Finlandia News. sil loin, jos eläkkeelle on tarkoitus siirtyä en nen varsinaista eläkeikää esimerkiksi puo lison kanssa samanaikaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finlandia News. sil loin, jos eläkkeelle on tarkoitus siirtyä en nen varsinaista eläkeikää esimerkiksi puo lison kanssa samanaikaisesti."

Transkriptio

1 Finlandia News FINLANDIA GROUP OY:N ASIAKASKIRJE 4/2008 Suomalaisten vahdittava eläkkeen kertymistä itse Yrittäjä saa keskimäärin 680 euroa YEL-eläkettä kuussa. Työeläkeotteiden postitus on alkanut. Noin kolme miljoonaa vuotiasta pal kansaa jaa ja yrittäjää saa postissa kotiin oman työeläkeotteensa tämän vuoden lop puun mennessä. Postituksen ulkopuo lelle jää vät ainoastaan henkilöt, jotka ovat työs ken nelleet koko uransa kunnan, kir kon tai val tion tehtävissä. Yksityispuolella työs ken nelleet saavat otteen tästä lähtien joka vuosi. Ihmiset tuntevat huonosti oman eläketurvansa. Toisaalta haluamme osoittaa ihmisil le, mihin työeläkemaksut menevät ja mitä sil lä saa, kertoo johtaja Riitta Korpiluoma Elä keturvakeskuksesta. Suomalainen saa keskimäärin 1151 euroa eläkettä kuussa. Vapaaehtoinen eläkevakuutus on tarkoitettu täydentämään lakisääteistä eläketurvaa. Esimerkiksi lyhyet työsuhteet, pitkään jatku nut opiskelu, kotiäitinä tai hoitovapaalla olo sekä pitkät työttömyysjaksot voivat jättää eläketurvaan aukkoja. Näitä aukkoja on mahdollista paikata vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. Se voi olla ratkaisu myös sil loin, jos eläkkeelle on tarkoitus siirtyä en nen varsinaista eläkeikää esimerkiksi puo lison kanssa samanaikaisesti. Monessa taloudessa säästetään vain toisel le eläkevakuutusta, mutta perheen kokonaisuutta ei ole useinkaan suunniteltu loppuun asti. Tässäkin asiassa Finlandia haluaa olla auttamassa asiakkaitaan tarjoamalla maksuttoman kokonaiskartoituksen, jossa käydään läpi koko perheen tilanne. Näin toimimalla sijoitusneuvoja saa riittävän pohjatiedon onnistuneen sijoitus- ja sääs tösuunnitelman tekemiseksi. Harkittaessa yksilöllisen eläkevakuutuksen ot ta- mista pitää lähteä liikkeelle omista tarpeista ja tavoitteista, niin kuin sijoittamisessa yleensä: mitä tavoitteita minulla on, mikä on minun henkilökohtainen tilanteeni. Nyt pos titettavasta työeläkeotteesta selviää, paljonko aikanaan saisi työsuhteisiin pe rus tuvaa eläkettä. Se antaa jonkinlaisen pe rustan, mutta moni tarvitsee sen lisäksi muuta kin tulonlähdettä kun työelämän tu lot lakkaavat. Yritysten työntekijöiden sitouttaminen kiihtyy Kiihtyvä työvoimapula osaavista tekijöistä on herättänyt monet yritykset varautumaan pahimman sijasta parempaan, eli sii hen että työntekijät pysyvät yrityksessä myös tulevina vuosina. Vapaaehtoinen elä ke vakuu tus onkin siihen hyvä ja yrityk sel le myös edullinen keino. Ennen kaik kea se koe taan myös työntekijöiden puo lel la erittäin positiivisena asiana. Finlandian sijoitusneuvojat palvelevat ammattitaidolla, olipa kyse sitten perheen säästö- ja sijoitusratkaisujen kokonaiskartoituksista tai yrityksen sitouttamisratkaisuista. Ota yhteyttä ja kysy lisää! 50 vuotta täyttäneet saavat otteessaan lisäk si arvion tulevan vanhuuseläkkeensä suu ruu desta. Korpiluoman mukaan ihmis iä halutaan kannustaa jatkamaan töissä aiem paa pidempään, joten porkkanana ottees sa on laskettu eläkkeen suuruus, jos se alkaa 63, 65 tai 68 vuoden iässä. Täydennystä lakisääteiseen turvaan vapaa ehtoisella eläkevakuutuksella Oheisesta taulukosta näet millaisen lisäpotin sai sit, jos laittaisit esimerkiksi tänä ja ensi vuonna 2000 euron ylimääräisen panostuksen eläkepäiviäsi varten. Esimerkki on rahastosijoi tuksesta 12 %:n vuosittaisella tuotto-oletuksella. Tuotto-odotus ei ole tae tulevasta. 1

2 FINLANDIA KIINNOSTI SIJOITUS MESSUILLA Finlandia Group oli näyttävästi mukana Tampereella 10. kertaa järjestetyillä sijoitusmessuilla. Tampere-talossa 1. huhtikuuta pidetyt messut ovat perinteisesti vuoden mer - kittävin tapahtuma sijoittamisesta ja säästä misestä kiinnostuneille Pirkanmaal la. Kor keatasoisissa seminaareissa päivän kuu mimmat aiheet koskivat talouden suuntauksia vuonna Finlandia Groupin toimitusjohtajan Mika Mannisen ajankohtainen tietoisku käsitteli mm. pääomaturvattuja sijoitusratkaisuja ja se keräsi yleisöä sen verran runsaasti että istumapaikat olivat loppua kesken. Finlandian messuständi oli omaa luokkaansa ja se veti runsaasti sijoittamisesta kiinnostunutta väkeä. Sijoitusneuvojat keskus telivat messuyleisön kanssa ja jakoivat am mattilaisten rahanarvoisia vinkkejä si joittamiseen ja säästämiseen. Useat messuvieraat pohtivat päivän mittaan samoja asioita, eli miten saada hyvää tuottoa ilman riskiä ja vieläpä mahdollisimman pienellä vaivalla, kertoo sijoituspäällikkö Petteri Honkonen. Juuri näihin kysymyksiin Finlandian sijoitusammattilaiset tarjoavat markkinoi den par haat ratkaisut, luonnollisesti henkilö - kohtaisella palvelulla viimeisteltynä. Pääoma tur vatut obligaatiot ovatkin oivallinen va lin ta sijoittajalle, joka ei halua hävitä yhtään, jatkaa Honkonen. Sijoituspäällikkö Petteri Honkosen ja sijoitusneuvoja Mikko Hallamaan sijoitusvinkit kiinnostivat Tampere-talossa vieraillutta Anne Salosta, joka on itsekin valmistumassa alalle. Markkinatapahtumia ja -näkemyksiä Olemme poimineet valikoituja arvioita ja näkemyksiä kansainvälisten yhtiöiden (mm. Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Lehman Brothers) ajankohtaisista markkina-analyy seistä taustoit tamaan ja antamaan asiakkaillemme nä - kökulmia nykyiseen markkinatilanteeseen. Vuoden 2008 alkua ovat leimanneet äärimmäi set muutokset. Hintojen voimakas lyhyen aikavälin vaihtelu eli volatiliteetin kasvu kaikissa omaisuusluokissa on tehnyt ajoitus- sekä allokaatiopäätökset haastaviksi. Kriisiytynyt rahoitusmarkkinatilanne on jo johtanut erityisesti pankkisektorin sisäiseen konsolidaatioon (mm. JPMorgan ilmoit tanut ostavansa Bear Stearns in vestointipankin) ja keskuspankkien toimet rahoitusjärjestelmän toimivuuden ja likvi ditee tin turvaamiseksi ovat ennen nä ke mät tömän mittavia keskuspankkirahoituk sen lisäkapasiteetti tarjoaa yli 200 mil jardin $:n rahoitusikkunan myös inves toin ti pankkien käyttöön USA:ssa. Yleisen talousnäkemyksen mukaan Yhdysvallat on jo taantumassa. Tämä vaikuttaa Eu roopan päätalouksien jo hidastuneeseen kehitykseen kuten myös Aasian kehittyneiden talouksien (mm. Japani) näkymiin. Investointipankit näkevät kuitenkin valtion ja keskuspankin toimien (mm. veronalennukset, rahoituskriisin määrätietoiset ratkaisut) antavan perusteet nopeahkollekin toipumiselle jopa 3Q tai 4Q/2008 aikana. Kehittyvät taloudet hyötyvät erityi sesti hyödykkeiden positiivisesta hintakehi tyksestä ja näiden odotetaan jatkavan edel leen voimakkaalla, vaikkakin hiukan aiem paa maltillisemmilla, kasvuprosenttita soilla. Julkaisija Finlandia Group Oy Päätoimittaja Mikko Petäjistö Osoitelähde Finlandia Group Oy:n asiakasrekisteri Ulkoasu Enholm & Co Paino Multiprint Oy Painosmäärä kpl Finlandia Group Oy Hämeenkatu 17 FI Tampere tel fax

3 Sijoittamisen pähkinä nyt luotto- vai osakemarkkinat? Osakemarkkinoiden viimeaikainen las - ku ja yritysten luottomarginaalien nopea nousu ovat luoneet sijoittajalle omaisuusluokka-allokaation välisen haasteen. Morgan Stanleyn analyytikot tarjoavat kolme vaihtoehtoista ske naariota osake- sekä luottomarkkinoi den lähitulevaisuuden kehitykselle pohjana sijoituspäätöksille: 1. Jos luottomarkkinoiden hinnoittelu osoittautuu oikeaksi, osake - markkinoiden odotetaan laskevan vielä noin % nykyisestä arvostus tasos taan. Suosituksena on siirtää painotusta luottomarkkinoille, etenkin investment grade-luokiteltuihin yhtiöihin sekä pankkisektorille, ja vähentää osakemarkkinapainoa. LUOTTOMARKKINAT ei uhka vaan mahdollisuus Historiallisesti luottomarkkinat ovat hin noitelleet tulevan taantuman ennen osa ke markkinoita. Vastaavasti taantuman hel pottaessa osakkeiden arvostukset ovat pa lautuneet en - nen luottomarkkinoita. Finlandia on tammi-maaliskuussa 2008 sopeuttanut tuotetarjontaansa vastaamaan näihin haasteisiin. Osakesijoittamisen haasteet tunnistaen olemme huhtikuun myyntijaksoon valinneet markkinaneutraalin osakestrategian (SALSA), jota tarjotaan joko pääomasuojattu na obligaationa tai uutuutena ns. sijoituswarranttina kummassakin vaihtoehdossa mukaan pääsee jo euron sijoituksella. Kantaaottavana vaihtoehtona tarjoamme Pankki 2012 Obligaatiota, jossa oheisen kuvaajan mukaisesti uskomme pankkien itraxx Europe 5Y (oikea) MSCI World Eurostoxx Banks toipuvan haasteellisesta markkinatilanteesta tar joten yleisen osakemarkkinan ylittävän tuot topotentiaalin; pääomasuojatussa obligaatiossa riski pysyy maltillisena. Lisätietoja: PANKKI 2012 OBLIGAATIO (4V.) Pääomasuojattu, kantaaottava 2. Toisessa skenaariossa luottomarkkina-arvostusten oletetaan olevan vallitsevaan tilanteeseen nähden pessimistisiä. Skenaariossa osakkeiden hintojen odotetaan laskevan maltilliset 5 10 % mahdollisen taan tuman jäädessä lyhyeksi. Sijoitussuo si - tuksena on painottaa luottomarkki noi - ta samanaikaisesti tarkkaillen osakemark kinoiden ostomahdollisuuk sia. 3. Osakemarkkinoiden nykyisen arvostustason oikeellisuus indi koi luottomarkkinoiden kasvanutta tuottopo tentiaalia. Luottomarkkinoiden elpyminen vahvistaa edelleen osakemarkkinoiden sentimenttiä tuoden myös näitä ylöspäin. Morgan Stanleyn sijoitussuositus on edelleen painottaa luottomarkkinoita samalla lisäten painoa myös osakemarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija: Credit Suisse International (luottoluokitukset Aa1 ja AA-) Sijoituskohde: viiden eurooppalaisen pankkiosakkeen (5 eurooppalaista pankkia) tuottoerosta suhteessa Eurostoxx50-indeksiin. Kohde-etuuspankkien alhaiset arvostustasot tarjoavat ajoituksellisesti erinomaisen tilaisuuden sijoitukselle, jossa sijoittaja hyötyy Euroopan pankkisektorin elpymisestä Pääomaturva: 100 % Minimimerkintä: Merkintäpalkkio: 2 % alle merkinnöissä ja sen jälkeen 1 % 3

4 SALSA 2013 OBLIGAATIO Pääomasuojattu, osakemarkkinaneutraali Obligaatioiden jälkimarkkinahintojen kehitys epätyydyttävää 1Q/2008 aikana miksi? Liikkeeseenlaskija: Deutsche Bank AG (luottoluokitukset Aa1 Moody s ja AA S&P s) Sijoituskohde: SALSA -indeksi Deutsche Bankin kehittämä markkinaneutraali osakestrategia, jonka tuotto perustuu eurooppalaisten toimialasektorien trendien hyödyntämiseen SALSAn tuottohistoria 1995 vuodesta alkaen, 5-vuoden obligaatiosijoituksena: Keskituotto 10,29 % p.a. (eräpäivänä 63,15 %) Maksimituotto 13,96 % p.a. (eräpäivänä 92,16 %) Pääomaturva: 100 % Minimimerkintä: Merkintäpalkkio: 2 % alle merkinnöissä ja sen jälkeen 1 % SALSA 2013 SIJOITUSWARRANTTI Pääomasuojaamaton, osakemarkkinaneutraali UUTUUS Markkinakatsauksen yhteydessä on kuvattu sijoitusmarkkinoiden viimeisten kuukausien haasteellisuutta. Pääomasuojatuissa sijoi tusratkaisussa sijoittajan ei tarvitse olla huolissaan sijoituspääoman menettämisestä, mutta kohde-etuuksien kehitys vaikuttaa tuotteiden markkinahintaan. Jokaisen sijoituksen jälkimarkkina-arvoon vaikuttavat kohde-etuuden lisäksi korkotaso ja viime aikoina erityisesti luottomarkkinoiden häiriötilanteen seurauksena liikkeeseenlaskijoiden ns. luottoriskipreemion muuttuminen. Esimerkkinä mm. A+ -luottoluokiteltu erittäin vakavarainen Merrill Lynch on muiden pankkien tavoin kärsinyt pankkien välisestä luottamuspulasta sekä ns. Sub Prime -ongelmista. Merrill Lynchin riskipreemio on noussut vuoden alun 1,35 %:n tasolta noin 2,50 %:n tasolle kun taso vuosi sitten oli noin 0,40 %. Miten edellä kuvattu vaikuttaa obligaatioiden jälkimarkkinahintaan? Karkeasti voidaan laskea, että esimerkiksi alun perin n. 5 vuoden tuotteessa (mm. Finlandian toukokuussa 2007 tarjoama Vuosituotto 2012) liikkeeseenlaskijan riskipreemion muutos 1,32 %:sta 2,80 %:iin vaikuttaa jälkimarkkinahintaan negatiivisesti (2,80% - 1,32%) * 4 = 5,92 %. Vaikutus lyhyellä aikavälillä on siten varsin merkityksekäs ja riippumaton kohde-etuuden kehityksestä. 400 Sijoituswarrantilla vipua sijoittamiseen eurolla liki euron panos markkinoille Warranttisijoitusta ( HUOM! ei pääomaturvaa) voi verrata pankkirahoituksesta maksettaviin korkoihin Historiallinen ( ) keskituotto SALSA- strategialla 10,8 % p.a. Vuonna 2007 tuotto 22,3 % Salsa Sijoituswarranttiin 5-vuotisena tänä aikana olisi tuottanut keskimäärin 258,81 % (29,11 % p.a.) /07 05/07 09/07 12/07 03/08 Merrill Lynch 5y CDS 4

5 Maaliskuun lopun High Lights Markkinaneutraalit strategiat ovat menes tyneet hyvin. Credit Suissen HOLT strate gia on laskenut vuoden alusta -0,85 % ja BNP Paribas n New Frontier -0,23 %. Sa - maan aikaan esim. Eurostoxx 50 osa ke indeks i on laskenut -17,75 %. Optimikasvu 2009 on 2-vuotinen sijoitus, jossa on enää yksi vuosi sijoitusaikaa jäljellä. Viimeaikainen osakemarkkinan myl lerrys ei ole säästänyt ko. tuotteen kehittyvien markkinoiden kohde-etuuksia, mutta tuotteen tähänastinen menestys tarjoaa tuottopotentiaalia kohdemarkkinoiden kään tyessä mahdolliseen nousuun pidä sil mät auki touko-kesäkuun aikana! Bear Stearns -pankki osaksi JPMorgan -konsernia ja liikkeeseenlaskijariskin olennainen muutos Investointipankki Bear Stearns ajautui likviditeettivaikeuksiin maaliskuun puolivälissä. JP Morgan Yhdysvaltain keskuspankin (FED) hyväksymällä tavalla ja myötä vaikutuksella ilmoitti Bear Stearns:in ostamisesta. Yritysoston tullessa lopullisesti hyväksyttyä kaikki Bear Stearns:in velvoit teet, mukaan lukien kaksi Finlandia Groupin myymää obligaatiota, siirtyvät JP Mor gan -konsernin vastuulle. Kyseisten obligaatioiden jälkimarkkinahinnoittelu ei vielä toimi JPMorganin riskimarginaalien tasolla ja siten suosittelemme sijoittajia odottamaan tilanteen selkiytymistä ja näiden arvopapereiden jälkimarkkinahintojen olennaista paranemista kaupan selvittyä lopullisesti. Q1/2008 Talouslukuja Osakkeet Spot Muutos 3 kk Muutos 12 kk Muutos 5 v Eurostoxx ,05-17,2% -12,9% 76,1% S&P ,70-9,9% -6,9% 54,1% Nikkei ,42-17,3% -26,8% 58,5% S&P BRIC ,15-19,8% 11,5% - Korot 3 kk:n EURIBOR 4,73-0,4% 13,1% 99,1% 12 kk:n EURIBOR 4,73 0,4% 16,9% 95,0% 5 v. EUR swap 4,18-8,3% -1,3% 23,1% Luotto itraxx Europe 5Y 113,06 125,6% 363,4% - itraxx Financials Senior 5Y 103,00 127,2% 1246,4% - Valuutta USDEUR 1,57 7,4% 17,4% 43,5% ISKEUR 119,36 30,3% 35,8% 41,4% RUBEUR 36,97 3,1% 6,5% 8,2% Hyödykkeet Öljy (WTI Crude Oil) 101,58 5,8% 54,2% 241,1% Kulta 893,33 7,2% 34,6% 166,7% GSCI Commodities 668,91 9,6% 42,9% 194,2% Kiinteistöt EPRA 1949,56-1,8% -36,1% 104,8% Finlandia onnittelee lämpimästi Sanni Leinosta! Sanni Leinonen kahmi Suomen mestaruuksia Ruotsissa Alppimaajoukkueen Sanni Leinonen voitti ylivoimaisesti supersuurpujottelun alppihiih don SM-kilpailuissa Ruotsin Åressa. Lei no nen vei jo aiemmin samalla viikolla syöksylaskun ja alppiyhdistetyn titte lit. Finlandia Group on ylpeä saadessaan olla mu kana rakentamassa nuoren alppihiih täjälupauksen uraa. Menestyksen salaisuus on olla valmiina tilaisuuden tullen. - Benjamin Disraeli 5

6 SKANDIA FINLANDIA TASAPAINOINEN VARAINHOITO MAALISKUU 2008 SALKUNHOITAJA Markku Kaloniemi yhdessä Glitnir Varainhoidon kanssa alkaen OSUUDEN ARVO EUR RAHASTON TOIMINTA ALKANUT NOTEERAUSVALUUTTA Valuutta EUR VERTAILUINDEKSI HEX-portfolioindeksi 15 % Dow Jones EuroStoxx 25 % MSCI World Equity Index 20 % JP Morgan GBI EMU 20 % MSCI Emerging Markets 10 % JP Morgan Euro MM Deposit 6 Month Index 10 % Salkun neutraalipaino ja vaihteluvälit Osakkeiden painotus vaihtelee % välillä, neutraalipainon ollessa 70 %. Korkojen painotus vaihtelee siten 0 50 % välillä ja käteinen 0 10 % välillä. Sijoituskorin tuotto Periodi Salkku Indeksi Ero 1 kk -4,0 % -2,8 % -1,2 % 6 kk -13,9 % -10,4 % -3,5 % 12 kk -8,6 % -9,5 % 0,9 % 24 kk -2,8 % -3,6 % 0,8 % 36 kk 5,2 % 3,4 % - 60 kk Korin alusta 4,9 % 3.9 % 1.1 % Yli 12 kuukauden tuotot on ilmoitettu annualisoituina tuottoina. Historiallinen tuotto Salkkujen vertailuindeksi muuttui maalis kuun 2008 alusta. Uusi vertailuindeksikori on muu toin sama kuin aikaisemmin, mutta se on muutettu nk. tuotto indekseiksi, jotka huomioi myös osingot. ALLOKAATIO FIM Euro 13.4 % FIM Union 13.0 % FIM Real 9.5 % FIM Vision 9.0 % FIM Likvidi 8.0 % FIM Nordic 7.4 % FIM Fenno 7.1 % FIM Mondo 7.0 % FIM Russia 5.1 % FIM Piano 5.0 % FIM Rohto 4.7 % FIM Tekno 3.8 % FIM China 3.6 % FIM India 2.2 % FIM Brazil 1.2 % /04 03/05 07/05 11/05 03/06 07/06 11/06 03/07 07/07 11/07 SKANDIA FINLANDIA TASAPAINOINEN VARAINHOITO VERTAILUINDEKSI Salkun muutokset 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % % % % 5.25 % % 5.21 % % 4,99 % % Salkku Salkku Salkku OSAKERAHASTOT YHDISTELMÄRAHASTOT KORKORAHASTOT HEDGERAHASTOT KÄTEINEN 03/08 Tiedot ja rajoitukset Kohderahastoista peritään hinnaston mukaiset palkkiot. Vuosittainen hallinnointipalkkio 1,22 %. Neutraalipainon tulee ilmoitettujen rajojen puitteissa olla aina vertailu indeksin mukainen. Rahaston yli- ja alipainotusten rajat määritellään suhteessa neutraali painoon. Eri alueille tehtävät osakesijoitukset ilmoitetaan suhteessa osakkeiden kokonaismäärään. Lyhyeksimyynti, velkavivun käyttö ja johdannaisten käyttö ei ole sallittua. Suurin sallittu ensisijoitus yhteen sijoitusvälineeseen (CIV) on 25 %. Yhteen sijoitusvälineeseen tehty sijoitus ei saa olla yli 10 % sijoitus kohteena olevan rahaston hoidettavissa olevista varoista. Glitnir Varainhoito Oy salkunhoitajana alkaen. Rahaston koko: Skandia Finlandia Tasapainoinen Varainhoito, salkun koko Meur ( ). Tämä raportti ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevasta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoi tustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Finlandia Group Oy, Y-tunnus , on Skandia Life Assurance Company Limited Suomen sivuliikkeen (PL 1129, Helsinki, Bulevardi 2 4 A, Helsinki, Y-tunnus , Skandia Life Assurance Company Limited, Englannissa rekisteröity osakeyhtiö, rekisterinumero pääkonttori: Skandia House, Portland Terrace, Southampton S014 7EJ, UK) asiamiesyritys. 6

7 SKANDIA FINLANDIA OSAKEVARAINHOITO MAALISKUU 2008 SALKUNHOITAJA Markku Kaloniemi yhdessä Glitnir Varainhoidon kanssa alkaen OSUUDEN ARVO EUR RAHASTON TOIMINTA ALKANUT NOTEERAUSVALUUTTA Valuutta EUR VERTAILUINDEKSI HEX-portfolioindeksi 20 % Dow Jones EuroStoxx 20 % MSCI World Equity Index 35 % MSCI Emerging Markets Index 25 % ALLOKAATIO FIM Union 17.1 % FIM Mondo 11.9 % FIM Fenno 10.1 % FIM Likvidi 10.1 % FIM Vision 9.1 % FIM Russia 6.9 % FIM Nordic 6.2 % FIM Rento 5.3 % FIM Tekno 5.1 % FIM Piano 4.0 % FIM China 3.6 % FIM Rohto 3.6 % FIM Emerging Europe 2.5 % FIM India 2.5 % FIM Brazil 2.1 % Salkun neutraalipaino ja vaihteluvälit Osakkeiden painotus vaihtelee % välillä, neutraalipainon ollessa 100 %. Korkojen painotus vaihtelee siten 0 20 % välillä ja käteinen 0 10 % välillä. Sijoituskorin tuotto Periodi Salkku Indeksi Ero 1 kk -6,1 % -4,8 % -1,3 % 6 kk -17,8 % -21,0 % 3,2 % 12 kk -14,5 % -20,0 % 5,5 % 24 kk -6,1 % -9,2 % 3,0 % 36 kk 4,1 % 0,8 % 3,2 % 60 kk 9,6 % 5,8 % 3,8 % Korin alusta 6,3 % 4,2 % 2.1 % Yli 12 kuukauden tuotot on ilmoitettu annualisoituina tuottoina. Historiallinen tuotto /02 05/03 12/03 07/04 02/05 09/05 04/06 11/06 06/07 01/08 SKANDIA FINLANDIA OSAKE VARAINHOITO VERTAILUINDEKSI Salkun muutokset 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % % 6.14 % 4.15 % % 5.94 % 4.09 % % Salkkujen vertailuindeksi muuttui maalis kuun 2008 alusta. Uusi vertailuindeksikori on muu toin sama kuin aikaisemmin, mutta se on muutettu nk. tuotto indekseiksi, jotka huomioi myös osingot. 10,13 % 4.05 % 0 % Salkku Salkku Salkku OSAKERAHASTOT YHDISTELMÄRAHASTOT KORKORAHASTOT HEDGERAHASTOT KÄTEINEN Tiedot ja rajoitukset Kohderahastoista peritään hinnaston mukaiset palkkiot. Vuosittainen hallinnointipalkkio 1,22 %. Neutraalipainon tulee ilmoitettujen rajojen puitteissa olla aina vertailu indeksin mukainen. Rahaston yli- ja alipainotusten rajat määritellään suhteessa neutraali painoon. Eri alueille tehtävät osakesijoitukset ilmoitetaan suhteessa osakkeiden kokonaismäärään. Lyhyeksimyynti, velkavivun käyttö ja johdannaisten käyttö ei ole sallittua. Suurin sallittu ensisijoitus yhteen sijoitusvälineeseen (CIV) on 25 %. Yhteen sijoitusvälineeseen tehty sijoitus ei saa olla yli 10 % sijoitus kohteena olevan rahaston hoidettavissa olevista varoista. Glitnir Varainhoito Oy salkunhoitajana alkaen. Rahaston koko: Skandia Finlandia Osakevarainhoito, salkun koko Meur ( ). Tämä raportti ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevasta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoi tustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Finlandia Group Oy, Y-tunnus , on Skandia Life Assurance Company Limited Suomen sivuliikkeen (PL 1129, Helsinki, Bulevardi 2 4 A, Helsinki, Y-tunnus , Skandia Life Assurance Company Limited, Englannissa rekisteröity osakeyhtiö, rekisterinumero pääkonttori: Skandia House, Portland Terrace, Southampton S014 7EJ, UK) asiamiesyritys. 7

8 SALKUNHOITAJAN (GLITNIR VARAINHOITO) KOMMENTTI Markkinatilanne edelleen epävarma Uskomme talouden ja osakemarkkinoi den epävarmuuden jatkuvan. USA:n talous on mahdollisesti ajautunut jo taantu maan. Heik ko työmarkkinatilanne, asuntomarkki na lama ja luottokriisi eivät ole vielä hel pottamassa. Yritysten tuloskasvu on hi dastunut niin USA:ssa kuin Euroopassakin ja tulosennusteita on tarkistettu alaspäin ja odotettavaa on, että tämä kehitys jatkuu lähiaikoina. Heikko sentimentti ja epävarmuus yleises tä talouskehityksestä painavat osakemarkkinoita. Sijoittajat karttavat nyt riskiä viimeiseen asti, mutta talousnäkymien sel jetessä ja luottokriisin väistyessä osakkeil la on jälleen tilaa nousta runsaasti, sillä osakekurssien laskun myötä yritysten ar vos tustasot ovat keskeisillä markkinoilla erit täin edullisia. Markkinaheilunnan jatkuessa ja osa kekurssien ollessa paineessa, pidämme toistai seksi osakkeet alipainossa ja korot ylipainossa. Länsimarkkinoista suosimme USA:ta sekä Eurooppaa, mutta alipai notamme Japania. Olemme lisänneet defenfensiivisyyttä painottamalla suuriin yhtiöi hin si joittavia rahastoja. Kehittyvis tä mark kinoista suosimme Venäjää, Itä-Eurooppaa ja Brasiliaa. Olemme maaliskuun aikana vä hentäneet sijoituksia Aasiaan sijoitta vis sa osakerahastoissa. Korkosijoituksissa ylipainotamme rahamark kinoiden ohella valtionlainoja. Riskisemmät investment grade -yrityslainat, high yield -lainat ja kehittyvät markkinat -lainat ovat salkussa vahvassa alipainossa. Näihin korkoinstrumentteihin emme vielä tois taiseksi panosta, mutta odotamme niis sä aukeavan hyvän ostotilaisuuden myö hem min tämän vuoden aikana. Raimo Helminen (s. 1964) on suomalaisen, erityisesti tamperelaisen jääkiekon ikoni. Suo men maajoukkueen kaikkien aikojen par haalla pistemiehellä on hallussaan maailman ennätys niin A-maaotteluiden kuin olym piakisojen määrässä. Raipe oli myös ensimmäinen ulkomaalainen pelaaja, joka voit ti Ruotsin Elitserienin pistepörssin vuonna Maestronakin tunnettu keskus hyökkääjä on pelannut SM-liigassa yli 700 ottelua kaikki luonnollisesti Tampereen Ilveksen paidassa. Raimo Helminen ja Finlandia Groupin toimitusjohtaja Mika Manninen luovuttivat lahjashekin Lastenklinikan Kummit Ry:n Kalevi Tuomiselle sekä TAYS:n Lastenklinikan ylilääkärille Anna-Leena Kuuselalle Hakametsän jäähallissa. Raipe tienasi LASTENKLINIKALLE Legendaarinen jääkiekkoilija Raimo Helminen pelasi viimeisen kautensa SM-liigassa, päättäen samalla yli 20 vuotta kestäneen menestyksekkään uransa. Finlandia Group kunnioitti Helmisen upeaa uraa hyväntekeväisyyden merkeissä lahjoittaen Lastenklinikan Kummeille 500 euroa jokaisesta tehopisteestä, jonka hän te ki kuluneella kaudella SM-liigan runkosarjan otteluissa. Raipe kokosikin kauden aikana hienot 21 tehopistettä, joista kertyi yhteensä euron potti Lastenklinikan Kummeille. Raimo Helminen ja Finlandia Groupin toimitusjohtaja Mika Manninen yhdessä luovuttivat lahjashekin Lastenkli ni kan Kummit Ry:lle 4. maaliskuuta pelatun Ilves-Lukko ottelun yhteydessä. Finlandia Group haluaa tukea suomalaista urheilua nyt ja tulevaisuudessa, ja on myös esimerkiksi Tampere Unitedin pääyhteistyökumppani. Urheilu on meille erittäin luonteva sponso rointikohde, meillä on töissä useampikin en tinen aktiiviurheilija, kertoo toimitusjohtaja Mika Manninen. Aivan erityisesti haluamme olla mukana tukemassa nuoria tulevaisuuden lupauksia eri lajeissa, mm. alppihiihdossa sekä esteratsastuksessa. Tampereen lastenklinikka on yksi viidestä yli opistollisesta lastenklinikasta ja siellä apua tarvitaan joka päivä. Lastenklinikan Kummit ry haluaa auttaa pikkupotilaita täällä lähellä. Kummien kautta yrityksille ja yksityishen kilöille löy tyy useita eri ta po ja olla mukana hyvällä asialla. Näin varmistamme, että lap - sem me saavat parasta mahdollis ta hoitoa pie nemmän tai isomman sairauden yllät - täessä, muistuttaa Kalevi Tuominen, Las - tenklinikan Kummit ry:n pu heen johtaja. Asiakaspalvelu

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 23/11/215 VIIKKORAPORTTI 23.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 13.8.2015 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Aasiassa kurssikehitys oli elokuussa hyvin epäyhtenäistä, kun Kaakkois-Aasian maiden pörssit jatkoivat kiihtyvällä vauhdilla laskujaan, eikä kyseisten maiden heikkenevät valuutat auttaneet tilannetta.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Tuomas Virtala, salkunhoitaja Mandatum Omaisuudenhoito Oy Sampo Pankin liiketoiminta-alueet Sampo

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio Danske Bank DDBO FE25 Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio ISIN: XS1417265797 Eurooppa Finanssi EUR Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Marraskuu 2016 Yhdysvaltain talouskasvu piristymässä, presidentinvaalit sotkevat kuvaa Euroopassa ostopäällikköindeksit nousivat, Brexitin vaikutukset jäämässä pelättyä laimeammiksi Yhdysvaltain

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

2014 1 Kuukausikatsaus

2014 1 Kuukausikatsaus 2014 1 Kuukausikatsaus Epävarmuustekijöitä väistyi Joulukuun alussa alkanut osakekurssien lasku jäi tilapäiseksi ja kuun jälkipuoliskolla kurssit toipuivat. Markkinoita tuki mm. se, että kahteen epävarmuustekijään

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Pankkien ja pankkiiriliikkeiden varainhoidon tarkoituksena on tuoda asiakkaan sijoituspäätöksiin ja salkunhoitoon lisäarvoa. Täyden

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Siiri Vehmer 31.8.2016 Runko Käyttötarkoituksista Miksi BULL & BEAR? Muutama esimerkki tuotteen toiminnasta Case Brexit: Ottivatko sijoittajat näkemystä sertifikaattien

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yritysluottokori Tuotto 1/2018

Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Valikoidusti eurooppalaisille yritysluottomarkkinoille Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti 18.8. - 19.9.2008 Comm-PASS II 2013 Obligaatio Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Miksi sijoittaa? Comm-PASS II 2013 Obligaatio ja Sijoituswarrantti Comm-PASS

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä?

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Pääjohtaja Erkki Liikanen Talousvaliokunnan seminaari 17.10.2007 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kolme pääkysymystä rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot