Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta"

Transkriptio

1 Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta 1. Mikä on masennus? Masennus on sairaus, johon kuuluu useita erilaisia henkisiä ja ruumiillisia oireita, jotka aiheuttavat kärsimystä ja toimintakyvyn laskua ja jotka ovat kestäneet vähintään kaksi viikkoa. Masennuksen kesto voi olla viikkoja, kuukausia tai hoitamattomana jopa vuosia. Masentunut mieliala on yksi masennuksen oireista, mutta se ei yksinään ole vielä sairaus. Masentunut mieliala tarkoittaa pitkäaikaista ja hallitsevaa tunnetilaa eikä ohimenevää masennuksen tunnetta, jota kaikki kokevat toisinaan reaktiona ikäviin asioihin. Kaikki sairastuneet eivät koe masentunutta mielialaa, vaan enemminkin mielihyvän tunteen tai kiinnostuksen vähenemistä, väsymystä ja ahdistusta. Psykiatrisessa tautiluokituksessa masennus kuuluu mielialahäiriöihin, ei vakaviin mielisairauksiin. Masentunut ihminen yleensä tunnistaa sairautensa oireita. 2. Kuka voi sairastua? Kuka tahansa voi sairastua masennukseen. Masennus on hyvin yleinen sairaus, jota noin joka viides meistä sairastaa elämänsä aikana. Kahdenkymmenen ihmisen joukosta vähintään yksi sairastaa parhaillaan masennusta. 3. Mistä masennus johtuu? Masennuksen taustalla ei ole yhtä yksittäistä syytä, vaan se on monitekijäinen. Masennusta edeltää useimmilla jokin menetys tai vastoinkäyminen. Yksittäisen menetyksen sijaan takana voi olla sarja rasittavia elämäntapahtumia pitkällä aikavälillä tai pitkäaikainen kuormittava tilanne. Vaikeat lapsuudenkokemukset voivat herkistää reagoimaan voimakkaammin myöhemmille menetyksille. Kiusaamiskokemukset ja traumat altistavat masennukselle. Kykymme sietää erilaisia stressitekijöitä vaihtelee yksilöllisesti ja elämänvaiheittain ja meillä jokaisella on omat haavoittuvammat alueemme ja vahvemmat puolemme. Masennukseen sairastuminen ei merkitse heikkoutta tai huonoutta, vaikka masentunut niin herkästi kokeekin. Masennus ei ole itseaiheutettu sairaus eikä tahdonalainen olotila, josta voi yhtäkkiä päätöksen voimalla tai toisen kehoituksesta irrottautua. Masennuksessa, kuten verenpainetaudissa, migreenissä ja astmassa,

2 on taustalla sekä biologisia riskitekijöitä että ulkoisia laukaisevia tai altistavia tekijöitä. Masennusalttius on suurempi niillä, joiden suvussa on masennusta. Muun muassa hormonaaliset, immunologiset ja aineenvaihdunnalliset tekijät voivat altistaa masennukselle. Pitkäaikaisiin ruumiillisiin sairauksiin liittyy usein masennusta. Alkoholin runsas käyttö altistaa masennukselle, samoin muut päihteet ja riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden säännöllinen käyttö. Tällaisia ovat muun muassa bentsodiatsepiinityyppiset rauhoittavat lääkkeet ja vastaavat unilääkkeet sekä keskushermostoon vaikuttavat vahvat kipulääkkeet. 4. Miten masennus ilmenee ja mitä vaikutuksia sillä on? Masentuneena näkee itsensä ja ulkopuolisen maailman kuin harmaan linssin läpi... Masentuneena mikään ei tunnu miltään... paitsi enintään pahalta. (masennuksesta toipunut 30-vuotias nainen) Masennus voi alkaa unettomuudella tai epämääräisin kipu- ja väsymysoirein. Joillakin se alkaa ahdistusoirein tai pitkittyneen surun jälkeen. Koska masennus ei yleensä näy ulospäin, voi toisten olla vaikeaa havaita ja ymmärtää sitä. Läheiset saattavat joskus ensimmäisenä huomata sairastuneessa käyttäytymisen muutoksen, esimerkiksi vetäytymisen omiin oloihin, ärtyisyyden, muistin heikkenemisen tai hidastumisen. Aiemmista harrastuksista pois jättäytyminen ja kiinnostuksen tai innostuksen menetys ovat masennukselle tyypillisiä oireita. Masennukseen liittyy usein aloitekyvyn puute, välinpitämättömyys, häpeä, huonouden- tai toivottomuudentunne, mikä voi vaikeuttaa myös avun hakemista. Masennuksen aikana suhde omaan itseen ja ympäristöön värittyy kielteisesti. Masentunut ihminen pyrkii yleistämään kielteisiä kokemuksiaan, eikä pysty huomioimaan myönteisiä asioita. Hän saattaa muistaa herkästi vain epäonnistumiskokemuksiaan muiden muistikuvien jäädessä niiden varjoon ja tulkita neutraalitkin tapahtumat epäonnistumisiksi. Masentunut aliarvioi herkästi itseään ja omia mahdollisuuksiaan ja siksi suurten ratkaisujen tekemistä kannattaa lykätä masennuksen pahimmassa vaiheessa tai ainakin niistä olisi hyvä neuvotella ensin oman tukiverkoston kanssa. Masentunut ihminen kokee herkästi itsensä huonoksi ja syyttelee itseään monenlaisista asioista, sellaisistakin, joihin hänellä ei ole mitään vaikutusvaltaa. Muiden on vaikeaa ymmärtää, miten masentunut voi nähdä itsensä syypääksi lähes kaikkeen pahaan. Hän tulkitsee ympäristön viestit kielteisellä tavalla johtuen näistä olettamuksistaan ja siksi ajatukset jumiutuvat kielteisille radoilleen. Sairauden oireisiin voivat kuulua myös itsetuhoiset ajatukset tai kuolemantoiveet, joista on hyvä pystyä puhumaan jo ennen kuin ne voimistuvat tai muuttuvat vaikeasti hallittaviksi. Masennuksen ruumiilliset oireet voivat johtaa rasittaviin, toistuviin tutkimuksiin, joissa oireiden syy ei selviä. Jos ruumiilliset oireet ovat hallitsevia, niitä voi olla vaikeaa mieltää osaksi masennusta, ja silloin lääkäreidenkin saattaa olla vaikeaa diagnosoida masennusta. Toisaalta monella esiintyy yhtaikaa sekä masennus että ruumiillinen sairaus: pit-

3 kittyneet ruumiilliset sairaudet altistavat masennukselle sekä psyykkisen rasituksen kautta että biologisin mekanismein. Masennuksen ruumiillisiin perusoireisiin kuuluvat väsymys, ruokahalun muutokset, unettomuus tai liiallinen nukkuminen ja liikkumisen hidastuneisuus tai levottomuus. Kaikilla ei kuitenkaan näitä oireita esiinny. Masennukseen usein liittyviä ruumiillisia oireita ovat myös muun muassa kipuherkkyys, pahoinvointi, heikotus sekä aineenvaihdunnan ja autonomisen hermoston toiminnan muutokset. Masennus on myös aivojen sairaus. Masentuneella stressihormonia eli kortisolia on yleensä aivoissa liikaa. Tämä heikentää hermosolujen uusiutumiskykyä eli muovautuvuutta ja siten vaikeuttaa muistitoimintoja, ajattelun joustavuutta ja uuden oppimista. Masennuksessa aivojen kemiallinen tasapaino on häiriytynyt muun muassa serotoniini- ja noradrenaliinivälittäjäaineiden osalta. Toiminnallisessa aivokuvauksessa nähdään aivojen aineenvaihdunnan palautuminen normaaliksi hoidon aikana. Pitkittyneellä, hoitamattomalla masennuksella voi olla epäsuotuisia rakenteellisia ja toiminnallisia vaikutuksia aivojen muistitoimintojen kannalta keskeiseen alueeseen. Yleensä masennukseen kuuluvat muistin, keskittymisen ja päätöksentekokyvyn häiriöt väistyvät hyvin toipumisen edetessä, tosin usein pienellä viiveellä. Masennus vaikuttaa laajalti eri elämänalueisiin, koska sen oirekuva on moninainen. Työssä selviytymistä haittaavat esimerkiksi keskittymisen ja muistin ongelmat, hitaus, aloittamisen ja päätöksenteon vaikeudet työnkuvan ja haasteiden mukaan. Samat oireet saattavat vaikeuttaa myös omien asioiden hoitamista, kodista ja taloudesta huolehtimista. Ihmissuhteita ja harrastuksia haittaavat muun muassa kiinnostuksen, mielihyvän, aloitteellisuuden ja itseluottamuksen väheneminen. 5. Toipuuko masennuksesta? Masennukseen on hoitoa tarjolla ja pääsääntöisesti se paranee. Useimmat parantuvat hyvin, mutta masennus saattaa uusiutua herkästi. Riittävän ajoissa aloitettu ja riittävän pitkään jatkettu hyvä hoito varmistaa toipumisen. Hoitamattomana masennus voi pahentua ja siitä johtuvien ikävien seuraamustensa kautta vaikeutua entisestään. Joillekin jää niin sanottuja jäännösoireita eli lieviä jälkioireita, joita on syytä hoitaa, sillä ne laskevat elämänlaatua, haittaavat usein toimintakykyä ja altistavat masennuksen uusiutumiselle. Hyvin hoidettu masennus voi johtaa jopa aiempaa parempaan vointiin tai elämänlaatuun silloin, kun se lisää itsetuntemusta, oman rajallisuuden hyväksyntää ja herättää tekemään mielekkyyttä lisääviä ja terveellisiä muutoksia elämään. Masennuksen sairastaminen lisää myös ymmärrystä muita masentuneita ihmisiä kohtaan ja saa uudelleen arvioimaan omia arvoja. 6. Mitä hoitoa masennukseen on? Koska masennus on sekä biologinen että psyykkinen häiriötila, hoidetaan sitä sekä biologisin että psykososiaalisin keinoin. Paras hoitotulos saadaan yleensä käyttämällä yhdessä näitä kahta hoitotapaa. Biologisista hoidoista tavallisimpia ovat mielialalääkkeet, ja sairaudenkuvan

4 mukaan voidaan joskus tarvita valohoitoa tai aivojen sähköhoitoa. Myös säännöllisestä liikunnasta on apua. Psykososiaalinen hoito voi olla keskustelua oman lääkärin, hoitajan tai muun henkilön kanssa, tiedon ja tuen saamista, toiminnallisia harjoituksia, vertaistukiryhmässä käymistä, perheen tukea tai psykoterapiaa. Vaikeissa tilanteissa, esimerkiksi raskaissa menetyksissä tai itsetuhoajatusten voimistuessa, voi nopea kriisiapu olla tarpeen. Tilanteissa, joissa omia hoitavia henkilöitä ei ole tavoitettavissa, voi yhteyttä ottaa yleisiin kriisipalveluihin, joita valtakunnallisesti tarjoaa esimerkiksi Suomen Mielenterveysseura. Lisäksi jokaisella alueella on omia kriisipalveluita ja terveyskeskus/sairaalapäivystys. Suomen Mielenterveysseuran paikalliset kriisikeskukset > SOS-kriisikeskus > Paikallinen toiminta > Yhteystiedot alueittain Työssä jatkaminen ja työhön paluu ovat usein myös toipumista edistäviä hoidollisia tekijöitä, kunhan kuormitus on oikein mitoitettu toipumisen vaiheeseen nähden. Yhteistyössä esimiehen ja työterveyshuollon kanssa voidaan sopia toipumista edistävät työssä selviytymisen tukikeinot (esim. työjärjestelyt, työnohjaus, työyhteisölliset tukitoimet, työaikajoustot, osasairauspäiväraha tai työkokeilu). Yhteyden säilyttäminen työterveyshuoltoon ja työpaikkaan on sairauslomankin aikana tärkeää, jotta työhön paluu helpottuisi. Työhönpaluuoppaita Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu. Opas työnantajalle: > Julkaisut (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:19) Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu. Opas työntekijälle: > Julkaisut (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:21) 7. Mitä haittoja on lääkehoidolla? Kuten lähes kaikilla lääkkeillä, mielialalääkkeilläkin on haittavaikutuksensa. Haittavaikutukset ovat yleensä vaarattomia ja liittyvät hoidon aloitusvaiheeseen. Hoitamattoman masennuksen vähitellen etenevät haitat ovat kuitenkin moninkertaiset verrattuna mielialalääkkeiden yleensä ohimeneviin haittavaikutuksiin. Ihmiset reagoivat mielialalääkkeisiin yksilöllisesti: suurin osa saa enintään lieviä ja siedettäviä haittavaikutuksia, kun taas joidenkin kokemat

5 haittavaikutukset ovat niin voimakkaita, että lääkityksen jatkaminen tuntuu vaikealta. Mielialalääkkeiden aloitukseen liittyvät, tavallisesti ohimenevät haittavaikutukset ilmenevät ensimmäisten hoitoviikkojen aikana ja niitä ovat muun muassa pahoinvointi, päänsärky, väsymys tai tilapäinen ahdistuksen lisääntyminen. Terveyttä uhkaavat haittavaikutukset, kuten esimerkiksi immunologiset yliherkkyysreaktiot, ovat harvinaisia. Ne erottuvat muista haittavaikutuksista hoitoa vaativien oireidensa perusteella ja edellyttävät usein lääkityksen keskeytystä. Keskeytyksen pitäisi kuitenkin perustua aina hoitavan tai päivystävän lääkärin arvioon, sillä esimerkiksi äkilliseen kuumeeseen ja laaja-alaiseen ihottumaan voi olla muitakin syitä kuin lääkeyliherkkyys ja kaikki syyt on hyvä selvittää huolellisesti. Haittavaikutuksista kannattaa kertoa hoitopaikassa. Tavalliset haittavaikutukset ovat yleensä hallittavissa varovaisen annostelun avulla. Oman lääkärin antama asiallinen tieto ja toimintaohjeet auttavat selviytymään vaarattomien, ohimenevien haittavaikutusten kanssa. Joskus lääkäri voi päätyä vaihtamaan lääkkeen, jos haittavaikutukset tuottavat kärsimystä eivätkä ne väisty odotetulla tavalla hoidon alkuvaiheen jälkeen. Suurin osa ihmisistä pystyy kuitenkin jatkamaan turvallisesti lääkitystään. Tiedonpuute aiheuttaa ennakkoluuloja mielialalääkkeitä kohtaan, sillä ne sekoitetaan usein rauhoittaviin lääkkeisiin tai mielisairauksien eli psykoosien hoitoon suunnattuihin vahvempiin lääkkeisiin. Mielialalääkkeiden suurena etuna on se, että ne eivät aiheuta riippuvuutta eivätkä häiritse muistia, keskittymistä ja tarkkaavaisuutta kuten rauhoittavat lääkkeet. Mielialalääkkeet käynnistävät masennuksesta toipumisen toisin kuin rauhoittavat lääkkeet, jotka tuovat vain hetkellisen helpotuksen. Tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa lievitystä voimakkaisiin, lamauttaviin ahdistusoireisiin, voidaan rauhoittavia lääkkeitä käyttää tilapäisesti lääkärin kanssa sovitulla tavalla. 8. Mitä hyötyä on lääkehoidosta? Suurin osa (2/3) masennukseen sairastuneista toipuu mielialalääkityksellä, mutta se edellyttää lääkekuurin loppuunviemistä ja lääkkeen ottamista säännöllisesti. Mielialalääke vaikuttaa aivoihin muun muassa palauttamalla välittäjäaineiden tasapainotilan ja lisäämällä hermoverkoston uusiutumiskykyä, eli mielialalääke suojaa hermosoluja ja estää muistialueiden surkastumisen. Hermosolujen toiminnan koheneminen näkyy käytännössä siten, että lamautunut ajatustoiminta elpyy, uudenoppimiskyky kohenee ja ajattelun joustavuus lisääntyy. Silloin biologiset olosuhteet ovat otolliset masennukselle ominaisten jumiutuneiden kielteisten ajatusmallien uudelleen muokkaamiseen myönteisten kokemusten, terapian ja muun psykososiaalisen tuen avulla. Mielialalääkehoito luo siten paremmat edellytykset terapian onnistumiselle, varsinkin terapian alkuvaiheessa, joka on haasteellisin vaihe.

6 Mielialalääkkeistä on apua myös ahdistuksen, kivun ja unettomuuden hoidossa, ja ne tarjoavat turvallisen vaihtoehdon riippuvuutta aiheuttaville lääkkeille, jotka eivät sovi pitkäaikaiskäyttöön. Masennuksen fyysisiä oireita, kuten lisääntynyttä ruokahalua, toimintakykyä lamaava väsymystä ja unettomuutta, voi olla vaikea saada hallintaan kohtuullisessa ajassa ja turvallisesti millään muulla keinoin kuin mielialalääkityksellä. 9. Milloin on hyvä hakeutua psykoterapiaan? Pelkkä mielialalääkitys ei välttämättä riitä jumiutuneisiin masentuneisiin ajatuksiin, vaan tarvitaan myös suotuisa toipumisympäristö ja mielellään psykososiaalista tukea. Ammatillisesti toteutettua psykoterapiaa, voidaan tarvita silloin, kun suotuisaa ympäristöä ei ole tai tavanomainen psykososiaalinen hoito tai tuki (keskustelut hoitajan, lääkärin tai tuki-henkilön kanssa, vertaistuki tai koulutukselliset ryhmät) eivät riitä. Sairastamisvaiheeseen sopivat yleensä lyhyet, aktiivisesti ja järjestelmällisesti etenevät psykoterapiat (< 1/2 vuotta). Toipumisvaiheessa voi käydä niin, että toipuminen pysähtyy jonkin ylitsepääsemättömän stressitekijän, jumiutuneiden masentuneiden ajatusten, masennusta ylläpitävien totuttujen käyttäytymismallien tai luontaisten herkkyystekijöiden (esim. heikko itsetunto, liiallinen vaativuus itseä kohtaan, vaikeus asettaa rajoja) vuoksi. Silloin saattaa olla tarvetta hakeutua pidempään psykoterapiaan (1 3 vuotta), joka vaatii enemmän voimavaroja, pitkäjänteisyyttä ja motivaatiota toteutuakseen. Psykoterapian tarvetta ja terapiamuotojen soveltuvuutta voidaan selvitellä työterveyshuollossa (esim. työterveyspsykologin vastaanotolla). Psykiatrin arvio ja B-lausunto tarvitaan, mikäli haetaan Kelan korvauksia psykoterapiakuntoutukseen. 10. Miten voi itse edistää toipumista ja estää uudelleen sairastumista? Alkoholinkäyttöä on hyvä välttää tai pysytellä kohtuukäytössä: masennuksen aikana ja toipilasvaiheessa enintään 2 ravintola-annosta kerralla enintään 2 x/vk. Yleiset riskirajat ovat masennuksesta toipuvalle liian korkeat, sillä 1. alkoholin säännöllinen käyttö laskee mielialaa ja laukaisee ahdistusoireita 2. alkoholi korostaa masennukseen liittyviä muistin ja keskittymisen ongelmia 3. alkoholi heikentää unen laatua aamuyöstä 4. masennuksen aikana kehittyy helpommin alkoholiriippuvuus kuin terveenä ollessa 5. alkoholi heikentää masennuslääkkeen tehoa ja pahentaa sen haittavaikutuksia 6. psyykenlääkkeet voivat pahentaa alkoholin keskushermostoa lamaavia vaikutuksia.

7 Noudata lääkärin/hoitajan antamia hoito-ohjeita, erityisesti huolehtimalla säännöllisestä lääkkeen ottamisesta. Lääkärin kanssa kannattaa neuvotella aina, jos toivoo muutoksia lääkitykseen, ja välttää omatoimista lääkintää. Harrasta säännöllistä liikuntaa 2 3 x/vk vähintään 45 min/kerta. Aloita vaikka viidestä minuutista ja lisää harjoitusaikaa asteittain. Hyväksy toipilasvaihe ja tunnista voimavarojesi rajallisuus/vaihtelu. Voit luottaa toipumiseen, mutta et saa vaatia itseltäsi liikaa. Etsi yhteistyössä työterveyshuollon ja esimiehen kanssa toipumisvaiheeseen sopiva työkuormitus ja työtehtävät. Pyydä tukea ja työn sekä voinnin uudelleen arviointia herkästi, jos huomaat ylirasituksen merkkejä itsessäsi. Pidä yllä tärkeitä sosiaalisia suhteita ja rajaa sellaista kanssakäymistä, joka kuormittaa liikaa. Pysähdy miettimään syitä kuormittumiseen ja mahdollisuuksia muutoksiin. Palaa aiemmin iloa tuottaneisiin tai rentouttaviin harrastuksiin heti, kun voimavarat alkavat riittää, ja pidä huoli työn ulkopuolisesta elämän sisällöstä. Vahvista luovaa ja joustavaa ajattelua itsellesi sopivien luovien, itseilmaisullisten harrastusten kautta, esimerkiksi hakemalla omille kokemuksille heijastuspintaa ja virkistystä taide-elämyksistä. Hyödynnä masennuksesta toipumisen tuomaa itsetuntemusta ja valmiutta hyvinvointia lisääviin elämän valintoihin ja terveellisiin elämäntapoihin. Päiväkirjan avulla voi vahvistaa itsetuntemusta ja oman jaksamisen rajojen tunnistamista. Terapia-arvioon voi hakeutua, jos toipumiselle tuntuu olevan sisäisiä esteitä. Opettele tunnistamaan ja kyseenalaistamaan itsellesi haitallisia ajatus- ja toimintatapoja. Erota tunteet ja faktat toisistaan. Väittele itsesi kanssa. Muista, että huonoudentunne on pelkkä tunne ja kuuluu sairauden oireisiin eikä siihen, mitä olet! Rajaa pakollisia asioita elämässäsi ja lisää omaa valinnanvapauttasi arjessa. Mikäli pakolliset asiat rasittavat, kannattaa pysähtyä miettimään: kuka pakottaa, mihin, miksi ja onko todella pakko? Muista omat hyvät puolesi ja vahvuutesi sekä elämäsi myönteiset asiat silloinkin, kun masentuneet ajatukset pyrkivät lannistamaan ja valtaamaan tilaa. Voit listata hyviä asioita halutessasi. Puhu tuntemuksistasi muille ihmisille ja hae herkästi apua, jos tunnet, että vointisi heikkenee.

8 Itsehoidollista kirjallisuutta stressinhallintaan ja masennuksen ehkäisyyn Hakanen J ym: Voimanlähteet. Työterveyslaitos, Helsinki Mattila A: Näkökulman vaihtamisen taito. WSOY, Helsinki Pietikäinen A: Joustava mieli. Duodecim, Helsinki Räisänen K & Leskinen J: Kyllin hyvä. Työterveyslaitos, Helsinki Young JE & Klosko JS: Avaa tunnelukkosi: vapaudu elämään täydesti. Kansanvalistusseura, Helsinki Lisää tietoa masennuksesta ja sen hoidosta Terveyskirjasto, Duodecim: Masennus Mielenterveystalo, Kelnet: Masennus ja mielenterveyspalveluohjaus Tukiasema.net, nettiopas

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009 ARTIKKELIT Koonnut Sanna Muukka, koulutettu hieroja Väsymys mistä johtuu? V äsymys on kehon tila, jossa energia ja elinvoimat ovat vähentyneet. Vireys palaa levolla. Väsymystä on monta lajia: fyysinen

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

LYHYESTI JA SELKEÄSTI SININAUHA-JULKAISUT MASENNUS. Tietoa masennuksesta ja sen hoidosta

LYHYESTI JA SELKEÄSTI SININAUHA-JULKAISUT MASENNUS. Tietoa masennuksesta ja sen hoidosta LYHYESTI JA SELKEÄSTI 1 SININAUHA-JULKAISUT MASENNUS Tietoa masennuksesta ja sen hoidosta 2 Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Teksti ja selkomukautus: Irene Komu ja Sirpa Pöllönen, Sininauhaliitto / Esteetön

Lisätiedot

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen Sisältö sivu Lukijalle 4 Mitä lääkäri tarkoittaa hoitoa vaativalla masennuksella? 5 Ahdistuneisuushäiriöt ja masennus 10 Masennus ja päihteet 16 Masennus ja fyysiset

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö:

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Varhainen ja tehokas hoito ja työssä jatkamisen tuki työterveyshuollon tiimin yhteistyönä Työterveyslaitoksen valtakunnallinen koulutuskiertue 2.9 4.11.2009 Esitykset 1.

Lisätiedot

Teksti: Maalaukset: Julkaisija:

Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg 1 Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi Eeva Halme Suomen Syöpäpotilaat ry Paino: Redfina Oy, 2015 3. uusittu painos 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Parkinsonin tautia sairastavalle

Parkinsonin tautia sairastavalle SEKSUAALIOPAS Parkinsonin tautia sairastavalle Opas sairastaville, heidän kumppaneilleen ja ammattilaisille Kirjoittajat Päivi Liippola, ft, auktorisoitu seksuaalineuvoja, Aivoliitto ry Kirsti Martikainen,

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2012 Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö Toukokuu

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle Oppaan kirjoittajat: Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Masennustietoisuustapahtuma

Masennustietoisuustapahtuma Masennustietoisuustapahtuma Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut 5.11.2014 Tipotien auditorio Minä olen nauranut eikä minulla ole ollut hauskaa. Minä olen itkenyt enkä ole ollut surullinen.

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot