KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025"

Transkriptio

1 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/ KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE

2 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE Tavoitteena on tukea iäkkäiden itsenäistä kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään kotiin tarjottavien riittävien, monipuolisten ja laadukkaiden palvelujen turvin. Palveluja tarjotaan tasapuolisesti ja kunnioitetaan asiakkaan valinnan vapautta. Palveluita tuotetaan omana toimintana, ostopalveluna ja 3-sektorin turvin. Tarjotaan laadultaan hyvää tasavertaista ja asiakaslähtöistä palvelua. Palveluja tarjotaan ikäihmisten palvelujen tarpeen pohjalta. Omaishoitajien työtä tuetaan. Avopalvelun laatua, määrää ja saatavuutta kehitetään. Kehitetään erilaisia asumispalvelujen muotoja ikäihmisten tarpeiden mukaisesti. Henkilöstön määrä ja osaaminen saatetaan suositusten mukaiselle tasolle. TYÖRYHMÄ: Anne Vilmi, vs.vanhustyönjohtaja Annikki Alakuijala, vanhusneuvoston puheenjohtaja Jonna Kaarlenkaski, terveyskeskuksen vuodeosasto, sairaanhoitaja Anita Hinkkainen, kotisairaanhoito, terveydenhoitaja Anne Pulkkinen, palvelukoti Kallinranta, sairaanhoitaja Pirkko Hildén, kotipalvelu, avopalveluohjaaja Anne Soidinmäki, kotipalvelu ja päivätoiminta, avopalveluohjaaja ja päivätoiminnanohjaaja Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa: , , , ja Työryhmän kokousten välissä jokainen työryhmän jäsen on osaltaan tuottanut Ikäihmisten palvelustrategian eri osioita, jotka Anne Vilmi on koonnut yhteen.

3 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE SISÄLTÖ JOHDANTO 5 1. Ikääntyvien hyvinvointiohjelman tausta, tavoitteet ja tehtävät 6 2. Suomen ikäpolitiikka Valtakunnalliset vanhustenpalvelujen laatusuositukset (STM) ja linjaukset Väestörakenteen muutokset Palvelurakenteen muutos: ikääntymisen vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen Ikääntyneiden hyvinvointi Terveyden ja toimintakyvyn merkitys arjen sujumiseen Kuntoutus ja ennaltaehkäisevä työ Ravitsemus Kulttuuri ja liikunta Ikääntyminen voimavarana Ikääntymisen tuomat haasteet ja niihin vastaaminen; dementia ja muut palvelutarvetta lisäävät tekijät Keminmaa ikääntyvän ihmisen toimintaympäristönä vuonna Terveystarkastukset, -neuvonta ja ennaltaehkäisy Kotihoito; kotisairaanhoito, kotipalvelu ja yöpartiotoiminta Tukipalvelut Päivätoiminta ja päiväpalvelu sekä kuntouttava työote Omaishoito ja omaishoidon lomituspalvelut sekä perhehoito Ikäihmisten sosiaalityö Muut toimijat; Kansalaisopiston, järjestöjen- ja vapaaehtoisten sekä seurakunnan rooli ikäihmisten palveluissa Asumispalvelut Tavallinen palveluasuminen Intervallihoito, jaksohoito Ympärivuorokautinen hoito 22

4 4 5. Ikäihmisten palvelujen henkilöstö; suositukset ja nykytila Henkilöstön koulutustaso Vanhuspalveluhenkilöstön keski-ikä ja ennuste eläkkeelle jäävistä v Kotihoidon henkilöstömitoitus Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstö Lääkärityövoiman saatavuus Ikääntymispoliittisen strategian toimintaohjelma Ikääntymispoliittisen strategian arvot, toiminta-ajatus ja visio Vanhusten palvelurakenteen kehittämisen strategiset linjaukset Lyhyen tähtäyksen toimenpiteet vuosille Ennaltaehkäisy Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Toimivat hoitoketjut, riittävät ja laadukkaat palvelut Pitkän tähtäyksen suunnitelma Suuret ikäluokat ja kuntien haasteet sosiaali- ja terveysalalla Terveyden edistäminen Osallistuva ikäihminen Toimivat hoitoketjut, riittävät ja laadukkaat palvelut Riittävä ja osaava hoitohenkilökunta Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi; asiakaspalaute Tiedottaminen Yhteenveto 42

5 5 JOHDANTO Sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevassa laatusuosituksessa kehotetaan kuntia laatimaan ikäihmisten palvelustrategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma jonka kunnan poliittinen johto on virallisesti vahvistanut. Palvelurakenteen kehittämisohjelmassa asetetaan mitattavissa olevat tavoitteet ikääntyneiden kuntalaisten palvelutasolle ja palvelutoiminnan voimavaroille sekä määritellään toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiselle. Keminmaassa ikäihmisten palveluja koskeva Ikääntyvien hyvinvointiohjelma on hyväksytty vuonna Ikäihmisten palvelustrategian päivittäminen on kuitenkin ajankohtaista. Kunnan ikäihmisten määrä lisääntyy lähivuosina nopealla tahdilla. Kotiin saatavien palvelujen tarve ja palveluasuntojen tarve lisääntyvät. Vanhuspalvelujen kehittämis-tavoitteet lähtevät kunnan omista paikallisista olosuhteista ja tarpeista. Palvelujen kattavuudessa on asetettu tavoitteeksi valtakunnan keskitaso. Hoidonporrastusta tehostetaan hoitamalla oikeita asiakkaita oikeissa paikoissa, oikeaan aikaan. Tämä vaatii palvelurakenteen, johon sisältyy riittävästi sekä vakinaisia, ympärivuorokautista hoitoa antavia asumispalveluyksiköitä että lyhytaikais- / intervallihoitopaikkoja. Palvelutarpeen arvioinnissa on käytetty valtakunnallisia mittareita, läänin kuntien vertailuarvoja sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruskuntien viitearvoja. Keminmaan kuntastrategiaan on kirjattu tavoite päivittää Ikääntyvien hyvinvointiohjelma. Kunnanhallitus ja -valtuusto on edellyttäneet Talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille (Valtuusto ) sosiaalitoimelta vanhustyöohjelman / Ikäihmisten hyvinvointiohjelman päivittämistä ja vanhuspalvelujen koordinointia yhdessä terveystoimen kanssa. Päivittämistä ja uudistamista varten Vanhustyöryhmä perusti Vanhuspalvelustrategiatyöryhmän, johon ovat kuuluneet vs.vanhustyönjohtaja Anne Vilmi, vanhusneuvoston puheenjohtaja Annikki Alakuijala, terveyskeskuksen vuodeosaston sairaanhoitaja Jonna Kaarlenkaski, kotisairaanhoidosta Anita Hinkkainen, palvelukoti Kallinrannan sairaanhoitaja Anne Pulkkinen sekä avopalveluohjaajat Pirkko Hildén ja Anne Soidinmäki. Työryhmän tehtävänä on päivittää ja uudistaa ikäihmisten hyvinvointiohjelma ja palvelustrategia, huomioimalla käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ja väestön palvelutarpeet sekä parantaa hoitoketjujen toimivuutta, painopisteen ollessa sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen kehittämisessä.

6 6 Palvelustrategian päivittämiseen liittyy oleellisesti myös sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyössä käynnistämä päivätoiminnan kehittämishanke, johon on saatu myös Pohjois- Suomen KASTE-ohjelmasta rahoitusta. Keminmaan kunnan ikäihmisten palvelustrategian tavoitteena on mahdollistaa keminmaalaisten ikääntyminen vireinä ja hyväkuntoisina, yhteiskunnassa arvostettuina yksilöinä. Keminmaan kunnan vanhuspalveluiden palvelu- ja toiminta-ajatuksena on tarjota ikääntyville henkilöille heidän tarpeitaan vastaava palvelukokonaisuus tuottamalla palveluja oikeaan aikaan, tarvittava määrä sekä oikean tasoisessa suhteessa ikääntyvien henkilöiden tarpeisiin. Ikääntyvien hyvinvointiohjelman ja ikäihmisten palvelustrategian päivittämiseen liittyy oleellisesti myös perusturvauudistus, jossa useiden vuosien jälkeen Keminmaassa ollaan sosiaali- ja terveyspalveluita yhdistämässä yhteiseksi perusturvaksi, jota ohjaa hyvinvointilautakunta ja perusturvajohtaja. Tässä raportissa sosiaali- ja terveyspalvelut kuvataan omina toimintoinaan, jossa yhteistyön merkitys korostuu ja palveluja tuotetaan kuntalaisille yhteistyössä. 1. Ikääntyvien hyvinvointiohjelman tausta, tavoitteet ja tehtävät Keminmaan kunnassa on valmistunut vuonna 2004 Ikääntyvien hyvinvointiohjelma (KV hyväksynyt ), jonka tavoitteena on saada kuntaan toimiva palvelurakenne ja - verkosto, jolla tuetaan ikääntyvien kuntalaisten kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Lisäksi tarvitaan erilaisia ja eritasoisia asumispalveluja sellaisia kuntalaisia varten, jotka eivät enää runsaidenkaan kotiin järjestettävien palvelujen turvin selviä kotihoidossa. Vanhuspalvelujen kehittämistarvetta on selvitetty ohjelmatyön aikana useasta eri näkökulmasta, muun muassa kyselyt ikääntyville kuntalaisille ja palvelujen käyttäjille sekä tehty palvelukartoitusta nykytilasta ja tehty arviota ja ennusteita tulevaisuuden palvelutarpeista. Kunnanhallitus ja -valtuusto on edellyttäneet Talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille (Valtuusto ) sosiaalitoimelta vanhustyöohjelman päivittämistä ja vanhuspalvelujen koordinointia yhdessä terveystoimen kanssa. Vanhustyöryhmä on nimennyt vanhustyöohjelman päivittämistä varten työryhmän kokouksessaan.

7 2. Suomen ikäpolitiikka 7 Suomen ikäpolitiikan yleisenä tavoitteena on ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, itsenäisen selviytymisen ja hyvän hoidon edistäminen. Ikäpolitiikan keskeisiä arvoja ovat tasaarvo, itsemääräämisoikeus, sosiaalinen integraatio ja taloudellinen riippumattomuus. Yleisenä päämääränä on nykyaikaisen ja aktiivisen ikääntymiskäsityksen toteuttaminen, jossa painotetaan toimintarajoitteiden ja sairauksien sijaan resursseja ja yksilöllisiä voimavaroja. 2.1 Valtakunnalliset vanhustenpalvelujen laatusuositukset (STM) ja linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen vuonna 2001, jolloin laatusuositukset olivat uusia informaatioohjauksen välineitä. Nyt annettavassa, v uusitussa laatusuosituksessa otetaan huomioon ikääntymispolitiikan ajankohtaiset valtakunnalliset linjaukset, laatusuositusten arviointien tulokset, uusin tutkimustieto sekä toimintaympäristön muutokset. Erityisesti meneillään olevalla kunta- ja palvelurakenneuudistuksella (Paras -hanke) on merkittäviä vaikutuksia ikääntyneiden palvelujärjestelmään. Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli laatusuosituksen yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja Stakesin kanssa. Väestön ikärakenteen muuttuessa koko yhteiskunnan on sopeuduttava entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Laatusuositus tukee kuntia ja yhteistoiminta-alueita kehittämään ikäihmisten palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Ikärakenteen muutokseen varautumiseksi kuntia ohjataan laatimaan ikääntymispoliittinen strategia, jonka toimeenpano kytketään kunnan talousarvioon ja - suunnitelmaan. Strategian toteutumista seurataan säännöllisesti. Laatusuosituksen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Laatusuositus on tarkoitettu ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle. Suositus koskee ikääntyneiden säännöllisesti käyttämiä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä laajemmin ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia.

8 8 Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon. Laatusuosituksessa määritellään ikääntyneiden palvelujen järjestämistä ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet. Suositus sisältää strategisia linjauksia laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi kolmella osa-alueella: (1) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelurakenteen kehittäminen, (2) henkilöstön määrä, osaaminen ja johtaminen, (3) asumis- ja hoitoympäristöt. Keskeisille ikääntyneiden palveluille asetetaan suosituksessa valtakunnalliset määrälliset tavoitteet, joiden pohjalta kunnat ja yhteistoiminta-alueet asettavat kuntakohtaiset tavoitteet. Vuoden 2008 laatusuosituksessa vanhuspalvelujen kattavuudet ovat: Indikaattorit Kotona asuvien osuus Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus Omaishoidon tukea saavien osuus Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ( vanhainkodit, tk-sairaalat) olevien osuus Tavoite ( Suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin) % asuu kotona % saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 % saa omaishoidon tukea 5-6 % on tehostetussa palveluasumisessa 3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla Lähde: Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, STM:n julkaisu 2008:3 Suositus painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. Palveluvalikoimaa on monipuolistettava neuvonta- ja muilla ehkäisevillä palveluilla ja terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista on tuettava kaikissa palveluissa. Suosituksessa kuvataan henkilöstön mitoitusperusteita ja annetaan suosituksia henkilöstön vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisessa hoidossa. Henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämistä, gerontologisen osaamisen kehittämistä sekä johtajaosaamisen tärkeyttä korostetaan. Ikäihmisten asumis- ja hoitoympäristöjen laadun kehittäminen edellyttää panostusta esteettömyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Suositus sisältää seurantaindikaattoreita, joiden avulla saadaan säännöllistä kuntakohtaista ja valtakunnallista tietoa suosituksen keskeisten sisältöalueiden toteutumisesta. (http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/ #fi )

9 2.2 Väestörakenteen muutokset 9 Suomen väestö ikääntyy tulevaisuudessa. Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen 2040 ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten (15-64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 66 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2040 ja 56 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten määrä alkaa vähentyä vuonna 2010, jolloin sotien jälkeiset suuret ikäluokat siirtyvät eläkeikään. Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden nousee nopeasti lähitulevaisuudessa. Väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2008 lopussa 50,3. Ennusteen mukaan vuonna 2016 huoltosuhde olisi 60,4 ja nousisi 70,5:een vuoteen 2026 mennessä. Vuonna 2060 väestöllinen huoltosuhde olisi 79,1. (Tilastokeskus ). Keminmaan väestörakenteessa tämä ei tarkoita pelkästään ikääntyneiden määrän kasvua. Tulevaisuudessa merkittävää eroavaisuutta on kaikissa ikäryhmissä. Suurimpana selittäjänä kunnan väestörakenteen muutokseen on asukasluvun väheneminen, vuoden asukkaasta vuoden asukkaaseen. Yli 75-vuotiaiden määrässä on tapahtunut ennustetta nopeampi lisäys 577 asukkaasta 652 asukkaaseen, joka on noin 7 % Keminmaan kunnan väestöstä. Keminmaassa tätäkin merkittävämpi on yli 75-vuotiaiden määrän kasvu tapahtuu vuoden 2015 jälkeen. Toimintakyvyn oleellinen heikkeneminen alkaa 75- ikävuoden jälkeen, jolloin myös sekä avo- että ympärivuorokautisen hoidon tarve kasvaa. Palvelutarpeen kehityksen kannalta on oleellista myös yli 85-vuotiaiden määrän huomattava kasvu ja oletettu palvelutarpeen lisääntyminen. Tulevaisuudessa yhä useampi saavuttaa vuoden iän, eikä yli 90-vuotias ole mikään poikkeus. VÄESTÖN IKÄRAKENNE KEMINMAASSA ENNUSTEEN MUKAAN IKÄRYHMÄT v v v v v v Yhteensä

10 10 Yli 75v Yli 65v Lähde: Tilastokeskus 2007 ja 2009 ja Väestörekisteri Palvelurakenteen muutos: ikääntymisen vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen Vanhusten palvelutarvetta lisäävät myös monet sairaudet, joista muistisairaudet ovat yleisin syy palvelutarpeen lisääntymiselle. Tutkimuksissa on havaittu, että intensiivisen hoidon ja palvelujen tarve ajoittuu viimeisten elinvuosien ajalle, elettiinpä sitten 75- tai 85 - vuotiaiksi. Myös lääketieteen ja teknologian kehitys voivat vähentää palvelujen käyttöä. Muistihäiriö ja dementiapotilaat ovat lähivuosikymmeninä suuri haaste sosiaali- ja terveydenhuollolle. On arvioitu, että vaikeaa tai keskivaikeaa dementiaa sairastavista noin puolet tarvitsee vanhainkoti-, palvelukoti-, ryhmäkoti- tai laitostasoista hoitopaikkaa. Väestön ikärakenteen vanhenemisen myötä dementiapotilaiden määrä ja samalla hoitokustannukset kasvavat. Varhainen sairauden tunnistaminen ja hoitokäytäntöjen kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä kustannusten kannalta. Ikääntyvien hyvinvointiohjelman perusteella dementiaa sairastavien määrä lisääntyy Keminmaassa vuoden sairastuneesta vuoden sairastuneeseen eli kasvua on yli 100%. Hoitopaikkojen tarve kasvaa samanaikaisesti dementoituneiden osalta vuoden hoitopaikasta vuoteen 2015 mennessä 61 hoitopaikkaan ja vuoteen 2025 mennessä 84 hoitopaikkaan. Nykyisiin tehostetun palveluasumisen hoitopaikkamääriin (36+10) suhteutettuna tämä tarkoittaa, että seuraavan 15 vuoden aikana Keminmaassa on rakennettava tai hankittava ostopalveluina noin hoitopaikkaa lisää. Keminmaassa on dementian varhaiseksi tunnistamiseksi luotu myös oma toimintamalli yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kesken. 3. Ikääntyneiden hyvinvointi Tulevaisuudessa ikääntyneiden hyvinvointiin panostaminen on välttämätöntä, koska väestö ikääntyy Suomessa kiihtyvällä vauhdilla. Väestön ikääntyminen aiheuttaa kuntien palve-

11 11 luiden tuottamiseen monenlaisia haasteita muun muassa sosiaali- ja terveys-palveluihin, mutta myös teknisiin palveluihin ja kaavoitukseen. 3.1 Terveyden ja toimintakyvyn merkitys arjen sujumiseen Ikääntyneiden kunto, toimintakyky ja sairaudet ovat perintötekijöiden ja eletyn elämän heijasteita. Toimintakyvyn merkitys on eri ihmisille erilainen ja sitä kuvaavat yksilön henkilökohtaiset tavoitteet, arvot ja toimintatavat elämän aikana. Toimintakyky vaihtelee ikääntymismuutosten myötä. Ihminen voi kehittää ja ylläpitää toimintakykynsä eri osa-alueita toiminnan avulla. Toisaalta hyvinkin iäkkäiden toimintakykyä voidaan oikein valituilla toimenpiteillä kohentaa melko nopeasti. Sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito, elinympäristön muokkaaminen ja toimeliaisuuden edistäminen erilaisin keinoin ovat kaikki tärkeitä keinoja iäkkäiden toimintakyvyn edistämiseksi. Toimintakykyä voidaan kuvata päivittäisenä toimintakykynä (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) arkirutiineista selviämisen ja kuntoutustarpeen sekä kuntoutusmahdollisuuksien kannalta. Jos jollain toimintakyvyn osa-alueella on vajetta, niin se vaikuttaa yleensä avuntarpeen kasvuun ja liittyy kiinteästi siten myös elämänlaatuun. 3.2 Kuntoutus ja ennaltaehkäisevä työ Kuntoutuksella ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla ehkäistään ikääntymisen lisäämiä sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä sekä vähennetään ja siirretään palvelujen tarvetta myöhäisempään ajankohtaan. Ennaltaehkäisevällä työllä vahvistetaan ikäihmisten voimavaroja ja osallisuutta sekä edistetään ja tuetaan toimintakykyä. Erityisesti korostuu kuntoutuksen ennaltaehkäisevä vaikutus. Sairauksien ja rajoitteiden myötä myös apuvälineiden tarve yleensä kasvaa. Harva ikääntynyt selviää ilman apuvälineitä elämänsä loppuun saakka. Tekniset ja muut apuvälineet auttavat pienentämään iän mukana tuomien muutosten haittaavaa vaikutusta.

12 3.3 Ravitsemus 12 Ikääntyneiden ravitsemukseen vaikuttavat ikääntymisprosessin lisäksi monet fysiologiset, psykologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. Perussairaudet aiheuttavat osaltaan myös haasteita ikääntyneiden ravitsemukselle. Hyvä ravitsemus on edellytys ikääntyneiden toimintakyvylle, joka turvaa päivittäisen elämän sujumisen ja parantaa elämän laatua. Hyvällä ravitsemustilalla voidaan myös ehkäistä tai siirtää sairauksien puhkeamista, hidastaa sairauksien pahenemista ja edistää sairauksista toipumista. Makuaistit heikkenevät iän myötä, jolloin ruuan tulee olla maukasta, tuoretta, lämmintä ja esteettisesti hyvän näköistä. Iän myötä kokonaisenergian tarve pienenee, mutta ravintoaineiden tarve ei pienene. Ruuan tulee taata riittävä energian ja suojaravinteiden saanti. 3.4 Kulttuuri ja liikunta Kulttuuri ja liikunta parantavat ikäihmisten elämänlaatua. On todettu, että ikäihmisten roolia kulttuuriperinnön siirtäjinä nuoremmille ikäpolville ei tule unohtaa, vaan päinvastoin korostaa. Samalla kasvaa ikäihmisten aseman arvostus kulttuurimme rakentajina. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä varten tarvitaan myös kunnalta aktiivisia toimenpiteitä esteettömän liikkumisen ja ikäihmisten osallistumisen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriseteleillä voidaan edistää ikäihmisten osallistumista erilaisiin kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin. Todennäköisesti tulevaisuuden ikäihmiset ovat myös osallistuvia ja vaativampia tarjottavien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden suhteen kuin tänä päivänä. 3.5 Ikääntyminen voimavarana Vuosissa mitattavan iän merkitys on vähentynyt vanhuuden määrittelyssä. Eläkkeelle siirtyminen ja varsinainen vanhuus ovat erkaantuneet yhä kauemmaksi toisistaan. Täten työstä pois jäämisen ja vanhuuden väliin jäävä elämänvaihe on pidentynyt noin neljännesvuosisadaksi. Näin syntynyttä uutta elämänvaihetta kutsutaan kolmanneksi iäksi. Enemmistö kolmasikäläisistä omaa vielä hyvän toimintakyvyn ja he ovat varsin aktiivisia kansalaisia. Ikääntymistutkimusten perusteella vanhuus ajoitetaan useimmiten ikävuoteen ja silloinkin korostuvat yksilölliset erot. Viime aikojen kehityksen mukaisesti vanhuspolitiikan tulee nojautua entistä enemmän ikäihmisten omiin voimavaroihin ja aktiiviseen toimintaan. (Koskinen 1998).

13 3.6 Ikääntymisen tuomat haasteet ja niihin vastaaminen; dementia ja muut palvelutarvetta lisäävät tekijä 13 Vanheneminen on luonnollinen osa elämää. Vanhenemisen nopeus on yksilöllistä. Ikääntymiseen vaikuttavat fyysiset muutokset ja toimintakyky ja sen lisäksi myös persoonalliset tekijät eli ihmisen oma suhtautuminen ja asennoituminen. Ikääntymisen tuomat haasteet kohdistuvat toisaalta palvelujärjestelmään ( palvelujen määrä ja laatu, kohdentuminen, kustannukset ) ja toisaalta ikääntyvien osallisuuteen ja vuorovaikutukseen yhteiskunnassa. Turvataan asuin- ja elinympäristön sopivuus ikä-ihmiselle, esim. poistamalla liikuntaesteet tai teknisten järjestelmien lisäämisellä. Sosiaaliset ja psyykkiset ongelmat lisäävät myös palveluntarvetta. Iäkkäällä ihmisellä kognitiiviset ongelmat vaikeuttavat itsenäistä selviytymistä ja kotona pärjäämistä sekä merkittäviä elämänlaatua heikentäviä tekijöitä ovat yksinäisyys, masennus, alkoholi-ongelmat ja ns. kansantaudit. 4. Keminmaa ikääntyvän ihmisen toimintaympäristönä vuonna 2010 Ikäihmisten palvelujen tarkoituksena on helpottaa ikäihmisten arkielämän sujumista, luoda edellytyksiä itsenäiselle selviytymiselle ja sosiaaliselle integroitumiselle sekä mahdollistaa tarvittava hoito ja hoiva. 4.1 Terveystarkastukset, -neuvonta ja ennaltaehkäisy Terveysneuvontaa annetaan terveystarkastusten yhteydessä erilaisista kansansairauksista, muun muassa sydän- ja verisuonisairauksista, diabeteksesta, tuki- ja liikuntaelinsairauksista, muistisairauksissa sekä mielenterveyshäiriöissä. Terveystarkastuksissa annetaan myös ravitsemus- ja liikuntaohjausta sekä kartoitetaan terveyskäyttäytyminen huomioiden asiakkaan sairaudet ja elämäntilanne. Terveysneuvontaa annetaan myös muiden asiakaskontaktien yhteydessä. Turvallisuusnäkökohdat ja tapaturmavaarat kartoitetaan ennaltaehkäisevästi. Myös suun terveydellä on merkitystä ikäihmisten yleisterveydelle. Hyvällä suun hoidolla voidaan parantaa ikäihmisen elämänlaatua ja toimintakykyä.

14 14 Keminmaan kunta järjestää seniorineuvolatoimintaa, jossa terveydenhoitaja tekee 70- vuotta täyttäneille ikäihmisille sekä kaiken ikäisille omaishoitajille terveystarkastuksia. Tavoitteena tarjota ennaltaehkäisevää terveydenhuollonpalvelua terveyttä edistäen erilaisin tukitoimin. Kolmas sektori (esim. eläkeläisjärjestöt) on ollut mukana vetämässä liikuntaryhmiä alueellisesti. Hoitajan vastaanotto toimii arkisin klo 8-12 ja ikäihmiset voivat käydä ajanvarauksella hoitamassa sairauden- ja terveydenhoitoon liittyviä asioita. 4.2 Kotihoito; kotisairaanhoito, kotipalvelu ja yöpartiotoiminta sekä palveluseteli Kotihoitoa ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut. Kotihoito on tarkoitettu kunnassa asuville ikäihmisille, jotka eivät selviydy jokapäiväisistä toiminnoistaan kotona ilman apua. Kotihoidon palvelujen lähtökohtana on turvata asiakkaille mahdollisimman laadukas, turvallinen ja omatoiminen elämä. Kotisairaanhoidolla ja kotipalvelulla on runsaasti yhteisiä asiakkaita. Kotihoito auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän toiminnoissa. Sen tarkoituksena on tukea vanhuksen omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään. Kuntouttavan työotteen käyttäminen kotihoidossa tarkoittaa, että asiakkaita kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan sekä mahdollisesti muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa palvelun laadusta ja määrästä. Kotihoidon maksu määräytyy asiakkaan tulojen ja hoitoajan perusteella. Ikäihmisille kotiin annettavien palvelujen tavoitteena on tukea ja auttaa vanhusväestön omatoimista selviytymistä jokapäiväisissä terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kotisairaanhoito tarjoaa terveyden- ja sairaanhoidon palvelut asiakkaan omaan kotiin tai vastaaviin olosuhteisiin yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Kotisairaanhoito on lääkärijohtoista ja perustuu aluepohjaiseen palvelurakenteeseen. Jokaisella alueella on oma kotisairaanhoitaja erikoisosaamisineen.

15 15 Lisäksi kunnan ilmaisjakelu hoidetaan kotisairaanhoidon kautta. Lääkkeet toimitetaan kotisairaanhoidonasiakkaille apteekin annosjakelun kautta. Asiakkaiden reseptin uusinnat tapahtuvat kotisairaanhoidon kautta. Kotipalvelu on hoiva- ja hoitotyötä asiakkaan kotona tai ryhmäkodissa. Keminmaassa kotipalvelua annetaan joka päivä klo 7-21 välisenä aikana. Lisäksi huhtikuun 2004 alusta lähtien on toiminut yöpartio. Apua järjestettäessä otetaan huomioon avuntarpeen kiireellisyys. Hoitajien ensisijainen tehtävä on huolehtia asiakkaan perushoidosta arki-elämässä. Kotipalvelun esimiehenä toimii avopalvelunohjaaja. Kotipalvelu toimii Keminmaassa kahdella alueella, Laurilassa ja Lautiosaaressa. Kotipalveluhenkilöstöä on yhteensä 32 henkilöä ja avopalvelunohjaajia on 1,5 henkilöä. Yöpartiossa työskentelee yksi työntekijä / yö, kello 21-7 välisen ajan. Yöllä hälytykset tulevat Esperin kautta yöpartion puhelimeen. Tarvittaessa hälytyksentekijän luokse tehdään kotikäynti tai hälytetään ambulanssi. Yöaikana käydään tarkastuskäynti jokaisessa neljässä vanhustentalojen yhteydessä olevissa ryhmäasunnoissa sekä mielenterveyskuntoutujien ryhmäasunnossa noin 2 3 kertaa yössä. Keminmaan Ikääntyvien Hyvinvointiohjelmassa on asetettu kotipalvelun kattavuustavoitteeksi, että vuoteen 2006 mennessä 25 % yli 75 vuotiaista on kotipalvelujen piirissä, kun kattavuus vuonna 2003 oli 20,1 %. Vuonna 2009 yli 75-vuotiaiden määrä oli kunnassa 652 henkilöä koko kunnan väestöstä (8610), joista kotipalvelun piirissä oli noin noin 130 hlöä. Vuoden 2008 Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa kotipalvelujen määrällisenä tavoitteena on vuoteen 2012 mennessä, että 75 vuotta täyttäneistä % saa säännöllistä kotihoitoa. Keminmaassa valtakunnallinen tavoite täyttyy niukasti. Kotipalvelujen kattavuutta ja kotipalveluhenkilöstön lisäystarvetta aiheutuu keskimääräistä enemmän siksi, että kotipalveluhenkilöstö huolehtii ryhmäasuntojen asukkaiden päivittäisestä avusta ja hoivasta. Toinen tapa olisi järjestää ryhmäasuntojen asukkaiden asuminen omalla henkilöstöllä ns. tavallisena palveluasumisena, jolloin henkilöstöä tarvitaan 0,4-0,5 hoitajaa/ hoidettava. Keminmaassa kaikki ryhmäasuntojen asukkaat ovat erittäin runsashoitoisia ja tarvitsevat henkilökunnan apua myös yöaikaan. Palvelun piiriin tulevien asiakkaiden lisääntynyt

16 16 hoidon tarve sekä ikääntyvien määrän lisääntyminen edellyttävät kotihoidon määrällistä lisäämistä yli 75-vuotiaille, mutta myös kotihoidon resurssien sisällöllistä kehittämistä. Säännöllisen kotihoidon valtakunnallisen tavoitteen mukaiset määrät 75-vuotta täyttäneille Keminmaassa Yli 75-vuotta % Asiakasmäärän kasvuun ja avun tarpeen lisääntymiseen on vastattu kohdentamalla työtä huonokuntoisemmille asiakkaille. Kotihoitotyö suuntautuu entistä enemmän varsinaiseen hoito- ja hoivatyöhön. Kotipalvelu asiakkaiden lääkehoito tapahtuu apteekin annosjakelun kautta. Esimerkiksi siivouspalvelua ei tuoteta kotipalvelun kautta ja siivouspalveluasiakkaat on ohjattu yksityisille palveluntuottajille. Kunta voi myöntää tarvittaessa palvelusetelin, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaalle valinnanmahdollisuus kunnan oman toiminnan lisäksi ja parantaa palvelujen saatavuutta. Palvelusetelillä voi ostaa esim. säännöllistä kotihoitoa ja omaishoidon sijaishoitoa. Kotipalvelun avopalvelunohjaaja tekee päätöksen oikeudesta saada palveluja ja käyttää palveluseteleitä. Palvelusetelin arvo määräytyy tulojen perusteella. 4.3 Tukipalvelut Ateriapalvelu on kotiin kuljetettuna tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja sairaille, joiden liikuntakyky on rajoittunut, ja joiden toimintakyky on alentunut. Asiakas voi halutessaan ruokailla myös palvelukeskus Kallinrannassa. Ateriaan sisältyy lämmin ruoka, salaatti ja jälkiruoka. Asiakkaiden erityisruokavaliot ja ruoan rakennemuutokset huomioidaan yksilöllisesti. Saunotus- ja kylvetyspalvelu asiakkaat kotipalveluhenkilöstö noutaa huonokuntoisen asiakkaan saunaan, avustaa peseytymisessä ja pukeutumisessa sekä saattaa asiakkaan takaisin kotiin. Saunapalvelua järjestetään päivätoiminnassa Palvelukoti-päiväkeskus Kallinrannassa sekä Laurilan ja Lautiosaaren vanhustentaloilla.

17 17 Turvapuhelin on puhelimeen liitettävä hälytyslaite, johon kuuluu myös sekä rannehälytin tai kaulassa riippuva hälytin. Turvapuhelimen avulla asiakas voi nopeasti kutsua tarvitsemaansa apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelin on ensisijaisesti tarkoitettu yksin asuville vanhuksille, vammaisille tai pitkäaikaissairaille. Vaatehuollossa ja pyykinpesussa avustetaan ja tarvittaessa järjestetään pyykin kuljetus ja pyykinpesu joko kotipalvelun toimesta tai yli 5 kiloa viikossa pyykkiä tuottaville talouksille pyykinpesu pesulassa. Sotainvalideille, joilla invaliditeetti on vähintään 20%, järjestetään maksuttomia sosiaalija terveyspalveluita. 4.4 Päivätoiminta ja päiväpalvelu sekä kuntouttava työote Ikääntyneille tarkoitettua päivätoimintaa järjestetään Päiväkeskus-Palvelukoti Kallinrannassa, sekä päiväpalvelutoimintana vanhustentaloilla. Kunnan järjestämän toiminnan tarkoituksena on tarjota asiakkaille virikkeellinen, ohjattu toimintakykyä edistävä päivä. Toiminnalla tuetaan ikäihmisten kotona asumista sekä omaishoitajien jaksamista. Monimuotoinen päivätoiminta on osa ehkäisevän vanhustyön kokonaisuutta. Päivätoiminnan lisäämiselle on tarvetta, mutta henkilöstöresurssit eivät sitä tällä hetkellä mahdollista. Päivätoiminnan lisääminen vaatii lisähenkilöstöä tai palvelun hankintaa yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna. Päiväkeskus Kallinrannan tiloissa on mahdollisuus kuntosalin käyttöön, uintiin ja yksityisiin palveluihin (kampaaja, jalkojenhoitaja ja fysioterapia). 4.5 Omaishoito ja omaishoidon lomituspalvelut sekä perhehoito Omaishoidontuki on osa kunnan sosiaalipalvelua. Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen kokonaisuus tarkoittaa hoitopalkkion ja hoidettavalle annettavien palvelujen lisäksi myös omaishoitajalle annettavia sosiaalipalveluja, jotka määritellään omaishoitoa koskevassa sopimuksessa sekä hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Sopimus omaishoidontuesta laaditaan

18 18 toistaiseksi ja vain erityisestä syystä määräaikaisena. Määräytymisperusteista päätetään kunnittain paikallistasolla. Laki omais-hoidontuesta (937/2005) säätelee mm. Omaishoidontuen maksuperusteita ja oikeutta lakisääteiseen kolmen päivän vapaaseen kuukausittain. Kunta huolehtii hoidon järjes-tämisestä vapaan ajaksi. Kunnalla on mahdollisuus järjestää virkistysvapaita hoitopalkkiota alentamatta. Kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle kertyy työstään eläketurvaa edellyttäen, ettei hän ole jo eläkkeellä. Kunta huolehtii myös omaishoitajan tapaturmavakuutuksesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään hoidettavalle annettavien palvelujen lisäksi myös hoitajalle suunnatut omaishoitoa tukevat palvelut. Valtakunnallisena tavoitteena vuoteen 2012 mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 5-6% saa omaishoidontukea. Keminmaassa yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajissa oli vuoden 2009 lopussa yli 75 vuotta täyttäneitä 24 henkilöä eli noin 3,7% yli 75- vuotiaista. Kaikkiaan omaishoidontuen piirissä olevia asiakkaita (alle ja yli 65vuotiaat) oli vuoden 2009 lopussa 46 henkilöä. Omaishoidon tukea saavien valtakunnallisen tavoitteen mukaiset määrät 75 vuotta täyttäneille Keminmaassa Yli 75 vuotta % Perhehoidolla tarkoitetaan henkilölle annettavaa ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa hänen oman kotinsa ulkopuolella. Perhehoitoa järjestetään, kun se on perusteltua hoidollisesta tai huollollisesta syystä. Perhehoidon tavoitteena on turvata hoidon kodinomaisuus. Perhehoitoa säätelevään lainsäädäntöön sisältyy säännökset perhehoitopaikan yleisistä laatuvaatimuksista, kuten henkilöstön koulutusvaatimuksista sekä siellä hoidettavien henkilöiden enimmäismääristä. Keminmaan kunnan sosiaalilautakunta on hyväksynyt perhehoidon vanhuspalvelujen toimintamuodoksi. Perhehoidon käyttö on ollut kuitenkin vähäistä.

19 4.6 Ikäihmisten sosiaalityö 19 Vanhus- ja vammaispalveluissa työskentelee sosiaalityöntekijä. Asiakkaat, omaiset ja ikäihmisten kanssa työskentelevät voivat ottaa yhteyttä vanhus- ja vammaissosiaalityöntekijään ikäihmisiä koskettavissa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten palveluntarpeen arvioinnin, asumisen, toimeentulon, kodin muutostöissä ja muissa kotona selviytymisen kysymyksissä. Vanhus- ja vammais sosiaalityöntekijä tekee Keminmaassa myön kuljetuspalvelua koskevat päätökset. Kuljetuspalveluja Keminmaan kunta järjestää vanhuksille ja vammaisille palvelulinjoilla sekä lisäksi vaikeavammaisuuden perusteella taksilla tai invataksilla yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarvittaessa kuljettaja voi avustaa mm. autoon nousemisessa, autosta poistumisessa sekä ostosten kantamisessa. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä jolla on erityistä vaikeutta pitkäaikaisesti liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalveluihin kuuluvat työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. 4.7 Muut toimijat; Kansalaisopiston, järjestöjen- ja vapaaehtoisten sekä seurakunnan rooli ikäihmisten palveluissa Ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttavat olennaisesti terveyden ja toimintakyvyn lisäksi monet muut asiat. Keminmaan kunnassa on tarjolla paljon erilaista ohjelmaa aktiivisille ikäihmisille. Keminmaassa on ollut vuosina Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry:n toteuttama hanke: Voimaa ja suorituskykyä elämän iltaan -hanke. Projektin tavoitteena oli ylläpitää keminmaalaisten ikäihmisten fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistää ikääntyvien ihmisten itsenäistä kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

20 20 Toimintamuotona olivat liikuntaryhmät eri puolilla kuntaa ja (esim. vanhusten talojen kokoontumistilassa) vesiliikuntaryhmät, yksilökohtaiset fysikaaliset hoidot sekä yleisöluennot terveyteen ja liikuntaan liittyvistä asioista. Hanke oli määräaikainen ja sille ei saatu jatkorahoitusta, joten näytti, että vilkas ja tärkeä toiminta lakkaa. Keminmaan kunnan myönteisellä suhtautumisella ja Kivaloiden Seutuopiston joustavalla toiminnalla saatiin toiminnat kuitenkin jatkumaan ainakin vuoden 2011 loppuun asti. Kivaloiden Seutuopiston tarjonta on runsasta ja edullista yli 63 -vuotiaille kuntalaisille. Seutuopisto ottaa myös kiitettävästi huomioon esitettyjä kurssiehdotuksia. Martat, Maa- ja kotitalousnaiset, kylätoimikunnat, erilaiset kulttuurikerhot ja -järjestöt, eläkeläisjärjestöt, omakotiyhdistykset, urheiluseurat, killat, SPR sekä monet muut järjestöt tarjoavat senioriväestölle jatkuvaa ja säännöllistä toimintaa. Avointen ovien toimintaa on muun muassa Laurilassa Kyläpaikassa ja Lautiosaaressa Penttilässä. Vapaaehtoista ystäväpalvelu toimintaa lisätään. Vapaaehtoistyön koulutus on alkanut keväällä 2010 yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Asiointi- ja siivouspalveluja ei voida tällä hetkellä toteuttaa kunnan toimesta, vaan asiakkaat ohjataan yksityisille palveluntuottajille. Palvelua tuottavat Keminmaassa 4H- yhdistys, omakotikotiyhdistysten kylätalkkaripalvelu tai yksityiset yritykset. Seurakunnassa on useita vanhustenkerhoja, lähimmäispalvelua ja tehdään myös kotikäyntejä niiden ikäihmisten luo, jotka eivät jostain syystä pääse erilaisiin kerhotoimintoihin. Seurakunnalla on säännölliset hartaustilaisuudet eri vanhuspalveluiden asumisyksiköissä ja päivätoiminnassa. Miesten vapaaehtoisryhmä, ns. riskiryhmä on aloittelemassa toimintaansa. Toiminta-ajatuksena on tarjota pieniä työpalveluja ikäihmisille.

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Raision ja Ruskon ikääntyneiden hoitoja hoivapalveluohjelma -2015 Ohjelman päivitys syksy 2012

Raision ja Ruskon ikääntyneiden hoitoja hoivapalveluohjelma -2015 Ohjelman päivitys syksy 2012 Raision ja Ruskon ikääntyneiden hoitoja hoivapalveluohjelma -2015 Ohjelman päivitys syksy 2012 Hoito- ja hoivapalveluohjelman tausta ja tavoite Raision kaupungin hoito- ja hoivapalveluohjelma on laadittu

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE 7.5.2015 Kotihoidon toimintakykyä edistävällä työotteella hidastetaan vanhusten riippuvuutta ja siirtymistä laitoshoitoon Yhteiskehittely:

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 2015 SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 1 Yleiset periaatteet Suonenjoen kaupungin vanhuspalvelut tuottavat ja järjestävät sosiaalihuoltolain ( :t 17, 22, 23, 24 ja 25) mukaisia asumispalveluja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen Sisältö Hoiva- ja vanhuspalvelut...1 Hoiva- ja vanhuspalveluiden termit...2 Lyhytaikaishoito...3 Lyhytaikaishoidon

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot