveluihin sekä sosiaalisen syrjäytymisen paheneminen. Romaninaisten vaikeuksiin käyttää terveydenhuoltopalveluja yhdistyvät asenteet ja yhteisön tavat, joissa naisten terveyttä ei pidetä tärkeänä ja jotka saattavat edustaa sukupuolista syrjintää. Tästä syystä monet naiset katsovat, että terveydenhuoltopalvelut, erityisesti ennaltaehkäisevä hoito ja perhesuunnittelu, eivät koske heitä tai ole heidän saatavillaan. Romaninaisilta ja miehiltä, erityisesti nuorilta - puuttuu tietoa lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä, vaikka monissa yhteisöissä avioliitot solmitaan ja lapsia saadaan nuorina. Perhesuunnittelupalvelujen käyttöön liittyvät vaikeudet saattavat selittää suurelta osin romaninaisten yleisesti korkeita syntyvyys- ja aborttilukuja. Sukupuolidynamiikka yhdessä köyhyyden ja syrjinnän kanssa saattaa aiheuttaa sen, että romaninaiset altistuvat perheväkivallalle, mielenterveysongelmille ja päihteiden väärinkäytölle. Näitä ongelmia koskeva tieto tai hoito ei ole helposti saatavilla. Perheväkivallasta kärsivillä romaninaisilla on vain vähäiset mahdollisuudet saada kulttuurinäkökohdat huomioon ottavia tukipalveluja, ja jos apua etsitään yhteisön ulkopuolelta, huolena on viranomaisten syrjivä kohtelu. Naisten terveyden ja hyvinvoinnin sukupuoliseen ulottuvuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota, erityisesti parantamalla romanimiesten tietoisuutta heidän roolistaan naisten terveyden edistämisessä ja suojelemisessa. Vaikka romaniyhdyshenkilöt eivät olekaan ihmelääke romanien kohtaamiin terveydenhuollon saatavuutta koskeviin kokonaisvaltaisiin ja järjestelmällisesti esiintyviin esteisiin, heillä saattaa olla merkittävä vaikutus integroitumisessa yleisiin palveluihin ja naisten osallistumisen parantamisessa kaikissa heidän terveyttään koskevissa asioissa. Nykyisissä ohjelmissa on keskitytty pääasiassa koulutukseen ja romaninaisten palkkaamiseen yhdyshenkilöiksi. Monien romanien heikko terveydentila, hoidon saamiseen liittyvien vaikeuksien yleisyys ja tarve puuttua naisten terveyden sukupuoliseen ulottuvuuteen osoittavat kuitenkin, että tarvitaan muitakin toimia ja että mukaan olisi saatava entistä enemmän myös romanimiehiä. Monilla romaneilla ei ole henkilöllisyystodistusta, syntymätodistusta tai muita virallisia todisteita oikeusasemastaan. Julkisten palvelujen käyttäminen edellyttää usein näitä asiakirjoja. Valtiottomuus ja oikeusaseman puuttuminen oleskelumaassa sekä asiakirjaongelmat vaikeuttavat monien oikeuksien, muun muassa terveydenhuollon saatavuutta koskevan oikeuden käyttämistä. Näiden tilanteiden taustalla on useita eri tekijöitä, kuten tiedolliset ja taloudelliset esteet, romaneihin usein kohdistettavat kohtuuttomat vaatimukset sekä paikallisten viranomaisten harjoittama syrjintä. Viranomaisten tietoisuutta romanien tilanteesta on parannettava, samoin 7

12 kuin joustavuutta oikeusasemaa koskevien vaatimusten soveltamisessa romanien (samoin kuin muiden syrjittyjen ryhmien) kohdalla, jotta heillä on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää julkisia palveluja. Maksuton sairasvakuutus ja muut terveyteen liittyvät edut ovat osa sosiaalista suojaa. Monilla romaneilla ei ole tietoa sosiaalietuuksista, muun muassa siitä, että lääkärille pääsy edellyttää usein rekisteröitymistä ja säännöllisiä käyntejä työvoimatoimistossa todisteena oikeudesta hoitoon. Rekisteröitymistä koskevat vaatimukset, joilla on kohtuuttomat vaikutukset romaneihin, sekä sosiaalityöntekijöiden harkintavallan väärinkäyttö saattavat vaikeuttaa hoitoon pääsyä entisestään. Maissa, joissa romanit ovat yliedustettuina työttömien ja köyhien joukossa, henkilöllisyystodistusten hankkimisen korkea hinta saattaa muodostaa lisäesteen. Romanit, jotka noudattavat puolivaeltavaa tai vaeltavaa elämäntapaa, menettävät usein käytännössä oikeutensa sosiaalietuuksiin. Maksut ohjataan yleensä pysyvään asuinpaikkaan, ja vastoin tahtoa tapahtuvat muutot saattavat estää niiden saannin johtuen epävakauden, stressin, tiedon puutteen sekä vaeltavan elämäntavan kohtaaman syrjinnän yhteisvaikutuksesta. Monissa romaniyhteisöissä on kiinnitettävä huomiota henkilökohtaista terveyttä koskevan päätöksentekomahdollisuuden ja sukupuolidynamiikan väliseen suhteeseen, joka saattaa estää romanityttöjen ja -naisten pääsyn koulutukseen. Koulut ovat keskeinen hygieniaa, ravintoa, tautien ennaltaehkäisyä ja terveydenhuoltojärjestelmän käyttöä koskevan tiedon lähde. Romaninuorten yleistä syrjimätöntä pääsyä koulutukseen on tutkittu ja edistetty. Enemmän huomiota on kuitenkin kiinnitettävä romanityttöjen kohtaamiin erityisvaikeuksiin, esimerkiksi siihen, että vanhemmat ottavat tytöt pois koulusta suojellakseen heidän neitsyyttään, valmistaakseen heitä avioliittoa varten tai hoitamaan talousaskareita. Nämä tytöt eivät välttämättä saa riittävää luku- ja kirjoitustaitoa ja kriittisen ajattelun valmiuksia, jotta he voisivat huolehtia itsestään ja perheistään ja muokata niitä kulttuurisia tapoja, jotka vaikuttavat haitallisesti heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Itse asiassa he saattavat kärsiä sekä etnisestä että sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. Puutteelliset elinolot, pysyvän asuinpaikan varmistamiseen liittyvät ongelmat, palveluiden puute ja pakkohäädöt vaikuttavat kaikki haitallisesti terveydenhuollon saatavuuteen. Tämä vaikuttaa eniten romaninaisiin, jotka ovat asuntojen pääasiallisia käyttäjiä ja huoltajia, ja heillä on eniten vaatimuksia sopivan asunnon osalta. Valitettavasti monien romanien on pakko elää oloissa, jotka ovat vaaraksi terveydelle ja turvallisuudelle. Terveydenhuollon tai muiden palvelujen tarjoajat saattavat tarkoituksella tai tahattomasti vältellä näitä alueita. Julkiset palvelut eivät aina ole maaseudulla tai syrjäisissä yhteisöissä elävien romanien saatavilla. Tällaiset puutteet yleisissä palveluissa on poistettava. Jos julkisten palvelujen käytön edellytyksenä on todistus asuinpaikasta, romanit saattavat olla huonommassa asemassa tällaisia todistuksia myöntävien viranomaisten epäasiallisen harkintavallan käytön vuoksi tai sellaisten laillisia pysähdyspaikkoja koskevien lakien tai politiikkojen vuoksi, jotka eivät vastaa olemassa olevia tarpeita. Romaniyhteisöt saattavat joutua erityisen usein häädön kohteeksi, mikä vaikuttaa heidän terveyteensä ja muiden palvelujen saatavuuteen lukuisilla tavoilla. Tässä yhteydessä asutusten ja muiden asuinpaikkojen laillistamiseen on puututtava kiireellisesti. 8

13 iv. Suositukset Valtion tasolla ja paikallistasolla on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin tasa-arvon edistämiseksi ja terveydenhuollon syrjimättömän tarjonnan takaamiseksi, mitä voidaan edistää myös hallitustenvälisten ja kansalaisjärjestöjen aloitteiden välisellä yhteistyöllä. On laadittava kansainvälisiä ja alueellisia syrjinnän vastaisia normeja, joihin sisältyy kattava kansallinen syrjinnän vastainen lainsäädäntö, jossa selkeästi kielletään välitön ja välillinen syrjintä sekä huono kohtelu. Normien tueksi on lisäksi annettava selkeät ohjeet, joiden mukaan terveydenhuollon ja muiden julkisten palveluiden tarjoamisessa ei saa harjoittaa syrjintää. Valtioiden olisi myös harkittava yhdenvertaisen kohtelun tukemista asettamalla julkisille viranomaisille lakisääteinen velvollisuus edistää tasa-arvoa. Valtioiden olisi tutkittava, tarvitaanko erityistoimia tasa-arvon täydellisen toteutumisen varmistamiseksi käytännössä ja sellaisten olojen luomiseksi, joissa romaneilla ja erityisesti romaninaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää terveydenhuoltopalveluja. Erityistoimia saatetaan myös tarvita sen varmistamiseksi, että perinteiset tai kulttuuriin perustuvat asenteet eivät rajoita romaninaisia käyttämästä oikeutta parhaimpaan saatavilla olevaan terveyteen tai osallistumasta heihin vaikuttavien asioiden hoitoon. Näihin toimiin olisi yhdistettävä tiettyjen romaniyhteisöjen toimijoiden valmiuksien parantaminen ja näiden toimien tavoitteita koskevat tiedotuskampanjat koko väestön keskuudessa. Siellä missä niitä ei vielä ole, hallitusten olisi harkittava sellaisten erityisten elinten perustamista tai nimittämistä, jotka edistävät itsenäisesti kaikkien henkilöiden yhdenvertaista kohtelua ilman rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Näiden elinten tulisi seurata jatkuvasti terveydenhuoltoalaa ja ottaa huomioon sukupuoleen liittyvät kysymykset. Näillä elimillä voisi olla keskeinen rooli terveysalan työntekijöiden ja viranomaisten romaneihin kohdistuvan syrjinnän eri muotoja koskevan tietoisuuden parantamisessa ja ne voisivat tutkia valituksia ja tarvittaessa auttaa niiden laatimisessa, suorittaa riippumattomia tutkimuksia ja kartoituksia sekä auttaa kattavan syrjinnän vastaisen lainsäädännön laatimisessa ja täytäntöönpanossa erityisesti paikallisella tasolla. Terveydenhuollon saatavuutta koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä on kehitettävä terveydenhuoltojärjestelmien, erityiselinten, sopimuksia valvovien ja hallitustenvälisten elinten edustajien kesken. Valtioiden on luotava virallinen tiedonkeruujärjestelmä, joka perustuu tunnustettuihin kansainvälisiin tietojen keruuta ja tietosuojaa koskeviin standardeihin ja joka sisältää tarvittavan valvonnan ja suojamekanismit romanien tilanteen ja tarpeiden dokumentoimiseksi ja kaikkien syrjinnän muotojen rekisteröimiseksi. Romanit tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa mukaan tiedon keruuseen, kokoamiseen ja analysointiin. Tietojen tarkoitus ja käyttö, samoin kuin niiden tallennusta ja saatavuutta koskevat säännöt on tehtävä selväksi henkilöille, joilta tietoja kerätään. Koska romanien terveydentilasta ja tarpeista on melko vähän tietoa, valtioiden on ryhdyttävä toimiin romanien terveydentilan ja tarpeiden sisällyttämiseksi terveyttä koskevaan tutkimukseen, painopisteenä naiset, nuoret, maaseudulla tai syrjäisillä alueilla asuvat sekä vaeltavat yhteisöt. Hallitusten strategioissa romanien tilanteen parantamiseksi olisi yksilöitävä ja esitettävä 9

14 konkreettisia toimia, joilla puututaan syrjinnän rooliin terveydenhuollon saatavuutta haittaavana tekijänä. Niihin olisi sisällyttävä kuulemismekanismeja, joilla varmistetaan romanien terveyteen liittyvien eri intressien huomioon ottaminen päätöksenteko- ja lainsäädäntömenettelyissä, ja niissä olisi sovellettava naisten terveyteen kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Olisi kannustettava naisten oikeuksien ja sukupuolikysymysten neuvonantajan nimittämistä tai osallistumista, jotta voidaan varmistaa näiden kysymysten sisällyttäminen romaneihin vaikuttaviin politiikkoihin samoin kuin heidän integroitumisensa kansallisiin terveysstrategioihin ja yleisiin palveluihin. Yleisesti ottaen hallitusten strategioiden olisi perustuttava monialaiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon, millä tavoin asiakirjoin todistetun oikeusaseman, sosiaalietuuksien, koulutuksen, elinolojen ja asunnon saatavuus vaikuttavat terveydentilaan ja hoidon saatavuuteen erityisesti naisten kohdalla. Tältä osin valtioiden olisi järjestettävä tarvittavat valtuudet ja resurssit strategioiden kehittämistä, täytäntöönpanoa ja arviointia varten, erityisesti paikallisella tasolla. Romaninaiset on pyrittävä saamaan entistä paremmin mukaan työhön, jolla pyritään parantamaan heidän mahdollisuuksiaan käyttää terveydenhuoltopalveluita ja muita julkisia palveluita. On varmistettava, että heillä on miesten kanssa tasavertaiset mahdollisuudet osallistua romaneihin vaikuttavan politiikan ja lainsäädännön kaikkiin vaiheisiin, muun muassa muodollisten kuulemismenettelyjen välityksellä sekä parantamalla rekrytointi- ja päätöksentekoprosessien avoimuutta. Terveysasioista vastaavien romaniyhdyshenkilöiden käyttämistä on tuettava paikallisella ja kansallisella tasolla. Yhdyshenkilöt voivat auttaa stereotypioiden torjumisessa tarjoamalla romaniyhteisöille ja terveysalan laitoksille toisiaan koskevaa koulutusta ja edistämällä muutoksia naisten hyvinvointiin kielteisesti vaikuttavassa yhteisön sukupuolidynamiikassa. He saattavat myös kannustaa naisia kiinnittämään enemmän huomiota omaan terveyteensä sekä yleisemmällä tasolla tukea naisten osallistumista koulutukseen ja heitä koskevien yleisten asioiden hoitoon. Terveysalan työntekijöiden ja laitosten harjoittamaa syrjintää on torjuttava eri tavoin. Välitöntä ja välillistä syrjintää ja huonoa kohtelua koskevia kieltoja on otettava käyttöön, valvottava ja pantava täytäntöön, muun muassa ammattijärjestöjen välityksellä. Romaniyhteisöjen parissa työskenteleville terveysalan työntekijöille ja viranomaisille olisi tarjottava koulutusta erilaisista romaniperinteistä ja -kulttuureista, elinoloista ja vaeltavaan elämäntapaan liittyvistä malleista sellaisen syrjinnän torjumiseksi, joka perustuu rotuun, etniseen alkuperään sekä niihin liittyviin tekijöihin, kuten kiertolaisuuteen perustuvaan elintapaan. Ennaltaehkäisyn parantamiseksi ja parhaimman mahdollisen hoidon saamiseksi on tarjottava mahdollisuus käyttää romanikieltä. Terveysalan työntekijöille on tarjottava kannustimia työskennellä näiden yhteisöjen integroimiseksi yleisiin palveluihin. Terveysasioista vastaavia romaniyhdyshenkilöitä hyödyntämällä voidaan ehkä tunnistaa ja vähentää syrjintää terveydenhuoltoalalla ja siihen liittyvissä julkisissa palveluissa. On huolehdittava terveydenhuoltoa koskevan tiedon saamisesta sekä tarjottava käytännölliset ja taloudelliset mahdollisuudet terveydenhuoltopalvelujen esim. ensiapupalvelujen käyttämiseen. Tätä voidaan tukea romaniyhteisöille ja paikallisviranomaisille suunnatuilla tiedotuskampanjoilla, järjestämällä romaniyhteisöille riittävät tieyhteydet, viestintäyhteydet ja 10

15 palvelut sekä vähävaraisten henkilöiden huomioimiseen tähtäävillä ohjelmilla. Vaeltavien yhteisöjen kohdalla on harkittava potilaiden hallussa olevia potilastietoja ja muita alueista riippumattomia järjestelmiä. Henkilöitä, joiden epäillään joutuneen syrjinnän uhreiksi, on kannustettava tekemään valitus, muun muassa tiedottamalla valituskeinoista ja tarjoamalla erityiselinten välityksellä mekanismeja, joihin sisältyvät takuut siitä, ettei valituksen tekeminen vaikuta luottamuksellisuuteen tai terveydenhuollon saatavuuteen. Valitusmekanismeissa ensisijaisen todistustaakan sen osoittamiseksi, onko yhdenvertaisen kohtelun periaatetta rikottu, pitäisi kuulua terveydenhuollon työntekijöille eikä uhreille. Romaninaisilla on monia vaikeuksia terveyteensä liittyvien tarpeiden edistämisessä. Terveysalan työntekijöiden ja viranomaisten pitäisi laatia ohjelmia, joihin sisältyy naisten omia valmiuksia parantava osio, jolla parannetaan naisten tietoisuutta ennaltaehkäisevästä, lisääntymis- ja seksuaaliterveydenhuollosta sekä niiden saatavuutta. On ryhdyttävä konkreettisiin toimiin sellaisiin romanikulttuurin piirteisiin puuttumiseksi, jotka saattavat haitata palvelujen käyttöä. Naisten oikeuksien ja sukupuolikysymysten neuvonantajasta voi olla apua tällaisten ohjelmien laatimisessa. Terveyttä koskevan tiedon ja terveydenhuoltopalveluiden tulisi olla saatavilla kaikissa elämän vaiheissa kaikille romaneille, muun muassa nuorille sekä maaseudulla tai syrjäisissä tai vaeltavissa yhteisöissä eläville. Nuorille romaninaisille, heidän sukupuolikumppaneilleen sekä vanhemmilleen on annettava valistusta, joka koskee hyvin nuorella iällä läpikäytyihin raskauksiin liittyviä riskejä. Yleisesti ottaen valistuksen, joka koskee itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta kaikissa seksuaalisuuteen liittyvissä päätöksissä, tulisi olla keskeinen osa yhteisön laajuisia terveydenhuollon saatavuuden parantamiseen tähtääviä toimia. Konkreettisiin toimiin naisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin sukupuolinäkökohtiin puuttumiseksi koko yhteiskunnassa pitäisi sisällyttää romaniyhteisöt, esimerkiksi parantamalla romanimiesten tietoisuutta heidän roolistaan naisten terveyden suojelemisessa ja perheväkivallan ehkäisyssä. On ponnisteltava sen varmistamiseksi, että koko yhteiskunnan perheväkivaltaa, mielenterveyttä ja päihteiden väärinkäyttöä koskevissa toimissa otetaan huomioon romaninaisten tarpeet. On arvioitava viranomaisten, terveysalan työntekijöiden ja muiden romaninaisille palveluja tarjoavien henkilöiden syrjinnän vastaista ja sukupuoli- ja kulttuurinäkökohtien huomioon ottamista koskevan koulutuksen tarpeet. Tietoa ja palveluita on tarjottava tavalla, jossa otetaan huomioon kulttuuri ja romaninaisille ominainen suhtautumistapa näihin ongelmiin. Nuorten sekä maaseudulla, syrjäisissä tai vaeltavissa yhteisöissä asuvien naisten tilannetta ei saa jättää huomiotta. Oikeusasemaan sekä henkilöllisyystodistusten ja sosiaalietuuksien hankkimiseen liittyvillä syrjivillä esteillä on suora vaikutus terveydenhuollon saatavuuteen, ja ne on poistettava. Vaatimuksia, joilla on kohtuuton vaikutus romaneihin, on muutettava, ja virkamiesten harjoittamaa harkintavallan väärinkäyttöä on tutkittava, ja siitä on rangaistava. Vaeltavien yhteisöjen erityistilanne on otettava huomioon kaikissa politiikkoihin tai käytäntöihin tehtävissä muutoksissa. Sitä ennen terveydenhuoltopalveluja ja muita julkisia palveluja, joiden käyttö edellyttää virallisia asiakirjoja, on tarjottava niitä tarvitseville henkilöille rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumatta. Kansalaisuuden tai oikeusaseman vaikutusta kohteluun on seurattava 11

16 säännöllisesti yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi asianmukaisella tavalla. Romanityttöjen ja -naisten terveydenhuollon saatavuuden parantaminen on erottamaton osa heidän opetusta koskevaa oikeuttaan. On toteutettava toimia sellaisten asenteiden ja käytäntöjen muuttamiseksi, jotka estävät heidän pääsynsä koulutukseen, sekä tehtävä kohtuullisia mukautuksia sellaisten tyttöjen ja naisten kohdalla, jotka ovat keskeyttäneet koulun joksikin aikaa ja palaavat sinne avioliiton solmineina naisina ja/tai äiteinä. On kannustettava opettajien, viranomaisten ja vanhempien yhteistyötä tyttöjen koulutuksen jatkamiseksi, erityisesti siksi, että se on edellytys heidän mahdollisuudelleen käyttää valinnanvapauttaan ja toimia vastuullisesti terveyteen liittyvissä asioissa. On luotava kannustimia ja tukijärjestelmiä, joilla romaninaisia kannustetaan hakeutumaan kolmannen asteen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Laillisen, asumiskelpoisen, kulttuurivaatimukset täyttävän ja turvallisen asunnon saatavuuden varmistaminen on keskeistä terveyden parantamisessa, samoin kuin mahdollisuus käyttää sellaisia julkisia palveluja, joiden edellytyksenä on todistus asuinpaikasta. Romaninaisia on kuultava valmisteltaessa päätöksiä ja lainsäädäntöä, joilla kehitetään tai kunnostetaan asuntoja heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Erityishuomiota on kiinnitettävä siihen, että taataan maaseudulla tai syrjäisissä ja vaeltavissa yhteisöissä asuville romaneille yhtäläinen ja syrjimätön mahdollisuus julkisten palvelujen käyttöön. Asuinpaikan rekisteröintiä on helpotettava. Ensisijaisen tärkeänä on myös pidettävä terveystarkastusten ja häätöpolitiikkojen syrjimätöntä toteuttamista, jonka yhteydessä huolehditaan asianmukaisesti julkisten palvelujen saatavuuden jatkuvuudesta ja kodittomuuden ehkäisemisestä. 12

17 13 Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

18 OSA I A. Johdanto 1. Romaninaiset ja terveydenhuollon saatavuus: riittämättömästi käsitelty aihe Huhtikuussa 2000 julkaistussa kertomuksessa "Report on the Situation of Roma and Sinti in the OSCE Area" todettiin, että puutteellinen terveydenhuolto on toinen romaniyhteisöjen yleisesti kehnojen elinolojen kahdesta keskeisestä piirteestä. Kielteisten vaikutusten havaittiin kohdistuvan erityisesti romaninaisiin, jotka usein kärsivät sekä yhteiskunnan harjoittamasta etnisestä syrjinnästä että yhteisöjensä sisäisestä sukupuolisesta syrjinnästä. Kertomuksessa yksilöitiin monia romaninaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä, muun muassa huonot asumis- ja terveysolot, koulutuksen puute, työttömyys ja oikeusasema. Erityinen huolenaihe oli syrjintä terveydenhuoltopalvelujen saatavuudessa: Syrjivät ja ennakkoluuloiset asenteet ovat yksi keskeisistä tekijöistä, joiden vuoksi romanit joutuvat usein marginaaliseen asemaan julkisissa terveyskampanjoissa ja - ohjelmissa ja jäävät joskus kokonaan niiden ulkopuolelle; erityisen huolestuttavaa terveydenhuollon käytännön saatavuuden puuttuminen on romaninaisten kohdalla. 4 Vaikka saatavuus on vain yksi terveyden monista ulottuvuuksista, 5 sen parantaminen on ratkaiseva askel kohti edullisessa ja epäedullisessa asemassa olevien ryhmien käytettävissä olevan terveydenhuollon erojen kaventamista. Terveydenhuollon saatavuus on oikeus ja edellytys hyvälle terveydelle, jota ilman täysi osallistuminen sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen elämään ei ole mahdollista: se liittyy erottamattomasti sellaisiin julkisiin palveluihin kuin koulutus, asuminen ja sosiaalinen suojelu, ja on edellytys työpaikan saannille ja säilyttämiselle. Romaninaisten terveydenhuollon saatavuuden varmistaminen on näin ollen keskeinen elementti heidän laajemman sosiaalisen ja taloudellisen aktivoimisensa ja sosiaalisen osallisuutensa varmistamiseksi. Sekä moraalisista että käytännön syistä on paitsi romaninaisten itsensä myös heidän perheidensä, yhteisöjensä ja koko yhteiskunnan etujen mukaista, että heidän terveydestään huolehditaan. Viranomaisten ja koko yhteiskunnan sitoutumisesta edellytysten luomiseen terveelle, koulutetulle ja integroituneelle romaniväestölle on hyötyä koko väestölle. Romaninaiset ovat yleensä perheidensä ja yhteisöjensä ensisijaisia huolehtijoita. He toimivat usein myös yhdyshenkilöinä perheidensä ja julkisten palveluiden välillä. Samaan aikaan romaninaiset saattavat laiminlyödä omaa terveyttään, eikä heillä ole mahdollisuutta koulutukseen, 4 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön vähemmistövaltuutetun julkaisu "Report on the Situation of Roma and Sinti in the OSCE Area", Haag, huhtikuu 2000, s. 117, saatavilla osoitteessa: 5 CESCR-komitea on määritellyt terveyttä koskevalle oikeudelle neljä ulottuvuutta: palvelun olemassaolo, saatavuus, soveltuvuus ja laatu. Katso edellä alaviitteessä 3 mainittu julkaisu "CESCR-komitean yleinen huomautus nro 14", 12 kohta. 14

19 kunnolliseen asuntoon ja muihin julkisiin hyödykkeisiin. Nämä tekijät haittaavat romaninaisten kehitystä yksilöinä samoin kuin heidän yhteisöjensä kehitystä. Dokumentoiduista syrjintätapauksista huolimatta romaninaisiin tai terveyteen on kiinnitetty suhteessa vähemmän huomiota kuin muihin romaniyhteisöihin vaikuttaviin asioihin. Tämän taustalla on useita tekijöitä. Perheeseen ja kotiin liittyvät velvollisuudet sekä jäykät sukupuoliroolit estävät joissakin romaniyhteisöissä naisia puhumasta näistä kysymyksistä julkisesti. Romaninaiset jätetään usein huomiotta romanien integroitumiseen ja heidän mahdollisuuksiensa parantamiseen tähtäävissä toimissa. Romanien tilanteen parantamiseen tähtäävissä kansallisissa strategioissa terveyttä käsitellään usein vain koulutusaloitteiden tai vain äitiysterveydenhuollon yhteydessä. On kiinnitettävä enemmän huomiota syrjiviin ja sukupuoleen liittyviin näkökohtiin, jotka haittaavat romaninaisten mahdollisuuksia käyttää terveydenhuoltopalveluita. Yleisesti ottaen hallitusten pyrkimysten toteuttamisessa konkreettisina toimina ilmenee usein esteitä, olipa kyse resurssien, täytäntöönpanevan viranomaisen tai poliittisen tahdon puutteesta (joko kansallisella, paikallisella tai alueellisella tasolla). Tämän seurauksena romaninaisten erityisiä kokemuksia vuorovaikutuksesta terveysalan laitosten ja niihin liittyvien julkisten palveluiden parissa ei useinkaan kuulla sen paremmin kansallisella kuin kansainväliselläkään tasolla. Tästä huolimatta monet romaninaiset ja eri tasoilla toimivat järjestöt ovat antaneet huomattavan panoksen kiinnittämällä huomiota terveyteensä ja yhteisöjensä terveyteen. Joidenkin näiden ryhmien työtä kuvataan tässä kertomuksessa. Terveydenhuoltoala elää erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa uudistusten aikaa, johon kuuluu kasvavia haasteita kuten esim. siirtolaisten vastaanottamista ja lännen entistä monikulttuurisempien yhteiskuntien vaatimusten täyttämistä. Euroopan unionin ehdokasmaita on kehotettu puuttumaan romanien kehnoihin elinoloihin ja sosiaaliseen syrjintään sekä edistämään 6 romanien integrointia sosiaalisiin kehitysstrategioihin. Rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihamielisyyden ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden vastaisessa maailmankonferenssissa tunnustettiin jokin aika sitten tarve kehittää aiempaa järjestelmällisempi ja johdonmukaisempi lähestymistapa siihen arviointiin ja seurantaan, jotka koskevat naisiin kohdistuvaa rotusyrjintää samoin kuin niitä rasismin ja siihen liittyvän suvaitsemattomuuden aiheuttamia haittoja, esteitä ja vaikeuksia, joita naiset kohtaavat pyrkiessään käyttämään oikeuksiaan ja nauttiman niistä. 7 Tässä yhteydessä kokemusten jakamisesta saattaa olla erityistä hyötyä yksilöitäessä ongelmia, ehdotettaessa ratkaisuja ja vaihdettaessa kokemuksia terveydenhuollon ja niihin liittyvien julkisten palvelujen saatavuuden parantamisesta romaninaisten ja heidän yhteisöjensä kohdalla. 8 Tämän tiedon pohjalta valtiot voivat edetä näihin tavoitteisiin pyrkimisessä itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa. 6 Kohti laajentunutta unionia: Strategia-asiakirja ja Euroopan komission kertomus kunkin ehdokasmaan edistymisestä liittymisvalmisteluissa, SEC (2002) (KOM (2002) 700 lopull.), Bryssel, 9. lokakuuta 2002, Liite 1: Määräaikaiskertomusten päätelmät. 7 Rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihamielisyyden ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden vastainen maailmankonferenssi, Durban, Etelä-Afrikka, 31. elokuuta 8. syyskuuta 2001, julistuksen 70 kohta, englanninkielinen teksti saatavilla osoitteessa: 8 Katso Etyjin vähemmistö valtuutetun Rolf Ekeuksen romanien ja sintien yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevassa konferenssissa käyttämän puheenvuoro "Implementing Good Intentions", Address to the conference on Equal Opportunities for Roma and Sinti: Translating Words into Facts, Bukarest, Romania,

20 2. Romaniväestön terveydentila: yleiskatsaus Lähes kaikissa sekä Itä- että Länsi-Euroopan romanien aseman parantamiseen tähtäävissä strategioissa tunnustetaan, että romanit ovat yleisesti ottaen sairaampia ja heillä on huonommat mahdollisuudet päästä hoitoon kuin muulla väestöllä. 9 Vaikka nimenomaan romaninaisten terveydentilasta on melko vähän tietoa, olemassa olevat romanien terveydentilaa koskevat tutkimukset antavat yleiskuvan, jonka pohjalta voidaan suunnitella toimia ja jatkotutkimuksia. Seuraavia merkille pantuja terveyttä koskevista trendejä käsitellään yksityiskohtaisemmin jäljempänä ja eri osissa kertomusta. Monet romanit ovat erittäin alttiita tietyille taudeille kehnojen elinolojen ja köyhyyden vuoksi. Nämä tekijät sekä aiheuttavat sairauksia että pahentavat niitä, sillä ne hankaloittavat ennaltaehkäisevän hoidon, kunnollisen ravinnon, hygieniatarvikkeiden ja lääkkeiden saatavuutta. Useiden syiden yhteisvaikutuksesta, joihin sisältyy syrjintä, he saattavat pudota täysin terveyskasvatusta, testejä ja hoitoa tarjoavien julkisten terveydenhuolto-ohjelmien ulkopuolelle. Korkea tupakointiaste, stressi tai mielenterveysongelmat sekä krooniset taudit, kuten sydän- tai astmasairaudet, ovat yleisiä ongelmia, joihin ei löydy helposti apua. Romaninaisten keskuudessa syntyvyys on keskimäärin korkea, ja he saavat lapsia nuorina. Heillä on huonommat mahdollisuudet saada ennaltaehkäisevää, lisääntymis- ja seksuaaliterveyttä koskevaa tietoa ja hoitoa. Tästä syystä romaneilla on lyhyempi elinajanodote, korkeampi lapsikuolleisuus, korkeampi sairastumisaste ja alhaisempi rokotusaste. Terveydenhuollon saatavuudessa esiintyvän syrjinnän vuoksi näihin yleisiin ongelmiin on vaikeaa puuttua vaikeaa niin yhteisön kuin kansallisellakin tasolla. Sekä romanimiesten että -naisten valtaväestöä lyhyempi elinajanodote on pantu selvästi merkille sekä Länsi- että Itä-Euroopassa. Esimerkiksi Slovakiassa romaninaisten elinajanodote on 17 vuotta lyhyempi kuin valtaväestöllä; miesten kohdalla se on 13 vuotta lyhempi. 10 Irlannin kiertolaisten kohdalla elinajanodote on vuotta lyhyempi kuin muun väestön. 11 Romanien lapsikuolleisuusasteen on myös todettu olevan kaikkialla Euroopassa kansallisia keskiarvoja selvästi korkeamman. Vuonna 1991 romanien lapsikuolleisuusaste silloisessa Tšekkoslovakiassa oli yli kaksinkertainen kansalliseen keskiarvoon verrattuna; Bulgariassa (1989) se oli kuusinkertainen; Italiassa (1991) lähes kolminkertainen koko väestöön verrattuna; Itä- Slovakiassa, jossa romaneja on paljon, luku oli yli kolminkertainen koko väestöön verrattuna; 12 Unkarissa ja Irlannissa se on kaksinkertainen kansalliseen keskiarvoon verrattuna Katso Open Society Institute, "Minority Protection in the EU Accession Process", CEU University Press, Budapest, Unkari, 2001, s. 37. Moldovassa on arvioitu, että 18,6 prosentilla romaneista on "erittäin vakava tauti", kuten tuberkuloosi tai poliomyeliitti. "Situation of Roma in the Republic of Moldova (public opinion poll), Chisinau, 2001, Project CORDAID, s. 28. (Kirjoittajan oma arkisto). 10 Edellä alaviitteessä 9 mainittu julkaisu "Minority Protection in the EU Accession Process", s Rachel Morris, "The Invisibility of Gypsies and Other Travellers", Traveller Law Research Unit, Cardiff Law School, 1999, s Edellä alaviitteessä 10 mainittu julkaisu "Minority Protection in the EU Accession Process", s Sama, s. 42; "Disability, Social Care, Health and Traveller People", Traveller Law Research Unit, Cardiff Law School, Wales, 2001, s

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA LAPSEN OIKEUKSISTA LAPSEN OIKEUKSIEN KEHITYS lapsi sosiaalisena ongelmana lapsi suojelun kohteena lapsi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 12.11.2008 B6-0584/2008 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittäjä(t):

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Pyöreän pöydän keskustelu 14.3.2016 Säätytalo, Helsinki 14.3.2016 1 Eettiset koodistot/ ohjeet Terveys-/ lääkintäoikeus Sosiaalioikeus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN TORJUNTAAN

EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN TORJUNTAAN EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA (Epävirallinen käännös 1.12.2011) (I) JOHDANTO 1. Suuntaviivojen tavoitteena on varmistaa,

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 14. toukokuuta 2002 TYÖASIAKIRJA Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuokratyöntekijöiden työehdoista (KOM(2002) 149

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle?

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? 13.4.2015 Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Kohtuulliset mukautukset Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 2003/2146(INI) 4. marraskuuta 2003 LAUSUNTO naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Miksi tämä tuntuu niin vanhanaikaiselta? Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot