Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi 149/050515/2008 KVALT 49 Liite nro 2. Kaupunginvaltuuston päätös: Aloite merkittiin tiedoksi ja toimitettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KHALL 283 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. (Valmistelija Hannu Javanainen, puh ) Liite nro 6. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston lausunnot. Hyväksyttiin. PETUR 83 Äänekoskella toteutettiin Lapsivaikutusten arviointi kunta- ja palvelurakennemuutoksessa ja hanke päättyi vuoden 2008 lopussa. Hankkeessa selvitettiin mm. lapsiperheiden käsityksiä Uuden Äänekosken palveluista, miten ne ovat kuntauudistuksessa kehittyneet ja millaisia parannuksia palveluihin toivotaan. Vastauksista syntyi laaja luettelo erilaisia parannus- ja kehittämistarpeita. Keskeiseksi puutteeksi lapsiperheet kokivat mm. kotihoitoavun puuttumisen lapsiperheille. Sama palvelupuute tuli hyvin painokkaasti esiin myös lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatimisprosessin yhteydessä, ja tuli kirjatuksi yhdeksi ohjelman

2 toteuttamisen keskeiseksi tavoitteeksi. Yksittäiset perheet ovat myös olleet yhteydessä viranhaltijoihin ja tuoneet esille hätänsä vallitsevasta tilanteesta. Myös valtuutetut ja luottamustoimissa olevat ovat saaneet kuntalaisilta suoraa palautetta lapsiperheiden ongelmista ja palveluiden puutteista. Apua tarvitaan esimerkiksi tilanteissa, jossa kotona oleva huoltaja sairastuu tai joutuu viemään jotakin lapsista neuvolaan tai lääkäriin /sairaalaan. Koliikkivauva voi viedä vanhempien yöunet, jolloin voimat vähenevät ja apua tulisi saa nopeasti, kun kotona olevat lapset vaativat päivisin aikuisen täysipainoisen toiminnan. Tarpeet ovat vaihtelevia, mutta se, että olisi saataville edes hetken helpotusta lapsiperheen arkeen koetaan erittäin tärkeäksi. Äänekoskella lastensuojelussa työskentelee viisi perhetyöntekijää. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon työmuoto. Asiakasperheitä on tällä hetkellä (syyskuu 2009) 50 ja työn piirissä lapsia 118. Asiakasperheitä tuetaan parempaan elämänhallintaan, kriisien selvittämiseen, elinolojen parantamiseen sekä omien voimavarojen vahvistamiseen. Lastensuojelun perhetyöntekijät toimivat myös työparina lastensuojelulain mukaisessa lastensuojelutarpeen selvittämisprosessissa, osallistuvat asiakassuunnitelman laadintaan ja vastaavat osaltaan työn dokumentoinnista. Perhetyöntekijät osallistuvat myös sijoitettujen lasten ja heidän perheittensä kanssa tehtävään työhön. Lastensuojelun perhetyö on kohdentunut lastensuojelutarpeen kasvaessa ja lainsäädännön muutoksen myötä enenevästi korjaavaan työhön. Lastensuojelun perhetyössä on aina pohjalla lastensuojelun asiakkuus, mikä ei ole tarkoituksenmukaista ja tarpeen tilanteissa, joissa perheellä on tarvetta tavanomaiseen apuun arjessa. Lastensuojelussa tehdään parhaillaan selvitystyötä, jonka tarkoituksena on arvioida uudelleen perhetukikeskuksen työn sisältö ja tehtävät lastensuojelun kokonaisuudessa. Perhetukikeskuksen työn arviointiin liittyy kysymys siitä, miten lastensuojelun painopistettä voidaan siirtää varhaiseen puuttumiseen peruspalveluissa ja avohuollon palveluihin. Sosiaalityön tulosalueen lastensuojelun menoista maksetaan vuosittain n tuki MLL:n lastenhoitopalvelun kuluihin Äänekoskella. Vanhuspalveluiden vastuualueelta ei ole moneen vuoteen myönnetty perinteistä kotiapua lapsiperheille (lasten hoito, sairaan lapsen hoito jne). Nykyiset henkilöstöresurssit kohdentuvat pääasiassa ikäihmisten perus- ja sairaanhoidollisiin tarpeisiin sekä nuorempien mm. mielenterveysasiakkaiden hoitoon. Paineet kotihoidon resurssien lisäämiseen kasvavat entisestään lähivuosina ikäihmisten määrän kasvaessa. Vuosittain kotihoidon asiakkaana on yksittäisiä lapsiperheitä mm. tehostetun perhetyön tukena viikonloppuisin. Kysyntää on ajoittain perinteisestä lastenhoidosta, jolloin kotihoidosta ohjataan vanhempia ottamaan yhteyttä MLL:ään lasten hoidon

3 järjestämiseksi. Lapsiperheille kohdennetusta kotiavustajasta on Äänekoskella lisääntyvää kysyntää. Kuntaamme syntyy keskimäärin 220 lasta vuosittain. Lapsiperheitä väestöstä on 40,3 % (5 643) ja vuotiaita lapsia on 4 632, heistä alle kouluikäisiä on Erityisesti niihin perheisiin, joissa on pieniä lapsia, kotihoitoapua kaivataan. Perusturvajohtajan ehdotus: Kunnissa on tehty erilaisia ratkaisuja kotihoitoavun/perhetyön tarjoamiseksi perheille. Kotihoidon perhetyöntekijä voi olla apuna perheissä, joissa tarvitaan tukea ja apua alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi. Perhetyö on vanhempien tukemista, neuvontaa ja ohjausta kasvatus- ja hoitotyössä, lastenhoitoa ja kotitöiden tekemistä yhdessä vanhempien kanssa. Äänekoskella tarvitaan voimavarojen suuntaamista varhaiseen vaiheeseen, jolloin ongelmat eivät ole vielä kasautuneet. Eri vastuualueiden yhteistyöllä voidaan päästä tilanteeseen, jossa lapsiperhe saa apua nopeasti. Pitkällä aikavälillä palvelujen painopistettä tulee siirtää raskaasta lastensuojelusta peruspalveluissa annettavaan ehkäisevään työhön kuten lapsiperheitten kotiapuun. Perusturvatoimiala tulee kuluvan vuoden loppuun mennessä valmisteltavana olevissa palvelurakenneprosesseissa aktiivisesti hakemaan keinoja, joilla perheiden tilapäisiin kotiavun tarpeisiin voitaisiin vastata henkilöstön määrää lisäämättä. Vammaisille asiakkaille suunnattava kotipalvelu voi useassa tapauksessa toimia henkilökohtaista avustamista tarkoituksenmukaisempana ja kustannuksiltaan edullisempana vaihtoehtona. Avun tarjoamista on vaikeuttanut vanhuspalvelujen jatkuvasti kasvanut kotihoidon tarve, joka väistämättä on vienyt kotihoidon resurssit lähes kokonaan. Kun väestö edelleen ikääntyy, ja hoito painottuu avopalveluihin, ei kotipalvelujen laajentaminen uusiin asiakasryhmiin ole nykyisellä henkilöstömäärällä mahdollista. Asiaan pyritään saamaan parannusta asteittain esim. palvelusetelin käyttöä kohdentamalla, ja arvioimalla resursoinnin kokonaismäärää ja kohdentumista myös vammaispalvelujen kokonaisuudessa. Annetaan valtuustoaloitteen johdosta yllä oleva lausunto. Hyväksyttiin. KHALL 53 Vammaisneuvosto käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessaan , 49. Vammaisneuvoston lausunnon mukaan Äänekosken kaupungissa on ollut työsuhteessa omaishoidon lomittaja tilapäisratkaisuilla vuoteen Tämä

4 Kaupunginjohtajan ehdotus: vammaispalveluissa oleva omaishoidonlomittajan vakanssi voitaisiin vakinaistaa nimikkeellä kodinhoitolomittaja. Näin saadaan yksi peruskodinhoitotyötä tekevä ja arkielämän tilanteita tukeva pysyvämpi työntekijä vammaisten perheiden ja yksinasuvien erityistarpeita varten. Perinteinen kodinhoitotyön palauttaminen on yksi tavoite. Vammaispalveluihin on syytä sisällyttää vakinaistettavan toimen ohella yksi lisävakanssi, johon palkataan kodinhoitotyötä ja vammaispalveluja sekä vammaisneuvoston sihteerin tehtävää tukeva henkilö työllistämistukiratkaisujen avulla toistaiseksi. Lisäksi vammaisneuvosto toteaa, että Äänekosken kaupungilla on valmisteilla vanhuspuolelle jäävän omaishoidonlomittajan vakanssin vakinaistaminen vuoden 2009 alkupuolella. Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että perinteinen kodinhoitotyö tulee palauttaa osaksi perusturvan palveluja tukemaan kaupunkilaisten arkielämän erityistarpeita. Vanhusneuvosto käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessaan , 35. Vanhusneuvoston kanta on, että perinteistä kodinhoitoapua tulisi järjestää lapsiperheille, vanhuksille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille. Perinteiset kodinhoitajat lapsiperheiden tukena ja kotiavustajat vanhusten ja vammaisten tukena tulisi palauttaa takaisin perusturvaan ammattiryhminä, sillä esim. vanhukset kaipaavat ja tarvitsevat siivousapua kotiin. Etenkin ne vanhukset, peruskansaneläkkeellä elävät, joilla ei ole varallisuutta tai muuten kykyä ostaa siivouspalvelua yksityiseltä kotipalveluyrittäjältä. Vanhusten ja vammaisten palvelurakennetta on viime vuosina muutettu Äänekoskella aiempaa enemmän kotona asumista tukevaksi. Vuosina Äänekosken kaupunki on perustanut kotihoidon avopalveluihin 2 uutta sairaanhoitajan tointa ja 10 uutta hoitajan tointa (mm. vakinainen omaishoidon lomittaja). Lisäksi osa-aikaisia toimia on muutettu kokoaikaiseksi. Vakinaisia varahenkilöitä palkkaamalla on pyritty turvaamaan palvelujen saatavuus entistä paremmin. Palveluseteli avopalveluissa otettiin käyttöön vuonna Palvelusetelin avulla turvataan mm. palvelun nopea saatavuus esim. kotiutustilanteessa. Vakinaisten, pysyvien ratkaisujen lisäksi avopalveluissa on tilapäisiä palkkatuella palkattuja työntekijöitä mm. vammaispalvelun omaishoidon lomittajana. Edellä mainituilla kotihoidon palveluilla turvataan henkilökohtainen hoiva kotiin. Äänekoskella on tarjolla yksityistä ja kolmannen sektorin tarjoamaa palvelua ns. tukipalveluihin (siivouspalvelut yms.). Lastensuojelun palvelurakennetta käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa kevään 2010 aikana. Tässä yhteydessä ratkaistaan resurssien kohdentaminen. Merkitään tiedoksi perusturvalautakunnan, vammaisneuvoston ja

5 vanhusneuvoston valtuustoaloitteesta antamat lausunnot. Lausuntojen perusteella kaupunginhallitus toteaa, että Äänekoskella tarvitaan voimavarojen suuntaamista varhaiseen vaiheeseen, jolloin lasten ja perheiden ongelmat eivät ole vielä kasautuneet. Se edellyttää eri vastuualueiden yhteistyön lisäämistä. Palvelujen painopistettä on siirrettävä raskaasta lastensuojelusta peruspalveluissa annettavaan ehkäisevään työhön kuten lapsiperheiden kotiapuun. Perusturvatoimialan tulee palvelurakenneprosessien kehittämistyössä hakea aktiivisesti keinoja, joilla perheiden tilapäisiin kotiavun tarpeisiin voitaisiin vastata henkilöstön määrää lisäämättä. Kaupunginhallitus toteaa myös, että kotihoidon resurssien riittävyys ja kohdentaminen on tulevaisuudessa haastavaa ottaen huomioon vanhusten lukumäärän lisääntymisen. Vanhusten ja vammaisten palveluissa perusturvatoimialan on edelleen etsittävä keinoja palvelurakenteen muuttamiseen ja palvelujen kehittämiseen siten, että vanhukset ja vammaiset voivat saada riittävästi henkilökohtaisia hoivapalveluja kotiin. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Hyväksyttiin. KVALT 23 Kaupunginvaltuuston päätös: Asia palautettiin yksimielisesti kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. PETUR 45 Sosiaalityön tulosalueella on toteutettu seuraavat asiat tavoitteena vahvistaa lapsiperheitten ja vammaisten varhaisen tuen ja kotiin annettavan avun työmuotoja: Osana lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä perusturvalautakunta on esittänyt perhetukikeskuksen lastenkotitoiminnan lakkauttamista ja työn kohdentamista vanhemmuuden tukeen ja perheitten tukemiseen kotona ja omassa arjessa. Uudessa toimintamallissa yhtenä työmuotona on matalan kynnyksen lapsiperheitten kotiapu, jota tarjotaan tilanteissa joissa vanhempien omat voimat eivät tilapäisesti riitä. Palvelurakennemuutoksen linjaus on hyväksytty kaupunginhallituksessa , ja muutoksen jatkovalmistelu aloitetaan kuluvana syksynä. Toteutusajankohta on riippuvainen

6 tilaratkaisusta niin, että arvoin mukaan se voisi olla ajankohtainen vuoden 2011 loppupuolella. Vammaispalvelussa on käynnistetty vuoden kestävä kehittämiskokeilu, jossa kuntoutusohjaajan työpanosta suunnataan aiempaa enemmän vammaispalvelun asiakkaina olevien lapsiperheitten konkreettiseen arjen tukemiseen ja lasten kanssa työskentelyyn. Tämä työmuoto tarjoaa vammaisen lapsen vanhemmille tilaisuuden asiointiin, lepoon ja ajan antamiseen perheen muille lapsille. Henkilöstöresurssi toteutukseen on saatu muuttamalla vammaispalvelutiimin sisäistä työnjakoa ja toimistotyön kohdentamista.vuoden 2010 alusta on lisätty myös vammaisten lasten tukihenkilötoimintaa. Vammaispalvelussa on edelleen palkkatuella määräaikainen vammaisavustaja, joka työskentelee vammaispalvelun asiakkaiden ja erityisesti omaishoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden kodeissa. Perusturvajohtajan ehdotus: Annetaan aloitteen johdosta yllä oleva lausunto kaupunginhallitukselle. Asia päätettiin jättää pöydälle. Liite nro 2 PETUR 94PETUR Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite kodinhoitajat takaisin lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi Kaupunginvaltuusto päätti /50, että Äänekoskelle perustetaan perhepal velukes kus, jossa järjestetään monimuotoisia lapsiperheitten ja las tensuoje lun palveluja. Per hetu ki keskus ny kyi sen toiminnan mukaise na las tensuojelun lai tosyk sik könä lak kaa. Edelleen päätettiin, että tämän linjauksen poh jalta ryh dytään valmis telemaan perhepalvelu keskuk sen henkilöstö raken netta, tar kempaa toimintasuunnitelmaa ja ta loussuunnitelmaa. Pe rusturva lautakunta esitti, että perhekeskuk sen tiloiksi Pitkäkatu 12 siten että tilojen peruskorjauksen suunnittelu ja korjaustyöt aloite taan talousar vion investointiohjelman mukaisesti välittömästi sen jäl keen, kun toi minnan muutosta koskeva linjaus päätös on saatu. Perhepalvelukeskuksen toimitilojen osalta asia jäi valtuustossa pöydälle ja päätettäväksi erillisellä päätöksellä syksyllä Lapsiperheiden kotipalvelu on suunniteltu toteutettavaksi osana perhekeskuksen toimintaa. Koska perhekeskuksen tila-asiaa ei ole ratkaistu, tulee lapsiperheitten kotipalvelu ottaa käyttöön etupainotteisesti ja liittää osaksi perhekeskusta myöhemmin. Vammaispalvelussa on kuluvan vuoden aikana järjestetty vammaisten lasten perheitten arjen tukea kohdentamalla toisen kuntoutus-

7 ohjaajan työpanos selkeästi perheissä tapahtuvaan toimintaan. Säännöllisen avun piirissä on kymmenen perhettä ja toiset kym menen satunnaisemmin. Vammaisilla lapsilla ja heidän perheil lään on las ten hoitoon ja toimintaan heidän kanssaan liittyviä erityi siä tarpeita, joten työ edellyttää omaa osaamistaan. Vammaisten lasten perhetyö on jatkossakin tarkoituksenmukaista tältä osin toteuttaa pääsääntöisesti osana vammaispalvelua. Perhepalvelujohtaja, vanhuspalvelujen johtaja ja sosiaalityön johtaja ovat valmistelleet suunnitelman lapsiperheiden kotipalvelun aloittamisesta Äänekoskella vuoden 2011 alusta. Säädöspohja Sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 mukaan kunnan on huolehditta va kotipalvelun jär jestämisestä sosiaalipalveluna. Sosiaalihuoltolain 20 mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Sosiaalihuoltolain 21 perusteella kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, per hetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suo riutuakseen 20 mukaisista asioista. Mitä lapsiperheitten kotiapu on? Lapsiperheitten kotipalvelu on lyhytaikaista, tilapäistä perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua, joka on tarkoitettu kun nan alu eella asu ville kaikille lapsiperheille. Sen tarkoitus on tukea perheitten omatoimista selviytymistä. Lapsiperheitten ko ti pal ve lua jär jes te tään määrärahojen puit teis sa ja mikäli ky syntä on re surs se ja suu rempaa, se koh den ne taan eni ten apua tar vitsevil le. Kotipalveluun kuuluvat päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät ja lastenhoito, kasvatuksessa ohjaaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. Avun tarve arvioidaan ennen työskentelyn aloittamista. Kotipalvelun myöntäminen Tarpeen lapsiperheitten kotipalvelusta voi ilmaista perhe itse ottamalla yhteyttä lapsiperheitten kotipalvelun työntekijään. Ohjausta ja neuvontaa palvelun piiriin voi saada esimer kik si äi tiys- ja las tenneuvolasta, päivähoidosta ja sosiaalityöstä. Lastensuojelulakiin on tehty esitys täsmennyksestä kunnan velvollisuuteen järjestää lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiak kaille avohuol lon tukitoimia. Esityksen mukaan, mikäli lastensuojelun so siaa li työn te ki jä ar vioi kotipalvelun vält tä mättömäksi lapsen tervey den

8 ja kehit ty mi sen kan nalta ja kirjaa sen lapsen lastensuojelun asiakassuunnitelmaan, jär jestetään palvelu sen mukaisena. Myöntämisperusteet Lapsiperheitten kotipalvelu on harkinnanvaraista palvelua ja sen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Kotipalvelun myöntäminen tapahtuu perheiden erilaiset tilanteet ja omien toimintaedellytysten eroavaisuudet huomioiden. Kotipalvelua voi saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: raskaus ja synnytys monikkoperhe vauva- ja pikkulapsivaiheessa perheessä on kriisi lapsen sairaus tai vamma vanhemman sairaus tai vamma vanhemman uupumus vanhemman masennus vanhemman asiointi, esim. sairaala- ja terapiakäynnit Kotipalvelua ei voida myöntää: pelkkä siivouksen tarve äkillinen lapsen sairastuminen tilanteissa, joissa vanhemmilla on oi keus jäädä hoitamaan lasta kotona tehtävä etätyö opiskelu ja luennolla käynti vanhempien harrastukset henkilökohtaisen avustajan tarve Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon mm. avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada apua lähiverkostolta tai yksityisiltä palvelun tuottajilta. Asiakasmaksu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (1992/912) 3 mukaan tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Lapsiperheitten kotipalvelusta peritään käynnin pituuden mukaan määräytyvä maksu seuraavasti: tunnit /kerta 0-2 h 8, h 12,00 yli 5 h 20,00 Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa mikäli maksun periminen vaarantaa perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksua voi-

9 daan alentaa tai se voidaan jättää perimättä myös huollolliset näkökohdat huomioiden. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 ). Kun lastensuojelun sosiaalityöntekijä on arvioinut kotipalvelun lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömäksi ja kirjannut sen avohuollon suunnitelmaan, noudatetaan asiakasmaksun suhteen lastensuojelulaista mahdollisesti tulevia määräyksiä. Perusturvajohtajan ehdotus: Järjestämistapa Lapsiperheitten kotipalvelua järjestetään vuonna 2011 osana lasten ja perheitten palvelujen toimintaa ja toiminnasta vastaa perhepalvelujohtaja. Koska toimintaa pilotoidaan ja kerätään tietoa palvelun vastaista järjestämistä varten, toiminnalle nimetään ohjausryhmä jos sa on ko ti hoidon, perhepalvelujen ja sosiaalityön edustus. Lapsiper heitten ko tipalvelu siirretään osaksi perhekeskusta sen aloi tettua toi min tansa. Lapsiperheitten kotipalvelua varten palkataan 1 määräaikainen työntekijä jol la on tehtävään soveltuva koulutus (esimerkiksi lähihoi taja) ja riittävä ko kemus. Lapsiperheitten kotipalveluun ei ole varat tu erillistä määrärahaa vuodelle Toiminta rahoitetaan v siten, että lapsiperheitten kotipalveluun/lasten ja perheitten palvelut siirretään vanhuspalvelujen kotihoidon pal ve lusete liin koh den ne tusta mää rä ra has ta , sosiaalityön tulosalueen muun lastensuojelun mää rärahasta ja perhepalveluista ( sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ) Lapsiperheitten kotipalvelua järjestetään osana perusturvan lasten ja perheitten palvelujen toi min taa esitetyn suunnitelman mukaisesti ajalla Hyväksyttiin.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kodinhoitajia lapsiperheiden tueksi

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kodinhoitajia lapsiperheiden tueksi Kaupunginvaltuusto 41 16.06.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 234 04.08.2008 Perusturvalautakunta 84 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 52 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 22 08.03.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi Kaupunginvaltuusto 49 28.08.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 283 15.09.2008 Perusturvalautakunta 83 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 53 15.02.2010 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite:

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 15.12.2010 kello 15:00-16:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 92 Kokouksen

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 26.01.2016 5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 SOSTER 78 Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014)

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU- SEMINAARI 16.10.2012. Saavatko lapsiperheet kodinhoitopalveluja kunnissa?

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU- SEMINAARI 16.10.2012. Saavatko lapsiperheet kodinhoitopalveluja kunnissa? LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU- SEMINAARI 16.10.2012 Saavatko lapsiperheet kodinhoitopalveluja kunnissa? Marja-Leena Stenroos 16.10.2012 Mitä kotipalvelu on Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Perusturvan vastuualueiden esitykset henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 ovat:

Perusturvan vastuualueiden esitykset henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 ovat: Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 PETUR 27.09.2017 64 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä

Lisätiedot

Lapset ja perheet Kaste-hankkeen yhtenä kehittämiskohteena on lastensuojelun perhehoidon vahvistaminen maakunnassa.

Lapset ja perheet Kaste-hankkeen yhtenä kehittämiskohteena on lastensuojelun perhehoidon vahvistaminen maakunnassa. Perusturvalautakunta 31 19.05.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 177 31.05.2010 Lastensuojelun palvelurakenteen kehittäminen PETUR 31 Lähtökohdat kehittämistyölle Vuoden 2008 alusta voimaan tullut lastensuojelulaki

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN (päivitetty 25.2.2015)

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN (päivitetty 25.2.2015) LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN (päivitetty 25.2.2015) LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET Lapsiperheiden kotipalvelun saamisen perusteet on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4876/2015 05.05.00 105 Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti Valmistelijat / lisätiedot: Raija Vanhatalo, puh. 046 877 2774 Elina Palojärvi,

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit

MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit 2015 Sisällys 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN KRITEERIT... 2 1.2 Kotipalvelu voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä... 2 1.3 Mihin tarpeeseen lapsiperheiden kotipalvelua

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 3934/05.01.00/2012 149 Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalvelujen selvittämisestä (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Raija Vanhatalo,

Lisätiedot

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 60 08.09.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 287 15.09.2008 Perusturvalautakunta 86 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 55 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 25 08.03.2010 Keskusta-oikeisto

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 5 0.03.04 Kunnanvaltuuston 7 07.04.04 valmistelutoimikunta Perusturvalautakunta 60 5..06 Kunnanhallitus 0 09.0.07 Kunnanvaltuusto 8 06.0.07 Vastaus valtuustoaloitteeseen 3/04, Ikäihmisten

Lisätiedot

Viestejä valvontakentältä

Viestejä valvontakentältä Viestejä valvontakentältä Kotiin annettavat palvelut lapsiperheiden osalta 12.12.2016 1 Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisen kotipalvelun saatavuus Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella (säännöstöä

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT LÄHTIEN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT 1.2.2012 LÄHTIEN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET Lapsiperheiden kotipalvelun saamisen perusteet on määritelty sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 )

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) Lapsen ollessa vähintään 8 kk ja enintään 3 vuotta. Kun omat keinot vauvan/lapsen unirytmin löytymiseen eivät enää auta. Kun neuvolasta saatuja neuvoja on kokeiltu kotona. Mitä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 56/70.702/2006

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 56/70.702/2006 Perusturvalautakunta 140 17.12.2008 Joutsan kunnanhallitus 3 12.01.2009 Perusturvalautakunta 60 24.06.2009 Perusturvalautakunta 40 23.06.2010 Perusturvalautakunta 70 27.10.2010 Joutsan kunnanhallitus 227

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 3934/05.01.00/2012 Kaupunginhallitus 149 6.5.2013 84 Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalvelujen selvittämisestä Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Yhtymähallitus 219 28.10.2014 Yhtymähallitus 55 23.03.2016 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall 28.10.2014 219 Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.3.2015 16, liite SIILINJÄRVEN KUNTA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISKRITEERIT JA ASIAKASMAKSUT 1.4.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.3.2015 16, liite SIILINJÄRVEN KUNTA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISKRITEERIT JA ASIAKASMAKSUT 1.4. Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.3.2015 16, liite SIILINJÄRVEN KUNTA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISKRITEERIT JA ASIAKASMAKSUT 1.4.2015 ALKAEN Sisältö 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus NETTI SIVUJEN UUDISTUS LAPSIPERHDEN PALVELUT Apua lapsiperheille (Hätätilanne) Äitiys-ja lastenneuvola Isyysasiat Päivähoito Esiopetus Koulut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

JIK- PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN KRITEERIT

JIK- PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN KRITEERIT 2013 JIK- PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN KRITEERIT Koonnut: ENSIO-PROJEKTI Reetta Kananoja Työryhmä: Kotihoidon ja neuvolan työntekijöiden edustajat ja vastuuhenkilöt. 1

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA Lapsiperheiden kotipalvelu (sosiaalihuoltolaki 19 ) Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisella lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että Uuden Äänekosken vammaispoliittinen ohjelma laadittaisiin ajalle siten, että:

Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että Uuden Äänekosken vammaispoliittinen ohjelma laadittaisiin ajalle siten, että: Vammaisneuvosto 26 17.09.2007 Kaupunginhallitus, julkinen 31 21.01.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 311 31.08.2009 Perusturvalautakunta 80 30.09.2009 Perusturvalautakunta 95 28.10.2009 Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT 1.3.2015 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite Sivu 2 / 6 SISÄLLYS LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT 1.3.2015 ---------- 3 Hakeminen -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin:

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin: LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mukaista palvelua lapsiperheille, painopisteenä ovat alle kouluikäisten lasten perheet ja vauvaperheet.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Perheohjaajien vakinaistaminen / Arviointi perhepalveluverkoston vaikuttavuudesta vuosina

Perheohjaajien vakinaistaminen / Arviointi perhepalveluverkoston vaikuttavuudesta vuosina Yhteistoiminta-alueen sosiaalija 67 02.06.2016 terveyslautakunta Henkilöstöjaosto 103 26.09.2016 Kaupunginhallitus 219 10.10.2016 Perheohjaajien vakinaistaminen / Arviointi perhepalveluverkoston vaikuttavuudesta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät)

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät) Sos.- ja terv.lautakunta 16 25.02.2014 Kaupunginhallitus 67 10.03.2014 Kaupunginhallitus 134 28.04.2014 Sos.- ja terv.lautakunta 42 27.05.2014 Kaupunginhallitus 283 09.06.2014 Kaupunginvaltuusto 67 18.08.2014

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010

Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010 Lastensuojelusuunnitelma vuosille 2010-2012 1580/05.08/2010 Sote 23.2.2010 22 Valmistelija:

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa

Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa Kotipalvelut tukevat itsenäistä asumista ja toimintakykyä Kunnat tarjoavat kotipalveluja vanhuksille, lapsiperheille, vammaisille henkilöille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 09.06.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 67 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 17.12.2014 98 LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Yleistä Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa

Lisätiedot

Valtuusto 63 29.04.2013 Kunnanhallitus 177 20.05.2013 Kunnanhallitus 356 25.11.2013

Valtuusto 63 29.04.2013 Kunnanhallitus 177 20.05.2013 Kunnanhallitus 356 25.11.2013 Valtuusto 63 29.04.2013 Kunnanhallitus 177 20.05.2013 Kunnanhallitus 356 25.11.2013 VALTUUSTOALOITE / HYVINVOINTINEUVOLA -TOIMINNAN VAHVISTAMINEN / KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄ 243/11.116/2013 KVALT 63 Valtuutettu

Lisätiedot