SAARISTEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARISTEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SAARISTEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN ARVOPOHJA TOIMINTAKULTTUURI OPISKELUN YLEINEN TUKI KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ KOULUMATKAT KOULURUOKAILU OPPILAANOHJAUS JA KOULUTYÖN NIVELVAIHEET OPPILASHUOLTO KOULUTERVEYDENHOITO MAAHANMUUTTAJAOPETUS, VIITTOMAKIELINEN OPETUS AIHEKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN OPETUKSEN KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT KOGNITIIVISET / TIEDOLLISET TAIDOT KOMMUNIKAATIO, KIELI TAIDE- JA TAITOAINEET SOSIAALISET TAIDOT MOTORIIKKA PÄIVITTÄISET TAIDOT OPPILAAN ARVIOINTI TUNTIJAKO TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOULUTYÖN ARVIOINTI LIITTEET 2

3 SAARISTEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Saaristen koulu on erityiskoulu, joka toteuttaa perusopetuslain 25 2 momentin mukaista 11- vuotisen oppivelvollisuuden opetusta esiaste 1-9.luokille. Oppilaat ovat aistimonivammaisia, kehitysvammaisia henkilöitä. Koulun oppilaat tulevat Hämeenlinnasta ja sen ympäristökunnista. Lakisääteinen ryhmäkoko on kuusi oppilasta. Päätöksen 11-vuotisesta oppivelvollisuudesta ja erityisoppilaaksi otosta tekee kotikunnan opetusviranomainen. Oppilaaksi otto tapahtuu yhteistyössä huoltajien, varhaiskuntoutuksen asiantuntijoiden ja kotikunnan ja Hämeenlinnan opetusviranomaisten kanssa. Oppilaaksi ohjautumisen prosessin käynnistää useimmiten oppilaan kuntoutuksesta vastaava taho. 2. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Saaristen koulun opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin 2004 ja Hämeenlinnan kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman ja koulutyön painopisteenä on oppilaiden erityispiirteet huomioonottava kuvataideopetus, jota toteutetaan oppilaiden kanssa eri aisteihin ja vuoden kiertoon perustuvana elämys- ja kokemusprosessina. Mukana toteutuksessa ovat myös vanhemmat. Tämän avulla pyritään entistä paremmin ymmärtämään ja tukemaan oppilaiden tapaa toimia, hahmottaa, kokea maailmaa sekä päästä vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Koulu- ja oppimisympäristöä kehitetään ja järjestetään kuvaamataidon avulla siten, että se tarjoaa oppilaille esteettisiä elämyksiä ja tukee myös muiden oppiaineiden tavoitteiden saavuttamista. Kaupungissa järjestettäviin aihealueeseen liittyviin näyttelyihin ja tapahtumiin osallistuminen tukee oppimista kuvaamataidon ja sosiaalisten taitojen alueilla. 3. ARVOPOHJA Kuntakohtaisen opetussuunnitelman yhteisten arvojen lisäksi Saaristen koulussa painotetaan erityisesti seuraavia asioita: TASA-ARVO normaalien olojen luominen o huomioidaan tarpeelliset ja riittävät, oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaiset tukitoimet ja fyysiset tuet tasavertainen osallistuminen o normaalien olojen luominen edellytys tasavertaiseen osallistumiseen monikulttuurisen yhteisöllisyyden huomioiminen, erilaisuus on rikkaus 3

4 YKSILÖN OIKEUKSIEN JA VAPAUKSIEN KUNNIOITUS asiakaslähtöisyys o yksilökohtaisen opetuksen rakentaminen vanhempien oman lapsensa tuntemuksen arvostuksen pohjalta yksilöllisyys, vapaus, kunnioitus elämänkaariajattelu o oppilaan valmistaminen hyvissä ajoin ennakoiden muutosvaiheisiin yhteistyössä hänen huoltajiensa ja kuntoutustahojen sekä tarvittavien muiden viranomaisten kanssa koulun aloitusvaihe mitä koulun jälkeen - vaihtoehtojen etsiminen koulun jälkeiselle toiminnalle aikuisuuteen valmistaminen ERILAISTEN OPPIJOIDEN HUOMIOIMINEN yksilön voimavaroille rakentuva ihmiskäsitys VASTUULLISUUS OMAN TOIMINNAN OIKEUDENMUKAISUUDESTA YLEISTEN ASENTEIDEN MUOKKAAMINEN YMPÄRÖIVÄN LUONNON KUNNIOITTAMINEN, LUONNON MONIMUOTOISUUDEN HUOMIOIMINEN 4. TOIMINTAKULTTUURI Koulun tilat ja oppimisympäristö järjestetään siten, että ne mahdollistavat ja tukevat strukturoitua opiskelua sekä ajan, paikan ja tilan hahmottamista. Työtapojen ja opetusmenetelmien valinta tapahtuu yksilöllisesti kunkin oppilaan kehitystason, iän ja vammojen asettamien erityistarpeiden mukaisesti. Opetus toteutetaan opettajan antamana yksilöopetuksena, ryhmäopetuksena ja pienryhmäopetuksena (2-3 oppilasta) opetettavasta aineesta ja oppilaskohtaisesti yksilöllisestä tavoiteasettelusta riippuen. Opetus toteutetaan erityispedagogisin ja aistitoimintojen harjaannuttamista tukevin menetelmin, oppimateriaalien eriyttämisen, erityisliikunnan ja vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen avulla. Kommunikaatiokäytössä ovat pcs- ja pictogram-kuvat, valokuvat, kommunikaatioesineet, kokonaissanahahmot, tukiviittomat, puhekoneet ja tietokone kommunikoinnin ja kokonaisoppimisen tukena. Opetuksella tuetaan kokonaisvaltaisesti persoonallisuuden kehitystä sekä lisätään ja vakiinnutetaan käytännön valmiuksia ja taitoja arkipäivän tilanteista selviytymiseen. Toiminta perustuu kunkin oppilaan senhetkisiin tiedollisiin, kielellisiin, elämänhallinnallisiin, liikunnallisiin, ja sosiaalisiin taitoihin. Oppimisprosessiin liittyen on tärkeätä myös oppilaiden mahdollisimman hyvän fyysisen kunnon tukeminen. Fyysisen kunnon kohentamisessa ja ylläpidossa hyödynnetään mm. erityisliikunnan ja kuntoutuksen metodeita ja erilaisia apuvälineitä. Oppimisen tavoitteet määritellään jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) EHA-opetusten ja tarvittaessa myös muiden opetussuunnitelmien pohjalta. Oppiaineita ovat kommunikaatio ja äidinkieli, tiedolliset taidot, sosiaaliset taidot, motoriikka ja liikunta, päivittäiset taidot, matematiikka, ympäristöoppi ja luonnontieto, musiikki sekä kuvaamataito. 4

5 HOJKS laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Sen laadinnassa ovat mukana myös oppilaan kuntoutukseen osallistuvat tahot sen mukaan kuinka koulu ja huoltajat tarpeelliseksi arvioivat. Koulutyössä painottuvat opetuksen lisäksi kasvatuksellinen ja kuntouttava näkökulma ja opetusta tukee moniammatillinen yhteistyö. Koulutyö kytkeytyy vahvasti vuoden kiertoon ja tapahtumiin. Oppimisympäristö koulussa rakennetaan ja sisustetaan siten, että se esim. värien avulla kertoo oppilaille eri vuodenajoista sekä ajankohtaisista juhlista ja tapahtumista. Tämän avulla opetellaan hahmottamaan ajan kulkua. Kaikkia opittavia asioita tutkitaan hyvin konkreettisesti eri aisteja hyväksi käyttäen ja niiden toimintoja kuntouttaen. Opitun yleistäminen toimimaan eri paikoissa ja tilanteissa on vaikeaa, siksi opetellaan toimimista aidoissa ympäristöissä. Kaupunkia käytetään siis oppimisympäristönä. Kaupassa asioimista pitää harjoitella oikeassa kaupassa eikä kauppaleikin avulla. Samoin opetellaan, miten pitää käyttäytyä asioitaessa erilaisissa paikoissa, esim. kirjastossa, osallistuttaessa erilaisiin tapahtumiin jne. 5. OPISKELUN YLEINEN TUKI 5.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilaiden huoltajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Oppimisen tavoitteet käsitellään yhteisesti HOJKS-keskusteluissa tavoitteita asetettaessa ja niiden saavuttamista arvioitaessa. Yleisen tiedottamisen lisäksi oppilasta koskevissa asioissa ollaan yhteyksissä huoltajiin tarvittaessa päivittäin. Huoltajat ovat valinneet keskuudestaan ns. yhdysvanhemmat, jotka tarvittaessa ovat edustaneet huoltajia koulua koskevissa asioissa. Yhteisiin tapaamisiin kokoonnutaan vanhempainiltoihin sekä kuvaamataidon opetukseen liittyviin tilaisuuksiin. 5.2 KOULUMATKAT Kaikille oppilaille järjestetään koulukuljetus. Terveydellisten syiden nojalla sen on mahdollista toteutua taksikuljetuksena ja päätösprosessin ohjeistaa opetusvirasto. Koulukuljetuksesta tehdään maininta HOJKS:iin. 5.3 KOULURUOKAILU Ruokailutilanne on myös koulutunti ja siihen liittyvät yleisten, hyvien tapojen mukaisten tavoitteiden lisäksi yksilölliset oppimisen tavoitteet, jotka määritellään HOJKS:ssa. Kouluruokailun järjestämisessä huomioidaan oppilaan terveydentila, eettiset ja uskonnolliset syyt. 5.4 OPPILAANOHJAUS JA KOULUTYÖN NIVELVAIHEET Oppilaaksi tulevien ja myös koulutyönsä tässä koulussa päättävien siirtymistä uuteen oppimisympäristöön ja elämänvaiheeseen tuetaan koulun taholta tekemällä aktiivisesti yhteistyötä oppilaan lähettävän ja vastaanottavan tahon kanssa. Koulun jälkeisen toiminnan suunnittelu käynnistetään kahdeksannen luokan aikana ja siirtymävaiheen harjoittelut yhdeksännellä luokalla elleivät yksilölliset tavoitteet muuta edellytä. Suunnitelmat ja toteutukset tehdään yhteistyössä huoltajien ja kuntoutustahojen sekä muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. 5

6 5.5 OPPILASHUOLTO Oppilaiden hyvinvointiin liittyviä asioita käsitellään HOJKS-keskusteluissa, joihin osallistuvat huoltajien lisäksi kunkin oppilaan kuntoutuksessa mukana olevat asiantuntijat. Koulussa on toiminut huoltajien tukiryhmä, johon ovat kuuluneet koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, avopalveluohjaaja, psykologi, sosiaalityöntekijä ja ryhmän opettaja. 5.6 KOULUTERVEYDENHOITO Kouluterveydenhuollosta ja kouluhammashuollosta vastaa Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä. 6. MAAHANMUUTTAJAOPETUS, VIITTOMAKIELINEN OPETUS Oppilaiden yksilölliset tavoitteet ja opetuksen suunnittelu ja toteutus huomioidaan HOJKS:ssa, erityisen tärkeää on oman äidinkielen opetus. 7. AIHEKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Huomioidaan soveltaen kuntakohtainen opetussuunnitelma ja kuvaamataitopainotteisuus. 6

7 8. OPETUKSEN KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 8.1 KOGNITIIVISET / TIEDOLLISET TAIDOT MATEMATIIKKA Matemaattisia käsitteitä opetetaan yksinkertaisin ja konkreettisin käytännön esimerkein. Matematiikan opetus voidaan myös integroida muihin oppiaineisiin kuten kotitalouteen. OPPILAAN TAVOITTEET : - keskittyminen, kuunteleminen ja kommunikointi - saada kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä - ymmärtää luonnollisen luvun käsitettä ja oppia peruslaskutaitoja - havainnoida erilaisia ominaisuuksia ja rakenteita kaikkien aistien avulla OPPISISÄLLÖT : - avaruudelliset käsitteet - määrän käsite - aikakäsite - muoto ja koko - lukumäärä ja numerosymboli - kymmenjärjestelmä - yhteen- ja vähennyslasku 7

8 8.1.2 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tapahtuu elämyksellisesti ja kokemuksellisesti kaikkia oppilaan aistikanavia hyväksi käyttäen. OPPILAAN TAVOITTEET: - maailmankuvan muodostaminen lähiympäristöstä kohti ulkomaailmaa - ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen - luonnon ja kaupunkiympäristön tuntemus ja havainnointi - tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita - hahmottaa yksinkertaisia karttoja OPPISISÄLLÖT : - elollisen ja elottoman luonnon tunnistaminen - erilaisten elinympäristöjen hahmottaminen ( puisto, metsä, piha ) - tavallisimpiin kasvi-, ja eläinlajeihin tutustuminen - eri vuodenaikojen havainnointi - kasvien ja eläinten elinympäristöön tutustuminen - omaan lähiympäristöön tutustuminen - äänen ja valon ilmiöihin tutustuminen - lämpötilan tutkiminen - veden ominaisuuksien ja olomuodon muutosten tutkiminen 8

9 8.2 KOMMUNIKAATIO, KIELI ÄIDINKIELI Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on vaikuttaa oppilaaseen kokonaisvaltaisesti niin, että hänen sisäinen kielensä kehittyisi ja hänelle löydettäisiin tarvittaessa sopiva vaihtoehtoinen kommunikaatiokeino. Oppilaan kykyjen ja taitojen mukaisesti kommunikaatioopetuksessa voidaan edetä kokonaisvaltaisempaan äidinkielen oppimiseen ja näin parantaa oppilaan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja edelleen. OPPILAAN TAVOITTEET: - oppimisedellytysten kehittäminen - vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen löytäminen - puheen ja kielen vastaanottaminen ja tuottaminen - käsitteellinen ajattelu - oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan - kieleen tutustuminen erilaisten tekstien ja kuuntelun avulla OPPISISÄLLÖT : - suun alueen motoriikan vahvistaminen - kuunteleminen - katsominen, osoittaminen - äänteiden, sanojen ja puheen vahvistaminen - lukeminen - kirjoittaminen 9

10 8.3 TAIDE- JA TAITOAINEET MUSIIKKI Musiikin opetuksen tehtävänä on harjaannuttaa oppilasta kuunteluun, kehittää hänen tunneelämäänsä ja antaa hänelle elämyksiä. Musiikin avulla kehitetään myös oppilaan sosiaalisia taitoja. OPPILAAN TAVOITTEET : - äänen tuottaminen - jäljittely - kuuntelu - kehonhahmotus - itsensä ilmaiseminen musiikin, laulun, soiton ja laululeikkien avulla OPPISISÄLLÖT : - äänenkäytön harjoitukset : laulut, lorut, laululeikit, puhe - keho- ja rytmisoitinten käytön opettelu - yksilösoitto, ryhmäsoitto - laulu-, soitto- ja kuunteluohjelmistoa, eri maiden musiikki sekä musiikin eri tyylilajit 10

11 8.3.2 KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle kokemuksia, elämyksiä sekä onnistumisen tunteita erilaisten prosessien kautta. Keskeisenä lähtökohtana kaikissa prosesseissa on aistien monipuolinen käyttö. OPPILAAN TAVOITTEET: - hienomotoriikan vahvistaminen - silmä-käsikoordinaation vahvistaminen - havaintojen ja valintojen tekeminen - erilaiset tekniikat ja työvälineet - materiaaleihin tutustuminen - elämykset ja aistien vahvistaminen OPPISISÄLLÖT: - maalaaminen, painaminen, massatyöt, piirtäminen, muovailu ja rakentelu - viiva, väri, muoto, tila, liike - töiden tarkastelu aisteja monipuolisesti käyttäen - museoihin ja näyttelyihin tutustuminen - omien taidenäyttelyiden järjestäminen ja niihin valmistautuminen 11

12 8.3.3 KOTITALOUS Kotitalous on voimakkaita aistimuksia antavaa toimintaa, johon kukin oppilas osallistuu omien kykyjensä mukaan. Kotitalous integroituu monen osa-alueen tavoitteisiin kuten päivittäisten taitojen tavoitteista ruoan ottaminen tai hygieniasta huolehtiminen. OPPILAAN TAVOITTEET: - kuunteleminen - ohjeiden noudattaminen - erilaisten kokemusten ja elämysten hankkiminen - aistitoimintojen vahvistaminen - uusien ruokien maisteleminen - omien kykyjensä mukaan osallistuminen valmistusprosesseihin - työtoiminta OPPISISÄLLÖT: - erilaisten ruoanvalmistusvaiheiden opettelu : pilkkominen, leikkaaminen, raastaminen, peseminen, sekoittaminen, vatkaaminen - makuaistimukset - hajuaistimukset - tuntoaistimukset - kuuloaistimukset - näköaistimukset - hienomotoriikan sekä silmä-käsikoordinaation vahvistaminen 12

13 8.3.4 KÄSITYÖ, ASKARTELU Käsityön ja askartelun opetuksen tehtävänä on kehittää mm. oppilaan kädentaitoja ja harjaannuttaa hänen työvalmiuksiaan. Työnteon opettelun lisäksi oppilaan hienomotoriset taidot vahvistuvat. Oppilas tutustuu myös erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin. OPPILAAN TAVOITTEET: - hienomotoriikan vahvistaminen - silmä-käsikoordinaation vahvistaminen - työnteon opettelu - erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin tutustuminen - onnistumisen kokemukset OPPISISÄLLÖT: - solmimistyöt - pujottelutyöt - painanta - silkkimaalaus - liimaus / liisteröinti - leikkaaminen - suoran ompeleen ompeleminen koneella 13

14 8.4. SOSIAALISET TAIDOT Sosiaalisten taitojen opettamisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa mm. päivittäisissä tilanteissa, yksilö-, ja ryhmätunneilla. OPPILAAN TAVOITTEET : - fyysisen kontaktin sietäminen - katsekontaktin vahvistaminen - vuorovaikutustaitojen vahvistaminen - tunteiden tunnistaminen - itsehallinta OPPISISÄLLÖT : - kehonhahmotus - visuaaliset ärsykkeet - erilaiset yksilö- ja ryhmätunnit : leikit, laulut, liikunta - jäljittely - erilaiset ympäristöt, vieraat tilanteet - kommunikaatiotaitojen vahvistaminen 14

15 8.5 MOTORIIKKA LIIKUNTA Motoristen taitojen ja valmiuksien kehittyminen tukee kaikkea oppimista. Motoriikan merkitys on tärkeä lapsen kokonaiskehityksen kannalta ja oppilaan motorisen kehityksen herkkyyskausien huomioiminen opetuksessa on välttämätöntä. Oppilaan tavoitteet valitaan yksilöllisesti oppilaan motorisen kehitystason ja liikunnallisten taitojen mukaan. OPPILAAN TAVOITTEET: - kehon tuntemus ja tasapaino - karkea motoriikka - motoriset perustaidot - liikunnan ilon kokeminen - hienomotoriikka - silmän ja käden yhteistyö - elämykset OPPISISÄLLÖT: - kehonhahmotusharjoitukset - monipuolinen erityisliikunta - kävely, juoksu - erilaisissa maastoissa ja ympäristöissä liikkuminen - eri kehonosien omat jumppaohjelmat - erityisliikunnan välineiden monipuolinen käyttäminen 15

16 8.6. PÄIVITTÄISET TAIDOT Päivittäisissä toiminnoissa opeteltavat taidot muodostavat itsenäistämisopetuksen perustan. Tavoitteena on tehdä oppilas tietoiseksi omista tarpeistaan, kehittää hänen valmiuksiaan selviytyä mahdollisimman omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista ja harjaannuttaa hänen kykyjään toimia omassa lähiympäristössään. OPPILAAN TAVOITTEET : - mahdollisimman itsenäinen ja siisti ruokailu - puhtauden ja hygienian ymmärtäminen - mahdollisimman itsenäinen pukeutuminen - omatoimisuus lähiympäristössä - päivittäiset työtaidot - ympäristöön orientoituminen OPPISISÄLLÖT : - itsenäisen ruokailun edellytysten opettelu luonnollisissa tilanteissa - pöytätapojen opettelu - säännöllinen Wc: n käytön opettelu - käsien pesun opettelu - hampaiden pesun opettelu - oppilaan ohjaus pukeutumis- ja riisuutumistilanteissa - kattamisen / tiskaamisen / siivoamisen opettelu - liikkuminen omassa lähiympäristössä 16

17 9. OPPILAAN ARVIOINTI Oppimistuloksia arvioidaan HOJKS:ssa tavoitteita asetettaessa sekä opetuksen edetessä. Huoltajien kanssa käydään tarvittavat arviointikeskustelut ja kouluvuoden päättyessä annetaan kirjallinen, sanallinen arviointi. 10. TUNTIJAKO Viikkotuntijako toteutetaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 11. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOULUTYÖN ARVIOINTI Koulun opetusmenetelmiä ja työtapoja arvioidaan oppilasarviointikeskustelujen yhteydessä. Arviointimenetelmänä käytetään 360 asteen arviointia. 17

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS 2 Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestämisen periaatteet Harjuntaustan koulu on Loviisan ja naapurikuntien yhteinen erityiskoulu,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten?

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten? Esioppilaan oma sivu NIMESI: Mitä leikkejä leikit mieluiten? PIIRRÄ OMA KUVASI Mikä saa sinut iloiseksi? Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä haluaisit oppia eskarissa? Keskustelun teemat Vanhempien

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen omakuva (piirustus tai kuva) Lapsen nimi: Syntymäaika: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: Tämä suunnitelma yhdessä hoitosopimuksen kanssa on varhaiskasvatuksen perusta

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Suonenjoen kaupunki, Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 30.10.2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Perustuu 1.8.2009 voimaan tulleeseen Perusopetukseen

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Virpi Louhela-Risteelä & Sari Koskenkari. Copyright 2009.

Virpi Louhela-Risteelä & Sari Koskenkari. Copyright 2009. Virpi Louhela-Risteelä & Sari Koskenkari Copyright 2009. Pedagoginen kehittämistyö (Kuulluksi tulemisen pedagogiikka, Louhela 2012) Opetusmetodinen kehittämistyö (NeliMaaliopetusmetodi 2009) Opettaja-oppilassuhteiden

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1/9 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

1. jakso / Kartta ja matkustaminen

1. jakso / Kartta ja matkustaminen 1. jakso / Kartta ja matkustaminen Kesto 4 viikkoa Teemana: kartta ja matkustaminen Ympäristöopin sisällöt ja tavoitteet: o kartan perusperiaatteen ymmärtäminen o luokkakarttaan tutustuminen sekä oman

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 14.11.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot