5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet"

Transkriptio

1 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin Terveys 21 ohjelma ja siihen pohjautuvan Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman suunnassa. Koulutuksessa otetaan huomioon väestön rakennemuutokset mm. ikääntyminen ja toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muutokset kuten avohoidon sekä lasten, nuorten ja aikuisten terveyspalvelujen kehittäminen. Koulutusohjelmasta valmistuvien ammattihenkilöiden työn päämääränä on edistää terveyttä ja hyvinvointia. Tätä toteutetaan ammattitoiminnassa eri alueilla terveyspalvelujärjestelmässä niin terveyden kuin sairaanhoidossa sekä toimimalla yhteiskunnan aktiivisena ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan työ on asiakas/potilaslähtöistä palvelutyötä, jossa keskeiset periaatteet: elämän, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo luovat toiminnan ja koulutuksen perustan. Asiakas/potilaslähtöinen toiminta terveysalalla edellyttää hyvää ammatin tiedollista ja taidollista hallintaa, johon liittyy kyky vastata asiakkaiden muuttuviin terveystarpeisiin sekä kyky vastuulliseen, tilannekohtaiseen päätöksentekoon. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, kyky joustavaan, rakentavaan ja tasavertaiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja heidän läheistensä sekä moniammatillisten työryhmien kanssa luovat keskeisen lähtökohdan sekä työssä että koulutuksessa Koulutuksessa otetaan huomioon EUdirektiivien vaatimukset. Hoitotyön koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 280

2 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PAKOL- 1. v 2. v 3. v 4. v LISET PERUSOPINNOT, 14 ov Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot 1 ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov 1 Y003 Tiedonhallinta, 1 ov 1 Y004 Tutkimustyön perusteet,1 ov 1 Y005 Tietotekniikka, 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov 1 Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov 1 Y010 Ruotsi, 2 ov 1 1 Y011 Englanti, 2 ov 1 1 Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1ov 1 Y028 Terveysliikunta, 1 ov 1 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 12 ov 1. v 2. v 3. v 4. v K030 Ammattiin kasvu ja oppiminen, 1 ov 1 K037 Kansanterveystieteen perusteet, 1 ov 1 K042 Kasvatustiede, 1 ov 1 K043 Psykologia, 1 ov 1 K044 Sosiologia, 1 ov 1 K045 Sosiaalipolitiikka, 1 ov 1 K046 Lääketieteen perusteet ja mikrobiologia, 1 ov 1 K038 Anatomia ja fysiologia osa 1, 2 ov 2 K039 Anatomia ja fysiologia osa 2, 1 ov 1 K041 Ravitsemustiede, 1 ov 1 K034 Ensiapu, 1 ov 1 281

3 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEA- KOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT on kuvattu luvussa 4 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAN PE- RUSOPINNOT K030 AMMATTIIN KASVU JA OPPIMINEN 1 ov Opiskelija ylläpitää omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa tulee tietoiseksi ja kehittää itseään ammattiin kasvussa seuraa aktiivisesti omaa oppimistaan ja ammatillista kasvuaan - eettisyys - ammatillisuus - ammattiin kasvu - itsearviointi ja itseohjautuvuus - työskenteleminen ryhmässä Osallistuminen opetukseen, tutor-ryhmien kokoontumiseen ja portfolion laatiminen K037 KANSANTERVEYSTIETEEN PE- RUSTEET 1 ov Opiskelija omaksuu kansanterveystieteen peruskäsitteet ja hahmottaa terveyspolitiikan yhteyden sosiaalipolitiikkaan, kulttuuriin ja yhteiskunnan taloudelliseen ja sosiaaliseen rakenteeseen. Opiskelija perehtyy tärkeimpien kansansairauksien esiintymiseen väestössä sekä niiden syihin ja riskitekijöihin ja osaa seurata terveyspolitiikan toteutumista. kansanterveystiede tieteenalana ja keskeiset käsitteet Terveyttä kaikille 21-ohjelma terveyspolitiikan lähtökohtana terveyspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa yleisimmät kansansairaudet ja niiden epidemiologia kansanterveyden haasteet Suomessa ja kansainvälisesti Luennot, itsenäiset tehtävät, koe Nissinen, A., Kauhanen, J & Myllykangas M.1998 Kansanterveystiede. WSOY. K042 KASVATUSTIEDE 1 OV Opiskelija kehittää teoreettisia ja käytännön valmiuksia jäsentää ja ymmärtää inhimillistä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä näihin vaikuttamista eri keinoin. kasvatuksen ja opetuksen peruskäsitteistö kasvattajan ajattelu ja kasvatustietoisuus kasvatustavoitteena kriittinen ihminen elinikäisen kasvatuksen ja oppimisen yhteiskunnalliset ja yksilölliset lähtökohdat kasvatustiede, koulutus ja koulutuspolitiikka kasvatuksen tukitoimintoina Luennot, seminaari ja tentti vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa tenttimällä kirjallisuuden. Hirsjärvi, S. & Huttunen, J Johdatus kasvatustieteeseen. Porvoo: WSOY. Hakkarainen, K & Lonka, K & Luipponen, L Tutkiva oppiminen. Porvoo: WSOY. K043 PSYKOLOGIA 1 ov Opiskelija perehtyy keskeisiin psykologian teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija oppii jäsentämään sosiaali- ja terveysalan työtä psykologian teorian ja käytännön näkökulmasta. - psykologia tieteenä, keskeiset psykologiset teoriat 282

4 - ihmisen toiminnan ohjautuminen - psykologisen tiedon käyttö ja soveltaminen Luennot, opetuskeskustelut ja ryhmätyöskentely Miller, P Theories of Developmental psychology. Freeman. Vilkko-Riihelä, A Psyyke. WSOY. HUOM. Ennen em. kurssia ei-aiemmin psykologiaa lukeneiden tai vain lukion 1. kurssin suorittaneiden tentittävä: Lehtovirta, M. et al Kasvurenkaita. Psykologia ja kehityspsykologia. WSOY. K044 SOSIOLOGIA 1 ov Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan rakenteiden, instituutioiden ja kulttuurin vaikutukset ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen. Opiskelija tuntee sosiologian peruskäsitteet ja sosiologisen tutkimuksen näkökulman yhteiskunnan muutokseen. sosiologia tieteenä ja tutkimuksena sosiologian peruskäsitteet sosiologian näkökulman suomalaisen yhteiskunnan muutokseen terveyssosiologian näkökulma terveyteen ja sairauteen Luennot, pienryhmätyöskentely, luentopäiväkirja/tentti. Saksala, E. Muutoksen sosiologia. Yle. Opetuspalvelut. Gummerus. tai Koskinen, K. (toim.) Sosiologisia karttalehtiä. Matkaopas yhteiskunnan tutkimiseen. Vastapaino, Tampere tai Baumann, Z. Sosiologinen ajattelu. Tampere, Vastapaino tai Hoikkala, T. & Roos. J.P. (toim.) 2000-luvun elämä: Sosiologisia teorioita uudesta vuosituhannesta, sekä Kangas, I. & Karvonen S. & Lillrank A.: Terveyssosiologian suuntauksia. Gaudeamus 2000, Helsinki (osittain) K045 SOSIAALIPOLITIIKKA 1 ov Opiskelija hahmottaa sosiaalipolitiikan, talouden ja kulttuurin välisiä kytkentöjä sekä sosiaalipolitiikan osana yhteiskuntapolitiikkaa. Tuntee sosiaalipolitiikan ja yhteiskunnan muutosten yhteydet. Perehtyy sosiaalipolitiikan käsitteisiin, arvolähtökohtiin ja toimintaperiaatteisiin : Hyvinvointivaltion käsite, eurooppalaiset hyvinvointivaltiomallit ja erilaiset käsitykset hyvinvoinnista, tasa-arvosta ja sosiaalisten ongelmien synnystä ja ehkäisystä Sosiaalipolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa. Suomalaisen sosiaalipolitiikan historia, lähtökohdat, tavoitteet ja toimintamuodot. Luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely, tentti. Raunio, K. Sosiaalipolitiikan lähtökohdat. Hki. Gaudeamus K046 LÄÄKETIETEEN PERUSTEET JA MIKROBIOLOGIA 1 ov Opiskelija muodostaa näkemystä lääketieteestä tieteenä ja perehtyy yleisimpiin sairauksien takana oleviin tautiprosesseihin. - luontaislääkinnästä nykyaikaiseen lääketieteeseen - lääketieteen tutkimuksesta ja tiedon luonteesta - tautien syntytavat: riskitekijöistä oireisiin - mahdollisuuksista vaikuttaa tautien syntyyn ja etenemiseen - mikrobiologian perusteita - immunologian perusteita 283

5 Luennot, itsenäinen opiskelu, tehtävät ja tentti tai vaihtoehtoisesti Learning Space kurssi, siihen liittyvät tehtävät ja tentit Ajankohtaiset artikkelit mikrobiologiasta ja immunologiasta Laitio. M & Vaajalahti, P Tautiopinperusteet. WSOY tai Myhre, Eivind, P Patologia. Otava. K038 ANATOMIA JA FYSIOLOGIA osa 1, 2 ov Opiskelija perehtyy elinten ja elinjärjestelmien rakenteen ja toimintojen pääpiirteisiin hyödyntääkseen oppimaansa tietoainesta käytännössä. - ihon rakenne ja toiminta - tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta - veri - peruselintoiminnot: sydämen ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, ruuansulatuselimistön ja virtsanerityselimistön rakenne ja toiminta - nestetasapaino - lämmönsäätely Luennot, laboraatiot, demonstraatiot, palpaatiot, pienryhmissä suoritettavat tehtävät (sekä mahdollisuuksien mukaan tietokoneavusteinen opetus) ja tentti. Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad, Toverud Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOY tai Haug, Sand, Sjaastad, Toverud Ihmisen fysiologia. WSOY ja Budowick, Bjålie, Rolstad, Toverud Anatomian atlas. WSOY tai Tortora,G.&Grabowski,S. Principles of Anatomy and Physiology. Harper Collins College publishers. sekä opettajan opintojakson aikana osoittama materiaali K039 ANATOMIA JA FYSIOLOGIA osa 2, 1 ov Opiskelija perehtyy elinten ja elinjärjestelmien rakenteen ja toimintojen pääpiirteisiin hyödyntääkseen oppimaansa tietoainesta käytännössä. Opiskelija muodostaa käsityksen ihmisestä fyysisenä toimivana kokonaisuutena. - aineenvaihdunnan säätely - lisääntyminen - aistitoiminnot - hermosto Luennot, laboraatiot, demonstraatiot, palpaatiot, pienryhmissä suoritettavat tehtävät (sekä mahdollisuuksien mukaan tietokoneavusteinen opetus)ja tentti. Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad, Toverud Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOY tai Haug, Sand, Sjaastad,Toverud Ihmisen fysiologia. WSOY ja Budowick, Bjålie, Rolstad, Toverud.1995 Anatomian Atlas. WSOY tai Tortora &Grabowski. Principles of Anatomy and Physiology. Harper Collins College publishers. sekä opettajan opintojakson aikana osoittama kotimainen ja vieraskielinen materiaali K041 RAVITSEMUSTIEDE 1ov Opiskelija hahmottaa ravitsemustieteellisen tiedon merkitystä terveysalan työtehtävissä. Opiskelija tuntee ruoan koostumuksen ja ravinnon tarpeen sekä osaa koota terveyttä edistäviä ja sairauksien hoitoa tukevia ruokavalioita. - ravitsemustieteen tutkimuksesta ja tiedon luonteesta - ravinnon tarve ja ruoan ravintosisältö - ravitsemussuositukset - sairaalan perusruokavaliot ja keskeisimmät erityisruokavaliot 284

6 Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely ja kirjallinen koe. Haglund B. ym Ihmisen ravitsemus. WSOY Ravitsemushoito ja ruokailu. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1994:2.Suositus ravitsemushoidosta ja ruokailusta sairaalassa ja hoitolaitoksessa K034 ENSIAPU 1 ov Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Tietää poikkeusolojen toimintaperiaatteet. Luennot, harjoitukset, kirjallinen tehtävä, koe. Vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa näyttökokeella, jonka osa on kirjallinen koe. Ensiapu. Suomen punainen risti. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä. Uusin painos. Heiskanen, T.(toim.) Takaisin elämään - henkinen tuki ja onnettomuudet. SMS-tuotanto. Ajankohtaiset artikkelit ja muu erikseen sovittava kirjallisuus. - hätäensiapu - toiminta muissa ensiapua vaativissa tilanteissa - viranomaisyhteistyö poikkeusoloissa 285

7 5.9.1 HOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Opetussuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä yhteiskunnassa on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään muuttuvissa olosuhteissa ja eri toimintaympäristöissä kuten perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on samanaikaisesti terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitaja tukee eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja. Hän auttaa ihmistä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Sairaanhoitaja toimii yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Sairaanhoitaja on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on kouluttaa sairaanhoitajia, joilla on näyttöön perustuva hoito- ja monitieteellinen tietoperusta ja jotka pystyvät joustavaan toimintaan muuttuvissa ja kehittyvissä terveydenhuollon erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen aikana sairaanhoitajaksi opiskelevat hankkivat valmiuksia oman toimintansa ja hoitotyön arviointiin ja kehittämiseen, yrittäjyyteen, kansainväliseen toimintaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hoitotyön koulutuksen keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, eettisyys, yhteiskunnallisuus, tutkiva ote ja ammatillinen laaja-alaisuus. Sairaanhoitajaopiskelijan kasvu hoitotyön asiantuntijuuteen tapahtuu yhteistyösuhteessa asiakkaan/potilaan, opettajan, harjoittelun ohjaajan ja toisten opiskelijoiden kanssa hoitamisen kulttuuriin perustuen. Amma tillisen kasvuprosessin aikana opiskelija kehittää ammattitoimintaansa ja sen tiedollista perustaa, joka muodostuu sekä tieteellisestä, kokemuksellisesta, eettisestä että esteettisestä tiedosta. Lisäksi toiminnassaan sairaanhoitaja tarvitsee kulttuurista, sosiaalista, poliittista, taloudellista, juridista ja kansainvälistä tietoa kyetäkseen ottamaan yhteiskunnallista ja kansainvälistä vastuuta. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osia opinnoistaan ulkomailla erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksensa aikana opiskelija voi lisätä valmiuksiaan kansainvälisiin tehtäviin myös vieraskielistä kirjallisuutta hyödyntäen sekä vapaasti valittavien opintojen valintojen avulla. 286

8 Opintojen rakenne hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa AMMATTIOPINNOT Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon pakolliset ammattiopinnot, 79 ov Valinnaiset ammattiopinnot, 15 ov HARJOITTELU 50 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot, 14 ov Hoitotyön koulutusohjelman perusopinnot, 12 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT * 10 ov *) tukevat hoitotyön ammattiopintoja Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon opinnot ja niiden eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PAKOL- 1. v 2. v 3. v 4. v LISET PERUSOPINNOT, 14 ov Orientoivat opinnot 1 Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov 1 Y 003Tiedonhallinta, 1 ov 1 Y004 Tutkimustyön perusteet, 1 ov 1 Y005 Tietotekniikka, 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov 1 Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov 1 Y010 Ruotsi, 2 ov 1 1 Y011 Englanti, 2 ov 1 1 Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov 1 Y028 Terveysliikunta, 1 ov 1 287

9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 1. v 2. v 3. v 4. v 12 ov K030 Ammattiin kasvu ja oppiminen, 1 ov 1 K037 Kansanterveystieteen perusteet, 1 ov 1 K042 Kasvatustiede, 1 ov 1 K043 Psykologia, 1 ov 1 K044 Sosiologia, 1 ov 1 K045 Sosiaalipolitiikka, 1 ov 1 K046 Lääketieteen perusteet ja mikrobiologia, 1 ov 1 K038 Anatomia ja fysiologia osa 1, 2 ov 2 K039 Anatomia ja fysiologia osa 2, 1 ov 1 K041 Ravitsemustiede, 1 ov 1 K034 Ensiapu, 1 ov 1 HOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPIN- 1. v 2. v 3. v 4. v NOT, 94 ov PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT, 79 ov K215 Hoitotieteen perusteet, 2 ov 1 1 K216 Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutustaidot, 2ov 1,5 0,5 K217 Ihminen, ympäristö ja hoitotyö, 2 ov 2 K218 Hoitotyön perusteet, 12 ov 12 K232 Omahoitoon ohjaus, 2 ov 2 K233 Lääkehoito, 1 ov 1 K236 Tartuntatautien hoitotyö,1 ov 1 K237 Hoitotyön hallinto, 2 ov 1 1 K238 Työelämätieto, 1 ov 1 K225 Sisätautipotilas ja hoitotyö, 9 ov 9 K226 Kirurginen potilas ja hoitotyö, 8 ov 8 K227 Perioperatiivinen hoitotyö, 5 ov 5 K205 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, 8 ov 8 K229 Lasten-, nuorten-, ja perheiden hoitotyö, 6 ov 6 K230 Äitiys - ja naisenhoitotyö, 3ov 3 K234 Yksilön, perheen ja yhteisön terveyden edistäminen, 10 ov 10 K235 Vanhusten hoitotyö ja kotisairaanhoito, 5 ov 5 VALINNAISET AMMATTIOPINNOT, 15 ov K209 Sisätautipotilas ja hoitotyö, 15 ov 7 8 K210 Kirurginen potilas ja hoitotyö, 15 ov 7 8 K211 Mielenterveyshoitotyö, 15 ov 7 8 K212 Lasten- ja nuorten hoitotyö, 15 ov 7 8 K213 Perioperatiivinen hoitotyö, 15 ov 7 8 K239 Hoitotyön kehittäminen, 5 ov (ks. vapaasti valittavat opinnot) K910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov, josta 5 ov toteutuu harjoitteluna valinnaisten ammattiopintojen yhteydessä (K239)

10 HOITOTYÖN SUUNNTAUTUMISVAIH- TOEHDON AMMATTIOPINNOT PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT K215 HOITOTIETEEN PERUSTEET 2ov Opiskelija perehtyy hoitotieteeseen, sen merkitykseen hoitotyön käytännön kannalta sekä terveydenhuollon ja hoitotyön historiaan. - hoitotieteen kehittyminen ja merkitys hoitotyölle - hoitotieteen näkökulma ja keskeiset tutkimuskohteet - hoitotieteen keskeinen sisältö - suomalainen hoitotieteellinen tutkimus - terveydenhuollon, hoitotyön ja hoitotieteen historiallinen kehitys - hoitotyön ammattien historiallinen kehitys - terveys- ja sairauskäsitysten historiallinen kehitys myyttisistä selitysmalleista näyttöön perustuvaan nykyaikaiseen hoitotyöhön Luennot, PBL-työskentely, draamatyöskentely, tentti Luennot, ajankohtaiset artikkelit Lauri, S. & Elomaa, L Hoitotieteen perusteet. Juva: WSOY Edeltävät opinnot: K218 K216 HOITOTYÖN ETIIKKA JA VUORO- VAIKUTUSTAIDOT 2 ov Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää eettisiä ongelmatilanteita hoitotyössä ja osaa käyttää sekä filosofista että teoreettista tietoa ratkaisutilanteissa. Opiskelija ymmärtää arvoristiriitojen ja eri kulttuuritaustojen merkityksen hoitotyössä. Opiskelija kykenee asettumaan ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaan / asiakkaan kanssa ja tuntee sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavan eettisen ohjeiston ja lainsäädännön. - auttavassa vuorovaikutuksessa oleminen ja potilaan kohtaaminen - potilaan ja sairaanhoitajan yhteistyösuhde hoitotyön perustana - ammatillisuuden kehittyminen eettisestä näkökulmasta - sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö ja sairaanhoitajan eettiset ohjeet Edeltävät opinnot Y 002 Yhteisluennot / keskustelu (pakollinen, seminaarit (pakollinen, itsenäinen / ryhmätyöskentely (portfoliotyöskentely) K217 IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA TERVE- YS 2 ov Opiskelija oppii ymmärtämään ympäristön tilaa ja sen vaikutusta ihmisen terveyteen ja hyvään oloon ja pohtii omaa ympäristötietoisuuttaan. Opiskelija oppii ottamaan ympäristöasiat huomioon omalla erikoisalallaan ja oppii toimimaan hoitotyön asiantuntijana kestävää kehitystä, ympäristön terveyttä ja terveydensuojelua edistävässä työssä ympäristö ja terveys kestävä kehitys globaaliset ympäristöongelmat ympäristöpoliittiset tavoitteet ja toiminta kuntatasolla ympäristöterveydenhuolto ja terveydensuojelu ympäristön terveysvaikutukset terveyttä ja hyvää oloa edistävä ympäristö terveysriskit ja niiden ennaltaehkäisy ympäristösairaudet, ympäristölääketiede B Ympäristöfysiikan perusteet säteilyn terveysvaikutukset ja säteilysuojaus sähköturvallisuus 289

11 melu ja meluntorjunta Ympäristöonnettomuudet /ympäristökatastrofit Ympäristöonnettomuuksien /ympäristökatastrofien tyypit, luonne ja vaikutukset ennaltaehkäisy ja katastrofivalmius Luennot, opintokäynnit, opintopiirityöskentely, itsenäinen opiskelu Internetmateriaali: Kurssilla erikseen sovittu kirjallisuus, tutkimukset ja artikkelit K218 HOITOTYÖN PERUSTEET 12 ov, josta 8 ov ohjattua harjoittelua Opintojakson aikana opiskelija muodostaa käsitystään hoitotyöstä sairaanhoitajan ammattitoimintana ja luo ammattitaidon perustan, jolle eri ikäkausien hoitotyön oppiminen perustuu. Hoitotyötä toimintana tarkastellaan hoitotieteellisen tiedon ja sitä tukevien tieteiden näkökulmasta sekä hyödyntäen kokemuksellista, eettistä, ja esteettistä tietoa. Opintojakson aikana perehdytään terveen ja sairaan ihmisen elämisen toimintoihin ja hankitaan perustiedot ja taidot hoitotyön auttamismenetelmistä ainutkertaisen ihmisen terveyden ja hyvän voinnin edistämiseksi. Opiskelija hankkii valmiuksia peruselintoimintoihin liittyvistä tutkimusmenetelmistä ja potilaan ohjaamisesta niihin. Opiskelija hankkii hoitotyön päätöksenteossa tarvittavia tietoja ja taitoja: harjaantuu havainnointitaidoissa, tiedonkeruussa, tiedon jäsentämisessä sekä tulkinnassa. Opiskelija ymmärtää kulttuuritaustan merkityksen potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavana tekijänä. - hoitotyön tieto- ja taitoperusta sairaanhoitajan ammatissa - yksilövastuinen hoitotyö - Roper-Logan-Tierneyn malli ihmisen elämisen toimintojen jäsentäjänä - hoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi potilaan elämäntilanteen pohjalta yhteistyösuhteessa potilaan kanssa - aseptiikka hoitotyössä - hoitotyön kliiniset auttamismenetelmät - yleisimmät laboratoriotutkimukset ja potilaan valmistaminen niihin, veri- ja eritenäytteiden otto ja käsittely - monikulttuurisuus hoitotyössä Luennot, tehtävät, opintopiiri- ja itsenäinen työskentely, harjoittelu luokassa, taitokokeet, ohjattu harjoittelu ja kirjalliset kokeet. Luennot ja muu tentittävä materiaali. Iivanainen, A. Jauhiainen, M. Pikkarainen, P Hoitamisen taito. Tammi. Nurminen, M - L Lääkehoito. WSOY. Suomen kuntaliitto Infektioiden torjunta sairaalassa. K232 OMAHOITOON OHJAUS 2 ov, josta 0.5 ov harjoittelua Opintojakson aikana opiskelija harjaantuu potilaan/asiakkaan/omaisten ohjaamiseen ja terveysneuvontaan hoitotyön auttamismenetelmänä. Opiskelija arvostaa ja ymmärtää terveyden suhteellisuuden ja osaa arvioida terveyskäyttäytymisen ja elintapojen yhteyttä terveyteen. Opiskelija hankkii valmiuksia tunnistaa ja arvioida omaan terveyteensä vaikuttavia tekijöitä. Hän tiedostaa omia mahdollisuuksiaan yksilön/ryhmien voimavarojen tukemisessa ja terveyden edistämisessä. Opiskelijalle kehittyy valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilön/ryhmien ohjaustilanteita. - empowerment (voimaantuminen) itsen ja toisen voimavarojen tarkastelussa - terveyden edistäminen ja terveyskasvatus/terveysneuvonta ja ohjaus toimintana sekä terveyden edistämisen menetelmiä - ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi 290

12 Luennot, tehtävät, oman terveyden edistämissuunnitelman laatiminen, ohjaustilanteiden toteuttaminen ryhmissä, itsenäinen työskentely Kirjallisuus Luennot ja muu tentittävä materiaali. Iivanainen, A., Jauhiainen, M. & Pikkarainen, P Hoitamisen taito. Tammi. Kettunen, T., Liimatainen, L. & Poskiparta, M Terveyskasvatus arjen neuvontatyössä. Kirjayhtymä. Sarvimäki, A. & Stenbock Hult, B Hoito, huolenpito ja opetus. WSOY. K233 LÄÄKEHOITO 1 ov, josta 0.5 ov perusharjoittelua Opiskelijalle selviää sairaanhoitajan vastuu potilaan lääkehoidosta, sen toteuttamistavoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä hän suoriutuu virheettömästi lääkelaskennasta. - hoitotyön tieto ja taitoperusta sairaanhoitajan ammatissa - lääkehoito ja lääkelaskenta Luennot, opintopiirityöskentely, taitokokeet, työpajaharjoittelu, itsenäinen lääkelaskujen harjoittelu ja tehtävien tekeminen. Ernvall, S., Pulli, A., Salonen, A - M., Nurminen, M - L. & Kaukkila, H - S Lääkelaskenta. WSOY. Iivanainen, A., Jauhiainen, M., & Pikkarainen, P Hoitamisen taito. Tammi. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, 559/1994. Lääkintöhallituksen ohjekirje No 1929/ (Sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuolto). Nurminen, M - L Lääkehoito. WSOY. Suomen Kuntaliitto, Infektioiden torjunta sairaalassa. Suomen Kuntaliitto. Suomen säädöskokoelma 395/1987, Lääkelaki. K236 TARTUNTATAUTIEN HOITOTYÖ 1 ov Opiskelija ymmärtää tartuntatautien merkityksen maapallon väestön terveyttä uhkaavana tekijänä ja on motivoitunut globaalisti toimimaan tartuntatautien ehkäisyssä. Opiskelija tuntee yleisimmät tartuntataudit, niiden leviämistiet, diagnostiikan ja hoidon. Opiskelija osaa ehkäistä tarttuvia tauteja ja ohjata väestöä suojautumaan tartunnoilta. Opiskelija osaa seurata tartuntatautitilannetta maailmalla käyttäen hyväksi Internetin kautta saatavaa virallista informaatiota. Tartuntojen torjunta, lainsäädäntö ja organisaatio Yleisimmät tarttuvat taudit, niiden tunnistaminen ja hoito Matkailijan neuvonta ja tarttuvien tautien ehkäisy Rokotustoiminta Luennot, koe Edeltävät opinnot Lääketieteen perusteet ja mikrobiologia Eskola J, Huovinen P, Valtonen V(toim.) 1998 Infektiosairaudet. Duodecim. Kansantervyslaitos,1999, Rokottajan käsikirja. Duodecim. Reunala T, Paavonen J, Rostila T,1994, Sukupuolitaudit. Duodecim. K201 HOITOTYÖN HALLINTO 2ov ja K 239 HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN 5ov ohjattuna harjoitteluna Opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjauksen osana hoitotyön hallintoa. Opiskelija perehtyy hoitotyön hallinnon ja johtamisen keskeisiin näkemyksiin ja oppii 291

13 ymmärtämään niiden merkityksen hoitotyön päämäärän kannalta. Hän harjaantuu käyttämään laadun arviointi- ja kehittämismenetelmiä. Opiskelija syventää hoitotyön asiantuntijuuttaan, mikä ilmenee ratkaisujen eettisenä harkintana ja kykynä käsitteelliseen ajatteluun hoitotyössä. Opiskelija kehittyy näyttöön perustuvassa toiminnassa ja syventää hoitotieteellistä tietämystään hoitotyön kehittämisessä. Hän ottaa vastuun omasta ammatillisesta kehittymisestään ja hoitotyön osaamisen johtamisesta. eettinen ja arvo osaaminen hoitotyön johtamisessa - hoitotieteellinen tieto ja tutkimus hoitotyön käytännön, johtamisen ja ohjauksen kehittämisessä sekä päätöksenteossa - sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio Suomessa ja Euroopassa sekä niitä koskeva lainsäädäntö ja muu ohjaus - asiakaslähtöisyys hoitotyön palvelujen kehittämisessä - jatkuva hoitotyön laadun parantaminen - tuloksellisuus ja vaikuttavuus - hoitotyön johtaminen - asiantuntijana toimiminen moniammatillisessa työryhmässä, tiimissä ja verkostossa - terveystaloustieto Luennot, projektiluonteinen työskentely osallistuen työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, tentti ja ohjattu harjoittelu. Mäkisalo, M Me teemme sen. Tammerpaino Oy. Tampere. Telaranta, S Hoitotyön hallinto. Tammerpaino Oy. Tampere. Outinen ym Seitsemän laatupolkua. Suomen kuntaliitto. Helsinki K238 TYÖELÄMÄTIETO 1 ov Opiskelija tuntee keskeiset työlainsäädännön viranomaisille, työnantajille ja työntekijöille asettamat vaatimukset, oikeudet ja velvollisuudet ja tuntee työmarkkinajärjestöjen merkityksen yhteiskunnassa sekä yksilön kannalta. Opiskelija tuntee työmarkkinoiden sopimusmenettelyä niin, että pystyy osallistumaan alansa sopimuskeskusteluun. Opiskelija käynnistää oman urasuunnittelu ja rekrytointiohjelmansa, on valmis kehittämään työympäristöään ja tutustuu työsuhteen sosiaaliturvaan - ihminen ja muuttuva työelämä - työmarkkinajärjestöt, sopimusmenettely - keskeisin työlainsäädäntö - urasuunnittelu ja itsensä markkinointi - työsuhteen sosiaaliturva Luennot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely, oppimispäiväkirja, tentti Lampikoski T.: Urasuunnittelun opas, WSOY Strömmer, R.: Henkilöstöjohtaminen, EDITA, 1999 muut kurssin aikana sovittava kirjallisuus K225 SISÄTAUTIPOTILAS JA HOITOTYÖ 9 ov, josta 4.5 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija ymmärtää sisätautien aiheuttamien muutosten yksilölliset merkitykset aikuisen ihmisen ja hänen perheensä elämäntilanteessa ja harjaantuu auttamaan sekä tukemaan yksilöä ja hänen läheisiään terveyden ja hyvän voinnin saavuttamisessa ja edistämisessä. Opiskelija harjaantuu sisätautipotilaan elintoimintojen ja potilaan yksilöllisten sairauden aiheuttamien muutosten tarkkailuun ja lääkehoidon toteuttamiseen. Opintojakson aikana hankitaan taitoja opettaa, ohjata ja tukea potilasta itsehoitoisuuden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija perehtyy keskeiseen sosiaaliturvaan sekä fysio- ja toimintaterapiaan, radiologisiin tutkimuksiin sekä ravitsemusterapiaan sisätautipotilaan hoidossa. Opintojaksoon sisältyy sisätautioppi ja farmakologia. 292

14 - sisätautipotilaan hoitotyön erityispiirteet - hoitotyön auttamismenetelmät sisätautipotilaan hoidossa: yhteistyösuhde, yksilövastuinen hoitotyö, opetus ja ohjaaminen sekä selviytymisen tukeminen - sisätautipotilaan lääkehoidon toteutus ja tarkkailu sekä ohjaus - sisätautipotilaan elintoimintojen tarkkailu ja tukeminen - hoitotyön auttamismenetelmät sisätautien aiheuttamissa potilaan ja hänen läheistensä elämäntilanteen muutoksissa: sydämenvajaatoimintaa, sepelvaltimotautia, aivoverenkiertohäiriöitä, astmaa, keuhkoahtaumatautia, keuhkotuberkuloosia, diabetesta, virtsaelinten- ja munuaistauteja, veritauteja ja nivelreumaa sairastavan potilaan hoitotyö - sisätautipotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä - ravitsemustiede, fysio- ja toimintaterapia, sosiaaliturva ja radiologiset tutkimukset sisätautipotilaan hoidossa - sisätautipotilaan hoitotyön laadun kehittäminen - sisätaudit ja farmakologia Luennot, työpajatyöskentely, opintopiirityöskentely, ohjattu harjoittelu ja tentti. Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen, K Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Nurminen, M-L Lääkehoito. WSOY. Vauhkonen, I & Holmström, P Sisätaudit. WSOY. Porvoo. Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset. K226 KIRURGINEN POTILAS JA HOITO- TYÖ 8 ov, josta 4.5 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija ymmärtää kirurgisten sairauksien ja syöpätautien aiheuttamien muutosten yksilölliset merkitykset aikuisen ihmisen ja hänen perheensä elämäntilanteeseen. Opiskelija syventää käsitystään yhteistyösuhteesta, hoidon periaatteista, hoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä kirurgisen potilaan hoidossa. Opiskelija kehittyy kirurgisen hoitotyön auttamismenetelmissä, kokonaishoidossa ja moniammatillisessa yhteistyössä. - kirurgisen ja syöpäpotilaan hoitotyön erityispiirteet ja hoitoprosessi - aseptinen toiminta - kirurgisen ja syöpäpotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä - auttamismenetelmät kirurgisten sairauksien aiheuttamissa muutoksissa elektiivisen, päiväkirurgisen ja päivystyspotilaan hoitotyössä - hoitotyön auttamismenetelmät: potilaan tilan seuranta ja arviointi, haavahoito, ravitsemus, nestehoito, verensiirto, kivun hoito, kuntoutus ja ohjaus - fysio- ja toimintaterapia kirurgisen ja syöpäpotilaan hoitotyössä - keskeiset kirurgiset ja syöpäsairaudet ja niiden lääketieteellinen hoito Luennot, pienryhmissä suoritettavat tehtävät, itsenäinen opiskelu, ohjattu harjoittelu ja tentti. Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen K toinen painos. Sisätautikirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Infektioiden torjunta sairaalassa Rautava - Nurmi H., Saarelainen E., Sjövall S., Vuorisalo S., Westergård A Neste- ja ravitsemushoito. WSOY. Porvoo. Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset. K227 PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ 5 ov, josta 2.5 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija ymmärtää perioperatiivisen hoitoprosessin merkityksen leikkauspotilaan kokonaishoidossa. Opiskelija perehtyy leikkaus-anestesiahoitotyön erityispiirteisiin ja hallitsee keskeiset perioperatiivisen hoitotyön auttamismenetelmät. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan aseptisessa toiminnassa. Opiskelija perehtyy anestesiamenetelmiin ja niissä käytettäviin lääk- 293

15 keisiin sekä leikkauspotilaan elintoimintojen tarkkailuun. Opiskelija perehtyy myös hoitotyössä käytettävien tavallisimpien laitteiden toimintaperiaatteisiin ja turvallisuusnäkökohtiin. Opintojaksoon sisältyy anestesiologiaa ja farmakologiaa. - leikkauspotilaan perioperatiivinen hoitoprosessi osana potilaan kokonaishoitoa - puudutetun ja nukutetun potilaan leikkaus- ja anestesiahoitotyö - anestesiamenetelmät, anestesialääkitys, elintoimintojen tarkkailu ja hoito - hoitotyössä käytettävien tavallisimpien laitteiden toimintaperiaate ja turvallisuus Edeltävät opinnot K036, K218, K226 Luennot, demonstraatiot, pienryhmissä suoritettavat tehtävät, harjoittelu, kirjallinen koe, taitokoe ja ohjattu harjoittelu. Korte, R., Rajamäki, A., Lukkari, L. & Kallio, A Perioperatiivinen hoito. WSOY: Porvoo. Soveltuvin osin. Kujala, P. & al Infektioiden torjunta sairaalassa: Suomen Kuntaliitto. Gummerus Oy: Jyväskylä. Soveltuvin osin. Ajankohtaisia artikkeleita ja tutkimuksia. K205 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHOI- TOTYÖ 8 ov, josta 4.5 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija oppii tunnistamaan mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden liikakäyttöön liittyviä ilmiöitä sekä niiden yksilöllisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Opiskelija harjaantuu mielenterveys- ja päihdehoitotyön eri auttamismenetelmien toteuttamisessa. Opiskelija hankkii ammatillisia valmiuksia kohdata ja auttaa aikuisia ihmisiä ja heidän perheitään elämän muutosvaiheissa. Opiskelija syventää reflektiivistä työotettaan työnohjauksen avulla oman ammattipersoonallisuutensa kehittämiseksi. Opintojaksoon sisältyy psykiatria I ja psykofarmakologia, kliininen psykologia I ja sosiaalihuolto. - mielenterveys- mielensairaus - miten me sen ymmärrämme? - mielenterveyspotilaan hoitotyön holistinen näkökulma - hoitotyön auttamismenetelmät mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidossa: yhteistyösuhde kriisissä olevan, masentuneen ja/tai itsetuhoisen, psykoottisen ja päihderiippuvaisen potilaan kanssa sekä mielenterveyskuntoutujan kanssa - perhekeskeisyys mielenterveyshoitotyössä - terapeuttisen yhteisöhoidon periaatteet - työnohjaus psykiatrisen hoidon tukena - mielenterveyshoitotyön eettiset kysymykset - psykiatria ja psykofarmakologia - sosiaalihuolto mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä - kliininen psykologia mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä - mielenterveyshoitotyön eettiset kysymykset Luennot, opintopiirityöskentely, laboraatio, oppimispäiväkirja ja ohjattu harjoittelu Iija, A., Almqvist, S. & Kiviharju-Rissanen, U Mielenterveystyön perusteet hoitotyössä. Kirjayhtymä OY, Helsinki. Inkinen, M. Partanen, K.& Sutinen, T Päihdehoitotyö. Tammi Oy. Tampere Lepola, U. ym Psykiatria. WSOY, Juva tai Perusterveydenhuollon psykiatria Toim. Isohanni, M., Larivaara, P., Windblad, I. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Mäkelä, A. Ruokonen, T. & Tuomikoski, M Hoitosuhdetyöskentely. Tammi Oy, Helsinki Saarelainen, R. Stengård, E. & Vuori- Kernilä, A Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, yhteistyötä ja kumppanuutta. WSOY. Helsinki. Erikseen sovittava ajankohtainen kotimainen ja vieraskielinen kirjallisuus. 294

16 K229 LASTEN-, NUORTEN- JA PERHEI- DEN HOITOTYÖ 6 ov, josta 3 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija kehittää valmiuksiaan perheen, lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön lapsen ja nuoren sairastuessa äkillisesti, pitkäaikaisesti, vammautuessa tai kuoleman kohdatessa. Opiskelija perehtyy perhe- ja lapsikeskeisiin auttamis- ja tukemismenetelmiin sekä tavallisimpiin tutkimusja hoitomenetelmiin että lasten lääkehoitoon. Lisäksi opintojakson aikana tarkastellaan terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä vapaaehtoisjärjestöjen merkitystä lapsen, nuoren ja perheen voimavarojen edistämisessä. Opintojaksoon sisältyy lastentautioppi. - Lapsen / nuoren terveys ja sairaus yhteiskunnassa ja eri kulttuureissa, lapsen ja nuoren olemisen ja joksikin tulemisen tukeminen, lapsen ja nuoren selviytyminen uhkatilanteissa, - Lapsen ja nuoren sairastuminen äkillisesti tai pitkäaikaisesti tai vammautuminen tai kuoleminen, hoitotyön auttamis- ja kuntoutusmenetelmät edellä mainituissa tilanteissa, moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö perheessä sekä yhteisössä. Luennot, harjoittelut, pienryhmätyöskentely, projektityö ja ohjattu harjoittelu Minkkinen, L. ym. Uusin painos. Lasten hoitotyö. Hki: Kirjayhtymä tai vastaava Siimes, M., ym. Uusin painos. Lastentautiopin ydin. Hki: Kirjayhtymä. Paunonen, M., ym. Uusin painos. Perhe hoitotyössä - teoria, tutkimus ja käytäntö Porvoo: WSOY. K230 ÄITIYS- JA NAISENHOITOTYÖ 3 ov Opintojakson aikana opiskelija saa valmiuksia ymmärtää ja tukea naista eri ikäkausina naisena olemiseen liittyvissä muutoksissa ja naistentauteihin ja niiden ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija ymmärtää lisääntymis- ja seksuaaliterveyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Opiskelija kehittää valmiuksiaan odottavan perheen ja lapsen syntymän jälkeisen muutosvaiheen kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Opiskelija perehtyy perhehoitotyön teoriaan, tutkimukseen ja käytäntöihin vanhemmuuteen kasvamisen näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään yhteistyösuhteesta, moniammatillisesta yhteistyöstä ja hoitotyön laadusta äitiys- ja naisenhoitotyöhön. Opintojaksoon sisältyy synnytys- ja naistentautien opinnot. hoitajan osuus gynekologisissa tutkimuksissa gynekologisten tulehdusten ennaltaehkäisy ja hoito raskauden keskeytyminen, raskauden keskeyttäminen ja lapsettomuus hoitotyön haasteina gynekologinen leikkauspotilas ja hoitotyö gynekologista syöpää sairastavan naisen hoitotyö vaihdevuosi-ikäisen naisen terveys seksuaali- ja lisääntymisterveys parisuhde, perhe, perhesuunnittelu vanhemmuuteen kasvun tukeminen perheen hoitotyö raskaus-, synnytys- ja lapsivuodeaikana terveen vastasyntyneen hoitotyö äkillisessä synnytyksessä avustaminen Luennot, seminaarit, opintopiirityöskentely, opintokäynnit, itsenäinen työskentely ja tentti. Eskola, K. & Hytönen, E Naisen elämä ja hoitotyö. Porvoo. WSOY. Infektioiden torjunta sairaalassa Suomen Kuntaliitto. Nurminen, M-L Lääkehoito. WSOY. Paunonen, M & Vehviläinen-Julkunen, K Perhe hoitotyössä, teoria, tutkimus ja käytäntö. Porvoo. WSOY. Ylikorkala O. & Kauppila A Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim. 295

17 K234 YKSILÖN, PERHEEN JA YHTEISÖN TERVEYDEN EDISTÄMINEN 10 ov, josta harjoittelua 5 ov Opiskelija syventää yksilö- ja perhekeskeistä terveyden edistämisen ajattelu- ja toimintatapaansa ja omaksuu yhteisökeskeisen ja väestöä aktivoivan orientaation eri ikäisten terveyden edistämistyössä perusterveydenhuollossa. Opiskelija tuntee kuntatasolla sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja palveluketjut,sitä ohjaavat periaatteet ja säädökset niin, että osaa ohjata asiakkaita /potilaita sekä kykenee terveydenedistämisen moniammatilliseen yhteistyöhön. Opiskelija saa valmiuksia yksilön ja yhteisön terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen tukemiseen perustaen toimintansa väestön tarpeisiin pohjautuvaan yhteisöanalyysiin. - Yhteisö- ja perhekeskeisen hoitotyön teoria ja filosofia - Yhteisöanalyysi yhteisön terveystarpeiden mittarina - Sosiaali- ja perusterveydenhuollon toiminta ja järjestelmä - Kolmas sektori yhteistyökumppanina - Eri-ikäinen väestö terveyspalvelujen asiakkaana: työikäisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, lasta odottavien ja synnyttäneiden perheiden terveyden edistäminen, lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen. Vanhusten hoitotyön K235 harjoittelu toteutetaan mahdollisuuksien mukaan samassa harjoitteluterveyskeskuksessa tai sen sijaintipaikkakunnan erilaisissa vanhustenhuollon organisaatioissa. Luennot, oppimistehtävät, portfoliotehtävät, laboraatio, ohjattu harjoittelu perusterveydenhuollossa. Yksi ohjatun harjoittelun viikko toteutetaan erilaisina terveyden edistämisprojekteina. Koko opintojakson suoritustavasta sovitaan myöhemmin. Edeltävät opinnot K225, K226, K205, K236 Ilmoitetaan myöhemmin K235 VANHUSTEN HOITOTYÖ JA KOTI- SAIRAANHOITO 5 ov, josta 3 ov ohjattua harjoittelua Opintojakson aikana opiskelija tiedostaa lähitulevaisuuden yhteiskuntapolitiikan haasteet, jotka liittyvät erityisesti nopeasti kasvavan ikääntyvän väestönosan hyvinvoinnin turvaamiseen. Opiskelija kehittää taitojaan kohdata ja auttaa ikääntyvää ihmistä ja hänen läheisiään. Opiskelija tukee ja edistää vanhuksen kokonaisvaltaista toimintakykyisyyttä ottaen huomioon hänen ainutkertaisuutensa. Opintojakson aikana opiskelija hankkii valmiuksia vanhustyön ja vanhusten hoitotyön kehittämiseen. Opintojaksoon sisältyy gerontologia, geriatria, sosiaalihuolto ja vanhuuden psykologia. - vanhuspolitiikan suuntaviivat ja ikääntyvän väestön hyvinvoinnin turvaaminen - ikääntymisprosessi ja kokonaisvaltaisen toimintakykyisyyden turvaaminen - vanhustyön ja vanhusten hoitotyön keinot hyvän itsenäisen elämän tukemisessa - vanhuksen perheen ja läheisen hyvinvoinnin tukeminen - ikääntyvän ihmisen sairauksien hoidon erityiskysymyksiä - moniammatillinen yhteistyö ikääntyvän ihmisen elämän tukijana ja vanhusten hoitotyön kehittäjänä Luennot, pienryhmissä suoritettavat tehtävät, opintokäynnit, kirjallinen koe ja ohjattu harjoittelu Hervonen, A. Uusin painos. Gerontologian ja geriatrian perusteet, Lääketieteellinen oppimateriaalikustannus. 296

18 Koskinen ym Vanhustyö. Gummerus. Diabetesliitto Ikäihmisen diabetes. Hyvän hoidon opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja omaishoitajille. Jyväskylä. Sulkava, R., Viramo, P., Eloniemi-Sulkava, U Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Suomen dementiahoitoyhdistys. VALINNAISET AMMATTIOPINNOT, joita valitaan 15 ov ja josta ohjattua harjoittelua on 10 ov Edeltävät opinnot Pakolliset ammattiopinnot Vaihtoehtoisten syventävien ammattiopintojen aikana opiskelija syventää ja laajentaa hoitotyön asiantuntijuutta valitsemallaan hoitotyön alueella. Opiskelija erittelee ja analysoi hoitotyötä sekä siinä tarvittavaa tietoa ja kehittää päätöksentekotaitojaan. Opiskelija lisää valmiuksiaan toimia käytännön hoitotyössä ja sen kehittämisessä sekä syventää valmiuksiaan toimia asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. K209 SISÄTAUTIPOTILAS JA HOITOTYÖ 15 ov, josta 10 ov ohjattua harjoittelua (Opiskelija voi valita opintojaksosta myös 8 ov, josta 5 ov ohjattua harjoittelua ) Opiskelija laajentaa tietojaan ja taitojaan sisätautipotilaan yksilöllisestä hoitotyöstä. Opiskelija syventää valmiuksiaan toimia hoitotyön toteuttajana ja kehittäjänä. Opiskelija vahvistaa ammatti-identiteettiään ja hoitotyön asiantuntijuuttaan sisätautipotilaiden hoitotyössä sekä sisäistää tutkimuksellisen ja kehittävän työotteen. Opiskelija sisäistää sairaanhoitajan toiminnan tavoitteeksi terveyden edistämisen, sairauksien syntymisen ja pahenemisen ehkäisemisen, sairauden aiheuttamien haittojen vähentämisen ja yksilön, perheen ja yhteisön sairaudesta toipumisen edistämisen sekä tukemisen kuoleman lähestyessä. - sydän- ja verisuonisairauksien, keuhkosairauksien, mahasuolikanavan sairauksien, munuaissairauksien, endokrinologisten sairauksien, ihosairauksien, infektiosairauksien ja neurologisten sairauksien aiheuttamat muutokset ja niiden merkitykset yksilön ja hänen perheensä ainutkertaisessa elämäntilanteessa - yksilön ja perheen voimavarojen tukeminen terveyden ja hyvän olon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi - hoitotyön auttamismenetelmien syventäminen ja laajentaminen sisätautipotilaan hoitotyössä - sairauden aiheuttama kriisi ja selviytymisen tukeminen - omahoitoisuuteen opettaminen ja ohjaaminen - kuntouttava työote sisätautipotilaan hoitotyössä - saattohoito - sisätautipotilaan hoitotyön tutkiminen, laadun arviointi ja kehittäminen - sisätaudit ja farmakologia Luennot, työpajatyöskentely, opintopiirityöskentely, tehtävät, ohjattu harjoittelu ja tentti. Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen, K Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Sora ym Akuuttisairaanhoidon opas. SHKS. Duodecim. Helsinki. Vauhkonen, I. & Holmström, P Sisätaudit. WSOY. Porvoo. Muu erikseen sovittava kirjallisuus. Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset. K210 KIRURGINEN POTILAS JA HOITO- TYÖ 15 ov, josta 10 ov ohjattua harjoittelua (Opiskelija voi valita opintojaksosta myös 8ov, josta 5 ov ohjattua harjoittelua ) Opiskelija laajentaa ja syventää kirurgisen hoitotyön asiantuntijuuttaan sekä näkemys- 297

19 tään ammattinsa teoreettisesta perustasta ja kirurgisen potilaan yksilöllisestä kokonaishoidosta. Lisäksi opiskelija laajentaa käsitystään kirurgisen hoitotyön laadun arvioimisesta ja kehittämisestä. - kirurgisen potilaan hoitotyön erityispiirteet ja kirurginen hoitoprosessi - kirurgisen potilaan hoitotyön auttamismenetelmät - kirurgisen potilaan yksilöllinen kokonaishoito - polikliininen hoitotyö osana kirurgisen potilaan hoitoa - silmätautipotilaan hoitotyö - korva-, nenä- ja kurkkutautipotilaan hoitotyö - tehohoito osana kirurgisen potilaan hoitoa - kuntoutus kirurgisen potilaan hoitotyössä - hoitotieteellinen teoria, tutkimus ja kehittäminen kirurgisessa hoitotyössä - yhteistyösuhde ja ammattipersoonan kehittäminen - kirurgisen potilaan hoitotyön laadun arviointi ja kehittäminen - kirurgian erilliskysymykset Luennot, työpajatyöskentely, pienryhmätehtävät, opintokäynnit ja ohjattu harjoittelu Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen, K Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Infektioiden torjunta sairaalassa Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset. K211 MIELENTERVEYSHOITOTYÖ 15 ov, josta ohjattua harjoittelua 10 ov : Opiskelija syventää mielenterveyshoitotyön asiantuntijuuttaan toimiakseen moniammatillisessa työryhmässä. Opiskelija syventää ymmärtämystään ja taitojaan kohdata ja auttaa eri ikäisiä ihmisiä ja perheitä elämän muutosvaiheissa heidän sosiokulttuurisista lähtökohdistaan käsin erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija kehittää hoitosuhde -, perhehoitotyön, ryhmä- ja yhteisöhoidon sekä kuntoutumista tukevan hoitotyön osaamistaan. Opiskelija harjaantuu käyttämään työnohjausta ammattipersoonallisuutensa ja hoidon laadun kehittämisessä : - mielenterveyshoitotyön etiikka - yksilövastuinen hoitotyö - hoitosuhdetyöskentelyn periaatteet psykiatrisessa hoitotyössä - työnohjauksen syventäminen - perhe- ja verkostohoito psykiatrisen potilaan kokonaishoidossa - yhteisö- ja ryhmähoito sekä työryhmätyöskentely - kriisihoitoyön periaatteet - kuntoutumista tukeva mielenterveystyö - mielenterveyshoitotyön erityisalueet, päihdehoitotyö, lasten ja nuorten mielenterveyshoitotyö, oikeuspsykiatrinen hoitotyö - mielenterveyshoitotyön kehittäminen Luennot, laboraatiot, opintopiirityöskentely ja ohjattu harjoittelu. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen ja portfoliotyöskentely. Antikainen, R - Ranta, M ( toim.)1998 Kohti vastavuoroisuuden kokemusta - psykoterapeuttisen hoitosuhteen peruskurssi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisu No: 51/19 Kuopion Ylipoistollinen sairaala, Psykiatrian klinikka Haarakangas, K Seikkula J (Toim.) Psykoosi- uuteen hoitokäytäntöön. Kirjayhtymä Oy, Tampere Jauhiainen, R - Eskola, M Ryhmäilmiö. Juva. WSOY Ranta, M. - Kari, H. ( toim.) 1994 Hoitosuhteen peruskurssi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisu No: 21 /1994. Kuopion Yliopistollinen sairaala. Psykiatrian klinikka. Seikkula, J Sosiaaliset verkostot. Ammattiauttajan voimavara kriiseissä. Kirjayhtymä Oy. Tampere. Ajankohtaisia artikkeleita ja tutkimuksia. 298

20 K212 LASTEN- JA NUORTEN HOITOTYÖ 15 ov, josta 10 ov ohjattua harjoittelua Opiskelija pystyy tukemaan asiantuntijana lasta, nuorta ja hänen perhettään erilaisissa terveyteen ja elämän muutosvaiheisiin liittyvissä kriiseissä. Kykenee toimimaan lasten ja nuorten hoitotyön asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisöissä ja moniammatillisten työryhmien jäsenenä. Kehittää ja tutkii lasten ja nuorten hoitotyötä sekä vaikuttaa lapsen ja nuoren asemaa edistävästi omassa yhteiskunnassaan ja kansainvälisesti. Opintojaksoon sisältyy lääketieteellisiä aineita. - lasten ja nuorten hoitotyön hoitotieteelliset ja lääke- ja luonnontieteelliset perusteet - lapsen, nuoren ja heidän perheensä kriisi- ja perhetyö - lapsen, nuoren hoitotyön auttamis-, ohjaus-, opetus- ja kuntoutusmenetelmät - lasten lääke- ja nestehoito - lasten ja nuorten kivun ehkäisy ja hoitotyö - ennenaikaisen ja sairaan vastasyntyneen hoitotyö - lasten ja nuorten hoitotyö äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveysmuutoksissa ja vammautuessa - lasten ja nuorten tehohoidon perusteet - kuolevan lapsen, nuoren ja hänen perheensä hoitotyö - lasten ja nuorten monikulttuurisen hoitotyön perusteet - moniammatillinen yhteistyö, verkostotyö - lasten ja nuorten terveysmuutosten erityishaasteita Luennot, laboraatiot, harjoitukset, projektityöt, ohjattu harjoittelu ja opintokäynnit. Aalberg, V Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Kirjayhtymä. Helsinki. Ahtiala, Päivi & Ruohonen, Kaisa Se oli sitä koko elämä. Kokemuksia ja näkemyksiä huumeriippuvuudesta. Tampere: Kirjayhtymä. Hiitola, Briitta Leikitään sairaala. Tampere: Tammi. Jokinen, Sirpa, Kuusela Anna-Maija & Lautamatti Visa Sattuuks se? Lasten kliiniset tutkimukset. Tampere : Kirjayhtymä. Kaski, Markus, ym Kehitysvammaisuus. Porvoo: WSOY. Korhonen, Anne Keskosen hoitotyö. Tampere: Kirjayhtymä. Korhonen, Anne Elämän ensitaidot. Erityisvauvan tukeminen. Tampere: Kirjayhtymä. Lähteenoja, K-M.(koon). Uusin painos. Syöpäsairaan lapsen hoito. Hki: Syöpäsairaiden lasten vanhempien yhdistys Sylva ry., Rosblom, O. ym Nuorten hoitotyö. Hki: Kirjayhtymä. Sillanpää, M. ym. Lastenneurologia. Uusin painos. Hki: Duodecim. Sinkkonen, Jari & Pihlaja, Päivi Toim Ulos umpikujasta. Whaley, Donna L Whaley & Wong s Nursing care of infants and children. St Louis: Mosby. Ajankohtainen kotimainen ja vieraskielinen lasten ja nuorten hoitotieteen kirjallisuus ja tutkimukset. K213 PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ 15 ov, josta 10 v ohjattua harjoittelua Opiskelija syventää ja laajentaa asiantuntemustaan perioperatiivisesta hoitoprosessista. Leikkaus- ja anestesiahoitotyössä opiskelija soveltaa perioperatiivisen hoitotyön tietoja, taitoja ja periaatteita sekä hallitsee keskeiset hoitomenetelmät ja hoitovälineistön käytön. Opiskelija harjaantuu työskentelemään tietoisena ja vastuullisena työryhmän jäsenenä sekä syventää tietojaan ja taitojaan anestesiologian ja kirurgian erilliskysymyksissä. - potilaan turvallisuus perioperatiivisessa hoitotyössä 299

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

Terveydenhoitaja koulutus

Terveydenhoitaja koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Lisätiedot

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) TT13K (Terveydenhoitaja) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opit terveysriskien ja sairauksien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (38 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opit terveysriskien ja sairauksien

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä. Opintojesi aikana hyödynnät

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Terveystieto 1 VUOSILUOKAT 1 9 Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitaja (AMK) + Sairaanhoitaja (AMK), 240 op 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN

SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN 2007-2013 SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta. Keväällä ilmoittautumisaika on pidempi. Valan vannominen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot