Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma

2 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1 1 Perusopetuksen arvot 2 Perusopetuksen tehtävä 3 Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 osana perusopetusta 2 4 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet 3 2. luku Opetuksen toteuttaminen 5 Oppimiskäsitys 4 6 Oppimisympäristö 7 Työtavat 3 luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 8 Opetuksen rakenne 5 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 6 10 Matematiikka 9 11 Ympäristö- ja luonnontieto Uskonto Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kielenopetus 18 4 luku Opiskelun yleinen tuki 19 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 5 luku Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 19 6 luku Oppimisen arviointi 7 luku Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 8 luku Erityisen koulutustehtävän mukainen ja erityiseen pedagogisen järjestelmään tai periaatteeseen perustuva opetus 9 luku Opetussuunnitelman laatiminen 20 Liitteet

3 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1 Perusopetuksen arvot Arvoperusta Toiminta-ajatus 2 Perusopetuksen tehtävä 2

4 3 Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 osana perusopetusta Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa. Lapualla esiopetusta järjestetään sosiaalitoimen ja koulutoimen alaisena yhteisen esiopetussuunnitelman mukaisesti. Sosiaalitoimen alaisena esiopetusta järjestetään päiväkodeissa 3-6 -vuotiaiden ryhmissä sekä erillisissä esiopetusryhmissä. Koulutoimen alaisena esiopetusta järjestetään omassa esiopetusryhmässä tai yhdysluokassa 1-2 -luokan yhteydessä. Mikäli esiopetusta järjestetään yhdysluokassa, on koululle varattu kiertävän esiopettajan tunteja ja tuntikehystä, suhteutettuna yhdysluokan kokoon. Esiopetus pyritään toteuttamaan yhtenäisenä riippumatta siitä, missä esiopetusta toteutetaan. (Lapuan kaupungin esiopetussuunnitelma 2002) Vuosiluokat 1-2 eli alkuopetus voidaan toteuttaa Lapualla eheytettynä tai ainejakoisena. Alkuopetuksen päätehtävänä on antaa valmiuksia myöhempää oppimistyöskentelyä varten. Näitä valmiuksia ovat lukuja kirjoitustaito, laskutaito, oppimis- ja työskentelytaidot sekä yhteisöllisyyteen kasvaminen ja sosiaaliset taidot. Lisäksi on tärkeää opastaa 1-2-luokkalaisia turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Yhteistyön mahdollisuuksia esikoulun ja koulun kesken - kouluvalmiuksia koskevan tiedon kulku esiopettajan ja luokanopettajan kesken/yhteiset palaverit koulun arjessa. - mahdolliset opettajavaihdot - retket ym. yhteiset tapahtumat - esikoululaisen havainnointikaavake kulkee myös luokanopettajan kautta - yhteiset koulutustilaisuudet esi- ja alkuopettajille - erityisopettajan tutustuminen esioppilaisiin ja mahdollisiin erityistarpeisiin mahdollisuuksien mukaan - yhteisen opetusmateriaalin kehittäminen/hankkiminen esi- ja alkuopetukseen - yhteisen peli- ja leikkivälineistön hankkiminen esi- ja alkuopetukseen ( kun koulutilojen kesken on fyysinen läheisyys ) Yhteistyön edellytyksiä esikoulun ja koulun kesken - yhteinen koulurakennus tai muuten helppo fyysinen yhteys tilojen välillä - opettajien ennakkoluulottomuus ja halu oppia uudenlaista opetuskulttuuria - yhdessä, tiimissä toimimista - yhteinen oppimiskäsitys - yhteisten tavoitteiden samankaltaisuuden tiedostaminen ja yhtymäkohtien määrittäminen - hyvän osaamisen kriteerit 2-luokan päättyessä tiedostettava myös esiopetuksen puolella Mikäli esiopetusta toteutetaan pienessä ryhmässä 1-2 luokkien yhteydessä siten, että luokanopettaja vastaa suurimmasta osasta esiopetusryhmän tunneista, se voidaan toteuttaa luokanopettajan parhaaksi katsomalla tavalla kuitenkin esiopetussuunnitelmaa ja 1-2 luokkien opetussuunnitelmaa noudattaen. Mahdollisuuksia ovat mm. 1) kokonaisopetuksen keinot, jolloin opettaja jakaa kokoavan oppiaineen, esimerkiksi ympäristötiedon, kokonaisuudet teemoiksi, jotka hän jakaa kolmelle vuodelle. Eriyttäminen on tarpeellista kummankin tai kaikkien ryhmien välineaineissa. ( kehystunteja on oltava riittävästi kaikkien ryhmien tarpeisiin) 2) ainejakoinen opetus, eli oppilaat osallistuvat esimerkiksi 1-2 luokkien liikunnan, kuvataiteen, uskonnon, musiikin jne -tunnin kulkuun saman koulun eri opettajien huolehtiessa opetuksesta ( esiopetus on näin hajautettu koko koulun opettajien kesken). Tässä välineaineiden tuntien oltava erilliset. 3) Jako esioppilaat + 1.-luokkalaiset. Tällöin yhteiset teemat ja aiheet ovat helpommin löydettävissä välineaineissakin. 3

5 4 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet Kasvatus- ja oppimistavoitteemme perustuvat valtakunnallisiin tavoitteisiin, joiden mukaan perusopetuksen tehtävä on tukea lapsen kasvua tasapainoiseen ihmisyyteen ja yhteiskunnan osallistuvaan, eettisesti vastuuntuntoiseen jäsenyyteen. Oppilaan tulee saada tarpeellisia tietoja ja taitoja, joita hän voi käyttää omassa elämässään jo kouluaikana sekä soveltaa tietoa myöhemmin elämässään. Opintien alkamisesta huolimatta pääasiallinen kasvatusvastuu ja lapsen perustarpeista huolehtiminen kuuluu kodille. Oppimisen kaikissa vaiheissa keskeisenä tavoitteena on oppimisen ilo ja innostuksen säilyttäminen sekä tukea lapsen realistisen, myönteisen minäkuvan vahvistamista, jolloin hän oppii tuntemaan ja hyväksymään omat vahvuudet ja heikkoudet. Hän saavuttaa valmiuksia, joiden avulla hän oppii selviytymään erilaisissa uusissa, vaikeissakin tilanteissa. Alkuopetuksen tulee olla innostavaa, leikinomaista toimintaa, jossa lapsella on mahdollisuus kehittyä monipuolisesti aikuisten ohjauksessa yhdessä toisten lasten kanssa. Tällöin oppiaineet ovat ennen kaikkea välineinä oppimis- ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Lapsi oppi toimimaan ryhmässä, mutta hän saa positiivisia oppimiskokemuksia myös itsenäisessä työskentelyssä. Todelliset tavoitteet lisääntyvät siirryttäessä ylemmille luokille lapsen oppimisen kasvaessa. Opetus- ja oppimismenetelmät valitaan siten, että tyttöjen ja poikien tarpeet ja erilaisuus huomioidaan. Jokaisella on oikeus saada myönteisiä oppimiselämyksiä, jotka lisäävät hänen haluaan elinikäiseen oppimiseen. Yhteiskunnan nopea muutos ja informaation lisääntyminen on vähentänyt tiedon varmuutta ja objektiivisuutta. Oppikirjojen lisäksi tietoja voidaan hankkia mm. median ja tietoverkkojen kautta. Tietoa välittyy harrastusten, omien kokemusten ja myös kaveripiirin välityksellä. Oppilaan tulee oppia tiedonhankintaa, tiedon käsittelyä ja arviointia, tiedon esittämistä ja soveltamista. Näiden taitojen avulla oppijalle kehittyy valmius ja halu ottaa vastaan ja ratkaista oppimishaasteita erilaisina tehtävinä, joihin hän ei ole erityisesti valmistautunut. Hän oppii asettamaan tavoitteensa oikealle tasolle sekä uskomaan omiin kykyihinsä. Eri oppiaineita opetellaan niin, että oppilas oppii soveltamaan tietoa uusissa yhteyksissä. Oppiminen on kulttuuriin osallistumista. Sen myötä hän tulee tietoiseksi oman paikalliskulttuurin ominaispiirteistä. Hänelle syntyy käsitys siitä, mitkä ovat lapualaisen kulttuurin erityispiirteet: lapsiystävällisyys, kulttuuri- ja musiikkikaupunki. Omien juurien hahmottaminen eteläpohjalaisena ja suomalaisena vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää myös muita kulttuureita. Hän tiedostaa oman asemansa maailmankansalaisena; kansojen välisen suvaitsevaisuuden ja yhteistyön rakentajana. Toimivaan kansalaisuuteen ja yrittävään elämänasenteeseen liittyy myös oppilaiden osallisuus koulun toiminnassa. 4

6 2. luku Opetuksen toteuttaminen 5 Oppimiskäsitys Oppiminen rakentuu aikaisemmin omaksuttujen käsitysten ja uusien tietojen pohjalle. Oppimine on tavoitteellista, aktiivista ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Opettaja ohjaa toimintaa, kannustaa ja rakentaa oppimisympäristöä, jossa lasten yksilöllisyys huomioidaan yhteisöllisyyttä unohtamatta. Kokemusten ja havaintojen käsittely vuorovaikutuksessa aikuisten ja lasten kanssa eri tavoin on oppimisen osa. Vuorovaikutuksella edistetään sekä omaa että toisten oppimista, harjoitellaan työnjakoa ja itseohjautuvuutta kysymyksillä ja mielipiteillä. 6 Oppimisympäristö Alueemme koulutiloja voidaan käyttää joustavasti, jolloin jokaiselle oppilaalle turvataan mielekäs opiskelupaikka. Psyykkinen oppimisympäristömme koostuu yleisesti sovituista oppimistyöskentely- ja arviointimenetelmistä. Näillä yleisesti sovituilla koulukäytänteillä luodaan turvallinen oppimisympäristö, joka tukee oppilaan hyvinvointia. Lapselle muodostuu myös sisällöllisesti yhtenäinen polku esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheiseen. Oppimisilmapiiri on avoin, rohkaiseva, luova ja myönteinen, mikä kannustaa osallistumaan yhteiseen keskusteluun ja toimintaan. Oppilaalla on ilo ja halu hankkia uutta tietoa ja soveltaa sitä oppimaansa. Hyvässä oppimisilmapiirissä jokainen kokee olevansa tärkeä ja arvokas. Alueen kouluissa, niin pihalla kuin sisätiloissa pyritään tarjoamaan oppilaalle tilaisuuksia leikkiin, monipuoliseen työskentelyyn ja liikuntaan. Viihtyisyyteen ja esteettisyyteen kiinnitetään huomiota. Oppimisympäristö luo mahdollisuuksia itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhankintaan. Koulun ovet ovat auki lähiympäristöön ja -yhteisöihin. Oppilaalla on tunne siitä, että työskentelystä on hyötyä itselle tai muille, mikä tekee oppimisesta mielekkään ja haastavan. Oppimisen ja työskentelyn mielekkyyttä lisäväät erilaiset projektit, jotka voivat liittyä lähiympäristöön, luontoon, kotikaupungin kulttuuriin, työelämään, mediaan tai harrastuksiin. 7 Työtavat Oppilas omaa innostusta, mielikuvitusta, kokemusta, taitoja ja tietoja hyödynnetään oppimisessa. Oppilas on itse oppimisprosessissa pääroolissa. Oppiminen pyritään alkuopetuksessa järjestämään niin, että lapsen luontaista uteliaisuutta, mielikuvitusta ja seikkailumieltä hyödynnetään. Työtavoissa on keskeistä ajattelun taitojen kehittäminen, kaikkien aistien käyttäminen, oppilaan mielikuvituksen hyödyntäminen ja leikinomaisuus. Oppilaan itsetunnon kehitystä tuetaan eri vaiheissa. Monipuolisia työtapoja käyttämällä oppiminen on haasteellista, motivoivaa ja tuloksellista. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus työskennellä yksin, pateittain ja ryhmässä. Opetuksen eriyttämisellä mahdollistetaan se, että oppilas voi työskennellä omien oppimisedellytyksiensä mukaan. Aktiiviseen oppimiseen pyritään noudattamalla seuraavia periaatteita: - oppimisen ja työnteon ilo - oppilaan omat tiedot, kokemukset ja taidot uuden pohjsna - tiedon järjestäminen kokonaisuudeksi - ajattelun taitojen kehittäminen: ongelmaratkaisutaidot, päättelytaidot, itsearviointi 5

7 - erilaisten oppimistyylien hyödyntäminen - yhdessä oppiminen - opettaja oppimisen ohjaaja, säätelijä ja kannustaja Työtapoja Ajattelua kehittäviä - käsitekartta - muistamismallit - kyselyyn harjaannuttaminen - käsitteen omaksuminen: tiedon vastaan ottaminen, luokittelu ja jäsentäminen Yhteistoiminnallisia - leikit - pelit - roolileikit - ryhmäseuranta: ilmapiirin luominen, tehtävän esittely, normeista päättäminen, toimintamuodoista sopiminen, sitoutuminen ja seuranta Persoonallisuutta kehittäviä - rentoutus: musiikkirentoutus, värirentoutus, hengitysharjoitukset, lihasrentoutus - itsearviointi: oppilas laatii yhdessä opettajan kanssa seurantaohjelman, jonka avulla oppilas arvioi oppimista/käyttäytymistä Luovan ongelmaratkaisun - tuumatalkoot - aivoriihi - porinatalkoot 3 luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 8 Opetuksen rakenne 6

8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 1. Suomi äidinkielenä Peruskouluvuosien aikana äidinkieli on sekä oppimisen kohde että sen väline kaikissa oppimistilanteissa. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen ovat toisiaan tukevia prosesseja. Äidinkieli on suullista ja kirjallista kommunikaatiota. Kielen oppiminen on jatkuvaa. Kieli on kokonaisvaltaista, koko elämän kattavaa prosessia. Äidinkielen keskeiset sisältöalueet ovat puhuminen, kuunteleminen, ilmaiseminen, lukeminen ja kirjoittaminen sekä kirjallisuus. Opetuksessa pyritään mahdollisimman paljon mainittujen osa-alueiden keskinäiseen integraatioon. Oppimistavoitteet Lukeminen on ihmisenä olemisen taito. Lukeminen ei ole suoritus, se on retki, se on ajattelua ja ymmärrystä. Oppilas oppii lukemaan ja kirjoittamaan kehittyy vuorovaikutus - ja yhteistyötaidoissa innostuu lukemisesta saavuttaa monipuoliset valmiudet myöhempää koulutyöskentelyä varten. Opetuksen keskeiset sisällöt: Puhuminen Kuunteleminen Ilmaiseminen Vuorovaikutus Keskittyminen Omat kertomukset - lorut, riimit, laulut - sadut, runot, teatteri - oma ilmaisu - kysymykset-vastaukset - leikki - satuilu - aistien kehittäminen, havainnot - muistin harjoittaminen - esine- ja kuvakerronta - malli oikeasta kielestä - kuulohavaintojen erottelu - lorut, hokemat, runot, vitsit - sanavaraston kartuttaminen - hiljaisuuden kokeminen - omat sadut ja tarinat Nimeäminen Kuuntelu sosiaalisena taitona Kouluteatteri ja näytteleminen - yksikkö-monikko - eläytyvä kuuntelu ( opettajan - nukketeatteri - tosi-epätosi luenta) - roolileikit Rohkeus puhumiseen - luova kuuntelu - äänenkäyttö - kerronta: kuvat, esineet, - asiatekstit - lausunta ympäristö Kuuntelemaan oppiminen - omat tekstit esityksen pohjana - kokonaiset lauseet - ohjeen ymmärtäminen Vapaa ilmaisu - lausunta - kuulohavaintojen erottelu - ilmaisun arvostaminen Keskustelu - kriittinen kuuntelu - ilmaisukasvatus - kokonaiset lauseet Mediakasvatus - mielipiteet - oman vuoron odottaminen - ristiriitojen selvittäminen - omat jutut kerronta Lukeminen 7

9 1.-luokalla 2.-luokalla - leikkilukeminen - sujuva lukeminen - lukemisen ja kirjoittamisen yhteys - eläytyvä lukeminen - mekaaninen lukeminen - ymmärtävä lukeminen - ymmärtävä lukeminen - lukeminen harrastuksena - lukeminen harrastuksena - lukemiselle otollinen ympäristö - lukemiselle otollinen ympäristö Kirjoittaminen 1.-luokalla 2.-luokalla - silmän ja käden kordinaatio - pienaakkoset - tyyppikirjoitus - kynäote - kirjakielellä kirjoittamien - kirjainten muodot: suunnat - leikkikirjoitus - omat sanat ja viestit - omat jutut ja kirjoitelmat - riimustelu - omat jutut ja kirjoitelmat - luetun ja kirjoitetun ymmärtä- - hienomotoriikan harjoittelu - luetun ja kirjoitetun ymmärtä- minen - kirjainten muodon suunnat minen - kirjakielellä kirjoittaminen - mediakasvatus - mediakasvatus Kirjallisuus - monipuolista kirjallisuuteen tutustumista saduin, runoin, kertomuksin ja sarjakuvin sekä eri viestimiä käyttäen; video, elokuva, kuulokuva ja teatteri. - kirjojen lukemista ja elämyksellisten lukukokemuksen jakamista. - kirjaston käytön harjoittelua. Menetelmät - leikkien, käytetään loruja, runoja, satuja ja näytelmiä mielikuvituksen ja toden maailmassa. - Käytetään lapualaisia ja pohjalaisia tekstejä, runoja ja tarinoita, jotka auttavat oppilasta kartuttamaan omaa kulttuuriperintöään. - Toiset huomioonottavien työskentelytaitojen käyttö. Arviointi - Oppilas arvioidaan puhumisessa, kuuntelemisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa. - Arvioinnissa otettaan huomioon tietojen ja taitojen lisäksi oppilaan oppimisedellytykset ja yrittäjyys. - Arvioinnin on oltava totuudenmukaista ja jatkuvaan oppimiseen kannustavaa. - Arvioinnissa kiinnitetään huomiota testien lisäksi tuntityöskentelyyn ja kotitehtävien hoitamiseen sekä asenne oppiainetta kohtaan ja harrastuneisuus. 8

10 Oppilaan äidinkielen taitojen minimitaso 1.- ja 2.- luokan keväällä 1.-luokka Lukeminen 2.-luokka Lukeminen - osaa lukea lauseita - osaa lukea sujuvasti pieniä tekstejä - ymmärtää lukemansa - ymmärtää lukemansa - osaa etsiä tietoa Kirjoitus Kirjoitus - nimeää ja kirjoittaa suur- ja pienaakkoset - osaa kirjoittaa tyyppikirjaimilla - löytää tavun paikan - kirjoittaa lauseita sanelun mukaan - osaa kirjoitta sanoja sanelun mukaan - osaa kirjoittaa omia juttuja - osaa kirjoitta sanoja kuvasta - vastaa kysymyksiin lauseilla - harjoittelee omien juttujen kirjoittamisen - hallitsee suuret välimerkit ja osaa käyttää alkeita isoa alkukirjainta. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 2. luokan päättyessä Ks. valtakunnalliset perusteet 2 Ruotsi äidinkielenä 3 Saame äidinkielenä 4 Romani äidinkielenä 5 Viittomakieli äidinkielenä 6 Maahanmuuttajien äidinkieli 7 Suomi toisena kielenä 8 Ruotsi toisena kielenä 9 Suomi saamenkielisille 9

11 10 Matematiikka Matematiikka oppiaineena Matematiikka on tapa ajatella, hahmottaa ja jäsentää maailmaa. Matematiikan tavoitteena on antaa välineitä jokapäiväiseen arkielämään. Tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteet ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset. Oppilas oppii keskittymään, kuuntelemaan ja kommunikoimaan sekä kehittämään ajattelemistaan. Hän kokee tyydytystä ja iloa ongelmien ymmärtämisestä ja ratkaisemisesta. monipuolistaa kokemuksiaan käsitteiden eri ilmenemismuodoista. Käsitteiden muodostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli, välineet, symbolit sekä tarkoin harkitut ja johdonmukaiset opetusmenetelmät. Oppilaan tulee huomata käsitteiden muodostavan rakenteita ylä- ja alakäsitteineen. ymmärtää lukukäsitteen ja oppi siihen perustuvia kehityskaudelleen soveltuvia peruslaskutaitoja. oppii perustelemaan toimintaansa, ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, kirjallisesti ja suullisesti. Oppilas oppii löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita. harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä ja haasteellisista matemaattisista ongelmista. Työtavat Matematiikan opiskelussa korostuvat toiminnallisuus, ongelmakeskeisyys ja konkreettisuus. Pari- ja ryhmätyö, pelit ja leikit, tietojen etsintä ja tulkinta sekä päässälaskut sisältyvät myös matematiikan opetukseen samoin kuin kokeilevat ja keksivät työtavat. Arviointi Arvioinnin kohteena on koko oppimisprosessi. Arvioinnin tehtävänä on saada tietoa oppilaiden ajatteluprosessista, jotta opettaja kykenisi auttamaan ja ohjaamaan häntä. Arviointiin vaikuttavat: tiedot ja laskutaidot päättely- ja perustaidot ongelmaratkaisutaidot soveltamistaidot tiedonhankinta- ja käsittelytaidot työskentelytaidot konkreettisten havaintovälineiden käyttö asenne Hyvän osaamisen kriteerit noudattavat valtakunnallisen opetussuunnitelma perusteita. Oppilaan osaamisen minimitaso 2.luokan keväällä toisen luokan sisältöaluetta lukukäsitteen, yhteen- ja vähennys- sekä kertolaskun osalta. 10

12 Opetuksen keskeiset sisällöt Sisältö 1.luokka 2.luokka Lukukäsite -lukusana. lukusanan ja numeromerkin -lukumäärän ja numeron yhteys yhteys ja niiden järjestys (lukusuora) -lukualue lukualue 0-100; 0-20 keskeisin -kymmenjärjestelmä (ykköset, -kymmenjärjestelmän periaate kymmenet, sadat ja tuhannet) ( ykköset ja kymmenet ) Yhteen- ja vähennyslasku -yhteen- ja vähennyslaskun periaate -liitännäisyys -summa ja erotus -allekkainlasku -lukualue 0-100; 0-20 hyvin -muistinumero -kymmenylitys lainaaminen kymmenistä ja sa- -vaihdannaisuus yhteenlaskussa doista -vähennyslaskun tarkistaminen -sanalliset tehtävät yhteenlaskun avulla Kerto- ja jakolasku -lukumäärän yhdistelyä ja erittelyä -kertotaulut 0-5 ja 10 eri tavoin -kertolaskun käsite ja periaate, tulo -vaihdannaisuus kertolaskussa -kerto- ja jakolaskun yhteys -murtoluvun käsitteen pohjustaminen Geometria -erilaisten muotojen ja kuvioiden piir- -käsitteet kulma, sivu, kärkipiste täminen, hahmottaminen ja nimeämi- ja jana nen (kolmio, ympyrä, nelikulmio, pis- -kolmiulotteisuus; pallo, kuutio, te ja viiva) suorakulmainen särmiö, lieriö, ja kartio Mittaaminen -viivoittimen käyttö -mittaaminen; cm, m, km -mittaaminen senttimetrin tarkkuudella - g, kg -aika; kellosta tasatunnit ja puolet tun- - dl, l nit -aika; kellosta minuutit, kalenteri -raha; euro -pinta-alan käsite -tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuttaminen -mittaustulosten arviointi Tietojen käsittely ja - taulukot ja pylväät -taulukot ja pylväsdiagrammit tilastot 11

13 11 Ympäristö- ja luonnontieto Ympäristö - luonnontieto oppiaineena Ympäristö- ja luonnontieto koostuu biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, kansalaistaidon ja ympäristökasvatuksen sisällöistä. Siinä tutkitaan ihmisen ja luonnon riippuvuussuhdetta. Lähtökohtana on oppilaan kiinnostuksen herääminen elämysten, tekemisen ja tutkimisen kautta. Keskeisenä tavoitteena on luoda oppilaalle myönteinen ja vastuuntuntoinen asenne toisiin ihmisiin, luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteet ovat valtakunnallisen opetussuunitelman perusteiden mukaiset. Opetuksen keskeiset sisällöt 1. luokka 2.luokka Sisältöehdotukset Koulutyöni alkaa Koulutyöni jatkuu Turvallinen liikennekäyttäytyminen, sääntöjä, Tapakasvatus, liikennekasvatus Kesästä syksyyn ympäristössäni Puutarhan satoa, käynti puutarhassa, metsäretki, Ruoan alkuperä, käynti maatilalla, elollinen-eloton Minä ja terveyteni Kasvu ja kehitys Ensiaputaitoa, 112-hälytysnumero, ravinto, terveydenhoitaja, paloturvallisuus, käynti paloasemalla Lähipiirin eläimiä Kasvit ja eläimet val- Lajituntemus mistautuvat talveen Eläintenviikko Maailman lapsia Rauhan asiaa, pako- YK:n päivä laiset Vierailija koululla Kotiseutuni Isänmaa Kansalliskukka, -eläin, lippu, presidentti, pääkaupunki, itsenäisyyspäivä, naapurimaat, sijainti kartalla, Tuomiokirkko, Vanha Paukku Joulu Joulu Aika, päivä ja yö Aurinkokuntamme, Vuodenajat planeetat Talvinen ympäristö Miten ennen elettiin Retki talviseen ympäristöön, jälkiä, talventörröttäjät lintulauta Esineitä, esineen tarina, Kalevala, Koiramäen kirjat, isovanhempien vierailu Miksi työtä tehdään Kotiseutuni työ- Vanhempien haastattelut, suuret työnantajat, diagelämää rammi, yrittäjyys Aine, arkielämään kuu- Kartta Karttamerkkejä, valokuvasuunnistus, pääilmansuunluvat materiaalit nat, eri materiaalit, siemenestä kasviksi Luonnonilmiöitä ympä- Luonnonilmiöitä Lämpötilan mittaus, sääkartta, omakohtaiset tutkipäristössä, ilma, tuuli mukset 12

14 Luonnonsuojelu Kierrätys ja kom- Jokamiehen oikeudet postointi Kertomuksia kaatopaikalta (koulu tv) Kevään tapahtumia Kevät luonnossa Lajituntemus ympäristössäni Kevätretki Lajituntemus 1. luokka 2. luokka Kasvit Saunakukka Päivänkakkara Leskenlehti Harakankello Voikukka Pihasaunio Maitohorsma Kanerva Mustikka Kielo Puolukka Sienet Kärpässieni Kangassieni Tatti Puut Mänty Vaahtera Kuusi Pihlaja Kataja Koivu Muuta Puutarhan satoa Pellon satoa Linnut Harakka Sinisorsa Varis, naakka Sinitiainen Talitiainen Keltasirkku Punatulkku Västäräkki Fasaani Haarapääsky Eläimet Karhu Rusakko Metsäjänis Sammakko Orava Kärpänen Siili Hyttynen Muurahainen Leppäkerttu Nokkosperhonen 13

15 12 Uskonto Eettinen- ja uskontokasvatus oppiaineena Eettinen- ja uskontokasvatus tukevat lapsen elämänkatsomuksen ja arvomaailman rakentumista. Kasvatuksen lähtökohtana on oma koti, sen arvot ja uskonto sekä kulttuuriperinne. Uskontokasvatus pyrkii monipuolisen uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseseen. Uskonnon opetuksessa oppilas saa perustiedot kristinuskosta pääpainona Raamatun kertomukset. Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan myös oppilaan lähiympäristön uskonnolliseen elämään kuuluvat tapahtumat. Eettisen- ja uskontokasvatuksen opetuksessa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Opetuksen keskeiset sisällöt 1.-luokka Mikkelinpäivä, enkelten ja lasten juhla Ajanlaskumme alun palestiinalainen elämä Pyhäinpäivä Adventti Kristillinen joulu 2.-luokka Mikkelinpäivä, sadonkorjuun juhla Jeesus, Jumalan poika Pyhäinpäivän hartaus Adventti 1.-luokka Loppiainen Virsikirjaan tutustuminen Jeesuksen elämä 2.-luokka Loppiainen Raamattuun tutustuminen Lähetystyö Jeesus parantajana ja erilaisten ihmisten ystävänä Joulukuu Tammikuu Marraskuu Helmikuu Lokakuu Maaliskuu Syyskuu Huhtikuu Elokuu Toukokuu Heinäkuu Kesäkuu 1.-luokka 1.-luokka Yhteiselämän sääntöihin tutustuminen Pääsiäisen vietto, ortodoksisuus, risti Anteeksiantaminen/-pyytäminen -ilon, valon ja toivon korostaminen Oikein, väärin Ihminen osana luontoa Ruokarukous Helatorstai Iltarukous Kirkossa 2.-luokka Yhteiselämän pelisäännöt Erilaisuus - Ystävyys Erilaisuuden hyväksyminen Vastuuntunnon herättäminen Isä meidän rukous 2.-luokka Pääsiäisen tapahtumat Kärsimyshistoria Luomiskertomus Helluntai Oma seurakunta 14

16 Ortodoksinen uskonto Ortodoksiopettaja valmistelee oppituntikokonaisuudet. Muut uskonnot Tarvittaessa koulumme muiden uskontojen opetussuunnitelmat noudattavat opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä uskontojen opetuksen yleistavoitteita. 13 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt on määritelty valtakunnallisessa Peruskoulujen opetussuunnitelmassa, jota noudatamme tarvittaessa. 14 Musiikki Musiikin opetuksen tavoitteena on antaa elämyksiä ja myönteisiä kokemuksia ja rohkaista laulamaan ja soittamaan yhdessä toisten kanssa. Musiikin opetus liitetään mahdollisuuksien mukaa 1-2 luokan aihesisältöihin ja koulun teemoihin ja juhliin. Keskeisin työtapa on laulaminen. Oppimista tukevat soittaminen, kuunteleminen, musiikkiliikunta sekä musiikillinen ilmaisu ja keksintä. Lapualla musiikkikasvatuksessa pyritään oppilasta ohjaamaan paikkakunnan monipuolisiin musiikkiharrastuspiireihin. Opetuksen keskeiset sisällöt Rytmi Melodia, harmonia, Dynamiikka Muoto sointiväri -perusrytmi -laulutaidon kehittäminen -hiljainen/voimakas -säe/säkeistö -sanarytmi -korkea/matala -hiljentyvä/voimistuva -A/B - osa -hidas/nopea -nouseva/laskeva ja samal- -kuuntelukyvyn kehit- -kysymys/vastaus -rytmimerkit la tasolla pysyvä sävelkulku täminen (laulaen, soittaen (taa - aa, taa, titi, -nuottiviivasto ja nuotit liikkuen) 1/4-tauko) C1 -C2 -soolo/tutti -tasa- ja kolmija- -duuri ja molli koinen -erilaisten äänten ja rytmi- -rytmeihin eläytymi- soitinten tunnistaminen nen ja improvisointi -kaanon (keho- ja rytmisoittimet) Liite: Kuunteluesimerkkejä: - Musiikkisadut esim. Pekka ja susi - Saint Saens: Eläinten karnevaali - Melartin: Prinsessa Ruusunen - Rimski-Korsakov: Kimalaisen lento - Musorgski: Kuoriutumattomien kananpoikien tanssi - Waldteufel: Luistelijat - Vivaldi: Neljä vuodenaikaa 15

17 15 Kuvataide Kuvataiteen tavoitteena on kasvattaa lapsesta mahdollisimman eheä, itseensä luottava, ilmaisukykyinen, luova ja kuvataiteellisia teknisiä taitoja omaava yksilö, joka osaa ratkaista eteensä tulevia ongelmia. Oppimistavoitteet Taidekasvatuksen tulee tukea lapsen itsetuntoa. Kuvataide toimii välineenä lapsen henkiselle kasvulle. Lapsen aistit saavat mahdollisuuden herkistyä ja hän oppii näkemään kauneutta ja täten rikastuttaa elämäänsä Lapsen kuvataiteen takemisen tekniset tiedot ja taidot kehittyvät Luovuudella on mahdollisuus tulla esiin Taidekasvatus tukee muita oppiaineita ja päinvastoin. Joskus kuvan tekemisen avulla on helpompi oppia uusia asioita Lapsi oppi ongelmaratkaisutaitoja kuvataiteen avulla Opetuksen keskeiset sisällöt KUVAILMAISU - Piirustus - Maalaus - Värioppi: pää- ja välivärit - Sommittelu - Muodot: ympyä ym. - Koko - Viiva, piste pinta Leikki Opetuskeskustelut, retket ja havaintojen Tekeminen KUVAVIESTINTÄ YMPÄRISTÖESTETIIKKA - Mainos, video, TV, elokuvat -Ekologinen ajattelu tietokone ja videopelit -Ympäristön kauneudesta huolehtiminen - Sanomalehti -Rakennettu ympäristö/luononmaisema - Tietokone ja kuva Sadut ja tarinat virikkeenä Itse tekeminen, kokeminen ja tutkiminen TAITEEN TUNTEMUS - Taidekuvat, diat, romput ja Internet - Museoiden kuvataidetaidekasvatustarjonta - Taiteilijavierailut Arviointi Arviointi kuvataiteessa kohdistuu pääosin prosessiin, eli koko työn tekemiseen kokonaisvaltaisena tapahtumana. Arviointi on rakentavaa. 16

18 16 Käsityö Alkuopetuksen käsityössä korostuu perustyötaitojen harjoittelu. Tehtävissä painotetaan kädentaidon, luovuuden, esteettisyyden, uusiokäytön, työnilon, omatoimisuuden, ajattelun, ongelmaratkaisun, väri- ja muototajun, arkipäiväsen tuotteen, henkisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden merkitystä. Käsityön opetuksen avulla tuetaan oppilaan persoonallisuuden kasvua. Käsityö liittyy aihepiiriltään eheytetyn opetuksen aiheisiin. Tavoitteet Oppilas kehittyy hienomotorisilta taidoiltaan oppii tekemään erilaisista materiaaleista toteuttaa omia ratkaisuja työskentelyssään kehittyy itsenäiseksi Sisällöt: Materiaalit: Työtavat ja -välineet Teknologian ja tietotekniikan käyttö - paperi - ohjeen mukaan - hiiri, piirrosohjelmat, kolmiulotteinen - pahvi - yksin, parina, ryhmässä kuvaus - massat - ongelmanratkaisutehtävä -fysikaalisten ilmiöiden tutkimista edis- - kankaat - itse suunniteltu työ tävät työt (esim. vesiratas) - nahka - tutkien, pohtien - villa - sakset, neula, langat, vasara, - langat naulat, hiomapaperi, teipit, liima, - luonnosta saatava mate- viivain... riaali - puu - metalli(ohkolevy) jne. Työturvallisuus - välineiden kanssa toimiminen => johdonmukainen harjoittelu oikeisiin otteisiin ja käyttöön välineissä. - tavaroiden vieminen paikoilleen Tuotteen suunnittelu Lapualainen käsityöperinne Ajankohtaisuus, kansainvälisyys ja muut kulttuurit - paperia, kyniä, ja muita - kudonta-aiheet => matonku- - vuotuisiin juhliin liittyvä työskentely materiaaleja käyttäen donta ja vuodenaikoihin liittyvä työ - tietotekniikkaa käyttäen - villan valmistus - vieraiden kulttuurien käsityöt, esim. - pienoismallien rakenta- - puutyö Meksikon tähti minen - paperinarutyöt - vähemmistökulttuurien käsityöt Arviointi Alkuopetuksessa arvioinnissa kiinnitetään huomio vastuullisuuteen, pitkäjänteisyyteen ja oma-aloitteisuuteen. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. Opettajan antama palaute on kannustavaa ja työskentelyyn rohkaisevaa. 17

19 17 Liikunta Liikuntakasvatuksen tahtävä koulussa on tukea lapsen luontaista liikkumista, antaa tietoja ja taitoja jatkuvan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen sekä myönteisten elämysten kokemiseen Liikunnalla pyritään vaikuttamaan oppilaan yhteistyötaitojen kehittymiseen ja sovittujen sääntöjen noudattamiseen. Liikunnanopetuksen tavoitteena on myös lapsen Fyysisen kunnon kohottaminen ja motorisen kunnon harjaannuttaminen. Aktiivinen, iloinen ja yrittävä lapsi on tulos onnistuneesta liikuntakasvatuksesta. Liikuntatunneilla oppilasta ohjataan pukeutumaan asianmukaisesti ja huolehtimaan peseytymisestä. Työtapoina opetuksessa käytetään yksilöllisiä harjoituksia sekä pari- ja pienryhmäharjoituksia korostaen leikinomaisuutta. Lapualla liikuntakasvatuksessa huomioidaan paikkakunnan runsas liikuntatarjonta ja ohjataan oppilasta löytämään itselleen sopiva liikuntaharrastus. Liikuntatunneilla oppilaat tutustuvat Simpsiön rinteisiin, Hiihto- ja suunnistusmaastoihin. Opetuksen keskeiset sisällöt Syksy Talvi Kevät -Tutustumisleikit, pihaleikit/ -Perusvoimistelu -Palloilu turvallisuus -välinevoimistelu -pallonkäsittelyharjoituksia -Yleisurheilu -telinevoimistelu -viitepelejä -juokseminen -Ulkoliikunta -Sisäliikunta -hyppääminen -hiihto -musiikkiliikunta/luova liikunta -heittäminen -luistelu -Ulkoliikunta -Suunnistus -lumileikit -pallopelit -leikinomaiset harjoitteet -Uinti -naru- ja ruutuhyppelyt -kartanlukua luokassa ja -retket pihapiirissä -Retkeily -Uinti -vesileikit, veteen totuttelu -kellunnat, liu ut -eri tekniikoiden alkeet -sukeltaminen Liite: Liikunnan opetuksen oppaita: - Martti Helenius: Peruskoulun liikuntasarja - SVUL: Nuorisourheilun Sampo - Tiitinen-Varstala. Palloilu - Jumppasirkus - Opettajan yleisurheilumuistio - Fränti-Vilenius-Perkiö: Leikkimaa - Tuire Autio: Liiku ja leiki 18

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Liite 1. Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SISÄLLYS 1 Savonlinnan normaalikoulun esiopetuksen toiminta-ajatus...1 2 Oppimisympäristö...1 3 Esiopetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA JA TAVOITTEET Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA 1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA Vuorelan päiväkodissa esiopetusta annetaan neljässä ryhmässä. Hemuleissa, Simpukoissa ja Kotiloissa on vain esikoululaisia, Rilliputeissa 4 8-vuotiaita lapsia. Kaikissa

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä

Tavoitetaso Taito Tukitoimet Menetelmät. Harjoittelee tuetusti lukumääriä 1-3 mallittamalla konkreettisilla esineillä 2 Sisällys LYHYESTI LYHTY-HANKKEESTA... 4 TAVOITETASOT... 6 TUKITOIMET... 6 TOIMINTA-ALUEET... 7 KOMMUNIKAATIO... 7 SOSIAALISET TAIDOT... 9 MOTORISET TAIDOT... 11 PÄIVITTÄISET TOIMET... 12 KOGNITIIVISET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot