KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025"

Transkriptio

1 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/ KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE

2 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE Tavoitteena on tukea iäkkäiden itsenäistä kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään kotiin tarjottavien riittävien, monipuolisten ja laadukkaiden palvelujen turvin. Palveluja tarjotaan tasapuolisesti ja kunnioitetaan asiakkaan valinnan vapautta. Palveluita tuotetaan omana toimintana, ostopalveluna ja 3-sektorin turvin. Tarjotaan laadultaan hyvää tasavertaista ja asiakaslähtöistä palvelua. Palveluja tarjotaan ikäihmisten palvelujen tarpeen pohjalta. Omaishoitajien työtä tuetaan. Avopalvelun laatua, määrää ja saatavuutta kehitetään. Kehitetään erilaisia asumispalvelujen muotoja ikäihmisten tarpeiden mukaisesti. Henkilöstön määrä ja osaaminen saatetaan suositusten mukaiselle tasolle. TYÖRYHMÄ: Anne Vilmi, vs.vanhustyönjohtaja Annikki Alakuijala, vanhusneuvoston puheenjohtaja Jonna Kaarlenkaski, terveyskeskuksen vuodeosasto, sairaanhoitaja Anita Hinkkainen, kotisairaanhoito, terveydenhoitaja Anne Pulkkinen, palvelukoti Kallinranta, sairaanhoitaja Pirkko Hildén, kotipalvelu, avopalveluohjaaja Anne Soidinmäki, kotipalvelu ja päivätoiminta, avopalveluohjaaja ja päivätoiminnanohjaaja Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa: , , , ja Työryhmän kokousten välissä jokainen työryhmän jäsen on osaltaan tuottanut Ikäihmisten palvelustrategian eri osioita, jotka Anne Vilmi on koonnut yhteen.

3 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE SISÄLTÖ JOHDANTO 5 1. Ikääntyvien hyvinvointiohjelman tausta, tavoitteet ja tehtävät 6 2. Suomen ikäpolitiikka Valtakunnalliset vanhustenpalvelujen laatusuositukset (STM) ja linjaukset Väestörakenteen muutokset Palvelurakenteen muutos: ikääntymisen vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen Ikääntyneiden hyvinvointi Terveyden ja toimintakyvyn merkitys arjen sujumiseen Kuntoutus ja ennaltaehkäisevä työ Ravitsemus Kulttuuri ja liikunta Ikääntyminen voimavarana Ikääntymisen tuomat haasteet ja niihin vastaaminen; dementia ja muut palvelutarvetta lisäävät tekijät Keminmaa ikääntyvän ihmisen toimintaympäristönä vuonna Terveystarkastukset, -neuvonta ja ennaltaehkäisy Kotihoito; kotisairaanhoito, kotipalvelu ja yöpartiotoiminta Tukipalvelut Päivätoiminta ja päiväpalvelu sekä kuntouttava työote Omaishoito ja omaishoidon lomituspalvelut sekä perhehoito Ikäihmisten sosiaalityö Muut toimijat; Kansalaisopiston, järjestöjen- ja vapaaehtoisten sekä seurakunnan rooli ikäihmisten palveluissa Asumispalvelut Tavallinen palveluasuminen Intervallihoito, jaksohoito Ympärivuorokautinen hoito 22

4 4 5. Ikäihmisten palvelujen henkilöstö; suositukset ja nykytila Henkilöstön koulutustaso Vanhuspalveluhenkilöstön keski-ikä ja ennuste eläkkeelle jäävistä v Kotihoidon henkilöstömitoitus Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstö Lääkärityövoiman saatavuus Ikääntymispoliittisen strategian toimintaohjelma Ikääntymispoliittisen strategian arvot, toiminta-ajatus ja visio Vanhusten palvelurakenteen kehittämisen strategiset linjaukset Lyhyen tähtäyksen toimenpiteet vuosille Ennaltaehkäisy Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Toimivat hoitoketjut, riittävät ja laadukkaat palvelut Pitkän tähtäyksen suunnitelma Suuret ikäluokat ja kuntien haasteet sosiaali- ja terveysalalla Terveyden edistäminen Osallistuva ikäihminen Toimivat hoitoketjut, riittävät ja laadukkaat palvelut Riittävä ja osaava hoitohenkilökunta Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi; asiakaspalaute Tiedottaminen Yhteenveto 42

5 5 JOHDANTO Sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevassa laatusuosituksessa kehotetaan kuntia laatimaan ikäihmisten palvelustrategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma jonka kunnan poliittinen johto on virallisesti vahvistanut. Palvelurakenteen kehittämisohjelmassa asetetaan mitattavissa olevat tavoitteet ikääntyneiden kuntalaisten palvelutasolle ja palvelutoiminnan voimavaroille sekä määritellään toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiselle. Keminmaassa ikäihmisten palveluja koskeva Ikääntyvien hyvinvointiohjelma on hyväksytty vuonna Ikäihmisten palvelustrategian päivittäminen on kuitenkin ajankohtaista. Kunnan ikäihmisten määrä lisääntyy lähivuosina nopealla tahdilla. Kotiin saatavien palvelujen tarve ja palveluasuntojen tarve lisääntyvät. Vanhuspalvelujen kehittämis-tavoitteet lähtevät kunnan omista paikallisista olosuhteista ja tarpeista. Palvelujen kattavuudessa on asetettu tavoitteeksi valtakunnan keskitaso. Hoidonporrastusta tehostetaan hoitamalla oikeita asiakkaita oikeissa paikoissa, oikeaan aikaan. Tämä vaatii palvelurakenteen, johon sisältyy riittävästi sekä vakinaisia, ympärivuorokautista hoitoa antavia asumispalveluyksiköitä että lyhytaikais- / intervallihoitopaikkoja. Palvelutarpeen arvioinnissa on käytetty valtakunnallisia mittareita, läänin kuntien vertailuarvoja sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruskuntien viitearvoja. Keminmaan kuntastrategiaan on kirjattu tavoite päivittää Ikääntyvien hyvinvointiohjelma. Kunnanhallitus ja -valtuusto on edellyttäneet Talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille (Valtuusto ) sosiaalitoimelta vanhustyöohjelman / Ikäihmisten hyvinvointiohjelman päivittämistä ja vanhuspalvelujen koordinointia yhdessä terveystoimen kanssa. Päivittämistä ja uudistamista varten Vanhustyöryhmä perusti Vanhuspalvelustrategiatyöryhmän, johon ovat kuuluneet vs.vanhustyönjohtaja Anne Vilmi, vanhusneuvoston puheenjohtaja Annikki Alakuijala, terveyskeskuksen vuodeosaston sairaanhoitaja Jonna Kaarlenkaski, kotisairaanhoidosta Anita Hinkkainen, palvelukoti Kallinrannan sairaanhoitaja Anne Pulkkinen sekä avopalveluohjaajat Pirkko Hildén ja Anne Soidinmäki. Työryhmän tehtävänä on päivittää ja uudistaa ikäihmisten hyvinvointiohjelma ja palvelustrategia, huomioimalla käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ja väestön palvelutarpeet sekä parantaa hoitoketjujen toimivuutta, painopisteen ollessa sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen kehittämisessä.

6 6 Palvelustrategian päivittämiseen liittyy oleellisesti myös sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyössä käynnistämä päivätoiminnan kehittämishanke, johon on saatu myös Pohjois- Suomen KASTE-ohjelmasta rahoitusta. Keminmaan kunnan ikäihmisten palvelustrategian tavoitteena on mahdollistaa keminmaalaisten ikääntyminen vireinä ja hyväkuntoisina, yhteiskunnassa arvostettuina yksilöinä. Keminmaan kunnan vanhuspalveluiden palvelu- ja toiminta-ajatuksena on tarjota ikääntyville henkilöille heidän tarpeitaan vastaava palvelukokonaisuus tuottamalla palveluja oikeaan aikaan, tarvittava määrä sekä oikean tasoisessa suhteessa ikääntyvien henkilöiden tarpeisiin. Ikääntyvien hyvinvointiohjelman ja ikäihmisten palvelustrategian päivittämiseen liittyy oleellisesti myös perusturvauudistus, jossa useiden vuosien jälkeen Keminmaassa ollaan sosiaali- ja terveyspalveluita yhdistämässä yhteiseksi perusturvaksi, jota ohjaa hyvinvointilautakunta ja perusturvajohtaja. Tässä raportissa sosiaali- ja terveyspalvelut kuvataan omina toimintoinaan, jossa yhteistyön merkitys korostuu ja palveluja tuotetaan kuntalaisille yhteistyössä. 1. Ikääntyvien hyvinvointiohjelman tausta, tavoitteet ja tehtävät Keminmaan kunnassa on valmistunut vuonna 2004 Ikääntyvien hyvinvointiohjelma (KV hyväksynyt ), jonka tavoitteena on saada kuntaan toimiva palvelurakenne ja - verkosto, jolla tuetaan ikääntyvien kuntalaisten kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Lisäksi tarvitaan erilaisia ja eritasoisia asumispalveluja sellaisia kuntalaisia varten, jotka eivät enää runsaidenkaan kotiin järjestettävien palvelujen turvin selviä kotihoidossa. Vanhuspalvelujen kehittämistarvetta on selvitetty ohjelmatyön aikana useasta eri näkökulmasta, muun muassa kyselyt ikääntyville kuntalaisille ja palvelujen käyttäjille sekä tehty palvelukartoitusta nykytilasta ja tehty arviota ja ennusteita tulevaisuuden palvelutarpeista. Kunnanhallitus ja -valtuusto on edellyttäneet Talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille (Valtuusto ) sosiaalitoimelta vanhustyöohjelman päivittämistä ja vanhuspalvelujen koordinointia yhdessä terveystoimen kanssa. Vanhustyöryhmä on nimennyt vanhustyöohjelman päivittämistä varten työryhmän kokouksessaan.

7 2. Suomen ikäpolitiikka 7 Suomen ikäpolitiikan yleisenä tavoitteena on ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, itsenäisen selviytymisen ja hyvän hoidon edistäminen. Ikäpolitiikan keskeisiä arvoja ovat tasaarvo, itsemääräämisoikeus, sosiaalinen integraatio ja taloudellinen riippumattomuus. Yleisenä päämääränä on nykyaikaisen ja aktiivisen ikääntymiskäsityksen toteuttaminen, jossa painotetaan toimintarajoitteiden ja sairauksien sijaan resursseja ja yksilöllisiä voimavaroja. 2.1 Valtakunnalliset vanhustenpalvelujen laatusuositukset (STM) ja linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen vuonna 2001, jolloin laatusuositukset olivat uusia informaatioohjauksen välineitä. Nyt annettavassa, v uusitussa laatusuosituksessa otetaan huomioon ikääntymispolitiikan ajankohtaiset valtakunnalliset linjaukset, laatusuositusten arviointien tulokset, uusin tutkimustieto sekä toimintaympäristön muutokset. Erityisesti meneillään olevalla kunta- ja palvelurakenneuudistuksella (Paras -hanke) on merkittäviä vaikutuksia ikääntyneiden palvelujärjestelmään. Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli laatusuosituksen yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja Stakesin kanssa. Väestön ikärakenteen muuttuessa koko yhteiskunnan on sopeuduttava entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Laatusuositus tukee kuntia ja yhteistoiminta-alueita kehittämään ikäihmisten palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Ikärakenteen muutokseen varautumiseksi kuntia ohjataan laatimaan ikääntymispoliittinen strategia, jonka toimeenpano kytketään kunnan talousarvioon ja - suunnitelmaan. Strategian toteutumista seurataan säännöllisesti. Laatusuosituksen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Laatusuositus on tarkoitettu ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle. Suositus koskee ikääntyneiden säännöllisesti käyttämiä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä laajemmin ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia.

8 8 Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon. Laatusuosituksessa määritellään ikääntyneiden palvelujen järjestämistä ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet. Suositus sisältää strategisia linjauksia laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi kolmella osa-alueella: (1) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelurakenteen kehittäminen, (2) henkilöstön määrä, osaaminen ja johtaminen, (3) asumis- ja hoitoympäristöt. Keskeisille ikääntyneiden palveluille asetetaan suosituksessa valtakunnalliset määrälliset tavoitteet, joiden pohjalta kunnat ja yhteistoiminta-alueet asettavat kuntakohtaiset tavoitteet. Vuoden 2008 laatusuosituksessa vanhuspalvelujen kattavuudet ovat: Indikaattorit Kotona asuvien osuus Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus Omaishoidon tukea saavien osuus Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ( vanhainkodit, tk-sairaalat) olevien osuus Tavoite ( Suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin) % asuu kotona % saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 % saa omaishoidon tukea 5-6 % on tehostetussa palveluasumisessa 3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla Lähde: Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, STM:n julkaisu 2008:3 Suositus painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. Palveluvalikoimaa on monipuolistettava neuvonta- ja muilla ehkäisevillä palveluilla ja terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista on tuettava kaikissa palveluissa. Suosituksessa kuvataan henkilöstön mitoitusperusteita ja annetaan suosituksia henkilöstön vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisessa hoidossa. Henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämistä, gerontologisen osaamisen kehittämistä sekä johtajaosaamisen tärkeyttä korostetaan. Ikäihmisten asumis- ja hoitoympäristöjen laadun kehittäminen edellyttää panostusta esteettömyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Suositus sisältää seurantaindikaattoreita, joiden avulla saadaan säännöllistä kuntakohtaista ja valtakunnallista tietoa suosituksen keskeisten sisältöalueiden toteutumisesta. (http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/ #fi )

9 2.2 Väestörakenteen muutokset 9 Suomen väestö ikääntyy tulevaisuudessa. Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen 2040 ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten (15-64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 66 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2040 ja 56 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten määrä alkaa vähentyä vuonna 2010, jolloin sotien jälkeiset suuret ikäluokat siirtyvät eläkeikään. Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden nousee nopeasti lähitulevaisuudessa. Väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2008 lopussa 50,3. Ennusteen mukaan vuonna 2016 huoltosuhde olisi 60,4 ja nousisi 70,5:een vuoteen 2026 mennessä. Vuonna 2060 väestöllinen huoltosuhde olisi 79,1. (Tilastokeskus ). Keminmaan väestörakenteessa tämä ei tarkoita pelkästään ikääntyneiden määrän kasvua. Tulevaisuudessa merkittävää eroavaisuutta on kaikissa ikäryhmissä. Suurimpana selittäjänä kunnan väestörakenteen muutokseen on asukasluvun väheneminen, vuoden asukkaasta vuoden asukkaaseen. Yli 75-vuotiaiden määrässä on tapahtunut ennustetta nopeampi lisäys 577 asukkaasta 652 asukkaaseen, joka on noin 7 % Keminmaan kunnan väestöstä. Keminmaassa tätäkin merkittävämpi on yli 75-vuotiaiden määrän kasvu tapahtuu vuoden 2015 jälkeen. Toimintakyvyn oleellinen heikkeneminen alkaa 75- ikävuoden jälkeen, jolloin myös sekä avo- että ympärivuorokautisen hoidon tarve kasvaa. Palvelutarpeen kehityksen kannalta on oleellista myös yli 85-vuotiaiden määrän huomattava kasvu ja oletettu palvelutarpeen lisääntyminen. Tulevaisuudessa yhä useampi saavuttaa vuoden iän, eikä yli 90-vuotias ole mikään poikkeus. VÄESTÖN IKÄRAKENNE KEMINMAASSA ENNUSTEEN MUKAAN IKÄRYHMÄT v v v v v v Yhteensä

10 10 Yli 75v Yli 65v Lähde: Tilastokeskus 2007 ja 2009 ja Väestörekisteri Palvelurakenteen muutos: ikääntymisen vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen Vanhusten palvelutarvetta lisäävät myös monet sairaudet, joista muistisairaudet ovat yleisin syy palvelutarpeen lisääntymiselle. Tutkimuksissa on havaittu, että intensiivisen hoidon ja palvelujen tarve ajoittuu viimeisten elinvuosien ajalle, elettiinpä sitten 75- tai 85 - vuotiaiksi. Myös lääketieteen ja teknologian kehitys voivat vähentää palvelujen käyttöä. Muistihäiriö ja dementiapotilaat ovat lähivuosikymmeninä suuri haaste sosiaali- ja terveydenhuollolle. On arvioitu, että vaikeaa tai keskivaikeaa dementiaa sairastavista noin puolet tarvitsee vanhainkoti-, palvelukoti-, ryhmäkoti- tai laitostasoista hoitopaikkaa. Väestön ikärakenteen vanhenemisen myötä dementiapotilaiden määrä ja samalla hoitokustannukset kasvavat. Varhainen sairauden tunnistaminen ja hoitokäytäntöjen kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä kustannusten kannalta. Ikääntyvien hyvinvointiohjelman perusteella dementiaa sairastavien määrä lisääntyy Keminmaassa vuoden sairastuneesta vuoden sairastuneeseen eli kasvua on yli 100%. Hoitopaikkojen tarve kasvaa samanaikaisesti dementoituneiden osalta vuoden hoitopaikasta vuoteen 2015 mennessä 61 hoitopaikkaan ja vuoteen 2025 mennessä 84 hoitopaikkaan. Nykyisiin tehostetun palveluasumisen hoitopaikkamääriin (36+10) suhteutettuna tämä tarkoittaa, että seuraavan 15 vuoden aikana Keminmaassa on rakennettava tai hankittava ostopalveluina noin hoitopaikkaa lisää. Keminmaassa on dementian varhaiseksi tunnistamiseksi luotu myös oma toimintamalli yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kesken. 3. Ikääntyneiden hyvinvointi Tulevaisuudessa ikääntyneiden hyvinvointiin panostaminen on välttämätöntä, koska väestö ikääntyy Suomessa kiihtyvällä vauhdilla. Väestön ikääntyminen aiheuttaa kuntien palve-

11 11 luiden tuottamiseen monenlaisia haasteita muun muassa sosiaali- ja terveys-palveluihin, mutta myös teknisiin palveluihin ja kaavoitukseen. 3.1 Terveyden ja toimintakyvyn merkitys arjen sujumiseen Ikääntyneiden kunto, toimintakyky ja sairaudet ovat perintötekijöiden ja eletyn elämän heijasteita. Toimintakyvyn merkitys on eri ihmisille erilainen ja sitä kuvaavat yksilön henkilökohtaiset tavoitteet, arvot ja toimintatavat elämän aikana. Toimintakyky vaihtelee ikääntymismuutosten myötä. Ihminen voi kehittää ja ylläpitää toimintakykynsä eri osa-alueita toiminnan avulla. Toisaalta hyvinkin iäkkäiden toimintakykyä voidaan oikein valituilla toimenpiteillä kohentaa melko nopeasti. Sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito, elinympäristön muokkaaminen ja toimeliaisuuden edistäminen erilaisin keinoin ovat kaikki tärkeitä keinoja iäkkäiden toimintakyvyn edistämiseksi. Toimintakykyä voidaan kuvata päivittäisenä toimintakykynä (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) arkirutiineista selviämisen ja kuntoutustarpeen sekä kuntoutusmahdollisuuksien kannalta. Jos jollain toimintakyvyn osa-alueella on vajetta, niin se vaikuttaa yleensä avuntarpeen kasvuun ja liittyy kiinteästi siten myös elämänlaatuun. 3.2 Kuntoutus ja ennaltaehkäisevä työ Kuntoutuksella ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla ehkäistään ikääntymisen lisäämiä sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä sekä vähennetään ja siirretään palvelujen tarvetta myöhäisempään ajankohtaan. Ennaltaehkäisevällä työllä vahvistetaan ikäihmisten voimavaroja ja osallisuutta sekä edistetään ja tuetaan toimintakykyä. Erityisesti korostuu kuntoutuksen ennaltaehkäisevä vaikutus. Sairauksien ja rajoitteiden myötä myös apuvälineiden tarve yleensä kasvaa. Harva ikääntynyt selviää ilman apuvälineitä elämänsä loppuun saakka. Tekniset ja muut apuvälineet auttavat pienentämään iän mukana tuomien muutosten haittaavaa vaikutusta.

12 3.3 Ravitsemus 12 Ikääntyneiden ravitsemukseen vaikuttavat ikääntymisprosessin lisäksi monet fysiologiset, psykologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. Perussairaudet aiheuttavat osaltaan myös haasteita ikääntyneiden ravitsemukselle. Hyvä ravitsemus on edellytys ikääntyneiden toimintakyvylle, joka turvaa päivittäisen elämän sujumisen ja parantaa elämän laatua. Hyvällä ravitsemustilalla voidaan myös ehkäistä tai siirtää sairauksien puhkeamista, hidastaa sairauksien pahenemista ja edistää sairauksista toipumista. Makuaistit heikkenevät iän myötä, jolloin ruuan tulee olla maukasta, tuoretta, lämmintä ja esteettisesti hyvän näköistä. Iän myötä kokonaisenergian tarve pienenee, mutta ravintoaineiden tarve ei pienene. Ruuan tulee taata riittävä energian ja suojaravinteiden saanti. 3.4 Kulttuuri ja liikunta Kulttuuri ja liikunta parantavat ikäihmisten elämänlaatua. On todettu, että ikäihmisten roolia kulttuuriperinnön siirtäjinä nuoremmille ikäpolville ei tule unohtaa, vaan päinvastoin korostaa. Samalla kasvaa ikäihmisten aseman arvostus kulttuurimme rakentajina. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä varten tarvitaan myös kunnalta aktiivisia toimenpiteitä esteettömän liikkumisen ja ikäihmisten osallistumisen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriseteleillä voidaan edistää ikäihmisten osallistumista erilaisiin kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin. Todennäköisesti tulevaisuuden ikäihmiset ovat myös osallistuvia ja vaativampia tarjottavien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden suhteen kuin tänä päivänä. 3.5 Ikääntyminen voimavarana Vuosissa mitattavan iän merkitys on vähentynyt vanhuuden määrittelyssä. Eläkkeelle siirtyminen ja varsinainen vanhuus ovat erkaantuneet yhä kauemmaksi toisistaan. Täten työstä pois jäämisen ja vanhuuden väliin jäävä elämänvaihe on pidentynyt noin neljännesvuosisadaksi. Näin syntynyttä uutta elämänvaihetta kutsutaan kolmanneksi iäksi. Enemmistö kolmasikäläisistä omaa vielä hyvän toimintakyvyn ja he ovat varsin aktiivisia kansalaisia. Ikääntymistutkimusten perusteella vanhuus ajoitetaan useimmiten ikävuoteen ja silloinkin korostuvat yksilölliset erot. Viime aikojen kehityksen mukaisesti vanhuspolitiikan tulee nojautua entistä enemmän ikäihmisten omiin voimavaroihin ja aktiiviseen toimintaan. (Koskinen 1998).

13 3.6 Ikääntymisen tuomat haasteet ja niihin vastaaminen; dementia ja muut palvelutarvetta lisäävät tekijä 13 Vanheneminen on luonnollinen osa elämää. Vanhenemisen nopeus on yksilöllistä. Ikääntymiseen vaikuttavat fyysiset muutokset ja toimintakyky ja sen lisäksi myös persoonalliset tekijät eli ihmisen oma suhtautuminen ja asennoituminen. Ikääntymisen tuomat haasteet kohdistuvat toisaalta palvelujärjestelmään ( palvelujen määrä ja laatu, kohdentuminen, kustannukset ) ja toisaalta ikääntyvien osallisuuteen ja vuorovaikutukseen yhteiskunnassa. Turvataan asuin- ja elinympäristön sopivuus ikä-ihmiselle, esim. poistamalla liikuntaesteet tai teknisten järjestelmien lisäämisellä. Sosiaaliset ja psyykkiset ongelmat lisäävät myös palveluntarvetta. Iäkkäällä ihmisellä kognitiiviset ongelmat vaikeuttavat itsenäistä selviytymistä ja kotona pärjäämistä sekä merkittäviä elämänlaatua heikentäviä tekijöitä ovat yksinäisyys, masennus, alkoholi-ongelmat ja ns. kansantaudit. 4. Keminmaa ikääntyvän ihmisen toimintaympäristönä vuonna 2010 Ikäihmisten palvelujen tarkoituksena on helpottaa ikäihmisten arkielämän sujumista, luoda edellytyksiä itsenäiselle selviytymiselle ja sosiaaliselle integroitumiselle sekä mahdollistaa tarvittava hoito ja hoiva. 4.1 Terveystarkastukset, -neuvonta ja ennaltaehkäisy Terveysneuvontaa annetaan terveystarkastusten yhteydessä erilaisista kansansairauksista, muun muassa sydän- ja verisuonisairauksista, diabeteksesta, tuki- ja liikuntaelinsairauksista, muistisairauksissa sekä mielenterveyshäiriöissä. Terveystarkastuksissa annetaan myös ravitsemus- ja liikuntaohjausta sekä kartoitetaan terveyskäyttäytyminen huomioiden asiakkaan sairaudet ja elämäntilanne. Terveysneuvontaa annetaan myös muiden asiakaskontaktien yhteydessä. Turvallisuusnäkökohdat ja tapaturmavaarat kartoitetaan ennaltaehkäisevästi. Myös suun terveydellä on merkitystä ikäihmisten yleisterveydelle. Hyvällä suun hoidolla voidaan parantaa ikäihmisen elämänlaatua ja toimintakykyä.

14 14 Keminmaan kunta järjestää seniorineuvolatoimintaa, jossa terveydenhoitaja tekee 70- vuotta täyttäneille ikäihmisille sekä kaiken ikäisille omaishoitajille terveystarkastuksia. Tavoitteena tarjota ennaltaehkäisevää terveydenhuollonpalvelua terveyttä edistäen erilaisin tukitoimin. Kolmas sektori (esim. eläkeläisjärjestöt) on ollut mukana vetämässä liikuntaryhmiä alueellisesti. Hoitajan vastaanotto toimii arkisin klo 8-12 ja ikäihmiset voivat käydä ajanvarauksella hoitamassa sairauden- ja terveydenhoitoon liittyviä asioita. 4.2 Kotihoito; kotisairaanhoito, kotipalvelu ja yöpartiotoiminta sekä palveluseteli Kotihoitoa ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut. Kotihoito on tarkoitettu kunnassa asuville ikäihmisille, jotka eivät selviydy jokapäiväisistä toiminnoistaan kotona ilman apua. Kotihoidon palvelujen lähtökohtana on turvata asiakkaille mahdollisimman laadukas, turvallinen ja omatoiminen elämä. Kotisairaanhoidolla ja kotipalvelulla on runsaasti yhteisiä asiakkaita. Kotihoito auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän toiminnoissa. Sen tarkoituksena on tukea vanhuksen omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään. Kuntouttavan työotteen käyttäminen kotihoidossa tarkoittaa, että asiakkaita kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan sekä mahdollisesti muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa palvelun laadusta ja määrästä. Kotihoidon maksu määräytyy asiakkaan tulojen ja hoitoajan perusteella. Ikäihmisille kotiin annettavien palvelujen tavoitteena on tukea ja auttaa vanhusväestön omatoimista selviytymistä jokapäiväisissä terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kotisairaanhoito tarjoaa terveyden- ja sairaanhoidon palvelut asiakkaan omaan kotiin tai vastaaviin olosuhteisiin yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Kotisairaanhoito on lääkärijohtoista ja perustuu aluepohjaiseen palvelurakenteeseen. Jokaisella alueella on oma kotisairaanhoitaja erikoisosaamisineen.

15 15 Lisäksi kunnan ilmaisjakelu hoidetaan kotisairaanhoidon kautta. Lääkkeet toimitetaan kotisairaanhoidonasiakkaille apteekin annosjakelun kautta. Asiakkaiden reseptin uusinnat tapahtuvat kotisairaanhoidon kautta. Kotipalvelu on hoiva- ja hoitotyötä asiakkaan kotona tai ryhmäkodissa. Keminmaassa kotipalvelua annetaan joka päivä klo 7-21 välisenä aikana. Lisäksi huhtikuun 2004 alusta lähtien on toiminut yöpartio. Apua järjestettäessä otetaan huomioon avuntarpeen kiireellisyys. Hoitajien ensisijainen tehtävä on huolehtia asiakkaan perushoidosta arki-elämässä. Kotipalvelun esimiehenä toimii avopalvelunohjaaja. Kotipalvelu toimii Keminmaassa kahdella alueella, Laurilassa ja Lautiosaaressa. Kotipalveluhenkilöstöä on yhteensä 32 henkilöä ja avopalvelunohjaajia on 1,5 henkilöä. Yöpartiossa työskentelee yksi työntekijä / yö, kello 21-7 välisen ajan. Yöllä hälytykset tulevat Esperin kautta yöpartion puhelimeen. Tarvittaessa hälytyksentekijän luokse tehdään kotikäynti tai hälytetään ambulanssi. Yöaikana käydään tarkastuskäynti jokaisessa neljässä vanhustentalojen yhteydessä olevissa ryhmäasunnoissa sekä mielenterveyskuntoutujien ryhmäasunnossa noin 2 3 kertaa yössä. Keminmaan Ikääntyvien Hyvinvointiohjelmassa on asetettu kotipalvelun kattavuustavoitteeksi, että vuoteen 2006 mennessä 25 % yli 75 vuotiaista on kotipalvelujen piirissä, kun kattavuus vuonna 2003 oli 20,1 %. Vuonna 2009 yli 75-vuotiaiden määrä oli kunnassa 652 henkilöä koko kunnan väestöstä (8610), joista kotipalvelun piirissä oli noin noin 130 hlöä. Vuoden 2008 Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa kotipalvelujen määrällisenä tavoitteena on vuoteen 2012 mennessä, että 75 vuotta täyttäneistä % saa säännöllistä kotihoitoa. Keminmaassa valtakunnallinen tavoite täyttyy niukasti. Kotipalvelujen kattavuutta ja kotipalveluhenkilöstön lisäystarvetta aiheutuu keskimääräistä enemmän siksi, että kotipalveluhenkilöstö huolehtii ryhmäasuntojen asukkaiden päivittäisestä avusta ja hoivasta. Toinen tapa olisi järjestää ryhmäasuntojen asukkaiden asuminen omalla henkilöstöllä ns. tavallisena palveluasumisena, jolloin henkilöstöä tarvitaan 0,4-0,5 hoitajaa/ hoidettava. Keminmaassa kaikki ryhmäasuntojen asukkaat ovat erittäin runsashoitoisia ja tarvitsevat henkilökunnan apua myös yöaikaan. Palvelun piiriin tulevien asiakkaiden lisääntynyt

16 16 hoidon tarve sekä ikääntyvien määrän lisääntyminen edellyttävät kotihoidon määrällistä lisäämistä yli 75-vuotiaille, mutta myös kotihoidon resurssien sisällöllistä kehittämistä. Säännöllisen kotihoidon valtakunnallisen tavoitteen mukaiset määrät 75-vuotta täyttäneille Keminmaassa Yli 75-vuotta % Asiakasmäärän kasvuun ja avun tarpeen lisääntymiseen on vastattu kohdentamalla työtä huonokuntoisemmille asiakkaille. Kotihoitotyö suuntautuu entistä enemmän varsinaiseen hoito- ja hoivatyöhön. Kotipalvelu asiakkaiden lääkehoito tapahtuu apteekin annosjakelun kautta. Esimerkiksi siivouspalvelua ei tuoteta kotipalvelun kautta ja siivouspalveluasiakkaat on ohjattu yksityisille palveluntuottajille. Kunta voi myöntää tarvittaessa palvelusetelin, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaalle valinnanmahdollisuus kunnan oman toiminnan lisäksi ja parantaa palvelujen saatavuutta. Palvelusetelillä voi ostaa esim. säännöllistä kotihoitoa ja omaishoidon sijaishoitoa. Kotipalvelun avopalvelunohjaaja tekee päätöksen oikeudesta saada palveluja ja käyttää palveluseteleitä. Palvelusetelin arvo määräytyy tulojen perusteella. 4.3 Tukipalvelut Ateriapalvelu on kotiin kuljetettuna tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja sairaille, joiden liikuntakyky on rajoittunut, ja joiden toimintakyky on alentunut. Asiakas voi halutessaan ruokailla myös palvelukeskus Kallinrannassa. Ateriaan sisältyy lämmin ruoka, salaatti ja jälkiruoka. Asiakkaiden erityisruokavaliot ja ruoan rakennemuutokset huomioidaan yksilöllisesti. Saunotus- ja kylvetyspalvelu asiakkaat kotipalveluhenkilöstö noutaa huonokuntoisen asiakkaan saunaan, avustaa peseytymisessä ja pukeutumisessa sekä saattaa asiakkaan takaisin kotiin. Saunapalvelua järjestetään päivätoiminnassa Palvelukoti-päiväkeskus Kallinrannassa sekä Laurilan ja Lautiosaaren vanhustentaloilla.

17 17 Turvapuhelin on puhelimeen liitettävä hälytyslaite, johon kuuluu myös sekä rannehälytin tai kaulassa riippuva hälytin. Turvapuhelimen avulla asiakas voi nopeasti kutsua tarvitsemaansa apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelin on ensisijaisesti tarkoitettu yksin asuville vanhuksille, vammaisille tai pitkäaikaissairaille. Vaatehuollossa ja pyykinpesussa avustetaan ja tarvittaessa järjestetään pyykin kuljetus ja pyykinpesu joko kotipalvelun toimesta tai yli 5 kiloa viikossa pyykkiä tuottaville talouksille pyykinpesu pesulassa. Sotainvalideille, joilla invaliditeetti on vähintään 20%, järjestetään maksuttomia sosiaalija terveyspalveluita. 4.4 Päivätoiminta ja päiväpalvelu sekä kuntouttava työote Ikääntyneille tarkoitettua päivätoimintaa järjestetään Päiväkeskus-Palvelukoti Kallinrannassa, sekä päiväpalvelutoimintana vanhustentaloilla. Kunnan järjestämän toiminnan tarkoituksena on tarjota asiakkaille virikkeellinen, ohjattu toimintakykyä edistävä päivä. Toiminnalla tuetaan ikäihmisten kotona asumista sekä omaishoitajien jaksamista. Monimuotoinen päivätoiminta on osa ehkäisevän vanhustyön kokonaisuutta. Päivätoiminnan lisäämiselle on tarvetta, mutta henkilöstöresurssit eivät sitä tällä hetkellä mahdollista. Päivätoiminnan lisääminen vaatii lisähenkilöstöä tai palvelun hankintaa yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna. Päiväkeskus Kallinrannan tiloissa on mahdollisuus kuntosalin käyttöön, uintiin ja yksityisiin palveluihin (kampaaja, jalkojenhoitaja ja fysioterapia). 4.5 Omaishoito ja omaishoidon lomituspalvelut sekä perhehoito Omaishoidontuki on osa kunnan sosiaalipalvelua. Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen kokonaisuus tarkoittaa hoitopalkkion ja hoidettavalle annettavien palvelujen lisäksi myös omaishoitajalle annettavia sosiaalipalveluja, jotka määritellään omaishoitoa koskevassa sopimuksessa sekä hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Sopimus omaishoidontuesta laaditaan

18 18 toistaiseksi ja vain erityisestä syystä määräaikaisena. Määräytymisperusteista päätetään kunnittain paikallistasolla. Laki omais-hoidontuesta (937/2005) säätelee mm. Omaishoidontuen maksuperusteita ja oikeutta lakisääteiseen kolmen päivän vapaaseen kuukausittain. Kunta huolehtii hoidon järjes-tämisestä vapaan ajaksi. Kunnalla on mahdollisuus järjestää virkistysvapaita hoitopalkkiota alentamatta. Kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle kertyy työstään eläketurvaa edellyttäen, ettei hän ole jo eläkkeellä. Kunta huolehtii myös omaishoitajan tapaturmavakuutuksesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään hoidettavalle annettavien palvelujen lisäksi myös hoitajalle suunnatut omaishoitoa tukevat palvelut. Valtakunnallisena tavoitteena vuoteen 2012 mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 5-6% saa omaishoidontukea. Keminmaassa yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajissa oli vuoden 2009 lopussa yli 75 vuotta täyttäneitä 24 henkilöä eli noin 3,7% yli 75- vuotiaista. Kaikkiaan omaishoidontuen piirissä olevia asiakkaita (alle ja yli 65vuotiaat) oli vuoden 2009 lopussa 46 henkilöä. Omaishoidon tukea saavien valtakunnallisen tavoitteen mukaiset määrät 75 vuotta täyttäneille Keminmaassa Yli 75 vuotta % Perhehoidolla tarkoitetaan henkilölle annettavaa ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa hänen oman kotinsa ulkopuolella. Perhehoitoa järjestetään, kun se on perusteltua hoidollisesta tai huollollisesta syystä. Perhehoidon tavoitteena on turvata hoidon kodinomaisuus. Perhehoitoa säätelevään lainsäädäntöön sisältyy säännökset perhehoitopaikan yleisistä laatuvaatimuksista, kuten henkilöstön koulutusvaatimuksista sekä siellä hoidettavien henkilöiden enimmäismääristä. Keminmaan kunnan sosiaalilautakunta on hyväksynyt perhehoidon vanhuspalvelujen toimintamuodoksi. Perhehoidon käyttö on ollut kuitenkin vähäistä.

19 4.6 Ikäihmisten sosiaalityö 19 Vanhus- ja vammaispalveluissa työskentelee sosiaalityöntekijä. Asiakkaat, omaiset ja ikäihmisten kanssa työskentelevät voivat ottaa yhteyttä vanhus- ja vammaissosiaalityöntekijään ikäihmisiä koskettavissa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten palveluntarpeen arvioinnin, asumisen, toimeentulon, kodin muutostöissä ja muissa kotona selviytymisen kysymyksissä. Vanhus- ja vammais sosiaalityöntekijä tekee Keminmaassa myön kuljetuspalvelua koskevat päätökset. Kuljetuspalveluja Keminmaan kunta järjestää vanhuksille ja vammaisille palvelulinjoilla sekä lisäksi vaikeavammaisuuden perusteella taksilla tai invataksilla yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarvittaessa kuljettaja voi avustaa mm. autoon nousemisessa, autosta poistumisessa sekä ostosten kantamisessa. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä jolla on erityistä vaikeutta pitkäaikaisesti liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalveluihin kuuluvat työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. 4.7 Muut toimijat; Kansalaisopiston, järjestöjen- ja vapaaehtoisten sekä seurakunnan rooli ikäihmisten palveluissa Ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttavat olennaisesti terveyden ja toimintakyvyn lisäksi monet muut asiat. Keminmaan kunnassa on tarjolla paljon erilaista ohjelmaa aktiivisille ikäihmisille. Keminmaassa on ollut vuosina Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry:n toteuttama hanke: Voimaa ja suorituskykyä elämän iltaan -hanke. Projektin tavoitteena oli ylläpitää keminmaalaisten ikäihmisten fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistää ikääntyvien ihmisten itsenäistä kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

20 20 Toimintamuotona olivat liikuntaryhmät eri puolilla kuntaa ja (esim. vanhusten talojen kokoontumistilassa) vesiliikuntaryhmät, yksilökohtaiset fysikaaliset hoidot sekä yleisöluennot terveyteen ja liikuntaan liittyvistä asioista. Hanke oli määräaikainen ja sille ei saatu jatkorahoitusta, joten näytti, että vilkas ja tärkeä toiminta lakkaa. Keminmaan kunnan myönteisellä suhtautumisella ja Kivaloiden Seutuopiston joustavalla toiminnalla saatiin toiminnat kuitenkin jatkumaan ainakin vuoden 2011 loppuun asti. Kivaloiden Seutuopiston tarjonta on runsasta ja edullista yli 63 -vuotiaille kuntalaisille. Seutuopisto ottaa myös kiitettävästi huomioon esitettyjä kurssiehdotuksia. Martat, Maa- ja kotitalousnaiset, kylätoimikunnat, erilaiset kulttuurikerhot ja -järjestöt, eläkeläisjärjestöt, omakotiyhdistykset, urheiluseurat, killat, SPR sekä monet muut järjestöt tarjoavat senioriväestölle jatkuvaa ja säännöllistä toimintaa. Avointen ovien toimintaa on muun muassa Laurilassa Kyläpaikassa ja Lautiosaaressa Penttilässä. Vapaaehtoista ystäväpalvelu toimintaa lisätään. Vapaaehtoistyön koulutus on alkanut keväällä 2010 yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Asiointi- ja siivouspalveluja ei voida tällä hetkellä toteuttaa kunnan toimesta, vaan asiakkaat ohjataan yksityisille palveluntuottajille. Palvelua tuottavat Keminmaassa 4H- yhdistys, omakotikotiyhdistysten kylätalkkaripalvelu tai yksityiset yritykset. Seurakunnassa on useita vanhustenkerhoja, lähimmäispalvelua ja tehdään myös kotikäyntejä niiden ikäihmisten luo, jotka eivät jostain syystä pääse erilaisiin kerhotoimintoihin. Seurakunnalla on säännölliset hartaustilaisuudet eri vanhuspalveluiden asumisyksiköissä ja päivätoiminnassa. Miesten vapaaehtoisryhmä, ns. riskiryhmä on aloittelemassa toimintaansa. Toiminta-ajatuksena on tarjota pieniä työpalveluja ikäihmisille.

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 6 2.1 Väestön kehitys... 7 2.2 Sairastavuus ja toimintakyky...10 2.3 Palvelujen tarpeen

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 5 ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKEMINEN...

JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 5 ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKEMINEN... SODANKYLÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007 2009 SISÄLTÖ JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 4.1 Kaavoitus ja ympäristörakentaminen...14

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot