OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN AIHEKOKONAISUUDET Aihekokonaisuuksien näkyminen opetussuunnitelmassa OPPIAINEIDEN JA AINERYHMIEN/KURSSIEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT, TYÖTAVAT JA ARVIOINTI ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi toisena kielenä VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA, MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA USKONTO Evankelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto ELÄMÄNKATSOMUSTIETO HISTORIA KUVATAIDE MUSIIKKI KÄSITYÖ LIIKUNTA TOIMINTA-ALUEITTAIN JÄRJESTETTÄVÄN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPPISISÄLLÖT

3 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 1.1. Opetuksen eheyttäminen Eheytetyssä opetuksessa työn suunnittelun lähtökohtana ovat eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä aihekokonaisuudet. Suunnittelussa otetaan myös huomioon koulun opetukselliset painoalueet. Opettaja käyttää suunnittelussa monipuolisesti eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteita ja sisältöjä siten, että niistä muodostuu yhdessä valittujen menetelmien kanssa ehyt kokonaisuus. Opetus voidaan toteuttaa teemoittain tai aihekokonaisuuksittain siten, että opetuksessa käsitellään samanaikaisesti eri oppiaineiden sisältöjä. Alkuopetuksessa työn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden ikäkaudelle ominaiset toimintatavat sekä mahdollisuus edetä tutusta tuntemattomaan ja arkikokemuksista käsitteelliseen ajatteluun. Strömbergin koulussa eheyttäminen liittyy niin opetussuunnitelmaan kuin itse oppimistapahtumaan sekä koko koulun toimintakulttuuriin. Eheyttämisen tavoitteena on lisätä opetuksen ja kasvatuksen johdonmukaisuutta ja edistää kokonaisnäkemyksen syntymistä oppilaan ikäkausi ja edellytykset huomioon ottaen. Opetus rakennetaan oppilaiden aikaisempien tietojen ja kokemusten pohjalle. Eheyttämisen pyrkimyksenä on tarkastella ilmiöitä eri tieteenalojen näkökulmasta, käsittää asioiden yhteyksiä ja suhteita. Opettajakunnalta tämä vaatii opetussuunnitelmatietoisuutta, ei oppikirjalähtöisyyttä. Kotiluokassa opettaja työskentelee oman ryhmänsä kanssa. Työpajoissa jokaisen opettajan erityisosaaminen tulee kaikkien koulun oppilaiden käyttöön. Vastuualueiden hoitamisen myötä myös muut koulun aikuiset toimivat oppilaiden ohjaajina ja ovat täten mukana Strömbergin koulun kasvatuskulttuurin luomisessa. Kasvatuskulttuuri kuvaa sitä ilmapiiriä ja niitä arvoja ja arvostuksia, jotka ohjaavat koulussa tehtävää työtä. Arvoja on vaikea opettaa tai oppia teorioina tai käsitteinä. Ne sisäistetään erilaisten yhteisössä elävien toimintatapojen ja muotojen kautta. Omaksuminen tapahtuu sekä tietoisesti että suurelta osin tiedostamatta. Sitä tapaa, miten pedagoginen toiminta koulussa järjestetään, kutsutaan tässä kasvatuskulttuuriksi. Mielekäs oppimiskokemus on sellainen, jossa tiedollisten tekijöiden lisäksi myös tunnetekijät ovat prosessissa mukana. Opetuksessa pyritään oma-aloitteisuuden kasvamiseen, keksimisen, tajuamisen ja ymmärtämisen tunteen saavuttamiseen. Tällöin on mahdollisuus saavuttaa muutosta käyttäytymisen lisäksi asenteissa ja ihmisen persoonan kasvussa. Oppimisesta tulee merkityksellistä. Jotta mielekäs oppiminen olisi mahdollista tulee lapsen perustarpeet olla tyydytetty. Tässä tullaan kodin ja koulun välisen tiiviin yhteistyön tärkeyteen. Oppilashuolto tukee vanhempia ja opettajia kasvatustyössä ja mahdollisten tukitoimien järjestämisessä. Maslowin tarvehierarkian mukaan perustarpeitten lisäksi tulee huolehtia sosiaalisuuden, turvallisuuden ja arvostuksen tarpeista. Freinetpedagogiikan perusta, kunnioittava suhde ihmisten välillä on lähtökohta ja tavoite, koko koulun yhteisöllisyyden perusta. 3

4 Koko koululla on yhteinen vuosittainen teema, joka eheyttää opiskeltavaa ainesta. Sosiokonstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan oppiminen on jatkuvaa jo opitun uudelleen järjestymistä. Strömbergin koulussa eheyttävä teema toistuu kahdesti ala-asteen aikana ja mahdollistaa opiskeltavan aineksen syventymisen ylemmillä luokilla. Aihekokonaisuudet ovat Vesi, Maa sekä Ilma & tuli. Nämä filosofiset olomuodot antavat eheyttävän näkökulman opetuksen suunnitteluun. Jokaisen aihepiirin lähtökohtana on oppilaiden lähiympäristö: Strömbergin koski, Strömbergin puisto ja Strömbergin teollisuusalue. Näin opetus pystytään eheyttämään näkökulmasta, joka on oppilaalle tuttu. Kotiluokka- ja työpajatyöskentelyssä oppiaineita eheytetään mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Opettaja suunnittelee työskentelyn opetussuunnitelman tavoitteitten pohjalta ja oppilaat osallistuvat kykyjensä mukaan oman työn suunnitteluun päivän tai viikon pituisilla työsuunnitelmilla. Koko koulun ja kumppanuushankkeitten eheyttävä yhteissuunnittelu tapahtuu pääsääntöisesti jaksojen vaihtuessa Aihekokonaisuudet Valtakunnallisesti määritellyt aihekokonaisuudet ovat koulun kasvatus ja opetustyön keskeisiä painoalueita ja opetustyötä eheyttäviä teemoja. Helsingissä aihekokonaisuudet toteutuvat koulujen toimintakulttuurissa ja rakenteissa, oppiaineiden opetuksessa sekä mahdollisina eri oppiaineita yhdistävinä kokonaisuuksina. Aihekokonaisuuksien toteuttamista vuosiluokkien 1 9 aikana suunnitellaan yhteistyössä alueen peruskoulujen kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa otetaan huomioon Helsingin sekä erityisesti koulun oman alueen tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet. Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa painotetaan tulevaisuusnäkökulmaa. Strömbergin koulussa eheyttäminen on opetuksen lähtökohtana niin koulun toimintakulttuurin kuin oppiaineitten opetuksenkin osalta. Täten opetuksen eheyttämisestä ja aihekokonaisuuksista on kirjoitettu Strömbergin koulun opetussuunnitelmassa kaikissa osioissa. Oppiaineitten osalta eheyttäminen aihekokonaisuuksineen toteutuu opintokokonaisuuksien muodossa ja ikäintegroiduissa opiskeluryhmissä sekä kotiluokka- ja työpajarakenteessa. Yhteistyökumppaneitten kanssa toteutettava yhteistyö näkyy myös eheyttämisen osalta osassa 1, luvussa 7.Yhteistyö opetuksen ja opiskelun tukena. Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa otetaan huomioon koulun lähiympäristön ja Helsingin tarjoamat mahdollisuudet. Strömbergin koulun eheyttävät teemat lähtevät liikkeelle omaan kaupunginosaan tutustumisesta ja kotikaupungin tuntemisen tärkeydestä. Seuraavassa on esitetty aihekokonaisuudet Helsingin kaupungin yhteisten linjausten osalta sekä jokaisen aihekokonaisuuden osalta tavoitetaso. Lopussa on taulukko, jossa on tuotu esille aihekokonaisuuksien esiintyminen opetussuunnitelman yleisosassa ja eri oppiaineiden opintokokonaisuuksissa. 4

5 Ihmisenä kasvaminen - aihekokonaisuus näkyy Helsingin peruskoulujen arvoissa jokaisen oikeutena hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen. Keskeistä on tukea lapsen ja nuoren kasvua vastuullisuuteen omasta elämästä ja yhteisestä tulevaisuudesta. Helsingin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen Oppimiskäsitys osuus sisältää vuorovaikutuksellisuuden ja oppijana kehittymisen. Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri sekä työtapa - teksteissä korostuu yhteisölliset tavoitteet. Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun tähtäävät tavoitteet löytyvät oppilaiden osallisuutta, kouluruokailua ja itsearviointia koskevista linjausteksteistä. Oppilashuollon osuuden keskeisenä ajatuksena on ihmisen kasvun tukeminen. Aihekokonaisuuden tavoitteiden toteutuminen perusopetuksen eri vaiheissa 1-2 luokat Pienen koululaisen kasvun paikat ponnistelu ja keskittyminen, onnistuminen ja epäonnistuminen, ilo ja luovuus, yksin ja yhdessä tekeminen, ystävyydestä ja maailman kauneudesta iloitseminen 3-4 luokat Taitavan koululaisen oppimisen haasteet reilun pelin säännöt, erilaisuuden hyväksyminen, yhteistyöhön ja toisten auttamiseen kasvaminen, elämän moninaisuuden tutkiminen ja arvostaminen, tekemällä oppiminen, miten minä opin 5-6 luokat Kasvun murrokseen valmistautuminen vastuun kantaminen itsestä ja yhteisöstä, toiminta oman tulevaisuuden hyväksi ja ympäristön parantamiseksi, tavoitteelliseen työhön oppiminen, ympäristöstä ja kulttuurista nauttiminen, keskustelun, kysymisen ja hyvän kuuntelemisen taidot, hiljentymisen kyky, psyykkinen eheys 7-9 luokat Vastuulliseksi ja luovaksi kansalaiseksi kasvaminen valmius harkita ja tehdä valintoja (mm. terveyteen, talouteen ja kuluttamiseen, mediaan, ympäristökäyttäytymiseen liittyvät valinnat), kulttuurinen aktiivisuus, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset, eettinen vastuu omasta ja yhteisestä paremmasta tulevaisuudesta, esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta arvostaminen, oma identiteetti ja itsetunto Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys - aihekokonaisuus näkyy Helsingin peruskoulujen arvoissa sekä opetussuunnitelman yleisen osan kohdassa Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri. Oppilaan oman kulttuuri-identiteetin vahvistaminen, suomalaisen kulttuurin arvostaminen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäminen ovat osa Helsingin peruskoulujen arvopohjaa. Vuorovaikutuksen edistäminen nähdään myös keskeisenä osana koulun 5

6 toimintakulttuuria. Helsinki tarjoaa kaksikielisen, monikulttuurisen ja kansainvälisen oppimisympäristön, jossa oppilas saa valmiuksia kulttuurien välisten vuorovaikutustaitojen ja yhteistyön kehittämiseen sekä mahdollisuuksia kansainvälisten kontaktien luomiseen. Helsingissä on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen ja elämykselliseen kulttuuriyhteistyöhön. Aihekokonaisuuden tavoitteiden toteutuminen perusopetuksen eri vaiheissa 1-2 luokat Kuka olen ja mihin kuulun perhe, ystävät, suku, koulu ja muu lähiympäristö oman identiteetin muodostumisen lähtökohdat erilaisuus ja samanlaisuus lähiympäristössä ryhmässä toimiminen, toisten huomioonottaminen ja empatian kehittäminen lasten arki ja juhla 3-4 luokat Samanlaiset ja erilaiset lapset omat juuret elämän kunnioittaminen kotiseutu, Suomi ja lähialueet erilaisuus ja samanlaisuus Suomessa ja lähialueilla lapset Pohjois-Euroopassa ja lasten oikeudet suomalainen ja pohjoismaalainen kulttuuri juhlatapakulttuuri 5-6 luokat Minä osana sukupolvien ketjua ja ihmiskuntaa elinolot ennen ja nyt ihmisten samankaltaisuus, perustarpeet suomalaiset vähemmistöt Suomi osana Eurooppaa; kielet ja kulttuurit kulttuurin eri muodot 7-9 luokat Monikulttuurinen maailma Suomi maailmassa universaalit, ihmisiä yhdistävät asiat ihmisoikeudet ihminen osana globaalia maailmaa kansainvälisen vuorovaikutuksen taidot, kielitaidon merkitys aktiivinen kulttuurista nauttiminen ja oma luova kulttuuritoiminta 6

7 Viestintä ja mediataito aihekokonaisuus on keskeinen pyrittäessä turvaamaan oppilaiden tasavertaiset osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet nykyyhteiskunnassa. Helsingin kouluissa korostetaan ilmaisun iloa, viestintä- ja mediankäyttötaitoja sekä tiedonhallintataitoja. Viestintä ja mediankäyttötaidoissa harjoitellaan monipuolista ilmaisua ja kriittistä median käyttöä. Tiedonhallinnassa keskeisiä asioita ovat tiedonhankintataidot, lähdekritiikki, tekijänoikeusasiat, verkkoetiikka sekä tietoturva. Aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri sekä Työtavat osuuksiin. Aihekokonaisuus toteutuu osin myös koulun tietostrategian kautta. Aihekokonaisuuden tavoitteiden toteutuminen perusopetuksen eri vaiheissa 1-2 luokat Ilmaisemisen ilo ja rohkeus ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen tekemällä itse erilaisten ilmaisutapojen ja kielien tunnistaminen ja hyväksyminen lukemisen, kirjoittamisen, ilmaisun ja viestinnän sekä tiedonhankinnan perustaitojen oppiminen 3-4 luokat Ilmaisun ja viestinnän apuvälineet haltuun media ilmaisun välineenä viestien erittelyä ja tulkintaa, kuvanlukutaitoa välinehallintaa vuorovaikutukseen oppiminen perustaitojen harjaannuttaminen 5-6 luokat Taitava mediankäyttäjä viestimien ja median käyttötaidot verkossa toimimisen pelisäännöt oman ilmaisun monipuolistaminen perustaitojen syventäminen 7-9 luokat Aktiivinen ja luova ilmaisija medialukutaitoinen ja mediakriittinen kansalainen; median analyysitaito, lähdekritiikki, tietoturva mediat, sananvapaus, demokratia oma ilmaisu ja erilaiset kulttuuriset ilmaisukeinot perustaitojen ja välinehallinnan varmistaminen ennen toista astetta 7

8 Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy Helsingin peruskoulujen opetussuunnitelmien yhteisten linjausten kohtaan Oppilaiden osallisuus. Tavoitteet näkyvät myös Helsingin peruskoulujen arvopohjassa, oppimiskäsityksessä, oppimisympäristössä ja toimintakulttuurissa, työtavoissa sekä oppilaan ohjauksen ja opinto-ohjauksen osuuksissa. Oppilailla on mahdollisuus harjoitella erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja yhteiskunnassa mm. oppilaskuntahallituksen kautta. Tarvittavia taitoja ovat kriittisen mielipiteen muodostaminen, neuvotteluun perustuva päätöksenteko sekä koulu ja lähiyhteisössä toimiminen. Esimerkki aihekokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta perusopetuksen eri vaiheissa luokat: Osallistun ja yritän omassa luokassa oman toiminnan säätely yrittämisen ja erehtymisen kokemusten kautta vastuunoton harjoitteleminen opettelee toimimaan osana oppilaskuntaa tutustuminen eri ammatteihin, vanhempien ammatit ja koulussa työskentelevät ammattiryhmät työtehtävät omassa luokassa luokat: Osallistuminen ja toimiminen koulussa muutoksen ja epävarmuuden sietäminen yhteisten asioiden hoitaminen ja vaikuttaminen osallistumisen kautta osallistuminen oman koulun päätöksentekoihin tuntee ja tietää oppilaskunnan toimintaa ja sen tehtäviä lähiympäristön ammatteihin tutustuminen (mm. sairaala, vanhainkodit, yritykset jne.) työtehtävät koulussa 5.-6.luokat: Lähiympäristössä osallistuminen ja vaikuttaminen, vastuullisuus pitkäjänteinen ja innovatiivinen toiminta realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksista oman toiminnan ja sen vaikutusten arviointi oman mielipiteen muodostaminen yhteistyö eri koulujen kanssa omalla alueella päätöksenteko oppilaskunnan kautta vastuu yhteisistä asioista kouluyhteisön merkitys työelämään tutustumista vierailujen, haastattelujen, kyselyjen ja varjostuksen kautta järjestötoiminnan tunteminen työtehtävät koulussa ja lähiympäristössä (esim. kummitoiminta) 8

9 7.-9.-luokat: Aktiivinen toimija ympäröivässä yhteiskunnassa tarkoituksenmukainen osallistuminen ja yhteisten asioiden vastuullinen hoitaminen omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä oman koulun päätöksentekojärjestelmä ja koulun johtokunnan tehtävien tunteminen päätöksenteko Helsingissä julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitys yhteiskunnassa yhteistyö eri koulujen kanssa vapaaehtoistyö työelämään tutustuminen Tet harjoittelussa; suunnittelu, toteutus ja arviointi Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy Helsingin peruskoulujen arvopohjaan. Aihekokonaisuus näkyy myös oppimisympäristön ja toimintakulttuurin, työtapojen, oppilaiden osallisuuden, ohjauksen ja oppilashuollon osuuksissa. Helsingin kouluissa tuetaan oppilaiden kasvua vastuullisiksi kansalaisiksi ja edistetään oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön, ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän tulevaisuuden puolesta. Yhteisissä linjauksissa on nostettu esille myös oppilaan hyvinvoinnin merkitys kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Aihekokonaisuuden tavoitteita toteutetaan lisäksi koulun ympäristöohjelman kautta. Esimerkki aihekokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta perusopetuksen eri vaiheissa 1-2 luokat Iloa ympäristöstä ja ympäristölle oman ympäristön tunteminen ja siitä huolehtiminen oma hyvinvointi kyky hahmottaa omaa ympäristöä ja iloita sen yksityiskohdista ajantajun (menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus) vahvistaminen kierrätyksen ja muiden kestävän kehityksen perusasioiden oppiminen 3-4 luokat Ympäristön tutkiminen ja vaaliminen luonnon ja ympäristön aktiivinen tutkiminen omasta kouluympäristöstä huolehtiminen hyvinvointi luokkayhteisön jäsenenä eläytyminen menneisyyteen ja erilaisiin tulevaisuuksiin muutoksen ymmärtäminen (nyt olemassa olevat asiat ovat syntyneet jonakin aikana vastaamaan sen ajan tarpeisiin, muuttuneet aikojen kuluessa ja muuttuvat nytkin tämän ajan ihmisten valintojen seurauksena) pienet tulevaisuusteot 9

10 5-6 luokat Elämä kaupunkiympäristössä kaupunkiympäristön haltuunotto ja toiminnan pelisäännöt (esim. Sallittu kaupunki opetuspaketti) omien tekojen vaikutus ja vastuu ympäristöstä (Vihreä lippu, ympäristöagentit jne) oma rooli yhteisen hyvinvoinnin edistäjänä kokemukset kansainvälisestä yhteistyöstä ja tulevaisuusteot 7-9 luokat Kriittinen kuluttaja tulevaisuuden rakentaja kriittinen kuluttaminen, vastuullisten valintojen tekeminen maailman hahmottaminen kokonaisuutena (se, mitä teemme täällä vaikuttaa muihin ja mitä tapahtuu muualla, vaikuttaa meihin) tulevaisuustietoisuuden vahvistuminen, hyvän tulevaisuuden rakentaminen vastuu toisista ja yhteisestä hyvinvoinnista toiminta oman alueen ja kaupungin kehittämiseksi, vapaaehtoistoiminta, ympäristöagenttitoiminta jne. kansainvälinen yhteistyö Turvallisuus ja liikenne- aihekokonaisuuden turvallisuusnäkökulma näkyy Helsingin peruskoulujen arvopohjassa. Turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien koulussa toimivien yhteinen tehtävä. Oppimisympäristön ja toimintakulttuurin tulee olla sekä psyykkisesti että fyysisesti turvallinen ja terveyttä edistävä. Turvallisuusnäkökulma sisältyy myös oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä koulun toiminnan arvioinnin osuuksiin. Jokaisella peruskoululla on järjestyssäännöt, joiden tehtävänä on edistää koulun turvallisuutta. Koulutuksen nivelvaiheiden yhteistyöllä edistetään oppilaiden psyykkistä ja fyysistä turvallisuutta. Aamu ja iltapäivätoiminnan ja kouluruokailun toteuttamisessa sekä koulumatkoihin liittyvissä asioissa otetaan huomioon terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestä. Esimerkki aihekokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta perusopetuksen eri vaiheissa 1-2 luokat Lapsen turvallinen ja terve ympäristö lapsen kokemukset vaaroista ja turvallisuudesta vaaranpaikkakartoitukset (esim. Turvaa lapsen koulutie verkkomateriaali) turvallinen luokkayhteisö oman terveyden perusasiat 3-4 luokat Terveellinen ja turvallinen liikkuminen arkiliikkuminen terveyden lähteenä turvallisesti liikenteessä jalan ja eri välinein 10

11 turvallinen kouluyhteisö 5-6 luokat Terveys ja turvallisuus ja vastuuseen kasvaminen päihteet, seksuaalikasvatuksen perusasiat, vastuu omasta terveydestä ja keinot edistää terveyttä yhteisölliseen vastuuseen kasvaminen toimintataidot onnettomuustilanteissa vastuunotto omista teoista ja tekojen seurausten ymmärtäminen (laillisuuskasvatus) 7-9 luokat Oman elämän valinnat terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta Yhteiskunnalliseen vastuuseen kasvaminen (yhteys mediakasvatukseen ja osallisuuden vahvistamiseen) Ihminen ja teknologia aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy oppimisympäristö ja toimintakulttuuri sekä työtavat osuuksiin. Fyysisen oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa pidetään huolta oppilaan mahdollisuudesta kasvaa tietoyhteiskunnan jäseneksi ja edistetään tieto ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. Aihekokonaisuuden tavoitteita toteutuu myös koulun tietostrategian kautta. Esimerkki aihekokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta perusopetuksen eri vaiheissa Koulun tietostrategissa on asetettu tavoitteet oppilaan tietoteknisten laitteiden käyttämiseen liittyvien taitojen kehittymiselle perusopetuksen aikana. Koulu voi kuvata näitä tavoitteita myös tämän aihekokonaisuuden yhteydessä. 1-2 luokat Teknologia omassa ympäristössä, millainen on teknologinen maailma kodin teknologian ja laitteiden turvallinen käyttö teknologiaa lapsen maailmassa, lelut, harrastusvälineet ja vapaa-aika Millainen olisi teknologiaton maailma luokat Kokeileva ja tutkiva teknologian käyttäjä, omat keksinnöt yksinkertaiset koneet ja laitteet, kuten vipu, pyörä, jousi oppilaan elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden alkuperä ja kierto sekä niiden ominaisuuksien tutkiminen ja turvallinen käyttö oppilaiden päivittäisten käyttöesineiden historia, toiminta ja tulevaisuuden suunnittelu mitäs jos -päivät (jos koneet lakkaisivat toimimasta, jos sähköä ei olisi, jos voisi keksiä mitä vaan jne.) 11

12 5-6 luokat Teknologian merkitys yhteiskunnassa, eri kulttuureissa, eri elämänalueilla ja eri aikoina koneet, teknologia / liikkuminen, matkustaminen ja liikenne, rakentaminen, viestintä ja tietotekniikka, terveyden- ja sairaanhoito, urheilu, avaruudentutkimus, aseet Omat valinnat, käyttötottumukset ja kestävä kehitys 7-9 luokat Teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset Teknologia ja ammatit (yritysyhteistyö, yhteistyö eri oppilaitosten kanssa) Teknologia ja tulevaisuus Aihekokonaisuuksien näkyminen opetussuunnitelmassa 12

13 Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen OPS 1. Koulutyön perusta 2. Opetuksen toteuttaminen arvot oppimiskäsitys kasvatus- ja oppimistavat. oppimisympäristö toimintakulttuuri työtavat, opp. osallisuus 3. Opetuksen rakenne ja opetusjärjestelyt 4. Ohjauksen järjestäminen 5. Opetuksen tuki 6. Hyvinvoinnin tukipalvelut freinetped työkasvatus oppimissuunnitelmat eheyttäminen osa-aikainen ja luokkamuotoinen. erityisopetus oppilashuolto iltapäivätoiminta kouluruokailu 7. Yhteistyö opetuksen ja opiskelun koti-koulu esikoulu-kouluyläaste tukena 8. Arviointi itsearviointi 9. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt kaikissa oppiaineissa asennekasvatuksen osalta Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia arvot arvot arvot arvot arvot arvot oppimisympäristö toimintakulttuuri monikulttuusuus freinetped. juhlat tapakulttuuri oppimisympäristö toimintakulttuuri työtavat oppimisympäristö toimintakulttuuri työtavat luokkakokoukset yhteissuunnittelu freinetped. freinetped. työkasvatus projektit (mm.wwf) oppimisympäristö toimintakulttuuri työtavat opp. osallisuus projektityöt freinetped. työkasvatus oppimisympäristö toimintakulttuuri työtavat oppimisympäristö toimintakulttuuri työtavat freinetped. freinetped. eheyttäminen eheyttäminen eheyttäminen eheyttäminen eheyttäminen eheyttäminen iltapäivätoiminta iltapäivätoiminta oppilashuolto iltapäivätoiminta koti-koulu esikoulu-kouluyläaste koti-koulu esikoulu-kouluyläaste koti-koulu esikoulu-kouluyläaste koti-koulu esikoulu-kouluyläaste oppilashuolto iltapäivätoiminta kouluruokailu koulumatkat koti-koulu esikoulu-kouluyläaste koti-koulu esikoulu-kouluyläaste HKI-näkökulma sosiaaliset taidot työkasvatus luokkakokoukset oppilaskunta työkasvatus luokkakokoukset oppilaskunta koulun itsearviointi liikennekasvatus turvallisuus oppimisympäristös sä pääosin ya:lla 13

14 Ai ja kirj kansanperinne eri kultt. tutustuminen En opiskelutaidot sosiaaliset taidot toisten huomioon ottaminen kohdekultt. tutustuminen Suom.kultt. ja kohdemaan kultt. yhtäläisyydet ja erot oman kulttuurin arvostus lehtipajatoiminta Hgi:n Nuorten ääni (oman mielipiteen ilmaisu) monipuolinen viestintä (suullinen., kirjallinen) Ma ympärillä olevan matemaattisen tiedon hankintaa ja tulkintaa käsitellään sisältöjen aihepiireissä käsitellään sisältöjen aihepiireissä Ypi, bg, mt, ke, fys Vesi-vuoden opintokokonaisuus: ihminen (päihdekasvatus, seksuaalikasvatus) Ue eettinen pohdinta hyvä työ Et eettinen pohdinta hyvä työ Hi perheen ja kotiseudun historia sos.kasvu Ku itsetuntemus ja - ilmaisu oman ja toisen työn arvostaminen lähialue, kotiseutu Suomi, Eurooppa muut maanosat eettinen pohdinta lähetystyö suvaitsevaisuuskas vatus eettinen pohdinta lasten oikeudet kv-asiat kulttuuriperintö omat juuret kielestä riippumaton visuaalinen ilmaisu muita kunnioittava kulttuuriidentiteetti pajatyöskentely kestävä kehitys veden merkiys tuotteen elinkaari kestävä kehitys kierrätys viestinnän merkitys ihmissuhteissa viestinnän merkitys ihmissuhteissa lähdekritiikki muutosten syiden esittäminen yhä enenevän visuaalistumisen ymmärtäminen eettinen pohdinta hyvä työ -projekti eettinen pohdinta keh.yhteistyö hyvä työ -projekti turvallisuuden huomioiva työskentelytapa eettinen pohdinta eettinen pohdinta turvallisuuden näkökulma eettinen pohdinta unicef, amnesty ym. järjestöt eettinen pohdinta turvallisuuden näkökulma historian jatkuvuus ajantajun kehitt. kehittymisen näkökulma taiteilijan, suunnittelijan tai käsityöläisen ammatteihin tutustuminen omaan ympäristöön, kaupungin arkkitehtuuriin ja luontoon tutustuminen 14 tietotekniikan ja opetusohjelmien käyttö teknologia omassa elämässä ja lähiympäristössä tietotekniikka ja opetusohjelmat pajatyöskentely ya:lla

15 Mu minäkuvan vahvistaminen tunteiden ja mielialojen käsittely musiikin avulla sosiaalisuus Kä oman ja toisen työn arvostaminen Li sos.taitojen 9.3. Toimintaalueittain järj.op. kehittyminen tunteiden hallinta ja käsittely fyys. hyvinvoinnista ja hygieniasta huolehtiminen vuorovaikutus *sosiaalinen vv *ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen suomalainen musiikkikulttuuri Vieraiden kulttuurien musiikki yleissivistys sanaton ilmaisu tekijänoikeus-asiat kriittisyys (esim. musiikin kaupallisuus) musiikki vaikuttajana soitinten oikea käyttö ja huolto kansanperinne laadukkaat materiaalit kansallispelit ja - lajit eri kultt. ja uskontojen huom. liikuntatunneilla päivittäiset toiminnot *yhteisöön osall. vurovaikutus *kommunikaation keinot päivittäiset toiminnot *liikkuminen tiedoll. valmiudet liikuntavälineiden oikea käyttö ja huolto, vastuullinen luonnon huom. toiminta LIpaikoilla päivittäiset toiminnot tiedoll.valmiudet 15 koneiden oikea käyttö varusteitten ja suorituspaikkojen turvallisuus sääntöjen ja ohj. noudatus on turvallisuudesta huolehtimista päivittäiset toiminnot *liikkuminen *asuminen ja vapaa-aika laitteet tiedolliset valmiudet

16 2. OPPIAINEIDEN JA AINERYHMIEN/KURSSIEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT, TYÖTAVAT JA ARVIOINTI 2.1. Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkielen oppiminen on prosessi, jossa jokainen etenee omaa vauhtiaan. Strömbergin koulussa oppilaiden lähtötaso otetaan oppimisen lähtökohdaksi kaikilla luokka-asteilla. Äidinkielen oppiminen on pohjana kaikelle oppimiselle. TAVOITTEET Äidinkielen opetuksen päätavoitteena 1-6. luokilla ovat: 1. halu, rohkeus ja taito ilmaista itseään puhuen ja kirjoittaen 2. ymmärtävä lukutaito, joka on pohjana kaikelle opiskelulle ja tiedonhankinnalle 3. keskittyvän kuuntelun taito 4. vuorovaikutustaidot eri viestintävälineitä käyttäen 5. ajattelun kehittyminen myös kirjallisuuden, teatterin ja medioiden välityksellä 6. oman ja ympäristön kielen havainnointi- ja tarkastelukyky, kielellisen ja kulttuurisen identiteetin syntyminen Kirjoittaminen Tavoitteena on, että 1. oppilaalle syntyy halu kirjoittaa 2. oppilas oppii kirjoittamaan selkeästi ja ymmärrettävästi 3. oppilas kirjoittaa paljon ja monipuolisesti 4. oppilas huomaa edistyvänsä kirjoittamisessa, kokee opiskelusta olevan hyötyä ja iloitsee uuden asian oppimisesta Strömbergin koulussa kirjoitetaan paljon. Kirjoittamisesta pyritään tekemään mielenkiintoista ja merkityksellistä. Aiheet nousevat ympäröivästä elämästä, tutkituista aiheista ja mielikuvituksesta. Vapaissa teksteissä päähuomio on sisällön tuottamisessa ja luomisen ilossa. Kotiluokissa opiskellaan kielenhuoltoon liittyviä asioita. Korjaamisen tasossa otetaan huomioon oppilaan ikätaso ja kielenkäyttötaito. Kirjoittamisessa kiinnitetään huomiota tekstin selkeyteen ja ymmärrettävyyteen sekä puhe- ja kirjakielen eroihin. Sanavaraston rikastuttamista, rakenteen selkiyttämistä ja oikeinkirjoitusasioita harjoitellaan kirjoittamisen yhteydessä. Käsiala ja tekstaus harjoitetaan ymmärrettäväksi. Omia tekstejä julkaistaan vuoden aikana eri tavoin. Luokka voi pitää myös omaa päiväkirjaa lukuvuoden tapahtumista. Jokainen oppilas pääsee säännöllisesti työskentelemään lehtipajaan. Pajassa kirjoitetaan erilaisia tekstejä esim. omia tarinoita, tietotekstejä ja kirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Vuoden aikana oppilaiden kirjoituksista ja töistä kootaan koulun yhteinen julkaisu. Lehtipajassa on tavoitteena opiskella myös tietoteknisiä taitoja. Lehtipajatyöskentelyssä on keskeistä tiedonhankinta ja hallintataitojen opettelu. Työskentelyssä lähdetään lehtipajassa työskentelevän luokan opiskelutilanteesta eli 16

17 työskentely tukee äidinkielen, historian, ympäristö- ja luonnontiedon, kuvaamataidon ja matematiikan opiskelua. (ks. Tietoteknisen opetuksen tavoitteet) Lukeminen ja kirjallisuus Tavoitteena on, että 1. oppilaalle syntyy halu lukea 2. oppilas oppii lukemaan ja hänen lukutaitonsa kehittyy mekaanisesta kohti ymmärtävää lukemista 3. oppilaan tiedonhankintataidot ja oppimaan oppimisen strategiat kehittyvät Strömbergin ala-asteella luetaan paljon ja monipuolista kirjallisuutta. Kirjallisuuden lajeihin tutustutaan ja kirjallisuudesta opetellaan keskustelemaan ja kirjoittamaan kirjallisuuden peruskäsitteitä käyttäen. Erilaisten tekstien lisäksi luetaan myös ikäkaudelle sopivia kokonaisteoksia ottaen huomioon lukijan lukutaito. Oppilaille luetaan myös ääneen. Mekaanisen lukutaidon kehittymisen myötä opetellaan ymmärtävää lukemista. Opetellaan erilaisia muistiinpanotekniikoita, tiedonhankintaa ja lukemisen strategioita. Tiedonhankinta- ja hallintataitoja harjoitellaan myös muissa oppiaineissa. Medialukutaito on kehittämisen kohteena sekä kotiluokassa että pajatyöskentelyssä. (ks. lehtipaja) Ikäkaudelle suunniteltuja opetettavaan aiheeseen tai esim. ajankohtaiseen asiaan liittyviä opetusohjelmia pyritään käyttämään opetuksen elävöittämiseksi mutta myös medialukutaidon kehittymisen takia. Sähköisten viestimien käytön lisäksi sanoma- ja aikakauslehtien lukemista ja käyttöä harjaannutetaan. Opetellaan mediakritiikin alkeita. Koulukirjasto on koko koulupäivän luokkien käytössä. Kirjastoa käytetään ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kirjastotyöskentely aloitetaan tutustumalla koulukirjastotilaan, aineistoon ja aineiston ryhmittelyyn. Oppilaita opetetaan käsittelemään lainaamiaan kirjoja hyvin. Kolmannelta luokalta lähtien harjoitellaan aineiston luokittelua. Luokittelua hyödynnetään tiedonhaussa ja muun luettavan valinnassa. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen vaikeustasoltaan sopivaa ja kiinnostavaa luettavaa. Heitä kannustetaan tutustumaan kirjallisuuden maailmaan. Ikätasolle sopivat tietokirjat toimivat lähteinä erilaisissa opiskelutilanteissa. Oppilaille opetetaan tiedonhankintataitoja ( esim. hakemiston käyttö, erilaiset muistiinpanotekniikat, ajatuskartat, lähdekriittisyys ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen). Oppilaita opetetaan aktiivisiksi kaupunginkirjaston käyttäjiksi. Oppilaat tutustuvat HelMet tietokannan käyttöön. (ks. tietostrategia) Luetun käsittelyssä pyritään elämyksellisyyteen, johon auttaa oppiaineitten eheyttäminen ja eri aistien huomioiminen. Luettuja tarinoita esitetään toisille esim. pantomiimin, nukke-, syli- ja varjoteatterin tai näytelmän keinoin. Kirjallisuuden opetuksessa käytetään myös videoita, elokuvaa, kuunnelmaa ja teatteritaidetta. Lukemastaan oppilas pitää lukupäiväkirjaa. Kansalliseepostamme Kalevalaa ja suomalaista kansanperinnettä käsitellään vuosittain mahdollisimman elämyksellisessä muodossa, jotta se puhuttelisi nykyajan lapsia. Tavoitteena on, että Strömbergin ala-asteelta lähtevä oppilas tuntee oman maansa kansalliseepoksen niin, että hän osaa luonnehtia Kalevalan päähenkilöitä ja kertoa joitakin Kalevalan tarinoita. Lisäksi hän muistaa Kalevalan syntyhistorian pääpiirteet ja suhtautuu Kalevalaan myönteisessä hengessä. 17

18 Kalevalaan tutustutaan painottaen joka toinen lukuvuosi draamaa (ilmaisupaja) ja joka toinen lukuvuosi muiden taideaineiden opetusta. Teemavuosittain painotutaan seuraaviin aiheisiin: 1.-3.lk 4.-6.lk Vesi Maa Tuli ja ilma Kalevalan syntytarina Joukahainen ja Väinämöinen Kalevalan syntyhistorian pääpiirteet Lemminkäinen Väinämöinen Väinämöinen Sampo Louhi Seppä Ilmarinen Kielentuntemus Kielentuntemuksen tavoitteena on, että oppilas tutkii suomen kielen toimintaa ja sen perusrakenteita. Oppilaita ohjataan havainnoinnin, tutkimisen ja oivaltamisen kautta huomaamaan, miten suomen kieltä käytetään eri tilanteissa. Opiskellaan ymmärtämään puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. Äidinkielen kielentuntemusta opiskellaan monipuolisesti sana- ja kielioppileikein sekä tarkastelemalla teemoihin liittyviä ja oppilaiden itsensä tuottamia tekstejä. Ilmaisutaito Strömbergin koulussa opetetaan koulun kaikille oppilaille ilmaisutaitoa ilmaisutaidon pajassa 1. luokalta lähtien kotiluokkatyöskentelyn lisäksi. Opetus yhdistetään luontevasti teemavuoteen. Ilmaisutaidon opiskelussa lähdetään oppilaan ikätasosta ja valmiuksista ja tuetaan oppilaan persoonallista kasvua. Pajatyöskentelyssä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja ongelmanratkaisukykyä. Oppilasta rohkaistaan luovaan ajatteluun ja mielikuvituksen käyttöön. Leikki ja improvisaatio ovat keskeisiä työvälineitä. Näiden avulla kehitetään valmiuksia toimia yllättävissä tilanteissa ja ryhmässä, kykyä ottaa toiset huomioon sekä samaistua toisen asemaan. Ilmaisutaidossa kohtaavat äly, tahto ja tunne sekä oman kehon fyysinen hallinta. Tärkeää on turvallisuuden tunne ja uskallus ilmaista itseään ryhmässä ja sen tuella. Oppilaan itsetuntemus ja ymmärrys vahvistuvat, jolloin myös erilaisuuden kohtaaminen helpottuu ja muuttuvien tilanteiden sietokyky kehittyy. Ilmaisullisia taitoja ja draamaa opetusmenetelmänä sovelletaan muissa oppiaineissa. Omakohtaisesti koettu ja elämyksellinen oppimisprosessi syventää oppimista. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan päivittäin myös muissa aineissa ja kotiluokissa. Keskeistä vuorovaikutustaitojen harjoittelussa on toisen kuunteleminen (esim. aamu- ja keskustelupiirit, omat esitykset), osallistuminen yhteisiin keskusteluihin ja pyrkimys selkeään itsensä ilmaisuun. Ilmaisukasvatuksen yhteiset tavoitteet vuosiluokille 1-6 ovat: a) oppilas ilmaisee itseään luontevasti ja vapaasti omaa persoonaa huomioiden b) opetuksella tuetaan myönteisen minäkuvan kasvua c) opitaan kokemuksien ja elämyksien kautta d) harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja ongelmaratkaisukykyä 18

19 e) harjoitellaan omien rajojen rikkomista ja epäonnistumisen pelon voittamista f) rohkaistaan luovaan ajatteluun ja mielikuvituksen käyttöön Tavoitteista painottuvat erityisesti vuosiluokilla 1-3 myönteisen minäkuvan tukeminen, sosiaalisten taitojen oppiminen ja elämysten ja kokemusten kautta oppiminen. Luokilla 4-6 tavoitteista painottuu erityisesti itsensä ilmaisu luontevasti ja vapaasti, omien mielipiteiden ilmaisun, omien rajojen rikkomisen ja epäonnistumisen pelon voittamisen harjoittelu. Myös sosiaalisia taitoja ja ongelmaratkaisukykyä vahvistetaan. Näiden lisäksi 6. luokan keskeisinä kuntakohtaisina tavoitteina on omien viestintätaitojen tilannetajun kehittäminen, osallistuminen myönteisen ilmapiirin luomiseen vuorovaikutuksessa, Erilaisten näkemysten ymmärtäminen, joiden taustalta löytyy erilaisia arvoja sekä rohkeus tuoda esille perusteltuja mielipiteitään muut huomioon ottaen. KESKEISET TAVOITTEET Oppilas oppii ala-asteen aikana luokkakohtaiset sisällöt. Erityisesti seuraavat tavoitteet ovat keskeiset: 1-2.lk Kirjoittaminen Erityisesti 1. luokan tavoitteena on lyhyiden lauseiden kirjoittaminen ja tavuttaminen sekä oikean kynäotteen harjoittaminen. 2. luokan tavoitteena on osata kirjoittaa lyhyitä tarinoita. Lausetajua vahvistetaan ison alkukirjaimen ja pisteen käytön osalta. 1. luokalla tutustutaan ja 2. luokalla vahvistetaan pien- ja suuraakkosten oppiminen, harjoitellaan tyyppikirjaimia sekä aakkosjärjestys. Aakkostamistaidon harjoittaminen on pohjana tiedonhankintataitojen oppimiselle. Lukeminen Luetaan, kuunnellaan ja opetellaan loruja, runoja, arvoituksia, satuja, tarinoita, sarjakuvia jne. Opetellaan käyttämään kirjallisuuden käsitteistä päähenkilöt ja juoni. Luetun ymmärtämistä kehitetään kysymysten, tehtävien ja keskustelujen avulla 1. luokalla tekstin yksityiskohtien tunnistamisen ja toistamisen kautta 2. luokalla päätelmien tekoon. 1.luokan tavoitteena on, että kaikki osaavat lukea ainakin lyhyitä lauseita. 2. luokan päättyessä tavoitteena on osata lukea kokonainen kirja. Alkuopetuksessa on tärkeää eriyttää luettavaa ainesta, sillä oppilaiden lähtötasovaihtelu on tutkimusten mukaan erittäin suuri erityisesti kouluun tultaessa. Kielentuntemus Äidinkielen kielentuntemusta opiskellaan alkaen sanojen ryhmittelyllä: 1.luokka: äänne, kirjain, tavu, sana, lause. 2. luokka: lausetajun ja oikeinkirjoituksen pohjustaminen ja opitun vahvistaminen (ks. kirjoittaminen) 19

20 3.luokka Kirjoittaminen Oppilas harjoittelee tyyppikirjoitusta Oppilas kirjoittaa runsaasti omia tekstejä harjoitellen kirjoittamisen perusasioita. Lukeminen, kirjallisuus ja tiedonhankinta Oppilas oppii lukemaan ja ymmärtämään sujuvasti ikäkautensa mukaisia tekstejä Oppilas lukee runsaasti erilaisia tekstejä ja keskustelee niistä toisten kanssa Oppilaan myönteinen asenne lukemiseen säilyy Kielentuntemus Oppilas tutkii kielen toimintaa ja oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen perusteita 4.luokka Kirjoittaminen oppilas käyttää tyyppikirjoitusta oppilas osaa kirjoittaa juonellisen tekstin käyttäen vuorokeskustelua oppilas kirjoittaa erilaisia tekstejä. Lukeminen, kirjallisuus ja tiedonhankinta oppilas lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja käsittelee sitä yhdessä toisten kanssa oppilaan myönteinen asenne lukemiseen säilyy oppilas opettelee tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä Kielentuntemus oppilas tutkii kielen toimintaa ja oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen perusteita 5.luokka Kirjoittaminen oppilas opettelee suunnittelemaan ja muokkaamaan kirjoittamaansa tekstiä oppilas kirjoittaa runsaasti erilaisia tekstejä oppilas osaa kirjoittaa sujuvasti tyyppikirjaimilla Lukeminen, kirjallisuus ja tiedonhankinta oppilas lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja käsittelee sitä yhdessä toisten kanssa oppilas opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä Kielentuntemus - oppilas hyödyntää oppimaansa kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan 6. luokan keskeiset tavoitteet Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat Oppilas kehittää viestintätaitojaan ja tilannetajuaan pyrkii omalta osaltaan luomaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ymmärtää, että on erilaisia näkemyksiä, joiden taustalta löytyy erilaisia arvoja uskaltaa tuoda esille perusteltuja mielipiteitään muut huomioon ottaen 20

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia.

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia. Tekstien tulkitseminen Tekstinymmärtämisen perus-strategioiden hallinta Toiminta vuorovaikutustilanteissa Vuorovaikutustaitojen kehittyminen Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Ilmaisukeinojen käyttö Puheviestintäti

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016 ARVIOINTI veso-iltapäivä 29.3.17 alakoulut OPS 2016 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

½-veson OPS-työpaja Liipola-Kaikuharjun koulun henkilökunta

½-veson OPS-työpaja Liipola-Kaikuharjun koulun henkilökunta LAAJA-ALAINEN ALAINEN OSAAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA ½-veson OPS-työpaja 01.10.2014 Liipola-Kaikuharjun koulun henkilökunta L1 Ajattelu ja ajattelemaan oppiminen Oppilaan omien oppimistaitojen tunnistaminen

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

KAARISILLAN YHTENÄISKOULU

KAARISILLAN YHTENÄISKOULU KAARISILLAN YHTENÄISKOULU Alakoulun Valinnaisaineopas LV. 2017-2018 ALAKOULUN VALINNAISAINEET Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016 alakoulun osalta. Uutena asiana opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 Kurdin kielen opetuksen suunnitelma 2005 KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi.

Lisätiedot

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Mitä on monialainen opiskelu? Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 THAIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

1. jakso / Kartta ja matkustaminen

1. jakso / Kartta ja matkustaminen 1. jakso / Kartta ja matkustaminen Kesto 4 viikkoa Teemana: kartta ja matkustaminen Ympäristöopin sisällöt ja tavoitteet: o kartan perusperiaatteen ymmärtäminen o luokkakarttaan tutustuminen sekä oman

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

GLOBAALIN VAIKUTTAMISEN HAASTEET

GLOBAALIN VAIKUTTAMISEN HAASTEET GLOBAALIN VAIKUTTAMISEN HAASTEET Maailmankansalainen ja media -seminaari 13.-14.5.2008 Kristina Kaihari-Salminen Osaamisen ja sivistyksen asialla KANSAINVÄLISTYMINEN JA VALTAKUNNALLISET OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEET

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 27.1.2010 Opetusneuvos Aihekokonaisuuksien määrittely vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on suunnitelmallisesti kehittää

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten:

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: ARVIOINTIKIRJA Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: - oppilaan itsearvioinnin ja - opettajan arvioinnin oppilaasta. Välitodistus annetaan

Lisätiedot