PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00 jäsen, pöytäkirjantarkastaja Heikkinen Seppo 18:00-19:00 Jäsen Horto Arja 18:00-19:00 Jäsen Horto Ilkka 18:00-19:00 Jäsen Karppinen Irma Marketta 18:00-19:00 Jäsen Keränen Kari 18:00-19:00 Jäsen Keränen Pentti 18:00-19:00 jäsen, pöytäkirjantarkastaja Keski-Liikala Arja 18:00-19:00 Jäsen Koskela Reijo 18:00-19:00 Jäsen Mikkonen Veijo 18:00-19:00 Jäsen Moilanen Eija 18:00-19:00 Jäsen Mustonen Veijo 18:00-19:00 Jäsen Pulkkinen Veikko 18:00-19:00 Jäsen Rahko Mervi 18:00-19:00 Jäsen Sievänen Juha-Pekka 18:00-19:00 Jäsen Siira Martti 18:00-19:00 Jäsen Tauro Seija 18:00-19:00 Jäsen, Tervonen Juho 18:00-19:00 Jäsen, puheenjohtaja Tervonen Petteri 18:00-19:00 Jäsen Tolonen Aaro 18:00-19:00 Jäsen Vattulainen Kari 18:00-19:00 Varapuheenjohtaja Väisänen Markku 18:00-19:00 Jäsen Karppinen Jussi 18:00-19:00 Varajäsen POISSA Jarva Marisanna Varapuheenjohtaja Kemppainen Lauri Jäsen Kemppainen Raili Jäsen Keränen Seppo Jäsen Heikkilä Katri Hallintopalveluiden joht. siht Hyvönen Lasse Elinkeinopalveluiden johtaja MUU OSALLISTUJA Laurikainen Arto 18:00-19:00 Kunnanjohtaja, esittelijä Karjalainen Mikko 18:00-19:00 teknisten palv.johtaja, sihtee Nuortimo Paavo 18:00-19:00 Sivistyspalveluiden johtaja ALLEKIRJOITUKSET Juho Tervonen Mikko Karjalainen

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT pykälät: PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Päivämäärä Eero Heikkinen Pentti Keränen _ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Mikko Karjalainen

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA 18:00-19: PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Kunnanvaltuusto Asia Otsikko Sivu 28 Kokouksen sihteerin valinta 4 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 31 Asemakaavamuutos Paltamon kirkonkylän taajamassa liittyen 7 kortteliin Paltamon kaavoituskatsaus Eron myöntäminen luottamustehtävistä/ Jukka Laakso Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 12 vuosille Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi Paltamon koulukeskus Vuoden 2007 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen takauspyyntö 32 Kunnanvaltuusto

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kokouksen sihteerin valinta KVa 28 Kunnanvaltuusto: Valitsi kokouksen sihteeriksi teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalaisen.

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVa 29 Paltamon kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää en nen ko ko usta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mu kaan esityslista, joka sisältää selostuksen kä sitel tävistä asioista ja eh dotuksen valtuuston pää tökseksi, on lähe tettävä ko kouskutsun yh teydessä, joll eivat erityiset syyt ole es teenä. Kunnanvaltuuston työjär jestyksen 10 :n mu kaan valtuuston kokouksen ajasta ja pai kasta tie dote taan niissä tie dotusväli neissä, joissa val tuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Tämä esityslis ta on posti tettu Lisäksi ko kouksesta on il moitettu ilmes tyneessä Väylä -leh dessä ja ilmestyneessä Kainuun Sanomat -lehdessä se kä Pal ta mon kun nan il moi tus tau lul la. Toimitetaan ni men huuto luettelon mukaan. Kunnanvaltuusto: Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 23 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta KVa 30 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Keränen ja Eero Heikkinen. Pöytäkirja on tarkastettavana

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Asemakaavamuutos Paltamon kirkonkylän taajamassa liittyen kortteliin 42 74//2006 KH 163 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Paltamon kirkonkylän Puolangantien varrelle on valmisteltu asemakaavamuutos, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuonna Paltamon liikenneturvallisuuskohteiden tarkastelun yhteydessä on huomattu, että yleisen tien alueen kiinteistörajat ja voimassa olema asemakaava eivät ole yhteneväisiä tietyiltä osin. Kai nuun - Koil lismaan maan mit taus toi mis ton kool le kut su massa maan mittaus toimituk sessa to det tiin, että toimi tusta ei voi da saat taa lop puun en nen kuin kunta on tehnyt tarpeelli sen kaa va muu tok sen Puo langan tien (kanta tie 78) yleisen tien alu eelle (LT). Asian saattamiseksi ajantasalle tarvitaan asemakaavamuutos. Kiinteis töis sä (San kari hauta 2:2, Män ty lä 2:3 ja tie alue ) vaaditta vat kiin teis tö ra ja tar kis tuk set ovat pie ni alai sia ja tek nisluontei sia, joten ase ma kaava muu tosta voi daan pi tää vai ku tuk sel taan vähäisenä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää, että vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos käyn nis te tään Puo langantien varrella siten, että muutosalue käsittää osan korttelista 42, kortteliin 21 liittyvän torialueen se kä osan ylei sen tien alu ees ta (LT) lii te kar tan osoit ta mas sa laa juu des sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisten paveluiden johtajan tekemän päätösehdotuksen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeenpano: ote Kainuun - Koillismaan maanmittaustoimisto, Tiehallinto/Oulun tiepiiri, Paltamon seurakunta, Tradeka Oy, Kainuun ym pä ris tö kes kus, ra ken nus tar kas ta ja Mikko Karjalainen, aluearkkitehti Sir pa Lyytinen. Muutoksenhakukielto

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KH 178 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Asemakaavamuutoksesta on laadittu MRL 63 :n mukainen osal listu mis- ja arviointisuunnitelma (liite) sekä asemakaavaluonnos (liite). Ase ma kaa vaa on muutettu siten, että sii nä on huo mioi tu kiinteistöraja tarkis tuk set ti loil la RN:o 2:2 ja 2:3 sekä tie alu eel la. Kunnanhallitus päättää, että asemakaavamuutoksen vireilletulosta ilmoi te taan MRL 63 :n mukaisesti ja et tä valmisteluaineisto ase tetaan näh tä ville 14 päivän ajaksi MRA 30 :n mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan tekemän ehdotuksen. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Marisanna Jarva saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Toimeenpano: aluearkkitehti, tekniset palvelut, vireilletuloilmoitus ja valmisteluaineisto nähtäville. Muutoksenhakukielto KH 218 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä vä li sen ajan. Kaavaluonnoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Asemakaa va muutok sesta on valmistelu asemakaavaehdotus, jonka sisältö ei ole muut tunut kaavaluonnoksesta, vain kaavaselostusta on täyden netty. Kunnanhallitus päättää, että asemakaavamuutoksen ehdotus Paltamon kir kon ky län taa ja mas sa liit tyen kort teliin 42 asete taan MRL 65 :n mu kai sesti julki sesti nähtä vil le ja pyy detään lau sunto tiehallinnolta. MRA 27 :n mu kaan vaiku tuk seltaan vähäinen asema kaa van muu tosta kos keva eh dotus on pi dettävä nähtävänä vähin tään 14 päivän ajan. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan tekemän eh-

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ dotuksen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeenpano: aluearkkitehti, tekniset palvelut Muutoksenhakukielto. KH 265 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Asemakaavamuutoksen ehdotus, joka koskee Puolangantien ja Lepikontien risteysaluetta, on ol lut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mu kaisesti jul ki sesti näh tä vil lä väli sen ajan. Kaavaehdotuk sesta ei jä tetty muistutuksia. Lausunto pyydettiin Tiehallinnolta, jolla ei ol lut huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Kunnanhallitus hyväksyy laaditun Puolangantien ja Lepikontien risteysalueen asemakaavamuutoksen, jol la muo dostuu Paltamon kirkon kylän kort teli 42, kortte liin 21 liittyvä tori alue, yleinen paikoitusalue sekä katu- ja tie aluetta (liite). Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan tekemän ehdotuksen ja esittää asemakaavamuutoksen Paltamon kirkon kylän taa ja massa liittyen kortteliin 42 edel leen kun nan val tuus tol le hy väksyt tä väksi. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely Muutoksenhakukielto. KVa 31 Kunnanvaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti. Toimeenpano. Ote aluearkkitehti, tekniset palvelut Valitusosoitus

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Paltamon kaavoituskatsaus KH 273 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen, puh Teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: MRL 7 :n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakun nan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaa va-asioista, jotka eivät ole mer kityksel tään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan ly hyesti kaa va-asiat ja niiden käsit tely vaiheet sekä sellai set päätökset ja muut toimet, joil la on välitön tä vaikutusta kaavoituksen lähtö koh tiin, tavoit teisiin, sisältöön ja toteut ta miseen. Kunnanhallitus hyväksyy aluearkkitehdin laatiman kaavoituskatsauksen (lii te), josta tiedo tetaan kuulutuksin kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja kunnan in ternet-sivuilla. Kaavoituskatsaus saatetaan kun nanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden johtajan tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus: Hyväksyi. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittelyyn. Muutoksenhakukielto. KVa 32 Kunnanvaltuusto: Merkitsi tiedoksi. Toimeenpano: Ote Aluearkkitehti, teknisten palveluiden johtaja, neuvonta. Valitusosoitus

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen luottamustehtävistä/ Jukka Laakso KH 267 Valmistelija: hallintopalveluiden johtaja Katri Heikkilä, p. (08) , Kunnanjohtajan ehdotus: Lupa- ja valvontalautakunnan jäsen ja kunnanvaltuuston varajäsen Jukka Laakso anoo saapuneella kirjeellä kunnan val tuustolta va pau tus ta al ka van ulkomaan työkomen nuk sen perus teel la luap- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä ja kunnanvaltuuston varajäsenyydestä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Jukka Laaksolle eron lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä ja kunnanvaltuuston varajäsenyydestä sekä nimetä lupaja valvontalautakuntaan varsinaisen jäsenen Jukka Laakson tilalle. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Muutoksenhakukielto. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely KVa 33 Kunnanvaltuusto: Valtuusto myönsi eron Jukka Laaksolle. Kari Vattulaisen esityksestä lupa- ja valvontalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Voitto Hyttinen os. Uurantie 52. Toimeenpano. Ote Jukka Laakso, lupa- ja valvontalautakunta, hallintopalveluiden johtaja, neuvonta, palkanlaskenta, Voitto Hyttinen. Valitusosoitus

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille KH 276 Valmistelija: hallintopalveluiden johtaja Katri Heikkilä, p. (08) , Kuntalain 12 :n 1. momentin mukaan valtuusto va litsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeelli sen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimi kaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat va litaan samassa vaalitoimituksessa. Laissa säädetty puheenjohtajan ja varapuheenjohta jien toimikausi on sama kuin valtuuston toimikau si. Valtuuston on erikseen päätettävä lyhyemmästä, esim. kalenterivuoden pituisesta toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittava samassa vaalitoi mituksessa. Ennen vaalia on pää tettävä varapuheenjohtajien lukumääräs tä. Tämä päätös on pantava heti täytäntöön. Varsinaiseen vaalitoimituk seen ei tarvitse ryhtyä, jos puheen johtajisto valitaan valtuuston yksimieli sellä pää töksellä. Vaali voidaan vaatia 60 :n mukaisesti toimitettavaksi suhteellisena, jolloin varmiste taan suhteellisuusperiaatteen toteutuminen. Jos vaali toimitetaan enemmistövaalina, kullakin val tuutetulla on käytettä vissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä. Sama henkilö voi toimia sekä valtuuston että hal lituksen puheenjoh tajana. Laissa ei myöskään este tä valitsemasta valtuuston puheenjohta jaa muun toimielimen, esim. lautakunnan puheenjohtajaksi. Ylipäänsä kuntalaissa ei ole rajoituksia saman henkilön toimimisesta useissa toimielimissä. Tar peelliset määräykset valtuuston puheenjohtajiston läsnäolo- ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa voidaan antaa hallintosäännössä. Laki antaa mahdollisuuden luottamushenkilöjohtajan ase man ja työskentelyedellytysten järjestämiseen kun nan tarpeiden mukaisesti. Paltamon kunnan hallintosäännön 4:nnessä pykälässä valtuuston järjestäytymisestä mainitaan vain, että luottamushenkilöorganisaation muodostaa osaltaan kunnanvaltuusto ja siihen kuuluu 27 valtuutettua. (kv ) Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1. pykälän 2. mo mentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahden vuoden toimikaudeksi (kunnanvaltuuston päätös ). Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut val tuus ton pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajat toimikaudeksi Valtuuston toimikausi jatkuu vuoden 2008 loppuun.

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Esittelijä: Kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kun nanhallitus esi ttää valtuus tolle, että 1. Varapuheenjohtajia valitaan kaksi vuosille valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. 2. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuosille Kunnanhallitus: Hyväksyi. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely Muutoksenhakukielto. KVa 34 Kunnanvaltuusto: 1. Valitsi kaksi varapuheenjohtaja vuosiksi Mervi Rahkon esityksestä kunnanvaltuusto valitsi valtuuston puheen joh ta jaksi Ju ho Tervosen. Seija Tauron esityksestä kunnanvaltuusto valitsi val tuus ton ensim mäi seksi va ra pu heen johtajaksi Kari Vattulai nen. Mer vi Rah kon esi tyk sestä kun nanval tuus to valitsi valtuuston toiseksi vara pu heenjohta jaksi Arja Keski-Liikalan. Toimeenpano: Ote Juho Tervonen, Kari Vattulainen, Arja Keski-Liikala, hallintopalveluiden johtaja, neuvonta, palkanlaskenta. Valitusosoitus

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi KH 277 Valmistelija: hallintopalveluiden johtaja Katri Heikkilä, p. (08) , Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet vali taan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kunnan hallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lauta kuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kun nan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lai llisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin mää rätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Paltamon kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä. Edelleen hallintosäännön 4 :n mukaan kunnanhallituksen puheen johtajat ovat valtuutettuja ja lisäksi kunnanhallituksen jäsenistä vähintään puolet ovat valtuutettuja. (Kv ). Kuntalain 35 :ssä vaalikelpoisuutta kunnanhalli tukseen rajoitetaan seuraavasti: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. Kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2. Kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy myksessä on sellainen yhteisö, jolle kun nanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltä vien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnas sa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhalli tukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvotteli jana tai muussa vastaavas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanjohtajan ehdotus: Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kuntalain 20 :n mukaan toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjoh tajia. Jollei varapuheenjohtajien määrästä määrätä johtosäännössä, valinnan suorittavan toimielimen on ensin päätettävä varapuheenjohtajien lukumää rästä. Toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on sama kuin toimielimen muiden jäsenten toimikausi. Hallintosäännössä on määrätty kunnanhallituksesta, että kunnanhallituksen puheenjohta jat ovat valtuutettuja ja lisäksi kunnanhallituksen jäsenistä vähintään puolet ovat valtuutettuja. Hallintosäännössä ei määritellä kunnanhalli tuksen puheenjohtajien lukumäärää. (Kunnanvaltuusto ). Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan , että kunnanhallitus valitaan kahden vuoden toimikaudeksi, eli vuosiksi Esittelijä: Kunnanjohtaja: Arto Laurikainen, p Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Kunnanhallituksen varapuheenjohtajia vali taan kaksi (2) kunnanhallituksen toimikau deksi Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen yh deksän jäsentä ja yhtä monta henkilökoh taista varajäsentä toimikaudeksi Valtuusto valitsee kunnanhallituksen varsi naisista jäsenistä puheenjohtajan, ensim mäisen ja toisen varapu heenjohtajan toimikaudeksi Kunnanhallitus: Hyväksyi. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely. Muutoksenhakukielto. KVa 35 Kunnanvaltuusto: Valitsi kaksi varapuheenjohtaja kunnanhallituksen toimikau deksi Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallitukseen seuraavat varsinaiset ja varajäsenet toimikaudeksi Martti Siira, varajäsen Seppo Keränen, Raili Kemppainen, varajäsen Aaro Tolonen, Pauliina Haataja, varajäsen Seppo Heikkinen, Pentti Keränen, varajäsen Lea Nikkinen, Heli Moilanen, varajäsen Esteri Heikkinen, Eija Moilanen, varajäsen Sari Kärkkäinen,

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Keri Keränen, varajäsen Eero Heikkinen, Irma Marketta Karppinen, varajäsen Soile Perhovaara Ilkka Horto, varajäsen Arja Horto. 3. Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Martti Siiran, kunnanhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Eija Moilasen ja kunnanhallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi Pauliina Haatajan. Toimeenpano: Ote valitut, hallintopalveluiden johtaja, neuvonta, palkanlaskenta Valitusosoitus

17 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus salainen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Paltamon koulukeskus KH 40 Aiempi otsikko: Paltamon koulukeskuksen tarveselvityksen laatimi nen Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen p Kiinteistöjen investointitarpeen arviointi ja päätös investointimäärära han varaa misesta kunta suunnitelmaan tulisi perustua tarveselvityk sin selvitet tyyn toimitilojen tarpee seen ja vanhojen rakennusten sa neerausten osalta raken nuksen pe ruskorjaustarpeen. Tarveselvitysvaiheessa tulisi selvittää ja arvioida hankkeeseen ryhty misen tar peellisuus, edellytykset ja mahdollisuudet. Tarveselvityk sessä tulee ku vata tarvitta vat tilat, tutkia tilantar peen tyydyttämisen vaihtoehdot ja arvioida eri ratkaisujen edullisuus. Tilantar vetta selvi tettäessä tuli si arvioida toiminnan ke hi tystä ja sen vaatimaa tilantar vetta pi dem mäl lä tähtäi mel lä. Tarve selvitys muo dostuu alusta vasta rakennusohjelmasta, ai kataulus ta ja kus tannus- ja kannattavuusar viosta. Tarveselvityksen tulee olla laajuudeltaan päätöksenteon vaatimuksia vastaava. Kunnan hankkeissa tarveselvityksen tulisi olla osa kunta suunnitelmaa. Korpitien koululle v laaditun peruskorjaussuunnitelman lähtö kohtana oli lä hinnä raken nuksen huonosta kunnosta johtuva koulun saneeraustarve sekä tar veselvitys. Korpitien kou lulle on laadittu val miit urakka laskentaan tar vittavat asiakirjat (työpii rustukset, työseli tykset, urakka rajaliitteet jne.) Koulu kankaan sanee raustar vetta selvi tettiin v kiin teistön kunto arvioiden ja tarve selvitysten pohjalta. Paltamon kunnan taloussuunnitelmassa on kirkonkylän koulujen sa neerauksiin varauduttu seuraavilla investointimääräraha varauksilla: brutto netto Korpitien koulun saneeraus: Koulukankaan koulun saneeraus: Yhteensä:

18 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rahoituslaskelmassa valtion avustuksen osuus hankkeille on yhteensä euroa eli noin 50 % kustannuksista. Kunta on esittänyt hankkeita useampana vuotena opetusministeriön perusparannus-hankkeiden rahoitussuunnitelmaan. Oulun lääninhallitus on ehdottanut opetusministeriön hallinnonalan perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille Korpitien koulun sanee rausta. Ra hoitussuunni telmaehdotukseen Korpitien kou lun saneeraus on esitet ty vuodelle 2006 Rahoitussuunnitelmaan esitettyjen hankkeiden arvioinnin perusteina ovat niiden kiireellisyys ja tarpeellisuus, joiden määrittelemiseksi tarpeita on ar vioitu nykyis ten tilojen olosuhteiden perusteella. Arviointiin merkittä västi vaikuttaa käyttökiel lot ja akuutit tilaongel mat, sekä pitkällä aika välillä oppilai toksen tilan tarve (esim. op pilasmää rän kasvu) Li säksi ar vioinnin pe rus teena ovat olleet mm. hankkeiden valmius ja alu eel linen tasa-ar vo, se kä Ou lun ja ympä ristö kuntien kasvupaineet. Home- ja kosteusvaurioisia kouluja on läänin alueella yhä liian paljon ja valtakun nallisesti vie lä moninkertaisesti. Korpitien rahoitusehdotuspäätöksestä ja opetusministeriön oppilaitosten perusta mishankkei den vaiheista on oltu yhteydessä lääninhallitukseen. Lääninhallituksesta on toimitettu kuntaan info-paketti oppilaitoksen perustamishankkeiden vaiheista. Infopaketissa on mm. perusteet hankkeen rahoituksesta, suunnittelunohjauksesta ja tilojen mitoitusperusteista. Paltamon koulurakennusten hankeselvityksissä ja vaiheistuksessa tulisi huomioi da mm: koulutilojen tarve oppilasennusteiden pohjalta saneerattavien tilojen määrä (Korpitie + Koulu kangas) / opetustilojen tarve. Alustavien arvioiden perusteella nykyisten korjausohjelmien mukaisesti sanee rattujen ope tustiloja tulisi olemaan huomattavasti liian paljon tilatar peeseen näh den pitem mällä tähtäi mellä. Esille onkin noussut yhden koulurakennuksen saneeraaminen / rakentaminen Paltamon kk:n koulutoimen tarpeisiin. Yhden koulun saneerauksen / rakentamisen toteutusmalli on perusteltavissa li säksi mm. sil lä, että OPM rahoituksen saaminen kk:n toisen koulun (Koulu kan gas) menisi jo ka tapaukses sa useiden vuosien päähän riippuen siitä olisiko perus teita yleen sä koko rahoituksen saami seen. Lääninhallituksen kanssa käydyissä keskusteluissa onkin ollut esillä Paltamon koulukeskuk sen toteutus 2. vaiheessa. 1. vaiheen toteutus tilat; joiden saneeraus on mahdollista toteuttaa vuoden 2003 aika na. Saneerattavat tilat ovat osa koulukeskuksen lopullista tilaohjelmaa Toteutussuunnitelmat rakennettavien tilojen osalta ovat valmiit

19 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tilojen saneeraukset ovat kiireellisiä 1. vaiheen toteutus koulukeskuksesta on tarveselvityksin perustuvat rakennussuunni tel mat (= ny kyisten tilaohjelmien tarkastus) Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: Koulukeskuksen tarve selvitys suunnittelu käyn nistetään. Vuoden 2003 Korpitien koulun investointiohjelmaan va rattujen kor jausten osalta tehdään välttä mättömimmät korjaukset. Investoin neista mahdol li sesti sääs ty vää määrärahaa käytetään kou lukeskuksen suunnitte luun. Korpitien koulun saneeraussuunnitelmat päivitetään tehtävän tarvesuunnittelutyön yhteydes sä siten, että selvitetään mitkä korjaustyöt tulisi tehdä kiireellisellä aikataululla (1.vaihe) vuo den 2003 aikana. Valmistuneiden suunnitel mien pohjal ta tehdään li sämäärära haesitys valtuustolle. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Toimeenpano: ote sivistyslautakunta, ympäristölautakunta, hallinto johtaja KH Liitteet 2 ja 3 Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, p Kunnanhallitus päätti kokouksessaan koulukeskuksen tarvesel vityksen suunnittelun käynnistämisestä. Ympäristölautakunta on päätöksellään ja sivistyslautakunta pää töksellään nimennyt koulukeskuksen suunnittelun ohjausryhmän. Suunnittelutyöstä on pyydetty tarjouspyynnöt. Tarjouspyyntöjen perusteella kou lukeskuksen tarveselvityksen laatijaksi on valittu arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho, Oulusta. Suunnittelutarjouspyynnön mukai sesti suun nittelutyö on jaettu kah teen vaiheeseen. Suunnittelutyön 1. vaihee na on nitteluvai heista eril lishintana. Tarjouspyynnön mukaisesti en nen suunnit telutyön 2.vai heen aloittamista tulee kun nan ensin hy väksyä 1. suunnitteluvai heen suunnitel mat ja kustan nukset. Suunnittelutarjouspyynnön mukaisesti tehtävänä on selvittää kirkonkylän kouluti lojen tarve. Lisäksi suunnitelmassa tulee selvittää mm. onko perus teltua keskit tää opetustilat yhteen kou lukeskukseen ja mikä on tilojen, sijainnin, toimintojen jne. osalta toimintaan sopi vin vanhoista kouluista. Suunnittelun ohjausryhmä ja valittu suunnittelija ovat valmistelleet

20 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ tarveselvityssuunnitelmaa. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan yksi mielisesti siitä, että tarve selvityksessä sel vitetään koulutoimintojen (ala-aste, yläaste ja lukio) keskittäminen yhteen koulukeskukseen ja mah dollisen uuden kou lukeskuk sen tilat tulisivat Korpitielle. (liit teenä 2, kokouspöytä kirja N:o 4) Selvitysten perusteella ohjausryhmä esittää koulutoimintojen keskittämistä yh teen koulukes kukseen seuraavilla toiminnallisilla perusteilla: toiminnan järkeistäminen mm. yhtenäinen perusopetus keskittämisen tuoma synergiaetu koulutilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus Arkkitehti Markku Vuolteenaho on valmistellut Paltamon koulukeskuksen tilantar veselvityk sen, kustannusarvion ja vertailun ylläpitokustannuksista. (liite 3). Ns. laskennalliset peruste lut. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy koulukeskuksen ohjausryhmän esittä millä perus teilla koulukeskuksen 1. suunnittelutyön vaiheen suunni telmat ja kustannusarvion sekä päät tää suunnittelun 2. vaiheen käynnistämi ses tä. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Toimeenpano: ote: rakennustarkastaja, sivistyslautakunta, ympäris tölautakunta Ei oikaisuvaatimusohjetta, koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa Kh Liite 8-10 Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan ohjausryhmän esittä män TS tar veselvityksen ja kustannusarvion (7,4 milj. ), sekä päät ti HS hanke suunnitelma vaiheen käyn nistämisestä. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan investointiohjelman vuosille ko kouksessaan Kuntasuunnitelmissa kouluhankkeiden investointivaraukset ovat edelleen vanho jen selvitys ten mukaisesti: Brutto Netto - Korpitien koulun saneeraus Koulukankaan koulun saneeraus Yhteensä: Kouluhankkeet on esitetty kuntasuunnitelmaan saman suuruisina kuin, mitä hankkeet ovat olleet esityksenä OPM:n valtionavustus listalle. Rahoituslaskelmassa valtion avustuksen osuus hankkeille on yhteensä euroa eli noin 50 % kustannuksista.

21 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kouluhankkeen suunnittelun ohjausryhmä kokoontui Ohjausryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta suunnitelman investointi osaan Palta mon kouluhankkeet korjataan vas taamaan hankkeiden todellista kus tannustasoa huomioiden valtion osuudet rea listisesti. Koulukeskushankkeen osalta pidettiin valtuustoseminaari Kunnanjohtaja Laurikai nen, sivistysosaston osastopäällikkö Nuortimo ja suunnit telija Vuol teenaho kävi vät neu vottelemassa hankkeen ra hoituksesta lääninhallituk sessa. Neuvottelun tu loksena Paltamoon rakennetta van koulukes kuksen val toinosuuden määrä tulisi olemaan yh teensä 2,4 milj. (= Korpitien + Koulukan kaan valtionosuudet). Suunnittelija on päivittänyt rahoituslaskelmiaan valtuustoseminaarin ja lääninhal lituksessa käytyjen neuvotteluiden pohjalta, liitteenä 8. Vaihtoehto B:n osalta päivitetty versio, liitteenä 9. Koulukeskuksen suunnittelutoimikunta käsitteli koulurakentamiseen liittyviä kysy myksiä em. asioiden pohjalta , liitteenä 10 kokousmuistio. Suunnittelutoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Paltamoon ra kennettavaan koulukeskukseen tulisi lukion ja perus opetuksen luokkien 1 9 vaatimat tilat ja mikäli ylimääräisiksi jää ville vanhoille koulutiloille ei löydy käyt töä ne pure taan. Hanke esi te tään vaiheistet tavan niin, että 1. vai heessa rakenne taan perusopetuksen luok kien 7 9 ja lu kion vaatimat tilat vuonna 2006 ja 2. vaihees sa pe rus opetuk sen luokkien 1 6 vaatimat ti lat viimeistään vuonna Esittelijä: Kunnanjohtaja Arto Laurikainen p Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle etenemisjärjestyksestä ja aikataulusta koulutilojen saneeramisen / r akentamisen suhteen 1-vaiheen osalta. 2-vaiheen toteuttamisajasta päätetään myöhemmin. Kunnanhallitus: Veijo Mikkonen esitti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, et tä rakennet tavaan koulukeskukseen tulisi lukion ja perusopetukperusopetuksen luokkien 1-9 vaatimat ti lat ja mikäli ylimääräiseksi jää ville vanhoille koulutiloille ei löydy käyt töä, ne puretaan. Hanke esitetään vai heistettavan niin, että ensim mäisessä vaiheessa ra ken netaan pe rusopetuksen 7-9 ja lukion vaatimat tilat v ja toi sessa vaihees sa perus ope tuksen luok kien 1-6 vaati mat tilat vii meis tään vuonna Martti Siira kannatti esi tystä. Tämän päätöksen tarvitsema lisämääräraha on n. 3 milj. euroa nykyiseen talous suunnitel maan verrattuna vuosina Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot