Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 8.9.2015"

Transkriptio

1 1. Tarkennetut tavoitteet n tavoitteena hankkeessa on palvelurakenteen siirtäminen laitos- ja palveluasumispainotteisuudesta kotihoitoon. Kotihoidon toimintaa kehittämällä voidaan tukea asiakkaiden toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Kotihoidon kehittämistyössä kiinnitetään huomio kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaisen toimintamallin suunnitteluun sekä hoito- ja palvelusuunnitelman kehittämiseen kuntouttavaa näkökulmaa tukevaksi, tavoitteelliseksi suunnitelmaksi. Kuntouttavan toiminnan merkitystä vahvistetaan osana hoitotyötä ja liikuntasopimus otetaan aktiivisesti käyttöön. Asiakasosallisuus huomioidaan kehittämistyössä asiakaskyselyillä sekä osallistamalla asiakkaat oman hoidon suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Asiakasfoorumi osallistaa asiakkaat palveluiden kehittämiseen. Asiakasfoorumin tarkoituksena on luoda kanava yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi sekä kehitysajatusten eteenpäin viemiseksi. Vanhusneuvostot otetaan mukaan kehittämistyöhön. Arviointijärjestelmän kehittämisessä käydään läpi palvelutarpeenarvioinnissa huomioon otettavat tekijät: fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, kognitio, taloudelliset ja ympäristötekijät. Erityisesti huomioidaan riskitekijät, niin aktuaaliset kuin potentiaaliset. Riskitekijät, kuten liikunnan väheneminen, kaatumistapaturmat, aistitoimintojen heikkeneminen, aliravitsemus, ennakoivat toimintakyvyn heikkenemistä. Ennakoivan näkökulman kautta pyritään löytämään asiakkaan toimintakykyä uhkaaviin riskitekijöihin ratkaisuja. Hoito- ja palvelusuunnitelman (HOPS) seuranta- ja arviointijärjestelmää kehitetään sisällöltään toimintakykyä tukevaksi ja tavoitteelliseksi suunnitelmaksi (mitä toiminnalla tavoitellaan, millä keinoin ja miten arvioidaan). Suunnitelmassa osallistetaan asiakas pohtimaan ratkaisuja oman elämänhallinnan parantamiseksi sekä huomioidaan asiakkaan oma kokemuksellinen näkemys tilanteesta. HOPS:n seuranta- ja arviointijärjestelmää kehitetään yhteneväksi toiminnoksi hoitotyön yhteenvedon kanssa. Näkökulmia omahoitajajärjestelmästä yhtenäistetään sekä selkeytetään omahoitajan roolia asiakas- ja omaisyhteistyössä. Liikuntasopimus -työryhmä suunnittelee toimintamallin liikuntasopimuksen käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Keskeisinä asioina suunnitelmassa nostetaan esiin vastuunjako, toteutus sekä kirjaaminen ja arviointi. Asiakkaille tehdään liikuntasopimusesite. Kehittämisosiossa tehdään yhteistyötä kotihoitoa tukevien palveluntuottajien kanssa, niin kuntien/kuntayhtymän omien kuin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Saumattomien palveluketjujen parantamisessa tehdään yhteistyötä mm. kotiutustilanteisiin liittyen osastojen ja kotisairaalan kanssa. Kuntien liikuntatoimen järjestämän vertaisliikuttajakoulutuksen kautta on Mynämäen kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn tukemiseen saatu vertaisliikuttajia. Heidän tarkoituksena on vapaaehtoistoiminnan kautta tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Kotihoidossa aloitettiin syksyllä 2014 kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään, Mobiilikotihoito, liittyvät koulutukset sekä käyttöönotto vuoden 2015 alusta.

2 Kehittämisosion toimenpiteissä huomioidaan mobiilikotihoidon vaikutukset kotihoidon toiminnassa ja hyödynnetään sitä hankkeen tavoitteiden toteutumisessa. Etäkonsultaation ja teknologian hyödyntämistä suunnitellaan tarkastelemalla mitä erilaisia vaihtoehtoja teknologia tänä päivänä tarjoaa kotona asumisen tueksi ja miten voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa teknologiaa paremmin. Koulutuksilla lisätään gerontologista osaamista sekä kehittämis- ja työyhteisöosaamista. Moniammatillinen yhteistyö tukee asenneilmapiirin muuttumista voimavara- ja asiakaslähtöiseksi sekä ratkaisukeskeisen ajattelutavan käyttöönottoa kotihoidon palveluiden kehittämisessä. 2. Toimenpiteiden tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset Konkreettiset tulokset Asiakasosallisuus Asiakasosallisuuden lisäämiseksi tehdään asiakaskysely/palautejärjestelmä vastaamaan arviointia laadukkaista kotihoidon palveluista. Kehittämisosion tavoitteena on suunnitella palautelomakkeen sisältöä asiakkaiden osallisuutta ja kehittämistyötä tukevaksi kokonaisuudeksi. Kyselyn tavoitteena on saada asiakkailta palautetta kotihoidon toiminnasta sekä palveluiden tuottajille tietoa kotona asumisen riskitekijöistä ja niiden vaikutuksista kotona pärjäämiseen. Alkuvuonna 2015 kokeiltiin asiakaspalautekyselyn muotona asiakaskeskustelua. Tarkoituksena oli, että henkilökunta haastattelee (2 haastateltavaa / työntekijä) asiakkaita kyselylomakkeen avulla (vastauksia saatiin yhteensä 56 asiakkaalta). Tarkastellaan haastattelua palautteen antamisen ja osallisuuden näkökulmasta. Haastatteluista on tehty yhteenveto. Jatkossa asiakaspalautekysely päätettiin tehdä kyselymuotoisena, jonka asiakas täyttää joko itse tai läheisen/ kotihoidon henkilökunnan tuella. Kyselylomaketta muokattiin haastattelulomakkeen pohjata. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan elokuussa Asiakkaiden mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen niin suunnitteluun, toteutukseen kuin arviointiinkin parantaa palveluiden laatua ja tarpeiden kohtaamista, lisäten siten asiakkaiden hyvinvointia ja kestäviä ratkaisuja. Asiakasfoorumilla on kaksi tarkoitusta osana palautejärjestelmää. Tarkoituksena on kerätä asiakkailta palautetta jo olemassa olevista palveluista ja saada tietoa asiakkaiden todellisista tarpeista sekä kehittämisajatuksia palvelujärjestelmän toiminnan ja rakenteen muuttamiseksi asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Asiakasfoorumin tavoitteena on asiakkaan äänen kuuleminen ja asiakkaan aktiivista kumppanuutta palveluiden kehittämiseen tasavertaisena palveluiden tuottajien ja päättäjien kanssa. Asiakasfoorumin kehittämisessä tehdään yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa. Keväällä 2015 järjestettiin ensimmäinen asiakasfoorumi aiheena ennaltaehkäisevät palvelut ja palveluohjaus. Tilaisuuteen osallistui 14 kohderyhmän henkilöä sekä edustajia vanhusneuvostoista (2). Syksyllä järjestetään toinen asiakasfoorumi kotihoidon asiakkaille ja omaisille. Tilaisuuden tarkoitus on käydä läpi asiakaspalautekyselyn tulokset ja keskustella esiin nousseita asioista.

3 Kokonaisvaltaisen palvelutarpeenarvioinnin toimintamalli. Kotihoidossa on suunniteltu toimintamalli, joka sisältää prosessikuvauksen palvelutarpeen arvioinnista, palvelutarpeen arvioinnissa huomioitavat eri osa-alueet, voimavarat ja riskitekijät. Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakas oman tilanteensa asiantuntijana sekä omaisyhteistyö. Toimintamallissa kiinnitetään huomio erityisesti moniammatilliseen hoito- ja palvelusuunnitelma- käyntiin. Kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin ja moniammatillisen käynnin pohjalta tehdään tavoitteellinen hoito- ja palvelusuunnitelma kuntouttava näkökulma huomioiden. Palvelutarpee n arviointiin ohjautuminen Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Palveluiden aloittaminen, hops Säännöllinen kotihoito/tukipalvelut Moniammatillinen käynti, hops-käynti Seuranta ja arviointi Hoidon päättyminen Toimintamallia on toteutettu kotihoidon alueilla keväästä Toiminnan seurannan ja arvioinnin tuloksena on tehty muutoksia toimintaan. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään hoito- ja palvelusuunnitelmien, väliarvioinnin ja liikuntasopimusten päivitysten ylläpitämisessä. Hoito- ja palvelusuunnitelman seuranta ja arviointijärjestelmän prosessikuvauksessa hyödynnetään syksyllä 2014 voimaan tulleen hoitotyön yhteenvetoa (väliarvio 3 kk välein). Siten toimintamalli linkittyy yhteen jo olemassa olevien sekä uusien linjausten kanssa. Hoitotyön kirjaamiseen on kiinnitetty erityisesti huomiota suunnittelussa, koska se on tiedonkulun ja hoidon jatkuvuuden kannalta merkityksellinen asia etenkin hoitotyön rajapinnoilla liikuttaessa. Asiakkaiden ohjaamisen tueksi tehtiin työnjakajille puhelinhaastattelulomake sekä omaisen yhteydenottoa, että osaston yhteydenottoa. Avainkysymyksillä pyritään selvittämään asiakkaan ohjaaminen palveluohjauksen, kotihoidon tai kotisairaalan arviointiin. Liikuntasopimusmalli Liikuntasopimuksen toteutus ja asiakkaan toimintakyvyn seuranta on kaikkien asiakkaan hoitoon osallistuvien tehtävä. Toimintakyvyn muutoksiin tulee puuttua välittömästi ja hyödynnetään moniammatillisen tiimin jäseniä oman työn tukena. Asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia edistetään kuntoutuksen keinoin. Kehittämisosion tavoitteena on liikuntasopimuksen toimintamallin kehittäminen tähän toimintaympäristöön sopivaksi, vastuujaon selkeyttäminen sekä toiminnan juurruttaminen osaksi asiakastyötä. Liikuntasopimusmallissa kiinnitetään huomio fyysisen suorittamisen lisäksi aktiiviseen arkeen (päivittäistoiminnot-lomake) ja sosiaaliseen osallisuuden tukemiseen. Toimintamalli on kokeiltavana kotihoitoalueilla. Ikäinstituutin kunnon hoitaja - kouluttajakoulutuksessa koulutetaan kaksi lähihoitajaa kouluttamaan sijaisia ja uusia työntekijöitä asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen kotihoidossa ja kotihoidon toimintamallin toteuttamiseen käytännössä.

4 Organisaatiorajojen ylitse toimivan yhteistyön lisääminen ja kolmannen sektorin hyödyntäminen tukee ikäihmisten kotona selviytymistä, erityisesti toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta. Esimerkkinä vertaisliikuttaja -toiminta yhteistyössä rajatonta liikuntaa hankkeen ja kuntien liikuntatoimen kanssa. Perusturvakuntayhtymässä on järjestetty koulutuksia tukemaan kehittämisosion toimenpiteitä ja lisäämään gerontologista osaamista ikäihmisen palvelutarpeen arvioinnissa, moniammatillisessa yhteistyössä ja toimintakyvyn tukemisessa. Kotihoidossa on tehty yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnäytetöiden aiheina on ollut kiireen kokemus asiakkaan ja työntekijän näkökulmasta, omaisyhteistyö, omahoitajuus sekä työyhteisö ja kehittämisosaamisen kartoitus kotihoidossa. Tavoiteltavat vaikutukset Kokonaisvaltaisella palvelutarpeen arvioinnilla pyritään ennakoivien ja oikea-aikaisten palveluiden kautta tukemaan asiakkaiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Yhtenäisen mallin avulla toiminnan laatu ja sisältö tasapuolistuu. Tehtäväkuvauksien kautta vastuualueet ja oman perustehtävän tuntemus kasvaa, mikä vahvistaa toiminnan sujuvuutta ja omaan työhön sitoutumista. Asiakaan osallisuuden lisääminen oman hoidon suunnitteluun lisää sitoutumista hoitoon ja hoitoa ohjaaviin tavoitteisiin. Moniammattillinen yhteistyö tuo laaja-alaisuutta arviointiin. Laadukkaalla kirjaamisella turvataan asiakkaan hoidon saumaton jatkuvuus. Hoito- ja palvelusuunnitelmasta tulee asiakasta ja työntekijää palveleva tavoitteellinen kokonaisuus, jota seuraamalla, arvioimalla ja muuttamalla reagoidaan nopeasti asiakkaan tilanteessa tapahtuviin muutoksiin. Liikuntasopimuksen aktiivisella toteutuksella parannetaan asiakkaan toimintakykyä, osallisuutta ja elämänhallintaa arjessa. Vertaisliikuttajatoiminnasta saada pysyvä yhteistyötapa eri organisaatioiden ja vapaaehtoistoiminnan välillä. n kehittämisosiossa on tarkoitus muuttaa asiakaspalautejärjestelmää ajan hengen mukaiseksi sekä asiakkaan toimijuutta ja osallisuutta tukevaksi toiminnaksi. Asiakkailta saatua tietoa tulee hyödyntää palveluiden kehittämisessä. Asiakaskyselyiden ja asiakasfoorumin avulla osallistetaan asiakkaat kehittämään palveluita ja hyödynnetään asiakkailta saatua palautetta kehittämistyössä. Koulutusten kautta henkilökunnan gerontologinen osaaminen ja työyhteisötaidot kehittyy. Koulutusten ja yhteistyön kautta mahdollistetaan asenneilmapiirin muuttuminen voimavara- ja asiakaslähtöiseksi sekä ratkaisukeskeisen ajattelutavan käyttöönotto kotihoidon ja verkoston toiminnassa. Organisaation kautta oppiminen luo kannustavan ilmapiirin ja mahdollistaa innovatiivisen ja vastuullisen toiminnan sekä lisää näkemystä yhteisistä päämääristä toiminnassa. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja työnjakajien toiminnan hyödyntäminen kehittäminen kehittämiskohteissa sekä vaikutuksien seuraaminen työn organisoinnissa. ja

5 3. Toimenpiteet ja niiden toteutusaikataulu Toimintamallien suunnittelua varten on perustettu työryhmiä. Työryhmissä hyödynnetään moniammatillista osaamista ja ryhmät on koottu eri ammattialojen edustajista. Toimintamallien käyttöönoton jälkeen työprosessin selkiydyttyä, syvennetään arviointi- ja ohjausosaamisen taitoja ja keinoja mm. ennakoivan riskikartoituksen näkökulmasta. Lisäksi tehdään yhteistyötä kotihoidon sidosryhmien kanssa kuntoutusketjujen ja tiedon jatkuvuuden parantamiseksi. Toimintamalleja arvioidaan ja kehitetään arjen toimintaa vastaavaksi säännöllisesti toimintamalleja toteuttavan henkilökunnan kanssa. Asiakasfoorumin ja vanhusneuvoston kanssa tehtävä yhteistyö tuo asiakkaan mukaan kehittämistyöhön. Koulutuksen kautta saadaan vahva teoreettinen ja ajatuksia herättävä perusta työryhmien ja toimintamallien sekä perustehtävän toteuttamisen tueksi. Aikataulu Syksy 2014 Lähtötilanteen selvittely mm. asiakkaiden ryhmädialogit kehittämistyön ja nykytilan arvioinnin pohjaksi, kysely henkilökunnalle kehittämiskohteisiin liittyen. Mobiilikotihoitoon liittyvät toimenpiteet ja koulutukset (hanke osallistuu seurantaan ja vaikutusten arviointiin, ei järjestämisvastuuta) Liikuntasopimustyöryhmän perustaminen ja kokoontumiset toimintamallin suunnitteluun. Työryhmä kokoontunut syksyn aikana neljä kertaa Palvelutarpeen arviointi ja hoito- ja palvelusuunnitelmaan liittyen aloituskokous ja työryhmän perustaminen ja kokoontumiset toimintamallin suunnitteluun. Työryhmä kokoontuneet syksyn aikana aloituskokous + neljä kertaa työryhmä. Tutustuminen teknologian tarjoamiin vaihtoehtoihin ikäihmisten kotona asumisen tukena Liikuntasopimuskoulutukset 12/2014 Opinnäytetöiden suunnitelmat nykytilan arvioimiseksi ja kehittämistyön tueksi. Kevät 2015 Toimintamallien esittely ja tiedottaminen Liikuntasopimusmallin käyttöönotto ja seuranta Palvelutarpeenarvioinnin toimintamallin käyttöönotto ja seuranta Asiakasosallisuuden lisääminen, asiakasfoorumin suunnittelu ja toteutus I-asiakasfoorumi ennaltaehkäisevät palvelut ja palveluohjaus toukokuu 2015 Asiakaspalautejärjestelmän sisällön suunnittelu, asiakaspalautekeskustelu helmikuu 2015 Käyttöönotettujen toimintamallien toteutuksen seuranta, analysointi ja arviointi. Raportti arviointikäynneistä tammi-toukokuu 2015 Toimintamallin toteutuksen harjoittelu ja juurtuminen käytäntöön Yhteistyön lisääminen yhteistyökumppaneiden kanssa, mm. vuodeosastot ja kotisairaala Yhteistyö ja verkostomainen työote - koulutus Turun ammattikorkeakoulun järjestämä kolmiosainen koulutuspaketti Hankkeen yhteiset koulutukset, mm. lupa puhua velvollisuus vaieta.

6 Syksy 2015 Kehittämisosion toimintamallien toteutuksen seuranta, analysointi ja arviointi. Toimintamalliprosessien ja vastuujaon vahvistaminen Hoito- ja palvelusuunnitelman seuranta ja arviointijärjestelmän käyttöönotto, hoitotyön yhteenvedon (väliarvio) käyttöönotto arvioinnin välineenä. Yhtenäisen käytännön luominen perusturvakuntayhtymä Akseliin. Opinnäytetöiden yhteenvetotilaisuudet työntekijöille Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille elokuussa ja tulosten pohjalta keskustelutilaisuus molemmilla kotihoitoalueilla (asiakasfoorumi kotihoidon asiakkaat ja omaiset) Hankkeen yhteiset koulutukset: Ikääntyneen toimintakyvyn ja arjen voimavarojen tukeminen, mentorointi, Motivoiva haastattelu. Alueellinen liikuntasopimustapaaminen lähikuntien kanssa Vertaisliikuttajatoiminnan jalkauttaminen kotihoitoalueelle 1 ja vahvistaminen kotihoitoalueella 2 Liikuntasopimuskoulutuksen suunnittelu kotihoidon tarpeisiin jatkossa. Sijaisten ja uusien työntekijöiden koulutus. Kertauskurssi aikaisemmin koulutukseen osallistuneille. Ikäinstituutin Kunnon hoitaja -koulutuksen hyödyntäminen henkilökunnan lisäksi mahdollisesti vertaisliikuttajatoiminnassa ja omaishoitaja yhteistyössä Kotiutustilanteiden seuranta ja arviointi Muistisairaan asiakkaan hoitopolku kotihoidossa, sen linkittyminen palvelutarpeen arviointiin ja seurantaan. Kevät 2016 ja syksy 2016 Kehittämisosion oma koulutus: Omahoitajuuden rooli asiakkaan arjessa selviytymisen tukena Hankkeen kehittämisosion päätösseminaari toukokuussa 2016 Lopullisten toimintamallien ja prosessien työstäminen ja tiedottaminen. Kehittämisosion tavoitteiden toteutusten ja vaikutusten arviointi sekä juurtumisen arviointi. Loppuraportti 4. Yhteistyö eri toimijoiden kesken Yhteistyötä tehdään kotihoidon henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa mm. sosiaaliohjaajat, SAS-hoitaja, päivätoiminnan ohjaajat sekä vuodeosasto ja kotisairaala. Säännölliset kokoontumiset moniammatillisen tukiryhmän kanssa toiminnan toteutuksen ja edistymisen arvioimiseksi. Yhteistyö kuntien organisaatiorajojen ulkopuolelle, mm. liikuntatoimi sekä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä on aloiteltu päivätoiminnan ja liikuntatoimen (Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla hanke) kanssa. Oppilaitosyhteistyö Turun AMK kanssa Ympäristökuntien välinen yhteistyö mm. alueellinen liikuntasopimustapaaminen syksyllä 2014 ja uusi tapaaminen 2015 syksyllä

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 1. Tarkennetut tavoitteet n tavoitteena hankkeessa on palvelurakenteen siirtäminen laitos- ja palveluasumispainotteisuudesta kotihoitoon. Kotihoidon toimintaa kehittämällä voidaan tukea asiakkaiden toimintakykyä

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 7.10.2014 klo 12 14:30 Paikka Hallinnon tilat, Moisiontie 19 Paikalla Heli Jalonen,

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 27.1.2015 klo 14 16 Paikka Paikalla Kutsuttuna Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

9.00 9.15 Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri

9.00 9.15 Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen - seminaari Aika: 22.9.2014 klo 9.00 14.45 Paikka: Satakunnan keskussairaala, N2 auditorio OHJELMA 8.30 9.00

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 24.4.2017 1 Toimenpiteet Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen Laajan kotikuntoutuksen mallin kehittäminen ja käyttöön ottaminen

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Kukoistava Kotihoito. Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta

Kukoistava Kotihoito. Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta Kukoistava Kotihoito Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta Miten palveluohjaus ja neuvonta toteutuvat tällä hetkellä kunnassa? Kunta Palveluneuvonta ja ohjaus erillinen yksikkönsä

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli kehittämisosion loppuraportti

Perusturvakuntayhtymä Akseli kehittämisosion loppuraportti Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen 2014 2016 kehittämishanke Perusturvakuntayhtymä Akseli kehittämisosion loppuraportti 1.1.2014 31.10.2016 Projektityöntekijä

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS 14.10.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankkeen tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen palveluprosessimallin luominen, jossa

Lisätiedot

Asiakasohjauksen työpajan ryhmätöiden yhteenveto

Asiakasohjauksen työpajan ryhmätöiden yhteenveto Asiakasohjauksen työpajan ryhmätöiden yhteenveto Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen (KAAPO) työpaja järjestettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella 13.10.2017. Tutustu I&Okärkihankkeen vuoden

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN ASIAKASLÄHTÖINEN TAVOITTEELLINEN TOIMINTAMALLI JUURRUTTAMISSUUNNITELMIEN PERUSTANA

MAAKUNNALLINEN ASIAKASLÄHTÖINEN TAVOITTEELLINEN TOIMINTAMALLI JUURRUTTAMISSUUNNITELMIEN PERUSTANA Aila Pikkarainen, JAMK ja Anne Kaarnasaari, NHG / 6.9.2017 MAAKUNNALLINEN ASIAKASLÄHTÖINEN TAVOITTEELLINEN TOIMINTAMALLI JUURRUTTAMISSUUNNITELMIEN PERUSTANA Päivän toimintatapa Aivot rakastavat tekemistä,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Etelä-Suomen kehittäjäverkoston työpaja 26.5.2015 1 Työpajan alustus Mitä palveluohjaus on? Mitä vastuu asiakkuudesta tarkoittaa? Miten toimitaan monialaisessa työssä

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Turun kaupunki kehittää ja luo uusia toimintamalleja osallisuuden ja osallistumisen lisäämiseksi yhdessä kuntalaisten kanssa Projektijohtaja Päivi Penkkala Aktiivinen kuntalainen - ja Palvelutori Turussa

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän

Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän Asiakas ja omainen Palvelutarpeen arviointiin ohjautuminen Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Säännöllisen kotihoidon asiakkuus alkaa Moniammatillinen

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen KOTIKUNTOUTUS Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen JÄMSÄN TERVEYS OY Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin perustama yhteisyritys 1.9.2015 Kotihoito:

Lisätiedot

Kuntouttava työote Rovaniemellä

Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntoutumista edistäviä elementtejä Moniammatillinen tiimityöskentely Koko henkilöstö on sitoutunut moniammatilliseen, tavoitteelliseen toimintamalliin Ikäihmisen kuntoutumismahdollisuus

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus

Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus Helsinki 24.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Asiakasosallisuuden kehittäminen Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistetaan

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3. K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.2013 MIKÄ OSKU? OSKUssa kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, B1 koulutusluokka (B-rakennus, 1 krs) Os. Sairaalantie 3, Pori

Satakunnan keskussairaala, B1 koulutusluokka (B-rakennus, 1 krs) Os. Sairaalantie 3, Pori 1(5) 11.5.2016 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 16.5.2016 klo 11.30 13.30 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 11.00 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa (R-rakennus,

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON PIIRISSÄ OLEVAT IKÄIHMISET TARVE- TOIM.OHJAUS- JÄRJESTELMÄ Toiminnan tavoitteena asiakaslähtöinen, ennakoiva ja oikea-aikainen palveluketju. Toimintamalli

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja laatutason määritys Viranomaispäätökset

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15 Johtaminen työryhmän I kokous Maanantaina 9.9.2013 klo 13-15 Hankkeen rooli Hankekunnan rooli Sitoutuminen työskentelyyn Tiedon välittäminen omassa organisaatiossa Oman nykytilan analysointi ja kuvaaminen

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa 19.9.2017 Anne-Mari Hakala & Eija Janhunen Mikä on riskimittari? Rai-pohjainen Excel-työkalu

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Gerontologisen valmennuksen toimintamallilla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla

Gerontologisen valmennuksen toimintamallilla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla Gerontologisen valmennuksen toimintalla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla RISTO hankkeen tulosten esittely ja päätösseminaari Kotka 11.9.2014 Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta

GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 2 Mikä on GeroMetro? Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014

Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014 Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014 Etelä-Kymenlaakso Nyt Syksyllä 2014 Vuonna 2015 Osallistava asiakaspalaute Laadun paraneminen ja asiakkaan äänen kuuleminen Haastattelut tehty 620

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 20.5.2014 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankeen tilannekatsaus kunnissa ja kuntayhtymissä Hanketyön päättävät

Lisätiedot

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Sisältö Kivelän monipuolinen palvelukeskus Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen Tarkoituksellisen

Lisätiedot

Ravitsemuksen ammattilainen kotihoidossa

Ravitsemuksen ammattilainen kotihoidossa Ravitsemuksen ammattilainen kotihoidossa Laillistettu ravitsemusterapeutti, THM Liisa Kalttila www.vitamiinat.fi Sisältöä Kokemuksia ruuankäytön seurannasta kotihoidossa Ruokapäiväkirjamenetelmä Ruuankäytön

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

I Palvelutarpeen arviointi ja arvioinnin yhtenäistäminen

I Palvelutarpeen arviointi ja arvioinnin yhtenäistäminen Kotona kokonainen elämä-hankkeen arviointityö ja tuloksia Kotona kokonainen elämä-hankkeen arviointia on hankkeen aikana työstetty ja tarkennettu. Hankkeessa järjestettiin erillinen ohjausryhmän arviointityöpaja,

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot