5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet"

Transkriptio

1 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin Terveys 21 ohjelma ja siihen pohjautuvan Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman suunnassa. Koulutuksessa otetaan huomioon väestön rakennemuutokset mm. ikääntyminen ja toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muutokset kuten avohoidon sekä lasten, nuorten ja aikuisten terveyspalvelujen kehittäminen. Koulutusohjelmasta valmistuvien ammattihenkilöiden työn päämääränä on edistää terveyttä ja hyvinvointia. Tätä toteutetaan ammattitoiminnassa eri alueilla terveyspalvelujärjestelmässä niin terveyden kuin sairaanhoidossa sekä toimimalla yhteiskunnan aktiivisena ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan työ on asiakas/potilaslähtöistä palvelutyötä, jossa keskeiset periaatteet: elämän, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo luovat toiminnan ja koulutuksen perustan. Asiakas/potilaslähtöinen toiminta terveysalalla edellyttää hyvää ammatin tiedollista ja taidollista hallintaa, johon liittyy kyky vastata asiakkaiden muuttuviin terveystarpeisiin sekä kyky vastuulliseen, tilannekohtaiseen päätöksentekoon. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, kyky joustavaan, rakentavaan ja tasavertaiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja heidän läheistensä sekä moniammatillisten työryhmien kanssa luovat keskeisen lähtökohdan sekä työssä että koulutuksessa Koulutuksessa otetaan huomioon EUdirektiivien vaatimukset. Hoitotyön koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 280

2 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PAKOL- 1. v 2. v 3. v 4. v LISET PERUSOPINNOT, 14 ov Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot 1 ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov 1 Y003 Tiedonhallinta, 1 ov 1 Y004 Tutkimustyön perusteet,1 ov 1 Y005 Tietotekniikka, 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov 1 Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov 1 Y010 Ruotsi, 2 ov 1 1 Y011 Englanti, 2 ov 1 1 Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1ov 1 Y028 Terveysliikunta, 1 ov 1 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 12 ov 1. v 2. v 3. v 4. v K030 Ammattiin kasvu ja oppiminen, 1 ov 1 K037 Kansanterveystieteen perusteet, 1 ov 1 K042 Kasvatustiede, 1 ov 1 K043 Psykologia, 1 ov 1 K044 Sosiologia, 1 ov 1 K045 Sosiaalipolitiikka, 1 ov 1 K046 Lääketieteen perusteet ja mikrobiologia, 1 ov 1 K038 Anatomia ja fysiologia osa 1, 2 ov 2 K039 Anatomia ja fysiologia osa 2, 1 ov 1 K041 Ravitsemustiede, 1 ov 1 K034 Ensiapu, 1 ov 1 281

3 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEA- KOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT on kuvattu luvussa 4 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAN PE- RUSOPINNOT K030 AMMATTIIN KASVU JA OPPIMINEN 1 ov Opiskelija ylläpitää omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa tulee tietoiseksi ja kehittää itseään ammattiin kasvussa seuraa aktiivisesti omaa oppimistaan ja ammatillista kasvuaan - eettisyys - ammatillisuus - ammattiin kasvu - itsearviointi ja itseohjautuvuus - työskenteleminen ryhmässä Osallistuminen opetukseen, tutor-ryhmien kokoontumiseen ja portfolion laatiminen K037 KANSANTERVEYSTIETEEN PE- RUSTEET 1 ov Opiskelija omaksuu kansanterveystieteen peruskäsitteet ja hahmottaa terveyspolitiikan yhteyden sosiaalipolitiikkaan, kulttuuriin ja yhteiskunnan taloudelliseen ja sosiaaliseen rakenteeseen. Opiskelija perehtyy tärkeimpien kansansairauksien esiintymiseen väestössä sekä niiden syihin ja riskitekijöihin ja osaa seurata terveyspolitiikan toteutumista. kansanterveystiede tieteenalana ja keskeiset käsitteet Terveyttä kaikille 21-ohjelma terveyspolitiikan lähtökohtana terveyspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa yleisimmät kansansairaudet ja niiden epidemiologia kansanterveyden haasteet Suomessa ja kansainvälisesti Luennot, itsenäiset tehtävät, koe Nissinen, A., Kauhanen, J & Myllykangas M.1998 Kansanterveystiede. WSOY. K042 KASVATUSTIEDE 1 OV Opiskelija kehittää teoreettisia ja käytännön valmiuksia jäsentää ja ymmärtää inhimillistä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä näihin vaikuttamista eri keinoin. kasvatuksen ja opetuksen peruskäsitteistö kasvattajan ajattelu ja kasvatustietoisuus kasvatustavoitteena kriittinen ihminen elinikäisen kasvatuksen ja oppimisen yhteiskunnalliset ja yksilölliset lähtökohdat kasvatustiede, koulutus ja koulutuspolitiikka kasvatuksen tukitoimintoina Luennot, seminaari ja tentti vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa tenttimällä kirjallisuuden. Hirsjärvi, S. & Huttunen, J Johdatus kasvatustieteeseen. Porvoo: WSOY. Hakkarainen, K & Lonka, K & Luipponen, L Tutkiva oppiminen. Porvoo: WSOY. K043 PSYKOLOGIA 1 ov Opiskelija perehtyy keskeisiin psykologian teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija oppii jäsentämään sosiaali- ja terveysalan työtä psykologian teorian ja käytännön näkökulmasta. - psykologia tieteenä, keskeiset psykologiset teoriat 282

4 - ihmisen toiminnan ohjautuminen - psykologisen tiedon käyttö ja soveltaminen Luennot, opetuskeskustelut ja ryhmätyöskentely Miller, P Theories of Developmental psychology. Freeman. Vilkko-Riihelä, A Psyyke. WSOY. HUOM. Ennen em. kurssia ei-aiemmin psykologiaa lukeneiden tai vain lukion 1. kurssin suorittaneiden tentittävä: Lehtovirta, M. et al Kasvurenkaita. Psykologia ja kehityspsykologia. WSOY. K044 SOSIOLOGIA 1 ov Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan rakenteiden, instituutioiden ja kulttuurin vaikutukset ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen. Opiskelija tuntee sosiologian peruskäsitteet ja sosiologisen tutkimuksen näkökulman yhteiskunnan muutokseen. sosiologia tieteenä ja tutkimuksena sosiologian peruskäsitteet sosiologian näkökulman suomalaisen yhteiskunnan muutokseen terveyssosiologian näkökulma terveyteen ja sairauteen Luennot, pienryhmätyöskentely, luentopäiväkirja/tentti. Saksala, E. Muutoksen sosiologia. Yle. Opetuspalvelut. Gummerus. tai Koskinen, K. (toim.) Sosiologisia karttalehtiä. Matkaopas yhteiskunnan tutkimiseen. Vastapaino, Tampere tai Baumann, Z. Sosiologinen ajattelu. Tampere, Vastapaino tai Hoikkala, T. & Roos. J.P. (toim.) 2000-luvun elämä: Sosiologisia teorioita uudesta vuosituhannesta, sekä Kangas, I. & Karvonen S. & Lillrank A.: Terveyssosiologian suuntauksia. Gaudeamus 2000, Helsinki (osittain) K045 SOSIAALIPOLITIIKKA 1 ov Opiskelija hahmottaa sosiaalipolitiikan, talouden ja kulttuurin välisiä kytkentöjä sekä sosiaalipolitiikan osana yhteiskuntapolitiikkaa. Tuntee sosiaalipolitiikan ja yhteiskunnan muutosten yhteydet. Perehtyy sosiaalipolitiikan käsitteisiin, arvolähtökohtiin ja toimintaperiaatteisiin : Hyvinvointivaltion käsite, eurooppalaiset hyvinvointivaltiomallit ja erilaiset käsitykset hyvinvoinnista, tasa-arvosta ja sosiaalisten ongelmien synnystä ja ehkäisystä Sosiaalipolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa. Suomalaisen sosiaalipolitiikan historia, lähtökohdat, tavoitteet ja toimintamuodot. Luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely, tentti. Raunio, K. Sosiaalipolitiikan lähtökohdat. Hki. Gaudeamus K046 LÄÄKETIETEEN PERUSTEET JA MIKROBIOLOGIA 1 ov Opiskelija muodostaa näkemystä lääketieteestä tieteenä ja perehtyy yleisimpiin sairauksien takana oleviin tautiprosesseihin. - luontaislääkinnästä nykyaikaiseen lääketieteeseen - lääketieteen tutkimuksesta ja tiedon luonteesta - tautien syntytavat: riskitekijöistä oireisiin - mahdollisuuksista vaikuttaa tautien syntyyn ja etenemiseen - mikrobiologian perusteita - immunologian perusteita 283

5 Luennot, itsenäinen opiskelu, tehtävät ja tentti tai vaihtoehtoisesti Learning Space kurssi, siihen liittyvät tehtävät ja tentit Ajankohtaiset artikkelit mikrobiologiasta ja immunologiasta Laitio. M & Vaajalahti, P Tautiopinperusteet. WSOY tai Myhre, Eivind, P Patologia. Otava. K038 ANATOMIA JA FYSIOLOGIA osa 1, 2 ov Opiskelija perehtyy elinten ja elinjärjestelmien rakenteen ja toimintojen pääpiirteisiin hyödyntääkseen oppimaansa tietoainesta käytännössä. - ihon rakenne ja toiminta - tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta - veri - peruselintoiminnot: sydämen ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, ruuansulatuselimistön ja virtsanerityselimistön rakenne ja toiminta - nestetasapaino - lämmönsäätely Luennot, laboraatiot, demonstraatiot, palpaatiot, pienryhmissä suoritettavat tehtävät (sekä mahdollisuuksien mukaan tietokoneavusteinen opetus) ja tentti. Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad, Toverud Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOY tai Haug, Sand, Sjaastad, Toverud Ihmisen fysiologia. WSOY ja Budowick, Bjålie, Rolstad, Toverud Anatomian atlas. WSOY tai Tortora,G.&Grabowski,S. Principles of Anatomy and Physiology. Harper Collins College publishers. sekä opettajan opintojakson aikana osoittama materiaali K039 ANATOMIA JA FYSIOLOGIA osa 2, 1 ov Opiskelija perehtyy elinten ja elinjärjestelmien rakenteen ja toimintojen pääpiirteisiin hyödyntääkseen oppimaansa tietoainesta käytännössä. Opiskelija muodostaa käsityksen ihmisestä fyysisenä toimivana kokonaisuutena. - aineenvaihdunnan säätely - lisääntyminen - aistitoiminnot - hermosto Luennot, laboraatiot, demonstraatiot, palpaatiot, pienryhmissä suoritettavat tehtävät (sekä mahdollisuuksien mukaan tietokoneavusteinen opetus)ja tentti. Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad, Toverud Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOY tai Haug, Sand, Sjaastad,Toverud Ihmisen fysiologia. WSOY ja Budowick, Bjålie, Rolstad, Toverud.1995 Anatomian Atlas. WSOY tai Tortora &Grabowski. Principles of Anatomy and Physiology. Harper Collins College publishers. sekä opettajan opintojakson aikana osoittama kotimainen ja vieraskielinen materiaali K041 RAVITSEMUSTIEDE 1ov Opiskelija hahmottaa ravitsemustieteellisen tiedon merkitystä terveysalan työtehtävissä. Opiskelija tuntee ruoan koostumuksen ja ravinnon tarpeen sekä osaa koota terveyttä edistäviä ja sairauksien hoitoa tukevia ruokavalioita. - ravitsemustieteen tutkimuksesta ja tiedon luonteesta - ravinnon tarve ja ruoan ravintosisältö - ravitsemussuositukset - sairaalan perusruokavaliot ja keskeisimmät erityisruokavaliot 284

6 Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely ja kirjallinen koe. Haglund B. ym Ihmisen ravitsemus. WSOY Ravitsemushoito ja ruokailu. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1994:2.Suositus ravitsemushoidosta ja ruokailusta sairaalassa ja hoitolaitoksessa K034 ENSIAPU 1 ov Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Tietää poikkeusolojen toimintaperiaatteet. Luennot, harjoitukset, kirjallinen tehtävä, koe. Vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa näyttökokeella, jonka osa on kirjallinen koe. Ensiapu. Suomen punainen risti. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä. Uusin painos. Heiskanen, T.(toim.) Takaisin elämään - henkinen tuki ja onnettomuudet. SMS-tuotanto. Ajankohtaiset artikkelit ja muu erikseen sovittava kirjallisuus. - hätäensiapu - toiminta muissa ensiapua vaativissa tilanteissa - viranomaisyhteistyö poikkeusoloissa 285

7 5.9.1 HOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Opetussuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä yhteiskunnassa on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään muuttuvissa olosuhteissa ja eri toimintaympäristöissä kuten perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on samanaikaisesti terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitaja tukee eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja. Hän auttaa ihmistä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Sairaanhoitaja toimii yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Sairaanhoitaja on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on kouluttaa sairaanhoitajia, joilla on näyttöön perustuva hoito- ja monitieteellinen tietoperusta ja jotka pystyvät joustavaan toimintaan muuttuvissa ja kehittyvissä terveydenhuollon erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen aikana sairaanhoitajaksi opiskelevat hankkivat valmiuksia oman toimintansa ja hoitotyön arviointiin ja kehittämiseen, yrittäjyyteen, kansainväliseen toimintaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hoitotyön koulutuksen keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, eettisyys, yhteiskunnallisuus, tutkiva ote ja ammatillinen laaja-alaisuus. Sairaanhoitajaopiskelijan kasvu hoitotyön asiantuntijuuteen tapahtuu yhteistyösuhteessa asiakkaan/potilaan, opettajan, harjoittelun ohjaajan ja toisten opiskelijoiden kanssa hoitamisen kulttuuriin perustuen. Amma tillisen kasvuprosessin aikana opiskelija kehittää ammattitoimintaansa ja sen tiedollista perustaa, joka muodostuu sekä tieteellisestä, kokemuksellisesta, eettisestä että esteettisestä tiedosta. Lisäksi toiminnassaan sairaanhoitaja tarvitsee kulttuurista, sosiaalista, poliittista, taloudellista, juridista ja kansainvälistä tietoa kyetäkseen ottamaan yhteiskunnallista ja kansainvälistä vastuuta. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osia opinnoistaan ulkomailla erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksensa aikana opiskelija voi lisätä valmiuksiaan kansainvälisiin tehtäviin myös vieraskielistä kirjallisuutta hyödyntäen sekä vapaasti valittavien opintojen valintojen avulla. 286

8 Opintojen rakenne hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa AMMATTIOPINNOT Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon pakolliset ammattiopinnot, 79 ov Valinnaiset ammattiopinnot, 15 ov HARJOITTELU 50 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot, 14 ov Hoitotyön koulutusohjelman perusopinnot, 12 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT * 10 ov *) tukevat hoitotyön ammattiopintoja Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon opinnot ja niiden eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PAKOL- 1. v 2. v 3. v 4. v LISET PERUSOPINNOT, 14 ov Orientoivat opinnot 1 Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov 1 Y 003Tiedonhallinta, 1 ov 1 Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov 1 Y005 Tietotekniikka, 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov 1 Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov 1 Y010 Ruotsi, 2 ov 1 1 Y011 Englanti, 2 ov 1 1 Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov 1 Y028 Terveysliikunta, 1 ov 1 287

9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 1. v 2. v 3. v 4. v 12 ov K030 Ammattiin kasvu ja oppiminen, 1 ov 1 K037 Kansanterveystieteen perusteet, 1 ov 1 K042 Kasvatustiede, 1 ov 1 K043 Psykologia, 1 ov 1 K044 Sosiologia, 1 ov 1 K045 Sosiaalipolitiikka, 1 ov 1 K046 Lääketieteen perusteet ja mikrobiologia, 1 ov 1 K038 Anatomia ja fysiologia osa 1, 2 ov 2 K039 Anatomia ja fysiologia osa 2, 1 ov 1 K041 Ravitsemustiede, 1 ov 1 K034 Ensiapu, 1 ov 1 HOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPIN- 1. v 2. v 3. v 4. v NOT, 94 ov PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT, 79 ov K215 Hoitotieteen perusteet, 2 ov 1 1 K216 Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutustaidot, 2ov 1,5 0,5 K217 Ihminen, ympäristö ja hoitotyö, 2 ov 2 K218 Hoitotyön perusteet, 12 ov 12 K232 Omahoitoon ohjaus, 2 ov 2 K233 Lääkehoito, 1 ov 1 K236 Tartuntatautien hoitotyö,1 ov 1 K237 Hoitotyön hallinto, 2 ov 1 1 K238 Työelämätieto, 1 ov 1 K225 Sisätautipotilas ja hoitotyö, 9 ov 9 K226 Kirurginen potilas ja hoitotyö, 8 ov 8 K227 Perioperatiivinen hoitotyö, 5 ov 5 K205 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, 8 ov 8 K229 Lasten-, nuorten-, ja perheiden hoitotyö, 6 ov 6 K230 Äitiys - ja naisenhoitotyö, 3ov 3 K234 Yksilön, perheen ja yhteisön terveyden edistäminen, 10 ov 10 K235 Vanhusten hoitotyö ja kotisairaanhoito, 5 ov 5 VALINNAISET AMMATTIOPINNOT, 15 ov K209 Sisätautipotilas ja hoitotyö, 15 ov 7 8 K210 Kirurginen potilas ja hoitotyö, 15 ov 7 8 K211 Mielenterveyshoitotyö, 15 ov 7 8 K212 Lasten- ja nuorten hoitotyö, 15 ov 7 8 K213 Perioperatiivinen hoitotyö, 15 ov 7 8 K239 Hoitotyön kehittäminen, 5 ov (ks. vapaasti valittavat opinnot) K910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov, josta 5 ov toteutuu harjoitteluna valinnaisten ammattiopintojen yhteydessä (K239)

10 HOITOTYÖN SUUNNTAUTUMISVAIH- TOEHDON AMMATTIOPINNOT PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT K215 HOITOTIETEEN PERUSTEET 2ov Opiskelija perehtyy hoitotieteeseen, sen merkitykseen hoitotyön käytännön kannalta sekä terveydenhuollon ja hoitotyön historiaan. - hoitotieteen kehittyminen ja merkitys hoitotyölle - hoitotieteen näkökulma ja keskeiset tutkimuskohteet - hoitotieteen keskeinen sisältö - suomalainen hoitotieteellinen tutkimus - terveydenhuollon, hoitotyön ja hoitotieteen historiallinen kehitys - hoitotyön ammattien historiallinen kehitys - terveys- ja sairauskäsitysten historiallinen kehitys myyttisistä selitysmalleista näyttöön perustuvaan nykyaikaiseen hoitotyöhön Luennot, PBL-työskentely, draamatyöskentely, tentti Luennot, ajankohtaiset artikkelit Lauri, S. & Elomaa, L Hoitotieteen perusteet. Juva: WSOY Edeltävät opinnot: K218 K216 HOITOTYÖN ETIIKKA JA VUORO- VAIKUTUSTAIDOT 2 ov Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää eettisiä ongelmatilanteita hoitotyössä ja osaa käyttää sekä filosofista että teoreettista tietoa ratkaisutilanteissa. Opiskelija ymmärtää arvoristiriitojen ja eri kulttuuritaustojen merkityksen hoitotyössä. Opiskelija kykenee asettumaan ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaan / asiakkaan kanssa ja tuntee sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavan eettisen ohjeiston ja lainsäädännön. - auttavassa vuorovaikutuksessa oleminen ja potilaan kohtaaminen - potilaan ja sairaanhoitajan yhteistyösuhde hoitotyön perustana - ammatillisuuden kehittyminen eettisestä näkökulmasta - sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö ja sairaanhoitajan eettiset ohjeet Edeltävät opinnot Y 002 Yhteisluennot / keskustelu (pakollinen, seminaarit (pakollinen, itsenäinen / ryhmätyöskentely (portfoliotyöskentely) K217 IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA TERVE- YS 2 ov Opiskelija oppii ymmärtämään ympäristön tilaa ja sen vaikutusta ihmisen terveyteen ja hyvään oloon ja pohtii omaa ympäristötietoisuuttaan. Opiskelija oppii ottamaan ympäristöasiat huomioon omalla erikoisalallaan ja oppii toimimaan hoitotyön asiantuntijana kestävää kehitystä, ympäristön terveyttä ja terveydensuojelua edistävässä työssä ympäristö ja terveys kestävä kehitys globaaliset ympäristöongelmat ympäristöpoliittiset tavoitteet ja toiminta kuntatasolla ympäristöterveydenhuolto ja terveydensuojelu ympäristön terveysvaikutukset terveyttä ja hyvää oloa edistävä ympäristö terveysriskit ja niiden ennaltaehkäisy ympäristösairaudet, ympäristölääketiede B Ympäristöfysiikan perusteet säteilyn terveysvaikutukset ja säteilysuojaus sähköturvallisuus 289

11 melu ja meluntorjunta Ympäristöonnettomuudet /ympäristökatastrofit Ympäristöonnettomuuksien /ympäristökatastrofien tyypit, luonne ja vaikutukset ennaltaehkäisy ja katastrofivalmius Luennot, opintokäynnit, opintopiirityöskentely, itsenäinen opiskelu Internetmateriaali: Kurssilla erikseen sovittu kirjallisuus, tutkimukset ja artikkelit K218 HOITOTYÖN PERUSTEET 12 ov, josta 8 ov ohjattua harjoittelua Opintojakson aikana opiskelija muodostaa käsitystään hoitotyöstä sairaanhoitajan ammattitoimintana ja luo ammattitaidon perustan, jolle eri ikäkausien hoitotyön oppiminen perustuu. Hoitotyötä toimintana tarkastellaan hoitotieteellisen tiedon ja sitä tukevien tieteiden näkökulmasta sekä hyödyntäen kokemuksellista, eettistä, ja esteettistä tietoa. Opintojakson aikana perehdytään terveen ja sairaan ihmisen elämisen toimintoihin ja hankitaan perustiedot ja taidot hoitotyön auttamismenetelmistä ainutkertaisen ihmisen terveyden ja hyvän voinnin edistämiseksi. Opiskelija hankkii valmiuksia peruselintoimintoihin liittyvistä tutkimusmenetelmistä ja potilaan ohjaamisesta niihin. Opiskelija hankkii hoitotyön päätöksenteossa tarvittavia tietoja ja taitoja: harjaantuu havainnointitaidoissa, tiedonkeruussa, tiedon jäsentämisessä sekä tulkinnassa. Opiskelija ymmärtää kulttuuritaustan merkityksen potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavana tekijänä. - hoitotyön tieto- ja taitoperusta sairaanhoitajan ammatissa - yksilövastuinen hoitotyö - Roper-Logan-Tierneyn malli ihmisen elämisen toimintojen jäsentäjänä - hoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi potilaan elämäntilanteen pohjalta yhteistyösuhteessa potilaan kanssa - aseptiikka hoitotyössä - hoitotyön kliiniset auttamismenetelmät - yleisimmät laboratoriotutkimukset ja potilaan valmistaminen niihin, veri- ja eritenäytteiden otto ja käsittely - monikulttuurisuus hoitotyössä Luennot, tehtävät, opintopiiri- ja itsenäinen työskentely, harjoittelu luokassa, taitokokeet, ohjattu harjoittelu ja kirjalliset kokeet. Luennot ja muu tentittävä materiaali. Iivanainen, A. Jauhiainen, M. Pikkarainen, P Hoitamisen taito. Tammi. Nurminen, M - L Lääkehoito. WSOY. Suomen kuntaliitto Infektioiden torjunta sairaalassa. K232 OMAHOITOON OHJAUS 2 ov, josta 0.5 ov harjoittelua Opintojakson aikana opiskelija harjaantuu potilaan/asiakkaan/omaisten ohjaamiseen ja terveysneuvontaan hoitotyön auttamismenetelmänä. Opiskelija arvostaa ja ymmärtää terveyden suhteellisuuden ja osaa arvioida terveyskäyttäytymisen ja elintapojen yhteyttä terveyteen. Opiskelija hankkii valmiuksia tunnistaa ja arvioida omaan terveyteensä vaikuttavia tekijöitä. Hän tiedostaa omia mahdollisuuksiaan yksilön/ryhmien voimavarojen tukemisessa ja terveyden edistämisessä. Opiskelijalle kehittyy valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilön/ryhmien ohjaustilanteita. - empowerment (voimaantuminen) itsen ja toisen voimavarojen tarkastelussa - terveyden edistäminen ja terveyskasvatus/terveysneuvonta ja ohjaus toimintana sekä terveyden edistämisen menetelmiä - ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi 290

12 Luennot, tehtävät, oman terveyden edistämissuunnitelman laatiminen, ohjaustilanteiden toteuttaminen ryhmissä, itsenäinen työskentely Kirjallisuus Luennot ja muu tentittävä materiaali. Iivanainen, A., Jauhiainen, M. & Pikkarainen, P Hoitamisen taito. Tammi. Kettunen, T., Liimatainen, L. & Poskiparta, M Terveyskasvatus arjen neuvontatyössä. Kirjayhtymä. Sarvimäki, A. & Stenbock Hult, B Hoito, huolenpito ja opetus. WSOY. K233 LÄÄKEHOITO 1 ov, josta 0.5 ov perusharjoittelua Opiskelijalle selviää sairaanhoitajan vastuu potilaan lääkehoidosta, sen toteuttamistavoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä hän suoriutuu virheettömästi lääkelaskennasta. - hoitotyön tieto ja taitoperusta sairaanhoitajan ammatissa - lääkehoito ja lääkelaskenta Luennot, opintopiirityöskentely, taitokokeet, työpajaharjoittelu, itsenäinen lääkelaskujen harjoittelu ja tehtävien tekeminen. Ernvall, S., Pulli, A., Salonen, A - M., Nurminen, M - L. & Kaukkila, H - S Lääkelaskenta. WSOY. Iivanainen, A., Jauhiainen, M., & Pikkarainen, P Hoitamisen taito. Tammi. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, 559/1994. Lääkintöhallituksen ohjekirje No 1929/ (Sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuolto). Nurminen, M - L Lääkehoito. WSOY. Suomen Kuntaliitto, Infektioiden torjunta sairaalassa. Suomen Kuntaliitto. Suomen säädöskokoelma 395/1987, Lääkelaki. K236 TARTUNTATAUTIEN HOITOTYÖ 1 ov Opiskelija ymmärtää tartuntatautien merkityksen maapallon väestön terveyttä uhkaavana tekijänä ja on motivoitunut globaalisti toimimaan tartuntatautien ehkäisyssä. Opiskelija tuntee yleisimmät tartuntataudit, niiden leviämistiet, diagnostiikan ja hoidon. Opiskelija osaa ehkäistä tarttuvia tauteja ja ohjata väestöä suojautumaan tartunnoilta. Opiskelija osaa seurata tartuntatautitilannetta maailmalla käyttäen hyväksi Internetin kautta saatavaa virallista informaatiota. Tartuntojen torjunta, lainsäädäntö ja organisaatio Yleisimmät tarttuvat taudit, niiden tunnistaminen ja hoito Matkailijan neuvonta ja tarttuvien tautien ehkäisy Rokotustoiminta Luennot, koe Edeltävät opinnot Lääketieteen perusteet ja mikrobiologia Eskola J, Huovinen P, Valtonen V(toim.) 1998 Infektiosairaudet. Duodecim. Kansantervyslaitos,1999, Rokottajan käsikirja. Duodecim. Reunala T, Paavonen J, Rostila T,1994, Sukupuolitaudit. Duodecim. K201 HOITOTYÖN HALLINTO 2ov ja K 239 HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN 5ov ohjattuna harjoitteluna Opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjauksen osana hoitotyön hallintoa. Opiskelija perehtyy hoitotyön hallinnon ja johtamisen keskeisiin näkemyksiin ja oppii 291

13 ymmärtämään niiden merkityksen hoitotyön päämäärän kannalta. Hän harjaantuu käyttämään laadun arviointi- ja kehittämismenetelmiä. Opiskelija syventää hoitotyön asiantuntijuuttaan, mikä ilmenee ratkaisujen eettisenä harkintana ja kykynä käsitteelliseen ajatteluun hoitotyössä. Opiskelija kehittyy näyttöön perustuvassa toiminnassa ja syventää hoitotieteellistä tietämystään hoitotyön kehittämisessä. Hän ottaa vastuun omasta ammatillisesta kehittymisestään ja hoitotyön osaamisen johtamisesta. eettinen ja arvo osaaminen hoitotyön johtamisessa - hoitotieteellinen tieto ja tutkimus hoitotyön käytännön, johtamisen ja ohjauksen kehittämisessä sekä päätöksenteossa - sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio Suomessa ja Euroopassa sekä niitä koskeva lainsäädäntö ja muu ohjaus - asiakaslähtöisyys hoitotyön palvelujen kehittämisessä - jatkuva hoitotyön laadun parantaminen - tuloksellisuus ja vaikuttavuus - hoitotyön johtaminen - asiantuntijana toimiminen moniammatillisessa työryhmässä, tiimissä ja verkostossa - terveystaloustieto Luennot, projektiluonteinen työskentely osallistuen työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, tentti ja ohjattu harjoittelu. Mäkisalo, M Me teemme sen. Tammerpaino Oy. Tampere. Telaranta, S Hoitotyön hallinto. Tammerpaino Oy. Tampere. Outinen ym Seitsemän laatupolkua. Suomen kuntaliitto. Helsinki K238 TYÖELÄMÄTIETO 1 ov Opiskelija tuntee keskeiset työlainsäädännön viranomaisille, työnantajille ja työntekijöille asettamat vaatimukset, oikeudet ja velvollisuudet ja tuntee työmarkkinajärjestöjen merkityksen yhteiskunnassa sekä yksilön kannalta. Opiskelija tuntee työmarkkinoiden sopimusmenettelyä niin, että pystyy osallistumaan alansa sopimuskeskusteluun. Opiskelija käynnistää oman urasuunnittelu ja rekrytointiohjelmansa, on valmis kehittämään työympäristöään ja tutustuu työsuhteen sosiaaliturvaan - ihminen ja muuttuva työelämä - työmarkkinajärjestöt, sopimusmenettely - keskeisin työlainsäädäntö - urasuunnittelu ja itsensä markkinointi - työsuhteen sosiaaliturva Luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely, oppimispäiväkirja, tentti Lampikoski T.: Urasuunnittelun opas, WSOY Strömmer, R.: Henkilöstöjohtaminen, EDITA, 1999 muut kurssin aikana sovittava kirjallisuus K225 SISÄTAUTIPOTILAS JA HOITOTYÖ 9 ov, josta 4.5 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija ymmärtää sisätautien aiheuttamien muutosten yksilölliset merkitykset aikuisen ihmisen ja hänen perheensä elämäntilanteessa ja harjaantuu auttamaan sekä tukemaan yksilöä ja hänen läheisiään terveyden ja hyvän voinnin saavuttamisessa ja edistämisessä. Opiskelija harjaantuu sisätautipotilaan elintoimintojen ja potilaan yksilöllisten sairauden aiheuttamien muutosten tarkkailuun ja lääkehoidon toteuttamiseen. Opintojakson aikana hankitaan taitoja opettaa, ohjata ja tukea potilasta itsehoitoisuuden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija perehtyy keskeiseen sosiaaliturvaan sekä fysio- ja toimintaterapiaan, radiologisiin tutkimuksiin sekä ravitsemusterapiaan sisätautipotilaan hoidossa. Opintojaksoon sisältyy sisätautioppi ja farmakologia. 292

14 - sisätautipotilaan hoitotyön erityispiirteet - hoitotyön auttamismenetelmät sisätautipotilaan hoidossa: yhteistyösuhde, yksilövastuinen hoitotyö, opetus ja ohjaaminen sekä selviytymisen tukeminen - sisätautipotilaan lääkehoidon toteutus ja tarkkailu sekä ohjaus - sisätautipotilaan elintoimintojen tarkkailu ja tukeminen - hoitotyön auttamismenetelmät sisätautien aiheuttamissa potilaan ja hänen läheistensä elämäntilanteen muutoksissa: sydämenvajaatoimintaa, sepelvaltimotautia, aivoverenkiertohäiriöitä, astmaa, keuhkoahtaumatautia, keuhkotuberkuloosia, diabetesta, virtsaelinten- ja munuaistauteja, veritauteja ja nivelreumaa sairastavan potilaan hoitotyö - sisätautipotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä - ravitsemustiede, fysio- ja toimintaterapia, sosiaaliturva ja radiologiset tutkimukset sisätautipotilaan hoidossa - sisätautipotilaan hoitotyön laadun kehittäminen - sisätaudit ja farmakologia Luennot, työpajatyöskentely, opintopiirityöskentely, ohjattu harjoittelu ja tentti. Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen, K Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Nurminen, M-L Lääkehoito. WSOY. Vauhkonen, I & Holmström, P Sisätaudit. WSOY. Porvoo. Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset. K226 KIRURGINEN POTILAS JA HOITO- TYÖ 8 ov, josta 4.5 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija ymmärtää kirurgisten sairauksien ja syöpätautien aiheuttamien muutosten yksilölliset merkitykset aikuisen ihmisen ja hänen perheensä elämäntilanteeseen. Opiskelija syventää käsitystään yhteistyösuhteesta, hoidon periaatteista, hoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä kirurgisen potilaan hoidossa. Opiskelija kehittyy kirurgisen hoitotyön auttamismenetelmissä, kokonaishoidossa ja moniammatillisessa yhteistyössä. - kirurgisen ja syöpäpotilaan hoitotyön erityispiirteet ja hoitoprosessi - aseptinen toiminta - kirurgisen ja syöpäpotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä - auttamismenetelmät kirurgisten sairauksien aiheuttamissa muutoksissa elektiivisen, päiväkirurgisen ja päivystyspotilaan hoitotyössä - hoitotyön auttamismenetelmät: potilaan tilan seuranta ja arviointi, haavahoito, ravitsemus, nestehoito, verensiirto, kivun hoito, kuntoutus ja ohjaus - fysio- ja toimintaterapia kirurgisen ja syöpäpotilaan hoitotyössä - keskeiset kirurgiset ja syöpäsairaudet ja niiden lääketieteellinen hoito Luennot, pienryhmissä suoritettavat tehtävät, itsenäinen opiskelu, ohjattu harjoittelu ja tentti. Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen K toinen painos. Sisätautikirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Infektioiden torjunta sairaalassa Rautava - Nurmi H., Saarelainen E., Sjövall S., Vuorisalo S., Westergård A Neste- ja ravitsemushoito. WSOY. Porvoo. Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset. K227 PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ 5 ov, josta 2.5 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija ymmärtää perioperatiivisen hoitoprosessin merkityksen leikkauspotilaan kokonaishoidossa. Opiskelija perehtyy leikkaus-anestesiahoitotyön erityispiirteisiin ja hallitsee keskeiset perioperatiivisen hoitotyön auttamismenetelmät. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan aseptisessa toiminnassa. Opiskelija perehtyy anestesiamenetelmiin ja niissä käytettäviin lääk- 293

15 keisiin sekä leikkauspotilaan elintoimintojen tarkkailuun. Opiskelija perehtyy myös hoitotyössä käytettävien tavallisimpien laitteiden toimintaperiaatteisiin ja turvallisuusnäkökohtiin. Opintojaksoon sisältyy anestesiologiaa ja farmakologiaa. - leikkauspotilaan perioperatiivinen hoitoprosessi osana potilaan kokonaishoitoa - puudutetun ja nukutetun potilaan leikkaus- ja anestesiahoitotyö - anestesiamenetelmät, anestesialääkitys, elintoimintojen tarkkailu ja hoito - hoitotyössä käytettävien tavallisimpien laitteiden toimintaperiaate ja turvallisuus Edeltävät opinnot K036, K218, K226 Luennot, demonstraatiot, pienryhmissä suoritettavat tehtävät, harjoittelu, kirjallinen koe, taitokoe ja ohjattu harjoittelu. Korte, R., Rajamäki, A., Lukkari, L. & Kallio, A Perioperatiivinen hoito. WSOY: Porvoo. Soveltuvin osin. Kujala, P. & al Infektioiden torjunta sairaalassa: Suomen Kuntaliitto. Gummerus Oy: Jyväskylä. Soveltuvin osin. Ajankohtaisia artikkeleita ja tutkimuksia. K205 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHOI- TOTYÖ 8 ov, josta 4.5 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija oppii tunnistamaan mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden liikakäyttöön liittyviä ilmiöitä sekä niiden yksilöllisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Opiskelija harjaantuu mielenterveys- ja päihdehoitotyön eri auttamismenetelmien toteuttamisessa. Opiskelija hankkii ammatillisia valmiuksia kohdata ja auttaa aikuisia ihmisiä ja heidän perheitään elämän muutosvaiheissa. Opiskelija syventää reflektiivistä työotettaan työnohjauksen avulla oman ammattipersoonallisuutensa kehittämiseksi. Opintojaksoon sisältyy psykiatria I ja psykofarmakologia, kliininen psykologia I ja sosiaalihuolto. - mielenterveys- mielensairaus - miten me sen ymmärrämme? - mielenterveyspotilaan hoitotyön holistinen näkökulma - hoitotyön auttamismenetelmät mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidossa: yhteistyösuhde kriisissä olevan, masentuneen ja/tai itsetuhoisen, psykoottisen ja päihderiippuvaisen potilaan kanssa sekä mielenterveyskuntoutujan kanssa - perhekeskeisyys mielenterveyshoitotyössä - terapeuttisen yhteisöhoidon periaatteet - työnohjaus psykiatrisen hoidon tukena - mielenterveyshoitotyön eettiset kysymykset - psykiatria ja psykofarmakologia - sosiaalihuolto mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä - kliininen psykologia mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä - mielenterveyshoitotyön eettiset kysymykset Luennot, opintopiirityöskentely, laboraatio, oppimispäiväkirja ja ohjattu harjoittelu Iija, A., Almqvist, S. & Kiviharju-Rissanen, U Mielenterveystyön perusteet hoitotyössä. Kirjayhtymä OY, Helsinki. Inkinen, M. Partanen, K.& Sutinen, T Päihdehoitotyö. Tammi Oy. Tampere Lepola, U. ym Psykiatria. WSOY, Juva tai Perusterveydenhuollon psykiatria Toim. Isohanni, M., Larivaara, P., Windblad, I. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Mäkelä, A. Ruokonen, T. & Tuomikoski, M Hoitosuhdetyöskentely. Tammi Oy, Helsinki Saarelainen, R. Stengård, E. & Vuori- Kernilä, A Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, yhteistyötä ja kumppanuutta. WSOY. Helsinki. Erikseen sovittava ajankohtainen kotimainen ja vieraskielinen kirjallisuus. 294

16 K229 LASTEN-, NUORTEN- JA PERHEI- DEN HOITOTYÖ 6 ov, josta 3 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija kehittää valmiuksiaan perheen, lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön lapsen ja nuoren sairastuessa äkillisesti, pitkäaikaisesti, vammautuessa tai kuoleman kohdatessa. Opiskelija perehtyy perhe- ja lapsikeskeisiin auttamis- ja tukemismenetelmiin sekä tavallisimpiin tutkimusja hoitomenetelmiin että lasten lääkehoitoon. Lisäksi opintojakson aikana tarkastellaan terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä vapaaehtoisjärjestöjen merkitystä lapsen, nuoren ja perheen voimavarojen edistämisessä. Opintojaksoon sisältyy lastentautioppi. - Lapsen / nuoren terveys ja sairaus yhteiskunnassa ja eri kulttuureissa, lapsen ja nuoren olemisen ja joksikin tulemisen tukeminen, lapsen ja nuoren selviytyminen uhkatilanteissa, - Lapsen ja nuoren sairastuminen äkillisesti tai pitkäaikaisesti tai vammautuminen tai kuoleminen, hoitotyön auttamis- ja kuntoutusmenetelmät edellä mainituissa tilanteissa, moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö perheessä sekä yhteisössä. Luennot, harjoittelut, pienryhmätyöskentely, projektityö ja ohjattu harjoittelu Minkkinen, L. ym. Uusin painos. Lasten hoitotyö. Hki: Kirjayhtymä tai vastaava Siimes, M., ym. Uusin painos. Lastentautiopin ydin. Hki: Kirjayhtymä. Paunonen, M., ym. Uusin painos. Perhe hoitotyössä - teoria, tutkimus ja käytäntö Porvoo: WSOY. K230 ÄITIYS- JA NAISENHOITOTYÖ 3 ov Opintojakson aikana opiskelija saa valmiuksia ymmärtää ja tukea naista eri ikäkausina naisena olemiseen liittyvissä muutoksissa ja naistentauteihin ja niiden ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija ymmärtää lisääntymis- ja seksuaaliterveyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Opiskelija kehittää valmiuksiaan odottavan perheen ja lapsen syntymän jälkeisen muutosvaiheen kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Opiskelija perehtyy perhehoitotyön teoriaan, tutkimukseen ja käytäntöihin vanhemmuuteen kasvamisen näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään yhteistyösuhteesta, moniammatillisesta yhteistyöstä ja hoitotyön laadusta äitiys- ja naisenhoitotyöhön. Opintojaksoon sisältyy synnytys- ja naistentautien opinnot. hoitajan osuus gynekologisissa tutkimuksissa gynekologisten tulehdusten ennaltaehkäisy ja hoito raskauden keskeytyminen, raskauden keskeyttäminen ja lapsettomuus hoitotyön haasteina gynekologinen leikkauspotilas ja hoitotyö gynekologista syöpää sairastavan naisen hoitotyö vaihdevuosi-ikäisen naisen terveys seksuaali- ja lisääntymisterveys parisuhde, perhe, perhesuunnittelu vanhemmuuteen kasvun tukeminen perheen hoitotyö raskaus-, synnytys- ja lapsivuodeaikana terveen vastasyntyneen hoitotyö äkillisessä synnytyksessä avustaminen Luennot, seminaarit, opintopiirityöskentely, opintokäynnit, itsenäinen työskentely ja tentti. Eskola, K. & Hytönen, E Naisen elämä ja hoitotyö. Porvoo. WSOY. Infektioiden torjunta sairaalassa Suomen Kuntaliitto. Nurminen, M-L Lääkehoito. WSOY. Paunonen, M & Vehviläinen-Julkunen, K Perhe hoitotyössä, teoria, tutkimus ja käytäntö. Porvoo. WSOY. Ylikorkala O. & Kauppila A Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim. 295

17 K234 YKSILÖN, PERHEEN JA YHTEISÖN TERVEYDEN EDISTÄMINEN 10 ov, josta harjoittelua 5 ov Opiskelija syventää yksilö- ja perhekeskeistä terveyden edistämisen ajattelu- ja toimintatapaansa ja omaksuu yhteisökeskeisen ja väestöä aktivoivan orientaation eri ikäisten terveyden edistämistyössä perusterveydenhuollossa. Opiskelija tuntee kuntatasolla sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja palveluketjut,sitä ohjaavat periaatteet ja säädökset niin, että osaa ohjata asiakkaita /potilaita sekä kykenee terveydenedistämisen moniammatilliseen yhteistyöhön. Opiskelija saa valmiuksia yksilön ja yhteisön terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen tukemiseen perustaen toimintansa väestön tarpeisiin pohjautuvaan yhteisöanalyysiin. - Yhteisö- ja perhekeskeisen hoitotyön teoria ja filosofia - Yhteisöanalyysi yhteisön terveystarpeiden mittarina - Sosiaali- ja perusterveydenhuollon toiminta ja järjestelmä - Kolmas sektori yhteistyökumppanina - Eri-ikäinen väestö terveyspalvelujen asiakkaana: työikäisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, lasta odottavien ja synnyttäneiden perheiden terveyden edistäminen, lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen. Vanhusten hoitotyön K235 harjoittelu toteutetaan mahdollisuuksien mukaan samassa harjoitteluterveyskeskuksessa tai sen sijaintipaikkakunnan erilaisissa vanhustenhuollon organisaatioissa. Luennot, oppimistehtävät, portfoliotehtävät, laboraatio, ohjattu harjoittelu perusterveydenhuollossa. Yksi ohjatun harjoittelun viikko toteutetaan erilaisina terveyden edistämisprojekteina. Koko opintojakson suoritustavasta sovitaan myöhemmin. Edeltävät opinnot K225, K226, K205, K236 Ilmoitetaan myöhemmin K235 VANHUSTEN HOITOTYÖ JA KOTI- SAIRAANHOITO 5 ov, josta 3 ov ohjattua harjoittelua Opintojakson aikana opiskelija tiedostaa lähitulevaisuuden yhteiskuntapolitiikan haasteet, jotka liittyvät erityisesti nopeasti kasvavan ikääntyvän väestönosan hyvinvoinnin turvaamiseen. Opiskelija kehittää taitojaan kohdata ja auttaa ikääntyvää ihmistä ja hänen läheisiään. Opiskelija tukee ja edistää vanhuksen kokonaisvaltaista toimintakykyisyyttä ottaen huomioon hänen ainutkertaisuutensa. Opintojakson aikana opiskelija hankkii valmiuksia vanhustyön ja vanhusten hoitotyön kehittämiseen. Opintojaksoon sisältyy gerontologia, geriatria, sosiaalihuolto ja vanhuuden psykologia. - vanhuspolitiikan suuntaviivat ja ikääntyvän väestön hyvinvoinnin turvaaminen - ikääntymisprosessi ja kokonaisvaltaisen toimintakykyisyyden turvaaminen - vanhustyön ja vanhusten hoitotyön keinot hyvän itsenäisen elämän tukemisessa - vanhuksen perheen ja läheisen hyvinvoinnin tukeminen - ikääntyvän ihmisen sairauksien hoidon erityiskysymyksiä - moniammatillinen yhteistyö ikääntyvän ihmisen elämän tukijana ja vanhusten hoitotyön kehittäjänä Luennot, pienryhmissä suoritettavat tehtävät, opintokäynnit, kirjallinen koe ja ohjattu harjoittelu Hervonen, A. Uusin painos. Gerontologian ja geriatrian perusteet, Lääketieteellinen oppimateriaalikustannus. 296

18 Koskinen ym Vanhustyö. Gummerus. Diabetesliitto Ikäihmisen diabetes. Hyvän hoidon opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja omaishoitajille. Jyväskylä. Sulkava, R., Viramo, P., Eloniemi-Sulkava, U Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Suomen dementiahoitoyhdistys. VALINNAISET AMMATTIOPINNOT, joita valitaan 15 ov ja josta ohjattua harjoittelua on 10 ov Edeltävät opinnot Pakolliset ammattiopinnot Vaihtoehtoisten syventävien ammattiopintojen aikana opiskelija syventää ja laajentaa hoitotyön asiantuntijuutta valitsemallaan hoitotyön alueella. Opiskelija erittelee ja analysoi hoitotyötä sekä siinä tarvittavaa tietoa ja kehittää päätöksentekotaitojaan. Opiskelija lisää valmiuksiaan toimia käytännön hoitotyössä ja sen kehittämisessä sekä syventää valmiuksiaan toimia asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. K209 SISÄTAUTIPOTILAS JA HOITOTYÖ 15 ov, josta 10 ov ohjattua harjoittelua (Opiskelija voi valita opintojaksosta myös 8 ov, josta 5 ov ohjattua harjoittelua ) Opiskelija laajentaa tietojaan ja taitojaan sisätautipotilaan yksilöllisestä hoitotyöstä. Opiskelija syventää valmiuksiaan toimia hoitotyön toteuttajana ja kehittäjänä. Opiskelija vahvistaa ammatti-identiteettiään ja hoitotyön asiantuntijuuttaan sisätautipotilaiden hoitotyössä sekä sisäistää tutkimuksellisen ja kehittävän työotteen. Opiskelija sisäistää sairaanhoitajan toiminnan tavoitteeksi terveyden edistämisen, sairauksien syntymisen ja pahenemisen ehkäisemisen, sairauden aiheuttamien haittojen vähentämisen ja yksilön, perheen ja yhteisön sairaudesta toipumisen edistämisen sekä tukemisen kuoleman lähestyessä. - sydän- ja verisuonisairauksien, keuhkosairauksien, mahasuolikanavan sairauksien, munuaissairauksien, endokrinologisten sairauksien, ihosairauksien, infektiosairauksien ja neurologisten sairauksien aiheuttamat muutokset ja niiden merkitykset yksilön ja hänen perheensä ainutkertaisessa elämäntilanteessa - yksilön ja perheen voimavarojen tukeminen terveyden ja hyvän olon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi - hoitotyön auttamismenetelmien syventäminen ja laajentaminen sisätautipotilaan hoitotyössä - sairauden aiheuttama kriisi ja selviytymisen tukeminen - omahoitoisuuteen opettaminen ja ohjaaminen - kuntouttava työote sisätautipotilaan hoitotyössä - saattohoito - sisätautipotilaan hoitotyön tutkiminen, laadun arviointi ja kehittäminen - sisätaudit ja farmakologia Luennot, työpajatyöskentely, opintopiirityöskentely, tehtävät, ohjattu harjoittelu ja tentti. Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen, K Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Sora ym Akuuttisairaanhoidon opas. SHKS. Duodecim. Helsinki. Vauhkonen, I. & Holmström, P Sisätaudit. WSOY. Porvoo. Muu erikseen sovittava kirjallisuus. Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset. K210 KIRURGINEN POTILAS JA HOITO- TYÖ 15 ov, josta 10 ov ohjattua harjoittelua (Opiskelija voi valita opintojaksosta myös 8ov, josta 5 ov ohjattua harjoittelua ) Opiskelija laajentaa ja syventää kirurgisen hoitotyön asiantuntijuuttaan sekä näkemys- 297

19 tään ammattinsa teoreettisesta perustasta ja kirurgisen potilaan yksilöllisestä kokonaishoidosta. Lisäksi opiskelija laajentaa käsitystään kirurgisen hoitotyön laadun arvioimisesta ja kehittämisestä. - kirurgisen potilaan hoitotyön erityispiirteet ja kirurginen hoitoprosessi - kirurgisen potilaan hoitotyön auttamismenetelmät - kirurgisen potilaan yksilöllinen kokonaishoito - polikliininen hoitotyö osana kirurgisen potilaan hoitoa - silmätautipotilaan hoitotyö - korva-, nenä- ja kurkkutautipotilaan hoitotyö - tehohoito osana kirurgisen potilaan hoitoa - kuntoutus kirurgisen potilaan hoitotyössä - hoitotieteellinen teoria, tutkimus ja kehittäminen kirurgisessa hoitotyössä - yhteistyösuhde ja ammattipersoonan kehittäminen - kirurgisen potilaan hoitotyön laadun arviointi ja kehittäminen - kirurgian erilliskysymykset Luennot, työpajatyöskentely, pienryhmätehtävät, opintokäynnit ja ohjattu harjoittelu Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen, K Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Infektioiden torjunta sairaalassa Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset. K211 MIELENTERVEYSHOITOTYÖ 15 ov, josta ohjattua harjoittelua 10 ov : Opiskelija syventää mielenterveyshoitotyön asiantuntijuuttaan toimiakseen moniammatillisessa työryhmässä. Opiskelija syventää ymmärtämystään ja taitojaan kohdata ja auttaa eri ikäisiä ihmisiä ja perheitä elämän muutosvaiheissa heidän sosiokulttuurisista lähtökohdistaan käsin erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija kehittää hoitosuhde -, perhehoitotyön, ryhmä- ja yhteisöhoidon sekä kuntoutumista tukevan hoitotyön osaamistaan. Opiskelija harjaantuu käyttämään työnohjausta ammattipersoonallisuutensa ja hoidon laadun kehittämisessä : - mielenterveyshoitotyön etiikka - yksilövastuinen hoitotyö - hoitosuhdetyöskentelyn periaatteet psykiatrisessa hoitotyössä - työnohjauksen syventäminen - perhe- ja verkostohoito psykiatrisen potilaan kokonaishoidossa - yhteisö- ja ryhmähoito sekä työryhmätyöskentely - kriisihoitoyön periaatteet - kuntoutumista tukeva mielenterveystyö - mielenterveyshoitotyön erityisalueet, päihdehoitotyö, lasten ja nuorten mielenterveyshoitotyö, oikeuspsykiatrinen hoitotyö - mielenterveyshoitotyön kehittäminen Luennot, laboraatiot, opintopiirityöskentely ja ohjattu harjoittelu. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen ja portfoliotyöskentely. Antikainen, R - Ranta, M ( toim.)1998 Kohti vastavuoroisuuden kokemusta - psykoterapeuttisen hoitosuhteen peruskurssi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisu No: 51/19 Kuopion Ylipoistollinen sairaala, Psykiatrian klinikka Haarakangas, K Seikkula J (Toim.) Psykoosi- uuteen hoitokäytäntöön. Kirjayhtymä Oy, Tampere Jauhiainen, R - Eskola, M Ryhmäilmiö. Juva. WSOY Ranta, M. - Kari, H. ( toim.) 1994 Hoitosuhteen peruskurssi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisu No: 21 /1994. Kuopion Yliopistollinen sairaala. Psykiatrian klinikka. Seikkula, J Sosiaaliset verkostot. Ammattiauttajan voimavara kriiseissä. Kirjayhtymä Oy. Tampere. Ajankohtaisia artikkeleita ja tutkimuksia. 298

20 K212 LASTEN- JA NUORTEN HOITOTYÖ 15 ov, josta 10 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija pystyy tukemaan asiantuntijana lasta, nuorta ja hänen perhettään erilaisissa terveyteen ja elämän muutosvaiheisiin liittyvissä kriiseissä. Kykenee toimimaan lasten ja nuorten hoitotyön asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisöissä ja moniammatillisten työryhmien jäsenenä. Kehittää ja tutkii lasten ja nuorten hoitotyötä sekä vaikuttaa lapsen ja nuoren asemaa edistävästi omassa yhteiskunnassaan ja kansainvälisesti. Opintojaksoon sisältyy lääketieteellisiä aineita. - lasten ja nuorten hoitotyön hoitotieteelliset ja lääke- ja luonnontieteelliset perusteet - lapsen, nuoren ja heidän perheensä kriisi- ja perhetyö - lapsen, nuoren hoitotyön auttamis-, ohjaus-, opetus- ja kuntoutusmenetelmät - lasten lääke- ja nestehoito - lasten ja nuorten kivun ehkäisy ja hoitotyö - ennenaikaisen ja sairaan vastasyntyneen hoitotyö - lasten ja nuorten hoitotyö äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveysmuutoksissa ja vammautuessa - lasten ja nuorten tehohoidon perusteet - kuolevan lapsen, nuoren ja hänen perheensä hoitotyö - lasten ja nuorten monikulttuurisen hoitotyön perusteet - moniammatillinen yhteistyö, verkostotyö - lasten ja nuorten terveysmuutosten erityishaasteita Luennot, laboraatiot, harjoitukset, projektityöt, ohjattu harjoittelu ja opintokäynnit. Aalberg, V Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Kirjayhtymä. Helsinki. Ahtiala, Päivi & Ruohonen, Kaisa Se oli sitä koko elämä. Kokemuksia ja näkemyksiä huumeriippuvuudesta. Tampere: Kirjayhtymä. Hiitola, Briitta Leikitään sairaala. Tampere: Tammi. Jokinen, Sirpa, Kuusela Anna-Maija & Lautamatti Visa Sattuuks se? Lasten kliiniset tutkimukset. Tampere : Kirjayhtymä. Kaski, Markus, ym Kehitysvammaisuus. Porvoo: WSOY. Korhonen, Anne Keskosen hoitotyö. Tampere: Kirjayhtymä. Korhonen, Anne Elämän ensitaidot. Erityisvauvan tukeminen. Tampere: Kirjayhtymä. Lähteenoja, K-M.(koon). Uusin painos. Syöpäsairaan lapsen hoito. Hki: Syöpäsairaiden lasten vanhempien yhdistys Sylva ry., Rosblom, O. ym Nuorten hoitotyö. Hki: Kirjayhtymä. Sillanpää, M. ym. Lastenneurologia. Uusin painos. Hki: Duodecim. Sinkkonen, Jari & Pihlaja, Päivi Toim Ulos umpikujasta. Whaley, Donna L Whaley & Wong s Nursing care of infants and children. St Louis: Mosby. Ajankohtainen kotimainen ja vieraskielinen lasten ja nuorten hoitotieteen kirjallisuus ja tutkimukset. K213 PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ 15 ov, josta 10 v ohjattua harjoittelua Opiskelija syventää ja laajentaa asiantuntemustaan perioperatiivisesta hoitoprosessista. Leikkaus- ja anestesiahoitotyössä opiskelija soveltaa perioperatiivisen hoitotyön tietoja, taitoja ja periaatteita sekä hallitsee keskeiset hoitomenetelmät ja hoitovälineistön käytön. Opiskelija harjaantuu työskentelemään tietoisena ja vastuullisena työryhmän jäsenenä sekä syventää tietojaan ja taitojaan anestesiologian ja kirurgian erilliskysymyksissä. - potilaan turvallisuus perioperatiivisessa hoitotyössä 299

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Kardiologisen hoitotyön erikoistumisopinnot 30 op SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Kardiologisen hoitotyön

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Lääkärin etiikka 7. painos

Lääkärin etiikka 7. painos Lääkärin etiikka Lääkärin etiikka 7. painos Julkaisija: Suomen Lääkäriliitto Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki Puhelin: 09 393 091 Faksi: 09 393 0794 laakariliitto@laakariliitto.fi www.laakariliitto.fi

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot