LUONNONTIETEIDEN JA MATEMATIIKAN OPETUKSEN KYTKEMINEN MUIHIN AMMATTIOPINTOIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNONTIETEIDEN JA MATEMATIIKAN OPETUKSEN KYTKEMINEN MUIHIN AMMATTIOPINTOIHIN"

Transkriptio

1 LUONNONTIETEIDEN JA MATEMATIIKAN OPETUKSEN KYTKEMINEN MUIHIN AMMATTIOPINTOIHIN MARKO KORTETMÄKI (TuAMK) TEIJO LAHTINEN (LAMK) REIJO MANNINEN (TAMK) EINO SARKOLA (MAMK)

2 TAUSTA Tutkimus perustuu INSSI 2-hankkeessa tekniikan alan opettajille ja opiskelijoille tehtyyn kyselyyn. Tutkimusryhmä: Marko Kortetmäki, yliopettaja, Turun AMK, koneja tuotantotekniikka; Reijo Manninen, lehtori, Tampereen AMK, teollisuusteknologia; Teijo Lahtinen, lehtori, Lahden AMK, mekatroniikka; Eino Sarkola, yliopettaja, Mikkelin AMK, ympäristöteknologia. Kyselyillä kartoitettiin fysiikan, matematiikan ja kemian opetuksen (ns. luma-aineet) kytkeytymistä alakohtaisiin aineisiin sekä käsityksiä siitä, miten luma-aineiden opetusta voitaisiin kehittää. Lisäksi avoimilla kysymyksillä pyrittiin saamaan esille jo käytössä olevia hyviä käytänteitä ja toimintatapoja. Syksyllä 2011 laadittiin kyselylomake sekä selvitettiin verkosto, jossa kyselyjä tullaan levittämään. Kyselyt toteutettiin alkuvuodesta Opettajien kysely lähetettiin kaikkiin suomenkielisiin insinöörikoulutusta antaviin ammattikorkeakouluihin ja vastauksia saatiin 69. Opiskelijakysely lähetettiin Lahden, Metropolian, Tampereen ja Turun ammattikorkeakouluihin ja vastauksia saatiin 1222.

3 OPETTAJIEN YLEISIÄ KÄSITYKSIÄ LUMA-AINEIDEN OPETUKSESTA SEKÄ OPISKELIJOIDEN MATEMAATTISISTA VALMIUKSISTA Luma-aineiden opetus pitäisi toteuttaa alakohtaisuutta painottaen (esim. koulutusohjelmittain) Luma-aineiden opetus tulisi toteuttaa muiden ammattiainekurssien sisällä Luma-aineiden opetuksen sisältö ja toteutus tulisi suunnitella muiden ammattiopintojen kanssa Luma-aineiden opettajien ja muiden ammattiaineiden opettajien välistä yhteistyötä tulisi lisätä Luma-aineiden opettajilla on hyvä käsitys siitä mitä muissa ammatillisissa aineissa opetetaan Muiden aineiden opettajilla on hyvä käsitys siitä mitä luma-aineissa opetetaan ka 4,10 1,83 4,11 4,32 2,80 2,62 Taulukkoon on koottu opettajien yleisiä käsityksiä luma-aineista, lumaaineiden opetuksesta sekä opiskelijoiden matemaattisista valmiuksista asteikolla = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

4 OPETTAJIEN YLEISIÄ KÄSITYKSIÄ LUMA-AINEIDEN OPETUKSESTA SEKÄ OPISKELIJOIDEN MATEMAATTISISTA VALMIUKSISTA Opettajien on tärkeää tuoda opetuksessa esiin luma-aineiden ja muiden ammatillisten aineiden välinen yhteys Opiskelijoiden matemaattiset valmiudet ovat heikentyneet vuosien saatossa Opiskelijoiden matemaattiset valmiudet ovat 3. vuoden alussa riittävät tulevien ammattiainekurssien haasteisiin nähden Opiskelijoilla on hyvät matemaattiset valmiudet ammattikorkeakouluun opiskelemaan tullessa Opiskelijoilla on hyvät matemaattiset valmiudet valmistumisvaiheessa Yhteistyötä on tarkoituksena lisätä tulevien uudistusten yhteydessä (esim. ops-uudistus, rakenteellinen uudistus) ka 4,45 4,20 2,71 1,64 2,68 3,72 Taulukkoon on koottu opettajien yleisiä käsityksiä luma-aineista, lumaaineiden opetuksesta sekä opiskelijoiden matemaattisista valmiuksista asteikolla = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

5 OPISKELIJOIDEN YLEISIÄ KÄSITYKSIÄ LUMA-AINEISTA JA NIIDEN OPETUKSESTA Luma-aineiden opetus olisi toteutettava alakohtaisuutta painottaen (esim. koulutusohjelmittain) Luma-aineiden opetus tulisi toteuttaa muiden ammattiainekurssien sisällä ka 4,19 2,66 Luma-aineet ovat insinöörikoulutuksen perusta 3,70 Luma-aineita tulisi olla nykyistä enemmän insinööritutkinnossa Luma-aineissa tulisi olla enemmän kontaktitunteja (lähiopetusta) Opettajien on tärkeää tuoda opetuksessa esiin luma-aineiden ja muiden ammatillisten aineiden välinen yhteys 2,74 3,28 4,42 Taulukkoon on koottu opiskelijoiden yleisiä käsityksiä luma-aineista, luma-aineiden opetuksesta asteikolla = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

6 LUMA-AINEIDEN JA MUIDEN AMMATILLISTEN AINEIDEN OPETTAJIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Yhteistyötä ei juurikaan ole Vapaata jutustelua Integroituja opintojaksoja MITEN LUMA- AINEIDEN JA MUIDEN AMMATTIAINEIDEN OPETUKSEN YHTEISTYÖ ON TEILLÄ TOTEUTETTU? Määrätyin väliajoin käydään keskusteluja opettajien kesken Esimerkkejä muilta opettajilta Jotain muuta % vastaajista

7 LUMA-AINEIDEN JA MUIDEN AMMATILLISTEN AINEIDEN OPETTAJIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Muutama esimerkki opettajien antamista avoimista vastauksista: Yhteistyö on "vapaata". Keskustelemme asioista kahvi- ja ruokapöydässä. Matematiikan opettaja opettaa välineen käyttöä ja ammattiaineiden opettajat kyllä kertovat, jos ko. väline (laskutaito) ei toimi. Opetan konetekniikan koulutusohjelmassa yhdessä ammattiaineen opettajan kanssa statiikka ja dynamiikka-opintojaksoa. Opintojakso on jaettu kolmeen osaan, joista opetan yhden liittyen differentiaaliyhtälöihin ja niiden sovelluksiin. Opetan myös Mathcadin käyttöä, jotta konetekniikan opiskelijat pääsevät hyödyntämään ohjelmaa paremmin jatko-opinnoissaan. Saan ammattiaineiden opettajilta esimerkkejä. Esim. eksponenttiyhtälön ratkaisu: talotekniikan ilmanlaatu-esimerkki.

8 LUMA-AINEIDEN JA MUIDEN AMMATILLISTEN AINEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPISKELIJAKYSELYSSÄ Yhdistetty opintojakso Esimerkkejä muista ammattiaineista Labra/projektitöissä Luma-taitoja on tarvinnut myöhemmissä opinnoissa Yhteistyö ei ole näkynyt millään tavalla Jotain muuta Tyhjä KERRO JOKIN ESIMERKKI SIITÄ MITEN LUMA- AINEIDEN JA MUIDEN AMMATILLISTEN AINEIDEN KYTKEYTYMINEN TOISIINSA ON NÄKYNYT SINUN OPINNOISSASI % vastaajista

9 LUMA-AINEIDEN JA MUIDEN AMMATILLISTEN AINEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPISKELIJAKYSELYSSÄ Fysiikan ensimmäisessä kurssissa vedettiin pulkkia ja palikoita ylämäkeen, ja kurssin jälkeen lujuusopinperusteissa käytettiin samoja vapaakappalekuvioita ratkaisemaan huomattavasti mielenkiintoisempia kuvioita. Voimien vääntelyä ja kääntelyä on tullut sittemmin lähes jokaisessa matemaattisessa kurssissa. Matematiikan ja fysiikan opetuksessa on painotettu yhteyttä käytännön töihin elektroniikassa ja tunneilla on käyty läpi useita esimerkkejä, joilla on suora yhteys laboratoriotöihin. Esimerkiksi ensimmäisenä opintovuotena toteutettavassa johdantoprojektissa. Opiskelijoiden ryhmän tulee mitoittaa jokin annettu ontelolaatoista, pilareista ja palkeista koostuva rakenne. Rakenne tulee myös mallintaa ja tehdä projektista raportti. Tässä yhdistyvät hyvin eri aineet. Luma-aineiden opiskelua ajatellen motivaationi on huomattavasti korkeammalla, kun ymmärrän opiskeltavan asian yhteyden ammatillisen osaamisen kanssa.

10 MITEN YHTEISTYÖ TULISI TOTEUTTAA? Lisää kahvipöytäkeskusteluja Säännölliset tapaamiset opettajien kesken Lisää integroituja opintojaksoja OPS-työ tehdään yhdessä eri aineiden opettajien kesken Jotain muuta Tyhjä % vastaajista

11 MIKÄ YHTEISTYÖSSÄ ON HAASTEELLISTA? Ajan ja resurssin puute Asenne Opintojaksojen sisältöjen tuntemus puutteellinen Jotain muuta Tyhjä % vastaajista

12 MIKÄ YHTEISTYÖSSÄ ON HAASTEELLISTA? Muutamia esimerkkejä luokasta, jotain muuta: Siihen ei ole olemassa sopivaa foorumia eikä olemassa olevia käytäntöjä. Ammattiaineiden ja luma-aineiden keskinäinen ajoitus ja niiden laajuudet. Ammattiaineilla on taipumus vähentää matematiikkaa ja kieliä. Yhteistyö esim. jossakin tekussa on haasteellista siksi, että jos on pieniä osastoja, niin esim. matematiikan opettajien on opettava kaikilla osastoilla. Opettaja on tottunut tekemään itsenäistä työtä. Suurin haaste näyttää olevan aktiivisten yhteistyötahojen löytäminen. Monet henkilöt näkevät yhteistyön aloittamisen taakkana, vaikka se mielestäni on mahdollisuus jopa helpottaa omaa työtaakkaa. Toki alkuvaihe vaatii suuremman panoksen ja tämä lienee monille se kynnys jonka yli ei tahdo päästä.

13 MILLÄ TAVALLA LUMA-AINEIDEN JA MUIDEN OMAN ALASI AMMATILLISTEN OPINTOJEN VÄLINEN YHTEYS PITÄISI NÄKYÄ OPETUKSESSA? Oman alan esimerkkejä Perustelu, motivointi Toteutuu nykyisellään hyvin Luman ja muiden ammat. aineiden yhdistäminenn Jokin muu % vastaajista

14 MILLÄ TAVALLA LUMA-AINEIDEN JA MUIDEN OMAN ALASI AMMATILLISTEN OPINTOJEN VÄLINEN YHTEYS PITÄISI NÄKYÄ OPETUKSESSA? Muutamia esimerkkejä luokasta, jotain muuta: Opetettaessa luma-aineissa jostain ilmiöstä tai menetelmästä olisi hyvä opettajalla olla tietämystä, missä kyseistä oppia voi käytännössä hyödyntää. Erityisesti matematiikassa tätä voisi korostaa ja antaa opettajien käyttöön tietoja käytännön sovelluksista. Kun kytköstä käytäntöön ei ymmärretä, opiskelumotivaatio voi kadota. Fysiikan laskuissa esimerkit olisivat omasta alasta. Tämä todennäköisesti parantaisi motivaatiota luma-aineita kohtaan. Samalla käytännön sovelluksiin olisi helpompi soveltaa opittuja asioita fysiikan ja matematiikan tunneilta. Kun amk kerran on soveltava koulutus, niin todellakin saisi näkyä. Opettajien pitäisi nähdä vaivaa ja vääntää ne yhteydet esiin. Jos kysytään "mihin me näitä tarvitaan", pitäisi olla jonkinlainen vastaus. Toisaalta opiskelijoiden pitäisi hyväksyä ja tajuta se, etteivät luma-alat ole joka kohdassa kauhean spesifejä, vaan läpäiseviä, ei niistä tiedä, milloin niitä tarvitsee ja missä.

15 MIKSI LUMA-AINEET JÄÄVÄT HELPOSTI ROIKKUMAAN? Vaikeus Opetuksen laatu Ei pidetä tarpeellisena tai kiinnostavana Ei ammatillista kytkentää Opiskelijoiden asenne ja motivaatio Jokin muu % vastaajista

16 MIKSI LUMA-AINEET JÄÄVÄT HELPOSTI ROIKKUMAAN? Oppilaiden taso vaihtelee suuresti. Opettajat eivät ota tarpeeksi huomioon oppilaiden lähtötasoa. Ne ovat kursseina melko työläitä. Niiden opiskeluun täytyy panostaa ja keskittyä. Lisäksi läsnäolo tunneilla on välttämätöntä asioiden oppimisen kannalta. Opettajat ovat tylsiä tai opiskelijat eivät ole motivoituneita (tai molempia). Opiskelun pitää olla riittävän haastavaa, mutta opettajien riittävän päteviä ja innostavia, jotta asiat menevät perille. Ehkä jotkut ajattelevat, että ammattiaineet ovat paljon tärkeämpiä eivätkä tule ajatelleeksi, että luma-aineet antavat pohjan opiskelulle. Teorian ja käytännön yhteneminen on joskus hankala hahmottaa. Motivaatio laskemiseen olisi luultavasti suurempi, mikäli opiskelija ymmärtäisi heti miksi luma-aineiden osaaminen tukee heidän ammatillista osaamistaan.

17 MITÄ VOITAISIIN TEHDÄ, JOTTA LUMA- AINEET EIVÄT JÄISI ROIKKUMAAN? Integrointi OPS Opetus Tuki Motivointi Opettaja Jokin muu % vastaajista

18 MITÄ VOITAISIIN TEHDÄ, JOTTA LUMA- AINEET EIVÄT JÄISI ROIKKUMAAN? Näiden aineiden opetus tulisi suorittaa jollain mielekkäämmällä tavalla kuin laskujen pänttäämisellä kynän ja paperin kanssa, esimerkiksi siten että laskut edes tehtäisiin jonkun oikeasti töissä vastaantulevan ongelman puitteissa eli yhdistetään laskut käytäntöön. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun matematiikan kurssit ovat olleet mielekkäitä, koska niillä on ratkaistu käytäntöön liittyviä ongelmia matemaattisin keinoin, mutta ilman kynää ja paperia. Toteutukset pienempinä kokonaisuuksina. Kurssien suoritukset enemmän kotitehtävillä ja jatkuvilla näytöillä ja suorituksilla ja vähemmän koe luontoisesti. Tällöin opiskelu on jatkuvaa ja enemmän mieleenpainuvaa ei viimehetken koe valmistelua ja kokeeseen pänttäämistä, jolloin myös kokeen jälkeen helposti unohdetaan kaikki asiat. Työpajat on hyvä ratkaisu. Ainakin itsellä auttoi kun tuntui että jokin kurssin aiheesta oli hankala. Samalla kun tehtäviä pähkäiltiin ryhmässä sai kotitehtävät tehtyä. Tehdä opetuksesta hauskaa ja näyttää esimerkkejä miksi me juuri tarvitaan tätä tulevaisuudessa. Kukin opettaja opettaa omalla tavallaan, mutta mitä luovempi ja havainnollistavampi opetustapa on kyseessä jää se myös aina paremmin oppilaiden mieleen. Opetus on mielenkiintoista ja eloisaa!

19 MITEN LISÄTÄ MOTIVAATIOTA JA OPPIMISTA? ekirjassa on kuvattu tarkemmin kaksi kyselyjen vastauksissa esille tullutta esimerkkiä. Markku Karhunen TuAMK: Elektroniikan koulutusohjelman ensimmäisen vuoden CDIO-tuotekehitysprojekti suunnitellaan ja rakennetaan toimivia elektroniikkalaitteita tarvitaan tietoja ja taitoja monista eri opintojaksoista opiskelijalle tulee näkemys siitä miksi fysiikkaa ja matematiikka tarvitaan

20 MITEN LISÄTÄ MOTIVAATIOTA JA OPPIMISTA? Jaakko Kaski ja Tero Hietanen OAMK: Fysiikan opetuksen vaihtoehtoinen toteutustapa opiskelijat suunnittelevat ilmiöiden mittaamista ja toteuttavat itse mittaustekniset tarpeet mittausprojekteja, jotka voivat olla työelämästä saatuja yhteistyötä eri alojen opettajien kesken

21 MITEN LISÄTÄ MOTIVAATIOTA JA OPPIMISTA? Fysiikan opetuksen uudistaminen TAMKissa Ryhmätyöskentelyä ja opiskelijan aktiivisen toiminnan lisäämistä Mittaustehtäviä tunnilla ja kotona, asioiden selvittämistä itse ja ryhmissä Jatkuva arviointi: arvioitavia mittaustehtäviä ja viikkokokeita Rutiinit verkkoon, esim. kotitehtävien palautus verkossa ja malliratkaisuja Youtubessa Opettaja äänessä vähemmän, vastuuta ja tekemistä opiskelijoille Pilottitoteutukset lupaavia ja oppimistulokset näyttäisivät parantuneet. Myös ryhmässä toimiminen koetaan hyväksi.

22 MITEN LISÄTÄ MOTIVAATIOTA JA OPPIMISTA? LUMA-opetuksen kehittäminen LAMKissa Mekatroniikassa osittainen integrointi (noin 40% integroidaan ammattiaineisiin) Toteutus suunnitellaan yhdessä (mitä ja kuinka integroidaan) Tietotekniikassa sisältöjä integroitu moduuleittain (esimerkiksi peliohjelmointi-moduuli ja Monitori) CASE: Derivaatta ja integraali (sähkömoottorikäytöt)

23 YHTEENVETO Tutkimuksessa tehtyjen kyselyiden vastaukset voidaan tiivistää kolmeen pääteemaan Enemmän alakohtaisia esimerkkejä Motivointia, miksi insinöörin täytyy osata tiettyjä fysiikan ja matematiikan taitoja Ammatillisen kytkennän vahvistaminen lisää opiskelijoiden motivaatiota ja arvostusta lumaaineita kohtaan AMMATILLISTA KYTKENTÄÄ LUMA- AINEISSA ON VAHVISTETTAVA

24 YHTEENVETO Esimerkkien löytäminen vaatii yhteistyön lisäämistä Opintojen sisältöjä ja toteutustapoja tulisi suunnitella yhdessä Ongelmaksi koetaan resurssin puute. Voisiko aikaa kuitenkin järjestyä lisää yhteistyötä tekemällä? Asenne ja arvostus: Yhteinen päämäärä on osaavat insinöörit YHTEISTYÖTÄ OPETTAJIEN VÄLILLÄ ON LISÄTTÄVÄ

25 YHTEENVETO Uusilla menetelmillä voidaan aktivoida opiskelijoita enemmän, vastuuta omasta oppimisesta Opiskelijan omaan alaan liittyviä ongelmia, esimerkiksi pieniä projektitöitä Talous ja tulostavoitteet UUSIA TAPOJA SEKÄ KÄYTÄNTEITÄ LUMA-AINEIDEN OPETUKSESSA ON OTETTAVA KÄYTTÖÖN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki TAUSTAKYSYMYKSET 1. Mikä on sukupuolesi? 2. Mikä on ikäsi? 3. Mikä on kansalaisuutesi? 4. Mitkä

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015

Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Opetussuunnitelmien arviointi yhteisten kompetenssien työelämärelevanssi Kevät 2015 Heikkilä Sara Ignatius Jaana Järvinen Marjo-Riitta Kuisma Pirjo Kullaslahti Jaana Mäkelä Eija Nieminen Leena SISÄLLYS

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim. OPPIMATERIAALEJA PUHeenVUORoja RAPORTTEJA 195 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.) Kieli- ja VIestintäosaaMInen osana ammattitaitoa Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli-

Lisätiedot