Katsaus syysistuntokauteen 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus syysistuntokauteen 2012"

Transkriptio

1 EDUSKUNTA Eduskuntatiedotus Katsaus syysistuntokauteen 2012

2 Katsaus syysistuntokauteen 2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 on kooste asioista, joita eduskunnassa on tapahtunut syysistuntokaudella. Katsaukseen on koottu tietoja puhemiehistöstä ja eduskunnan kokoonpanosta, lainsäädäntöasioista, valtion talousarviosta, EU-asioista, selonteoista, tiedonannoista, välikysymyksistä sekä kertomuksista. Katsaus on päivitetty Liitteenä on tilastotietoja valtiopäiväasioista ja täysistuntosuunnitelma viikoille 6 18 /2012. Lisätietoja istuntokauden tapahtumista on internetissä: Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2013! Eduskuntatiedotus Päivystävän tiedottajan p ja (arkisin klo )

3 Puhemiehistö ja eduskunnan kokoonpano Eduskunta kokoontui syysistuntokauden ensimmäiseen istuntoon 5. syyskuuta Puhemiehenä toimi Eero Heinäluoma (sd.), ensimmäisenä varapuhemiehenä Pekka Ravi (kok.) ja toisena varapuhemiehenä Anssi Joutsenlahti (ps.). Syysistuntokaudella aloitti yksi uusi kansanedustaja, Anu Urpalainen (kok.), Kymen vaalipiiristä. Urpalainen tuli eduskuntaan Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajaksi nimitetyn Jyri Häkämiehen sijalle Kesäistunto heinäkuussa Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma kutsui eduskunnan koolle heinäkuussa käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa eduskunnalle Espanjan rahoitusjärjestelmän vakautusohjelmasta ja siihen liittyvästä valtiontakauksesta. Tiedonanto esiteltiin pidetyssä täysistunnossa ja tiedonantoa koskevat äänestykset olivat pidetyssä täysistunnossa. Eduskuntatyö syyskaudella 2012 Syysistuntokaudella 2012 eduskunta piti 61 täysistuntoa. Suullisia kyselytunteja oli 14. Eduskunta hyväksyi syysistuntokaudella 104 hallituksen esitystä. Osasta hyväksytyistä hallituksen esityksistä on tiivistelmä alla. Lainsäädäntötyö Eduskunnalle annettiin syysistuntokaudella 135 hallituksen esitystä, joista hyväksyttiin 104. Osasta hyväksytyistä hallituksen esityksistä on tiivistelmä alla. Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 32/2012 vp - TaVM 11/2012 vp) Uusi sääntely parantaa arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Uudistuksessa nykyinen arvopaperimarkkinalaki jaetaan useammaksi laiksi. Eduskunta teki hallituksen lakiehdotuksiin useita muutoksia, joista merkittävimmät liittyivät perustuslakivaliokunnan esittämiin, erityisesti pörssin toimintaan kohdistuviin muutoksiin. Pörssin päätökset, jotka liittyvät kaupankäynnin keskeyttämiseen, kaupankäynnin lopettamiseen tai kaupankäyntiosapuolen oikeuksien peruuttamiseen, on mahdollista jatkossa saattaa Finanssivalvonnan käsiteltäviksi. Eduskunta selvensi lisäksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain välistä sääntelyä sekä teki muutoksia lakiehdotusten siirtymäsäännöksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 50/ UaVM 12/2012) Eduskunta hyväksyi EU:n ja Etelä-Afrikan välistä kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamista. Sopimus lisää yhteistyötä muun muassa terrorismin, rahanpesun ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi. Ulkoasiainvaliokunta kiinnitti mietinnössään huomiota Afrikan kehitykseen ja talouskasvun mahdollisuuksiin yleisemmin ja piti tärkeänä, että Suomi ja EU kehittävät suhteita Afrikan maihin laaja-alaisesti.

4 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 52/2012 vp - SiVM 3/2012 vp ) Uusi laki mahdollistaa Taiteen edistämiskeskuksen perustamisen. Eduskunta ei pidä suunniteltua alueellisten toimipisteiden määrän vähentämistä perusteltuna ja toteaa, että nykyisilläkin alueellisten taidetoimikuntien sijaintipaikkakunnilla on säilytettävä mahdollisuus sivutoimipisteisiin. Tämän mahdollistava säännös sisällytetään lain nojalla annettavaan asetukseen. Eduskunta korostaa vertaisarvioinnin merkitystä taidekentän kaikissa avustus- ja apuraha-asioissa ja täsmentää, että taideneuvoston jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt henkilö, kun hallituksen esityksessä edellytettiin vain perehtyneisyyttä jompaankumpaan. Lisäksi eduskunta korostaa valtion taidetoimikuntien jaostojen merkitystä erityisesti arvioitaessa uusia esiin nousevia taidealoja ja poikkitaiteellisia taidemuotoja ja produktioita. Eduskunta pitää erittäin tärkeänä jaostojen asettamismahdollisuutta ja mahdollistaa pykälämuutoksella jaostojen asettamisen vastaisuudessakin. Hallituksen esitys laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 57/2012 vp - LaVM 14/2012 vp) Hyvää perintätapaa koskevaa säännöstä täsmennetään muun muassa kieltämällä nimenomaisesti vanhentuneiden saatavien perintä. Lisäksi kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääriä alennetaan ja käyttöön otetaan kolmiportainen asteikko nykyisen kaksiportaisen sijasta. Tavoitteena on varmistaa, että perintäkulut vastaisivat jatkossa paremmin perittävänä olevan saatavan pääoman suuruutta ja perinnästä aiheutuvaa työmäärää. Uutena asiana säädetään kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimenpiteiden enimmäismääristä kuluttajasaatavien perinnässä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 :n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 :n muuttamisesta ja valtion virkamieslain 35 :n 2 momentin kumoamisesta (HE 64/2012 HaVM 19/2012) Lakimuutoksen myötä nykyisistä poliisin eroamisikää koskevista eroamisikäsäännöksistä luovutaan vuoteen 2020 kestävän siirtymäajan jälkeen. Lakimuutoksella poliisit asetetaan samaan asemaan muiden valtion ja kuntien virkamiesten kanssa. Poliisien työuran pidentämiseen liittyvät muutokset toteutetaan porrastetusti siten, että ennen vuotta 1960 syntyneet miehistöön ja alipäällystöön kuuluvat poliisit voivat jäädä joustavasti vanhuuseläkkeelle vuoden iässä ja ennen vuotta 1960 syntyneet päällystöön kuuluvat vuoden iässä. Merkittävä osa ennen vuotta 1960 syntyneistä miehistöön ja alipäällystöön kuuluvista poliiseista on valinnut 58 vuoden ammatillisen erityiseläkeiän. Tällainen valintamahdollisuus on ollut vuoteen 1999 saakka. Vuonna 1960 ja sen jälkeen syntyneillä poliiseilla ei sen sijaan ole erityisiä eroamisikiä, vaan heihin sovelletaan valtion virkamiehiä koskevaa yleistä 68 vuoden eroamisikää. Tähän asti poliisien erityiset eroamisiät ovat perustuneet poliisin hallinnosta annettuun asetukseen. Koska perustuslain 80 :n mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeusaseman perusteista, joihin myös eroamisikä kuuluu, on poliisien eroamisiästä säädettävä asetustasoisen sääntelyn sijasta lain tasolla. Lakimuutokset tulevat voimaan vuoden 2013 alusta. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 68/2012 vp - TaVM 8/2012 vp) Lakimuutoksen avulla valtion erityisrahoitusyhtiön Finnveran riskinottoa voidaan lisätä vientitakuutoiminnassa. Tavanomaisesta poikkeavaa vientitukea voidaan siis antaa hankkeille, jotka arvioidaan kilpailu- tai elinkeinopoliittisesti Suomen kannalta poikkeuksellisen tärkeiksi. Muutoksen jälkeen vientitakuu voidaan myöntää silloinkin, kun vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin liittyvä kaupallinen riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää. Lisäksi vientitakuiden

5 enimmäisvastuuraja korotetaan nykyisestä miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Erityisrahoitusyhtiön johtohenkilöt toimivat jatkossa rikosoikeudellisella virkavastuulla ja vahingonkorvausvastuu määräytyisi heidän osaltaan vahingonkorvauslain mukaisesti. Koska muutoksella tuetaan lähinnä kaikkein suurimpia vientihankkeita, eduskunta haluaa painottaa, että myös pienten ja keskisuurten yritysten vientiponnisteluita olisi tuettava yhtäläisesti. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää pk-yritysten viennin takuujärjestelmän toimivuuden ja siihen liittyvät kehittämistarpeet. Laki tulee voimaan vuoden 2012 lopussa. Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 81/2012 vp - YmVM 5/2012 vp ) Maankäyttö- ja rakennuslain asetuksenantovaltuuksia täsmennetään siten, että maankäyttö- ja rakennuslain nojalla on mahdollista antaa valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksia. Jatkossa Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootaan säännökset sekä ministeriön hallinnolliset määräykset ja suosituksen luonteiset ohjeet. Hallituksen esitys laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 82/2012 vp - YmVM 6/2012 vp) Nykyinen laki rakennustuotteiden hyväksynnästä kumotaan ja korvataan uudella lailla. Uusi laki koskee rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin, kun rakennustuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai rakennustuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. Laki koskee tilanteita, joissa rakennustuotteessa ei edellä mainituilla perusteilla voida käyttää CE-merkintää. EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesta CE-merkinnästä tulee pakollinen pääosalle rakennustuotteista Hallituksen esitys biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi (HE 86/2011 vp - StVM 9/2012 vp) Uuden biopankkilain tarkoituksena on edistää ihmisperäisten näytteiden tutkimuskäyttöä ja turvata yksityisyyden suoja näytteitä käsiteltäessä. Biopankki koostuu ihmisperäisistä solu- ja kudosnäytteistä sekä niihin liitetyistä tiedoista. Biopankin tehtävänä on tutkijoiden ja tutkimusryhmien palveleminen säilyttämällä ja keräämällä näytteitä sekä luovuttamalla niitä biopankkitutkimusta tekeville. Biopankkia koskevat tiedot kerätään julkiseen biopankkirekisteriin. Näytteen antajalla on oikeus saada tieto siitä, mihin tutkimuksiin hänestä otettuja tietoja on käytetty, mistä rekistereistä häntä koskevia tietoja on kerätty ja mitä näytteistä on tutkittu. Hänellä on myös oikeus saada terveydentilaansa koskeva näytteestä määritetty tieto. Lisäksi näytteen antajalla on oikeus peruttaa suostumus ja kieltää näytteen käyttö. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisäveroja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 :n muuttamisesta (HE 89/2012 vp - VaVM 24/2012 vp) Arvonlisäverot nousevat lakimuutoksen jälkeen ensi vuoden alussa. Kaikkia arvonlisäverokantoja nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Yleinen arvonlisäverokanta korotetaan 23 prosentista 24 prosenttiin. Korotusta tehdään myös vakuutusmaksuveroon, jota on peritty yleisen arvonlisäveron suuruisena. Elintarvikkeisiin, rehuihin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta korotetaan 13 prosentista 14 prosenttiin. Kirjoihin, tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saatuihin korvauksiin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin sovellettava

6 verokanta korotetaan 9 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokantojen muutosten on arvioitu lisäävän valtion verotuloja noin 830 miljoonaa euroa vuodessa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2012 HaVM 22/2012) Valtionosuutta koskevan lain muutoksella toteutetaan vuoden 2012 kehyspäätöksen mukainen kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien vähennys, vanhuspalvelulain mukaisiin tehtäviin osoitettu valtion rahoitusosuus, veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvien menetysten kompensointi sekä varhaiskasvatuksen ja lasten päivähoidon siirrosta sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön johtuva lain tekninen muutos. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan osana valtiontalouden tasapainottamistoimia vuonna 2013 yhteensä 125 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon ikääntyneen väestön palveluihin kohdennettu lisäys, valtionosuuden nettomääräinen vähennys on noin 113,3 miljoonaa euroa. Lainmuutoksella valtionosuusprosenttia alennetaan nykyisestä 31,42 prosentista 30,96 prosenttiin. Kuntien omarahoitusosuus vastaavasti kasvaa nykyisestä 68,58 prosentista 69,04 prosenttiin. Muutokset liittyvät talousarvioesityksessä toteutettaviin säästöratkaisuihin. Uuden vanhuspalvelulain toimeenpanoa varten kunnille osoitettava valtionosuus on 54,3 prosenttia, kun se voimassa olevan lain mukaan olisi 50 prosenttia. Kuntien voimavaroja vanhustenhuollon laajentuvien palvelutehtävien hoitamiseen vahvistetaan vuonna 2013 yhteensä 27,3 miljoonalla eurolla. Lakimuutokset liittyvät vuoden 2013 valtion talousarvioesitykseen ja käsitellään sen yhteydessä. Ne tulevat voimaan 1. tammikuuta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 97/2012 vp) täydentämisestä (HE 97/2012 vp, HE 168/2012 vp - SiVM 9/2012 vp) Valtioneuvoston vuosia koskevan valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionosuusindeksi jäädytetään säästösyistä vuodeksi Indeksitarkistusten jäädytys koskee opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa siten, että ulkopuolelle on rajattu vain teatterit, orkesterit ja museot. Eduskunta pitää muutoksia valitettavina niitä koskevien toimintojen ja erityisesti koulutuksen järjestämisen kannalta. Vapaan sivistystyön lain perusta on kansansivistykseen keskittyneen koulutuksellisen tasaarvon edistäminen. Leikkaukset näkyvät myös opiskelijamaksujen korotuksina niin kansalaisopistojen ja kansanopistojen järjestämissä koulutuksissa kuin kesäyliopistojen avoimen yliopistokoulutuksen maksuissa, mikä heikentää etenkin taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia koskevien muutosten osalta eduskunta pitää välttämättömänä, että laki on väliaikainen. Eduskunta tähdentää sitä, että leikkaukset tulee kohdentaa oikeudenmukaisesti ja vaikuttavuudeltaan tehokkaasti. Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta Täydentävän hallituksen esityksen laki on voimassa 31. joulukuuta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 104/2012 vp - MmVM 7/2012 vp) Kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmää muutetaan siten, että torjuntapäätöksen mukaisesta kasvintuhoojien hävittämisestä johtuvia kustannuksia voidaan hakemuksesta korvata toimijalle valtion varoista osaksi tai kokonaan, jos kasvintuotannolle aiheutuneet vahingot olisivat poikkeuksellisen suuret. Korvauksen myöntäminen muuttuu harkinnanvaraiseksi ja valtion korvausvastuuta rajoitetaan huomattavasti nykyisestä. Kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ei ole tällä hetkellä kuitenkaan vielä olemassa riittävästi markkinaehtoisia vakuutusjärjestelyjä. Sen vuoksi korvaussäännösten osalta laki tulee voimaan vuoden siirtymäajan jälkeen

7 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2012 vp - TaVM 9/2012 vp) Kilpailu- ja kuluttajavirastot yhdistetään yhdeksi virastoksi, mutta viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä ei muuteta. Eduskunta toteaa, että uuden viraston hallintotehtävät ja niiden resursointi voidaan järjestää siten, että näihin tehtäviin tarvittaisiin vähemmän henkilöstöä, kuin jos virastot toimisivat erillisinä. Yhteen kootut resurssit parantavat tavoitettavuutta ja palvelukykyä. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tekee selvityksen virastojen yhdistämisen tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n muuttamisesta (HE 111/2012 vp - StVM 21/2012 vp) Jatkossa isällä on oikeus yhteensä 54 arkipäivältä maksettavaan isyysrahaan, joka ei ole siirrettävissä toiselle vanhemmalle. Uusi isyysrahakausi korvaa nykyisen isyysvapaan ja isäkuukauden. Jos isä ei käytä oikeuttaan, se menetetään. Muutoksen myötä perheen käytössä olevat vanhempainpäivärahakaudet pitenevät 12 arkipäivällä, sillä oikeus isyysrahaan ei ole enää sidoksissa vanhempainrahaan. Isyysraha ei myöskään vähennä niiden päivien lukumäärää, joilta vanhemmilla on oikeus vanhempainrahaan. Isyysraha on lapsikohtainen. Uuden lapsen syntyminen perheeseen ei jatkossa enää lakkauta isän oikeutta isyysrahaan edellisen lapsen perusteella. Hallituksen esitys markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 124/2012 vp - LaVM 15/2012 vp) Teollis- ja tekijänoikeusasiat keskitetään markkinaoikeuteen. Jatkossa markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia riita- ja hakemusasioita ensimmäisenä asteena sekä hallinnollisessa menettelyssä käsiteltäviä valitusasioita muutoksenhakuasteena. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittämisen tarkoituksena on vähentää asioiden käsittelyn nykyistä hajaantuneisuutta sekä parantaa asioiden käsittelyn asiantuntemusta ja laatua sekä nopeuttaa menettelyä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 :n muuttamisesta (HE 128/2012 vp - TyVM 5/2012 vp) Siviilipalvelusaika lyhenee 15 vuorokaudella. Uusi siviilipalvelusaika on 347 päivää. Muutoksen jälkeen siviilipalvelusaika on yhtä pitkä kuin samaan aikaan voimaan tuleva uusi pisin varusmiespalvelusaika. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta (HE 129/2012 vp - MmVM 8/2012 vp) Lain tavoitteena on sisällyttää nykyisin voimassa olevaan kalastusvakuutustukijärjestelmään tehdyn EU:n komission päätöksen asettamat reunaehdot tukijärjestelmän soveltumisesta sisämarkkinoille. Komissio hyväksyi tukijärjestelmän jatkamisen sillä edellytyksellä, että tukea maksetaan ainoastaan Suomen rannikon erityisistä olosuhteista aiheutuneiden vahinkojen perusteella. Laissa säädetään mahdollisuudesta maksaa valtion varoista tukea vahinkojen perusteella, jotka ovat aiheutuneet kaupallisen kalastajan pyydyksille, eräille muille kalastusvälineille tai enintään 12 metrin pituisille aluksille Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä. Tuen välittäisivät vakuutuskorvauksen osana vakuutusalan toimijat, jotka hyväksyttäisiin toimimaan kalastusvakuutuslaitoksina. Laissa säädetään kalastusvakuutuslaitoksen tehtävistä sekä viranomaisesta, joka ohjaa ja valvoo tehtävien hoitamista.

8 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 133/2012 vp - TyVM 7/2012) Uusi laki selkeyttää TE-toimistojen ja osin ELY-keskusten järjestämisvastuulla olevia työvoima- ja yrityspalveluja sekä niihin liittyviä tukia ja korvauksia koskeva lainsäädäntö. Työnvälitys on jatkossakin keskeisin palvelu työnhakijoille ja työnantajille. Lisäksi julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan tieto- ja neuvontapalveluita, monipuolisia osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalveluita. Nykyiset työmarkkinatoimenpiteet (työharjoittelu, työelämävalmennus ja työkokeilu) yhdistetään työkokeiluksi, jonka käyttötarkoitusta selkiytetään. Työttömien työllistymistä yrityksiin lisätään muuttamalla palkkatuen myöntämisen edellytyksiä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 138/ UaVM 14/2012) Eduskunta hyväksyi Kroatian EU-jäsenyyden pitämässään istunnossa. Ulkoasiainvaliokunta totesi mietinnössään Kroatian edenneen hyvin jäsenyysedellytysten täyttämisessä. Uudistusten jatkuvuuden ja peruuttamattomuuden varmistamiseksi EU-komissio seuraa kuitenkin erityisesti, että Kroatia täyttää oikeusvaltiokysymyksiin, kuten oikeus- ja syyttäjälaitoksen tehokkuuteen ja korruption toimintaan sekä vähemmistöjen asemaan ja telakkateollisuuden rakennesopeutukseen liittyvät kriteerit. Valiokunta edellytti, että hallitus seuraa aktiivisesti Kroatian liittymisprosessia ja tiedottaa eduskunnalle asiasta säännöllisesti liittymiseen asti. Mikäli kaikki EU-maat hyväksyvät Kroatian liittymisen, siitä tulee 28. EUmaa alkaen. Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä sekä laiksi järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 139/ PuVM 5/2012) Laki saattaa voimaan ja ajantasaistaa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä vuonna 1994 tehdyn tietoturvallisuussopimuksen siten, että turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisessa otetaan huomioon kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain säännökset sekä nykyiset turvallisuusmääräykset. Tietoturvallisuussopimuksilla mahdollistetaan turvallisuusluokitellun tiedon vaihtaminen siten, että tiedon alkuperäinen luovuttaja voi olla varma, että vastaanottaja pitää tiedon salassa ja käsittelee sitä asianmukaisesti. Sopimus muun muassa antaa Suomen elinkeinoelämälle mahdollisuuden saada sellaisia tilauksia tai osallistua sellaisiin hankkeisiin, joiden toteuttaminen edellyttää pääsyä Naton turvallisuusluokiteltuihin tietoihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 145/2012 HaVM 21/2012) Tullin hallintoa koskevan lakimuutoksen myötä nykyisen tullilaitoksen sijasta toimii valtiovarainministeriön alaisena virastona Tulli-niminen yksiportainen viranomainen, jonka toimialueena on koko maa ja jota johtaa pääjohtaja. Tullissa tulee olemaan valtioneuvoston asetuksella säädettäviä ja suoraan pääjohtajan alaisuudessa toimivia yksiköitä. Tullin organisaatio ja yksikköjen tehtävät voivat määräytyä valtakunnallisesti toimintojaon perusteella tai alueellisesti. Tullin tehtäviä ei muuteta, mutta niistä säädetään aiempaa täsmällisemmin. Tullin päätehtäviin kuuluvat myös vastaisuudessa tulliverotuksesta ja tullimenettelystä huolehtiminen, valmiste- ja autoverojen sekä maahantuonnin arvonlisäveron

9 kantaminen sen mukaan kuin verolainsäädännössä säädetään sekä tullirikosten torjunta ja niiden esitutkinta. Lisäksi Tulli huolehtii ulkomaankaupan ja muusta toimialaansa liittyvästä tilastoinnista ja tehtävissään tarvitsemistaan laboratoriotutkimuksista. Lisäksi valtiovarainministeriö voi antaa tullille selvitys-, kokeilu-, seuranta-, suunnittelu- ja muita vastaavia tehtäviä. Tullin hallintoa koskevissa säädöksissä velvoite palveluiden saatavuudesta huolehtimisesta ja kielellisten oikeuksien turvaamisesta ulotetaan Tullin koko toiminnan järjestämiseen. Lakimuutokset tulevat voimaan vuoden 2013 alusta. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 :n muuttamisesta (HE 146/2012 vp - VaVM 31/2012 vp) Lakimuutos rajoittaa elinkeinotoimintaan liittyvien korkojen vähennysoikeutta myös Suomessa. Rajoitukset koskevat ns. etuyhteysyritykseltä välittömästi ja välillisesti otettujen lainojen korkomenoja ja niitä aletaan soveltaa verovuodesta 2014 alkaen. Korkojen vähennysoikeutta on rajoitettu kaikissa Suomen kannalta keskeisissä kilpailijamaissa erityisesti viime vuosina. Uudet säännökset edellyttävät seurantaa ja mahdollisia korjaustoimia saadun tiedon pohjalta. Seurannassa on tärkeä saada tietoa verotuskäytännöstä, koska verosuunnittelun menetelmät voivat muuttua lainmuutoksen myötä. Eduskunta edellyttääkin, että valtiovarainministeriö seuraa lainmuutoksen vaikutuksia yritystoiminnan edellytyksiin. Ministeriön tulee lisäksi yhdessä Verohallinnon kanssa erityisesti seurata lainmuutoksen vaikutuksia etuyhteydessä olevien yritysten pääomarakenteisiin ja velkojen korkojen vähentämisessä tapahtuviin muutoksiin sekä kartoittaa verotuskäytännössä mahdollisesti ilmeneviä uusia verosuunnittelutoimia. Eduskunta edellyttää lisäksi, että valtiovarainministeriö arvioi lain kehittämistarpeita saadun tiedon sekä elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän työn perusteella ja ryhtyy tarvittaviin toimiin lainsäädännön edelleen kehittämiseksi. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yritysten veroasemaan. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta (HE 152/2012 vp - TyVM 6/2012 vp) Työnantajan antamassa selvityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle on vastaisuudessa käytävä ilmi määräaikaisuuden peruste sekä määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta, jos se on sopimusta tehdessä tiedossa. Vuokratyötä tekevän selvityksessä tulee myös ilmetä tieto määräaikaisen sopimuksen taustalla olevasta käyttäjäyrityksen asiakassopimukseen perustuvan tilauksen syy sekä kesto tai arvioitu kesto. Tämä parantaa vuokratyöntekijän mahdollisuutta arvioida työsopimuksensa määräaikaisuuden perustetta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia. Vuokratyön tilaajan on myös pyynnöstä ilmoitettava henkilöstön edustajalle vuokratyön käytön syy. Hallituksen esitys laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 :n kumoamisesta (HE 160/2012 vp - StVM 27/2012 vp) Uusi vanhuspalvelulaki parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaalija terveyspalveluja sekä vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Lakia sovelletaan vanhuuseläkeikäiseen väestöön sekä sellaiseen iäkkääseen henkilöön, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen vuoksi. Iäkkään henkilön palvelujen turvaaminen edellyttää kattavaa palvelutarpeiden selvittämistä, jossa arvioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi muiden hänen hyvinvointiaan, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve. Hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa. Pitkäaikaishoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun se on

10 lääketieteellisesti perusteltua tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Laissa säädetään myös kunnan velvollisuudesta turvata iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys. Hallituksen esitys laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 161/2012 vp - YmVM 8/2012 vp) Nykyinen laki rakennuksen energiatodistuksesta kumotaan ja säädetään uusi samanniminen laki. Uudella lailla pannaan täytäntöön osittain uudelleenlaadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta. Rakennusten energiatodistusten avulla on tarkoitus parantaa eri rakennusten energiatehokkuuden vertailtavuutta uudisrakentamisen, myynnin ja vuokrauksen yhteydessä sekä muulloinkin tietyissä rakennuksissa, joissa käy yleisöä. Jatkossa energiatodistus tarvitaan myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa. Energialuokitus tulee ilmoittaa myös myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 :n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 :n muuttamisesta (HE 167/2012 vp - VaVM 34/2012 vp) Talletuspankeilta kerätään väliaikaisen pankkiveromuutoksen perusteella pankkiveroa valtiolle verovuosilta Veron suuruus perustuu talletuspankin vakavaraisuuslaskennan mukaisten riskipainotettujen erien määrään edeltävän kalenterivuoden lopussa. Laki on määräaikainen, eikä se ole voimassa yhtä aikaa mahdollisesti voimaan tulevan kriisinhallintaa koskevan direktiivin mukaisen sääntelyn kanssa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina (HE 175/2012 vp - VaVM 35/2012 vp) Laki mahdollistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykset vuosina Lisävähennykseen ovat oikeutettuja osakeyhtiöt ja osuuskunnat työntekijöilleen maksamiensa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen perusteella. Elinkeinotoiminnan tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä on 100 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin kohdistuvista palkoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on euroa ja alaraja euroa. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa esityksen vaikutuksia sekä ehdotetun väliaikaisen kasvukannustimen toimivuutta ja vaikuttavuutta käytännössä. Hallituksen tulee arvioida lain jatkokehitystarpeita saamansa tiedon perusteella ja tehdä tarvittaessa esityksen tavoitteiden kannalta tarpeelliseksi osoittautuvat muutosehdotukset. Laki tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Lakia sovelletaan verovuosilta toimitettavissa verotuksissa. Lakialoite laiksi eduskuntaryhmistä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta (LA 64/2012 vp - PeVM 11/2012 vp) Uuden lain päätarkoituksena on selkeyttää eduskuntaryhmien oikeudellista asemaa. Eduskuntaryhmät rekisteröidään eduskunnan keskuskanslian pitämään rekisteriin. Rekisteröinnin myötä eduskuntaryhmästä tulee oikeushenkilö, joka voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Laissa säädetään myös, että jokainen kansanedustaja kuuluu johonkin ryhmään ja että jokaisella ryhmällä on laissa määritellyt seikat sisältävät säännöt.

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT PÄÄTÖS 10.10.2012 Dnro OKV/1034/1/2012, OKV/975/1/2012, OKV/966/1/2012, OKV/989/1/2012, OKV/1033/1/2012 1/8 ASIA EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön HE 142/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle CARIFORUMvaltioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1979

TOIMINTAKERTOMUS 1979 Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän TOIMINTAKERTOMUS 1979 YLEISTA Vuoden 1979 alussa alkoi vakuuttavasti näkyä taloudessa tapahtunut käänne parempaan. Puolentoista vuoden ajan harjoitettu elvytyspolitiikka

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 Kansliatoimikunta 12.3.2015 Dnro: 4/21/2015 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2014 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot