1. Melutasot päivällä ennustetilanteessa ilman meluesteitä. 2. Melutasot yöllä ennustetilanteessa ilman meluesteitä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Melutasot päivällä ennustetilanteessa ilman meluesteitä. 2. Melutasot yöllä ennustetilanteessa ilman meluesteitä"

Transkriptio

1 1 SISÄLTÖ ALKUSANAT 1 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE 2 2 MELUTASOJEN LASKENTA 2.1 Lähtötiedot Meluvyöhykkeiden laskentamenetelmä Meluntorjuntatoimenpiteet 3 3 MELUVYÖHYKKEET 3.1 Melutasot ilman meluesteitä Meluesteiden vaikutus melutasoihin Meluesteiden vaikutukset asukkaisiin Vaihtoehtotarkastelut Rekolan kohdalla Vaihtoehtotarkastelut Matarin kohdalla Meluesteiden kustannukset 5 LIITTEET 1. Melutasot päivällä ennustetilanteessa ilman meluesteitä 2. Melutasot yöllä ennustetilanteessa ilman meluesteitä 3. Melutasot päivällä ennustetilanteessa meluesteillä 4. Melutasot yöllä ennustetilanteessa meluesteillä 5. Melutasot Rekolan meluesteiden kohdalla: vaihtoehtotarkastelut 6. Melutasot Matarin tukimuurin kohdalla: vaihtoehtotarkastelut ALKUSANAT Tämä meluselvitys liittyy kohtaamisraiteen (4. raide) rakentamissuunnitteluun välillä Rekola Korso. Työ on jatkoa syksyllä 1998 valmistuneeseen Rekolan Korson kohtaamisraiteen meluselvitykseen. Selvityksen tarkoituksena on ollut mitoittaa meluesteet rakentamissuunnittelun lähtötiedoksi huomioiden lisääntyvä lähiliikenne, kun kaupunkirata jatkuu Tikkurilasta Keravalle. Työn ovat tilanneet Ratahallintokeskuksen kehittämisyksikkö ja. Työn valvojina ovat olleet Ratahallintokeskuksesta suunnittelupäällikkö Markku Pyy kehittämisyksiköstä ja ylitarkastaja Anni Rimpiläinen kiinteistöyksiköstä sekä Vantaan kaupungilta suunnittelupäällikkö Heikki Pajunen ja DI Jarmo Pajunen. Meluselvityksen on laatinut konsulttitoimeksiantona LT-Konsultit Oy, missä selvityksen tekemisestä on vastannut DI Kaisa Mäkelä. Melulaskennat on tehnyt tekn.yo Eija Mankkinen. Syyskuussa 1999 Ratahallintokeskus 4 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MELU 5

2 2 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE Ratahallintokeskus on yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa laatinut suunnitelmat kaupunkiradan jatkamisesta Tikkurilasta Keravalle. Hankkeen ensimmäisenä vaiheena toteutetaan K-junien kohtaamisraide Rekolan Korson alueelle vuosina Syksyllä 1998 on tehty yleissuunnitelmaan liittyvä meluselvitys, missä tarkastelualueena oli K-junien kohtaamisraiteen alue. Meluselvityksessä on tarkasteltu meluesteiden alustavaa tarvetta tarkastelualueella. Meluestevaihtoehtoina on tutkittu esteitä, joiden korkeus oli 1 m tai 2 m kiskon yläpinnasta. Meluselvityksen tulosten perusteella RHK ja ovat valinneet alustavasti rakennettavien meluesteiden paikat. Tässä työssä tarkistetaan sovittujen meluesteiden pituudet ja korkeudet lähtötiedoksi rakentamissuunnittelua varten. Tässä selvityksessä on tutkittu raideliikenteen melun leviämistä ennustetilanteessa vuonna 2010, missä välillä Helsinki-Kerava on huomioitu lisääntyvän lähiliikenteen määrä, jonka aiheuttaa kaupunkiradan jatkaminen Tikkurilasta Keravalle (4. raide). Meluesteet on mitoitettu rakennussuunnittelun lähtötiedoksi käyttäen hyväksi edellisessä vaiheessa tehtyjä laskentoja sekä Ratahallintokeskuksen ja Vantaan kaupungin tekemää sopimusta rakennettavista meluesteistä. Selvityksessä on huomioitu radan tarkentunut suunnittelu sekä Vantaan olemassa olevat maankäyttösuunnitelmat Korson kohdalla. 2 MELUTASOJEN LASKENTA 2.1 Lähtötiedot Ratageometriana on käytetty edellisessä selvitysvaiheessa Oy VR-Rata Ab:ltä saatua rakennussuunnitelmassa määritettyä digitaalista aineistoa. Maastomalliaineistona on myös käytetty edellisen meluselvitysvaiheen aikana muodostettua maastomallia. Asemille suunnitellut korotetut laiturit on otettu huomioon laskennoissa. Laiturien korkeus on 55 cm kiskon yläpinnasta. Laskennassa käytetyt liikennemäärätiedot on saatu Oy VR-Rata Ab:ltä. Nykytilannetta (v.1998) kuvaavat liikennemäärät ovat taulukossa 1. Ennustetilanteessa v ovat lähi- ja kaukojunien liikenne erotettu omille raiteilleen. Tällöin ennustetut liikennemäärät on taulukossa 2, kun kohtaamisraide on käytössä ja taulukossa 3, kun kaupunkirata on jatkettu koko Tikkurilan Keravan välille. Ennustetilanteen liikennemäärissä on oletettu, avan välille. Ennustetilanteen liikennemäärissä on oletettu, että Vuosaaren satamaa ei ole toteutettu. Taulukko 1. Liikennemäärät vuonna 1998 päivällä klo 7-22 yöllä klo 22-7 Junatyyppi Nopeus Määrä Kokonais- Määrä Kokonais- (km/h) pituus pituus Raide 1 (läntinen raide) Sr 1, Sr 2 +matkustajajuna Sm 1, Sm Sr1, Sr 2 + tavarajuna Sr1, Sr 2 + tavarajuna Yhteensä Raide 2 (keskiraide) Sr 1, Sr 2 +matkustajajuna Sm 1, Sm Sm 1, Sm Sr1, Sr 2 + tavarajuna Sr1, Sr 2 + tavarajuna Yhteensä Raide 3 (itäinen raide) Sm 1, Sm YHTEENSÄ Taulukko 2. Liikennemäärät vuonna 2010, kohtausraide käytössä päivällä klo 7-22 yöllä klo 22-7 Junatyyppi Nopeus Määrä Kokonais- Määrä Kokonais- (km/h) pituus pituus Raide 1 (läntinen raide) Sr 1, Sr 2 + matkustajajuna Sm 1, Sm 2, Sm Sr1, Sr 2 + tavarajuna Sr1, Sr 2 + tavarajuna Yhteensä Raide 2 (keskiraide) Sr 1, Sr 2 + matkustajajuna Sm 1, Sm 2, Sm Sr1, Sr 2 + tavarajuna Sr1, Sr 2 + tavarajuna Yhteensä Raide 3 (itäinen raide) Sm 1, Sm 2, Sm Raide 4 (kohtausraide) Sm 1, Sm 2, Sm YHTEENSÄ

3 3 Taulukko 3. Liikennemäärät vuonna 2010, Tikkurila-Kerava 4 raidetta päivällä klo 7-22 yöllä klo 22-7 Junatyyppi Nopeus Määrä Kokonais- Määrä Kokonais- (km/h) pituus pituus Raide 1 (läntisin raide) Sr 1, Sr 2 + matkustajajuna Sm 1, Sm 2, Sm Sr1, Sr 2 + tavarajuna Sr1, Sr 2 + tavarajuna Yhteensä Raide 2 (läntinen keskiraide) Sr 1, Sr 2 + matkustajajuna Sm 1, Sm 2, Sm Sr1, Sr 2 + tavarajuna Sr1, Sr 2 + tavarajuna Yhteensä Raide 3 (itäinen keskiraide) Sm 1, Sm 2, Sm Raide 4 (itäisin raide) Sm 1, Sm 2, Sm YHTEENSÄ Meluvyöhykkeiden laskentamenetelmä Melulaskenta on tehty edellisen meluselvitysvaiheen mukaisesti MAPNOISE 2.0 -laskentaohjelmistolla, jonka on kehittänyt ruotsalainen KM-Akustikbyrån. Ohjelma perustuu yhteispohjoismaiseen, Suomessa ympäristöministeriön hyväksymään rautatieliikenteen melun laskentamalliin (1989). Melutasot lasketaan 10 m x 10 m ruudukossa. Junakorjauksina on käytetty seuraavia lukuja: Sm 1 ja Sm 2-10 db Pendolino - 10 db Sr1 + matkustajajuna - 7 db Sr1 + tavarajuna - 3 db Laskentamallissa radan ja junakaluston kunto oletetaan hyväksi. Selvityksessä on laskettu melun A-painotetut päivä- ja yöajan keskiäänitasot ulkona ennusteen 2010 mukaisilla liikennemäärillä sekä ilman esteitä että esteillä. Melukäyrät on esitetty liitekartoissa. Vuonna 1996 on julkaistu uusi raideliikenteen melun laskentamalli (Railway Traffic Noise - The Nordic Prediction Method). Uusi laskentamalli perustuu oktaavikaistoittaiseen laskentamenetelmään ja sitä voidaan käyttää monimutkaisemmissa tilanteissa kuin nyt käytettyä vanhaa laskentamallia. Uuden ja vanhan laskentamallin avulla laskettujen A-painotettujen äänitasojen ero on useimmiten vain noin +1 db mutta voi monimutkaisemmissa tapauksissa olla +2-3 db. Vanha laskentamalli on käyttökelpoinen, kun tutkitaan vaihtoehtojen eroja ja esteiden vaikutusta melutasoa alentavana tekijänä. Voidaan olettaa, että mahdollinen virhe on sekä esteettömässä että esteellisessä tilanteessa saman suuntainen. 2.3 Meluntorjuntatoimenpiteet Aikaisemman selvityksen perusteella Ratahallintokeskus ja ovat päätyneet esittämään meluesteitä kuvassa 1 esitetyille kohdille. Tässä selvityksessä on määritetty meluesteiden tarkempi sijainti ja korkeus. Taulukko 4. Tutkitut meluesteet Este Tyyppi Korkeus Sijainti Pituus RE 1 aita kisko + 2 m plv m keskikaide kisko + 1 m plv m valli kisko + 2 m plv m RE 2 aita kisko + 2 m plv m MA aita tukim.+ 2 m plv m aita kisko + 2 m plv m KO 1 kaide kisko + 1 m plv m ME kaide kisko + 1 m plv m KO 2 aita kisko + 2 m plv m Yhteensä 2920m Meluesteiden etäisyys on 3,6 metriä lähimmän raiteen keskikohdasta lukuunottamatta vallia ja Matarin kohdalla olevaa estettä, joka sijoitetaan tukimuurin päälle. Meluesteen RE1 kohdalla on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja vaiheittain rakentamista ajatellen. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kohtaamisraide välille Rekola Korso. Tällöin laskennassa on sijoitettu raiteiden R2 ja R3 (kauko- ja lähiliikenneraiteiden) väliin melukaide, jonka korkeus kiskon pinnasta on 1 m. Toisessa vaiheessa kaupunkirata jatketaan Tikkurilasta Keravalle (4. raide). Tällöin laskennassa on lisätty itäisimmän raiteen viereen melueste, jonka korkeus on 2 m kiskon pinnasta. Kuva 1. Meluesteiden alustava sijainti selvityksen lähtötilanteessa

4 4 Kuvassa 1 esitettyjen esteiden lisäksi on tutkittu kiskon pinnasta noin 2 metrin korkuisen meluvallin rakentamista Rekolanjoen puistoon meluesteiden RE1 ja RE2 väliselle alueelle. Meluvalli parantaisi ympäristöä ja vähentäisi melun leviämistä ympäröiville asuntoalueille sekä puistoon. Maavallin rakentamisedellytyksiä vaikeuttaa kuitenkin alueen maaperä. Geoteknisen selvityksen perusteella sen kantavuus on todettu niin heikoksi, että maavalli vaatisi kalliita pohjanvahvistustöitä. 3 MELUVYÖHYKKEET 3.1 Melutasot ilman meluesteitä Raideliikenteen aiheuttamat melutasot ennustetilanteessa v päivällä ja yöllä ilman meluesteitä on esitetty liitteissä 1 ja 2. Ilman meluesteitä ja melun leviämistä rajoittavia rakennuksia yli 55 db melu päivällä ja yli 50 db melu yöllä leviää noin metrin etäisyydelle radasta. Yli 60 db melu päivällä ja yli 55 db melu yöllä leviää esteettömässä ympäristössä noin metrin etäisyydelle. 3.2 Meluesteiden vaikutus melutasoihin Liitteissä 3 ja 4 on esitetty melutasot päivällä ja yöllä ennustetilanteessa taulukon 4 mukaisilla meluesteillä. Meluesteitä on sijoitettu asuntoalueiden kohdalle suojaamaan rakennusten pihatasoja melulta. Meluesteet RE1 ja RE2 suojaavat esteiden kohdalla olevat asuntoalueet kokonaan yli 60 db melulta. Osa rataa lähinnä olevista asuinrakennuksista jää yli 55 db meluvyöhykkeelle. Meluesteiden välissä tutkittu valli tehostaa esteiden vaikutusta ja suojaa puistoaluetta ja kauempana olevia rakennuksia. Matarin kohdalla tukimuurin päälle rakennettava melueste ja siihen liittyvä radan varteen sijoittuva aita vähentävät alueen melutasoa asuinrakennusten kohdalla noin 5 db. Pääosa asuinrakennuksista saadaan suojattua yli 55 db melulta, mutta joitakin rakennuksia jää vielä yli 60 db meluvyöhykkeelle. Korson kohdalla on tutkittu meluesteitä radan itäpuolella, missä meluesteiden avulla suojataan lähinnä kerrostalojen piha-alueita. Radan länsipuolelle Korson kohdalle on tutkittu melukaiteen vaikutusta. Kaiteen avulla alueen melutaso jää alle 60 db. Vaikutusalueella ei ole nykyisellään merkittävästi asutusta. 3.3 Meluesteiden vaikutukset asukkaisiin Meluvyöhykkeiden asukasmäärät on laskettu osa-alueittain ennustetilanteen mukaisilla liikennemäärillä sekä ilman meluesteitä että tilanteessa, jolloin taulukossa 4 esitetyt meluesteet on rakennettu. Taulukko 5. Asukasmäärät eri meluvyöhykkeillä Päivällä, ennustetilanne 2010 ei meluesteitä meluesteet rakennettu yli yli 65 db db db Rekola itä Rekola länsi Korso itä Korso länsi Yhteensä Rekolassa kiskon pinnasta 2 metrin korkuiset meluesteet RE 1 ja RE 2 on sijoitettu radan itäpuolelle. Lisäksi Rekolanojan kohdalle suositellaan vallin rakentamista. Meluesteet suojaavat pientaloalueet yli 60 db melulta päivällä. Muutamia asuinrakennuksia jää yli 55 db meluvyöhykkeelle. Korsossa meluesteet on sijoitettu myös pääosin radan itäpuolelle. Matarin kohdalle sijoittuva melueste MA suojaa noin puolet kohteen melualueella olevista asukkaista. Melukaiteen ME kohdalla ei tällä hetkellä ole asukkaita melualueella. Kaiteen avulla suojataan kuitenkin puistoaluetta ja kauempana olevien rakennusten piha-alueita sekä mahdollistetaan tulevaa asuntorakentamista radan itäpuolella. Radan länsipuolella olevalla melukaiteella KO1 suojataan kerrostalojen piha-alueita. Melueste KO2 (korkeus 2 metriä kiskon pinnasta) lisää maankäytön mahdollisuuksia asuntorakentamisen suhteen. Kaikki olemassaolevat rakennukset ovat olleet mukana laskennoissa melun leviämistä rajoittavina esteinä. Laskentatavasta johtuen esteistä saatava todellinen hyöty on suurempi kuin mitä tehdyt asukasmäärälaskennat antavat olettaa. 3.4 Vaihtoehtotarkastelut Rekolan kohdalla Rekolan eteläosassa sijaitseva melueste RE1 muodostuu ratojen välissä olevasta keskikaiteesta sekä radan reunaan sijoittuvasta aidasta, jonka korkeus kiskon pinnasta on 2 m (liite 3-1). Pelkän

5 5 keskikaiteen vaikutus melutasoihin päivällä on esitetty (liite 5a) tilanteessa, missä on rakennettu vain kohtaamisraide. Kaiteen vaikutus on vähäinen, mutta välivaiheen ratkaisuna se hiukan parantaa alueen melutilannetta. Ennustetilanteessa (kaupunkirata jatkettu Tikkurilasta Keravalle) tutkittiin vaihtoehtoa, missä myös reunaan oli sijoitettu kaide, jonka korkeus kiskon pinnasta on 1 metri. Melutasot on esitetty liitteessä 5b. Laskelmien mukaan reunakaide ei havaittavasti lisää keskikaiteella saavutettavaa estevaikutusta. Ennustetilanteessa tutkittiin lisäksi vaihtoehtoa, jossa meluesteestä RE1 jätettäisiin toteuttamatta keskikaide, ja rakennettaisiin vain radan sivuun aita, jonka korkeus kiskon pinnasta on 2 m (liite 5c). Tässä vaihtoehdossa yli 55 dba vaikutusalueen asukasmäärä vähenee kahdestakymmenestä asukkaasta kahteentoista. Kuitenkin meluaita estää näkymää radan suuntaan kaidetta enemmän. Keskikaiteella ei saavuteta lisää estevaikutusta. Rekolan aseman kohdalla melueste RE2 on aita, jonka korkeus kiskon pinnasta on 2 m (liite 3-1). Vaihtoehtoisena ratkaisuna tutkittiin estettä, jonka korkeus kiskon pinnasta on 1 metri (liite 5d). Matalammalla esteellä lähimmät rakennukset jäävät melualueelle; yli 55 dba melualueelle jää 21 asukasta. Korkeampi este vähentää em. vaikutusalueelle jäävien asukkaiden määrän kolmeen, mutta se estää myös radanvarsiasutuksen näkymää länteen. Taulukossa 6 on esitetty esteiden RE1 ja RE2 vaikutus päiväajan asukasmääriin. Taulukko 6. Asukasmäärät Rekolan meluesteiden kohdalla eri vaihtoehdoissa Päivällä, ennustetilanne 2010 Este RE yli 65 yht. Ei meluesteitä Välivaihe: kaide keskellä (liite 5a) Vaihtoehto: kaiteet keskellä ja reunassa (liite 5b) Vaihtoehto: aita reunassa, esteen pää käännetty sivuun (liite 5c) Tutkittu este, lopputilanne aita reunassa, kaide keskellä (liite 3-1) (liite 5d) Tutkittu este, korkeus kiskosta 2 m (liite 3-1) Vaihtoehtotarkastelut Matarin kohdalla Matarissa sijaitsevan kallioleikkauksen kohdalle rakennetaan tukimuuri. Melutasot tukimuurin rakentamisen jälkeen on esitetty liitteessä 6a. Kallioleikkauksen tukimuurista pohjoiseen este jatkuu kiskosta kahden metrin korkuisena aitana. Melutasot aidan ja tukimuurin rakentamisen jälkeen on esitetty liitteessä 6b. Aidan rakentamisella saavutetaan huomattava parannus melutilanteeseen. Tukimuurin kohdalla tutkittiin eri korkuisia tukimuurin päälle sijoitettavia esteitä. Vaihtoehtoina tutkittiin tukimuurin päälle sijoitettavaa metrin korkuista estettä (liite 6c) sekä kahden metrin korkuista estettä (liite 6d). Tukimuurin päälle sijoitettavalla esteellä ei juurikaan ole lisävaikutusta kallioleikkauksen päällä oleviin asuinrakennuksiin nähden. Taulukossa 7 on esitetty Matarin esteiden vaikutus päiväajan asukasmääriin. Taulukko 7. Asukasmäärät Matarin meluesteen kohdalla eri vaihtoehdoissa Päivällä, ennustetilanne 2010 Tukimuuri (asukkaat tukimuurin yli 65 yht. kohdalla) Pelkkä tukimuuri rakennettu (liite 6a) Tukimuuri sekä aita leikkauksesta pohjoiseen (liite 6b) Tukimuurin päällä 1 m este (liite 6c) Tukimuurin päällä 2 m este (liite 6d) Aita (asukkaat aidan kohdalla) yli 65 yht. Ei meluestettä Tutkittu este, korkeus kiskosta 2 m (liitteet 6b, 6c, 6d ja 3-1) Este RE yli 65 yht. Ei meluesteitä Vaihtoehto, esteen korkeus kiskosta 1 m

6 6 3.6 Meluesteiden kustannukset Kustannukset on arvioitu verottomana käyttäen yksikkökustannuksena keskimääräistä arviota 1500 mk/m 2. Kustannusarvio sisältää perustamiskustannukset. Aidat ja kaiteet sijoitetaan luiskiin, jolloin niiden korkeus luiskasta on yhteensä korkeus kiskon pinnasta + 0,8 metriä (kaide 1,8 m, aita 2,8 m). Taulukkoon 8 on laskettu meluesteiden arvioidut verottomat kustannukset. Kustannukset ovat riippuvaisia valittavasta materiaalista ja toteuttamistavasta ja ne tarkentuvat edelleen rakentamissuunnittelun yhteydessä. Vallin kustannusarviota ei ole esitetty taulukossa 8, koska se riippuu erittäin paljon pohjasuhteista. Taulukko 8. Meluesteiden alustava kustannusarvio (veroton) Este Tyyppi Korkeus Pituus yks.kust (mk/m) kustannus yht. (Mmk) RE 1 aita kisko + 2 m ,34 keskikaide kisko + 1 m ,48 valli kisko + 2 m 240 RE 2 aita kisko + 2 m ,94 MA aita tukim.+ 2 m ,90 aita kisko + 2 m ,34 KO 1 kaide kisko + 1 m ,57 ME kaide kisko + 1 m ,97 KO 2 aita kisko + 2 m ,63 Yhteensä ,17 Mmk 4. MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MELU Korson alueen alustavien maankäyttösuunnitelmien mukaan Metsolan kohdalle radan varteen sijoittuu liikerakentamista, jolloin melun leviäminen rajoittuu ja esitettyä meluestettä ME olisi mahdollista lyhentää. Lähelle rataa kahden liikerakennuksen väliin on kuitenkin maankäytön suunnittelussa esitetty asuinrakennusta, jonka asukkaat joutuisivat yli 55 dba melualueelle. Mikäli liikerakennusten väliin sijoittuvan pysäköintialueen kohta voitaisiin sulkea esim. rakennuksella, poistuisi erillisen meluesteen tarve. Alueen pohjoisosaan radan länsipuolelle sekä radan itäpuolelle hiukan kauemmaksi radasta on esitetty uusia asuinrakennuksia. Selvityksessä on tarkasteltu radan itäpuolelle rakennettavan meluesteen KO2 vaikutusta alueen melutasoihin pihatasossa. Mikäli lähelle rataa rakennetaan uutta asumista, tulee rakennusten suunnittelussa huomioida rakenteille asetettavat ääneneristysvaatimukset siten, etteivät sisämelulle asetetut ohjearvot ylity myöskään ylemmissä kerroksissa, jonne meluesteen rakentamisella on vain vähän vaikutusta. Kaavoituksessa radan ja asuinalueen väliin tulisi osoittaa melua vaimentavaa rakentamista, kuten toimisto-, varasto- tai teollisuusrakennuksia. Rakennuksia suunniteltaessa ja sijoitettaessa tulisi myös huolehtia siitä, että yksittäisen junan aiheuttama enimmäisäänitaso rakennusten sisällä ei ylittäisi 45 db. Tämän vuoksi rakennukset tulisi sijoitella siten, että ne muodostavat mahdollisimman yhtenäisen muurin rataa vasten. Makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien tilojen ikkunat ja ilmanvaihtoventtiilit tulisi sijoittaa poispäin radasta. Radan puolelle voidaan sijoittaa eteis-, keittiö- yms. tiloja, kunhan julkisivurakenteet täyttävät riittävät ääneneristysvaatimukset. Raideliikennemelu on voimakkaasti vaihtelevaa. Yksittäisten junien aiheuttamat melun enimmäisäänitasot korostuvat vaihdellen hiljaisten jaksojen kanssa. Rataympäristössä tulisikin siten erityisesti huolehtia julkisivurakenteiden ääneneristysvaatimusten täyttymisestä.

7 7 LIITTEET

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Nivalan yleiskaavan meluselvitys

Nivalan yleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NIVALAN KAUPUNKI Nivalan yleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Lahdespohjan asemakaava

Lahdespohjan asemakaava Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Lahdespohjan asemakaava 21.10.2005 Tampereen kaupunki Lahdespohjan asemakaava Meluselvitys 21.10.2005 Viite 82110123 Versio Pvm 21.10.2005 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys Rambøll Finland Oy Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava Ympäristömeluselvitys 13.9.2005 Rambøll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45 020 755 6800 www.ramboll.fi Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TULOKSET... 2 2.1 Melulle altistuvien asukkaiden ja herkkien kohteiden määrät...

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 2/7 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 4 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 4 2.1 Meluohjearvot 4 2.2 Laskentaohjelma 4 2.3 Lähtötiedot 5 3 TULOKSET 5 3.1 Tulosten tarkastelu

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.11.2016 ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN ISOKUUSI III, TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009 SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto 22.11.2005 5005-C6009 MATTI JANHUNEN AITOLAHDENTIEN ASEMAKAAVA MELUSELVITYS 1 Tausta Tampereen Aitolahdentien varteen Niihamanselän Olkahisenlahden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut

Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Rambøll Finland Oy Hämeen tiepiiri Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Ympäristömeluselvitys 14.10.2009 Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Hämeen

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMA HELSINGINTIE, LAPPEENRANTA MELUSELVITYS. Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki / Pertti Multaharju. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

YLEISSUUNNITELMA HELSINGINTIE, LAPPEENRANTA MELUSELVITYS. Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki / Pertti Multaharju. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki / Pertti Multaharju Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.4.2012 HELSINGINTIE, LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITELMA MELUSELVITYS HELSINGINTIE, LAPPEENRANTA MELUSELVITYS

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.8.2016 Viite 1510023354 TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

HANKEKORTTI KOHDE 1, Kuusaantie (välillä Koriansuora Varuskuntakatu), Kaunisnurmi

HANKEKORTTI KOHDE 1, Kuusaantie (välillä Koriansuora Varuskuntakatu), Kaunisnurmi HANKEKORTTI 22.2.2017 KOHDE 1, Kuusaantie (välillä Koriansuora Varuskuntakatu), Kaunisnurmi Nykytilanne Asukkaita 261 Kuusaantie Keskimääräinen vuorokausiliikenne 22 400 ajon./vrk Raskaan liikenteen osuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 Jalasjärven meluselvitys SISÄLLYSLUETTELO 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...5 2 LÄHTÖTIEDOT...5 2.1 Liikenne...5 2.2 Maastoaineisto...5 3 SOVELLETTAVAT OHJEARVOT...5

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS

PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS TAMPERE, HOLVASTI 20600671 5.4.2016 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista 5.4.2016 Ari Kulmala Elisa Huotari Elisa Huotari 16.3.2016 Ari Kulmala Elisa Huotari

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - 19.4.2014 ALKUSANAT Suunnittelukohteena on valtatie 4 välillä Kirri - Tikkakoski. Suunnittelualue alkaa Jyväskylän keskustan pohjoispuolelta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

LEPPÄLAHDEN OSAYLEISKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MELUSELVITYS Projektinumero: WSP Finland Oy

LEPPÄLAHDEN OSAYLEISKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ MELUSELVITYS Projektinumero: WSP Finland Oy 1 Projektinumero: 306523 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Työn sisältö ja käytetyt menetelmät... 1 2.2 Laskentamalli ja lähtötiedot... 1 2.2.1 Käytetyt

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-5 1(2) 28.7.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys eluselvitys Ylöjärven kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen 19.5.2014 1 Taustatiedot Tässä eluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Ojapuiston aseakaavauutosalueen ja Siltatien aseakaava-alueen

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Asemakaava 7971, Ikuri

Asemakaava 7971, Ikuri Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Asemakaava 7971, Ikuri Ympäristömeluselvitys 17.3.2006 Tampereen kaupunki Asemakaava 7971, Ikuri Meluselvitys 17.3.2006 Viite 82111273 Versio Pvm 17.3.2006 Hyväksynyt

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 22.6.2016 KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS KARINKENTÄN ALUE LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 22.6.2016 Laatija

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Alavuden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2010 TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS Tarkastus Päivämäärä 31.5.2010 Laatija Arttu Ruhanen Tarkastaja Jari

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 304571. WSP Finland Oy

Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 304571. WSP Finland Oy Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 3071 2 (8) Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Laskentamalli ja laskennan

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Raportti, Tampereen kaupungin ID numero 1578238 Päivämäärä 1.11.2016 MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8619 MUUTOKSEN MELUSELVITYS MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HONGISTON MELUSELVITYS

HÄMEENLINNAN HONGISTON MELUSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Optimia Oy HÄMEENLINNAN HONGISTON MELUSELVITYS Päivitetty raportti 22.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Päivitetty raportti I 22.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta...

Lisätiedot