Koulumatematiikan siedetty keveys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulumatematiikan siedetty keveys"

Transkriptio

1 Koulumatematiikan siedetty keveys Viime keväänä käytiin LUMA-keskuksen nettisivulla osin kiivaitakin keskusteluja matematiikan kouluopetuksesta. Osa niistä katosi sivuja uudistettaessa, mistä syystä keskuksen johtaja pyysi minua avaamaan uuden keskustelun matematiikan opetuksen nykytilasta peruskoulussa ja lukiossa. Avauksestani tulee olosuhteiden pakosta pitkä ja joudun toistamaan sellaisia asioita, joita olen esittänyt aiemminkin. Lukija voi kuitenkin sivuuttaa tutut kohdat ja katsoa, löytyykö tästä mitään uutta. Edellisissä keskusteluissa varsinaisen toran aiheutti Negatiivi-nimimerkin taakse kätkeytynyt henkilö tai kollektiivi, joka ehdotti lukion lyhyen ja pitkän matematiikan yhdistämistä. Keskustelua herätti myös kahdensadan allekirjoittajan (lähinnä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja lukioiden opettajia sekä elinkeinoelämässä asiantuntijatehtävissä työskenteleviä) MAOLille osoittama avoin kirje, joka on luettavissa Solmun nettisivulta. Näiden toisilleen vastakkaisten kannanottojen taustalla lienee yhteinen huoli koulumatematiikan nykytilasta. Ehdotetut toimenpiteet vain poikkeavat jyrkästi toisistaan. Negatiivi siirtäisi matematiikan opiskelun lähes kokonaan lukion jälkeisiin oppilaitoksiin ja avoimen kirjeen allekirjoittajat taas esittävät, että opiskelu alkaisi jo peruskoulussa. Nykyinen tilanne vastaa osittain Negatiivin kaavailemaa mallia, sillä lukiosta valmistuu hyvillä pitkän matematiikan arvosanoilla ylioppilaita, joille joudutaan yliopistossa opettamaan uudestaan käytännössä koko lukion oppimäärä ja ammattikorkeakoulussa aloitetaan useimmiten peruskoulun matematiikasta. Melko suuri joukko lukiolaisia keskeyttää pitkän matematiikan tai jättää sen kirjoittamatta. Hyvä kiteytys tästä on (Dimensio 4/2011, s.12): Haastatteluissa eräät muuten loistavasti pärjänneet ylioppilaat ovat kertoneet vaihtaneensa järjetöntä työtä vaatineen pitkän matematiikan lyhyeen ja heti numerot nousivat 7-8:sta kymppiin. Seppälän tunnustus Miksi tavalliset yleislahjakkaat, tunnollisesti opiskelunsa hoitavat lukiolaiset pitävät pitkää matematiikkaa järjetöntä työtä vaativana? Johdanto vastaukseen löytyy Reino Seppälän kirjoituksesta Helsingin Sanomissa : Peruskoulun tasokursseista luovuttaessa määriteltiin vuoden 1985 opetussuunnitelman perusteissa kaikille yhteinen oppimäärä matematiikassa ja kielissä. Samalla vähennettiin peruskoulun yhdeksännen luokan matematiikan opetuksen tuntimäärää yhdellä viikkotunnilla. Tämän vuoksi oppiainesta oli supistettava laajaan kurssiin verrattuna. Algebrallisten lausekkeiden käsittely oli yksi supistuksen kohde. 1

2 Tästä matematiikan sisällöstä on todettava huomionarvoinen seikka. Tutkimusten mukaan ns. formaaliseen ajatteluun, jota esimerkiksi algebran kirjainlaskenta edellyttää, vuotiaista pystyy vain vähän yli puolet oppilaista. Myös opettajien kokemus on, että algebran opettaminen koko ikäluokalle siinä laajuudessa kuin se aikoinaan oli oppikoulussa tai peruskoulun alkuvuosien laajalla kurssilla, on lähes mahdotonta. Merkittävälle osalle oppilaista tässä laajuudessa opetettu algebra jäisi ymmärrystä vailla olevaksi ulkoluvuksi. Näin laajan algebran opetus on peruskoulun jälkeisten oppilaitosten tehtävä. Vuoden 1985 päätöksiä tehtäessä Seppälä oli opetushallituksessa matematiikan ylitarkastajana. Hänen lehtikirjoituksestaan käy ilmi, että ratkaisut tehtiin vakaata harkintaa osoittaen. Vaikka tiedettiin, että yli puolet ikäluokasta pystyisi kehittyneemmän matematiikan oppimiseen, tämä mahdollisuus vietiin heiltä pois poliittisella päätöksellä yleisen tasa-arvon nimissä. Tasokurssien poistamiselle on vaikea nähdä muuta motiivia kuin asiasta vastuussa olleiden tuntema kauna ja kateus toisten (lasten) paremmasta koulumenestyksestä ja täydellinen tietämättömyys matematiikan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Kuten monessa yhteydessä on sitovasti osoitettu, tämä päätös johti pienellä viiveellä matematiikan perustaitojen romahtamiseen peruskoulun jälkeisissä opinnoissa. Kun samaan aikaan vielä aineenopettajakoulutuksessa kasvatustiede painottui opetettavan aineen kustannuksella, on tason laskeminen vain kiihtynyt 2000-luvulla vanhojen ja kokeneiden yläkoulun opettajien eläköityessä. Tasa-arvon toteutuminen Onko koulutuksen tasa-arvo toteutunut, kun keskimääräistä etevämpien oppilaiden aivot on kolmeksi vuodeksi jäädytetty lepotilaan? Ovatko kaikki peruskoulunsa päättävät samalla viivalla jatko-opintoihin nähden? Eivät ole, sillä esimerkiksi koulutetut vanhemmat paikkaavat peruskoulun jättämiä aukkoja ja varsinkin suuremmissa asutuskeskuksissa on virinnyt monenlaista koulun ulkopuolista kehittävää toimintaa siitä kiinnostuneille. Tasa-arvoon tähdännyt toimenpide on siis itse asiassa lisännyt sekä sosiaalista että alueellista eriarvoisuutta koulutuksessa. Kyseessä ei ole ensimmäinen eikä viimeinenkään poliittinen päätös, jonka toteutus on johtanut alkuperäiselle tavoitteelle vastakkaiseen lopputulemaan. Nykyinen opetusministerikin valitti ensitöikseen, että yhä vieläkin koulutettujen vanhempien lapset menevät suurin joukoin yliopistoihin kun taas kouluttamattomien lapset eivät niihin hakeudu. 2

3 Työ kasaantuu ammattikouluun ja lukioon Kuten Seppälän kirjoituksessa todetaan, jätettiin algebrallisten lausekkeiden käsittelyn oppiminen pääasiassa peruskoulun jälkeisten oppilaitosten huoleksi. Ammattikoulutuksessa on tämän takia ajauduttu suuriin vaikeuksiin, sillä matematiikan oppituntien määrää on sielläkin vähennetty. Kuitenkin esimerkiksi tulevien sähkömiesten pitäisi hallita ainakin Ohmin laki ja osata laskea rinnakkain kytkettyjen vastusten resistanssi. Olisiko ammatillisten opintojen suurella keskeyttämisprosentilla jokin yhteys siihen, että opiskelu ei kertakaikkiaan suju olemattoman matemaattisen pohjan takia? Algebran lisäksi myös deduktiivisen geometrian alkeet on siirretty peruskoulun jälkeisiin oppilaitoksiin. Peruskoulussa geometrian totuudet annetaan laskukaavoina perusteluitta. Ei esimerkiksi todisteta tasokolmion kulmien summaa oikokulmaksi, Pythagoraan lausetta eikä ympyrän kehäkulman ja sitä vastaavan keskuskulman välistä yhteyttä. Oppimistuloksista kertoo Essi Nevalan, Riina Jukolan ja Terhi Perkkalaisen (Dimensio 5/2011, s. 21) pirkanmaalaisille yläkoululaisille tekemä geometrian testi. Kysymykset olivat tunnistamistasoisia ja koskivat yksinomaan monikulmioiden ominaisuuksia. Seiskaluokkalaiset, joilla juuri oli ollut geometriaa, pärjäsivät ysiluokkalaisia paremmin. Oppilaiden mielissä loogisesti jäsentymätön, ulkolukuna opittu geometria ajautuu samaan kategoriaan Pähkinäsaaren rauhan solmimisen ajankohdan kanssa! Lukion pitkän matematiikan osalta tämä kaikki merkitsee sitä, että nyt opiskelija joutuu vajaassa kolmessa vuodessa oppimaan saman, mihin peruskoulun laajan matematiikan oppimäärän suorittanut saattoi käyttää yli viisi vuotta. Esimerkkinä kerrottakoon, että tasokurssien aikaan yksinkertaisia rationaalilausekkeita sievennettiin jo peruskoulussa, mutta nykyisten opetussuunnitelmien mukaan tämä asia tulee ensimmäisen kerran esille lukion pitkän matematiikan derivaattakurssilla viikkoa ennen raja-arvon ja erotusosamäärän käsittelyä. Viikossa pitäisi oppia rationaalilausekkeiden peruslaskutoimitukset sekä näitä lausekkeita sisältävien yhtälöiden ja epäyhtälöiden käsittely. On öykkärimäistä ylimielisyyttä kuvitella, että ikäluokan neljäsosa (suunnilleen se määrä aloittaa lukion pitkän matematiikan) oppisi tällaiset asiat kunnollisesti näin pienessä ajassa ja vähällä harjoittelulla. Matemaattisesti erityisen lahjakkaille oppilaille on sama mitä koulussa tehdään, sillä he opiskelevat ja oppivat itsekseen koulusta riippumatta. Sen sijaan tavalliset yleislahjakkaat oppilaat, joille matematiikka on vain yksi oppiaine muiden joukossa, kokevat pitkän matematiikan opiskelun järjetöntä työtä vaativaksi. Osa keskeyttää ja osa selviää yo-kokeesta opettelemalla ulkoa oppikirjan esimerkkejä keltaisen kirjan ja nyttemmin myös symbolisia laskutoimituksia tekevän laskimen tuella. On selvää, että nämä oppilaat ovat suurissa vaikeuk- 3

4 sissa matematiikan perustaitoja edellyttävissä jatko-opinnoissa. Ne viivästyvät ja jopa keskeytyvät. Kuitenkin heillä saattaisi muuten olla erinomaiset edellytykset valmistua moniin korkeaa koulutusta vaativiin tehtäviin ja hyvät matematiikan taidot edesauttaisivat oleellisesti ammatin harjoittamista. Mitä on tehtävä? Älykkäästi toimivat organisaatiot pyrkivät korjaamaan toiminnassaan havaitut virheet pureutumalla ongelmien ytimiin. Valitettavasti koulupolitiikasta vastaavat päättäjät ja heitä ohjailevat virkamiehet ovat lähinnä tehneet kaikkensa matematiikan opetuksessa tehtyjen virheiden peittämiseksi. Yläkoulun nykyiset matematiikan opetusjärjestelyt ovat niin pahasti epäonnistuneet, että ne eivät anna pohjaa juuri millekään peruskoulun jälkeiselle opiskelulle. Opetettava aines on liian vaikeaa kaikkein heikoimmille, ja heille joudutaan tekemään mukautettuja opetussuunnitelmia. Heidän prosentuaalinen osuutensa lienee valtiosalaisuus, jotta koululaitoksen näennäisesti hyvä maine ei kärsisi. Toisaalta, oppimaan kykenevät eivät saa tarvitsemaansa haastetta ja tukea. Opettajat ovat mahdottoman tehtävän edessä yrittäessään järjestää samassa opetusryhmässä kaikentasoisille oppilaille mielekästä tekemistä. Yhteisen opetussuunnitelman puitteissa ei ole mahdollista tukea matemaattisesti keskimääräistä lahjakkaampia oppilaita, kun suurin osa opettajan ajasta kuluu heikoimpien ja useasti myös moniongelmaisten oppilaiden kaitsemiseen ja ohjaamiseen. Matematiikkaa ei opita pohtimalla itsenäisesti satunnaisia kompakysymyksiä tai pyörittelemällä tangram-palikoita. Tarvitaan kertakaikkisesti sellainen opetussuunnitelma ja oppimateriaali, joka mahdollistaa systemaattisen perusalgebran ja johdonmukaisesti rakentuvan geometrian oppimisen. Yläkouluiässä on opittava suorittamaan peruslaskutoimitukset yksinkertaisilla algebrallisilla lausekkeilla, suorittamaan geometrisia päättelyjä ja soveltamaan algebraa geometrisiin laskuihin. Tehtävä ei ole ikäluokan lahjakkaammalle puoliskolle mahdoton, mutta se edellyttää keskittynyttä ja nöyrää työntekoa, työrauhaa sekä opettajan aktiivista ohjausta ja tukea. Siksi yläkoulun matematiikan opetus on eriytettävä jossakin järkeväksi katsotussa kohdassa oppimistulosten perusteella kahdeksi eri linjaksi. Tämän katsantokannan edustajia leimataan menneisyyteen liittyvillä termeillä, mutta nimittely paljastaa vain leimaajien asiantuntemattomuuden. Alkeismatematiikka ei nimittäin ole pitkään aikaan muuttunut miksikään. Binomin neliöön ei ole kasvanut korjaavia lisätermejä. Varsinkaan siitä ei ole poistunut kaksinkertainen tulo, vaikka nykyisin näin yritetään monessa koepaperissa väittää. Ei ole olemassa mitään uutta ja ennennäkemätöntä dynaamista geometriaa. On vain tietokoneohjelmia, joiden toimintoihin kuuluu mahdollisuus liikutella pisteitä ruudulla niin, että niitä yhdistävät 4

5 janat säilyvät. Toki näillä ohjelmilla on merkitystä havaintovälineinä, mutta kun näkee ruudulta kolmion keskijanojen leikkaavan toisensa samassa pisteessä, vaikka kolmion muoto muuttuu, ei olla lähelläkään tämän väitteen matemaattista todistamista. Ja juuri tämäntapaisia asioita olisi yläkoulussa todistettava. Sovituista geometrian perusperiaatteista lähtien on käytävä läpi johdonmukainen päättely, joka vakuuttaa, että kaikilla äärettömän monilla tasokolmioilla todella on tuo ominaisuus. Tämä on oikeaa matematiikkaa, ja valitettavasti ainakin kouluasioista päättävien ja päätöksiä valmistelevien henkilöiden suhde siihen on niin etäinen, ettei tätä edes ymmärretä. Siksi MAOLin olisi pantava arvovaltansa peliin ja puhuttava suorasanaisesti järkeä päättäjille. Onhan jäsenistössä vielä pääaineisia matematiikan opettajia, jotka tajuavat, mistä tässä on kysymys. Toivottavasti avauksestani sukeutuu asiallinen keskustelu, jonka myötä saadaan rakentavia ajatuksia tulevalle ops-kierrokselle. Tampereella Markku Halmetoja, lehtori, Mäntän lukio. 5

Yläkoulun matematiikkaa

Yläkoulun matematiikkaa Yläkoulun matematiikkaa Taivas alkaa ruohonkorsien yläpuolelta, sanoivat lentämisen pioneerit. Mistä matematiikka alkaa? Ilmeisesti ensimmäisistä matemaattisia objekteja koskevien säännönmukaisuuksien

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

ISSN-L 0782-6648 ISSN 0782-6648 (Painettu) ISSN 1798-9744 (verkkojulkaisu) edimensio on MAOLin sähköinen lehti. Julkaisija: Matemaattisten aineiden

ISSN-L 0782-6648 ISSN 0782-6648 (Painettu) ISSN 1798-9744 (verkkojulkaisu) edimensio on MAOLin sähköinen lehti. Julkaisija: Matemaattisten aineiden ISSN-L 0782-6648 ISSN 0782-6648 (Painettu) ISSN 1798-9744 (verkkojulkaisu) edimensio on MAOLin sähköinen lehti. Julkaisija: Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry. Saatavissa: http://www.maol.fi/julkaisut/edimensio/

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Uskon, että tämän vuoden 2012 edimensio on vähintään yhtä hyvä tieto- ja ideapankki kuin edeltäjänsä.

Pääkirjoitus. Uskon, että tämän vuoden 2012 edimensio on vähintään yhtä hyvä tieto- ja ideapankki kuin edeltäjänsä. Pääkirjoitus edimensio on MAOLin verkkolehti - Mitä se tarkoittaa? Dimensio on paperinen jäsenlehtemme, joka julkaistaan myös näköisversiona kotisivuillamme paperisen version jo ilmestyttyä. Mutta mitä

Lisätiedot

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista Sakari Ahola & Juha Mikkola

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Käsitteen ymmärrystä ja mekaanista laskutaitoa mittaavat tehtävät viidennen luokan murtolukukokeissa

Käsitteen ymmärrystä ja mekaanista laskutaitoa mittaavat tehtävät viidennen luokan murtolukukokeissa Käsitteen ymmärrystä ja mekaanista laskutaitoa mittaavat tehtävät viidennen luokan murtolukukokeissa Pro Gradu tutkielma Pentti Yrjänäinen Soveltavan kasvatustieteen laitos Helsingin yliopisto Ohjaaja

Lisätiedot

Yli-innokkaat ja kouluasioihin liiaksi puuttuvat vanhemmat

Yli-innokkaat ja kouluasioihin liiaksi puuttuvat vanhemmat 171 Yli-innokkaat ja kouluasioihin liiaksi puuttuvat vanhemmat Kun vanhemmat puuttuvat kaikkeen, tuntuu, että ammattitaitoani epäillään Erään oppilaani vanhemmat ovat todella vaativia. He haluavat viikoittain

Lisätiedot

Lukijalle...1. 5. Tulosten yhteenveto...43. Lähteet...45. Markku Hannula: Mitä matematiikan opettajan tulee tietää tytöistä ja pojista?

Lukijalle...1. 5. Tulosten yhteenveto...43. Lähteet...45. Markku Hannula: Mitä matematiikan opettajan tulee tietää tytöistä ja pojista? 1 Lukijalle...1 1. Tutkimuksen lähtökohdista...1 1.1. Paradigmapohdintaa...1 1.2. Tasa-arvo ja matematiikka...4 1.3. Sukupuolesta...5 1.4. Tutkimusongelmat...9 2. Tutkimustuloksia sukupuolten välisistä

Lisätiedot

Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt?

Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt? Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt? George Malaty Professori Joensuun yliopisto george.malaty@joensuu.fi Suomen PISA-menetys on yllättänyt matemaatikot ja matematiikan opetuksen asiantuntijat

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Jari-Pekka Kivistö Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Eriytta misen ja tasoryhmiin jaon vaikutukset nuorten matematiikan osaamiseen ja jatko-opintoihin

Eriytta misen ja tasoryhmiin jaon vaikutukset nuorten matematiikan osaamiseen ja jatko-opintoihin Eriytta misen ja tasoryhmiin jaon vaikutukset nuorten matematiikan osaamiseen ja jatko-opintoihin Pro gradu -tutkielma Timo Perälä 1869538 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Syksy 2012 1 Sisällys

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Päätoimittaja, yleisnero, maailman tärkein asia, eri velmu Kusti Aholainen

Päätoimittaja, yleisnero, maailman tärkein asia, eri velmu Kusti Aholainen Päätoimittaja, yleisnero, maailman tärkein asia, eri velmu Kusti Aholainen Toimittajat Matias Vanhanen Teo Korhonen Lana Samarina Veera Tirinen Camilo Garcìa Yläsaari Elsa Krabbe Anna Liias Alisa Vlasova

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot