KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE"

Transkriptio

1 VAIKUTTAJARAATI KESKUSTELUN YHTEENVETO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE

2 RYHMÄKESKUSTELUT 1. Oikea-aikainen tuki lapsiperheiden arjessa 2. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen 3. Hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen 4. Epäterveellisten elintapojen vähentäminen 5. Osallisuuden lisääminen 2

3 1. OIKEA-AIKAINEN TUKI LAPSIPERHEIDEN ARJESSA: PERHETYÖ Vanhemmuuden tukemisessa on tärkeää moniammatillisuus: eri asiantuntijat toimivat yhdessä. Kun perheeseen on syntymässä lapsi, ammattilaiset menevät katsomaan tilanteen perheeseen ja arvioivat, millaista apua perhe voi tarvita. Näin voidaan saada myös 3. sektori auttamaan perheitä. MLL:n tilapäinen lastenhoitoapu: tarjoaa palveluja kuntalaiselle. MLL:n tilapäinen lapsenhoito auttaa oikeastaan vain niitä perheitä, joissa kaikki ok tai hyvin. Mutta perheet, joissa on vaikeuksia, ei tämä MLL apu ole mahdollista. Porvoolaisten kannattaa ottaa oppia esim. Lappeenrannasta, jossa tehdään mm. kotikäyntejä. Opin ottaminen muilta kannattaa, ei tarvitse tehdä samaa työtä uudestaan. Kun nuoret ihmiset saavat lapsia, joilla ei välttämättä omakaan elämä ole kunnossa, tilanne johtaa oravanpyörään. Jos nuoret vanhemmat eivät saa tukea esim. omilta vanhemmilta, mitä voidaan tehdä? Perhetyö: perheeseen pitäisi mennä opettamaan ihan perusasioita: kodinhoitoa, lapsenhoidon perusteita jne. Perhetyötä voitaisiin jatkaa ensikäynneistä eteenpäin: lapsen 1., 2. ja kolmannen ikävuoden tuntumilla. Monet perheet voivat kuitenkin kokea häpeää, saadessaan tällaista apua.. 3

4 1. OIKEA-AIKAINEN TUKI LAPSIPERHEIDEN ARJESSA: VANHEMMUUDEN TUKEMINEN MUUTOSTEN EDESSÄ Kun perheeseen syntyy lapsi, koko perhe on mullistusten edessä. MLL:ssä on mietitty, että neuvola voisi ottaa enemmän tehtäviä tukeakseen perhettä. Ei vain lasten terveydenhoitoon, mutta myös koko perheen hyvinvointiin. Neuvolan perhevalmennukset ovat olleet suosittuja. Ennen niitä oli alueellisesti: saatiin vertaistukea, syntyi ystävyyssuhteita, järjestettiin isien iltoja jne. Nyt kokoonnutaan vain yhteen paikkaan, ja ryhmä on iso. Menetettiin vertaisryhmäfiilis, ryhmän jäsenet jäivät tuntemattomaksi toisilleen, jne. Seurakunnat, kuten muutkin 3. sektorin toimijat ovat tärkeitä. Nämä eivät kilpaile kuntien tarjoaman peruspalvelujen kanssa, vaan ovat täydentäviä. Miestä ei yleensä huomioida erilaisissa tapaamisryhmissä. Naisilla on hieman paremmat verkostoitumismahdollisuudet yleensäkin, mutta useilla miehillä ei ole vertaisryhmätoimintaa. Ray antanut tukea projektille, jossa MLL mukana. Koskee erityisesti perheiden isiä. Paikka, jossa äidit ja lapset kokoontuvat: avoimet varhaiskasvatuspalvelut, MLL ja seurakunnat. Neuvola voisi jakaa tietoa näistä paikoista. Ongelmana on, että toiset ovat aktiivisia etsimään tietoa ja haluavat aktiivisesti toimia, mutta kaikilla ei ole kykyä etsiä tätä tietoa. Jos ei ole valmiita verkostoja Porvoossa niin on vaara syrjäytyä. Miten kolmas sektori saadaan mukaan toimintaan? 4

5 1. OIKEA-AIKAINEN TUKI LAPSIPERHEIDEN ARJESSA: KÖYHYYS LAPSIPERHEISSÄ Liikunnan (tai muun harrastuksen) tukeminen köyhien perheissä. Liikunta on myös hyvä perusta isä-lapsi -suhteelle. Liikuntaseteli köyhille lapsiperheille. Kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus harrastaa jotain: sieltä saa ystäviä ja vertaistukea. Varattomille perheille pitäisi olla keinoja tarjota apua, ei vain sosiaaliluukun kautta. Kun saadaan hyviä kokemuksia perheisiin, joissa ei ole esim. koulunkäynnin tai harrastuneisuuden mallia, niin perheiden hyvinvointi lisääntyy ja kokemus koulussa käymisestä ja harrastuneisuuteen syntyy halu. Yksinhuoltajaperheille kummiapua, pysyviä aikuissuhteita varaisiä jne. Köyhien lapsiperheiden määrä ei saisi lisääntyä. Nollatoleranssi käyttöön. Lapset ja perheet eivät saisi jäädä missään vaiheessa ilman tukea. Kaupungin toimenpiteet työttömyyden vähentämiseen ovat tärkeitä. 5

6 1. OIKEA-AIKAINEN TUKI LAPSIPERHEIDEN ARJESSA: ENNALTAEHKÄISY Ennaltaehkäisevät toimenpiteet tuovat tuloksia, siksi varhaiskasvatus tärkeä. Varhainen puuttuminen heti tärkeää. Yksinhuoltajaperheille kummiapua, pysyviä aikuissuhteita varaisiä jne. Jos äiti tai isä on masentunut, tulisi myös lapset ottaa mukaan hoidon piiriin, ei vain masentunut vanhempi. Yhden ammattilaisen olisi hyvä seurata yhtä lasta/asiakasta, joka näkee pitkällä aikavälillä asiakkaan tilanteen. Lapsia ja perheitä ei tulisi pompottaa asiantuntijalta toiselle, tai ainakaan niin, ettei asiantuntijat tietäisi toistensa toimista asiakkaan hyväksi. Peruskoulu on yksi paikka, jossa nähdään, miten perheissä oireillaan. Siltikään varmastikaan ei aina lähdetä viemään asiaa eteenpäin. On paljon opettajia, jotka eivät uskalla tarttua ongelmaan. Lapsille on matalampi kynnys mennä kouluterveydenhoitajalle puhumaan asioista kuin koulukuraattorille. Terveydenhoitajat voivat siis myös nähdä paljon, ei vain opettajat. 6

7 1. OIKEA-AIKAINEN TUKI LAPSIPERHEIDEN ARJESSA: YHTEISÖLLISYYS Pitääkö aina tukeutua viranomaisiin? Esim. naapuritkin varmasti näkevät paljon. Voisiko esim. naapurit ja muut läheltä näkevät ottaa itsenäisesti vastuuta perheestä, kysyä miten voivat auttaa heitä? Peräänkuulutetaan vanhanaikaista pidetään huolta naapurin lapsista - tyyppistä toimintaa. Kannatetaan myös lähipalveluita, mm. lähikouluja. Esim. terveyskeskuksissa voisi olla alueellisesti omat hoitajat ja lääkärit. Vuokra-asuntoja tulisi olla tarjolla enemmän. 7

8 2. NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN Nuorten syrjäytyminen alkaa varhaisessa vaiheessa. Ennusmerkit näkyvät jo päiväkodissa ja alaluokilla. Huono-osaisuuden periytyminen ja uusavuttomuus ovat nähtävissä olevia ilmiöitä. Kaikissa kodeissa ei opeteta lapsille ja nuorille riittävästi tarpeellisia elämänhallintaan liittyviä asioita. Etenkin lapsiperheet tarvitsisivat varhaista tukea esimerkiksi vertaistuen muodossa. Uuteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2016) toivottiin elämänhallintaan liittyviä aihekokonaisuuksia. Todettiin, että vanhempien suhde alkoholiin vaikutta lasten ja nuorten alkoholin käyttöön. Varhainen puuttuminen, ennaltaehkäisevä toiminta ja tuen kohdistaminen oikea-aikaisesti on tärkeää. Nuorten syrjäytymiseen vaikuttaa myös yhteisöllisyyden puute. Keskustelussa toivottiin nuorten nettilehteä (nuorisopalvelut). Kaivattiin enemmän keskustelua ja yhdessäoloa kouluissa ja oppilaitoksissa. Ympäristö ei kannusta yhdessäoloon, vrt. Keski-Euroopan kahvilat ym. Kaavoituksessa on huomioitava yhteisöllisyys. Esitettiin toive siitä, että kesätyöpaikkoja tulisi olla tarjolla riittävästi ja niiden jaossa toivottiin huomioitavan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Duunirundia ei mainosteta riittävästi. Nuorten tulisi saada kokemuksia erilaisista työtehtävistä. Kesätöiden avulla nuoret tutustuisivat varhaisessa vaiheessa työelämään ja saisivat onnistumisen kokemuksia. 8

9 2. NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN Keskustelussa todettiin, että lähes kaikki porvoolaiset nuoret saavat jatko-opintopaikan peruskouluvaiheen jälkeen. Ongelmana on suuri keskeyttäneiden määrä toisen asteen aikana erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Oppilaanohjauksen (etenkin yksilöllisemmän oppilaanohjauksen) resurssia tulisi lisätä ja oppilasryhmien koko tulisi olla kohtuullinen kaikilla koulutusasteilla. Oppisopimuskoulutus todettiin molemmissa ryhmässä hyvänä kouluttautumistapana, etenkin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Em. kouluttautumispaikkoja tulisi saada lisää. Toivottiin, että työvoimatoimisto (Lahden mallin mukaan) jalkautuisi yrityksiin ja markkinoisivat nuoria yritysten työntekijöiksi. Yrittäjäkasvatusta toivottiin lisää kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Ammattioppilaitoksen opiskelijoille toivottiin mahdollisuutta vertaistukeen. Lukion tulisi saada erityisopetuksen resurssia lisää (erityisopettajan virka). Vanhempia tulisi ohjata yhteistyöhön toisen asteen oppilaitosten kanssa. Senioreissa on hyvät voimavarat esim., elämänurien ja kokemusten jakamisessa nuorille. Maahanmuuttajanuorilla on vaikeata löytää mm. jatko-opintopaikkaa huonon kielitaidon takia. Todettiin, että heille pitäisi kohdistaa enenemän tukea, esim. lisää koulunkäyntiavustajia. Maahanmuuttajaperheitä tulisi asua eri puolilla kaupunkia, jolloin perheet integroituisivat helpommin. 9

10 2. NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN Nuoria ja etenkin maahanmuuttajanuoria tulisi tukea vapaa-ajanharrastuksissa. Harrastustoiminnan tulisi olla hauskaa eikä niin tuloshakuista. Mikäli harrastuksiin liittyvät maksut ovat liian suuria, voisi avustuksia saada esim. kolmannelta sektorilta. Kouluihin toivottiin lisää kerhoja ja harrastusmahdollisuuksia. Nuorten osaamista kerhojen vetäjinä voitaisiin lisätä. Kerhot tulisi olla ns. matalakynnyksen kerhoja. Yhdistyksiä, jotka saavat kaupungilta tukea, voitaisiin velvoittaa osallistamaan lapsia ja nuoria. Yhdistysten on vaikeata saada vuokrattua tiloja kohtuuhinnalla. Voitaisiinko saada kaupungin kiinteistöt tehokkaampaan käyttöön? Voitaisiinko kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä koordinoida paremmin? Nuorille ei ole Porvoossa riittävästi asuntoja. He asuvat pitkään kotona ja oppivat tukeutumaan vanhempiinsa. Nuoret voisivat kunnostaa asuntojaan ( remppapajat ). Nuorille ei saisi tehdä kaikkea myöskään valmiiksi. Nuorten omatoimisuutta tulisi kannustaa. 10

11 3. HYVINVOINTI JA TERVEYSEROJEN VÄHENTÄMINEN Resurssit pitää kohdistaa tehokkaammin heikompiosaisten hyväksi, vaikka se tarkoittaisi, että parempiosaiset jäisivät ilman tiettyjä palveluja. Alueellisia tilastoja pitäisi hyödyntää niin, että esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluja annetaan enemmän siellä missä tarve on suurin. Työllisyyden parantaminen on paras keino vähentää terveys- ja hyvinvointieroja. Kaupungin tulisi kiinnittää huomiota elämän siirtymävaiheisiin, jolloin ihminen on haavoittuvimmillaan. Esimerkiksi lapsen syntymä ja eläkkeelle siirtyminen voi huonosti hoidettuina johtaa merkittäviin lisäkustannuksiin yhteiskunnalle. Ennalta ehkäisyä ja tiedottamista pitää parantaa kaikilla tasoilla. Kaupunki voisi esimerkiksi yhdessä yritysten kanssa järjestää koulutusta ennen kuntalaisten siirtymistä eläkeläiselämään sekä parantaa yhteistyötä yksityisten työterveyden ja kunnallisten terveyspalveluiden välillä. Myös perhevalmennusta ja asennekasvatusta pitäisi lisätä. Terveet elämäntavat opitaan nuorena. Kaupunki voisi olla aktiivisempi kolmannen sektorin suhteen. Koordinoida yhteistyötä, tukea talkootoimintaa, osallistua alueelliseen toimintaan, parantaa tiedottamista omasta ja kolmannen sektorin toiminnasta, tuoda eri yhdistykset lähemmäksi toisiaan. Organisatoriset hierarkiat ja muut esteet pitäisi poistaa. 11

12 4. EPÄTERVEELLISTEN ELINTAPOJEN VÄHENTÄMINEN Ikäihmisten liikkumisen lisääminen: Edullinen liikuntakortti ikäihmisille (ilmainen tai pieni omavastuu). Uimahallin käyttöä voisi lisätä. Hiljaisina aikoina voisi päästä edullisemmin. Eläkeläislippu uimahalliin ja muihin liikuntaharrastuksiin. Aktiivinen liikunta parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja terveyttä. Talvella rollaattorilla liikkuminen on lähes mahdotonta. Suurten ikäluokkien liikkuminen: Juuri jääneet tai jäämässä eläkkeelle. Heihin tulisi nyt panostaa: he ovat tulevia vanhuksia. Liikunta pienenee eläköitymisen myötä. Ei ole alennuskortteja, ei tuttua työporukkaa tukena liikunnan harrastamiseksi, ei ehkä edes tuttua ympäristöä. Työterveys voisi panostaa tähän ikäluokkaan. Aktivointi ja tietoisuuden lisääminen liikuntamahdollisuuksista ja liikunnan hyödyistä. Panostaminen tähän ikäluokkaan ei ole kustannus vaan ennalta ehkäisyä ja pitkällä tähtäyksellä säästöä. Sekä ikäihmisten, suurten ikäluokkien ja vammaisten kannalta ympäristössä tulisi olla helppo liikkua, esteettömyys otettu huomioon, bussipysäkit hyvin toteutettu ja käyttäjäystävällisiä. Järjestetään tervetuloa terveyskeskukseen -päivä. Terveystietoa ja terveystarkastuksen lisäksi tietoa liikunnasta, mahdollisuuksia ja ravinnosta. Järjestetään Tervetuloa eläkkeelle Porvoossa päivä. 2 vuotta ennen eläkkeellelähtöä. Kerrotaan liikuntamahdollisuuksista ja aktivoidaan. Senioripuistoja pitäisi rakentaa, Loviisassa hyvä esimerkki. 12

13 4. EPÄTERVEELLISTEN ELINTAPOJEN VÄHENTÄMINEN Leikkipuistoihin on laitettu liikaa rahaa eivätkä ne ole lasta aktivoivia. Pitäisi rakentaa perhepuistoja, jossa koko perhe voisi harrastaa yhdessä. Lapsiperheille tulisi olla perhepaketteja, joilla pääsisi harrastamaan liikuntaa (uimahalliin yms.). Nyt monilapsiselle perheelle tulee liian kalliiksi lähteä uimahalliin tai muihin liikuntaharrastuksiin. Tulisi olla myös sellaisia perhepaketteja, joissa mukana voisi olla myös isovanhemmat tai yhdistelmä isovanhempi - vanhempi - lapsi. Porvoon kaupunkiympäristö tarjoaa hyvät hyötyliikuntamahdollisuudet. Hyvät sieni ja marjametsät. Ulkoilumetsiä tarjolla. Tämä on tärkeää. 65-vuotiaille kohdistettu tehokas tiedotus liikuntamahdollisuuksista. Kutsutaan terveystarkastukseen, jonka yhteydessä tiedotetaan liikuntamahdollisuuksista ja muista esim. yhdistystoiminnasta ja muista aktiviteeteistä. Terveystreffit, kun jää pois työelämästä. Terveysmessut Terveyskioski ja/tai kiertävä terveyskioski tulisi perustaa. Harrasteryhmiä tulisi saada aikaan. Yhdistyksillä voisi olla merkittävä rooli tässä. Alueellisia tapahtumia tulisi järjestää. Kutsutaan alueen asukkaat/eläkeläiset/ koolle. Tilaisuuksissa kohdataan toisia asukkaita, saadaan tietoa ympäristön mahdollisuuksista. Yhteistyötä alueella toimivien järjestöjen kanssa. Kokoontumistilojen maksullisuus haittaa. Ilmaisia treffipaikkoja tulisi olla. 13

14 4. EPÄTERVEELLISTEN ELINTAPOJEN VÄHENTÄMINEN Alkoholinkäytön vähentäminen: Aktiivinen harrastaminen, seuratoimintoihin ja muihin harrasryhmiin osallistuminen ehkäisee syrjäytymistä ja voi vaikuttaa myös alkoholinkäyttöä vähentävästi Osallisuuden tukeminen, erityisesti nuorten osalta Punaisen ristin ystäväpalvelu on hyvä Aikuisten ihmisten asenteisiin tulisi vaikuttaa. Toiset vanhemmat ostavat alaikäisille lapsilleen viinaa/viiniä/siideriä. Kouluterveydenhuolto: tällä hetkellä ei pääse terveydenhoitajalle, aivan heikkotasoista. kouluterveydenhoidolla voisi olla enemmän roolia. Päihdevalistus: kouluissa selkeä viesti ja myös vanhempien vastuun korostaminen. Syrjäytymisen ehkäiseminen tärkeätä Aikainen puuttuminen. Lapset ja nuoret kärsijöitä kun vanhemmat juo. Lasten ja nuorten tulisi saada onnistumisen kokemuksia, negatiivinen kasvatus ei ole hyvä. Pitää olla riittävästi paikkoja katkaisuun ja muihin hoitoihin. Pitää olla matalan kynnyksen paikkoja, mihin päihderiippuvainen voihelposti tulla. Hoidon alkuun pitäisi päästä heti, sillä päihderiippuvainen ei välttämättä jaksa odotella esim. kolmea viikkoa 14

15 4. EPÄTERVEELLISTEN ELINTAPOJEN VÄHENTÄMINEN Alkoholinkäytön vähentäminen: Nuoret juo liikaa. Näkyy keskustassa linja-autoaseman nurkilla. Nuorten osalta tärkeätä on ennalta ehkäisevä työ: mennään kouluihin kertomaan asiasta perhe myös kasvattaa Erityisesti 8 ja 9 luokkalaisille suunnattava Nuorisotilojen työ esim. Kevätkummun nuorisotalo järjestää valvottua toimintaa. Hyvä ja tärkeä asia. Bootsin toiminta oli hyvä. koulun päättymisen jälkeen tulisi järjestää toimintaa kesätyöpaikka nuorille seurakunnan voimavaroja voisi hyödyntää, tekevät hyvää nuorisotyötä. Kunta ja seurakunta yhdessä voisi järjestää nuorille toimintaa. 15

16 4. EPÄTERVEELLISTEN ELINTAPOJEN VÄHENTÄMINEN Mäyräkoiraongelma vanhemmilla. Väestö ikääntyy, on myös vanhuksia jotka juovat liikaa. Päihdehoito on liian vaikeasti saavutettavissa. Kaupunki ei tue vaihtoehtoisia hoitomuotoja esim. Minnesota-hoitoa. Vaihtoehtoja tulisi olla. Kannustettava hoitoihin hakeutumista. Tavallinen katko on vain rauhoittavien pumppaamista päihderiippuvaiselle. Hoitoon päästävä heti, eikä kolmen viikon päästä. Repsahdus on varmasti edessä jos ei pääse hoitoon heti. Ennalta ehkäisy hyvin tärkeätä kaikkien ikäryhmien kannalta. Matalan kynnyksen hoitopaikkoja tulisi olla, Alkot sijoittuvat markettien yhteyteen, joka lisää viinan myyntiä ja kulutusta. Alkot erilleen ruokakaupoista. Juominen lisääntyy kesällä. 16

17 4. EPÄTERVEELLISTEN ELINTAPOJEN VÄHENTÄMINEN Lihavuus: liikuntaan aktivointi Ravintotietoa lisää: Ravintoterapeutti kouluun ja päiväkoteihin onkin satsattu Ikäihmisille tietoa hyvistä ruokapaikoista lisää esim Omenamäki ja mahdollisuuksia esim. kouluissa ruokaillun Lääkäri voisi määrätä Lihavuusreseptin: ei lääkettä vaan painon pudotusta, johon saa ohjausta esim. elämäntaparyhmässä Hoitohenkilökunnan tulisi reilusti puuttua ja ottaa puheeksi ylipainon ja alkoholinkäytön Lihavuuteen ja liikkumattomuuteen liikkumisen edistämisen keinona pyörätiet: pyöräily-yhteydet Porvoossa sekavat. Monesti töksätää ja reitti päättyy yllättäen. samoilla käytävillä pyöräilijät ja kävelijät, joka haittaa molempia. pyöräilijät ja kävelijät erikseen omille reiteilleen. Skaftkärristä kaupunkiin tulossa pikapyörätie. Muihinkin suuntiin, esim Gammelbackaan, Kuninkaanporttiin ja Tarmolan suuntiin pitäsi olla vastaavat pikapyörätiet. Porvoossa eletään kuin pikkukaupungissa, autolla perille. Tanskan pyöräilykulttuurista pitäisi ottaa esimerkkiä. 17

18 4. EPÄTERVEELLISTEN ELINTAPOJEN VÄHENTÄMINEN Nuorten urheiluharrastuksen lisääminen nuorille suunnattu toiminta tärkeätä liikuntapaikkojen vuokrat korkeita kaikilla ei ole mahdollisuutta harrastaa urheilua, koska maksut liian kalliita tuki vähävaraisille perheille esim. ehto avustusten saamiselle, että seura järjestää ilmaispaikkoja vähävaraisten perheiden lapsille nuorten tulisi voida tutustua eri lajeihin. Per Högströmin Liikuntakoulut hyviä. nuorille edullisia vaihtoehtoja liikuntaharrastuksiin kouluissa tietoa erilaisista mahdollisuuksista Kulttuuritarjontaa ei saa unohtaa: musiikin ja taiteiden harrastaminen tärkeätä voi harrastaa myös valokuvausta, lintuja, soittoa omaehtoiseen harrastukseen tulisi olla mahdollisuus esim. treenikämppiä soittimia tulisi olla mahdollisuus lainata Ennaltaehkäisy tärkeätä: Liikunta, kulttuuri, nuorisotoimi => näillä voidaan vaikuttaa moneen asiaan. Työvoimatoimiston toiminnassa tulisi nuoret ottaa huomioon: heti tarjottava palveluja ja nuorta ei saa jättää yksin. Nuorille kesätyöpaikkoja: Kunta voisi kannustaa yrityksiä ottamaan nuoria töihin ja kunta voisi näyttää esimerkkiä. 18

19 4. EPÄTERVEELLISTEN ELINTAPOJEN VÄHENTÄMINEN Vahva kolmas sektori. Pitäisi paremmin hyödyntää ja yhdistää kunnan toimintaa ja kolmatta sektoria. Kunnan tulisi ottaa yhteyttä seuroihin ja yhdistyksiin. Yhdistyksiä ja seuroja Porvoossa paljon, joissa on paljon positiivista energiaa. Kartoitetaan ne ihmiset, jotka eivät harrasta mitään tai harrasta liikuntaa => kohdennetaan tähän ryhmään panostukset. Yksinäiset vanhukset, niitä pitäisi kohdata. Alueelliset tilaisuudet vanhuksille: postissa kirjeellä kutsu, mahdollisesti kuljetus. Tietoa alueesta, historiasta, liikkumisesta, harrastuksista, mitä lähialueella voi tehdä. Tapa aktivoida. Kaupunginosatilaisuuksien järjestäminen. Tapahtumien ei aina tarvitse olla niin kovin suuria. Pienimuotoiset tilaisuudet hyviä, joissa voisi olla eri teemoja esim alueen historia, terveystietoa, liikuntatietoa. Ruokakursseja. Elämäntapamuutoskursseja. Kansalaisopisto voisi järjestää. Kouluilla voisi käydä ikäihmiset syömässä. Uimahallilippuihin alennuksia eläkeläisille. Siirtolapuutarha tulisi toteuttaa. Työikäisille lääkärit yms. neuvontaa elämäntavoissa, liikkumisessa, ravinnossa pyörätiet oikein hyviä pyöräteitä korjattava, on niissä surkeitakin kohtia. arkiliikunnan mahdollisuus. Kimpassa pitäisi tehdä ja ajatella myönteisesti. Lähiruuan suosiminen. Harmillista, kun valtuustosopimusta ei tullut. Nyt päättäjillä tulisi olla idearikkautta. 19

20 5. OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN Porvoon kaupungilla olisi hyvä olla kattava osallisuus-/osallistamisohjelma. Kaupungin voisi jakaa kaupunginosiin ja kuulla tasapuolisesti kaupungin kaikkia asuinalueita asioissa, jotka koskevat sen asukkaita. Mm. kyläraadit on todettu muualla hyväksi käytännöksi. Asukasyhdistykset ovat paras tapa vaikuttaa, mutta asukkaat eivät tiedä mitä yhdistyksiä on. Monet eivät halua sitoutua poliittisiin yhdistyksiin. Kaupungin sivuille tulisi saada yhdistysten yhteystiedot. Muita hyviä viiteryhmiä ovat mm. vanhempainyhdistykset ja muut yhdistykset ja harrastusseurat Kaupunki voisi järjestää yhdistyksille tilaisuuksia, missä kerrotaan asioista, jotka ovat juuri nyt menossa. Tilaisuudet olisivat päivällä jolloin viranhaltijat voisivat vuorollaan tulla. 20

21 5. OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN Uusille asukkaille tulisi lähettää tervetuloa asukkaaksi -info, jossa kerrotaan mm. mihin terveydenhoitopiiriin kuuluu ja muuta perusinfoa. Kansalaisaloitteisiin tulee vastata kohtuullisessa ajassa ja kun joku haluaa tehdä aloitteita tai osallistua ei pitäisi tyrmätä ehdotuksia suoraan. Aktiivisuudesta tulee saada jokin vastine. Aloitteet ja ehdotukset tulee ohjata oikeaan paikkaan, vaikka aloitetta ei ole osattu tehdä oikeaa tietä. Omalla aktiivisuudella voi saada asioita aikaiseksi, kuntalaisia kuunnellaan kyllä. Tiedon ja vertaisryhmien löytyminen on vaikeaa. Mistä löytyisi tarvittavat tiedot? Mistä tiedon saavat ne jotka eivät tilaa Uusimaa-lehteä. Mistä kuntalainen tietää edes mitä palveluja hänen kuuluu saada? 21

22 5. OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN Mitä pitäisi säilyttää, mitkä ovat olleet hyviä tapoja, uusia ajatuksia? Wsoy-taloon suunniteltu kohtaamispaikka kaikille yleishyödyllisille yhdistyksille on hyvä asia. Vuoden sisällä vaikuttamismahdollisuudet ovat parantuneet Vaikuttajaraati on erinomainen mahdollisuus Kylät kertovat -tilaisuus viime vuonna oli hyvä Kompassi on hyvä asia. Kaupunki tiedottaa hyvin Nettikyselyt ovat hyviä ja helppoja tapoja vaikuttaa. Kysymykset ovat olleet selkeitä ja kyselyt hyvin toteutettuja, mutta miten vaikuttavat ne, jotka eivät käytä internetiä. 22

23 5. OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN Missioista ja visioista ei löydä omaa vaikutustaan. Myöhemmin asia muuntuu poliittiseksi jargoniksi. Strategia tulee kirjoittaa kansantajuisesti. Asiasta tulisi kertoa helpolla tavalla, esim. piirtämällä ja yksinkertaistettava siten, että asia koskettaa minua. Tulisi olla paikka minne voisi esittää pieniä toivomuksia, pitääkö kaiken mennä Kompassin tai valtuuston kautta (esim. pyöräteline kirjaston eteen). Nuorille tulisi olla oma media, nettiradiota tai muu julkaisuväline, jonne voisi laittaa omia juttujaan tai esim. runoja. Kanavan tulee olla nuorten suunnittelema, ei ylhäältä annettu (esim. Helsingissä nuorten ääni -sivusto). Koulujen oppilaskuntien sivut ovat huonoja. Mikseivät oppilaskunnat saa itse päivittää sivujaan, kertoa työstään ja lisätä tietoa vaikuttamismahdollisuuksista? 23

24 5. OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN Senioreille neuvontapiste, jossa avustetaan henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, kun kaikki asiat nykyään tulee hakea netistä (ns. sosiaalikompassi). Yksi infopiste kaupungissa ei riitä, kyliin ja kaupunginosiin omat infopisteet Osallisuus perustuu vapaaehtoisuuteen, ei voi syyllistää siitä ettei osallistu. Vaikuttamiskanavia on ei tunneta. Tarvitaan tapahtuma, jossa kohdataan muita ihmisiä. Jokainen organisaatio voi miettiä omassa toiminnassaan ja omalla toiminta-alueellaan, miten osallistetaan. Jatkuvuus tapahtumille puuttuu, erilaiset jutut jatkuvat hetken ja sitten hiipuvat. Tarvitaan tiloja ja rahaa, esim. taloyhtiön kerhohuone. Itse voidaan organisoida toimintaa. Kaavoituksessa ja rakentamisessa on huomioitava, että alueitta ei saa slummittaa. 24

25 5. OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN Kulttuurilla on suuri merkitys yhteisöllisyydessä ja osallisuudessa. Monet haluavat vaikuttaa, mutta eivät tiedä miten. Jos esim. vanhukset saisivat päättää, vanhuspalvelut tehtäisiin paljon paremmin. Esim. kotihoidossa lähihoitajille sanelukoneet, jotta aika ei mene tietokoneella istumiseen. Tulisi olla yhteinen foorumi missä voisi kertoa mielipiteensä. Päätökset tiedotetaan kun ne on jo päätetty, päättäjät voisivat tulla keskustelemaan kuntalaisten kanssa ennen kuin asiat päätetään. Heikompiosaisetkin tulisi saada mukaan vaikuttamaan. Lapsi, nuori, vanhus tai maahanmuuttaja tarvitsevat yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä. Miten edistetään mahdollisuuksia osallistua? Esim. kulttuurialalla ei ole yhtään yhteistä keskustelutilaisuutta tai keskustelufoorumia 25

26 5. OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN Kaupunki voi ainakin tehdä aloitteen eri tapahtumista ja olla tukena tapahtumajärjestäjille ja avustaa lupien ja muiden hakemisessa. Kaupunki voisi ottaa teemoja joita viedään eteenpäin, esim. siisteyttä tms. kampanjoiden kautta. Teema tulisi kaupungilta ja vyörytetään alueille asukasyhdistysten ym. kautta ja kannustetaan asukasyhdistysksiä aktivoitumiseen Esim. valitaan kuukauden lähiö ja sen ympärillä kaiken näköistä tapahtumaa. Lähiötapaaminen, kutsutaan ihmiset yhteen kasaan, jotta ihmiset voivat tutustua toisiinsa 26

27 5. OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN Tulevaisuuskysely oli hyvä asia. Mietitään konsteja, miten voidaan tuntea ylpeyttä siitä, että olemme porvoolaisia. Porvoolainen identiteetti tuo mukanaan vaikuttamishalun. Kouluista lähtien opetetaan vastuuta omasta kaupungista. Olen jo lapsena mukana kuntalaisena. Jo päiväkodeissa ja kouluissa pitää herättää mielenkiintoa yhteisiin asioihin. Viestinnän kääntäminen positiiviseksi. Kutsuttava esim. tiedotusvälineet mukaviin tapahtumiin. Annetaan positiivisia uutisia, annetaan arvoa paikalliselle asuinalueelle, annetaan arvo ihmiselle. 27

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Kysely lähetettiin kaikille uusimaalaisten marttayhdistysten hallituksille, joita on yhteensä 148 (sisältää 15 marttakerhoa/toimintaryhmää). Vastauksia saatiin

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista.

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Hanna Hihnala Anu Kokko 11.2.2015 SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut

Lisätiedot

Ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen

Ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen Ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen 25 Lasten ja nuorten terveyden edistämisen saralla tehdään paljon hienoa työtä. Nämä opit pitää levittää kaikkien käyttöön. Parannuksiin ei

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot