Sairaalasta hoitokodiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalasta hoitokodiksi"

Transkriptio

1 Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 006/89 Sairaalasta hoitokodiksi pitkäaikaishoitoympäristön kehittäminen Puolarmetsän sairaalassa Satu Åkerblom Sasu Hälikkä Aki Hiltunen

2

3 Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja Espoo /89 Sairaalasta hoitokodiksi pitkäaikaishoitoympäristön kehittäminen Puolarmetsän sairaalassa Satu Åkerblom Sasu Hälikkä Aki Hiltunen Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtiosasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera

4 Julkaisumyynti: Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtiosasto PL TKK Puh. (09) s-posti: Sotera, TKK ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy Espoo 006 Kannen kuva: Puolarmetsän sairaalaan hankkeen aikana rakennettu pilottihuone

5 Alkusanat Puolarkoti -hanke on osa TeTT Esteettömyys asuinrakennuksissa -projektia, jonka Teknillisen korkeakoulun Sotera-instituutti toteutti vuosina yhdessä yhteistyötahojen kanssa. TeTT-projekti kuului Tekesin iwell-tutkimusohjelmaan. Tekesin lisäksi tutkimusta rahoittivat Työsuojelurahasto, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä useat yritykset. Puolarkoti-osatutkimus toteutettiin yhteistyössä Puolarmetsän sairaalan henkilökunnan kanssa. Hankkeen aikana pidettiin useita työpajoja, joihin osallistui tutkimuksessa olevien osastojen henkilökunta. Espoon kaupungilta hankeeseen osallistuivat: Jaakko Valvanne, Espoon kaupungin vanhusten palvelujen johtaja Maire Koski, ylihoitaja Elina Kylmänen-Kurkela, ylihoitaja Marja-Liisa Rossi, D:n osastonhoitaja Tuula Yliknuussi, E:n osastonhoitaja Margit Lindfors, D:n apulaisosastonhoitaja Outi Karjalainen, E:n apulaisosastonhoitaja Hankkeen aikana toteutettiin osastoille kaksi pilottihuonetta, joiden rakentamisesta vastasi Espoon kaupunki. Pilottihuoneissa pyrittiin vastaamaan asukkailta, henkilökunnalta ja omaisilta saatuihin kehittämistavoitteisiin. Huoneet suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä seuraavien henkilöiden ja yritysten kanssa: Martela Oyj, Heini-Marikka Hantula ja Markku Lehto Saint-Gobain Ecophon Oy, Jyrki Kilpikari ja Markku Hirvonen Luxo Finland Oy, Mikael Åkers Kuopio Woodi Oy, Jukka-Pekka Suvala Easydoing Oy / Salli Systems, Veli-Jussi Jalkanen Silent Gliss Oy, Juoni Arjatsalo Stiegelmeyer Oy, Jarmo Rautiainen Upofloor Oy, Kaisa Penttilä ja Anita Larna-Helkiö Vallila Interior Oy, Arja Anttila Puolarkotia koskevaan tutkimushakkeeseen osallistui Sotera-instituutin tutkijaryhmä, johon kuuluivat erikoistutkija Satu Åkerblom, tutkijat Sasu Hälikkä, Aki Hiltunen ja Pirjo Sipiläinen sekä tutkimusapulainen Päivi Aro. Hankkeen kenttätyövaiheisiin osallistui toimintaterapeuttiopiskelija Raila Vartiainen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta. Sairaalasta hoitokodiksi

6 Tiivistelmä Pitkäaikaishoidossa olevia, huonokuntoisia ja paljon apua tarvitsevia vanhuksia asuu tällä hetkellä Suomessa palveluasumisyksiköiden lisäksi sairaaloiden vuodeosastoilla. Akuuttihoidon tarpeisiin suunnitellut vuodeosastot eivät välttämättä sovellu parhaalla tavalla asukkaiden viimeiseksi kodiksi. Tutkimushankkeen tavoitteena oli saada tietoa vuodeosastojen tilojen kehittämismahdollisuuksista toimivammiksi ja viihtyisämmiksi sekä tietoa siitä, miten tiloihin liittyviä ongelmia tulisi kartoittaa. Hankkeeseen osallistui Espoon kaupungin Puolarmetsän sairaalan kaksi pitkäaikaisosastoa. Osastoilla oli syntynyt kehittämistarve, kun niiden kaikki potilaspaikat oli muutettu pitkäaikaishoitopaikoiksi. Osastojen tilojen viihtyisyyttä ja toimivuutta selvitettiin haastattelemalla asukkaita. Lisäksi tehtiin kyselyt henkilökunnalle ja omaisille. Osaston toimintaa havainnoitiin ja dokumentoitiin videoimalla ja valokuvaamalla. Työn aikana tehtiin työvierailuja vertailukohteisiin, jotka myös dokumentoitiin. Kerätyn tiedon perusteella laadittiin ongelmakartta, jossa esiin nousseita ongelmia ja niihin sopivia ratkaisuja oli listattu tiloittain, toiminnoittain ja käyttäjäryhmittäin. Kootun aineiston perusteella esitettiin ratkaisumalli tilojen uudelleenjärjestämiseksi sekä toteutettiin kaksi pilottihuonetta, joiden käyttökokemuksia kirjattiin käyttäjäryhmiltä. Tutkimuksessa selvisi, että asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan olemiseensa ovat vähäiset, eikä ympäristö tue itsenäistä toimintaa. Osastolla vieraileville ympäristö ei tarjoa luontevia paikkoja läheisten tapaamisiin. Henkilökunta kokee työympäristön epäviihtyisäksi. Työergonomiassa osastoilla on monia puutteita. Osastolla on yhtäältä tilan puutetta ja toisaalta osa tiloista on vajaakäyttöisiä. Nykyisessä tilaratkaisussa yhteistilojen valvonta on vaikeaa, jolloin asukkailla on niukasti turvallisia tiloja oman huoneensa ulkopuolella. Vuoteen ja sen lähiympäristön toimivuuden ja viihtyisyyden merkitys korostuu pitkäaikaisosastolla. Nostamalla vuodeosaston tilaratkaisujen tasoa nykyisten uudisrakennuksia koskevien vaatimusten mukaisiksi voidaan poistaa laitosympäristöstä negatiivisia ominaisuuksia. Esimerkiksi pilottihuoneen akustiikan korjaamisen käyttäjät kokivat samansuuntaisesti ympäristöä parantavana kuin tekniset mittaukset osoittavat. Avainsanat: arkkitehtuuri, sairaalasuunnittelu, vanhusten pitkäaikaishoito, kodinomainen Sairaalasta hoitokodiksi

7 Abstract In Finland elderly persons who are in poor health and need a lot of help are currently living in long-term care both in sheltered housing units and hospital inpatient departments. The inpatient departments were originally built to meet the needs of acute health care services and do not necessarily serve very well as the last home of their residents. The aim of the project was to obtain information on various possibilities for developing cosier and more functional inpatient facilities and on the identification of problems related to the facilities. Two wards for long-term patients in Puolarmetsä Hospital in the City of Espoo participated in the project. A need for development had arisen when the wards had been converted into long-term units. The amenity and functionality of the facilities were surveyed by interviewing residents. In addition, their family members and the members of the staff were asked to fill in questionnaires. The operations of the department were observed and documented by videotaping and photographing. During the project several work visits were made to benchmark sites, and these visits were documented too. The compiled information was used for creating a problem map where the emerging problems and suitable solutions to them were listed separately for each facility, activity and user group. The compiled materials were used to present a solution concerning the rearrangement of the facilities and for building two pilot rooms. Various user groups were asked to comment on the use of the pilot rooms. The study revealed that the residents have little opportunity to influence their circumstances, and the environment does not support independent living. For those visiting the department, the environment does not offer a natural setting for meeting close family members and friends. The staff regard the work environment as unpleasant. There are many shortcomings in the work ergonomics of the departments. On the one hand, there is a lack of space in the department, and on the other hand, some of the facilities are underused. In the current solution it is difficult to keep the joint facilities under supervision which implies that the residents have very few safe facilities outside their own rooms. The functionality and amenity of the bed and its immediate surroundings gain an increasing importance in a ward for long-term patients. Negative qualities can be removed from the institutional environment by raising the standards of the inpatient ward solutions to meet the current requirements concerning new buildings. For example, the users considered that the acoustical improvement of the pilot room had a pro-environmental impact similar to the one indicated by the technical measurements. Keywords: architecture, hospital design, long-term care for the elderly, homelike Sairaalasta hoitokodiksi 5

8 6 Sairaalasta hoitokodiksi

9 Sisällysluettelo Alkusanat Tiivistelmä Abstract 5 1. Johdanto Sairaalaosastoista D ja E Puolarkodiksi Potilaasta asukkaaksi 9. TaustA Pitkäaikaishoidon ympäristöt 10.. Kodinomaisuus 10.. Laitos kotina 11. Tavoitteet 1. Menetelmät 1.1. Osaston tiloja ja toimintaa koskevat kyselyt ja haastattelut 1.. Havainnointi ja dokumentointi 1.. Työpajat 15.. Ongelmakartan ja osaston kokonaissuunnitelman laadinta Pilottihuoneiden toteuttaminen ja kokemusten keruu Tulokset Kyselyjen ja haastattelujen tulokset Vertailukohteet Ongelmakartta Osaston kokonaissuunnitelma 5.5. Pilottihuoneiden suunnittelu ja toteutus 6 6. PohdintA Lähteet 5 Liitteet 7 Liite 1. Hankkeen aikana järjestetyt työpajat 7 Liite. Osaston toimintaa koskeva asukashaastattelu 8 Liite. Osaston toimintaa koskeva kiertokysely henkilökunnalle 6 Liite. Osaston toimintaa koskeva kysely omaisille 6 Liite 5. Työpisteiden toimivuutta ja ergonomiaa sekä taukotilojen viihtyisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta koskevat kyselyt henkilökunnalle 7 Liite 6. Puolarkodin uudistussuunnitelma 76 Liite 7. Pilottihuoneiden suunnitelmat 77 Liite 8. Pilottihuoneen käyttöohje 81 Liite 9. Pilottihuoneiden onnistuneisuutta koskevat kyselyt 89 Liite 10. Huoneakustiset mittaukset 117 Liite 11. Valaistusmittaukset 15 Liite 1. Sisäilman laadun mittaukset 16 Sairaalasta hoitokodiksi 7

10 8 Sairaalasta hoitokodiksi

11 1. Johdanto 1.1. Sairaalaosastoista D ja E Puolarkodiksi Puolarmetsän sairaalassa osastojen D ja E kaikki potilaspaikat muuttuivat pitkäaikaishoidon potilaspaikoiksi vuoden 00 uudelleen organisoinnin yhteydessä. Näillä vuodeosastoilla kaikki potilaat tarvitsevat runsaasti apua lähes kaikissa perustoimissaan mutta lääkärin apua harvemmin kuin akuutti- tai kuntoutusosastoilla. Osastoilla syntyi tarve kehittää toimintaa ja sairaalaympäristöä suuntaan, joka paremmin vastaisi uuden toiminnan sisältöä. Koska osastot toimivat asukkaittensa viimeisenä kotina, henkilökunnan aloitteesta päätettiin kehittää osastoja kodinomaisemmaksi. Kehittämishanke päätettiin toteuttaa yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun Sotera-instituutin kanssa. Hankkeen aikana. kerroksen osastojen muodostamalle kokonaisuudelle annettiin uusi toiminnallista muutosta kuvaava nimi Puolarkoti. 1.. Potilaasta asukkaaksi Puolarmetsän sairaalan pitkäaikaisosastolla hoidettavista henkilöistä käytetään tässä hankkeessa nimitystä asukas. Sana potilas oli hankkeen alkaessa käytössä osastoilla. Pitkäaikaisosastoilla hoidettavat eivät pysty heikon kuntonsa tai sairautensa vuoksi asumaan enää kotona. Samankuntoisia vanhuksia sijoittuu myös erilaisiin hoitokoteihin ja heitä kutsutaan niissä asukkaiksi. Henkilökunta esitti ensimmäisessä työpajassa, että osastojen potilaita tulisi kutsua asukkaiksi tai asiakkaiksi. Osa henkilökunnasta omaksui nopeasti tämän tavan. Sairaalasta hoitokodiksi 9

12 . Tausta.1. Pitkäaikaishoidon ympäristöt Laitoshoidon vähentämisen myötä paljon apua tarvitsevat henkilöt sijoittuvat asumaan palveluasumisyksiköihin. Kuitenkin kaikkein huonokuntoisimmat jäävät usein sairaaloiden vuodeosastoille pitkäaikaishoidon asiakkaiksi. Koska tavoitteena on että palveluasumisyksiköissä asuvat voivat asua niissä elämänsä viimeisetkin vuodet, asuu tällä hetkellä samankuntoisia asukkaita sekä sairaaloissa että palvelutaloissa. Myös kotihoidon piirissä on hyvin huonokuntoisia asiakkaita. Vanhainkodiksi rakennettu yksikkö eroaa ulkoisilta puitteiltaan samanlaista hoitoa tarjovasta terveyskeskussairaalasta. Entisenä sairaalana Puolarkodin tilat muistuttavat yhä sairaalan vuodeosastoa, vaikka hoito ei enää olisikaan sairaalatasoista. Millainen sairaalaosasto on asuinympäristönä? Voiko sairaala olla koti? Mitkä ovat mahdollisuudet lisätä Puolarmetsän viihtyisyyttä ja toimivuutta asuinympäristönä?.. Kodinomaisuus Termi kodinomaisuus (kodinomainen: ruots. hemlikhet, engl. homelikeness) on tullut suosituksi laitosten suunnittelun yhteydessä tarkoittamaan pyrkimystä hyvään ja viihtyisään ympäristöön. Termi on sisällöltään varsin epämääräinen, eikä sille ole olemassa kiistatonta ja yksikäsitteistä määritelmää. Anni Vilkko jakoi tutkimushankkeen ensimmäisessä työpajassa kodinomaisuuden kolmeen osa-alueeseen: (1) kodinkaltaiseen toimintaan, tekemiseen, joka on ominaista kodille, () kodinkaltaisiin ihmissuhteisiin, perheenomaiseen sosiaaliseen struktuuriin, sekä () esteettisen ympäristön kodinkaltaiseen laatuun, kodikkuuteen. Käytännössä laitosympäristön kodinomaistaminen on yleensä keskittynyt viimeksi mainittuun, esteettiseen ympäristöön. Mary Douglas (1991) on pohtinut tekijöitä, jotka määrittävät kodin. Hän toteaa, että koti on paikka mutta ei välttämättä kiinteä. Koti voi olla myös asuntovaunu tai teltta, se ei ole välttämättä talo. Mitään kaikille kodeille yhteistä arkkitehtonista ominaisuutta ei siis ole olemassa, niin paljon kodit eroavat toisistaan. Asia, joka yhdistävää kaikkia koti-paikkoja, on ajan yli jatkuva säännönmukaisuus, jatkuvuus. Kodin sisustus voi esimerkiksi muuntua vuorokaudenajan mukaan: Japanissa vuode usein kerätään pois päiväksi ja illalla otetaan jälleen esille. Myös Ikea on esitellyt pieneen asuntoon sopivan malliston, jossa eri toimintoja palvelevia kalusteita voidaan tarpeen mukaan ottaa esille tai kääntää syrjään. Tietyntyyppinen tai näköinen kalustus ei tee paikasta kotia. Se, että kotien kalustustyyleissä saattaa esiintyä väestöryhmittäin, alueellisesti tai aikakausittain yhteneviä piirteitä, kertoo enemmän muotivirtauksista ja makumieltymyksistä kuin yleispätevästä kodikkuudesta. Kotia ei voi määritellä toimintojen kautta. Koti on monikäyttötila toisin kuin useimmat kodin ulkopuoliset paikat. Esimerkiksi hotelli, rautatieasema, työpaikka ja kauppa ovat tietyille tai tietyntyyppisille toiminnoille suunniteltuja. Sen sijaan kodissa voi tehdä mitä tahansa: syntyä, kuolla, tehdä töitä, nukkua, valmistaa ruokaa ja ruokailla tai harrastaa vaikka joogaa. Asunnon tilat heijastavat oletettuja ja todennäköisiä tulevaisuuden käyttötarpeita. (Douglas, 1991) Kodin sosiaalista struktuuria määrittää jokaiselle jäsenelle kuuluva paikka ja tämän paikan mukainen oikeus käytettävissä oleviin rajallisiin resursseihin. Oikeuksien valvonta on hajautettu kaikille jäsenille. Kukin tuntee oman paikkansa sekä muille kuuluvat paikat kodin sosiaalisessa struktuurissa. Työ ja toisille suoritetut palvelukset maksetaan työnä ja palveluksina. Toiminta on vastavuoroista mutta ei välttämättä symmetristä, sillä järjestys 10 Sairaalasta hoitokodiksi

13 .. Laitos kotina ja paikka struktuurissa asettavat eri jäsenille erilaisia velvoitteita ja vastuita. Tekemiseen ja olemiseen kodissa kuuluu se, että yhteisön jäsenet tietävät toistensa menemisistä ja tekemisistä. (Douglas, 1991) Mary Douglas esittää kodin vastakohdaksi hotellin, jossa käytetyistä resursseista ja palveluista maksetaan rahallinen korvaus. Asukkaat toimivat toistensa tekemisistä tietämättä. Työntekijät eivät asu hotellissa, vaan ovat siellä työssä. Työntekijöiden yksityiselämä on hotellille ja sen asukkaille näkymätöntä. Hoitokoti tai sairaala muistuttaa asumispaikkana enemmän hotellia kuin kotia niin toimintansa kuin ihmissuhteidensa puolesta. Siellä ei voi tehdä mitä tahansa kuin kotona. Hoitajien ja asukkaiden välillä, sen enempää kuin asukkaiden kesken, ei vallitse resurssienjakoa tai työnjakoa, joka perustuisi oikeudenmukaisuuteen suhteessa kunkin asukkaan asemaan yhteisössä. Fyysinen ympäristö taas ei lähtökohtaisesti voi koskaan olla kaikkien kannalta kodinomainen, koska jokaisen koti on erilainen. Hotelleissa tähän on vastattu pyrkimällä sisustuksessa mahdollisimman yleispätevään viihtyisyyteen. Lisa Groger (1995) on tutkinut, missä määrin vanhainkotiin muuttaneet kokivat uuden asuinpaikkansa omaksi kodikseen. Hänen tutkimuksessaan ilmeni, että laitoshoitoon olivat kotiutuneet paremmin ne, jotka yhdistivät kodin perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin, kuin ne, jotka yhdistivät kodin omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. Tekemisen vapaus on laitosasumisessa rajoitetumpaa, eikä kaikessa voi noudattaa omaa aikataulua. Sen sijaan sosiaalinen piiri ja läheiset ihmiset eivät ole paikkaan sidottuja ja voivat vierailla yhtä hyvin vanhainkodissa kuin entisessä asunnossa. Eräiden kohdalla muutolla vanhainkotiin oli ihmissuhteiden näkökulmasta jopa positiivisia seurauksia: läheiset eivät enää pystyneet puuttumaan vanhuksen elämään samassa määrin kuin kotona, jossa vanhus oli ollut heidän apunsa varassa, ja näin ollen yksityisyys toteutui vanhainkodissa paremmin. Usein tekemisen vapautta rajoittaa vielä asuinympäristöä enemmän oman toimintakyvyn heikkeneminen, ja juuri se on yleensä syynä laitoshoitoon muuttoon. Voi olla vaikea kohdata elämäntilanteen radikaali muutos, jossa sekä elinympäristö vaihtuu että omassa itsessä tapahtuu muutoksia. Muutoksiin sopeutumista edistää tietty jatkuvuus elämässä, olkoon se vaikka joidenkin toisarvoisilta näyttävien tapojen ja rutiinien säilyttämistä (mm. Groger 1995, Atchley 1989). Koti on 1) toimintaa, ) ihmissuhteita ja ) paikka. Koti on jokaiselle yksilölle henkilökohtainen ja erilainen. Hyvä laitosympäristö mahdollistaa mahdollisimman monien kotiin liittyvien asioiden säilymisen osana elämää. Sairaalasta hoitokodiksi 11

14 . Tavoitteet Hankkeella oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli löytää avaimia Puolarkodin, eli Puolarmetsän sairaalan neljännen kerroksen kehittämiseksi viihtyisämmäksi ja ihmisystävällisemmäksi niin asukkaiden, henkilökunnan kuin osastolla vierailevien kannalta. Toinen, yleisempi ja laajempi tavoite oli kehittää menetelmiä laitosasuinympäristön arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteena oli löytää tietoa mahdollisuuksista kehittää olemassa olevia sairaalaympäristöjä viihtyisämmiksi, mitä rajoja ja mahdollisuuksia tällaisessa kehitystyössä on, sekä mitä vaiheita tällaiseen kehitystyöhön kuuluu. 1 Sairaalasta hoitokodiksi

15 . Menetelmät.1. Osaston tiloja ja toimintaa koskevat kyselyt ja haastattelut Tutkimusprojektissa hankittiin osaston toiminnasta, tiloista ja kehitystarpeista tietoa henkilökunnalta ja Puolarkodissa vierailevilta kyselyin sekä asukkailta haastattelujen avulla Henkilökunnan kiertokysely ja työpistekyselyt Henkilökuntaa pyydettiin kuvailemaan osastolla havaitsemiaan ongelmia sekä antamaan näihin parannusehdotuksia. Kysely suoritettiin kiertokyselynä (lomakkeet ovat liitteessä ), jossa useammat vastaajat kirjoittavat näkemyksiään samalle paperille. Jokainen vastaaja näki edellisten henkilöiden vastaukset, ja näin esitettyihin ideoihin saatiin välittömästi kritiikkiä tai parannusehdotuksia seuraavilta vastaajilta. Tuloksena oli parhaimmillaan vastaajien välinen kirjallinen vuoropuhelu. Avoimista kysymyksistä koostuvia kiertokyselykaavakkeita jaettiin osastojen henkilökunnan tiloihin. Kiertokyselyn menetelmästä johtuen kyselyn kattavuutta ei pystytä arvioimaan. Osaston henkilökunta on keskeisessä roolissa kehityshankkeessa: hankkeen onnistuminen on hyvin pitkälti henkilökunnan tahdon ja aktiivisuuden varassa. Näin ollen vastaajan aktiivisuutta edellyttävän kyselyn voi olettaa sopivan hyvin henkilökunnan mielipiteiden tiedustelemiseen. Kiertokyselyn tuloksia on täydennetty ajatuksilla ja ehdotuksilla, joita nousi esiin henkilökunnalle järjestetyissä työpajoissa. Henkilökunnan toimistotyöpisteisiin ja taukotiloihin jaettiin kyselylomakkeet (Liite 5) koskien kyseisten tilojen toimivuutta, ergonomiaa ja viihtyisyyttä. Työtiloja koskevia vastauksia palautettiin 1 kappaletta, joista 10 koski kanslioita ja taukotiloja koskevia 1 kappaletta..1.. Kysely omaisille Omaisille järjestettiin hankkeesta tiedotustilaisuus , johon saapui noin 0 henkilöä. Tilaisuudessa jaettiin kyselykaavakkeita (Liite ) palautuskuorineen ja niitä jätettiin myös osastolla vieraileville myöhemmin jaettavaksi. Kyselykaavakkeissa kysyttiin kodinomaisuuteen liittyviä asioista ensisijaisesti omaisten näkökulmasta: kuinka vierailija kokee osaston toiminnan ja ympäristön. Kyselyyn oletettiin saatavan vastauksia omaisilta, jotka vierailevat osastolla suhteellisen aktiivisesti. Mitään eksaktia tietoa ei ollut tiedossa vierailujen määristä eikä myöskään siitä, kuinka monella asukkaalla ylipäätään käy vieraita. Kyselyn vastauksia saatiin 6 kappaletta. Edellä mainituista syistä kyselyn kattavuutta on mahdotonta arvioida..1.. Asukkaiden haastattelut Kaikkiaan osastoilla D ja E on 8 asukasta. Henkilökunta keräsi nimilistan niistä asukkaista, joiden he arvioivat pystyvän osallistumaan haastatteluun. Listalle kertyi molemmilta osastoilta yhteensä sellaista nimeä, joiden arvioitiin pystyvän itse vastaamaan. Lisäksi omaisten aloitteesta pyydettiin halukkaita omaisia mukaan haastatteluun, mikäli asukas arvioitiin itse kykenemättömäksi vastaamaan kysymyksiin. Kaikkiaan haastateltua saatiin 6 asukasta joista omaisen läsnä ollessa. Viimeksi mainituista kahdessa tapauksessa asukas vastasi pääsääntöisesti itse ja kahdessa omainen vastasi kokonaan asukkaan puolesta. Kaikkiaan osastojen asukkaista 1% osallistui haastatteluihin. Haastattelu koostui pääsääntöisesti selkeistä kyllä-ei-tyyppisistä kysymyksistä (Liite ), mutta haastattelija kirjasi ylös myös haastateltavien kommentit ja täsmennykset. Haastattelut kestivät keskimäärin 50 minuuttia, pisin kesti lähes kaksi tuntia, lyhin kaksikymmentä minuuttia. Sairaalasta hoitokodiksi 1

16 .. Havainnointi ja dokumentointi..1. Toiminnan seuraaminen Tutkijat havainnoivat osaston toimintaa useissa tutkimuksen vaiheissa. Kokonaisen päivän tapahtumia seurattiin kirjaamalla ylös kaikki havaitut tilanteet asukkaan ja hoitajan toimia ja päivää seuraten.... Tilojen valokuvaus Osastojen tilat valokuvattiin. Samalla kirjattiin ylös kunkin tilan käyttö. Arkistoituihin kuviin liitettiin tieto kunkin otoksen kuvauspaikasta. Kuvat 1-6. Valokuvia osastolta. 1 Sairaalasta hoitokodiksi

17 ... Toimintatilanteiden videointi Asuinhuoneissa videoitiin asukkaiden toimintatilanteita. Samoja toimintoja kuvattiin myöhemmin uudistetuissa pilottihuoneissa. Tilanteet sisälsivät sekä asukkaan itsenäisiä toimintatilanteita, kuten ruokailuja, että hoitohenkilökunnan suorittamia tai avustamia tilanteita. Videoimalla saatiin tietoa huoneen ja sen varustuksen toimivuudesta. Lisäksi projektin puitteissa syntyi yksi opinnäytetyö, jossa videoaineistoa analysoitiin XXXXXX-menetelmällä työntekijöiden ergonomiatestauksen apuvälineenä. Kuvattuja tilanteita olivat: asentohoito, sängyn säätöjen käyttäminen (itsenäisesti ja/tai henkilökunnan toimesta) Siirtymiset ja siirrot vuoteesta pesulaverille ja geriatriseen tuoliin tai pyörätuoliin sekä takaisin vuoteseen Ruokailutilanteet ja niihin liittyvät vuoteen ja pöydän säädöt Ajanviete sängyssä Kuvat 7-8. Videoituja toimintatilanteita... Työpajat Hankkeen aikana pidettiin osastojen henkilökunnan kanssa seitsemän työpajaa. Niillä oli kaksi tarkoitusta: hankkeen etenemisestä tiedottaminen sekä keskustelun ja vuoropuhelun synnyttäminen. Työpajojen järjestäminen on hankalaa työpaikalla, jossa työvuoroja on kaikkina vuorokauden aikoina: aina osa työntekijöistä on työpajan aikana vapaavuorossa. Työpajojen ajankohdat ja aiheet ovat liitteessä 1... Ongelmakartan ja osaston kokonaissuunnitelman laadinta Havainto-, haastattelu- ja kyselyaineistojen pohjalta laadittiin ongelmakartta, johon merkittiin tilojen kehittämistarpeet, mitä käyttäjiä, toimintoja ja tiloja ne koskivat, sekä mitä mahdollisia parannustoimia olisi ongelmien korjaamiseksi tehtävissä. Ongelmakartan pohjalta laadittiin kerroksen uudistusmalli ja sille mahdollinen vaiheistus..5. Pilottihuoneiden toteuttaminen ja kokemusten keruu Yhteistyössä yritysten kanssa suunniteltiin asuinhuoneen korjausmalli, jonka pohjalta toteutettiin molemmille osastoile yksi kahden hengen pilottihuone. Huoneisiin valittiin koehenkilöt henkilökunnan ja omaisten kanssa. Sairaalasta hoitokodiksi 15

18 5. Tulokset 5.1. Kyselyjen ja haastattelujen tulokset Seuraavassa on käsitelty henkilökunnan, asukkaiden ja omaisten vastauksia teemoittain, mikä noudattelee Anni Vilkon esittämää jaottelua (vrt. luku.). Asukkailta ja omaisilta kysytyt samansuuntaiset kysymykset on asetettu rinnan. Tässä tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia tuloksia kuin aikaisemmissa kodinomaisuuteen liittyvissä tutkimuksissa (Meripaasi 000, Aunola 1999). Hoitohenkilökunta sekä omaiset kiinnittivät enemmän huomiota fyysisen ympäristön laatuun eli esteettisiin seikkoihin kuin laitoshoidossa olevat vanhukset. Asukkaat, jotka viettivät lähes kaiken aikansa kyseisessä laitosympäristössä, olivat siihen tottuneet. Heille tärkeätä oli saada tavata läheisiään ja se, miten heitä hoidettiin. Puolarkodin asukkaat kokivat olevansa sairaalassa, eivät kodissa. Sekä asukkaiden että omaisten vastauksista kuvastui arvostus hoitohenkilökuntaa kohtaan. Henkilökunnan vähyys nähtiin suurimpana syynä osaston ongelmiin. Henkilökunnan suuresta työtaakasta tietoisina varsinkin asukkaiden oli ilmeisen vaikea tuoda kriittisiä näkökulmiaan esiin. Vaikka asukkaiden haastatteluvastauksista saa helposti käsityksen, että he ovat olosuhteisiin varsin tyytyväisiä, heidän lisäkommenteissaan nousi esille kriittisempiä äänenpainoja. Monen asukkaan olotilaa leimaa sopeutuneisuus elämään hoito-osastolla. Usein haastateltavat myös perustelivat vastauksiaan sillä, että heidän olinpaikkansa on sairaala. Tähän tosiasiaan suhteutettuna monien seikkojen koettiin olevan hyvin Toiminta Kotona asuvan elämässä on lukuisia päivittäin tai viikoittain toistuvia sekä vuodenkiertoon liittyviä rutiineja. Muualla kuin omassa kodissa tällaisten rutiinien suorittaminen voi olla vaikeaa. Vaikeinta omien tapojen noudattaminen on laitoshoidossa, koska hoitoon joutumisen syynä on itsenäisen toimintakyvyn rajoittuminen. Toisaalta laitoshoidossa noudatetaan laitoksen rutiineja, jotka toistuvat usein samoina, eikä asukas pysty niihin itse vaikuttamaan. Kotonaan kukin voi itse päättää, milloin toimitaan rutiinin mukaisesti, milloin rutiinista poiketaan. Henkilökunnan mielestä toimintaan liittyviä kodinomaisuutta vähentäviä tekijöitä olivat päivärutiinien suorittaminen tiukan aikataulun mukaisessa järjestyksessä ja yksilöl- Onko osaston päivärytmi teille sopiva? Kyllä 17 Aika sopiva / toisinaan 5 Ei Tyhjä Yhteensä 6 Annetaanko teille riittävästi aikaa yrittää itse tehdä päivittäisiä toimia? Kyllä 1 Aika sopiva / toisinaan 1 Ei Tyhjä 8 Yhteensä 6 Vierailijat: Saako omaisenne suorittaa omassa tahdissa päivittäisiä toimia osastolla? Kyllä EOS 1 Ei 6 Tyhjä Yhteensä 6 16 Sairaalasta hoitokodiksi

19 lisyyden puute asukkaiden hoidossa. Myös se tosiasia, että asukkaat eivät itse voi osallistua päivittäisiin askareisiin, koettiin erilaiseksi verrattuna kotona asumiseen. Asukkaat olivat yleensä tyytyväisiä päivärytmiin. Eräs haastateltu tosin mainitsi alussa olleen sopeutumisvaikeuksia. Keskeinen toimintaan liittyvä kysymys on, missä määrin osastolla tuetaan asukkaiden omatoimisuutta. Muutamilla omaisilla oli käsitys, etteivät asukkaat saa suorittaa päivittäisiä toimia omaan tahtiin. Suurin osa omaisista ei kuitenkaan osannut arvioida läheisensä mahdollisuutta omatoimisuuteen. Sen sijaan asukkaista suurin osa vastasi myöntävästi kysymykseen, annetaanko heille riittävästi aikaa yrittää itse tehdä päivittäisiä toimia. Eräs asukas kommentoi, että muuta heillä ei olekaan kuin aikaa. Haastatteluissa jäi epäselväksi, kuinka asukkaat kokevat omatoimisuuden merkityksen asukkaathan ovat osastolla kuitenkin hoidettavina Ajanviete Puolarmetsässä vierailevat omaiset arvelivat osastolla asuvan läheisensä ajan kuluvan huonosti. Omaiset ilmeisesti olettavat, että osaston asukkaiden aika käy pitkäksi, koska nämä voivat tehdä niin vähän siitä, mihin normaalissa elämässämme olemme tottuneet. Useimmat haastatelluista asukkaista kertoivat aikansa kuluvan hyvin. Eräs sanoi aikansa kuluvan ihan hyvin, kun on tottunut elämään sairaalassa. Toinen valitti tekemisen puutetta ja sanoi väsyvänsä juuri tekemisen puutteesta. Jonkun oloa leimasi koti-ikävä. Todennäköisesti useimmat asukkaat ovat jo sopeutuneet rajoitettuun elämäänsä eivätkä vaadi siltä enempää. Eräät myös kertoivat olevansa jatkuvasti niin väsyneitä, etteivät jaksa tehdä mitään. Henkilökunnan mielestä kodinomaisuutta voitaisiin lisätä tarjoamalla mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen. Siihen tarvittaisiin aikaa mutta myös sopivia tilanteita ja välineitä: tapahtumia, laulu- ja rupatteluhetkiä, pelikortteja, lautapelejä sekä muita harrastevälineitä. Kaikessa ei tarvitsisi edetä rutiininomaisesti, vaan asukkaiden yksilölliset tarpeet voisi ottaa paremmin huomioon. Kuluuko aikanne täällä hyvin? Kyllä 15 Aika sopiva / toisinaan 5 Ei Tyhjä Yhteensä 6 Vierailijat: Kuluuko läheisenne aika hyvin osastolla? Kyllä EOS 1 Ei 17 Tyhjä Yhteensä 6 Istutteko päivittäin mielestänne sopivan ajan? Kyllä 1 Aika sopiva / toisinaan Ei Tyhjä 9 Yhteensä 6 Ulkopuolisen näkökulmasta asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan olemiseensa ovat erittäin rajalliset. Sama vaikutelma ei välttämättä synny asukkaiden haastatteluvastauksista. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä saamaansa apuun ja mahdollisuuksiinsa hankkia ajanvietettä. Asukkaat näyttävät ottaneen itselleen passiivisen potilaan roolin: hoitajien odotetaankin päättävän mitä milloinkin tapahtuu. Eräistä asukkaiden kommenteista kuitenkin kuvastui, että he ovat hoitajien armoilla ja että asiat tapahtuvat kun hoitajille sopii. Asukkaiden mielipidettä asioihin ei aina oteta riittävästi huomioon. Tämäkin nousi esiin asukkaiden perustellessa tai kommentoidessa vastauksiaan. Aina asukkaan mielipiteen Sairaalasta hoitokodiksi 17

20 Voitteko, aina kun haluatte, kuunnella / katsella radiota? televisiota? Kyllä 1 1 Aika sopiva / toisinaan Ei 5 Tyhjä 8 Yhteensä 6 6 huomioonottaminen ei edes tuottaisi henkilökunnalle lisätöitä: esimerkiksi erään asukkaan mielestä hänen hiuksensa pestiin liian usein, minkä johdosta ne kuivuivat. Eräässä huoneessa oli vuoteen päässä häikäisevä kohdevalaisin, joka oli päällä tai pois päältä riippuen siitä, oliko joku henkilökunnasta sattumalta painanut katkaisijaa. Asukkaan ainoa keino ilmaista vaatimuksensa valon sammuttamiseksi oli huutaa henkilökuntaa paikalle. Radio ja televisio olivat merkittävässä roolissa asukkaiden ajanvietteenä. Sellaiselle asukkaalle, joka ei pääse lainkaan pois vuoteesta, erilaiset radio- ja televisio-ohjelmat korvasivat osaston järjestämät musiikki- ja hartaushetket. Radio tarjoaa myös sellaista musiikkia, jota ei osaston musiikkitilaisuuksissa ole tarjolla. Toisaalta monelle oli aika yhdentekevää, mitä ohjelmaa radiosta tai televisiosta tuli, riitti että laite oli päällä. Monet asukkaat hyötyisivät kuulokkeista, jolloin heidän ei tarvitsisi pelätä häiritsevänsä huonetovereitaan radiota kuunnellessaan. Monesti radio sijaitsi sellaisessa paikassa, ettei asukas itse yltänyt sitä avaamaan tai sulkemaan tai vaihtamaan kanavia. Myös television hallintalaitteita eivät kaikki asukkaat kyenneeet itse käyttämään. Moni ei tohtinut pyytää henkilökunnalta apua television tai radion avaamiseen tai kanavan vaihtamiseen. Asukkaiden kiinnostus erilaisia järjestettyjä tapahtumia sekä musiikki- ja hartaushetkiä kohtaan oli hyvin yksilöllistä ja riippui paljon asukkaan henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta. Noin kolmasosa asukkaista ei mielellään osallistu osastolla järjestettäviin tapahtumiin, ja vain noin puolet ilmoitti osallistuvansa mielellään. Monet niistä, jotka eivät jaksaneet lähteä tai päässeet pois huoneestaan, kuuntelivat huoneen avoimen oven kautta käytävältä kuuluvaa ohjelmaa. Eräs asukas ei mielellään poistunut huoneestaan, koska tunsi itsensä toistaitoiseksi välttämättömän happipullonsa kanssa. Jotakuta osaston ohjelmatarjonta ei miellyttänyt: soitettu musiikki oli liian kevyttä. Osallistutteko mielellänne osastolla järjestettäviin juhliin ja tapahtumiin? Kyllä 1 Aika sopiva / toisinaan Ei 8 Tyhjä Yhteensä Hoiva Asukkaiden saama hoito on keskeistä heidän hyvinvointinsa kannalta. He kaikki tarvitsevat runsaasti apua selvitäkseen päivittäisistä toimistaan. Työpajoissa henkilökunta nosti esiin ajatuksen palvelukulttuurin kehittämisestä hoivakulttuurin oheen. Tavallisesti sairaalassa kaikki tapahtuu tehokkaan hoidon ehdoilla, jonka tarkoituksena on saattaa potilas mahdollisimman nopeasti terveeksi ja takaisin normaaliin elämään. Kyseisillä osastoilla asukkaan toiveet ja mielihalut voisivat saada merkittävämmän roolin, kun tavalliselle sairaalalle ominaista parantavaa hoitopäämäärää ei ole. Vaikka suurin osa asukkaista vastasi saavansa apua aina tarvittaessa, monet näinkin vastanneet kertoivat joutuvansa odottamaan avun saapumista. Vastaajat uskoivat, että henkilö- 18 Sairaalasta hoitokodiksi

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu HELI MÄNTYLÄ IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 35 Nurmijärvi

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö HETKI ELÄMÄÄ ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti

Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti Matikainen, Mira 2013 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot