Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta 2.4. Käsitys oppimisesta 3 OPETUSTOIMEN STRATEGIA 3.1. Toiminnan systemaattinen arviointi 3.2. Oppiva organisaatio 3.3. Oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri 3.4. Koulujen ja oppilaitosten profiloituminen 4 KIELIOHJELMA LIITE: Kieliohjelman polut 5 YLEINEN TUKI 5.1. Eri tukimuodot 5.2. Kodin ja koulun välinen yhteistyö 5.3. Oppimissuunnitelma 5.4. Ohjauksen järjestäminen 5.5. Tukiopetus 5.6. huolto 5.7. Kerhotoiminta 6 ERITYINEN TUKI 6.1. Osa-aikainen erityisopetus 6.2. Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen opetus 6.3. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS 6.4. Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain 6.5. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan arviointi 7 ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN OPETUS 7.1. Maahanmuuttajien opetus 8 OPPILASARVIOINTI 9 TIETOSTRATEGIA 10 TAVOITTEET JA OPPISISÄLLÖT VUOSILUOKILLA Aihekokonaisuudet opetussuunnitelmien perusteissa

2 10.2. Ainelyhenteet Äidinkieli ja kirjallisuus Toinen kotimainen kieli Ruotsi a-kielenä Ruotsi b-kielenä Vieraat kielet A-kieli A1-englanti A2-saksa A2-ranska Valinnaiset kielet B2-saksa B2-ranska B2-espanja Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Evankelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Historia Yhteiskuntaoppi Terveystieto Elämänkatsomustieto Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaiset aineet Tietotekniikka Oppilaanohjaus 1 JOHDANTO 1.1 Opetussuunnitelmien merkitys Perusopetuksen opetusta säätelevät perusopetuslaki (628/1998), perusopetusasetus (852/1998) sekä Opetushallituksen vahvistama Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 (1/011/2004, )

3 Tämän Lohjan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman pohjana on valtakunnallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, joka kokonaisuudessaan on velvoittavana noudatettavaa normia. Lohjan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on koulukohtaisten opetussuunnitelmien pohjana täydentäen ja täsmentäen valtakunnallisia perusteita. Työtä on myös ohjannut Lohjan koulutuspoliittinen ohjelma Lohjan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman ovat laatineet lohjalaiset opettajat monissa erilaisissa työryhmissä. Opetussuunnitelman laatiminen on vaativa ja pitkäkestoinen prosessi. Se on prosessi, joka ei koskaan pääty. Opetussuunnitelma kehittyy ja jalostuu koko ajan. Opetussuunnitelma on sekä koulun että opettajan työn kehittämisen työväline. Opetussuunnitelman tavoitteena on rakentaa perusopetuksesta turvallinen, ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Keskeinen pedagoginen uudistus on yhtenäisen perusopetuksen toteuttaminen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet luovat pohjan koko ikäluokan opetukselle. Opetussuunnitelman perusteet korostavat elämänhallintataitojen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämistä. Käsitys tiedosta ja oppimisesta on sellainen, ettei tietoa voi siirtää oppilaan mieleen, vaan oppilas rakentaa itse tiedon itselleen, ja oppiminen perustuu oppilaan omaan aktiivisuuteen. Tavoitteena on, että oppilaalle syntyy käsitys kouluoppimisen ja arkielämän välisestä yhteydestä. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena toimintana erilaisissa tilanteissa, opettajan ohjauksessa, sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. 1.2 Esiopetus Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta, jonka kunta on velvollinen järjestämään. Lohjalla sivistystoimi vastaa esiopetuksen järjestämisestä. Esiopetuksessa lapselle taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Lohjalla on laadittu Lohjan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma, ja jokaisella esiopetusta antavalla yksiköllä on oma esiopetuksen opetussuunnitelmansa. 1.3 Kouluverkko Oppilaalle on varattu paikka hänen yläkoulunsa oppilasalueen lähikoulusta tai aluelähikoulusta. Aluelähikoululla tarkoitetaan koulua, jossa opetustarjonta esim. kieliohjelman tai erityisopetuksen osalta on lähikoulua laajempi. Kunta voi opetuksen järjestämiseen liittyvästä perustellusta syystä vaihtaa oppilaan koulua. voi hakeutua myös muuhun kuin omaan lähikouluunsa tai aluelähikouluunsa, mikäli koulussa on tilaa. Oppilaaksi ottamisesta päättää koulun rehtori. Esiopetusta annetaan sekä päivähoidon yhteydessä että lähikoulun/aluelähikoulun tiloissa.

4 Lohjan peruskouluverkko jakautuu yläkoulujen mukaan neljään suomenkieliseen ja koko kaupungin kattavaan yhteen ruotsinkieliseen oppilasalueeseen. Yläkoulun oppilasalueen kaikki vuosiluokat esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan muodostavat opetussuunnitelmallisesti yhtenäisen peruskoulun. Oppilaalle tarjotaan turvallinen, terveellinen ja hänen henkistä kasvuaan tukeva oppimisympäristö. Lohja tarjoaa koulutuspalveluita myös lähikuntien oppilaille kuntien välisten sopimusten mukaan. 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1 Sivistystoimen arvot Sivistys on kasvua vastuuseen ja inhimillisyyteen ja siihen kuuluu perustietojen- ja taitojen lisäksi lohjalaisen ja kansallisen kulttuuriperinnön merkityksen tunteminen ja ymmärtäminen. Tämä on pohjana monikulttuurisuuden ymmärtämiseen sekä oman maailmankuvan rakentamiseen ja laajentamiseen. Sivistykseen sisältyy myös kansainvälisten valmiuksien kehittäminen ja maailmankansalaisuuteen kasvaminen. Koulutuksen päämääränä on tarjota mahdollisuus laajan yleissivistyksen hankkimiseen ja ammatilliseen pätevyyteen. Koulutus antaa yksilölle välineitä toimia aktiivisena jäsenenä yhteiskunnassa ja työelämässä. Työyhteisöjen toiminnan perustana ovat Lohjan kaupungin sivistystoimen arvot: avoimuus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, tuloksellisuus ja luovuus. Arvoperusta on yhteinen sivistystoimen lautakuntien kanssa. 2.2 Käsitys ihmisestä Kasvatus ja koulutus perustuvat ajatukseen jokaisen yhtäläisestä ihmisarvosta ja oikeuksista. Ihminen kykenee inhimilliseen kasvuun ja on siihen eettisesti velvollinen. Ihminen tekee valintoja ja kantaa niistä vastuun. Koulutuksen tehtävänä on edistää tasa-arvon toteutumista. Sen avulla selkiytetään arvoja ja pyritään vahvistamaan vastuullisuutta itsestä, toisista ja kaikkien yhteisestä hyvinvoinnista. Pyrkimyksenä on tukea ihmisen kehittymistä ehjään olemassaoloon nopeasti muuttuvassa maailmassa.

5 2.3 Käsitys tiedosta Tieto on osin muuttuvaa. Sen painoarvo on sidoksissa aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. Koulutus herättää mielenkiinnon uusiutuvaa tietoa kohtaan sekä antaa välineitä sen hankkimiseen, soveltamiseen ja hyödyntämiseen. Tiedon arvoa ei ratkaise vain sen välitön hyödynnettävyys. Informaatiotulvasta tulee löytää oleellinen. Koulutuksen tehtävänä on ohjata kriittiseen ajatteluun tiedon etsimisessä, käsittelyssä ja tuottamisessa. 2.4 Käsitys oppimisesta Oppiminen on elinikäinen prosessi, joka perustuu aikaisemmin opitulle ja koetulle. Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäröivän todellisuuden kanssa. Oppija on prosessissa aktiivinen toimija. Oppijaa motivoidaan ja ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Oppija löytää oman tapansa oppia sekä ymmärtää oppimansa syvällisesti. Tiedollisen, taidollisen ja sosiaalisen kasvun lisäksi oppimisprosessi tukee oppijan persoonallisuuden ja tunnetietämyksen kehittymistä. 3 OPETUSTOIMEN STRATEGIA Lohjan kaupungin strategiakirjan mukaisesti opetustoimen strategian tavoitteena on: edistää kuntalaisten hyvinvointia turvata oppilaille monipuoliset tiedot ja taidot jatko-opintoihin, työelämään ja itsenäiseen elämään siirtymiseksi edistää hyvän elämän mahdollisuuksia Lohjalla opetustoimen arvot avoimuuden, vastuullisuuden, oikeudenmukaisuuden, tuloksellisuuden ja luovuuden edistäminen opetustoimen toiminta-ajatus edistää oppimaan oppimista ja antaa hyvä kasvatus, tarpeelliset tiedot ja taidot turvallisessa ja kannustavassa oppimisympäristössä opetustoimen visio Lohjan opetustoimi tarjoaa laadukkaan, kaikille avoimen ja yhtenäisen oppimispolun

6 3.1 Toiminnan systemaattinen arviointi Lohjan opetustointa kehitetään kaupungin strategiaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä strateginen suunnittelu ja jatkuva kehittäminen perustuvat opetustoimen strategiaan. Strateginen suunnittelu ja siihen liittyvä arviointityö on olennainen osa oppilaitosten toimintaa, johon johto ja henkilöstö osallistuvat organisaationsa laadun kehittämiseksi. Opetustoimi arvioi strategiansa toteutumista opetustoimen arviointisuunnitelman mukaisesti mittaamalla palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta, toiminnan ja palvelujen järjestämistä, työyhteisön toimivuutta ja resurssien kohdentamista. Opetustoimessa käydään vuosittain arviointi- ja kehittämiskeskustelut henkilökunnan kanssa. Koulut ja oppilaitokset kirjaavat opetussuunnitelmiinsa kokonaisvaltaisen arvioinnin ja kehittämisen periaatteet sekä suorittavat säännöllisesti toiminnan itsearvioinnin. 3.2 Oppiva organisaatio Kaupungin opetustoimessa johtaminen perustuu kaikilla tasoilla oppivan organisaation periaatteisiin. Organisaatioissa kehitetään vuorovaikutteista johtamisjärjestelmää, jossa johdon ja henkilöstön osaamista tuetaan ja hyödynnetään. Toimiva organisaatio edellyttää vahvaa strategista johtamista ja jokaisen työyhteisön jäsenen aktiivista osallistumista työyhteisön toimintaan ja kehittämiseen. Vuorovaikutteinen johtaminen luo sellaisen toimintakulttuurin, joka edistää hyvää työilmapiiriä ja henkilöstön jaksamista. 3.3 Oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri Oppimisympäristö koostuu psyykkisistä, fyysisistä ja sosiaalisista rakenteista. Hyvässä oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva, kiireetön, turvallinen ja myönteinen ilmapiiri. Se merkitsee myös tarkoituksenmukaisia opetustiloja ja ajanmukaisia välineitä. Hyvä oppimisympäristö tukee oppijan kasvua, oppimista ja terveyttä. Keskeistä on opettajan ja oppilaan välinen sekä oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus. Opettajan tehtävänä on ohjata oppimista ja järjestää oppimistilanteita sekä oppilaille mahdollisuuksia onnistumisen kokemiseen. Avoin oppimisympäristö on verkostoitunut eri yhteistyötahojen kanssa. Se laajenee lähiympäristöstä vähitellen käsittämään koko maailman. Koulujen ja oppilaitosten toiminnassa hyödynnetään sisäistä verkostoa ja henkilöstön osaamista. Koulu avautuu yhteiskuntaan ja tarjoaa oppijalle samalla mahdollisuuden soveltaa tietojaan ja taitojaan. Koulut ja oppilaitokset kehittävät toimintakulttuuriaan ja ilmapiiriään hyvän oppimisympäristön luomiseksi Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuri vaikuttaa myös kaikkeen oppituntien ulkopuoliseen koulun toimintaan kuten juhliin, teemapäiviin sekä erilaisiin tapahtumiin.

7 3.4 Koulujen ja oppilaitosten profiloituminen Lohjan oppilasalueiden lähikouluja kehitetään tasapuolisesti. Kouluilla on mahdollisuus painottaa oppiaineita valtakunnallisesti päätetyn tuntijaon antaman liukuman rajoissa. Yläluokilla opetusta voidaan painottaa valinnaisainetarjonnan avulla. Pääsääntöisesti valinnaisaineilla syvennetään kaikille yhteisten oppiaineiden sisältöjä. Koulujen toimintakulttuurit, koot ja oppimisympäristöt ovat erilaisia. Koulun omaleimaisuus on kirjattuna koulujen opetussuunnitelmissa. 4 KIELIOHJELMA Lohjan peruskoulujen kieltenopetuksessa pyritään tasavertaisuuteen ja valintojen monipuolisuuteen. A1-kielenä on kaikilla englanti. Oppilaalle pakollinen englannin kielen opiskelu aloitetaan viimeistään 3. luokalta. Aikaisempaan aloittamiseen käytetään koulun painotuksiin tarkoitettua tuntiresurssia. A2-kielenä tarjotaan ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää. A2-kielen opiskelu aloitetaan 5. luokalla. Alkavan A2-kielen ryhmäkoko on vähintään 16 oppilasta. Ryhmän syntyminen on yleensä mahdollista vain aluelähikouluissa, joiden oppilasmäärä on riittävä kielivalinnan toteuttamiseksi. Aluelähikouluun siirtyminen on mahdollista 5. luokalla kaikille A2-kielen valinneille. A2-kielen tunteja on sekä ala- että yläkoulussa vähintään 6 vuosiviikkotuntia. A2-kieli jatkuu yläkouluissa joko oppilaalle ylimääräisenä oppiaineena tai yhtenä valinnaisaineena. B1-kielenä kaikilla oppilailla on ruotsi, paitsi niillä, jotka opiskelevat ruotsia A2-kielenä. Ruotsin kielen opiskelu B1-kielenä aloitetaan 7. luokalla. B2-kielenä oppilailla on mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa tai jotain muuta kieltä valinnaisainetarjonnan mukaan. B2-kieli sisältyy yläkoulujen valinnaisainetarjontaan ja sen opiskelu aloitetaan 8. luokalla. Lohjan kieliohjelman rikastuttamiseksi valinnaisaineena opiskeltavan B2-kielen ryhmiä tulee voida perustaa pienemmällä oppilasmäärällä kuin A2-kielen ryhmiä. Oppilaille ja heidän vanhemmilleen selvitetään riittävän ajoissa sekä A2-kielen että B2-kielen opiskelun jatkomahdollisuudet lukiossa ja muissa toisen asteen oppilaitoksissa. B3-kielenä on lukiossa valinnaisaineena alkava saksa, ranska, venäjä, espanja tai jokin muu kieli.

8 LOHJAN KIELIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN SUOMENKIELISISSÄ PERUSKOULUISSA JA LUKIOSSA A 1-kieli Lohjan peruskouluissa opetetaan kaikille oppilaille yhteisenä A 1 - kielenä englannin kieltä. Kielen opiskelu aloitetaan viimeistään kolmannella luokalla. A 2 - kieli voi opiskella A 1 - kielen lisäksi vapaaehtoista kieltä, jonka opiskelu aikaa viidenneltä luokalta. A 2 - kielen vähimmäistuntimäärä on 6 tuntia luokilla 5-6. Luokilla 7-9 tuntimäärä on vähintään 6 tuntia, jotka otetaan valinnaisten oppiaineiden kiintiöstä. Vapaaehtoisena kielenä tarjotaan ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää. Aloitusryhmäkoko on vähintään 16 oppilasta. A 2 kieli vastaa peruskoulun päättövaiheessa A 1 - kielen oppimäärää. B 1 - kieli B 1 - kielenä opetetaan ruotsin kieltä. B 1 - kielen tavoitteet on asetettu merkittävästi A - kieliä suppeammiksi. B 2 - kieli B 2 kieli on 8. luokalta valinnaisaineena alkava kieli. B 2 kieliä ovat saksa, ranska, venäjä tai jokin muu kieli koulun valinnaisainetarjottimen mukaan. B 2 kielen tavoitteet ovat B 1 kieltä suppeammat. B 3 - kieli Lukiossa valinnaisaineena alkavia kieliä ovat saksan, ranskan, venäjän tai jotkut muut kielet. Lukiossa opetetaan yhteisinä kielinä toista kotimaista kieltä ja englannin kieltä sekä tarjotaan mahdollisuus jatkaa peruskoulussa aloitettujen valinnaisten A - ja B - kielten opiskelua.

9 5 YLEINEN TUKI 5.1 Eri tukimuodot Kun oppilaan oppiminen tai koulunkäynti ei jostain syystä suju, oppilaan oppimista tuetaan ensisijaisesti koulun omin tukitoimin. Oppimisen tukeminen on oppilaiden hyvinvointia lisäävää toimintaa, johon osallistuu koko koulun henkilöstö. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa painotetaan sitä, että tukitoimien tarkoituksena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuutensa. Lisää tukea saattavat tarvita oppilaat, - jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan - joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi - jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea tai - joilla on mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia ta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä. Oppimisen yleinen tukeminen voi tarkoittaa koulun koosta ja tukitoimien tarjonnasta riippuen mm. seuraavia toimia: - opettajan toteuttama opetuksen eriyttäminen (tavoitteet, tehtävät, aika ja arvioinnin koko asteikon käyttö) - opettajan toteuttama opetuksen eriyttäminen ja tukiopetus - joustavat opetusjärjestelyt (oppilasryhmittelyt) - yhteistyö huoltajien kanssa (mm. läksyjen seuranta, lepo, ravinto) - oppimissuunnitelma - jatkuva arviointi - koulunkäyntiavustajan tuki - opettajan ja erityisopettajan yhdessä suunnittelema ja toteuttama opetuksen eriyttäminen omassa luokassa - samanaikaisopetus (erityisopettaja yleisopetusluokassa) - oppilashuoltotyöntekijöiden ennaltaehkäisevä konsultointi - osa-aikainen erityisopetus yksilö- tai pienryhmäopetuksena - pienryhmässä tapahtuva opetus joissakin oppiaineissa ilman erityisopetussiirtoa Mikäli edellä mainitut tukitoimet eivät riitä, oppilashuoltoryhmä ohjaa oppilaan tarvittaviin

10 tutkimuksiin. (psykologi, lääkäri, kuraattori). Tutkimuksiin pyydetään huoltajan lupa. Pääsääntöisesti tutkimuksen tekee psykologi, joka tutkimuksissaan määrittelee tarkemmin oppilaan tarvitseman tuen. Ennen siirtopäätöstä tulee neuvotella huoltajan kanssa. Erityistä tukea voidaan antaa koulussa monin eri tavoin koulun oman opetussuunnitelman mukaisesti: - yleisopetuksen luokassa erityisopettajan konsultaation turvin - erityisopettaja oppilaan mukana yleisopetuksen luokassa - oppilas yleisopetuksessa avustajan tukemana ja osittain erityisopetuksessa - oppilas erityisluokassa ja osittain yleisopetuksessa. - oppilas erityisluokassa - muu tapa (esim. kotiopetus) Koulu määrittelee omassa opetussuunnitelmassaan ne tukimuodot, jotka koululla ovat käytössä. Toimintatapoja arvioidaan vuosittain toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tukimuodot vaihtelevat kouluittain riippuen koulun koosta ja siellä olevista tukitoimista. 5.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö on luonnollinen jatke varhaiskasvatuksessa alkaneelle yhteistyölle. Yhtenäinen oppimispolku varhaiskasvatuksesta läpi perusopetuksen sisältää monia nivelvaiheita, joissa yhteistyökumppanit, opetusjärjestelyt tai yhteistyömuodot saattavat muuttua. Silloin korostuvat oppilaantuntemus ja luottamuksellinen tiedonsiirto. Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun on oltava yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että he voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Huoltajien mahdollisuus osallistua koulun opetus- ja kasvatustyön suunnittelemiseen ja arviointiin yhdessä opettajan ja oppilaiden kanssa edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Huoltajille tulee antaa tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta ja mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tämä edellyttää opettajien aktiivista aloitetta yhteistyössä sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajien, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana tulee olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

11 Koulut järjestävät vuosittain vanhempien kanssa käytäviä arviointikeskusteluja (ns. kolmikantakeskusteluja) oppilaan edistymisestä. Arviointikeskustelujen yhteydessä voidaan laatia oppimissuunnitelma. Perusopetuksen päättövaiheessa opinto-ohjaajat tarvittaessa keskustelevat huoltajien kanssa nuorten jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä Koulun ja kodin välinen yhteistyö järjestetään siten, että se antaa mahdollisuuksia oppilaiden vanhempien keskinäiselle vuorovaikutukselle. huollon asiantuntijaverkosto auttaa tarvittaessa perheitä oppilaiden koulunkäyntiä koskevissa kysymyksissä. Vanhempainyhdistystoiminta Vanhempainyhdistystoiminnan tavoitteena Lohjan kaupungissa on kodin ja koulun yhteistyön tukeminen. Eri luokkien vanhemmat voivat muodostaa koko koulun yhteisen vanhempainyhdistyksen. Yhdistys toimii vanhempien keskustelufoorumina ja vaikutuskanavana koulun toiminnan kehittämiseksi. Yhdistys keskittyy etupäässä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja koulutyön edistämiseen sekä toimii voimavarana turvallisen oppimisympäristön rakentamisessa. Yhdistys voi järjestää yhdessä koulun kanssa kasvatuksellisia vanhempainiltoja tai vanhempainkouluja. Vanhempainyhdistykset voivat toimia myös alueellisessa yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja moniammatillisen henkilöstön kanssa lasten ja nuorten hyväksi. Yhdistykset voivat rekisteröityä. Vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä toimii Lohjan vanhempien yhdistys LOKOVA ry. 5.3 Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on yleisopetuksen oppimäärää noudattaville oppilaille laadittava suunnitelma oppilaan opetuksen toteuttamiseksi. Oppimissuunnitelma on yksi keino tukea ja/tai eriyttää opetusta. Oppimissuunnitelma voidaan laatia kaikille oppilaille tai vain osalle oppilaista. Oppimissuunnitelman tarkoituksena on auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys omasta tilanteestaan, tavoitteista ja odotuksista. Suunnitelma lisää oppilaan valmiutta ottaa enemmän vastuuta opiskelustaan. Oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa yhdessä oppilaan kanssa alakouluissa luokanopettaja ja/tai aineenopettaja ja yläkouluissa aineenopettaja yhdessä osaaikaisen erityisopettajan kanssa. Mikäli vanhemmat eivät osallistu suunnitelman laatimiseen, suunnitelma lähetetään oppilaan kotiin kommentoitavaksi. Lähtökohtana oppimissuunnitelmaa laadittaessa ovat oppilaan vahvuudet. Kehittämisalueiden vahvistamiseksi laaditaan selkeät, konkreettiset saavutettavissa olevat tavoitteet ja keinot, jotta itsearviointi on mahdollista. Oppimissuunnitelmaan voidaan kirjata, mikä on konkreettisesti toivottu muutos oppilaan oppimisessa ja/tai käyttäytymisessä sekä miten muutosta arvioidaan ja arviointikeinot.

12 5.4 Ohjauksen järjestäminen Kaikkien opettajien tehtävänä on oppilaan ohjaus eli ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan. Ohjauksen tavoitteena on tukea oppilasta ja opiskelijaa koulutukseen, opiskeluun sekä elämään ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Ohjauksen perusperiaatteena on ohjattavan ihmisarvon kunnioittaminen, hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen. Luokilla ohjausta annetaan muun opetuksen yhteydessä. Luokilla ohjaustehtävästä vastaavat myös koulutetut opinto-ohjaajat. Tällöin oppilaanohjaus painottuu henkilökohtaiseen, pienryhmä- ja luokkaohjaukseen, joiden sisältönä ovat mm. oppilaan itsetuntemus, valintojen tekeminen, työelämään tutustumisen ohjaus ja jatko-opintoihin ohjaaminen. Kaikilla luokka-asteilla huoltajilla pitää olla mahdollisuus saada tietoa työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Oppilaille ja huoltajille tulee selvittää ohjauksen järjestämiseen, opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalveluihin liittyvät koulukohtaiset asiat. 5.5 Tukiopetus Tukiopetusta annetaan tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneille. Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta tulee Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella tai niiden aikana. 5.6 huolto huoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. huolto on sekä

13 yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. huollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. huollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttämistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. huollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. huollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. huoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. huolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta ja huoltajaa. huoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. huoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. huollon toimintasuunnitelma huollon toimintasuunnitelma perustuu koulun yleiseen toimintasuunnitelmaan. huollon toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan koulun vuosittaisen arvioinnin yhteydessä. Kouluruokailu Kouluissa tarjotaan päivittäin ilmainen ateria. Kouluruoan toimittaa ruokahuoltopalvelu. Kouluruokailun tavoitteena on tarjota oppilaalle terveellinen ateria ja ohjata terveellisiin valintoihin valtakunnallisten ravintosuositusten mukaan. Kouluruokailu pitää yllä työtehoa ja tukee terveyskasvatuksen tavoitteita. Kouluruokailussa oppilaita ohjataan hyvään ja muita huomioivaan käyttäytymiseen. Koulukuljetukset Kaupunki järjestää maksuttoman koulukuljetuksen oppilaalle, jonka koulumatka on luokilla yli 3 km ja luokilla yli 5 km. Koulukuljetus voidaan järjestää, jos koulumatka muodostuu oppilaan iän tai muut olosuhteet huomioiden liian vaikeaksi,

14 rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetuspäätökset tekee rehtori vuosittain huoltajan anomuksesta. Kuljetuspäätöksistä ja järjestämisestä tiedotetaan suoraan huoltajalle. Kuljetukset pyritään järjestämään joukkoliikenteen avulla. Koululla kuljetusta odottaville oppilaille järjestetään valvontaa tai ohjattua toimintaa. Poissaolot Opettajat kirjaavat oppilaiden poissaolot. Luvattomat poissaolot edellyttävät aina jatkoselvittelyä. Huoltajan tuleekin ilmoittaa oppilaan poissaolosta viipymättä., joka ei saavu kouluun tai poistuu koulusta kesken koulupäivän ilman lupaa, on aina huoltajan vastuulla. Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu toistuvasti saman tai muiden luokkien oppilaiden kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai useampia. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä, uhkailua, ilkeitä puheita takanapäin, asiattomia netti- ja kännykkäviestejä sekä toisen omaisuuteen kajoamista. Kiusaamisessa on olennaista osapuolten välinen epätasapaino, jolloin kiusattu joutuu puolustautumaan tai on avuton kiusaajaa/kiusaajia vastaan. Perusopetuslaki 29 Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Toimintamalli kiusaamisen ehkäisemiseksi ja kiusaamistilanteissa Kiusaamisen ennaltaehkäisy - oppilas tuntee koulun ja luokan säännöt - tuetaan oppilaiden vahvuuksia ja vahvistetaan itsetuntemusta - harjoitellaan ongelmatilanteiden ratkaisemista sekä vuorovaikutustaitoja - harjoitetaan luokka- ja kouluhenkeä vahvistavaa toimintaa (esim. kummit). Oppilaita kannustetaan kantamaan vastuuta itsestään ja toisistaan - koulun koko henkilökunta toimii kasvattajana ja puuttuu kiusaamiseen - kiinnitetään huomiota kouluympäristön toimivuuteen mm. välituntivälineet ja toiminta sekä riittävä valvonta - tiedostetaan, että kaikissa kouluissa esiintyy kiusaamista. Kiusaamistilanteisiin puututaan määrätietoisesti ja tilanteiden seuranta hoidetaan järjestelmällisesti - koko työyhteisö sitoutuu yhteiseen kiusaamisen toimintamalliin Miten kiusaamisen esille tulemista edistetään? - oppilaille tehdään selväksi, että kiusaaminen ei ole sallittua - pyritään luomaan koulukulttuuri, jossa kynnys tulla kertomaan kiusaamisesta on matala - koulun aikuiset ovat valmistautuneita puuttumaan kiusaamiseen

15 - kerrotaan, mihin voi ilmoittaa mm. s-posti ja kirjelaatikko, ja keneltä voi hakea apua esim. opettajat, kuraattori, terveydenhoitaja, rehtori sekä kummi- ja tukioppilaat - vahvistetaan kodin ja koulun välistä keskustelua - asiakaskysely tehdään säännöllisesti. Lisäksi luokkailmapiiriä kartoitetaan säännöllisesti. Tarpeensa mukaan jokainen koulu voi tehdä omia kyselyjä Kiusaamistilanne - kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi - käsittelyvastuu on määritelty (luokanopettaja, luokanvalvoja, kuraattori, rehtori, kiusaamisryhmä, OHR jne.) kiusaamisen vakavuuden/jatkuvuuden mukaan - asia käsitellään johdonmukaisesti - tapahtuma, konkreettiset toimenpiteet ja seuranta kirjataan - tehdään alusta asti yhteistyötä kotien kanssa Yhteydenotto sosiaalitoimeen - jos kiusaaminen on ollut pitkäaikaista ja vakavaa, eikä tilanne ole koulun toimilla helpottunut, otetaan yhteys sosiaalitoimeen. - selvissä väkivaltatapauksissa tehdään aina lastensuojeluilmoitus. huoltoryhmä käsittelee asiaa. Kuraattori tai asianosainen opettaja tekee kiusaajia/kiusaajaa koskevat lastensuojelulain mukaiset lastensuojeluilmoitukset. huoltoryhmä sopii keskenään, kuka tiedottaa asiasta vanhemmille. - lastensuojeluilmoitukset tehdään kirjallisesti johtavalle sosiaalityöntekijälle. Omaa sosiaalityöntekijää voi konsultoida, mikäli asiakkuus lastensuojeluun on olemassa. On myös mahdollista kutsua sosiaalityöntekijä neuvotteluun koululle ilman, että tehdään lastensuojeluilmoitus. huoltoryhmä pohtii, miten toimitaan. Yhteydenotto poliisiin - Mikäli koulussa tapahtuu tunnin tai välitunnin aikana rikoslain tunnusmerkit täyttävä väkivaltatilanne esim. lievä pahoinpitely tai pahoinpitely, koulu ilmoittaa asiasta poliisille. Asia kirjautuu poliisille rikosilmoituksena ja poliisi tutkii tapauksen. Myös pitkään jatkuneeseen henkiseen väkivaltaan voidaan pyytää poliisin apua. Koulun rehtori ja tilanteen mukaan oppilashuoltoryhmä hoitavat yhteydenoton poliisiin. Huoltajille tiedotetaan asiasta ensin. - vapaa-ajalla tapahtuneiden väkivaltatilanteiden selvittäminen kuuluu poliisille. Huoltajat ohjataan ottamaan yhteyttä poliisiin. - Lohjan poliisin rikosilmoitusten vastaanotto on avoinna arkisin Puhelinnumero on Rikosilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa Akuuteissa tilanteissa poliisipartio kutsutaan paikalle numerosta 112. huoltoryhmä päivittää koulun toimintamallin vuosittain yhdessä opettajakunnan ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset Koulut laativat koulukohtaisen turvallisuus- ja kriisisuunnitelman.

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS TUEN MUOTO ARVIOINTI Erityisen tuen päätös Tarkistetaan 2. ja 6. luokkien keväällä HOJKS Voimakkaampi tuki Oppimissuunnitelma ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI Arviointi

Lisätiedot

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 11 4.6 Kerhotoiminta S avonlinnan normaalikoulu järjestää oppilaille vapaaehtoista kerhotoimintaa kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi. Kerhot painottuvat

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot