KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA

2 Sisältö 1. SISÄLLYS JOHDANTO YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO Osallisuuden vahvistaminen Turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Opiskelu- ja työkyvyn ylläpito Koulutukseen osallistumisen seuranta, poissaolojen, opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen ja niihin liittyvä toimenpiteet Asuntolatoiminta...8 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, ammattikampus...9 Kannuksen toimipaikka...10 Kaustisen toimipaikka...10 Perhon Toimipaikka...10 Kälviän toimipaikka YKSILÖKOHTAISET OPISKELUHUOLLON PALVELUT Opettaja Opinto- ja uraohjaus Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen Opiskeluterveydenhoito Ensiapu- ja sairaanhoito Kansainvälisen toiminnan edellyttämä terveydenhuolto Oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta Hammashuolto Opiskelijahuollon tukitoiminta Oikeus saada opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja Psykologi Oppilaitoskohtainen yksilöllisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset Ohjaus ja tuki kurinpitorangaistusten ja opiskeluoikeuden peruuttamisessa Ohjaus ja tuki varoituskäytänteet Varoitus Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi Opiskeluoikeuden pidättäminen Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen Ohjaus ja tuki Sora ja opiskeluoikeuden peruuttaminen Terveydentilan ja toimintakyvyn edellytettävät vaatimukset opiskelussa Opiskeluoikeuden peruuttaminen Opiskeluoikeuden palauttaminen Opiskeluoikeuden toimikunta ja opiskelijoiden oikeusturvalautakunta SIDOSRYHMIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ Oppilaitoksen ja huoltajien välinen yhteistyö Saattaen vaihto yhteistyö perusopetuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston välillä Yhteistyö lastensuojelulain mukaan...28 Uuden sosiaalihuoltolain tuomat keskeiset muutokset Mielenterveys ja yhteistyö toimijoiden kanssa Masentuneen opiskelijan tuntomerkit: Oireita, jotka saattavat viitata mielenterveydelliseen häiriöön Itsemurhan riski on olemassa, kun Toiminta Päihteet ja yhteistyö toimijoiden kanssa Päihdetyö Ennaltaehkäisevä päihdetyö Riskiehkäisy Päihteiden käytön tunnistaminen Toimintaohjeet Toimintaohje kun on syytä epäillä alkoholin väärinkäyttöä Toimintaohje kun on syytä epäillä huumausaineiden käyttöä Yhteistyötahot Yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston kanssa...38

3 5.6.1 Ammatinvalinnanohjaus Työnhakijaksi ilmoittautuminen Kuntoutusneuvonta Maahanmuuttaja Työvoiman palvelukeskus Yhteistiedot Kokkotyösäätiö Yhteistyö nuorisotoimen kanssa SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISELTA VAKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Koulukiusaaminen, syrjintä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toimintaohjeet kiusaamis- ja syrjintätilanteissa Opiskelija kiusaa/syrjii toista opiskelijaa Opettaja tai koulun henkilökuntaan kuuluva loukkaa opiskelijaa Opiskelija loukkaa opettajaa tai muuta henkilökuntaa Miten toimin kiusaamis- ja syrjintätilanteissa? Kirjallinen varoitus Määräajaksi erottaminen Luokasta poistaminen Opiskelijan kuuleminen Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen Perheessä tapahtuva väkivalta Onnettomuus tai tapaturma Panttivankitilanne Vakava väkivalta tai sen uhka- toimintaohjeet oppilaitoksille Väkivallanuhka Jos vaara uhkaa SOITA Pommiuhkaus Jos löydät epäilyttävän esineen Jos pommiuhkaus saada puhelimessa? Kriisin käsittely ja jälkihuolto oppilaitoksessa Miten puhua luokissa? Käsittely nuorten kanssa Yhteistyö vanhempien kanssa Avuntarpeen tunnistaminen Taustaa lasten ja nuorten avuntarpeelle Välittömiä reaktioita ja oireita Kriisit ja tiedotusvälineet Kuoleman käsittely koulussa Yleisiä periaatteita Kuolemantapauksesta kertominen Muistaminen koulussa OPISKELUHUOLLON KOKONAISTARPEEN ARVIOINTI OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA (OMAVALVONTA) Opiskeluhuollon ohjausryhmä Opiskeluhuoltoryhmä Hyvinvointiryhmä Omavalvonta...51 Opiskeluhuollon toiminnan suunnittelu ja seuranta LIITTEET...53 Opiskelijahuoltoon liittyviä linkkejä YHTEYSTIEDOT

4 4

5 2. Johdanto Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuollon järjestämisen ohjeissa ja oppaissa käytetään myös tavoitteen mukaista käsitettä opiskeluhyvinvointi. Lisäksi yleisesti käytössä ovat termit opiskelijahuolto ja opiskelijapalvelut. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko opiskeluyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia 1) koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, 2) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja 3) monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ennaltehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Hyvinvoiva oppimisympäristö tarkoittaa ammatillisen koulutuksen järjestämisen tarkastelua terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Hyvinvoivan oppimisympäristön mallissa on määritelty terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeiset toimenpiteet johtamisen, opetuksen järjestämisen, opetuksen sisältöjen ja opetuksen tukipalvelujen toteuttamisessa. 3. Yhteisöllinen opiskeluhuolto Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimia, joilla edistetään opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön oppimista, osallisuutta, terveyttä, turvallisuutta, esteettömyyttä, ja hyvinvointia. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimien suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuu toimipaikkakohtaisissa opiskeluhuoltoryhmissä opiskeluhuollon vuosikellon mukaisesti. Painopisteet määritellään opiskelijapalautteiden perusteella, joita saadaan mm. kouluterveyskyselystä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä, tulo- olo- ja päättökyselyistä, asuntola- ja erityisopetuskyselyistä sekä opiskelijakunnan esittämien toiveiden mukaisesti Osallisuuden vahvistaminen Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa pyritään edistämään opiskelijoiden osallisuutta ja huolehtimaan siitä, että opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja sen kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan liittyvissä asioissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssääntöjen valmisteluun. Oppilaitoksella on opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opiskelijakunnat myös osaltaan valmistavat opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla tehdään myös useita kyselyitä opiskelijoille, jotta saadaan selville heidän näkemyksiään toiminnan kehittämiseksi. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijoille tarkoitettu opiskelijayhdistys Keko luo ja kehittää opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa ja valvoo opiskelijoiden etuja opiskelun ajan. Opiskelijayhdistyksen hallitukseen valitaan joka vuosi uusia jäseniä sekä varajäseniä opiskelijoistamme. Opiskelijoita on edustettuna eri tiimeissä. Opiskelijoiden hyvinvointia ja sitoutumista opintoihin edistetään myös luomalla edellytyksiä opiskelijoiden omaan osallisuuteen perustuvaan toimintaan. 5

6 Opiskelijoiden osallisuuden tasot Opiskelijat päättävät ja toimivat itsenäisesti - henkilöstö osallistuu antamalla ohjaava palautetta sekä antamalla tukea ja ohjausta tarvittaessa Opiskelijat tekevät päätöksiä ja suunnitelmia - henkilöstö luo mahdollisuudet ja määrittää toiminnan raamit - henkilöstö toimii tukena ja edellyttää aktiivista raportointia Yhdessä päättäminen - päätetään toteuttavasta toiminnasta yhdessä - henkilöstö osallistuu ohjaamalla aktiivisesti Opiskelijoiden valinnat - opiskelijat valitsevat annetuista vaihtoehdoista Opiskelijoiden kuuleminen - kyselyt opiskelijoille - tuloksista, päätöksistä ja jatkotoimista tiedottaminen Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa on useita erilaisia yhteistyötapoja ja toimenpiteitä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa osallisuuden vahvistamiseksi mm: Kotiväen illat Vilma tiedottamisen välineenä Avointen ovien päivät Äidit ja kasit Ryhmätymispäivä Yhteistyöpäivät Yläkoulujen vanhempain illat Opiskelijakunta Tutor-toiminta (myös asuntola) Liikuntapäivät Hyvinvointipäivät Liikennevalistus Saku Stars, Saku Sports Vuosisuunnitelman mukaiset teemapäivät Keke ja savuttomuusryhmän teemat Vanhempainyhdistyksen perustaminen on tavoitteena 6

7 TUKIMATERIAALIA OPISKELIJOIDEN OSALLISUUDEN EDISTÄMISEEN Opetushallitus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, perusraportti 2008 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kouluille ja kasvattajille Suomen sovittelufoorumi Vertaissovittelu SAKU ry, aktiivisesti ammattiin malli Opiskelijajärjestöt Tiivistelmä Koordinaattorin käsikirja Harrastetutorin käsikirja SAKKI ry OSKU ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Tuunaa tapahtuma -opas 3.2. Turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa on useita toimenpiteitä ja moniammatillista yhteistyötä oppimisympäristöjen terveellisyyden, turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Näitä ovat mm: o Toimipaikkakohtaiset terveydellisten olojen tarkastuskertomukset o Turvallisuuskävelyt o Poistumisharjoitukset ja vaarallisten tilanteen hallinta toimipaikkojen sisällä o Työsuojelutarkastukset o Kriisiryhmien kokoontumiset ja toimintasuunnitelmat Verkostojen kanssa tehdään myös laajasti yhteistyötä. Esimerkkejä yhteistyöstä ovat mm. kuraattori-, opiskeluterveydenhoidon ja psykologipalveluiden järjestäminen, yhteistyö etsivän nuorisotyön, seurakunnan ja poliisin kanssa. Yhteistyössä järjestetään myös hyvinvointimessut. Työkykypassi, asuntolapassi sekä kulttuuri- ja harrastepassi ovat osoituksena yhteistyöstä, jota tehdään opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon opetuksen sekä ammatillisten tutkinnon osien opetuksen välillä. Erityisesti uudisrakentamisen yhteydessä otetaan huomioon esteettömän oppimisympäristön turvaaminen ja tapaturmien ehkäisemiseminen, perehdytään myös esteettömyys oppilaitoksissa oppaisiin. 3.4 Opiskelu- ja työkyvyn ylläpito Liikunnan ja terveystiedon opetus antavat tietoa opiskelu- ja työkyvyn ylläpitoon. Lisäksi ammattiosaajan työkykypassi tarjoaa ammattiin opiskeleville mahdollisuuden saada tietoa, taitoa ja motivaatiota oman työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Opetusministeriö ja Opetushallitus ovat käynnistäneet työkykypassin kehitystyön, jonka taustalla on ollut huoli tulevaisuuden ammattiosaajien toiminta- ja työkyvystä ja jaksamisesta. Tutkimusten mukaan ammattiin opiskelevien liikunta on vähäistä ja tupakointi ja alkoholin käyttö runsasta, eikä muukaan terveyskäyttäytyminen tue työkykyä. Työnhaussa opiskelija voi hyödyntää työkykypassia osoittamalla tulevalle työnantajalleen olevansa toiminta- ja työkyvystään huolehtiva ammattiosaaja. Työkykypassin avulla motivoidaan ja ohjataan opiskelija säännölliseen terveysliikuntaan sekä omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon ja terveyden hoitamiseen tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan alan työkykyhaasteisiin, esim. työturvallisuuden ja ergonomian osalta 7

8 aktivoidaan opiskelijoita osallistumaan ja osallistamaan sekä tuetaan vastuullista itsenäisesti ja ryhmässä toimimista Ammattiosaajan työkykypassi koostuu viidestä osa-alueesta, joiden vaativuus on yhteensä 9 osaamispistettä: Ammatin työkykyvalmiudet (2 osp) Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta (2 osp) Terveysosaaminen (2 osp) Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (1 osp) Työkykyvalmiuksien vahvistaminen (2 osp) Lisätietoja Koulutukseen osallistumisen seuranta, poissaolojen, opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen ja niihin liittyvä toimenpiteet Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa on käytössä useita toimenpiteitä, joilla voidaan tukea opiskelijaa ja puuttua poissaoloihin varhaisessa vaiheessa. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Osallisuus Opiskelijahuolto Wilma Etsivänuorisotyö Puuttuminen poissaoloihin Varoituskäytänteet Yhteistyö toimipaikkojen ja asuntoloiden välillä Ryhmänohjaaja ja opettaja ovat varhaisen puuttumisen kannalta keskeisiä toimijoita Koulutuksen keskeytymistä ehkäisevät toimenpiteet Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen riittävät palvelut Ryhmänohjaajan rooli ja varhainen puuttuminen ongelmiin Lisäopetus ja tukiopetus Ryhmänohjaus Vaihtoehtoiset opintopolut 2+1, tuotantokoulu, työvalta, omapolku, T1 tason itse tehtävät kurssit, valintatarjotin, avoin ammattiopisto tyyppinen toiminta Projektit, joilla kehitetään uusia toimintatapoja. 3.5.Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta on osa opiskelijahuoltoa, sen tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiskelu/asuinympäristö. Asuntola- ja vapaa-aikatoiminta edistävät opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Asuntola- ja vapaa-ajantoiminnoissa painottuvat opiskelijan kasvatuksellinen ohjaus: Hyvät ja säännölliset elämäntavat Hyödyllinen vapaa-ajan käyttö Tarkoituksen mukainen ajan käyttö lepo/harrastukset. Henkilökohtaista ohjausta nuoren eri elämäntilanteissa asumisessa, huoneen ja solun puhtaanapidossa sekä viihtyvyydessä. Ohjausta opiskelijaa vastuulliseen käyttäytymiseen asuntolassa ja sen ulkopuolella sekä tuntemaan vastuuta itsestä ja muista. Ohjata opiskelijaa tuntemaan oma vastuunsa asuntolayhteisön jäsenenä. Tehtävien vastuun- ja työnjako Asuntolanhoitajan vastaa kokonaisvaltaisesti asuntolatoiminnasta. Asuntolanvalvojat vastaavat yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja valvonnan ylläpidosta sekä vapaa-ajan ohjauksesta. Ohjaus nivelvaiheessa Asuntolanhoitaja on mukana saattaen vaihtaen palavereissa tarpeen mukaan (kunnat joista useimmiten opiskelijat tulevat asuntolaan asumaan). Moniammatillinen yhteistyö 8

9 Koulun sisäinen yhteistyö: Asuntolanhoitaja vastaa pääsääntöisesti yhteistyöstä koulukuraattorin, terveydenhoitajan, opettajien ja rehtorin kanssa Toimii opiskelijahuoltoryhmien jäsenenä Asuntolanvalvojat tekevät tilanteen ja tarpeen mukaan yhteistyötä perheiden ja eri viranomaisten kanssa. Koulun ulkoinen yhteistyö Asuntolanhoitaja vastaa pääasiallisesti eri tahoihin tehdystä yhteistyöstä Yhteistyö kotien kanssa Asuntolahenkilöstö on yhteydessä opiskelijan huoltajaan tarvittaessa (asumisen ja opiskelun eri tilanteet) Luottamukselliset suhteet opiskelijoihin ja heidän vanhempiinsa on etenkin alaikäisten kannalta asuntola-asumisen onnistumisen edellytys Varhainen puuttuminen Asuntolatoiminnassa painottuu opiskelijan kasvatuksellinen ohjaus Tilanteet joihin puututaan vapaa-ajan käyttö ravintotottumukset poissaolot koulusta häiriökäyttäytyminen säännöllisyys opiskelussa henkilökohtaista ohjausta nuorten eri elämäntilanteissa Asuntolatoimintaa on kehitetty yhteistyössä Fiilistä Asumiseen hankkeen kanssa. Lukuvuoden aikana opistojen asuntolatyöntekijät ovat kokoontuneet yhteisiin palavereihin joissa on kehitetty asuntolatoimintaa ja yhtenäistetty käytänteitä. Asuntola-ohjaajat ovat osallistuneet hankkeen järjestämiin koulutuksiin. Opiskelijoille hanke on mahdollistanut Asuntola-tutor koulutuksen yhteistyössä Saku ry:n kanssa. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, ammattikampus Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ylläpitämä opiskelija-asuntola ammattikampuksella tarjoaa viihtyisän, turvallisen ja kodinomaisen asumisen peruskoulusta tuleville nuorille. Asuntolaohjaajat ovat läsnä opiskelijoiden arjessa asumisessa ja opiskelussa. Tukevat, kasvattavat sekä ohjaavat nuoria henkilökohtaisissa ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Asuntola on osa nuoren oppimisympäristöä kasvua ja kehitystä ammattiin opiskelussa. Asuntolakurssi tarjoaa nuorille tietoa ja taitoa elämänhallintaan ja asuntola-asumiseen. Asuntolassa asuminen on maksutonta opiskelijalle. Asukkaaksi tulevalta peritään 100,00 suuruinen takuumaksu, joka palautetaan opiskelijalle kun opiskelu päättyy tai muuttaa pois asuntolasta. Takuumaksun palautuksen edellytyksenä on, että huoneenkalusteet ym. ovat kunnossa. Asuntolatoiminnasta ja vapaa-ajan ohjauksesta vastaavat asuntolaohjaajat. Vapaa-ajan ohjauksessa ovat mukana myös asuntolatutorit joita vuosittain koulutetaan Saku ry:n toimesta. Asuntolatutoreihin on valittu asuntolasta 4 opiskelijaa 2 tyttöä ja 2 poikaa. Asuntola on tarkoitettu alle 18-vuotiaille opiskelijoille. Majoituspaikkoja on yhteensä 70. Asuntolassa on solutyyppinen asumismuoto. Solussa on 5-6 huonetta jotka ovat joko yhden tai kahden hengen huoneita. Soluun kuuluu yhteinen oleskelutila, jossa on TV, omat keittiöt, wc:t ja suihkutilat. Kaikki solut ja huoneet ovat kalustettuja. Pohjakerroksessa on henkilökunnan työtila, kerhohuone, sauna sekä pyykinhuoltotila. Vapaa-ajan toimintaa asuntolassa Asuntolan kerhohuone avoinna ma to klo jossa on taulutelevisio, biljardipöytä Säkkinyrkkeilyn harrastustila alakerrassa Atk-laitteet nörttiluolassa opiskelua varten Te lat esim. karaoke-, elokuva-, peli-, askartelu- ja leivontaillat Lajikokeilut liikunta- ja harrastepaikoissa, retket ym. koulun tukemana Useita erilaisia seurapelejä vapaa-ajan viettoon. Asuntolakurssi (elämänhallinta, vapaa-ajantoiminta ja asuntola-asuminen) Sakun harrastetutor koulutus ja toiminta Ammattiopiston liikuntakerhot toimivat kampushallissa tiistaisin ja torstaisin, joissa pelataan sählyä, koripalloa, lento- ja sulkapalloa Tanssisali, tatami ja kuntosali ovat käytössä liikuntakerhon aikana 9

10 Asuntolaohjaajina toimivat Hilkka Viitala ja Kristiina Salo. Kannuksen toimipaikka Toimipaikan alueella on viisi erillistä nuorisopuolen opiskelijoiden asumiseen tarkoitettua asuntolaa; Ollikkala, Peltola, Iisakkila, Keittiösiipi ja Koivukartano. Lisäksi koulun alueen ulkopuolella kaupungilla on 18 huoneistoa opiskelijoiden asumiskäytössä sekä 3 isompaa asuntolaa. Asuntolat ovat erilaisia soluasuntoja, eli yhteiset suihkut, keittiöt ja wc:t, 1-3 hengen huoneet ja huoneita soluissa saattaa olla 2-7. Kennellinjan opiskelijat asuvat yhden hengen huoneissa, koska heillä on koirat. Huoneet ovat peruskalustettuja. Ja asunnon koosta ja asukasmäärästä riippuu, mitä muita tarvikkeita niistä löytyy. Asuminen on maksutonta. Opiskelijat saavat asuntolapaikan maksamalla 100 vakuusrahan ja tekemällä asumissopimuksen, jossa sitoudutaan asuntolan järjestyssääntöihin, tämän kirjoittaa myös huoltaja. Vakuusraha palautetaan oppilaalle takaisin opintojen päättyessä. Asuntolan toiminnasta huolehtivat asuntolanhoitaja ja -valvoja. Toimipaikka järjestää opiskelijoille vapaa-aika ja harrastustoimintaa: Salivuoro 1 kertaa viikossa (sähly, lentopallo) vakiovuorona vapaa-aikakeskuksella. Vapaa-aikakeskuksen muut palvelut; uimahalli, kuntosali jne. myös käytössä. Koulu tukee maksamalla puolet hinnasta. Pehtoori nimisessä rakennuksessa koulun alueella on yhteiset vapaa-ajan tilat, joissa yms. voi katselle tv:tä, laulaa karaoke, pelata lautapelejä, Wiitä sekä biljardia. Oppilaskunta ja tutorit suunnittelevat ja järjestävät omaa toimintaa lukuvuoden aikana ja osallistuvat koulun teemapäivien toteuttamiseen. Laskettelureissu ja liikuntapäivät ovat myös jokavuotista toimintaa. Atk-luokka auki iltaisin. Koulu tukee harrastustoimintaa tarpeen mukaan järjestämällä mm. kuljetuksia eri harrastuspaikoille. Kunnan kirjastopalvelut ja kansalaisopiston ohjelma ovat myös opiskelijoille tarjolla. Vapaa-ajantoiminnan suunnittelusta ja ohjauksesta huolehtii pääsääntöisesti asuntolanvalvoja Kaisu Salminen. Kaustisen toimipaikka Opiskelija-asuntolat ovat Raviradantien kaksikerroksiset rivitaloasunnot A-C. Asuntolapaikkoja on 48. Opiskelija maksaa avainpanttirahan 100 euroa. Asunnot ovat neljälle hengelle kalustettuja soluasuntoja, joissa on kaksi makuuhuonetta, keittiö, wc-ja suihkutilat. Opiskelijoille on yhteisissä tiloissa sauna pyykinhuoltotilat, toimintatila ja kuntosali. Asuntolatoiminnasta ja valvonnasta vastaa asuntolanvalvoja Hilkka Heikkilä, viikonloppuisin tallimestari ja vartiointiliike. Vapaa-ajan toiminta Sählyä pelataan kerran viikossa Vetelissä on uimahalli ja kuntosali, jonne järjestetään kyyditys tarvittaessa Kokkolassa käydään keilaamassa. Kaustisen kansantaiteen keskuksessa käydään elokuvissa Kaustisen hiihtokeskuksessa voi käydä laskettelemassa ja hiihtämässä. Oppilaskunta järjestää ja ideoi erilaista toimintaa opiskelijoille Perjantai-iltaisin puuhailta asuntolaan jääneille. ( Katsotaan leffaa tai askarrellaan ym.) Perhon Toimipaikka Perhon toimipaikassa on kaksi opiskelija-asuntolaa. Kaunotar ja Kulkuri. Kaunottaressa on neljä solua nimeltään Lystikäs, Vilkas, Unelias ja Viisas. Kulkurissa on myös neljä solua Aku, Tupu, Hupu ja Lupu. Jokaisessa solussa on neljä kahden hengen huonetta, kaksi wc- ja suihkutilaa ja yhteinen tupakeittiö. Yhteensä majoituspaikkoja on 68. Asuminen oppilasasuntolassa on maksutonta. Tulevalta asukkaalta peritään 100 suuruinen takuumaksu, mikä palautetaan oppilaalle takaisin opintojen päättyessä. Takuumaksun summa kattaa soluun/ huoneeseen mahdollisesti kohdistuneet vahingot. Asuntolapaikka myönnetään ensisijaisesti alle 18v. opiskelijoille! Asuntolantoiminnasta ja järjestyksestä vastaa Asuntolanhoitaja. Vapaa-aika ja harrastustoiminta: 10

11 Vapaa-ajan vietto tila Villa de Molli avoinna ma-pe iltaisin, jossa pingis, biljardi, ilmakiekko peli mahdollisuudet + elokuvan katselmustila. Oppilaskunta suunnittelevat ja järjestävät toimintaa lukuvuoden aikana ja osallistuvat koulun teemapäivien toteuttamiseen. Atk- luokan käyttö iltaisin Perhon keskuskoulun liikuntasalivuorot kaksi kertaa viikossa ( välineitä: lento/ koripallo, sähly ja sulkapallo) Talvella jääkiekkovuoro kaukalossa Keilahalli Karstulassa minne kyyditys koulun autoilla Elokuviin esim. Vimpeliin tai Alajärvelle minne kyyditys koulun autoilla Perhon kunnan tarjoamat harrastemahdollisuudet: Kuntosali Valaistu pururata/ hiihtolatu Kansalaisopiston kurssit Ampumarata Yleisurheilu, pesäpallo ja suunnistus Ainutkertaiset ulkoilureitit Humalajoen ulkoilukeskuksella ja Salamajärven kansallispuistossa erämaamaisemissa. Kirjaston palvelut Koulu tukee myös muuta harrastetoimintaa ja järjestää tarvittaessa kyydityksiä eri harrastuspaikoille. Vapaa-ajan suunnittelusta ja ohjauksesta huolehtii asuntolanhoitaja Veera Mäkelä. Kälviän toimipaikka Kälviän toimipaikassa on opiskelija-asuntopaikkoja ammatillisten ja kansanopistonlinjojen opiskelijoille 58. Huoneet ovat kahdenhengen huoneita. Osassa huoneista on oma wc ja suihkutila. Kaikkien huoneiden yhteydessä on keittomahdollisuus. Opistossa toimii päätoiminen asuntola-/vapaa-aikaohjaaja Ulla Matveinen. Opistossa toimii myös Luovin eritysammattikoulun AVA-ryhmä (ammatilliseen perusopetukseen valmentava- ja kuntouttava opetus ja ohjaus), jossa on ympärivuorokauden järjestetty valvonta. Asuntolapaikkoja tuossa yksikössä on yhteensä 16 paikkaa. Vapaa-ajan toiminta 2 kertaa viikossa; liikuntasalin käyttö; kiipeilyä, sählyä, koripalloa, jousiammuntaa, sisäcurling. ynm. pelejä Ilmainen kuntosalivuorovaraus Kälviän vapaa-aikakeskuksesta tai oman kuntosalin käyttö Tehty retkiä melomaan, sisäammuntaradalle, frisbeegolfiin, keilaamaan, golfin harjoitusradalle, paintballia pelaamaan, opeteltu geo-catchingiä, pelattu rantalentopalloa, käyty uimahallissa Tutustumisretkiä muihin yhtymän asuntoloihin. Järjestetty yhdessä päihdeinfoiltoja, laulu- ja askarteluiltoja Kälviän kunnan ylläpitämät liikuntamahdollisuudet mm. vapaa-aikakeskus ja urheilukenttä sekä pyöräilyreitit ovat opiston vieressä. Askarreltu sesonkiaskarteluja. Tehty kierrätyskoruja ja sisustustauluja Leivottu ja valmistettu yhdessä iltapaloja Järjestetty elokuvailtoja n. 2 krt kuukaudessa Pelattu yhdessä seura- ja korttipelejä viikoittain Kuljetettu shoppailukäynneille Kokkolaan Uudet opiskelijat on velvoitettuja käymään asuntolakurssi. Kurssit on järjestetty ilta-aikaan, kurssiin kuuluu 12 eri osa-aluetta yht. 30h. Hyväksytystä kurssista saa suoritettuja opintopisteitä. Vapaa-aikanaankin opiskelijat voivat käyttää: beachvolleykenttää bänditilaa pianoja atk-tiloja taidetiloja, valokuvauspimiötä tv-huonetta, missä Pleikkarit, Singstar, elokuvia biljardipöytää lainata pelejä, pyöriä tanssisalia kerhohuone perunakellaria 11

12 4. Yksilökohtaiset opiskeluhuollon palvelut Mitä yksilökohtainen opiskeluhuolto ei ole? opetusta tai oppilaanohjausta erityisopetusta oppilasarviointia yleistä moniammatillista yhteistyötä: "tiimityö", "verkostopalaveri", "moniammatillinen yhteistyö" kurinpitoa lastensuojelua Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, perusraportti 2008 Kouluille ja kasvattajille Vertaissovittelu Tiivistelmä Koordinaattorin käsikirja Harrastetutorin käsikirja SAKKI ry OSKU ry Tuunaa tapahtuma -opas 4.1.Opettaja Ammattiopiston opettajan tehtävänä on opiskelijan taitojen ja tietojen kehittäminen sekä opiskelijan ammatillisen kasvun ja yhteiskuntavastuun tukeminen. Opettaja vastaa osaltaan opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta ja osallistuu oppilaitoksen opiskelijoiden ohjaukseen ja kasvatukseen. Opettaja tiedottaa ryhmänohjaajalle opiskelijan poissaoloista tai muista opiskeluun liittyvistä vaikeuksista, antaa opiskelijoille palautetta ja seurata opintojen suoritusta sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä yksikön sisällä että yksikön sidosryhmien kanssa. Opettaja pitää yhteyttä elinkeinoelämään, opiskelijoiden huoltajiin ja muihin sidosryhmiin ja huolehtia osaltaan opetus- ja kasvatustyöhön liittyvästä järjestyksestä, turvallisuudesta ja taloudellisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Alaikäinen voi kieltää huoltajaansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja, jollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. Opiskeluhuollon prosessin lisäksi tai sen kanssa voi olla myös opetukseen, erityisopetukseen ja oppilaanojaukseen liittyvä polku Opinto- ja uraohjaus 12

13 Oikea-aikaisella opinto- ja uraohjauksella edistetään opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitoja, henkilökohtaisesti sopivalle alalle hakeutumista sekä opintojen läpäisyä ja työuralle kiinnittymistä. Uraohjausta tarvitaan erityisesti nivelvaiheissa perusopetuksesta toiselle asteelle sekä toiselta asteelta työelämään tai jatkokoulutukseen. Opinto-ohjauksen rooli opiskeluhuollollisena toimintana korostuu erityistä tukea tarvitsevien opis kelijoiden ohjauksessa ja tuessa sekä poissaoloihin tai muihin opiskelua haittaaviin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaus on koko oppilaitoksen tehtävä. Päävastuu suunnittelusta ja toteutuksesta on opinto-ohjaajilla. Ammatillisten oppilaitosten ohjauspalvelujen tulee edistää myös perusopetuksessa olevien tietoa ja kokemuksia Opiskeluhuoltopolku Mikäli opettajalla herää opiskeluhuollollinen huoli opiskelijasta hän ottaa asian puheeksi opiskelijan kanssa ja on yhteydessä huoltajaan tarvittaessa. Opettaja voi ohjata opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelun käyttäjäksi (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi) voi ottaa yhdessä opiskelijan kanssa yhteyttä (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi) voi tehdä yhteydenoton (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi) ilman opiskelijaa ja ilmoittaa asiasta opiskelijalle ja huoltajalle Opinto-oikeuden peruuttamiseen liittyvää polkua laissa perusteet, edellyttää valituskelpoista hallintopäätöstä, muutoksenhakukelpoisuus Kurinpitoon liittyvä polku tosiasialliset toimet ja hallintopäätökset, kurinpidollisista toimista voi aiheutua opiskeluhuollon tarvetta Erityisiin opetusjärjestelyihin liittyvä polku laissa perusteet, tehdään valituskelpoinen hallintopäätös, edellyttää yhteistyötä, mutta ei suostumusta, muutoksenhakukelpoisuus ammatillisesta koulutuksesta 4.3. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kartoitus toteutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintojen alkaessa. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tunnistaminen perustuu aikaisempaan koulumenestykseen, peruskoulusta saatuun niveltietoon, harkinnan varaisen haun tietoihin, oppimisen lähtötasokartoitusten tuloksiin, ryhmänohjaajan tekemään tulohaastatteluun, opettajien tai opiskelijahuollon henkilöstön tekemiin havaintoihin ja terveydenhoitajan huomioihin. Myös muun henkilöstön tekemiin havaintoihin. Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa erityistä tukea tarvitseva opiskelija opiskelee enimmäkseen samassa opetusryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa ns. integroituna. HOJKS:ssa määritellään opiskelijan tarvitsemat yksilölliset tukitoimet Opiskeluterveydenhoito Terveydenhuoltolain mukaisilla opiskeluterveydenhuollon palveluila: 1) edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta; 2) edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja opiskelukykyä; 3) tunnistetaan opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin. Lisäksi opiskeluterveydenhuollossa tuetaan vanhempien ja huoltajien hyvinvointia ja kasvatustyötä. Opiskeluterveydenhuolto sisältää opiskelijan terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, jotka on järjestettävä yhtenäisenä kokonai- 13

14 suutena. Perinteisesti opiskelijoilta pyydetään lääkärintodistus koskien terveydentilaa/ ammatinvalintaa. Jos näissä on nähtävissä joitakin ristiriitaisuuksia, opiskelija pyydetään vastaanotolle, jossa läsnä sekä th että lääkäri myös vanhempiin otetaan yhteyttä. Tietoon tulevat erityisruokavaliot ilmoitetaan keittiöhenkilökunnalle. Opiskeluterveydenhuolto on osa perusterveydenhuoltoa, tarvittaessa opiskelijat ohjataan erikoissairaanhoidon piiriin. Opiskeluterveydenhoidossa tarjotaan päivittäin vastaanottoa myös ilman ajanvarausta klo Ensiapu- ja sairaanhoito Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu erinäisten sairaanhoidollisten toimenpiteiden lisäksi tapaturmien ennaltaehkäisy- ja hoito, ensiapuvalmiuden ylläpitäminen, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten hyvinvoinnin ja hoidon seuranta ja tarvittava yhteydenpito hoitaviin tahoihin. OPISKELUTERVEYDENHOIDON LAATUKRITEERIT MÄÄRÄLLISET KRITEERIT Terveydenhoitajan laskennallisen mitoituksen lähtökohtana on toisella asteella ja korkea-asteella opiskelijaa /kokopäiväistä terveydenhoitajaa kohti, kun sijaista ei vuosiloman ajaksi ole. Lääkärin mitoituksen lähtökohtana on opiskelijaa/ kokopäiväinen lääkäri. Opiskeluterveydenhuollossa tulee olla nimetty lääkäri, joka on myös terveydenhoitajan konsultoitavissa työpäivän aikana. Opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä tulisi olla myös mahdollisuus vähintään konsultoida psykologia tarvittaessa. Opiskeluterveydenhuollon tilat tulee olla sijoitettuna oppilaitokseen tai välittömään läheisyyteen. Tilojen tulee olla asianmukaisesti varustetut ja sinne tulee olla esteetön pääsy. Opiskeluterveydenhuollon henkilökunnalla tulee olla yhteydet tietoverkkoihin ja sähköisiin potilasjärjestelmiin, esim. potilastietojen tallentamista ja tarkastelua varten. LAADULLISET KRITEERIT Yhteisöllinen työote: Yhteistyö ja yhteisöllinen työskentely opiskeluyhteisössä on keskeinen opiskeluterveydenhuollon toimijoiden työmuoto johon on varattava riittävä osa työajasta (1/3) Yksilöllinen terveyden edistäminen: terveystarkastukset, yksilöllinen terveysneuvonta ja ryhmätoiminta Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus: terveydellisten olojen tarkastuksia tulisi tehdä kolmen vuoden välein yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon, työterveyshuollon, terveystarkastajan, opiskelijajärjestöjen edustajan ja tarvittaessa myös työsuojelupiirin tai muiden viranomaistahojen yhteistyönä. Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen: opiskelijalle annettavat perusterveydenhuollon sairaanhoitopalvelut sisältävät kaikki tarpeen mukaiset terveyskeskuksen puitteissa annetut palvelut ja ne on annettava tasavertaisesti muiden asukkaiden kanssa. Mielenterveyspalvelut: mielenterveyspalvelut tulee taata opiskelijoille (myös yli 18v.) ja sen lisäksi opiskeluterveydenhuollon toimijoille tulee antaa asiantuntija-apua ja tukea tarvittaessa. Suun terveydenhuolto: suun terveydenhuollon palvelut tulee järjestää opiskelijoille tarpeen mukaan kotikunnasta riippumatta. Tilastointi: tilastointitiedon avulla tulee voida suoritteiden lisäksi seurata myös toiminnan sisältöä. Koulutus: Opiskeluterveydenhuollon toimijat osallistuvat vuosittain täydennyskoulutukseen Kansainvälisen toiminnan edellyttämä terveydenhuolto Terveydenhoitaja suunnittelee ja toteuttaa kansainväliseen opiskelijavaihtoon lähtevien ja ulkomaalaisten opiskelijoiden rokotusohjelmat ja kartoittaa riskitekijät kulloisenkin tartuntatautitilanteen mukaan. Opiskeluterveydenhuollossa tehdään myös tarvittavat kansainväliset rokotuskortit. Maahanmuuttajaopiskelijoiden terveystarkastuksissa käytetään tarvittaessa tulkkipalvelua Oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta Kansanterveyslain mukaan kouluilla tehdään koulun terveydellisten olojen valvontakierros kolmen vuoden välein. Terveydenhoitaja toimii kokoonkutsujana ja toimii yhteistyössä terveyslautakunnan valvontaosaston Hammashuolto 14

15 Opiskelijoilla on kotikunnasta riippumatta oikeus käyttää terveyskeskuksen hammashuollon palveluita tarvittaessa (äkillisissä hammassäryissä ja -tapaturmissa). Hammashuolto toimii ajanvarauksella. Hammashuolto on alle 18-vuotiaille ilmaista, ja muut maksavat normaalit asiakasmaksut. Linkkejä: Opiskelijahuollon tukitoiminta Tukihenkilöt toimivat yhdyshenkilönä erilaisten tukitoimien toteuttamisessa, opiskelijoiden, kodin, opettajien ja eri moniammatillisten toimijoiden välissä. Akuutissa ongelmatilanteessa tukihenkilö voi toimia sekä opettajien että asuntolanohjaajien tukena. Tehtävinä ovat mm. aktivointi opiskeluun, motivaation ylläpito. Tukihenkilö voi toimia tarvittaessa myös apuopettajana ja kerhonvetäjänä sekä työssäoppimisen ohjaajana. Opiskelijoiden vapaaajan harrastusmahdollisuuksien järjestelyssä voidaan hyödyntää myös tukihenkilöä. Koulunkäyntiavustaja on henkilö, joka kuuntelee ja välittää nuoresta, toimivat mm. pienryhmän avustajina. Koulunkäyntiavustaja konsultoi tarpeen mukaan nuoren asioissa mm. nuorisopoliklinikkaa ym. tukiverkostoja. Avustaja on tarpeen mukaan tukena ensitapaamisella ja verkostopalavereissa. Koulunkäyntiavustaja voi olla myös mukana oppitunneilla ja auttaa tehtävien tekemisessä tai vain istua vierellä, että opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi. Käytännön tehtävissä hän ohjaa ja opastaa. Opiskelijat lähestyvät koulunkäyntiavustajaa tekstiviestein ja kirjeitse, tarvittaessa asioista keskustellaan opiskelijan kanssa välittömästi. Koulunkäyntiavustajan työtehtävät vaihtelevat esim. Aikalisässä keskeistä on olla puuttuva, kuunteleva ja välittävä aikuinen nuoren elämässä. Opiskelijoilla voi olla oppimisvaikeuksia, sosiaalisia, päihde- ja mielenterveysongelmia, osalta puuttuu aikuisen tuki ja malli vanhemmuudesta, jolloin avustajan rooli on moninainen. Moniammatillinen yhteistyö korostuu erityisesti yhteydenpito vanhempiin. Käytöstapojen opettaminen, yhteydenotot opiskelijoihin puhelimitse, varmistus kouluun tulosta ja poissaolojen syiden selvittäminen, kuulumisten vaihto ja tärkeiden asioiden selvittäminen pitkin päivää, opiskelijoiden terveydentilan seuraaminen ja kyseleminen, mikäli on aihetta, oppitunneilla opetuksessa avustamista ja opiskelijoiden avustamista, yleisen järjestyksen ylläpito, tauoilla yhdessäoloa opiskelijoiden kanssa ja mahdolliset kahdenkeskeiset keskustelut elämäntilanteista ja mieltä painavista asioista. Lisäksi ruuanlaitto opettajan apuna opiskelijoiden kanssa ruuanlaittopäivinä, rästitehtäviä tekevien opiskelijoiden avustaminen, opiskelijoiden muistuttaminen lääkäri-, nupo-, ym. ajoista ja vienti, mahdollisesti mukana esim. lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla, verkostopalavereissa mukana oleminen, opintotukihakemusten ym. asiakirjojen laatimisen avustaminen, to-paikkojen etsiminen ja to-sopimusten teko yhdessä opettajan kanssa, arvioinneissa mukana oleminen, to-paikoilla opiskelijan avustaminen, yhteydenotot to-paikkoihin, retkien suunnittelu yhdessä opettajan kanssa, hintojen selvittely, soitot, varaukset, järjestely jne. Lisäopetustilan koulunkäyntiavustaja suunnittelee yhdessä opiskelijan, opettajan, erityisopettajan, opon tai kuraattorin kanssa opiskelijan Hops:in toteutumista. Kirjaan kävijät ja HOJKS-toteuman Wilmaan. Lähettää päivän päätteeksi opettajille / ryhmänohjaajalle/ yhdyshenkilöille /oppilashuoltoryhmälle tietoa niistä opiskelijoita, jotka ovat olleet lisäopetuksessa. Ohjaa ja auttaa opiskelijoita erilaisissa tehtävissä. Osallistuu opiskeluhuollon palavereihin tarvittaessa. On myös keskustelua opiskelijoiden kanssa ja ohjaamista esim. kuraattorille ja terveydenhoitajalle. Lisäopetuksen opiskelijoista suurin osa on sellaisia jotka tarvitsevat paljon apua. On oppimisvaikeuksia, käyttäytymishäiriöitä, elämänhallinvaikeuksia, päihdeongelmia heräämisvaikeuksia, mielenterveysongelmat jne. Melkein kaikki opiskelijat, joilla on vaikeuksia omassa ryhmässään, ohjataan lisäopetukseen. Vaativia oppilaita voi olla jopa 8 yhtä aikaa. Jokainen opiskelija on yksilöllinen ja jokaisen kanssa täytyy osata toimia eri tilanteissa 4.6. Oikeus saada opiskeluhuollon ja kuraattoripalveluja Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä opiskelijalle myös opiskelijan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella. Myös henkilö, joka ammatissaan on saanut tietää opiskelijan tuen tarpeesta, voi salassapitosäännösten estämättä ottaa yhteyttä opiskeluhuollon kuraattoriin. Opiskelijalle on annettava tieto tästä yhteydenotosta. Kuraattori työskentelee opistossa sosiaalialan asiantuntijana - opastaa ja neuvoo opiskelijoita opintososiaalisissa asioissa, asumiseen ja taloudellisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä, mielenterveys- ja päihdeongelmissa sekä elämänhallinnan arkipäiväisissä asioissa. Kuraattori tekee yhteistyötä opiskelijan ja hänen lähiverkostonsa sekä asuntola- ja opetushenkilöstön kanssa selvittäen asioiden nykytilan ja pyrkien löytämään ratkaisuja opiskelijan tueksi ja koulutuspolun turvaamiseksi. Opistossa pyritään opiskelijoiden vaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin 15

16 puuttumiseen viipymättä. Kuraattori osallistuu opistoyhteisön kehittämiseen sekä opiskeluhuollon työryhmiin sekä niiden ohjausryhmiin. Kuraattoreina Keski-Pohjanmaan ammattiopiston eri toimipaikoissa ovat toimineet Britt-Marie Karlsson (Kokkola), Päivi Kaustinen (Kokkola), Rauno Perttula (Kokkola), Marika Isoniemi (Kannus, Toholampi, Kälviä ja Kaustinen), Silva Sevola (Kaustinen, Perho) ja Satu Sundell (Perho). Silva Sevola ja Satu Sundell ovat hoitaneet myös vastaavan kuraattorin tehtäviä Perhojokilaakson kunnissa. Kuraattori Rauno Perttula väitteli tohtoriksi helmikuussa Kuraattorit ovat osallistuneet yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen ja kehittäneet toimintaansa uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain (tullut voimaan ) mukaisesti. 4.7 Psykologi Psykologi on psykologisen kehityksen, psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen psykologian asiantuntija. Oppilaitoksessa työskentelevä psykologi tarkastelee ilmiöitä psykologian viitekehyksestä yksilön, perheen, ryhmän, yhteisön ja organisaation näkökulmista. Oppilaitoksessa psykologin tehtäviin sisältyy mielenterveyttä ja hyvinvointia sekä oppimista ja koulukäyntiä edistävää ja ongelmia ennalta ehkäisevää työtä. Lisäksi työhön sisältyy ratkaisujen etsiminen ja tukitoimien järjestäminen todettujen ongelmien hoitamiseksi tai korjaamiseksi. Psykologin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukea oppimistavoitteiden saavuttamista. Käytännössä koulupsykologin tehtävänkuva muodostuu laajasta kokonaisuudesta, johon kuuluu asiakastyötä, konsultaatiota, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä sekä yhteistyötä kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Psykologin yksilö- ja asiakastyö sisältää nuoren kehitykseen, oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvien kysymysten selvittelyn ja arvioinnin. Tähän kuuluu opiskelijan psykologinen arviointi toimenpiteineen, joita ovat esimerkiksi neuvottelut oppilaitoksen henkilöstön ja vanhempien kanssa, psykologiset tutkimukset (ml. psykologiset testit) ja lausuntojen laatiminen, tukitoimien ja opetusjärjestelyjen suunnittelu sekä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Asiakastyöhön kuuluu myös opiskelijoiden yksilöllinen tuki ja ohjaus tunne-elämän kehitykseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai oppimiseen liittyvissä pulmissa. Psykologi tarjoaa konsultaatiota oppilaitoksen muulle henkilöstölle kuten rehtoreille, kuraattoreille, kouluterveydenhoitajille ja opettajille sekä koulun ulkopuolisille yhteistyötahoille. Psykologi osallistuu oman erityisalansa toimijana oppilaitoksen asiantuntijaryhmiin yksittäistä opiskelijaa koskien sekä muuhun moniammatilliseen oppilashuollon yhteistyöhön koko luokkaa tai kouluyhteisöä koskien. Psykologi osallistuu osaltaan kouluyhteisön yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen ja seuraamiseen yhteisössä. Oppilaitoksen kriisityö edellyttää psykologista asiantuntijuutta ja osana työtään psykologi tarjoaa psykososiaalista tukea oppilaitosyhteisölle, ryhmille tai oppilaille ja opiskelijoille. Psykologi osallistuu opiskelijahuollon erilaisten toimintamallien (kuten oppilaitos yhteisön turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat) kehittämiseen ja arviointiin sekä opetussuunnitelmatyöhön. Psykologi osallistuu kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön kehittämiseen niin yksittäisten opiskelijoiden, luokan kuin oppilaitos yhteisön tasoilla. Psykologi tarjoaa tukea perheille lapsen tai nuoren kehitykseen, vanhemmuuteen tai perheen ongelmatilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Tarpeen mukaan psykologi ohjaa opiskelijan tai perheen koulun ulkopuolisen tuen piiriin sekä tekee yhteistyötä opiskelijaa tutkivien tai hoitavien tahojen kanssa. Psykologi tekee moniammatillista yhteistyötä niin oppilaitosyhteisön sisällä kuin oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa. Psykologin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen opiskeluhuoltotyön ja psykologitoiminnan kehittämiseen sekä muuhun kehittämistoimintaan. Psykologi huolehtii oman ammattitaitonsa ja -käytänteidensä ajantasaisuudesta sekä oman työnsä sisällöllisestä ja menetelmällisestä kehittämisestä Oppilaitoskohtainen yksilöllisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä on tilannekohtainen asiantuntijaryhmä, johon voi kuulua lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, opintoohjaaja, ryhmänohjaaja, asuntolanohjaaja tai muu opiskelijan kannalta keskeinen opettaja tai opiskelijan nimeämä henkilö. Ryhmän kokoaa se opiskeluhuollon tai oppilaitoksen henkilökunnan edustaja, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Ryhmälle tulee määritellä käyttöoikeus opiskeluhuollon kertomukseen ja ryhmän valitsemaa vastuuhenkilöä koskee kirjaamisvelvoite. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään 4.9. Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset 16

17 OPPILAITOSKOHTAINEN YKSILÖLLISEN OPISKELUHUOLLON ASIANTUNTIJARYHMÄ Tilannekohtaisesti koottu asiantuntijaryhmä, johon voi kuulua lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, opintoohjaaja, ryhmänohjaaja tai muu opiskelijan kannalta keskeinen opettaja tai opiskelijan nimeämä henkilö. Ryhmän kokoaa se opiskeluhuollon tai oppilaitoksen henkilökunnan edustaja, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan tai hänen huoltajansa suostumuksella. (Ryhmälle tulee määritellä käyttöoikeus opiskeluhuollon kertomukseen ja ryhmän valitsemaa vastuuhenkilöä koskee kirjaamisvelvoite. Yksilöllisen opiskeluhuollon järjestämiseen liittyvistä henkilörekistereistä ja opiskeluhuollon kertomuksista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain 21. pykälässä. Koulutuksen järjestäjän vastuulla olevien opiskeluhuoltorekisterin ja opiskeluhuollon kertomusten lisäksi yksilöllisen opiskeluhuollon toteutuksessa käytetään myös terveydenhuollon ja sosiaalitoimen rekistereitä ja asiakirjoja. Sähköisten rekistereiden ja kertomusten on oltava teknisesti sellaisia, että tietojen kirjaamisesta ja lukemisesta jää loki-merkintä. Opiskelijalla ja alaikäisen opiskelijan huoltajalla on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on rekistereihin ja kertomuksiin merkitty ja ketkä ovat hänen tietojaan käyneet lukemassa. Tietojen luovuttajan on varmistuttava siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti Ohjaus ja tuki kurinpitorangaistusten ja opiskeluoikeuden peruuttamisessa. Kurinpito-, ja opiskeluoikeuden peruuttamistilanteissa opiskeluhuollon toimijoiden tehtävänä on opiskelijoiden OPISKELUHUOLTOREKISTERI Koulutuksen järjestäjä ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteriä. Rekisteriin tallennetaan oppilaitoksen toteuttamassa monialaisessa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa laadittavat opiskeluhuoltokertomukset sekä muut siihen liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat. Rekisterinpitäjän on nimettävä rekisterille vastuuhenkilö, joka määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet rekisteriin. OPISKELUHUOLLON KERTOMUKSET Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan opiskeluhuollon kertomuksiin seuraavasti: Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö sekä muut opiskeluhuoltoa toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat opiskelijan yksilötapaamiset potilaskertomukseen ja muihin tarpeellisiin terveydenhuollon potilasasiakirjoihin. Kuraattorit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedot opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukseen Opiskeluhuollon monialaisessa asiantuntijaryhmässä selvitetään yksittäisen opiskelijan opiskeluhuollon tarvetta. Ryhmän jäsenten toteuttaessa jo suunniteltuja ja sovittuja yksilöllisiä opiskeluhuollon tukitoimia, asiantuntijaryhmän vastuuhenkilön on kirjattava ryhmän toimintatavoitteiden kannalta välttämättömät opiskelijaa koskevat tiedot opiskeluhuoltokertomukseen. OPISKELUHUOLLON KERTOMUKSET Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan seuraavat opiskelijaa koskevat tiedot: nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot Asian aihe ja vireille panija Opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet Tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot Toteutetut toimenpiteet Kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa. Mikäli sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu tukeminen ja ohjaaminen. Opiskeluhuollon toimijoiden on myös tunnettava Sora-säädökset, jotta opiskelijaa osataan ohjata oikein esim. tilanteissa missä opiskelija hakeutuu alalle mihin hänellä on terveydellisiä tai muita rajoitteita. 17

18 Ohjaus ja tuki varoituskäytänteet Opiskeluhuollon toimijoiden on tiedettävä varoituskäytänteet ja tarvittaessa tuettava opiskelijoita tässä prosessissa Varoitus Kurinpidollisena keinona voidaan käyttää kirjallisen varoituksen antamista ja määräaikaista erottamista. Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 1. häiritsee opetusta 2. käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti 3. menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä 4. kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä taikka 5. on selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Menettelytapaohje tilanteeseen on seuraava: 1. Kirjallisia varoituksia annetaan kaksi (1. ja 2. varoitus) aiemman käytänteen mukaisesti. Varoituksen antaa toimialapäällikkö tai nimetty varahenkilö. Kirjaaminen tapahtuu tukilomakkeen avulla (Wilmassa). 2. Toisen varoituksen jälkeen on järjestettävä kuuleminen. Kuulemistilanteenkirjaaminen tapahtuu tukilomakkeen avulla. Paikalla oppilaitoksesta on toimialapäällikkö tai nimetty varahenkilö ja asianosainen opiskeluhuollon edustaja, opiskelija ja hänen huoltajansa, kun kyseessä on alaikäinen. Kuulemisen toteuttamista varten on yhteinen ohjeistus sekä tukilomake. 3. Kuulemisessa voidaan sopia opiskelijan kanssa seuranta-ajasta, jonka aikana ja myös sen jälkeen opiskelijalta edellytetään sääntöjen mukaista käyttäytymistä. Kuulemisessa opiskelijalle selvitetään menettely määräaikaisesta erottamisesta, mikäli hän ei noudata järjestyssääntöjä. Jos seuranta-ajasta ei sovita, niin asia etenee suoraan opiskeluoikeuden toimikuntaan, joka päättää määräaikaisesta erottamisesta. 4.Toimialapäällikkö laittaa vireille opiskelijan määräaikaisen erottamisen ilmoittamalla asiasta rehtorille. Samalla hän toimittaa rehtorille päätösesityksen liitteineen opiskeluoikeuden toimikuntaan käsiteltäväksi. Opiskelijan kuuleminen on järjestettävä ennen asian vireille laittamista oppilaitoksessa rehtorin toimesta. Opiskeluoikeuden toimikunta tekee päätöksen asiassa. Opiskelija voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille. Menettelyä käytetään sekä järjestyssääntöjen että asuntolan järjestyssääntöjen rikkomusten yhteydessä. Kieltäytyminen huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai huumeiden väärinkäyttöä osoittavan näytteen antaminen voi myös johtaa kurinpitotoimiin (ensisijaisesti varoitus). Määräajaksi erottamisen perusteena on jatkossa teon tai laiminlyönnin vakavuuden lisäksi se, että opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan.) Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi Opetusta häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen opetustilasta on mahdollista enintään kolmeksi päiväksi opettajan päätöksellä. Laissa asiasta määritellään seuraavasti: Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Poistumismääräyksen antaneella opettajalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta esimiehelleen ja tapahtunut kirjataan aina erilliselle lomakkeelle (Wilma). Poistumismääräystä voidaan tarvittaessa soveltaa myös asuntolatoimintaan, kun kyseessä on asuntolan järjestyssäännön vakava rikkomus Opiskeluoikeuden pidättäminen 18

19 Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen. Menettelytapaohje tilanteessa on seuraava: 1. Kutsutaan opiskelija ja tarvittaessa hänen huoltajansa kuultavaksi. Kuulemisessa oppilaitoksen osalta paikalla on toimialapäällikkö tai nimetty varahenkilö sekä kyseessä olevan koulutusalan opettaja. 2. Valmistellaan päätösesitys laissa määriteltyjen ehtojen pohjalta. Toimeenpannaan päätösesitys ilman lainvoimaa. 3. Toimitetaan päätösesitys liitemateriaaleineen opiskeluoikeuden toimikunnan käsiteltäväksi. Toimikunta kokoontuu kolmen päivän sisään päätösesityksestä. Opiskeluoikeuden toimikunta tekee päätöksen asiassa ja päätöksessä määritellään määräaika, jonka kuluessa opiskelijan on toimitettava puuttuvat tiedot oppilaitokseen. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille. 4. Jos opiskelija toimittaa puuttuvat tiedot määräajassa ja niiden perusteella ei ole syytä edetä opiskeluoikeuden peruuttamiseen, niin opiskelusta pidättäminen päättyy välittömästi. Asiassa edetään opiskeluoikeuden peruuttamiseen, jos opiskelija ei toimita puuttuvia tietoja määräajassa tai toimitettujen tietojen perusteella katsotaan tämä tarpeelliseksi. Kurinpitoa koskevaan päätöksestä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai harjoittelussa TAI opiskelijalla on riippuvuus huumeista JA testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi JA opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä JA opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, joissa huumeiden vaikutuksen alaisena toimiminen tai huumeista riippuvaisena toimiminen voi a. vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen hengen tai terveyden b. vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta c. vakavasti vaarantaa salassapitosäädöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä d. merkittävästi lisätä koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun, harjoittelupaikan tai työssäoppimispaikan tai työnantajan hallussa olevien huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan tai leviämisen riskiä. Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän osoittaman laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa todistusta, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty testi huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus on esitettävä koulutuksen järjestäjän määräämässä kohtuullisessa ajassa. Huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle. Oppilaitos vastaa huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Perusteltu epäily: voi perustua esim. opettajan tai työpaikkaohjaajan/ harjoittelun ohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana. Henki tai terveys voi vaarantua esim. sellaisissa opinnoissa, joissa opiskelija käyttää vaarallisia koneita, laitteita tai työkaluja tai vastaa esim. lääkkeiden annostelusta tai potilaiden hoidosta. Liikenteen turvallisuus voi vaarantua, jos opiskelija opintoihin liittyen ohjaa kulkuneuvoa. Liikenteen turvallisuus kattaa myös mm. merenkulkualan turvallisuuden. Salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suoja ja eheys voi vaarantua esim. potilastietojen tai pankkitilitietojen osalta. Säännös vastaa yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain vastaavia säännöksiä. Oppilaitos määrää humausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuudesta myös opintoihin kuuluvan työssäoppimisen/ harjoittelun aikana. 19

20 Oppilaitoksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hoitoonohjaukseen ja huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen luottamukselliseen käsittelyyn sekä testaamista koskevien todistusten huolelliseen hävittämiseen heti, kun se käsittelyn tarkoituksen kannalta on mahdollista. Huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä kieltäytyminen tai positiivinen testitulos voi johtaa kurinpitotoimiin Ohjaus ja tuki Sora ja opiskeluoikeuden peruuttaminen Sora-säädöksen kautta mm: Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tarkennetaan Mahdollistetaan opiskeluoikeuden peruuttaminen tilanteissa, joissa se olisi turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua Säädetään oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön Huumausainetestauksesta säädetään ko. koulutusta koskevissa laeissa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti Kurinpitosäännöksiä täsmennetään Koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten tietojensaanti varmistetaan Tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Opiskelijan oikeusturva: menettely perustuu lainsäädäntöön (yhteiset ja ennalta määritetyt pelisäännöt), yhdenvertainen kohtelu, säännöksiin rakennetut suojaverkot, valitusmahdollisuus päätöksistä. Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tarkennetaan. Mahdollistetaan opiskeluoikeuden peruuttaminen tilanteissa, joissa se olisi turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua. Hakijan tulee oppilaitoksen pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Koskee vain asetuksessa määriteltyjä koulutusaloja Terveydentilan ja toimintakyvyn edellytettävät vaatimukset opiskelussa. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan, täyttävätkö he oman arvionsa mukaan terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettävät vaatimukset. Jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten toimien arviointia. Terveydentilavaatimukset 20

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Oppilas- ja opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät 28.11.2013 Järvenpää Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö SAKUn hyvinvointipäivät 3. - 4.12.2014 Opiskeluhuolto TAI:ssa Kati Länsiö 5.12.2014 Kati Länsiö 1 Turun ammatti-instituutti 8 +4 koulutaloa, opiskelijamäärä 4000 +600 Terveydenhoitaja ja opo jokaisessa

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen;

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen; 1287/2013 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 2 SISÄLTÖ 1. Opiskeluhuolto 3 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 3 2.1. Opiskeluhuoltoryhmä 3 2.2. Opiskeluhuollon kokonaistarve 3 2.3. Opiskeluhuollon toimenpiteet

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori- ja psykologipalvelut Kuraattori- ja psykologipalvelut Lähtökohdat Kuraattori- ja psykologipalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Lain 7 mukaan psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä 4.6.2015 Mikkeli Itä-Suomen opiskeluhuollon päivät Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon kokonaisuus ja määritelmät

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv 2016-2017 Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain tuomat muutokset koulun oppilashuollossa astuivat voimaan 1.8.2014. Lain tarkoituksena on 1) edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 Hyväksytty /. 2015 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Oulun Palvelualan Opiston tehtävänä on tarjota kotitalousopetusta ja ammatillista opetusta sekä

Lisätiedot

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen 22.9.2016 1 Johdanto... 1 2 Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut... 2 3 Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat... 4 4 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN Määräys 94, 101/011/2014 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11. Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.2014 Pori Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI 30.11-1.12.2011 Hellevi Lassila Toimialajohtaja Koulutuskeskus Sedu Koulutuksen

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki HE 67/2013

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki HE 67/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki HE 67/2013 Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013, Hanasaari 18.10.2013 OPH/HP/YL/LU

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta 20.6.2016 1 Kaustisen opiskeluhuollon strategia Opiskeluhuollon lähtökohdat Kaustisen kunnan opiskeluhuollon strategia lähtee Oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 20.4.2015, Vaasa Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto. Johtajakoulutus Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Oppilas- ja opiskelijahuolto. Johtajakoulutus Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppilas- ja opiskelijahuolto Johtajakoulutus 31.10.2017 Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014 Lain tavoitteena hallituksen

Lisätiedot

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan 1.8.2014 Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä 2006:33) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmässä (STM

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 6.10.2015 1 Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103 27.08.2014 Sivu 1 / 1 2519/01.01.01/2014 103 Opiskeluhuoltoon liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Merja von Schantz, puh.

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry HE oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi annettiin

Lisätiedot

Haapajärven lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Haapajärven lukion opiskeluhuoltosuunnitelma Haapajärven lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Opiskeluhuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman mukainen yhteisöllinen ja yksilöllinen

Lisätiedot

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Alppilan lukiossa on noin 465 opiskelijaa sekä 60 Stadin ammattiopistolaista

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Yksilökohtainen opiskeluhuolto Monialainen asiantuntijaryhmä Salassapitovelvoitteet Lakikoulutus Rovaniemellä 6.2.2014 Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies STM Yksilökohtainen

Lisätiedot

Eduskunta Sivistysvaliokunta. Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp. Luonnos pykälämuutoksiksi. Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa

Eduskunta Sivistysvaliokunta. Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp. Luonnos pykälämuutoksiksi. Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa Liite 2 HE 206/2016 vp lausuntoon 1 (5) Eduskunta Sivistysvaliokunta Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp Luonnos pykälämuutoksiksi Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa Muutetaan perusopetuslain 36

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Hyväksytty 30.12.2013 - lain soveltamisala ja tavoitteet - opiskeluhuollon kokonaisuus - yhteisöllinen opiskeluhuolto Turku 12.3.2014 Lain soveltamisala Kokoaa

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa

Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa Pori 30.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Fia Heino Länsirannikon koulutus Oy, WinNova Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot