EDUT OVAT VOIMASSA KOKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUT OVAT VOIMASSA KOKO"

Transkriptio

1 TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLI- LIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSE- NYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI ETUJA TARJOAVISSA YRITYKSISSÄ. SÄILYTÄ SAAMASI JÄSENKORTTI SEKÄ TÄMÄ ESITE. ED VUODEN. EDUT OVAT VOIMASSA KOKO JÄSENEN EDUT 2012

2 2 VAHVA LIITTO SINÄ JA METALLI OLET JÄSEN AMMATTIOSASTOSSASI Olet jäsen ammattiosastossasi ja kuulut sitä kautta Me tallityöväen Liittoon. Olet myös Metallityöväen Työttömyyskassan jäsen. Liitto kokoaa yhteiseen toimintaan palkansaajat tekno logiateollisuuden eri aloilta. Näitä ovat metallialan lisäksi auto- ja konealat, tietoliikenneala, peltija teollisuuseristysala, kaivosala, tekninen huolto ja kunnossapito, jalometalliala, puolustusministeriön työpaikat, metsäteollisuuden korjaamoala ja energiaala. Liiton perus tehtävänä on jäsenten työ- ja pal kkaehtojen sekä yhteis kun nallisen aseman parantaminen. Valokuvat: Juha Metso, Tanja Mikkola, Petri Puromies, Janne Ruotsalainen, Johannes Tervo. Metalliliiton järjestäytymisaloilla opiskelevat ammattioppilai tosten oppilaat voivat liittyä ammattiosastoon oppilasjäseniksi.

3 3 SOPIMUKSET TURVANA Metallityöväen Liitto neuvottelee edustamiensa alojen työehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista. Työehtosopimuksella määritetään palkkaperusteet ja työntekijälle maksettavan palkan vähimmäistaso. Lisäksi työehtosopimuksilla toteutetaan uudistuksia, jotka parantavat työntekijän työsuhdeturvaa ja sosiaalisia etuja. Työehtosopimuksen ja työlakien on oltava työpaikalla työntekijöiden nähtävänä. Työsopimuslaki velvoittaa myös sellaisen työnantajan, joka ei ole alansa työnantajaliiton jäsen, noudattamaan kyseisen alan valtakunnallista työehtosopimusta. Työehtosopimuksen toteuttamista ja sen soveltamista valvovat luottamusmiehet, työhuonekunnat ja ammattiosastot. Jäsenten ja heidän valitsemiensa luottamusmiesten tiedoista ja aktiivisuudesta riippuu sopimuksessa sovitun minimiturvan saavuttaminen ja sopimuksen sovellutusten onnistuminen. Tämä korostuu erityisesti työehtosopimuksen mahdollistamassa paikallisessa sopimisessa. TYÖSUOJELU ON OSA EDUNVALVONTAA Metallityöväen Liitto on asettanut työsuojelulliseksi tavoitteeksi terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja kehittävän työn ja työympäristön jokaisen työntekijän perusoikeutena. Jotta työympäristö kehittyisi myönteisesti, on tärkeää, että jokainen työntekijä osallistuu työsuojelutoimintaan ja on aktiivinen ja aloitteellinen oman työpaikkansa kehittämisessä. Tietoa työsuojelumääräyksistä ja työpaikan työsuojelutoiminnasta saa esimieheltä, työpaikan työsuojeluvaltuutetulta ja asiamiehiltä. Metallityöväen Liitto antaa tukea, koulutusta ja neuvontaa työympäristön parantamiseksi. Muun muassa työpaikan sosiaaliset ongelmat, ammattitautien aiheuttamat vaivat ja työtapaturmat ovat esimerkkejä tapauksista, joissa liitosta saa asiantuntija-apua. RIIDAT RATKAISTAAN Jos epäilet, että palkka- ja työehtosi eivät ole kunnossa, ota yhteyttä luottamusmieheen työsuojeluvaltuutettuun ammattiosastoosi lähimpään liiton aluetoimistoon (yhteystiedot esitteen lopussa) liiton keskustoimistoon (edunvalvonnan palvelunumero ) Jos työehtosopimuksesta syntyy tulkintaerimielisyyksiä, on niiden ratkaisemiseksi käytävä työpaikalla työehtosopimuksen mukaiset neuvottelut. Ellei työpaikallasi ole luottamusmiestä, ota yhteys liiton toimistoon. Mikäli paikallisesti ei päästä sovintoon, laaditaan asiasta erimielisyysmuistio. Siinä molemmat osapuolet tuovat esiin näkemyksensä. Tämän muistion pohjalta liitto neuvottelee työnantajaliiton kanssa. Jos asia joudutaan viemään oikeuden ratkaistavaksi, voi kuusi kuukautta liiton jäsenenä ollut ja jäsenmaksunsa maksanut jäsen saada liitolta oikeudenkäynnissä avustusta työsuhdeasioihin liittyvissä riidoissa, jotka ovat syntyneet kuuden kuukauden jäsenyysehdon täyttymisen jälkeen. Lisäksi oikeusapu voidaan myöntää vakavista tapaturmista johtuvien vahingonkorvausten hakemiseen. Oikeusavun saamiseksi on käännyttävä ammattiosaston puoleen. TYÖEHTOSOPIMUKSET, TYÖSUOJELU

4 4 JÄSENYYS HUOLEHDI JÄSENYYDESTÄSI Hoida jäsenasioitasi ammattiosastosi taloudenhoitajan tai jäsenhuoltajan kanssa. Heihin saat tarvittaessa yhteyden työpaikkasi luottamusmiehen kautta. Jäsenasioitasi voit hoitaa myös lähimmän aluetoimiston tai liiton jäsenrekisterin kanssa. Jäsenpalvelun puhelinnumero on ja sähköposti Erityisen tärkeää on huolehtia jäsenyyden säilyttämisestä, jos työelämässäsi tapahtuu muutoksia, esimerkiksi siirryt toiseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan siirryt toisen työnantajan palvelukseen vaihdat ammattiosastoa siirryt yrittäjäksi siirryt työnantajaperinnästä itse maksavaksi, tai päinvastoin. siirryt osa-aikaeläkkeelle tai kokonaan eläkkeelle muutat toiselle paikkakunnalle Kun muutat, muista tehdä virallinen osoitteenmuutos. Sen voi tehdä postista tai maistraatista saatavalla kaavakkeella tai sähköisesti osoitteessa Näin varmistat, että osoitteesi pysyy oikeana jäsenrekisterissä. SIIRTYMINEN TOISEEN AMMATTILIITTOON/ TYÖTTÖMYYSKASSAAN Jos jäsen eroaa toisesta työttömyyskassasta ja liittyy Metallityöväen Työttömyyskassaan kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi edellisessä työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen edellisen kassan jäsenyys- ja työssäoloajan. Tarkista, että tieto edellisestä liitosta/työttömyyskassasta on ilmoitettu Metallin jäsenrekisteriin. JÄSENMAKSUVAPAUTUKSET JA LEPÄÄVÄT JÄSENOIKEUDET Sinulle voidaan myöntää lepäävät jäsenoikeudet tai jäsenmaksuvapautus, kun olet sairauden vuoksi vailla ansiotuloja jäät työttömäksi ja olet Kelan päivärahalla olet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa etkä saa ansiopäivärahaa Metallityöväen Työttömyyskassasta opiskelet suoritat asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai olet reservin kertausharjoituksissa olet äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla olet kuntoutustuella (määräaikainen eläke) olet työkyvyttömyyseläkkeellä olet työttömyyseläkkeellä suoritat vapausrangaistusta

5 5 Toimita aina jäsenmaksuvapautuksista tai lepäävistä jäsenoikeuksista todistus ja eläkkeistä eläkelaitosten päätökset jäsenrekisteriin, aluetoimistoon tai ammattiosastoosi. Jos olet työttömyyden tai sairauden takia kokonaan vailla ansiotuloja, ota yhteys ammattiosastoosi tai liiton jäsenrekisteriin vähintään puolivuosittain, jotta sinulle voidaan viedä tieto jäsenmaksuista vapautumisesta. JÄSENMAKSUT Jäsenyyden ja työttömyysturvan säilyttäminen edellyttävät, että jäsenmaksu maksetaan voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Jäsenmaksu maksetaan veronalaisesta ansiosta ja työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta. Jos jäät ns. omalle lomalle (etkä ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa) tai aloitat yrittäjyyden ja haluat säilyttää jäsenyytesi, maksat itse jäsenmaksun liiton keskituntiansion perusteella. Itsemaksava jäsen: Maksa jäsenmaksusi aina oikean kuukauden viitenumerolla! RÄSTIMAKSU Jäsenmaksut voidaan maksaa taannehtivasti enintään kuuden kuukauden ajalta. Mikäli jäsenmaksusi ovat maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta tai mahdollisen jäsenmaksuvapautuksen syytä ei ole ilmoitettu, sinun katsotaan eronneen liitosta ja työttömyyskassasta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton jäsenetuihin eikä työttömyyskassan maksamiin etuuksiin. Maksa jäsenmaksusi työttömyyden alkuun asti ja oikean suuruisena. Näin vältät tilanteen, jossa mahdollinen työttömyyspäivärahasi hylätään siitä syystä, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiotulosi edellyttäisivät. VAPAAJÄSENYYS Ammattiosasto voi hakea jäsenelleen vapaajäsenyyttä seuraavin edellytyksin: A-vapaajäsenyys A-vapaajäsenyyteen ovat oikeutettuja jäsenet, jotka ovat liittyneet mennessä. Kun jäsen on täyttänyt 55 vuotta ja on siihen mennessä ollut liittotoimikunnan hyväksymän ammatillisen järjestön jäsen yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuotta tai kun jäsenyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 35 vuotta. Kun A-vapaajäsenyys on myönnetty, muista ilmoittaa jäsenmaksuperinnän päättymisestä työnantajalle. B-vapaajäsenyys B-vapaajäsenyyteen ovat oikeutettuja jäsenet, jotka ovat liittyneet mennessä. Kun jäsen on ollut yhtäjaksoisesti liittotoimikunnan hyväksymän ammatillisen järjestön jäsen vähintään 15 vuotta ja on eläkkeelle siirtymisen takia pysyvästi vailla ansiotuloja. C-vapaajäsenyys C-vapaajäsenyyteen ovat oikeutettuja tai sen jälkeen liittyneet jäsenet. Kun jäsen on ollut liittotoimikunnan hyväksymän ammatillisen järjestön jäsenenä vähintään 30 vuotta ja siirtynyt eläkkeelle tai tullut pysyvästi työkyvyttömäksi. YRITTÄJÄT Mikäli työllistyt omassa tai perheenjäsenten omistamassa yrityksessä, ota selvää kuulutko ns. yrittäjyyskäsitteen piiriin. Tässä asiassa sinua neuvoo liiton jäsenrekisteri tai työttömyyskassa. Tietoja yrittäjän työttömyysturvasta saat myös internetistä osoitteista ja APUA ULKOMAILLA Jäsenkortin oikeassa yläkulmassa on Euroopan Metallityöläisten Yhteisjärjestö EMY:n tunnus. EMY:n jäsenliitot t ovat solmineet jäsenpalvelusopimuksen. Se tarkoittaa, että jäsenliiton jäsenellä on ulkomailla työskennellessään oikeus kyseisen maan metalliliiton palveluihin. Käytännössä tämä merkitsee tarvittaessa apua työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Linkin EMY:n jäsenjärjestöjen listaan löydät Metalliliiton kotisivuilta, -> Kansainvälisyys -> Kansainväliset järjestöt. Tekstistä klikkaa Euroopan Metallityöläisten Yhteisjärjestö EMY ja sitten EMY:n etusivulta -> Affiliates. Mikäli työsuhde ulkomailla on yli vuoden mittainen, pääsääntö on että työntekijä liittyy kyseisen maan liiton jäseneksi. Työttömyyden varalta pitäisi vakuuttaa itsensä siinä maassa, missä työskentelee. TYÖSKENTELY ULKOMAILLA Jos lähdet työskentelemään ulkomaille joko lähetettynä työntekijänä tai muuten, ota yhteyttä jäsenrekisteriin, työttömyyskassaan tai aluetoimistoon. Jäsenasiat ja työttömyysturva kannattaa selvittää aina ennen kuin työ ulkomailla alkaa. Työttömyyskassan palvelunumero on JÄSENYYS

6 6 JÄSENEDUT KAIKKI TÄMÄ JÄSENMAKSULLA Kaikki neuvontapalvelut, koulutuspalvelut ja aineelliset palvelut saat jäsenmaksullasi. Jäsenmaksun suuruudesta päättää liittovaltuusto vuosittain. Työttömyyskassan jäsenmaksun suuruuden määrää Finanssivalvonta vuosittain. Vuonna 2011 jäsenmaksu oli 1,8 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jäsenmaksu jakautui 2011 seuraavasti ammattiosaston osuus 0,195 % työttömyyskassan osuus 0,7 % liiton osuus 0,905 % yhteensä 1,8 % Jäsenmaksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. Metalliliitto ilmoittaa maksetut jäsenmaksutiedot vuosittain suoraan verottajalle. Useimmiten työnantaja perii jäsenmaksun jäsenen allekirjoittaman perintäsopimuksen mukaan. Jos näin ei tapahdu, jäsen allekirjoittaa perintäsopimuksen ammattiosaston tai työpaikan luottamusmiehen kanssa ja maksaa jäsenmaksun kuukausittain itse liiton tilille käyttämällä henkilökohtaisia viitenumeroita. Jos olet työttömänä, sinun ei tarvitse maksaa työttömyyskassan maksamista etuuksista liiton eikä työttömyyskassan jäsenmaksua. LIITON LOMAPAIKAT KÄYTÖSSÄSI Metalliliitto on hankkinut yli 400 viikko-osaketta lomakohteista eri puolilla Suomea jäsentensä käyttöön. Viikko-osakkeita on Naantalissa, Tampereella, Holiday Club Ylläs Holiday Club Salla Metallikero, Pyhätunturi Kuusamon Tropiikki Vierumäellä, Himoksella, Vuokatissa, Kuusamossa, Sallassa ja Ylläksellä. Niitä haetaan kaksi kertaa vuodessa ja käyttövuorot arvotaan hakijoiden kesken. Kohteisiin ja hakuohjeisiin voit tutustua liiton verkkosivuilla Asuntohotelli Metallikero Pyhätunturilla on oiva lomapaikka mihin vuodenaikaan tahansa. Metallikeron varaukset tehdään puhelinnumerosta (016) Loviisan lähellä Valkossa sijaitsevassa Metallirannassa on leirintäalueen lisäksi muun muassa viisi tilavaa majoitushuoneistoa, yhteistilat, grillikatos, sauna sekä veneitä. Majoitustilat ovat jäsenten käytettävissä kesä-, heinä ja elokuussa. Niiden varaukset tehdään maaliskuussa Ahjossa julkaistavalla hakemuksella. Lisätietoja kaikista lomapaikoista saat liiton keskustoimistosta Monilla ammattiosastoilla on omia lomanviettopaikkoja. Niistä kannattaa kysyä pääluottamusmieheltä tai ammattiosaston toimihenkilöltä. LIITON LOMATOIMINTA Palkansaajien lomajärjestöt yhdistävät toimintansa Uuden järjestön nimi on Palkansaajan Hyvinvointi ja Terveys ry. Samalla uudistuu lomajärjestön toiminta. Liiton lomatarjonnasta kerrotaan Ahjossa sekä liiton verkkosivuilla. JÄSENLEHTI AHJO Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti Ahjo. 16 kertaa vuodessa ilmestyvä lehti kertoo muutoksista työpaikoilla ja työelämässä sekä paljosta muusta jäsenten elämää koskettavasta. Lehdestä kannattaa seurata ilmoittelua liiton lomapalveluista, koulutustarjonnasta, nuorisotoiminnasta, jäsenvakuutuksista sekä ammattiosastosi toiminnasta. Tietoa liiton ajankohtaisista kannanotoista, toiminnasta, sopimuksista sekä jäseneduista saat liiton kotisivuilta internetistä. Sivuilta löydät linkit myös muualle ammattiyhdistysliikkeeseen ja yhteiskuntaan. Metallityöväen Murikka-opiston sivut ovat osoitteessa Katinkulta, Vuokatti Himos, Jämsä Tampereen Kylpylä Vierumäki Chalets 3 Naantali Residence Metalliranta, Loviisa TYÖVÄENLEHTITUKI Liitto myöntää tukea työväenlehden tilaamiseen. Lisäksi monet ammattiosastot myöntävät tukea. Kysy näistä tarkemmin omasta ammattiosastostasi. KALENTERISTA SAA TIETOA Liitto kustantaa jäsenilleen Metallityöväen kalenterin. Kalenterista löydät tarvittavat yhteystiedot liiton

7 7 JÄSENEDUT hallintoon, keskustoimistoon, aluetoimistoihin, Metallityöväen työttömyyskassaan sekä Murikkaopistoon. Lisäksi siinä on paljon muuta hyödyllistä jäsenyyteen liittyvää tietoa. MUITA JÄSENETUJA If Vahinkovakuutusyhtiö Metallityöväen Liitto on vakuuttanut jäsenet If Vahinkovakuutusyhtiössä, lue lisää sivulta 12. If tarjoaa liiton jäsenille vakuutusetuja, joista saat lisätietoa verkko-osoitteesta ja Ifin palvelunumerosta Teboil Alennusta poltto- ja voiteluaineista. Euromaster Euromasterilta löydät kattavan valikoiman laadukkaita renkaita ja aina asiantuntevaa palvelua. Kannattaa hyödyntää jäsenedut! Tallink Silja Mahdollisuus liittyä Club One -jäseneksi ilmaiseksi suoraan Silver-tasolle. Restel Jäsenenä majoitut erikoishintaan Cumulus-, Rantasipi-, Ramada- ja Holiday Inn -hotelleissa. Varauksen yhteydessä on kerrottava olevansa Metalliliiton jäsen. Otavamedia Otavamedia tarjoaa alennuksia lehtiensä tilauksista. VVO VVO:lta voit vuokrata asunnon, hankkia asumisoikeusasunnon tai osaomistusasunnon. Voit myös ostaa asunnon kokonaan omaksi. Kaikkia asuntoihin liittyviä asioita voit tiedustella VVO-kotikeskuksista. Memoria hautaustoimistot Memoria on maanlaajuinen, itsenäisten perheyritysten muodostama hautaustoimistoverkosto. Memoria-hautatoimistoista saa kaikki alan palvelut yhdestä paikasta. Valtakunnallinen verkosto mahdollistaa myös hautauspalveluiden välityksen toiselle paikkakunnalle. Memoria hautaustoimistot tarjoavat liiton jäsenille ja heidän perheilleen -10% alennuksen arkusta, uurnasta sekä vainajan vaatetuksesta. Kaikkien Memoria-hautaustoimistojen yhteystiedot sekä täydellisen palveluluettelon löydät Tarkista ajantasaiset jäsenedut liiton verkkosivuilta > Jäsenyys > Jäsenedut. Jäsentarjouksista ja eduista kerrotaan myös Ahjossa.

8 8 KOULUTUS Metalli kouluttaa Oletko koskaan miettinyt, kuinka vaivatonta on osallistua Metallin järjestämään koulutukseen? Sinä määrittelet koulutustarpeesi itse, sillä jokaisella on oikeus tietää enemmän. Koulutuksella parannetaan ennen kaikkea paikallista edunvalvontaa, mutta kaikkien jäsenten on hyvä tietää työelämän pelisäännöistä ja tutustua järjestörakenteisiin. Järjestöelämän kautta vaikutetaan työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin. Vahvan liiton selkäranka on edelleen tietävä, taitava ja aktiivinen jäsenistö. Metalli tarjoaa koulutusta juuri sinulle Voit osallistua jäsenkoulutukseen kaikilla kolmella tasolla. Paikallisella koulutuksella, ammattiosaston ja seuturyhmän sinua lähellä järjestämissä koulutustilaisuuksissa saat mahdollisuuden kasvattaa tietojasi ja osaamistasi työelämään liittyvissä asioissa. Alueella järjestettävästä koulutuksesta saat tietoa aluetoimistolta ja liiton sivuilta oman alueesi tapahtumakalenterista. Murikka-opisto tarjoaa kursseja kolmesta päivästä kolmeen kuukauteen. Opiston antaman koulutuksen kirjo on laaja, kursseja on työssä jaksamisesta yritystalouteen. Kurssien aiheet löydät helpoiten liiton julkaisemasta opinto-oppaasta tai Murikka opiston sivuilta. Työnantajan tai liiton myöntämä taloudellinen tuki kurssiajalta madaltaa osallistumisen kynnystä; kysy tuesta lisää Metalliliiton koulutuksen toiminta-alueelta. Metallin koulutukseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttavat työpaikkasi luottamushenkilöt, ammattiosastosi opintosihteeri sekä muut osaston toimihenkilöt. Koulutusasioissa sinua palvelee myös aluetoimistojen, koulutuksen toiminta-alueen ja Murikkaopiston henkilökunta. Lisää koulutuksesta sivuilta ja Soita koulutusasioissa p Ammatillinen koulutus turvaa työllistymisesi Ammatillinen edunvalvonta on osa liiton edunvalvontaa. Tulevaisuudessa vaaditaan näyttöä ja todistusta osaamisesta. Näyttötutkintojen avulla osaaminen voidaan tunnistaa. Osaamistaan voi päivittää oppilaitoksissa esimerkiksi oppisopimuksen kautta. Näyttötutkinnon suorittaminen on mahdollista työuran pituudesta tai työkokemuksesta riippumatta. Tutkintotodistus parantaa mahdollisuuksia pärjätä työelämässä. Lisätietoja koulutusmahdollisuuksista saat koulutuksen toiminta-alueelta, alueen oppilaitoksista sekä paikallisista oppisopimustoimistoista. VAHVA LIITTO SINÄ JA METALLI Metallityöväen liiton 21. liittokokous ja työttömyyskassan edustajiston kokous pidetään toukokuussa Edustajat valitaan vaaleilla maaliskuussa. Ennakkoäänestys on ja uurnavaali Vaalimateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille. Vaaleista lisää osoitteessa vaalit.metalliliitto.fi. Tunnus, Vahva liitto Sinä ja Metalli, kertoo mistä on kyse. Yhdessä voimme toteuttaa tavoitteemme. Työelämä ja tuotantorakenteet jatkavat muuttumistaan. Etuja on puolustettava, asetettava uusia tavoitteita ja vietävä ne läpi. Vahvaa liittoa tarvitaan edelleen.

9 9 OSAAVA AMMATTIOSASTO, JÄSENEN TURVAVERKKO Paikkakunnalla vireästi toimiva ammattiosasto on ammattilaisten tapa hoitaa yhteisiä asioita, tehdä aloitteita, toimia niiden puolesta ja ohjailla muutoksia. Tiivis järjestäytyminen ja tavoitteellinen yhteistyö ovat palkansaajien tehokeinoja. Vaikka yritykset kansainvälistyvät ja niiden päätöksenteko tuntuu loittonevan, ammattiosaston jäsenyys sisältää jäsenyyden eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen metallityöläisten yhteisöön. Liiton vaikutusvalta perustuu osaaviin ammattiosastoihin sekä näiden ylläpitämiin luottamusmies- ja työsuojeluverkostoihin pienimmilläkin työpaikoilla. Jos työpaikaltasi puuttuu luottamusmies ja yhteys ammattiosastoon, rakenna se. Soita lähimpään aluetoimistoon ja ilmoittaudu yhteyshenkilöksi, jolle saa lähettää luottamusmiespostia. KERRO MIELIPITEESI Jäsenenä voit tuoda oman näkemyksesi niin oman ammattiosastosi kuin koko liitonkin toimintaan. Toimintaan osallistumalla varmistat vahvan liiton. Osallistumalla ammattiosaston ja työhuonekunnan tilaisuuksiin voit tuoda mielipiteesi mukaan keskusteluun, jonka perusteella toimintaa suunnataan. Osallistumalla luottamushenkilöiden ja ammattiosaston toimihenkilöiden valintaan olet mukana päättämässä siitä, ketkä asioitasi hoitavat. OLE MUKANA Ammattiosastot järjestävät monenlaisia tapahtumia, joihin jäsenenä voit osallistua. Retkeilypäiville voivat osallistua myös perheenjäsenet. Tietoja tapahtumista saat ammattiosaston tiedotteista, ilmoitustauluilta, Ahjosta ja liiton verkkosivuilta. NUORILLA MENO PÄÄLLÄ Metallin nuorilla jäsenillä on paljon omaa toimintaa. Nuorisotoiminnasta saat tietoa mm. Ahjon ilmoituksista ja nuorten verkkosivuilta Ammattiosastosi nuorisotoiminnasta saat tietoa pääluottamusmieheltäsi tai osastosi toimihenkilöltä. Ammattiin opiskelevat ovat tervetulleita oppilasjäseniksi ja mukaan ammattiosaston ja liiton nuorisotoimintaan. Yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen opitaan jo perusopintojen aikana. Liitto tukee kotimaisia ja kansainvälisiä nuorten ammattitaitokilpailuja Skills Finland -yhdistyksen kautta. Metallin opiskelijajäsenet saavat halutessaan Ammattiin Opiskelevat - SAKKI ry:n opiskelijakortin ilmaiseksi. NAISET AKTIIVISIA Ammattiosastojen naisjaostot järjestävät paikallista toimintaa ja liitto järjestää koulutusta. Tasa-arvotoiminnassa tähdätään siihen, että metallialan yrityksiin saadaan tasa-arvosuunnitelmat. VETERAANIT TOIMIVAT Metalliliitto tarjoaa ammattiosastojen veteraaneille kursseja Murikassa. Niistä saat lisätietoja ammattiosastosta, liiton kurssioppaasta ja Ahjon ilmoituksista. Valinnat tehdään osastojen hakemusten perusteella. Ammattiosastojen veteraanijaostot järjestävät paikallista toimintaa. KULTTUURIN HARRASTAJILLE TILAISUUKSIA Metalliliitto järjestää monipuolista toimintaa kulttuurin harrastajille, esimerkiksi Metallin esiintyjäkisoja, Murikan kesänäyttelyitä sekä kirjoittamiseen opastavia Murikan kursseja. AMMATTIOSASTO

10 10 TYÖTTÖMYYSKASSA OLET MYÖS TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSEN Metallityöväen Liiton jäsen on myös Metallityöväen Työttömyyskassan jäsen. Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ja hae ansiopäivärahaa Metallityöväen Työttömyyskassalta. TYÖTTÖMYYSKASSAN MAKSAMAT ETUUDET Työttömyyskassan jäsenellä on työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa oikeus ansiopäivärahaan, jos jäsenyys on kestänyt 34 viikkoa ja ns. työssäoloehto on täyttynyt jäsenyyden aikana. Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut 34 kalenteriviikkoa palkkatyössä. Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan työehtosopimuksen mukainen, jotta työssäoloehto täyttyy. Ansiopäivärahan suuruus päivää kohti määräytyy voimassaolevan peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Vuonna 2011 perusosa oli 25,74 euroa päivässä ja ansio-osa 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 105-kertaisen peruspäivärahan määrän, ansio-osa alenee ylimenevältä osalta 20 prosenttiin. Päiväpalkka lasketaan vähintään 34 kalenteriviikon ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ennen työttömyyttä. Päivärahaan tulee lisäksi lapsikorotus 4,88 euroa, 7,16 euroa tai 9,23 euroa (vuoden 2011 määrät) huollettavien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärästä riippuen. Puolison tulot eivät vaikuta päivärahan suuruuteen. Esimerkki (vuoden 2011 määrät): Jos päivärahan perusteena oleva palkka on 1500 euroa, ansiopäivärahan suuruus on 44,40 euroa päivässä ilman lapsikorotusta. Jos palkka on 2300 euroa, päiväraha on 60,53 euroa. Jäsen voi saada ansiopäivärahaan muutosturvan ansio-osaa, jos hänelle on laadittu muutosturvaan liittyvä työllistymisohjelma TE-toimistossa 30 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työllistymisohjelmaan on oikeus, jos jäsen on irtisanottu työstä tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai hän on irtisanoutunut 200 päivän lomautustilanteessa ja hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään kolme vuotta tai hänen vähintään 3 vuotta yhdenjaksoisesti kestänyt määräaikainen työsuhteensa päättyy. 3 vuoden (36 kuukauden) työssäolo voi kertyä myös useammasta samalle työnantajalle tehdystä määräaikaisesta työsuhteesta, mutta niiden tulee olla tehty viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana. Oikeus työllistymisohjelmaan on myös, jos jäsen on ollut määräaikaisissa työsuhteissa saman tai eri työnantajien palveluksessa vähintään 5 vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden 7 vuoden aikana. Lomautustilanteissakin on oikeus työllistymisohjelmaan, mikäli lomautus on toteutettu vähintään 180 kalenteripäiväksi ja työssäoloaikaa on vähintään 3 vuotta. Muutosturvan ansio-osaa voidaan maksaa työllistymisohjelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ja enintään 200 päivältä. Muutosturvan ansio-osa on 65 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta ja yliteprosentti on 37,5. Jos työttömyyskassan jäsen on työnantajan irtisanomana menettänyt työpaikkansa tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai hän on irtisanoutunut lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää, hän voi saada ansiopäivärahaansa korotettua ansio-osaa 100 työttömyyspäivän ajan. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta enimmäiskesto on 200 päivää. Korotetun ansio-osan saaminen edellyttää, että työttömyyskassan jäsenyys on kestänyt vähintään viisi vuotta ja eläkkeeseen oikeuttavaa työssäoloa on ollut vähintään 20 vuotta. Korotettu ansio-osa on 57,5 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta ja yliteprosentti on 35. Muutosturvan ansio-osan ja korotetun ansio-osan sisältävä päiväraha ovat vaihtoehtoisia etuuksia työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja omaehtoisen ammatillisen opiskelun ajalta kassan jäsen voi saada ansiopäivärahansa suuruista tukea (ns. normaali päiväraha tai muutosturvan ansio-osan tai korotetun ansio-osan sisältävä päiväraha) ja lisäksi verotonta ylläpitokorvausta 9 tai 18 euroa päivässä. Koulutuksen tulee sisältyä työllistymisohjelmaan tai työnhakusuunnitelmaan. Tuki kuluttaa 500 päivän enimmäismaksuaikaa. Vuorotteluvapaan ajalta voi saada vuorottelukorvausta, joka on 70 prosenttia ansiopäivärahasta ilman lapsikorotusta. Tarkat tiedot työttömyyskassan maksamista etuuksista saat kassan verkkosivuilta tyottomyyskassa.metalliliitto.fi. TÖIHIN ULKOMAILLE Jos jäsen menee ulkomaille töihin, on hyvä olla yhteydessä työttömyyskassaan ennen lähtöä ja tarkistaa, miten tulee toimia, jotta jäsenyys ja päivärahaoikeus säilyisivät. Työttömyyskassan palvelunumero on (ma-to klo ja pe ). TYÖTTÖMYYSKASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN Jos jäsen haluaa erota kassasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle, hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle toimihenkilölle. Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen, joka liittyessään on antanut vääriä

11 11 tietoja tai on vilpillisesti ilmoittanut väärin jonkin kassan maksamaan etuuteen vaikuttavan asian. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden kuukauden kuluessa, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta. Jos jäsen eroaa Metallityöväen Työttömyyskassasta ja liittyy toiseen työttömyyskassaan kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys lakkasi Metallityöväen Työttömyyskassassa, hän saa laskea hyväkseen jäsenyys- ja työssäoloajan toisessa työttömyyskassassa. TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLINTO Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous ja sen valitsemat valtuusto ja hallitus. Edustajiston kokous järjestetään joka neljäs vuosi. Työttömyyskassan valtuustossa on 56 jäsentä ja kassan hallituksessa 9 jäsentä. Työttömyyskassan säännöt ovat mm. verkkosivuilla tyottomyyskassa.metalliliitto.fi. TYÖTTÖMYYSKASSA

12 12 VAKUUTUS LIITTO ON VAKUUTTANUT SINUT IFISSÄ Metallityöväen Liitolla on jäsenmaksuun sisältyvä ryhmävakuutus If Vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutettuina ovat liiton työssäkäyvät ja lomautetut jäsenet, työvoimaviranomaisten hyväksymät työnhakijat, eläkkeellä olevat jäsenet, lepäävillä jäsenoikeuksilla olevat, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä oppilasjäsenet. TAPATURMAISEN PYSYVÄN HAITAN KORVAUS Pysyvän haitan korvaus, joka on sadan prosentin invaliditeettitapauksissa euroa, maksetaan työssäkäyville jäsenille vapaa-aikana sattuvista tapaturmista. Jos pysyvä haitta-aste on vähintään 10 prosenttia, maksetaan haitta-asteen mukainen osakorvaus eurosta (pysyvän haitan korvauksen vakuutusmäärää korotetaan alkaen indeksillä). Muille vakuutuksessa mukana oleville ryhmille korvaus maksetaan mihin vuorokauden aikaan tahansa sattuvista tapaturmista, ellei samasta tapauksesta makseta korvausta lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. (Huom! Vakuutus ei sisällä tapaturman hoito- ym. kuluja.) MATKUSTAJAVAKUUTUS Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kestävillä liiton jäsenten vapaa-ajan ulkomaanmatkoilla. Vakuutettuina ovat lisäksi vanhempiensa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Lasten vakuutukseen kuuluu hoitokulujen lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta (2 000 euroa) ja tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta ( euroa). Työssäkäyvillä jäsenillä matkustajaturva on voimassa matkustettaessa lomien tai ns. sopimusvapaiden aikana kotimaassa - tällöin vakuutus on voimassa myös kesämökillä. Lomaa ja sopimusvapaita välittömästi edeltävä ja seuraava viikonloppu kuuluvat vakuutuksen piiriin. Vakuutuksesta korvataan kuluja, jotka aiheutuvat matkalla sattuneesta tapaturmasta ja matkasairaudesta sekä matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä. Huom! Erityisehtojen mukaisen matkan peruuntuessa If korvaa kohtuulliset kulut 100-prosenttisesti enintään 500 euroon asti ja sen ylittävältä osin enintään 25 %. VAKUUTUSKORTTI MATKALLE MUKAAN Ota matkalle mukaan jäsenkortti, joka on samalla vakuutuskortti. Korttia näyttämällä saat sairaanhoitopalvelut ulkomailta useimmiten maksuttomasti. Kotimaahan palattua vahinkoilmoituksen voi tehdä omassa vahinkokansiossa tai osoitteessa metalli tai soittamalla Ifin korvauspalveluun Ennen matkaa on hyvä tarkistaa matkakohteessa toimivat Ifin sopimuslääkärit, jotka löydät netistä, Matkatavarat eivät kuulu vakuutukseen. JÄRJESTÖVAKUUTUS Metalliliitto on vakuuttanut jäsenensä järjestötehtävissä sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. kokous- ja koulutustilaisuudet, retkeilypäivät, juhlat ja muut järjestön pitämät tilaisuudet. OMA PALVELUNUMERO Metalliliiton jäsenille on Ifin oma suora palvelunumero , jossa jäseniä palvellaan sekä vakuutus- että korvausasioissa. Oma palvelunumero parantaa ja nopeuttaa asiointia. ASIAKKUUSRAATI Metalliliiton ja Ifin asiakkuusraadin tavoitteena on parantaa jäsenten saamaa palvelua, kehittää toimintatapoja ja yhteistyötä. Asiakkuusraadin tehtävä on myös lisätä tietoa jäsenvakuutuksista sekä vakuutusja korvauskäytännöistä. Raatiin kuuluu liiton ja Ifin edustajia. VAKUUTUS LUOTTAMUSHENKILÖILLE Metalliliiton luottamushenkilöille liitto on ottanut vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka sisältää tapaturman hoitokuluja enintään euroa tapaturmaa kohden. Kuolemantapauskorvaus on euroa. TURVALLISUUSTUKI Metalliliiton ja Ifin yhteinen turvallisuustukikampanja on käynnissä myös vuonna Tukea liiton jäsenten turvallisuutta edistäviin hankintoihin ja projekteihin voivat hakea mm. ammattiosastot, työhuonekunnat ja yksittäiset jäsenet. Kampanjassa on vuoden aikana neljä hakukierrosta, ja hakemukset tehdään Metalliliiton nettisivuilla olevalla lomakkeella. LISÄTIETOJA Lisätietoja kaikista vakuutuseduista saat osoitteesta ja Metallin If-palvelunumerosta

13 VAKUUTA PERHEESI NYT JOPA 50% EDULLISEMMIN VAIKKA HENKESI ON KALLIS, VAKUUTUKSEN EI TARVITSE OLLA. NYT VOIT SAADA HENKI- JA TAPATURMA- VAKUUTUKSEN JOPA 50 % EDULLISEMMIN. Tiesithän, että Metallityöväen Liitto on neuvotellut sinulle vakuutusetuja Ifi stä. Saat esimerkiksi Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutuksen koko perheellesi markkinoiden edullisimpaan hintaan. Voit saada vakuutusturvan itsellesi ja perheellesi jopa 50 % alennuksella. Tutustu jäsenetuihisi osoitteessa if.fi/metalli. Samalla päivität kätevästi vakuutusturvasi ja varmistat, että saat kaikki sinulle kuuluvat jäsenedut. Ja vahingon sattuessa saat aina korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin. Lisätietoja tai if.fi /metalli EUROMASTERILLA RENGASASIAT HOITUVAT MUTKATTOMASTI JÄSENEDUT asennustöistä (alennus lasketaan kulloinkin voimassaolevasta kuluttajanettohinnastosta) alustasarjat, iskunvaimentimet, akut, pakoputket Lisätietoja eduista: Meiltä löydät kattavan valikoiman laadukkaita tuotteita ja aina asiantuntevaa palvelua. Tule käymään ja hyödynnä rahanarvoiset etusi! EUROMASTER ON SUOMEN SUURIMPIIN KUULUVA RENGAS- ALAN YRITYS, joka on osa Michelin-konsernia. Palvelupisteverkostomme kattaa koko Suomen, ja tarjoamme paitsi tunnettuja rengasmerkkejä myös kaikki renkaisiin liittyvät palvelut sekä teräslevypyörät ja erikoisvanteet. TERVETULOA!

14 Jäsenetu. Liity sinäkin Itämeren monipuolisimpaan kanta-asiakasohjelmaan! Tallink Silja ja Club One tarjoavat Sinulle mahdollisuuden liittyä Club One -jäseneksi veloituksetta, suoraan kanta-asiakasohjelmamme keskimmäiselle Silver-tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu mm. 20 % perusalennus sekä 35 % ennakkovaraajan etu tietyistä normaalihintaisista tuotteistamme. Lisätietoa eduista Liity nyt Club One asiakkaaksi osoitteessa Liittymiset oman liittosi asiakasnumerolla. Mikäli olet jo Club One -jäsen, nykyinen kanta-asiakasnumerosi pysyy voimassa. Jos olet Bronzetason asiakas, siirrämme sinut Silver-tasolle. Ilmoitathan kuitenkin Club One -kanta-asiakasnumerosi ja maininnan jäsenyydestäsi osoitteeseen näin rekisteröimme Sinut sopimusetuasiakkaaksi ja postitamme tarvittaessa Silver-tason kortin. Käytä liittyessäsi liittosi asiakasnumeroa: Metallityöväen Liitto ry, sopimusetunumero 7176 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, sopimusetunumero 6122 Rakennusliitto ry, sopimusetunumero Matkojen hintatiedot ja varaukset puh , ma pe 8 21, la 9 18, su (1,74 /vastattu puhelu + aina pvm/mpm). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Anjalankoski Espoo Helsinki Hyrylä Hyvinkää Hämeenlinna Ivalo Joensuu Jyväskylä Järvenpää Kalajoki Karhula Kemi Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Lahti Leppävirta Mikkeli Nokia Orivesi Oulu Parikkala Porvoo Pori Pusula Raahe Rovaniemi Salo Savonlinna Tampere Turku Vaasa Virrat Äänekoski

15 Muista miten muistat... ALENNUS...kunhan muistat, että jäsenkortilla saat Teboililta polttoaineesta tuntuvan alennuksen. 1,7snt/l Alennuksen saa kaikilta yli 300 Teboil-huoltamolta ja automaattiasemalta. Alennusta ei saa Teboil Express -automaattiasemilta.

16 YHTEYSTIEDOT METALLITYÖVÄEN LIITTO Käyntiosoite: Hakaniemenranta 1 Helsinki Postiosoite: PL 107, Helsinki Vaihde: Sähköposti: Kotisivu: Toimistoaika lauantaisin suljettu Palvelunumerot Edunvalvonnan palvelunumero Jäsenpalvelu Työnantaja- ja tilittäjäpalvelu Telekopiot (yleinen) (hallinto) (puheenjohtaja) (viestintä) (kansainvälinen) (edunvalvonta) (järjestö) (jäsenrekisteri) (Ahjo) METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Postiosoite: PL 116, Helsinki Vaihde: Kotisivu: tyottomyyskassa.metalliliitto.fi Työttömyyskassan palvelunumero Puhelinpalveluaika ma to klo ja pe Telekopio ALUETOIMISTOT HELSINGIN JA UUDENMAAN ALUETOIMISTO Hakaniemenranta 1 C, 2. krs, Helsinki Liiton vaihde/aluetoimisto Telekopio Telekopio (jäsenpalvelu) VARSINAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO Humalistonkatu 6, 3. krs Turku Toimistonhoitaja Telekopio SATAKUNNAN ALUETOIMISTO Isolinnankatu 24, 3. krs Pori Toimistonhoitaja Telekopio HÄMEEN ALUETOIMISTO Kasarmikatu 7 B, 2. krs Hämeenlinna Toimistonhoitaja Telekopio PIRKANMAAN ALUETOIMISTO Rautatienkatu 10, 7. krs Tampere Toimistonhoitaja Telekopio KYMEN ALUETOIMISTO Matkakuja 6, 2. krs Karhula Toimistonhoitaja Telekopio SAVO-KARJALAN ALUETOIMISTO Kauppakatu 48, 2. krs, Varkaus Toimistonhoitaja Telekopio KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO Muutto alkuvuodesta 2012: Kauppakatu 18, Jyväskylä (Siihen asti: Jyväskylän järjestöjen talo, 3. krs Kalevankatu 4, Jyväskylä) Toimistonhoitaja Telekopio VAASAN ALUETOIMISTO Vaasanpuistikko 15 B Vaasa Toimistonhoitaja Telekopio OULUN ALUETOIMISTO SAK:n ay-keskus Mäkelininkatu 31, 4. krs Oulu Toimistonhoitaja Telekopio LAPIN ALUETOIMISTO Länsiranta 7 B Tornio Toimistonhoitaja Telekopio METALLITYÖVÄEN MURIKKA-OPISTO Kuterintie Terälahti Vaihde Telekopio Sähköposti: Kotisivu: YHTEYSTIEDOT VERKKOSIVUILTA Liiton ja työttömyyskassan keskustoimistossa ja aluetoimistoissa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot löydät Metallityöväen kalenterista ja verkkosivuilta -> Yhteystiedot. SÄHKÖPOSTI Metallityöväen Liiton ja Metallityöväen Työttömyyskassan keskustoimiston, aluetoimistojen ja Murikan henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Nimissä on ä ja å korvattava a:lla ja ö korvattava o:lla.

RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT

RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT 2015 RAKENNUSLIITON JÄSENEDUT Rakennusliiton jäsenenä olet oikeutettu monenlaisiin jäsenetuihin. Jäsenkortin esittämällä saat hyödyksesi useita jäsenetuja vuonna 2015. Jos sopimusalasi on vaihtunut, voit

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenedut 2015-2016 TEAM - jäsentensä näköinen liitto

TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenedut 2015-2016 TEAM - jäsentensä näköinen liitto TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenedut 2015-2016 1 Koodilla teamin nettisivuille Hyvä TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsen TEAM on etujärjestö, jonka tärkein tehtävä on jäsentensä edunvalvonta.

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot

ETUOIKEUTESI 2013 Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta

ETUOIKEUTESI 2013 Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Lakimiesliiton jäsenedut ja asiaa edunvalvonnasta Sisältö Jäsenyys kannattaa... 3 Jäsenmaksu - hyvä investointi... 4 Kuinka paljon jäsen säästää... 4 Mitä

Lisätiedot

NIUVANNIEMEN SAIRAALAN INFO 2009. KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611

NIUVANNIEMEN SAIRAALAN INFO 2009. KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611 NIUVANNIEMEN SAIRAALAN 1 ry INFO 2009 KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611 2 HENKILÖLUETTELO VUONNA 2008-2009 PUHEENJOHTAJA Pirjo Rissanen HALLITUKSEN JÄSENET HALLITUKSEN VARAJÄSENET Merja Auvinen Eija Jetsu

Lisätiedot

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus &Lomat 2012 Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus toi paljon uutta tietoa. Koulutuskalenteri Aikataulut, hakuohjeet, rahoitus 9 tapaa viettää edullinen loma Jäsenedut, lomapaikat, hakuohjeet

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

SäHKöISTYSALALLA KIEHUU

SäHKöISTYSALALLA KIEHUU sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti joulukuu 10 2014 E S I L L Ä JÄSEN- OTA EDUT! TALTEEN!s ivut 1 2 19 KIpInäT TUOVAT VALOA KAIVOKSEEn sivut 6 7 SäHKöISTYSALALLA KIEHUU Syntyykö tesjouluksi? sivut 3

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4 Parrasta ennen s.3 SISÄLLYS 4 2010 2 Pääkirjoitus 4 Mikä työ ja millä ehdoilla? 6 ISS Aviatioin lisää työntekijöitä 6 Nort Hub ja Ametro järjestäytyvät

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

merkonomi Sosiaalisen median kurssit KEVÄT 2013 M/S FINLANDIA Eckerö Linen uusi aika HYPO - asumisen ratkaisut vauvasta vaariin

merkonomi Sosiaalisen median kurssit KEVÄT 2013 M/S FINLANDIA Eckerö Linen uusi aika HYPO - asumisen ratkaisut vauvasta vaariin merkonomi s New SMYL ry:n jäsenlehti M/s Finlandia aloittaa liikennöinnin 31.12.2012. Sosiaalisen median kurssit KEVÄT 2013 M/S FINLANDIA Eckerö Linen uusi aika 7 8 HYPO - asumisen ratkaisut vauvasta vaariin

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET...5

Lisätiedot