Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2005

2 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta 10 Henkilöstö 12 Konsernin johto Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Konsernin tuloslaskelma 17 Konsernin tase 19 Konsernin rahavirtalaskelma 20 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 42 Emoyhtiön tuloslaskelma 43 Emoyhtiön tase 45 Emoyhtiön rahoituslaskelma 46 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 56 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 57 Tunnusluvut 58 Osakkeet ja osakkeenomistajat 58 Osakkeenomistuksen jakauma 59 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 59 Tilintarkastuskertomus 60 E.ON Finland Oyj:n hallintoperiaatteet 62 Avainluvut 63 Yhteystiedot

3 2 Toimitusjohtajan katsaus 2005 Energia-alalle vuosi 2005 toi merkittäviä uusia toimialaan vaikuttavia tekijöitä.

4 3 Vuoden alussa alkoi ensimmäinen kasvihuonekaasujen päästökauppajakso Päästöoikeuksien kauppa käynnistyi useiden ennakkoarvioiden mukaisesti suhteellisen matalalla. Alkuvuoden aikana noteeraukset kallistuivat huomattavasti. Kesällä ne saavuttivat tähänastisen huippunsa, lähes 30 euroa tonnilta. Tämä vaikutti merkittävästi sähkön markkinahintoihin. Vaikka vesivuosi Pohjoismaissa oli normaalia sateisempi, nousi spot-sähkön keskimääräinen hinta Suomessa edellisvuodesta yli 10 %. Sähköverkkojen hinnoittelua koskevan sääntelyn uusi kolmen vuoden mittainen valvontajakso alkoi kertomusvuoden alusta. Uusi malli määrittää verkkoliiketoiminnalle suurimman sallitun tuottotason. Samalla tuli voimaan toimintojen eriyttämistä koskevia vaatimuksia, joiden mukaan muun muassa suurempien yhtiöiden verkkoliiketoiminta on yhtiöitettävä viimeistään vuoden 2007 alusta. Tämä koskee myös E.ON Finlandia. Sähkön käyttö Suomessa väheni 2,5 %. Teollisuuden sähkön tarve aleni metsäteollisuuden tuotannon pitkien seisokkien vuoksi peräti 6,2 %. Sen sijaan kotitalouksien kulutus kasvoi reilun prosentin. Sähkön tuonti kasvoi ennätystasolle viidennekseen koko sähkön hankinnasta. Kaukolämmön kulutus Suomessa oli 28,8 TWh, mikä oli hieman edellisvuotta pienempi johtuen poikkeuksellisen lämpimästä säästä. E.ON Finlandin sähkön myynti kasvoi 2,7 TWh:iin. Oma sähköntuotanto oli edellisen vuoden tasolla 1,0 TWh. Sähkön siirron määrä kasvoi lievästi ja oli 2,6 TWh. Vaikka kaukolämmön uusien asiakkaiden määrä oli merkittävä, pieneni myynti säätilasta johtuen hieman ja oli 2,5 TWh. Liikevoitto kasvoi hyvän operatiivisen toiminnan ja erityisesti sähköjohdannaisten markkina-arvon nousun myötä peräti 90 % 63,6 miljoonaan euroon. Kertomusvuoden aikana oli vireillä useita liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Uuden suurinvestoinnin, Suomenojan maakaasuvoimalaitoksen, valmistelua jatkettiin ja muun muassa ympäristölupakäsittely ja laitoksen esisuunnittelu etenivät. Suomenojan ja Joensuun voimalaitosten pääkattiloiden polttotekniikan uudistusinvestoinneilla tähdätään hyötysuhteiden ja ympäristövaikutusten parantamiseen. Internetin kautta tarjottujen online-palveluiden käyttömäärät jatkoivat kasvuaan ja lisäksi uusia palveluita otettiin käyttöön. Erittäin suosittu oli alkuvuodesta julkistettu hintalaskuri, jota on käytetty jo yli kertaa. Sekä kaukolämmön että sähkön mittauksia siirrettiin nopeassa tahdissa etälukuun. Vuoden lopussa kaukolämpöenergiasta jo yli 70 % on etäluennassa. Sähkön mittauspisteistä lähes on etäluvun piirissä. Jatkossa tämä mittaustietojen keräämis- ja hallintatekniikka mahdollistaa uusia palveluja, esimerkiksi energian täsmälaskutuksen, tarkan energian käytön seurannan ja laitevikojen nopeamman tunnistuksen. Vuoden lopulla päätettiin järjestelmähankinnasta, joka mahdollistaa sähköverkkovikojen reaaliaikaisen näytön karttapohjalla Internetin kautta. Palvelu otetaan käyttöön keväällä. E.ON Finlandin omistuksen järjestelyissä alkoi uusi vaihe, kun Espoon kaupunki päätti kuluvan vuoden tammikuussa myydä omistuksensa Fortum Power and Heat Oy:lle. Helmikuun alussa myös E.ON Nordic ilmoitti myyvänsä omat osakkeensa E.ON Finlandissa Fortumille. Tätä kirjoittaessani maaliskuun alussa on menossa kilpailuviranomaisten lupakäsittely, joka päättyy viimeistään kesäkuun alussa. Mikäli päätös on myönteinen, edellä mainitut kaupat merkitsevät, että yhteensä 99,8 % E.ON Finlandin osakkeista siirtyy Fortumin omistukseen. Kiitän lämpimästi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme viime vuodesta ja monien kanssa erittäin pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Suuren kiitoksen ansaitsee myös yhtiön henkilöstön erittäin lojaali, intensiivinen sekä osaava panos yhtiön pitkäjänteisessä kehittämistyössä. Matti Manninen toimitusjohtaja

5 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vastuullisuus on yksi E.ON Finlandin arvoista ja se näkyy käytännön tekoina yhtiön toiminnassa. E.ON Finland kantaa vastuunsa niin työntekijöiden, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Sertifikaatteja ja turvallisia työtapoja. E.ON Finland on kehittänyt viime vuosina aktiivisesti johtamis- ja toimintajärjestelmiään. Ympäristöjärjestelmän sertifiointi laajeni vuonna 2004 kattamaan yhtiön koko toiminnan. Lokakuussa 2005 SFS-Inspecta Sertifiointi Oy arvioi E.ON Finlandin ympäristötoiminnan uusitun ympäristöstandardin ISO 14001:2004 perusteella ja uusi sertifikaatin sen mukaiseksi. Vuonna 2005 käynnistettiin työterveys- ja työturvallisuuden (TT) kehittämistyö. Tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli kaikkiin E.ON Finlandin yksiköihin. Samalla varmistetaan, että työtavat ovat terveelliset ja turvalliset sekä toiminta lakisääteiset ja muut TT-vaatimukset täyttävää. Vuonna 2006 yhtiöllä on valmiudet TT-toiminnan sertifioimiseen. E.ON Finland osallistuu myös muutaman muun yrityksen kanssa yritysvastuuta koskevaan projektiin, joka pääosin toteutetaan vuoden 2006 aikana. Päästökauppa alkoi. Kioton ilmastosopimuksen tarkoituksena on vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Merkittävimmät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi ja metaani. Kasvihuonekaasujen vähentyessä haittavaikutukset ilmastoon ja sitä kautta luontoon pienenevät. EU ja sen mukana Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjään sovitulla tavalla. Vuonna 2005 käynnistynyt päästökauppa suunniteltiin mahdollisimman kustannustehokkaaksi tavaksi vähentää päästöjä. E.ON Finland investoi päästöjen vähentämiseksi Espoossa kaatopaikkakaasun hyötykäyttöön sekä maakaasuun lisäkäyttöön öljyn ja kivihiilen korvaajana. Nämä investoinnit ja esimerkiksi se, että Joensuussa korvattiin turvetta yhä enemmän biomassalla, mahdollistivat sen, että yhtiön päästöoikeuksia voitiin myydä vuonna Asiaan vaikutti osaltaan myös normaalia huomattavasti lämpimämpi vuosi. Tulevat vuodet näyttävät, mitä vaikutuksia marraskuussa julkistetulla valtioneuvoston energia- ja ilmastoselonteolla sekä vuoden lopussa Kanadassa pidetyn kansainvälisen ilmastokonferenssin kannanotoilla on energia-asioiden hoitoon Suomessa. Päästökauppa on nostanut Euroopassa sähkön hintoja myös sähköpörsseissä. Sähkön hintojen kohotessa investoinnit päästöttömiin tai vähäpäästöisiin tuotantomuotoihin, kuten tuuli- ja bioenergiaan, tulevat aiempaa kannattavimmiksi. Lisää yhteistuotantoa. Vuonna 2005 jatkettiin selvityksiä uuden maakaasukäyttöisen voimalaitoksen rakentamisesta Suomenojalle. Tavoitteena on mahdollistaa investointipäätöksen tekeminen jo vuoden 2006 syksyllä. Hanke kasvattaisi ympäristön kannalta edullista yhteistuotantoa niin, että Espoon alue olisi kaukolämmön lisäksi myös sähkön hankinnassa omavarainen vuodesta 2010 alkaen. Joensuun voimalaitoksella biopolttoaineella on merkittävä osuus käytetystä polttoaineesta. Lähes puolet siitä on metsäteollisuuden sivutuotteita kuten kuorta ja purua. Bioenergiaa kysytään entistä enemmän muun muassa päästökaupan takia. E.ON Finland yhdessä Kainuun Energia Oy:n kanssa valmisteli bioenergiayhtiötä Venäjälle. Päätös yhtiön perustamisesta tehtiin tammikuussa Tuotannollinen toiminta on tarkoitus käynnistää vuoden

6 aikana. Näin pyritään lisäämään edellytyksiä hiilidioksidivapaan biopolttoaineen käytölle E.ON Finlandin Joensuun ja Kainuun Voiman Kajaanin voimalaitoksissa. Biokaasua, maakaasua ja tuulisähköä. Espoon Kivenlahden lämpökeskuksessa on lokakuusta 2004 alkaen käytetty biokaasua, joka johdetaan 11 kilometrin päästä Ämmässuon kaatopaikalta. Kaatopaikkakaasun osuus vuonna 2005 Espoon kaukolämmön tuotannosta oli 8 %. Vuonna 2005 käynnistettiin projekti, jonka tavoite on biokaasun käytön lisääminen Kivenlahdessa edelleen. Myös Joensuun voimalaitoksella on käytetty polttoaineena kaatopaikalla syntyvää metaanikaasua. Suomenojan voimalaitoksen kivihiilikäyttöisen pääkattilan öljypolttimet muutettiin vuonna 2004 maakaasu/ öljypolttimiksi. Maakaasulla on korvattu varapolttoaineena raskas polttoöljy lähes kokonaan ja ajoittain myös kivihiilen käyttö. E.ON Finland on yksi Suomen Hyötytuuli Oy:n yhdeksästä osakkaasta. Yhtiö on maamme johtava tuulisähkön tuottaja, jolla on Porissa kahdeksan 1 MW:n yksikköä ja yksi 2 MW:n yksikkö sekä Raahessa viisi 2,3 MW:n yksikköä. Poriin kohoaa toukokuussa 2006 suomalaisvalmisteinen 3 MW:n laitos. Suomen Hyötytuuli on käynnistänyt lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman hankkeesta, jossa Porin Tahkoluodon edustan merialueelle rakennettaisiin tuulivoimalan offshoretuulipuisto. Valmistuessaan siitä tulisi Suomen suurin tuulipuisto. Tietoa teemaviikoilla. Motivan organisoimaa valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietettiin lokakuussa nyt yhdeksättä kertaa. E.ON Finlandilla oli säästöviikon aikana neuvontapiste Espoon Isossa Omenassa ja Joensuun Prismassa, jossa kerrottiin energiansäästöstä ja sähkön järkevästä käytöstä sekä jaettiin energiansäästöesitteitä. Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Joensuun peruskoulujen kakkosluokille toimitettiin Hei, kaikki toimii -opetuspaketti. Paketti sisälsi Tarmo Koiviston piirtämän Lasten energiakirjan ja opettajille tarkoitettua aineistoa. Materiaalia hyödynsi yhteensä lähes innostunutta koululaista ja heidän opettajaansa. Energia Uudellamaalla -projekti toteutettiin toukokuussa jo 17. kerran. Projektiin osallistuvat koululaiset voivat tutustua eri energiakohteisiin ja paikalliseen energiayhtiöön ja he saavat tietoa energia- ja ympäristöasioista. Yhtenä tavoitteena on kannustaa nuoria luonnontieteiden ja tekniikan opiskeluun. Lähes peruskoulujen kahdeksansien luokkien oppilasta, joista oli toimialueeltamme, vieraili 21 kohteessa. Yhtenä kohteena oli Suomenojan voimalaitos, jossa vieraili 800 oppilasta opettajineen. E.ONin online -palveluissa asiakkaat voivat sopimus- ja laskutusasioita hoitaessaan tutustua myös energian käyttöön liittyviin arviotietoihin ja raportteihin. Internetsivuilla julkaistiin yhtiön ympäristöraportti vuodelta Sähkö- ja kaukolämpökuluttajien mittareiden etäluenta mahdollistaa tulevaisuudessa todellisen käytön mukaisen laskutuksen. Aikaisempaan arviolaskutukseen verrattuna asiakas voi paremmin seurata ja tarvittaessa myös ohjata omaa energiankäyttöään. Tukea yhteisötoimintaan. Vuoden 2005 Uutta Energiaa -apurahat lasten ja nuorten harrastustoimintaan jaettiin huhtikuussa. Nuorista koostuva raati käsitteli 130 hakemusta ja jakoi käytettävissä olevat euroa 25 ryhmälle eri puolilta maata. Tukea saivat muiden muassa musiikki, urheilu ja voimistelu, partio ja koulukerhot. E.ON Tuulisähköstä ja E.ON Biosähköstä saatavista varoista osa käytetään ympäristöhankkeisiin. Vuosina osallistutaan Espoon Matalajärven kunnostamiseen. Arvokas, mutta rehevöitynyt Matalajärvi on lintujärvi keskellä laajaa Natura-aluetta. Järven kunnosta ja ympäristöstä kiinnostuneet asukkaat perustivat suojeluyhdistyksen, jonka tavoitteena on alueen virkistysja luontoarvojen palauttaminen ennalleen. E.ON Finland oli tukemassa perinteistä huhtikuussa järjestettyä Länsiväyläjuoksua ja -kävelyä. E.ON-teltassa jaettiin esitteitä oikeaoppiseen sauvakävelyyn sekä lainattiin sauvoja tapahtuman ja haluttaessa pidemmäksikin ajaksi. Kaukolämpöviikolla tarjottiin lokakuisena sunnuntaina Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Joensuun uimahalleissa ilmainen uinti. Neljä vuotta sitten käynnistetty perinne houkutteli yhteensä yli kävijää.

7 6

8 E.ON Finland Oyj:n liiketoimintavuosi Liiketoimintayksiköiden toimintakuvaukset: Sähköliiketoiminta vastaa sähkön hankinnasta ja myynnistä sekä sähkönmyyntiin liittyvistä palveluista. Liiketoimintaan kuuluvat myynti yrityksille ja yksityisasiakkaille, sopimushallinta, tuotehallinta, sähkösalkkupalvelut sekä trading. Kaukolämpöliiketoiminta on kiinteistöjen lämmönhuollon hoitamista kaukolämmön tai maakaasun avulla ja niihin liittyvien palveluiden tarjoamista asiakkaille. Verkkoliiketoiminta tarjoaa sähkönkäyttäjille sähkön siirtoja liittymispalveluita Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa. Tuotantoliiketoiminta vastaa sähkön ja lämmön yhteistuotannosta Espoon ja Joensuun voimalaitoksissa, sähkön tuotannosta Jokioisten vesivoimalaitoksessa sekä lämmön tuotannosta lämpökeskuksissa. Tuotanto vastaa myös lämmön ostosta muilta tuottajilta sekä tuotantoon ja jälleenmyyntiin tarvittavien polttoaineiden hankinnasta. Sähköliiketoiminta: Päästöoikeuksien kauppa näkyy hinnassa Sähkön hintaan on viimeisen kymmenen vuoden aikana vaikuttanut pääasiassa vesitilanne Pohjoismaissa. Vuonna 2005 uutena merkittävänä hinnan määrittäjänä tuli mukaan päästöoikeuksien kauppa. Päästöoikeudet nostavat fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten tuotantokustannuksia ja siten myös sähkön markkinahintaa. Päästöoikeuksien hinnan nousu olikin merkittävin tekijä sähkön hinnan nousuun vuonna Alalla ei osattu ennakoida päästökaupan vaikutuksen suuruutta sähkön tukkumarkkinahintoihin. Pohjoismainen vesivoiman varastotilanne oli vuoden 2005 alussa erittäin hyvä. Päästöoikeuksien aiheuttama lauhdutusvoimalaitosten tuotantokustannusten nousu pienensi merkittävästi niiden tuotantoa. Näin ollen vesivoimalla tuotettiin Pohjoismaissa sähköä huomattavasti normaalia enemmän. Varastotilanne huononi vähitellen. Huolimatta normaalia runsaammista sateista, varastotilanne oli vuoden lopussa keskimääräistä hieman huonompi ja selvästi alempi kuin vuoden alussa. Pörssihinta nousi rajusti. Sähkön pörssihinta oli alkuvuonna 24 euroa/mwh ja loppuvuonna 35 euroa/mwh. Hinnannousu oli siis lähes 50 %. Siirtokapasiteetin rajoitusten vuoksi Suomen aluehinta oli ajoittain huomattavasti korkeampi. Sähkön termiinimarkkinoilla hinnat nousivat alkuvuonna voimakkaasti päästöoikeuksien hinnan nousun myötä. Nousu kuitenkin pysähtyi kesällä ja loppuvuonna hinnat pysyivät melko vakaina, kuitenkin selvästi alkuvuotta korkeampina. Kilpailu kiristynyt. Vähittäismarkkinoilla sähkön myyjien välinen kilpailu kiristyi sekä uusien toimijoiden että perinteisten sähköyhtiöiden kesken. Kiristyneen kilpailun vuoksi E.ON Finlandin sähköasiakkaiden määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta hieman ja oli vuoden lopussa noin Vähittäismyynnin kannattavuus parani vuoden 2005 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Sähköenergian hintaa muutettiin vuoden aikana kahdesti. E.ON Finland alensi toistaiseksi voimassa olevien sopimusten listahintoja muun muassa yhtiön pitkäjänteisen sähkön hinnan suojausstrategian ansiosta, mutta joutui nostamaan niitä sähkönhankinnan jatkuvasti kohonneiden kustannusten takia. Sähkön trading-kauppa oli vuonna 2005 sekä määrältään että tulokseltaan edellisiä vuosia vähäisempää. Kaukolämpöliiketoiminta: Leuto talvi vähensi lämmitystarvetta Vuosi 2005 oli ilmastollisesti keskimääräistä epävakaampi ja lämpimämpi. Alkuvuosi oli pitkäaikaisen keskiarvon mukainen, mutta etenkin syksy oli joulukuuhun asti poikkeuksellisen leuto. Tämä näkyi kiinteistöjen pienentyneenä lämmitystarpeena niin Espoon kuin Joensuun kaukolämpöverkkojen alueilla. Lämpöenergiaa myytiin E.ON Finlandin alueilla noin 1,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Päästökauppa ja öljyn hinnan nopeat vaihtelut lisäsivät epävarmuutta koko energia-alalla. Uusia kaukolämpöasiakkaita liitettiin 263 ja vuoden lopussa kaukolämpöasiakkaita oli yhteensä Kaukolämpöä myytiin 2,5 TWh. Sopimustehon nettolisäys oli 29,5 MW. Maakaasua myytiin 45 GWh. Maakaasua käyttäviä asiakkaita oli vuoden lopussa 166. Vaikka lämmönmyynti väheni, taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Liikevaihto kasvoi ja operatiiviset kustannukset pienenivät. Mittavia investointeja. E.ON Finland investoi Espoon kaukolämpöverkkoon edelleen paljon, koska alue on yksi valtakunnan nopeimmin kasvavista. Uudisrakentaminen muuttaa kaupungin liikennejärjestelyjä, mikä lisää tarvetta myös kaukolämpöputkistojen muutoksiin.

9 8 Kaukolämpöputkistoa rakennettiin noin 26 kilometriä. Kilo Leppävaara, Jorvas Kivenlahti ja Soukka Kivenlahti -välillä käynnistettiin suurten yhdysjohtojen rakentaminen. Kirkkonummen kaukolämpöverkko yhdistetään keväällä 2006 Espoon kaukolämpöverkkoon ja näin saadaan lisää kaukolämmön käyttäjiä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon piiriin. Joensuun alue kasvaa maltillisemmin. Siellä rakennettiin kaukolämpöputkistoa kaikkiaan 2,6 kilometriä. Merkittävin kohde oli Tulliportinkadulla tehty saneeraustyö. Kaukolämpöverkon saneeraus käynnissä. Espoon kaukolämpöverkko on osittain jo yli 30 vuoden ikäinen ja tästä aiheutuvat haitat pyritään minimoidaan verkon saneerausohjelmalla, jonka toteuttaminen on aloitettu. Joensuussa vikoja korjattiin saman verran kuin edellisinäkin vuosina. Kasvuun varaudutaan. Yhteistuotantokapasiteetin lisäykseen on valmistauduttu hakemalla rakentamislupa 11 kilometriä pitkälle DN800 -siirtolinjalle Suomenojalta Leppävaaraan. Linjan suunnittelu on nyt siinä vaiheessa, että urakkakyselyt voidaan lähettää heti uuden maakaasuvoimalaitoksen investointipäätöksen ratkettua. Etäluettavat energiamittarit yleistyvät. Etäluenta tuo E.ON Finlandin asiakkaille mahdollisuuden seurata omaa energiankäyttöään jopa tuntitasolla. Tämä mahdollistaa tehokkaan energiankäytön varsinkin, kun samalle raportille on tulevaisuudessa mahdollista saada myös tiedot sähkön- ja vedenkulutuksesta. Etäluennan piirissä on Espoon alueella jo yli asiakasta, mikä kattaa 72 % sopimustehosta. Joensuussa etäluennan asiakkaita on noin 650, joiden osuus sopimustehosta on yli 50 %. Tavoitteena on saada vuoden 2006 aikana lähes kaikki kaukolämmön asiakkaat etäluennan piiriin. Espoossa vuonna 2006 pidettävien asuntomessujen 31 kiinteistöä on liitetty kaukolämpöverkkoon. Kilpailua eri lämmitysratkaisuista. Vuoden 2005 alusta alkanut päästökauppa ohjaa myös kaukolämmöntuotantoa. Etenkin seuraavalle valvontajaksolle suunniteltu päästöoikeuksien merkittävä leikkaaminen aiheuttaa epävarmuutta kaukolämmön hintakehitykseen. Samaan aikaan vaihtoehtoiset lämmitysmuodot lisäävät kilpailua uusista asiakkaista ja vaikuttavat osaltaan myös kaukolämmön kiinnostavuuteen etenkin pientalojen lämmitysratkaisuna. Verkkoliiketoiminta: Siirtotoiminta sopeutuu uuteen valvontamalliin Vuosi 2005 aloitti uudistetun sähkömarkkinalain kolmivuotisen verkkotoiminnan valvontajakson. Valvonnan merkittävimmät muutokset olivat uusi tuotonsääntelymalli, vaatimus juridisesta eriyttämisestä yli 200 GWh:n verkkotoiminnoille viimeistään sekä tarkennukset siirtopalveluiden rakenteeseen ja hinnoitteluun. Lain vaikutuksia ja vaatimuksia selvittävä yhtiötason kehitysprojekti sai aikaan muun muassa tuotantosääntelyn seurantamallin ja verkkoliiketoiminnan yhtiöittämisen toteutussuunnitelman. Käytännön toimenpiteenä E.ON Finland laski sähkön siirtohintoja kahteen otteeseen: 8 % ja 4 % Niin ikään yhtiö päätti, että Verkkoliiketoiminnan yhtiöittäminen toteutetaan alkaen. Vuoden aikana laadittiin ohjeistus luottamuksellisten tietojen käsittelystä. Vuonna 2006 yhtiö valmistautuu ottamaan kantaa seuraavan valvontajakson sääntelymalliin. Rakentaminen kiihtyi. Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Joensuun kasvu jatkui vilkkaana. Verkkoliiketoiminnassa tämä näkyi uutena sähköverkon liittymänä ja uutena asiakkaana. Sähkön käytön lämpötilakorjattu rakenteellinen kasvu oli noin 3 %. Siirtoasiakkaita oli vuoden lopussa noin Heille siirrettiin sähköä yhteensä 2,6 TWh. Verkostoinvestoinnit yhtiön vastuualueilla olivat 15,9 miljoonaa euroa. Niistä 63 % kohdistui uudisrakentamiseen, 19 % sähkön laadun parantamiseen ja 18 % saneeraukseen. Joensuun verkkoyksikön asennustoiminta ulkoistettiin Empower Oy:lle Palvelujen hankinta ja uudistetut toimintamallit käynnistyivät hyvin. Etäluenta edistyy. Energiamittausten etäluentaprojekti edistyi suunnitelmien mukaisesti. Vuoden lopulla oli noin mittausta etäluennan piirissä. Tämä tarkoittaa 35 % siirretystä energiamäärästä. Kaikki Joensuun asiakkaat liitetään etäluentaan seuraavien kolmen vuoden aikana. Espoossa Kauklahden asuntomessualueen kaikki rakennukset sekä neljä omakotitaloaluetta tulevat etäluentaan vuoden 2006 aikana. Uudesta mittaustietojärjestelmästä tehtiin hankintasopimus. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain syksyyn 2006 mennessä.

10 9 Erityisen tuulinen vuosi. Vaikka Suomessa säästyttiinkin Etelä-Ruotsissa tammikuussa riehuneen Gudrunmyrskyn pahimmalta voimalta, vuosi 2005 oli kokonaisuutena ennätysmäisen tuulinen. Espoon ja Kirkkonummen haja-asutusalueilla oli useita sähkökatkoksia puiden kaaduttua johtojen päälle. Viat saatiin korjattua nopeasti hyvän ennakkovarautumisen ansiosta. Häiriöistä myös tiedotettiin onnistuneesti antamalla ennakkoon asiakkaille varoituksia tulevista katkoista. Verkkoliiketoiminnan tulevaisuuden haasteita on, miten asiakkaille aiheutuneet haitat saataisiin pysymään kohtuullisina, mikäli myrskyt jatkossa lisääntyvät. Tuotantoliiketoiminta: Lämmin vuosi vaikutti energiantuotantoon Kaukolämmön tilaustehon kasvusta huolimatta Espoossa lämmöntuotanto oli sama ja Joensuussa noin 5 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Lämmin vuosi näkyy suurten kuormahuippujen puuttuessa erityisesti normaalia vähäisempänä öljyn kulutuksena, mutta myös yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon määrä jäi lämpimien kelien aikana normaalia alhaisemmaksi. Suunniteltua alhaisempaan sähköntuotantoon vaikutti myös Suomenojan kaasuturbiinin generaattorin vuosihuollon pitkittyminen yli kuukaudella. Polttoaineiden hinnat vaihtelivat. Kivihiilen ja turpeen hintaa laski vuoden alusta alkanut päästökauppa, joka erityisesti turpeen kohdalla käytännössä lopetti sen käytön lauhdesähkön tuotannossa. Päästöoikeuden hintataso vakiintui loppuvuodesta noin 20 euroon tonnilta käytyään kesä-heinäkuun vaihteessa lähes 30 eurossa. Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintakehitystä seuraten tuotannon optimointi johti siihen, että Joensuun voimalaitoksella biopolttoaineiden määrää lisättiin ja Suomenojan voimalaitoksella kivihiiltä korvattiin osittain maakaasulla. Kivihiilen maailmanmarkkinahinta laski vuoden aikana noin 30 %. Raakaöljyn hinnan nousu alkusyksyn suurten trooppisten pyörremyrskyjen johdosta nosti öljytuotteiden lisäksi kaasun hintaa huomattavasti. Tämä näkyy erityisesti vuoden 2006 alusta, kun uuden kaasusopimuksen puitteissa ostettavan kaasun hinta on aiempaa enemmän sidottu öljyn hintaan. E.ON Finlandin koko maakaasun hankinnasta uudella kaasusopimuksella hankitaan alle 10 %. Pääosa kaasusta hankitaan vanhalla sopimuksella, jonka hintaan vaikuttaa enemmän kivihiilen hinta. Biopolttoainetta tuodaan Venäjältä. Biopolttoaineiden hintakehitys jatkui voimakkaasti nousevana ja kilpailu käytettävissä olevista biopolttoaineista kiristyi. Biopolttoaineiden saatavuuden varmistamiseksi ja hintojen nousun hillitsemiseksi yhtiö toteutti biopolttoaineiden tuontikokeilun Venäjältä Joensuun voimalaitokselle. Tätä toimintaa on tarkoitus jatkaa vuonna 2006 perustamalla Venäjälle oma biopolttoaineiden hankintayhtiö, joka toimittaa polttoainetta voimalaitoksellemme. Isoja investointikohteita. Niin Suomenojan kuin Joensuunkin voimalaitoksilla E.ON Finland investoi pääkattiloiden polttotekniikoiden parantamiseen. Vuosihuoltojen yhteydessä tehdyillä muutoksilla saavutettiin merkittäviä parannuksia kattiloiden käytettävyyteen ja hyötysuhteeseen. Muita merkittäviä investointihankkeita olivat Joensuussa uusi Hasanniemen lämpökeskus ja Espoossa Tapiolan lämpökeskuksen toimitilojen uusiminen. Lisäksi Espoossa otettiin käyttöön voimalaitoksen ja lämpökeskukset kattava uusi prosessitietojärjestelmä. Espoon nykyinen kaukolämpökuorma mahdollistaa lämmön- ja sähkön yhteistuotannon huomattavan lisäämisen, koska nykyisellä tuotantorakenteella yhteistuotannon osuus koko lämmöntuotannosta on vain noin 64 %. Tähän tähtäävän Suomenojan uuden maakaasuvoimalaitoksen hankevalmistelut jatkuivat viime vuonna. Ympäristölupapäätöstä odotetaan alkuvuodesta 2006 ja hankkeen suunnitelmia tarkennetaan investointipäätöstä varten. Lämmöntarpeen kasvun myötä myös vara- ja huippukapasiteettia tarvitaan lisää. Tästä syystä Vermoon rakennetaan maakaasua käyttävä uusi lämpökeskus. Sähköisen asioinnin edelläkävijä E.ON Finland on kehittänyt määrätietoisesti sähköisen asioinnin kaikkia osa-alueita: Internet- ja ekstranetpalvelut asiakkaille ja medialle, henkilöstön intranetpalvelut sekä tarvittavat tekniset alustat ja välineet. Tavoitteena on vahvistaa E.ON Finlandin asemaa sähköisen asioinnin edelläkävijänä toimialalla. Jo nyt lähes kolmannes sopimustapahtumista hoidetaan onlinepalveluiden kautta. Tarjouslaskuri, sähköpostilasku ja kulutuslaskuri ovat uusimpia tarjottavia palveluja. Yhtiö on panostanut paljon myös asiakaspalvelun monipuoliseen osaamiseen, oikeaan palveluasenteeseen ja helppoon tavoitettavuuteen.

11 10 Henkilöstö OneE.ON sanoista tekoihin OneE.ON on kansainvälisen E.ON-konsernin yrityskulttuurin kattokäsite ja sen tarkoituksena on soveltaa yhteiset visio, missio, arvot ja toimintatavat käytäntöön jokapäiväisessä toimintaympäristössämme sekä luoda ja vahvistaa E.ON-henkeä. Vuoden 2005 aikana järjestettiin E.ON Finlandissa henkilökunnalle työpaja-tyyppisiä koulutuspäiviä helpottamaan OneE.ONin omaksumista ja toteuttamista jokaisen omassa työssä. Yhteistä OneE.ON-päivää vietettiin huhtikuussa koko konsernissa. Henkilökunnalle järjestettiin alkuvuodesta myös strategiapäivä, jossa strateginen suunnittelu ja tavoiteasetanta linkitettiin konsernin yhteiseen strategiaan ja tavoitteisiin. Marraskuussa toteutetun toimintatapatutkimuksen tuloksista selvisi, että OneE.ON-prosessi oli onnistunut ja henkilöstö oli sitoutunut edistämään yhtiön arvojen ja toimintamallien toteuttamista. Valmennusohjelmia ja kurssitusta. Voidakseen toteuttaa visioitaan E.ON tarvitsee työntekijöitä, jotka pyrkivät erinomaiseen suoritukseen ja ovat valmiita muutoksiin. E.ONilla on kansainvälisiä henkilöstön kehitysohjelmia, jotka tarjoavat työntekijöille uusia haasteita ja kehittävät heidän valmiuksiaan. E.ON AG:n ja E.ON Nordicin kehitysohjelmiin pohjaten käytiin E.ON Finlandissa läpi yhtiön avaintehtävät. Tuloksien perusteella suunniteltiin yhteistyössä Helsingin Kauppakorkeakoulun JOKO-koulutusyrityksen kanssa monipuolinen valmennusohjelma, joka käynnistyi E.ON JOKO -nimisenä tammikuussa Yhtiössä järjestettiin vuoden 2005 aikana mittavaa kielikoulutusta, johon osallistui työntekijöitä niin Espoosta kuin Joensuusta. Muita koulutustilaisuuksia ovat olleet työturvallisuuskortti-, sähköturvallisuus-, luottamuksellisuus-, ensiapukertaus- ja höyryturbiinikoulutus sekä päivystys- ja vianselvitysseminaari. Henkilökunta koulutettiin myös dokumentinhallintajärjestelmä Auricin käyttöön. Koulutuspäiviä on kertynyt kaikkiaan noin Henkilöstössä muutoksia. Vuoden 2005 aikana jäi eläkkeelle 23 henkilöä. Suurin osa eläkkeelle siirtymisistä oli seurausta jo aiemmin tehdystä eläketarjouksesta. Eläketapahtumat johtivat uusien henkilöiden rekrytointiin ja vuoden aikana solmittiin 27 vakinaista työsopimusta. E.ON Finlandin johtajisto uudistui: kaksi pitkäaikaista johtajaa siirtyi eläkkeelle ja uudet johtajat aloittivat työnsä kaukolämmön ja tuotannon johdossa. Virkistystä vapaa-ajalla. E.ON Finland kannustaa henkilöstöään harrastamaan ja kuntoilemaan tukemalla erilaisia vapaa-ajan toimintoja. Lomamökkien vuokraus, ulkoilukerho, kulttuurikerho, moottoripyöräkerho sekä monet liikuntalajit golfista salibandyyn ovat saaneet tukea vuoden aikana. Joensuun toimipaikassa on toiminut henkilöstön vapaa-ajan toimikunta Jowatti ry, joka on järjestänyt erilaisia liikuntatapahtumia ja -matkoja sekä muuta henkilöstön virkistystoimintaa. Vuoden 2006 alusta harrastustoiminta Espoossa ja Joensuussa yhtenäistettiin ja samalla otettiin käyttöön liikuntasetelit, jotka tarjoavat entistä monipuolisemman liikuntalajien valikoiman.

12 11

13 12 Konsernin johto Gregor Lilius Mirja Mutikainen Jari Kuivanen Matti Manninen Reija Väätäinen

14 13 E.ON Finland Oyj:n hallitus Valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa Puheenjohtaja Lars Frithiof, toimitusjohtaja, s (hallituksessa 2004), E.ON AG:n edustaja Varapuheenjohtaja Martti Merra, varatuomari, s (2003), Espoon kaupungin edustaja Jäsenet E.ON AG:n edustajat Jan Bengtsson, CFO, 1958 (2003) Thomas König, doctor, s. 1965, (2004) Reiner Lehmann, doctor, s (2003) Olli Männikkö, sosionomi, s. 1944, (2003) Espoon kaupungin edustajat Erkki Hatakka, valtiotieteen maisteri, s Nina Knaapila, markkinointipäällikkö, s Varajäsenet Yrjö Rossi, toimitusjohtaja, s (2003), Espoon kaupungin edustaja Joep Wouters, varatoimitusjohtaja, s. 1968, E.ON AG:n edustaja Työvaliokunta alkaen Joep Wouters, varatoimitusjohtaja, s Khennet Tallinger, johtaja, s Martti Merra, varatuomari, s Erkki Hatakka, valtiotieteen maisteri, s Operatiivinen johto Jarmo Holmström Jouni Haikarainen Toimitusjohtaja Matti Manninen, diplomi-insinööri, s Tuotantoliiketoiminnan johtaja Jouni Haikarainen, diplomi-insinööri, s Verkkoliiketoiminnan johtaja Jarmo Holmström, insinööri, s Kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Jari Kuivanen, diplomi-insinööri, s Sähköliiketoiminnan johtaja Gregor Lilius, diplomi-insinööri, s Kehitysjohtaja Mirja Mutikainen, diplomi-insinööri, MBA, s Talousjohtaja Reija Väätäinen, kauppatieteiden maisteri, s Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Göran Lindell, KHT

15 14 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Katsaus konsernin liiketoimintaan. E.ON Finland -konsernin sähkönmyynti oli 2,7 TWh, jossa kasvua noin 4 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen välitysmyynnin kasvusta. Sähkönmyynnin asiakasmäärä laski ja oli vuoden lopussa noin Sähkönsiirto kasvoi 2,2 % ja oli 2,6 TWh. Uusia asiakkaita liittyi verkkoon Siirtoasiakkaita oli vuoden lopussa noin Konsernin kaukolämmön myynti pieneni 1,3 % ja oli 2,5 TWh. Vuoden lämmitystarve oli noin 3 % alle edellisen vuoden tason. Sähköä tuotettiin yhtiön tuotantolaitoksissa yhteensä 1,0 (1,0 vuonna 2004) TWh. Espoon voimalaitoksissa tuotettiin sähköä 0,7 TWh ja Joensuun voimalaitoksessa 0,3 TWh. Konsernin oman sähköntuotannon osuus koko hankitusta sähköstä oli 36 (36) %. Kaukolämpöä tuotettiin omissa tuotantolaitoksissa 2,6 (2,5) TWh. Polttoaineina voimalaitoksissa käytettiin maakaasua, kivihiiltä, puuta ja turvetta. Liikevaihto kasvoi ja tulos parani selvästi. E.ON Finland -konsernin liikevaihto kasvoi 2,7 % ja oli 234 (228) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 90 % ja oli 63,6 (33,4) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 64,0 (34,0) miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 3,11 (1,83) euroa. Merkittävin tulokseen vaikuttava tekijä oli sähkön johdannaissopimusten arvostaminen markkinahinnan mukaan. Segmenttikatsaukset. Sähköliiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 96 (89) miljoonaa euroa. Kasvu oli seurausta välitysmyynnin kasvusta. Vähittäismyynnissä liikevaihto laski sekä yritys- että yksityisasiakassegmentissä johtuen sekä myyntimäärien vähenemisestä loppukäyttäjäasiakkaille että myyntihinnan laskusta heinäkuussa. Sähköliiketoimintasegmentin liikevoitto oli 34,5 (-9,9) miljoonaa euroa. Tuloksen nousu johtui sähkön markkinahinnan noususta, joka vaikutti tulokseen johdannaissopimusten avoimen position kautta. IFRS säännösten mukaan sähköjohdannaisten markkina-arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan, koska yhtiössä ei sovelleta IAS 39 mukaista johdannaisten suojauslaskentaa. Verkkoliiketoimintasegmentin liikevaihto laski 3 % ja oli 53 (55) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskun aiheutti siirtohintojen alentaminen sekä heinä- että joulukuussa Segmentin tulos kasvoi noin 4 % ja oli 17,6 (16,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2005 alusta Joensuun alueen urakointitoiminta ulkoistettiin. Kustannusten hallinta paransi tulosta. Kaukolämpöliiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 5 % edellisestä vuodesta ja oli 91 (87) miljoonaa euroa. Polttoaineiden hinnannoususta aiheutunut kaukolämmön myyntihintojen korotus vuoden alussa ja syyskuun alussa nosti liikevaihtoa. Kaukolämpöliiketoimintasegmentin tulos heikkeni 12 % ja oli 13,2 (15,0) miljoonaa euroa. Tulosta vähensi polttoaineena käytetyn kivihiilen hintakehitys. Tuotantoliiketoimintasegmentin liikevoitto oli -0,3 (12,2) miljoonaa euroa. Päästökauppa paransi tuotannon tulosta, mutta toisaalta sähkön markkinahinnan nousu tuotannon suojaussopimuspositiossa heikensi merkittävästi tulosta. Investoinnit pääosin verkostoinvestointeja. Investoinnit olivat vuonna 2005 yhteensä 32,0 (40,2) miljoonaa euroa. Vuoden aikana investoitiin noin 13 miljoonaa euroa sähköverkoston ja noin 8 miljoonaa euroa kaukolämpöverkoston rakentamiseen. Muita investointeja tehtiin verkon mittarointiin, lämpökeskuksiin ja voimalaitosten käytön päästöjä vähentäviin investointeihin. Päästöoikeudet. Hiilidioksidien päästöoikeuksien kaupankäynnin aloittaminen on vaikuttanut yhtiön toimintaan tilivuoden aikana. Yhtiölle myönnettiin alkujaossa päästöoikeuksia 1,3 miljoonaa tonnia/vuosi vuosille Yhtiö on tehnyt viime vuosina useita investointeja hiilidioksidien päästömäärien vähentämiseksi energiantuotannossaan. Espoossa investoitiin kaasuputkeen Ämmässuon kaatopaikalta Kivenlahteen. Lisäksi polttotekniikan muutoksiin investoitiin sekä Suomenojan että Joensuun voimalaitoksella. Vuoden 2005 aikana toteutuneet CO2 -päästöt olivat yhteensä tonnia, joista Espoossa tonnia ja Joensuussa tonnia. Vuoden 2005 käyttämättä jäämiä päästöoikeuksia myytiin markkinoille. Päästöoikeuksien myynnistä saatu tulo, 7,5 miljoonaa euroa, on kirjattu tuotantoliiketoimintasegmentin tulokseen. Rahoitusasema parantui. Korolliset velat olivat 11 (16) miljoonaa euroa. Maksuvalmius oli hyvä. Likvidit rahavarat olivat yhteensä 38 (30) miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli vuoden 2005 lopussa 49 (46) %. Muut yhtiön taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut ja tiedot yhtiön osakkeista on esitetty tilinpäätöksessä. Henkilöstö väheni. Konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskautena keskimäärin 390 (435). Vakituista henkilökuntaa oli konsernin palveluksessa vuoden lopussa 354 (399). Henkilöstömäärän väheneminen aiheutui Joensuun urakointitoiminnan ulkoistamisesta Empower Oy:lle vuoden 2005 alusta sekä useista eläketapahtumista. Osake. Vuoden 2005 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä yhteensä osaketta euron arvosta. Keskihinta oli 44,98 euroa osakkeelta Vuoden ylin kurssi oli 47,50 euroa ja alin 38,50 euroa. Vuoden 2005 viimeisin kaupantekokurssi oli 44 euroa, jolla hinnalla yhtiön markkina-arvo oli 688 miljoonaa euroa. E.ON Finland Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät omista E.ON Finland Oyj:n osakkeita. Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja

16 15 tai optiolainoja. Yhtiön hallituksella ei ole yhtiökokouksen antamaa valtuutusta laskea liikkeeseen uusia osakkeita eikä valtuutusta yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Konsernin rakenne. E.ON Finland -konsernin muodostavat emoyhtiö E.ON Finland Oyj, toimiva tytäryhtiö Kiinteistö Oy Espoon Energiatalo, Viikinki Energia Oy ja osakkuusyhtiö Suomen Energia-Urakointi Oy. Hallitus ja tilintarkastajat. E.ON Finland Oyj:n yhtiökokous pidettiin Kokous valitsi yhtiön tilintarkastajayhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin talousjohtaja Jan Bengtsson, toimitusjohtaja Lars Frithiof, valtiotieteen maisteri Erkki Hatakka, markkinointipäällikkö Nina Knaapila, tohtori Thomas König, tohtori Reiner Lehmann, varatuomari Martti Merra, sosionomi Olli Männikkö ja varajäseniksi vice president Joep Wouters ja toimitusjohtaja Yrjö Rossi. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Lars Frithiofin ja varapuheenjohtajaksi Martti Merran. Ympäristö. E.ON Finland Oyj:n koko toiminta on sertifioitu ISO standardin vaatimusten mukaiseksi vuonna E.ON Finland julkaisi ympäristöraporttinsa yhtiön Internet-sivuilla keväällä Raportti esittelee yhtiön toimintaa ympäristönäkökulmasta ja sisältää tietoa energian tuotannon, siirron ja käytön ympäristövaikutuksista. IFRS-standardien käyttöönotto tilinpäätöksessä. E.ON Finland Oyj siirtyi raportoimaan IFRS standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta Aikaisemmin konsernitilinpäätös laadittiin suomalaisen kirjanpitotavan (FAS) mukaan. Edellisen vuoden luvut on konvertoitu vertailukelpoisiksi. IFRS standardeihin siirtyminen muutti E.ON Finlandin laskentaperiaatteita eniten sähkön johdannaiskaupan osalta, jossa ei sovelleta johdannaisten suojauslaskentaa sekä liikearvopoistojen ja käyttöomaisuuden kiinteiden kulujen aktivoimisen osalta. IFRS standardien mukaiseen tilinpäätösraportointiin liittyviä muita muutoksia selostetaan vuosikertomuksen laatimisperiaatteissa tarkemmin. Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan sopimuksen, jonka mukaan Fortum Oyj ostaa kaikki Espoon kaupungin omistamat E.ON Finlandin osaketta. Fortum Oyj ja E.ON Nordic AB allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa E.ON Nordicin omistamat osaketta. Kaupan toteutuminen vaatii Suomen kilpailuviranomaisten hyväksymisen. Edellä mainittujen kauppojen toteutuessa Fortumin hallussa on 99,8 % osakkeista. Riskienhallinta. Riskienhallinnan keskeinen tavoite E.ON Finlandissa on edesauttaa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista muuttuvassa ympäristössä. Vuonna 2005 riskienhallinnan painopiste oli yhtiön toimintamallin muokkaaminen vastamaan E.ON-konsernin yleisiä toimintamalleja. Suurin resurssipanostus tehtiin Sarbanes-Oxley Actin soveltamiseen taloudellisen informaation oikeellisuuden varmistamiseksi USA:n pörssilainsäädännön vaatimalla tavalla. Lisäksi käytössä ollutta sähkökaupan riskien hallinnan mallia laajennettiin emokonsernin vaatimusten mukaisesti polttoaineostoihin ja CO2-päästöoikeuskauppaan. Yhtiön hallitus hyväksyy vuosittain hyödykkeiden kuten sähkön ja hiilen hinta- ja volyymiriskiin liittyvät riskipolitiikat ja mandaatit osana taloudellista tavoitteiden asettamista. Asetettujen rajojen noudattamista seurataan kuukausittain kokoontuvassa riskiryhmässä. Rahoitusriskien hallintapolitiikat hyväksytään osana rahoitusstrategiaa. Toimintatapoja on kuvattu tarkemmin tilinpäätöstietojen liitteessä. Vuoden 2006 näkymät. Sähkön markkinahinnan muutokset ja polttoaineiden, erityisesti kivihiilen hinta ja päästöoikeuksien hintakehitys ovat merkittävimmät E.ON Finlandin tulokseen vaikuttavat tekijät. Pohjoismaisen sähkön tukkuhinnan arvioidaan olevan edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Päästöoikeuksien markkinahintataso on pysynyt ennakko-odotuksia korkeammalla tasolla. Verkkoliiketoiminnan ja kaukolämpöliiketoiminnan myyntimäärien ennustetaan kasvavan vuoden 2006 aikana edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtuu yhtiön jakelualueen kasvunäkymistä, mutta edellyttää myös, että lämmitystarve on keskimääräistä vuotta vastaava. E.ON Finland -konsernin tämän vuoden tuloksen ennakoidaan olevan edellistä vuotta alhaisempi. Syy tähän on viime vuoden poikkeuksellisen korkea tulostaso. Tämän arvion toteutumiseen vaikuttavat monet ulkopuoliset tekijät kuten sähkön markkinahintaan liittyvä epävarmuus, kilpailutilanteen kehittyminen, sääolosuhteet ja päästökaupan vaikutus. Osingonjakoehdotus. Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan tilikaudelta ,12 euroa osakkeelta eli ,96 euroa ja voittovarojen tilille jätetään ,63 euroa. Osingonjakoehdotus perustuu yhtiön pääosakkaiden osakassopimuksessa määriteltyyn osinkopolitiikkaan, jonka mukaan osinkoa jaetaan 75 % emoyhtiön tuloksesta.

17 16 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) (1000 euroa) Liite 2005 % 2004 % Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Osakekohtainen tulos 13 3,11 1,83 Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

18 Konsernin tase, varat (IFRS) (1000 euroa) Liite % % Pitkäaikaiset varat 17 Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Voima- ja kaukolämpölaitteet Sähköverkko Kaukolämpöverkko Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Osuudet osakkuusyhtiöissä Myytävissä olevat sijoitukset Muut pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Johdannaiset Muut lyhytaikaiset saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

19 18 Konsernin tase, oma pääoma ja velat (IFRS) (1000 euroa) Liite % % Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka Eläkevelvoitteet Pitkäaikaiset varaukset Pitkäaikaiset korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat Johdannaiset Muut lyhytaikaiset velat Tuloverovelat Lyhytaikaiset varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

20 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) (1000 euroa) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Poistot Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitto Varausten muutos Muut Oikaisut liikevoittoon Korkotuotot Osinkotuotot 6 64 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Verot Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Käyttöpääoman lisäys (-) / vähennys (+) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Saadut osingot investoinneista Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitulot Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten saamisten vähennys Pitkäaikaisten velkojen lisäys Pitkäaikaisten velkojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten velkojen takaisinmaksut Osingonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Pörssitiedote 1 (6) Toimintakatsaus Voimajärjestelmän käyttö Suomessa kulutettiin sähköä heinä-syyskuussa 19,4 terawattituntia (19,9 TWh vastaavana aikana

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot