KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 15. kaupunginosan korttelin 6 tontteja 22 ja 23. Asemakaavan muutoksella muodostuu 15. kaupunginosan korttelin 6 tontit 24 ja 25. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA Kaavan tunnus 15:090 Kaavan päiväys Kaavan laatija Tapani Tommila, Kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh. (014) Kaavan Sanomalehti Keskisuomalainen vireilletulo Hyväksymispäivämäärät Ltk x.x.2015 Kh x.x.2015 Kv x.x.2015 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seppälässä Vasarakadun, Alasinkadun ja Ahjokadun varrella rajoittuen etelässä Jyväskylän kaupungin puistoalueeseen ja Gigantti Oy Ab:n tonttiin. Kaavan nimi ja tarkoitus Jyväskylän kaupunki on aloittanut Kauppakeskus Seppä ja Seppälän Prisma- nimellä kulkevan asemakaavan muutostyön Skanska Talonrakennus Oy:n aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on yhdistää Kauppakeskus Seppä ja Seppälän Prisma sisäkäytävällä käytännössä yhdeksi rakennukseksi. Rakennusoikeutta ei kaavamuutoksen myötä tule lisää.

3 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (3) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Erityisvaatimukset ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet Asemakaavamääräykset Yleiset määräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Liikenteelliset vaikutukset Kaupalliset vaikutukset Vaikutukset hulevesiin Palotekninen selvitys Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 47

4 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (4) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( ) 2) ote ajantasa-asemakaavasta 3) maanomistuskartta 4) asemakaavaluonnos, pienennös ( ) 5) asemakaavaehdotus, pienennös (x.x.2015) 6) havainnekuvia 7) tonttijakokartta 8) asemakaavan seurantalomake 9) Seppälän lähiympäristösuunnitelma ja hulevesitarkastelu ( ) Muu lähdeaineisto 1) Seppälän ja Kankaan alueen liikennetarkastelu. Muistio Jyväskylän kaupunki ja Trafix. 2) Kauppakeskus Seppä. Seppäläntien liikenteen toimivuustarkastelut. Muistio Trafix. 3) Jyväskylä - Seppälän kauppakeskuskortteli. Lausunto hankkeen kaupallisista vaikutuksista Realprojekti Oy. 4) Kauppakeskus Seppä. Hulevesitarkastelu FCG Antti Smolander. 5) Kaavoitusvaiheen palotekniset ratkaisut Seppälä liikekeskus Jere Sulkama, Paloässät Oy Paloturvallisuussuunnittelija Fise A.

5 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (5) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Kaavamuutoksen tavoitteena on yhdistää Kauppakeskus Seppä ja Seppälän Prisma sisäkäytävällä käytännössä yhdeksi rakennukseksi. Kauppakeskus rakennetaan Prismaan kiinni Prisman ja kauppakeskuksen asiakasvirtojen yhdistämiseksi sekä optimaalisen asiakaskierron aikaansaamiseksi. Rakennusten liitoskohdassa on yhteinen torialue jolta rakennetaan käynti aulaan sisätorille. Tälle sisätorille on suora yhteys liukunauhaa/portaita pitkin Vasarakadun puoleiselta alapihalta. Tämä mahdollistaa jalankulkuyhteyden sisätorin kautta korttelin läpi Vasarakadun ja Ahjokadun välillä. Rakennuksen eteläpuolelle avataan uusi itä-länsisuuntainen korttelin läpi kulkeva kevyenliikenteen yhteys. Liikennejärjestelyt säilyvät pääosin entisellään. Seppälän Prismaa rakennetaan tällä hetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kauppakeskus Sepän huoltopiha sijoittuu uudessa suunnitelmassa tontin eteläosaan ja aiemmin suunnitelmissa ollut huoltoliikenteen ulosajoliittymä Ahjokadulle jää pois. Autopaikat noin 600 kpl sijoittuvat rakennuksen osin maanpäälliseen kellarikerrokseen. Rakennusoikeus ei kaavamuutoksen myötä muutu, mutta kerroskorkeus nousee kolmeen. Myös Seppälän Prisman kerroskorkeus nostetaan kolmeen. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Luonnosvaiheen yleisötilaisuutta ei järjestetty. Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä xx.xx.200x. Kaavamuutosehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä xx.xx.200x. Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä xx.yy. - xx.yy.200x. Asemakaava oli käsiteltävänä viranomaisneuvottelussa xx.xx.200x Asemakaava oli kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä xx.xx.200x Asemakaava oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä xx.xx.200x Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa xx.xx.200x.

6 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (6) 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Seppälän Prismaa rakennetaan tällä hetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kauppakeskus Sepän rakennustyöt alkavat nykyisten suunnitelmien mukaan vielä vuoden 2015 aikana. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Seppälän alue on muuttumassa teollisuus- ja varastoalueesta yleiskaavan mukaiseksi keskustatoimintojen alueeksi. Eräänlainen evoluutio teollisuusalueesta peltomarkettialueiden kautta keskustamaiseksi kaupunkiympäristöksi on käynnistynyt. Alueen yleisilme on edelleen jäsentymätön ja keskeneräinen, kun kaupunkikuvallisesti yhtenäistä kokoavaa aihetta ei ole. Katujen rakenteiden uusiminen on parantanut alueen yleiskuvaa, mutta rakennetun ympäristön ja pysäköinnin osalta alue on hajanainen. Myös yhtenäiset kokoavat viheraiheet puuttuvat. Viistoilmakuva suunnittelualueesta. Seppälän Prisma on jo rakenteilla. Kuvauspäivämäärä

7 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (7) Luonnonympäristö Maisemarakenne ja luonnonympäristö Kaavoitettava alue on maastoltaan pohjoiseen nousevaa. Korkeuseroa kaavoitettavan alueen etelä- ja pohjoisosan välillä on noin 4 metriä. Maan pintakerroksen muodostavat pääosin nykyiset piha-alueiden rakennekerrokset. Perusmaa pintakerrosten alla on yläpinnastaan löyhää silttiä tai savista silttiä/savea. Löyhän kerroksen paksuus vaihtelee välillä 0,5-8 m. Löyhän kerroksen yläreunaan sijoittuu myös turvekerros, joka on jäänne alueella aiemmin sijainneesta suomuodostumasta. Paksuimmillaan löyhät kerrokset ovat Vasarakadun puoleisessa reunassa. Löyhä kerros ohenee Ahjokadulle tultaessa. Löyhän kerroksen alla on keskitiivis /tiivis silttiä tai hiekkaista silttiä oleva kerros, joka ulottuu pohjamoreeniin saakka. Pohjaveden pinta on Ahjokadun reunassa noin +89 ja Vasarakadun reunassa noin +88 eli noin 3-6 m maanpinnan alapuolella. Perustamisolosuhteet vaihtelevat huonosta kohtalaiseen. Pintavedet kaavamuutosalueelta on johdettu alueen reunoilla sijaitseviin sadevesiviemäreihin. Pohjakartan ja ortoilmakuvan yhdistelmä. Suunnittelualueella ei ole luonnontilaista ympäristöä.

8 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (8) Rakennettu ympäristö Alueen rakennuksista Prisma valmistui vuonna 1972 ja on lajityypissään Suomen ensimmäinen. Viimeisin laajennus valmistui vuonna 2003 ja tämänkin jälkeen on tehty muutostöitä viime vuosiin saakka. Posti toimii 1974 valmistuneessa liikerakennuksessa. Suunnittelualueella ei ole rakennussuojelualueita eikä kohteita. Prisma oli aikakaan lajityypissään Suomen ensimmäinen. Rakennus puretaan uuden Prisman valmistuttua ja pysäköintikenttä laajenee vanhan rakennuksen paikalle. Ahjokadun viereen nykyisten autopaikkojen paikalle tulee leveä istutuskaista ja kaksi riviä puita vuonna 2013 lainvoiman saaneen asemakaavan mukaisesti.

9 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (9) Kuvassa näkyy vasemmalla Postin liikerakennus ja oikealla nykyinen Prisma. Uusi rakenteilla oleva Prisma näkyy rakennusten takana. Kumpikin vanhoista rakennuksista tullaan purkamaan. Kauppakeskus Seppä nousee tälle tontille. Takana vasemmalla näkyvät elektroniikkakauppa Gigantti ja oikealla ruokakauppa Lidl.

10 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (10) Uusi Prisma rakenteilla Näkymä kuvattuna Vasarakadun ja Alasinkadun risteyksestä. Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Rakenteeltaan alue on hajanainen johtuen käytettyjen rakennusoikeuksien vaihtelevuudesta sekä entisen teollisuusalueen luonteesta. Eriaikaiset toteutukset ilman selkeää kokonaissuunnittelua ovat rasitteena alueen teollisuus- ja peltomarkettivaiheista. Alueen yleisilme on jäsentymätön ja keskeneräinen. Kaupunkikuvallisesti yhtenäistä kokoavaa aihetta ei ole. Katujen rakenteiden uusiminen on parantanut alueen yleiskuvaa, mutta rakennetun ympäristön ja pysäköinnin osalta alue on hajanainen. Asuminen ja palvelut Asukkaita ei asemakaavan muutosalueella ole. Kaupalliset palvelut löytyvät Prismasta. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alueellisena työllistäjänä Seppälän Prisma on merkittävä. Liikenne Alueella on paljon liikennettä, mutta Jyväskylän Terminaalin poistuminen on vähentänyt raskasta liikennettä alueella. Vasarakatu ja Ahjokatu on osittain uusittu viime vuosina. Alasinkatu on uusimatta. Seppälän alueen kaduista Ahjokatu välillä Seppäläntie - Alasinkatu on rakennettu uudelleen. Vasarakatu on rakennettu uudelleen lukuun ottamatta kaikkia kevyen liikenteen osuuksia, joista yksi toteuttamaton osa on alueelta poistuneen Jyväskylän Terminaalin rakennusten kohdalla. Ahjokadun läpiajoliikennettä on pyritty ohjaamaan Seppäläntielle Ahjokadun rakenteellisin ratkaisuin. Ahjokatu on alueen joukkoliiken-

11 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (11) nekatu. Pysäköinti on tonteilla, sillä yleisiä pysäköintialueita ei ole. Huoltoajo toimii muun liikenteen seassa. Liikenneturvallisuutta on parannettu rakentamalla erilliset kevyen liikenteen väylät Ahjokadun ja Vasarakadun parantamisen yhteydessä osalle aluetta. Tekninen huolto Suunnittelualueella on normaali kunnallistekniikka. Alueen muuten toimivista verkostoista sadevesiviemäriverkosto on kantokykynsä äärirajoilla, mikä aiheuttaa erityistä suunnittelutarvetta hulevesien suhteen lisä- ja täydennysrakentamisen yhteydessä Maanomistus Alueen maanomistajia ovat Osuuskauppa Keskimaa ja Skanska Talonrakennus Oy. Katualueet omistaa Jyväskylän kaupunki. Ote maanomistuskartasta.

12 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (12) 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Lisäksi alueelle on merkitty keskustatoimintojen alakeskus (ca). Neljännessä vaihemaakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan ja vaihekaava on lainvoimainen. Ote 4. vaihemaakuntakaavasta. Yleiskaavat Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta C-1, sekä virkistysaluetta V. Seppälän oikeusvaikutteinen yleiskaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Aluetta suunniteltaessa ja toteutettaessa pyritään edistämään alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja kauppakeskusmaisen rakenteen sekä kortteleiden sisäisten jalankulkuyhteyksien toteutumista. Toiminnot tulee suunnitella siten, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti hyvän ja toiminnallisesti monimuotoisen kokonaisuuden. Alueelle voidaan sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 114 :n tarkoittamia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Keskustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja, alueen toimintojen yhteyteen soveltuvaa

13 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (13) erityisasumista sekä eri toimintojen edellyttämiä liikenne-, virkistys- ja yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä pysäköintikansia ja laitoksia. Asemakaavan muutokset ja muut suunnitelmat on laadittava siten, että liikenteen järjestämiseen ja sen vaikutuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Karttaote yleiskaavasta.

14 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (14) Voimassa oleva asemakaava Asemakaavassa tontit 22 ja 23 ovat liikerakennusten korttelialuetta KM. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja keskustatoimintoja, kuten liike-, toimisto-, toimitila- ja palvelutiloja lukuun ottamatta elokuvateattereita. Sallitun kerrosalan lisäksi saa kerroksiin rakentaa lasikatettuja ja/tai luonnonvalolla varustettuja kauppakäytäviä, teknisiä tiloja, katettuja huoltopihoja, rakenteellista pysäköintiä sekä pysäköintitasoja liiketilojen päälle. Kerroskorkeus kummallakin tontilla on kaksi. Kauppakeskus Sepän tontilla 23 on rakennusoikeutta kerrosalaneliömetriä. Prisman tontilla 22 on rakennusoikeutta kerrosalaneliömetriä. Tontilla 22 voi rakennusoikeuden lisäksi rakentaa toiseen kerrokseen 3000 kerrosalaneliömetriä toimisto- ja/tai hoivapalvelutilaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja se on saanut lainvoiman Ote ajantasa-asemakaavasta.

15 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (15) Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Kaava-alueen pohjakartta on tarkastettu Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Kauppakeskus Seppä on jo kertaalleen suunniteltu nykyisen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kaavamääräysten mukaan rakennusten tulee muodostaa yksi yhtenäinen rakennusmassa ja suurmuoto jolla on voimakas yksiaineinen, veistosmainen ilme. Rakennusten sisäänkäynnit eivät saa ulottua julkisivulinjan ulkopuolelle, ulos tulevia tuulikaappeja ja katoksia tai ulokkeellisia lippoja ei sallita. Rakennuksessa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko. Kuvan suunnitelmaa puollettiin ehdolla Jyväskylän kaupunkikuvatoimikunnassa Ehdot liittyivät viherseinien määrään ja räystäskorkoon. Julkisivukaavio Innovarch Oy.

16 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (16) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Kaavamuutosta hakee Skanska Talonrakennus Oy. Kaavamuutoksen tavoitteena on yhdistää Kauppakeskus Seppä ja Seppälän Prisma sisäkäytävällä käytännössä yhdeksi rakennukseksi. 3.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Asemakaavan muutoshakemusta (päivätty ) on käsitelty asemakaavoituksen kaavasuunnittelupalaverissa ja kaupunkisuunnittelun sisäisessä aloituskokouksessa OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan laajennuksessa ja muutoksessa osallisia ovat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat Muutoksen hakija: Skanska Talonrakennus Oy Osuuskauppa Keskimaa Viranomaiset: Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen liitto Liikenne ja viheralueet Rakentaminen ja ympäristö Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö Keski-Suomen Pelastuslaitos Muut: Jyväskylän Energian vesiliiketoiminta Jyväskylän Energia Oy / kaukolämpö JE Siirto Oy Sonera

17 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (17) Elisa Jyväskylän yrittäjät Asukasyhdistykset: Huhtasuon asukasyhdistys Vireilletulo Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille Vireilletulon kanssa samaan aikaan laitettiin kaavaluonnos nähtäville. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Aikataulusta ja käsittelyistä saa lisätietoja asian edetessä kaavan laatijalta ja kaavan etenemisvaiheista kerrotaan kaavoituksen internet-sivuilla sekä Jyväskylän kaupungin tiedotuslehden kaavoituskatsauksessa Viranomaisyhteistyö Kauppakeskus Sepän ja Seppälän Prisman asemakaavan muutosta käsiteltiin Jyväskylän kaupungin kaavoja koskevassa viranomaisneuvottelussa Ohessa ote muistiosta: Keskustelun aikana pidettiin tärkeänä liikenneselvityksen teettämistä riittävän laajalta alueelta verkon toimivuuden turvaamiseksi ja mielellään sellaisella tekijällä, jolla on jo liikennemallin tiedot käytössä. Liikennemallin päivitys voi tulla myös kysymykseen. Alueella on paljon päällystettyjä pintoja ja suuret katot, joilta kertyy hulevesiä. Hulevesien käsittely on tärkeää tuoda esille selostuksessa, vaikka siihen ei tulisikaan muutoksia. Asemakaavan muutosluonnos on tarpeen viedä lausunnolle ELY:een liikennejärjestelmän takia. Liikenneselvitys on syytä päivittää ennen sitä. Seuraava viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheessa sen jälkeen, kun kaavamuutos on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:

18 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (18) 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Kaupungin asettamat tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteena on saada alueelle Seppälän yleiskaavan mukainen kaupunkikuvallisesti laadukas kauppakeskusmainen rakenne. Kevyen liikenteen yhteydet sekä hulevesien hallinta yhdistettynä laadukkaaseen viher- ja ympäristörakentamiseen ovat kokonaisuuden onnistumisen kannalta korostetun tärkeitä. Kaupungin tavoitteet viherympäristön osalta on esitetty lähiympäristösuunnitelmassa ( ). VSU, Arkkitehtuuri- ja vihersuunnittelu Oy. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kauppakeskuksen arkkitehtuuria kehitetään edelleen yksiaineisen ja voimakkaan veistosmaisen ilmeen suuntaan. Edelleen voimassa olevan vanhan kaavan ( ) tavoite yhtenäisestä rakennusmassasta ja suurmuodosta on pätevä, vaikka suunnitelmat muuttu-

19 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (19) vatkin. Prismaa rakennetaan vanhalla kaavalla ja sen keskeiset tavoitteet ohjaavat myös uuden kauppakeskuksen suunnittelua kaavamuutoksesta huolimatta. Ennen korttelin sisällä kulkenut yleinen kevyenliikenteen väylä siirretään suunnittelualueen eteläreunan kautta kulkemaan Ahjokadun varteen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kauppojen yhdistämisen vaikutukset henkilöturvallisuuteen ja rakenteisiin yms. vaatimuksiin tulee selvittää. Kauppakeskus Seppä sekä Prisma käytännössä yhdistetään yhdeksi rakennukseksi ja jos tonttien väliselle rajalle ei tarvitse rakentaa palomuuria, niin palomuuria vastaava turvallisuustaso tulee saavuttaa pelastusviranomaisen hyväksymillä paloteknisillä järjestelmillä Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoite eli Kauppakeskus Sepän ja Seppälän Prisman yhdistäminen on äärimmäisen tärkeä koko kauppakeskushankkeen toteutumisen kannalta. Prisma ja kauppakeskus yhdistetään sisäkäytävällä ja kauppakeskus toteutetaan pääosin yhteen tasoon. Rakennusten liitoskohdassa on yhteinen torialue jolta käynti aulaan, sisätorille. Tälle sisätorille on myös suora yhteys Vasarakadun puoleiselta alapihalta. Tämä mahdollistaa jalankulkuyhteyden sisätorin kautta korttelin läpi Vasarakadun ja Ahjokadun välillä. Rakennuksen eteläpuolelle avataan uusi itä-länsisuuntainen korttelin läpi kulkeva kevyenliikenteen yhteys. Liikennejärjestelyt säilyvät pääosin entisellään. Huoltopiha sijoittuu uudessa suunnitelmassa tontin eteläosaan ja aiemmin suunnitelmissa ollut huoltoliikenteen ulosajoliittymä Ahjokadulle jää pois. Noin 600 autopaikkaa sijoittuvat rakennuksen osin maanpäälliseen kellarikerrokseen. Rakennusoikeus ei muutu. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Nykyisin voimassa olevan asemakaavaan keskeisimmät määräykset ovat edelleen ajankohtaiset ja kaavaa tullaan muuttamaan mahdollisimman vähän vain tarvittavilta osiltaan. Suurien, suorastaan ylimittakaavaisten rakennusten tulee muodostaa yksi yhtenäinen rakennusmassa ja suurmuoto jolla on voimakas yksiaineinen, veistosmainen ilme. Rakennuksissa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko ja julkisivujen pääaiheena tulee käyttää ns. supergrafiikkaa eli pinnan ylimittakaavaiseen kuviointiin perustuvaa graafista sommittelua. Lisäksi KM- tonttien päärakennusten värien tulee poiketa toisistaan selvästi. Näin tehdään välttämättömyydestä hyve eli rakennusten suurta kokoa ei yritetä epätoivoisesti arkkitehtonisilla tempuilla hävittää vaan se nostetaan vahvuudeksi. Rakennuksille tulee oma luonne ja identiteetti, mikä muuttaa parhaimmillaan koko Seppälän keskuskorttelin alueen yleisilmettä persoonallisempaan suuntaan. Teollisuusalueen lattea ja intohimoton kaupunkikuva ei puhuttele eikä anna vaikutelmaa keskustamaisesta rakentamisesta.

20 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (20) 3.5 ASEMAKAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Suunnittelutyö on Kauppakeskus Sepän osalta käynnissä. Uuden kauppakeskuksen suunnittelua ohjataan yksiaineisen ja voimakkaan veistosmaisen ilmeen suuntaan ja rakennuksissa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko. Kahta suurta kaupparakennusta yhdistävä nivelosa voi olla matalampi. Kaupungin tavoite yhdestä yhtenäisestä rakennusmassasta ja suurmuodosta sekä yhtenäisestä räystäskorosta hakee vielä toteutussuunnitelmissa muotoaan. Julkisivukaaviot Innovarch Oy.

21 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (21) Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavan muutoksella entinen teollisuus ja markettialue ovat muuttumassa yleiskaavan mukaiseksi keskustamaiseksi rakentamiseksi eli liikerakennusten korttelialueeksi KM. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja keskustatoimintoja, kuten liike-, toimisto-, toimitila- ja palvelutiloja lukuun ottamatta elokuvateattereita. Kaavaluonnos tekee kaksi poikkeusta yleiskaavasta eli ei hidaskatuyhteyttä ajoneuvoliikenteelle sekä toisena viheralueydin on muutettu torialueeksi. Asemakaavaluonnoksessa korttelin halki kulkeva korkealuokkainen kevyen liikenteen yhteys ja hulevesien hallinta yhdistettynä viher- ja ympäristörakentamiseen muodostavat alueen vihreän selkärangan ja korvaavat yleiskaavassa esitetyn virkistysalueen Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Asemakaavan muutosluonnoksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä xx.xx.-xx.xx.20xx ja siitä on saatu x lausuntoa ja x mielipidettä. Lausunnon antoivat Mielipiteensä antoivat x, y ja z. Lausunnot (ja kaavoittajan vastineet) Mielipiteet (ja kaavoittajan vastineet) Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen xx.xx.20xx kaupunginhallituksen käsittelyyn.

22 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (22) 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Kaupungin tavoite yhdestä yhtenäisestä rakennusmassasta ja suurmuodosta sekä yhtenäisestä räystäskorosta toteutuu havainnekuvassa paremmin kuin julkisivukaavioissa. Kaavamuutos sallii kaupparakennuksia yhdistävän nivelosan olevan muita matalamman, mutta sen mitoitusta tulee tarkistaa. Havainnekuva Innovarch Oy Mitoitus Suunnittelualueen kokonaislaajuus on noin 19,0 hehtaaria ja sinne muodostetaan kaksi uutta tonttia 24 ja 25. Kauppakeskus Sepän tontilla 24 rakennusoikeutta on kerrosalaneliömetriä ja Seppälän Prisman tontilla 25 ( ) kerrosalaneliömetriä. (Rakenteilla olevan uuden Prisman laajuus on noin kem2). Asemakaavan muutoksessa osoitettu rakennusoikeus säilyy ennallaan ja on yhteensä kem2. Myös pysäköintimääräykset säilyvät ennallaan ja kaavan edellyttämien autopaikkojen määrä on autopaikkaa, mutta rakennussuunnitelmien mukaan kaavamuutosalueelle on toteutumassa noin 3000 autopaikkaa. Kummankin kaupparakennuksen kerroskorkeus nousee kahdesta kolmeen. Tämä on kaupunkikuvan kannalta myönteinen muutos.

23 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (23) Tilastolomake.

24 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (24) Palvelut Seppälän keskuskorttelin asemakaava-alueelle muodostuu kaksi monipuolisia kaupallisia palveluita tarjoavaa kohdetta eli Seppälän Prisma sekä kauppakeskus Seppä Yhdyskuntatekninen huolto Alueelle on osoitettu kaksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa rakennusten aluetta (et) puistomuuntamoita varten. Maanalaisille johdoille varatut alueet kuten kaukolämpöjohdot ja sadevesiviemärit sekä sähkökaapelit on merkitty rasitteina. Hulevesien viivytys ja käsittely on ratkaistu edellisen kaavamuutoksen yhteydessä kaupungin puistoalueella. Uudisrakennukset liitetään kaikkiin kaupungin yhdyskuntateknisiin verkostoihin. 4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristön laadullisten tavoitteiden toteutuminen on turvattu kaavamääräyksin, jotka koskevat rakennusten arkkitehtuuria ja rakennustapaa, kevyenliikenteen väyliä sekä pysäköintialueiden ympäristörakentamista. Lisäksi rakennusluvan yhteydessä vaaditaan esitettäväksi tontin erillinen hulevesi- ja pihasuunnitelma. Ilmakuvassa näkyy luonnosvaiheen suunnittelutilanne kesällä Rakenteilla oleva Seppälän Prisma tulee toteutumaan kuvan mukaisesti, mutta kauppakeskus Seppä hakee vielä lopullista muotoaan. Kuva Innovarch Oy.

25 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (25) Erityisvaatimukset Seppälän keskuskorttelin alue toteutuessaan tulee olemaan kymmenen suurimman kaupallisen keskuksen joukossa koko Suomessa vuotuisen myynnin määrän perusteella arvioituna. Seppälän Prisma ja kauppakeskus Seppä yhdessä sijoittuvat kokoluokassaan Espoon Ison Omenan ja Raision kauppakeskus Myllyn välimaastoon. 1. kerroksen pohjakaaviossa esitetään kahden kaupparakennuksen liittyminen toisiinsa yhteisen sisäkäytävän kautta. Kuva Innovarch Oy.

26 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (26) 4.3 ALUEVARAUKSET Korttelialueet Liikerakennusten korttelialue KM. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja keskustatoimintoja, kuten liike-, toimisto-, toimitila- ja palvelutiloja lukuun ottamatta elokuvateattereita. Sallitun kerrosalan lisäksi saa kerroksiin rakentaa lasikatettuja ja/tai luonnonvalolla varustettuja kauppakäytäviä, teknisiä tiloja, katettuja huoltopihoja, rakenteellista pysäköintiä sekä pysäköintitasoja liiketilojen päälle. Ote asemakaavaluonnoksesta.

27 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (27) Muut alueet Katualueilla varaudutaan kiertoliittymien osalta parannustoimenpiteisiin voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Ohjeellinen rakennusala (mt), jolle saa sijoittaa 40 metriä korkean mainostornin. Korkeutta nostettiin 10 metrillä Asemakaavamääräykset PYSÄKÖINTI: Autopaikkoja on rakennettavasti seuraavasti: -1 autopaikka/vähittäiskaupan suuryksikön sekä liike- ja toimistotilan 50 kerrosalaneliömetriä kohti. Autopaikkoja voi toteuttaa myös kattopysäköintinä. Pysäköintialue ja siihen liittyvä valaistus tulee toteuttaa korkealuokkaisena viher- ja ympäristörakentamisen keinoin. RAKENTAMISTAPA: Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealaatuista. Rakennusten tulee muodostaa yksi yhtenäinen rakennusmassa ja suurmuoto jolla on voimakas yksiaineinen, veistosmainen ilme. Rakennusten sisäänkäynnit eivät saa ulottua julkisivulinjan ulkopuolelle, ulos tulevia tuulikaappeja ja katoksia tai ulokkeellisia lippoja ei sallita. Rakennuksessa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko. Julkisivujen pääaiheena tulee käyttää ns. supergrafiikkaa eli pinnan ylimittakaavaiseen kuviointiin perustuvaa graafista sommittelua. KM- tonttien päärakennusten värien tulee poiketa toisistaan selvästi. Rakennuksiin tulee toteuttaa arkkitehtuurin erityispiirteitä ja sisäänkäyntisyvennyksiä korostava julkisivuvalaistussuunnitelma. Yksikerroksisen liikerakennuksen myymälätiloihin tulee ohjata luonnonvaloa. Päärakennukseen liittyvien huoltopihan ja kattopysäköinnin katoksien tulee olla päärakennuksesta hahmollisesti irrallisia ja päärakennuksen ilmeestä selvästi poikkeavia plastisia muotoja ja aiheita. Kattopysäköintialue kaiteineen tai tekniset tilat eivät saa ei saa rajautua räystääseen miltään osin. Rakennuksessa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko. Kahden tontin välinen nivelosa voi olla matalampi (korostettuna muutos aikaisempaan asemakaavaan). Kattopysäköinnin ajorampin tulee muodostaa voimakkaasti plastinen, korkeatasoinen julkisivuaihe. Liikerakennusten huoltopihat tai -tilat tulee toteuttaa päänäkymäsuuntaan päin seinämärakenteella suljettuina alueina. Päärakennuksen läheisyyteen pysäköintialueelle sallitaan, enintään päärakennuksen korkuisia, voimakkaasti plastisia opasterakennelmia, mainosrakennelmia sekä ostoskärry- ja jalankulkukatoksia. Rakennelmat eivät saa olla kiinni päärakennuksessa. Päärakennuksen seinustalle tulee jättää pelastusväylän sekä jalankulku-, taksi- ja huoltoyhteyksien edellyttämä rakennelmista vapaa tila Yleiset määräykset

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki / Kaupunkisuunnitteluosasto 3.1.2008

Jyväskylän kaupunki / Kaupunkisuunnitteluosasto 3.1.2008 Jyväskylän kaupunki / Kaupunkisuunnitteluosasto 3.1.2008 15. kaupunginosan korttelin 6 tonttien 10, 11, 16, 17 ja 19 sekä rautatie- ja katualueen asemakaavan muutos, Seppälän keskuskortteli (Ahjokatu 3-9

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039. xx.xx.2009 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 20. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 9 JA VIRKISYSALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KULOTTAJANTIE KAAVATUNNUS 20:039 xx.xx.2009 20:039 / KULOTTAJANTIE / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094 Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2 Kaavan päiväys: 23.3.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HEIKINKATU - RAMONINKATU 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 62 TONTIN 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HEIKINKATU - RAMONINKATU 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 62 TONTIN 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 62 TONTIN 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HEIKINKATU - RAMONINKATU KAAVATUNNUS 03:106 KAAVAN PÄIVÄYS 7.1.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 7.1.2015

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KARKAISIJANKUJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 28.1.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 617 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA KYLÄ SUORAMAA KORTTELIT

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Leipomonkuja 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Leipomonkuja 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Leipomonkuja KAAVATUNNUS 19:094 KAAVAN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot