Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset"

Transkriptio

1 Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto

2

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Kertomuksia- ja selvityksiä Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09) /2002 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sami Laakkonen Julkaisuaika Kesäkuu 2002 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset. Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Tiivistelmä Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosasto on toteuttanut tutkimushankkeen, jossa on kehitetty indikaattoreita matkailun aluetaloudellisten vaikutusten tutkimiseksi. Painopiste on ollut maakuntien matkailutulon ja -työllisyyden selvittämisessä. Tässä raportissa luodaan teoreettinen katsaus tutkimusaiheeseen sekä esitetään kehitetyt indikaattorit ja tulokset vuodelta Tarkoitus on päivittää tulokset vastaisuudessa vuosittain. Suomen välitön matkailutulo liikevaihdolla mitattuna on 6,9 miljardia euroa vuonna Saman vuoden välitön matkailutyöllisyys on henkilötyövuotta. Matkailutulon osuus kaikkien toimialojen yhteenlasketusta liikevaihdosta on 2,7 %. Matkailutyöllisyyden osuus kaikkien toimialojen yhteenlasketuista henkilötyövuosista on puolestaan 4,1 %, joten matkailu on vahvasti työvoimavaltainen elinkeinosektori. Ajanjaksolla Suomen välitön matkailutulo on inflaatio huomioiden lisääntynyt 33 %, kun taas matkailutyöllisyys on kasvanut 23 %. Matkailussa työvoiman tuottavuus liikevaihdolla mitattuna on siis kasvanut. Alueellisesti matkailutulo- ja työllisyys keskittyvät maan ydinalueille ja suuriin kaupunkeihin. Väestön määrä on tärkein matkailun kokonaisvolyymia selittävä yksittäinen tekijä. Yksistään Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien matkailutulo on peräti 65,3 % koko maan tulosta. Muita maakunnista vain Lappi ja Ahvenanmaa yltävät yli 200 miljoonan euron välittömään matkailutuloon. Suhteellisesti tarkasteltuna matkailu on kuitenkin perifeerisissä maakunnissa ja maaseudulla ydinalueita ja suuria kaupunkeja tärkeämpää. Aluetaloudellisesti merkittävintä matkailu on Ahvenanmaalla, Lapissa, Kainuussa ja Etelä-Savossa. Näissä maakunnissa matkailun merkitys tulonmuodostuksessa ja työllisyydessä on muuta maata selvästi suurempi, mikä näkyy myös matkailun asemassa alueellisissa kehittämisohjelmissa. Tietyssä määrin matkailu on keskus-periferia -asetelmien ulkopuolella oleva elinkeino. Siinä missä työmatkailu keskittyy keskuksiin, suuntautuu vapaa-ajan matkailu keskuksista pois. Erityisesti luontoon ja luonnon ympärille rakentuviin aktiviteetteihin pohjautuvalle matkailulle, on luontaiset kehittämisedellytykset syrjäisilläkin seuduilla. Maakunnissa matkailua onkin kehitetty varsin mittavilla julkisen sektorin panostuksilla. KTM:n yhdyshenkilö: Markkinaosasto/ylitarkastaja Lea Häyhä puh. (09) Asiasanat matkailun aluetaloudelliset vaikutukset, matkailutulo, matkailutyöllisyys ISSN Kokonaissivumäärä 151 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta Kustantaja Edita Publishing Oy

4

5 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö käynnisti tutkimushankkeen, jonka tavoitteeksi asetettiin kehittää menetelmiä matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaamiseen. Tutkimuksen käynnistämisen syynä oli tarve saada luotettavaa, yhdenmukaista ja vertailukelpoista tietoa matkailun aluetaloudellisesta merkityksestä alueittain. Vertailukelpoista faktatietoa voidaan käyttää monin tavoin hyväksi paitsi alueellisessa kehittämisessä ja elinkeinopolitiikassa yleensä, niin erityisesti matkailusektoria koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Vain luotettavalla ja ajankohtaisella tiedolla voidaan esimerkiksi perustella matkailun asemaa kohdennettaessa alueellisia kehittämisvaroja. Tutkimusaiheen traditio on Suomessakin vuosikymmeniä vanha, joten uraauurtavasta tutkimuksesta ei ole kyse. Kuitenkaan maassamme tehdyt lukuisat tutkimukset eivät ole mahdollistaneet kaikkia maakuntia kattavan luokittelun tekemistä, joten tässä mielessä toteutetun tutkimuksen lähestymistapa tuo traditioon uuden arvokkaan lisän. Tutkimusaihe ei ole missään nimessä helppo ja työ tuleekin nähdä ensimmäisenä haltuunottona kaikki maakunnat kattavan perustiedon tuottamisessa. Käsillä olevassa raportissa esitetty lähestymistapa tarjoaa hyvän lähtökohdan menetelmien edelleen kehittämiseksi, huomioimaan entistä paremmin alueelliset erityispiirteet. Ministeriö ja tutkimuksen tekijä kiittävät kaikkia tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneita. Erityisesti haluamme kiittää maakuntia, kaikkia haastateltuja, seminaareihin osallistuneita ja Tilastokeskusta hedelmällisestä yhteistyöstä. Toivomme, että tutkimuksen tulokset vastaavat odotuksiin ja tuovat näin työkaluja matkailun kehittämisen ja suunnittelun parissa työskenteleville. Tutkimuksessa esitetyt tulokset päivitetään vastaisuudessa ministeriön toimesta vuosittain. Helsingissä 15. maaliskuuta 2002 Sami Laakkonen

6

7 Sisällys Esipuhe... 5 Sisällys Johdanto Tutkimushankkeen tausta Tavoitteet Raportin rakenne Matkailu taloudellisena toimintana Matkailusysteemi ja -markkinat Matkailu maailman- ja kansantaloudessa Matkailu aluetalouden intressinä Mittariston kriittiset kysymykset Tietolähteet Mittaamisen aluetaso Matkailuelinkeinon toimialat Toimialakohtaiset matkailuosuusprosentit Muita kysymyksiä Tietotuotannon kehikko Tietotuotannon periaate - joustava viitekehys Vertailugraafit Vuosittainen päivitys Vuoden 2000 tulokset ja analyysi Yöpymisiin perustuva tarkastelu Matkailutulo- ja työllisyys Yhteenveto, johtopäätökset ja jatkotutkimus Yhteenveto ja johtopäätökset Jatkotutkimusehdotukset... 62

8 Lähteet Liite 1 Henkilökohtaisesti haastatellut henkilöt Liite 2 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Suomessa toimiala-luokitus Liite 3 Matkailun satelliittitilinpito toimialaluokitus Liite 4 Tietotuotannon kehikko Liite 5 Aluekohtaiset laskentataulukot ja vertailugraafit vuodelta Taulukko 1: Ohjeistus Taulukko 2: Ahvenanmaa Taulukko 3: Etelä-Karjala Taulukko 4: Etelä-Pohjanmaa Taulukko 5: Etelä-Savo Taulukko 6: Itä-Uusimaa Taulukko 7: Kainuu Taulukko 8: Kanta-Häme Taulukko 9: Keski-Pohjanmaa Taulukko 10: Keski-Suomi Taulukko 11: Kymenlaakso Taulukko 12: Lappi Taulukko 13: Pirkanmaa Taulukko 14: Pohjanmaa Taulukko 15: Pohjois-Karjala Taulukko 16: Pohjois-Pohjanmaa Taulukko 17: Pohjois-Savo Taulukko 18: Päijät-Häme Taulukko 19: Satakunta Taulukko 20: Uusimaa Taulukko 21: Varsinais-Suomi Taulukko 22: Koko maa Taulukko 23: Yhteenvetotaulukko

9 Taulukko 24: Vertailugraafit Taulukko 24a: Rekisteröidyt yöpymiset maakunnittain Taulukko 24b: Rekisteröidyt yöpymiset per capita maakunnittain Taulukko 24c: Ulkomaiset ja kotimaiset yöpymiset maakunnittain Taulukko 24d: Vapaa- ja työajan yöpymiset maakunnittain Taulukko 24e: Ulkomaisten vapaa-ajan yöpymisten osuus rekisteröidyistä yöpymisistä maakunnittain Taulukko 24f: Rekisteröidyt yöpymiset vs. osuus EUosarahoitteisesta julkisesta matkailu-rahoituksesta maakunnittain Taulukko 24g: TOL55 (pl. TOL5551) kaikkien toimialojen yhteenlasketusta liikevaihdosta ja -työllisyydestä maakunnittain Taulukko 24h: Välitön matkailutulo (liikevaihto) maakunnittain Taulukko 24i: Välitön matkailutyöllisyys (henkilötyövuodet) maakunnittain Taulukko 24j: Välittömän matkailutulon ja -työllisyyden osuus kaikkien toimialojen yhteenlasketusta liikevaihdosta ja työllisyydestä maakunnittain Taulukko 24k: Suomen välitön matkailutulo (liikevaihto) toimialoittain Taulukko 24l: Suomen välitön matkailutyöllisyys (henkilötyövuotta) toimialoittain

10

11 11 1 Johdanto 1.1 Tutkimushankkeen tausta Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Suomen matkailupolitiikasta 1. Yhdeksi toimenpidekokonaisuudeksi periaatepäätöksessä määritettiin koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen, johon liittyen matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia mittaavien arviointi- ja analysointimallien kehittäminen on koettu tärkeäksi ja ajankohtaiseksi asiaksi. Matkailun satelliittitilinpidon kokeilut vuosina 1998 ja 1999 ovat tuoneet esille matkailuelinkeinon merkityksen kansantaloudessa, minkä lisäksi alueilla on ja lukujen aikana tehty lukuisia erityyppisiä tutkimuksia. Vaikka valtaosa tutkimuksista on pohjautunut yhteiseen metodiikkaan, niin sanottuun pohjoismaiseen malliin, niin tästä huolimatta tietotarpeet suunnittelun ja kehittämisen tueksi eivät ole kaikilta osin täyttyneet. Lähinnä ongelmat ovat liittyneet tulosten vertailtavuuteen, luotettavuuteen ja päivittämiseen. Lisäksi tutkimukset ovat olleet metodisesti varsin raskaita ja kalliita toteuttaa. Tässä raportissa esitetään lähestymistapa matkailuelinkeinon aluetaloudellisten vaikutusten säännölliseen mittaamiseen sekä tulokset vuodelta Esitetyt indikaattorit eivät poista tarvetta alueellisiin erillistutkimuksiin, vaan näillä on jatkossakin paikkansa haluttaessa yksityiskohtaisempaa ja laaja-alaisempaa tietoa. Yhdenmukaiset ja säännöllisesti päivitettävät perustiedot asettavat kuitenkin maakunnat matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia koskevan tiedon osalta samalle viivalle. Kun perustiedot on olemassa, voidaan maakunnissa paremmin fokusoida jatkotutkimustarpeita. Tutkimuksessa on tukeuduttu WTO:n (World Tourism Organisation) matkailumääritelmään, jonka mukaan matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat ja oleskelevat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevassa paikassa korkeintaan yhden vuoden ajan vapaa-ajan vietto-, työmatka- tai muussa tarkoituksessa Tavoitteet Tutkimustarpeiden kartoittamiseksi toteutettiin puhelinhaastattelukierros (Liite 1: Henkilökohtaisesti haastatellut henkilöt). Haastatteluissa tutkimusaihe osoittautui ajankohtaiseksi ja tärkeäksi. Viidessä maakunnassa matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista on aivan tuore tutkimus. Pääsääntöisesti tutkimukset ovat kahdesta viiteen vuotta van- 1 Suomen matkailupoliittiset linjaukset. Valtioneuvoston periaatepäätös Recommendations on Tourism Statistics. World Tourism Organisation. Madrid

12 12 hoja. Seitsemässä maakunnassa tutkimuksen tekeminen koetaan ajankohtaiseksi asiaksi ja kolmessa maakunnassa selvityksen tekeminen on matkailun kehittämistoimenpiteiden joukossa kiireellisyysjärjestyksen kärkipäässä. Useissa maakunnissa matkailun aluetaloustutkimuksen tekeminen liittyy läheisesti matkailustrategian laadintaprosessiin. Tutkimuksella haetaan faktatietoa strategian laadintaa varten ja lisäksi tutkimuksen toivotaan antavan työkalut matkailukehityksen seuraamiseen. Ainoastaan yhdessä maakunnassa ei saatujen tietojen mukaan ole tehty minkäänlaista matkailun aluetaloustutkimusta. Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksista on enemmänkin runsaudenpula kuin puute. Huolimatta selvitysten suuresta lukumäärästä, ei kattavan vertailun tekeminen alueellisesti ja ajallisesti ole kuitenkaan ollut mahdollista. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää yhdenmukaistaa menettelyjä perustietojen tuotannossa. Haastateltujen kommenteista valtaosa kohdistui kritiikkinä toteutettuja tutkimuksia kohtaan. Eniten mainintoja kohdistui siihen, että tutkimuksissa ei ole yleensä tehty vertailua muihin alueisiin tai sitten käytetyt menetelmät eivät ylipäätään mahdollista vertailua. Toiseksi eniten kritisoitiin sitä, että tutkimukset eivät ole tarjonneet työkaluja säännölliseen seurantaan. Lisäksi tutkimuksia pidetään liian kalliina ja raskaina toteuttaa, minkä lisäksi käytetyissä menetelmissä ei ole ollut riittävää läpinäkyvyyttä. Huolimatta lukuisista ongelmista, maakunnissa kuitenkin katsotaan tutkimusten olevan välttämättömiä, jotta heterogeenisesta matkailuelinkeinosta ja alan alueellisesta merkityksestä saadaan sen asemaa perustelevaa faktatietoa. Keskushallinnon näkemykset ovat yhdensuuntaisia alueilta saadun palautteen kanssa. Tulosten vertailtavuuden parantaminen sekä jatkuvan seurannan mahdollistaminen ovat kehittämistarpeista ensisijaisia. Myös Matkailun edistämiskeskuksen teettämän tutkimustoiminnan kannalta standardoitu ja säännöllinen seuranta on keskeistä. Tutkimuksen päätavoitteeksi asetettiin: Metodisesti kevyen ja vähän resursseja vaativan seurantamittariston kehittäminen matkailuelinkeinon aluetaloudellisten vaikutusten säännöllistä seurantaa varten. Osatavoitteita ovat: 1 Tulosten sekä alueellinen että ajallinen vertailtavuus. 2 Vertailun mahdollistaminen muihin elinkeinosektoreihin. 3 Kustannus/hyöty -ajattelun kehittäminen.

13 Raportin rakenne Johdannon jälkeen toisessa kappaleessa tarkastellaan matkailua taloudellisena toimintana ja syvennytään alan maailman- ja kansantaloudelliseen merkitykseen. Tämän jälkeen perehdytään varsin perusteellisesti matkailuun aluetalouden intressinä. Kolmannessa kappaleessa pohditaan mittariston kehittämisen kriittisiä kysymyksiä tietoperustasta, aluetasosta, matkailuelinkeinoon sisällytettävistä toimialoista sekä toimialakohtaisista matkailuosuusprosenteista. Neljännessä kappaleessa esitetään tietotuotannon kehikko. Viides kappale sisältää tulokset ja analyysin vuodelta Kuudennessa ja viimeisessä kappaleessa tehdään yhteenveto ja johtopäätökset sekä pohditaan menetelmien edelleen kehittämistä ja jatkotutkimustarpeita.

14 14 2 Matkailu taloudellisena toimintana 2.1 Matkailusysteemi ja -markkinat Maantieteellinen viitekehys - lähtö- ja kohdealueet Ihminen on matkustanut kautta historian. Yhteistä vapaa-ajan matkailun motiiveille on halu kokea uutta ja erilaista, tarve irrottautua hetkeksi arjen rutiineista ja ympäristöstä. Halutaan elämyksiä. Työmatkailussa matkustamisen motiivit lähtevät työtehtävien hoidosta, tosin trendinä on, että yhä useammin työmatkailuun liittyy myös vapaa-ajan matkailun elementtejä. Matkailusysteemi voidaan nähdä kuvion 1 mukaisena maantieteellisenä viitekehikkona, jonka perusrakenteen muodostavat lähtö- ja kohdealueet sekä näitä yhdistävät matkailureitit ja kulkumuodot 3. Matkailun lähtöalueiden kysyntärakenteet saavat aikaan matkailijoita liikkeelle sysäävää työntövoimaa ja kohdealueiden tarjontarakenteet ilmenevät matkailijoita houkuttelevana vetovoimana. Kysyntä- ja tarjontatekijät linkittyvät toisiinsa maantieteellisesti matkailureittien ja kulkumuotojen välityksellä. Kriittisenä välittävänä elementtinä toimivat etäisyys- ja kustannustekijät sekä matkailuinformaatio ja sen saatavuus. Maantieteellisen kontekstin ohella matkailuilmiölle on elinkeinona luonteenomaista hyvin suuri riippuvuus toimintaympäristössä tapahtuvista sosio-kulttuurisista, taloudellisista, teknologisista, poliittis-hallinnollisista ja fyysisen ympäristön muutoksista. MATKAILU (työmatkailu ja turismi) Työntövoima Kysyntärakenteet LÄHTÖALUE Lähtövalmiudet ja -edellytykset Saavutettavuus Välittävät rakenteet MATKAILUREITIT JA KULKUMUODOT Etäisyys- ja kustannustekijät sekä informaatio Vetovoima Tarjontarakenteet KOHDEALUE Vastaanottovalmiudet ja -edellytykset Kuvio 1. Matkailusysteemin maantieteellinen viitekehys (Vuoristo, 1998) 3 Vuoristo, K-V Matkailun muodot. WSOY. Porvoo.

15 15 Matkailukysyntä ja -tarjonta - näkökulma matkailutulon muodostumiseen Ihmisten halu matkustaa synnyttää kysyntää monipuolisille matkailupalveluille ja -tuotteille. Moderni matkailuelinkeino lukuisine toimialoineen on erikoistunut tyydyttämään tämän kysynnän. Puhuttaessa matkailusta taloudellisena toimintana onkin hedelmällistä nähdä matkailuilmiö nimenomaan eräänä kuluttamisen muotona alalle tyypillisine kysyntä- ja tarjontarakenteineen. Kysyntä synnyttää tarjontaa ja tarjonnalla pyritään paitsi tyydyttämään markkinoiden tarpeet, niin myös vaikuttamaan kokonaiskysynnän määrään ja kysynnän suuntautumiseen matkailupalvelujen ja kohdealueiden välillä. Kuviossa 2 esitetään matkailumarkkinoiden yksinkertaistettu kysyntä/tarjonta -kehikko, jossa tarkastellaan matkailumarkkinoita alueen X kokonaiskysynnän D (Demand) ja kokonaistarjonnan S (Supply) avulla. Vaaka-akselilla on matkailukuluttamisen määrä Q (Quantity), joka kuvaa tehtyjen matkojen kokonaismäärää alueella X. Pystyakselilla on puolestaan matkailukuluttamisen keskimääräinen hinta P (Price) euroina tehtyä matkaa kohden. Kysyntäkäyrä D laskee oikealle ihmisten matkustaessa sitä enemmän, mitä halvempaa matkustaminen on. Tarjontakäyrä S puolestaan nousee oikealle, koska tarjonta lisääntyy hinnan noustessa. Oletetaan, että markkinoilla vallitsee täysin vapaa kilpailu. Tällöin tasapainopisteessä E (Equilibrium) kysyntä ja tarjonta kohtaavat ja markkinat ovat tasapainossa. Tasapainohinnalla P* matkojen kokonaismäärä alueella X on Q* ja kokonaiskysyntä vastaa -tarjontaa. Tällöin matkailijat kuluttavat rahaa suorakulmion OP*EQ* verran eli P*Q* euroa, mikä on välitön matkailutulo alueella X. Tasapainohintaa P* korkeammalla hintatasolla matkailumarkkinoilla on ylitarjontaa ja alhaisemmalla hintatasolla ylikysyntää. P S S E 1 P 1 E E 2 P* E 3 P 2 D D O Q* Q 1 Q 2 Q 3 Q Kuvio 2. Matkailukysyntä ja -tarjonta

16 16 Matkailu on ylellisyyskuluttamista. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen lisääntyessä matkailun kokonaiskysyntä kasvaa, jolloin jokaisella hintatasolla matkustetaan aikaisempaa enemmän. Kysyntäkäyrä D siirtyy tällöin kokonaisuudessaan oikealle ja tapahtuu siirros D>D. Uusi markkinatasapaino saavutetaan pisteessä E 1, jossa tasapainohinnaksi muodostuu P 1 kysynnän ollessa Q 1. Lyhyellä aikavälillä kustannusrakenteen säilyessä ennallaan matkailuelinkeinon tuottavuus kasvaa ja syntyy liikevoittoja, koska matkoja myydään samalla kustannusrakenteella enemmän ja paremmalla hinnalla. Mikäli pitkälläkin aikavälillä kustannusrakenne pysyy ennallaan, alalle tulee liikevoittojen houkuttelemina uusia toimijoita ja kokonaistarjonta kasvaa, jolloin tarjontakäyrä S siirtyy kokonaisuudessaan oikealle. Tapahtuu siirros S>S ja tasapaino siirtyy pisteeseen E 2. Tällöin tasapainohinnaksi muodostuu alkuperäinen P*, mutta tehtyjen matkojen kokonaismäärä alueella X on nyt Q 3, selvästi alkuperäistä tilannetta Q* enemmän. Kasvu matkailun kokonaiskysynnässä on aiheuttanut kokonaistarjonnan lisäyksen ja kustannusrakenteen säilyessä ennallaan on palattu alkuperäiseen tasapainohintaan P*, jossa alalla vallitsevat periaatteessa nollavoitot. Merkittävää aluetalouden kannalta on kuitenkin se, että alueen X saama välitön matkailutulo on lisääntynyt suorakulmion Q*EE 2 Q 3 verran eli P*(Q 3 -Q*) euroa. Myös matkailutyöllisyys on lisääntynyt, ei tosin välttämättä samassa suhteessa kuin välitön matkailutulo. Matkailu on kuitenkin tuotantopanoksiltaan työvoimaintensiivinen ala, joten kokonaiskysynnän lisäys näkyy alueellisesti myös lisääntyneinä työpaikkoina. Muutoksen suuruus riippuu useista tekijöistä, muun muassa fyysisen kapasiteetin käyttöasteista ja muutoksista työvoiman tuottavuudessa. Matkailu on muutosherkkä ala Matkailu on äärimmäisen herkkä äkillisille makrotoimintaympäristön muutoksille. Oletetaan tasapainotilanteessa E 2 tapahtuvan maailmaa järkyttävä terrori-iskujen aalto. Kansainvälisen tilanteen kiristyessä ja matkustamisen turvallisuuden heiketessä matkailun kokonaiskysynnässä alueella X tapahtuu siirros D >D, jolloin uudeksi tasapainotilanteeksi tulee E 3, jossa matkojen kokonaismäärä on Q 2 ja hinta P 2. Lyhyellä aikavälillä kokonaistarjonta ei sopeudu voimakkaaseen kysynnän vähentymiseen ja kustannusrakenteen pysyessä ennallaan matkailuyritykset kohtaavat kannattavuusongelmia. Seurauksena voi olla kestämättömiä tappioita, kun kapasiteetti on mitoitettu huomattavasti pienentynyttä kokonaiskysyntää suuremmaksi. Matkailuelinkeinon toimialat sopeutuvat äkillisiin kysynnän muutoksiin toisistaan poiketen. Mitä suurempi on kiinteiden kustannusten osuus tuotannon kokonaiskustannuksista, sitä vaikeampaa ja hitaampaa sopeutuminen on. Juuri tästä johtuivat esimerkiksi lentoyhtiöiden kohtaamat ongelmat loppuvuodesta 2001, vaikka taustalla oli myös muita syitä, kuten alan poikkeuksellisen ankara kilpailutilanne ja kannattavuusongelmat jo ennen terrori-iskujen seurauksia. Lentoyhtiöt eivät kyenneet sopeuttamaan kapasiteettiaan äkilliseen matkailijamäärien laskuun ja seurauksena oli konkursseja.

17 17 Sopeutumisen hitaus vallitsee matkailussa lentoliikenteen lisäksi myös esimerkiksi hotellitoiminnassa, jossa pääomakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on varsin suuri. Sen sijaan esimerkiksi henkilöresurssein toteutettavat ohjelmapalvelut kykenevät säätelemään joustavammin kapasiteettiaan kysynnässä tapahtuvien muutosten mukaan. Heikomman kysynnän aikana yksinkertaisesti palkataan vähemmän väkeä oppaiksi. Sen sijaan lentoliikenteessä ja hotellitoiminnassa kiinteät kustannukset pysyvät ennallaan ja kysynnän laskiessa dramaattisesti seuraukset voivat olla toimialalla katastrofaalisia. Pitkällä aikavälillä tosin kysyntä palautuu yleensä aikaisemmalle kasvu-uralleen, mutta toimialan kannattavuusongelmat ovat saattaneet muuttaa kilpailukentän aivan uudeksi. Markkinadynamiikan ymmärtäminen on tärkeää Oletetaan lähtötilanteeksi kuvion 2 tasapainotilanne E. Kuvitellaan matkailualue X, jossa uskotaan vahvasti kysynnän kasvuun. Kasvunäkymät näyttävät poikkeuksellisen hyviltä ja tämän vuoksi fyysiseen infrastruktuuriin, kuten majoitustarjontaan, investoidaan vahvasti. Investointien lasketaan tulevan kannattaviksi kokonaiskysynnässä tapahtuvan kasvun kautta. Investointien myötä matkailualueen kokonaistarjonta lisääntyy ja tapahtuu siirros S>S. Kuitenkin samaan aikaan matkailun kasvuennusteet osoittautuvat alueella ylioptimistisiksi ja yleinen suhdannekehitys ja kotitalouksien usko omiin kuluttamisen mahdollisuuksiin heikkenee. Matkailusta ylellisyyskuluttamisena ollaan ensimmäisten joukossa valmiita luopumaan. Seurauksena matkailun kokonaiskysynnässä ei tapahdukaan odotettua siirtymää D>D ja päädytään tasapainotilanteeseen E 3. Hinnat markkinoilla laskevat tasolle P 2, jolla myydään määrä Q 2. Kustannusrakenteen pysyessä ennallaan tehdyt investoinnit osoittautuvat kannattamattomiksi ja seurauksena on vakavia taloudellisia ongelmia yrityskentässä. Matkailussa suurten investointien suhteen tulee olla erityisen varovainen. Suomessa riski investointien ylilyöntiin esimerkiksi pohjoisen hiihtokeskuksissa on jatkuvasti ajankohtainen. Tämän vuoksi investoinnit tulee suhteuttaa siten, että riskien realisoituessa seuraukset myös kestetään. Riskien hallinnassa on korostettava kokonaiskysynnän merkitystä. Kun esimerkiksi hiihtokeskukset suhteuttavat investointinsa vahvaan uskoon siitä, että kokonaiskysynnän kasvu suuntautuu juuri omaan hiihtokeskukseen, niin koko alalle syntyy tällöin ylikapasiteettia. Investointeja tulee aina tarkastella kokonaisuutena ja suhteuttaa kokonaistarjonta realistiseen alueelle kohdistuvaan kokonaiskysyntään. Tämä on tärkeää tehtäessä esimerkiksi infrastruktuuria koskevia yritystukipäätöksiä. Julkisen vallan tehtävänä on katsoa kokonaisuutta ja ainakin omalta osaltaan huolehtia, ettei investointien ylilyöntejä pääse syntymään. Sesonkiongelma aiheuttaa kapasiteetin vajaakäyttöä Aluetalouden tehokkuuden kannalta optimaalinen tilanne olisi se, jossa kokonaiskysyntä vastaa -tarjontaa. Matkailuelinkeinossa tämä ei ole kuitenkaan saavutettavissa. Korkein-

18 18 taan sesonkien aikana ala ei kärsi ylikapasiteetista ja ajoittain kysyntä voi tällöin jopa ylittää tarjonnan. Vuonna 2000 Suomen hotellihuoneiden keskimääräinen käyttöaste oli vain 49,3 % 4. Kapasiteetin ylitarjonta ei sinällään ole kuitenkaan ongelma, jos koko vuoden kustannukset kyetään peittämään. Esimerkiksi hotellitoiminnassa kapasiteetin vajaakäytön kustannukset on sisäänrakennettuna hintoihin. Kapasiteettia pidetään yllä sesonkien vuoksi, koska tällöin kannattavuus on niin hyvä, että syntyneillä tuloilla voidaan peittää loppuvuoden vajaakäytöstä aiheutuvat tappiot. Matkailuelinkeinossa sesonkiluonteisuus onkin ehkä suurempi ongelma työvoimalle kuin kannattaville yrityksille itselleen. 2.2 Matkailu maailman- ja kansantaloudessa Matkailu maailmantaloudessa Matkailua pidetään maailmanlaajuisesti nopean kasvun alana (Kuvio 3). Vuonna 2000 kansainvälisiä saapumisia kirjattiin 699 miljoonaa ja WTO:n mukaan maailman matkailu kasvoi 7,4 %. Vaikka pitkän aikavälin kasvuennuste 4,1 % vuodessa lupaakin matkailulle tasaista kasvua, niin syksyn 2001 terrori-iskujen myötä lähitulevaisuuden kehitysnäkymiin liittyy epävarmuutta 5. Yleisesti kuitenkin uskotaan matkailukysynnässä tapahtuneen notkahduksen jäävän vain väliaikaiseksi, jolloin ennusteiden mukainen pitkän aikavälin kasvu-ura saavutetaan varsin nopeasti. Alkuvuoden 2002 tiedot tukevat tätä näkemystä. Taloudellisesti matkailua pidetään yhtenä maailman tärkeimmistä elinkeinosektoreista. Eräiden arvioiden mukaan matkailu olisi jopa yksittäisistä elinkeinoryhmistä maailman laajin, ohittaen näin esimerkiksi raakaöljyn jalostuksen. WTO:n laskelmien mukaan kansainvälisestä matkailusta syntynyt tulo oli vuonna 2000 noin 476 miljardia Yhdysvaltojen dollaria, josta Euroopan osuus oli noin puolet 6. WTTC:n (World Travel & Tourism Council) tietojen mukaan välittömän matkailutulon osuus maailman bruttokansantuotteesta oli 4,2 % vuonna 2000, mutta kerrannaisvaikutuksineen matkailun osuus nousee peräti 10,7 prosenttiin 7. Vuoteen 2005 mennessä matkailun bruttokansantuoteosuuden ennustetaan kasvavan 11,4 prosenttiin 8. Historiallisesti katsoen maailman matkailutulo on kasvanut yhtä voimakkaasti kuin tehtyjen 4 Matkailutilasto Liikenne ja matkailu 2001:11. Tilastokeskus. 5 Tourism Highlights World Tourism Organisation. (www.world-tourism.org) 6 Tourism Market Trends Edition. Europe. World Tourism Organisation. 7 Year 2001 Tourism Satellite Accounting Research. World. World Travel & Tourism Council. 8 WEFA Global Tourism Monitor Highlights. July (www.wttc.org)

19 19 matkojen lukumäärä. Ennusteiden mukaan matkaa kohti käytetty rahamäärä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Kansainväliset matkailusaapumiset (milj. saapumista) Kuvio 3. Kansainväliset matkailusaapumiset (WTO, 2001) Palvelualana matkailu on merkittävä työllistäjä. WTTC on laskenut maailman välittömien matkailutyöpaikkojen olleen vuonna 2000 noin 78 miljoonaa, mikä on 3,1 % maailman kaikista työpaikoista. Kerrannaisvaikutuksineen matkailun aikaansaamien työpaikkojen määräksi on arvioitu peräti 207 miljoonaa, lähes 8,2 % kaikista maailman työpaikoista. Suoran matkailukulutuksen aikaansaamat heijastusvaikutukset ovat siis työllisyyden kannalta erittäin merkittäviä. WTTC ennustaa, että vuonna 2010 matkailu kerrannaisvaikutuksineen pitää yllä 251 miljoonaa työpaikkaa. Tällöin peräti joka 12 työpaikka olisi joko suoraan tai välillisesti kytköksissä matkailuun 9. Jos verrataan koko maailman bruttokansantuotetta kansainvälisiin matkailusaapumisiin, niin vuodesta 1975 vuoteen 2000 keskimääräinen kasvu saapumisissa (4,7 %) ylitti maailman bruttokansantuotteessa tapahtuneen keskimääräisen kasvun (3,5 %). Mielenkiintoista on se, että kun bruttokansantuotteen kasvu on ylittänyt 4 %, niin matkailusaapumisten kasvu on ollut tätä nopeampaa. Sen sijaan bruttokansantuotteen kasvun ollessa alle 2 %, kasvu matkailusaapumisissa on ollut tätä hitaampaa 10. Matkailu reagoi siis melko voimakkaasti makrotaloustilanteessa tapahtuviin muutoksiin. Suhdanneherkkyys merkitsee sitä, että suotuisassa taloustilanteessa matkailukulutuksen kasvu on keskimääräistä kasvua nopeampaa, kun taas laskusuhdanteessa matkailukulutuksesta ollaan val- 9 Building Human Capital. World Travel & Tourism Council. (www.wttc.org) 10 Tourism Market Trends Edition. World Overwiew & Tourism Topics. World Tourism Organisation.

20 20 miita ensimmäiseksi luopumaan. Ottaen huomioon matkailukysynnän kiistatta tärkeän aseman maailmantaloudessa, ovat matkailukysynnässä tapahtuvat muutokset kaikille tärkeitä. WTTC:n arvioiden mukaan 10 prosentin lasku matkailukysynnässä johtaa 1,7 prosentin laskuun maailman bruttokansantuotteessa, sekä noin 8,8 miljoonan työpaikan menettämiseen. Matkailu kansantaloudessa - Suomi Suomessa rekisteröidyt yöpymiset ovat lisääntyneet vuosikymmenessä 13 miljoonasta 16 miljoonaan vuonna luvun alun laman jälkeen yöpymisten kasvu on ollut tasaista (Kuvio 4). Vuoden 2000 kokonaisyöpymisistä neljäsosa syntyi ulkomaisten matkailijoiden toimesta. Kun vuodesta 1999 vuoteen 2000 majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 3,0 %, niin samalla ajanjaksolla ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 7,7 % 11. Vaikka maamme matkailu onkin yhä kokonaisuutena pitkälti kotimarkkinavetoista, niin ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu kasvaa kotimaan matkailua nopeammin Rekisteröidyt yöpymiset (milj. yöpymistä) Yhteensä Kotimaiset Ulkomaiset Kuvio 4. Rekisteröidyt yöpymiset (Tilastokeskus, 2001) Matkailun satelliittitilinpidon mukaan vuonna 1999 matkailuelinkeinon matkailukysynnästä syntynyt arvonlisäys oli Suomessa 2,47 miljardia euroa, eli 2,4 % bruttokansan- 11 Matkailutilasto Liikenne ja matkailu 2001:11. Tilastokeskus.

21 21 tuotteestamme 12. Kun esimerkiksi koko kemian teollisuuden arvonlisäys oli samana vuonna vain reilun kymmenyksen matkailua suurempi, voidaan matkailun todeta olevan kansantaloudellisesti merkittävä elinkeino. Satelliittitilinpidossa matkailuelinkeinon kokonaistuotokseksi saatiin 8,71 miljardia euroa, josta välituotekäytön osuus on 55 %. Matkailun työllisyysvaikutusten mittaamista ei ole loppuun asti kehitetty eikä kansainvälisesti hyväksyttäviä suosituksia ole esitetty matkailun satelliittitilinpidon mallissa. Eurostat on laatinut omat suosituksensa matkailun työllisyyden syvällisempään analysointiin EU-maissa. Ensimmäinen luonnos Eurostatin manuaalista on valmistunut äskettäin. Vuonna 1999 matkailuelinkeino tarjosi satelliittitilinpidon mukaan työpaikkaa, jossa ovat mukana kaikki matkailuelinkeinon tarjoamat työpaikat, joten matkailukysynnän ylläpitämien työpaikkojen määrä on esitettyä lukua pienempi. Luvussa eivät ole kuitenkaan mukana niin sanottujen epätyypillisten matkailutoimialojen työpaikat, jolloin esimerkiksi vähittäiskaupassa matkailun kautta työllistyvät eivät sisälly lukuun. Kansantalouden kannalta matkailuelinkeino voi olla joko vienti- tai tuontivoittoinen. Matkailutuonti on kansalaisten matkailua ulkomaille ja matkailuvienti ulkomailta maahan suuntautuvaa matkailua. Matkailuviennin ja -tuonnin suhdetta mittaa matkustustase. Matkustustaseen ollessa negatiivinen kansalaisten ulkomaanmatkailu on rahallisesti arvokkaampaa kuin ulkomailta maahan suuntautuva matkailu. Kuvio 5 kuvaa Suomen matkustustaseen kehittymistä ajanjaksolla Maamme matkustustase on ollut säännöllisesti negatiivinen. Maamme kansainväliset matkailutulot ovat siis pienemmät kuin matkailumenot. Sinänsä negatiivinen tase ei ole mikään ongelma, vaan se kertoo, että kansantalous on vauras ja väestöllä on rahaa matkustaa. Ajanjaksolla maamme matkailutulot ja -menot ovat kasvaneet lähes samassa suhteessa. Matkailumenot ovat lisääntyneet vain aavistuksen matkailutuloja nopeammin. Vuonna 2000 matkustustaseen nettosumma oli -481 miljoonaa euroa. 12 Matkailun satelliittitilinpito Suomessa Etelä-Suomen Matkailun Kehitys Oy

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä

Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä MTT:n selvityksiä 95 Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä - maaseudun mikroyritykset ja yritystukien kohdentuminen Olli Voutilainen Maaseutu MTT:n selvityksiä 95 85 s., 6 liitettä Yritystuki maaseudun

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Majoitustoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

SUOMEN SEUTUKUNTIEN TALOUDELLINEN KILPAILUKYKY JA RESILIENSSI. Karppinen Ari Vähäsantanen Saku

SUOMEN SEUTUKUNTIEN TALOUDELLINEN KILPAILUKYKY JA RESILIENSSI. Karppinen Ari Vähäsantanen Saku SUOMEN SEUTUKUNTIEN TALOUDELLINEN KILPAILUKYKY JA RESILIENSSI Karppinen Ari Vähäsantanen Saku Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A Publication of Turku School of Economics,

Lisätiedot

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Tutkimuksia 2 / 2014 Tutkimuksia 2 / 2014 Naturpolis Kuusamo - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2014 Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille*

Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk. - 1/1994 Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille* HANNU TERVO, HANNU NIITTYKANGAS ja TUOMO NENONEN Integraation alueellisia vaikutuksia on arvioitu

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN

KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Marko

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

TEM raportteja 17/2014

TEM raportteja 17/2014 TEM raportteja 17/214 Suomen maakuntien taloudellisen kehityksen seuranta 196-212: Aidon kehityksen indikaattori (GPI) Jukka Hoffrén Eero Vatanen Alueosasto 9..214 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Keskeiset

Lisätiedot

METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 71 (heinäkuu 2004) METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIRJALLISUUSKATSAUS Jaakko Pulli

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 ARTIKKELEITA Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Timo Lautanen Ph.D. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 1. Johdanto S uomessa

Lisätiedot