KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 15. kaupunginosan korttelin 6 tontteja 22 ja 23. Asemakaavan muutoksella muodostuu 15. kaupunginosan korttelin 6 tontit 24 ja 25. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA Kaavan tunnus 15:090 Kaavan päiväys Kaavan laatija Tapani Tommila, Kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh. (014) Kaavan Sanomalehti Keskisuomalainen vireilletulo Hyväksymispäivämäärät Ltk x.x.2015 Kh x.x.2015 Kv x.x.2015 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seppälässä Vasarakadun, Alasinkadun ja Ahjokadun varrella rajoittuen etelässä Jyväskylän kaupungin puistoalueeseen ja Gigantti Oy Ab:n tonttiin. Kaavan nimi ja tarkoitus Jyväskylän kaupunki on aloittanut Kauppakeskus Seppä ja Seppälän Prisma- nimellä kulkevan asemakaavan muutostyön Skanska Talonrakennus Oy:n aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on yhdistää Kauppakeskus Seppä ja Seppälän Prisma sisäkäytävällä käytännössä yhdeksi rakennukseksi. Rakennusoikeutta ei kaavamuutoksen myötä tule lisää.

3 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (3) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Erityisvaatimukset ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet Asemakaavamääräykset Yleiset määräykset KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Liikenteelliset vaikutukset Kaupalliset vaikutukset Vaikutukset hulevesiin Palotekninen selvitys Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 47

4 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (4) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( ) 2) ote ajantasa-asemakaavasta 3) maanomistuskartta 4) asemakaavaluonnos, pienennös ( ) 5) asemakaavaehdotus, pienennös (x.x.2015) 6) havainnekuvia 7) tonttijakokartta 8) asemakaavan seurantalomake 9) Seppälän lähiympäristösuunnitelma ja hulevesitarkastelu ( ) Muu lähdeaineisto 1) Seppälän ja Kankaan alueen liikennetarkastelu. Muistio Jyväskylän kaupunki ja Trafix. 2) Kauppakeskus Seppä. Seppäläntien liikenteen toimivuustarkastelut. Muistio Trafix. 3) Jyväskylä - Seppälän kauppakeskuskortteli. Lausunto hankkeen kaupallisista vaikutuksista Realprojekti Oy. 4) Kauppakeskus Seppä. Hulevesitarkastelu FCG Antti Smolander. 5) Kaavoitusvaiheen palotekniset ratkaisut Seppälä liikekeskus Jere Sulkama, Paloässät Oy Paloturvallisuussuunnittelija Fise A.

5 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (5) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Kaavamuutoksen tavoitteena on yhdistää Kauppakeskus Seppä ja Seppälän Prisma sisäkäytävällä käytännössä yhdeksi rakennukseksi. Kauppakeskus rakennetaan Prismaan kiinni Prisman ja kauppakeskuksen asiakasvirtojen yhdistämiseksi sekä optimaalisen asiakaskierron aikaansaamiseksi. Rakennusten liitoskohdassa on yhteinen torialue jolta rakennetaan käynti aulaan sisätorille. Tälle sisätorille on suora yhteys liukunauhaa/portaita pitkin Vasarakadun puoleiselta alapihalta. Tämä mahdollistaa jalankulkuyhteyden sisätorin kautta korttelin läpi Vasarakadun ja Ahjokadun välillä. Rakennuksen eteläpuolelle avataan uusi itä-länsisuuntainen korttelin läpi kulkeva kevyenliikenteen yhteys. Liikennejärjestelyt säilyvät pääosin entisellään. Seppälän Prismaa rakennetaan tällä hetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kauppakeskus Sepän huoltopiha sijoittuu uudessa suunnitelmassa tontin eteläosaan ja aiemmin suunnitelmissa ollut huoltoliikenteen ulosajoliittymä Ahjokadulle jää pois. Autopaikat noin 600 kpl sijoittuvat rakennuksen osin maanpäälliseen kellarikerrokseen. Rakennusoikeus ei kaavamuutoksen myötä muutu, mutta kerroskorkeus nousee kolmeen. Myös Seppälän Prisman kerroskorkeus nostetaan kolmeen. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Luonnosvaiheen yleisötilaisuutta ei järjestetty. Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä xx.xx.200x. Kaavamuutosehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä xx.xx.200x. Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä xx.yy. - xx.yy.200x. Asemakaava oli käsiteltävänä viranomaisneuvottelussa xx.xx.200x Asemakaava oli kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä xx.xx.200x Asemakaava oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä xx.xx.200x Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa xx.xx.200x.

6 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (6) 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Seppälän Prismaa rakennetaan tällä hetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kauppakeskus Sepän rakennustyöt alkavat nykyisten suunnitelmien mukaan vielä vuoden 2015 aikana. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Seppälän alue on muuttumassa teollisuus- ja varastoalueesta yleiskaavan mukaiseksi keskustatoimintojen alueeksi. Eräänlainen evoluutio teollisuusalueesta peltomarkettialueiden kautta keskustamaiseksi kaupunkiympäristöksi on käynnistynyt. Alueen yleisilme on edelleen jäsentymätön ja keskeneräinen, kun kaupunkikuvallisesti yhtenäistä kokoavaa aihetta ei ole. Katujen rakenteiden uusiminen on parantanut alueen yleiskuvaa, mutta rakennetun ympäristön ja pysäköinnin osalta alue on hajanainen. Myös yhtenäiset kokoavat viheraiheet puuttuvat. Viistoilmakuva suunnittelualueesta. Seppälän Prisma on jo rakenteilla. Kuvauspäivämäärä

7 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (7) Luonnonympäristö Maisemarakenne ja luonnonympäristö Kaavoitettava alue on maastoltaan pohjoiseen nousevaa. Korkeuseroa kaavoitettavan alueen etelä- ja pohjoisosan välillä on noin 4 metriä. Maan pintakerroksen muodostavat pääosin nykyiset piha-alueiden rakennekerrokset. Perusmaa pintakerrosten alla on yläpinnastaan löyhää silttiä tai savista silttiä/savea. Löyhän kerroksen paksuus vaihtelee välillä 0,5-8 m. Löyhän kerroksen yläreunaan sijoittuu myös turvekerros, joka on jäänne alueella aiemmin sijainneesta suomuodostumasta. Paksuimmillaan löyhät kerrokset ovat Vasarakadun puoleisessa reunassa. Löyhä kerros ohenee Ahjokadulle tultaessa. Löyhän kerroksen alla on keskitiivis /tiivis silttiä tai hiekkaista silttiä oleva kerros, joka ulottuu pohjamoreeniin saakka. Pohjaveden pinta on Ahjokadun reunassa noin +89 ja Vasarakadun reunassa noin +88 eli noin 3-6 m maanpinnan alapuolella. Perustamisolosuhteet vaihtelevat huonosta kohtalaiseen. Pintavedet kaavamuutosalueelta on johdettu alueen reunoilla sijaitseviin sadevesiviemäreihin. Pohjakartan ja ortoilmakuvan yhdistelmä. Suunnittelualueella ei ole luonnontilaista ympäristöä.

8 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (8) Rakennettu ympäristö Alueen rakennuksista Prisma valmistui vuonna 1972 ja on lajityypissään Suomen ensimmäinen. Viimeisin laajennus valmistui vuonna 2003 ja tämänkin jälkeen on tehty muutostöitä viime vuosiin saakka. Posti toimii 1974 valmistuneessa liikerakennuksessa. Suunnittelualueella ei ole rakennussuojelualueita eikä kohteita. Prisma oli aikakaan lajityypissään Suomen ensimmäinen. Rakennus puretaan uuden Prisman valmistuttua ja pysäköintikenttä laajenee vanhan rakennuksen paikalle. Ahjokadun viereen nykyisten autopaikkojen paikalle tulee leveä istutuskaista ja kaksi riviä puita vuonna 2013 lainvoiman saaneen asemakaavan mukaisesti.

9 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (9) Kuvassa näkyy vasemmalla Postin liikerakennus ja oikealla nykyinen Prisma. Uusi rakenteilla oleva Prisma näkyy rakennusten takana. Kumpikin vanhoista rakennuksista tullaan purkamaan. Kauppakeskus Seppä nousee tälle tontille. Takana vasemmalla näkyvät elektroniikkakauppa Gigantti ja oikealla ruokakauppa Lidl.

10 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (10) Uusi Prisma rakenteilla Näkymä kuvattuna Vasarakadun ja Alasinkadun risteyksestä. Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Rakenteeltaan alue on hajanainen johtuen käytettyjen rakennusoikeuksien vaihtelevuudesta sekä entisen teollisuusalueen luonteesta. Eriaikaiset toteutukset ilman selkeää kokonaissuunnittelua ovat rasitteena alueen teollisuus- ja peltomarkettivaiheista. Alueen yleisilme on jäsentymätön ja keskeneräinen. Kaupunkikuvallisesti yhtenäistä kokoavaa aihetta ei ole. Katujen rakenteiden uusiminen on parantanut alueen yleiskuvaa, mutta rakennetun ympäristön ja pysäköinnin osalta alue on hajanainen. Asuminen ja palvelut Asukkaita ei asemakaavan muutosalueella ole. Kaupalliset palvelut löytyvät Prismasta. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alueellisena työllistäjänä Seppälän Prisma on merkittävä. Liikenne Alueella on paljon liikennettä, mutta Jyväskylän Terminaalin poistuminen on vähentänyt raskasta liikennettä alueella. Vasarakatu ja Ahjokatu on osittain uusittu viime vuosina. Alasinkatu on uusimatta. Seppälän alueen kaduista Ahjokatu välillä Seppäläntie - Alasinkatu on rakennettu uudelleen. Vasarakatu on rakennettu uudelleen lukuun ottamatta kaikkia kevyen liikenteen osuuksia, joista yksi toteuttamaton osa on alueelta poistuneen Jyväskylän Terminaalin rakennusten kohdalla. Ahjokadun läpiajoliikennettä on pyritty ohjaamaan Seppäläntielle Ahjokadun rakenteellisin ratkaisuin. Ahjokatu on alueen joukkoliiken-

11 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (11) nekatu. Pysäköinti on tonteilla, sillä yleisiä pysäköintialueita ei ole. Huoltoajo toimii muun liikenteen seassa. Liikenneturvallisuutta on parannettu rakentamalla erilliset kevyen liikenteen väylät Ahjokadun ja Vasarakadun parantamisen yhteydessä osalle aluetta. Tekninen huolto Suunnittelualueella on normaali kunnallistekniikka. Alueen muuten toimivista verkostoista sadevesiviemäriverkosto on kantokykynsä äärirajoilla, mikä aiheuttaa erityistä suunnittelutarvetta hulevesien suhteen lisä- ja täydennysrakentamisen yhteydessä Maanomistus Alueen maanomistajia ovat Osuuskauppa Keskimaa ja Skanska Talonrakennus Oy. Katualueet omistaa Jyväskylän kaupunki. Ote maanomistuskartasta.

12 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (12) 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Lisäksi alueelle on merkitty keskustatoimintojen alakeskus (ca). Neljännessä vaihemaakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan ja vaihekaava on lainvoimainen. Ote 4. vaihemaakuntakaavasta. Yleiskaavat Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta C-1, sekä virkistysaluetta V. Seppälän oikeusvaikutteinen yleiskaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Aluetta suunniteltaessa ja toteutettaessa pyritään edistämään alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja kauppakeskusmaisen rakenteen sekä kortteleiden sisäisten jalankulkuyhteyksien toteutumista. Toiminnot tulee suunnitella siten, että ne muodostavat kaupunkikuvallisesti hyvän ja toiminnallisesti monimuotoisen kokonaisuuden. Alueelle voidaan sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 114 :n tarkoittamia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Keskustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja, alueen toimintojen yhteyteen soveltuvaa

13 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (13) erityisasumista sekä eri toimintojen edellyttämiä liikenne-, virkistys- ja yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä pysäköintikansia ja laitoksia. Asemakaavan muutokset ja muut suunnitelmat on laadittava siten, että liikenteen järjestämiseen ja sen vaikutuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Karttaote yleiskaavasta.

14 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (14) Voimassa oleva asemakaava Asemakaavassa tontit 22 ja 23 ovat liikerakennusten korttelialuetta KM. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja keskustatoimintoja, kuten liike-, toimisto-, toimitila- ja palvelutiloja lukuun ottamatta elokuvateattereita. Sallitun kerrosalan lisäksi saa kerroksiin rakentaa lasikatettuja ja/tai luonnonvalolla varustettuja kauppakäytäviä, teknisiä tiloja, katettuja huoltopihoja, rakenteellista pysäköintiä sekä pysäköintitasoja liiketilojen päälle. Kerroskorkeus kummallakin tontilla on kaksi. Kauppakeskus Sepän tontilla 23 on rakennusoikeutta kerrosalaneliömetriä. Prisman tontilla 22 on rakennusoikeutta kerrosalaneliömetriä. Tontilla 22 voi rakennusoikeuden lisäksi rakentaa toiseen kerrokseen 3000 kerrosalaneliömetriä toimisto- ja/tai hoivapalvelutilaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja se on saanut lainvoiman Ote ajantasa-asemakaavasta.

15 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (15) Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Kaava-alueen pohjakartta on tarkastettu Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Kauppakeskus Seppä on jo kertaalleen suunniteltu nykyisen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kaavamääräysten mukaan rakennusten tulee muodostaa yksi yhtenäinen rakennusmassa ja suurmuoto jolla on voimakas yksiaineinen, veistosmainen ilme. Rakennusten sisäänkäynnit eivät saa ulottua julkisivulinjan ulkopuolelle, ulos tulevia tuulikaappeja ja katoksia tai ulokkeellisia lippoja ei sallita. Rakennuksessa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko. Kuvan suunnitelmaa puollettiin ehdolla Jyväskylän kaupunkikuvatoimikunnassa Ehdot liittyivät viherseinien määrään ja räystäskorkoon. Julkisivukaavio Innovarch Oy.

16 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (16) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Kaavamuutosta hakee Skanska Talonrakennus Oy. Kaavamuutoksen tavoitteena on yhdistää Kauppakeskus Seppä ja Seppälän Prisma sisäkäytävällä käytännössä yhdeksi rakennukseksi. 3.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Asemakaavan muutoshakemusta (päivätty ) on käsitelty asemakaavoituksen kaavasuunnittelupalaverissa ja kaupunkisuunnittelun sisäisessä aloituskokouksessa OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan laajennuksessa ja muutoksessa osallisia ovat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat Muutoksen hakija: Skanska Talonrakennus Oy Osuuskauppa Keskimaa Viranomaiset: Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen liitto Liikenne ja viheralueet Rakentaminen ja ympäristö Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö Keski-Suomen Pelastuslaitos Muut: Jyväskylän Energian vesiliiketoiminta Jyväskylän Energia Oy / kaukolämpö JE Siirto Oy Sonera

17 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (17) Elisa Jyväskylän yrittäjät Asukasyhdistykset: Huhtasuon asukasyhdistys Vireilletulo Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille Vireilletulon kanssa samaan aikaan laitettiin kaavaluonnos nähtäville. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Aikataulusta ja käsittelyistä saa lisätietoja asian edetessä kaavan laatijalta ja kaavan etenemisvaiheista kerrotaan kaavoituksen internet-sivuilla sekä Jyväskylän kaupungin tiedotuslehden kaavoituskatsauksessa Viranomaisyhteistyö Kauppakeskus Sepän ja Seppälän Prisman asemakaavan muutosta käsiteltiin Jyväskylän kaupungin kaavoja koskevassa viranomaisneuvottelussa Ohessa ote muistiosta: Keskustelun aikana pidettiin tärkeänä liikenneselvityksen teettämistä riittävän laajalta alueelta verkon toimivuuden turvaamiseksi ja mielellään sellaisella tekijällä, jolla on jo liikennemallin tiedot käytössä. Liikennemallin päivitys voi tulla myös kysymykseen. Alueella on paljon päällystettyjä pintoja ja suuret katot, joilta kertyy hulevesiä. Hulevesien käsittely on tärkeää tuoda esille selostuksessa, vaikka siihen ei tulisikaan muutoksia. Asemakaavan muutosluonnos on tarpeen viedä lausunnolle ELY:een liikennejärjestelmän takia. Liikenneselvitys on syytä päivittää ennen sitä. Seuraava viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheessa sen jälkeen, kun kaavamuutos on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:

18 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (18) 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Kaupungin asettamat tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteena on saada alueelle Seppälän yleiskaavan mukainen kaupunkikuvallisesti laadukas kauppakeskusmainen rakenne. Kevyen liikenteen yhteydet sekä hulevesien hallinta yhdistettynä laadukkaaseen viher- ja ympäristörakentamiseen ovat kokonaisuuden onnistumisen kannalta korostetun tärkeitä. Kaupungin tavoitteet viherympäristön osalta on esitetty lähiympäristösuunnitelmassa ( ). VSU, Arkkitehtuuri- ja vihersuunnittelu Oy. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kauppakeskuksen arkkitehtuuria kehitetään edelleen yksiaineisen ja voimakkaan veistosmaisen ilmeen suuntaan. Edelleen voimassa olevan vanhan kaavan ( ) tavoite yhtenäisestä rakennusmassasta ja suurmuodosta on pätevä, vaikka suunnitelmat muuttu-

19 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (19) vatkin. Prismaa rakennetaan vanhalla kaavalla ja sen keskeiset tavoitteet ohjaavat myös uuden kauppakeskuksen suunnittelua kaavamuutoksesta huolimatta. Ennen korttelin sisällä kulkenut yleinen kevyenliikenteen väylä siirretään suunnittelualueen eteläreunan kautta kulkemaan Ahjokadun varteen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kauppojen yhdistämisen vaikutukset henkilöturvallisuuteen ja rakenteisiin yms. vaatimuksiin tulee selvittää. Kauppakeskus Seppä sekä Prisma käytännössä yhdistetään yhdeksi rakennukseksi ja jos tonttien väliselle rajalle ei tarvitse rakentaa palomuuria, niin palomuuria vastaava turvallisuustaso tulee saavuttaa pelastusviranomaisen hyväksymillä paloteknisillä järjestelmillä Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoite eli Kauppakeskus Sepän ja Seppälän Prisman yhdistäminen on äärimmäisen tärkeä koko kauppakeskushankkeen toteutumisen kannalta. Prisma ja kauppakeskus yhdistetään sisäkäytävällä ja kauppakeskus toteutetaan pääosin yhteen tasoon. Rakennusten liitoskohdassa on yhteinen torialue jolta käynti aulaan, sisätorille. Tälle sisätorille on myös suora yhteys Vasarakadun puoleiselta alapihalta. Tämä mahdollistaa jalankulkuyhteyden sisätorin kautta korttelin läpi Vasarakadun ja Ahjokadun välillä. Rakennuksen eteläpuolelle avataan uusi itä-länsisuuntainen korttelin läpi kulkeva kevyenliikenteen yhteys. Liikennejärjestelyt säilyvät pääosin entisellään. Huoltopiha sijoittuu uudessa suunnitelmassa tontin eteläosaan ja aiemmin suunnitelmissa ollut huoltoliikenteen ulosajoliittymä Ahjokadulle jää pois. Noin 600 autopaikkaa sijoittuvat rakennuksen osin maanpäälliseen kellarikerrokseen. Rakennusoikeus ei muutu. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Nykyisin voimassa olevan asemakaavaan keskeisimmät määräykset ovat edelleen ajankohtaiset ja kaavaa tullaan muuttamaan mahdollisimman vähän vain tarvittavilta osiltaan. Suurien, suorastaan ylimittakaavaisten rakennusten tulee muodostaa yksi yhtenäinen rakennusmassa ja suurmuoto jolla on voimakas yksiaineinen, veistosmainen ilme. Rakennuksissa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko ja julkisivujen pääaiheena tulee käyttää ns. supergrafiikkaa eli pinnan ylimittakaavaiseen kuviointiin perustuvaa graafista sommittelua. Lisäksi KM- tonttien päärakennusten värien tulee poiketa toisistaan selvästi. Näin tehdään välttämättömyydestä hyve eli rakennusten suurta kokoa ei yritetä epätoivoisesti arkkitehtonisilla tempuilla hävittää vaan se nostetaan vahvuudeksi. Rakennuksille tulee oma luonne ja identiteetti, mikä muuttaa parhaimmillaan koko Seppälän keskuskorttelin alueen yleisilmettä persoonallisempaan suuntaan. Teollisuusalueen lattea ja intohimoton kaupunkikuva ei puhuttele eikä anna vaikutelmaa keskustamaisesta rakentamisesta.

20 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (20) 3.5 ASEMAKAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Suunnittelutyö on Kauppakeskus Sepän osalta käynnissä. Uuden kauppakeskuksen suunnittelua ohjataan yksiaineisen ja voimakkaan veistosmaisen ilmeen suuntaan ja rakennuksissa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko. Kahta suurta kaupparakennusta yhdistävä nivelosa voi olla matalampi. Kaupungin tavoite yhdestä yhtenäisestä rakennusmassasta ja suurmuodosta sekä yhtenäisestä räystäskorosta hakee vielä toteutussuunnitelmissa muotoaan. Julkisivukaaviot Innovarch Oy.

21 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (21) Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavan muutoksella entinen teollisuus ja markettialue ovat muuttumassa yleiskaavan mukaiseksi keskustamaiseksi rakentamiseksi eli liikerakennusten korttelialueeksi KM. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja keskustatoimintoja, kuten liike-, toimisto-, toimitila- ja palvelutiloja lukuun ottamatta elokuvateattereita. Kaavaluonnos tekee kaksi poikkeusta yleiskaavasta eli ei hidaskatuyhteyttä ajoneuvoliikenteelle sekä toisena viheralueydin on muutettu torialueeksi. Asemakaavaluonnoksessa korttelin halki kulkeva korkealuokkainen kevyen liikenteen yhteys ja hulevesien hallinta yhdistettynä viher- ja ympäristörakentamiseen muodostavat alueen vihreän selkärangan ja korvaavat yleiskaavassa esitetyn virkistysalueen Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Asemakaavan muutosluonnoksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä xx.xx.-xx.xx.20xx ja siitä on saatu x lausuntoa ja x mielipidettä. Lausunnon antoivat Mielipiteensä antoivat x, y ja z. Lausunnot (ja kaavoittajan vastineet) Mielipiteet (ja kaavoittajan vastineet) Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen xx.xx.20xx kaupunginhallituksen käsittelyyn.

22 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (22) 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Kaupungin tavoite yhdestä yhtenäisestä rakennusmassasta ja suurmuodosta sekä yhtenäisestä räystäskorosta toteutuu havainnekuvassa paremmin kuin julkisivukaavioissa. Kaavamuutos sallii kaupparakennuksia yhdistävän nivelosan olevan muita matalamman, mutta sen mitoitusta tulee tarkistaa. Havainnekuva Innovarch Oy Mitoitus Suunnittelualueen kokonaislaajuus on noin 19,0 hehtaaria ja sinne muodostetaan kaksi uutta tonttia 24 ja 25. Kauppakeskus Sepän tontilla 24 rakennusoikeutta on kerrosalaneliömetriä ja Seppälän Prisman tontilla 25 ( ) kerrosalaneliömetriä. (Rakenteilla olevan uuden Prisman laajuus on noin kem2). Asemakaavan muutoksessa osoitettu rakennusoikeus säilyy ennallaan ja on yhteensä kem2. Myös pysäköintimääräykset säilyvät ennallaan ja kaavan edellyttämien autopaikkojen määrä on autopaikkaa, mutta rakennussuunnitelmien mukaan kaavamuutosalueelle on toteutumassa noin 3000 autopaikkaa. Kummankin kaupparakennuksen kerroskorkeus nousee kahdesta kolmeen. Tämä on kaupunkikuvan kannalta myönteinen muutos.

23 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (23) Tilastolomake.

24 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (24) Palvelut Seppälän keskuskorttelin asemakaava-alueelle muodostuu kaksi monipuolisia kaupallisia palveluita tarjoavaa kohdetta eli Seppälän Prisma sekä kauppakeskus Seppä Yhdyskuntatekninen huolto Alueelle on osoitettu kaksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa rakennusten aluetta (et) puistomuuntamoita varten. Maanalaisille johdoille varatut alueet kuten kaukolämpöjohdot ja sadevesiviemärit sekä sähkökaapelit on merkitty rasitteina. Hulevesien viivytys ja käsittely on ratkaistu edellisen kaavamuutoksen yhteydessä kaupungin puistoalueella. Uudisrakennukset liitetään kaikkiin kaupungin yhdyskuntateknisiin verkostoihin. 4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ympäristön laadullisten tavoitteiden toteutuminen on turvattu kaavamääräyksin, jotka koskevat rakennusten arkkitehtuuria ja rakennustapaa, kevyenliikenteen väyliä sekä pysäköintialueiden ympäristörakentamista. Lisäksi rakennusluvan yhteydessä vaaditaan esitettäväksi tontin erillinen hulevesi- ja pihasuunnitelma. Ilmakuvassa näkyy luonnosvaiheen suunnittelutilanne kesällä Rakenteilla oleva Seppälän Prisma tulee toteutumaan kuvan mukaisesti, mutta kauppakeskus Seppä hakee vielä lopullista muotoaan. Kuva Innovarch Oy.

25 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (25) Erityisvaatimukset Seppälän keskuskorttelin alue toteutuessaan tulee olemaan kymmenen suurimman kaupallisen keskuksen joukossa koko Suomessa vuotuisen myynnin määrän perusteella arvioituna. Seppälän Prisma ja kauppakeskus Seppä yhdessä sijoittuvat kokoluokassaan Espoon Ison Omenan ja Raision kauppakeskus Myllyn välimaastoon. 1. kerroksen pohjakaaviossa esitetään kahden kaupparakennuksen liittyminen toisiinsa yhteisen sisäkäytävän kautta. Kuva Innovarch Oy.

26 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (26) 4.3 ALUEVARAUKSET Korttelialueet Liikerakennusten korttelialue KM. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja keskustatoimintoja, kuten liike-, toimisto-, toimitila- ja palvelutiloja lukuun ottamatta elokuvateattereita. Sallitun kerrosalan lisäksi saa kerroksiin rakentaa lasikatettuja ja/tai luonnonvalolla varustettuja kauppakäytäviä, teknisiä tiloja, katettuja huoltopihoja, rakenteellista pysäköintiä sekä pysäköintitasoja liiketilojen päälle. Ote asemakaavaluonnoksesta.

27 15:090 / KAAVAN NIMI / ASEMAKAAVASELOSTUS (27) Muut alueet Katualueilla varaudutaan kiertoliittymien osalta parannustoimenpiteisiin voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Ohjeellinen rakennusala (mt), jolle saa sijoittaa 40 metriä korkean mainostornin. Korkeutta nostettiin 10 metrillä Asemakaavamääräykset PYSÄKÖINTI: Autopaikkoja on rakennettavasti seuraavasti: -1 autopaikka/vähittäiskaupan suuryksikön sekä liike- ja toimistotilan 50 kerrosalaneliömetriä kohti. Autopaikkoja voi toteuttaa myös kattopysäköintinä. Pysäköintialue ja siihen liittyvä valaistus tulee toteuttaa korkealuokkaisena viher- ja ympäristörakentamisen keinoin. RAKENTAMISTAPA: Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealaatuista. Rakennusten tulee muodostaa yksi yhtenäinen rakennusmassa ja suurmuoto jolla on voimakas yksiaineinen, veistosmainen ilme. Rakennusten sisäänkäynnit eivät saa ulottua julkisivulinjan ulkopuolelle, ulos tulevia tuulikaappeja ja katoksia tai ulokkeellisia lippoja ei sallita. Rakennuksessa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko. Julkisivujen pääaiheena tulee käyttää ns. supergrafiikkaa eli pinnan ylimittakaavaiseen kuviointiin perustuvaa graafista sommittelua. KM- tonttien päärakennusten värien tulee poiketa toisistaan selvästi. Rakennuksiin tulee toteuttaa arkkitehtuurin erityispiirteitä ja sisäänkäyntisyvennyksiä korostava julkisivuvalaistussuunnitelma. Yksikerroksisen liikerakennuksen myymälätiloihin tulee ohjata luonnonvaloa. Päärakennukseen liittyvien huoltopihan ja kattopysäköinnin katoksien tulee olla päärakennuksesta hahmollisesti irrallisia ja päärakennuksen ilmeestä selvästi poikkeavia plastisia muotoja ja aiheita. Kattopysäköintialue kaiteineen tai tekniset tilat eivät saa ei saa rajautua räystääseen miltään osin. Rakennuksessa tulee olla yksi yhtenäinen räystäskorko. Kahden tontin välinen nivelosa voi olla matalampi (korostettuna muutos aikaisempaan asemakaavaan). Kattopysäköinnin ajorampin tulee muodostaa voimakkaasti plastinen, korkeatasoinen julkisivuaihe. Liikerakennusten huoltopihat tai -tilat tulee toteuttaa päänäkymäsuuntaan päin seinämärakenteella suljettuina alueina. Päärakennuksen läheisyyteen pysäköintialueelle sallitaan, enintään päärakennuksen korkuisia, voimakkaasti plastisia opasterakennelmia, mainosrakennelmia sekä ostoskärry- ja jalankulkukatoksia. Rakennelmat eivät saa olla kiinni päärakennuksessa. Päärakennuksen seinustalle tulee jättää pelastusväylän sekä jalankulku-, taksi- ja huoltoyhteyksien edellyttämä rakennelmista vapaa tila Yleiset määräykset

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot