EDUT OVAT VOIMASSA KOKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUT OVAT VOIMASSA KOKO"

Transkriptio

1 TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLI- LIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSE- NYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI ETUJA TARJOAVISSA YRITYKSISSÄ. SÄILYTÄ SAAMASI JÄSENKORTTI SEKÄ TÄMÄ ESITE. ED VUODEN. EDUT OVAT VOIMASSA KOKO JÄSENEN EDUT 2012

2 2 VAHVA LIITTO SINÄ JA METALLI OLET JÄSEN AMMATTIOSASTOSSASI Olet jäsen ammattiosastossasi ja kuulut sitä kautta Me tallityöväen Liittoon. Olet myös Metallityöväen Työttömyyskassan jäsen. Liitto kokoaa yhteiseen toimintaan palkansaajat tekno logiateollisuuden eri aloilta. Näitä ovat metallialan lisäksi auto- ja konealat, tietoliikenneala, peltija teollisuuseristysala, kaivosala, tekninen huolto ja kunnossapito, jalometalliala, puolustusministeriön työpaikat, metsäteollisuuden korjaamoala ja energiaala. Liiton perus tehtävänä on jäsenten työ- ja pal kkaehtojen sekä yhteis kun nallisen aseman parantaminen. Valokuvat: Juha Metso, Tanja Mikkola, Petri Puromies, Janne Ruotsalainen, Johannes Tervo. Metalliliiton järjestäytymisaloilla opiskelevat ammattioppilai tosten oppilaat voivat liittyä ammattiosastoon oppilasjäseniksi.

3 3 SOPIMUKSET TURVANA Metallityöväen Liitto neuvottelee edustamiensa alojen työehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista. Työehtosopimuksella määritetään palkkaperusteet ja työntekijälle maksettavan palkan vähimmäistaso. Lisäksi työehtosopimuksilla toteutetaan uudistuksia, jotka parantavat työntekijän työsuhdeturvaa ja sosiaalisia etuja. Työehtosopimuksen ja työlakien on oltava työpaikalla työntekijöiden nähtävänä. Työsopimuslaki velvoittaa myös sellaisen työnantajan, joka ei ole alansa työnantajaliiton jäsen, noudattamaan kyseisen alan valtakunnallista työehtosopimusta. Työehtosopimuksen toteuttamista ja sen soveltamista valvovat luottamusmiehet, työhuonekunnat ja ammattiosastot. Jäsenten ja heidän valitsemiensa luottamusmiesten tiedoista ja aktiivisuudesta riippuu sopimuksessa sovitun minimiturvan saavuttaminen ja sopimuksen sovellutusten onnistuminen. Tämä korostuu erityisesti työehtosopimuksen mahdollistamassa paikallisessa sopimisessa. TYÖSUOJELU ON OSA EDUNVALVONTAA Metallityöväen Liitto on asettanut työsuojelulliseksi tavoitteeksi terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja kehittävän työn ja työympäristön jokaisen työntekijän perusoikeutena. Jotta työympäristö kehittyisi myönteisesti, on tärkeää, että jokainen työntekijä osallistuu työsuojelutoimintaan ja on aktiivinen ja aloitteellinen oman työpaikkansa kehittämisessä. Tietoa työsuojelumääräyksistä ja työpaikan työsuojelutoiminnasta saa esimieheltä, työpaikan työsuojeluvaltuutetulta ja asiamiehiltä. Metallityöväen Liitto antaa tukea, koulutusta ja neuvontaa työympäristön parantamiseksi. Muun muassa työpaikan sosiaaliset ongelmat, ammattitautien aiheuttamat vaivat ja työtapaturmat ovat esimerkkejä tapauksista, joissa liitosta saa asiantuntija-apua. RIIDAT RATKAISTAAN Jos epäilet, että palkka- ja työehtosi eivät ole kunnossa, ota yhteyttä luottamusmieheen työsuojeluvaltuutettuun ammattiosastoosi lähimpään liiton aluetoimistoon (yhteystiedot esitteen lopussa) liiton keskustoimistoon (edunvalvonnan palvelunumero ) Jos työehtosopimuksesta syntyy tulkintaerimielisyyksiä, on niiden ratkaisemiseksi käytävä työpaikalla työehtosopimuksen mukaiset neuvottelut. Ellei työpaikallasi ole luottamusmiestä, ota yhteys liiton toimistoon. Mikäli paikallisesti ei päästä sovintoon, laaditaan asiasta erimielisyysmuistio. Siinä molemmat osapuolet tuovat esiin näkemyksensä. Tämän muistion pohjalta liitto neuvottelee työnantajaliiton kanssa. Jos asia joudutaan viemään oikeuden ratkaistavaksi, voi kuusi kuukautta liiton jäsenenä ollut ja jäsenmaksunsa maksanut jäsen saada liitolta oikeudenkäynnissä avustusta työsuhdeasioihin liittyvissä riidoissa, jotka ovat syntyneet kuuden kuukauden jäsenyysehdon täyttymisen jälkeen. Lisäksi oikeusapu voidaan myöntää vakavista tapaturmista johtuvien vahingonkorvausten hakemiseen. Oikeusavun saamiseksi on käännyttävä ammattiosaston puoleen. TYÖEHTOSOPIMUKSET, TYÖSUOJELU

4 4 JÄSENYYS HUOLEHDI JÄSENYYDESTÄSI Hoida jäsenasioitasi ammattiosastosi taloudenhoitajan tai jäsenhuoltajan kanssa. Heihin saat tarvittaessa yhteyden työpaikkasi luottamusmiehen kautta. Jäsenasioitasi voit hoitaa myös lähimmän aluetoimiston tai liiton jäsenrekisterin kanssa. Jäsenpalvelun puhelinnumero on ja sähköposti Erityisen tärkeää on huolehtia jäsenyyden säilyttämisestä, jos työelämässäsi tapahtuu muutoksia, esimerkiksi siirryt toiseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan siirryt toisen työnantajan palvelukseen vaihdat ammattiosastoa siirryt yrittäjäksi siirryt työnantajaperinnästä itse maksavaksi, tai päinvastoin. siirryt osa-aikaeläkkeelle tai kokonaan eläkkeelle muutat toiselle paikkakunnalle Kun muutat, muista tehdä virallinen osoitteenmuutos. Sen voi tehdä postista tai maistraatista saatavalla kaavakkeella tai sähköisesti osoitteessa Näin varmistat, että osoitteesi pysyy oikeana jäsenrekisterissä. SIIRTYMINEN TOISEEN AMMATTILIITTOON/ TYÖTTÖMYYSKASSAAN Jos jäsen eroaa toisesta työttömyyskassasta ja liittyy Metallityöväen Työttömyyskassaan kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi edellisessä työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen edellisen kassan jäsenyys- ja työssäoloajan. Tarkista, että tieto edellisestä liitosta/työttömyyskassasta on ilmoitettu Metallin jäsenrekisteriin. JÄSENMAKSUVAPAUTUKSET JA LEPÄÄVÄT JÄSENOIKEUDET Sinulle voidaan myöntää lepäävät jäsenoikeudet tai jäsenmaksuvapautus, kun olet sairauden vuoksi vailla ansiotuloja jäät työttömäksi ja olet Kelan päivärahalla olet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa etkä saa ansiopäivärahaa Metallityöväen Työttömyyskassasta opiskelet suoritat asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai olet reservin kertausharjoituksissa olet äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla olet kuntoutustuella (määräaikainen eläke) olet työkyvyttömyyseläkkeellä olet työttömyyseläkkeellä suoritat vapausrangaistusta

5 5 Toimita aina jäsenmaksuvapautuksista tai lepäävistä jäsenoikeuksista todistus ja eläkkeistä eläkelaitosten päätökset jäsenrekisteriin, aluetoimistoon tai ammattiosastoosi. Jos olet työttömyyden tai sairauden takia kokonaan vailla ansiotuloja, ota yhteys ammattiosastoosi tai liiton jäsenrekisteriin vähintään puolivuosittain, jotta sinulle voidaan viedä tieto jäsenmaksuista vapautumisesta. JÄSENMAKSUT Jäsenyyden ja työttömyysturvan säilyttäminen edellyttävät, että jäsenmaksu maksetaan voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Jäsenmaksu maksetaan veronalaisesta ansiosta ja työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta. Jos jäät ns. omalle lomalle (etkä ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa) tai aloitat yrittäjyyden ja haluat säilyttää jäsenyytesi, maksat itse jäsenmaksun liiton keskituntiansion perusteella. Itsemaksava jäsen: Maksa jäsenmaksusi aina oikean kuukauden viitenumerolla! RÄSTIMAKSU Jäsenmaksut voidaan maksaa taannehtivasti enintään kuuden kuukauden ajalta. Mikäli jäsenmaksusi ovat maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta tai mahdollisen jäsenmaksuvapautuksen syytä ei ole ilmoitettu, sinun katsotaan eronneen liitosta ja työttömyyskassasta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton jäsenetuihin eikä työttömyyskassan maksamiin etuuksiin. Maksa jäsenmaksusi työttömyyden alkuun asti ja oikean suuruisena. Näin vältät tilanteen, jossa mahdollinen työttömyyspäivärahasi hylätään siitä syystä, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiotulosi edellyttäisivät. VAPAAJÄSENYYS Ammattiosasto voi hakea jäsenelleen vapaajäsenyyttä seuraavin edellytyksin: A-vapaajäsenyys A-vapaajäsenyyteen ovat oikeutettuja jäsenet, jotka ovat liittyneet mennessä. Kun jäsen on täyttänyt 55 vuotta ja on siihen mennessä ollut liittotoimikunnan hyväksymän ammatillisen järjestön jäsen yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuotta tai kun jäsenyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 35 vuotta. Kun A-vapaajäsenyys on myönnetty, muista ilmoittaa jäsenmaksuperinnän päättymisestä työnantajalle. B-vapaajäsenyys B-vapaajäsenyyteen ovat oikeutettuja jäsenet, jotka ovat liittyneet mennessä. Kun jäsen on ollut yhtäjaksoisesti liittotoimikunnan hyväksymän ammatillisen järjestön jäsen vähintään 15 vuotta ja on eläkkeelle siirtymisen takia pysyvästi vailla ansiotuloja. C-vapaajäsenyys C-vapaajäsenyyteen ovat oikeutettuja tai sen jälkeen liittyneet jäsenet. Kun jäsen on ollut liittotoimikunnan hyväksymän ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 30 vuotta ja siirtynyt eläkkeelle tai tullut pysyvästi työkyvyttömäksi. YRITTÄJÄT Mikäli työllistyt omassa tai perheenjäsenten omistamassa yrityksessä, ota selvää kuulutko ns. yrittäjyyskäsitteen piiriin. Tässä asiassa sinua neuvoo liiton jäsenrekisteri tai työttömyyskassa. Tietoja yrittäjän työttömyysturvasta saat myös internetistä osoitteista ja APUA ULKOMAILLA Jäsenkortin oikeassa yläkulmassa on Euroopan Metallityöläisten Yhteisjärjestö EMY:n tunnus. EMY:n jäsenliitot t ovat solmineet jäsenpalvelusopimuksen. Se tarkoittaa, että jäsenliiton jäsenellä on ulkomailla työskennellessään oikeus kyseisen maan metalliliiton palveluihin. Käytännössä tämä merkitsee tarvittaessa apua työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Linkin EMY:n jäsenjärjestöjen listaan löydät Metalliliiton kotisivuilta, -> Kansainvälisyys -> Kansainväliset järjestöt. Tekstistä klikkaa Euroopan Metallityöläisten Yhteisjärjestö EMY ja sitten EMY:n etusivulta -> Affiliates. Mikäli työsuhde ulkomailla on yli vuoden mittainen, pääsääntö on että työntekijä liittyy kyseisen maan liiton jäseneksi. Työttömyyden varalta pitäisi vakuuttaa itsensä siinä maassa, missä työskentelee. TYÖSKENTELY ULKOMAILLA Jos lähdet työskentelemään ulkomaille joko lähetettynä työntekijänä tai muuten, ota yhteyttä jäsenrekisteriin, työttömyyskassaan tai aluetoimistoon. Jäsenasiat ja työttömyysturva kannattaa selvittää aina ennen kuin työ ulkomailla alkaa. Työttömyyskassan palvelunumero on JÄSENYYS

6 6 JÄSENEDUT KAIKKI TÄMÄ JÄSENMAKSULLA Kaikki neuvontapalvelut, koulutuspalvelut ja aineelliset palvelut saat jäsenmaksullasi. Jäsenmaksun suuruudesta päättää liittovaltuusto vuosittain. Työttömyyskassan jäsenmaksun suuruuden määrää Finanssivalvonta vuosittain. Vuonna 2011 jäsenmaksu oli 1,8 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jäsenmaksu jakautui 2011 seuraavasti ammattiosaston osuus 0,195 % työttömyyskassan osuus 0,7 % liiton osuus 0,905 % yhteensä 1,8 % Jäsenmaksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. Metalliliitto ilmoittaa maksetut jäsenmaksutiedot vuosittain suoraan verottajalle. Useimmiten työnantaja perii jäsenmaksun jäsenen allekirjoittaman perintäsopimuksen mukaan. Jos näin ei tapahdu, jäsen allekirjoittaa perintäsopimuksen ammattiosaston tai työpaikan luottamusmiehen kanssa ja maksaa jäsenmaksun kuukausittain itse liiton tilille käyttämällä henkilökohtaisia viitenumeroita. Jos olet työttömänä, sinun ei tarvitse maksaa työttömyyskassan maksamista etuuksista liiton eikä työttömyyskassan jäsenmaksua. LIITON LOMAPAIKAT KÄYTÖSSÄSI Metalliliitto on hankkinut yli 400 viikko-osaketta lomakohteista eri puolilla Suomea jäsentensä käyttöön. Viikko-osakkeita on Naantalissa, Tampereella, Holiday Club Ylläs Holiday Club Salla Metallikero, Pyhätunturi Kuusamon Tropiikki Vierumäellä, Himoksella, Vuokatissa, Kuusamossa, Sallassa ja Ylläksellä. Niitä haetaan kaksi kertaa vuodessa ja käyttövuorot arvotaan hakijoiden kesken. Kohteisiin ja hakuohjeisiin voit tutustua liiton verkkosivuilla Asuntohotelli Metallikero Pyhätunturilla on oiva lomapaikka mihin vuodenaikaan tahansa. Metallikeron varaukset tehdään puhelinnumerosta (016) Loviisan lähellä Valkossa sijaitsevassa Metallirannassa on leirintäalueen lisäksi muun muassa viisi tilavaa majoitushuoneistoa, yhteistilat, grillikatos, sauna sekä veneitä. Majoitustilat ovat jäsenten käytettävissä kesä-, heinä ja elokuussa. Niiden varaukset tehdään maaliskuussa Ahjossa julkaistavalla hakemuksella. Lisätietoja kaikista lomapaikoista saat liiton keskustoimistosta Monilla ammattiosastoilla on omia lomanviettopaikkoja. Niistä kannattaa kysyä pääluottamusmieheltä tai ammattiosaston toimihenkilöltä. LIITON LOMATOIMINTA Palkansaajien lomajärjestöt yhdistävät toimintansa Uuden järjestön nimi on Palkansaajan Hyvinvointi ja Terveys ry. Samalla uudistuu lomajärjestön toiminta. Liiton lomatarjonnasta kerrotaan Ahjossa sekä liiton verkkosivuilla. JÄSENLEHTI AHJO Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti Ahjo. 16 kertaa vuodessa ilmestyvä lehti kertoo muutoksista työpaikoilla ja työelämässä sekä paljosta muusta jäsenten elämää koskettavasta. Lehdestä kannattaa seurata ilmoittelua liiton lomapalveluista, koulutustarjonnasta, nuorisotoiminnasta, jäsenvakuutuksista sekä ammattiosastosi toiminnasta. Tietoa liiton ajankohtaisista kannanotoista, toiminnasta, sopimuksista sekä jäseneduista saat liiton kotisivuilta internetistä. Sivuilta löydät linkit myös muualle ammattiyhdistysliikkeeseen ja yhteiskuntaan. Metallityöväen Murikka-opiston sivut ovat osoitteessa Katinkulta, Vuokatti Himos, Jämsä Tampereen Kylpylä Vierumäki Chalets 3 Naantali Residence Metalliranta, Loviisa TYÖVÄENLEHTITUKI Liitto myöntää tukea työväenlehden tilaamiseen. Lisäksi monet ammattiosastot myöntävät tukea. Kysy näistä tarkemmin omasta ammattiosastostasi. KALENTERISTA SAA TIETOA Liitto kustantaa jäsenilleen Metallityöväen kalenterin. Kalenterista löydät tarvittavat yhteystiedot liiton

7 7 JÄSENEDUT hallintoon, keskustoimistoon, aluetoimistoihin, Metallityöväen työttömyyskassaan sekä Murikkaopistoon. Lisäksi siinä on paljon muuta hyödyllistä jäsenyyteen liittyvää tietoa. MUITA JÄSENETUJA If Vahinkovakuutusyhtiö Metallityöväen Liitto on vakuuttanut jäsenet If Vahinkovakuutusyhtiössä, lue lisää sivulta 12. If tarjoaa liiton jäsenille vakuutusetuja, joista saat lisätietoa verkko-osoitteesta ja Ifin palvelunumerosta Teboil Alennusta poltto- ja voiteluaineista. Euromaster Euromasterilta löydät kattavan valikoiman laadukkaita renkaita ja aina asiantuntevaa palvelua. Kannattaa hyödyntää jäsenedut! Tallink Silja Mahdollisuus liittyä Club One -jäseneksi ilmaiseksi suoraan Silver-tasolle. Restel Jäsenenä majoitut erikoishintaan Cumulus-, Rantasipi-, Ramada- ja Holiday Inn -hotelleissa. Varauksen yhteydessä on kerrottava olevansa Metalliliiton jäsen. Otavamedia Otavamedia tarjoaa alennuksia lehtiensä tilauksista. VVO VVO:lta voit vuokrata asunnon, hankkia asumisoikeusasunnon tai osaomistusasunnon. Voit myös ostaa asunnon kokonaan omaksi. Kaikkia asuntoihin liittyviä asioita voit tiedustella VVO-kotikeskuksista. Memoria hautaustoimistot Memoria on maanlaajuinen, itsenäisten perheyritysten muodostama hautaustoimistoverkosto. Memoria-hautatoimistoista saa kaikki alan palvelut yhdestä paikasta. Valtakunnallinen verkosto mahdollistaa myös hautauspalveluiden välityksen toiselle paikkakunnalle. Memoria hautaustoimistot tarjoavat liiton jäsenille ja heidän perheilleen -10% alennuksen arkusta, uurnasta sekä vainajan vaatetuksesta. Kaikkien Memoria-hautaustoimistojen yhteystiedot sekä täydellisen palveluluettelon löydät Tarkista ajantasaiset jäsenedut liiton verkkosivuilta > Jäsenyys > Jäsenedut. Jäsentarjouksista ja eduista kerrotaan myös Ahjossa.

8 8 KOULUTUS Metalli kouluttaa Oletko koskaan miettinyt, kuinka vaivatonta on osallistua Metallin järjestämään koulutukseen? Sinä määrittelet koulutustarpeesi itse, sillä jokaisella on oikeus tietää enemmän. Koulutuksella parannetaan ennen kaikkea paikallista edunvalvontaa, mutta kaikkien jäsenten on hyvä tietää työelämän pelisäännöistä ja tutustua järjestörakenteisiin. Järjestöelämän kautta vaikutetaan työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin. Vahvan liiton selkäranka on edelleen tietävä, taitava ja aktiivinen jäsenistö. Metalli tarjoaa koulutusta juuri sinulle Voit osallistua jäsenkoulutukseen kaikilla kolmella tasolla. Paikallisella koulutuksella, ammattiosaston ja seuturyhmän sinua lähellä järjestämissä koulutustilaisuuksissa saat mahdollisuuden kasvattaa tietojasi ja osaamistasi työelämään liittyvissä asioissa. Alueella järjestettävästä koulutuksesta saat tietoa aluetoimistolta ja liiton sivuilta oman alueesi tapahtumakalenterista. Murikka-opisto tarjoaa kursseja kolmesta päivästä kolmeen kuukauteen. Opiston antaman koulutuksen kirjo on laaja, kursseja on työssä jaksamisesta yritystalouteen. Kurssien aiheet löydät helpoiten liiton julkaisemasta opinto-oppaasta tai Murikka opiston sivuilta. Työnantajan tai liiton myöntämä taloudellinen tuki kurssiajalta madaltaa osallistumisen kynnystä; kysy tuesta lisää Metalliliiton koulutuksen toiminta-alueelta. Metallin koulutukseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttavat työpaikkasi luottamushenkilöt, ammattiosastosi opintosihteeri sekä muut osaston toimihenkilöt. Koulutusasioissa sinua palvelee myös aluetoimistojen, koulutuksen toiminta-alueen ja Murikkaopiston henkilökunta. Lisää koulutuksesta sivuilta ja Soita koulutusasioissa p Ammatillinen koulutus turvaa työllistymisesi Ammatillinen edunvalvonta on osa liiton edunvalvontaa. Tulevaisuudessa vaaditaan näyttöä ja todistusta osaamisesta. Näyttötutkintojen avulla osaaminen voidaan tunnistaa. Osaamistaan voi päivittää oppilaitoksissa esimerkiksi oppisopimuksen kautta. Näyttötutkinnon suorittaminen on mahdollista työuran pituudesta tai työkokemuksesta riippumatta. Tutkintotodistus parantaa mahdollisuuksia pärjätä työelämässä. Lisätietoja koulutusmahdollisuuksista saat koulutuksen toiminta-alueelta, alueen oppilaitoksista sekä paikallisista oppisopimustoimistoista. VAHVA LIITTO SINÄ JA METALLI Metallityöväen liiton 21. liittokokous ja työttömyyskassan edustajiston kokous pidetään toukokuussa Edustajat valitaan vaaleilla maaliskuussa. Ennakkoäänestys on ja uurnavaali Vaalimateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille. Vaaleista lisää osoitteessa vaalit.metalliliitto.fi. Tunnus, Vahva liitto Sinä ja Metalli, kertoo mistä on kyse. Yhdessä voimme toteuttaa tavoitteemme. Työelämä ja tuotantorakenteet jatkavat muuttumistaan. Etuja on puolustettava, asetettava uusia tavoitteita ja vietävä ne läpi. Vahvaa liittoa tarvitaan edelleen.

9 9 OSAAVA AMMATTIOSASTO, JÄSENEN TURVAVERKKO Paikkakunnalla vireästi toimiva ammattiosasto on ammattilaisten tapa hoitaa yhteisiä asioita, tehdä aloitteita, toimia niiden puolesta ja ohjailla muutoksia. Tiivis järjestäytyminen ja tavoitteellinen yhteistyö ovat palkansaajien tehokeinoja. Vaikka yritykset kansainvälistyvät ja niiden päätöksenteko tuntuu loittonevan, ammattiosaston jäsenyys sisältää jäsenyyden eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen metallityöläisten yhteisöön. Liiton vaikutusvalta perustuu osaaviin ammattiosastoihin sekä näiden ylläpitämiin luottamusmies- ja työsuojeluverkostoihin pienimmilläkin työpaikoilla. Jos työpaikaltasi puuttuu luottamusmies ja yhteys ammattiosastoon, rakenna se. Soita lähimpään aluetoimistoon ja ilmoittaudu yhteyshenkilöksi, jolle saa lähettää luottamusmiespostia. KERRO MIELIPITEESI Jäsenenä voit tuoda oman näkemyksesi niin oman ammattiosastosi kuin koko liitonkin toimintaan. Toimintaan osallistumalla varmistat vahvan liiton. Osallistumalla ammattiosaston ja työhuonekunnan tilaisuuksiin voit tuoda mielipiteesi mukaan keskusteluun, jonka perusteella toimintaa suunnataan. Osallistumalla luottamushenkilöiden ja ammattiosaston toimihenkilöiden valintaan olet mukana päättämässä siitä, ketkä asioitasi hoitavat. OLE MUKANA Ammattiosastot järjestävät monenlaisia tapahtumia, joihin jäsenenä voit osallistua. Retkeilypäiville voivat osallistua myös perheenjäsenet. Tietoja tapahtumista saat ammattiosaston tiedotteista, ilmoitustauluilta, Ahjosta ja liiton verkkosivuilta. NUORILLA MENO PÄÄLLÄ Metallin nuorilla jäsenillä on paljon omaa toimintaa. Nuorisotoiminnasta saat tietoa mm. Ahjon ilmoituksista ja nuorten verkkosivuilta Ammattiosastosi nuorisotoiminnasta saat tietoa pääluottamusmieheltäsi tai osastosi toimihenkilöltä. Ammattiin opiskelevat ovat tervetulleita oppilasjäseniksi ja mukaan ammattiosaston ja liiton nuorisotoimintaan. Yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen opitaan jo perusopintojen aikana. Liitto tukee kotimaisia ja kansainvälisiä nuorten ammattitaitokilpailuja Skills Finland -yhdistyksen kautta. Metallin opiskelijajäsenet saavat halutessaan Ammattiin Opiskelevat - SAKKI ry:n opiskelijakortin ilmaiseksi. NAISET AKTIIVISIA Ammattiosastojen naisjaostot järjestävät paikallista toimintaa ja liitto järjestää koulutusta. Tasa-arvotoiminnassa tähdätään siihen, että metallialan yrityksiin saadaan tasa-arvosuunnitelmat. VETERAANIT TOIMIVAT Metalliliitto tarjoaa ammattiosastojen veteraaneille kursseja Murikassa. Niistä saat lisätietoja ammattiosastosta, liiton kurssioppaasta ja Ahjon ilmoituksista. Valinnat tehdään osastojen hakemusten perusteella. Ammattiosastojen veteraanijaostot järjestävät paikallista toimintaa. KULTTUURIN HARRASTAJILLE TILAISUUKSIA Metalliliitto järjestää monipuolista toimintaa kulttuurin harrastajille, esimerkiksi Metallin esiintyjäkisoja, Murikan kesänäyttelyitä sekä kirjoittamiseen opastavia Murikan kursseja. AMMATTIOSASTO

10 10 TYÖTTÖMYYSKASSA OLET MYÖS TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSEN Metallityöväen Liiton jäsen on myös Metallityöväen Työttömyyskassan jäsen. Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ja hae ansiopäivärahaa Metallityöväen Työttömyyskassalta. TYÖTTÖMYYSKASSAN MAKSAMAT ETUUDET Työttömyyskassan jäsenellä on työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa oikeus ansiopäivärahaan, jos jäsenyys on kestänyt 34 viikkoa ja ns. työssäoloehto on täyttynyt jäsenyyden aikana. Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut 34 kalenteriviikkoa palkkatyössä. Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan työehtosopimuksen mukainen, jotta työssäoloehto täyttyy. Ansiopäivärahan suuruus päivää kohti määräytyy voimassaolevan peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Vuonna 2011 perusosa oli 25,74 euroa päivässä ja ansio-osa 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 105-kertaisen peruspäivärahan määrän, ansio-osa alenee ylimenevältä osalta 20 prosenttiin. Päiväpalkka lasketaan vähintään 34 kalenteriviikon ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ennen työttömyyttä. Päivärahaan tulee lisäksi lapsikorotus 4,88 euroa, 7,16 euroa tai 9,23 euroa (vuoden 2011 määrät) huollettavien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärästä riippuen. Puolison tulot eivät vaikuta päivärahan suuruuteen. Esimerkki (vuoden 2011 määrät): Jos päivärahan perusteena oleva palkka on 1500 euroa, ansiopäivärahan suuruus on 44,40 euroa päivässä ilman lapsikorotusta. Jos palkka on 2300 euroa, päiväraha on 60,53 euroa. Jäsen voi saada ansiopäivärahaan muutosturvan ansio-osaa, jos hänelle on laadittu muutosturvaan liittyvä työllistymisohjelma TE-toimistossa 30 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työllistymisohjelmaan on oikeus, jos jäsen on irtisanottu työstä tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai hän on irtisanoutunut 200 päivän lomautustilanteessa ja hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään kolme vuotta tai hänen vähintään 3 vuotta yhdenjaksoisesti kestänyt määräaikainen työsuhteensa päättyy. 3 vuoden (36 kuukauden) työssäolo voi kertyä myös useammasta samalle työnantajalle tehdystä määräaikaisesta työsuhteesta, mutta niiden tulee olla tehty viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana. Oikeus työllistymisohjelmaan on myös, jos jäsen on ollut määräaikaisissa työsuhteissa saman tai eri työnantajien palveluksessa vähintään 5 vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden 7 vuoden aikana. Lomautustilanteissakin on oikeus työllistymisohjelmaan, mikäli lomautus on toteutettu vähintään 180 kalenteripäiväksi ja työssäoloaikaa on vähintään 3 vuotta. Muutosturvan ansio-osaa voidaan maksaa työllistymisohjelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ja enintään 200 päivältä. Muutosturvan ansio-osa on 65 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta ja yliteprosentti on 37,5. Jos työttömyyskassan jäsen on työnantajan irtisanomana menettänyt työpaikkansa tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai hän on irtisanoutunut lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää, hän voi saada ansiopäivärahaansa korotettua ansio-osaa 100 työttömyyspäivän ajan. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta enimmäiskesto on 200 päivää. Korotetun ansio-osan saaminen edellyttää, että työttömyyskassan jäsenyys on kestänyt vähintään viisi vuotta ja eläkkeeseen oikeuttavaa työssäoloa on ollut vähintään 20 vuotta. Korotettu ansio-osa on 57,5 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta ja yliteprosentti on 35. Muutosturvan ansio-osan ja korotetun ansio-osan sisältävä päiväraha ovat vaihtoehtoisia etuuksia työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja omaehtoisen ammatillisen opiskelun ajalta kassan jäsen voi saada ansiopäivärahansa suuruista tukea (ns. normaali päiväraha tai muutosturvan ansio-osan tai korotetun ansio-osan sisältävä päiväraha) ja lisäksi verotonta ylläpitokorvausta 9 tai 18 euroa päivässä. Koulutuksen tulee sisältyä työllistymisohjelmaan tai työnhakusuunnitelmaan. Tuki kuluttaa 500 päivän enimmäismaksuaikaa. Vuorotteluvapaan ajalta voi saada vuorottelukorvausta, joka on 70 prosenttia ansiopäivärahasta ilman lapsikorotusta. Tarkat tiedot työttömyyskassan maksamista etuuksista saat kassan verkkosivuilta tyottomyyskassa.metalliliitto.fi. TÖIHIN ULKOMAILLE Jos jäsen menee ulkomaille töihin, on hyvä olla yhteydessä työttömyyskassaan ennen lähtöä ja tarkistaa, miten tulee toimia, jotta jäsenyys ja päivärahaoikeus säilyisivät. Työttömyyskassan palvelunumero on (ma-to klo ja pe ). TYÖTTÖMYYSKASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN Jos jäsen haluaa erota kassasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle, hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle toimihenkilölle. Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen, joka liittyessään on antanut vääriä

11 11 tietoja tai on vilpillisesti ilmoittanut väärin jonkin kassan maksamaan etuuteen vaikuttavan asian. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden kuukauden kuluessa, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta. Jos jäsen eroaa Metallityöväen Työttömyyskassasta ja liittyy toiseen työttömyyskassaan kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi Metallityöväen Työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen jäsenyys- ja työssäoloajan toisessa työttömyyskassassa. TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLINTO Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous ja sen valitsemat valtuusto ja hallitus. Edustajiston kokous järjestetään joka neljäs vuosi. Työttömyyskassan valtuustossa on 56 jäsentä ja kassan hallituksessa 9 jäsentä. Työttömyyskassan säännöt ovat mm. verkkosivuilla tyottomyyskassa.metalliliitto.fi. TYÖTTÖMYYSKASSA

12 12 VAKUUTUS LIITTO ON VAKUUTTANUT SINUT IFISSÄ Metallityöväen Liitolla on jäsenmaksuun sisältyvä ryhmävakuutus If Vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutettuina ovat liiton työssäkäyvät ja lomautetut jäsenet, työvoimaviranomaisten hyväksymät työnhakijat, eläkkeellä olevat jäsenet, lepäävillä jäsenoikeuksilla olevat, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä oppilasjäsenet. TAPATURMAISEN PYSYVÄN HAITAN KORVAUS Pysyvän haitan korvaus, joka on sadan prosentin invaliditeettitapauksissa euroa, maksetaan työssäkäyville jäsenille vapaa-aikana sattuvista tapaturmista. Jos pysyvä haitta-aste on vähintään 10 prosenttia, maksetaan haitta-asteen mukainen osakorvaus eurosta (pysyvän haitan korvauksen vakuutusmäärää korotetaan alkaen indeksillä). Muille vakuutuksessa mukana oleville ryhmille korvaus maksetaan mihin vuorokauden aikaan tahansa sattuvista tapaturmista, ellei samasta tapauksesta makseta korvausta lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. (Huom! Vakuutus ei sisällä tapaturman hoito- ym. kuluja.) MATKUSTAJAVAKUUTUS Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kestävillä liiton jäsenten vapaa-ajan ulkomaanmatkoilla. Vakuutettuina ovat lisäksi vanhempiensa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Lasten vakuutukseen kuuluu hoitokulujen lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta (2 000 euroa) ja tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta ( euroa). Työssäkäyvillä jäsenillä matkustajaturva on voimassa matkustettaessa lomien tai ns. sopimusvapaiden aikana kotimaassa - tällöin vakuutus on voimassa myös kesämökillä. Lomaa ja sopimusvapaita välittömästi edeltävä ja seuraava viikonloppu kuuluvat vakuutuksen piiriin. Vakuutuksesta korvataan kuluja, jotka aiheutuvat matkalla sattuneesta tapaturmasta ja matkasairaudesta sekä matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä. Huom! Erityisehtojen mukaisen matkan peruuntuessa If korvaa kohtuulliset kulut 100-prosenttisesti enintään 500 euroon asti ja sen ylittävältä osin enintään 25 %. VAKUUTUSKORTTI MATKALLE MUKAAN Ota matkalle mukaan jäsenkortti, joka on samalla vakuutuskortti. Korttia näyttämällä saat sairaanhoitopalvelut ulkomailta useimmiten maksuttomasti. Kotimaahan palattua vahinkoilmoituksen voi tehdä omassa vahinkokansiossa tai osoitteessa metalli tai soittamalla Ifin korvauspalveluun Ennen matkaa on hyvä tarkistaa matkakohteessa toimivat Ifin sopimuslääkärit, jotka löydät netistä, Matkatavarat eivät kuulu vakuutukseen. JÄRJESTÖVAKUUTUS Metalliliitto on vakuuttanut jäsenensä järjestötehtävissä sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. kokous- ja koulutustilaisuudet, retkeilypäivät, juhlat ja muut järjestön pitämät tilaisuudet. OMA PALVELUNUMERO Metalliliiton jäsenille on Ifin oma suora palvelunumero , jossa jäseniä palvellaan sekä vakuutus- että korvausasioissa. Oma palvelunumero parantaa ja nopeuttaa asiointia. ASIAKKUUSRAATI Metalliliiton ja Ifin asiakkuusraadin tavoitteena on parantaa jäsenten saamaa palvelua, kehittää toimintatapoja ja yhteistyötä. Asiakkuusraadin tehtävä on myös lisätä tietoa jäsenvakuutuksista sekä vakuutusja korvauskäytännöistä. Raatiin kuuluu liiton ja Ifin edustajia. VAKUUTUS LUOTTAMUSHENKILÖILLE Metalliliiton luottamushenkilöille liitto on ottanut vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka sisältää tapaturman hoitokuluja enintään euroa tapaturmaa kohden. Kuolemantapauskorvaus on euroa. TURVALLISUUSTUKI Metalliliiton ja Ifin yhteinen turvallisuustukikampanja on käynnissä myös vuonna Tukea liiton jäsenten turvallisuutta edistäviin hankintoihin ja projekteihin voivat hakea mm. ammattiosastot, työhuonekunnat ja yksittäiset jäsenet. Kampanjassa on vuoden aikana neljä hakukierrosta, ja hakemukset tehdään Metalliliiton nettisivuilla olevalla lomakkeella. LISÄTIETOJA Lisätietoja kaikista vakuutuseduista saat osoitteesta ja Metallin If-palvelunumerosta

13 VAKUUTA PERHEESI NYT JOPA 50% EDULLISEMMIN VAIKKA HENKESI ON KALLIS, VAKUUTUKSEN EI TARVITSE OLLA. NYT VOIT SAADA HENKI- JA TAPATURMA- VAKUUTUKSEN JOPA 50 % EDULLISEMMIN. Tiesithän, että Metallityöväen Liitto on neuvotellut sinulle vakuutusetuja Ifi stä. Saat esimerkiksi Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutuksen koko perheellesi markkinoiden edullisimpaan hintaan. Voit saada vakuutusturvan itsellesi ja perheellesi jopa 50 % alennuksella. Tutustu jäsenetuihisi osoitteessa if.fi/metalli. Samalla päivität kätevästi vakuutusturvasi ja varmistat, että saat kaikki sinulle kuuluvat jäsenedut. Ja vahingon sattuessa saat aina korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin. Lisätietoja tai if.fi /metalli EUROMASTERILLA RENGASASIAT HOITUVAT MUTKATTOMASTI JÄSENEDUT asennustöistä (alennus lasketaan kulloinkin voimassaolevasta kuluttajanettohinnastosta) alustasarjat, iskunvaimentimet, akut, pakoputket Lisätietoja eduista: Meiltä löydät kattavan valikoiman laadukkaita tuotteita ja aina asiantuntevaa palvelua. Tule käymään ja hyödynnä rahanarvoiset etusi! EUROMASTER ON SUOMEN SUURIMPIIN KUULUVA RENGAS- ALAN YRITYS, joka on osa Michelin-konsernia. Palvelupisteverkostomme kattaa koko Suomen, ja tarjoamme paitsi tunnettuja rengasmerkkejä myös kaikki renkaisiin liittyvät palvelut sekä teräslevypyörät ja erikoisvanteet. TERVETULOA!

14 Jäsenetu. Liity sinäkin Itämeren monipuolisimpaan kanta-asiakasohjelmaan! Tallink Silja ja Club One tarjoavat Sinulle mahdollisuuden liittyä Club One -jäseneksi veloituksetta, suoraan kanta-asiakasohjelmamme keskimmäiselle Silver-tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu mm. 20 % perusalennus sekä 35 % ennakkovaraajan etu tietyistä normaalihintaisista tuotteistamme. Lisätietoa eduista Liity nyt Club One asiakkaaksi osoitteessa Liittymiset oman liittosi asiakasnumerolla. Mikäli olet jo Club One -jäsen, nykyinen kanta-asiakasnumerosi pysyy voimassa. Jos olet Bronzetason asiakas, siirrämme sinut Silver-tasolle. Ilmoitathan kuitenkin Club One -kanta-asiakasnumerosi ja maininnan jäsenyydestäsi osoitteeseen näin rekisteröimme Sinut sopimusetuasiakkaaksi ja postitamme tarvittaessa Silver-tason kortin. Käytä liittyessäsi liittosi asiakasnumeroa: Metallityöväen Liitto ry, sopimusetunumero 7176 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, sopimusetunumero 6122 Rakennusliitto ry, sopimusetunumero Matkojen hintatiedot ja varaukset puh , ma pe 8 21, la 9 18, su (1,74 /vastattu puhelu + aina pvm/mpm). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Anjalankoski Espoo Helsinki Hyrylä Hyvinkää Hämeenlinna Ivalo Joensuu Jyväskylä Järvenpää Kalajoki Karhula Kemi Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Lahti Leppävirta Mikkeli Nokia Orivesi Oulu Parikkala Porvoo Pori Pusula Raahe Rovaniemi Salo Savonlinna Tampere Turku Vaasa Virrat Äänekoski

15 Muista miten muistat... ALENNUS...kunhan muistat, että jäsenkortilla saat Teboililta polttoaineesta tuntuvan alennuksen. 1,7snt/l Alennuksen saa kaikilta yli 300 Teboil-huoltamolta ja automaattiasemalta. Alennusta ei saa Teboil Express -automaattiasemilta.

16 YHTEYSTIEDOT METALLITYÖVÄEN LIITTO Käyntiosoite: Hakaniemenranta 1 Helsinki Postiosoite: PL 107, Helsinki Vaihde: Sähköposti: Kotisivu: Toimistoaika lauantaisin suljettu Palvelunumerot Edunvalvonnan palvelunumero Jäsenpalvelu Työnantaja- ja tilittäjäpalvelu Telekopiot (yleinen) (hallinto) (puheenjohtaja) (viestintä) (kansainvälinen) (edunvalvonta) (järjestö) (jäsenrekisteri) (Ahjo) METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Postiosoite: PL 116, Helsinki Vaihde: Kotisivu: tyottomyyskassa.metalliliitto.fi Työttömyyskassan palvelunumero Puhelinpalveluaika ma to klo ja pe Telekopio ALUETOIMISTOT HELSINGIN JA UUDENMAAN ALUETOIMISTO Hakaniemenranta 1 C, 2. krs, Helsinki Liiton vaihde/aluetoimisto Telekopio Telekopio (jäsenpalvelu) VARSINAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO Humalistonkatu 6, 3. krs Turku Toimistonhoitaja Telekopio SATAKUNNAN ALUETOIMISTO Isolinnankatu 24, 3. krs Pori Toimistonhoitaja Telekopio HÄMEEN ALUETOIMISTO Kasarmikatu 7 B, 2. krs Hämeenlinna Toimistonhoitaja Telekopio PIRKANMAAN ALUETOIMISTO Rautatienkatu 10, 7. krs Tampere Toimistonhoitaja Telekopio KYMEN ALUETOIMISTO Matkakuja 6, 2. krs Karhula Toimistonhoitaja Telekopio SAVO-KARJALAN ALUETOIMISTO Kauppakatu 48, 2. krs, Varkaus Toimistonhoitaja Telekopio KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO Muutto alkuvuodesta 2012: Kauppakatu 18, Jyväskylä (Siihen asti: Jyväskylän järjestöjen talo, 3. krs Kalevankatu 4, Jyväskylä) Toimistonhoitaja Telekopio VAASAN ALUETOIMISTO Vaasanpuistikko 15 B Vaasa Toimistonhoitaja Telekopio OULUN ALUETOIMISTO SAK:n ay-keskus Mäkelininkatu 31, 4. krs Oulu Toimistonhoitaja Telekopio LAPIN ALUETOIMISTO Länsiranta 7 B Tornio Toimistonhoitaja Telekopio METALLITYÖVÄEN MURIKKA-OPISTO Kuterintie Terälahti Vaihde Telekopio Sähköposti: Kotisivu: YHTEYSTIEDOT VERKKOSIVUILTA Liiton ja työttömyyskassan keskustoimistossa ja aluetoimistoissa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot löydät Metallityöväen kalenterista ja verkkosivuilta -> Yhteystiedot. SÄHKÖPOSTI Metallityöväen Liiton ja Metallityöväen Työttömyyskassan keskustoimiston, aluetoimistojen ja Murikan henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Nimissä on ä ja å korvattava a:lla ja ö korvattava o:lla.

JÄSENEN EDUT TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLILIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSENYYTESI ON KUNNOSSA.

JÄSENEN EDUT TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLILIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSENYYTESI ON KUNNOSSA. JÄSENEN EDUT 2011 YHTEINEN TEKIJÄ TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLILIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSENYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. Jäsennumero Nimi Osasto Liittymisaika liittoon Liittymisaika työttömyyskassaan 1. liitto 1. työttömyyskassa JÄSENEN EDUT 2013 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

JÄSENEN EDUT Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

JÄSENEN EDUT Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. JÄSENEN EDUT 2016 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. Seuraa www.metalliliitto.fi, www.facebook.com/metalliliitto

Lisätiedot

JÄSENEN EDUT Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa.

JÄSENEN EDUT Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. JÄSENEN EDUT 2015 Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja saat Metalliliitosta sekä mitä etuja saat jäsenkortillasi, kun jäsenyytesi on kunnossa. OLET JÄSEN AMMATTIOSASTOSSASI Olet jäsen ammattiosastossasi

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

metallissa et ole yksin

metallissa et ole yksin metallissa et ole yksin www.metalliliitto.fi fiskars brands finland, pinjainen tule mukaan metalliin! Metalliliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto. Olemme voimakas ja vaikutusvaltainen, 170

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet Työvoimakoulutus www.mol.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutusetuudet 1.1.2008 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista

Lisätiedot

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi Mikä ihmeen PAM? PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa 2010 metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa Sisältö ALKUSANAT Alkusanat...3 1. Työsuhderiitojen ratkaiseminen...4 A. Työnantajaliiton

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi. Ilmoittautumiset - lomakkeella - sähköpostitse kurssit(at)puuliitto.fi - puhelimitse (09) 6151 6318 KOULUTUKSET 2017 Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

OAJ PALVELEE. OAJ:n Jäsenedut APUA ONGELMATILANTEESSA MUUT JÄSENEDUT

OAJ PALVELEE. OAJ:n Jäsenedut APUA ONGELMATILANTEESSA MUUT JÄSENEDUT OAJ PALVELEE OAJ:n Jäsenedut MUUT JÄSENEDUT APUA ONGELMATILANTEESSA OAJ palvelee 3 Neuvontaa palkka- ja palvelussuhde- sekä koulutuspoliittisissa asioissa 6 Muutokset palvelussuhteessa 6 OAJ:n toimiston

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi.

Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Jäsenyysehdot Yleistä Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Liiton tarkoituksena on toimia opiskelijoiden valtakunnallisena

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Ammattiosaston säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Ammattiosaston tarkoitus

Ammattiosaston säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Ammattiosaston tarkoitus 1 (11) Ammattiosaston säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Ammattiosaston tarkoitus Yhdistyksen nimi on ja sitä nimitetään näissä säännöissä ammattiosastoksi. Ammattiosaston kotipaikka on Ammattiosaston tarkoitus

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Jäsenopas. Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa

Jäsenopas. Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa Jäsenopas Vakuutusväen Liitto VvL ry Vakuutusväen Työttömyyskassa Jäsenoppaaseen on koottu yleisiä asioita, joita Vakuutusväen Liiton ja Vakuutusväen Työttömyyskassan jäsenen on hyvä tietää. Jäsenyyteen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen, tavoitteena pitää mahdollisimman kattava

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 2016 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Säännöllinen työaika 2-viikkojaksossa säännöllinen työaika on 80 tuntia. Lyhyemmästä kuin 4

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015 JHL Sääntötiivistelmä 2015 1 (9 ) LIITON SÄÄNNÖT 2 Liiton tarkoitus 1. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä sekä yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi Muutosturva Hannele Liesegang hannele.liesegang@tem.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 ) Viipymättä

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot