Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko"

Transkriptio

1 Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Marja-Liisa Kirves Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kulttuurituotannon koulutusohjelma Nimeke Prosessinkuvaus kulttuurialan työkaluna. Case: Mikkelin Naisvuoritalon asiakasprosessin kuvaus. Tiivistelmä Kulttuuriala on murroksessa: julkisen sektorin työpaikat vähenevät, sekä kulttuuriyrittäjyyttä kannustetaan. Luovaa taloutta ollaan nostamassa uudeksi maamme vientivaltiksi. Alalla toimivien kulttuurituottajien toivotaan yhdistävän luovalla osaamisella sekä bisnestajulla taiteen ja teollisuuden välinen raja. Samalla kuitenkin ammattikorkeakoulusta valmistuneet tuottajat kokevat liiketalouden osaamisensa heikoksi ja kaipaavat koulutukseltaan parempia valmiuksia myös liike-elämän ymmärtämiseen. Prosessinkuvaus on työn kuvaamisen tapa, jonka tarkoitus on edistää laatua toiminnassa sekä organisaation kehittymistä. Opinnäytetyössäni tutkittiin kyseisen menetelmän toimivuutta kulttuurituottajan työkaluna. Lähtökohtina oli selvittää sen käyttökelpoisuus kulttuurialan luovissa organisaatiossa sekä projekteissa. Tavoitteena oli myös selvittää prosessinkuvauksen mahdollisuudet kulttuurituottajan henkilökohtaisena työkaluna sekä kulttuurialan murrokseen vastaavana työmenetelmänä. Prosessinkuvaus tehtiin tilauksesta Mikkelin Naisvuoritalolle, missä koettiin kehitystarpeita asiakkuuksien hoitamisessa. Asiakassuhteiden toiminta koettiin osittain hankalaksi ja siihen kaivattiin muutosta. Prosessinkuvauksen menetelmään päädyttiin, koska ei osattu tarkalleen sanoa, mikä asiakkuuksissa ei toiminut. Menetelmän ideana on kehittää organisaation prosesseja kuvaamalla niitä auki sanalliseen sekä kaavion muotoon, jolloin tunnetaan oman prosessin kulku alusta loppuun sekä huomataan kehittämistä kaipaavat asiat selvemmin. Tarkoituksena oli kuvata Mikkelin Naisvuoritalon asiakasprosessi auki sekä kehittää Mikkelin Naisvuoritalolle työkalu, joka auttaisi asiakkuuksien hallinnoimisessa. Tutkimuksessa käytettiin tiedonkeruumenetelminä havainnointia sekä haastattelua. Havainnoinnissa tutkittiin Naisvuoritalon organisaation toimintaa asiakkuuksien kanssa. Haastattelussa selvitettiin henkilökunnan kanssa Mikkelin Naisvuoritaloa organisaationa sekä tutkittiin organisaation prosesseja. Näiden pohjalta tehtiin Mikkelin Naisvuoritalon prosessinkuvaus, jossa yritettiin selvittää Mikkelin Naisvuoritalon asiakasprosessin etenemistä sekä kehittämistarpeita. Ongelmakohtien löydyttyä kehitettiin asiakkuuksia parantava työkalu sekä työn lopullinen tuote, Mikkelin Naisvuoritalon asiakasprosessin paranneltu kuvaus. Asiasanat (avainsanat) Prosessit, työprosessit, kulttuurituotanto, kulttuuriala, organisaatiotutkimus Sivumäärä Kieli URN 54 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä)

3 Ohjaavan opettajan nimi Katri Ikäläinen Opinnäytetyön toimeksiantaja SPL-Service Oy

4 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Marja-Liisa Kirves Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Degree Programme in Cultural Production and Management Process management as a tool for cultural manager. Case: The process between a customer and service provider at the event production service organisation Mikkeli Naisvuoritalo. Abstract The cultural branch in Finland is changing. As the work positions at public sector in culture branch are decreasing, cultural entrepreneurship is rising. Creativity is increasingly respected also in industry. Now creative economy is considered to be the new finnish expertise in future. Cultural managers with the skill to combine business know-how and creativity are needed. However graduated cultural managers find themselves lacking of economy skills and need more tools to handle both creative and business side of production. Process management is a method used mainly in business organisations to develop and represent the work process and also ensure quality. In this bachelor thesis process management method is tested on cultural branch and its creative processes. The basis was to research the possibilities of process management as the new tool for a cultural manager to use in event productions and in the development of creative organisations. The research was done in event production service organisation Mikkeli Naisvuoritalo. They produce events with clients and give advice on event production. They found some problems on their work process with the customer and needed development on that. The goal was to develope a tool to use with customers to ensure that the important process works better for them. Process management was used as a method to do this. Other methods used were observation of the organisation and interview of the employees of the organisation. Based on those two methods, the customer process was presented with a verbal description and also with a chart/ diagram. Based on that representation, the process was improved and the employees of Mikkeli Naisvuoritalo got a tool to handle their customer processes better. Subject headings, (keywords) Process, Process management, Cultural branche, Cultural management Pages Language URN 54 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Katri Ikäläinen Bachelor s thesis assigned by SPL- service Oy

5 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄT Havainnointi Haastattelu Kvalitatiivinen tutkimus MIKKELIN NAISVUORITALO PROSESSINKUVAUS Prosessi Prosessin asiakas Miksi prosessinkuvaus tehdään? Prosessinkuvauksen eteneminen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Mikkelin Naisvuoritalon organisaation esittely Naisvuoritalon toiminnan havainnointi Naisvuoritalon henkilökunnan haastattelu Prosessinkuvauksen eteneminen Naisvuoritalolla TUTKIMUKSEN TULOKSET Naisvuoritalon tapahtumatuotannon prosesseja Naisvuoritalon prosessien luokittelu Prosessikartta Naisvuoritalon asiakasprosessin yleiskuvaus Yksityisasiakkaan asiakasprosessin kuvaus Tilaaja tuottaja asiakkaan asiakasprosessin kuvaus Mikkelin Naisvuoritalon paranneltu asiakasprosessin kuvaus Lopuksi POHDINTAA LÄHTEET... 52

6 LIITTEET... 1 LIITE 1. Mikkelin Naisvuoritalon henkilökunnan haastattelun runko LIITE 2 Mikkelin Naisvuoritalon yksityisasiakkaan prosessikaavio... 4 LIITE 3 Mikkelin Naisvuoritalon tilaaja-tuottaja- asiakasprosessin kaavio LIITE 4. Mikkelin Naisvuoritalon paranneltu prosessi.... 6

7 1 1 JOHDANTO Prosesseja on joka puolella. Aamutoimet, työmatka, oppitunti ja kaupassakäynti ovat kaikki arjen omia prosesseja, joita emme välttämättä ymmärrä prosesseiksi. Niissä on selkeä alku ja loppu, ne ovat toistuvia ja vaikka aina erilaisia, kuitenkin rungoltaan samanlaisia. Näemme nämä prosessit selkeästi osana jokapäiväistä elämää, joten niiden kuvaaminen ja mallintaminen ei välttämättä ole tarpeellista. Ne hoituvat joka kerta niin ettemme koe tarpeen korjata tai kehittää niitä, ja tunnistamme niihin liittyvät ongelmat helposti. Mutta on olemassa prosesseja, jotka tuottavat meille hankaluuksia, varsinkin työelämässä. On joitakin kuvioita, jotka tuntuvat aina vaikeilta, syistä, joita emme osaa selkeästi osoittaa. Usein onkin vaikea nähdä mikä kuviossa menee pieleen ja miten siihen voitaisiin puuttua. Tällaisissa tilanteissa prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen saattaa auttaa. Kun tunnetaan oman organisaation toimintaa, tiedämme miten muut osaalueet pyörivät ja liittyvät omaan toimintaamme, näemme selkeämmin kokonaiskuvan, sekä kehittämistä kaipaavat osat. Kulttuurialan muuttuessa yhä liiketoiminnallisemmaksi ja kilpailun kasvaessa alalla kulttuurituottajalla on oltava entistä paremmat edellytykset pärjätä muullakin kuin luovalla osaamisella sekä toimialatuntemuksella. Vaaditaan toimivia työkaluja, joilla edesautetaan alan kehittymistä, sekä mahdollistetaan tuottajan organisatoorinen toiminta usein luovaksi ja sekavaksi koetulla alalla. Avaamalla kulttuurialan ja tapahtumien prosesseja, kuvaamalla niitä auki kehittämis- sekä mallintamistarkoituksissa, voitaisiin edesauttaa tuottajaa ymmärtämään alan monimuotoisia prosesseja paremmin. Tämä voisi auttaa keskittymään nykyistä paremmin itse tuotannon/ tapahtuman tehokkaaseen toteutukseen sekä työn tallentumiseen ja ymmärtämiseen laatua edistävällä tavalla. Työssäni tutkin Mikkelin Naisvuoritalon monimuotoista ja räätälöityä asiakasprosessia, jonka tiimoilta on koettu toiminnassa ongelmia. Selvitän kuinka tämä liiketalouden organisaatiossa käytetty menetelmä soveltuu kulttuurialan käytännön työkaluksi.

8 2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 2 Mikkelin Naisvuoritalo (myöhempänä myös Naisvuoritalo) on tapahtumatuotantotalo, jossa järjestetään sekä yksityis-, että yleisötapahtumia. Naisvuoritalolla järjestetään myös jonkin verran omia tuotantoja, mutta pääasiallisesti tehdään asiakkaan kanssa yhteistyötä tapahtumatuotannossa. Tällöin asiakassuhteen toimiminen on tärkeää. Olin mukana järjestämässä kahta tapahtumaa Naisvuoritalolle keväällä Toisessa tapahtumassa järjestimme Rock' n Flow -nimisen minifestivaalin Huopa ry (Mikkelin ammattikorkeakoulun humanistisen -ja opetusalan opiskelijat ry) yhdistyksen puitteissa. Toisessa tapahtumassa tuottavana tahona toimi Mikkelin ammattikorkeakoulun Tapahtuma-akatemian kurssilaiset. Kummankin tapahtuman yhteydessä olimme siis Naisvuoritalon asiakkaita, ja käytimme Naisvuoritaloa tapahtumapaikkana sekä teimme yhteistyötä heidän henkilökuntansa kanssa. Tapahtumat tuotettiin niin, että Naisvuoritalo tilasi tapahtuman ja me tuotimme sen. Tuottavina tahoina koimme asioiden etenevän vaikeasti ja hankaloittavan yhteistyötä. Esimerkiksi sopimukset kirjoitettiin samana päivänä kuin itse tapahtuma oli, uusia asioita tuotiin esille viime tipassa, sekä viimeiseen päivään asti hinta oli epäselvä. Keskustelimme asiasta Naisvuoritalon toimitusjohtaja Terho Leinosen kanssa ja tämä sai minut pohtimaan, voisiko asialle tehdä jotakin. 3 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET Sain toukokuussa 2008 Mikkelin Naisvuoritalolta toimeksiannon kehittää Naisvuoritalon asiakasprosessia. Tavoitteena oli kehittää asiakassuhteita ammattimaisempaan suuntaan sekä taata tasainen laatu työskentelyssä. Tarkoituksena oli, että tuloksena syntyisi työkalu, mitä henkilökunta voisi tuotannoissa käyttää apuvälineenä. Erityisen tärkeäksi koettiin, että informaatio mikä ennen ei ole kovin helposti asiakkaalle mennyt perille, saataisiin nyt selväksi jo hyvissä ajoin. Tavoitteena oli myös testata prosessin kuvausta kulttuurituottajan työkaluna. Halusin selvittää kuinka tämä liiketalouden organisaatioissa käytetty laadun hallinnan ja kehit-

9 3 tämisen menetelmä soveltuu luovalle alalle, onko se käyttökelpoinen, sekä voisiko siitä tulla uusi alaa systemaattisempaan suuntaan kehittävä työkalu. Prosessinkuvaus on keino mallintaa organisaation toimintaa, jotta sitä voidaan ymmärtää, analysoida ja kehittää. Kuvaus on viestinnän väline. (Laamanen 2001, 75). Aiheesta lisää luvussa kuusi. Henkilökohtaisena tavoitteenani oli ottaa haaste vastaan ja oppia uusi menetelmä. Mikäli opin prosessinkuvauksen menetelmän ja koen sen tarpeelliseksi työkaluksi, minulla on käytössäni menetelmä, joka helpottaa työskentelyä kulttuurikentän moninaisten prosessien kanssa. Menetelmä antaa minulle ammatillisen edun ymmärtää tapahtumien sekä kulttuurilaitosten prosesseja sekä niiden kehittämistarpeita. 4 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄT Tiedonkeruussa käytin menetelmänä havainnointia sekä haastattelua. Prosessinkuvauksen avulla analysoin keräämääni tietoa. Tutkimukseni eteni seuraavanlaisessa järjestyksessä: 1. PEREHTYMINEN Prosessinkuvauksen teoria Menetelmiin perehtyminen (haastattelu, havainnointi) valmistautuminen Naisvuoritalon toiminnan selvitys. 2. TIEDON KERUU: HAASTATTELU & HAVAINNOINTI Organisaation jäsenten ryhmähaastattelu Organisaation toiminnan havainnointi

10 4 3. TIEDON ANALYSOINTI: PROSESSINKUVAUS Prosessikartan teko, mitkä prosessit linkittyvät mihinkin, avain-, ydin- ja tukiprosessien määrittely prosessien valinta ja kuvaus. Paranneltu prosessikuvaus. 4.1 Havainnointi Havainnoinnin menetelmän valitsin, jotta pääsisin seuraamaan Naisvuoritalon toimintaa ulkopuolisin silmin ja saisin mahdollisimman rehellisen käsityksen Naisvuoritalon sekä sen henkilökunnan toiminnasta. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2003, 199) pitävät havainnointia hyvänä keinona saada tietoa; toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa, eli mitä oikeasti organisaatiossa tapahtuu. Heidän mukaansa (mts. 199) tieteellinen havainnointi ei ole vain näkemistä, se on tarkkailua. Havainnoin avulla voidaan saada oikeaa tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä sekä päästään luonnollisiin ympäristöihin. (Hirsjärvi ym. 2003, 200). Hirsjärvi ym. (2003, ) jakavat havainnoinnin kahteen menetelmään; systemaattiseen sekä osallistuvaan havainnointiin. Systemaattinen havainnointi on hyvin ennalta suunniteltua toimintaa, joka suoritetaan yleensä rajatuissa tiloissa kuten laboratoriossa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija pyrkii osallistumaan tutkittavien toimintaan sekä pääsemään ryhmän jäseneksi. Havainnoija seuraa ryhmän toimintaa ja pyrkii luomaan hyviä suhteita, sekä tekee tutkittavilleen kysymyksiä. Havainnointimenetelmässä tutkija on ulkopuolinen tarkkailija, jonka täytyy muistaa pitää omat tulkintansa erillään havainnoista. (Hirsjärvi ym. 2003, ) Naisvuoritalolla tein osallistuvaa havainnointia Kuubalaisessa illassa Illan aikana kirjasin kaikki tapahtumat ylös ja seurasin eritoten Naisvuoritalon henkilökunnan toimintaa, sekä heidän suhdettaan asiakkaaseen, joka oli Mikkelin vähemmistöryhmien tukijärjestö Omega ry. Kyselin Naisvuoritalon eri toimijoilta heidän työpis-

11 5 teidensä toiminnasta; miten työ etenee, mitä ongelmia omassa työssään kokevat sekä ketkä työskentelevät heidän kanssaan samassa prosessissa. Kysyin Naisvuoritalon asiakkaalta heidän mielipiteitään yhteistyöstä Mikkelin Naisvuoritalon kanssa. 4.2 Haastattelu Toiseksi tutkimusmenetelmäksi valitsin haastattelun. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 199) mukaan haastattelu on siinä suhteessa ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, että siinä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, lisäksi etuna pidetään joustavuutta aineistoa kerättäessä. Haastattelu sopi myös prosessinkuvauksen toimintatapoihin, sillä työprosessia mallinnettaessa on tärkeää, että osallistujat saattavat muiden tietoon tietämystään ja kokemuksiaan (Leppänen 2000, 10). Valitsin haastattelun tutkimusmenetelmäksi, koska kyseessä on tuntematon aihe minulle sekä asiakkaalle, ja koska halusin, että aiheesta syntyy keskustelua. Halusin, että Naisvuoritalon henkilökunnalla on vapaus kertoa itse toiminnastaan sekä asioista, joiden haluisivat kehittyvän organisaatiossa. Tiesin myös, että aihe tarvitsisi paljon selventämistä ja minun tarvitsisi esittää jatkokysymyksiä. Tärkeää oli myös nähdä haastateltavan reaktio, jotta pystyisin lukemaan myös sanatonta viestintää. Tein ryhmähaastattelun kolmelle Naisvuoritalon vakituiselle työntekijälle. Valitsin sen, koska se on tehokas sekä tällöin sain organisaation jäsenet virallisesti keskustelemaan työpaikkaansa koskevista aiheista sekä vaihtamaan omia tietoja keskenään. Pelkona oli, että asioita kaunisteltaisiin, koska työkaveri on läsnä. Tiesin entuudestaan Naisvuoritalon henkilökunnan olevan erittäin sitoutunutta talon toimintaan ja uskovan sen menestykseen, tällöin voi olla hankalaa saada haastateltavilta ulos oikeita kehityskohteita pelkkien kehujen sijaan, Hirsjärvi ym. kutsuvat näitä sosiaalisesti hyväksyttäviksi vastauksiksi (2007, 201). Tutkimushaastattelutyyppinä minulla oli teemahaastattelu. Hirsjärven ym. (2007, 203) mukaan on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuu. Teemahaastattelua käytetään paljon kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, koska se vastaa hyvin monia kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia (mts. 203). Käytännössä tein haastattelulle run-

12 6 gon, jossa oli tietyt aihealueet, mutta annoin keskustelun ohjautua muihin aihealueisiin välillisesti. Haastattelu oli lähellä avointa keskustelua, mutta minulla oli kuitenkin runko ja kysymyksiä, joihin halusin vastauksen. Nauhoitin ja videoin haastattelun. Haastattelu kesti n. kolme tuntia, nauhalle sain teknisten vaikeuksien vuoksi noin kaksi tuntia. Videointi oli hyödyllistä, sillä siitä pystyin tulkitsemaan liikkeiden, katseiden sekä ilmeiden perusteella enemmän kuin pelkästään äänen. Haastattelun taltiointi oli perusteltua aineiston analysoinnin sekä Naisvuoritalon organisaatioon perehtymisen kannalta, sillä monen kuuntelukerran sekä litteroinnin avulla sieltä oli helpommin nostettavissa kehittämistä kaipaavat asiat sekä asiakasprosessin kulku. 4.3 Kvalitatiivinen tutkimus Hirsjärven ym. (2007, 157) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, sekä siinä on tärkeää todellisen elämän kuvaaminen. Tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle on tutkimuksen tekeminen luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Tutkimuksessa käytetään laadullisia metodeja, kuten teema- ja ryhmähaastattelut sekä osallistuvat havainnoinnit (suositaan ihmistä tiedonkeruun välineenä). Tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysia eli tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia seikkoja. Tärkeää on tarkastella aineistoa monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti, aineiston ehdoilla, ei tutkijan lähtökohdista. Tyypillistä on, että tutkimus muotoutuu ja kypsyy tutkimuksen edetessä, niin että se toteutuu joustavasti ja suunnitelmia muutetaan tilanteen mukaan. (Hirsjärvi yms. 2007, 160 & 222.) Hirsjärvi ym. (2007, 161) painottavat, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on niin sanotusti vapaat kädet. Hän vertaa sitä väripalettiin. Jokainen tutkija tekee oman tutkimuksensa ja sekoittaa värit omalla, ainutlaatuisella tavallaan. Hän voi myös antaa nimen omalle metodilleen, ja näin metodien kirjo vain kasvaa. Työtapana kvalitatiivinen tutkimus oli itselleni paras ja osuvin, sillä kyseessä oli kokeilu ja aikomuksena on kehittää uusia työskentelymetodeja. Samoin tutkimuksen

13 eteneminen muokkaantui sitä mukaa kun sitä tehtiin. 7 5 MIKKELIN NAISVUORITALO Mikkelin Naisvuoritalo on Mikkelissä sijaitseva tapahtumatuotantotalo, jota hallinnoi SPL-Service Oy. Yritys vuokrasi Naisvuoritalon käyttöönsä Organisaatiossa on kolme vakituista työntekijää: Terho Leinonen (toimitusjohtaja), Anna Tarvainen (tuottaja) sekä Ismo Lappalainen (ravintolavastaava). Naisvuoritalo on historiallinen rakennus (entinen työväentalo) ja sijaitsee Mikkelin keskustan tuntumassa. Naisvuoritalo tarjoaa asiakkailleen asiantuntemusta tapahtumatuotannossa ja tapahtumatekniikassa sekä lisäksi räätälöityjä tapahtumatuotantopalveluita. Naisvuoritalolla asiakas voi järjestää yksityisjuhlat, tuottaa oman tapahtumansa yhteistyössä henkilökunnan kanssa tai osallistua tapahtumaan. Naisvuoritalolla on laaja kirjo erilaisia asiakkaita sekä asiakkuuksia. Yksityisasiakkaat ovat usein yrityksiä tai yksityishenkilöitä, jotka kaipaavat räätälöityä tapahtumaa, jonka Naisvuoritalon henkilökunta tuottaa asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Tällöin kaikesta tuotannollisesta puolesta vastaa Naisvuoritalon henkilökunta. Esimerkiksi syntymäpäivät: asiakas tilaa Naisvuoritalolta palvelun, syntymäpäiväjuhlat, jotka henkilökunta toteuttaa asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Parhaimmillaan asiakkaan tarvitsee vain saapua juhlapäivänä paikalle toteamaan, että kaikki on niin kuin sovittiinkin. Nämä asiakkuudet ovat toimineet yleensä hyvin. Tilaaja-tuottaja -asiakas on yleensä järjestö tai yksityishenkilö, joka haluaa järjestää oman tapahtumansa Naisvuoritalon puitteissa, eli tuottaa Naisvuoritalolle ohjelmaa. Tilaaja-tuottaja -asiakkaan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Näissä asiakkuuksissa on koettu ongelmia. Yksityiskohtaisempaa informaatiota Naisvuoritalosta ja sen toiminnasta on luvussa kuusi. Naisvuoritalo on siinä erityislaatuinen organisaatio, ettei se ole perinteinen kauppa tai käsinkosketeltavan tuotteen jälleenmyyjä. Naisvuoritalolle saapuva asiakas odottaa

14 8 saavansa elämyksen tai apua tapahtumansa järjestämiseen. Hän tilaa aineettoman palvelun, joka joko tuotetaan hänelle talon puolesta tai hänelle tarjotaan asiantuntijuutta tapahtuman järjestämisen avuksi. Pesonen (2007, 19-20) jakaa organisaatiot karkeasti kahtia tavaran ja palveluiden tekijöihin. Palveluista hän vielä erottelee kaksi suuntausta; asiantuntijapalvelut sekä muut palvelut. Pesosen (2007, 24-30) mukaan erikoisuutena asiantuntijaorganisaatioissa on vielä se, että ratkaisut tuotetaan asiakkaan tarpeisiin ja asiakas luottaa saavansa asiantuntijalta parhaan mahdollisen ratkaisun tilanteeseensa asiantuntijuuden pohjalta. Tyypillistä on tehtävän suorituksen ainutkertaisuus vaikeasti hallittavalla alueella. Pesosen (2007, 24-30) mukaan siinä asiantuntija joutuu panemaan itsensä erityisesti likoon, tilanteet ovat usein ennalta arvaamattomia ja vaativia. Näissä organisaatiossa tarjotaan vuosikymmenien kokemuksen tai tavallista korkeamman koulutuksen pohjalta asiakkaille ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin tai ongelmiin. Asiantuntijaorganisaatioiden toiminnassa osa palveluista on kertaluonteisia, luovuutta vaativia tehtäviä, osa tuotteista taas on pyritty tietoisesti tuotteistamaan. Mikkelin Naisvuoritalolla on vuosien asiantuntijuus tapahtumatekniikasta sekä tapahtumista toimitusjohtaja Terho Leinosen kautta, vaikka organisaatio tässä muodossaan onkin melko uusi. Tuottaja Anna Tarvainen on työssään toista vuotta Naisvuoritalolla, mutta hänellä on alan korkeakoulututkinto sekä kokemusta kulttuurituotannosta mm. Mikkelin kaupungin kulttuuritoimella. Talolla tuotetaan räätälöityjä palveluita asiakkaan tarpeeseen, työ vaatii osaamista luovalla alalla, eikä sitä voi kuka tahansa kokematon ja alaa ymmärtämätön astua tekemään. Hinnat lasketaan aina asiakkaan tarpeiden ja henkilökunnan resurssien mukaan. Jotkut hinnat, kuten saunavuokra, ovat vakio. Tuottaja pistää itsensä likoon työssään joka kerta ja tuottaa luovia ratkaisuja erittäin räätälöidyissä palveluissa. 6 PROSESSINKUVAUS Valitsin prosessinkuvauksen menetelmäksi tutkimukseeni, koska koin sen olevan mahdollinen ratkaisu tutkimusongelmaani, eli kuinka kehittää Mikkelin Naisvuorita-

15 9 lon asiakkuuksia ja millä työkalulla. Prosessin aukaiseminen oli tarpeellista, koska lähtiessäni miettimään, miten asiakkuuksia voitaisiin parantaa, en tiennyt mikä siinä tarkalleen ei toiminut, tai miten se edes etenee. Lähtiessäni tutkimaan prosessinkuvausta, aihe ei ollut minulle entuudestaan tuttu. Hain tietoa useista alan oppaista ja kirjallisuudesta. Määritelmiä löytyy siis useita lähteistä. Törmäsin myös kahteen eri termiin, prosessinkuvaus sekä mallintaminen. Huomasin, että nämä kaksi olivat hyvin lähellä toisiaan, mutta päätin valita termikseni prosessinkuvauksen, sillä se on selkeästi organisaatioon liittyvä kehittämistapa. Tekstissäni saatan kuitenkin puhua sekä mallintamisesta, että prosessinkuvauksesta, tarkoitan näillä kummallakin termillä kuitenkin samaa asiaa. Mitä on prosessinkuvaus? Alla muutama määritelmä, jonka olen ottanut alan kirjallisuudesta. Työprosessin mallintaminen on työn kuvaamisen tapa. Se on työprosessin tavoitteiden, kohteen, käytettyjen raaka-aineiden tai tarvikkeiden, tuotantovälineiden, työmenetelmien sekä ihmisen toiminnan kuvaamista. Kuten tehtäväkuvauksetkin, työprosessien mallit ovat toiminnan sanallisia kuvauksia. (Työterveyslaitos 2000, 9.) Prosessikeskeisessä kehittämisessä siirrytään konkreetista abstraktiin, tämän päivän arjesta eilisen kokemuksen turvin huomiseen (Murto 1995, 42). Prosessinkuvaus on keino mallintaa organisaation toimintaa, jotta sitä voidaan ymmärtää, analysoida ja kehittää. Kuvaus on viestinnän väline. (Laamanen 2001, 75.) Laamasen (2001, 75) kuvaus on kaiken kattava ja tiivistävä. Prosessin kuvauksella pyritään selventämään organisaation eri prosesseja, jotta toiminta olisi laadukkaampaa. Tiivistettynä voidaan sanoa, että prosessinkuvauksella pyritään mallintamaan organisaation toimintaa sen kehittämiseksi. Se parantaa toiminnan laatua, johtamista sekä asiakkuuksia.

16 6.1 Prosessi 10 Kuten jo johdannossa ilmaisin, maailma on täynnä arjen omia prosesseja. Laamasen (2001, 19) mukaan prosessi-sanaa käytetään useissa eri merkityksissä: mikä tahansa muutos voidaan ymmärtää prosessina (esim. kehitys-, oppimis-, ymmärtämis-, tai kasvuprosessi), samoin mitä tahansa toimintaa voidaan kutsua prosessiksi (esim. kaupassakäynti-, neuvottelu-, tai syömisprosessi). Näin ajateltuna mikä tahansa toiminto siis voi olla prosessi. Kun puhun prosessin käsitteestä tässä yhteydessä, tarkoitan kuitenkin liiketoimintaprosessia. Laamanen (2001) suosittelee seuraavaa määritelmää prosessille, koska se sisältää toiminnan lisäksi toteuttajat ja lopputulokset: Toimintaprosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. (Laamanen 2001,19). ( Kuvio 1.) TOIMITTAJA SYÖTE INPUT PROSESSI PALVELU OUTPUT TUOTE ASIAKAS KUVIO 1. Prosessi on sarja toimenpiteitä ja resurssit (Laamanen 2001, 20). Toisin kuin selkeästi alkava ja loppuva ainutkertainen projekti, prosessi on toistuva sarja tehtäviä, jotka voidaan määritellä ja mitata. Esimerkiksi tietyn sillan rakentaminen tapahtuu projektina (alku, keskikohta, loppu) kun taas sillanrakennusprosessi sisältää ne tehtävät, jotka kuuluvat minkä tahansa sillan rakentamiseen. (Lecklin 1999,

17 133.) Samoin vaikka festivaali olisikin ainutkertainen projekti, festivaalin prosessi sisältää tehtäviä, jotka kuuluvat minkä tahansa festivaalin tuottamiseen. 11 Prosessiajattelun idea on Laamasen mukaan (2001, 20) hyvin yksinkertainen: ensin arvioidaan asiakkaan tarpeet, sitten mietitään millaisilla tuotteilla ja palveluilla (output) se voidaan tyydyttää. Suunnitellaan prosessi (toimenpiteet ja resurssit), joilla saadaan aikaan halutut palvelut. Selvitetään mitä syötteitä (input, tietoja ja materiaalia) tarvitaan sen toteuttamiseen ja mistä ne hankitaan (toimittajat). (Laamanen 2001, 20) 6.2 Prosessin asiakas Prosessiajattelussa asiakas on toiminnan perusta, asiakastarpeet määrittävät prosessin eri vaiheissa tehtävän työn ja sen etenemisen. Prosessi voidaankin määritellä toimintoketjuksi, jonka avulla yritys muuttaa panoksensa hyödyksi asiakkaalle. (Lecklin 1999, 133; Kvist 1995, 9; Kiiskinen, Linkoaho & Santala 2002, 28) Ulkoinen asiakas on yrityksen ulkopuolinen joko suora tai epäsuora asiakas. Hän on asiakas isolla A:lla, toiminnan lopullinen rahoittaja, hänelle prosessi tehdään. (Lecklin 1999, 89). Pesonen (2007, 130) kuvaa ulkoista asiakasta organisaation oikeaksi asiakkaaksi. Sisäisellä asiakkuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa tavara tai palvelu siirtyy organisaation sisällä henkilöltä toiselle. Tällöin kyseessä on organisaation sisäinen prosessi, jonka asiakkaana on yrityksen toinen taso tai tuotteen seuraavan vaiheen henkilö. (Pesonen 2001, 130 & 232) Tärkeää asiakkaan kanssa toimiessa on huomata mitkä asiat ovat asiakkaalle näkyviä ja mihin näin ollen tulisi organisaatiossa panostaa. Naisvuoritalolla asiakkaan kohtaaminen on tärkeä vaihe, se määrittää miten yhteistyö tulee jatkumaan ja millainen olo asiakkaalle jää Naisvuoritalosta palvelun tarjoajana. Näitä tilanteita kutsutaan totuuden hetkiksi. Pesosen (2007, 26) mukaan niillä tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas ja palvelun tekijä kohtaavat aidosti, kasvotusten tai laitteiden välityksellä. Tällöin

18 12 asiakas tekee positiivisia sekä negatiivisia havaintoja palveluntarjoajasta. Hänen mukaansa (mts. 26) Totuuden hetkeä ei voi perua, se mitä on tapahtunut vaikuttaa asiakkaan mielipiteeseen palvelusta ja sen tarjoajasta. Palveluita tarjoavien organisaatioiden prosessit ovat monimuotoisia ja vaihtelevia, ja niiden keskeisessä osassa ovat asiakkaan toiminnot. Laamasen (2001, 21) mukaan asiakkaiden ennalta arvaamaton toiminta vaikuttaa prosessin kulkuun. Tällöin prosessi ei enää toteudukaan suunnitellusti peräkkäisinä vaiheina. Haasteena on saada palvelutilanne toimimaan niin (myös yllättävissä tilanteissa), että asiakkaalle jää organisaatiosta positiivinen tunne ja hän kokee saavansa hyvää palvelua. Prosessin vaiheista tai onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä voidaan sanoa jotakin hyvin karkealla tasolla, mutta miten asiat käytännössä tapahtuvat, jää asiantuntijan tilannekohtaisen arvioinnin varaan. Laamasen mukaan (2001, 21) omat erityispiirteensä palveluprosesseihin tuo se, jos palvelu vaatii paljon asiantuntemusta ja luovaa toimintaa. Palveluprosesseissa asiakkaan ymmärtäminen on tärkeää: on hyvä tunnistaa asiakastyytyväisyyden lisäksi asiakkaan arvostamat asiat. (Ala-Mutka 2004, 63). 6.3 Miksi prosessinkuvaus tehdään? Laamasen (2001, 22-23) mukaan prosessiajattelun hyötyjä on organisaatioissa toimivien ihmisten kyky ymmärtää kokonaisuutta sekä sitä, miten lisäarvo tuotetaan läpi organisaation ja siitä vielä asiakkaalle. Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen auttavat ihmisiä ymmärtämään kokonaisuutta sekä mahdollistavat työn kehittämisen ja mielekkyyden (mts ). Kun prosessinkuvaus on tehty, sitä voidaan käyttää pohjana perehdytykseen, apuna toistuvien prosessien hahmottamiseen sekä kokonaiskuvan hahmottamiseen. Tarkoituksena on siis pitää se työelämässä mukana aktiivisesti. Karimaan (2002, 3) mukaan prosessien kuvaukset eivät ole vain yhtä käyttökertaa varten: Prosessien kuvaukset ovat prosessien hallinnan, arvioinnin ja parantamisen välineitä. Lecklinin (1999, ) mukaan organisaatioita tulisi johtaa prosessien avulla, perinteisten funktionaalisten rajojen ylitse. Kvist yms. (1995, 13) käyttävät funktio-

19 13 naalisesta johtamisesta termiä pystysuuntainen johtaminen. Tämä tarkoittaa että kukin yksikkö kantaa huolta ainoastaan omasta tuloksestaan, ei asiakkaiden ja yrityksen kokonaisedusta. Pahimmillaan toiset osastot ja yksiköt sekä niiden keskeiset henkilöt koetaan oman osaston kilpailijoina. (Laamanen 2001, 15-17; Lecklin 1999, 135.) Puhdas prosessijohtaminen merkitsee funktionaalisesta organisaatiosta luopumista, jolloin yrityksen johto muodostuu tärkeimpien prosessien omistajista ja koko toiminta nähdään hierarkisena prosessirakennelmana, jossa prosessit liittyvät verkkomaisesti toisiinsa. (Lecklin 1999, ). Yksiköiden lisäksi johdetaan myös prosesseja, jotka kulkevat näiden yksikkörajojen yli. Valtaa ja vastuuta siirretään organisaation johdolta sinne, missä varsinainen työ tehdään. Osastojen tai muiden yksiköiden välillä olevia raja-aitoja poistetaan esimerkiksi sisäinen asiakkuus -periaatteen mukaisesti: seuraava osasto tai työvaihe on edellisen osaston tai työvaiheen asiakas. (Kvist yms. 1995, 14). 6.4 Prosessinkuvauksen eteneminen Prosessinkuvauksen käyttöönottamista organisaatiossa Laamanen (2001, 50) on kuvannut neljällä eri vaiheella. 1. Ensin prosessit on tunnistettava (luo perustan organisaation kehittämiselle), sitten 2. organisoidaan kehitystyö ja kuvataan muutama prosessi. Seuraava ja Laamasen (mts. 50) mukaan usein hankalin vaihe on 3. ottaa askel kuvauksista käytännön toimintaan (prosessikuvausten analysointia, viestintää, mittaamista, tiimien ja verkostojen perustamista yms.). 4. jatkuvaan parantamiseen liittyy prosessien kehittäminen, strateginen suunnittelu ja muutosten aikaansaaminen. (Kuvio 2.)

20 14 1. Avainprosessien tunnistaminen 2. Prosessien kuvaaminen 3. Toiminnan organisointi prosessien mukaiseksi 4. Prosessien jatkuva parantaminen KUVIO 2. Prosessin mukaisen toiminnan kehittämisen vaiheet. (Laamanen 2001, 50) Laamasen (2001, 76) mukaan hyvän kuvauksen tulee: Sisältää prosessin kannalta kriittiset asiat. Esittää asioiden välisiä riippuvuuksia auttaa ymmärtämään sekä kokonaisuutta että omaa roolia tavoitteiden saavuttamisessa edistää prosessissa toimivien ihmisten yhteistyötä antaa mahdollisuus toimia joustavasti tilanteen vaatimusten mukaan Toisin sanoen siinä tulee tulla esiin työn tekijät, tarvittavat resurssit, työn tekemiseen tarvittu aika, työtehtävät sekä tietojärjestelmät, mihin saatu tieto tallennetaan sekä vaiheet ja toiminnot. Nämä kirjoitetaan kaavion lisäksi tekstimuotoon. Lisäksi kaavion täytyy olla muokattavissa kehitysmuutosten mukaan helposti, sekä tarpeeksi yleispätevä toiminnan joustavan toteutuksen edistämiseksi. Prosessien tunnistaminen, määrittely & rajaaminen Organisaatiossa täytyy ensin tunnistaa ja määrittää prosessit. Toisin sanoen tulee määrittää mistä prosessi alkaa ja mihin se päättyy. Samalla tarkastellaan myös mitkä ovat

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen Opinnäytetyö

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Veera Hukkanen Matti Vaske Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Linda Ilona Hukkanen,

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TEKNISTEN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaajat:

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot