Katsaus syysistuntokauteen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus syysistuntokauteen 2012"

Transkriptio

1 EDUSKUNTA Eduskuntatiedotus Katsaus syysistuntokauteen 2012

2 Katsaus syysistuntokauteen 2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 on kooste asioista, joita eduskunnassa on tapahtunut syysistuntokaudella. Katsaukseen on koottu tietoja puhemiehistöstä ja eduskunnan kokoonpanosta, lainsäädäntöasioista, valtion talousarviosta, EU-asioista, selonteoista, tiedonannoista, välikysymyksistä sekä kertomuksista. Katsaus on päivitetty Liitteenä on tilastotietoja valtiopäiväasioista ja täysistuntosuunnitelma viikoille 6 18 /2012. Lisätietoja istuntokauden tapahtumista on internetissä: Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2013! Eduskuntatiedotus Päivystävän tiedottajan p ja (arkisin klo )

3 Puhemiehistö ja eduskunnan kokoonpano Eduskunta kokoontui syysistuntokauden ensimmäiseen istuntoon 5. syyskuuta Puhemiehenä toimi Eero Heinäluoma (sd.), ensimmäisenä varapuhemiehenä Pekka Ravi (kok.) ja toisena varapuhemiehenä Anssi Joutsenlahti (ps.). Syysistuntokaudella aloitti yksi uusi kansanedustaja, Anu Urpalainen (kok.), Kymen vaalipiiristä. Urpalainen tuli eduskuntaan Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajaksi nimitetyn Jyri Häkämiehen sijalle Kesäistunto heinäkuussa Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma kutsui eduskunnan koolle heinäkuussa käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa eduskunnalle Espanjan rahoitusjärjestelmän vakautusohjelmasta ja siihen liittyvästä valtiontakauksesta. Tiedonanto esiteltiin pidetyssä täysistunnossa ja tiedonantoa koskevat äänestykset olivat pidetyssä täysistunnossa. Eduskuntatyö syyskaudella 2012 Syysistuntokaudella 2012 eduskunta piti 61 täysistuntoa. Suullisia kyselytunteja oli 14. Eduskunta hyväksyi syysistuntokaudella 104 hallituksen esitystä. Osasta hyväksytyistä hallituksen esityksistä on tiivistelmä alla. Lainsäädäntötyö Eduskunnalle annettiin syysistuntokaudella 135 hallituksen esitystä, joista hyväksyttiin 104. Osasta hyväksytyistä hallituksen esityksistä on tiivistelmä alla. Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 32/2012 vp - TaVM 11/2012 vp) Uusi sääntely parantaa arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Uudistuksessa nykyinen arvopaperimarkkinalaki jaetaan useammaksi laiksi. Eduskunta teki hallituksen lakiehdotuksiin useita muutoksia, joista merkittävimmät liittyivät perustuslakivaliokunnan esittämiin, erityisesti pörssin toimintaan kohdistuviin muutoksiin. Pörssin päätökset, jotka liittyvät kaupankäynnin keskeyttämiseen, kaupankäynnin lopettamiseen tai kaupankäyntiosapuolen oikeuksien peruuttamiseen, on mahdollista jatkossa saattaa Finanssivalvonnan käsiteltäviksi. Eduskunta selvensi lisäksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain välistä sääntelyä sekä teki muutoksia lakiehdotusten siirtymäsäännöksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 50/ UaVM 12/2012) Eduskunta hyväksyi EU:n ja Etelä-Afrikan välistä kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamista. Sopimus lisää yhteistyötä muun muassa terrorismin, rahanpesun ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi. Ulkoasiainvaliokunta kiinnitti mietinnössään huomiota Afrikan kehitykseen ja talouskasvun mahdollisuuksiin yleisemmin ja piti tärkeänä, että Suomi ja EU kehittävät suhteita Afrikan maihin laaja-alaisesti.

4 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 52/2012 vp - SiVM 3/2012 vp ) Uusi laki mahdollistaa Taiteen edistämiskeskuksen perustamisen. Eduskunta ei pidä suunniteltua alueellisten toimipisteiden määrän vähentämistä perusteltuna ja toteaa, että nykyisilläkin alueellisten taidetoimikuntien sijaintipaikkakunnilla on säilytettävä mahdollisuus sivutoimipisteisiin. Tämän mahdollistava säännös sisällytetään lain nojalla annettavaan asetukseen. Eduskunta korostaa vertaisarvioinnin merkitystä taidekentän kaikissa avustus- ja apuraha-asioissa ja täsmentää, että taideneuvoston jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt henkilö, kun hallituksen esityksessä edellytettiin vain perehtyneisyyttä jompaankumpaan. Lisäksi eduskunta korostaa valtion taidetoimikuntien jaostojen merkitystä erityisesti arvioitaessa uusia esiin nousevia taidealoja ja poikkitaiteellisia taidemuotoja ja produktioita. Eduskunta pitää erittäin tärkeänä jaostojen asettamismahdollisuutta ja mahdollistaa pykälämuutoksella jaostojen asettamisen vastaisuudessakin. Hallituksen esitys laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 57/2012 vp - LaVM 14/2012 vp) Hyvää perintätapaa koskevaa säännöstä täsmennetään muun muassa kieltämällä nimenomaisesti vanhentuneiden saatavien perintä. Lisäksi kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääriä alennetaan ja käyttöön otetaan kolmiportainen asteikko nykyisen kaksiportaisen sijasta. Tavoitteena on varmistaa, että perintäkulut vastaisivat jatkossa paremmin perittävänä olevan saatavan pääoman suuruutta ja perinnästä aiheutuvaa työmäärää. Uutena asiana säädetään kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimenpiteiden enimmäismääristä kuluttajasaatavien perinnässä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 :n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 :n muuttamisesta ja valtion virkamieslain 35 :n 2 momentin kumoamisesta (HE 64/2012 HaVM 19/2012) Lakimuutoksen myötä nykyisistä poliisin eroamisikää koskevista eroamisikäsäännöksistä luovutaan vuoteen 2020 kestävän siirtymäajan jälkeen. Lakimuutoksella poliisit asetetaan samaan asemaan muiden valtion ja kuntien virkamiesten kanssa. Poliisien työuran pidentämiseen liittyvät muutokset toteutetaan porrastetusti siten, että ennen vuotta 1960 syntyneet miehistöön ja alipäällystöön kuuluvat poliisit voivat jäädä joustavasti vanhuuseläkkeelle vuoden iässä ja ennen vuotta 1960 syntyneet päällystöön kuuluvat vuoden iässä. Merkittävä osa ennen vuotta 1960 syntyneistä miehistöön ja alipäällystöön kuuluvista poliiseista on valinnut 58 vuoden ammatillisen erityiseläkeiän. Tällainen valintamahdollisuus on ollut vuoteen 1999 saakka. Vuonna 1960 ja sen jälkeen syntyneillä poliiseilla ei sen sijaan ole erityisiä eroamisikiä, vaan heihin sovelletaan valtion virkamiehiä koskevaa yleistä 68 vuoden eroamisikää. Tähän asti poliisien erityiset eroamisiät ovat perustuneet poliisin hallinnosta annettuun asetukseen. Koska perustuslain 80 :n mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeusaseman perusteista, joihin myös eroamisikä kuuluu, on poliisien eroamisiästä säädettävä asetustasoisen sääntelyn sijasta lain tasolla. Lakimuutokset tulevat voimaan vuoden 2013 alusta. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 68/2012 vp - TaVM 8/2012 vp) Lakimuutoksen avulla valtion erityisrahoitusyhtiön Finnveran riskinottoa voidaan lisätä vientitakuutoiminnassa. Tavanomaisesta poikkeavaa vientitukea voidaan siis antaa hankkeille, jotka arvioidaan kilpailu- tai elinkeinopoliittisesti Suomen kannalta poikkeuksellisen tärkeiksi. Muutoksen jälkeen vientitakuu voidaan myöntää silloinkin, kun vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin liittyvä kaupallinen riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää. Lisäksi vientitakuiden

5 enimmäisvastuuraja korotetaan nykyisestä miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Erityisrahoitusyhtiön johtohenkilöt toimivat jatkossa rikosoikeudellisella virkavastuulla ja vahingonkorvausvastuu määräytyisi heidän osaltaan vahingonkorvauslain mukaisesti. Koska muutoksella tuetaan lähinnä kaikkein suurimpia vientihankkeita, eduskunta haluaa painottaa, että myös pienten ja keskisuurten yritysten vientiponnisteluita olisi tuettava yhtäläisesti. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää pk-yritysten viennin takuujärjestelmän toimivuuden ja siihen liittyvät kehittämistarpeet. Laki tulee voimaan vuoden 2012 lopussa. Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 81/2012 vp - YmVM 5/2012 vp ) Maankäyttö- ja rakennuslain asetuksenantovaltuuksia täsmennetään siten, että maankäyttö- ja rakennuslain nojalla on mahdollista antaa valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksia. Jatkossa Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootaan säännökset sekä ministeriön hallinnolliset määräykset ja suosituksen luonteiset ohjeet. Hallituksen esitys laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 82/2012 vp - YmVM 6/2012 vp) Nykyinen laki rakennustuotteiden hyväksynnästä kumotaan ja korvataan uudella lailla. Uusi laki koskee rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin, kun rakennustuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai rakennustuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. Laki koskee tilanteita, joissa rakennustuotteessa ei edellä mainituilla perusteilla voida käyttää CE-merkintää. EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesta CE-merkinnästä tulee pakollinen pääosalle rakennustuotteista Hallituksen esitys biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi (HE 86/2011 vp - StVM 9/2012 vp) Uuden biopankkilain tarkoituksena on edistää ihmisperäisten näytteiden tutkimuskäyttöä ja turvata yksityisyyden suoja näytteitä käsiteltäessä. Biopankki koostuu ihmisperäisistä solu- ja kudosnäytteistä sekä niihin liitetyistä tiedoista. Biopankin tehtävänä on tutkijoiden ja tutkimusryhmien palveleminen säilyttämällä ja keräämällä näytteitä sekä luovuttamalla niitä biopankkitutkimusta tekeville. Biopankkia koskevat tiedot kerätään julkiseen biopankkirekisteriin. Näytteen antajalla on oikeus saada tieto siitä, mihin tutkimuksiin hänestä otettuja tietoja on käytetty, mistä rekistereistä häntä koskevia tietoja on kerätty ja mitä näytteistä on tutkittu. Hänellä on myös oikeus saada terveydentilaansa koskeva näytteestä määritetty tieto. Lisäksi näytteen antajalla on oikeus peruttaa suostumus ja kieltää näytteen käyttö. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisäveroja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 :n muuttamisesta (HE 89/2012 vp - VaVM 24/2012 vp) Arvonlisäverot nousevat lakimuutoksen jälkeen ensi vuoden alussa. Kaikkia arvonlisäverokantoja nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Yleinen arvonlisäverokanta korotetaan 23 prosentista 24 prosenttiin. Korotusta tehdään myös vakuutusmaksuveroon, jota on peritty yleisen arvonlisäveron suuruisena. Elintarvikkeisiin, rehuihin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta korotetaan 13 prosentista 14 prosenttiin. Kirjoihin, tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saatuihin korvauksiin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin sovellettava

6 verokanta korotetaan 9 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokantojen muutosten on arvioitu lisäävän valtion verotuloja noin 830 miljoonaa euroa vuodessa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2012 HaVM 22/2012) Valtionosuutta koskevan lain muutoksella toteutetaan vuoden 2012 kehyspäätöksen mukainen kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien vähennys, vanhuspalvelulain mukaisiin tehtäviin osoitettu valtion rahoitusosuus, veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvien menetysten kompensointi sekä varhaiskasvatuksen ja lasten päivähoidon siirrosta sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön johtuva lain tekninen muutos. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan osana valtiontalouden tasapainottamistoimia vuonna 2013 yhteensä 125 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon ikääntyneen väestön palveluihin kohdennettu lisäys, valtionosuuden nettomääräinen vähennys on noin 113,3 miljoonaa euroa. Lainmuutoksella valtionosuusprosenttia alennetaan nykyisestä 31,42 prosentista 30,96 prosenttiin. Kuntien omarahoitusosuus vastaavasti kasvaa nykyisestä 68,58 prosentista 69,04 prosenttiin. Muutokset liittyvät talousarvioesityksessä toteutettaviin säästöratkaisuihin. Uuden vanhuspalvelulain toimeenpanoa varten kunnille osoitettava valtionosuus on 54,3 prosenttia, kun se voimassa olevan lain mukaan olisi 50 prosenttia. Kuntien voimavaroja vanhustenhuollon laajentuvien palvelutehtävien hoitamiseen vahvistetaan vuonna 2013 yhteensä 27,3 miljoonalla eurolla. Lakimuutokset liittyvät vuoden 2013 valtion talousarvioesitykseen ja käsitellään sen yhteydessä. Ne tulevat voimaan 1. tammikuuta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 97/2012 vp) täydentämisestä (HE 97/2012 vp, HE 168/2012 vp - SiVM 9/2012 vp) Valtioneuvoston vuosia koskevan valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionosuusindeksi jäädytetään säästösyistä vuodeksi Indeksitarkistusten jäädytys koskee opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa siten, että ulkopuolelle on rajattu vain teatterit, orkesterit ja museot. Eduskunta pitää muutoksia valitettavina niitä koskevien toimintojen ja erityisesti koulutuksen järjestämisen kannalta. Vapaan sivistystyön lain perusta on kansansivistykseen keskittyneen koulutuksellisen tasaarvon edistäminen. Leikkaukset näkyvät myös opiskelijamaksujen korotuksina niin kansalaisopistojen ja kansanopistojen järjestämissä koulutuksissa kuin kesäyliopistojen avoimen yliopistokoulutuksen maksuissa, mikä heikentää etenkin taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia koskevien muutosten osalta eduskunta pitää välttämättömänä, että laki on väliaikainen. Eduskunta tähdentää sitä, että leikkaukset tulee kohdentaa oikeudenmukaisesti ja vaikuttavuudeltaan tehokkaasti. Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta Täydentävän hallituksen esityksen laki on voimassa 31. joulukuuta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 104/2012 vp - MmVM 7/2012 vp) Kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmää muutetaan siten, että torjuntapäätöksen mukaisesta kasvintuhoojien hävittämisestä johtuvia kustannuksia voidaan hakemuksesta korvata toimijalle valtion varoista osaksi tai kokonaan, jos kasvintuotannolle aiheutuneet vahingot olisivat poikkeuksellisen suuret. Korvauksen myöntäminen muuttuu harkinnanvaraiseksi ja valtion korvausvastuuta rajoitetaan huomattavasti nykyisestä. Kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ei ole tällä hetkellä kuitenkaan vielä olemassa riittävästi markkinaehtoisia vakuutusjärjestelyjä. Sen vuoksi korvaussäännösten osalta laki tulee voimaan vuoden siirtymäajan jälkeen

7 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2012 vp - TaVM 9/2012 vp) Kilpailu- ja kuluttajavirastot yhdistetään yhdeksi virastoksi, mutta viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä ei muuteta. Eduskunta toteaa, että uuden viraston hallintotehtävät ja niiden resursointi voidaan järjestää siten, että näihin tehtäviin tarvittaisiin vähemmän henkilöstöä, kuin jos virastot toimisivat erillisinä. Yhteen kootut resurssit parantavat tavoitettavuutta ja palvelukykyä. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tekee selvityksen virastojen yhdistämisen tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n muuttamisesta (HE 111/2012 vp - StVM 21/2012 vp) Jatkossa isällä on oikeus yhteensä 54 arkipäivältä maksettavaan isyysrahaan, joka ei ole siirrettävissä toiselle vanhemmalle. Uusi isyysrahakausi korvaa nykyisen isyysvapaan ja isäkuukauden. Jos isä ei käytä oikeuttaan, se menetetään. Muutoksen myötä perheen käytössä olevat vanhempainpäivärahakaudet pitenevät 12 arkipäivällä, sillä oikeus isyysrahaan ei ole enää sidoksissa vanhempainrahaan. Isyysraha ei myöskään vähennä niiden päivien lukumäärää, joilta vanhemmilla on oikeus vanhempainrahaan. Isyysraha on lapsikohtainen. Uuden lapsen syntyminen perheeseen ei jatkossa enää lakkauta isän oikeutta isyysrahaan edellisen lapsen perusteella. Hallituksen esitys markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 124/2012 vp - LaVM 15/2012 vp) Teollis- ja tekijänoikeusasiat keskitetään markkinaoikeuteen. Jatkossa markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia riita- ja hakemusasioita ensimmäisenä asteena sekä hallinnollisessa menettelyssä käsiteltäviä valitusasioita muutoksenhakuasteena. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittämisen tarkoituksena on vähentää asioiden käsittelyn nykyistä hajaantuneisuutta sekä parantaa asioiden käsittelyn asiantuntemusta ja laatua sekä nopeuttaa menettelyä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 :n muuttamisesta (HE 128/2012 vp - TyVM 5/2012 vp) Siviilipalvelusaika lyhenee 15 vuorokaudella. Uusi siviilipalvelusaika on 347 päivää. Muutoksen jälkeen siviilipalvelusaika on yhtä pitkä kuin samaan aikaan voimaan tuleva uusi pisin varusmiespalvelusaika. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta (HE 129/2012 vp - MmVM 8/2012 vp) Lain tavoitteena on sisällyttää nykyisin voimassa olevaan kalastusvakuutustukijärjestelmään tehdyn EU:n komission päätöksen asettamat reunaehdot tukijärjestelmän soveltumisesta sisämarkkinoille. Komissio hyväksyi tukijärjestelmän jatkamisen sillä edellytyksellä, että tukea maksetaan ainoastaan Suomen rannikon erityisistä olosuhteista aiheutuneiden vahinkojen perusteella. Laissa säädetään mahdollisuudesta maksaa valtion varoista tukea vahinkojen perusteella, jotka ovat aiheutuneet kaupallisen kalastajan pyydyksille, eräille muille kalastusvälineille tai enintään 12 metrin pituisille aluksille Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä. Tuen välittäisivät vakuutuskorvauksen osana vakuutusalan toimijat, jotka hyväksyttäisiin toimimaan kalastusvakuutuslaitoksina. Laissa säädetään kalastusvakuutuslaitoksen tehtävistä sekä viranomaisesta, joka ohjaa ja valvoo tehtävien hoitamista.

8 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 133/2012 vp - TyVM 7/2012) Uusi laki selkeyttää TE-toimistojen ja osin ELY-keskusten järjestämisvastuulla olevia työvoima- ja yrityspalveluja sekä niihin liittyviä tukia ja korvauksia koskeva lainsäädäntö. Työnvälitys on jatkossakin keskeisin palvelu työnhakijoille ja työnantajille. Lisäksi julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan tieto- ja neuvontapalveluita, monipuolisia osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalveluita. Nykyiset työmarkkinatoimenpiteet (työharjoittelu, työelämävalmennus ja työkokeilu) yhdistetään työkokeiluksi, jonka käyttötarkoitusta selkiytetään. Työttömien työllistymistä yrityksiin lisätään muuttamalla palkkatuen myöntämisen edellytyksiä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 138/ UaVM 14/2012) Eduskunta hyväksyi Kroatian EU-jäsenyyden pitämässään istunnossa. Ulkoasiainvaliokunta totesi mietinnössään Kroatian edenneen hyvin jäsenyysedellytysten täyttämisessä. Uudistusten jatkuvuuden ja peruuttamattomuuden varmistamiseksi EU-komissio seuraa kuitenkin erityisesti, että Kroatia täyttää oikeusvaltiokysymyksiin, kuten oikeus- ja syyttäjälaitoksen tehokkuuteen ja korruption toimintaan sekä vähemmistöjen asemaan ja telakkateollisuuden rakennesopeutukseen liittyvät kriteerit. Valiokunta edellytti, että hallitus seuraa aktiivisesti Kroatian liittymisprosessia ja tiedottaa eduskunnalle asiasta säännöllisesti liittymiseen asti. Mikäli kaikki EU-maat hyväksyvät Kroatian liittymisen, siitä tulee 28. EUmaa alkaen. Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä sekä laiksi järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 139/ PuVM 5/2012) Laki saattaa voimaan ja ajantasaistaa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä vuonna 1994 tehdyn tietoturvallisuussopimuksen siten, että turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisessa otetaan huomioon kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain säännökset sekä nykyiset turvallisuusmääräykset. Tietoturvallisuussopimuksilla mahdollistetaan turvallisuusluokitellun tiedon vaihtaminen siten, että tiedon alkuperäinen luovuttaja voi olla varma, että vastaanottaja pitää tiedon salassa ja käsittelee sitä asianmukaisesti. Sopimus muun muassa antaa Suomen elinkeinoelämälle mahdollisuuden saada sellaisia tilauksia tai osallistua sellaisiin hankkeisiin, joiden toteuttaminen edellyttää pääsyä Naton turvallisuusluokiteltuihin tietoihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 145/2012 HaVM 21/2012) Tullin hallintoa koskevan lakimuutoksen myötä nykyisen tullilaitoksen sijasta toimii valtiovarainministeriön alaisena virastona Tulli-niminen yksiportainen viranomainen, jonka toimialueena on koko maa ja jota johtaa pääjohtaja. Tullissa tulee olemaan valtioneuvoston asetuksella säädettäviä ja suoraan pääjohtajan alaisuudessa toimivia yksiköitä. Tullin organisaatio ja yksikköjen tehtävät voivat määräytyä valtakunnallisesti toimintojaon perusteella tai alueellisesti. Tullin tehtäviä ei muuteta, mutta niistä säädetään aiempaa täsmällisemmin. Tullin päätehtäviin kuuluvat myös vastaisuudessa tulliverotuksesta ja tullimenettelystä huolehtiminen, valmiste- ja autoverojen sekä maahantuonnin arvonlisäveron

9 kantaminen sen mukaan kuin verolainsäädännössä säädetään sekä tullirikosten torjunta ja niiden esitutkinta. Lisäksi Tulli huolehtii ulkomaankaupan ja muusta toimialaansa liittyvästä tilastoinnista ja tehtävissään tarvitsemistaan laboratoriotutkimuksista. Lisäksi valtiovarainministeriö voi antaa tullille selvitys-, kokeilu-, seuranta-, suunnittelu- ja muita vastaavia tehtäviä. Tullin hallintoa koskevissa säädöksissä velvoite palveluiden saatavuudesta huolehtimisesta ja kielellisten oikeuksien turvaamisesta ulotetaan Tullin koko toiminnan järjestämiseen. Lakimuutokset tulevat voimaan vuoden 2013 alusta. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 :n muuttamisesta (HE 146/2012 vp - VaVM 31/2012 vp) Lakimuutos rajoittaa elinkeinotoimintaan liittyvien korkojen vähennysoikeutta myös Suomessa. Rajoitukset koskevat ns. etuyhteysyritykseltä välittömästi ja välillisesti otettujen lainojen korkomenoja ja niitä aletaan soveltaa verovuodesta 2014 alkaen. Korkojen vähennysoikeutta on rajoitettu kaikissa Suomen kannalta keskeisissä kilpailijamaissa erityisesti viime vuosina. Uudet säännökset edellyttävät seurantaa ja mahdollisia korjaustoimia saadun tiedon pohjalta. Seurannassa on tärkeä saada tietoa verotuskäytännöstä, koska verosuunnittelun menetelmät voivat muuttua lainmuutoksen myötä. Eduskunta edellyttääkin, että valtiovarainministeriö seuraa lainmuutoksen vaikutuksia yritystoiminnan edellytyksiin. Ministeriön tulee lisäksi yhdessä Verohallinnon kanssa erityisesti seurata lainmuutoksen vaikutuksia etuyhteydessä olevien yritysten pääomarakenteisiin ja velkojen korkojen vähentämisessä tapahtuviin muutoksiin sekä kartoittaa verotuskäytännössä mahdollisesti ilmeneviä uusia verosuunnittelutoimia. Eduskunta edellyttää lisäksi, että valtiovarainministeriö arvioi lain kehittämistarpeita saadun tiedon sekä elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän työn perusteella ja ryhtyy tarvittaviin toimiin lainsäädännön edelleen kehittämiseksi. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yritysten veroasemaan. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta (HE 152/2012 vp - TyVM 6/2012 vp) Työnantajan antamassa selvityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle on vastaisuudessa käytävä ilmi määräaikaisuuden peruste sekä määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta, jos se on sopimusta tehdessä tiedossa. Vuokratyötä tekevän selvityksessä tulee myös ilmetä tieto määräaikaisen sopimuksen taustalla olevasta käyttäjäyrityksen asiakassopimukseen perustuvan tilauksen syy sekä kesto tai arvioitu kesto. Tämä parantaa vuokratyöntekijän mahdollisuutta arvioida työsopimuksensa määräaikaisuuden perustetta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia. Vuokratyön tilaajan on myös pyynnöstä ilmoitettava henkilöstön edustajalle vuokratyön käytön syy. Hallituksen esitys laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 :n kumoamisesta (HE 160/2012 vp - StVM 27/2012 vp) Uusi vanhuspalvelulaki parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaalija terveyspalveluja sekä vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Lakia sovelletaan vanhuuseläkeikäiseen väestöön sekä sellaiseen iäkkääseen henkilöön, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen vuoksi. Iäkkään henkilön palvelujen turvaaminen edellyttää kattavaa palvelutarpeiden selvittämistä, jossa arvioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi muiden hänen hyvinvointiaan, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve. Hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa. Pitkäaikaishoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun se on

10 lääketieteellisesti perusteltua tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Laissa säädetään myös kunnan velvollisuudesta turvata iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys. Hallituksen esitys laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 161/2012 vp - YmVM 8/2012 vp) Nykyinen laki rakennuksen energiatodistuksesta kumotaan ja säädetään uusi samanniminen laki. Uudella lailla pannaan täytäntöön osittain uudelleenlaadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta. Rakennusten energiatodistusten avulla on tarkoitus parantaa eri rakennusten energiatehokkuuden vertailtavuutta uudisrakentamisen, myynnin ja vuokrauksen yhteydessä sekä muulloinkin tietyissä rakennuksissa, joissa käy yleisöä. Jatkossa energiatodistus tarvitaan myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa. Energialuokitus tulee ilmoittaa myös myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 :n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 :n muuttamisesta (HE 167/2012 vp - VaVM 34/2012 vp) Talletuspankeilta kerätään väliaikaisen pankkiveromuutoksen perusteella pankkiveroa valtiolle verovuosilta Veron suuruus perustuu talletuspankin vakavaraisuuslaskennan mukaisten riskipainotettujen erien määrään edeltävän kalenterivuoden lopussa. Laki on määräaikainen, eikä se ole voimassa yhtä aikaa mahdollisesti voimaan tulevan kriisinhallintaa koskevan direktiivin mukaisen sääntelyn kanssa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina (HE 175/2012 vp - VaVM 35/2012 vp) Laki mahdollistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykset vuosina Lisävähennykseen ovat oikeutettuja osakeyhtiöt ja osuuskunnat työntekijöilleen maksamiensa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen perusteella. Elinkeinotoiminnan tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä on 100 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin kohdistuvista palkoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on euroa ja alaraja euroa. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa esityksen vaikutuksia sekä ehdotetun väliaikaisen kasvukannustimen toimivuutta ja vaikuttavuutta käytännössä. Hallituksen tulee arvioida lain jatkokehitystarpeita saamansa tiedon perusteella ja tehdä tarvittaessa esityksen tavoitteiden kannalta tarpeelliseksi osoittautuvat muutosehdotukset. Laki tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Lakia sovelletaan verovuosilta toimitettavissa verotuksissa. Lakialoite laiksi eduskuntaryhmistä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta (LA 64/2012 vp - PeVM 11/2012 vp) Uuden lain päätarkoituksena on selkeyttää eduskuntaryhmien oikeudellista asemaa. Eduskuntaryhmät rekisteröidään eduskunnan keskuskanslian pitämään rekisteriin. Rekisteröinnin myötä eduskuntaryhmästä tulee oikeushenkilö, joka voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Laissa säädetään myös, että jokainen kansanedustaja kuuluu johonkin ryhmään ja että jokaisella ryhmällä on laissa määritellyt seikat sisältävät säännöt.

11 Valtion talousarvio 2013 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013 (HE 95/2012 vp - VaVM 39/2012 vp) Valtion talousarvion loppusumma on noin 54,5 mrd. euroa. Budjetin loppusumma kasvoi eduskunnan käsittelyssä 50,9 milj. eurolla. Talousarvio on 7,5 mrd. euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan ottamalla lisää velkaa, jolloin vuoden 2013 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 92 mrd. euroa. Talousarvioesitystä käsiteltiin poikkeuksellisen epävarmassa taloustilanteessa, jossa talous on muun muassa velkakriisin ja heikentyneen suhdannetilanteen sekä väestön ikääntymisen vuoksi erittäin suurten haasteiden edessä. Talousarvioesitys toteuttaa hallitusohjelman ja kehyspäätöksen linjauksia, joiden painopistealueita ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Suurimmat määrärahalisäykset eduskunta teki liikenne- ja viestintäministeriön pääluokkaan. Lisäpanostuksia suunnattiin tiestön kehittämiseen (10 milj. euroa). Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus antaa ensi keväänä valtiovarainvaliokunnalle selvityksen liikennepoliittiseen selontekoon sisältyvän kehittämisohjelman rahoituksen turvaamisesta. Lastensuojeluun edistämiseen lisättiin 3,4 milj. euroa. Lisäksi eduskunta edellytti, että Helsingin Meilahteen rakennettavan uuden lastensairaalan tarvitsema valtion rahoitusosuus otetaan huomioon seuraavassa koskevassa kehyspäätöksessä. Sotainvalidien ja veteraanien kuntoutukseen osoitettiin yhteensä 9 miljoonan euron lisäresurssit. Näin eduskunta halusi kunnioittaa veteraaneja Suomen itsenäisyyden 95- vuotisjuhlan johdosta. Työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan osoitettiin 5,4 milj. euroa mm. yritysten kansainvälistymiseen, matkailun edistämiseen sekä talous- ja velkaneuvonnan lisäämiseen. Muita merkittäviä lisäyksiä olivat panostus oppisopimuskoulutuksen (2 milj. euroa) ja lastentarhanopettajien koulutuksen (1,7 milj. euroa) lisäämiseen, puolustusvoimien kertausharjoitusten lisäämiseen (1 milj. euroa) sekä tuomioistuinten ruuhkien purkamiseen (1 milj. euroa). Myös ympäristöhankkeisiin lisättiin rahoitusta. Metso-ohjelmaan kohdennettiin miljoonan euron ja Itämeren tilan parantamiseen euron lisäys. Siirtoviemärihankkeisiin lisättiin 1,4 miljoonaa euroa ja vesihuoltotöihin 2 miljoonaa euroa. Lisätalousarviot Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 136/2012 vp) täydentämisestä (HE 136/2012 vp, HE 163/2012 vp - VaVM 27/2012 vp) Kolmannessa lisätalousarviossa valtion menojen ja tulojen arvioita tarkennettiin ja suunnattiin lisäpanostuksia lähes 13 milj. euroa etenkin tieto- ja viestintäteknisen alan työllisyyden parantamiseen. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittämiseen suunnattiin 4,1 milj. euroa, josta 2,4 milj. euroa arvioitiin käytettävän pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön perustamisinvestointeihin laitehankintoineen. Tekesin myöntämisvaltuutta korotettiin yhteensä

12 8 milj. eurolla ICT-klusterin äkillisten rakennemuutosten hoitoon. Siitä 6 milj. euroa kohdennettiin pk-yrityksille suunnattuun verkkomyynti- ja markkinointivalmiuksien kehittämistyöhön ja 2 milj. euroa Green ICT ja älykkäät kaupunkiympäristöt - toimenpidekokonaisuuteen. Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota vähennettiin nettomääräisesti 501 milj. eurolla, mikä johtui pääosin verotulojen arvion muuttumisesta. Vuoden 2012 kolmas lisätalousarvioesitys kasvatti valtion nettolainanoton tarvetta 411 milj. eurolla. Valtionvelan määräksi vuoden 2012 lopussa arvioitiin noin 89 mrd. euroa, mikä on noin 45 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtioneuvoston selonteot ja tiedonannot Valtioneuvosto antoi eduskunnalle kolme selontekoa ja yhden tiedonannon: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 2012 (VNS 4/2012 vp) Valtioneuvoston selonteko kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista (VNS 5/2012 vp) Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2012 (VNS 6/2012 vp) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta varten. (VNT 3/2012 vp) Välikysymykset Syysistuntokaudella tehtiin kolme välikysymystä: Ikäihmisten hyvä hoiva, monimuotoiset palvelut ja omaishoito (VK 6/2012 vp) Kuntauudistus ja lähipalveluiden turvaaminen (VK 7/2012 vp) Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen (VK 8/2012 vp) Kertomukset Syysistuntokaudella eduskunnalle annettiin seuraavat kertomukset: Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2011 (K 9/2012 vp) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2011 (K 15/2012 vp) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2011 (K 16/2012 vp) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville (K 17/2012 vp) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 presidentinvaaleissa (18/2012 vp) Ajankohtaiskeskustelut Ajankohtaiskeskusteluja oli yksi, lastensuojelun nykytilan arviointi ja puutteiden korjaaminen (KA 11/2012 vp) EU- asiat Suuren valiokunnan työssä talousaiheet olivat jälleen syksyllä 2012 keskeisellä sijalla. Valiokunta kuuli useita kertoja niin pääministeri Jyrki Kataista kuin valtiovarainministeri Jutta Urpilaista EU:n neuvostoista, joissa talousaiheet olivat toistuvasti esillä. Muun muassa Kreikan

13 ja Espanjan tilanteen sekä muiden talouskriisin hoitoa koskevien päätösten ohella valiokunta sai käsiteltäväkseen myös runsaasti EU:n ja etenkin talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämiseen liittyviä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin ehdotuksia. Valiokunta hyväksyi 13. joulukuuta lausuntonsa pankkiunionista ja EMU:n kehittämisestä. Lausunnossaan valiokunta korostaa muun muassa, että pankkivalvonnan ja kriisinratkaisujärjestelmän tulisi olla talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisessä päähuomion kohteena, koska vain niillä on merkitystä meneillään olevalle talouskriisille. EU-toimielinten alustavasti ehdottamien laajempien ja pysyvien järjestelyjen tekeminen edellyttää suuren valiokunnan mukaan perusteellista julkista käsittelyä, eikä eduskunnan ollut mahdollista tai tarvettakaan ottaa niihin kantaa syksyn 2012 tietojen pohjalta. Talousaiheiden tiimoilta suuressa valiokunnassa myös vieraili EU-politiikan merkittäviä vaikuttajia, kuten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy, talouskomissaari Olli Rehn sekä saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble. Valiokunta järjesti talousaiheisiin, kuten EMU:n kehittämiseen, liittyviä julkisia kuulemisia, jotka lähetettiin myös suorina verkkolähetyksinä. Suuri valiokunta jatkoi myös EU:n monivuotisia rahoituskehyksiä koskevien neuvottelujen käsittelyä. Neuvotteluissa ei päästy lopputulokseen marraskuun 2012 huippukokouksessa, joten ne jatkuvat vuonna Neuvottelutavoitteiden osalta valiokunta hyväksyi rahoituskehyksiä koskevan lausuntonsa perjantaina 16. marraskuuta Valiokunta painotti lausunnossaan, että rahoituskehyksien kokonaistaso on neuvotteluissa keskeisin kysymys Suomen nettomaksuosuuden kannalta. Lausunnossa nostettiin esille myös Suomen maaseudun kehittämisvarojen sekä Pohjois- ja Itä-Suomen erityisrahoituksen turvaaminen. Rahoituskehysten osalta eduskunta myös kävi täysistunnossaan keskustelun, josta suuri valiokunta sai evästystä rahoituskehyksiä koskevan lausuntonsa laatimiseen. Talousaiheiden ja rahoituskehysten käsittelyyn keskittyneet syysistuntokauden 2012 aikana valiokunta käsitteli normaaliin tapaan laajasti eri EU:n neuvostoissa esillä olleita asioita ja tarvittaessa sovitti yhteen Suomen kannan valtioneuvoston ehdottaman kannan sekä eduskunnan erikoisvaliokuntien kantojen pohjalta. Tästä esimerkkinä muun muassa Itämeren kalastuskiintiöitä sekä EU:n ilmastositoumuksiin liittyviä viljelymaan ja laidunmaan raportointia ja laskentaa koskevat neuvottelut. Syksyllä 2012 eduskunta ei lähettänyt EU:n toimielimille yhtään toissijaisuusperiaatteen toteutumista koskevaa perusteltua lausuntoa. Toissijaisuusvalvontaan liittyen Euroopan komissio kuitenkin ilmoitti, että se vetää pois työtaistelutoimia koskevan niin sanotun Monti II-asetusehdotuksen. Suomen eduskunta ja 11 muuta kansallista parlamenttia antoivat ehdotuksesta toissijaisuushuomautuksen toukokuussa Kansallisten parlamenttien huomautukset johtivat ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen mukaiseen ns. keltaisen kortin menettelyyn. Menettelyn mukaan komissio voi pitää, muuttaa tai vetää pois ehdotuksensa. Muut asiat Tutkimus: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Kosteus- ja homevaurioihin liittyvien terveyshaittojen vuosikustannusten arvioidaan olevan 450 miljoonaa euroa. Arvio sisältää oireista, sairauksista, niiden tutkimisesta, työkyvyn menettämisestä ja työtehon sekä tuottavuuden laskusta aiheutuvat kustannukset. Tulokset kävivät ilmi tarkastusvaliokunnan tilaamasta tutkimuksesta, joka käsitteli rakennusten kosteus- ja homeongelmien laajuutta, syitä ja vaikutuksia. Tutkimuksen laati Työterveyslaitoksen tutkijaryhmä.

14 Tutkijoiden arvion mukaan merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kertaluonteiset korjauskustannukset ovat 1,4 miljardia euroa. Tämä on noin 0,4 prosenttia rakennuskannan kokonaisarvosta ja noin kuusi prosenttia vuosittaisen talonrakentamisen arvosta. Kosteusvaurioiden taustalla olevia tyypillisimpiä syitä ovat riskejä sisältävät suunnitteluratkaisut, puutteet työmaan kosteudenhallinnassa, virheet työmaatoteutuksissa, kunnossapidon laiminlyönnit sekä rakenteiden luonnollinen kuluminen tai vaurioituminen elinkaarensa päässä. Erityisesti rakennuksen käyttöiän loppuminen näyttää johtavan sisäilmaongelmiin, joista terveyden kannalta merkittävimpiä osatekijöitä ovat kosteus- ja homevauriot. Tutkimuksessa on esitetty yli 30 kehittämisehdotusta rakennusten kosteus- ja homeongelmien vähentämiseksi. Toimenpide-ehdotukset liittyvät kosteus- ja homevaurioiden ehkäisemiseen, vaurioiden selvittämiseen ja korjaamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä tutkimukseen ja seurantaan. Tarkastusvaliokunta käynnisti tutkimuksen käsittelyn, jonka aikana valiokunta on kuullut noin 60 asiantuntijaa ja pyytänyt kirjallisen selvityksen lähes 80 taholta. Lisäksi avoimen verkkokeskustelun avulla kansalaisilla on ollut mahdollista esittää näkemyksiään valmistuneesta tutkimuksesta sekä kosteus- ja homeongelmien syistä ja tarvittavista parantamistoimista otakantaa.fi-palvelussa. Valiokunta valmistelee asiasta mietinnön, joka tulee eduskunnan täysistunnon päätettäväksi kevätistuntokaudella Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainvaliokunta käsitteli Sahelin ajankohtaista kriisiä, Afrikan kehitysnäkymiä ja niiden vaikutuksia Euroopan turvallisuuteen hallituksen vuoden 2011 toimenpidekertomuksen (K7/2012 UaVM 13/2012) yhteydessä. Valiokunta muistuttaa, että Sahelin alue on pitkään merkittävä kehityspoliittinen haaste ja turvallisuusuhka myös Euroopalle ja korostaa poliittisen ratkaisun ensisijaisuutta Malin kriisissä. Koko Afrikan kehitys on Euroopan turvallisuuspolitiikan etulinjassa uhkakuvien moninaisuuden ja keskinäisriippuvuuden vuoksi. Siksi Afrikan kehityksen tukeminen on Suomen ja EU:n kannalta jatkossa yhä tärkeämpää. Valiokunta katsoo, että Afrikan kehityspotentiaali ja maanosan kehityserot edellyttävät avunantajien kehityspolitiikan uudelleen tarkastelua tulosten parantamiseksi. Tavoitteeksi on otettava vahvemmin kumppanimaiden kansalaisten aktiivisuus ja omistajuus kehityksessä. Valiokunta peräänkuuluttaa alueellisen integraation vahvistamista Afrikan unionin toimintakyvyn kehittämiseksi kriisien hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä. Afrikan kriisinhallinnassa tulisi vahvistaa siviilikriisinhallinnan, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien sekä poliittisen dialogin osuutta. Ulkoasiainvaliokunta korostaa naisten itsemääräämisoikeuden ja tasa-arvon tärkeyttä kehityksen ja turvallisuuden edistämissä. Naisten yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa eikä loukkauksia voida hyväksyä esimerkiksi kulttuuriin tai uskontoon perustuviin tapoihin vedoten. Tulevaisuusvaliokunta Tulevaisuusvaliokunta järjesti Mustat joutsenet -kirjoituskilpailun, jolla etsittiin ajatuksia, näkemyksiä ja visioita siitä, mitkä voisivat olla tapahtumia, tekoja tai asioita - myönteisiä tai kielteisiä jotka muuttaisivat kaiken tai ainakin hyvin paljon. Tulevaisuusvaliokunta piti kokouksen kolmen eteläisen maakuntahallituksen edustajien kanssa. Valiokunta järjesti Uusi oppiminen -esikonferenssin. Kansainvälisten asiain foorumi Kansainvälisten asiain foorumi kokoontui Foorumissa keskusteltiin pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisesta ja pidettiin hyödyllisenä viime keväänä kaikissa pohjoismaiden parlamenteissa yhtä aikaa käytyä täysistuntokeskustelua rajaesteiden poistamisesta. Uudeksi keskustelunaiheeksi ehdotettiin pohjoismaista turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä. Foorumissa keskusteltiin myös arabikevään vaikutuksista ja eduskunnan mahdollisuuksista lisätä ja

15 koordinoida yhteistyötä alueen parlamenttien kanssa demokratiakehityksen vahvistamiseksi. Erityisesti korostettiin Suomen roolia ja asiantuntemusta naisten oikeuksien vahvistamisessa. The 28th IFLA Pre Conference of Library and Research Services for Parliaments Eduskunnan kirjasto järjesti eduskunnan Pikkuparlamentissa maailmanlaajuisen parlamenttikirjastojen ja tietopalvelujen konferenssin. The 28th IFLA Pre Conference of Library and Research Services for Parliaments kokosi Pikkuparlamenttiin 170 osallistujaa, jotka edustivat 73 eri kansallisuutta ja mailman kaikkia mantereita. Konferenssin teemana oli Parliamentary libraries empowering parliaments and citizens. Konferenssi järjestettiin yhdessä kansainvälisen kirjastoalan järjestön IFLAn parlamenttikirjasto- ja tietopalvelujaoston kanssa. Konferenssin isäntänä Eduskunnan kirjasto sai tilaisuuden esitellä Suomen poliittista järjestelmää, suomalaista kirjastoverkkoa ja tiedon avoimuutta.

16 Eduskunta Eduskuntatiedotus VIREILLEPANNUT ASIAT VALTIOPÄIVITTÄIN Hallituksen esitykset (HE) Valtioneuvoston tiedonannot (VNT) Valtioneuvoston selonteot (VNS) Pääministerin ilmoitukset (PI) Lakialoitteet (LA) Toivomusaloitteet (TA) Toimenpidealoitteet (TPA) Talousarvioaloitteet (TAA) Lisätalousarvioaloitteet (LTA) Välikysymykset (VK) Kirjalliset kysymykset (KK) Unioniasiat (U-asiat) E-asiat UTP-asiat Lepäämään jätetty lakiehdotus (LJL) Keskustelualoite (KA) Puhemiesneuvoston ehdotus (PNE) Kertomus (K) Muu asia (M) Istuntoaika (tunteja)

17 Täysistuntosuunnitelma viikoille 6 18/2013 (muutokset mahdollisia) vko 6 ma Täysistunto; puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit. ti 5.2. Vuoden 2013 valtiopäivien avajaiset Täysistunto; ilmoitusasioita ke Täysistunto; pj-asiat. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat. Vuoden 2013 valtiopäivien avajaiset ovat tiistaina juhlajumalanpalveluksen jälkeen. Ekumeeninen jumalanpalvelus alkaa Helsingin tuomiokirkossa klo Iltaohjelmana on valtiopäivien avajaiskonsertti 175 vuotta suomalaista mieskuoromusiikkia Musiikkitalossa klo Eurooppa-neuvosto vko 7 ti Täysistunto; valtiopäivien avauskeskustelu. ke Täysistunto; lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteko kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat.

18 vko 8 ti Täysistunto; pj-asiat. ke Täysistunto; pj-asiat. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat. vko 9 Etyj:n parlamentaarisen yleiskokouksen talvi-istunto Wienissä ti Täysistunto; pj-asiat. ke Täysistunto; pj-asiat. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat. vko 10 ti Täysistunto; pj-asiat. ke Täysistunto; pj-asiat. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat. vko 11 Eduskunta Helsingin kaupungin vieraana keskiviikkona klo 18. ti Täysistunto; pj-asiat. ke Täysistunto; pj-asiat. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat. Eurooppa-neuvosto

19 vko 12 ti Täysistunto; pj-asiat. ke Täysistunto; pj-asiat. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat. IPU:n 128. yleiskokous Quitossa, Ecuadorissa vko 13 Täysistuntoja ei pidetä pääsiäisen alusviikolla. vko 14 ti Täysistunto; pj-asiat. ke Täysistunto; pj-asiat. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat. vko 15 ti Täysistunto; pj-asiat. ke Täysistunto; pj-asiat. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat. vko 16 PN:n puolueryhmä- ja valiokuntakokoukset Tukholmassa Välimeriunionin parlamentaarinen yleiskokous Brysselissä ti Täysistunto; pj-asiat. ke Täysistunto; pj-asiat. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat.

20 vko 17 ti Täysistunto; pj-asiat. ke Täysistunto; pj-asiat. to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat. vko 18 Euroopan neuvoston istunto Strasbourgissa ti Täysistunto; pj-asiat. ke 1.5. Ei täysistuntoa. (Vappu) to Täysistunto; suullinen kyselytunti. pe Täysistunto; pj-asiat.

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 PTK 125/2014 vp 125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 kello 13.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista (HE 215/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 5/2001 vp). Nyt koolla oleva

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille Selvitys 1 (5) VM/1405/03.04.01.00/2012 24.8.2012 Valtioneuvoston oikeuskansleri Selvityspyyntönne 13.8.2012 Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille Valtioneuvoston oikeuskansleri on 13.8.2012 pyytänyt

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

HE 233/2014 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 233/2014 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 233/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta.

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta. HE 75/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta /2014 Laki. maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta /2014 Laki. maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014 27/2014 Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

HE 118/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

HE 118/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia. Kalenterivuotta koskevaa kalastonhoitomaksua korotettaisiin

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Muistio P. Väisänen-Haapanen 14.10.2013 3746/90/2013 Eduskunnan sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen, vapaasta sivistystyöstä

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 211/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että valtion

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioksi 7.10.2016 Yleistä Pääluokan loppusumma 14,6 mrd. euroa,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot