Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009"

Transkriptio

1 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täsmentää ja täydentää työn aikana. Kaavan nimi Linnanpellon osayleiskaava Päiväys Suunnittelun kohde Suunnittelualue Aloite Osayleiskaava laaditaan Linnanpellon alueelle Koillis-Sipoossa. Suunnittelualue käsittää Linnanpellon kyläalueen sekä sitä ympäröiviä maa- ja metsätalousalueita. Kylätaajama sijaitsee Pornaistentien (1494) varrella noin 4 km Nikkilän taajamasta koilliseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2190 ha. Alue sijaitsee Nikkilän koillispuolella. Sijainti ja rajaus on esitetty kansilehdellä. Linnanpellon kylätaajaman osayleiskaavan laatiminen perustuu Sipoon kunnan kaavoitusohjelmaan Lähtötilanne Seutukaava/ Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Voimassa oleva seutukaava on tehty vaiheittain. Viimeinen, täydentävä neljäs vaihekaa-va on vahvistettu Ympäristöministeriö on vahvistanut Itä- Uuden-maan maakuntakaavan Itä Uudenmaan Liitto on aloittanut järjestyksessä toisen vaihemaakuntakaavan laadinnan, jolla täydennetään ja ajantasaistetaan Itä- Uudenmaan maakuntavaltuustossa hyväksyttyä ja ympäristöministeriössä vahvistettavana olevaa kokonaismaakuntakaavaa. Toisen vaihemaakuntakaavan tavoitevuosi on Seutu/maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai asemakaavan alueella. Se on kuitenkin ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleis- tai asemakaavaa. Suurella osalla aluetta on voimassa oikeusvaikutteinen Sipoon kunnan hajaasutusalueiden yleiskaava (vahv ). Osalla aluetta on voimassa oikeusvaikutukseton Linnanpellon kylätaajamakaava (LH ). Kunnanvaltuusto hyväksyi Sipoon yleiskaava 2025:n, jossa suunnittelualue on merkitty pääasiassa kyläalueeksi (AT) ja haja-asutusalueeksi (MTH). Alueella on myös maa-ainesten ottoalue (EO) sekä luonnonsuojelualue (SL). Alueella sijaitsee useita inventoituja muinaismuistokohteita sekä myös tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella ei ole laadittu asemakaavoja. Rakennus- ja toimenpidekielto Suunnittelualueella on voimassa rakennuskielto vuoden 2010 loppuun asti. Muuta Sipoon yleiskaava 2025:ssa on arvioitu asemakaava-alueiden ulkopuolisille alueille noin 4000 asukkaan väestömäärän lisäys vuoteen 2025 mennessä. Linnanpellon kylätaajama-alueella sijaitsee koulu ja siellä on yleinen vesijohtoverkosto. Suunnittelun tar- Tavoitteena on ohjata alueen maankäyttöä laatimalla oikeusvaikutteinen osayleiskaava,

3 3 koitus ja tavoitteet jossa rakennusoikeudet osoitetaan kiinteistökohtaisesti, ottaen huomioon alueen erityispiirteet ja suojelukohteet sekä kehittää alueen kylämaista taajamakuvaa. Rakentamista tullaan ohjaamaan ympäristö ja maisema huomioon ottaen. Uudisrakentaminen sijoitetaan siten, että se täydentää olemassa olevaa rakennuskantaa. Rakentamista ei tule sijoittaa avoimille peltoalueille. Linnanpellon alue on suunnittelutarvealuetta, joten rakentamiseen alueella tarvitaan nykyisin suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa. Linnanpellon osayleiskaavalla helpotetaan yksittäisten lupien käsittelyä. Selvitykset ja vaikutusten arviointi Osayleiskaavan laatiminen perustuu voimassaolevien suunnitelmien ja tavoitteiden lisäksi alueelta laadittaviin selvityksiin. Olemassa oleva aineisto käydään läpi ja lisäselvityksiä tehdään tarpeen mukaan mm.: luonnosta (alueet, joilla maankäytön muutospaineita) maisemasta rakennuskannasta muinaisjäännöksistä. Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvitykset, kasvillisuus ja liito-oravaselvitykset on tehty vuonna Museovirasto on vuonna 2007 tehnyt Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnin sekä Sipoon manneralueen esihistoriallisen ajan ja saariston esihistoriallisen sekä historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnin. Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos valmistui vuonna Muita hyödynnettäviä suunnitelmia ja selvityksiä ovat mm. seuraavat: vuonna 2006 laadittu Pohja-vesiensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisen, Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan liiton loppuraportti. Samana vuonna valmistui tieliikenteen meluselvitys. Vuonna 2008 valmistui Sipoon yleiskaavaa varten tehty Natura-arvio. Sipoon yleiskaavaa varten tehdyt vaikutusten arvioinnit ovat myös käytettävissä. Vuonna 2005 on laadittu Kerava-Nikkilä vyöhykkeen joukkoliikenne- ja maankäyttöselvitys. Vuonna 2003 valmistui Ekologinen verkosto Itä-Uudenmaan liiton alueella. Osayleiskaavatyön yhteydessä selvitetään kaavaratkaisujen vaikutuksia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vaatimusten mukaisesti. Kaavan vaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aiemmin tehdyt selvitykset sekä muut olosuhteet, jotka vaikuttavat selvitystarpeisiin. Tarpeen mukaan voidaan ryhtyä toimiin kaavan haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai lieventämiseksi. Vaikutusten arviointi tehdään osana kaavoitusprosessia. Selvitysten tulee antaa riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida, mitä merkittäviä suoria ja välillisiä vaikutuksia kaavan toteuttamisella voisi olla: ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonarvoihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Osalliset ja muut valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuvat Linnanpellon osayleiskaavan laatimisessa noudatetaan hyvää ja laaja-alaista yhteistyötä eri osapuolien kesken. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai mui-hin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joi-den toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaa-

4 4 van valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mieli-piteensä asiasta (MRL 62 ). Osallisia Linnanpellon osayleiskaavatyön yhteydessä ovat ennen kaikkea alueen asukkaat ja maanomistajat. Muita osallisia ovat alueella työskentelevät, alueella toimivat yritykset ja yhdistykset sekä viranomaiset. Seuraavassa yleispiirteinen luettelo osallisista, joiden oloihin Linnanpellon osayleiskaava saattaa vaikuttaa ja joilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun: Yksityishenkilöt ja kuntalaiset Asukkaat ja maanomistajat Yritykset / yhteisöt Sipoon kunnan vesihuolto Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy Keravan Energia Sibbo Företagare rf - Sipoon Yrittäjät ry Sibbo hembygdsforskningsförening rf Sibbo Lantmannaförening rf Sibbo lokalavdelning av NSP rf Sipoon luonnonsuojelijat ry Sipoon puolesta ry Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Borgby-Hertsby Marthakrets Norra Sibbo ungdomsförening rf NSU Linnanpellon mestästysseura ry Borgby-Hertsby FBK rf Kunnan hallintokunnat Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut Kuntatekniset palvelut Opetus-, sosiaali- ja terveystoimi Pelastustoimi Rakennusvalvonta Vapaa-ajantoimi Ympäristönsuojeluyksikkö Työvaiheet ja alustava aikataulu Viranomaiset Itä-Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Museovirasto Porvoon kaupunki Pornaisten kunta Ratahallintokeskus Uudenmaan tiepiiri Uudenmaan ympäristökeskus / Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Osayleiskaavatyö etenee seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti: 1. Kuulutus osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (joulukuu 2009). 2. Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus (tammikuu 2010).

5 5 Osallistuminen ja vuorovaikutus 3. Viranomaisneuvottelu (helmikuu 2010). 4. Tehdään tarpeelliset lisäselvitykset (tammi-helmikuu 2010) 5. Laaditaan osayleiskaavaluonnos. Luonnoksen vaikutukset arvioidaan (lokajoulukuu 2010). 6. Kaavaluonnos nähtäville, lausunnot ja mielipiteet (joulukuu 2010-helmikuu 2011). 7. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään (maalis-huhtikuu 2011). 8. Laaditaan osayleiskaavaehdotus (touko-heinäkuu 2011). 10. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville, muistutukset ja lausunnot (elo- syyskuu 2011). 11. Saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään (syys-lokakuu 2011). 12. Viranomaisneuvottelu (loka-marraskuu 2011). 13. Kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan (joulukuu 2011). Kaavoitustyötä tehdään läheisessä yhteistyössä osallisten kanssa. Kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan Sipoon kunnan internetsivuilla sekä seuraavissa lehdissä: Sipoon Sanomat ja Borgåbladet. Kaavahankkeesta järjestetään myös yleisötilaisuuksia, joissa keskustellaan kaavan sisällöstä sekä esitellään kaavaluonnoksia ja kaavaan liittyviä selvityksiä. Työn käynnistysvaiheen avointen ovien päivä järjestetään nuorisoseurantalo Viljanilla klo 17:30-19:30. Valmisteluaineisto, kuten kaikki selvitykset ja raportit, ovat esillä kaavoitustyön ajan Kuntalassa. Osayleiskaavan ollessa nähtävillä on osallisilla mahdollisuus esittää mielipiteensä. Osayleiskaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus Linnanpellossa. Vastaavalla tavalla on osallisilla mahdollisuus tuoda näkökohtiaan esille kun osayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarvittavassa laajuudessa kaavoitustyön aikana. Valmistelusta vastaa Kunnanvaltuuston hyväksyttyä kaavan tulee siitä valitusajan jälkeen lainvoimainen. Päätöksestä on mahdollisuus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Lisätietoja osayleiskaavasta antavat maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, / matti.kanerva(at)sipoo.fi, suunnittelija Birgitta Smeds / birgitta.smeds(at)sipoo.fi sekä AIRIX Ympäristö Oy:stä suunnittelupäällikkö Jouko Riipinen / jouko.riipinen (at) airix.fi ja kaavoitusinsinööri Minna Nurmi, / minna.nurmi (at) airix.fi Postiosoite: Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, Sipoo. Käyntiosoite: Kuntala, Iso Kylätie 18, Sipoo (Nikkilä). Mahdolliset mielipiteet tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti Sipoon kunnalle edellä mainittuun osoitteeseen ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus Maankäyttö ja kaavoitus

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Eerikkilän asemakaava

Eerikkilän asemakaava Eerikkilän asemakaava Aluerajaus kunnanhallituksen päätös kaavoituksen aloittamisesta 7.2.2011 41 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.3.-13.4.2011 Luonnos nähtävillä 19.11.-19.12.2012 Ehdotus

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot