Sairaalasta hoitokodiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalasta hoitokodiksi"

Transkriptio

1 Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 006/89 Sairaalasta hoitokodiksi pitkäaikaishoitoympäristön kehittäminen Puolarmetsän sairaalassa Satu Åkerblom Sasu Hälikkä Aki Hiltunen

2

3 Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja Espoo /89 Sairaalasta hoitokodiksi pitkäaikaishoitoympäristön kehittäminen Puolarmetsän sairaalassa Satu Åkerblom Sasu Hälikkä Aki Hiltunen Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtiosasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera

4 Julkaisumyynti: Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtiosasto PL TKK Puh. (09) s-posti: Sotera, TKK ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy Espoo 006 Kannen kuva: Puolarmetsän sairaalaan hankkeen aikana rakennettu pilottihuone

5 Alkusanat Puolarkoti -hanke on osa TeTT Esteettömyys asuinrakennuksissa -projektia, jonka Teknillisen korkeakoulun Sotera-instituutti toteutti vuosina yhdessä yhteistyötahojen kanssa. TeTT-projekti kuului Tekesin iwell-tutkimusohjelmaan. Tekesin lisäksi tutkimusta rahoittivat Työsuojelurahasto, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä useat yritykset. Puolarkoti-osatutkimus toteutettiin yhteistyössä Puolarmetsän sairaalan henkilökunnan kanssa. Hankkeen aikana pidettiin useita työpajoja, joihin osallistui tutkimuksessa olevien osastojen henkilökunta. Espoon kaupungilta hankeeseen osallistuivat: Jaakko Valvanne, Espoon kaupungin vanhusten palvelujen johtaja Maire Koski, ylihoitaja Elina Kylmänen-Kurkela, ylihoitaja Marja-Liisa Rossi, D:n osastonhoitaja Tuula Yliknuussi, E:n osastonhoitaja Margit Lindfors, D:n apulaisosastonhoitaja Outi Karjalainen, E:n apulaisosastonhoitaja Hankkeen aikana toteutettiin osastoille kaksi pilottihuonetta, joiden rakentamisesta vastasi Espoon kaupunki. Pilottihuoneissa pyrittiin vastaamaan asukkailta, henkilökunnalta ja omaisilta saatuihin kehittämistavoitteisiin. Huoneet suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä seuraavien henkilöiden ja yritysten kanssa: Martela Oyj, Heini-Marikka Hantula ja Markku Lehto Saint-Gobain Ecophon Oy, Jyrki Kilpikari ja Markku Hirvonen Luxo Finland Oy, Mikael Åkers Kuopio Woodi Oy, Jukka-Pekka Suvala Easydoing Oy / Salli Systems, Veli-Jussi Jalkanen Silent Gliss Oy, Juoni Arjatsalo Stiegelmeyer Oy, Jarmo Rautiainen Upofloor Oy, Kaisa Penttilä ja Anita Larna-Helkiö Vallila Interior Oy, Arja Anttila Puolarkotia koskevaan tutkimushakkeeseen osallistui Sotera-instituutin tutkijaryhmä, johon kuuluivat erikoistutkija Satu Åkerblom, tutkijat Sasu Hälikkä, Aki Hiltunen ja Pirjo Sipiläinen sekä tutkimusapulainen Päivi Aro. Hankkeen kenttätyövaiheisiin osallistui toimintaterapeuttiopiskelija Raila Vartiainen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta. Sairaalasta hoitokodiksi

6 Tiivistelmä Pitkäaikaishoidossa olevia, huonokuntoisia ja paljon apua tarvitsevia vanhuksia asuu tällä hetkellä Suomessa palveluasumisyksiköiden lisäksi sairaaloiden vuodeosastoilla. Akuuttihoidon tarpeisiin suunnitellut vuodeosastot eivät välttämättä sovellu parhaalla tavalla asukkaiden viimeiseksi kodiksi. Tutkimushankkeen tavoitteena oli saada tietoa vuodeosastojen tilojen kehittämismahdollisuuksista toimivammiksi ja viihtyisämmiksi sekä tietoa siitä, miten tiloihin liittyviä ongelmia tulisi kartoittaa. Hankkeeseen osallistui Espoon kaupungin Puolarmetsän sairaalan kaksi pitkäaikaisosastoa. Osastoilla oli syntynyt kehittämistarve, kun niiden kaikki potilaspaikat oli muutettu pitkäaikaishoitopaikoiksi. Osastojen tilojen viihtyisyyttä ja toimivuutta selvitettiin haastattelemalla asukkaita. Lisäksi tehtiin kyselyt henkilökunnalle ja omaisille. Osaston toimintaa havainnoitiin ja dokumentoitiin videoimalla ja valokuvaamalla. Työn aikana tehtiin työvierailuja vertailukohteisiin, jotka myös dokumentoitiin. Kerätyn tiedon perusteella laadittiin ongelmakartta, jossa esiin nousseita ongelmia ja niihin sopivia ratkaisuja oli listattu tiloittain, toiminnoittain ja käyttäjäryhmittäin. Kootun aineiston perusteella esitettiin ratkaisumalli tilojen uudelleenjärjestämiseksi sekä toteutettiin kaksi pilottihuonetta, joiden käyttökokemuksia kirjattiin käyttäjäryhmiltä. Tutkimuksessa selvisi, että asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan olemiseensa ovat vähäiset, eikä ympäristö tue itsenäistä toimintaa. Osastolla vieraileville ympäristö ei tarjoa luontevia paikkoja läheisten tapaamisiin. Henkilökunta kokee työympäristön epäviihtyisäksi. Työergonomiassa osastoilla on monia puutteita. Osastolla on yhtäältä tilan puutetta ja toisaalta osa tiloista on vajaakäyttöisiä. Nykyisessä tilaratkaisussa yhteistilojen valvonta on vaikeaa, jolloin asukkailla on niukasti turvallisia tiloja oman huoneensa ulkopuolella. Vuoteen ja sen lähiympäristön toimivuuden ja viihtyisyyden merkitys korostuu pitkäaikaisosastolla. Nostamalla vuodeosaston tilaratkaisujen tasoa nykyisten uudisrakennuksia koskevien vaatimusten mukaisiksi voidaan poistaa laitosympäristöstä negatiivisia ominaisuuksia. Esimerkiksi pilottihuoneen akustiikan korjaamisen käyttäjät kokivat samansuuntaisesti ympäristöä parantavana kuin tekniset mittaukset osoittavat. Avainsanat: arkkitehtuuri, sairaalasuunnittelu, vanhusten pitkäaikaishoito, kodinomainen Sairaalasta hoitokodiksi

7 Abstract In Finland elderly persons who are in poor health and need a lot of help are currently living in long-term care both in sheltered housing units and hospital inpatient departments. The inpatient departments were originally built to meet the needs of acute health care services and do not necessarily serve very well as the last home of their residents. The aim of the project was to obtain information on various possibilities for developing cosier and more functional inpatient facilities and on the identification of problems related to the facilities. Two wards for long-term patients in Puolarmetsä Hospital in the City of Espoo participated in the project. A need for development had arisen when the wards had been converted into long-term units. The amenity and functionality of the facilities were surveyed by interviewing residents. In addition, their family members and the members of the staff were asked to fill in questionnaires. The operations of the department were observed and documented by videotaping and photographing. During the project several work visits were made to benchmark sites, and these visits were documented too. The compiled information was used for creating a problem map where the emerging problems and suitable solutions to them were listed separately for each facility, activity and user group. The compiled materials were used to present a solution concerning the rearrangement of the facilities and for building two pilot rooms. Various user groups were asked to comment on the use of the pilot rooms. The study revealed that the residents have little opportunity to influence their circumstances, and the environment does not support independent living. For those visiting the department, the environment does not offer a natural setting for meeting close family members and friends. The staff regard the work environment as unpleasant. There are many shortcomings in the work ergonomics of the departments. On the one hand, there is a lack of space in the department, and on the other hand, some of the facilities are underused. In the current solution it is difficult to keep the joint facilities under supervision which implies that the residents have very few safe facilities outside their own rooms. The functionality and amenity of the bed and its immediate surroundings gain an increasing importance in a ward for long-term patients. Negative qualities can be removed from the institutional environment by raising the standards of the inpatient ward solutions to meet the current requirements concerning new buildings. For example, the users considered that the acoustical improvement of the pilot room had a pro-environmental impact similar to the one indicated by the technical measurements. Keywords: architecture, hospital design, long-term care for the elderly, homelike Sairaalasta hoitokodiksi 5

8 6 Sairaalasta hoitokodiksi

9 Sisällysluettelo Alkusanat Tiivistelmä Abstract 5 1. Johdanto Sairaalaosastoista D ja E Puolarkodiksi Potilaasta asukkaaksi 9. TaustA Pitkäaikaishoidon ympäristöt 10.. Kodinomaisuus 10.. Laitos kotina 11. Tavoitteet 1. Menetelmät 1.1. Osaston tiloja ja toimintaa koskevat kyselyt ja haastattelut 1.. Havainnointi ja dokumentointi 1.. Työpajat 15.. Ongelmakartan ja osaston kokonaissuunnitelman laadinta Pilottihuoneiden toteuttaminen ja kokemusten keruu Tulokset Kyselyjen ja haastattelujen tulokset Vertailukohteet Ongelmakartta Osaston kokonaissuunnitelma 5.5. Pilottihuoneiden suunnittelu ja toteutus 6 6. PohdintA Lähteet 5 Liitteet 7 Liite 1. Hankkeen aikana järjestetyt työpajat 7 Liite. Osaston toimintaa koskeva asukashaastattelu 8 Liite. Osaston toimintaa koskeva kiertokysely henkilökunnalle 6 Liite. Osaston toimintaa koskeva kysely omaisille 6 Liite 5. Työpisteiden toimivuutta ja ergonomiaa sekä taukotilojen viihtyisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta koskevat kyselyt henkilökunnalle 7 Liite 6. Puolarkodin uudistussuunnitelma 76 Liite 7. Pilottihuoneiden suunnitelmat 77 Liite 8. Pilottihuoneen käyttöohje 81 Liite 9. Pilottihuoneiden onnistuneisuutta koskevat kyselyt 89 Liite 10. Huoneakustiset mittaukset 117 Liite 11. Valaistusmittaukset 15 Liite 1. Sisäilman laadun mittaukset 16 Sairaalasta hoitokodiksi 7

10 8 Sairaalasta hoitokodiksi

11 1. Johdanto 1.1. Sairaalaosastoista D ja E Puolarkodiksi Puolarmetsän sairaalassa osastojen D ja E kaikki potilaspaikat muuttuivat pitkäaikaishoidon potilaspaikoiksi vuoden 00 uudelleen organisoinnin yhteydessä. Näillä vuodeosastoilla kaikki potilaat tarvitsevat runsaasti apua lähes kaikissa perustoimissaan mutta lääkärin apua harvemmin kuin akuutti- tai kuntoutusosastoilla. Osastoilla syntyi tarve kehittää toimintaa ja sairaalaympäristöä suuntaan, joka paremmin vastaisi uuden toiminnan sisältöä. Koska osastot toimivat asukkaittensa viimeisenä kotina, henkilökunnan aloitteesta päätettiin kehittää osastoja kodinomaisemmaksi. Kehittämishanke päätettiin toteuttaa yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun Sotera-instituutin kanssa. Hankkeen aikana. kerroksen osastojen muodostamalle kokonaisuudelle annettiin uusi toiminnallista muutosta kuvaava nimi Puolarkoti. 1.. Potilaasta asukkaaksi Puolarmetsän sairaalan pitkäaikaisosastolla hoidettavista henkilöistä käytetään tässä hankkeessa nimitystä asukas. Sana potilas oli hankkeen alkaessa käytössä osastoilla. Pitkäaikaisosastoilla hoidettavat eivät pysty heikon kuntonsa tai sairautensa vuoksi asumaan enää kotona. Samankuntoisia vanhuksia sijoittuu myös erilaisiin hoitokoteihin ja heitä kutsutaan niissä asukkaiksi. Henkilökunta esitti ensimmäisessä työpajassa, että osastojen potilaita tulisi kutsua asukkaiksi tai asiakkaiksi. Osa henkilökunnasta omaksui nopeasti tämän tavan. Sairaalasta hoitokodiksi 9

12 . Tausta.1. Pitkäaikaishoidon ympäristöt Laitoshoidon vähentämisen myötä paljon apua tarvitsevat henkilöt sijoittuvat asumaan palveluasumisyksiköihin. Kuitenkin kaikkein huonokuntoisimmat jäävät usein sairaaloiden vuodeosastoille pitkäaikaishoidon asiakkaiksi. Koska tavoitteena on että palveluasumisyksiköissä asuvat voivat asua niissä elämänsä viimeisetkin vuodet, asuu tällä hetkellä samankuntoisia asukkaita sekä sairaaloissa että palvelutaloissa. Myös kotihoidon piirissä on hyvin huonokuntoisia asiakkaita. Vanhainkodiksi rakennettu yksikkö eroaa ulkoisilta puitteiltaan samanlaista hoitoa tarjovasta terveyskeskussairaalasta. Entisenä sairaalana Puolarkodin tilat muistuttavat yhä sairaalan vuodeosastoa, vaikka hoito ei enää olisikaan sairaalatasoista. Millainen sairaalaosasto on asuinympäristönä? Voiko sairaala olla koti? Mitkä ovat mahdollisuudet lisätä Puolarmetsän viihtyisyyttä ja toimivuutta asuinympäristönä?.. Kodinomaisuus Termi kodinomaisuus (kodinomainen: ruots. hemlikhet, engl. homelikeness) on tullut suosituksi laitosten suunnittelun yhteydessä tarkoittamaan pyrkimystä hyvään ja viihtyisään ympäristöön. Termi on sisällöltään varsin epämääräinen, eikä sille ole olemassa kiistatonta ja yksikäsitteistä määritelmää. Anni Vilkko jakoi tutkimushankkeen ensimmäisessä työpajassa kodinomaisuuden kolmeen osa-alueeseen: (1) kodinkaltaiseen toimintaan, tekemiseen, joka on ominaista kodille, () kodinkaltaisiin ihmissuhteisiin, perheenomaiseen sosiaaliseen struktuuriin, sekä () esteettisen ympäristön kodinkaltaiseen laatuun, kodikkuuteen. Käytännössä laitosympäristön kodinomaistaminen on yleensä keskittynyt viimeksi mainittuun, esteettiseen ympäristöön. Mary Douglas (1991) on pohtinut tekijöitä, jotka määrittävät kodin. Hän toteaa, että koti on paikka mutta ei välttämättä kiinteä. Koti voi olla myös asuntovaunu tai teltta, se ei ole välttämättä talo. Mitään kaikille kodeille yhteistä arkkitehtonista ominaisuutta ei siis ole olemassa, niin paljon kodit eroavat toisistaan. Asia, joka yhdistävää kaikkia koti-paikkoja, on ajan yli jatkuva säännönmukaisuus, jatkuvuus. Kodin sisustus voi esimerkiksi muuntua vuorokaudenajan mukaan: Japanissa vuode usein kerätään pois päiväksi ja illalla otetaan jälleen esille. Myös Ikea on esitellyt pieneen asuntoon sopivan malliston, jossa eri toimintoja palvelevia kalusteita voidaan tarpeen mukaan ottaa esille tai kääntää syrjään. Tietyntyyppinen tai näköinen kalustus ei tee paikasta kotia. Se, että kotien kalustustyyleissä saattaa esiintyä väestöryhmittäin, alueellisesti tai aikakausittain yhteneviä piirteitä, kertoo enemmän muotivirtauksista ja makumieltymyksistä kuin yleispätevästä kodikkuudesta. Kotia ei voi määritellä toimintojen kautta. Koti on monikäyttötila toisin kuin useimmat kodin ulkopuoliset paikat. Esimerkiksi hotelli, rautatieasema, työpaikka ja kauppa ovat tietyille tai tietyntyyppisille toiminnoille suunniteltuja. Sen sijaan kodissa voi tehdä mitä tahansa: syntyä, kuolla, tehdä töitä, nukkua, valmistaa ruokaa ja ruokailla tai harrastaa vaikka joogaa. Asunnon tilat heijastavat oletettuja ja todennäköisiä tulevaisuuden käyttötarpeita. (Douglas, 1991) Kodin sosiaalista struktuuria määrittää jokaiselle jäsenelle kuuluva paikka ja tämän paikan mukainen oikeus käytettävissä oleviin rajallisiin resursseihin. Oikeuksien valvonta on hajautettu kaikille jäsenille. Kukin tuntee oman paikkansa sekä muille kuuluvat paikat kodin sosiaalisessa struktuurissa. Työ ja toisille suoritetut palvelukset maksetaan työnä ja palveluksina. Toiminta on vastavuoroista mutta ei välttämättä symmetristä, sillä järjestys 10 Sairaalasta hoitokodiksi

13 .. Laitos kotina ja paikka struktuurissa asettavat eri jäsenille erilaisia velvoitteita ja vastuita. Tekemiseen ja olemiseen kodissa kuuluu se, että yhteisön jäsenet tietävät toistensa menemisistä ja tekemisistä. (Douglas, 1991) Mary Douglas esittää kodin vastakohdaksi hotellin, jossa käytetyistä resursseista ja palveluista maksetaan rahallinen korvaus. Asukkaat toimivat toistensa tekemisistä tietämättä. Työntekijät eivät asu hotellissa, vaan ovat siellä työssä. Työntekijöiden yksityiselämä on hotellille ja sen asukkaille näkymätöntä. Hoitokoti tai sairaala muistuttaa asumispaikkana enemmän hotellia kuin kotia niin toimintansa kuin ihmissuhteidensa puolesta. Siellä ei voi tehdä mitä tahansa kuin kotona. Hoitajien ja asukkaiden välillä, sen enempää kuin asukkaiden kesken, ei vallitse resurssienjakoa tai työnjakoa, joka perustuisi oikeudenmukaisuuteen suhteessa kunkin asukkaan asemaan yhteisössä. Fyysinen ympäristö taas ei lähtökohtaisesti voi koskaan olla kaikkien kannalta kodinomainen, koska jokaisen koti on erilainen. Hotelleissa tähän on vastattu pyrkimällä sisustuksessa mahdollisimman yleispätevään viihtyisyyteen. Lisa Groger (1995) on tutkinut, missä määrin vanhainkotiin muuttaneet kokivat uuden asuinpaikkansa omaksi kodikseen. Hänen tutkimuksessaan ilmeni, että laitoshoitoon olivat kotiutuneet paremmin ne, jotka yhdistivät kodin perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin, kuin ne, jotka yhdistivät kodin omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. Tekemisen vapaus on laitosasumisessa rajoitetumpaa, eikä kaikessa voi noudattaa omaa aikataulua. Sen sijaan sosiaalinen piiri ja läheiset ihmiset eivät ole paikkaan sidottuja ja voivat vierailla yhtä hyvin vanhainkodissa kuin entisessä asunnossa. Eräiden kohdalla muutolla vanhainkotiin oli ihmissuhteiden näkökulmasta jopa positiivisia seurauksia: läheiset eivät enää pystyneet puuttumaan vanhuksen elämään samassa määrin kuin kotona, jossa vanhus oli ollut heidän apunsa varassa, ja näin ollen yksityisyys toteutui vanhainkodissa paremmin. Usein tekemisen vapautta rajoittaa vielä asuinympäristöä enemmän oman toimintakyvyn heikkeneminen, ja juuri se on yleensä syynä laitoshoitoon muuttoon. Voi olla vaikea kohdata elämäntilanteen radikaali muutos, jossa sekä elinympäristö vaihtuu että omassa itsessä tapahtuu muutoksia. Muutoksiin sopeutumista edistää tietty jatkuvuus elämässä, olkoon se vaikka joidenkin toisarvoisilta näyttävien tapojen ja rutiinien säilyttämistä (mm. Groger 1995, Atchley 1989). Koti on 1) toimintaa, ) ihmissuhteita ja ) paikka. Koti on jokaiselle yksilölle henkilökohtainen ja erilainen. Hyvä laitosympäristö mahdollistaa mahdollisimman monien kotiin liittyvien asioiden säilymisen osana elämää. Sairaalasta hoitokodiksi 11

14 . Tavoitteet Hankkeella oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli löytää avaimia Puolarkodin, eli Puolarmetsän sairaalan neljännen kerroksen kehittämiseksi viihtyisämmäksi ja ihmisystävällisemmäksi niin asukkaiden, henkilökunnan kuin osastolla vierailevien kannalta. Toinen, yleisempi ja laajempi tavoite oli kehittää menetelmiä laitosasuinympäristön arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteena oli löytää tietoa mahdollisuuksista kehittää olemassa olevia sairaalaympäristöjä viihtyisämmiksi, mitä rajoja ja mahdollisuuksia tällaisessa kehitystyössä on, sekä mitä vaiheita tällaiseen kehitystyöhön kuuluu. 1 Sairaalasta hoitokodiksi

15 . Menetelmät.1. Osaston tiloja ja toimintaa koskevat kyselyt ja haastattelut Tutkimusprojektissa hankittiin osaston toiminnasta, tiloista ja kehitystarpeista tietoa henkilökunnalta ja Puolarkodissa vierailevilta kyselyin sekä asukkailta haastattelujen avulla Henkilökunnan kiertokysely ja työpistekyselyt Henkilökuntaa pyydettiin kuvailemaan osastolla havaitsemiaan ongelmia sekä antamaan näihin parannusehdotuksia. Kysely suoritettiin kiertokyselynä (lomakkeet ovat liitteessä ), jossa useammat vastaajat kirjoittavat näkemyksiään samalle paperille. Jokainen vastaaja näki edellisten henkilöiden vastaukset, ja näin esitettyihin ideoihin saatiin välittömästi kritiikkiä tai parannusehdotuksia seuraavilta vastaajilta. Tuloksena oli parhaimmillaan vastaajien välinen kirjallinen vuoropuhelu. Avoimista kysymyksistä koostuvia kiertokyselykaavakkeita jaettiin osastojen henkilökunnan tiloihin. Kiertokyselyn menetelmästä johtuen kyselyn kattavuutta ei pystytä arvioimaan. Osaston henkilökunta on keskeisessä roolissa kehityshankkeessa: hankkeen onnistuminen on hyvin pitkälti henkilökunnan tahdon ja aktiivisuuden varassa. Näin ollen vastaajan aktiivisuutta edellyttävän kyselyn voi olettaa sopivan hyvin henkilökunnan mielipiteiden tiedustelemiseen. Kiertokyselyn tuloksia on täydennetty ajatuksilla ja ehdotuksilla, joita nousi esiin henkilökunnalle järjestetyissä työpajoissa. Henkilökunnan toimistotyöpisteisiin ja taukotiloihin jaettiin kyselylomakkeet (Liite 5) koskien kyseisten tilojen toimivuutta, ergonomiaa ja viihtyisyyttä. Työtiloja koskevia vastauksia palautettiin 1 kappaletta, joista 10 koski kanslioita ja taukotiloja koskevia 1 kappaletta..1.. Kysely omaisille Omaisille järjestettiin hankkeesta tiedotustilaisuus , johon saapui noin 0 henkilöä. Tilaisuudessa jaettiin kyselykaavakkeita (Liite ) palautuskuorineen ja niitä jätettiin myös osastolla vieraileville myöhemmin jaettavaksi. Kyselykaavakkeissa kysyttiin kodinomaisuuteen liittyviä asioista ensisijaisesti omaisten näkökulmasta: kuinka vierailija kokee osaston toiminnan ja ympäristön. Kyselyyn oletettiin saatavan vastauksia omaisilta, jotka vierailevat osastolla suhteellisen aktiivisesti. Mitään eksaktia tietoa ei ollut tiedossa vierailujen määristä eikä myöskään siitä, kuinka monella asukkaalla ylipäätään käy vieraita. Kyselyn vastauksia saatiin 6 kappaletta. Edellä mainituista syistä kyselyn kattavuutta on mahdotonta arvioida..1.. Asukkaiden haastattelut Kaikkiaan osastoilla D ja E on 8 asukasta. Henkilökunta keräsi nimilistan niistä asukkaista, joiden he arvioivat pystyvän osallistumaan haastatteluun. Listalle kertyi molemmilta osastoilta yhteensä sellaista nimeä, joiden arvioitiin pystyvän itse vastaamaan. Lisäksi omaisten aloitteesta pyydettiin halukkaita omaisia mukaan haastatteluun, mikäli asukas arvioitiin itse kykenemättömäksi vastaamaan kysymyksiin. Kaikkiaan haastateltua saatiin 6 asukasta joista omaisen läsnä ollessa. Viimeksi mainituista kahdessa tapauksessa asukas vastasi pääsääntöisesti itse ja kahdessa omainen vastasi kokonaan asukkaan puolesta. Kaikkiaan osastojen asukkaista 1% osallistui haastatteluihin. Haastattelu koostui pääsääntöisesti selkeistä kyllä-ei-tyyppisistä kysymyksistä (Liite ), mutta haastattelija kirjasi ylös myös haastateltavien kommentit ja täsmennykset. Haastattelut kestivät keskimäärin 50 minuuttia, pisin kesti lähes kaksi tuntia, lyhin kaksikymmentä minuuttia. Sairaalasta hoitokodiksi 1

16 .. Havainnointi ja dokumentointi..1. Toiminnan seuraaminen Tutkijat havainnoivat osaston toimintaa useissa tutkimuksen vaiheissa. Kokonaisen päivän tapahtumia seurattiin kirjaamalla ylös kaikki havaitut tilanteet asukkaan ja hoitajan toimia ja päivää seuraten.... Tilojen valokuvaus Osastojen tilat valokuvattiin. Samalla kirjattiin ylös kunkin tilan käyttö. Arkistoituihin kuviin liitettiin tieto kunkin otoksen kuvauspaikasta. Kuvat 1-6. Valokuvia osastolta. 1 Sairaalasta hoitokodiksi

17 ... Toimintatilanteiden videointi Asuinhuoneissa videoitiin asukkaiden toimintatilanteita. Samoja toimintoja kuvattiin myöhemmin uudistetuissa pilottihuoneissa. Tilanteet sisälsivät sekä asukkaan itsenäisiä toimintatilanteita, kuten ruokailuja, että hoitohenkilökunnan suorittamia tai avustamia tilanteita. Videoimalla saatiin tietoa huoneen ja sen varustuksen toimivuudesta. Lisäksi projektin puitteissa syntyi yksi opinnäytetyö, jossa videoaineistoa analysoitiin XXXXXX-menetelmällä työntekijöiden ergonomiatestauksen apuvälineenä. Kuvattuja tilanteita olivat: asentohoito, sängyn säätöjen käyttäminen (itsenäisesti ja/tai henkilökunnan toimesta) Siirtymiset ja siirrot vuoteesta pesulaverille ja geriatriseen tuoliin tai pyörätuoliin sekä takaisin vuoteseen Ruokailutilanteet ja niihin liittyvät vuoteen ja pöydän säädöt Ajanviete sängyssä Kuvat 7-8. Videoituja toimintatilanteita... Työpajat Hankkeen aikana pidettiin osastojen henkilökunnan kanssa seitsemän työpajaa. Niillä oli kaksi tarkoitusta: hankkeen etenemisestä tiedottaminen sekä keskustelun ja vuoropuhelun synnyttäminen. Työpajojen järjestäminen on hankalaa työpaikalla, jossa työvuoroja on kaikkina vuorokauden aikoina: aina osa työntekijöistä on työpajan aikana vapaavuorossa. Työpajojen ajankohdat ja aiheet ovat liitteessä 1... Ongelmakartan ja osaston kokonaissuunnitelman laadinta Havainto-, haastattelu- ja kyselyaineistojen pohjalta laadittiin ongelmakartta, johon merkittiin tilojen kehittämistarpeet, mitä käyttäjiä, toimintoja ja tiloja ne koskivat, sekä mitä mahdollisia parannustoimia olisi ongelmien korjaamiseksi tehtävissä. Ongelmakartan pohjalta laadittiin kerroksen uudistusmalli ja sille mahdollinen vaiheistus..5. Pilottihuoneiden toteuttaminen ja kokemusten keruu Yhteistyössä yritysten kanssa suunniteltiin asuinhuoneen korjausmalli, jonka pohjalta toteutettiin molemmille osastoile yksi kahden hengen pilottihuone. Huoneisiin valittiin koehenkilöt henkilökunnan ja omaisten kanssa. Sairaalasta hoitokodiksi 15

18 5. Tulokset 5.1. Kyselyjen ja haastattelujen tulokset Seuraavassa on käsitelty henkilökunnan, asukkaiden ja omaisten vastauksia teemoittain, mikä noudattelee Anni Vilkon esittämää jaottelua (vrt. luku.). Asukkailta ja omaisilta kysytyt samansuuntaiset kysymykset on asetettu rinnan. Tässä tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia tuloksia kuin aikaisemmissa kodinomaisuuteen liittyvissä tutkimuksissa (Meripaasi 000, Aunola 1999). Hoitohenkilökunta sekä omaiset kiinnittivät enemmän huomiota fyysisen ympäristön laatuun eli esteettisiin seikkoihin kuin laitoshoidossa olevat vanhukset. Asukkaat, jotka viettivät lähes kaiken aikansa kyseisessä laitosympäristössä, olivat siihen tottuneet. Heille tärkeätä oli saada tavata läheisiään ja se, miten heitä hoidettiin. Puolarkodin asukkaat kokivat olevansa sairaalassa, eivät kodissa. Sekä asukkaiden että omaisten vastauksista kuvastui arvostus hoitohenkilökuntaa kohtaan. Henkilökunnan vähyys nähtiin suurimpana syynä osaston ongelmiin. Henkilökunnan suuresta työtaakasta tietoisina varsinkin asukkaiden oli ilmeisen vaikea tuoda kriittisiä näkökulmiaan esiin. Vaikka asukkaiden haastatteluvastauksista saa helposti käsityksen, että he ovat olosuhteisiin varsin tyytyväisiä, heidän lisäkommenteissaan nousi esille kriittisempiä äänenpainoja. Monen asukkaan olotilaa leimaa sopeutuneisuus elämään hoito-osastolla. Usein haastateltavat myös perustelivat vastauksiaan sillä, että heidän olinpaikkansa on sairaala. Tähän tosiasiaan suhteutettuna monien seikkojen koettiin olevan hyvin Toiminta Kotona asuvan elämässä on lukuisia päivittäin tai viikoittain toistuvia sekä vuodenkiertoon liittyviä rutiineja. Muualla kuin omassa kodissa tällaisten rutiinien suorittaminen voi olla vaikeaa. Vaikeinta omien tapojen noudattaminen on laitoshoidossa, koska hoitoon joutumisen syynä on itsenäisen toimintakyvyn rajoittuminen. Toisaalta laitoshoidossa noudatetaan laitoksen rutiineja, jotka toistuvat usein samoina, eikä asukas pysty niihin itse vaikuttamaan. Kotonaan kukin voi itse päättää, milloin toimitaan rutiinin mukaisesti, milloin rutiinista poiketaan. Henkilökunnan mielestä toimintaan liittyviä kodinomaisuutta vähentäviä tekijöitä olivat päivärutiinien suorittaminen tiukan aikataulun mukaisessa järjestyksessä ja yksilöl- Onko osaston päivärytmi teille sopiva? Kyllä 17 Aika sopiva / toisinaan 5 Ei Tyhjä Yhteensä 6 Annetaanko teille riittävästi aikaa yrittää itse tehdä päivittäisiä toimia? Kyllä 1 Aika sopiva / toisinaan 1 Ei Tyhjä 8 Yhteensä 6 Vierailijat: Saako omaisenne suorittaa omassa tahdissa päivittäisiä toimia osastolla? Kyllä EOS 1 Ei 6 Tyhjä Yhteensä 6 16 Sairaalasta hoitokodiksi

19 lisyyden puute asukkaiden hoidossa. Myös se tosiasia, että asukkaat eivät itse voi osallistua päivittäisiin askareisiin, koettiin erilaiseksi verrattuna kotona asumiseen. Asukkaat olivat yleensä tyytyväisiä päivärytmiin. Eräs haastateltu tosin mainitsi alussa olleen sopeutumisvaikeuksia. Keskeinen toimintaan liittyvä kysymys on, missä määrin osastolla tuetaan asukkaiden omatoimisuutta. Muutamilla omaisilla oli käsitys, etteivät asukkaat saa suorittaa päivittäisiä toimia omaan tahtiin. Suurin osa omaisista ei kuitenkaan osannut arvioida läheisensä mahdollisuutta omatoimisuuteen. Sen sijaan asukkaista suurin osa vastasi myöntävästi kysymykseen, annetaanko heille riittävästi aikaa yrittää itse tehdä päivittäisiä toimia. Eräs asukas kommentoi, että muuta heillä ei olekaan kuin aikaa. Haastatteluissa jäi epäselväksi, kuinka asukkaat kokevat omatoimisuuden merkityksen asukkaathan ovat osastolla kuitenkin hoidettavina Ajanviete Puolarmetsässä vierailevat omaiset arvelivat osastolla asuvan läheisensä ajan kuluvan huonosti. Omaiset ilmeisesti olettavat, että osaston asukkaiden aika käy pitkäksi, koska nämä voivat tehdä niin vähän siitä, mihin normaalissa elämässämme olemme tottuneet. Useimmat haastatelluista asukkaista kertoivat aikansa kuluvan hyvin. Eräs sanoi aikansa kuluvan ihan hyvin, kun on tottunut elämään sairaalassa. Toinen valitti tekemisen puutetta ja sanoi väsyvänsä juuri tekemisen puutteesta. Jonkun oloa leimasi koti-ikävä. Todennäköisesti useimmat asukkaat ovat jo sopeutuneet rajoitettuun elämäänsä eivätkä vaadi siltä enempää. Eräät myös kertoivat olevansa jatkuvasti niin väsyneitä, etteivät jaksa tehdä mitään. Henkilökunnan mielestä kodinomaisuutta voitaisiin lisätä tarjoamalla mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen. Siihen tarvittaisiin aikaa mutta myös sopivia tilanteita ja välineitä: tapahtumia, laulu- ja rupatteluhetkiä, pelikortteja, lautapelejä sekä muita harrastevälineitä. Kaikessa ei tarvitsisi edetä rutiininomaisesti, vaan asukkaiden yksilölliset tarpeet voisi ottaa paremmin huomioon. Kuluuko aikanne täällä hyvin? Kyllä 15 Aika sopiva / toisinaan 5 Ei Tyhjä Yhteensä 6 Vierailijat: Kuluuko läheisenne aika hyvin osastolla? Kyllä EOS 1 Ei 17 Tyhjä Yhteensä 6 Istutteko päivittäin mielestänne sopivan ajan? Kyllä 1 Aika sopiva / toisinaan Ei Tyhjä 9 Yhteensä 6 Ulkopuolisen näkökulmasta asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan olemiseensa ovat erittäin rajalliset. Sama vaikutelma ei välttämättä synny asukkaiden haastatteluvastauksista. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä saamaansa apuun ja mahdollisuuksiinsa hankkia ajanvietettä. Asukkaat näyttävät ottaneen itselleen passiivisen potilaan roolin: hoitajien odotetaankin päättävän mitä milloinkin tapahtuu. Eräistä asukkaiden kommenteista kuitenkin kuvastui, että he ovat hoitajien armoilla ja että asiat tapahtuvat kun hoitajille sopii. Asukkaiden mielipidettä asioihin ei aina oteta riittävästi huomioon. Tämäkin nousi esiin asukkaiden perustellessa tai kommentoidessa vastauksiaan. Aina asukkaan mielipiteen Sairaalasta hoitokodiksi 17

20 Voitteko, aina kun haluatte, kuunnella / katsella radiota? televisiota? Kyllä 1 1 Aika sopiva / toisinaan Ei 5 Tyhjä 8 Yhteensä 6 6 huomioonottaminen ei edes tuottaisi henkilökunnalle lisätöitä: esimerkiksi erään asukkaan mielestä hänen hiuksensa pestiin liian usein, minkä johdosta ne kuivuivat. Eräässä huoneessa oli vuoteen päässä häikäisevä kohdevalaisin, joka oli päällä tai pois päältä riippuen siitä, oliko joku henkilökunnasta sattumalta painanut katkaisijaa. Asukkaan ainoa keino ilmaista vaatimuksensa valon sammuttamiseksi oli huutaa henkilökuntaa paikalle. Radio ja televisio olivat merkittävässä roolissa asukkaiden ajanvietteenä. Sellaiselle asukkaalle, joka ei pääse lainkaan pois vuoteesta, erilaiset radio- ja televisio-ohjelmat korvasivat osaston järjestämät musiikki- ja hartaushetket. Radio tarjoaa myös sellaista musiikkia, jota ei osaston musiikkitilaisuuksissa ole tarjolla. Toisaalta monelle oli aika yhdentekevää, mitä ohjelmaa radiosta tai televisiosta tuli, riitti että laite oli päällä. Monet asukkaat hyötyisivät kuulokkeista, jolloin heidän ei tarvitsisi pelätä häiritsevänsä huonetovereitaan radiota kuunnellessaan. Monesti radio sijaitsi sellaisessa paikassa, ettei asukas itse yltänyt sitä avaamaan tai sulkemaan tai vaihtamaan kanavia. Myös television hallintalaitteita eivät kaikki asukkaat kyenneeet itse käyttämään. Moni ei tohtinut pyytää henkilökunnalta apua television tai radion avaamiseen tai kanavan vaihtamiseen. Asukkaiden kiinnostus erilaisia järjestettyjä tapahtumia sekä musiikki- ja hartaushetkiä kohtaan oli hyvin yksilöllistä ja riippui paljon asukkaan henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta. Noin kolmasosa asukkaista ei mielellään osallistu osastolla järjestettäviin tapahtumiin, ja vain noin puolet ilmoitti osallistuvansa mielellään. Monet niistä, jotka eivät jaksaneet lähteä tai päässeet pois huoneestaan, kuuntelivat huoneen avoimen oven kautta käytävältä kuuluvaa ohjelmaa. Eräs asukas ei mielellään poistunut huoneestaan, koska tunsi itsensä toistaitoiseksi välttämättömän happipullonsa kanssa. Jotakuta osaston ohjelmatarjonta ei miellyttänyt: soitettu musiikki oli liian kevyttä. Osallistutteko mielellänne osastolla järjestettäviin juhliin ja tapahtumiin? Kyllä 1 Aika sopiva / toisinaan Ei 8 Tyhjä Yhteensä Hoiva Asukkaiden saama hoito on keskeistä heidän hyvinvointinsa kannalta. He kaikki tarvitsevat runsaasti apua selvitäkseen päivittäisistä toimistaan. Työpajoissa henkilökunta nosti esiin ajatuksen palvelukulttuurin kehittämisestä hoivakulttuurin oheen. Tavallisesti sairaalassa kaikki tapahtuu tehokkaan hoidon ehdoilla, jonka tarkoituksena on saattaa potilas mahdollisimman nopeasti terveeksi ja takaisin normaaliin elämään. Kyseisillä osastoilla asukkaan toiveet ja mielihalut voisivat saada merkittävämmän roolin, kun tavalliselle sairaalalle ominaista parantavaa hoitopäämäärää ei ole. Vaikka suurin osa asukkaista vastasi saavansa apua aina tarvittaessa, monet näinkin vastanneet kertoivat joutuvansa odottamaan avun saapumista. Vastaajat uskoivat, että henkilö- 18 Sairaalasta hoitokodiksi

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Yhteisöllinen toimeksiantosuhteinen perhehoito. Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry

Yhteisöllinen toimeksiantosuhteinen perhehoito. Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry Yhteisöllinen toimeksiantosuhteinen perhehoito Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry 1 Asiakasmaksu perhehoito on avohoitoa vuokrasopimussuhde, vuokra 510, 30 /kk mahdollisuus saada

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Hoivakoti kuntoon Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Palvelutalo Tervaskanto Someron kaupungin 61- paikkainen entinen vanhainkoti,

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Tiivistelmä TIIVISTELMÄ 2 (27) 18.5.2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN IKÄIHMISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Asiakastyytyväisyyskyselyssä annettujen

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Kurjenpesään! Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KURJENPESÄÄN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kurjenmäkikotiin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA Kurjenmäkikotiin! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kurjenmäkikoti sijaitsee Kupittaan kaupunginosassa, osoitteessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET Elina Ottela Asiantuntija Tutkimuksen taustaa Gradun tekijä Leena Pakarainen Helsingin

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Hoitokodin asukkaan haastattelulomake (CHResidentINT3)

Hoitokodin asukkaan haastattelulomake (CHResidentINT3) A. Mahdollisuus vaikuttaa päivittäiseen elämään Tuntuuko sinusta, että pystyt vaikuttamaan päivittäiseen elämääsi? Mahdollisuudella vaikuttaa päivittäiseen elämään tarkoitetaan, että voit tehdä asioita

Lisätiedot

A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S

A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S Lifelong Learning Mentorit Oy A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S 1.9.2008 Hoivakoti Esimerkki Kaikki on hyvin, tyytyväinen ja kiitollinen olen kun saa asua näin hyvässä paikassa Tutkimuksen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Julkinen ja yksityinen palvelutuotanto Hannele Komu

Julkinen ja yksityinen palvelutuotanto Hannele Komu Julkinen ja yksityinen palvelutuotanto l 19.4.2010 Hannele Komu 25.2.2010 1 Esityksen rakentuminen Järjestämisvastuutj Julkisen ja yksityisen määrittely Tapaustutkimus vanhustenhuollosta h Miten eteenpäin

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy Kiintiöpakolaisten asuttaminen Espoon Asunnot oy Heidi Pekkarinen 8.2.2016 10 perhekuntaa Syyriasta Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita Lentokentältä suoraan omaan kotiin Vuokrasopimukset allekirjoitettiin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kerttuliin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA KerttuliIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kerttuli sijaitsee Aurajoen rannan tuntumassa, osoitteessa Hovioikeudenkatu

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Sotera-instituutti. Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt

Sotera-instituutti. Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt 1 Sotera-instituutti Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Toimintaympäristön huomioivaa teknologiaa erityisryhmien aktivointiin pilotin julkinen raportti

Toimintaympäristön huomioivaa teknologiaa erityisryhmien aktivointiin pilotin julkinen raportti Toimintaympäristön huomioivaa teknologiaa erityisryhmien aktivointiin pilotin julkinen raportti 30.05.2014 2 / 12 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä 3 Toteuttaja 3 Pilotoijat

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 Asiakaskysely toteutettu marraskuussa 2015 Asiakaskyselyn vastausvaihtoehdot 5 = erinomainen 4 = erittäin hyvä 3 = hyvä 2 = kohtalainen 1 = huono Tulosten

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Mäntykoti Mäntyrinteeseen Yli-Maariaan! Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa MÄNTYKOTI YLI-MAARIAAN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

KYÄ JOKU ROTI OLLAP PITÄÄ Työsuojeluhallinto, valtakunnallinen Työsuojelunäyttely hoito- ja hoiva-alan alan ergonomiaosasto: Ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus hoitohenkilöstön kokemana Raili Antila Marja-Liisa

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapissa

Vammaispalveluhanke Lapissa Vammaispalveluhanke Lapissa Kehitysvammaisten asuminen (Tallavaara, 2010) Asuu vanhemman/vanhempien kanssa Asumismuodot 31.5.2010 (N=1592) 0 % 9 % Muun sukulaisen luona 1 % 1 % Perhehoidossa tai ammatill.perhekodissa

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ROADSHOW 2013 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA kehittämisarkkitehti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ARA - erityiskohteen tulee sijaita tavallisen asumisen joukossa,

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December 1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa 1 Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa KVPS Tukena Oy Neliapilan palvelukoti Päivi Karlström Metsälinnan asumispalvelut Taru Liimatta 2 KVPS Tukena Oy VISIO: Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKAN ARVIOINTI KYSELYN NÄKÖKULMASTA

OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKAN ARVIOINTI KYSELYN NÄKÖKULMASTA OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKAN ARVIOINTI KYSELYN NÄKÖKULMASTA Emmi Hakala 2014 Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (JY) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄYTÄNNÖNOPETTAJA-KOULUTUS... 4 3 PRAKSIS-TOIMINTA... 7 4 YHTEISTYÖ...

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Lisätiedot