SAARISTEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARISTEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SAARISTEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN ARVOPOHJA TOIMINTAKULTTUURI OPISKELUN YLEINEN TUKI KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ KOULUMATKAT KOULURUOKAILU OPPILAANOHJAUS JA KOULUTYÖN NIVELVAIHEET OPPILASHUOLTO KOULUTERVEYDENHOITO MAAHANMUUTTAJAOPETUS, VIITTOMAKIELINEN OPETUS AIHEKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN OPETUKSEN KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT KOGNITIIVISET / TIEDOLLISET TAIDOT KOMMUNIKAATIO, KIELI TAIDE- JA TAITOAINEET SOSIAALISET TAIDOT MOTORIIKKA PÄIVITTÄISET TAIDOT OPPILAAN ARVIOINTI TUNTIJAKO TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOULUTYÖN ARVIOINTI LIITTEET 2

3 SAARISTEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Saaristen koulu on erityiskoulu, joka toteuttaa perusopetuslain 25 2 momentin mukaista 11- vuotisen oppivelvollisuuden opetusta esiaste 1-9.luokille. Oppilaat ovat aistimonivammaisia, kehitysvammaisia henkilöitä. Koulun oppilaat tulevat Hämeenlinnasta ja sen ympäristökunnista. Lakisääteinen ryhmäkoko on kuusi oppilasta. Päätöksen 11-vuotisesta oppivelvollisuudesta ja erityisoppilaaksi otosta tekee kotikunnan opetusviranomainen. Oppilaaksi otto tapahtuu yhteistyössä huoltajien, varhaiskuntoutuksen asiantuntijoiden ja kotikunnan ja Hämeenlinnan opetusviranomaisten kanssa. Oppilaaksi ohjautumisen prosessin käynnistää useimmiten oppilaan kuntoutuksesta vastaava taho. 2. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Saaristen koulun opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin 2004 ja Hämeenlinnan kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman ja koulutyön painopisteenä on oppilaiden erityispiirteet huomioonottava kuvataideopetus, jota toteutetaan oppilaiden kanssa eri aisteihin ja vuoden kiertoon perustuvana elämys- ja kokemusprosessina. Mukana toteutuksessa ovat myös vanhemmat. Tämän avulla pyritään entistä paremmin ymmärtämään ja tukemaan oppilaiden tapaa toimia, hahmottaa, kokea maailmaa sekä päästä vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Koulu- ja oppimisympäristöä kehitetään ja järjestetään kuvaamataidon avulla siten, että se tarjoaa oppilaille esteettisiä elämyksiä ja tukee myös muiden oppiaineiden tavoitteiden saavuttamista. Kaupungissa järjestettäviin aihealueeseen liittyviin näyttelyihin ja tapahtumiin osallistuminen tukee oppimista kuvaamataidon ja sosiaalisten taitojen alueilla. 3. ARVOPOHJA Kuntakohtaisen opetussuunnitelman yhteisten arvojen lisäksi Saaristen koulussa painotetaan erityisesti seuraavia asioita: TASA-ARVO normaalien olojen luominen o huomioidaan tarpeelliset ja riittävät, oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaiset tukitoimet ja fyysiset tuet tasavertainen osallistuminen o normaalien olojen luominen edellytys tasavertaiseen osallistumiseen monikulttuurisen yhteisöllisyyden huomioiminen, erilaisuus on rikkaus 3

4 YKSILÖN OIKEUKSIEN JA VAPAUKSIEN KUNNIOITUS asiakaslähtöisyys o yksilökohtaisen opetuksen rakentaminen vanhempien oman lapsensa tuntemuksen arvostuksen pohjalta yksilöllisyys, vapaus, kunnioitus elämänkaariajattelu o oppilaan valmistaminen hyvissä ajoin ennakoiden muutosvaiheisiin yhteistyössä hänen huoltajiensa ja kuntoutustahojen sekä tarvittavien muiden viranomaisten kanssa koulun aloitusvaihe mitä koulun jälkeen - vaihtoehtojen etsiminen koulun jälkeiselle toiminnalle aikuisuuteen valmistaminen ERILAISTEN OPPIJOIDEN HUOMIOIMINEN yksilön voimavaroille rakentuva ihmiskäsitys VASTUULLISUUS OMAN TOIMINNAN OIKEUDENMUKAISUUDESTA YLEISTEN ASENTEIDEN MUOKKAAMINEN YMPÄRÖIVÄN LUONNON KUNNIOITTAMINEN, LUONNON MONIMUOTOISUUDEN HUOMIOIMINEN 4. TOIMINTAKULTTUURI Koulun tilat ja oppimisympäristö järjestetään siten, että ne mahdollistavat ja tukevat strukturoitua opiskelua sekä ajan, paikan ja tilan hahmottamista. Työtapojen ja opetusmenetelmien valinta tapahtuu yksilöllisesti kunkin oppilaan kehitystason, iän ja vammojen asettamien erityistarpeiden mukaisesti. Opetus toteutetaan opettajan antamana yksilöopetuksena, ryhmäopetuksena ja pienryhmäopetuksena (2-3 oppilasta) opetettavasta aineesta ja oppilaskohtaisesti yksilöllisestä tavoiteasettelusta riippuen. Opetus toteutetaan erityispedagogisin ja aistitoimintojen harjaannuttamista tukevin menetelmin, oppimateriaalien eriyttämisen, erityisliikunnan ja vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen avulla. Kommunikaatiokäytössä ovat pcs- ja pictogram-kuvat, valokuvat, kommunikaatioesineet, kokonaissanahahmot, tukiviittomat, puhekoneet ja tietokone kommunikoinnin ja kokonaisoppimisen tukena. Opetuksella tuetaan kokonaisvaltaisesti persoonallisuuden kehitystä sekä lisätään ja vakiinnutetaan käytännön valmiuksia ja taitoja arkipäivän tilanteista selviytymiseen. Toiminta perustuu kunkin oppilaan senhetkisiin tiedollisiin, kielellisiin, elämänhallinnallisiin, liikunnallisiin, ja sosiaalisiin taitoihin. Oppimisprosessiin liittyen on tärkeätä myös oppilaiden mahdollisimman hyvän fyysisen kunnon tukeminen. Fyysisen kunnon kohentamisessa ja ylläpidossa hyödynnetään mm. erityisliikunnan ja kuntoutuksen metodeita ja erilaisia apuvälineitä. Oppimisen tavoitteet määritellään jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) EHA-opetusten ja tarvittaessa myös muiden opetussuunnitelmien pohjalta. Oppiaineita ovat kommunikaatio ja äidinkieli, tiedolliset taidot, sosiaaliset taidot, motoriikka ja liikunta, päivittäiset taidot, matematiikka, ympäristöoppi ja luonnontieto, musiikki sekä kuvaamataito. 4

5 HOJKS laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Sen laadinnassa ovat mukana myös oppilaan kuntoutukseen osallistuvat tahot sen mukaan kuinka koulu ja huoltajat tarpeelliseksi arvioivat. Koulutyössä painottuvat opetuksen lisäksi kasvatuksellinen ja kuntouttava näkökulma ja opetusta tukee moniammatillinen yhteistyö. Koulutyö kytkeytyy vahvasti vuoden kiertoon ja tapahtumiin. Oppimisympäristö koulussa rakennetaan ja sisustetaan siten, että se esim. värien avulla kertoo oppilaille eri vuodenajoista sekä ajankohtaisista juhlista ja tapahtumista. Tämän avulla opetellaan hahmottamaan ajan kulkua. Kaikkia opittavia asioita tutkitaan hyvin konkreettisesti eri aisteja hyväksi käyttäen ja niiden toimintoja kuntouttaen. Opitun yleistäminen toimimaan eri paikoissa ja tilanteissa on vaikeaa, siksi opetellaan toimimista aidoissa ympäristöissä. Kaupunkia käytetään siis oppimisympäristönä. Kaupassa asioimista pitää harjoitella oikeassa kaupassa eikä kauppaleikin avulla. Samoin opetellaan, miten pitää käyttäytyä asioitaessa erilaisissa paikoissa, esim. kirjastossa, osallistuttaessa erilaisiin tapahtumiin jne. 5. OPISKELUN YLEINEN TUKI 5.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilaiden huoltajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Oppimisen tavoitteet käsitellään yhteisesti HOJKS-keskusteluissa tavoitteita asetettaessa ja niiden saavuttamista arvioitaessa. Yleisen tiedottamisen lisäksi oppilasta koskevissa asioissa ollaan yhteyksissä huoltajiin tarvittaessa päivittäin. Huoltajat ovat valinneet keskuudestaan ns. yhdysvanhemmat, jotka tarvittaessa ovat edustaneet huoltajia koulua koskevissa asioissa. Yhteisiin tapaamisiin kokoonnutaan vanhempainiltoihin sekä kuvaamataidon opetukseen liittyviin tilaisuuksiin. 5.2 KOULUMATKAT Kaikille oppilaille järjestetään koulukuljetus. Terveydellisten syiden nojalla sen on mahdollista toteutua taksikuljetuksena ja päätösprosessin ohjeistaa opetusvirasto. Koulukuljetuksesta tehdään maininta HOJKS:iin. 5.3 KOULURUOKAILU Ruokailutilanne on myös koulutunti ja siihen liittyvät yleisten, hyvien tapojen mukaisten tavoitteiden lisäksi yksilölliset oppimisen tavoitteet, jotka määritellään HOJKS:ssa. Kouluruokailun järjestämisessä huomioidaan oppilaan terveydentila, eettiset ja uskonnolliset syyt. 5.4 OPPILAANOHJAUS JA KOULUTYÖN NIVELVAIHEET Oppilaaksi tulevien ja myös koulutyönsä tässä koulussa päättävien siirtymistä uuteen oppimisympäristöön ja elämänvaiheeseen tuetaan koulun taholta tekemällä aktiivisesti yhteistyötä oppilaan lähettävän ja vastaanottavan tahon kanssa. Koulun jälkeisen toiminnan suunnittelu käynnistetään kahdeksannen luokan aikana ja siirtymävaiheen harjoittelut yhdeksännellä luokalla elleivät yksilölliset tavoitteet muuta edellytä. Suunnitelmat ja toteutukset tehdään yhteistyössä huoltajien ja kuntoutustahojen sekä muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. 5

6 5.5 OPPILASHUOLTO Oppilaiden hyvinvointiin liittyviä asioita käsitellään HOJKS-keskusteluissa, joihin osallistuvat huoltajien lisäksi kunkin oppilaan kuntoutuksessa mukana olevat asiantuntijat. Koulussa on toiminut huoltajien tukiryhmä, johon ovat kuuluneet koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, avopalveluohjaaja, psykologi, sosiaalityöntekijä ja ryhmän opettaja. 5.6 KOULUTERVEYDENHOITO Kouluterveydenhuollosta ja kouluhammashuollosta vastaa Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä. 6. MAAHANMUUTTAJAOPETUS, VIITTOMAKIELINEN OPETUS Oppilaiden yksilölliset tavoitteet ja opetuksen suunnittelu ja toteutus huomioidaan HOJKS:ssa, erityisen tärkeää on oman äidinkielen opetus. 7. AIHEKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Huomioidaan soveltaen kuntakohtainen opetussuunnitelma ja kuvaamataitopainotteisuus. 6

7 8. OPETUKSEN KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 8.1 KOGNITIIVISET / TIEDOLLISET TAIDOT MATEMATIIKKA Matemaattisia käsitteitä opetetaan yksinkertaisin ja konkreettisin käytännön esimerkein. Matematiikan opetus voidaan myös integroida muihin oppiaineisiin kuten kotitalouteen. OPPILAAN TAVOITTEET : - keskittyminen, kuunteleminen ja kommunikointi - saada kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä - ymmärtää luonnollisen luvun käsitettä ja oppia peruslaskutaitoja - havainnoida erilaisia ominaisuuksia ja rakenteita kaikkien aistien avulla OPPISISÄLLÖT : - avaruudelliset käsitteet - määrän käsite - aikakäsite - muoto ja koko - lukumäärä ja numerosymboli - kymmenjärjestelmä - yhteen- ja vähennyslasku 7

8 8.1.2 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tapahtuu elämyksellisesti ja kokemuksellisesti kaikkia oppilaan aistikanavia hyväksi käyttäen. OPPILAAN TAVOITTEET: - maailmankuvan muodostaminen lähiympäristöstä kohti ulkomaailmaa - ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen - luonnon ja kaupunkiympäristön tuntemus ja havainnointi - tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita - hahmottaa yksinkertaisia karttoja OPPISISÄLLÖT : - elollisen ja elottoman luonnon tunnistaminen - erilaisten elinympäristöjen hahmottaminen ( puisto, metsä, piha ) - tavallisimpiin kasvi-, ja eläinlajeihin tutustuminen - eri vuodenaikojen havainnointi - kasvien ja eläinten elinympäristöön tutustuminen - omaan lähiympäristöön tutustuminen - äänen ja valon ilmiöihin tutustuminen - lämpötilan tutkiminen - veden ominaisuuksien ja olomuodon muutosten tutkiminen 8

9 8.2 KOMMUNIKAATIO, KIELI ÄIDINKIELI Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on vaikuttaa oppilaaseen kokonaisvaltaisesti niin, että hänen sisäinen kielensä kehittyisi ja hänelle löydettäisiin tarvittaessa sopiva vaihtoehtoinen kommunikaatiokeino. Oppilaan kykyjen ja taitojen mukaisesti kommunikaatioopetuksessa voidaan edetä kokonaisvaltaisempaan äidinkielen oppimiseen ja näin parantaa oppilaan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja edelleen. OPPILAAN TAVOITTEET: - oppimisedellytysten kehittäminen - vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen löytäminen - puheen ja kielen vastaanottaminen ja tuottaminen - käsitteellinen ajattelu - oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan - kieleen tutustuminen erilaisten tekstien ja kuuntelun avulla OPPISISÄLLÖT : - suun alueen motoriikan vahvistaminen - kuunteleminen - katsominen, osoittaminen - äänteiden, sanojen ja puheen vahvistaminen - lukeminen - kirjoittaminen 9

10 8.3 TAIDE- JA TAITOAINEET MUSIIKKI Musiikin opetuksen tehtävänä on harjaannuttaa oppilasta kuunteluun, kehittää hänen tunneelämäänsä ja antaa hänelle elämyksiä. Musiikin avulla kehitetään myös oppilaan sosiaalisia taitoja. OPPILAAN TAVOITTEET : - äänen tuottaminen - jäljittely - kuuntelu - kehonhahmotus - itsensä ilmaiseminen musiikin, laulun, soiton ja laululeikkien avulla OPPISISÄLLÖT : - äänenkäytön harjoitukset : laulut, lorut, laululeikit, puhe - keho- ja rytmisoitinten käytön opettelu - yksilösoitto, ryhmäsoitto - laulu-, soitto- ja kuunteluohjelmistoa, eri maiden musiikki sekä musiikin eri tyylilajit 10

11 8.3.2 KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle kokemuksia, elämyksiä sekä onnistumisen tunteita erilaisten prosessien kautta. Keskeisenä lähtökohtana kaikissa prosesseissa on aistien monipuolinen käyttö. OPPILAAN TAVOITTEET: - hienomotoriikan vahvistaminen - silmä-käsikoordinaation vahvistaminen - havaintojen ja valintojen tekeminen - erilaiset tekniikat ja työvälineet - materiaaleihin tutustuminen - elämykset ja aistien vahvistaminen OPPISISÄLLÖT: - maalaaminen, painaminen, massatyöt, piirtäminen, muovailu ja rakentelu - viiva, väri, muoto, tila, liike - töiden tarkastelu aisteja monipuolisesti käyttäen - museoihin ja näyttelyihin tutustuminen - omien taidenäyttelyiden järjestäminen ja niihin valmistautuminen 11

12 8.3.3 KOTITALOUS Kotitalous on voimakkaita aistimuksia antavaa toimintaa, johon kukin oppilas osallistuu omien kykyjensä mukaan. Kotitalous integroituu monen osa-alueen tavoitteisiin kuten päivittäisten taitojen tavoitteista ruoan ottaminen tai hygieniasta huolehtiminen. OPPILAAN TAVOITTEET: - kuunteleminen - ohjeiden noudattaminen - erilaisten kokemusten ja elämysten hankkiminen - aistitoimintojen vahvistaminen - uusien ruokien maisteleminen - omien kykyjensä mukaan osallistuminen valmistusprosesseihin - työtoiminta OPPISISÄLLÖT: - erilaisten ruoanvalmistusvaiheiden opettelu : pilkkominen, leikkaaminen, raastaminen, peseminen, sekoittaminen, vatkaaminen - makuaistimukset - hajuaistimukset - tuntoaistimukset - kuuloaistimukset - näköaistimukset - hienomotoriikan sekä silmä-käsikoordinaation vahvistaminen 12

13 8.3.4 KÄSITYÖ, ASKARTELU Käsityön ja askartelun opetuksen tehtävänä on kehittää mm. oppilaan kädentaitoja ja harjaannuttaa hänen työvalmiuksiaan. Työnteon opettelun lisäksi oppilaan hienomotoriset taidot vahvistuvat. Oppilas tutustuu myös erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. OPPILAAN TAVOITTEET: - hienomotoriikan vahvistaminen - silmä-käsikoordinaation vahvistaminen - työnteon opettelu - erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin tutustuminen - onnistumisen kokemukset OPPISISÄLLÖT: - solmimistyöt - pujottelutyöt - painanta - silkkimaalaus - liimaus / liisteröinti - leikkaaminen - suoran ompeleen ompeleminen koneella 13

14 8.4. SOSIAALISET TAIDOT Sosiaalisten taitojen opettamisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa mm. päivittäisissä tilanteissa, yksilö-, ja ryhmätunneilla. OPPILAAN TAVOITTEET : - fyysisen kontaktin sietäminen - katsekontaktin vahvistaminen - vuorovaikutustaitojen vahvistaminen - tunteiden tunnistaminen - itsehallinta OPPISISÄLLÖT : - kehonhahmotus - visuaaliset ärsykkeet - erilaiset yksilö- ja ryhmätunnit : leikit, laulut, liikunta - jäljittely - erilaiset ympäristöt, vieraat tilanteet - kommunikaatiotaitojen vahvistaminen 14

15 8.5 MOTORIIKKA LIIKUNTA Motoristen taitojen ja valmiuksien kehittyminen tukee kaikkea oppimista. Motoriikan merkitys on tärkeä lapsen kokonaiskehityksen kannalta ja oppilaan motorisen kehityksen herkkyyskausien huomioiminen opetuksessa on välttämätöntä. Oppilaan tavoitteet valitaan yksilöllisesti oppilaan motorisen kehitystason ja liikunnallisten taitojen mukaan. OPPILAAN TAVOITTEET: - kehon tuntemus ja tasapaino - karkea motoriikka - motoriset perustaidot - liikunnan ilon kokeminen - hienomotoriikka - silmän ja käden yhteistyö - elämykset OPPISISÄLLÖT: - kehonhahmotusharjoitukset - monipuolinen erityisliikunta - kävely, juoksu - erilaisissa maastoissa ja ympäristöissä liikkuminen - eri kehonosien omat jumppaohjelmat - erityisliikunnan välineiden monipuolinen käyttäminen 15

16 8.6. PÄIVITTÄISET TAIDOT Päivittäisissä toiminnoissa opeteltavat taidot muodostavat itsenäistämisopetuksen perustan. Tavoitteena on tehdä oppilas tietoiseksi omista tarpeistaan, kehittää hänen valmiuksiaan selviytyä mahdollisimman omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista ja harjaannuttaa hänen kykyjään toimia omassa lähiympäristössään. OPPILAAN TAVOITTEET : - mahdollisimman itsenäinen ja siisti ruokailu - puhtauden ja hygienian ymmärtäminen - mahdollisimman itsenäinen pukeutuminen - omatoimisuus lähiympäristössä - päivittäiset työtaidot - ympäristöön orientoituminen OPPISISÄLLÖT : - itsenäisen ruokailun edellytysten opettelu luonnollisissa tilanteissa - pöytätapojen opettelu - säännöllinen Wc: n käytön opettelu - käsien pesun opettelu - hampaiden pesun opettelu - oppilaan ohjaus pukeutumis- ja riisuutumistilanteissa - kattamisen / tiskaamisen / siivoamisen opettelu - liikkuminen omassa lähiympäristössä 16

17 9. OPPILAAN ARVIOINTI Oppimistuloksia arvioidaan HOJKS:ssa tavoitteita asetettaessa sekä opetuksen edetessä. Huoltajien kanssa käydään tarvittavat arviointikeskustelut ja kouluvuoden päättyessä annetaan kirjallinen, sanallinen arviointi. 10. TUNTIJAKO Viikkotuntijako toteutetaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 11. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOULUTYÖN ARVIOINTI Koulun opetusmenetelmiä ja työtapoja arvioidaan oppilasarviointikeskustelujen yhteydessä. Arviointimenetelmänä käytetään 360 asteen arviointia. 17

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA 1.8.2011 SISÄLLYSLETTELO JOHDANTO... 4 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatimisen perusteet...5 1.2 Opetussuunnitelman lähtökohdat...5

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA 1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA Vuorelan päiväkodissa esiopetusta annetaan neljässä ryhmässä. Hemuleissa, Simpukoissa ja Kotiloissa on vain esikoululaisia, Rilliputeissa 4 8-vuotiaita lapsia. Kaikissa

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Liite 1. Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SISÄLLYS 1 Savonlinnan normaalikoulun esiopetuksen toiminta-ajatus...1 2 Oppimisympäristö...1 3 Esiopetuksen

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot