Vastuullisuus Axellus- konsernissa ja Axellus Oy:ssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuus Axellus- konsernissa ja Axellus Oy:ssä"

Transkriptio

1 Vastuullisuus Axelluskonsernissa ja Axellus Oy:ssä

2 1. Axellus on terveystuotealan markkinajohtaja ja vastuullinen kehittäjä 2. Sosiaalinen vastuu 2 Axelluksessa vastuullisuus koskee koko toimintaketjuamme raakaai nees ta lähtien. Tämä sisältää vas tuun ihmisistä, ympäristöstä, hankinnoista ja tuotteista. Kehitämme omaa toimintaamme erityisesti henkilöstön ja ympäristön hyvinvoinnin kautta. Terveystuotteidem me korkea laatu perustuu työntekijöidemme vankkaan ammattitaitoon, ensiluokkaisiin raaka-aineisiin sekä kattavaan tuoteturvallisuusohjelmaamme. Haluamme koko ajan parantaa toimintaamme kaikkien sidosryhmiemme hyväksi. Kuulumme norja laiseen Orkla-konserniin ja toteutamme toiminnassamme Orklan vastuullisuus periaatteita sekä laatujärjestelmää. Axelluksen vastuullisuutta ke hitetään vuosille laa ditun strategian mukaisesti. Strategia perustuu kansainvälisen Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistuksen mittareihin. Haluamme olla vastuullinen työnantaja Panostamme henkilökuntamme hyvin vointiin. Työelämän ja vapaaajan yhteensovittaminen tukee henkilöstön hyvinvointia ja olemmekin etsineet siihen sopivia keinoja. Axellus Oy tarjoaa henkilökunnalleen muun muassa liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä mahdollisuuden käyttää toimistotilojemme kuntosalia. Tarjoamme henkilökunnallemme myös terveyden- ja ham mas huollon. Terveydenhoidossa on otettu huo- mi oon myös ennalta ehkäisy ja työkunnon ylläpito tarjoamalla muun maussa fysioterapiaa. Lisäksi henkilökunta voi saada tapauskohtaisesti lastenhoitoapua kotiin. Haluamme panostaa henkilö kunnan työhyvinvointiin. Axellus Oy:n sairauspoissaolot ovat tavoitteessam me, joka on alle 4 %. Haluamme silti laskea sairauspoissa olojen mää rää koko ajan ja pitkäjänteises ti rakentaa sekä yllä pitää tervettä ja hyvin voivaa työyhteisöä. Työtapaturmista johtuvien onnettomuuksien tavoite on 0 % ja olemme saavuttaneet myös tämän tavoitteen. Kehitämme jatkuvasti työtehtäviä ja toimintaamme Käymme kaikkien vakinaisten työntekijöiden kanssa kehityskeskustelut vuosittain. Koulutamme koko henkilökuntaamme jatkuvasti kehittäen samal l a koko yrityksemme toimintaa ja pro sesseja. Meillä on niin koko hen kilökuntaa koskevia yhteisiä koulutuksia ja kokouksia kuin pienempiä ryhmiä tai yksilökohtaista koulutusta ja valmennusta. Työntekijöillämme on tapauskohtaisesti mahdollisuus osallistua myös Orkla Academy - koulutuksiin. Työntekijöitä meillä oli keskimäärin 22 henkilöä vuonna 2012 aikana (FTE). Vakinaisen henkilöstömme määrä oli vuoden 2012 lopussa 20. Henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä ja olemmekin saavuttaneet tavoitteemme, jonka mukaan vakituisen henkilöstön vaihtuvuus pysyy alle 10 prosentissa. Vuoden 2012 lopussa vakinaisesta henkilöstöstämme naisia oli 65 % prosenttia. Vuoden 2012 lopussa viiden hengen johtoryhmässämme naisia on kolme. 3

3 4 Tuemme tervettä elämää Axellus Oy tukee tervettä elämää. Siksi teemme yhteistyötä monien urheili joi den ja joukkueiden kanssa, jotka vie vät viestiä terveellisistä elämäntavoista. Teemme yhteistyötä myös Koululiikuntaliiton kanssa Voi hyvin opettaja -projektissa ja lahjoitamme tuotteitamme eri hyväntekeväisyysjärjestöille, kuten Ruoka-avulle. Axellus Oy tukee Koululiikunta liittoa (KLL) Voi hyvin opettaja -projek- silla ihmisillä ravinnonsaanti saattaa olla ongelmallista, ja monet avuntarvitsijois ta kärsivät aliravitsemuksesta. Tällä ta voin saadaan eh käistyksi pahimmat puutokset. Näin myös pystytään ehkäisemään ylimääräisten tuotteiden hävikkiä ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Axellus Oy tukee myös monia urheilijoita, kuten Suomen ampumahiihdon maailmanmestari ja vuoden urheilija Kaisa Mäkäräistä. Olemme tehneet antoisaa yhteistyötä hänen kanssaan jo vuodesta Arvot luovat perustan työskentelytavoillemme. 5 tissa, jonka tarkoitus on edistää Monet muutkin suomalaiset huip- Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n jäsenistön hyvinvointia. Axellus Oy haluaa kantaa oman vastuunsa koulumaailmassa, joka koskee niin pu-urheilijat ja joukkueet käyttävät urheiluravinteitamme, mm. hiihtäjä Sami Jauhojärvi ja Vuokatti Ski Team, kilpakävelijä Jarkko Kinnunen, Arvot luovat perustan työskentelytavoillemme. Pyrimme luomaan kulttuurin, joka perustuu luottamukseen, tiimihenkeen, toimintaan ja innovaatioon. opettajien kuin lasten ja nuorten hyvinvointia. Lahjoitamme terveystuotteitamme myös Ruoka-avulle. Vähä varai- triathlo nisti Tuukka Miettinen ja salibandyjoukkue Westend Indians. Luottamus tarkoittaa käyttäjille, asiakkaille, yhteiskunnalle ja toisillemme annettujen lupausten pitä mistä. Olemme alan vastuullinen kehittäjä. Tiimihenki tarkoittaa, että otamme yhteisen vastuun tavoitteiden saavuttamisesta ja että iloitsemme yhdessä saavutuksista. Toiminta tarkoittaa asioiden hoitamista! Sitou dumme terveystuotealan jatkuvaan kehittämiseen. Innovaatio on uudella tavalla ajattelemista ja uskoa siihen, että kaiken voi aina tehdä paremmin. Noudatamme kaikessa toiminnassamme myös omista jamme Orkla-konsernin vastuullisia toimintatapoja.

4 2. Ympäristövastuu 6 Hankimme raakaaineemme vastuullisesti Kiinnitämme erityistä huomiota raaka-aineiden eettisyyteen. Kaikki kala- ja kalanmaksaöljymme saa- daan kestävistä kalapopulaati oista, jotka elävät puhtaassa ve sistös sä. Muun muassa WWF (World Wild- life Fund) on varmistanut kalanmak- saöljyssä käyttämämme, Barentsinmereltä Lofoo teille kutemaan saapuvien, turskakantojen kes tävyyden. ICES (International Council for the Exploration of the Sea) puolestaan sää tää kalastuskiintiöt ja valvoo niiden noudattamista, jotta kalakannat säilyisivät elinvoimaisena jatkossakin. Möller Kalanmaksaöljyllä on Friend of the Sea -sertifikaatti. Friend of the Sea on voittoa tavoit te le - maton organisaatio, jonka tarkoituksena on suojella merellistä elämää. Friend of the Sea on nyky ään merkittävin kansainvälinen sertifikaatti, joka annetaan merellistä elämää säilyt täville sekä kestävää kalas tusta ylläpitäville tuotteille. Huomionarvoista on, että kalanmaksa saadaan sivutuotteena normaalin turskanpyynnin yhteydessä. Myös kalaöljy on kalas tuksen sivutuote. Kaloista ei mene näin mitään hukkaan. Kala öljymme tulee Perun ja Chilen alueen ympäristöystävällisistä kannoista ja kalastus noudattaa paikallisia lakeja. Olemme suorittaneet laatuauditointeja tavarantoimittajiemme luona ja vierailleet tuotanto laitoksilla Perussa asti. IFFO (The International Fish Meal and Fish Oil Organization) arvioi hiljattain Perun kuuluvan kestävän kehityksen etulinjaan. Perussa kalatalous lukeutuu kan santalouden tärkeimpiin tukipyl väisiin. Olemme tavanneet Perun merentutkimuslaitoksen IMARPE:n (Instituto del Mar del Peru) ja paikal lisen elintarviketurvallisuusviranomaisen, ITP:n (Instituto Tecnologico Pesquero) edustajia. IMARPE pystyy arvioimaan biomassan tulevaisuutta kertoen, että kalakantojen tilanne on hyvä ja vakaa. Axellus on GOEDin jäsen. GOED on sitoutunut EPA-, DHA- ja omega- 3-tuotteiden vastuulliseen kehittämiseen sekä niiden terveysvaikutuksien tukemiseen. 7

5 8 Raaka-aineen alkuperä varmistetaan testein Raaka-aineen alkuperä varmistetaan useilla laatu- ja alkuperätes teillä aivan kuljetuksen alusta lop puun saak - ka. Laaduntarkkailuosastollamme noin 30 työntekijää valvoo Axelluksen tuotteiden laatua. Tarkas tamme muun muassa kala öljyn puhtauden, alkuperän ja jäljitettävyyden, sekä tietenkin sen, että arvoketjun eri vaiheissa meiltä vaadittavat sertifikaatit ja luvat ovat kunnossa. Kaikki tuotteemme ovat täysin jäljitettävissä emmekä käytä min - kään tuotteen valmistuksessa geenimuunneltua soijaa. Meillä on omat tehtaat Meillä on kaksi omaa tehdasta Oslossa ja Kööpenhaminassa. Tämän lisäksi ostamme tuotteita auditoiduilta yhteistyökymppaneilta. Ilmoi tam me aina selvästi tuotteiden alkuperämaan painottaen näin läpinäkyvyyttä toiminnassamme. Oslossa sijaitseva Peter Möller - tehdas on Norjan ensimmäinen moderni kala- ja kalanmaksaöljytehdas. Axellus on yksi harvoista elintarvikealan yrityk sistä, joka on investoinut aistinvaraiseen arviointiin keskittyvään raatiin. Aistivarainen arviointi on Peter Möller -tehtaalla viimeinen laaduntarkastusvaihe, ennen kuin myönnämme luvan tuotteiden markkinoillevientiin. Kööpenhaminassa sijaitseva Ishöjn-tehdas on Pohjois-Euroopan suurin vitamiini- ja kiven näis ainetuotteita valmistava tuotantolaitos. Molemmissa tehtaissa työskentelee oma laatuosasto. Otamme näytteitä tuotteistamme koko valmis tusketjun ajan raaka-aineesta valmiiseen tuot teeseen. Jokainen valmistus erä testataan yli 8 kertaa yli 30 erilaisella laadunvarmistusmenetelmällä. Noudatamme koko laatuketjun läpi Orkla Food Safety Standard -ohjelmaa (OFSS) eli Orklan elintarviketurvallisuuden standardia. OFSSstan dardi perustuu useisiin maailmanlaajuisiin ruokaturvallisuuden standardeihin, mutta on niitä tiukempi. Axelluksen tehtaat on luokiteltu standardin par haimmalle tasolle, joka on Vihreä taso. Nouda tamme myös HACCP:tä. Kaikkia tuotteitamme testataan ja valvotaan myös ulkopuolisten, riippumattomien tahojen toimesta. Haluamme vähentää jätteiden määrää ja edistää niiden hyötykäyttöä Olemme tehostaneet jätteiden kierrä tystä ja vähentäneet näin kaatopai kalle päätyvän jätteen määrää. Tehostamme syntyneiden jätteiden lajittelua ja käsit telyä sekä ohjaamme lajitellut jätteet hyötykäyttöön. Tehtaan jätteet lajitellaan ja niitä hyödynnetään niin paljon kuin mahdollista. Lajittelemme paperin, lasin, puun, metallin ja elektronisen jätteen. Tämän ansiosta kaatopaikalle vietävän sekajätteen määrä on laskenut. Vuonna 2012 hyötykäyttöasteemme oli noin 69 %. Suurin määrä kala- ja kalanmaksaöljytehtaidemme jätteestä on nestemäistä, joka joko uudelleenkäytetään tehtaalla polttoaineena tai biodieselinä ja bioenergiana tai hyödynnetään muita tämäntyyppisen materiaalin mahdollisia käyttötarkoituksia. Mikään tästä jätteestä ei sovellu ihmisravinnoksi. Tämän jätteen hyötykäyttöaste on 99,8 %. 9

6 4. Taloudellinen vastuu 5. Vastuu tuotteista 10 Valvomme kaikki raakaainetoimittajiamme Raaka-aineiden ostossa hyödynnäm me laajaa ja sertifioitua omistajam me Orklan verkostoa. Tämän vastuullisen ostopolitiikan mukaisesti kaikkia raaka-aineitamme ja tavarantoimittajiamme arvioidaan säännöllisin väli ajoin. Kiinnitämme erityistä huomiota niihin toimijoihin, joiden kanssa voi olla eri tyi sesti syytä kehittää vastuullisuustoimintaa. Kaikkien kumppaneidemme pitää noudattaa Orklan vastuullisuusohjelmaa (Orkla Code of Conduct), joka pohjautuu YK:n maailmanlaajuiseen sopimukseen UN Global Compactiin ja eettisen kaupankäynnin peruskoodistoon ETI:n (Ethnical Trading Base Code). Mikäli tunnistamme riskialttiin toimijan, kehotamme tätä tahoa liit tymään Sedex-järjestelmään ja heidän kanssaan neuvotellaan pa - ran nusvaatimuksista, jotka ovat edellytyksenä yhteistyön jatkumiselle. Tarvittaessa käytämme apuna ulkopuolista sosiaalisiin auditointeihin erikoistunutta yritystä, joka käy selvittämässä tilanteen paikan päällä. Pohjoismaista ravitsemustietoa Kerromme tuotteidemme sisällöstä avoimesti tuotteiden tuotepakkauksissa ja käytämme pakkausteksteissä ja markkinoinnissa vain sallittuja terveysväitteitä. Terveyttä edistävät tuotteemme perustuvat pohjoismaiseen ravitsemusosaamiseemme. Tuotemerkkimme Suomessa ovat Möller, Nutrilett, Maxim, Sana-sol, Ladyvita, Gerimax, Litozin, CuraMed ja Pikasol. Möller- ja Pikasol-omega-3- tuot teemme ovat korkealaatuisia ja ne sisäl tävät runsaasti vaikutta via aineita. Oma-aloitteisesti asettamamme rajoitukset kalaöljyn ha- pet tumistasoille ovat huomattavasti viranomaisten stan dardeja tiukemmat. Tutkimme tuotteidemme hapettumistasoja ko kees sa vuosittain. Otamme näytteitä tuotteistamme koko valmistusketjun ajan raa ka-aineesta valmiiseen tuot teeseen. Jokainen valmistuserä tes ta taan yli 8 kertaa yli 30 erilaisella laadunvarmistusmenetelmällä. Nutrilett on pohjoismaisten ravitsemustieteilijöiden kehittämä laihdutus menetelmä, jolla paino putoaa nopeasti. Patentoidut Nutrilett-tuot - teet perustuvat kliinisiin tutkimuksiin, joten niil lä laihduttaminen on tur vallista ja tehokasta. Nutrilett-tuotteiden laa dukkaat soijaproteiini-isolaatit edistävät sydämen terveyttä ja soijakuitu lisää kylläisyyden tunnetta ja laskee kolesterolia. Tuotteet sisältävät myös välttämättö miä rasvahappoja ja vitamiineja ja hivenaineita. Raaka-aineena käytetään hyvälaatuista soijaproteiinia, joka säi lyttää lihasmassan laihduttaessakin. Valmistuksessa käytetty soija ei ole geenimuunneltua (non-gmosoija). Maxim-urheiluravinteidemme raaka-aineet ovat sataprosenttisesti puhtaita eli ne eivät sisällä mitään Wadan (The World Anti-Doping Agency) lis talla olevia kiellettyjä aineita. Patukoillamme on myös Informed-Sport-status. Siksi ammattilaisurheilijat käyttävät tuotteitamme myös kilpaillessaan. 11

7 Axellus Oy Äyritie 8 A, Vantaa puhelin faksi

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien sneuvottelukunta on osaltaan edistänyt kansallista työtä suositusten toteuttamiseksi. Myös terveellisen liikunnan edistämiseksi on maassamme toteutettu monitahoista työtä. Työ on tuottanut hyviä tuloksia

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä?

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? 15 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä Jaana Kotro, Lotta Jalkanen, Terhi Latvala, Katariina Kumpulainen, Maija Järvinen ja Sari Forsman-Hugg

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot