Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma

2 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1 1 Perusopetuksen arvot 2 Perusopetuksen tehtävä 3 Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 osana perusopetusta 2 4 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet 3 2. luku Opetuksen toteuttaminen 5 Oppimiskäsitys 4 6 Oppimisympäristö 7 Työtavat 3 luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 8 Opetuksen rakenne 5 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 6 10 Matematiikka 9 11 Ympäristö- ja luonnontieto Uskonto Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kielenopetus 18 4 luku Opiskelun yleinen tuki 19 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 5 luku Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 19 6 luku Oppimisen arviointi 7 luku Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 8 luku Erityisen koulutustehtävän mukainen ja erityiseen pedagogisen järjestelmään tai periaatteeseen perustuva opetus 9 luku Opetussuunnitelman laatiminen 20 Liitteet

3 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1 Perusopetuksen arvot Arvoperusta Toiminta-ajatus 2 Perusopetuksen tehtävä 2

4 3 Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 osana perusopetusta Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa. Lapualla esiopetusta järjestetään sosiaalitoimen ja koulutoimen alaisena yhteisen esiopetussuunnitelman mukaisesti. Sosiaalitoimen alaisena esiopetusta järjestetään päiväkodeissa 3-6 -vuotiaiden ryhmissä sekä erillisissä esiopetusryhmissä. Koulutoimen alaisena esiopetusta järjestetään omassa esiopetusryhmässä tai yhdysluokassa 1-2 -luokan yhteydessä. Mikäli esiopetusta järjestetään yhdysluokassa, on koululle varattu kiertävän esiopettajan tunteja ja tuntikehystä, suhteutettuna yhdysluokan kokoon. Esiopetus pyritään toteuttamaan yhtenäisenä riippumatta siitä, missä esiopetusta toteutetaan. (Lapuan kaupungin esiopetussuunnitelma 2002) Vuosiluokat 1-2 eli alkuopetus voidaan toteuttaa Lapualla eheytettynä tai ainejakoisena. Alkuopetuksen päätehtävänä on antaa valmiuksia myöhempää oppimistyöskentelyä varten. Näitä valmiuksia ovat lukuja kirjoitustaito, laskutaito, oppimis- ja työskentelytaidot sekä yhteisöllisyyteen kasvaminen ja sosiaaliset taidot. Lisäksi on tärkeää opastaa 1-2-luokkalaisia turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Yhteistyön mahdollisuuksia esikoulun ja koulun kesken - kouluvalmiuksia koskevan tiedon kulku esiopettajan ja luokanopettajan kesken/yhteiset palaverit koulun arjessa. - mahdolliset opettajavaihdot - retket ym. yhteiset tapahtumat - esikoululaisen havainnointikaavake kulkee myös luokanopettajan kautta - yhteiset koulutustilaisuudet esi- ja alkuopettajille - erityisopettajan tutustuminen esioppilaisiin ja mahdollisiin erityistarpeisiin mahdollisuuksien mukaan - yhteisen opetusmateriaalin kehittäminen/hankkiminen esi- ja alkuopetukseen - yhteisen peli- ja leikkivälineistön hankkiminen esi- ja alkuopetukseen ( kun koulutilojen kesken on fyysinen läheisyys ) Yhteistyön edellytyksiä esikoulun ja koulun kesken - yhteinen koulurakennus tai muuten helppo fyysinen yhteys tilojen välillä - opettajien ennakkoluulottomuus ja halu oppia uudenlaista opetuskulttuuria - yhdessä, tiimissä toimimista - yhteinen oppimiskäsitys - yhteisten tavoitteiden samankaltaisuuden tiedostaminen ja yhtymäkohtien määrittäminen - hyvän osaamisen kriteerit 2-luokan päättyessä tiedostettava myös esiopetuksen puolella Mikäli esiopetusta toteutetaan pienessä ryhmässä 1-2 luokkien yhteydessä siten, että luokanopettaja vastaa suurimmasta osasta esiopetusryhmän tunneista, se voidaan toteuttaa luokanopettajan parhaaksi katsomalla tavalla kuitenkin esiopetussuunnitelmaa ja 1-2 luokkien opetussuunnitelmaa noudattaen. Mahdollisuuksia ovat mm. 1) kokonaisopetuksen keinot, jolloin opettaja jakaa kokoavan oppiaineen, esimerkiksi ympäristötiedon, kokonaisuudet teemoiksi, jotka hän jakaa kolmelle vuodelle. Eriyttäminen on tarpeellista kummankin tai kaikkien ryhmien välineaineissa. ( kehystunteja on oltava riittävästi kaikkien ryhmien tarpeisiin) 2) ainejakoinen opetus, eli oppilaat osallistuvat esimerkiksi 1-2 luokkien liikunnan, kuvataiteen, uskonnon, musiikin jne -tunnin kulkuun saman koulun eri opettajien huolehtiessa opetuksesta ( esiopetus on näin hajautettu koko koulun opettajien kesken). Tässä välineaineiden tuntien oltava erilliset. 3) Jako esioppilaat + 1.-luokkalaiset. Tällöin yhteiset teemat ja aiheet ovat helpommin löydettävissä välineaineissakin. 3

5 4 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet Kasvatus- ja oppimistavoitteemme perustuvat valtakunnallisiin tavoitteisiin, joiden mukaan perusopetuksen tehtävä on tukea lapsen kasvua tasapainoiseen ihmisyyteen ja yhteiskunnan osallistuvaan, eettisesti vastuuntuntoiseen jäsenyyteen. Oppilaan tulee saada tarpeellisia tietoja ja taitoja, joita hän voi käyttää omassa elämässään jo kouluaikana sekä soveltaa tietoa myöhemmin elämässään. Opintien alkamisesta huolimatta pääasiallinen kasvatusvastuu ja lapsen perustarpeista huolehtiminen kuuluu kodille. Oppimisen kaikissa vaiheissa keskeisenä tavoitteena on oppimisen ilo ja innostuksen säilyttäminen sekä tukea lapsen realistisen, myönteisen minäkuvan vahvistamista, jolloin hän oppii tuntemaan ja hyväksymään omat vahvuudet ja heikkoudet. Hän saavuttaa valmiuksia, joiden avulla hän oppii selviytymään erilaisissa uusissa, vaikeissakin tilanteissa. Alkuopetuksen tulee olla innostavaa, leikinomaista toimintaa, jossa lapsella on mahdollisuus kehittyä monipuolisesti aikuisten ohjauksessa yhdessä toisten lasten kanssa. Tällöin oppiaineet ovat ennen kaikkea välineinä oppimis- ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Lapsi oppi toimimaan ryhmässä, mutta hän saa positiivisia oppimiskokemuksia myös itsenäisessä työskentelyssä. Todelliset tavoitteet lisääntyvät siirryttäessä ylemmille luokille lapsen oppimisen kasvaessa. Opetus- ja oppimismenetelmät valitaan siten, että tyttöjen ja poikien tarpeet ja erilaisuus huomioidaan. Jokaisella on oikeus saada myönteisiä oppimiselämyksiä, jotka lisäävät hänen haluaan elinikäiseen oppimiseen. Yhteiskunnan nopea muutos ja informaation lisääntyminen on vähentänyt tiedon varmuutta ja objektiivisuutta. Oppikirjojen lisäksi tietoja voidaan hankkia mm. median ja tietoverkkojen kautta. Tietoa välittyy harrastusten, omien kokemusten ja myös kaveripiirin välityksellä. Oppilaan tulee oppia tiedonhankintaa, tiedon käsittelyä ja arviointia, tiedon esittämistä ja soveltamista. Näiden taitojen avulla oppijalle kehittyy valmius ja halu ottaa vastaan ja ratkaista oppimishaasteita erilaisina tehtävinä, joihin hän ei ole erityisesti valmistautunut. Hän oppii asettamaan tavoitteensa oikealle tasolle sekä uskomaan omiin kykyihinsä. Eri oppiaineita opetellaan niin, että oppilas oppii soveltamaan tietoa uusissa yhteyksissä. Oppiminen on kulttuuriin osallistumista. Sen myötä hän tulee tietoiseksi oman paikalliskulttuurin ominaispiirteistä. Hänelle syntyy käsitys siitä, mitkä ovat lapualaisen kulttuurin erityispiirteet: lapsiystävällisyys, kulttuuri- ja musiikkikaupunki. Omien juurien hahmottaminen eteläpohjalaisena ja suomalaisena vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää myös muita kulttuureita. Hän tiedostaa oman asemansa maailmankansalaisena; kansojen välisen suvaitsevaisuuden ja yhteistyön rakentajana. Toimivaan kansalaisuuteen ja yrittävään elämänasenteeseen liittyy myös oppilaiden osallisuus koulun toiminnassa. 4

6 2. luku Opetuksen toteuttaminen 5 Oppimiskäsitys Oppiminen rakentuu aikaisemmin omaksuttujen käsitysten ja uusien tietojen pohjalle. Oppimine on tavoitteellista, aktiivista ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Opettaja ohjaa toimintaa, kannustaa ja rakentaa oppimisympäristöä, jossa lasten yksilöllisyys huomioidaan yhteisöllisyyttä unohtamatta. Kokemusten ja havaintojen käsittely vuorovaikutuksessa aikuisten ja lasten kanssa eri tavoin on oppimisen osa. Vuorovaikutuksella edistetään sekä omaa että toisten oppimista, harjoitellaan työnjakoa ja itseohjautuvuutta kysymyksillä ja mielipiteillä. 6 Oppimisympäristö Alueemme koulutiloja voidaan käyttää joustavasti, jolloin jokaiselle oppilaalle turvataan mielekäs opiskelupaikka. Psyykkinen oppimisympäristömme koostuu yleisesti sovituista oppimistyöskentely- ja arviointimenetelmistä. Näillä yleisesti sovituilla koulukäytänteillä luodaan turvallinen oppimisympäristö, joka tukee oppilaan hyvinvointia. Lapselle muodostuu myös sisällöllisesti yhtenäinen polku esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheiseen. Oppimisilmapiiri on avoin, rohkaiseva, luova ja myönteinen, mikä kannustaa osallistumaan yhteiseen keskusteluun ja toimintaan. Oppilaalla on ilo ja halu hankkia uutta tietoa ja soveltaa sitä oppimaansa. Hyvässä oppimisilmapiirissä jokainen kokee olevansa tärkeä ja arvokas. Alueen kouluissa, niin pihalla kuin sisätiloissa pyritään tarjoamaan oppilaalle tilaisuuksia leikkiin, monipuoliseen työskentelyyn ja liikuntaan. Viihtyisyyteen ja esteettisyyteen kiinnitetään huomiota. Oppimisympäristö luo mahdollisuuksia itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhankintaan. Koulun ovet ovat auki lähiympäristöön ja -yhteisöihin. Oppilaalla on tunne siitä, että työskentelystä on hyötyä itselle tai muille, mikä tekee oppimisesta mielekkään ja haastavan. Oppimisen ja työskentelyn mielekkyyttä lisäväät erilaiset projektit, jotka voivat liittyä lähiympäristöön, luontoon, kotikaupungin kulttuuriin, työelämään, mediaan tai harrastuksiin. 7 Työtavat Oppilas omaa innostusta, mielikuvitusta, kokemusta, taitoja ja tietoja hyödynnetään oppimisessa. Oppilas on itse oppimisprosessissa pääroolissa. Oppiminen pyritään alkuopetuksessa järjestämään niin, että lapsen luontaista uteliaisuutta, mielikuvitusta ja seikkailumieltä hyödynnetään. Työtavoissa on keskeistä ajattelun taitojen kehittäminen, kaikkien aistien käyttäminen, oppilaan mielikuvituksen hyödyntäminen ja leikinomaisuus. Oppilaan itsetunnon kehitystä tuetaan eri vaiheissa. Monipuolisia työtapoja käyttämällä oppiminen on haasteellista, motivoivaa ja tuloksellista. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus työskennellä yksin, pateittain ja ryhmässä. Opetuksen eriyttämisellä mahdollistetaan se, että oppilas voi työskennellä omien oppimisedellytyksiensä mukaan. Aktiiviseen oppimiseen pyritään noudattamalla seuraavia periaatteita: - oppimisen ja työnteon ilo - oppilaan omat tiedot, kokemukset ja taidot uuden pohjsna - tiedon järjestäminen kokonaisuudeksi - ajattelun taitojen kehittäminen: ongelmaratkaisutaidot, päättelytaidot, itsearviointi 5

7 - erilaisten oppimistyylien hyödyntäminen - yhdessä oppiminen - opettaja oppimisen ohjaaja, säätelijä ja kannustaja Työtapoja Ajattelua kehittäviä - käsitekartta - muistamismallit - kyselyyn harjaannuttaminen - käsitteen omaksuminen: tiedon vastaan ottaminen, luokittelu ja jäsentäminen Yhteistoiminnallisia - leikit - pelit - roolileikit - ryhmäseuranta: ilmapiirin luominen, tehtävän esittely, normeista päättäminen, toimintamuodoista sopiminen, sitoutuminen ja seuranta Persoonallisuutta kehittäviä - rentoutus: musiikkirentoutus, värirentoutus, hengitysharjoitukset, lihasrentoutus - itsearviointi: oppilas laatii yhdessä opettajan kanssa seurantaohjelman, jonka avulla oppilas arvioi oppimista/käyttäytymistä Luovan ongelmaratkaisun - tuumatalkoot - aivoriihi - porinatalkoot 3 luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 8 Opetuksen rakenne 6

8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 1. Suomi äidinkielenä Peruskouluvuosien aikana äidinkieli on sekä oppimisen kohde että sen väline kaikissa oppimistilanteissa. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen ovat toisiaan tukevia prosesseja. Äidinkieli on suullista ja kirjallista kommunikaatiota. Kielen oppiminen on jatkuvaa. Kieli on kokonaisvaltaista, koko elämän kattavaa prosessia. Äidinkielen keskeiset sisältöalueet ovat puhuminen, kuunteleminen, ilmaiseminen, lukeminen ja kirjoittaminen sekä kirjallisuus. Opetuksessa pyritään mahdollisimman paljon mainittujen osa-alueiden keskinäiseen integraatioon. Oppimistavoitteet Lukeminen on ihmisenä olemisen taito. Lukeminen ei ole suoritus, se on retki, se on ajattelua ja ymmärrystä. Oppilas oppii lukemaan ja kirjoittamaan kehittyy vuorovaikutus - ja yhteistyötaidoissa innostuu lukemisesta saavuttaa monipuoliset valmiudet myöhempää koulutyöskentelyä varten. Opetuksen keskeiset sisällöt: Puhuminen Kuunteleminen Ilmaiseminen Vuorovaikutus Keskittyminen Omat kertomukset - lorut, riimit, laulut - sadut, runot, teatteri - oma ilmaisu - kysymykset-vastaukset - leikki - satuilu - aistien kehittäminen, havainnot - muistin harjoittaminen - esine- ja kuvakerronta - malli oikeasta kielestä - kuulohavaintojen erottelu - lorut, hokemat, runot, vitsit - sanavaraston kartuttaminen - hiljaisuuden kokeminen - omat sadut ja tarinat Nimeäminen Kuuntelu sosiaalisena taitona Kouluteatteri ja näytteleminen - yksikkö-monikko - eläytyvä kuuntelu ( opettajan - nukketeatteri - tosi-epätosi luenta) - roolileikit Rohkeus puhumiseen - luova kuuntelu - äänenkäyttö - kerronta: kuvat, esineet, - asiatekstit - lausunta ympäristö Kuuntelemaan oppiminen - omat tekstit esityksen pohjana - kokonaiset lauseet - ohjeen ymmärtäminen Vapaa ilmaisu - lausunta - kuulohavaintojen erottelu - ilmaisun arvostaminen Keskustelu - kriittinen kuuntelu - ilmaisukasvatus - kokonaiset lauseet Mediakasvatus - mielipiteet - oman vuoron odottaminen - ristiriitojen selvittäminen - omat jutut kerronta Lukeminen 7

9 1.-luokalla 2.-luokalla - leikkilukeminen - sujuva lukeminen - lukemisen ja kirjoittamisen yhteys - eläytyvä lukeminen - mekaaninen lukeminen - ymmärtävä lukeminen - ymmärtävä lukeminen - lukeminen harrastuksena - lukeminen harrastuksena - lukemiselle otollinen ympäristö - lukemiselle otollinen ympäristö Kirjoittaminen 1.-luokalla 2.-luokalla - silmän ja käden kordinaatio - pienaakkoset - tyyppikirjoitus - kynäote - kirjakielellä kirjoittamien - kirjainten muodot: suunnat - leikkikirjoitus - omat sanat ja viestit - omat jutut ja kirjoitelmat - riimustelu - omat jutut ja kirjoitelmat - luetun ja kirjoitetun ymmärtä- - hienomotoriikan harjoittelu - luetun ja kirjoitetun ymmärtä- minen - kirjainten muodon suunnat minen - kirjakielellä kirjoittaminen - mediakasvatus - mediakasvatus Kirjallisuus - monipuolista kirjallisuuteen tutustumista saduin, runoin, kertomuksin ja sarjakuvin sekä eri viestimiä käyttäen; video, elokuva, kuulokuva ja teatteri. - kirjojen lukemista ja elämyksellisten lukukokemuksen jakamista. - kirjaston käytön harjoittelua. Menetelmät - leikkien, käytetään loruja, runoja, satuja ja näytelmiä mielikuvituksen ja toden maailmassa. - Käytetään lapualaisia ja pohjalaisia tekstejä, runoja ja tarinoita, jotka auttavat oppilasta kartuttamaan omaa kulttuuriperintöään. - Toiset huomioonottavien työskentelytaitojen käyttö. Arviointi - Oppilas arvioidaan puhumisessa, kuuntelemisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa. - Arvioinnissa otettaan huomioon tietojen ja taitojen lisäksi oppilaan oppimisedellytykset ja yrittäjyys. - Arvioinnin on oltava totuudenmukaista ja jatkuvaan oppimiseen kannustavaa. - Arvioinnissa kiinnitetään huomiota testien lisäksi tuntityöskentelyyn ja kotitehtävien hoitamiseen sekä asenne oppiainetta kohtaan ja harrastuneisuus. 8

10 Oppilaan äidinkielen taitojen minimitaso 1.- ja 2.- luokan keväällä 1.-luokka Lukeminen 2.-luokka Lukeminen - osaa lukea lauseita - osaa lukea sujuvasti pieniä tekstejä - ymmärtää lukemansa - ymmärtää lukemansa - osaa etsiä tietoa Kirjoitus Kirjoitus - nimeää ja kirjoittaa suur- ja pienaakkoset - osaa kirjoittaa tyyppikirjaimilla - löytää tavun paikan - kirjoittaa lauseita sanelun mukaan - osaa kirjoitta sanoja sanelun mukaan - osaa kirjoittaa omia juttuja - osaa kirjoitta sanoja kuvasta - vastaa kysymyksiin lauseilla - harjoittelee omien juttujen kirjoittamisen - hallitsee suuret välimerkit ja osaa käyttää alkeita isoa alkukirjainta. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 2. luokan päättyessä Ks. valtakunnalliset perusteet 2 Ruotsi äidinkielenä 3 Saame äidinkielenä 4 Romani äidinkielenä 5 Viittomakieli äidinkielenä 6 Maahanmuuttajien äidinkieli 7 Suomi toisena kielenä 8 Ruotsi toisena kielenä 9 Suomi saamenkielisille 9

11 10 Matematiikka Matematiikka oppiaineena Matematiikka on tapa ajatella, hahmottaa ja jäsentää maailmaa. Matematiikan tavoitteena on antaa välineitä jokapäiväiseen arkielämään. Tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteet ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset. Oppilas oppii keskittymään, kuuntelemaan ja kommunikoimaan sekä kehittämään ajattelemistaan. Hän kokee tyydytystä ja iloa ongelmien ymmärtämisestä ja ratkaisemisesta. monipuolistaa kokemuksiaan käsitteiden eri ilmenemismuodoista. Käsitteiden muodostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli, välineet, symbolit sekä tarkoin harkitut ja johdonmukaiset opetusmenetelmät. Oppilaan tulee huomata käsitteiden muodostavan rakenteita ylä- ja alakäsitteineen. ymmärtää lukukäsitteen ja oppi siihen perustuvia kehityskaudelleen soveltuvia peruslaskutaitoja. oppii perustelemaan toimintaansa, ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, kirjallisesti ja suullisesti. Oppilas oppii löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita. harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä ja haasteellisista matemaattisista ongelmista. Työtavat Matematiikan opiskelussa korostuvat toiminnallisuus, ongelmakeskeisyys ja konkreettisuus. Pari- ja ryhmätyö, pelit ja leikit, tietojen etsintä ja tulkinta sekä päässälaskut sisältyvät myös matematiikan opetukseen samoin kuin kokeilevat ja keksivät työtavat. Arviointi Arvioinnin kohteena on koko oppimisprosessi. Arvioinnin tehtävänä on saada tietoa oppilaiden ajatteluprosessista, jotta opettaja kykenisi auttamaan ja ohjaamaan häntä. Arviointiin vaikuttavat: tiedot ja laskutaidot päättely- ja perustaidot ongelmaratkaisutaidot soveltamistaidot tiedonhankinta- ja käsittelytaidot työskentelytaidot konkreettisten havaintovälineiden käyttö asenne Hyvän osaamisen kriteerit noudattavat valtakunnallisen opetussuunnitelma perusteita. Oppilaan osaamisen minimitaso 2.luokan keväällä toisen luokan sisältöaluetta lukukäsitteen, yhteen- ja vähennys- sekä kertolaskun osalta. 10

12 Opetuksen keskeiset sisällöt Sisältö 1.luokka 2.luokka Lukukäsite -lukusana. lukusanan ja numeromerkin -lukumäärän ja numeron yhteys yhteys ja niiden järjestys (lukusuora) -lukualue lukualue 0-100; 0-20 keskeisin -kymmenjärjestelmä (ykköset, -kymmenjärjestelmän periaate kymmenet, sadat ja tuhannet) ( ykköset ja kymmenet ) Yhteen- ja vähennyslasku -yhteen- ja vähennyslaskun periaate -liitännäisyys -summa ja erotus -allekkainlasku -lukualue 0-100; 0-20 hyvin -muistinumero -kymmenylitys lainaaminen kymmenistä ja sa- -vaihdannaisuus yhteenlaskussa doista -vähennyslaskun tarkistaminen -sanalliset tehtävät yhteenlaskun avulla Kerto- ja jakolasku -lukumäärän yhdistelyä ja erittelyä -kertotaulut 0-5 ja 10 eri tavoin -kertolaskun käsite ja periaate, tulo -vaihdannaisuus kertolaskussa -kerto- ja jakolaskun yhteys -murtoluvun käsitteen pohjustaminen Geometria -erilaisten muotojen ja kuvioiden piir- -käsitteet kulma, sivu, kärkipiste täminen, hahmottaminen ja nimeämi- ja jana nen (kolmio, ympyrä, nelikulmio, pis- -kolmiulotteisuus; pallo, kuutio, te ja viiva) suorakulmainen särmiö, lieriö, ja kartio Mittaaminen -viivoittimen käyttö -mittaaminen; cm, m, km -mittaaminen senttimetrin tarkkuudella - g, kg -aika; kellosta tasatunnit ja puolet tun- - dl, l nit -aika; kellosta minuutit, kalenteri -raha; euro -pinta-alan käsite -tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuttaminen -mittaustulosten arviointi Tietojen käsittely ja - taulukot ja pylväät -taulukot ja pylväsdiagrammit tilastot 11

13 11 Ympäristö- ja luonnontieto Ympäristö - luonnontieto oppiaineena Ympäristö- ja luonnontieto koostuu biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, kansalaistaidon ja ympäristökasvatuksen sisällöistä. Siinä tutkitaan ihmisen ja luonnon riippuvuussuhdetta. Lähtökohtana on oppilaan kiinnostuksen herääminen elämysten, tekemisen ja tutkimisen kautta. Keskeisenä tavoitteena on luoda oppilaalle myönteinen ja vastuuntuntoinen asenne toisiin ihmisiin, luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteet ovat valtakunnallisen opetussuunitelman perusteiden mukaiset. Opetuksen keskeiset sisällöt 1. luokka 2.luokka Sisältöehdotukset Koulutyöni alkaa Koulutyöni jatkuu Turvallinen liikennekäyttäytyminen, sääntöjä, Tapakasvatus, liikennekasvatus Kesästä syksyyn ympäristössäni Puutarhan satoa, käynti puutarhassa, metsäretki, Ruoan alkuperä, käynti maatilalla, elollinen-eloton Minä ja terveyteni Kasvu ja kehitys Ensiaputaitoa, 112-hälytysnumero, ravinto, terveydenhoitaja, paloturvallisuus, käynti paloasemalla Lähipiirin eläimiä Kasvit ja eläimet val- Lajituntemus mistautuvat talveen Eläintenviikko Maailman lapsia Rauhan asiaa, pako- YK:n päivä laiset Vierailija koululla Kotiseutuni Isänmaa Kansalliskukka, -eläin, lippu, presidentti, pääkaupunki, itsenäisyyspäivä, naapurimaat, sijainti kartalla, Tuomiokirkko, Vanha Paukku Joulu Joulu Aika, päivä ja yö Aurinkokuntamme, Vuodenajat planeetat Talvinen ympäristö Miten ennen elettiin Retki talviseen ympäristöön, jälkiä, talventörröttäjät lintulauta Esineitä, esineen tarina, Kalevala, Koiramäen kirjat, isovanhempien vierailu Miksi työtä tehdään Kotiseutuni työ- Vanhempien haastattelut, suuret työnantajat, diagelämää rammi, yrittäjyys Aine, arkielämään kuu- Kartta Karttamerkkejä, valokuvasuunnistus, pääilmansuunluvat materiaalit nat, eri materiaalit, siemenestä kasviksi Luonnonilmiöitä ympä- Luonnonilmiöitä Lämpötilan mittaus, sääkartta, omakohtaiset tutkipäristössä, ilma, tuuli mukset 12

14 Luonnonsuojelu Kierrätys ja kom- Jokamiehen oikeudet postointi Kertomuksia kaatopaikalta (koulu tv) Kevään tapahtumia Kevät luonnossa Lajituntemus ympäristössäni Kevätretki Lajituntemus 1. luokka 2. luokka Kasvit Saunakukka Päivänkakkara Leskenlehti Harakankello Voikukka Pihasaunio Maitohorsma Kanerva Mustikka Kielo Puolukka Sienet Kärpässieni Kangassieni Tatti Puut Mänty Vaahtera Kuusi Pihlaja Kataja Koivu Muuta Puutarhan satoa Pellon satoa Linnut Harakka Sinisorsa Varis, naakka Sinitiainen Talitiainen Keltasirkku Punatulkku Västäräkki Fasaani Haarapääsky Eläimet Karhu Rusakko Metsäjänis Sammakko Orava Kärpänen Siili Hyttynen Muurahainen Leppäkerttu Nokkosperhonen 13

15 12 Uskonto Eettinen- ja uskontokasvatus oppiaineena Eettinen- ja uskontokasvatus tukevat lapsen elämänkatsomuksen ja arvomaailman rakentumista. Kasvatuksen lähtökohtana on oma koti, sen arvot ja uskonto sekä kulttuuriperinne. Uskontokasvatus pyrkii monipuolisen uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseseen. Uskonnon opetuksessa oppilas saa perustiedot kristinuskosta pääpainona Raamatun kertomukset. Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan myös oppilaan lähiympäristön uskonnolliseen elämään kuuluvat tapahtumat. Eettisen- ja uskontokasvatuksen opetuksessa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Opetuksen keskeiset sisällöt 1.-luokka Mikkelinpäivä, enkelten ja lasten juhla Ajanlaskumme alun palestiinalainen elämä Pyhäinpäivä Adventti Kristillinen joulu 2.-luokka Mikkelinpäivä, sadonkorjuun juhla Jeesus, Jumalan poika Pyhäinpäivän hartaus Adventti 1.-luokka Loppiainen Virsikirjaan tutustuminen Jeesuksen elämä 2.-luokka Loppiainen Raamattuun tutustuminen Lähetystyö Jeesus parantajana ja erilaisten ihmisten ystävänä Joulukuu Tammikuu Marraskuu Helmikuu Lokakuu Maaliskuu Syyskuu Huhtikuu Elokuu Toukokuu Heinäkuu Kesäkuu 1.-luokka 1.-luokka Yhteiselämän sääntöihin tutustuminen Pääsiäisen vietto, ortodoksisuus, risti Anteeksiantaminen/-pyytäminen -ilon, valon ja toivon korostaminen Oikein, väärin Ihminen osana luontoa Ruokarukous Helatorstai Iltarukous Kirkossa 2.-luokka Yhteiselämän pelisäännöt Erilaisuus - Ystävyys Erilaisuuden hyväksyminen Vastuuntunnon herättäminen Isä meidän rukous 2.-luokka Pääsiäisen tapahtumat Kärsimyshistoria Luomiskertomus Helluntai Oma seurakunta 14

16 Ortodoksinen uskonto Ortodoksiopettaja valmistelee oppituntikokonaisuudet. Muut uskonnot Tarvittaessa koulumme muiden uskontojen opetussuunnitelmat noudattavat opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä uskontojen opetuksen yleistavoitteita. 13 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt on määritelty valtakunnallisessa Peruskoulujen opetussuunnitelmassa, jota noudatamme tarvittaessa. 14 Musiikki Musiikin opetuksen tavoitteena on antaa elämyksiä ja myönteisiä kokemuksia ja rohkaista laulamaan ja soittamaan yhdessä toisten kanssa. Musiikin opetus liitetään mahdollisuuksien mukaa 1-2 luokan aihesisältöihin ja koulun teemoihin ja juhliin. Keskeisin työtapa on laulaminen. Oppimista tukevat soittaminen, kuunteleminen, musiikkiliikunta sekä musiikillinen ilmaisu ja keksintä. Lapualla musiikkikasvatuksessa pyritään oppilasta ohjaamaan paikkakunnan monipuolisiin musiikkiharrastuspiireihin. Opetuksen keskeiset sisällöt Rytmi Melodia, harmonia, Dynamiikka Muoto sointiväri -perusrytmi -laulutaidon kehittäminen -hiljainen/voimakas -säe/säkeistö -sanarytmi -korkea/matala -hiljentyvä/voimistuva -A/B - osa -hidas/nopea -nouseva/laskeva ja samal- -kuuntelukyvyn kehit- -kysymys/vastaus -rytmimerkit la tasolla pysyvä sävelkulku täminen (laulaen, soittaen (taa - aa, taa, titi, -nuottiviivasto ja nuotit liikkuen) 1/4-tauko) C1 -C2 -soolo/tutti -tasa- ja kolmija- -duuri ja molli koinen -erilaisten äänten ja rytmi- -rytmeihin eläytymi- soitinten tunnistaminen nen ja improvisointi -kaanon (keho- ja rytmisoittimet) Liite: Kuunteluesimerkkejä: - Musiikkisadut esim. Pekka ja susi - Saint Saens: Eläinten karnevaali - Melartin: Prinsessa Ruusunen - Rimski-Korsakov: Kimalaisen lento - Musorgski: Kuoriutumattomien kananpoikien tanssi - Waldteufel: Luistelijat - Vivaldi: Neljä vuodenaikaa 15

17 15 Kuvataide Kuvataiteen tavoitteena on kasvattaa lapsesta mahdollisimman eheä, itseensä luottava, ilmaisukykyinen, luova ja kuvataiteellisia teknisiä taitoja omaava yksilö, joka osaa ratkaista eteensä tulevia ongelmia. Oppimistavoitteet Taidekasvatuksen tulee tukea lapsen itsetuntoa. Kuvataide toimii välineenä lapsen henkiselle kasvulle. Lapsen aistit saavat mahdollisuuden herkistyä ja hän oppii näkemään kauneutta ja täten rikastuttaa elämäänsä Lapsen kuvataiteen takemisen tekniset tiedot ja taidot kehittyvät Luovuudella on mahdollisuus tulla esiin Taidekasvatus tukee muita oppiaineita ja päinvastoin. Joskus kuvan tekemisen avulla on helpompi oppia uusia asioita Lapsi oppi ongelmaratkaisutaitoja kuvataiteen avulla Opetuksen keskeiset sisällöt KUVAILMAISU - Piirustus - Maalaus - Värioppi: pää- ja välivärit - Sommittelu - Muodot: ympyä ym. - Koko - Viiva, piste pinta Leikki Opetuskeskustelut, retket ja havaintojen Tekeminen KUVAVIESTINTÄ YMPÄRISTÖESTETIIKKA - Mainos, video, TV, elokuvat -Ekologinen ajattelu tietokone ja videopelit -Ympäristön kauneudesta huolehtiminen - Sanomalehti -Rakennettu ympäristö/luononmaisema - Tietokone ja kuva Sadut ja tarinat virikkeenä Itse tekeminen, kokeminen ja tutkiminen TAITEEN TUNTEMUS - Taidekuvat, diat, romput ja Internet - Museoiden kuvataidetaidekasvatustarjonta - Taiteilijavierailut Arviointi Arviointi kuvataiteessa kohdistuu pääosin prosessiin, eli koko työn tekemiseen kokonaisvaltaisena tapahtumana. Arviointi on rakentavaa. 16

18 16 Käsityö Alkuopetuksen käsityössä korostuu perustyötaitojen harjoittelu. Tehtävissä painotetaan kädentaidon, luovuuden, esteettisyyden, uusiokäytön, työnilon, omatoimisuuden, ajattelun, ongelmaratkaisun, väri- ja muototajun, arkipäiväsen tuotteen, henkisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden merkitystä. Käsityön opetuksen avulla tuetaan oppilaan persoonallisuuden kasvua. Käsityö liittyy aihepiiriltään eheytetyn opetuksen aiheisiin. Tavoitteet Oppilas kehittyy hienomotorisilta taidoiltaan oppii tekemään erilaisista materiaaleista toteuttaa omia ratkaisuja työskentelyssään kehittyy itsenäiseksi Sisällöt: Materiaalit: Työtavat ja -välineet Teknologian ja tietotekniikan käyttö - paperi - ohjeen mukaan - hiiri, piirrosohjelmat, kolmiulotteinen - pahvi - yksin, parina, ryhmässä kuvaus - massat - ongelmanratkaisutehtävä -fysikaalisten ilmiöiden tutkimista edis- - kankaat - itse suunniteltu työ tävät työt (esim. vesiratas) - nahka - tutkien, pohtien - villa - sakset, neula, langat, vasara, - langat naulat, hiomapaperi, teipit, liima, - luonnosta saatava mate- viivain... riaali - puu - metalli(ohkolevy) jne. Työturvallisuus - välineiden kanssa toimiminen => johdonmukainen harjoittelu oikeisiin otteisiin ja käyttöön välineissä. - tavaroiden vieminen paikoilleen Tuotteen suunnittelu Lapualainen käsityöperinne Ajankohtaisuus, kansainvälisyys ja muut kulttuurit - paperia, kyniä, ja muita - kudonta-aiheet => matonku- - vuotuisiin juhliin liittyvä työskentely materiaaleja käyttäen donta ja vuodenaikoihin liittyvä työ - tietotekniikkaa käyttäen - villan valmistus - vieraiden kulttuurien käsityöt, esim. - pienoismallien rakenta- - puutyö Meksikon tähti minen - paperinarutyöt - vähemmistökulttuurien käsityöt Arviointi Alkuopetuksessa arvioinnissa kiinnitetään huomio vastuullisuuteen, pitkäjänteisyyteen ja oma-aloitteisuuteen. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. Opettajan antama palaute on kannustavaa ja työskentelyyn rohkaisevaa. 17

19 17 Liikunta Liikuntakasvatuksen tahtävä koulussa on tukea lapsen luontaista liikkumista, antaa tietoja ja taitoja jatkuvan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen sekä myönteisten elämysten kokemiseen Liikunnalla pyritään vaikuttamaan oppilaan yhteistyötaitojen kehittymiseen ja sovittujen sääntöjen noudattamiseen. Liikunnanopetuksen tavoitteena on myös lapsen Fyysisen kunnon kohottaminen ja motorisen kunnon harjaannuttaminen. Aktiivinen, iloinen ja yrittävä lapsi on tulos onnistuneesta liikuntakasvatuksesta. Liikuntatunneilla oppilasta ohjataan pukeutumaan asianmukaisesti ja huolehtimaan peseytymisestä. Työtapoina opetuksessa käytetään yksilöllisiä harjoituksia sekä pari- ja pienryhmäharjoituksia korostaen leikinomaisuutta. Lapualla liikuntakasvatuksessa huomioidaan paikkakunnan runsas liikuntatarjonta ja ohjataan oppilasta löytämään itselleen sopiva liikuntaharrastus. Liikuntatunneilla oppilaat tutustuvat Simpsiön rinteisiin, Hiihto- ja suunnistusmaastoihin. Opetuksen keskeiset sisällöt Syksy Talvi Kevät -Tutustumisleikit, pihaleikit/ -Perusvoimistelu -Palloilu turvallisuus -välinevoimistelu -pallonkäsittelyharjoituksia -Yleisurheilu -telinevoimistelu -viitepelejä -juokseminen -Ulkoliikunta -Sisäliikunta -hyppääminen -hiihto -musiikkiliikunta/luova liikunta -heittäminen -luistelu -Ulkoliikunta -Suunnistus -lumileikit -pallopelit -leikinomaiset harjoitteet -Uinti -naru- ja ruutuhyppelyt -kartanlukua luokassa ja -retket pihapiirissä -Retkeily -Uinti -vesileikit, veteen totuttelu -kellunnat, liu ut -eri tekniikoiden alkeet -sukeltaminen Liite: Liikunnan opetuksen oppaita: - Martti Helenius: Peruskoulun liikuntasarja - SVUL: Nuorisourheilun Sampo - Tiitinen-Varstala. Palloilu - Jumppasirkus - Opettajan yleisurheilumuistio - Fränti-Vilenius-Perkiö: Leikkimaa - Tuire Autio: Liiku ja leiki 18

20 18 Kielenopetus Kielen opetusta voidaan antaa 1-2 luokilla. Englanninkieltä opetellaan leikkien ja laulujen avulla. Tavoitteena on tutustuttaa oppilas vieraan kielen ympäristöön alustavasti, jotta kielen opiskelu voi alkaa tavoitteellisena 3. luokalla. Oppilas saa myönteisen asenteen kieltä ja muita kulttuureita kohtaan uskaltaa puhua kieltä innostuu kielestä saavuttaa monipuoliset valmiudet kielen jatko-opiskelulle Sisältö -värit -numerot tervehdykset -eläinten nimiä -lelujen nimiä -oma esittely, mistä pitää, mitä omistaa -perheenjäsenet -muutamia adjektiiveja Menetelmiä -leikit, laulut, väritystehtävät, yhdistämistehtävät -keskustelu 4 luku Opiskelun yleinen tuki 19 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Yhteistyö kotien kanssa on lapsen ja kodin kannalta ensiarvoisen tärkeä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Kodin ja koulun yhteistyö merkitsee lähinnä yhteydenpitoa puhelimitse, reissuvihkon välityksellä, osallistumista kehityskeskuteluihin ja vanhempainiltoihin.yhteistä kasvatusnäkemystä kodin ja koulun välillä luodaan yhteisissä tapaamisissa. Kouluissa toimivat vanhempaintoimikunnat, jotka osallistuvat työskentelyn kehittämiseen, koulutyön suunnitteluun ja päätöksentekoon koulua koskevissa asioissa. 20 oppimissuunnitelma 21 Oppilaanohjaus 22 Tukiopetus 23 Oppilashuolto 24 Oppilaskerhot 19

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 1. LUOKALLE - kykenee keskittymään matematiikan opiskeluun - kykenee kertomaan suullisesti matemaattisesta ajattelustaan

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty )

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty ) MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty 16.12.2015) Merkitys, arvot ja asenteet T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten?

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten? Esioppilaan oma sivu NIMESI: Mitä leikkejä leikit mieluiten? PIIRRÄ OMA KUVASI Mikä saa sinut iloiseksi? Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä haluaisit oppia eskarissa? Keskustelun teemat Vanhempien

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti IIN KUNTA Haminan koulu VÄLITODISTUS XX.XX.XXXX Kiltti, poika-tyttö Syntymäaika XX.XX.XXXX Lukuvuosi XXXX-XXXX 1. vuosiluokka KÄYTTÄYTYMINEN JA TYÖSKENTELYTAIDOT Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Noudatat

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana.

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Merkitys, arvot ja asenteet T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta L1, L3, L5

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

1. jakso / Kartta ja matkustaminen

1. jakso / Kartta ja matkustaminen 1. jakso / Kartta ja matkustaminen Kesto 4 viikkoa Teemana: kartta ja matkustaminen Ympäristöopin sisällöt ja tavoitteet: o kartan perusperiaatteen ymmärtäminen o luokkakarttaan tutustuminen sekä oman

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA Liikunnassa ja musiikissa seurataan vuosikelloja, jotka erillisinä liitteinä. Matemaattisiin ja kielellisiin taitoihin tutustutaan ryhmissä omaan tahtiin, sisällöt

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi KONTIOMÄEN KOULUN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2016-2017 Kontiomäen koulu, 0-1 luokka Kontiomäen koulun toiminta-ajatus on luoda oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus edetä oppimistavoitteisiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2003-2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Kasvatuksen ja opetuksen arvoperusta 3. Oppiminen esiopetuksessa 4. Esiopetuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 1.-2. luokalla Jyväskylän yliopisto Kielellisen kehityksen yhteys lukutaitoon Esikielelliset Sanavarasto Lauseet ja taivutukset Kielellinen tietoisuus

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot