Finlandia News. sil loin, jos eläkkeelle on tarkoitus siirtyä en nen varsinaista eläkeikää esimerkiksi puo lison kanssa samanaikaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finlandia News. sil loin, jos eläkkeelle on tarkoitus siirtyä en nen varsinaista eläkeikää esimerkiksi puo lison kanssa samanaikaisesti."

Transkriptio

1 Finlandia News FINLANDIA GROUP OY:N ASIAKASKIRJE 4/2008 Suomalaisten vahdittava eläkkeen kertymistä itse Yrittäjä saa keskimäärin 680 euroa YEL-eläkettä kuussa. Työeläkeotteiden postitus on alkanut. Noin kolme miljoonaa vuotiasta pal kansaa jaa ja yrittäjää saa postissa kotiin oman työeläkeotteensa tämän vuoden lop puun mennessä. Postituksen ulkopuo lelle jää vät ainoastaan henkilöt, jotka ovat työs ken nelleet koko uransa kunnan, kir kon tai val tion tehtävissä. Yksityispuolella työs ken nelleet saavat otteen tästä lähtien joka vuosi. Ihmiset tuntevat huonosti oman eläketurvansa. Toisaalta haluamme osoittaa ihmisil le, mihin työeläkemaksut menevät ja mitä sil lä saa, kertoo johtaja Riitta Korpiluoma Elä keturvakeskuksesta. Suomalainen saa keskimäärin 1151 euroa eläkettä kuussa. Vapaaehtoinen eläkevakuutus on tarkoitettu täydentämään lakisääteistä eläketurvaa. Esimerkiksi lyhyet työsuhteet, pitkään jatku nut opiskelu, kotiäitinä tai hoitovapaalla olo sekä pitkät työttömyysjaksot voivat jättää eläketurvaan aukkoja. Näitä aukkoja on mahdollista paikata vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. Se voi olla ratkaisu myös sil loin, jos eläkkeelle on tarkoitus siirtyä en nen varsinaista eläkeikää esimerkiksi puo lison kanssa samanaikaisesti. Monessa taloudessa säästetään vain toisel le eläkevakuutusta, mutta perheen kokonaisuutta ei ole useinkaan suunniteltu loppuun asti. Tässäkin asiassa Finlandia haluaa olla auttamassa asiakkaitaan tarjoamalla maksuttoman kokonaiskartoituksen, jossa käydään läpi koko perheen tilanne. Näin toimimalla sijoitusneuvoja saa riittävän pohjatiedon onnistuneen sijoitus- ja sääs tösuunnitelman tekemiseksi. Harkittaessa yksilöllisen eläkevakuutuksen ot ta- mista pitää lähteä liikkeelle omista tarpeista ja tavoitteista, niin kuin sijoittamisessa yleensä: mitä tavoitteita minulla on, mikä on minun henkilökohtainen tilanteeni. Nyt pos titettavasta työeläkeotteesta selviää, paljonko aikanaan saisi työsuhteisiin pe rus tuvaa eläkettä. Se antaa jonkinlaisen pe rustan, mutta moni tarvitsee sen lisäksi muuta kin tulonlähdettä kun työelämän tu lot lakkaavat. Yritysten työntekijöiden sitouttaminen kiihtyy Kiihtyvä työvoimapula osaavista tekijöistä on herättänyt monet yritykset varautumaan pahimman sijasta parempaan, eli sii hen että työntekijät pysyvät yrityksessä myös tulevina vuosina. Vapaaehtoinen elä ke vakuu tus onkin siihen hyvä ja yrityk sel le myös edullinen keino. Ennen kaik kea se koe taan myös työntekijöiden puo lel la erittäin positiivisena asiana. Finlandian sijoitusneuvojat palvelevat ammattitaidolla, olipa kyse sitten perheen säästö- ja sijoitusratkaisujen kokonaiskartoituksista tai yrityksen sitouttamisratkaisuista. Ota yhteyttä ja kysy lisää! 50 vuotta täyttäneet saavat otteessaan lisäk si arvion tulevan vanhuuseläkkeensä suu ruu desta. Korpiluoman mukaan ihmis iä halutaan kannustaa jatkamaan töissä aiem paa pidempään, joten porkkanana ottees sa on laskettu eläkkeen suuruus, jos se alkaa 63, 65 tai 68 vuoden iässä. Täydennystä lakisääteiseen turvaan vapaa ehtoisella eläkevakuutuksella Oheisesta taulukosta näet millaisen lisäpotin sai sit, jos laittaisit esimerkiksi tänä ja ensi vuonna 2000 euron ylimääräisen panostuksen eläkepäiviäsi varten. Esimerkki on rahastosijoi tuksesta 12 %:n vuosittaisella tuotto-oletuksella. Tuotto-odotus ei ole tae tulevasta. 1

2 FINLANDIA KIINNOSTI SIJOITUS MESSUILLA Finlandia Group oli näyttävästi mukana Tampereella 10. kertaa järjestetyillä sijoitusmessuilla. Tampere-talossa 1. huhtikuuta pidetyt messut ovat perinteisesti vuoden mer - kittävin tapahtuma sijoittamisesta ja säästä misestä kiinnostuneille Pirkanmaal la. Kor keatasoisissa seminaareissa päivän kuu mimmat aiheet koskivat talouden suuntauksia vuonna Finlandia Groupin toimitusjohtajan Mika Mannisen ajankohtainen tietoisku käsitteli mm. pääomaturvattuja sijoitusratkaisuja ja se keräsi yleisöä sen verran runsaasti että istumapaikat olivat loppua kesken. Finlandian messuständi oli omaa luokkaansa ja se veti runsaasti sijoittamisesta kiinnostunutta väkeä. Sijoitusneuvojat keskus telivat messuyleisön kanssa ja jakoivat am mattilaisten rahanarvoisia vinkkejä si joittamiseen ja säästämiseen. Useat messuvieraat pohtivat päivän mittaan samoja asioita, eli miten saada hyvää tuottoa ilman riskiä ja vieläpä mahdollisimman pienellä vaivalla, kertoo sijoituspäällikkö Petteri Honkonen. Juuri näihin kysymyksiin Finlandian sijoitusammattilaiset tarjoavat markkinoi den par haat ratkaisut, luonnollisesti henkilö - kohtaisella palvelulla viimeisteltynä. Pääoma tur vatut obligaatiot ovatkin oivallinen va lin ta sijoittajalle, joka ei halua hävitä yhtään, jatkaa Honkonen. Sijoituspäällikkö Petteri Honkosen ja sijoitusneuvoja Mikko Hallamaan sijoitusvinkit kiinnostivat Tampere-talossa vieraillutta Anne Salosta, joka on itsekin valmistumassa alalle. Markkinatapahtumia ja -näkemyksiä Olemme poimineet valikoituja arvioita ja näkemyksiä kansainvälisten yhtiöiden (mm. Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Lehman Brothers) ajankohtaisista markkina-analyy seistä taustoit tamaan ja antamaan asiakkaillemme nä - kökulmia nykyiseen markkinatilanteeseen. Vuoden 2008 alkua ovat leimanneet äärimmäi set muutokset. Hintojen voimakas lyhyen aikavälin vaihtelu eli volatiliteetin kasvu kaikissa omaisuusluokissa on tehnyt ajoitus- sekä allokaatiopäätökset haastaviksi. Kriisiytynyt rahoitusmarkkinatilanne on jo johtanut erityisesti pankkisektorin sisäiseen konsolidaatioon (mm. JPMorgan ilmoit tanut ostavansa Bear Stearns in vestointipankin) ja keskuspankkien toimet rahoitusjärjestelmän toimivuuden ja likvi ditee tin turvaamiseksi ovat ennen nä ke mät tömän mittavia keskuspankkirahoituk sen lisäkapasiteetti tarjoaa yli 200 mil jardin $:n rahoitusikkunan myös inves toin ti pankkien käyttöön USA:ssa. Yleisen talousnäkemyksen mukaan Yhdysvallat on jo taantumassa. Tämä vaikuttaa Eu roopan päätalouksien jo hidastuneeseen kehitykseen kuten myös Aasian kehittyneiden talouksien (mm. Japani) näkymiin. Investointipankit näkevät kuitenkin valtion ja keskuspankin toimien (mm. veronalennukset, rahoituskriisin määrätietoiset ratkaisut) antavan perusteet nopeahkollekin toipumiselle jopa 3Q tai 4Q/2008 aikana. Kehittyvät taloudet hyötyvät erityi sesti hyödykkeiden positiivisesta hintakehi tyksestä ja näiden odotetaan jatkavan edel leen voimakkaalla, vaikkakin hiukan aiem paa maltillisemmilla, kasvuprosenttita soilla. Julkaisija Finlandia Group Oy Päätoimittaja Mikko Petäjistö Osoitelähde Finlandia Group Oy:n asiakasrekisteri Ulkoasu Enholm & Co Paino Multiprint Oy Painosmäärä kpl Finlandia Group Oy Hämeenkatu 17 FI Tampere tel fax

3 Sijoittamisen pähkinä nyt luotto- vai osakemarkkinat? Osakemarkkinoiden viimeaikainen las - ku ja yritysten luottomarginaalien nopea nousu ovat luoneet sijoittajalle omaisuusluokka-allokaation välisen haasteen. Morgan Stanleyn analyytikot tarjoavat kolme vaihtoehtoista ske naariota osake- sekä luottomarkkinoi den lähitulevaisuuden kehitykselle pohjana sijoituspäätöksille: 1. Jos luottomarkkinoiden hinnoittelu osoittautuu oikeaksi, osake - markkinoiden odotetaan laskevan vielä noin % nykyisestä arvostus tasos taan. Suosituksena on siirtää painotusta luottomarkkinoille, etenkin investment grade-luokiteltuihin yhtiöihin sekä pankkisektorille, ja vähentää osakemarkkinapainoa. LUOTTOMARKKINAT ei uhka vaan mahdollisuus Historiallisesti luottomarkkinat ovat hin noitelleet tulevan taantuman ennen osa ke markkinoita. Vastaavasti taantuman hel pottaessa osakkeiden arvostukset ovat pa lautuneet en - nen luottomarkkinoita. Finlandia on tammi-maaliskuussa 2008 sopeuttanut tuotetarjontaansa vastaamaan näihin haasteisiin. Osakesijoittamisen haasteet tunnistaen olemme huhtikuun myyntijaksoon valinneet markkinaneutraalin osakestrategian (SALSA), jota tarjotaan joko pääomasuojattu na obligaationa tai uutuutena ns. sijoituswarranttina kummassakin vaihtoehdossa mukaan pääsee jo euron sijoituksella. Kantaaottavana vaihtoehtona tarjoamme Pankki 2012 Obligaatiota, jossa oheisen kuvaajan mukaisesti uskomme pankkien itraxx Europe 5Y (oikea) MSCI World Eurostoxx Banks toipuvan haasteellisesta markkinatilanteesta tar joten yleisen osakemarkkinan ylittävän tuot topotentiaalin; pääomasuojatussa obligaatiossa riski pysyy maltillisena. Lisätietoja: PANKKI 2012 OBLIGAATIO (4V.) Pääomasuojattu, kantaaottava 2. Toisessa skenaariossa luottomarkkina-arvostusten oletetaan olevan vallitsevaan tilanteeseen nähden pessimistisiä. Skenaariossa osakkeiden hintojen odotetaan laskevan maltilliset 5 10 % mahdollisen taan tuman jäädessä lyhyeksi. Sijoitussuo si - tuksena on painottaa luottomarkki noi - ta samanaikaisesti tarkkaillen osakemark kinoiden ostomahdollisuuk sia. 3. Osakemarkkinoiden nykyisen arvostustason oikeellisuus indi koi luottomarkkinoiden kasvanutta tuottopo tentiaalia. Luottomarkkinoiden elpyminen vahvistaa edelleen osakemarkkinoiden sentimenttiä tuoden myös näitä ylöspäin. Morgan Stanleyn sijoitussuositus on edelleen painottaa luottomarkkinoita samalla lisäten painoa myös osakemarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija: Credit Suisse International (luottoluokitukset Aa1 ja AA-) Sijoituskohde: viiden eurooppalaisen pankkiosakkeen (5 eurooppalaista pankkia) tuottoerosta suhteessa Eurostoxx50-indeksiin. Kohde-etuuspankkien alhaiset arvostustasot tarjoavat ajoituksellisesti erinomaisen tilaisuuden sijoitukselle, jossa sijoittaja hyötyy Euroopan pankkisektorin elpymisestä Pääomaturva: 100 % Minimimerkintä: Merkintäpalkkio: 2 % alle merkinnöissä ja sen jälkeen 1 % 3

4 SALSA 2013 OBLIGAATIO Pääomasuojattu, osakemarkkinaneutraali Obligaatioiden jälkimarkkinahintojen kehitys epätyydyttävää 1Q/2008 aikana miksi? Liikkeeseenlaskija: Deutsche Bank AG (luottoluokitukset Aa1 Moody s ja AA S&P s) Sijoituskohde: SALSA -indeksi Deutsche Bankin kehittämä markkinaneutraali osakestrategia, jonka tuotto perustuu eurooppalaisten toimialasektorien trendien hyödyntämiseen SALSAn tuottohistoria 1995 vuodesta alkaen, 5-vuoden obligaatiosijoituksena: Keskituotto 10,29 % p.a. (eräpäivänä 63,15 %) Maksimituotto 13,96 % p.a. (eräpäivänä 92,16 %) Pääomaturva: 100 % Minimimerkintä: Merkintäpalkkio: 2 % alle merkinnöissä ja sen jälkeen 1 % SALSA 2013 SIJOITUSWARRANTTI Pääomasuojaamaton, osakemarkkinaneutraali UUTUUS Markkinakatsauksen yhteydessä on kuvattu sijoitusmarkkinoiden viimeisten kuukausien haasteellisuutta. Pääomasuojatuissa sijoi tusratkaisussa sijoittajan ei tarvitse olla huolissaan sijoituspääoman menettämisestä, mutta kohde-etuuksien kehitys vaikuttaa tuotteiden markkinahintaan. Jokaisen sijoituksen jälkimarkkina-arvoon vaikuttavat kohde-etuuden lisäksi korkotaso ja viime aikoina erityisesti luottomarkkinoiden häiriötilanteen seurauksena liikkeeseenlaskijoiden ns. luottoriskipreemion muuttuminen. Esimerkkinä mm. A+ -luottoluokiteltu erittäin vakavarainen Merrill Lynch on muiden pankkien tavoin kärsinyt pankkien välisestä luottamuspulasta sekä ns. Sub Prime -ongelmista. Merrill Lynchin riskipreemio on noussut vuoden alun 1,35 %:n tasolta noin 2,50 %:n tasolle kun taso vuosi sitten oli noin 0,40 %. Miten edellä kuvattu vaikuttaa obligaatioiden jälkimarkkinahintaan? Karkeasti voidaan laskea, että esimerkiksi alun perin n. 5 vuoden tuotteessa (mm. Finlandian toukokuussa 2007 tarjoama Vuosituotto 2012) liikkeeseenlaskijan riskipreemion muutos 1,32 %:sta 2,80 %:iin vaikuttaa jälkimarkkinahintaan negatiivisesti (2,80% - 1,32%) * 4 = 5,92 %. Vaikutus lyhyellä aikavälillä on siten varsin merkityksekäs ja riippumaton kohde-etuuden kehityksestä. 400 Sijoituswarrantilla vipua sijoittamiseen eurolla liki euron panos markkinoille Warranttisijoitusta ( HUOM! ei pääomaturvaa) voi verrata pankkirahoituksesta maksettaviin korkoihin Historiallinen ( ) keskituotto SALSA- strategialla 10,8 % p.a. Vuonna 2007 tuotto 22,3 % Salsa Sijoituswarranttiin 5-vuotisena tänä aikana olisi tuottanut keskimäärin 258,81 % (29,11 % p.a.) /07 05/07 09/07 12/07 03/08 Merrill Lynch 5y CDS 4

5 Maaliskuun lopun High Lights Markkinaneutraalit strategiat ovat menes tyneet hyvin. Credit Suissen HOLT strate gia on laskenut vuoden alusta -0,85 % ja BNP Paribas n New Frontier -0,23 %. Sa - maan aikaan esim. Eurostoxx 50 osa ke indeks i on laskenut -17,75 %. Optimikasvu 2009 on 2-vuotinen sijoitus, jossa on enää yksi vuosi sijoitusaikaa jäljellä. Viimeaikainen osakemarkkinan myl lerrys ei ole säästänyt ko. tuotteen kehittyvien markkinoiden kohde-etuuksia, mutta tuotteen tähänastinen menestys tarjoaa tuottopotentiaalia kohdemarkkinoiden kään tyessä mahdolliseen nousuun pidä sil mät auki touko-kesäkuun aikana! Bear Stearns -pankki osaksi JPMorgan -konsernia ja liikkeeseenlaskijariskin olennainen muutos Investointipankki Bear Stearns ajautui likviditeettivaikeuksiin maaliskuun puolivälissä. JP Morgan Yhdysvaltain keskuspankin (FED) hyväksymällä tavalla ja myötä vaikutuksella ilmoitti Bear Stearns:in ostamisesta. Yritysoston tullessa lopullisesti hyväksyttyä kaikki Bear Stearns:in velvoit teet, mukaan lukien kaksi Finlandia Groupin myymää obligaatiota, siirtyvät JP Mor gan -konsernin vastuulle. Kyseisten obligaatioiden jälkimarkkinahinnoittelu ei vielä toimi JPMorganin riskimarginaalien tasolla ja siten suosittelemme sijoittajia odottamaan tilanteen selkiytymistä ja näiden arvopapereiden jälkimarkkinahintojen olennaista paranemista kaupan selvittyä lopullisesti. Q1/2008 Talouslukuja Osakkeet Spot Muutos 3 kk Muutos 12 kk Muutos 5 v Eurostoxx ,05-17,2% -12,9% 76,1% S&P ,70-9,9% -6,9% 54,1% Nikkei ,42-17,3% -26,8% 58,5% S&P BRIC ,15-19,8% 11,5% - Korot 3 kk:n EURIBOR 4,73-0,4% 13,1% 99,1% 12 kk:n EURIBOR 4,73 0,4% 16,9% 95,0% 5 v. EUR swap 4,18-8,3% -1,3% 23,1% Luotto itraxx Europe 5Y 113,06 125,6% 363,4% - itraxx Financials Senior 5Y 103,00 127,2% 1246,4% - Valuutta USDEUR 1,57 7,4% 17,4% 43,5% ISKEUR 119,36 30,3% 35,8% 41,4% RUBEUR 36,97 3,1% 6,5% 8,2% Hyödykkeet Öljy (WTI Crude Oil) 101,58 5,8% 54,2% 241,1% Kulta 893,33 7,2% 34,6% 166,7% GSCI Commodities 668,91 9,6% 42,9% 194,2% Kiinteistöt EPRA 1949,56-1,8% -36,1% 104,8% Finlandia onnittelee lämpimästi Sanni Leinosta! Sanni Leinonen kahmi Suomen mestaruuksia Ruotsissa Alppimaajoukkueen Sanni Leinonen voitti ylivoimaisesti supersuurpujottelun alppihiih don SM-kilpailuissa Ruotsin Åressa. Lei no nen vei jo aiemmin samalla viikolla syöksylaskun ja alppiyhdistetyn titte lit. Finlandia Group on ylpeä saadessaan olla mu kana rakentamassa nuoren alppihiih täjälupauksen uraa. Menestyksen salaisuus on olla valmiina tilaisuuden tullen. - Benjamin Disraeli 5

6 SKANDIA FINLANDIA TASAPAINOINEN VARAINHOITO MAALISKUU 2008 SALKUNHOITAJA Markku Kaloniemi yhdessä Glitnir Varainhoidon kanssa alkaen OSUUDEN ARVO EUR RAHASTON TOIMINTA ALKANUT NOTEERAUSVALUUTTA Valuutta EUR VERTAILUINDEKSI HEX-portfolioindeksi 15 % Dow Jones EuroStoxx 25 % MSCI World Equity Index 20 % JP Morgan GBI EMU 20 % MSCI Emerging Markets 10 % JP Morgan Euro MM Deposit 6 Month Index 10 % Salkun neutraalipaino ja vaihteluvälit Osakkeiden painotus vaihtelee % välillä, neutraalipainon ollessa 70 %. Korkojen painotus vaihtelee siten 0 50 % välillä ja käteinen 0 10 % välillä. Sijoituskorin tuotto Periodi Salkku Indeksi Ero 1 kk -4,0 % -2,8 % -1,2 % 6 kk -13,9 % -10,4 % -3,5 % 12 kk -8,6 % -9,5 % 0,9 % 24 kk -2,8 % -3,6 % 0,8 % 36 kk 5,2 % 3,4 % - 60 kk Korin alusta 4,9 % 3.9 % 1.1 % Yli 12 kuukauden tuotot on ilmoitettu annualisoituina tuottoina. Historiallinen tuotto Salkkujen vertailuindeksi muuttui maalis kuun 2008 alusta. Uusi vertailuindeksikori on muu toin sama kuin aikaisemmin, mutta se on muutettu nk. tuotto indekseiksi, jotka huomioi myös osingot. ALLOKAATIO FIM Euro 13.4 % FIM Union 13.0 % FIM Real 9.5 % FIM Vision 9.0 % FIM Likvidi 8.0 % FIM Nordic 7.4 % FIM Fenno 7.1 % FIM Mondo 7.0 % FIM Russia 5.1 % FIM Piano 5.0 % FIM Rohto 4.7 % FIM Tekno 3.8 % FIM China 3.6 % FIM India 2.2 % FIM Brazil 1.2 % /04 03/05 07/05 11/05 03/06 07/06 11/06 03/07 07/07 11/07 SKANDIA FINLANDIA TASAPAINOINEN VARAINHOITO VERTAILUINDEKSI Salkun muutokset 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % % % % 5.25 % % 5.21 % % 4,99 % % Salkku Salkku Salkku OSAKERAHASTOT YHDISTELMÄRAHASTOT KORKORAHASTOT HEDGERAHASTOT KÄTEINEN 03/08 Tiedot ja rajoitukset Kohderahastoista peritään hinnaston mukaiset palkkiot. Vuosittainen hallinnointipalkkio 1,22 %. Neutraalipainon tulee ilmoitettujen rajojen puitteissa olla aina vertailu indeksin mukainen. Rahaston yli- ja alipainotusten rajat määritellään suhteessa neutraali painoon. Eri alueille tehtävät osakesijoitukset ilmoitetaan suhteessa osakkeiden kokonaismäärään. Lyhyeksimyynti, velkavivun käyttö ja johdannaisten käyttö ei ole sallittua. Suurin sallittu ensisijoitus yhteen sijoitusvälineeseen (CIV) on 25 %. Yhteen sijoitusvälineeseen tehty sijoitus ei saa olla yli 10 % sijoitus kohteena olevan rahaston hoidettavissa olevista varoista. Glitnir Varainhoito Oy salkunhoitajana alkaen. Rahaston koko: Skandia Finlandia Tasapainoinen Varainhoito, salkun koko Meur ( ). Tämä raportti ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevasta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoi tustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Finlandia Group Oy, Y-tunnus , on Skandia Life Assurance Company Limited Suomen sivuliikkeen (PL 1129, Helsinki, Bulevardi 2 4 A, Helsinki, Y-tunnus , Skandia Life Assurance Company Limited, Englannissa rekisteröity osakeyhtiö, rekisterinumero pääkonttori: Skandia House, Portland Terrace, Southampton S014 7EJ, UK) asiamiesyritys. 6

7 SKANDIA FINLANDIA OSAKEVARAINHOITO MAALISKUU 2008 SALKUNHOITAJA Markku Kaloniemi yhdessä Glitnir Varainhoidon kanssa alkaen OSUUDEN ARVO EUR RAHASTON TOIMINTA ALKANUT NOTEERAUSVALUUTTA Valuutta EUR VERTAILUINDEKSI HEX-portfolioindeksi 20 % Dow Jones EuroStoxx 20 % MSCI World Equity Index 35 % MSCI Emerging Markets Index 25 % ALLOKAATIO FIM Union 17.1 % FIM Mondo 11.9 % FIM Fenno 10.1 % FIM Likvidi 10.1 % FIM Vision 9.1 % FIM Russia 6.9 % FIM Nordic 6.2 % FIM Rento 5.3 % FIM Tekno 5.1 % FIM Piano 4.0 % FIM China 3.6 % FIM Rohto 3.6 % FIM Emerging Europe 2.5 % FIM India 2.5 % FIM Brazil 2.1 % Salkun neutraalipaino ja vaihteluvälit Osakkeiden painotus vaihtelee % välillä, neutraalipainon ollessa 100 %. Korkojen painotus vaihtelee siten 0 20 % välillä ja käteinen 0 10 % välillä. Sijoituskorin tuotto Periodi Salkku Indeksi Ero 1 kk -6,1 % -4,8 % -1,3 % 6 kk -17,8 % -21,0 % 3,2 % 12 kk -14,5 % -20,0 % 5,5 % 24 kk -6,1 % -9,2 % 3,0 % 36 kk 4,1 % 0,8 % 3,2 % 60 kk 9,6 % 5,8 % 3,8 % Korin alusta 6,3 % 4,2 % 2.1 % Yli 12 kuukauden tuotot on ilmoitettu annualisoituina tuottoina. Historiallinen tuotto /02 05/03 12/03 07/04 02/05 09/05 04/06 11/06 06/07 01/08 SKANDIA FINLANDIA OSAKE VARAINHOITO VERTAILUINDEKSI Salkun muutokset 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % % 6.14 % 4.15 % % 5.94 % 4.09 % % Salkkujen vertailuindeksi muuttui maalis kuun 2008 alusta. Uusi vertailuindeksikori on muu toin sama kuin aikaisemmin, mutta se on muutettu nk. tuotto indekseiksi, jotka huomioi myös osingot. 10,13 % 4.05 % 0 % Salkku Salkku Salkku OSAKERAHASTOT YHDISTELMÄRAHASTOT KORKORAHASTOT HEDGERAHASTOT KÄTEINEN Tiedot ja rajoitukset Kohderahastoista peritään hinnaston mukaiset palkkiot. Vuosittainen hallinnointipalkkio 1,22 %. Neutraalipainon tulee ilmoitettujen rajojen puitteissa olla aina vertailu indeksin mukainen. Rahaston yli- ja alipainotusten rajat määritellään suhteessa neutraali painoon. Eri alueille tehtävät osakesijoitukset ilmoitetaan suhteessa osakkeiden kokonaismäärään. Lyhyeksimyynti, velkavivun käyttö ja johdannaisten käyttö ei ole sallittua. Suurin sallittu ensisijoitus yhteen sijoitusvälineeseen (CIV) on 25 %. Yhteen sijoitusvälineeseen tehty sijoitus ei saa olla yli 10 % sijoitus kohteena olevan rahaston hoidettavissa olevista varoista. Glitnir Varainhoito Oy salkunhoitajana alkaen. Rahaston koko: Skandia Finlandia Osakevarainhoito, salkun koko Meur ( ). Tämä raportti ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevasta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoi tustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Finlandia Group Oy, Y-tunnus , on Skandia Life Assurance Company Limited Suomen sivuliikkeen (PL 1129, Helsinki, Bulevardi 2 4 A, Helsinki, Y-tunnus , Skandia Life Assurance Company Limited, Englannissa rekisteröity osakeyhtiö, rekisterinumero pääkonttori: Skandia House, Portland Terrace, Southampton S014 7EJ, UK) asiamiesyritys. 7

8 SALKUNHOITAJAN (GLITNIR VARAINHOITO) KOMMENTTI Markkinatilanne edelleen epävarma Uskomme talouden ja osakemarkkinoi den epävarmuuden jatkuvan. USA:n talous on mahdollisesti ajautunut jo taantu maan. Heik ko työmarkkinatilanne, asuntomarkki na lama ja luottokriisi eivät ole vielä hel pottamassa. Yritysten tuloskasvu on hi dastunut niin USA:ssa kuin Euroopassakin ja tulosennusteita on tarkistettu alaspäin ja odotettavaa on, että tämä kehitys jatkuu lähiaikoina. Heikko sentimentti ja epävarmuus yleises tä talouskehityksestä painavat osakemarkkinoita. Sijoittajat karttavat nyt riskiä viimeiseen asti, mutta talousnäkymien sel jetessä ja luottokriisin väistyessä osakkeil la on jälleen tilaa nousta runsaasti, sillä osakekurssien laskun myötä yritysten ar vos tustasot ovat keskeisillä markkinoilla erit täin edullisia. Markkinaheilunnan jatkuessa ja osa kekurssien ollessa paineessa, pidämme toistai seksi osakkeet alipainossa ja korot ylipainossa. Länsimarkkinoista suosimme USA:ta sekä Eurooppaa, mutta alipai notamme Japania. Olemme lisänneet defenfensiivisyyttä painottamalla suuriin yhtiöi hin si joittavia rahastoja. Kehittyvis tä mark kinoista suosimme Venäjää, Itä-Eurooppaa ja Brasiliaa. Olemme maaliskuun aikana vä hentäneet sijoituksia Aasiaan sijoitta vis sa osakerahastoissa. Korkosijoituksissa ylipainotamme rahamark kinoiden ohella valtionlainoja. Riskisemmät investment grade -yrityslainat, high yield -lainat ja kehittyvät markkinat -lainat ovat salkussa vahvassa alipainossa. Näihin korkoinstrumentteihin emme vielä tois taiseksi panosta, mutta odotamme niis sä aukeavan hyvän ostotilaisuuden myö hem min tämän vuoden aikana. Raimo Helminen (s. 1964) on suomalaisen, erityisesti tamperelaisen jääkiekon ikoni. Suo men maajoukkueen kaikkien aikojen par haalla pistemiehellä on hallussaan maailman ennätys niin A-maaotteluiden kuin olym piakisojen määrässä. Raipe oli myös ensimmäinen ulkomaalainen pelaaja, joka voit ti Ruotsin Elitserienin pistepörssin vuonna Maestronakin tunnettu keskus hyökkääjä on pelannut SM-liigassa yli 700 ottelua kaikki luonnollisesti Tampereen Ilveksen paidassa. Raimo Helminen ja Finlandia Groupin toimitusjohtaja Mika Manninen luovuttivat lahjashekin Lastenklinikan Kummit Ry:n Kalevi Tuomiselle sekä TAYS:n Lastenklinikan ylilääkärille Anna-Leena Kuuselalle Hakametsän jäähallissa. Raipe tienasi LASTENKLINIKALLE Legendaarinen jääkiekkoilija Raimo Helminen pelasi viimeisen kautensa SM-liigassa, päättäen samalla yli 20 vuotta kestäneen menestyksekkään uransa. Finlandia Group kunnioitti Helmisen upeaa uraa hyväntekeväisyyden merkeissä lahjoittaen Lastenklinikan Kummeille 500 euroa jokaisesta tehopisteestä, jonka hän te ki kuluneella kaudella SM-liigan runkosarjan otteluissa. Raipe kokosikin kauden aikana hienot 21 tehopistettä, joista kertyi yhteensä euron potti Lastenklinikan Kummeille. Raimo Helminen ja Finlandia Groupin toimitusjohtaja Mika Manninen yhdessä luovuttivat lahjashekin Lastenkli ni kan Kummit Ry:lle 4. maaliskuuta pelatun Ilves-Lukko ottelun yhteydessä. Finlandia Group haluaa tukea suomalaista urheilua nyt ja tulevaisuudessa, ja on myös esimerkiksi Tampere Unitedin pääyhteistyökumppani. Urheilu on meille erittäin luonteva sponso rointikohde, meillä on töissä useampikin en tinen aktiiviurheilija, kertoo toimitusjohtaja Mika Manninen. Aivan erityisesti haluamme olla mukana tukemassa nuoria tulevaisuuden lupauksia eri lajeissa, mm. alppihiihdossa sekä esteratsastuksessa. Tampereen lastenklinikka on yksi viidestä yli opistollisesta lastenklinikasta ja siellä apua tarvitaan joka päivä. Lastenklinikan Kummit ry haluaa auttaa pikkupotilaita täällä lähellä. Kummien kautta yrityksille ja yksityishen kilöille löy tyy useita eri ta po ja olla mukana hyvällä asialla. Näin varmistamme, että lap - sem me saavat parasta mahdollis ta hoitoa pie nemmän tai isomman sairauden yllät - täessä, muistuttaa Kalevi Tuominen, Las - tenklinikan Kummit ry:n pu heen johtaja. Asiakaspalvelu

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Raaka-ainemarkkinoilla toimii takaperoisuus väärinpäin (s. 4) SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Ilmainen kuukausi Phoebuksen osuudenomistajille (s. 15) Edullisin maksaakin eniten (s.

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 6. Phoenix... 10. Phoebus... 13. Russian Prosperity Fund Euro... 17. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 6. Phoenix... 10. Phoebus... 13. Russian Prosperity Fund Euro... 17. Rahamarkkinarahasto AAA... $ $ SISÄLLYS ELÄMÄSTÄ JA ENNUSTAMISESTA....... 3 YLI SIITÄ, MISSÄ HEDGE ON MATALIN?... 4 10 ÅR AV EURO(KRIS?)... 16 OMA SALKUN VAIHTOPALVELU. 19 KERRANKIN KUNNON TUTKIMUS!...... 25 MARKKINA, SE OLET SINÄ!

Lisätiedot

VIISAS RAHA. Takaisin kunniaan. KOHTEENA FORD Autonvalmistajan rahoitusbisnes kasvattaa tulosta

VIISAS RAHA. Takaisin kunniaan. KOHTEENA FORD Autonvalmistajan rahoitusbisnes kasvattaa tulosta VIISAS RAHA 1 2015 Lehti suomalaiselle sijoittajalle Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn LISTAT Osakkeet & rahastot s.32 35 KOHTEENA FORD Autonvalmistajan rahoitusbisnes kasvattaa tulosta

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Kuukausikatsaus kesäkuu 2014 6.6.2014 Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Hyviä tilastoja Yhdysvalloista, osin myös Euroopasta Kiinasta hyviä uutisia, talous näyttää stabiloituneen, aktiviteetti nousussa

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI SIJOITTAMINEN

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI SIJOITTAMINEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE SIJOITTAMINEN Syyskuu 2007 KOHTI EUROOPPALAISTA SIJOITUSMALLIA Rahoitusvaateiden markkinatdirektiivi tulee mahdollistamaan

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM FIM SIJOITUSRAHASTOJEN VUOSIKERTOMUS 2013 2 4 6 10 14 17 21 25 29 32 35 39 43 48 51 55 58 62 66 70 74 77 81 85 88 92 97 101 105 109 112 115 118 123 126 191 192 194 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot