OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Kardiologisen hoitotyön erikoistumisopinnot 30 op

2 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Kardiologisen hoitotyön asiantuntijaosaaminen 20 op lukuvuosi* 08SYD Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen 6 op 1 08SYPO Sydänpotilaan hoito 6 op 1 08SYKU Sydänpotilaan kuntoutuminen, toimintakyvyn edistäminen ja omahoidon tukeminen 8 op 1 Kardiologisen hoitotyön kehittämisosaaminen 10 op lukuvuosi* 08NÄYT Näyttöön perustuva toiminta 4 op 1 Erikoistumistyö/ kehittämistehtävä/-hanke 08ERIKKAR Erikoistumistyö 08KEHHAN Kehittämishankkeen teoreettiset perusteet 6 op 5 op 1 op 1 1 ERIKOISTUMISOPINTOJEN LÄHTÖKOHDAT Sydän- ja verisuoniterveyden edistämisen valtakunnalliset ja alueelliset kehittämishaasteet edellyttävät terveydenhuollossa toimivilta ammattilaisilta korkeatasoista osaamista. Sydänpotilaan hoitotyön erikoistumisopintojen tarkoituksena on syventää alan ammattilaisten sydän- ja verisuoniterveyden edistämisosaamista. Sydän- ja verisuonisairauksille on ominaista elämäntapojen suuri merkitys niiden ilmaantumisessa ja uusimisessa. Erityisesti hoitotyöntekijöillä on merkittävä tehtävä terveyden edistämisessä. Terveyden edistämisen lisäksi hoitotyölle haasteita aiheuttavat terveydenhuollon muuttuneet hoitokäytänteet ja työtehtävien uudelleen jakautumisen vaateet. Hoitokäytännöt ovat muuttuneet uusien hoitomenetelmien myötä, mutta myös terveydenhuollon toiminnan tehostamisen takia. Hoitoajat kyseisissä sairausryhmissä ovat muutamassa vuodessa lyhentyneet merkittävästi, ja sairaala-ajan hoidonohjaus ja potilaan neuvonta ovat vähentyneet. Muuttuvat hoitokäytännöt asettavat osaamishaasteita sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon henkilöstölle. Potilaat ovat aikaisempaa monisairaampia, myös potilaiden ikääntyminen tekevät neuvonnasta ja ohjauksesta entistä haasteellisempaa. Toimintaympäristön muutos kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä aiheuttaa myös oman vaateensa työn kehittämiselle. 2 ERIKOISTUMISOPINTOJEN OSAAMISTAVOITTEET Erikoistumisopintojen tarkoituksena on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan peustutkinnossa hankittujen tietojen, taitojen ja valmiuksien laajentaminen ja syventäminen. Tavoitteena on, että erikoistumisopintojen myötä opiskelijoista kehittyy kardiologisen hoitotyön asiantuntijoita sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Opinnot lisäävät valmiuksia toimia moniammatillisissa työryhmissä, ohjata sydänpotilasta ja hänen läheisiään sekä kehittää näyttöön perustuvaa sydänpotilaan hoitotyötä.

3 3 3 PEDAGOGISET LÄHTÖKOHDAT Ammattikorkeakoulujen pedagoginen toiminta on oppija- ja työelämälähtöistä. Opiskelijakeskeisten opetusmenetelmien avulla opinnoissa tuetaan opiskelijan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta, kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiedon käsittelyyn. Oppimisen tavoitteena on vahvistaa laaja-alaista osaamista, joka vastaa moniammatillisten yhteistyösuhteiden muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin. Oppimisen perimmäinen tarkoitus on työelämän ja työn kehittäminen tavoitteena asiakkaan paras mahdollinen yksilöllinen hoito. Yksilön sairastuminen vaikuttaa siihen ympäristöön, jossa sairastunut elää. Usein miten tämä ympäristö on perhe, joka koostuu sairastuneelle tärkeistä ja läheisistä henkilöistä. Siksi perhekeskeinen ajattelu on oppimisen lähtökohtana. Kehittyvä tiedonkäsitys korostaa sekä tiedon soveltamisen tärkeyttä että todellisuuden ja tiedon muuttuvaa luonnetta. Kehittyvän tiedonkäsityksen peruslähtökohtina ovat yksilön ja ryhmän oppiminen. Yksilön oppiminen perustuu hänen aikaisempiin kokemuksiinsa, tietoihinsa ja taitoihinsa, siten se on yksilöllistä ja tavoitteellista. Ryhmän oppiminen on riippuvainen yksilön oppimisesta ja oppimisen jakamisesta. Ryhmässä jaetaan omaa osaamista ja opittua reflektoiden ja toisia kannustaen. Ryhmä auttaa oppijaa erilaisten näkökulmien löytämisessä ja siten laajentamaan sekä syventämään jo opittua. Ensisijaisesti oppija on vastuussa omasta oppimisestaan, mutta myös ryhmän oppimisesta. Oppimista ohjaa sekä opetussuunnitelma että yksilön omat tarpeet. Opiskelija rakentaa oman henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa (HOPS). Opiskelijan tulee olla aloitteellinen tiedon hankinnassa ja käsittelyssä sekä suhtautua kriittisesti ja kyseenalaistaen vallitseviin käytäntöihin ja tietolähteisiin. Kardiologisen potilaan erikoistumisopinnoissa tulevaisuuden asiantuntijuuden kehittymistä tuetaan monialaisen tiedon ja kriittisen pohdinnan avulla. Oppimisen yhteys työelämään, sen ongelmiin ja kehittämistarpeisiin ovat perusta oppimiselle. Tavoitteena on tietojen ja taitojen integroituminen ammatilliseksi osaamiseksi. 4 OPETUKSEN TOTEUTUS Osallistuminen lähiopetusjaksoihin, opetuksen henkilökohtaistaminen (HOPS) ja arviointi Teoriaopinnoista noin neljännes on lähiopetusta ja ne järjestetään päivä- / iltaopetuksena noin kerran kuukaudessa. Opinnot etenevät prosessimaisesti. Lähiopetusta täydentävät verkko-opinnot Moodleoppimisympäristössä. Oppimisprosessin eteneminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetusjaksoihin ja oppimistehtävien suorittamista. Jokaisella voi kuitenkin tulla joskus sairastumisia tai muita pakollisia esteitä. Poissaolojen korvauksista sovitaan tuutorin kanssa. Voit itse tehdä suorittamistavasta esityksen. Aikuisopiskelijan opiskelussa huomioidaan hänen aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tunnistaminen ja tunnustaminen toteutuu Lahden ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti. Hyväksilukemisen lähtökohtana on opintojakson tavoitteita vastaava osaaminen. Opiskelija keskustelee opettajatutorinsa kanssa mahdollisista hyväksilukemisista sekä opintojen erityyppisistä suoritustavoista. Suunnitelmasta opiskelija rakentaa kirjallisen henkilökohtaisen opetussuunnitelman, HOPSin, jonka hän hyväksyttää opettajatutorilla. HOPSia tarkennetaan opintojen eri vaiheissa. Aiemman opitun tunnistamisesta ja tunnustamisesta hakemisesta vastaa opiskelija.

4 4 Opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty. Erikoistumistyöstä kirjoitetaan erillinen lausunto. Todistuksen saaminen edellyttää kaikkien opintojaksojen hyväksyttyä suorittamista. 5 ERIKOISTUMISOPINTOJEN RAKENNE Kardiologisen hoitotyön erikoistumisopintojen laajuus on 30 opintopistettä. Erikoistumisopinnot jakaantuvat kahteen kokonaisuuteen: Kardiologisen hoitotyön asiantuntijaosaaminen (20 op) ja Kardiologisen hoitotyön kehittämisosaaminen (10 op). Moduulit etenevät ajallisesti rinnakkain. (Kuvio 1.) Asiakkaan, potilaan, hänen läheistensä ja työyhteisön ohjaaminen on koko koulutuksen keskeinen juonne. Kardiologisen hoitotyön asiantuntijaosaaminen -opintokokonaisuus jakaantuu sisällöllisesti kolmeen alueeseen: sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseen, sydänpotilaan hoitoon ja sydänpotilaan kuntoutumiseen, toimintakyvyn edistämiseen ja omahoidon tukemiseen. Lisäksi opintoihin kuuluu harjoittelu tai asiantuntijuutta syventävä tehtävä. Kardiologisen hoitotyön kehittämisosaaminen opintokokonaisuudessa perehdytään näyttöön perustuvaan toimintaan ja tehdään kardiologista hoitotyötä kehittävän erikoistumistyön. Kardiologisen hoitotyön asiantuntijaosaaminen 20 op Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen (6 op) Sydänpotilaan hoito (6 op) Sydänpotilaan kuntoutuminen, toimintakyvyn edistäminen ja omahoidon tukeminen (8 op) O H J A U S O S A A M I N E N Kardiologisen hoitotyön kehittämisosaaminen 10 op Näyttöön perustuva toiminta (4 op) Erikoistumistyö/ kehittämistehtävä/-hanke(6 op) Kuvio 1. Opintojen rakenne.

5 5 6 OPINTOJEN SISÄLLÖN KUVAUS KARDIOLOGISEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJAOSAAMINEN 20 OP Opintokokonaisuudessa opiskelija laajentaa tietojaan sydän- ja verisuonterveyden edistämisestä, sairauksien syntymekanismeista, varhaisen diagnosoinnin merkityksestä, hoidosta ja kuntoutuksesta. Lisäksi hän syventää osaamistaan aikuisen sydänpotilaan ohjaamisessa ja hoitotyössä. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee sydänpotilaan hoitoprosessin hoitopolun eri vaiheissa hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä. Tavoitteena on, että opiskelija edistää hoitoprosessien sujuvuutta ja varmistaa turvallisen laadukkaan hoidon ja ohjauksen toteutumisen. 08SYD SYDÄN- JA VERISUONITERVEYDEN EDISTÄMINEN 6 OP Opiskelija - tietää elintapojen merkityksen sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta sekä tietää sairauksiin liittyvät riskitekijätekijät. - tietää sydän- ja verisairauksien kansanterveydellisen ja kansantaloudellisen merkityksen - primaari- ja sekundaaripreventio - riskitekijät ja niiden seulontamenetelmät ja elintavat - suositukset sydänterveyden edistämisessä - korkean sairastumisvaaran tunnistaminen - väestöryhmien välisten terveyserojen tiedostaminen Kirjallisuus: ks. opintokokonaisuuden lopussa Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja itsenäinen työskentely Oppimistehtävät - Hyväksytty / Täydennettävä / Hylätty 08SYPO SYDÄNPOTILAAN HOITO 6 OP Opiskelija - syventää sydän- ja verenkiertoelimistön anatomian, fysiologian ja patofysiologian osaamistaan sekä perehtyy keskeisten sydänsairauksien tutkimuksiin ja hoitomenetelmiin sekä syventää lääkehoidon osaamistaan. - osaa toimia sydänpotilaan keskeisissä hoitoprosesseissa ja turvaa hoitopolun jatkuvuuden - osaa kohdata, hoitaa ja ohjata sydänsairasta potilasta ja hänen läheisiään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena - toimii eri sektoreiden välisessä moniammatillisessa yhteistyössä ja osaa hyödyntää verkostoitunutta työtapaa - sydämen ja verenkiertoelinten anatomia ja fysiologia - sydänsairaudet ja niiden hoitokäytännöt sairauden eri vaiheissa - potilaan vitaalielintoimintojen seuranta ja hoito - sydänsairaan lääkehoito Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja itsenäinen työskentely Oppimistehtävät - Hyväksytty / Täydennettävä / Hylätty Kirjallisuus: ks. opintokokonaisuuden lopussa 08SYKU SYDÄNPOTILAAN KUNTOUTUMINEN, TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN JA OMAHOIDON TUKEMINEN 8 OP

6 6 Opiskelija - osaa arvioida sydänpotilaan toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. - osaa analysoida, arvioida ja kehittää omia ohjaus- ja vuorovaikutustaitojaan sekä osaa ohjata ja tukea potilasta ja tämän läheistä toimintakyvyn edistämisessä asiakaslähtöisesti, dialogisesti ja monipuolisia menetelmiä käyttäen - tunnistaa potilaan voimavaroja ja osaa hyödyntää niitä hoitoprosessissa - ymmärtää kuntoutuksen laaja-alaisuuden ja moniammatillisuuden ja tietää eri kuntoutuspalvelut ja järjestelmän sekä kykenee näkemään kuntoutuksen vaikuttavuuden opintoihin liittyy harjoittelu, jonka tavoitteena on laajentaa ja syventää asiantuntijuutta sydänpotilaan hoitotyössä opiskelijan/mahdollisesti työnantajan valitsemassa yksikössä. Harjoittelusta sovitaan tuutorin kanssa. Harjoittelun voi korvata vaihtoehtoisella asiantuntijuutta syventävällä tehtävällä. - sydänpotilaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja omahoito asiakaslähtöinen ohjaaminen - sydänkuntoutus - harjoittelu tai asiantuntijuutta syventävä tehtävä Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja itsenäinen työskentely Oppimistehtävät/harjoittelu - Hyväksytty / Täydennettävä / Hylätty Kirjallisuus: ks. opintokokonaisuuden lopussa Kirjallisuus: Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V. & Uski-Tallqvist, T Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. Sanoma Pro. Ekola, S Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus ja seuranta Suomessa. Pro-gradu tutkielma. Turun Yliopisto. Fincardio Sydänsairauksien diagnostiikka ja hoito. Luettavissa. Fincardio Sydänpotilaan hoidon järjestäminen maassamme. Heikkilä, J Ekg. Duodecim. Heikkilä, J. & Kupari, M. (toim.) Kardiologia. Helsinki : Duodecim. Gummerus. Helakorpi, S., Laitalainen, E. & Uutela, A Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen raportti / Helovuo, A., Kinnunen, M., Peltomaa, K. & Pennanen, P Potilasturvallisuus. Potilasturvallisuuden keskeisiä kysymyksiä havainnollisesti ja käytännönläheisesti Jalava, J. Koskela, T Naisen sydänterveyden edistäminen. raportteja 2/2009. Kuntoutussäätiö. Luettavissa Kiiskinen, U., Vehko, T., Matikainen, K., Natunen, S. & Aromaa, A Terveyden edistämisen mahdollisuudet. Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja/2008. Luettavissa: Kääriäinen, M Potilasohjauksen laatu: hypoteettisen mallin kehittäminen. Väitöskirja. Oulun yliopisto. Kurki, J., Sairaanhoitajan osaaminen akuutin sepelvaltimotautipotilaan hoitotyössä sydänhoitolinjalla. Osaamisen kuvantamismalli. YAMK- opinnäytetyö/kliininen asiantuntija. Turun ammattikorkeakoulu.

7 7 Liimatainen, L., Sirola, K. & Renfors, T Terveyden edistäminen teorioista toimintaan. WSOY. Lumme, H Miehen sydäninfarktikokemus: fenomenologinen tutkimus sairastumisesta ja potilaana olemisesta. Väitöskirja. Diakonia-ammattikorkeakoulun sarja JULKAISUJA A Tutkimuksia 12. Helsinki. Sähköisesti Mäkijärvi M., Parikka H.,Raatikainen P. & Heikkilä J Ekg-tulkinnan työkirja. Mäkijärvi, M, Kettunen, R., Kivelä, A, Parikka, H. & Yli-Mäyry, S. 2011(2. uud. painos.) Sydänsairaudet. Duodecim. Mäkijärvi, M./ toimittajat: Veli-Pekka Harjola ym. (toim.) ( uud. p.) Akuuttihoito-opas. Helsinki : Duodecim, Männistö, T Sydänpotilaan ohjaukseen osallistuvan hoitohenkilökunnan ohjausvalmiudet. YAMK/Terveyden edistäminen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Luettavissa Riski, H-M Ekg-rekisteröinti. Ekg-käyrän teknisen laadun arviointi. Väitöskirja. Turun yliopisto. Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän raportti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja. Routasalo, P. & Pitkälä, K Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöstölle. Luettavissa Terveyden edistäminen. THL. Luettavissa Turku, R Muutosta tukemassa. Valmentava elintapaohjaus. Helsinki. Edita. Vilen, Leppämäki & Herranen Vuorovaikutuksellinen tukeminen. WSOY Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T. & Mäkelä, J. Onnistuuko ohjaus? : Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Helsinki : Edita, Muu ajankohtainen materiaali, tutkimukset, artikkelit ja Käypä hoito-suositukset. Muu ajankohtainen materiaali, tutkimukset, artikkelit ja Käypä hoito-suositukset. KARDIOLOGISEN HOITOTYÖN KEHITTÄMISOSAAMINEN 10 OP Opintokokonaisuudessa opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan periaatteita ja hyödyntää tutkimustietoa sydänpotilaan hoitotyössä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida työelämälähtöisen kehittämistehtävän/-hankkeen. 08NÄYT NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 4 OP Opiskelija - osaa käyttää erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ja verkko-oppimisympäristöä oppimisensa tukena - perustaa toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon - luotettava tiedonhaku ja tiedon hyödyntäminen - näyttöön perustuva hoitotyö Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja itsenäinen työskentely Oppimistehtävät

8 8 - Hyväksytty / Täydennettävä / Hylätty ERIKOISTUMISTYÖ/KEHITTÄMISTEHTÄVÄ-/HANKE 6 OP 08KEHHAN 1 OP 08ERIKKAR 5 OP Opiskelija osaa kehittämishanke- / projektimaisen työskentelyn ja pystyy soveltamaan tietouttaan työelämän kehittämisessä. Opiskelija oppii kehittämään omaa työtään ja asiantuntijuuttaan, työyhteisön työtä, sen laatua ja vaikuttavuutta. - Kehittämishankkeen teoreettiset perusteet 1 op - Erikoistumistyö: kehittämistehtävä/: hanke, suunnittelu, toteutus ja raportti (5 op) - Osallistuminen seminaareihin. Suoritustapa Työelämälähtöinen kehittämistehtävä Aktiivinen osallistuminen seminaareihin Hyväksytty / Täydennettävä Kirjallisuus Heikkilä, A., Jokinen, P. & Nurmela, T Tutkiva kehittäminen. Avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. Hirsjärvi, S & Remes, P & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita, Helsinki. Kirjayhtymä. Sarajärvi, A., Mattila, L-R. & Rekola, L Näyttöön perustuva toiminta. Avain hoitotyön kehittymiseen. Helsinki. WSOY Oy Pro. Vilkka, H. & Airaksinen, T Toiminnallinen opinnäytetyö. Gummerus. Jyväskylä.

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot