SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA"

Transkriptio

1 Palvelujohtokunta SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA 90/111/2009 Palvjtk Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri Outi Kantola, puh , sähköposti: ja palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö, puh , sähköposti: Ulla-Maija Norman on tehnyt seuraavan oikaisuvaatimuksen palvelujohtaja, luokanopettaja Pasi Mäkikyrön viranhaltijapäätöksestä: "Vaatimukset: Palvelujohtaja, luokanopettaja Pasi Mäkikyrön tekemä virkavaalipäätös 31 koskien Jokirannan koulun matemaattisten aineiden lehtorin valintaa tulee kumota, koska päätös on lainvastainen. Perustelut: Virkavaalia säännöttävät kelpoisuusvaatimukset, tasa-arvolaki. perustuslaki sekä kunnallisesta viranhaltijalain syrjinnän kielto. Viran tai toimen tehtäväala määrää kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuus on siten määriteltävissä oikeutena antaa määrätyn sisältöistä opetusta. Virkanimikkeillä ei ole vaikutusta siihen, millaista kelpoisuutta opettajaksi valitulta edellytetään. Virkavaalipäätös on perustuslain 125 :n vastainen. Perustuslain 125 :ssä säädetään yleisistä nimitysperusteista julkisiin virkoihin. Näitä ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisiä nimitysperusteita sovelletaan otettaessa virkasuhteeseen kuntaan ja kuntayhtymään. Perustuslain yleisistä nimitysperusteista taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kyky puolestaan viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tutkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset tehtävät. Virkanimitysperusteilla on merkitystä vertailtaessa useampia viranhakijoita keskenään. Palvelujohtaja, luokanopettaja Pasi Mäkikyrö on valinnut Jokirannan koulun matemaattisten aineiden lehtorin virkaan luokanopettaja Emilia Palomäen. Alunperin palvelujohtaja, luokanopettaja Pasi Mäkikyrö on katsonut FM Mikko Kulmungin ansioituneimmaksi. Hänellä on kelpoisuus opettaa neljää ainetta eli matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa. Ensimmäisellä valinnallaan palvelujohtaja. luokanopettaja Pasi Mäkikyrö siis määritteli viran kelpoisuusehdot. Emilia Palomäellä ei ole kelpoisuutta opettaa fysiikkaa eikä tietotekniikkaa. Koska hakijoiden joukossa on edelleenkin aineenopettaja, jolla on kelpoisuus opettaa kaikkia neljää matemaattisiin aineisiin luettavia aineita, Emilia Palomäki ei mitenkään voi olla ansioitunein hakija. Palvelujohtaja, luokanopettaja Pasi Mäkikyrö väittää, että Emilia Palomäki on kokonaisarvioinnin (mm. hakijoiden ansiovertailu ja haastattelut) perusteella ansioitunein ko. lehtorin virkaan. Kiiminkiläistä Ulla-Maija Normania ei ole edes haastateltu.

2 Ulla-Maija Normanilla on kelpoisuus opettaa neljää ainetta: - matematiikka (kiitettävät tiedot) - fysiikka (kiitettävät tiedot) - kemia (hyvät tiedot) - tietotekniikka (kiitettävät tiedot). Ulla-Maija Norman on opettanut matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa Kuhmon yläkoulussa. Samoin Haukiputaan yläasteella lisäksi toimien luokanvalvojana ja tietokonelaitteistojen hoitajana. Lukuvuoden hän on kulkenut päivittäin Kokkolassa opettamassa matemaattisia aineita yläkoululaisille ja kuudesluokkalaisille fysiikkaa ja kemiaa. Luokanopettaja Emilia Palomäellä ei ole lainkaan työkokemusta matemaattisten aineiden opettamisesta. Ulla-Maija Norman on siten työkokemuksensakin puolesta selvästi ansioituneempi ko. lehtorin virkaan. Haukiputaan yläasteen rehtori Lauri Valkama on todennut allekirjoittamassaan työtodistuksessa seuraavaa: "Ulla-Maija Norman on hoitanut työnsä vastuuntuntoisesti ja erinomaisesti työhönsä paneutuen. Ulla-Maija sopeutui suureen työyhteisöömme hyvin ja osasi pistää suurissa opetusryhmissä selkeät rajat oppilaiden käyttäytymiselle." Ulla-Maija Norman on perustuslain yleisillä nimitysperusteilla vertailtaessa selkeästi pätevämpi kuin virkaan valittu henkilö. Perustuslaki rajoittaa kunnan elimien harkintavaltaa nimityksiä tehdessä. Nimitysharkinta ei ole vapaata harkintaa. Mikäli päätös ei perustu haettavana olevan viran tehtäväalaan ja perustuslaissa säädettyihin yleisiin nimittämisperusteisiin, päätös on lainvastainen. (Näin mm. Kuopion HAO päätöksessä 06/0094/3). Voimassa olevan oikeuskäytännön mukaan (Turun HAO /0113/1) kun sekä A että B täyttivät viran kelpoisuusehdot ja molemmilla oli hakuilmoituksessa mainituissa aineissa samantasoiset ja saman laajuiset yliopisto-opinnot on arvioitaessa heidän ansioitaan kokonaisuudessa opettajan työstä saatu työkokemus erityisen merkityksellistä. Hallinto-oikeus katsoi, että B oli työkokemuksensa vuoksi taidoiltaan selvästi A:ta ansioituneempi. Hän oli myös kyvyiltään sovelias hoitamaan luokanopettajan virkaa. Asiassa ei ollut esitetty riittäviä perusteita sille, että haastattelussa ilmenneiden seikkojen perusteella A oli voitu katsoa kyvyiltään niin paljon B:tä ansioituneemmaksi, että hänet oli myös kokonaisarvioinnissa voitu katsoa B:tä ansioituneemmaksi. Kunta ei näin ollen ollut osoittanut, että viranhaltijaa valittaessa olisi otettu huomioon perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet. Perusopetusjohtajan ja sivistyslautakunnan päätökset olivat siten lainvastaisia. Kaikki edellä mainittu huomioon ottaen palvelujohtaja, luokanopettaja Pasi Mäkikyrön tekemä viranhaltijapäätös 31 koskien jokirannan koulun matemaattisten aineiden lehtorin valintaa tulee kumota, koska päätös on lainvastainen. Mikäli virkavaalia ei oikaisuvaatimuksen johdosta kumota ja Ulla-Maija Normania valita tehtävään, hän harkitsee valittamista hallinto-oikeuteen." Perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä kelpoisuus. Kyseessä olevan matemaattisten aineiden lehtorin viran kelpoisuusvaatimus määrätään asetuksessa opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Asetuksen mukaan perusopetuksen aineenopettajalta vaaditaan mm. vähintään 35 opintoviikon laajuisia opetettavan aineen opintoja kaikissa opettamissaan aineissa (siirtymäsäännösten perusteella voi olla poikkeamia tästä pääsään-

3 nöstä). Kunta ei ole erikseen määritellyt virkaan erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Ulla-Maija Normanin tulkinta, että Mikko Kulmungin valinta virkaan tarkoittaisi viran kelpoisuusehtojen määrittelyä ei ole oikea. Mikäli kelpoisuusehtoihin olisi tehty asetuksessa säädetyn lisäksi tarkennuksia, olisi niistä kunnan toimintasäännön mukaan päättänyt erikseen viranomainen, joka suorittaa virkavaalin eli tässä tapauksessa palvelujohtaja. Viran kelpoisuusehdot eivät suoraan näy po. viran nimikkeestä, vaan ratkaisevaa on, mitä aineita virkaan valittu opettaa. Jokirannan koulun, joka on ao. viranhaltijan ensimmäinen opetuspaikka (opettajien virat ovat kuntakohtaisia) matematiikan opettajilla on laaja oppiainehallinta, joten opetuksen järjestämisen kannalta ei ole tarvetta sille, että uudella viranhaltijalla pitäisi olla kelpoisuus opettaa kolmea tai neljää ainetta. Jokirannan koulussa opetetaan perusopetuksen 6-9 vuosiluokkien ja lisäopetuksen oppilaita. Ensi lukuvuonna kouluun on sijoitettu myös yhdysluokka, jossa on 5. ja 6 luokkien oppilaita. Kyseessä ei siis ole perinteinen yläasteen koulu. Kyseessä olevaa virkaa haki hakuajan kuluessa 77 henkilöä, joista 72 täytti viran kelpoisuusehdot. Kelpoisuusehdot täyttäviksi hakijoiksi katsottiin kaikki hakijat, joilla oli kelpoisuus opettaa vähintään yhtä matemaattisiin aineisiin (matematiikka, fysiikka, kemia) luettavaa opetettavaa ainetta. Viran täyttöprosessi on edennyt siten, että koulun rehtori on koulun valmisteluryhmän kanssa tehnyt esityksen haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Valmistelutyössä oli käytettävissä hakijoista tehty yhteenveto ja kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen. Palvelujohtaja on käynyt yhteenvedon ja hakemukset läpi ja päättänyt haastatteluun kutsuttavista huomioiden koulun esityksen. Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa, joiden joukossa olivat Mikko Kulmunki ja Emilia Palomäki. Ulla-Maija Normania kuten ei 66 muutakaan kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa kutsuttu tällä kertaa haastatteluun. Haastattelijoina olivat palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö, Jokirannan koulun rehtori Martti Kumpulainen ja vararehtori Ella Siira. Haastatteluvaiheen jälkeen rehtori ja vararehtori tekivät palvelujohtajalle esityksen virkaan valittavasta henkilöstä. Virkaan valittiin Mikko Kulmunki. Hän ilmoitti, ettei ota virkaa vastaan, koska on vastaanottanut toisen työtehtävän. Viran vaalin rauettua valinta suoritettiin uudelleen. Vaalissa otettiin huomioon kaikki virkaa hakeneet kelpoisuusehdot täyttävät hakijat. Uutta haastattelukierrosta ei katsottu tarpeelliseksi järjestää, koska alunperin haastateltiin kuutta hakijaa. Rehtori teki palvelujohtajalle uuden esityksen virkaan valittavasta henkilöstä. Esityksen mukaisesti virkaan valittiin Emilia Palomäki. Koulun rehtorin mukaan Jokirannan koululla on jo entuudestaan matemaattisten aineiden opettajilla laaja oppiainehallinta. Sen johdosta kouluun on mahdollista rekrytoida opettaja, joka on erityisesti matemaattisten aineiden kehittämisestä kiinnostunut; suoritettujen matemaattisten arvosanojen määrä ei ole ratkaiseva. Emilian Palomäen haastattelussa ilmeni rehtorin mukaan seuraavaa: - vahva ote matemaattisten aineiden opetuksen kehittämiseen -kokonaisnäkemys siitä mitä perusopetus on (yhtenäinen opintopolku) -oppiaineiden integraation ja aihekokonaisuuksien mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa -yhteistyökykyisyys ja sosiaaliset taidot -eri tasoisten oppijoiden tarpeisiin vastaaminen matemaattisissa aineissa -valmiudet lisäopetuksen resurssin joustavaan käyttöön matematiikassa -oppimisen esteiden poistaminen matematiikassa yhdessä erityisopetuk-

4 sen kanssa. Matemaattisten aineiden lehtorin valinta perustuu kokonaisharkintaan. Sekä oikaisuvaatimuksen tekijä, että valittu täyttävä muodolliset kelpoisuusvaatimukset ja heillä on riittävä kokemus opettajan työstä. Valinnassa on koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi vaikuttanut haastattelussa esille tulleet seikat. Palvj.lo: Päätetään hylätä Ulla-Maija Normanin oikaisuvaatimus seuraavilla perusteilla: - virkaan valittu Emilia Palomäki täyttää viran yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot - palvelujohtaja on päätöstä tehdessään käyttänyt hänelle toimintasäännöllä delegoitua kunnalliseen itsehallintoon kuuluvaa harkintavaltaa valitessaan virkaan Emilia Palomäen - palvelujohtajan päätös ei ole lainvastainen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Palvjtk Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri Outi Kantola, puh , säh kö pos ti: ja palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö, puh , sähköposti: Ulla-Maija Norman on tehnyt Oulun hallinto-oikeudelle valituksen palvelujohtokunnan päätöksestä , jolla hänen tekemänsä oikaisuvaatimus lehtorin viran vaalista on hylätty. Hallinto-oikeus pyytää Kiimingin kunnanhallitusta hankkimaan palvelujohtokunnan lausunnon valituksen johdosta sekä antamaan mahdollisen oman lausuntonsa asiassa. Valituksessaan Ulla-Maija Norman vaatii kumottavaksi palvelujohtajan tekemän virkavaalipäätöksen valita lehtorin virkaan Emilia Palomäen, koska päätös on Normanin mielestä lainvastainen. Hän pitää päätöstä sekä perustuslain yleisten nimitysperusteiden, että kelpoisuusasetuksen vastaisena. Normanin mukaan hän on virkaan pätevämpi kuin siihen valittu henkilö. Ulla-Maija Normanin valitus jaetaan esityslistan mukana. Taustaa Kiimingin kunnanvaltuuston vuonna 2007 hyväksymän kouluverkkoselvityksen mukaan Kiimingissä siirrytään perusopetuksessa yhtenäisen perusopetuksen malliin ja opetus keskitetään isompiin kouluyksiköihin turvaamalla samalla lähikoulut pienille oppilaille. Toimiva, yhtenäinen perusopetus turvataan kaikille kunnan perusopetuksen oppilaille. Kouluverkkoselvityksessä todetaan mm. että: "Yhtenäisellä perusopetuksella tarkoitetaan opetussuunnitelmallisesti yhtenäsitä kokonaisuutta, jota teteutetaan koko perusopetuksen ajan. Opettajuuteen yhtenäinen perusopetus asettaa uuden haasteen. Opettajan tulee olla tietoinen koko perusopetuksen tavoitteista sekä oman työn hallintaan ja toteuttamiseen liittyvistä tekiijöistä. Tietoisuuteen kuuluu sitoutuminen yhteistyöhön, jota tarvitaan oppimisympäristöjen suunnittelussa ja toimintakulttuurin luomisessa, opetus- ja kasvatustavoitteiden määrittelyssä sekä työnjakoon liittyvissä kysymyksissä. Oppilaan kannalta yhtenäisen perusopetuksen tavoitteena on turvata lapsille eheä ja turvallinen oppimispolku, jossa oppilaan yksilöllinen opiskeluhistoria ja kehitysvaiheet voidaan huomioida entistä paremmin koko esi- ja perusasteen ajan".

5 Kirkonkylän oppilasalueen kokoavana kouluna on Jokirannan koulu, jossa annetaan yläkouluopetus kaikille oppilasalueen oppilaille. Tämän lisäksi Jokirannan koulussa annetaan opetusta myös kirkonkylän, Hannuksen ja Ylikylän 6. luokkalaisille (lukuvuonna myös Ylikylän 5. luokkalaiselle). Kirkonkylän oppilasalueeseen kuuluu kirkonkylän lisäksi Alakylä, Huttukylä, Ylikylä ja Hannus. Jokirannan koulun rehtori on toimii toisena kunnan aluerehtorina. Opettajíen virat ovat kuntakohtaisia. Puheena olevan lehtorin viran sijoituspaikka on Jokirannan koulu, mutta se voi tarpeen mukaan muuttua. Kelpoisuus Kyseessä oleva virka on lehtorin virka (ei matemaattisten aineiden lehtorin virka). Virkailmoituksessa opetettaviksi aineiksi ilmoitettiin matemaattiset aineet ja opetuspaikaksi Jokirannan koulu. Opetettavia aineita ei yksilöity, koska koulun toiveena oli saada mahdollisimman monenlaista osaamista omaava hakijajoukko ja aiemman kokemuksen mukaan tiukka etukäteen määritelty usean oppiaineen kelpoisuusvaatimus rajaa pois hyviä hakijoita (kun esim. edellisenä vuonna kuntaan haettiin matematiikan, fysiikan ja kemian lehtoria, 47:stä hakijasta 18 täytti kelpoisuusehdot ja 19:ltä puuttui tai oli liian vähän joko fysiikan tai kemian opintoja). Viranhakuilmoituksen väljemmällä opetettavien aineiden ilmaisulla on haluttu antaa painoarvoa virkaan valittavan henkilökohtaisille ominaisuuksille ja sopivuudelle tehtävään. Normanin tulkinta, että Mikko Kulmungin valinta virkaan tarkoittaisi viran kelpoisuusehtojen määrittelyä ei pidä paikkaansa. Kulmungin valinnassa käytettiin kokonaisarviointia, eikä kelpoisuus neljässä matemaattisessa aineessa ollut ratkaiseva asia. Koska viran hakuilmoituksessa ei ole yksilöity opetettavia aineita, riittää kelpoisuusehtojen täyttymiseen kelpoisuus yhdenkin matemaattisen aineen opettamiseen. Opetustoimessa käytössä olevan menettelytavan mukaisesti lehtorin virkaan hakijoista on laadittu yhteenveto. Yhteenveto on hakemusten ohella apuna valintaprosessissa. Yhteenveto tehtiin poikkeuksellisesti Jokirannan koululla. Aiemmin yhteenvedot on tehty sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden hallinnossa. Yhteenvetoon on kansilehdelle eritelty kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ja hakijat, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja. Kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista yhteenvedossa on taulukkomuotoinen erittely erikoistumisopinnoista (ma, fy, ke), muut erikoistumisopinnot sekä kokemus matemaattisten aineiden opettajana.yhteenvedossa kelpoisuusehdot täyttäviksi hakijoiksi katsottiin hakijat, joilla oli kelpoisuus opettaa vähintään yhtä matemaattista ainetta. Hakuilmoituksessa hakijoita pyydettiin liittämään hakemukseensa kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista. Osassa hakemuksia ei ollut todistuksia kaikkien aineiden osalta. Tällaisissa tapauksissa yhteenvedon tekijää ohjeistettiin laittamaan yhteenvetoon hakemuspapereista ilmenevä aine ja opintomäärä sekä merkintä (ei tod.), jolloin valintaprosessiin osallistuvat voivat tarvittaessa tarkistaa asian. Tällä pyrittiin hakijoiden tasapuoliseen kohteluun. Tätä hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa valmisteltaessa tuli esille, että Emiliä Palomäen kohdalla hakemukseen liitetty matematiikan 35 ov todistus ei ole yliopiston virallinen dekaanin antama todistus, vaan matematiikan emeritusprofessorin antama todistus suoritetuista matematiikan opinnoista. Todistuksessa on todettu, että Emilia Palomäen

6 matematiikan opinnot sisältävät 35 ov opetettavien aineiden opintokokonaisuuden matematiikassa. Tämän todistuksen sekä kasvatustieteiden maisterin koulutukseen sisältyvien ylemmän korkeakoulututkinnon ja 35 ov laajuisten opettajan pedagogisten opintojen perusteella Emilia Palomäen on katsottu täyttävän kelpoisuusasetuksen mukaisen aineenopettajan kelpoisuuden po. lehtorin virkaan. Tehdyssä yhteenvedossa on lisäksi unohtunut laittaa Emilia Palomäen osalta kemian 35,5 ov kohdalle (ei tod.) -merkintä. Hakemukseen ei ole liitetty kemian opintojen todistusta. Opintomäärä on otettu hakemukseen liitetystä opintosuoritusotteesta. Todistuksen puuttuminen kemian opinnoista ei vaikuta sen arviointiin, täyttääkö Emilia Palomäki lehtorin viran kelpoisuusehdot. Haastatteluun kutsuttavien valintaan osallistuivat Jokirannan koulun rehtori, vararehtori (joka matemaattisten aineiden opettaja) ja koulun suunnitteluryhmän kolme muuta opettajaa sekä koulun matematiikan opettajat (3). Työryhmällä oli käytössään yhteenvedon lisäksi kaikki hakemukset liitteineen. Työryhmän valmistelun pohjalta haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa, joiden joukossa olivat Mikko Kulmunki ja Emilia Palomäki. Haastatteluun kutsuttavien monipuolisella koulutus- ja kokemustaustalla on pyritty varmistamaan, että haastateltavien joukosta olisi mahdollista löytää kouluun parhaiten sopiva, opettajakunnan osaamista täydentävä ja yhtenäisen perusopetuksen toteutumista edistävä opettaja. Haastatteluun kutsutuissa oli sekä miehiä että naisia. On sattumaa, että kutsutuilla miehillä (2) on kelpoisuus neljässä aineessa ja kolme naisista on kelpoisia myös luokanopettajiksi. Viran täyttöprosessissa ei ole toimittu tasa-arvolain vastaisesti. Toisin kuin Norman väittää, Pia Junes täyttää viran kelpoisuusehdot (hän on suorittanut matemaattisten tieteiden koulutusohjelman aineenopettajan koulutusohjelman mukaisen FM tutkinnon pääaineena matematiikka ja sivuaineina fysiikka 35 ov ja kemia 15 ov, joten hänellä on kelpoisuus opettaa matematiikkaa ja fysiikkaa). Tietotekniikka on valinnaisaine, jonka opettamiseen on kelpoinen myös henkilö joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen lisäksi yhteensä vähintään 35 ov oppiaineen sisältöön sovltuvia opintoja yliopistossa. Rehtorin mukaan tietotekniikkaa opettavat opettajilla on joko tietotekniikan riittävät soveltavat opinnot tai tietotekniikan vähintään 35 ov opetettavan aineen opintoja vastaavat opinnot. Virkanimitysperusteiden noudattaminen Perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Perustuslakia koskevassa hallituksen esityksessä taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä tarkoitetaan luontaista lahjakkuutta, työkykyä, järjestelykykyä, johtamiskykyä, aloitteellisuutta sekä muita viraston tai laitoksen toiminnan tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeellisia kykyjä. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä (merkitystä voidaan antaa vain sellaiselle toiminnalle, joka lisää hakijan edellytyksiä virkatehtävien asianmukaiseen suorittamiseen). Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät. Ulla-Maija Normanin ja Emilia Palomäen koulutustausta on erilainen. Norman on suorittanut matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutusohjelman mukaisen filosofian maisterin tutkinnon pääaineena matematiikka (67 ov) ja sivuaineena tietojenkäsittelytiede (56 ov). Tutkintoon sisältyy

7 opettajan pedagogiset opinnot (35 ov). Lisäksi Norman on suorittanut fysiikan (60 op/vastaa 35 ov) ja kemian (61 op) erilliset opinnot. Normanilla on kelpoisuus opettaa peruskoulun aineenopettajana matematiikka, tietotekniikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Palomäki on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineena kasvatustiede (76 ov) ja sivuaineina peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (35 ov), esi- ja alkuopetus (15 ov) ja koulutusteknologia (15 ov. Tutkintoon sisältyy opettajan pedagogiset opinnot (35 ov). Opinnot on tutkintotodistuksen mukaan suoritettu erityisryhmässä nimeltään Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus, missä erityisinä syventymiskohteina ovat olleet teknologia, sen soveltaminen sekä teknologiseen maailmaan kasvattaminen. Palomäki on suorittanut myös matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutusohjelman mukaisesti filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opintoja pääaineena matematiikka ja sivuaineena kemia. Opintosuoritusotteen mukaan hän on suorittanut matematiikasta 56 ov ja kemiasta 35,5. Matematiikan opinnoista hän on esittänyt erillisen todistuksen, jossa todetaan että opinnot vastaavat 35 ov opetettavien aineiden opintokokonaisuutta matematiikassa. Kuten edellä kohdassa kelpoisuus on todettu, todistus ei ole virallinen yliopiston todistus erillisopinnoista. Kemian opinnoista ei ole erillistodistusta. Emilia Palomäki on kysyttäessä kertonut, että hän ei saa virallisia erillistodistuksia matematiikan ja kemian opinnoista kummankaan tiedekunnan kautta, koska ei ole enää kirjoilla kasvatustieteen tiedekunnassa ja luonnontieteellinen tiedekunta ei myönnä "välitodistuksia". Normanin ja Palomäen koulutustaustan erot eivät ole niin merkittävät, että niiden perusteella voitaisiin katsoa Normanin olevan niin paljon pätevämpi lehtorin virkaan, että se ohittaisi kokonaisarvioinnissa huomioitavat muut seikat. Norman on oman ilmoituksensa mukaan opettanut yläkoulussa matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa sekä alakoululaisille fysiikkaa ja kemiaa. Yhteensä hänellä on opetuskokemusta yläkoulun matemaattisista aineista vähän yli 2 vuotta. Tähän sisältyy lehtorin sijaisuus Kiimingin Jokirannan koulussa ajalla Emilia Palomäen työkokemus opettajana on luokanopettajan työstä noin 2,5 vuotta, johon sisältyy yhden lukuvuoden mittainen työskentely matematiikkaan painottuneen luokan opettajana. Palomäki on tominut vuosien 2004 ja 2005 aikana lyhyissä luokanopettajan sijaisuuksissa Kiimingin Huttukylän koululla 16 kertaa ja Tirinkylän koululla kerran. Normanilla on matemaattisten aineiden aineenopettajan kokemusta yli 2 vuotta, mikä Palomäeltä puuttuu. Sen sijaan Palomäellä on sellaista opettajakokemusta, josta on hyötyä matemaattisten aineiden opetuksen kehittämisessä Jokirannan koulussa ja laajemminkin Kiimingin kunnassa. Kahden vuoden aineenopettajan kokemus ei ole niin merkittävä tekijä, että yksistään sen perusteella Norman voitaisiin katsoa ansioituneemmaksi kuin Palomäki. Normanin ja Palomäen hakemuksista ja niiden liitteistä esille tulleiden sekä Normanin aikaisemman palvelussuhteen ja Palomäen haastattelun perusteella hänen katsotaan omaavan enemmän ominaisuuksia, joita tarvitaan Kiimingin opetuspalveluiden ja Jokirannan koulun tavoitteiden saavuttamiseksi. Emilia Palomäellä katsotaan olevan hyvät edellytykset ja ja halukkuus yhtenäisen perusopetuksen kehittämiseen. Tätä ilmentää kaksoiskelpoisuuden hankkiminen (luokan- ja aineenopettajan kelpoisuus) sekä hakemuksessa ja haastattelussa esille tulleet innostuneisuus kehittämishankkeiden vetämiseen sekä projekti- ja tiimityöskentelyyn. Palomäen haastat-

8 telussa tuli esiin myös oppilaslähtöinen näkökulma matematiikan opetuksessa ja selkeät omat ajatukset oppilaiden erilaisiin haasteisiin vastaamisessa, esim. erityttäminen sekä heikommin menestyvien, että hyvin menestyvien osalta. Erityisesti kuudennen ja seitsemännen luokan nivelvaiheeseen Palomäellä odotetaan olevan annettavaa. Myös koulun arvopohjaan sisältyvien oppilaiden yhtestyökyvyn, oppimismyönteisyyden ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin uskomisen edistämisen katsotaan paremmin toteutuvan Emilia Palomäen valinnalla ja sijoittamisella Jokirannan koulun työyhteisöön. Ulla-Maija Normanin valituksessa esittämät muut väittämät "Rehtori perustelee Emilia Palomäen valintaa myös lauseella: "eri tasoisten oppijoiden tarpeisiin vastaaminen matemaattisissa aineissa". Emilia Palomäellä ei ole kykyä vastata lahjakkaiden oppijoiden tarpeisiin, koska Emilia Palomäen ainevalikoima on suppea ja häneltä puuttuvat kokonaan syventävät opinnot." Jokirannan koulu pystyy vastaamaan lahjakkaiden oppilaiden tarpeisiin. Opetusta on voitu erityttää, kun oppilaan menestys on todettu keskimääräistä paremmaksi. Sen sijaan huoli on heikosti matemaattisissa aineissa menestyvien oppilaiden määrän lisääntymisestä. Matematiikan opetus etenee systemaattisesti, joten aikaisemmin opitut asiat on hallittava uusia opiskeltaessa. Viimeisillä vuosiluokilla pienetkin puutteet estävät uusien asioiden oppimista. Matematiikan opetuksen kehittäminen yhtenäisen perusopetuksen lähtökohdasta opettajien yhteistyönä on välttämätöntä. Tähän kehittämistyöhön Emilia Palomäen katsotaan soveltuvan paremmin kuin Ulla-Maija Normanin. Valituksen sivun kolme alareunasta alkavassa kappaleessa Norman toteaa kunnan toimineen kelpoisuusasetuksen vastaisesti kun on valinnut Palomäen epäpätevänä hoitamaan tehtävää, johon kuuluu fysiikan opetusta, vaikka muodollisesti pätevä henkilö on ollut saatavilla. Kun viran vaalia ei voitu vahvistaa oikaisuvaatimusprosessin vuoksi, täytyi koulutyön sujuvan aloittamisen vuoksi virka täyttää määräaikaisena lukuvuodeksi Määräaikaiseen virkaan palvelujohtajan sijainen (hallinto- ja taloussihteeri) otti rehtorin esityksestä Emilia Palomäen. Virkaan ottamispäätöksessä on todettu, että opetettavina aineina ovat matematiikka ja kemia. Koulun työsuunnitelman valmistelusta ja opetustuntien jakamisesta opettajille vastaa rehtori. Emilia Palomäen opetettaviksi aineiksi on syyslukukaudelle 2009 määrätty matematiikan ja kemian lisäksi 2 viikkotuntia fysiikkaa. Rehtorin mukaan nämä tunnit on määrätty Palomäen hoidettavaksi syyslukukauden ajan lukujärjestysteknisistä syistä. Työjärjestysten vaihtuessa kevätlukukauden alussa Palomäen opetettavana aineena ei ole enää fysiikka. Palv.j.lo. Annetaan Oulun hallinto-oikeudelle seuraava lausunto: 1. Jätetään hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko Emilia Palomäen esittämä todistus matematiikan aineopintojen suorittamisesta riittävä kelpoisuusasetuksen mukaisen kelpoisuuden osoittamiseen. Mikäli todistus on riittävä, on Palomäki kelpoinen virkaan. Normanin esittämällä perusteella (että valitulla pitäisi olla kelpoisuus matematiikan, kemian, fysiikan ja tietotekniikan opettamiseen) päätöksen kumoamiseen ei ole aihetta. 2. Mikäli kelpoisuus todetaan, tulee verrattavaksi valituksen tehneen Ulla-Maija Normanin ja Emilia Palomäen ansioituneisuus virkaan. Ansioitu-

9 neisuudessa huomioidaan perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkiseen virkaan. Viranhakuilmoituksessa lehtorin viran opetettaviksi aineiksi on ilmoitettu matemaattiset aineet, yksilöimättä niitä tarkemmin. Tällä on haluttu saada monipuolinen hakijajoukko, josta voitaisiin valita kunnan tarpeisiin parhaiten vastaava opettaja. Hakijoiden arvioinnissa on käytetty kokonaisarviointia, joka ilmenee tarkemmin esittelytekstistä. Valinnassa on annettu painoa kykyyn liittyville nimitysperusteille. Päätöksen kumoamiseen perustuslain yleisten nimitysperusteiden vastaisena ei ole perustetta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Palvjtk Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri Outi Kantola, puh , säh kö pos ti: ja palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö, puh , säh köposti: Ulla-Maija Norman on tehnyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksen Oulun hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä, jolla hallinto-oikeus kumosi Normanin valituksen kos kien ma te maattisten ainei den leh to rin valintaa. Kor kein hallinto-oikeus pyytää kun nanhallitukselta selitystä asiasta mennessä. Valituksessaan Ulla-Maija Norman vaatii kumottavaksi Oulun hallinto-oikeuden päätöstä, Kiimingin palvelujohtokunnan tekemää oikaisuvaatimuspäätöstä sekä palvelujohtajan tekemää virkavaalipäätöstä. Norman pitää päätöksiä lainvastaisina. Oulun hallinto-oikeuden päätös ja Normanin valitus jaetaan esityslistan mukana. Lehtorin viran täytön taustaa ja valintaprosessia on selvitetty palvelujohtokunnan oikaisuvaatimuspäätöksen ( ) ja hallinto-oikeudelle annetun lausunnon ( ) esittelyteksteissä. Ulla-Maija Normanin valituksessa esittämät väittämät ja kysymykset (kursiivilla): Virkanimikkeeseen ja kelpoisuuteen liittyvät väittämät ja ky symykset - Emilia Palomäellä ei hakuajan päättyessä ollut esittää minkään yliopiston antamaa kelpoisuustodistusta missään mate maatti sessa ainees sa. - Kulmungin valinta ja fysiikan tuntien antaminen Palomäelle osoittaa, että viran todellinen tehtäväala on matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opettaminen - salliiko laki lukujärjestysteknisistä syistä antaa tunteja epäpätevälle opetta jalle, kun päteviäkin olisi ollut saatavilla? Emilia Palomäen hakemukseen sisältyi Oulun yliopiston Matemaattisten tieteiden laitoksen todistus 35 ov opetettavien aineiden opintokokonaisuuden suorittamisesta matematiikassa. Hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa valmisteltaessa tuli esille, että todistus ei ole yliopiston virallinen dekaanin antama todistus, vaan matematiikan emeritiusprofessorin antama todistus suoritetuista opinnoista. Hakemukseen ei ollut erikseen liitetty todistusta kemian opinnoista, mutta liitteenä olleesta opintorekisteriotteesta kävi ilmi suoritetut opinnot. Palomäki toimitti kuntaan myöhemmin lisäselvityksenä matematiikan opintojen vastaa vuustodis tuksen ja opintosuori-

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Olga Lekhkosen oikaisuvaatimus rehtori Jari Husun viranhaltijapäätöksestä ; erityisluokanopettajan sijaisuus

Olga Lekhkosen oikaisuvaatimus rehtori Jari Husun viranhaltijapäätöksestä ; erityisluokanopettajan sijaisuus Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 14.11.2016 Olga Lekhkosen oikaisuvaatimus rehtori Jari Husun viranhaltijapäätöksestä 10.10.2016 119; erityisluokanopettajan sijaisuus 1025/01.01.01.03/2016 KOLA 78 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 381/2016 01.01.01 84 Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain 3-1403-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105. 105 Oikaisuvaatimus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-66-16)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105. 105 Oikaisuvaatimus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-66-16) 15.06.2016 Sivu 1 / 1 569/2016 01.01.01 105 Oikaisuvaatimus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-66-16) Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh.

Lisätiedot

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä.

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä. LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 29 28.01.2016 HANNA ROUHEN OIKAISUVAATIMUS NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKAVALINTAAN LOHLTK 29 Erikoislääkäri, LT Hanna Rouhe on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (7) Opetuslautakunta POL/4 21.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (7) Opetuslautakunta POL/4 21.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (7) 4 Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan valinnasta HEL 2016-004467 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (5) 187 Oikaisuvaatimus virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-008988 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 155

Espoon kaupunki Pöytäkirja 155 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3304/2016 01.01.01 155 Oikaisuvaatimus erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättämisestä ja määräaikaisen tuntiopettajan valinnasta (työavain 3-924-16) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 142

Espoon kaupunki Pöytäkirja 142 10.05.2012 Sivu 1 / 7 6815/01.01.01/2011 142 Oikaisuvaatimus peruskoulun vakinaisen biologian ja maantiedon lehtorin viran täyttämisestä Matinkylän kouluun / työavain 3-1473-11 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p. 044 497 3645, katja.vuorinen@liminka.fi

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p. 044 497 3645, katja.vuorinen@liminka.fi Kunnanhallitus 118 18.05.2015 OIKAISUVAATIMUS KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 15.4.2015 / 23 66/01.01.01/2015 KH 18.05.2015 118 Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p. 044 497 3645, katja.vuorinen@liminka.fi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa

Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa Siv. ltk. 85 Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi 31.10.2008 mennessä reh- 25.11.2008 torin viran, nro 0011, vakinaisesti 1.8.2009

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 27.10.2016 Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle 559/01.01.01.01/2016 OPEKAS 105 valmistelijat: hallintopäällikkö

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

Viite: Raimo Maunun valitus Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksestä Liite 1: Kaupunginhallituksen päätös 11.8.

Viite: Raimo Maunun valitus Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksestä Liite 1: Kaupunginhallituksen päätös 11.8. Lausunto Sivu 1 / 9 Vastaanottaja: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite: Raimo Maunun valitus Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksestä 11.8.2015 213 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Asia: Valitus, 2206 Virkavaali/kunnat ja kuntayhtymät, Dnro: 00050/17 Kaupunginpuutarhurin viran täyttäminen

Asia: Valitus, 2206 Virkavaali/kunnat ja kuntayhtymät, Dnro: 00050/17 Kaupunginpuutarhurin viran täyttäminen 2.2.2017 1 (6) HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Asia: Valitus, 2206 Virkavaali/kunnat ja kuntayhtymät, Dnro: 00050/17 Asian kuvaus: Kaupunginpuutarhurin viran täyttäminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

ASIA. Virkanimitys KANTELU

ASIA. Virkanimitys KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 06.11.2015 Dnro OKV/2215/1/2014 1/5 ASIA Virkanimitys KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 30.12.2014 osoittamassaan kirjoituksessa oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 29 22.04.2015 Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi 463314) 348/01.01.01/2014 SOV 29 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. 09 5056 265

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

SAAPUNUT 2 2. 09. 2014

SAAPUNUT 2 2. 09. 2014 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE 21.09.2014 Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi SAAPUNUT 2 2. 09. 2014 Hämeenlinnan hallinto-oikeus ASIA Kunnallisvalitus PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302 267 12.10.2010 295 26.10.2010 324 10.11.2010 341 16.11.2010 33 01.02.2011 Ii-instituutti-liikelaitoksen johtajan viran perustaminen ja viran aukijulistaminen/virkavalinnan valmistelu/viran vaali/virkavaalin

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän ehdotus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (5) 29 Jakomäen peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2016-003004 T 01 01 01 01 Päätös Käsittely päätti ottaa Jakomäen peruskouluun sijoitettuun

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106 21.10.2015 Sivu 1 / 1 3558/01.01.01/2015 106 Oikaisuvaatimus hankintalakimiehen virkavalinnasta Valmistelijat / lisätiedot: Heli Aro, puh. 050 534 8391 Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 Riikka Hietanen,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET

TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET Pekka Ruuskanen, Johtava rehtori, FT, Jyväskylän normaalikoulu, 10.3.2014 https://www.norssi.jyu.fi/ohjattu-harjoittelu/ aineenopettajaharjoittelu/opea520-yhteisetluennot

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Lausunto Sami Kilpeläisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemästä hallintojohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta

Lausunto Sami Kilpeläisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemästä hallintojohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta Kunnanhallitus 238 23.10.2012 Lausunto Sami Kilpeläisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemästä hallintojohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta 167/1/132/2012 KHALL 238 Hallintojohtaja Sami Kilpeläinen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 3 Hallitus 23.4.2015

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 3 Hallitus 23.4.2015 Kokoustiedot Aika: torstai 23.4.2015 klo 18.30 19.15. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri,

Lisätiedot

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien.

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien. HAKIJAYHTEENVETO Hepolan koulun rehtori, (Työavain: 107312) Rekrytoiva yksikkö: Peruskoulut Tehtävänimike työpaikkailmoituksessa: Hepolan koulun rehtori Tehtävän kuvaus työpaikkailmoituksessa: Kemin kaupungin

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän hallitus 112 19.05.2016 Kuntayhtymän hallitus 143 17.08.2016 Kuntayhtymän hallitus 160 07.09.2016 Kuntayhtymän valtuusto 32 07.09.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 215/01.00.01/2016 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Viite: Raimo Maunun valitus Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksestä Liite 1: Kaupunginhallituksen päätös 11.8.

Viite: Raimo Maunun valitus Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksestä Liite 1: Kaupunginhallituksen päätös 11.8. Lausunto Sivu 1 / 7 Vastaanottaja: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite: Raimo Maunun valitus Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksestä 11.8.2015 212 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 3 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012243 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / sivistyslautakunnan päätöksestä 13.11.2014 138 tehty valitus

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / sivistyslautakunnan päätöksestä 13.11.2014 138 tehty valitus Sivistyslautakunta 53 26.03.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / sivistyslautakunnan päätöksestä 13.11.2014 138 tehty valitus 1702/01.01.00/2014 Sivla 26.03.2015 53 Valmistelu vt. opistojen

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

"Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan tekemä virkavaalipäätös

Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan tekemä virkavaalipäätös Kaupunginhallitus 224 07.09.2009 Mari-Anne Telkin oikaisuvaatimus koskien Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan 15.6.2009 19 tekemää pianonsoitonopettaja-säestäjän virkavaalipäätöstä 164/0.00/2009

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

4 Koordinaattorin toimen vakituinen täyttäminen nuorisopalveluissa. Valmistelija / lisätiedot: Heinonen Kristiina, Lahti Leila

4 Koordinaattorin toimen vakituinen täyttäminen nuorisopalveluissa. Valmistelija / lisätiedot: Heinonen Kristiina, Lahti Leila Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 4 Koordinaattorin toimen vakituinen täyttäminen nuorisopalveluissa TRE:3395/01.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Heinonen Kristiina, Lahti Leila Valmistelijan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 kaupunkikuvaosaston rakennusmestarin määräaikaisen viran (vakanssi 034696) täyttäminen, työavain 28-7- 16 HEL 2016-002042 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Laukaan lukion matematiikan ja fysiikan päätoimisen tuntiopettajan valintaan

Oikaisuvaatimus Laukaan lukion matematiikan ja fysiikan päätoimisen tuntiopettajan valintaan Kasvun ja oppimisen lautakunta 32 17.05.2016 Oikaisuvaatimus Laukaan lukion matematiikan ja fysiikan päätoimisen tuntiopettajan valintaan 248/01.01.01/2016 Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.05.2016 32

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

41 27.08.2015. Virkaa haki määräaikaan mennessä 44 hakijaa, joista 41 täytti viran kel poi suus vaa ti muk set.

41 27.08.2015. Virkaa haki määräaikaan mennessä 44 hakijaa, joista 41 täytti viran kel poi suus vaa ti muk set. Kasvun ja oppimisen lautakunta 41 27.08.2015 Oikaisuvaatimus, Kirsi Marjo 360/01.01.01.00/2015 KASVOPPI 41 Lukion ja perusopetuksen lehtorin virka (liikunta ja terveystieto), on ol lut haettavana vakinaista

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS / PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VAALI

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS / PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VAALI Kunnanhallitus 185 06.06.2016 OIKAISUVAATIMUS / PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VAALI 1041/01.01.00/2016 KHALL 185 Valmistelija: verkostorehtori Jukka Ojala, p. 050 568 1919. Vs. sivistysjohtaja on tehnyt

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 61 n perusopetuslinjan opetuspäällikön viran täyttäminen määräajaksi HEL 2016-006700 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa perusopetuslinjan opetuspäällikön

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot