PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2011 ASIA HAKIJA"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 39/11/2 Dnro PSAVI/67/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Talvivaaran kaivokselle tapahtuvasta veden johtamisesta vesistöstä aiheutuvan vesivoiman tuoton vähentymisen korvaaminen Oulujoen vesistöalueella, Sotkamo, Kajaani, Vaala, Utajärvi, Muhos ja Oulu Talvivaara Sotkamo Oy VASTAPUOLET 1. Kainuun Voima Oy 2. Fortum Power and Heat Oy 3. Oulun kaupunki

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 ASIAN TAUSTAA... 3 HAKEMUS... 3 HAKEMUKSEN PERUSTELUT... 4 Hakemuksesta kuuleminen Vastapuolten vastineet Hakijan kuuleminen ja selitys VASTAPUOLTEN LISÄSELVITYS A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Käsittelyratkaisu Pääasiaratkaisu Korvausmääräykset Korvaushakemusten vireillepano RATKAISUN PERUSTELUT Käsittelyratkaisun perustelut Pääasiaratkaisun perustelut SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU MUUTOKSENHAKU... 42

3 3 ASIAN TAUSTAA Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on antamallaan päätöksellä nro 33/07/1 myöntänyt Talvivaara Projekti Oy:lle Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan. Päätöksen lupamääräysten 88 ja 99 ensimmäiset kappaleet kuuluvat seuraavasti: "88. Luvan saaja saa johtaa Kolmisopesta ja Nuasjärvestä kaivokselle toiminnassa tarvittavaa käyttövettä yhtensä enintään m tunnissa (n. 1,1 m 3 /s). Otettavan veden määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä prosessiveden tehokkaalla kierrätyksellä. Vedenottolaitteet tulee rakentaa siten, että toiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vesistölle ja sen käytölle. Imuputki on varustettava kalojen kulun estävällä välppärakenteella tai vastaavalla." "99. Luvan saajan on tehtävä selvitys veden johtamisesta nesteenä käytettäväksi aiheutuvan vesivoiman käytön menetysten korvaamisesta Oulujoen vesistöalueella. Selvitys ja korvausesitys on toimitettava ympäristölupavirastoon mennessä, ellei asiasta ole osapuolten kesken tätä ennen sovittu." Vaasan hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä. Hallinto-oikeus on lisännyt ympäristölupaviraston päätöksen lupamääräykseen 60 toisen ja kolmannen kappaleen seuraavasti: "Lisäksi luvan saajan on laadittava vesitaselaskelma alueen vesistä. Vesitaselaskelmassa tulee selvittää niin tarkasti kuin mahdollista alueelle tulevat vedet (sadanta, vedenotto ja kemikaalien sisältämä vesimäärä ym.) ja alueelta lähtevät vedet (haihdunta, poistuva luonnonvesi ja muut alueelta lähtevät valumavedet, poistettava jätevesi sekä tuotteissa poistuva vesi ym.) Luvan saajan on vesitaselaskelman, vesistöön johdettavan kuormituksen, purkuvesien vastaanottokyvyn sekä tarkkailuohjelmasta saatavan tiedon pohjalta tehtävä tarkistettu esitys lupamääräykseen 7 liittyen jätevesien johtamisen jakautumisesta jatkossa eri vesistöjen suuntaan. Selvitykset esityksineen on liitettävä lupamääräysten tarkistamiseksi tehtävään hakemukseen." Korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä vahvistanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen. HAKEMUS Talvivaara Sotkamo Oy on Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt, että aluehallintovirasto ensisijaisesti toteaa, että hakijan toiminnasta ei aiheudu velvollisuutta korvata vesivoimaa, koska korvausvelvollisuudelle ei ole yksiselitteisesti osoitettavissa vastuuperustetta, vahinkoa ja syy-yhteyttä. Mikäli aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, että vastuuperuste on olemassa, hakija on esittänyt, että virasto toissijaisesti määrää:

4 4 a) Kainuun Voima Oy:n ja Fortum Power and Heat Oy:n (yhteisesti jäljempänä voimayhtiöt ) toimittamaan aluehallintovirastolle korvausvelvollisuuden selvittämisen kannalta tarvittavat lisätiedot jäljempänä tarkennetun mukaisesti; b) hakijan korvaamaan voimayhtiöille mahdollisesti aiheutuvan menetyksen niin, että asiassa vaikeasti ja epätarkasti arvioitavissa ja näytettävissä oleva syy-yhteys ja vahinko korvattaisiin seuraavasti: i) korvaus perustuu hakijan toteutuneeseen vuosittaiseen vedenottoon (toteutunut vedenotto liitteen 5 taulukossa ja tuleva vedenotto arvioitu liitteenä 1 olevassa Pöyryn raportissa) ii) hakijan vedenkäytön puutteellinen ja epäadekvaatti syy-yhteys voimayhtiöiden vesivoimatuotannon menetyksiin huomioidaan adekvanssikertoimella 0,2, joka kerrotaan korvauslaskelman kanssa. Tällä huomioidaan muun muassa bioliuotuskasasta haihtuvan veden sataminen takaisin vesistöön, se ettei voimayhtiöiden säännöstelylupia ole muutettu sekä seitsemän muun jokivesistön varrella toteutettavat muut hankkeet, jotka vähentävät tai lisäävät vesivoimana käytettävissä olevaa vesimassaa, vaikeuttaen syy-yhteysarviointia. Lisäksi hakijan vesitalousluvassa määrätty säännöstelyvelvollisuus hyödyttää voimayhtiöitä kuivina kausina ja vähentää ohijuoksutustarvetta märkinä kausina, Pöyryn selvityksessä tarkemmin dokumentoidulla tavalla. iii) menetetyn sähköenergian hinnan arvioinnissa tulee vähintäänkin käyttää vuoden keskiarvohintaa, lisäksi sähkön hinnasta tulee vähentää voimayhtiöiden muuttuvat kulut. iv) kaivosalueen valuntavesiä ei huomioida poistuvana vesimääränä, koska tälle ei ole oikeudellista perustaa ja koska muidenkaan valuntavesiä tai sadantaa keräävien hankkeiden osalta ei hakijan käsityksen mukaan näin ole menetelty. Siltä varalta että nämä kuitenkin huomioitaisiin, tulee Pöyryn raportissa tehtyä arviota vähintään korjata Pöyryn raportissa tarkemmin arviodulla tavalla. Hakija on pyytänyt saada täydentää tätä selvitystä ja korvausesitystä saatuaan voimayhtiöiltä pyydettävät lisäselvitykset. Koska hakijan vedenotto tulee jatkossa lisääntymään ja on ollut alkuvaiheessa vähäistä, hakija on katsonut, ettei kertakorvaukselle ole edellytyksiä. HAKEMUKSEN PERUSTELUT Hanke, lupa ja korvausvaatimukset Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksensä nro 33/07/1 lupamääräyksessä 99 määrännyt, että Luvan saajan on tehtävä selvitys veden johtamisesta nesteenä käytettäväksi aiheutuvan vesivoiman käytön menetysten korvaamisesta Oulunjoen vesistöalueella. Selvitys ja korvausesitys on toimitettava ympäristölupavirastoon mennessä, ellei asiasta ole osapuolten kesken tätä ennen sovittu. Selvityksessä on kysymys

5 5 vesilain 16 luvun 24 :ssä tarkoitettujen vahinkojen, haittojen ja muiden edunmenetysten korvaamisesta luparatkaisusta erillisessä menettelyssä. Hakija on ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksessaan katsonut, että hakijan arvion mukaan toiminnasta ei aiheudu vesivoiman menetyksenä korvattavaa haittaa kuin korkeintaan Kainuun Voima Oy:lle. Kainuun Voima Oy ja Fortum Power and Heat Oy (jäljempänä yhtiöt ) ovat esittäneet ympäristölupa- ja vesitalousasian yhteydessä korvausvaatimuksia vesivoiman menetyksestä. Korvausvaatimukset perustuvat Talvivaaran käyttämän veden todelliseen ottomäärään ja sähkön markkinahintaan ja ovat enintään yhteensä kwh vuotuisena korvauksena. Hakija on käynyt neuvotteluja Fortum Power and Heat Oy:n edustajien kanssa, mutta neuvotteluissa ei ole päästy sopimukseen. Hakija on esittänyt hakemuksen liitteenä 1 olevan selvityksen "Kolmisopen säännöstelyn vaikutukset Oulujoen voimatalouteen, Talvivaara Sotkamo Oy, Pöyry, ". Selvityksessä on esitetty muun muassa laskelma Talvivaaran kaivoksen käyttämästä vedestä ja arvio yhtä suuren vesimäärän vähenemän aiheuttamista mahdollisista vaikutuksista voimalaitosten sähköntuotannossa. Hakija on korostanut, ettei Pöyryn laatiman selvityksen tarkoituksena ole määrittää mahdollisen korvausvelvollisuuden määrää, vaan ainoastaan tuottaa siihen arviointiin tarvittavaa taustatietoa. Korvausesityksessä esitetään sen sijaan hakijan kannanotto vedenoton korvattavuuteen ja mahdollisen korvauksen määräytymisperusteisiin. Asian oikeudellinen arviointikehys Tässä asiassa on kyse vedenkäyttötarpeiden yhteensovittamisesta teollisten ja voimantuotannollisten hankkeiden välillä. Tyypillisesti Suomen vesioikeudellisessa järjestelmässä on lähdetty siitä, että Suomen ilmastollisesta ja vesistöllisestä olosuhteista johtuen vesioikeudellisessa järjestelmässä ei ole ollut tarpeen eksplisiittisesti säännellä eri vesienkäyttömuotojen ja hankkeiden keskinäistä oikeutta vesiainekseen. Poikkeuksen tässä suhteessa on muodostanut samanaikaisesti vireillä olevien vedenottohankkeiden yhteensovittaminen vesilain 9 luvun 3 :n nojalla, mistä on nimenomaista normiohjausta. Tässä suhteessa Suomen vesioikeudellinen järjestelmä on poikennut tiiviimmin asuttujen ja teollistuneiden sekä vähemmillä vesivaroilla varustettujen valtioiden tarkemmin vesioikeudellisesti ohjatusta oikeustilasta. Hankkeiden välistä prioriteettiasema ei ole kuitenkaan Suomen vesilainsäädännössä tyhjentävästi ratkaistu. Näin ollen tällä oikeustilalla on vaikutuksia olemassa olevien hankkeiden osalta muun vedenkäytön aiheuttamien vaikutusten sietämisvelvollisuuteen ja tätä kautta hankkeiden välisiin korvausvelvollisuuksiin. Näkemystä tukee myös professori (emeritus) Erkki J. Hollon korvausasiaa koskeva oikeustieteellinen asiantuntijalausunto (liite 2), jossa todetaan, että vesilain järjestelmä ei sinänsä anna korvausoikeudellista suojaa odotukselle, että padon tai voimalaitoksen vesimäärä ei muiden käyttötarpeiden vuoksi saisi vähentyä. Voimalaitosluvan haltijalle ei siten synny oikeutta tiettyyn virtaaman määrään, vaan korvausperusteena on menetyksen eli vahingon taloudellinen arvo lunastuslain ja vahingonkorvauslain yleisten periaatteiden mukaisesti arvioituna (VL 11:5). Voimayhtiöiden vaatimukset asiassa lähtevät siitä olettamasta, että voimayhtiöillä olisi hallinnassaan olevan vesivoiman ja sen hyödyntämistä

6 6 koskevien vesitalous- ja säännöstelylupien kautta ehdoton ja priorisoitu oikeus vesistön vesiainekseen niin että, mikäli valjastetun vesistön yläjuoksusta otetaan luvallisesti vesiainesta vesilain mukaisesti hyväksyttävään tarkoitukseen (ja lupaharkinnassa asetettujen lupamääräysten reunaehdoin), olisivat voimayhtiöt ehdottomalla tavalla oikeutettuja täysimääräiseen korvaukseen jokaisen yläjuoksussa vedenottoon käytetyn vesikuution perusteella. Lisäksi korvausvaatimukset perustuvat siihen, että korvaus määräytyisi vesitalousluvan intressipunninnassa käytetyn yksinkertaistetun kaavan mukaan, huomioimatta todellista veden oton ja vesivoimatuotannon välisen syy-yhteyden suhdetta sekä siitä aiheutuvaa tosiasiallista vahinkoa. Käytännössä tässä olisi kysymys siitä verrannollisesta tilanteesta, jossa hakija velvoitettaisiin ostamaan markkinahintaan nähden merkittävään ylihintaan koko tämän sähkömäärän. Edellä mainitussa intressipunninnassa sähköntuotanto on laskettu kaavalla E = 8,5 x Q x H x T, missä: E = laskentajakson energia, 8,5 = tehokerroin, joka ottaa huomioon koneiston hyötysuhteen, Q = keskimääräinen käyttövirtaama laskentajaksolla (m 3 /s), H = keskimääräinen putouskorkeus (m), T = laskentajakson pituus (h). Tulokseksi on tällöin saatu (8,5 * 1,1 m 3 /s * 137,9 m * h = 11,3 GWh/a), jonka taloudellisen arvon määrittämiseen on käytetty Nordpoolin Suomen keskimäärästä aluehintaa vuonna 2006, joka keskimäärin oli 48 /MWh. Vuositasolla korvaus olisi täydellä vedenotolla näin ollen euroa ja ympäristölupaviraston laskemana koko hankkeen elinkaaren osalta 13,5 M. Hakija on korostanut, ettei jäljempänä tarkennetuista syistä johtuen kyseistä kaavaa voida suoraan sellaisenaan ottaa korvauksen määrittämisen pohjaksi siinäkään tilanteessa, että vastuuperusteen, vahingon ja syyyhteyden katsottaisiin olevan olemassa. Keskeisimmät perusteet liittyvät muun muassa seuraaviin tekijöihin: a) voimayhtiöiltä puuttuu priorisoitu yksinoikeus vesiaineeseen, erityisesti tilanteessa, jossa hakijan toiminta on luvanmukaista ja sitä harjoitetaan asetettujen vedenottorajoitusten ja säännöstelyrajojen puitteissa, sekä voimayhtiöt kykenevät harjoittamaan toimintaan omien säännöstelymääräystensä puitteissa; b) hakijan kaivosalueen valuntavedet, jotka rinnastuvat muiden rakennusja teollishankkeiden vastaaviin eivät lukeudu korvattavan vesimassan piiriin; c) voimayhtiöille näytetysti aiheutuva todellinen vahinko; d) muut vesistöön vaikuttavat vesiaineen poistumat (joista ei makseta korvausta voimayhtiöille); e) voimayhtiöiden vesimäärään kohdistuva ohijuoksutus; f) voimalaitosten seisokkiaika;

7 g) todellisen vedenoton määrä; ja 7 h) vedenoton todellinen nettovaikutus vesiaineen poistumaan (mukaan lukien muun muassa veden takaisin johtaminen vesistöön, käytetyn veden haihtumisen kautta vesistöön palautuva sadanta). Hakija on esittänyt edellä mainittujen seikkojen huomioimista edellä esitetyn ehdotuksen mukaisesti. Edunmenetyksen korvaamisen yleiset edellytykset Vesivoiman käytön menetyksen korvaamisessa on kysymys edunmenetyksestä, joka voimalaitosten omistajille aiheutuu Talvivaaran vedenotosta. Tämän edunmenetyksen olemassaolon ja korvaamisen arviointiin sovelletaan vesilain ns. luvanmukaisten vahinkojen korvaamista koskevia normeja. Vaikka nämä perustaltaan eroavat ns. deliktiperusteisista vahingonkorvauslaissa säädetyistä tilanteista, edellyttää luvan mukaisten vahinkojen, haittojen tai edunmenetysten korvaaminen kuitenkin yleisen vahingonkorvausvastuun tavoin vastuuperusteen, vahingon sekä toiminnan ja vahingon välisen syy-yhteyden osoittamista. Osa vastuuperusteen puuttumiseen liittyvistä seikoista liittyy myös korvausvaatimuksilta puuttuvaan syyyhteyteen suhteessa vedenottoon. Asiassa on lisäksi selvitettävä, minkälainen ja minkä suuruinen vahinko hakijan vedenoton takia yhtiöille aiheutuu. Korvausvelvollisuus Korvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää, että on olemassa korvausvelvollisuuden (normi)peruste. Sen ohella mitä edellä todettiin, liittyy arviointi tältä osin vesilakiin ja sen 11 luvun 3 :ään. Korvattava vahinko Korvattavan vahingon on oltava sellainen, että se tulee vesilain mainitun säännöksen mukaan korvattavaksi. Vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä on vesilain 11 luvun 5 mukaan suoritettava sen täyttä arvoa vastaava korvaus. Asiassa on kyse siitä, aiheutuuko voimayhtiöille vahinkoa voimalaitoksille vedenotosta johtuvan virtaavan veden vähentymisen takia. Vastaavalla tavalla kuin vahingonkorvausoikeuden kantaviin periaatteisiin kuuluvan ns. rikastumiskiellon osalta, ei myöskään vesioikeudellisen edunkorvausperiaatteen nojalla vahingonkärsijä saa hyötyä vahingosta. Tämä ilmenee myös vesilain 11 luvun 5 :n 2 3 momenteista eksplisiittisesti. Asiassa on näin ollen selvitettävä vahingonkärsijälle tosiasiallisesti koituva vahinko. Asian lopulliseen korvausselvitykseen vaikuttaa myös seikkoja, joista hakijan ei ole mahdollista esittää riittäviä tietoja, mutta jotka selvityksen kattavuuden kannalta ovat olennaisia. Tällaisia selvitettäviä seikkoja ovat muun muassa 1) minkä suuruista tosiasiallista vesivoiman menetystä voimalaitokset ovat tähänastisen hakijan vedenoton pohjalta voineet havaita, 2) mitkä ovat vahingonkärsijän hukkaan menneet investoinnit, 3) mikä on vahingonkärsijöiden omaisuuden arvon alennus, 4) mitkä ovat voimayhtiöiltä säästyneet muuttuvat kulut,

8 8 5) mikä on vahingonkärsijöiden menetys taloudellisten tunnuslukujen valossa, kuten liikevaihto ja erityisesti liikevoitto. Näiden seikkojen osalta hakija on pyytänyt, että aluehallintovirasto velvoittaa korvausta vaativat voimayhtiöt esittämään selvityksen. Syy-yhteys vahingon ja toiminnan välillä Vahingonkorvauksen perusteisiin kuuluu selvittää, onko vahinko sellaisessa syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, että korvausvastuu syntyy. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisesti osoitetun vahingon on oltava johdettavissa hakijan toimintaan ja oltava välitöntä seurausta siitä. Hakija on katsonut syy-yhteysvaatimuksen johdosta, ettei voimayhtiöille voi syntyä korvattavaa vahinkoa muuten kuin silloin, kun voimayhtiöt joutuvat seisottamaan vesivoimaloita säännöstelymääräysten alarajasta johtuen ja seisottamiselle kyetään osoittamaan välitön syy-yhteys hakijan vedenottoon. Otettava vesimäärä Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen lupamääräys 82 koskee Kolmisopen säännöstelyä ja Tuhkajoen minimivirtaamaa. Kolmisopen säännöstely on toteutettava järven luusuaan rakennettavalla padolla siten, ettei järven vedenkorkeus lyhytaikaisia hakijasta riippumattomia poikkeuksia lukuun ottamatta ylitä säännöstelyn ylärajaa N ,70 m ja alita säännöstelyn alarajaa N ,70 m. Kolmisopesta on juoksutettava Tuhkajokeen vähintään 300 l/s ja vähintään 700 l/s. Lupamääräys 88 koskee käyttöveden johtamista Kolpisopesta ja Nuasjärvestä. Hakija saa johtaa käyttövettä yhtensä m 3 tunnissa (noin 1,1 m 3 /s). Hakija on arvioinut ottamansa vesimäärän ja se on ollut m 3 /h. Todennäköinen keskimääräinen kulutus on noin m 3 /h. Hakijan vedenotto on alkanut toukokuussa Vuonna 2009 hakija on ottanut vettä Kolmisoppijärvestä m 3. Hakija on tilannut Pöyryltä selvityksen, jossa tarkastellaan vesimäärää, jonka hakija voi ottaa vesistöstä lupamääräysten puitteissa, vesimäärää, joka todennäköisesti jää hyödyntämättä vesivoimatuotannossa ja tätä vastaavan vesivoiman määrä. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa korvausvelvollisuuden ja korvausten suuruuden määrittämiseksi. Tilanteen oikeudellisesta arvioinnista ja hakijan oikeudellisista velvollisuuksista sen sijaan lausutaan tässä hakijan laatimassa korvausesityksessä. Pöyryn laatiman selvityksen (liite 1) mukaan kaivoksen keskimääräinen vedenotto, joka myös on mahdollista säännöstelyrajojen puitteissa, on 0,28 m 3 /s. Vesistöön palautuvan veden määrä on määritelty olevan keskimäärin 0,042 m 3 /s. Selvityksessä on huomioitu kaivosalueen sadannan ja suotuvesien keräilyn vaikutus, jolloin keskimääräinen virtaaman pieneneminen Tuhkajoessa vuosikeskiarvona on noin 0,32 m 3 /s (palautuva vesi huomioitu). Laskelma pohjautuu tilanteeseen, jossa koko kaivosalue on suunnitellussa käytössä. Tämä ei kuitenkaan vastaa nykytilannetta, mistä syystä virtaaman keskimääräinen pieneneminen on tosiasiallisesti tätä pienemmällä tasolla.

9 9 Mitä tulee Pöyryn selvityksen pohjalta tehtäviin johtopäätöksiin vesimäärän vähenemisestä voimantuotannossa, on kuitenkin huomioitava vähintäänkin seuraavat seikat: a) luvut ovat olleet kuivempia kuin mitä pidemmän tarkasteluvälin perusteella olisi pääteltävissä ja näin ollen arvioinnissa huomioidut ohijuoksutustarpeet voimalaitoksilla ovat selvityksessä näyttäytyneet pienempinä kuin mikä todellinen keskimääräinen tilanne on. b) Edellä mainitun kaivosalueen sadannan ja suotovesien keräilyn vaikutuksen huomioimiselle korvausvelvollisuutta lisäävänä tekijänä ei ole oikeudellista perustetta, eikä tämän kaltaista vesien keräilyä hakijan käsityksen mukaan ole muiden hankkeiden osalta huomioitu vesivoimakorvausta perustavana tekijänä (muun muassa puuttuvan vastuuperusteen sekä adekvaatin syy-yhteyden johdosta). c) Pöyryn raportissa tehtyä arviota kaivosalueen sadannan ja suotovesien keräilyn osalta tulee joka tapauksessa vähintäänkin korjata kohdassa "Nettovedenoton määritys" tarkemmin arviodulla tavalla. d) Selvityksessä ei ole huomioitu sitä, että suuri osa hakijan käyttämästä vedestä haihtuu hyvin kuumista (noin o C) ja laajoista bioliuotuskasoista ja palautuu näin ollen sadannan kautta vesistöihin. Lisäksi on huomioitava tässä korvausesityksessä esitettävät seikat muun muassa vedenoton ja voimatuotannon vähentymän syy-yhteyden välillä. Vedenoton vaikutusten vähentäminen Hakijalle on asetettu ympäristö- ja vesitalousluvassa velvoite vähentää vedenoton vaikutuksia. Hakija pyrkii maksimoimaan otetun veden hyödyntämisen kierrättämällä osan ottamastaan vedestä metallien erottamis- ja talteenottoprosessissa. Hakija johtaa vettä takaisin vesistöön noin 0,042 m 3 /s. Hakijalle on myös asetettu ohijuoksutusvelvollisuus, mikä takaa vähimmäisvirtaaman lähivesistöissä ja vähentää täten muun muassa haittavaikutuksia voimayhtiöille. Kolmisopesta on juoksutettava Tuhkajokeen vähintään 300 l/s ja vähintään 700 l/s. Hakijan käyttämä vesi sitoutuu osaltaan kipsialtaisiin ja malmiin. Merkittävä osa hakijan ottamasta vedestä haihtuu ilmaan ja sitä kautta sataa takaisin luonnon kiertokulkuun. Vastaavasti merkittävän osan tästä sadannasta voidaan arvioida kohdistuvan Oulujoen vesistöön ja näin ollen voimayhtiöiden hyväksi. Hakija ei saa korvausta muille vesistöalueille kulkeutuneesta vesiaineesta, jolla näissä vesistöissä on voimataloutta edistäviä vaikutuksia. Voimayhtiöt eivät hakijan käsityksen mukaan korvaa vesistöalueelle haihdunnan kautta lisääntyvää vesimassaa hankkeista vastaaville. Lupavelvoitteiden mukaiset toimenpiteet vedenoton vaikutusten vähentämiseksi vastavuoroisesti vähentävät mahdollisesti aiheutuvan vahingon määrää. Koska korvausta tulisi määrätä vain tosiasiallisesta aiheutuneesta vahingosta (esim. VL 11:5.2), vedenoton vaikutusten vähentämistoimet, sadanta vesistöön ja muut vastaavat vaikutukset on otettava huomioon mahdollista korvausta määrättäessä.

10 Oikeus vedenottoon korvauksetta 10 Hakija on ensisijaisesti katsonut, ettei sillä ole korvausvelvollisuutta asiassa aiemmin todetuin ja jäljempänä täsmennetyin perustein. Vesioikeudellisessa järjestelmässä on periaatteena, ettei kukaan omista vesiluonnonvaraa. Vesialueen omistajalla on omistusoikeus vesialueeseen, mutta ei vesiaineeseen. Vesiaineen hyödyntämiseen ei tarvita muodollisen oikeuden perustamista. Vesilain periaatteiden mukaan veden käyttö on maksutonta, eikä vesialueen omistaja ole oikeutettu saamaan korvausta siitä, että vettä käytetään. Vedenotto on määritelty yleiskäyttöoikeudeksi, jota saa harjoittaa, kunhan omistajan oikeutta ei loukata. Hakija ottaa tarvitsemansa veden Kolmisoppijärvestä ja myöhemmin myös Nuasjärvestä. Voimayhtiöille ei ole Kolmisoppijärveen ja mahdollisesti myöhemmin vedenoton kannalta ajankohtaistuvaan Nuasjärveen myönnetty mitään erityisiä oikeuksia. Voimayhtiöiden oikeus Kolmisoppijärven ja Nuasjärven veteen on siten rinnastettavissa yleiskäyttöön. Yleiskäyttöoikeuden menetyksestä ei vesilain mukaan määrätä korvausta kuin poikkeuksellisesti. Hakijan vedenotto ei estä voimayhtiöitä käyttämästä vesivoimaansa eikä hakijan vedenotto huomattavasti vaikeuta voimayhtiöiden vesivoiman käyttöä. Vedenoton vaikutuksia vähennetään ensisijassa luvassa annettavilla ehdoilla, kuten hakijan ympäristö- ja vesitalousluvassakin on määrätty. Hollo toteaa (Erkki J. Hollo, Maankäyttö- ja vesioikeus, Helsinki 2006, s. 538), että Yhtenä periaatteena on, että kenelläkään ei ole korvausoikeudellisesti suojattua odotusta sen suhteen, että ympäristö muiden hallitsemilla alueilla säilyisi ennallaan. Yleiskäyttöoikeuksien lisäksi vesistöön kohdistuu todennäköisimmin muitakin sen vesitaseeseen vaikuttavia oikeuksia ja hankkeita, joista ei suoriteta korvausta voimayhtiöille. Vastaavasti tiedossamme ei ole, että voimayhtiöt suorittaisivat korvauksia muista vesistöistä tähän nyt kyseessä olevaan vesistöön kulkeutuvasta vesiaineesta, joka lisää voimayhtiöiden vesivoimaa. Edellä mainitut seikat osoittavat sen, etteivät voimayhtiöt ole oikeutettuja luottamaan ja lähtemään siitä, että kaikki vesiaineen poistaminen voimatalouteen valjastetusta vesistöstä suoraan ja kaavamaisesti johtaisi korvausvelvollisuuteen. Hakijalla ei siten ole korvausvelvollisuutta Kolmisoppijärvestä ja Nuasjärvestä ottamastaan vedestä voimayhtiöille. Mikäli kuitenkin aluehallintovirasto katsoo, että asiassa on tutkittava, aiheuttaako hakijan vedenotto korvattavaa vahinkoa yhtiöille, hakija on esittänyt jäljempänä yksityiskohtaisia perusteluja korvausasian käsittelyssä huomioon otettavista seikoista. Kyseiset korvauksettomuutta puoltavat seikat on myös huomioitava korvausta vähentävinä perusteina. Vesilain korvausperiaatteet Mikäli aluehallintovirasto katsoo, että hakijan vedenkäyttö olisi edellä mainitusta huolimatta joltain osin korvausvelvollisuuden alaista, hakija on esittänyt vesilain 11 luvun 3 :n säännöksiin viitaten seuraavaa: Korvausperusteiden soveltaminen Vesilain 11 luvun 3 :n 1 momentin korvausperusteiden soveltumattomuutta nyt käsillä olevaan tilanteeseen perustellaan seuraavilla näkökohdilla:

11 11 1) Kohdassa 1 tarkoitettu korvaus koskee korvausta lunastuksesta tai käyttöoikeudesta toisen kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen. Nyt ei ole kysymys tämän lainkohdan soveltamisesta, koska hakijalle ei ole myönnetty käyttöoikeutta yhtiöiden kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen. 2) Kohta 2 koskee muuta kiinteän tai irtaimen omaisuuden käytön menettämistä, estymistä tai vaikeutumista. Nyt ei ole kysymys yhtiöiden kiinteän tai irtaimen omaisuuden käytön estymisestä tai vaikeutumisesta, koska hakijan vedenotto Kolmisoppijärvestä ei estä tai vaikeuta yhtiöiden omaisuuden käyttöä. 3) Kohta 3 koskee edellä kohtiin 1 ja 2 liittyvää samalle omistajalle kuuluvaa muuta kiinteän tai irtaimen omaisuuden käyttöarvon vähenemistä, myyntiarvon alenemista tai rakennuksen siirtämisestä aiheutuvaa kustannusta. Tämä lainkohtaa ei sovellu, koska se on liitännäinen 1 tai 2 kohtien kanssa. 4) Kohta 4 koskee muun muassa vesivoiman käyttöoikeuden menettämistä, käytön estymistä tai vaikeutumista samoin kuin sellaiseen oikeuteen perustuvan muunkin varallisuusarvoisen edun menettämistä. Hakijan vedenoton seurauksena yhtiöt eivät menetä vesivoiman käyttöoikeutta. Hakijan toiminta ja lupa ei myöskään edellytä voimayhtiöiden säännöstelyrajojen tai lupien muuttamista ja voimayhtiöt kykenevät toimimaan näiden puitteissa. Kysymykseen saattaa tulla vesivoiman käyttöoikeuden vaikeutuminen tai vesivoimaan liittyvän varallisuusarvoisen edun menettäminen. Hakija tarkastelee näitä kohtia tarkemmin jäljempänä. 5) Kohta 5 koskee 4 kohdassa tarkoitetun rakennelman, laitteen tai kaluston hyödyttömäksi käymisestä aiheutuvaa vahinkoa. Nyt kyseeseen ei tule yhtiöiden rakennelmien tai laitteiden käyminen hyödyttömäksi, koska hakijan vedenotosta huolimatta yhtiöt voivat käyttää voimalaitoksia. 6) Kohdat 6-8 koskevat muihin kuin omistus- tai käyttöoikeuksiin perustuvia korvaustilanteita ja näiden kohtien perusteella korvataan erityistilanteissa esimerkiksi veden saannin estyminen. Voimayhtiöiden osalta ei ole kysymys veden saannin estymisestä, koska voimayhtiöt eivät ota vettä Kolmisoppijärvestä eikä Nuasjärvestä. Vesivoiman käyttöoikeuden estyminen tai vaikeutuminen Vesilain korvaussäännösten perusrakennetta on kuvattu teoksessa Erkki J. Hollo, Maankäyttö- ja vesioikeus, Helsinki 2006, s , jossa asia ilmaistaan seuraavasti: Perusrakenne korvaussääntelyn suhteen on, että pakkotoimien korvaamiseen sovelletaan lunastuslain korvausperiaatteita vesilain 11 luvusta ilmenevällä tavalla, luvallisiin vahinkoihin saman luvun muita säännöksiä sekä muihin kuin luvallisiin vahinkoihin yleisen vahingonkorvauslain tai ympäristövahinkolain säännöksiä. Vesitaloushankkeen aiheuttamat menetykset tulee lähtökohtaisesti korvata vesilain 11 luvun mukaisesti. Tällaiset vahingot perustuvat tarkoitukselliseen tosiasialliseen vahingon aiheuttamiseen. Vesilain mukaan kaikki hankkeesta johtuvat, laillisesti aiheutetut taloudelliset menetykset tulee korvata täysimääräisesti edellä esitellyn ns. edunkorvausperiaatteen mukaisesti. Olennaista on lisäksi huomioida, että vesilain 11 luvun 3 :ssä oleva luettelo on kuitenkin tyhjentävä (näin esimerkiksi oikeuskirjallisuudessa Hollo 1976, s. 458). Toisin sanoen vesilain nimenomaisesti korvattavaksi säädettyjen menetysten ulkopuolelle jäävät erät tai vahingot eivät oikeuta korvaukseen.

12 12 Vahinkotoimien ja haitankorvausten osalta vesilain 11 luvun 3 :n 1 momentin kohdat 1, 2 ja 3 koskevat omistusoikeutta ja kohdat 4 ja 5 erityisiä oikeuksia. 2 ja 4 kohdat koskevat oikeuden sisältöä ja 3 ja 5 kohdat ovat oikeuden liitännäisomaisuuteen kohdistuvia menetyksiä. Vahinkona tulee kysymykseen omistusoikeuden tasolla kiinteään tai irtaimeen kohdistuva vahinko, kun kyse ei ole pakkotoimen perustamisesta. Vahinko voi ilmetä oikeudenmenetyksenä tai esineellisenä vahinkona. Vahingoksi katsotaan myös omaisuuden käytön estyminen tai vaikeutuminen, myyntiarvon alentuminen sekä omaisuuden siirtämisestä tai muuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Kyse on omaisuuden tarpeettomaksi tai hyödyttömäksi käymisestä aiheutuva korvaus. Näin ollen puhutaan vahingosta, joka aiheutuu säännöksessä mainitulle omaisuudelle. Hakija on kiinnittänyt tältä osin huomiota myös hakemuksen liitteenä olevaan Hollon lausuntoon, jossa todetaan, että voimalaitosluvan haltijalle ei synny oikeutta tiettyyn virtaaman määrään, vaan korvausperusteena on menetyksen eli vahingon taloudellinen arvo lunastuslain ja vahingonkorvauslain yleisten periaatteiden mukaan. Edellä olevan perusteella hakija on todennut, että vesivoiman käyttöoikeuden vaikeutumisen osalta kysymykseen tulee tilanteet, joissa on kyse oikeudenmenetyksestä tai esineellisestä vahingosta. Vahingoksi katsotaan omaisuuden käytön estyminen tai vaikeutuminen, myyntiarvon alentuminen sekä omaisuuden siirtämisestä tai muuttamisesta aiheutuva kustannukset. Ensisijaisesti hakija on katsonut, että yhtiöt eivät menetä oikeuttaan hyödyntää vesivoimaa, eikä voimalaitosten rakenteisiin aiheuteta vahinkoa. Myöskään voimayhtiöiden säännöstelyrajoihin tai vesitalouslupiin ei ole kohdistunut muutoksia hakijan hankkeen johdosta. Vesivoiman hyödyntäminen ei myöskään esty tai vaikeudu, laitoksen myyntiarvo ei muutu, eikä kyse ole siirto- tai muuttokustannusten korvaamisesta. Asiassa ei siten tule kysymykseen korvaus vesivoiman käyttöoikeuden estymisestä tai vaikeutumisesta (vesilain 11 luvun 3 :n 1 momentin kohta 4) tai tähän liittyvästä kohdan 5 mukaisesta vahingosta. Tältä osin ei aiheudu menetyksiä, johon voimayhtiöt eivät olisi varautuneet. Toissijaisesti, mikäli aluehallintovirasto katsoo, että hakija on velvollinen korvaamaan yhtiöille vesivoiman käyttöoikeuden vaikeutumisen, on korvauksen määrittämiseen sovellettava jäljempänä kohdissa esitettyjä perusteita. Syy-yhteys Vahingon korvaaminen edellyttää, että vahingon aiheuttanut teko on syyyhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon. Syy-yhteyden olemassa olosta on oltava näyttö. Jollei näyttöä syy-yhteydestä ole, ei hakijallakaan ole korvausvelvollisuutta. Tältä osin hakija on vedonnut seuraaviin seikkoihin: 1. Vedenoton ja voimalaitosten etäisyys sekä muut yläjuoksun jokivesistöt Syy-yhteyden olemassa olo edellyttää, että hakijan vedenoton tulee ilmetä voimalaitoksella tai sen välittömässä läheisyydessä siten, että vesi fyysisesti vähenee voimalaitoksella. Lisäksi säännöstelyrajojen on tullut tuolloin estää voimalaitosten käytön aiheuttaen konkreettista vahinkoa voimayhtiöille.

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0206/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.6.2012 01163/11/5202 muut dnrot

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA ESIPUHE Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa tavoitteenaan

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN

TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN Katri Havu OTM, tutkija, Helsingin yliopisto, Centre of Excellence in Foundations of European Law and Polity Research TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN Edilex 2010/36

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

VLT Trading Oy:n konkurssipesä (ent. Valtatie Oy) Skanska Asfaltti Oy NCC Roads Oy SA-Capital Oy Rudus Asfaltti Oy Super Asfaltti Oy

VLT Trading Oy:n konkurssipesä (ent. Valtatie Oy) Skanska Asfaltti Oy NCC Roads Oy SA-Capital Oy Rudus Asfaltti Oy Super Asfaltti Oy 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto Käräjätuomarit Jouko Räsänen Jussi Sippola Riikka Rask TUOMIO 28.11.2013 L 09/49467 Kantaja Vastaajat Asia Espoon kaupunki Lemminkäinen Oyj VLT Trading Oy:n konkurssipesä

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Marjukka Lasola

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Julkaistun viestin sisällön aiheuttaman taloudellisen vahingon korvaamisesta

Julkaistun viestin sisällön aiheuttaman taloudellisen vahingon korvaamisesta Tero Kujala Julkaistun viestin sisällön aiheuttaman taloudellisen vahingon korvaamisesta 1. Johdanto Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (sananvapauslaki, 460/ 2003) 14 :n mukaan

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot