PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00 jäsen, pöytäkirjantarkastaja Heikkinen Seppo 18:00-19:00 Jäsen Horto Arja 18:00-19:00 Jäsen Horto Ilkka 18:00-19:00 Jäsen Karppinen Irma Marketta 18:00-19:00 Jäsen Keränen Kari 18:00-19:00 Jäsen Keränen Pentti 18:00-19:00 jäsen, pöytäkirjantarkastaja Keski-Liikala Arja 18:00-19:00 Jäsen Koskela Reijo 18:00-19:00 Jäsen Mikkonen Veijo 18:00-19:00 Jäsen Moilanen Eija 18:00-19:00 Jäsen Mustonen Veijo 18:00-19:00 Jäsen Pulkkinen Veikko 18:00-19:00 Jäsen Rahko Mervi 18:00-19:00 Jäsen Sievänen Juha-Pekka 18:00-19:00 Jäsen Siira Martti 18:00-19:00 Jäsen Tauro Seija 18:00-19:00 Jäsen, Tervonen Juho 18:00-19:00 Jäsen, puheenjohtaja Tervonen Petteri 18:00-19:00 Jäsen Tolonen Aaro 18:00-19:00 Jäsen Vattulainen Kari 18:00-19:00 Varapuheenjohtaja Väisänen Markku 18:00-19:00 Jäsen Karppinen Jussi 18:00-19:00 Varajäsen POISSA Jarva Marisanna Varapuheenjohtaja Kemppainen Lauri Jäsen Kemppainen Raili Jäsen Keränen Seppo Jäsen Heikkilä Katri Hallintopalveluiden joht. siht Hyvönen Lasse Elinkeinopalveluiden johtaja MUU OSALLISTUJA Laurikainen Arto 18:00-19:00 Kunnanjohtaja, esittelijä Karjalainen Mikko 18:00-19:00 teknisten palv.johtaja, sihtee Nuortimo Paavo 18:00-19:00 Sivistyspalveluiden johtaja ALLEKIRJOITUKSET Juho Tervonen Mikko Karjalainen

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT pykälät: PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Päivämäärä Eero Heikkinen Pentti Keränen _ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Mikko Karjalainen

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA 18:00-19: PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Kunnanvaltuusto Asia Otsikko Sivu 28 Kokouksen sihteerin valinta 4 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 31 Asemakaavamuutos Paltamon kirkonkylän taajamassa liittyen 7 kortteliin Paltamon kaavoituskatsaus Eron myöntäminen luottamustehtävistä/ Jukka Laakso Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 12 vuosille Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi Paltamon koulukeskus Vuoden 2007 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen takauspyyntö 32 Kunnanvaltuusto

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kokouksen sihteerin valinta KVa 28 Kunnanvaltuusto: Valitsi kokouksen sihteeriksi teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalaisen.

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVa 29 Paltamon kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää en nen ko ko usta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mu kaan esityslista, joka sisältää selostuksen kä sitel tävistä asioista ja eh dotuksen valtuuston pää tökseksi, on lähe tettävä ko kouskutsun yh teydessä, joll eivat erityiset syyt ole es teenä. Kunnanvaltuuston työjär jestyksen 10 :n mu kaan valtuuston kokouksen ajasta ja pai kasta tie dote taan niissä tie dotusväli neissä, joissa val tuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Tämä esityslis ta on posti tettu Lisäksi ko kouksesta on il moitettu ilmes tyneessä Väylä -leh dessä ja ilmestyneessä Kainuun Sanomat -lehdessä se kä Pal ta mon kun nan il moi tus tau lul la. Toimitetaan ni men huuto luettelon mukaan. Kunnanvaltuusto: Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 23 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta KVa 30 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Keränen ja Eero Heikkinen. Pöytäkirja on tarkastettavana

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Asemakaavamuutos Paltamon kirkonkylän taajamassa liittyen kortteliin 42 74//2006 KH 163 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Paltamon kirkonkylän Puolangantien varrelle on valmisteltu asemakaavamuutos, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuonna Paltamon liikenneturvallisuuskohteiden tarkastelun yhteydessä on huomattu, että yleisen tien alueen kiinteistörajat ja voimassa olema asemakaava eivät ole yhteneväisiä tietyiltä osin. Kai nuun - Koil lismaan maan mit taus toi mis ton kool le kut su massa maan mittaus toimituk sessa to det tiin, että toimi tusta ei voi da saat taa lop puun en nen kuin kunta on tehnyt tarpeelli sen kaa va muu tok sen Puo langan tien (kanta tie 78) yleisen tien alu eelle (LT). Asian saattamiseksi ajantasalle tarvitaan asemakaavamuutos. Kiinteis töis sä (San kari hauta 2:2, Män ty lä 2:3 ja tie alue ) vaaditta vat kiin teis tö ra ja tar kis tuk set ovat pie ni alai sia ja tek nisluontei sia, joten ase ma kaava muu tosta voi daan pi tää vai ku tuk sel taan vähäisenä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää, että vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos käyn nis te tään Puo langantien varrella siten, että muutosalue käsittää osan korttelista 42, kortteliin 21 liittyvän torialueen se kä osan ylei sen tien alu ees ta (LT) lii te kar tan osoit ta mas sa laa juu des sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisten paveluiden johtajan tekemän päätösehdotuksen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeenpano: ote Kainuun - Koillismaan maanmittaustoimisto, Tiehallinto/Oulun tiepiiri, Paltamon seurakunta, Tradeka Oy, Kainuun ym pä ris tö kes kus, ra ken nus tar kas ta ja Mikko Karjalainen, aluearkkitehti Sir pa Lyytinen. Muutoksenhakukielto

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KH 178 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Asemakaavamuutoksesta on laadittu MRL 63 :n mukainen osal listu mis- ja arviointisuunnitelma (liite) sekä asemakaavaluonnos (liite). Ase ma kaa vaa on muutettu siten, että sii nä on huo mioi tu kiinteistöraja tarkis tuk set ti loil la RN:o 2:2 ja 2:3 sekä tie alu eel la. Kunnanhallitus päättää, että asemakaavamuutoksen vireilletulosta ilmoi te taan MRL 63 :n mukaisesti ja et tä valmisteluaineisto ase tetaan näh tä ville 14 päivän ajaksi MRA 30 :n mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan tekemän ehdotuksen. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Marisanna Jarva saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Toimeenpano: aluearkkitehti, tekniset palvelut, vireilletuloilmoitus ja valmisteluaineisto nähtäville. Muutoksenhakukielto KH 218 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä vä li sen ajan. Kaavaluonnoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Asemakaa va muutok sesta on valmistelu asemakaavaehdotus, jonka sisältö ei ole muut tunut kaavaluonnoksesta, vain kaavaselostusta on täyden netty. Kunnanhallitus päättää, että asemakaavamuutoksen ehdotus Paltamon kir kon ky län taa ja mas sa liit tyen kort teliin 42 asete taan MRL 65 :n mu kai sesti julki sesti nähtä vil le ja pyy detään lau sunto tiehallinnolta. MRA 27 :n mu kaan vaiku tuk seltaan vähäinen asema kaa van muu tosta kos keva eh dotus on pi dettävä nähtävänä vähin tään 14 päivän ajan. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan tekemän eh-

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ dotuksen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeenpano: aluearkkitehti, tekniset palvelut Muutoksenhakukielto. KH 265 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Asemakaavamuutoksen ehdotus, joka koskee Puolangantien ja Lepikontien risteysaluetta, on ol lut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mu kaisesti jul ki sesti näh tä vil lä väli sen ajan. Kaavaehdotuk sesta ei jä tetty muistutuksia. Lausunto pyydettiin Tiehallinnolta, jolla ei ol lut huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Kunnanhallitus hyväksyy laaditun Puolangantien ja Lepikontien risteysalueen asemakaavamuutoksen, jol la muo dostuu Paltamon kirkon kylän kort teli 42, kortte liin 21 liittyvä tori alue, yleinen paikoitusalue sekä katu- ja tie aluetta (liite). Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan tekemän ehdotuksen ja esittää asemakaavamuutoksen Paltamon kirkon kylän taa ja massa liittyen kortteliin 42 edel leen kun nan val tuus tol le hy väksyt tä väksi. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely Muutoksenhakukielto. KVa 31 Kunnanvaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti. Toimeenpano. Ote aluearkkitehti, tekniset palvelut Valitusosoitus

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Paltamon kaavoituskatsaus KH 273 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: MRL 7 :n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakun nan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaa va-asioista, jotka eivät ole mer kityksel tään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan ly hyesti kaa va-asiat ja niiden käsit tely vaiheet sekä sellai set päätökset ja muut toimet, joil la on välitön tä vaikutusta kaavoituksen lähtö koh tiin, tavoit teisiin, sisältöön ja toteut ta miseen. Kunnanhallitus hyväksyy aluearkkitehdin laatiman kaavoituskatsauksen (lii te), josta tiedo tetaan kuulutuksin kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja kunnan in ternet-sivuilla. Kaavoituskatsaus saatetaan kun nanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus: Hyväksyi. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittelyyn. Muutoksenhakukielto. KVa 32 Kunnanvaltuusto: Merkitsi tiedoksi. Toimeenpano: Ote Aluearkkitehti, teknisten palveluiden johtaja, neuvonta. Valitusosoitus

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen luottamustehtävistä/ Jukka Laakso KH 267 Valmistelija: hallintopalveluiden johtaja Katri Heikkilä, p. (08) , Kunnanjohtajan ehdotus: Lupa- ja valvontalautakunnan jäsen ja kunnanvaltuuston varajäsen Jukka Laakso anoo saapuneella kirjeellä kunnan val tuustolta va pau tus ta al ka van ulkomaan työkomen nuk sen perus teel la luap- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä ja kunnanvaltuuston varajäsenyydestä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Jukka Laaksolle eron lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä ja kunnanvaltuuston varajäsenyydestä sekä nimetä lupaja valvontalautakuntaan varsinaisen jäsenen Jukka Laakson tilalle. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Muutoksenhakukielto. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely KVa 33 Kunnanvaltuusto: Valtuusto myönsi eron Jukka Laaksolle. Kari Vattulaisen esityksestä lupa- ja valvontalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Voitto Hyttinen os. Uurantie 52. Toimeenpano. Ote Jukka Laakso, lupa- ja valvontalautakunta, hallintopalveluiden johtaja, neuvonta, palkanlaskenta, Voitto Hyttinen. Valitusosoitus

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille KH 276 Valmistelija: hallintopalveluiden johtaja Katri Heikkilä, p. (08) , Kuntalain 12 :n 1. momentin mukaan valtuusto va litsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeelli sen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimi kaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat va litaan samassa vaalitoimituksessa. Laissa säädetty puheenjohtajan ja varapuheenjohta jien toimikausi on sama kuin valtuuston toimikau si. Valtuuston on erikseen päätettävä lyhyemmästä, esim. kalenterivuoden pituisesta toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittava samassa vaalitoi mituksessa. Ennen vaalia on pää tettävä varapuheenjohtajien lukumääräs tä. Tämä päätös on pantava heti täytäntöön. Varsinaiseen vaalitoimituk seen ei tarvitse ryhtyä, jos puheen johtajisto valitaan valtuuston yksimieli sellä pää töksellä. Vaali voidaan vaatia 60 :n mukaisesti toimitettavaksi suhteellisena, jolloin varmiste taan suhteellisuusperiaatteen toteutuminen. Jos vaali toimitetaan enemmistövaalina, kullakin val tuutetulla on käytettä vissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä. Sama henkilö voi toimia sekä valtuuston että hal lituksen puheenjoh tajana. Laissa ei myöskään este tä valitsemasta valtuuston puheenjohta jaa muun toimielimen, esim. lautakunnan puheenjohtajaksi. Ylipäänsä kuntalaissa ei ole rajoituksia saman henkilön toimimisesta useissa toimielimissä. Tar peelliset määräykset valtuuston puheenjohtajiston läsnäolo- ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa voidaan antaa hallintosäännössä. Laki antaa mahdollisuuden luottamushenkilöjohtajan ase man ja työskentelyedellytysten järjestämiseen kun nan tarpeiden mukaisesti. Paltamon kunnan hallintosäännön 4:nnessä pykälässä valtuuston järjestäytymisestä mainitaan vain, että luottamushenkilöorganisaation muodostaa osaltaan kunnanvaltuusto ja siihen kuuluu 27 valtuutettua. (kv ) Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1. pykälän 2. mo mentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahden vuoden toimikaudeksi (kunnanvaltuuston päätös ). Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut val tuus ton pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajat toimikaudeksi Valtuuston toimikausi jatkuu vuoden 2008 loppuun.

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Esittelijä: Kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kun nanhallitus esi ttää valtuus tolle, että 1. Varapuheenjohtajia valitaan kaksi vuosille valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. 2. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuosille Kunnanhallitus: Hyväksyi. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely Muutoksenhakukielto. KVa 34 Kunnanvaltuusto: 1. Valitsi kaksi varapuheenjohtaja vuosiksi Mervi Rahkon esityksestä kunnanvaltuusto valitsi valtuuston puheen joh ta jaksi Ju ho Tervosen. Seija Tauron esityksestä kunnanvaltuusto valitsi val tuus ton ensim mäi seksi va ra pu heen johtajaksi Kari Vattulai nen. Mer vi Rah kon esi tyk sestä kun nanval tuus to valitsi valtuuston toiseksi vara pu heenjohta jaksi Arja Keski-Liikalan. Toimeenpano: Ote Juho Tervonen, Kari Vattulainen, Arja Keski-Liikala, hallintopalveluiden johtaja, neuvonta, palkanlaskenta. Valitusosoitus

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi KH 277 Valmistelija: hallintopalveluiden johtaja Katri Heikkilä, p. (08) , Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet vali taan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kunnan hallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lauta kuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kun nan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lai llisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin mää rätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Paltamon kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä. Edelleen hallintosäännön 4 :n mukaan kunnanhallituksen puheen johtajat ovat valtuutettuja ja lisäksi kunnanhallituksen jäsenistä vähintään puolet ovat valtuutettuja. (Kv ). Kuntalain 35 :ssä vaalikelpoisuutta kunnanhalli tukseen rajoitetaan seuraavasti: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. Kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2. Kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy myksessä on sellainen yhteisö, jolle kun nanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltä vien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnas sa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhalli tukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvotteli jana tai muussa vastaavas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanjohtajan ehdotus: Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kuntalain 20 :n mukaan toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjoh tajia. Jollei varapuheenjohtajien määrästä määrätä johtosäännössä, valinnan suorittavan toimielimen on ensin päätettävä varapuheenjohtajien lukumää rästä. Toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on sama kuin toimielimen muiden jäsenten toimikausi. Hallintosäännössä on määrätty kunnanhallituksesta, että kunnanhallituksen puheenjohta jat ovat valtuutettuja ja lisäksi kunnanhallituksen jäsenistä vähintään puolet ovat valtuutettuja. Hallintosäännössä ei määritellä kunnanhalli tuksen puheenjohtajien lukumäärää. (Kunnanvaltuusto ). Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan , että kunnanhallitus valitaan kahden vuoden toimikaudeksi, eli vuosiksi Esittelijä: Kunnanjohtaja: Arto Laurikainen, p Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Kunnanhallituksen varapuheenjohtajia vali taan kaksi (2) kunnanhallituksen toimikau deksi Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen yh deksän jäsentä ja yhtä monta henkilökoh taista varajäsentä toimikaudeksi Valtuusto valitsee kunnanhallituksen varsi naisista jäsenistä puheenjohtajan, ensim mäisen ja toisen varapu heenjohtajan toimikaudeksi Kunnanhallitus: Hyväksyi. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely. Muutoksenhakukielto. KVa 35 Kunnanvaltuusto: Valitsi kaksi varapuheenjohtaja kunnanhallituksen toimikau deksi Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallitukseen seuraavat varsinaiset ja varajäsenet toimikaudeksi Martti Siira, varajäsen Seppo Keränen, Raili Kemppainen, varajäsen Aaro Tolonen, Pauliina Haataja, varajäsen Seppo Heikkinen, Pentti Keränen, varajäsen Lea Nikkinen, Heli Moilanen, varajäsen Esteri Heikkinen, Eija Moilanen, varajäsen Sari Kärkkäinen,

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Keri Keränen, varajäsen Eero Heikkinen, Irma Marketta Karppinen, varajäsen Soile Perhovaara Ilkka Horto, varajäsen Arja Horto. 3. Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Martti Siiran, kunnanhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Eija Moilasen ja kunnanhallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi Pauliina Haatajan. Toimeenpano: Ote valitut, hallintopalveluiden johtaja, neuvonta, palkanlaskenta Valitusosoitus

17 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus salainen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Paltamon koulukeskus KH 40 Aiempi otsikko: Paltamon koulukeskuksen tarveselvityksen laatimi nen Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen p Kiinteistöjen investointitarpeen arviointi ja päätös investointimäärära han varaa misesta kunta suunnitelmaan tulisi perustua tarveselvityk sin selvitet tyyn toimitilojen tarpee seen ja vanhojen rakennusten sa neerausten osalta raken nuksen pe ruskorjaustarpeen. Tarveselvitysvaiheessa tulisi selvittää ja arvioida hankkeeseen ryhty misen tar peellisuus, edellytykset ja mahdollisuudet. Tarveselvityk sessä tulee ku vata tarvitta vat tilat, tutkia tilantar peen tyydyttämisen vaihtoehdot ja arvioida eri ratkaisujen edullisuus. Tilantar vetta selvi tettäessä tuli si arvioida toiminnan ke hi tystä ja sen vaatimaa tilantar vetta pi dem mäl lä tähtäi mel lä. Tarve selvitys muo dostuu alusta vasta rakennusohjelmasta, ai kataulus ta ja kus tannus- ja kannattavuusar viosta. Tarveselvityksen tulee olla laajuudeltaan päätöksenteon vaatimuksia vastaava. Kunnan hankkeissa tarveselvityksen tulisi olla osa kunta suunnitelmaa. Korpitien koululle v laaditun peruskorjaussuunnitelman lähtö kohtana oli lä hinnä raken nuksen huonosta kunnosta johtuva koulun saneeraustarve sekä tar veselvitys. Korpitien kou lulle on laadittu val miit urakka laskentaan tar vittavat asiakirjat (työpii rustukset, työseli tykset, urakka rajaliitteet jne.) Koulu kankaan sanee raustar vetta selvi tettiin v kiin teistön kunto arvioiden ja tarve selvitysten pohjalta. Paltamon kunnan taloussuunnitelmassa on kirkonkylän koulujen sa neerauksiin varauduttu seuraavilla investointimääräraha varauksilla: brutto netto Korpitien koulun saneeraus: Koulukankaan koulun saneeraus: Yhteensä:

18 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rahoituslaskelmassa valtion avustuksen osuus hankkeille on yhteensä euroa eli noin 50 % kustannuksista. Kunta on esittänyt hankkeita useampana vuotena opetusministeriön perusparannus-hankkeiden rahoitussuunnitelmaan. Oulun lääninhallitus on ehdottanut opetusministeriön hallinnonalan perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille Korpitien koulun sanee rausta. Ra hoitussuunni telmaehdotukseen Korpitien kou lun saneeraus on esitet ty vuodelle 2006 Rahoitussuunnitelmaan esitettyjen hankkeiden arvioinnin perusteina ovat niiden kiireellisyys ja tarpeellisuus, joiden määrittelemiseksi tarpeita on ar vioitu nykyis ten tilojen olosuhteiden perusteella. Arviointiin merkittä västi vaikuttaa käyttökiel lot ja akuutit tilaongel mat, sekä pitkällä aika välillä oppilai toksen tilan tarve (esim. op pilasmää rän kasvu) Li säksi ar vioinnin pe rus teena ovat olleet mm. hankkeiden valmius ja alu eel linen tasa-ar vo, se kä Ou lun ja ympä ristö kuntien kasvupaineet. Home- ja kosteusvaurioisia kouluja on läänin alueella yhä liian paljon ja valtakun nallisesti vie lä moninkertaisesti. Korpitien rahoitusehdotuspäätöksestä ja opetusministeriön oppilaitosten perusta mishankkei den vaiheista on oltu yhteydessä lääninhallitukseen. Lääninhallituksesta on toimitettu kuntaan info-paketti oppilaitoksen perustamishankkeiden vaiheista. Infopaketissa on mm. perusteet hankkeen rahoituksesta, suunnittelunohjauksesta ja tilojen mitoitusperusteista. Paltamon koulurakennusten hankeselvityksissä ja vaiheistuksessa tulisi huomioi da mm: koulutilojen tarve oppilasennusteiden pohjalta saneerattavien tilojen määrä (Korpitie + Koulu kangas) / opetustilojen tarve. Alustavien arvioiden perusteella nykyisten korjausohjelmien mukaisesti sanee rattujen ope tustiloja tulisi olemaan huomattavasti liian paljon tilatar peeseen näh den pitem mällä tähtäi mellä. Esille onkin noussut yhden koulurakennuksen saneeraaminen / rakentaminen Paltamon kk:n koulutoimen tarpeisiin. Yhden koulun saneerauksen / rakentamisen toteutusmalli on perusteltavissa li säksi mm. sil lä, että OPM rahoituksen saaminen kk:n toisen koulun (Koulu kan gas) menisi jo ka tapaukses sa useiden vuosien päähän riippuen siitä olisiko perus teita yleen sä koko rahoituksen saami seen. Lääninhallituksen kanssa käydyissä keskusteluissa onkin ollut esillä Paltamon koulukeskuk sen toteutus 2. vaiheessa. 1. vaiheen toteutus tilat; joiden saneeraus on mahdollista toteuttaa vuoden 2003 aika na. Saneerattavat tilat ovat osa koulukeskuksen lopullista tilaohjelmaa Toteutussuunnitelmat rakennettavien tilojen osalta ovat valmiit

19 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tilojen saneeraukset ovat kiireellisiä 1. vaiheen toteutus koulukeskuksesta on tarveselvityksin perustuvat rakennussuunni tel mat (= ny kyisten tilaohjelmien tarkastus) Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: Koulukeskuksen tarve selvitys suunnittelu käyn nistetään. Vuoden 2003 Korpitien koulun investointiohjelmaan va rattujen kor jausten osalta tehdään välttä mättömimmät korjaukset. Investoin neista mahdol li sesti sääs ty vää määrärahaa käytetään kou lukeskuksen suunnitte luun. Korpitien koulun saneeraussuunnitelmat päivitetään tehtävän tarvesuunnittelutyön yhteydes sä siten, että selvitetään mitkä korjaustyöt tulisi tehdä kiireellisellä aikataululla (1.vaihe) vuo den 2003 aikana. Valmistuneiden suunnitel mien pohjal ta tehdään li sämäärära haesitys valtuustolle. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Toimeenpano: ote sivistyslautakunta, ympäristölautakunta, hallinto johtaja KH Liitteet 2 ja 3 Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, p Kunnanhallitus päätti kokouksessaan koulukeskuksen tarvesel vityksen suunnittelun käynnistämisestä. Ympäristölautakunta on päätöksellään ja sivistyslautakunta pää töksellään nimennyt koulukeskuksen suunnittelun ohjausryhmän. Suunnittelutyöstä on pyydetty tarjouspyynnöt. Tarjouspyyntöjen perusteella kou lukeskuksen tarveselvityksen laatijaksi on valittu arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho, Oulusta. Suunnittelutarjouspyynnön mukai sesti suun nittelutyö on jaettu kah teen vaiheeseen. Suunnittelutyön 1. vaihee na on nitteluvai heista eril lishintana. Tarjouspyynnön mukaisesti en nen suunnit telutyön 2.vai heen aloittamista tulee kun nan ensin hy väksyä 1. suunnitteluvai heen suunnitel mat ja kustan nukset. Suunnittelutarjouspyynnön mukaisesti tehtävänä on selvittää kirkonkylän kouluti lojen tarve. Lisäksi suunnitelmassa tulee selvittää mm. onko perus teltua keskit tää opetustilat yhteen kou lukeskukseen ja mikä on tilojen, sijainnin, toimintojen jne. osalta toimintaan sopi vin vanhoista kouluista. Suunnittelun ohjausryhmä ja valittu suunnittelija ovat valmistelleet

20 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ tarveselvityssuunnitelmaa. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan yksi mielisesti siitä, että tarve selvityksessä sel vitetään koulutoimintojen (ala-aste, yläaste ja lukio) keskittäminen yhteen koulukeskukseen ja mah dollisen uuden kou lukeskuk sen tilat tulisivat Korpitielle. (liit teenä 2, kokouspöytä kirja N:o 4) Selvitysten perusteella ohjausryhmä esittää koulutoimintojen keskittämistä yh teen koulukes kukseen seuraavilla toiminnallisilla perusteilla: toiminnan järkeistäminen mm. yhtenäinen perusopetus keskittämisen tuoma synergiaetu koulutilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus Arkkitehti Markku Vuolteenaho on valmistellut Paltamon koulukeskuksen tilantar veselvityk sen, kustannusarvion ja vertailun ylläpitokustannuksista. (liite 3). Ns. laskennalliset peruste lut. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy koulukeskuksen ohjausryhmän esittä millä perus teilla koulukeskuksen 1. suunnittelutyön vaiheen suunni telmat ja kustannusarvion sekä päät tää suunnittelun 2. vaiheen käynnistämi ses tä. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Toimeenpano: ote: rakennustarkastaja, sivistyslautakunta, ympäris tölautakunta Ei oikaisuvaatimusohjetta, koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa Kh Liite 8-10 Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan ohjausryhmän esittä män TS tar veselvityksen ja kustannusarvion (7,4 milj. ), sekä päät ti HS hanke suunnitelma vaiheen käyn nistämisestä. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan investointiohjelman vuosille ko kouksessaan Kuntasuunnitelmissa kouluhankkeiden investointivaraukset ovat edelleen vanho jen selvitys ten mukaisesti: Brutto Netto - Korpitien koulun saneeraus Koulukankaan koulun saneeraus Yhteensä: Kouluhankkeet on esitetty kuntasuunnitelmaan saman suuruisina kuin, mitä hankkeet ovat olleet esityksenä OPM:n valtionavustus listalle. Rahoituslaskelmassa valtion avustuksen osuus hankkeille on yhteensä euroa eli noin 50 % kustannuksista.

21 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kouluhankkeen suunnittelun ohjausryhmä kokoontui Ohjausryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta suunnitelman investointi osaan Palta mon kouluhankkeet korjataan vas taamaan hankkeiden todellista kus tannustasoa huomioiden valtion osuudet rea listisesti. Koulukeskushankkeen osalta pidettiin valtuustoseminaari Kunnanjohtaja Laurikai nen, sivistysosaston osastopäällikkö Nuortimo ja suunnit telija Vuol teenaho kävi vät neu vottelemassa hankkeen ra hoituksesta lääninhallituk sessa. Neuvottelun tu loksena Paltamoon rakennetta van koulukes kuksen val toinosuuden määrä tulisi olemaan yh teensä 2,4 milj. (= Korpitien + Koulukan kaan valtionosuudet). Suunnittelija on päivittänyt rahoituslaskelmiaan valtuustoseminaarin ja lääninhal lituksessa käytyjen neuvotteluiden pohjalta, liitteenä 8. Vaihtoehto B:n osalta päivitetty versio, liitteenä 9. Koulukeskuksen suunnittelutoimikunta käsitteli koulurakentamiseen liittyviä kysy myksiä em. asioiden pohjalta , liitteenä 10 kokousmuistio. Suunnittelutoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Paltamoon ra kennettavaan koulukeskukseen tulisi lukion ja perus opetuksen luokkien 1 9 vaatimat tilat ja mikäli ylimääräisiksi jää ville vanhoille koulutiloille ei löydy käyt töä ne pure taan. Hanke esi te tään vaiheistet tavan niin, että 1. vai heessa rakenne taan perusopetuksen luok kien 7 9 ja lu kion vaatimat tilat vuonna 2006 ja 2. vaihees sa pe rus opetuk sen luokkien 1 6 vaatimat ti lat viimeistään vuonna Esittelijä: Kunnanjohtaja Arto Laurikainen p Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle etenemisjärjestyksestä ja aikataulusta koulutilojen saneeramisen / r akentamisen suhteen 1-vaiheen osalta. 2-vaiheen toteuttamisajasta päätetään myöhemmin. Kunnanhallitus: Veijo Mikkonen esitti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, et tä rakennet tavaan koulukeskukseen tulisi lukion ja perusopetukperusopetuksen luokkien 1-9 vaatimat ti lat ja mikäli ylimääräiseksi jää ville vanhoille koulutiloille ei löydy käyt töä, ne puretaan. Hanke esitetään vai heistettavan niin, että ensim mäisessä vaiheessa ra ken netaan pe rusopetuksen 7-9 ja lukion vaatimat tilat v ja toi sessa vaihees sa perus ope tuksen luok kien 1-6 vaati mat tilat vii meis tään vuonna Martti Siira kannatti esi tystä. Tämän päätöksen tarvitsema lisämääräraha on n. 3 milj. euroa nykyiseen talous suunnitel maan verrattuna vuosina Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen.

Aiempi otsikko: Paltamon koulukeskuksen tarveselvityksen laatimi nen. Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen p.

Aiempi otsikko: Paltamon koulukeskuksen tarveselvityksen laatimi nen. Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen p. Kunnanhallitus 40 13.02.2006 Kunnanhallitus salainen 130 08.05.2006 Kunnanhallitus 253 13.11.2006 Kunnanvaltuusto 36 12.12.2006 Paltamon koulukeskus KH 40 Aiempi otsikko: Paltamon koulukeskuksen tarveselvityksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 16.05.2016 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Mäntyrinne Palvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot