Finlandia News. sil loin, jos eläkkeelle on tarkoitus siirtyä en nen varsinaista eläkeikää esimerkiksi puo lison kanssa samanaikaisesti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finlandia News. sil loin, jos eläkkeelle on tarkoitus siirtyä en nen varsinaista eläkeikää esimerkiksi puo lison kanssa samanaikaisesti."

Transkriptio

1 Finlandia News FINLANDIA GROUP OY:N ASIAKASKIRJE 4/2008 Suomalaisten vahdittava eläkkeen kertymistä itse Yrittäjä saa keskimäärin 680 euroa YEL-eläkettä kuussa. Työeläkeotteiden postitus on alkanut. Noin kolme miljoonaa vuotiasta pal kansaa jaa ja yrittäjää saa postissa kotiin oman työeläkeotteensa tämän vuoden lop puun mennessä. Postituksen ulkopuo lelle jää vät ainoastaan henkilöt, jotka ovat työs ken nelleet koko uransa kunnan, kir kon tai val tion tehtävissä. Yksityispuolella työs ken nelleet saavat otteen tästä lähtien joka vuosi. Ihmiset tuntevat huonosti oman eläketurvansa. Toisaalta haluamme osoittaa ihmisil le, mihin työeläkemaksut menevät ja mitä sil lä saa, kertoo johtaja Riitta Korpiluoma Elä keturvakeskuksesta. Suomalainen saa keskimäärin 1151 euroa eläkettä kuussa. Vapaaehtoinen eläkevakuutus on tarkoitettu täydentämään lakisääteistä eläketurvaa. Esimerkiksi lyhyet työsuhteet, pitkään jatku nut opiskelu, kotiäitinä tai hoitovapaalla olo sekä pitkät työttömyysjaksot voivat jättää eläketurvaan aukkoja. Näitä aukkoja on mahdollista paikata vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. Se voi olla ratkaisu myös sil loin, jos eläkkeelle on tarkoitus siirtyä en nen varsinaista eläkeikää esimerkiksi puo lison kanssa samanaikaisesti. Monessa taloudessa säästetään vain toisel le eläkevakuutusta, mutta perheen kokonaisuutta ei ole useinkaan suunniteltu loppuun asti. Tässäkin asiassa Finlandia haluaa olla auttamassa asiakkaitaan tarjoamalla maksuttoman kokonaiskartoituksen, jossa käydään läpi koko perheen tilanne. Näin toimimalla sijoitusneuvoja saa riittävän pohjatiedon onnistuneen sijoitus- ja sääs tösuunnitelman tekemiseksi. Harkittaessa yksilöllisen eläkevakuutuksen ot ta- mista pitää lähteä liikkeelle omista tarpeista ja tavoitteista, niin kuin sijoittamisessa yleensä: mitä tavoitteita minulla on, mikä on minun henkilökohtainen tilanteeni. Nyt pos titettavasta työeläkeotteesta selviää, paljonko aikanaan saisi työsuhteisiin pe rus tuvaa eläkettä. Se antaa jonkinlaisen pe rustan, mutta moni tarvitsee sen lisäksi muuta kin tulonlähdettä kun työelämän tu lot lakkaavat. Yritysten työntekijöiden sitouttaminen kiihtyy Kiihtyvä työvoimapula osaavista tekijöistä on herättänyt monet yritykset varautumaan pahimman sijasta parempaan, eli sii hen että työntekijät pysyvät yrityksessä myös tulevina vuosina. Vapaaehtoinen elä ke vakuu tus onkin siihen hyvä ja yrityk sel le myös edullinen keino. Ennen kaik kea se koe taan myös työntekijöiden puo lel la erittäin positiivisena asiana. Finlandian sijoitusneuvojat palvelevat ammattitaidolla, olipa kyse sitten perheen säästö- ja sijoitusratkaisujen kokonaiskartoituksista tai yrityksen sitouttamisratkaisuista. Ota yhteyttä ja kysy lisää! 50 vuotta täyttäneet saavat otteessaan lisäk si arvion tulevan vanhuuseläkkeensä suu ruu desta. Korpiluoman mukaan ihmis iä halutaan kannustaa jatkamaan töissä aiem paa pidempään, joten porkkanana ottees sa on laskettu eläkkeen suuruus, jos se alkaa 63, 65 tai 68 vuoden iässä. Täydennystä lakisääteiseen turvaan vapaa ehtoisella eläkevakuutuksella Oheisesta taulukosta näet millaisen lisäpotin sai sit, jos laittaisit esimerkiksi tänä ja ensi vuonna 2000 euron ylimääräisen panostuksen eläkepäiviäsi varten. Esimerkki on rahastosijoi tuksesta 12 %:n vuosittaisella tuotto-oletuksella. Tuotto-odotus ei ole tae tulevasta. 1

2 FINLANDIA KIINNOSTI SIJOITUS MESSUILLA Finlandia Group oli näyttävästi mukana Tampereella 10. kertaa järjestetyillä sijoitusmessuilla. Tampere-talossa 1. huhtikuuta pidetyt messut ovat perinteisesti vuoden mer - kittävin tapahtuma sijoittamisesta ja säästä misestä kiinnostuneille Pirkanmaal la. Kor keatasoisissa seminaareissa päivän kuu mimmat aiheet koskivat talouden suuntauksia vuonna Finlandia Groupin toimitusjohtajan Mika Mannisen ajankohtainen tietoisku käsitteli mm. pääomaturvattuja sijoitusratkaisuja ja se keräsi yleisöä sen verran runsaasti että istumapaikat olivat loppua kesken. Finlandian messuständi oli omaa luokkaansa ja se veti runsaasti sijoittamisesta kiinnostunutta väkeä. Sijoitusneuvojat keskus telivat messuyleisön kanssa ja jakoivat am mattilaisten rahanarvoisia vinkkejä si joittamiseen ja säästämiseen. Useat messuvieraat pohtivat päivän mittaan samoja asioita, eli miten saada hyvää tuottoa ilman riskiä ja vieläpä mahdollisimman pienellä vaivalla, kertoo sijoituspäällikkö Petteri Honkonen. Juuri näihin kysymyksiin Finlandian sijoitusammattilaiset tarjoavat markkinoi den par haat ratkaisut, luonnollisesti henkilö - kohtaisella palvelulla viimeisteltynä. Pääoma tur vatut obligaatiot ovatkin oivallinen va lin ta sijoittajalle, joka ei halua hävitä yhtään, jatkaa Honkonen. Sijoituspäällikkö Petteri Honkosen ja sijoitusneuvoja Mikko Hallamaan sijoitusvinkit kiinnostivat Tampere-talossa vieraillutta Anne Salosta, joka on itsekin valmistumassa alalle. Markkinatapahtumia ja -näkemyksiä Olemme poimineet valikoituja arvioita ja näkemyksiä kansainvälisten yhtiöiden (mm. Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Lehman Brothers) ajankohtaisista markkina-analyy seistä taustoit tamaan ja antamaan asiakkaillemme nä - kökulmia nykyiseen markkinatilanteeseen. Vuoden 2008 alkua ovat leimanneet äärimmäi set muutokset. Hintojen voimakas lyhyen aikavälin vaihtelu eli volatiliteetin kasvu kaikissa omaisuusluokissa on tehnyt ajoitus- sekä allokaatiopäätökset haastaviksi. Kriisiytynyt rahoitusmarkkinatilanne on jo johtanut erityisesti pankkisektorin sisäiseen konsolidaatioon (mm. JPMorgan ilmoit tanut ostavansa Bear Stearns in vestointipankin) ja keskuspankkien toimet rahoitusjärjestelmän toimivuuden ja likvi ditee tin turvaamiseksi ovat ennen nä ke mät tömän mittavia keskuspankkirahoituk sen lisäkapasiteetti tarjoaa yli 200 mil jardin $:n rahoitusikkunan myös inves toin ti pankkien käyttöön USA:ssa. Yleisen talousnäkemyksen mukaan Yhdysvallat on jo taantumassa. Tämä vaikuttaa Eu roopan päätalouksien jo hidastuneeseen kehitykseen kuten myös Aasian kehittyneiden talouksien (mm. Japani) näkymiin. Investointipankit näkevät kuitenkin valtion ja keskuspankin toimien (mm. veronalennukset, rahoituskriisin määrätietoiset ratkaisut) antavan perusteet nopeahkollekin toipumiselle jopa 3Q tai 4Q/2008 aikana. Kehittyvät taloudet hyötyvät erityi sesti hyödykkeiden positiivisesta hintakehi tyksestä ja näiden odotetaan jatkavan edel leen voimakkaalla, vaikkakin hiukan aiem paa maltillisemmilla, kasvuprosenttita soilla. Julkaisija Finlandia Group Oy Päätoimittaja Mikko Petäjistö Osoitelähde Finlandia Group Oy:n asiakasrekisteri Ulkoasu Enholm & Co Paino Multiprint Oy Painosmäärä kpl Finlandia Group Oy Hämeenkatu 17 FI Tampere tel fax

3 Sijoittamisen pähkinä nyt luotto- vai osakemarkkinat? Osakemarkkinoiden viimeaikainen las - ku ja yritysten luottomarginaalien nopea nousu ovat luoneet sijoittajalle omaisuusluokka-allokaation välisen haasteen. Morgan Stanleyn analyytikot tarjoavat kolme vaihtoehtoista ske naariota osake- sekä luottomarkkinoi den lähitulevaisuuden kehitykselle pohjana sijoituspäätöksille: 1. Jos luottomarkkinoiden hinnoittelu osoittautuu oikeaksi, osake - markkinoiden odotetaan laskevan vielä noin % nykyisestä arvostus tasos taan. Suosituksena on siirtää painotusta luottomarkkinoille, etenkin investment grade-luokiteltuihin yhtiöihin sekä pankkisektorille, ja vähentää osakemarkkinapainoa. LUOTTOMARKKINAT ei uhka vaan mahdollisuus Historiallisesti luottomarkkinat ovat hin noitelleet tulevan taantuman ennen osa ke markkinoita. Vastaavasti taantuman hel pottaessa osakkeiden arvostukset ovat pa lautuneet en - nen luottomarkkinoita. Finlandia on tammi-maaliskuussa 2008 sopeuttanut tuotetarjontaansa vastaamaan näihin haasteisiin. Osakesijoittamisen haasteet tunnistaen olemme huhtikuun myyntijaksoon valinneet markkinaneutraalin osakestrategian (SALSA), jota tarjotaan joko pääomasuojattu na obligaationa tai uutuutena ns. sijoituswarranttina kummassakin vaihtoehdossa mukaan pääsee jo euron sijoituksella. Kantaaottavana vaihtoehtona tarjoamme Pankki 2012 Obligaatiota, jossa oheisen kuvaajan mukaisesti uskomme pankkien itraxx Europe 5Y (oikea) MSCI World Eurostoxx Banks toipuvan haasteellisesta markkinatilanteesta tar joten yleisen osakemarkkinan ylittävän tuot topotentiaalin; pääomasuojatussa obligaatiossa riski pysyy maltillisena. Lisätietoja: PANKKI 2012 OBLIGAATIO (4V.) Pääomasuojattu, kantaaottava 2. Toisessa skenaariossa luottomarkkina-arvostusten oletetaan olevan vallitsevaan tilanteeseen nähden pessimistisiä. Skenaariossa osakkeiden hintojen odotetaan laskevan maltilliset 5 10 % mahdollisen taan tuman jäädessä lyhyeksi. Sijoitussuo si - tuksena on painottaa luottomarkki noi - ta samanaikaisesti tarkkaillen osakemark kinoiden ostomahdollisuuk sia. 3. Osakemarkkinoiden nykyisen arvostustason oikeellisuus indi koi luottomarkkinoiden kasvanutta tuottopo tentiaalia. Luottomarkkinoiden elpyminen vahvistaa edelleen osakemarkkinoiden sentimenttiä tuoden myös näitä ylöspäin. Morgan Stanleyn sijoitussuositus on edelleen painottaa luottomarkkinoita samalla lisäten painoa myös osakemarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija: Credit Suisse International (luottoluokitukset Aa1 ja AA-) Sijoituskohde: viiden eurooppalaisen pankkiosakkeen (5 eurooppalaista pankkia) tuottoerosta suhteessa Eurostoxx50-indeksiin. Kohde-etuuspankkien alhaiset arvostustasot tarjoavat ajoituksellisesti erinomaisen tilaisuuden sijoitukselle, jossa sijoittaja hyötyy Euroopan pankkisektorin elpymisestä Pääomaturva: 100 % Minimimerkintä: Merkintäpalkkio: 2 % alle merkinnöissä ja sen jälkeen 1 % 3

4 SALSA 2013 OBLIGAATIO Pääomasuojattu, osakemarkkinaneutraali Obligaatioiden jälkimarkkinahintojen kehitys epätyydyttävää 1Q/2008 aikana miksi? Liikkeeseenlaskija: Deutsche Bank AG (luottoluokitukset Aa1 Moody s ja AA S&P s) Sijoituskohde: SALSA -indeksi Deutsche Bankin kehittämä markkinaneutraali osakestrategia, jonka tuotto perustuu eurooppalaisten toimialasektorien trendien hyödyntämiseen SALSAn tuottohistoria 1995 vuodesta alkaen, 5-vuoden obligaatiosijoituksena: Keskituotto 10,29 % p.a. (eräpäivänä 63,15 %) Maksimituotto 13,96 % p.a. (eräpäivänä 92,16 %) Pääomaturva: 100 % Minimimerkintä: Merkintäpalkkio: 2 % alle merkinnöissä ja sen jälkeen 1 % SALSA 2013 SIJOITUSWARRANTTI Pääomasuojaamaton, osakemarkkinaneutraali UUTUUS Markkinakatsauksen yhteydessä on kuvattu sijoitusmarkkinoiden viimeisten kuukausien haasteellisuutta. Pääomasuojatuissa sijoi tusratkaisussa sijoittajan ei tarvitse olla huolissaan sijoituspääoman menettämisestä, mutta kohde-etuuksien kehitys vaikuttaa tuotteiden markkinahintaan. Jokaisen sijoituksen jälkimarkkina-arvoon vaikuttavat kohde-etuuden lisäksi korkotaso ja viime aikoina erityisesti luottomarkkinoiden häiriötilanteen seurauksena liikkeeseenlaskijoiden ns. luottoriskipreemion muuttuminen. Esimerkkinä mm. A+ -luottoluokiteltu erittäin vakavarainen Merrill Lynch on muiden pankkien tavoin kärsinyt pankkien välisestä luottamuspulasta sekä ns. Sub Prime -ongelmista. Merrill Lynchin riskipreemio on noussut vuoden alun 1,35 %:n tasolta noin 2,50 %:n tasolle kun taso vuosi sitten oli noin 0,40 %. Miten edellä kuvattu vaikuttaa obligaatioiden jälkimarkkinahintaan? Karkeasti voidaan laskea, että esimerkiksi alun perin n. 5 vuoden tuotteessa (mm. Finlandian toukokuussa 2007 tarjoama Vuosituotto 2012) liikkeeseenlaskijan riskipreemion muutos 1,32 %:sta 2,80 %:iin vaikuttaa jälkimarkkinahintaan negatiivisesti (2,80% - 1,32%) * 4 = 5,92 %. Vaikutus lyhyellä aikavälillä on siten varsin merkityksekäs ja riippumaton kohde-etuuden kehityksestä. 400 Sijoituswarrantilla vipua sijoittamiseen eurolla liki euron panos markkinoille Warranttisijoitusta ( HUOM! ei pääomaturvaa) voi verrata pankkirahoituksesta maksettaviin korkoihin Historiallinen ( ) keskituotto SALSA- strategialla 10,8 % p.a. Vuonna 2007 tuotto 22,3 % Salsa Sijoituswarranttiin 5-vuotisena tänä aikana olisi tuottanut keskimäärin 258,81 % (29,11 % p.a.) /07 05/07 09/07 12/07 03/08 Merrill Lynch 5y CDS 4

5 Maaliskuun lopun High Lights Markkinaneutraalit strategiat ovat menes tyneet hyvin. Credit Suissen HOLT strate gia on laskenut vuoden alusta -0,85 % ja BNP Paribas n New Frontier -0,23 %. Sa - maan aikaan esim. Eurostoxx 50 osa ke indeks i on laskenut -17,75 %. Optimikasvu 2009 on 2-vuotinen sijoitus, jossa on enää yksi vuosi sijoitusaikaa jäljellä. Viimeaikainen osakemarkkinan myl lerrys ei ole säästänyt ko. tuotteen kehittyvien markkinoiden kohde-etuuksia, mutta tuotteen tähänastinen menestys tarjoaa tuottopotentiaalia kohdemarkkinoiden kään tyessä mahdolliseen nousuun pidä sil mät auki touko-kesäkuun aikana! Bear Stearns -pankki osaksi JPMorgan -konsernia ja liikkeeseenlaskijariskin olennainen muutos Investointipankki Bear Stearns ajautui likviditeettivaikeuksiin maaliskuun puolivälissä. JP Morgan Yhdysvaltain keskuspankin (FED) hyväksymällä tavalla ja myötä vaikutuksella ilmoitti Bear Stearns:in ostamisesta. Yritysoston tullessa lopullisesti hyväksyttyä kaikki Bear Stearns:in velvoit teet, mukaan lukien kaksi Finlandia Groupin myymää obligaatiota, siirtyvät JP Mor gan -konsernin vastuulle. Kyseisten obligaatioiden jälkimarkkinahinnoittelu ei vielä toimi JPMorganin riskimarginaalien tasolla ja siten suosittelemme sijoittajia odottamaan tilanteen selkiytymistä ja näiden arvopapereiden jälkimarkkinahintojen olennaista paranemista kaupan selvittyä lopullisesti. Q1/2008 Talouslukuja Osakkeet Spot Muutos 3 kk Muutos 12 kk Muutos 5 v Eurostoxx ,05-17,2% -12,9% 76,1% S&P ,70-9,9% -6,9% 54,1% Nikkei ,42-17,3% -26,8% 58,5% S&P BRIC ,15-19,8% 11,5% - Korot 3 kk:n EURIBOR 4,73-0,4% 13,1% 99,1% 12 kk:n EURIBOR 4,73 0,4% 16,9% 95,0% 5 v. EUR swap 4,18-8,3% -1,3% 23,1% Luotto itraxx Europe 5Y 113,06 125,6% 363,4% - itraxx Financials Senior 5Y 103,00 127,2% 1246,4% - Valuutta USDEUR 1,57 7,4% 17,4% 43,5% ISKEUR 119,36 30,3% 35,8% 41,4% RUBEUR 36,97 3,1% 6,5% 8,2% Hyödykkeet Öljy (WTI Crude Oil) 101,58 5,8% 54,2% 241,1% Kulta 893,33 7,2% 34,6% 166,7% GSCI Commodities 668,91 9,6% 42,9% 194,2% Kiinteistöt EPRA 1949,56-1,8% -36,1% 104,8% Finlandia onnittelee lämpimästi Sanni Leinosta! Sanni Leinonen kahmi Suomen mestaruuksia Ruotsissa Alppimaajoukkueen Sanni Leinonen voitti ylivoimaisesti supersuurpujottelun alppihiih don SM-kilpailuissa Ruotsin Åressa. Lei no nen vei jo aiemmin samalla viikolla syöksylaskun ja alppiyhdistetyn titte lit. Finlandia Group on ylpeä saadessaan olla mu kana rakentamassa nuoren alppihiih täjälupauksen uraa. Menestyksen salaisuus on olla valmiina tilaisuuden tullen. - Benjamin Disraeli 5

6 SKANDIA FINLANDIA TASAPAINOINEN VARAINHOITO MAALISKUU 2008 SALKUNHOITAJA Markku Kaloniemi yhdessä Glitnir Varainhoidon kanssa alkaen OSUUDEN ARVO EUR RAHASTON TOIMINTA ALKANUT NOTEERAUSVALUUTTA Valuutta EUR VERTAILUINDEKSI HEX-portfolioindeksi 15 % Dow Jones EuroStoxx 25 % MSCI World Equity Index 20 % JP Morgan GBI EMU 20 % MSCI Emerging Markets 10 % JP Morgan Euro MM Deposit 6 Month Index 10 % Salkun neutraalipaino ja vaihteluvälit Osakkeiden painotus vaihtelee % välillä, neutraalipainon ollessa 70 %. Korkojen painotus vaihtelee siten 0 50 % välillä ja käteinen 0 10 % välillä. Sijoituskorin tuotto Periodi Salkku Indeksi Ero 1 kk -4,0 % -2,8 % -1,2 % 6 kk -13,9 % -10,4 % -3,5 % 12 kk -8,6 % -9,5 % 0,9 % 24 kk -2,8 % -3,6 % 0,8 % 36 kk 5,2 % 3,4 % - 60 kk Korin alusta 4,9 % 3.9 % 1.1 % Yli 12 kuukauden tuotot on ilmoitettu annualisoituina tuottoina. Historiallinen tuotto Salkkujen vertailuindeksi muuttui maalis kuun 2008 alusta. Uusi vertailuindeksikori on muu toin sama kuin aikaisemmin, mutta se on muutettu nk. tuotto indekseiksi, jotka huomioi myös osingot. ALLOKAATIO FIM Euro 13.4 % FIM Union 13.0 % FIM Real 9.5 % FIM Vision 9.0 % FIM Likvidi 8.0 % FIM Nordic 7.4 % FIM Fenno 7.1 % FIM Mondo 7.0 % FIM Russia 5.1 % FIM Piano 5.0 % FIM Rohto 4.7 % FIM Tekno 3.8 % FIM China 3.6 % FIM India 2.2 % FIM Brazil 1.2 % /04 03/05 07/05 11/05 03/06 07/06 11/06 03/07 07/07 11/07 SKANDIA FINLANDIA TASAPAINOINEN VARAINHOITO VERTAILUINDEKSI Salkun muutokset 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % % % % 5.25 % % 5.21 % % 4,99 % % Salkku Salkku Salkku OSAKERAHASTOT YHDISTELMÄRAHASTOT KORKORAHASTOT HEDGERAHASTOT KÄTEINEN 03/08 Tiedot ja rajoitukset Kohderahastoista peritään hinnaston mukaiset palkkiot. Vuosittainen hallinnointipalkkio 1,22 %. Neutraalipainon tulee ilmoitettujen rajojen puitteissa olla aina vertailu indeksin mukainen. Rahaston yli- ja alipainotusten rajat määritellään suhteessa neutraali painoon. Eri alueille tehtävät osakesijoitukset ilmoitetaan suhteessa osakkeiden kokonaismäärään. Lyhyeksimyynti, velkavivun käyttö ja johdannaisten käyttö ei ole sallittua. Suurin sallittu ensisijoitus yhteen sijoitusvälineeseen (CIV) on 25 %. Yhteen sijoitusvälineeseen tehty sijoitus ei saa olla yli 10 % sijoitus kohteena olevan rahaston hoidettavissa olevista varoista. Glitnir Varainhoito Oy salkunhoitajana alkaen. Rahaston koko: Skandia Finlandia Tasapainoinen Varainhoito, salkun koko Meur ( ). Tämä raportti ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevasta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoi tustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Finlandia Group Oy, Y-tunnus , on Skandia Life Assurance Company Limited Suomen sivuliikkeen (PL 1129, Helsinki, Bulevardi 2 4 A, Helsinki, Y-tunnus , Skandia Life Assurance Company Limited, Englannissa rekisteröity osakeyhtiö, rekisterinumero pääkonttori: Skandia House, Portland Terrace, Southampton S014 7EJ, UK) asiamiesyritys. 6

7 SKANDIA FINLANDIA OSAKEVARAINHOITO MAALISKUU 2008 SALKUNHOITAJA Markku Kaloniemi yhdessä Glitnir Varainhoidon kanssa alkaen OSUUDEN ARVO EUR RAHASTON TOIMINTA ALKANUT NOTEERAUSVALUUTTA Valuutta EUR VERTAILUINDEKSI HEX-portfolioindeksi 20 % Dow Jones EuroStoxx 20 % MSCI World Equity Index 35 % MSCI Emerging Markets Index 25 % ALLOKAATIO FIM Union 17.1 % FIM Mondo 11.9 % FIM Fenno 10.1 % FIM Likvidi 10.1 % FIM Vision 9.1 % FIM Russia 6.9 % FIM Nordic 6.2 % FIM Rento 5.3 % FIM Tekno 5.1 % FIM Piano 4.0 % FIM China 3.6 % FIM Rohto 3.6 % FIM Emerging Europe 2.5 % FIM India 2.5 % FIM Brazil 2.1 % Salkun neutraalipaino ja vaihteluvälit Osakkeiden painotus vaihtelee % välillä, neutraalipainon ollessa 100 %. Korkojen painotus vaihtelee siten 0 20 % välillä ja käteinen 0 10 % välillä. Sijoituskorin tuotto Periodi Salkku Indeksi Ero 1 kk -6,1 % -4,8 % -1,3 % 6 kk -17,8 % -21,0 % 3,2 % 12 kk -14,5 % -20,0 % 5,5 % 24 kk -6,1 % -9,2 % 3,0 % 36 kk 4,1 % 0,8 % 3,2 % 60 kk 9,6 % 5,8 % 3,8 % Korin alusta 6,3 % 4,2 % 2.1 % Yli 12 kuukauden tuotot on ilmoitettu annualisoituina tuottoina. Historiallinen tuotto /02 05/03 12/03 07/04 02/05 09/05 04/06 11/06 06/07 01/08 SKANDIA FINLANDIA OSAKE VARAINHOITO VERTAILUINDEKSI Salkun muutokset 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % % 6.14 % 4.15 % % 5.94 % 4.09 % % Salkkujen vertailuindeksi muuttui maalis kuun 2008 alusta. Uusi vertailuindeksikori on muu toin sama kuin aikaisemmin, mutta se on muutettu nk. tuotto indekseiksi, jotka huomioi myös osingot. 10,13 % 4.05 % 0 % Salkku Salkku Salkku OSAKERAHASTOT YHDISTELMÄRAHASTOT KORKORAHASTOT HEDGERAHASTOT KÄTEINEN Tiedot ja rajoitukset Kohderahastoista peritään hinnaston mukaiset palkkiot. Vuosittainen hallinnointipalkkio 1,22 %. Neutraalipainon tulee ilmoitettujen rajojen puitteissa olla aina vertailu indeksin mukainen. Rahaston yli- ja alipainotusten rajat määritellään suhteessa neutraali painoon. Eri alueille tehtävät osakesijoitukset ilmoitetaan suhteessa osakkeiden kokonaismäärään. Lyhyeksimyynti, velkavivun käyttö ja johdannaisten käyttö ei ole sallittua. Suurin sallittu ensisijoitus yhteen sijoitusvälineeseen (CIV) on 25 %. Yhteen sijoitusvälineeseen tehty sijoitus ei saa olla yli 10 % sijoitus kohteena olevan rahaston hoidettavissa olevista varoista. Glitnir Varainhoito Oy salkunhoitajana alkaen. Rahaston koko: Skandia Finlandia Osakevarainhoito, salkun koko Meur ( ). Tämä raportti ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevasta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoi tustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Finlandia Group Oy, Y-tunnus , on Skandia Life Assurance Company Limited Suomen sivuliikkeen (PL 1129, Helsinki, Bulevardi 2 4 A, Helsinki, Y-tunnus , Skandia Life Assurance Company Limited, Englannissa rekisteröity osakeyhtiö, rekisterinumero pääkonttori: Skandia House, Portland Terrace, Southampton S014 7EJ, UK) asiamiesyritys. 7

8 SALKUNHOITAJAN (GLITNIR VARAINHOITO) KOMMENTTI Markkinatilanne edelleen epävarma Uskomme talouden ja osakemarkkinoi den epävarmuuden jatkuvan. USA:n talous on mahdollisesti ajautunut jo taantu maan. Heik ko työmarkkinatilanne, asuntomarkki na lama ja luottokriisi eivät ole vielä hel pottamassa. Yritysten tuloskasvu on hi dastunut niin USA:ssa kuin Euroopassakin ja tulosennusteita on tarkistettu alaspäin ja odotettavaa on, että tämä kehitys jatkuu lähiaikoina. Heikko sentimentti ja epävarmuus yleises tä talouskehityksestä painavat osakemarkkinoita. Sijoittajat karttavat nyt riskiä viimeiseen asti, mutta talousnäkymien sel jetessä ja luottokriisin väistyessä osakkeil la on jälleen tilaa nousta runsaasti, sillä osakekurssien laskun myötä yritysten ar vos tustasot ovat keskeisillä markkinoilla erit täin edullisia. Markkinaheilunnan jatkuessa ja osa kekurssien ollessa paineessa, pidämme toistai seksi osakkeet alipainossa ja korot ylipainossa. Länsimarkkinoista suosimme USA:ta sekä Eurooppaa, mutta alipai notamme Japania. Olemme lisänneet defenfensiivisyyttä painottamalla suuriin yhtiöi hin si joittavia rahastoja. Kehittyvis tä mark kinoista suosimme Venäjää, Itä-Eurooppaa ja Brasiliaa. Olemme maaliskuun aikana vä hentäneet sijoituksia Aasiaan sijoitta vis sa osakerahastoissa. Korkosijoituksissa ylipainotamme rahamark kinoiden ohella valtionlainoja. Riskisemmät investment grade -yrityslainat, high yield -lainat ja kehittyvät markkinat -lainat ovat salkussa vahvassa alipainossa. Näihin korkoinstrumentteihin emme vielä tois taiseksi panosta, mutta odotamme niis sä aukeavan hyvän ostotilaisuuden myö hem min tämän vuoden aikana. Raimo Helminen (s. 1964) on suomalaisen, erityisesti tamperelaisen jääkiekon ikoni. Suo men maajoukkueen kaikkien aikojen par haalla pistemiehellä on hallussaan maailman ennätys niin A-maaotteluiden kuin olym piakisojen määrässä. Raipe oli myös ensimmäinen ulkomaalainen pelaaja, joka voit ti Ruotsin Elitserienin pistepörssin vuonna Maestronakin tunnettu keskus hyökkääjä on pelannut SM-liigassa yli 700 ottelua kaikki luonnollisesti Tampereen Ilveksen paidassa. Raimo Helminen ja Finlandia Groupin toimitusjohtaja Mika Manninen luovuttivat lahjashekin Lastenklinikan Kummit Ry:n Kalevi Tuomiselle sekä TAYS:n Lastenklinikan ylilääkärille Anna-Leena Kuuselalle Hakametsän jäähallissa. Raipe tienasi LASTENKLINIKALLE Legendaarinen jääkiekkoilija Raimo Helminen pelasi viimeisen kautensa SM-liigassa, päättäen samalla yli 20 vuotta kestäneen menestyksekkään uransa. Finlandia Group kunnioitti Helmisen upeaa uraa hyväntekeväisyyden merkeissä lahjoittaen Lastenklinikan Kummeille 500 euroa jokaisesta tehopisteestä, jonka hän te ki kuluneella kaudella SM-liigan runkosarjan otteluissa. Raipe kokosikin kauden aikana hienot 21 tehopistettä, joista kertyi yhteensä euron potti Lastenklinikan Kummeille. Raimo Helminen ja Finlandia Groupin toimitusjohtaja Mika Manninen yhdessä luovuttivat lahjashekin Lastenkli ni kan Kummit Ry:lle 4. maaliskuuta pelatun Ilves-Lukko ottelun yhteydessä. Finlandia Group haluaa tukea suomalaista urheilua nyt ja tulevaisuudessa, ja on myös esimerkiksi Tampere Unitedin pääyhteistyökumppani. Urheilu on meille erittäin luonteva sponso rointikohde, meillä on töissä useampikin en tinen aktiiviurheilija, kertoo toimitusjohtaja Mika Manninen. Aivan erityisesti haluamme olla mukana tukemassa nuoria tulevaisuuden lupauksia eri lajeissa, mm. alppihiihdossa sekä esteratsastuksessa. Tampereen lastenklinikka on yksi viidestä yli opistollisesta lastenklinikasta ja siellä apua tarvitaan joka päivä. Lastenklinikan Kummit ry haluaa auttaa pikkupotilaita täällä lähellä. Kummien kautta yrityksille ja yksityishen kilöille löy tyy useita eri ta po ja olla mukana hyvällä asialla. Näin varmistamme, että lap - sem me saavat parasta mahdollis ta hoitoa pie nemmän tai isomman sairauden yllät - täessä, muistuttaa Kalevi Tuominen, Las - tenklinikan Kummit ry:n pu heen johtaja. Asiakaspalvelu

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Indeksilainat Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Osakemarkkinatuottoa pääomaturvatusti - Mandatum Yksityispankki tuo markkinoille kaksi uutta indeksilainaa, joiden avulla sijoittaja voi hyötyä pääomaturvatusti

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Markkinakatsaus. helmikuu 2017

Markkinakatsaus. helmikuu 2017 Markkinakatsaus helmikuu 2017 Talouskehitys Trumpin ajamien veronkevennysten uskotaan siivittävän USA:n talouskasvua selvästi lähivuosina, mikä vauhdittaisi maailmankaupan kasvua. Talouspoliittisista uudistuksista

Lisätiedot

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymissä aiempaa positiivisempaa virettä myös suomalaisten yhtiöiden kannalta

Lisätiedot

Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007?

Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Raoul Konnos rahastonhoitaja Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Maaliskuu 2007 1 FIM kehittyvillä markkinoilla Mihin kehittyviin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainoilla vakautta salkkuun johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainat Joukkolainamuotoisia sijoituskohteita, jotka koostuvat suurelta osin korkosijoituksesta jolla taataan pääomaturva,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin. Lokakuu Kaisa Kivipelto

Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin. Lokakuu Kaisa Kivipelto Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin Lokakuu 2016 Kaisa Kivipelto Alfred Berg Aktiivinen Fokus Uusi lähestymistapa omistajuuteen osakevalinnassa Rahasto sopii sijoittajalle, joka Haluaa sijoittaa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017 Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 Talouskehitys Vuoden ensimmäiset isommat poliittiset Eurooppavaalit Hollannissa menivät markkinoiden kannalta hyvin Vapauspuolueen kannatuksen jäädessä selvästi odotuksia

Lisätiedot

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä):

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä): Talouden näkymät? Jari Järvinen Toukokuu 215 Twitter: @jarvinen_jari YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja Keskeiset kysymykset: Globaali toimintaympäristö? Kansainvälisen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Erikoistuneet rahastoratkaisut. OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki

Erikoistuneet rahastoratkaisut. OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki Erikoistuneet rahastoratkaisut OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki Teemat Erikoistuneet rahastoratkaisut mitä ja miksi? OP-Raaka-aine- sijoitusrahasto OP-Vaihtovelkakirjalaina-sijoitusrahasto OP-ryhmän erikoistuneet

Lisätiedot

Tervetuloa Aamuseminaarin!

Tervetuloa Aamuseminaarin! Tervetuloa Aamuseminaarin! Klo 8.15 Tervetuliaissanat Seppo Määttänen ja Jari Kivihuhta 8.20 Yhdistä aktiivinen sijoittaminen ja pääomaturva Miia Hukari 8.50 Unohda vertailuindeksi katse absoluuttiseen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Rahapäivä 20.9.2007 Jukka Hemmi, johtaja Varainhoito Puh. 010 444 2573, jukka.hemmi@handelsbanken.fi Sijoittajilla mielessä: Yhdysvaltain

Lisätiedot

PS-tilillä. valinnalla on merkitystä

PS-tilillä. valinnalla on merkitystä PS-tilillä säästämiskohteen valinnalla on merkitystä Sijoitusristeily 27.03.2010 Tomi Salo Osakesää äästäjien Keskusliitto ry TS 27.03.2010 1 Mieti tulevaisuuteen Sijoitusjaksoni on -ikuisuus Warren Buffett

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

ODIN Kiinteistö Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Kiinteistö Rahastokatsaus Tammikuu 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Kiinteistö Rahastokatsaus Tammikuu 2011 Nils Petter Hollekim 2010 ja tulevaisuuden näkymät ODIN Kiinteistö -rahaston arvo nousi 45,8 prosenttia vuonna 2010. Rahaston vertailuindeksi nousi samana aikana

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Indeksisijoittaminen Euroopassa Sijoittajien vaatimukset

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Tähtiluokka 2009 Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Indeksilaina sijoituskohteena Nimellispääoma suojattu Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus merkittävä tekijä Tuottona tietty prosenttiosuus viiteindeksin

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä Rahapäivä 14.9.2010 Sivu 1 Miksi Kehittyville markkinoille? Markkinoiden eri kehitysvaiheet luovat sijoittajille uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Sisällys Indeksilaina Raaka-aine Trendi Indeksilaina Allokaatio Allokaatiotodistus 2 Epävarma markkinatilanne?

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 29.9.2016 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

Ajankohtaista osakemarkkinoilta kuumimmat osakkeet juuri nyt

Ajankohtaista osakemarkkinoilta kuumimmat osakkeet juuri nyt Ajankohtaista osakemarkkinoilta kuumimmat osakkeet juuri nyt Sijoitusristeily 24.3.2007 Jukka Hemmi, salkunhoitaja Varainhoito Puh. 010 444 2573, jukka.hemmi@handelsbanken.fi Pohdittavaa Sekava makrokuva

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Makrokatsaus. Helmikuu 2017

Makrokatsaus. Helmikuu 2017 Makrokatsaus Helmikuu 2017 Positiivista markkinakehitystä helmikuussa Osakkeet kehittyivät pääasiassa mukavasti helmikuussa, ja nousua tapahtui sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. Poikkeuksena

Lisätiedot

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Rahastot ja elämästä nauttiminen. Elämästä nauttiminen ei ehkä ensiksi tule mieleesi, kun kuulet sanan rahasto. Säännöllinen rahastosäästäminen

Lisätiedot

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto OSAKEMARKKINAKATSAUS Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 15.3.2017 Osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2017 Näkymät vuodelle 2017 haasteelliset erityisesti Yhdysvalloissa Trumpin valinnan

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot