PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY"

Transkriptio

1 PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY SELVITYSRAPORTTI Tekijä: Kukka Hammarström Tammikuu 2013

2 2 Kyselyn tarkoitus ja tavoitteet Tämä selvitysraportti perustuu Sosiaalipedagogiikan säätiön Pelirajat on-hankkeen vertaisryhmille suunnatun kyselyn tuottamiin vastauksiin. Kysely tehtiin osana ryhmien toiminnan arviointia. Kyselyn tavoitteena oli tuottaa tietoa vertaistuen ja kokemustiedon merkityksestä ongelmallisesti pelaavien auttamisessa sekä samalla niistä kokemuksista, joita heillä on erilaisista auttamismuodoista ja kohdatuksi tulemisesta. Kysely kohdistettiin Pelirajat on-hankkeen vertaisryhmätoimintaan syksyn 2012 aikana osallistuneille. Kyselyyn oli mahdollista vastata täyttämällä ja postittamalla lomake sekä vaihtoehtoisesti Internetissä. Raportti jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään kyselylomake ja tuotettu aineisto. Toisessa osassa käydään läpi kyselyn tuottamat vastaukset. Viimeisessä osassa tehdään yhteenveto kyselyn tuloksista ja liitetään ne osaksi laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ongelmallisesti pelaaville suunnatun hoito- ja auttamisjärjestelmän osalta, erityisesti vertaistuen näkökulmasta. Taustatietona käytettyä kirjallisuutta ja muita lähteitä koskevat tiedot löytyvät raportin liiteosasta. Kyselylomakkeen ja tuotetun aineiston kuvailu Kysely tuotti kaikkiaan 12 vastausta, joista kaksi Internet-lomakkeen kautta. Miehiä vastaajista oli yhdeksän ja naisia kolme. Vastaajien ikäryhmät jakautuivat seuraavasti: vuotiaita oli kaikkiaan kuusi, vuotiaita neljä ja yli 65-vuotiaita kaksi. Ryhmänohjaajia vastaajista oli viisi. Vastaajien ikäryhmäjakauma % 17 % 50 % 33 % 0 % Kuva 1. Vastaajien ikäryhmäjakauma

3 3 Kyselylomake koostui johdannosta ja kysymysosasta. Johdannosta kuvailtiin kyselyn tarkoitus, luottamuksellisuuteen liittyvät seikat sekä vastaamista koskevat käytännön ohjeet. Kysymysosa sisälsi vastaajan taustatietoja kuvaavan valikon ja 9 kysymystä, jotka oli jaettu kolmeen aihealueeseen. Viimeisessä kohdassa oli myös mahdollisuus vapaalle kommentoinnille. Kyselylomake löytyy kokonaisuudessaan raportin liiteosasta. Lomakkeen aihealueet ja kysymykset olivat seuraavat: Suhtautuminen ongelmallisesti pelaavaan 1. Miten sinuun on suhtauduttu kun olet hakenut apua peliongelmaan? 2. Millaisia kokemuksia sinulla on erilaisista auttamismuodoista? (esim. vertaisryhmät, GA, ammattiapu, tukihenkilöt) 3. Mikä mielestäsi on auttanut ja miksi? 4. Mikä madaltaisi kynnystä hakea apua? 5. Miten ongelmallista pelaamista pitäisi mielestäsi Suomessa hoitaa? Kokemustieto 6. Mitä annettavaa vertaisella on ongelmallisesti pelaavalle? 7. Kuka voi kutsua itseään kokemusasiantuntijaksi? Vertaisryhmän ohjaaminen 8. Miksi lähdit Pelirajat on-ryhmänohjaajaksi? 9. Mitä ryhmän ohjaaminen on sinulle antanut? Vapaa kommentit Haluatko kertoa jotain, jota emme ole vielä kysyneet? Vastaajien kokemuksia ongelmallisesta pelaamisesta Seuraavassa käydään läpi kyselyn tuottamia vastauksia. Vastauksiin ovat vaikuttaneet vastaajien henkilökohtaiset tulkinnat kysymysten luonteesta ja tapa jäsennellä käsiteltyä aihepiiriä. Tästä syystä kysymysten tulkinnoissa on vaihtelevuutta ja lomakekohtaiset vastaukset ovat monilta osin päällekkäisiä sekä toisiinsa limittyviä. On myös tärkeää huomioida, että vastaajat kuvaavat henkilökohtaisia kokemuksiaan ja heidän vastauksensa muodostavat kokonaisuuden, jonka osa-alueita tulee viime kädessä lähestyä suhteessa toisiinsa. Käsitellyn aihealueen lopussa on esimerkkejä vastaajien omista kommenteista.

4 4 Suhtautuminen ongelmallisesti pelaavaan ja kokemukset eri auttamismuodoista Valtaosa vastaajista oli kokenut, että suhtautuminen apua hakiessa oli ollut myönteistä. Muutama vastaajista totesi suhtautumisen olleen vaihtelevaa tai jopa kielteistä kohtaavasta tahosta riippuen. Suurimalla osalla vastaajista (10/12) oli kokemusta useammasta erilaisesta auttamismuodosta. Osassa vastauksia eri auttamismuotoja oli eritelty ja kuvattu tarkemmin, osassa ne oli jätetty vain yleisemmän maininnan varaan. Nimeltä mainittuja toimijoita olivat muun muassa: Pelirajat on-hanke, A-klinikka (terapeutit ja ryhmät), GA-ryhmät (Nimettömät pelurit), Peliklinikka, Sospedin Mape-projekti, Hietalinna-yhteisön Rapeli-projekti, akuutti- ja intervallityyppinen laitosmuotoinen peliriippuvuuskuntoutus (mainittu Tyynelä) sekä erilaiset mielenterveyspalvelut, terveyskeskus, työterveyshuolto ja tukihenkilöt. Myönteisiä kokemuksia liittyi kaikkiin mainittuihin auttamismuotoihin, mutta niissä oli myös vaihtelevuutta. Muutamat vastaajista kokivat kohdanneensa osaamattomuutta tai kyseenalaista suhtautumista esimerkiksi A-klinikan ja työterveyshuollon puolelta. A-klinikan ongelmapelaajien ryhmää kommentoitiin yhdessä vastauksessa hyväksi, mutta pohdittiin perustuiko apu vain kirjatietoon vetäjien ollessa koulutettuja ammattilaisia. Eräs vastaaja totesi myös, että GA-ryhmän vertaistuki oli tärkeä, muttei olisi itse halunnut sekoittaa mitään uskonnollista asiaan. Vastauksissa mainittiin myös yksilöterapia sekä mielenterveyspalveluiden käyttö, mutta kaikista ei käynyt ilmi kohdistuivatko ne suoraan ongelmapelaamisen hoitoon vai esimerkiksi muihin mielenterveysongelmiin. Muihin riippuvuuksiin tai päihteiden käyttöön ei viitattu yhdessäkään vastauksessa. Yksi vastaaja mainitsi myös ongelmallisen pelaamisen hoitoon tarkoitetun lääkehoidon, mutta ei ollut vielä vakuuttunut oman kokemustietonsa pohjalta niiden toimivuudesta. Neljä vastaajaa mainitsi läheiset, kuten perheen tai ystävät. Yksi vastaaja totesi peliongelman olevan omalle perheelle tabu. Kahdessa vastauksessa mainittiin ystävien tai ystävä/vertaisen tuki. Eräs vastaaja kertoi myös, että peliongelmaisten kuntoutusjakso oli avannut läheisen näkökulman asiaan. Minut on otettu avoimesti vastaan eikä ole tuomittu siitä, että olen peliongelmainen. On ymmärretty ongelmani vakavuus ja oltu kiinnostuneita auttamaan. Suhtautuminen ollut myönteistä ja ollaan oltu iloisia, kun on uskaltanut tunnustaa ongelman. Riippuu paikasta. Osassa ollaan sitä mieltä, että kyse on vain luonteen heikkoudesta. Kysymys koskien sitä, mikä on auttanut ja miksi, oli selvästi tulkittu kahdella tavalla. Osa vastaajista yhdisti kysymyksen erilaisten auttamismuotojen arviointiin, osassa se oli tulkittu enemmän henkiseksi ja tunnetiloihin liittyväksi asiaksi. Sellaisia olivat esimerkiksi ongelman tunnustaminen ja rehellisyys itselle sekä oma ja riittävä halu saada pelaaminen hallintaan. Kaikki vastaajat mainitsivat vertaistuen tärkeimmäksi tai erittäin tärkeäksi avuksi. Useissa vastauksissa ei eritelty vertaisryhmiä, -tukea tai tukihenkilöitä sen tarkemmin toisistaan. Muutamassa vastauksessa kerrottiin, että paras apu oli ollut vertaistuki yhdistettynä esimerkiksi terapeutin asiantuntemukseen tai intensiivihoitoon. Yksi vastaaja

5 5 koki Peli poikki-ohjelman auttaneen parhaiten. Vertaistukea tullaan käsittelemään tarkemmin kohdassa Vertaistuki ja kokemustieto. Parasta on ollut vertaistuki; on saanut vaihtaa samankaltaisia kokemuksia tuntematta itseään huonoksi ihmiseksi. Terapeutin asiantuntemus yhdistettynä vertaistukeen. Puhuminen muiden saman ongelman kanssa painivien kanssa on tuonut ongelmaan ymmärrystä, ajatuksia, samankaltaisuuden kokemuksia ja ehdotuksia pelaamisen ehkäisemiseksi. Ongelmallisen pelaamisen hoitaminen Suomessa vastaajien näkemyksiä Vastaajien näkemykset siitä, mikä madaltaisi kynnystä hakeutua hoitoon ja miten ongelmallisesta pelaamista tulisi Suomessa hoitaa, olivat pitkälti samankaltaisia. Selkeimmin esiin nousseita teemoja olivat: ongelmallista pelaamista koskevan tiedottamisen ja avoimen julkisen keskustelun sekä näkyvyyden lisääminen, avun ja palvelujen kattava tarjoaminen myös matalan kynnyksen periaatteella sekä pelaamismahdollisuuksien konkreettinen rajoittaminen ja valvonta. Avun hakemiseen katsottiin vaikuttavan ongelman tunnustaminen ja rehellisyys itselle ja muille sekä esimerkiksi luottamus siihen, ettei oma asia leviä (tuki)ryhmän ulkopuolelle. Avun hakemista vaikeuttivat puolestaan liian pitkään ongelmista kertomatta jättäminen, pelko ja masennus sekä häpeä. Toinen vastaaja pohti, että julkisuudessa esiin tuodut omakohtaiset selviytymisprosessit voisivat rohkaista hakemaan apua. Mielenterveys- ja päihdepuolen ammattilaisten kouluttaminen kohtaamaan ongelmallisesti pelaavia sekä aihetta koskeva tiedottaminen työterveyshuollon puolella nousivat esiin muutamassa vastauksessa. Ongelmalliseen pelaamiseen erikoistunutta kriisiapua kaivattiin myös. Eräs vastaaja toivoi pelaamisen lopettaville enemmän apua toimeentuloon ja laskujen maksuun liittyen ja peräänkuulutti samalla velkajärjestelyjen kehittämistä nykyisestä. Muutama vastaaja oli lisäksi sitä mieltä, että ongelmallista pelaamista, ainakin sen mennessä liian pitkälle, tulisi lähestyä myös sairautena. Useassa vastauksessa toivottiin erityisesti vertaistuen ja ryhmien lisäämistä. Hoitotilaisuuksia pitäisi pitää enemmän esillä ja ehkä myös tarjota enemmän. (Ongelma)pelaaminen on Suomessa niin hirvittävän helppoa, joten myös tukiverkkojen pitäisi olla laajalti saatavilla. Peliongelma on vasta nyt alkanut tulla laajempaan tietoisuuteen, joten varmasti uusia aluevaltauksia ja kehitettävää on! Ainakin julkisuudessa esille tuodut omakohtaiset toipumis- ja selviytymisprosessit rohkaisisivat muita hakemaan apua. Peliongelmasta ja siihen liittyvistä haitoista rehellinen ja avoin esille tuonti tiedotusvälineissä (entistä laajempi).

6 6 Kattava vertaisryhmäverkosto ja asiantuntijapalveluiden tarjoaminen matalan kynnyksen periaatteella. Tiedon lisääminen esim. pelipisteisiin. Jos tosissaan haluaa lopettaa pelaamisen ja pystyy siihen, pitäisi olla jokin apu laskujen mahdolliseen maksamiseen ja toimeen tulemiseen. Tällä hetkellä velkajärjestelyt vaikuttavat olevan vähän sieltä tännepäin. Peliongelmaisia alkaa olemaan paljon ja vertaisryhmiä ja niiden vetäjiä tarvitaan. Samalla tavalla kuin Pelirajat on hoitaa eli vertaistuella. Vertaistuen merkitys ja kokemusasiantuntijuus Vastauksissa vertaistuella viitattiin sekä yleisellä tasolla saman kokemuksen jakamiseen että jo ongelmasta selvinneisiin vertaisiin. Vastaajat katsoivat vertaisen voivan antaa ongelmallisesti pelaavalle ennen kaikkea omaan kokemukseen perustuvan tiedon, tuen, ymmärryksen ja samaistumisen kokemuksen, ettei ole yksin ongelmansa kanssa. Vertainen voi myös auttaa ymmärtämään ongelman luonnetta ja olla itse esimerkkinä siitä, että ongelmasta voi selvitä ja mitä pelaamattomuus tuo tullessaan. Joissakin vastauksissa mainittiin vertaisen kokemukseen pohjaava käytännön tieto siitä, millä keinoin ongelmallisen pelaamisen voi saada hallintaan ja ehkäistä sitä tai selviytyä arjesta. Muutamassa vastauksessa todettiin, että vertaisen kanssa voi keskustella ilman leimautumisen pelkoa ja häpeää eikä hän moiti, vaan ymmärtää esimerkiksi ongelmaan liittyviä riippuvuus-retkahdus mekanismeja. Eräs vastaaja totesi myös, että vertainen voi antaa ymmärtää, että pelaaminen on sairaus. Kokemusasiantuntijaksi voi lähes kaikkien vastaajien mukaan kutsua itseään henkilö, joka on kokenut peliongelman ja selvinnyt siitä. Jotkut vastaajista painottivat myös sitä, että ongelman on täytynyt olla vakava ja se on saatu hallintaa eli peliura on jo selvästi takana. Muutamissa vastauksissa todettiin, että kokemusasiantuntijaksi voi kutsua itseään jokainen ongelmallisesti pelaaja, sellainenkin, jolla ongelma on vielä ns. päällä. Kaksi vastaajaa mainitsi koulutuksen ja toinen vastaaja oli tarkentanut asian seuraavasti: Kokemusasiantuntijaksi voi kutsua itseään henkilö, jolla on kokemusta (esim. peliongelmasta) ja joka on päässyt niskan päälle ongelmassaan ja ns. toipunut peluri. Haluaa jakaa oman tarinansa, tietoa ja tukea peliongelmasta kaikille joita kiinnostaa kuulla (esim. tietyille opintoryhmille, ammattihenkilöille, muille pelureille jne.) ja on saanut tähän jonkinlaisen kokemusasiantuntija-koulutuksen. Yhdessä vastauksessa mainittiin, että kokemusasiantuntijaksi voi kutsua itseään läheinen, joka on seurannut vuosia läheltä toisen ongelmallista pelaamista. Eräs vastaajista ei ollut määritellyt kokemusasiantuntijuutta lainkaan ja toinen oli vain todennut, että sitä on vaikea määritellä.

7 7 (Vertaisella on annettavana) Empatia, oman tarinan jakaminen, tsemppaaminen omalla esimerkillä, ymmärrys peliongelman luonteesta sekä riippuvuus-retkahdus mekanismien ymmärrys ja toivon jakaminen. Vertaisen kanssa on mahdollisuus keskustella ilman häpeää ja leimautumisen pelkoa. Samoja vaikeuksia kokeneen näkökulmat ja tuki auttaa ymmärtämään ongelman luonnetta paremmin. (Vertaisella annettavana) Omat kokemukset sekä pahassa, että hyvässä vaiheessa peliuraa. Se, että on joku jolle puhua ilman rautalankanippua. (Kokemusasiantuntijaksi voi kutsua itseään) Ainakin sellainen, joka on ollut ongelmapelaaja. vuosia ja on päässyt peliongelmastaan yli eli ei ole pelannut vuosiin ollenkaan tai vähän pelannut enää vuosiin ja uhkapelit eivät ole olleet enää missään vaiheessa ongelma niin kuin aikaisemmin. Toisaalta itseään kokemusasiantuntijaksi voi kutsua myös läheinen, joka on seurannut läheltä vuosia toisen ongelmapelaamista. Ehkä peliongelmainen myös voi kutsua itseään kokemusasiantuntijaksi, ehkä vaikka peliongelmaisella olisi vielä ongelma päällä. Kokemuksia vertaisryhmän ohjaamisesta Vastaajista oli ryhmänohjaajia kaikkiaan viisi ja heistä kaikki olivat vastanneet aihetta koskeviin kysymyksiin. Tämän lisäksi yksi ryhmäläinen oli kommentoinut asiaa. Vastaajat olivat lähteneet ryhmänohjaajiksi, koska halusivat auttaa saman ongelman kanssa painivia ja hyödyntää omakohtaisia kokemuksiaan. Myös oman pelaamattomuuden tukeminen ja mahdollisuus saada kokemusta ryhmänohjaamisesta esitettiin syyksi hakeutua ohjaajaksi. Yksi vastaaja kertoi, että oli halunnut omalle paikkakunnalleen aktiivisesti toimivan vertaisryhmän. Toinen vastaaja viittasi puolestaan siihen, että projektin (Pelirajat on-hanke) työntekijöiden asiallinen suhtautuminen häneen oli osaltaan vaikuttanut päätökseen hakeutua ohjaajaksi. Lisäksi eräs vastaaja pohti, että voisi lähteä ryhmänohjaajaksi, muttei ollut vielä saanut omaa pelaamista hallintaan. Halusin auttaa muita saman ongelman kanssa painivia. Halusin käyttää jotenkin hyödyksi kokemiani vaikeuksia. Halusin myös vahvistaa omaa pelaamattomuuttani vertaisryhmän avulla. Toivoin, että kaikkien ongelmasta kärsivien ei tarvitsisi kulkea yhtä pitkää ja vaikeaa peliuraa kuin minun. Ryhmän ohjaaminen oli antanut vastaajien mukaan paljon hyviä ja uusia kokemuksia. Niitä olivat esimerkiksi omien ja muiden kokemusten jakaminen yhdessä, onnistumisen kokemukset sekä käytännön kokemus ryhmän kanssa toimimisesta. Vastauksissa mainittiin myös uusiin ihmisiin tutustuminen, omien sosiaalisten taitojen kehittyminen sekä tiedon ja näkemyksen syveneminen asiasta. Viimeksi mainittu koski sekä ryhmään osallistuneita että siinä vierailleita asiantuntijoita (mm. läheisen,

8 8 velkaneuvojan ja A-klinikan terapeutin näkökulma). Eräs vastaaja kertoi lisäksi, että ryhmän ohjaaminen oli auttanut ymmärtämään erilaisia ihmisiä. Vertaistuen antaminen ja saaminen koettiin myös tärkeäksi. Onnistumisen kokemus sopivasta haasteesta tässä vaihein. Olen saanut olla vertaisena asiassa, joka on ollut itselleni ongelma pitkään. Saanut jakaa omaa kokemusta ja paikata sitä muiden kokemana. Syventänyt tietoa ja näkemystä ongelmasta. Saanut olla mukana kappaleen matkaa ihmisten kanssa, joita tämä pulma yhdistää. Ollut eduksi myös sosiaalisten taitojen suhteen. Paljon hyviä kokemuksia ryhmän kanssa toimimisesta. Itsevarmuutta sosiaalisiin tilanteisiin, esim. ryhmän edessä toimiminen. Vertaistukea ja mahdollisuus tutustua hienoihin ihmisiin hankkeen kautta. Vapaat kommentit Vastaajien oli lopuksi mahdollisuus vapaaseen kommentointiin, joista tähän on koottu varsinaisesti kyselyn aiheeseen liittyvät tekstit. Miksi pelaamista niin paljon vähätellään? Hyvällä asialla ollaan liikkeellä, työntekijät, ohjaajat ja ryhmäläiset. Ryhmä avarsi uusia positiivisia asioita ja mikä elämässä on tärkeää. En olisi kyllä koskaan ennalta edes osannut uneksia minkälaisen pläjäyksen todellisuusterapiaa ryhmässä saan! Yhteenveto Ongelmallisesti pelaavia on Suomessa noin Havahtuminen ongelmaan on tapahtunut vasta vähän aikaa sitten, joten myös tuki- ja auttamisjärjestelmä on vasta muotoutumassa. Myös erilaisten hoitomuotojen vaikuttavuutta, erityisesti vertaistuen osalta on kartoitettu Suomessa vielä vähän. Palvelukentän hajanaisuus ja yleisen tietämyksen taso ongelmallisesta pelaamisesta näkyy myös edellä kuvatussa tuoreessa kyselyaineistossa. Vastaajien näkemykset siitä, mikä madaltaisi kynnystä hakeutua hoitoon ja miten ongelmallisesta pelaamista tulisi Suomessa hoitaa, tiivistyivät seuraavasti: ongelmallista pelaamista koskevan tiedottamisen ja avoimen julkisen keskustelun sekä näkyvyyden lisääminen, avun ja palvelujen kattava tarjoaminen myös matalan kynnyksen periaatteella sekä pelaamismahdollisuuksien konkreettinen rajoittaminen ja valvonta. Jotta avun saaminen ja hoitoon ohjautuminen olisi

9 9 helpompaa, tulisi tiedonsaantia ja koulutusta lisätä erityisesti niiden ammattiryhmien kohdalla, jotka työssään kohtaavat ongelmallisesti pelaavia. Myös toiveita vertaisryhmien lisäämiseksi esitettiin. Lähes kaikilla vastaajilla oli kokemusta useista erilaisista tuki- ja hoitomuodoista. Kaikki vastaajat kertoivat kuitenkin vertaistuen olleen tärkein tai erittäin tärkeä apu. Kyselyaineistossa näkyi selvästi, että ongelmallisesti pelaavat on hyvin moninainen ryhmä. Henkilökohtaiset lähtökohdat sekä ongelman taustat ja seuraukset ovat aina yksilöllisiä ja näin myös se, mikä on auttanut saamaan ongelman hallintaan tai vähentämään sitä. Kiinnostavaa on, että vaikka monet kokivat saaneensa apua useilta eri tahoilta tai erilaisten hoitomuotojen yhdistelmistä, vertaistuki oli silti kaikissa vastauksissa mainittu merkittävänä tekijänä. Vertaisuuden erityisyys on yhteisen kokemuksen jakamisessa. Tärkeää vertaisuudessa on myös se, että keskustelua voidaan käydä ilman häpeää ja leimautumisen pelkoa. Pelirajat on-hankkeen ryhmissä ryhmänohjaajana toimivat ovat itse vertaisia. He jakavat omaan kokemukseensa perustuvaa tietoa ja tukea sekä toimivat rohkaisevana esimerkkinä siitä, että ongelmallisesta pelaamisesta voi selvitä. Toisaalta vertaisuus on myös tärkeää ohjaajille itselleen. Se voi tukea heidän omaa pelaamattomuuttaan, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja syventää tietämystä asiasta. Ryhmän ohjaaminen antaa mahdollisuuden jäsentää omia kokemuksia ja kanavoida ne myönteiseksi voimavaraksi: oman kokemuksen kautta voi auttaa muita. Ongelmallista pelaamista ja vertaistukea koskevissa näkemyksissä ja asenteissa voidaan nähdä selkeää vastakkainasettelua niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin tutkimus- ja toimintakentässä. Ammatillinen ja viranomaistoiminta nähdään erityisesti järjestö- ja vapaaehtoislähtöisen vertaistoiminnan kanssa vastakkaisina tai jopa kilpailevina auttamis- ja hoitomuotoina. Vertaisuudesta puhutaan usein myös täydentävänä tai tukevana toimintana. Tämän selvitysraportin aineisto kertoo kuitenkin selkeästi siitä, että tuki- ja hoitomenetelmien vaikuttavuus on aina yksilökohtaista ja vertaisuus näyttäytyy olennaisena osana ongelmallisesti pelaavien ja myös siitä selvinneiden auttamis- ja tukijärjestelmää. Kuten tästä selvitysraportista on käynyt ilmi, Pelirajat on-hankkeen vertaisryhmille suunnattu kysely tuotti tärkeää tietoa vertaistuen ja kokemustiedon merkityksestä ongelmallisesti pelaavien auttamisessa sekä samalla erilaisista auttamismuodoista ja kohdatuksi tulemisesta. Suoritetun kyselyn ja tämän raportin perusteella voidaan esittää, että Pelirajat on hankkeen puitteissa olisi jatkossa mahdollista kartoittaa laajemmin vertaistuen ja kokemustiedon merkitystä sekä ongelmallisesti pelaavien että heidän läheistensä auttamisessa. Näin voitaisiin myös tuottaa ajankohtaista ja kehittämistyön kannalta olennaista tietoa vapaaehtoisen vertaistuen ja kokemustiedon sijoittumisesta ongelmallista pelaamista koskevaan, tuki- ja auttamistyön palvelukenttään.

10 10 LIITE 1 Lähteet Kirjallisuus Binde, Per 2012: A Mutual Support Group for Young Problem Gambler. (A post-print of an article published in the International Journal of Mental Health and Addiction, 2012, vol. 10, no. 4, pp ) Osoite: Gomes, K & Pascuel-Leone, A Primed for change: Facilitating Factors in Problem Gambling Treatment. Journal of Gambling Studies, 25. Huotari, Kari Sattumanvaraisuudesta koordinointiin : Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 21/2009. Lund, Pekka Rahapeliongelma. Yksilölle jätetty taakka. Ps-kustannus. Luostari, Johanna Itsensä löytäjät, Järkeilijät ja Turvaverkon rakentajat. Kolme tarinatyyppiä rahapeliongelman syistä ja selättämisestä. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, Maailman kulttuurien laitos, Uskontotiede. Matthies, A-L & Kotakari, U. & Nylund, M. (toim.) Välittävät verkostot. Vastapaino. Munn-Giddings, C. & McVikar, A Self Help Groups as Mutual Support: What Do Carers Valua? Health and Social Care in Community 15(1). Blackwell Publishing Ltd. Murto, Antti Peliongelmaisten hoito päihdehuollossa, sattuma vai tarkoitus. Tutkielma ongelmapelaajien hoitoon sijoittumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan laitos, sosiaalityö. Pitkänen, Minna Peliongelmaisten hoito Suomessa. Työntekijöiden haastattelu. Pro gradututkielma. Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, hoitotiede, terveystieteiden opettajan koulutus. Ränninranta, Riikka Ongelmapelaajien vertaistukiryhmien moniääninen vuorovaikutus. Pro gradu-tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden laitos.

11 11 Muut lähteet Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Rahapelihaitat-sivusto (http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/aiheet/tietopaketit/pelihaitat) (pelihaittoihin keskittyvä matalan kynnyksen info- ja tukipiste) (A-klinikka säätiö) (Gambler Anonymous, GA) (Peliongelmissa auttava palvelukokonaisuus) (Sovatek säätiö) (Pelitoiminnan tutkimussäätiö) Ulkomaiset (Journal of Gambling Issues) (Gambling Research Australia) (Spelberoendes riksförbund)

12 12 LIITE 2 Arvoisa Pelirajat on-toimintaan osallistuva/osallistunut Pyydämme sinulta kokemuksia ongelmallisesta pelaamisesta, jotta voimme kehittää Pelirajat ontoimintaa. Tulemme käyttämään vastauksia myös suunnitteilla olevan tietokirjan aineistona. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole ja yksikin vastaus on merkittävä. Risut ja ruusut ovat yhtä tärkeitä. Jatka tekstiä tarvittaessa kääntöpuolelle. Vastausten käsittely on ehdottoman luottamuksellista, eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Hankkeen työntekijöitä ja tietokirjan kirjoittajia sitoo vaitiolovelvollisuus. Hankejohtaja Jari Hartikainen auttaa tarvittaessa. Hänet tavoittaa numerosta ja sähköpostitse Vastaa viimeistään klo 12 mennessä osoitteessa tai lähetä lomake osoitteeseen: Sosped säätiö / Pelirajat on Elimäenkatu 25-27, Helsinki Taustatiedot Mies Nainen Ryhmäläinen Ohjaaja Ikä: Suhtautuminen ongelmallisesti pelaavaan 1. Miten sinuun on suhtauduttu kun olet hakenut apua peliongelmaan? 2. Millaisia kokemuksia sinulla on erilaista auttamismuodoista? (esim. vertaisryhmät, GA, ammattiapu, tukihenkilöt) 3. Mikä mielestäsi on auttanut ja miksi? 4. Mikä madaltaisi kynnystä hakea apua? 5. Miten ongelmallista pelaamista pitäisi mielestäsi Suomessa hoitaa?

13 13 Kokemustieto 6. Mitä annettavaa vertaisella on ongelmallisesti pelaavalle? 7. Kuka voi kutsua itseään kokemusasiantuntijaksi? Vertaisryhmän ohjaaminen (vastaa vain, jos olet ohjannut ryhmää) 8. Miksi lähdit Pelirajat on-ryhmänohjaajaksi? 9. Mitä ryhmän ohjaaminen on sinulle antanut? Vapaat kommentit Haluatko kertoa jotain, jota emme ole vielä kysyneet?

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY Vertaistuki omaisryhmissä tutkimusprojekti www.omaiset-tampere.fi/vertaistuki Miia Männikkö p.040/722 4292 miia.mannikko@omaiset-tampere.fi VERTAISTUKI - tutkittua

Lisätiedot

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Pokeri ja emootiot Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Internetin villit pelikuviot -seminaari Tiistai 11.12.12 Esityksen sisältö Pokeripelin

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Ikäihmisten rahapelaaminen

Ikäihmisten rahapelaaminen Ikäihmisten rahapelaaminen TERVE-SOS 2009, Helsinki Johanna Järvinen-Tassopoulos, erikoistutkija Päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö 14.5.2009 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 1. Aluksi Marketin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka VALTAKUNNALLISET OSAAMISKESKUSPÄIVÄT 29.8.2013 Jyväskylä 26.8.2013 Peliklinikka 26.8.2013/TJ 1 Peliklinikka

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä

Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 Tiina Saarinen

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA Yksi tapa auttaa päihde- ja mielenterveysongelmissa Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen Helsinki 23.4.2015 Kuka on päihdetyön kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntijalla

Lisätiedot

TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA. Seinäjoki Päivi Rissanen Terveystieteiden jatko-opiskelija

TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA. Seinäjoki Päivi Rissanen Terveystieteiden jatko-opiskelija TUTKIJAN NÄKÖKULMAA VERTAISUUDESTA Seinäjoki 14.11. Terveystieteiden jatko-opiskelija TOIMINTAMUODOT 2 PALKKA /PALKKIO PERUSTA OMA- KOHTAINEN KOKEMUS Kokemusasiantuntijatoiminta Vertaistuki Ammatillinen

Lisätiedot

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN Tarkoitus ja tavoite Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa läheisten kokemuksia syöpäsairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tavoitteena

Lisätiedot

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN 22.-23.10.2011 Kyyhkylän Kartanon Uusi Rustholli hotelli Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry VETO-projekti Koulutuksen tavoitteet Koulutukseen

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Rahapelaaminen ja terveys, mitä tekemistä niillä on keskenään? Kun katsotaan rahapelaamisen

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

Syrjäyttääkö digitalisaatio? Päihdepäivät Seminaari 7

Syrjäyttääkö digitalisaatio? Päihdepäivät Seminaari 7 Syrjäyttääkö digitalisaatio? Päihdepäivät 6.6.2017 Seminaari 7 Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö Pitkänen ja Tourunen 2017 1 Digipalvelut Henkilökohtaista, yksityistä, anonyymiä, luottamuksellista

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö

Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Vertais- ja kokemustoimijoiden foorumi 12.3.2012 Kallion virastotalo Tiina Saarinen Kehittämissuunnittelija A-klinikkasäätiö Tietopuu Tietopuu-sivuston www.a-klinikka.fi/tietopuu/ tarkoituksena on jakaa

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Kehittämispäällikkö saini.mustalampi@thl.fi 6.3.2009 Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa/ Saini Mustalampi 1 THL on tutkimus- ja kehittämislaitos,

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä Päivi Rissanen 4.4.2017 Helsinki Vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvät toimintamuodot

Lisätiedot

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

Huumeiden käytön lopettamiseen vaikuttaneet tekijät

Huumeiden käytön lopettamiseen vaikuttaneet tekijät Huumeiden käytön lopettamiseen vaikuttaneet tekijät Sanni Joutsenlahti 1 Päihdepäivät 13.5.2014 Huumeiden käytöstä on haittaa käyttäjälle itselleen mm. terveydellisten, taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien

Lisätiedot

Nainen ja peliongelma. Kokemuksia naistenryhmästä Peliklinikalla

Nainen ja peliongelma. Kokemuksia naistenryhmästä Peliklinikalla Nainen ja peliongelma Kokemuksia naistenryhmästä Peliklinikalla Ryhmän prosessi Ryhmän synty Tutustuminen ja pelitarinat Ryhmä tiivistyy Kesätauko Syksyllä takaisin ruotuun Yhteisen työskentelyn vaihe

Lisätiedot

Omaistyön perustehtävä

Omaistyön perustehtävä Omaistyön perustehtävä Valtakunnallinen omaistyö Hyvinvoiva omainen Alueellinen omaistyö Olen onnellinen, että tulin käyneeksi Prospect-kurssin! Se oli minulle erittäin voimauttava kokemus. Tänään olen

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

OPISKELIJAPALAUTTEET

OPISKELIJAPALAUTTEET Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Kirjallisen nimettömän palautteen antoi 19 opiskelijaa KYSYMYKSET KÄSITTELIVÄT SEURAAVIA TEEMOJA 1. Mielenterveystyön koulutuksen oppisisältöihin on liitetty aiempaa

Lisätiedot

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Lahti 9.4.2014 11.4.2014 Minna Kesänen 1 Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio

Lisätiedot

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke YAD Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön

Lisätiedot

Vertaisuus mistä siinä on kysymys?

Vertaisuus mistä siinä on kysymys? Vertaisuus mistä siinä on kysymys? Esa Pöntinen, Hyvinkään A-kilta ry Outi Hietala, Kuntoutussäätiö 19.9.2016 Järvenpään opisto, Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto Vertaisuuden juuret Ystävyys, kumppanuus,

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen

Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen Mielen avain Kokemusasiantuntijakoulutus Kokemusasiantuntija 1) Käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen 2) Kokemusta mielenterveys- ja/tai

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu NELJÄ TUULTA KESKUUDESSAMME Päihdeongelmat Noin 2800 ihmistä kuoli vuonna 2012 päihteiden

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen Saini Mustalampi, THL Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen (Raha)pelihaittojen ehkäisyä on tieteellisesti tutkittu kansainvälisestikin vasta vähän, Suomessa ei

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Sosiaalisen toimintakyvyn turvaaminen akuuttihoidossa

Sosiaalisen toimintakyvyn turvaaminen akuuttihoidossa Sosiaalisen toimintakyvyn turvaaminen akuuttihoidossa päivystystilanteen haasteet ja mahdollisuudet sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta Järvenpään SOSKU-hankkeen seminaari 7.11.2017 Outi Hietala, erikoistutkija-kehittäjä

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Avokuntoutusmallin kokemuksia ja tulevaisuus Hyvinvointia huomennakin Avokuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki, Suomen MS-liito, Avokuntoutus Aksoni

Avokuntoutusmallin kokemuksia ja tulevaisuus Hyvinvointia huomennakin Avokuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki, Suomen MS-liito, Avokuntoutus Aksoni Avokuntoutusmallin kokemuksia ja tulevaisuus Hyvinvointia huomennakin Avokuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki, Suomen MS-liito, Avokuntoutus Aksoni MS-liiton avokuntoutuksen alkutaival Kehitää haja-asutusalueelle

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi 2013 12.9.2013 Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen lukuina Ongelmallinen rahapelaaminen Pelihaittojen ehkäisy Rahapelaaminen Suomessa Rahapelaaminen

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi -projekti Kaisa Luhtala

2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi -projekti Kaisa Luhtala Aihe näkyy ja kuuluu työssä, mutta itseltä puuttuu tieto Selvitys lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten tiedoista ja tarpeista pelikasvatukseen liittyen 2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA Anne Tapola ja Hannu Ylönen Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Kokemusasiantuntija -seminaari Helsinki, 13.2.2013

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue Salla Karjalainen @sallakar_ Miksi rahapelejä pelataan? Unelma jättipotista, ajanviete, älyllinen haaste, mielialan säätely, sosiaaliset tekijät Miten rahapelihaitat

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 Asiakaskokemuksia lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjiltä 2 Mitä palveluita vastaajat olivat käyttäneet Vastaaja on voinut

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä. Anne Kosunen ja Eeva Immonen. Mikkeli

Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä. Anne Kosunen ja Eeva Immonen. Mikkeli Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä Anne Kosunen ja Eeva Immonen Mikkeli 20.9.2011 Vanhempien vertaistukiryhmä JaVaMa-ryhmä, Voikukkia-ryhmä Jaetun Vanhemmuuden Mahdollisuudet Huostaanoton

Lisätiedot

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi MIPA tutkimusseminaari

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi MIPA tutkimusseminaari Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi MIPA tutkimusseminaari 4.4.217 Vanhempi tutkija, Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö Pitkänen 216 1 Pitkänen 217 2 Päihde-

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Pelipilotti - alueella (Kokkola, Keski-Pohjanmaa, Vaasa) 5.9.2013 Pelipilotti 2013-2015

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

PELIRAJAT ON TOIMINNAN PERIAATTEET

PELIRAJAT ON TOIMINNAN PERIAATTEET PELIRAJAT ON TOIMINNAN PERIAATTEET Pelirajat on toiminnan periaatteet on tarkoitettu ongelmallisesti pelaaville ja heidän läheisilleen, jotka etsivät itselleen turvallista vertaisryhmää tai ovat kiinnostuneita

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille Laura Alonen Opinnäytetyön taustaa Idea harjoittelussa Hyvinkään perusturvakeskuksen vammais- ja kehitysvammapalveluissa keväällä

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS LUOTTAMUSHENKILÖIDEN IDEN TUKENA

TYÖNOHJAUS LUOTTAMUSHENKILÖIDEN IDEN TUKENA TYÖNOHJAUS LUOTTAMUSHENKILÖIDEN IDEN TUKENA Lähtökohdat ennen kuin oli ohjattavia 2 Tavoitteena oli Selvittää miten työnohjaus tukee luottamushenkilöiden iden oppimista ja tehtävien hoitamista? Miten työnohjaus

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Kokemusohjaus mielenterveys- ja päihdetyön työmuotona

Kokemusohjaus mielenterveys- ja päihdetyön työmuotona Kokemusohjaus mielenterveys- ja päihdetyön työmuotona Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017, Lahti Vastaava kokemusohjaaja, YTL Mervi Piiroinen 1. Mitä kokemusohjaus on? - Uusi mielenterveys-

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot