NUORTEN MIELENTERVEYSONGELMAT JA MASENTUNEISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORTEN MIELENTERVEYSONGELMAT JA MASENTUNEISUUS"

Transkriptio

1 NUORTEN MIELENTERVEYSONGELMAT JA MASENTUNEISUUS Henna Ijäs Ammatillinen erityisopettaja, Luovi Anna-Kaisa Sipilä Ohjaava opettaja, psykoterapeutti Tervaväylän oppimis- ja ohjauskeskus

2 Mitä on mielenterveys? Miten sen voi tunnistaa tai mitata? Mistä tiedät, että opiskelijan mieli voi hyvin / huonosti? Mistä tunnistat opiskelijan mielenterveyden haasteet?

3 Opiskeluhyvinvointi? K.Peuna Perhe OPISKELUHYVINVOINTI Yhteiskunta OPISKELU Opiskeluolosuhteet Opintojen sisältö ja vaatimukset Opiskeluyhteisö ja organisaatio Opetus ja vuorovaikutussuhteet Muu lähiyhteisö Asenteet ARVOT Motivaatio OPPIMINEN Oppimisvalmiudet Opiskeluvalmiudet ELÄMÄNHALLINTA Terveys Toimintakyky

4 Psyykkinen toimintakyky Markku Ojasen määritelmän mukaan: Psyykkisesti toimintakykyinen ihminen (1) toimii tehokkaasti ja järkevästi, (2) tuntee olonsa hyväksi, on hyvällä mielellä ja (3) arvostaa itseään ja suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteen. Mielenterveys on hiukan edellisiä kapeampi käsite. Sillä tarkoitetaan psyykkistä tasapainoa ja sopeutumista yhteiselämään. Mieleltään terve ihminen on sovussa sekä itsensä että ympäristönsä kanssa.

5 Terve/sairas? * Rajaa terveyden ja sairauden välille on vaikea vetää * Jokainen meistä kyseenalaistaa joskus myös omaa mielenterveyttään elämänmuutokset ja kriisitilanteet, stressi

6 Mielenterveys: Kyky rakastaa ja tehdä työtä

7 Nuoruusiän mielenterveyden haasteet

8 Keskusteltavaksi * Ketä oppilaitoksissa HOJKSataan koodilla 03 (= vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt; opiskelijat, joilla on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia kuten sosiaalista sopeutumattomuutta) * Ketä HOJKSataan koodilla 06 (= psyykkiset pitkäaikaissairaudet; mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat,masentuneet, itsetuhoiset, syömishäiröistä kärsivät ) * Ketä HOJKSataan koodilla 12 (= muu syy, joka edellyttää erityisopetusta)

9 Nuoruusikä on kasvun ja kehityksen aikaa ( esim. Havighurst) Fyysinen sukupuolinen kypsyys saavutetaan ensin, n. 15 v. Aivot kehittyvät nuoruusiässä voimakkaasti, valmiit v Tunne- elämä ja mielen puolustuskeinot, emotionaalinen hallinta kesken, valmiit yli 20 v Sosiaalinen ja taloudellinen itsenäisyys > v.

10 Psyykkisten häiriöiden luokittelu ( psykologi Sanna Mujunen) Luokittelutapoja on useita (kansainvälisiä) Kolme suurta ryhmää: * neuroosit * persoonallisuushäiriöt * Psykoosit Myös aivoperäiset sairaudet ja vammat aiheuttavat psyykkisiä muutoksia (esim. onnettomuudesta aiheutunut vaikea aivovamma)

11 Nuoruusiän mielenterveyden häiriöt

12 Nuoruusiän mielenterveyden häiriöt

13 Riskitekijöitä perintötekijät traumat hylkäämiskokemus turvattomuus krooniset sairaudet ja vammat vanhemmuuden ongelmat Oireita: levottomuus, keskittymiskyvyn pulmat, stressiherkkyys, vihamielisyys, ilkivalta, valehtelu, lintsaus ym. matala ärsyyntymiskynnys vireystila - kireystila passiivisuus vetäytyminen, kaveripiirin vaihtuminen ym. HOX! Normaaliin kehitykseen liittyvät vaihtelut ja kuohunnat sekä mielialavaihtelut ja oireiden epämääräisyys vaikeuttavat tunnistamista ja hoitoon ohjautumista 13

14 Käytöshäiriöt, ICD 10- F63 Toistuvat raivokohtaukset Näpistelyhimo eli kleptomania Tuhopoltto eli pyromania Pelihimo Karvojennyppimishäiriö eli trikotillomania Tarkemmin määrittelemätön käytös- ja hillitsemishäiriö

15 Käytöshäiriö Lasten ja nuorten käytöshäiriöille ominaista toistuva ja itsepintainen muiden oikeuksia ja sosiaalisia normeja rikkova käytös aggressiivisuus, toisten omaisuuden tahallinen tuhoaminen, vilpillisyys ja sääntöjen rikkominen. Lievemmät käytöshäiriöt voivat korjaantua ilman hoitoa etenkin, jos käytöshäiriö on reaktio perheen tai ympäristön tilapäiseen stressiin. Vakavammat käytöshäiriöt ovat usein itsepäisiä, vuosia kestäviä ja asteittain pahentuvia hoito tärkeää!

16 Tyttöjen käytöshäiriön erityispiirteet: väkivaltaisuus, itsetuhoisuus ja liitännäissairastavuus Ilomäki Essi, 2012, väitös Tutkittu 508 psykiatrian akuuttihoitoosastolla ollutta v nuorta 63 tyttöä ja 92 poikaa täytti käytöshäiriön kriteerit tytöillä vaikeusaste ja oireiden määrä vähäisempi, mutta toimintakyky yhtä huono kuin pojilla Uutta tutkimustietoa Riskejä väkivalt ja ei-väkivalt käytöshäiriöön: fyys. perheväkivalta asuminen erossa vähint. yhdestä biol. vanhemmasta Nuoren alkoholiriippuvaisuus lisää riskiä itsemurhan yrittämiseen ja itsensävahingoittamiseen lähes 4- kertaiseksi tytöillä enemmän mieliala- ja ahdistushäiriöitä samaan aikaan oireiden määrä yhteydessä nikotiiniriippuvuuteen JOHTOPÄÄTÖS: ennaltaehkäisyssä ja hoidossa erityinen huomio alkoholin käyttöön sekä depression hoitoon itsetuhoisuuden ennaltaehkäisemiseksi

17 Masennus ja mielialahäiriöt Kouluikäisen masennus (6 12 v) ilmenee usein alakuloisena mielialana, ilmeinä ja eleinä. Leikkien aiheisiin liittyvät hylkäämiset, menetykset, moitteet, vahingoittaminen, myös kuolema ja itsemurha voivat olla esillä. Usein masennus voi ilmetä väsymyksenä, keskittymiskyvyttömyytenä, erilaisina somaattisina oireina aggressiivisuutena, uhmakkuutena tai käytösongelmina

18 Masennus Nuoren (12 18 v) masennus voi muistuttaa kouluikäisten masennusta. Varhaisnuorilla (12 14 v) masennus ilmenee usein joko ruumiillisina oireina tai erilaisina käytöshäiriöinä. Murrosiässä masentunut nuori kääntyy usein sisäänpäin ja oirekuva alkaa vastata lisääntyvässä määrin aikuisten masennustiloja ja masentuneisuutta. Masennuksen ydinoireet nuorilla ovat aikuisten tavoin masentunut mieliala, mielihyvän kokemisen menetys ja väsymys.

19 Jatkuu Mielialan muutos voi ilmetä itkuisuutena, ärtyisyytenä tai vihaisuutena. Tärkeiden asioiden aloittaminen on vaikeaa, jopa ylivoimaista ja nuori vetäytyy pois harrastuksistaan ja kavereistaan Mitä tehdä? Vanhemman tai opettajan tulee aina kysyä lapselta tai nuorelta avoimesti ja suoraan Masennuksesta kysyminen ei aiheuta oireita, vaan voi päinvastoin lievittää niitä, jos ja kun lapsi tai nuori kokee tulevansa myötäelävästi ymmärretyksi pahassa olossaan

20 Syömishäiriöt syömishäiriöt ovat sekä ruumiin että psyyken tauteja voi ilmetä joko sairaalloisena laihduttamisena tai ahmimisena laihuushäiriö alkaa tyypillisimmillään nuoruusiän alkuvuosina, vuoden iässä ahmimishäiriö alkaa usein vasta nuoruusiän loppuvaiheessa. liittyy usein myös muu psykiatrinen häiriö, tavallisimmin masennus tai ahdistuneisuushäiriö sekä pakko-oireisen persoonallisuushäiriön piirteitä, kuten täydellisyyden tavoittelua, pikkutarkkuutta ja joustamattomuutta

21 Pakko-oireet Pakkoajatukset toistuvia mieleen tunkeutuvia epämiellyttäviä tai ahdistavia ajatuksia tai mielikuvia eivät ole luonteeltaan vain liiallista asioista huolehtimista Pakkotoiminnat esim. toistuva peseminen, siivoaminen, tarkistaminen, laskeminen, järjestely, kyseleminen ja toistuvien rauhoittavien vakuutusten vaatimus ja pakonomainen rukoilu

22

23 Mielenterveys ja opiskelu

24 Mielenterveys ja opiskelu ( esim. Mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö on hyvä ympäristö kaikille. Mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö lisää kaikkien opiskeluhyvinvointia. Fyysisen ja psyykkisen opiskeluympäristön muotoutumiseen voivat vaikuttaa kaikki oppilaitoksen toimijat opiskelijasta toimitilahuoltajaan.

25 Opiskelun haasteet ja erityisen tuen tarve Suurin syy opintojen keskeyttämiselle on sairaus ja sen oireet. Tuen ja avun kysyminen koetaan vaikeaksi eikä sairaudesta haluta välttämättä kertoa oppilaitoksen henkilökunnalle Oppilaitoksen henkilökunnan ja toisten opiskelijoiden suhtautuminen mielenterveyskuntoutujaan huolestuttaa -> Pelko hulluksi leimaantumisesta

26 Opiskelun haasteet ja erityisen tuen tarve (R. Karvonen) Henkilökunnan tieto ja kokemus mielenterveysongelmista ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamisesta Oppilaitoksen kyky järjestää yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa opetusta ja ohjausta Opiskelijapalvelujen rooli opiskelijan arjessa

27 Opiskelijan haasteet ja erityisen tuen tarve Opiskelijan kokemat sairauden oireet, kuten Keskittymisvaikeudet, väsymys, ahdistus ja kognitiivisten toimintojen vaikeudet Oireiden vaihteleva luonne Lääkkeiden sivuvaikutukset saattavat hankaloittaa opiskeluun keskittymistä-> väsymys, muistiongelmat Puutteelliset opiskelutaidot. Kyvyttömyys suunnitella ajankäyttöä ja käsitellä stressiä. Jäsentymättömät omaan elämään ja opiskeluun liittyvät suunnitelmat. Heikko itsetunto ja itsearvostus.

28 Opiskelun haasteet ja erityisen tuen tarve mielenterveyden ongelmat eivät ole este opiskelulle, jos opiskelijalla on toimiva hoitosuhde ja opiskeluhyvinvointia tukevat keinot tulla toimeen sairauden kanssa

29 Miten rakennetaan mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö? (www.edu.fi/erityinen_tuki/sairaan_lapsen_ja_nuoren_opettaminen/psyykkisesti_oirehtivien_oppilaiden_opetus) 1. Luottamus ja avoimuus - Opiskelija tulee hyväksytyksi ja kuulluksi omana itsenään 2. Itsearvostuksen tukeminen - Opiskelijan kohtaaminen, arvostus ja läsnäolo 3. Turvallisuus, selkeys ja ennustettavuus - Struktuurit ja rutinit luovat turvaa

30 Miten rakennetaan mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö? 4. Positiivisen palautteen antaminen 5. Yhteistyö verkoston kanssa Opiskelija päähenkilö häntä koskevissa neuvotteluissa salassapitovelvollisuus ei tule yhteistyön esteeksi Yhteistyö mahdollisimman avointa opiskelijan suuntaan Tilanne vaikea, jos opiskelija ei koe tarvitsevansa apua

31 Opettajan sudenkuopat Liiallinen ymmärtäminen Joustavuutta ja ymmärtämistä vaaditaan, mutta yhtä lailla jämäkkyyttä ja sopimuksista kiinni pitämistä Sairaudella osataan myös hakea lisävapauksia Aiheettomat syyllisyydentunteet Voinnin vaihtelut osa psyykkistä sairastumista

32 Opettajan sudenkuopat Yksin pärjääminen Mt- nuoren kohtaamiseen, opettamiseen ja ohjaamiseen tarvitaan yhteistyötä Työnohjaus ja esimiehen tuki tärkeää! Kouluttautuminen Työajan rajaamattomuus Muista työn ja oman elämäsi rajat.

33 Mielenterveysongelmista voi kuntoutua! 1. Mielenterveysongelmista kuntoutuminen on prosessi: potilas, toipilas, kuntoutuja, kuntoutunut 2. Mielenterveysongelmista kuntoutuminen on muutosta vastaanottavasta ja riippuvaisesta potilaan roolista aktiiviseksi toimijaksi omassa elämässä 3. Mielenterveysongelmista kuntoutuminen on henkilökohtainen prosessi, jossa ihmisen asenteet tunteet elämän päämäärät toimintatavat taidot roolit muuttuvat

34 Minä Oma elämä Oman reitin kulkija Samantyyppinen kuin ne muut Silti omanlainen, ainutkertainen Ihminen!

35 Lähteitä ja linkkivinkkejä: Dunderfelt, T Elämänkaaripsykologia. Porvoo:WSOY Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I., Ihmisen psykologinen kehitys. Porvoo:Wsoy Laukkanen, E., Marttunen, M., Miettinen, S., Pietikäinen, M. (toim.), Nuorten psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Duodecim https://nuoret.mielenterveystalo.fi/nuoriso/etusi vu/

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa anu jokinen liisa Rentola seija eskola Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa OPAS OPETTAJILLE JA OPISKELIJAHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen Sisältö sivu Lukijalle 4 Mitä lääkäri tarkoittaa hoitoa vaativalla masennuksella? 5 Ahdistuneisuushäiriöt ja masennus 10 Masennus ja päihteet 16 Masennus ja fyysiset

Lisätiedot

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 12 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 12 Anoreksia

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Masennustietoisuustapahtuma

Masennustietoisuustapahtuma Masennustietoisuustapahtuma Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut 5.11.2014 Tipotien auditorio Minä olen nauranut eikä minulla ole ollut hauskaa. Minä olen itkenyt enkä ole ollut surullinen.

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIOPINTOJEN (ET) LOPPUTYÖ 2 ULLA

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Ikäihmisten mielenterveys ja hyvinvointi

Ikäihmisten mielenterveys ja hyvinvointi Ikäihmisten mielenterveys ja hyvinvointi Marja Saarenheimo FT, Vanhempi tutkija Vanhustyö 2010 messut Keskeiset ikäihmisiä koskevat huolenaiheet Fyysinen toimintakyky Erilaiset somaattiset sairaudet Tapaturmat

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot