Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi 149/050515/2008 KVALT 49 Liite nro 2. Kaupunginvaltuuston päätös: Aloite merkittiin tiedoksi ja toimitettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KHALL 283 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. (Valmistelija Hannu Javanainen, puh ) Liite nro 6. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston lausunnot. Hyväksyttiin. PETUR 83 Äänekoskella toteutettiin Lapsivaikutusten arviointi kunta- ja palvelurakennemuutoksessa ja hanke päättyi vuoden 2008 lopussa. Hankkeessa selvitettiin mm. lapsiperheiden käsityksiä Uuden Äänekosken palveluista, miten ne ovat kuntauudistuksessa kehittyneet ja millaisia parannuksia palveluihin toivotaan. Vastauksista syntyi laaja luettelo erilaisia parannus- ja kehittämistarpeita. Keskeiseksi puutteeksi lapsiperheet kokivat mm. kotihoitoavun puuttumisen lapsiperheille. Sama palvelupuute tuli hyvin painokkaasti esiin myös lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatimisprosessin yhteydessä, ja tuli kirjatuksi yhdeksi ohjelman

2 toteuttamisen keskeiseksi tavoitteeksi. Yksittäiset perheet ovat myös olleet yhteydessä viranhaltijoihin ja tuoneet esille hätänsä vallitsevasta tilanteesta. Myös valtuutetut ja luottamustoimissa olevat ovat saaneet kuntalaisilta suoraa palautetta lapsiperheiden ongelmista ja palveluiden puutteista. Apua tarvitaan esimerkiksi tilanteissa, jossa kotona oleva huoltaja sairastuu tai joutuu viemään jotakin lapsista neuvolaan tai lääkäriin /sairaalaan. Koliikkivauva voi viedä vanhempien yöunet, jolloin voimat vähenevät ja apua tulisi saa nopeasti, kun kotona olevat lapset vaativat päivisin aikuisen täysipainoisen toiminnan. Tarpeet ovat vaihtelevia, mutta se, että olisi saataville edes hetken helpotusta lapsiperheen arkeen koetaan erittäin tärkeäksi. Äänekoskella lastensuojelussa työskentelee viisi perhetyöntekijää. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon työmuoto. Asiakasperheitä on tällä hetkellä (syyskuu 2009) 50 ja työn piirissä lapsia 118. Asiakasperheitä tuetaan parempaan elämänhallintaan, kriisien selvittämiseen, elinolojen parantamiseen sekä omien voimavarojen vahvistamiseen. Lastensuojelun perhetyöntekijät toimivat myös työparina lastensuojelulain mukaisessa lastensuojelutarpeen selvittämisprosessissa, osallistuvat asiakassuunnitelman laadintaan ja vastaavat osaltaan työn dokumentoinnista. Perhetyöntekijät osallistuvat myös sijoitettujen lasten ja heidän perheittensä kanssa tehtävään työhön. Lastensuojelun perhetyö on kohdentunut lastensuojelutarpeen kasvaessa ja lainsäädännön muutoksen myötä enenevästi korjaavaan työhön. Lastensuojelun perhetyössä on aina pohjalla lastensuojelun asiakkuus, mikä ei ole tarkoituksenmukaista ja tarpeen tilanteissa, joissa perheellä on tarvetta tavanomaiseen apuun arjessa. Lastensuojelussa tehdään parhaillaan selvitystyötä, jonka tarkoituksena on arvioida uudelleen perhetukikeskuksen työn sisältö ja tehtävät lastensuojelun kokonaisuudessa. Perhetukikeskuksen työn arviointiin liittyy kysymys siitä, miten lastensuojelun painopistettä voidaan siirtää varhaiseen puuttumiseen peruspalveluissa ja avohuollon palveluihin. Sosiaalityön tulosalueen lastensuojelun menoista maksetaan vuosittain n tuki MLL:n lastenhoitopalvelun kuluihin Äänekoskella. Vanhuspalveluiden vastuualueelta ei ole moneen vuoteen myönnetty perinteistä kotiapua lapsiperheille (lasten hoito, sairaan lapsen hoito jne). Nykyiset henkilöstöresurssit kohdentuvat pääasiassa ikäihmisten perus- ja sairaanhoidollisiin tarpeisiin sekä nuorempien mm. mielenterveysasiakkaiden hoitoon. Paineet kotihoidon resurssien lisäämiseen kasvavat entisestään lähivuosina ikäihmisten määrän kasvaessa. Vuosittain kotihoidon asiakkaana on yksittäisiä lapsiperheitä mm. tehostetun perhetyön tukena viikonloppuisin. Kysyntää on ajoittain perinteisestä lastenhoidosta, jolloin kotihoidosta ohjataan vanhempia ottamaan yhteyttä MLL:ään lasten hoidon

3 järjestämiseksi. Lapsiperheille kohdennetusta kotiavustajasta on Äänekoskella lisääntyvää kysyntää. Kuntaamme syntyy keskimäärin 220 lasta vuosittain. Lapsiperheitä väestöstä on 40,3 % (5 643) ja vuotiaita lapsia on 4 632, heistä alle kouluikäisiä on Erityisesti niihin perheisiin, joissa on pieniä lapsia, kotihoitoapua kaivataan. Perusturvajohtajan ehdotus: Kunnissa on tehty erilaisia ratkaisuja kotihoitoavun/perhetyön tarjoamiseksi perheille. Kotihoidon perhetyöntekijä voi olla apuna perheissä, joissa tarvitaan tukea ja apua alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi. Perhetyö on vanhempien tukemista, neuvontaa ja ohjausta kasvatus- ja hoitotyössä, lastenhoitoa ja kotitöiden tekemistä yhdessä vanhempien kanssa. Äänekoskella tarvitaan voimavarojen suuntaamista varhaiseen vaiheeseen, jolloin ongelmat eivät ole vielä kasautuneet. Eri vastuualueiden yhteistyöllä voidaan päästä tilanteeseen, jossa lapsiperhe saa apua nopeasti. Pitkällä aikavälillä palvelujen painopistettä tulee siirtää raskaasta lastensuojelusta peruspalveluissa annettavaan ehkäisevään työhön kuten lapsiperheitten kotiapuun. Perusturvatoimiala tulee kuluvan vuoden loppuun mennessä valmisteltavana olevissa palvelurakenneprosesseissa aktiivisesti hakemaan keinoja, joilla perheiden tilapäisiin kotiavun tarpeisiin voitaisiin vastata henkilöstön määrää lisäämättä. Vammaisille asiakkaille suunnattava kotipalvelu voi useassa tapauksessa toimia henkilökohtaista avustamista tarkoituksenmukaisempana ja kustannuksiltaan edullisempana vaihtoehtona. Avun tarjoamista on vaikeuttanut vanhuspalvelujen jatkuvasti kasvanut kotihoidon tarve, joka väistämättä on vienyt kotihoidon resurssit lähes kokonaan. Kun väestö edelleen ikääntyy, ja hoito painottuu avopalveluihin, ei kotipalvelujen laajentaminen uusiin asiakasryhmiin ole nykyisellä henkilöstömäärällä mahdollista. Asiaan pyritään saamaan parannusta asteittain esim. palvelusetelin käyttöä kohdentamalla, ja arvioimalla resursoinnin kokonaismäärää ja kohdentumista myös vammaispalvelujen kokonaisuudessa. Annetaan valtuustoaloitteen johdosta yllä oleva lausunto. Hyväksyttiin. KHALL 53 Vammaisneuvosto käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessaan , 49. Vammaisneuvoston lausunnon mukaan Äänekosken kaupungissa on ollut työsuhteessa omaishoidon lomittaja tilapäisratkaisuilla vuoteen Tämä

4 Kaupunginjohtajan ehdotus: vammaispalveluissa oleva omaishoidonlomittajan vakanssi voitaisiin vakinaistaa nimikkeellä kodinhoitolomittaja. Näin saadaan yksi peruskodinhoitotyötä tekevä ja arkielämän tilanteita tukeva pysyvämpi työntekijä vammaisten perheiden ja yksinasuvien erityistarpeita varten. Perinteinen kodinhoitotyön palauttaminen on yksi tavoite. Vammaispalveluihin on syytä sisällyttää vakinaistettavan toimen ohella yksi lisävakanssi, johon palkataan kodinhoitotyötä ja vammaispalveluja sekä vammaisneuvoston sihteerin tehtävää tukeva henkilö työllistämistukiratkaisujen avulla toistaiseksi. Lisäksi vammaisneuvosto toteaa, että Äänekosken kaupungilla on valmisteilla vanhuspuolelle jäävän omaishoidonlomittajan vakanssin vakinaistaminen vuoden 2009 alkupuolella. Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että perinteinen kodinhoitotyö tulee palauttaa osaksi perusturvan palveluja tukemaan kaupunkilaisten arkielämän erityistarpeita. Vanhusneuvosto käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessaan , 35. Vanhusneuvoston kanta on, että perinteistä kodinhoitoapua tulisi järjestää lapsiperheille, vanhuksille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille. Perinteiset kodinhoitajat lapsiperheiden tukena ja kotiavustajat vanhusten ja vammaisten tukena tulisi palauttaa takaisin perusturvaan ammattiryhminä, sillä esim. vanhukset kaipaavat ja tarvitsevat siivousapua kotiin. Etenkin ne vanhukset, peruskansaneläkkeellä elävät, joilla ei ole varallisuutta tai muuten kykyä ostaa siivouspalvelua yksityiseltä kotipalveluyrittäjältä. Vanhusten ja vammaisten palvelurakennetta on viime vuosina muutettu Äänekoskella aiempaa enemmän kotona asumista tukevaksi. Vuosina Äänekosken kaupunki on perustanut kotihoidon avopalveluihin 2 uutta sairaanhoitajan tointa ja 10 uutta hoitajan tointa (mm. vakinainen omaishoidon lomittaja). Lisäksi osa-aikaisia toimia on muutettu kokoaikaiseksi. Vakinaisia varahenkilöitä palkkaamalla on pyritty turvaamaan palvelujen saatavuus entistä paremmin. Palveluseteli avopalveluissa otettiin käyttöön vuonna Palvelusetelin avulla turvataan mm. palvelun nopea saatavuus esim. kotiutustilanteessa. Vakinaisten, pysyvien ratkaisujen lisäksi avopalveluissa on tilapäisiä palkkatuella palkattuja työntekijöitä mm. vammaispalvelun omaishoidon lomittajana. Edellä mainituilla kotihoidon palveluilla turvataan henkilökohtainen hoiva kotiin. Äänekoskella on tarjolla yksityistä ja kolmannen sektorin tarjoamaa palvelua ns. tukipalveluihin (siivouspalvelut yms.). Lastensuojelun palvelurakennetta käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa kevään 2010 aikana. Tässä yhteydessä ratkaistaan resurssien kohdentaminen. Merkitään tiedoksi perusturvalautakunnan, vammaisneuvoston ja

5 vanhusneuvoston valtuustoaloitteesta antamat lausunnot. Lausuntojen perusteella kaupunginhallitus toteaa, että Äänekoskella tarvitaan voimavarojen suuntaamista varhaiseen vaiheeseen, jolloin lasten ja perheiden ongelmat eivät ole vielä kasautuneet. Se edellyttää eri vastuualueiden yhteistyön lisäämistä. Palvelujen painopistettä on siirrettävä raskaasta lastensuojelusta peruspalveluissa annettavaan ehkäisevään työhön kuten lapsiperheiden kotiapuun. Perusturvatoimialan tulee palvelurakenneprosessien kehittämistyössä hakea aktiivisesti keinoja, joilla perheiden tilapäisiin kotiavun tarpeisiin voitaisiin vastata henkilöstön määrää lisäämättä. Kaupunginhallitus toteaa myös, että kotihoidon resurssien riittävyys ja kohdentaminen on tulevaisuudessa haastavaa ottaen huomioon vanhusten lukumäärän lisääntymisen. Vanhusten ja vammaisten palveluissa perusturvatoimialan on edelleen etsittävä keinoja palvelurakenteen muuttamiseen ja palvelujen kehittämiseen siten, että vanhukset ja vammaiset voivat saada riittävästi henkilökohtaisia hoivapalveluja kotiin. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Hyväksyttiin. KVALT 23 Kaupunginvaltuuston päätös: Asia palautettiin yksimielisesti kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. PETUR 45 Sosiaalityön tulosalueella on toteutettu seuraavat asiat tavoitteena vahvistaa lapsiperheitten ja vammaisten varhaisen tuen ja kotiin annettavan avun työmuotoja: Osana lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä perusturvalautakunta on esittänyt perhetukikeskuksen lastenkotitoiminnan lakkauttamista ja työn kohdentamista vanhemmuuden tukeen ja perheitten tukemiseen kotona ja omassa arjessa. Uudessa toimintamallissa yhtenä työmuotona on matalan kynnyksen lapsiperheitten kotiapu, jota tarjotaan tilanteissa joissa vanhempien omat voimat eivät tilapäisesti riitä. Palvelurakennemuutoksen linjaus on hyväksytty kaupunginhallituksessa , ja muutoksen jatkovalmistelu aloitetaan kuluvana syksynä. Toteutusajankohta on riippuvainen

6 tilaratkaisusta niin, että arvoin mukaan se voisi olla ajankohtainen vuoden 2011 loppupuolella. Vammaispalvelussa on käynnistetty vuoden kestävä kehittämiskokeilu, jossa kuntoutusohjaajan työpanosta suunnataan aiempaa enemmän vammaispalvelun asiakkaina olevien lapsiperheitten konkreettiseen arjen tukemiseen ja lasten kanssa työskentelyyn. Tämä työmuoto tarjoaa vammaisen lapsen vanhemmille tilaisuuden asiointiin, lepoon ja ajan antamiseen perheen muille lapsille. Henkilöstöresurssi toteutukseen on saatu muuttamalla vammaispalvelutiimin sisäistä työnjakoa ja toimistotyön kohdentamista.vuoden 2010 alusta on lisätty myös vammaisten lasten tukihenkilötoimintaa. Vammaispalvelussa on edelleen palkkatuella määräaikainen vammaisavustaja, joka työskentelee vammaispalvelun asiakkaiden ja erityisesti omaishoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden kodeissa. Perusturvajohtajan ehdotus: Annetaan aloitteen johdosta yllä oleva lausunto kaupunginhallitukselle. Asia päätettiin jättää pöydälle. Liite nro 2 PETUR 94PETUR Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite kodinhoitajat takaisin lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi Kaupunginvaltuusto päätti /50, että Äänekoskelle perustetaan perhepal velukes kus, jossa järjestetään monimuotoisia lapsiperheitten ja las tensuoje lun palveluja. Per hetu ki keskus ny kyi sen toiminnan mukaise na las tensuojelun lai tosyk sik könä lak kaa. Edelleen päätettiin, että tämän linjauksen poh jalta ryh dytään valmis telemaan perhepalvelu keskuk sen henkilöstö raken netta, tar kempaa toimintasuunnitelmaa ja ta loussuunnitelmaa. Pe rusturva lautakunta esitti, että perhekeskuk sen tiloiksi Pitkäkatu 12 siten että tilojen peruskorjauksen suunnittelu ja korjaustyöt aloite taan talousar vion investointiohjelman mukaisesti välittömästi sen jäl keen, kun toi minnan muutosta koskeva linjaus päätös on saatu. Perhepalvelukeskuksen toimitilojen osalta asia jäi valtuustossa pöydälle ja päätettäväksi erillisellä päätöksellä syksyllä Lapsiperheiden kotipalvelu on suunniteltu toteutettavaksi osana perhekeskuksen toimintaa. Koska perhekeskuksen tila-asiaa ei ole ratkaistu, tulee lapsiperheitten kotipalvelu ottaa käyttöön etupainotteisesti ja liittää osaksi perhekeskusta myöhemmin. Vammaispalvelussa on kuluvan vuoden aikana järjestetty vammaisten lasten perheitten arjen tukea kohdentamalla toisen kuntoutus-

7 ohjaajan työpanos selkeästi perheissä tapahtuvaan toimintaan. Säännöllisen avun piirissä on kymmenen perhettä ja toiset kym menen satunnaisemmin. Vammaisilla lapsilla ja heidän perheil lään on las ten hoitoon ja toimintaan heidän kanssaan liittyviä erityi siä tarpeita, joten työ edellyttää omaa osaamistaan. Vammaisten lasten perhetyö on jatkossakin tarkoituksenmukaista tältä osin toteuttaa pääsääntöisesti osana vammaispalvelua. Perhepalvelujohtaja, vanhuspalvelujen johtaja ja sosiaalityön johtaja ovat valmistelleet suunnitelman lapsiperheiden kotipalvelun aloittamisesta Äänekoskella vuoden 2011 alusta. Säädöspohja Sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 mukaan kunnan on huolehditta va kotipalvelun jär jestämisestä sosiaalipalveluna. Sosiaalihuoltolain 20 mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Sosiaalihuoltolain 21 perusteella kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, per hetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suo riutuakseen 20 mukaisista asioista. Mitä lapsiperheitten kotiapu on? Lapsiperheitten kotipalvelu on lyhytaikaista, tilapäistä perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua, joka on tarkoitettu kun nan alu eella asu ville kaikille lapsiperheille. Sen tarkoitus on tukea perheitten omatoimista selviytymistä. Lapsiperheitten ko ti pal ve lua jär jes te tään määrärahojen puit teis sa ja mikäli ky syntä on re surs se ja suu rempaa, se koh den ne taan eni ten apua tar vitsevil le. Kotipalveluun kuuluvat päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät ja lastenhoito, kasvatuksessa ohjaaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. Avun tarve arvioidaan ennen työskentelyn aloittamista. Kotipalvelun myöntäminen Tarpeen lapsiperheitten kotipalvelusta voi ilmaista perhe itse ottamalla yhteyttä lapsiperheitten kotipalvelun työntekijään. Ohjausta ja neuvontaa palvelun piiriin voi saada esimer kik si äi tiys- ja las tenneuvolasta, päivähoidosta ja sosiaalityöstä. Lastensuojelulakiin on tehty esitys täsmennyksestä kunnan velvollisuuteen järjestää lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiak kaille avohuol lon tukitoimia. Esityksen mukaan, mikäli lastensuojelun so siaa li työn te ki jä ar vioi kotipalvelun vält tä mättömäksi lapsen tervey den

8 ja kehit ty mi sen kan nalta ja kirjaa sen lapsen lastensuojelun asiakassuunnitelmaan, jär jestetään palvelu sen mukaisena. Myöntämisperusteet Lapsiperheitten kotipalvelu on harkinnanvaraista palvelua ja sen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Kotipalvelun myöntäminen tapahtuu perheiden erilaiset tilanteet ja omien toimintaedellytysten eroavaisuudet huomioiden. Kotipalvelua voi saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: raskaus ja synnytys monikkoperhe vauva- ja pikkulapsivaiheessa perheessä on kriisi lapsen sairaus tai vamma vanhemman sairaus tai vamma vanhemman uupumus vanhemman masennus vanhemman asiointi, esim. sairaala- ja terapiakäynnit Kotipalvelua ei voida myöntää: pelkkä siivouksen tarve äkillinen lapsen sairastuminen tilanteissa, joissa vanhemmilla on oi keus jäädä hoitamaan lasta kotona tehtävä etätyö opiskelu ja luennolla käynti vanhempien harrastukset henkilökohtaisen avustajan tarve Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon mm. avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada apua lähiverkostolta tai yksityisiltä palvelun tuottajilta. Asiakasmaksu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (1992/912) 3 mukaan tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Lapsiperheitten kotipalvelusta peritään käynnin pituuden mukaan määräytyvä maksu seuraavasti: tunnit /kerta 0-2 h 8, h 12,00 yli 5 h 20,00 Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa mikäli maksun periminen vaarantaa perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksua voi-

9 daan alentaa tai se voidaan jättää perimättä myös huollolliset näkökohdat huomioiden. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 ). Kun lastensuojelun sosiaalityöntekijä on arvioinut kotipalvelun lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömäksi ja kirjannut sen avohuollon suunnitelmaan, noudatetaan asiakasmaksun suhteen lastensuojelulaista mahdollisesti tulevia määräyksiä. Perusturvajohtajan ehdotus: Järjestämistapa Lapsiperheitten kotipalvelua järjestetään vuonna 2011 osana lasten ja perheitten palvelujen toimintaa ja toiminnasta vastaa perhepalvelujohtaja. Koska toimintaa pilotoidaan ja kerätään tietoa palvelun vastaista järjestämistä varten, toiminnalle nimetään ohjausryhmä jos sa on ko ti hoidon, perhepalvelujen ja sosiaalityön edustus. Lapsiper heitten ko tipalvelu siirretään osaksi perhekeskusta sen aloi tettua toi min tansa. Lapsiperheitten kotipalvelua varten palkataan 1 määräaikainen työntekijä jol la on tehtävään soveltuva koulutus (esimerkiksi lähihoi taja) ja riittävä ko kemus. Lapsiperheitten kotipalveluun ei ole varat tu erillistä määrärahaa vuodelle Toiminta rahoitetaan v siten, että lapsiperheitten kotipalveluun/lasten ja perheitten palvelut siirretään vanhuspalvelujen kotihoidon pal ve lusete liin koh den ne tusta mää rä ra has ta , sosiaalityön tulosalueen muun lastensuojelun mää rärahasta ja perhepalveluista ( sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ) Lapsiperheitten kotipalvelua järjestetään osana perusturvan lasten ja perheitten palvelujen toi min taa esitetyn suunnitelman mukaisesti ajalla Hyväksyttiin.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot