UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS tark

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012"

Transkriptio

1 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS tark AIRIX Ympäristö Oy PL Tampere Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

2 UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI LIITTEET TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomiointi Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset, vaikutukset läheiseen Natura-alueeseen YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄKSET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS...25 E23504 Laatinut / pvm. Tarkastanut / pvm. Hyväksynyt / pvm. Luonnos JPO/EHY EHY EHY Ehdotus EHY MLUN/EHY EHY EHY AIRIX Ympäristö Oy PL 453, Tampere puh , fax , sähköposti: UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

4 UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

5 UURAISTEN KUNTA HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee Uuraisten kunnan Hirvaskankaan aluetta. Asemakaavalla muodostuu korttelit sekä niihin liittyvät katualueet, liikennealueet, lähivirkistysalueet, maa- ja metsätalousalueet, erityisalueet sekä vesialueet. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan selostus koskee päivättyjä asemakaavakarttoja. Suunnittelualue sijaitsee Uuraisten kunnan itärajalla Uuraistentien pohjois- ja eteläpuolella rajoittuen Äänekosken rajaan. Etelässä alue rajoittuu Pölykankaantiehen. Valtatie 4 sijoittuu itäpuolelle kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Alueen pinta-ala on noin 338 hehtaaria. Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

6 1.3 Liitteet LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 2 ja 2b Tiivistelmä ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta LIITE 3 Tiivistelmä ja vastineet ehdotusvaiheen palautteesta LIITE 4 Osayleiskaavakartta LIITE 5 Ote luontoselvityksestä LIITE 6 Meluennustekartat LIITE 7 Kustannustarkastelu LIITE 8 Rakentamistilanne Tilastolomake 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa vuonna Asemakaavaluonnos on ollut kunnanhallituksessa , - Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä (MRA 30 ) - Asemakaavaluonnos on ollut uudelleen nähtävillä (MRA 30 ) - Asemakaavaehdotus kunnanhallituksessa Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä (MRA 27 ) - Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen (66 ) - Asemakaava on tullut voimaan Asemakaava Kaavan lähtökohtatavoitteena on osoittaa vuonna 2006 hyväksytyn osayleiskaavan mukaisesti pientalorakentamista sekä erityyppistä työpaikkarakentamista valtatien varteen. Alueen rakentuminen on ollut vilkasta ja tavoitteita on täydennetty rakentamisen määrän suhteen. Suunnittelualue on pääosiltaan yksityisessä omistuksessa. Maanomistajien tavoitteita on pyritty huomioimaan kaavakokonaisuuden kannalta soveltuvin osin. Alue liittyy kiinteästi Äänekosken kaupungin laatimiin Hirvaskankaan asema- ja yleiskaava-alueisiin sekä Hirvaskankaan kehittämissuunnitelmaan. Tavoitteita on tarkennettu syksyllä Valtatien eritasoliittymän suunnittelu on käynnistynyt loppuvuodesta 2008 ja moottoritien suunnittelu vuonna Alkuaan ollutta kaava-aluetta on pienennetty valtatie 4:n kohdalta, koska alueen tarkempi suunnittelu on kesken. Samalla on tarkennettu rakentamisen kokonaismäärää Hirvasen alueella (kaavakartta osa 3). Eritasoliittymän suunnitelmien ja toteutuksen pohjalta on kaavaehdotukseen huomioitu alue valtatiehen rajoittuen. Asemakaavalla osoitetaan: Asumiseen osoitetaan 312 pientalotonttia, 10 rivitalotonttia, yksi loma-asuntotontti ja yksi saunan rakennuspaikka. Palveluja varten osoitetaan yksi yleisten rakennusten korttelialue/tontti ja lähipalvelujen korttelialue/tontti sekä kaksi toimitilarakennusten korttelialuetta/tonttia. Teollisuutta varten osoitetaan 35 tonttia. Erityisalueena osoitetaan energia- ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevat alueet sekä UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

7 suojaviheralueet. Lähivirkistystä varten osoitetaan alueita asutukseen liittyen. Rakentamattomat metsäalueet osoitetaan maa- ja metsätalousalueena. Lisäksi osoitetaan katu- ja liikennealueet sekä alueella olevat vesialueet. Rakentamattomia tontteja tai tontteja, joissa ei ole rakennuslupaa vireillä osoitetaan: pientalotontteja noin 188 ja rivitalotontteja 10. teollisuustontteja noin 30 sekä 3 tonttia palveluja varten. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 338,4 hehtaaria, josta korttelialuetta on 172 hehtaaria. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan muutos tulee voimaan, kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan. Toteuttaminen voidaan aloittaa tämän jälkeen. Alue on monin paikoin jo rakennettu. Rakentamattomien alueiden toteutuksessa ja toteutuksen järjestyksessä noudatetaan laadittuja maankäyttösopimuksia. Kortteleihin määrätään toteuttamisen ajoitusta koskeva rakennuskielto (MRL 58.5 ). Rakennuskielto on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Uuraisten kunnan itärajalla Uuraistentien pohjois- ja eteläpuolella rajoittuen Äänekosken rajaan. Etelässä alue rajoittuu Pölykankaantiehen. Valtatie 4 sijoittuu itäpuolelle kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Asemakaava-alue jakaantuu kolmeen osaan ja alueet on jaettu viiteen kaavakarttaan: OSA 1: TERVATEHTAAN ALUE OSA 2: PUNTAVUOREN ALUE OSA 3: HIRVASEN ALUE OSA 4: HIRVASEN-LAHDENTIEN ALUE OSA 5: PÖLYKANKAAN ALUE Uuraisten kirkonkylälle on matkaa noin 12 kilometriä ja Jyväskylään noin 30 kilometriä. Korkein kohta on noin 173 mmpy Pirttilamminmäellä ja alue laskee itään päin siten että alueen itärajalla sijaitsevan Pieni Hirvasen keskivedenkorkeus on noin 110 mmpy Luonnonympäristö ja maisema Kaava-alue on pääosin talouskäytössä olevaa mustikkatyypin kuusimetsää. Kuivahkoa kangasta on Uuraisiin johtavan tien varressa. Metsämastoon tuovat vaihtelua lukuisat suorantaiset lammet ja pienet järvet (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy, 2003). UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

8 Alue on mäkistä. Korkokuva laskee itään päin. Vallitseva maalaji on moreeni. Hienojakoisia maalajeja on lähinnä alueen itäosan pelloilla ja lajittunutta ainesta Hirvaskankaan harjumuodostelmalla. Turvetta esiintyy maaston alavissa kohdissa. Alueella esiintyy arvokkaita luontokohteita. Luonnonsuojelulain mukaisia maisemapuita ovat Pohjoisahon mänty, Tervatehtaantien mänty sekä Puntavuoren mänty. Metsälain mukaisia kohteita kaava-alueella ovat Romulanpuro, Romulan suopainanne, Sarvilammen laskupuro, Äänekosken rajan eteläpuoleinen suo ja pieni Pirttilammesta itään laskeva puro. Vaikutuspiirissä oleva Natura -alue Kylmähaudan lähteikkö on alueen merkittävin luontokohde. Se kuuluu Keski-Suomessa hyvin harvinaisiin rinne- ja lähteikkösoihin. Alueeseen sisältyy myös jo perustettu Karvalin luonnonsuojelualue. Muita luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita alueella ovat Palolammen suo. Pohjoisosa kuuluu osana Hirvaskankaan pohjavesialuetta. Alueen linnusto on tyypillistä keskisuomalaista metsälinnustoa. Alueella ei sijaitse linnustollisesti arvokkaita kohteita. Peukaloisen reviiri havaittiin Kylmähaudan lähteikön lisäksi myös Hirvaskylän puron varresta. Direktiivilajeista alueella esiintyy liito-oravaa (Tarkennettu liito-oravaselvitys 2006) Pienen Pirttilammen itäpuolisen puron varressa. Kaava-alueen maisemavaurioita ovat sorakuopat, voimalinjat ja laajat korkeiden mäkien avohakkuut. Maisemallisesti herkimpiä alueita ovat korkeiden mäkien laet Rakennettu ympäristö Alue on vanha risteyspaikka. Ns. Kuninkaantie on kulkenut alueen itäpuolella, melko lähellä nykyistä valtatietä. Hirvaskankaan nykyinen risteys on ollut jo ainakin luvulla itä-länsi- ja etelä-pohjoissuuntaisten reittien kohtauspaikka. Hirvaskankaan asutus on muodostunut väljästi sijoittuneista pientaloista. Rakennuskanta on pääosin uutta ja alueelle on rakentumassa paljon lisää asutusta. Viime vuosien aikana on alue rakentunut kiinnostavaksi asuinalueeksi, mm. hyvien liikenneyhteyksien vuoksi ja osittain risteysalueen palvelutarjonnan kehittymisen vuoksi. Rakentamisen määrä on ollut noin omakotitaloa vuodessa. Alueen julkinen palvelutarjonta kattaa ala-asteen koulun ja päiväkodin palvelut. Valtatien varressa on ala-asteen koulu. Koululla on oma urheilukenttä, jossa talvisin on jääkiekkokaukalo. Päiväkoti on rakentunut Uuraistentien varteen. Päiväkodin laajennus on käynnissä. Uuden koulukeskuksen rakentaminen samalle alueelle on kunnan kärkihankkeita. Viimevuosina pohjoisosan risteysalueelle, Äänekosken puolelle, on tullut runsaasti kaupallisia palveluja. Hirvaskankaalle sijoittuvaa yritystoimintaa ovat metallialan, puualan, rakentamisen, koneurakoinnin yrityksiä, kuljetusliikkeitä, pitopalvelu, huutokauppa ja tervatehdas. Merkittävin kaava-alueen vaikutuspiiriin sijoittuva työllistäjä on betonituotteita valmistava Parma Oy. Kulttuuriympäristö Keski-Suomen museo on inventoinut alueen rakennuskannan 1993 ja täydentänyt inventointia vuosina 2004 ja Kaava-alueella ei ole merkittävää UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

9 kulttuuriympäristöä. Suunnittelualueelle sijoittuu kohde 52. Tervatehdas, jonka arvo paikallinen (numerointi vastaa museon inventointikorttia). Kunnallistekniikka Uuraisten jätevesien käsittelystä on laadittu hankesuunnitelma ( ). Vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu Tarkennettu yleissuunnitelma on laadittu kaavaluonnoksen pohjalle Alueella on rakennettua verkostoa. Kaavaalueen pohjoisosan toteutuksesta vastaa Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos ja eteläosassa Hirvaskylän vesiosuuskunta. Jätevedet johdetaan Ääneseudun energian verkostoon. Uuraisten vesihuoltolaitos ja Hirvaskylän vesiosuuskunta hankkii veden Ääneseudun energialta. Lähiympäristö Kaava-alue rajoittuu osittain Äänekosken rajaan risteysalueen kohdalla. Alue on kehittynyt viimevuosina nopeasti työpaikka-alueena. Alue on rakentunut ensisijaisesti liikerakentamiseen sekä teolliseen rakentamiseen. Alueella on iso huoltoasema sekä muita kaupallisia palveluita (mm. vaatealan erikoisliikkeitä) sekä yritystoimintaa. Muinaisjäännökset Kaava-alueelta ei Hirvaskankaan muinaisjäännösinventoinnin (2004) mukaan ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ympäristön häiriötekijät Valtatie 4:ltä aiheutuu liikennemelua suunnittelualueelle. Laadittujen melukarttojen mukaan (LIITE) 55 db:n päivämelutaso ulottuu monin paikoin yli 200 metrin etäisyydelle valtatiestä. Liikenne vaikuttaa myös osaltaan ilman laatuun. Soranotto on muokannut alueen maisemaa ja häiriötekijät ovat osittain myös maisemallisia Maanomistus Alue on pääsoiltaan yksityisten maanomistajien omistuksessa. Kunta omistaa alueita vähäisessä määrin. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset lähtökohdat Kaava-aluetta koskevat voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tarkistuksissa kiinnitettiin huomiota mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja liikennemäärien hillintään, alueidenkäytön energiakysymyksiin ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Valtakunnallisten tavoitteiden pääotsikot ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto - Helsingin seudun erityiskysymykset - Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Tässä kaavassa huomioitavia ja edistettäviä tavoitteita ovat neljä ensimmäistä kokonaisuutta. Päätavoitteet on jaettu yleistavoitteisiin sekä erityistavoitteisiin. Kaava liittyviä erityistavoitteita ovat: - Suunnittelualueen vaikutuspiirissä sijaitsee osa Hitonhauta-Kylmähauta Natura kohteesta (FI ). - Alue kuuluu valtatie 4:n vaikutuspiiriin. Eteläosassa kulkeva voimajohtolinja UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

10 Maakuntakaava Maakuntavaltuuston hyväksymässä ja Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa, Nelostie on ohjeellisena moottoritienä. Tien ja eritasoliittymien sijainti sekä muun tieverkon jäsentelyt täsmentyvät tien suunnittelun yhteydessä. Kaava-alueella on ohjeellisen moottoritien yhteyteen osoitettu kaksi paikkaa eritasoliittymälle. Moottoritien varteen on pohjoisosassa osoitettu työpaikkaalueet TP (Hirvaskangas / Äänekoski, Uurainen). Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenteen tarvitsemat palvelut. Uuraistentie on osoitettu seututienä. Voimajohtolinja sekä ohjeellinen uusi voimajohtolinja kulkee eteläosassa. Alue kuuluu osittain kulttuuriympäristön kehittämisen kohdealueeseen (kuk 5). Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta kehitetään kulttuuriympäristön kannalta arvokkaana kokonaisuutena. Alueella edistetään kulttuuriympäristöön liittyvää elinkeinotoimintaa ja asumista. Suunnittelualue kuuluu osittain Hirvaskankaan pohjavesialueeseen. Kantatien pohjoispuolella (kaava-alueen ulkopuolella) on muinaismuistokohde (592) sekä luonnonsuojelualue (SL 135). Kartta 2. Ote maakuntakaavasta. Alueen likimääräinen sijainti punaisella pisteviivalla. 1. Vaihemaakuntakaava (Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus) on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaava-aluetta koskevia merkintöjä ei ole osoitettu. 2. Vaihemaakuntakaava (Maa-aineshuolto ja luonnonvarat) on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaava-aluetta koskevia merkintöjä ei ole osoitettu. 3. Vaihemaakuntakaava (turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima) on ehdotusvaiheessa. Kaava-aluetta koskevia merkintöjä ei ole osoitettu. 4. Vaihemaakuntakaava (Kaupallinen palveluverkko ym.) on luonnosvaiheessa. Kaava-aluetta koskevia merkintöjä ovat laaja taajamatoimintojen alue A, työpaikkaalueet TP risteysalueen ympäristössä sekä vähittäiskaupan suuryksikkö km on risteysalueella Hirvaskangas, Äänekoski. Luonnosmääräyksissä erikoiskaupan enimmäismitoitus on m2 (uudet suuryksiköt tilaa vaativaa kauppaa). UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

11 Yleiskaava Hirvaskankaan osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa Valtatien varteen tai välittymään läheisyyteen on osoitettu työpaikkatoimintojen alueet TP ja TP-1. Liittyvät ja osittain rakentuneet asuinalueet ovat merkinnöillä AP ja AP-1 (jossa pienimuotoinen verstastoiminta on sallittua). Valtatien sekä Uuraistentien varteen on osoitettu palvelun- ja hallinnon alueet P. Kevyen liikenteen varaus on osoitettu Uuraistentien varteen sekä eteläosaan rinnakkaistien varteen. Metsäalueet ovat merkinnöillä M (pääosin), M-1, MY ja MY-1. Alue kuuluu osittain Hirvaskankaan pohjavesialueeseen. Luonto- ja kulttuuriympäristökohteet on huomioitu selvitysten ja inventointien perusteella. Kartta 4. Ote yleiskaavasta. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

12 Hirvaskankaan osayleiskaavan muutos on hyväksytty Muutos ei koske Hirvaskankaan asemakaavaa. Kaavalla on muutettu Pieni-Hirvanen ranta-alueen osaa. Asemakaava Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Maankäytön suunnitelmia on laadittu Aholan tilan sekä Puntavuoren alueelle. Muita alueeseen liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä - Hirvaskankaan osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys. Turkka Korvenpää, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy - Uurainen, Hirvaskankaan osayleiskaavan ja rantaosayleiskaavan muutos, liito-oravaselvitys, Risto Sulkava, Hirvaskankaan osayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutos. Tarkennettu liitooravaselvitys Risto Sulkava. - Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila, Mikroliitti Oy sekä tarkennus KULTU hankkeen raportoinnit, Keski-Suomen ympäristökeskus Maakuntakaava ja osayleiskaava-asiakirjat - Maankäytön yleissuunnitelmat, Suunnittelukeskus Oy, Hirvaskankaan osayleiskaava-alueen vesihuollon yleissuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy, Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma - Valtatien kehittäminen välillä Kirri-Kotakennäs, Destia, Eritasoliittymäsuunnitelmat, WSP OY, Valtatien meluselvityskartat: Eritasoliittymän kohdalta WSP Oy, Pohjoisja eteläosalta AIRIX Ympäristö Oy, 2010 ja Asemakaavaluonnosta varten laadittu vesihuollon yleissuunnitelma, AIRIX Ympäristö Oy, Valtatien 4 kehittäminen välillä Vehniä-Äänekoski, luonto- ja ympäristöselvitys. Jari Kärkkäinen, Finnish Consulting Group, Vapaa-ajan asukkaiden ja Hirvaskankaan ohi kulkevan liikenteen ostovoima ja sen vaikutus liiketilan lisätilatarpeeseen, Strafica Oy - 4. vaihemaakuntakaavan selvitykset mm. Kaupallinen selvitys 2010 ja Kaupallinen palveluverkkoselvitys. - Uutta koulua varten on laadittu hankesuunnitelma, alustava huonetilaohjelma ja kustannusarvio, 2011 Rakennusjärjestys Uuraisten kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa Rakennuskielto Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. Pohjakartta Pohjakarttana käytetään vektorimuotoista karttaa. Pohjakartta on hyväksytty UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

13 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavoitukseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Hankkeeseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty vuonna Suunnitelmaa on täydennetty kaavatyön aikana. Uuraisten kunnan puolesta suunnittelua on ohjannut aluearkkitehdit Aulikki Graf ja Ulla Järvinen sekä rakennustarkastaja Pekka Minkkinen. Suunnittelu tehdään AIRIX Ympäristö Oy:n Tampereen toimistossa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osalliset ilmenevät liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vireilletulo Vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä sekä samanaikaisesti kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Alueen keskeisiin maanomistajiin on oltu yhteydessä valmisteluvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty vuonna Asemakaavaluonnos on esitelty maaseutu- ja ympäristölautakunnalle Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä Tiivistelmä luonnosvaiheen kuulemisesta on liitteessä 2. Kaavaluonnos asetettiin uudelleen nähtäville Tiivistelmä luonnosvaiheen 2. kuulemisesta liitteessä 2 b. Ehdotus oli nähtävillä Tiivistelmä ehdotusvaiheen kuulemisesta on liitteessä 3. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen (66 ). Asemakaava on tullut voimaan Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi Keski-Suomen ympäristökeskukselle. Viranomaisneuvottelu pidettiin UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

14 Luonnosvaiheessa lausunnon jättivät Laukaan kunta, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Suomen liitto, Äänekosken kaupunki, Keski-Suomen museo, Tiehallinto / Keski-Suomen tiepiiri, Uuraisten kunnan vapaa-aikalautakunta, Keski- Suomen ympäristökeskus. Yhteenveto lausunnoista on liitteessä 2. Viranomaisneuvottelu pidettiin Luonnosvaiheen 2. kaavasta lausunnon jättivät Äänekosken kaupunki ja Tiehallinto / Keski-Suomen tiepiiri. Yhteenveto on liitteessä 2b. Ehdotusvaiheessa lausunnon jättivät Keski-Suomen pelastuslaitos, Vattenfall Verkko Oy, Keski-Suomen liitto, Laukaan kunta, Äänekosken kaupunki, Keski-Suomen museo, Tiehallinto / Uuraisten kunnan vapaa-aikalautakunta ja sosiaalilautakunta, Keski-Suomen ELY -keskus. Viranomaisneuvottelu pidettiin Asemakaavan tavoitteet Lähtökohtatavoitteet Hirvaskankaan osayleiskaava on valmistunut vuonna Aikaisemmin on alueelle laadittu maankäytön yleissuunnitelmia. Alun perin kaavan tavoitteena oli osoittaa yleiskaavan mukaisesti erityyppistä työpaikkarakentamista valtatien varteen sekä pientalorakentamista osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Alueen nopea rakentuminen on muuttanut määrällisiä tavoitteita. Alue tulee liittymään kiinteästi Äänekosken kaupungin laatimiin suunnitelmiin, kuten Hirvaskankaan asema- ja yleiskaavoihin sekä yhdessä laadittuun Hirvaskankaan kehittämissuunnitelmaan. Osallisten tavoitteet Alue on pääosiltaan yksityisessä omistuksessa. Valmisteluvaiheessa on kuultu maanomistajia, jotka omistavat laajoja maa-alueita alueelta. Kaavaluonnokseen on huomioitu maanomistajien tavoitteita uusista rakennuspaikoista. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kaavalla huomioidaan maakuntakaavan ja osayleiskaavan tavoitteita. Kovan rakentamispaineen vuoksi on uusia rakennuspaikkoja osoitettu yleiskaavan tavoitteisiin nähden enemmän. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kaavatyössä huomioidaan alueen kulttuuriympäristöä ja luonnonympäristöä koskevat erityispiirteet. Tavoitteiden tarkentuminen Valtatien keskeneräisestä suunnittelutilanteesta johtuen kaava-aluetta pienennettiin valtatiehen liittyviltä alueilta. Samalla tarkennettiin uusien asuinalueiden pinta-aloja ja vähennettiin osoitettavien tonttien määrää. Eritasoliittymän suunnittelu ja rakentaminen on edennyt siten, että risteysalue valmistuu vuoden 2011 aikana. Kaavassa huomioidaan muuttuneet liikennejärjestelyt liittyviltä osin. Lisäksi osoitetaan rinnakkaistien alue liikennealueena. Lisäksi huomioidaan teollisuusaluevaraukset 1. luonnoksen mukaisena. Ehdotusvaiheen kuulemisen ja käydyn viranomaisneuvottelun perusteella kaavaa tarkennettiin seuraavasti. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

15 Muutamat kokonaan melualueelle jäävät asuintontit poistettiin tai siirrettiin. Kortteli 1 muutettiin TY-1 tonteiksi. Kortteleihin lisättiin toteuttamisen ajoittamista koskeva rakennuskielto (MRL 58.5 ). Kortteleissa 16, 35, muutoksia tehtiin maanomistajien ja osayleiskaavan sekä nykyisen käytön perusteella. Vanha Hirvasentie muutettiin katualueeksi. Puntavuoren mänty on osoitettu suojeltavan puun merkinnällä. Virheelliset kaavamerkinnät korjattiin. Kaavakokonaisuuden kannalta muutokset ovat vähäisiä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavalla osoitetaan: Asumiseen osoitetaan 312 pientalotonttia, 10 rivitalotonttia, yksi loma-asuntotontti ja yksi saunan rakennuspaikka. Palveluja varten osoitetaan yksi yleisten rakennusten korttelialue/tontti ja lähipalvelujen korttelialue/tontti sekä kaksi toimitilarakennusten korttelialuetta/tonttia. Teollisuutta varten osoitetaan 35 tonttia. Erityisalueena osoitetaan energia- ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevat alueet sekä suojaviheralueet. Lähivirkistystä varten osoitetaan alueita asutukseen liittyen. Rakentamattomat metsäalueet osoitetaan maa- ja metsätalousalueena. Lisäksi osoitetaan katu- ja liikennealueet sekä alueella olevat vesialueet. Rakentamattomia tontteja tai tontteja, joissa ei ole rakennuslupaa vireillä osoitetaan: pientalotontteja noin 188 ja rivitalotontteja 10. teollisuustontteja noin 30 sekä 3 tonttia palveluja varten. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 338,4 hehtaaria, josta korttelialuetta on 172 hehtaaria Mitoitus Aluevarauksia asemakaavassa on seuraavasti: rakentamatta Asuminen (AO, AP,AR) 134,1 ha n. 198 kpl Loma-asuminen (RA) 0,6 ha - Julkiset palvelut (Y) 8,0 ha -,osittain rakentumassa Palvelut (PL, KTY) 5,0 ha 2 kpl Teollisuus (T, TY) 24,0 ha n. 30 kpl Virkistys (VL) 42,0 ha Erityisalueet (EN, ET, EV) 2,4 ha Liikenne- ja katualueet 34,5 ha Maa- ja metsätalousalueet (M, MY) 79,6 ha Vesialueet (W) 8,2 ha Liite Tilastolomake Palvelut UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

16 Kaavassa julkisia palveluja varten on osoitettu Y -korttelialue Uuraistentien varresta (korttelista 50). Lähipalveluja varten osoitetaan PL-1 korttelialue Aholantien varresta (korttelista 25). Vanha Hirvasentien varresta osoitetaan kaksi KTY korttelialuetta (kortteleista 51 ja 52). 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Rakentamisen sopivuutta ohjataan kaavamerkinnöin ja määräyksin sekä rakennusvalvonnan kautta. Kaavalla on pyritty osoittamaan alueen luonteeseen sopivaa rakentamisen määrä. Alueella olevat luontoarvot huomioidaan. Aluetta koskevat yleiset määräykset: Rakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä. Pintavedet tulee johtaa viranomaisten osoittamaan paikkaan ja/tai viranomaisten edellyttämällä tavalla. Autopaikkamääräyksiä: - 1 ap teollisuustilan 150 k-m² kohti kuitenkin vähintään 1 ap kahta työpaikkaa kohti. - 2 ap/asunto (erillispientalojen- ja pientalojen korttelialue) ap/asunto (rivitalojen korttelialue). - 1 ap liike- ja toimistotilojen 50 k-m² kohti. - 1 ap yleisten rakennusten 80 k-m² kohti. Rakentamattomalla tontin osalla, jota ei käytetä liikenteeseen, pysäköintiin tai varastointiin on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Rakennusryhmittäin on noudatettava toisiinsa soveltuvia pintamateriaaleja. Jätehuoltotilat tulee sijoittaa aidattuun katokseen (AR, Y, KTY-1, TY ja TY-1) Rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä sekä erillisiä rakennustapaohjeita Korttelialueet Asuinpientalojen korttelialue AP Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.20 ja suurin sallittu kerrosluku II. Tonttien koko vaihtelee m² välillä. Kaavassa on osoitettu 14 tonttia, joista yksi on rakennettu. Määräys: Kortteleissa on voimassa MRL 58.5 :n mukainen toteuttamisen ajoittamista koskeva rakennuskielto. Kielto koskee uuden rakennuksen rakentamista enintään kolmen vuoden ajaksi. Kunta saa erityisestä syystä pidentää kieltoaikaa enintään kolme vuotta kerrallaan. Tarkoituksena on mm. saada alueen kunnallistekniikka toteutettua ennen alueen rakentamista. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

17 Asuinpientalojen korttelialue AP-2 Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.20 ja suurin sallittu kerrosluku II. Tonttien koko vaihtelee m² välillä. Määräys: Alueelle saadaan rakentaa ympäristöhäiriötöntä työtilaa enintään 50 % sallitusta kerrosalasta. Toiminta ei saa aiheuttaa häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, maaperän saastumista tai muuta häiriötä. Kaavalla on osoitettu 31 tonttia. Suurin osa tonteista on rakennettu ja rakentamattomat tontit liittyvät olemassa oleviin rakennettuihin AP-2-alueisiin. Korttelissa 16 on osoitettu tontti 5 saastuneena maa-alueena (saa). Tontilla on sijainnut tervatehdas. Korttelissa 25 tontilla 10 on osoitettu Remulan suopainanteen reuna aluerajauksella, joka tulee säilyttää luonnonmukaisena (s-1). Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.30 ja suurin sallittu kerrosluku on 1/2rII tai II. Tonttien koko vaihtelee m² välillä. Kaikki tontit ovat rakentamatta. Erillispientalojen korttelialue AO-3 Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.15. Tonttikohtainen kerrosalan enimmäismäärä saa olla enintään 500 m2. Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee maaston ja alueen mukaan: I, 1/2rII, 1/2k II u2/3 ja II. Keskimäärin tontit ovat kooltaan vähintään 2500 m². Kortteleiden tontit ovat kooltaan hieman pienempiä, mutta kuitenkin vähintään 2000 m². Määräys: Kortteleissa on voimassa MRL 58.5 :n mukainen toteuttamisen ajoittamista koskeva rakennuskielto. Kielto koskee uuden rakennuksen rakentamista enintään kolmen vuoden ajaksi. Kunta saa erityisestä syystä pidentää kieltoaikaa enintään kolme vuotta kerrallaan. Tarkoituksena on mm. saada alueen kunnallistekniikka toteutettua ennen alueen rakentamista. Osoitettavista tonteista on rakennettu noin 95 ja rakentamatta on noin 164 tonttia. Rakennettuihin tontteihin on laskettu mukaan vireillä olevat rakennusluvat. Korttelissa 25 tontilla 5 ja 6 on osoitettu Remulan suopainanteen reuna aluerajauksella, joka tulee säilyttää luonnonmukaisena (s-1). Erillispientalojen korttelialue AO-4 Merkinnällä osoitetaan pysyvään asumiseen tarkoitetut rantatontit. Suurin sallittu kerrosluku on II. Tonttien koko vaihtelee m² välillä. Rakentamattomilla korttelin 87 tonteilla sa -merkinällä osoitetaan saunan rakennuspaikka ja asmerkinnällä asuinrakennuksen rakennuspaikka. Määräys: Tontille saa rakentaa korkeintaan kerrosalaltaan 40 m² suuruisen rantasaunan. Rakennusten tulee sijoittua vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Yhdellä rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 500 m2. Rannan puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä tai istutettava mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Rakentamattomia tontteja on seitsemän. Korttelin 48 tontilla 6 on osoitettu Sarvilampeen laskevan puron ympärille alueen osa, joka tulee säilyttää luonnonmukaisena (s-1). UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

18 Lähipalvelurakennusten korttelialue PL-1 Kaavassa osoitetaan Aholantien varresta yksi rakentamaton korttelialue lähipalveluja varten. Korttelin tehokkuusluku on e=0.30 ja suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelin koko on n m². Määräys: Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Yleisten rakennusten korttelialue Y Kaavassa osoitetaan yksi yleisten rakennusten korttelialue korttelista 50. Tehokkuusluku on e=0.20 ja suurin sallittu kerrosluku II. Alueen tontin koko on noin m². Alueelle on päiväkoti rakennettu. Toimitilarakennusten korttelialue KTY-1 Merkinnällä on osoitettu kaksi rakentamatonta tonttia Vanha Hirvasentien läheisyydestä. läheltä valtatietä. Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.40 ja suurin sallittu kerrosluku II. Tonttien pinta-alat ovat m² ja m². Määräys: Alueelle saa sijoittaa liikerakennuksia ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Tontit on aidattava katuja vastaan tiheällä pensasistutuksella tai lauta-aidalla tai puuistutuksin. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY Merkinnällä on osoitettu seitsemän rakentamatonta tonttia Tervatehtaantien varresta, läheltä valtatietä. Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.35 ja suurin sallittu kerrosluku I. Tonttien koko on keskimäärin 8350 m². Määräys: Toimintaan liittyviä liike- ja toimistotiloja saa rakentaa enintään 20% käytetystä kerrosalasta. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY-1 Kortteleiden tehokkuusluku vaihtelee e= välillä ja suurin sallittu kerrosluku välillä I-II. Tonttien koko on keskimäärin 6540 m². Määräys: Tilojen yhteyteen saa rakentaa enintään 250 m² asunnon. Toiminta ei saa aiheuttaa häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, maaperän saastumista tai muuta häiriötä. Rakentamattomia tontteja on 23. Loma-asuntojen korttelialue RA-1 Kaavassa osoitetaan yksi olemassa loma-asuntotontti, joka sijaitsee Sarvilammen pohjoispäässä. Tontin pinta-ala on 6471 m². Suurin sallittu kerrosluku on II. Määräys: Tontille saa rakentaa korkeintaan 25 m² suuruisen rantasaunan. Rakennus tulee sijoittua vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Yhdellä rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 250 m². Rannan puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä tai istutettava mahdollisimman luonnonmukaiseksi. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

19 Korttelialueella on osoitettu Sarvilampeen laskevan puron ympärille alueen osa, joka tulee säilyttää luonnonmukaisena (s-1) Muut alueet Virkistysalueet. Kaavalla osoitetaan asutuksen yhteyteen sijoittuvia lähivirkistysalueita VL yhteensä noin 42 hehtaaria. Pienelle Pirttilammelle on osoitettu kaksi ohjeellista uimapaikkaa (aluerajaus vv). Kaksi ohjeellista urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (aluerajaus vu) on osoitettu Uuraistentien läheisyydestä ja korttelin 75 eteläpuolelle. Ohjeellisia leikkialueita (aluerajaus le) on kaksi. Erityisalueet Kaavassa on osoitettu suojaviheralueena EV voimalinjan johtokadun ympäristö sekä alueet liikennealueen läheisyydestä. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 2.1 hehtaaria. Kaavassa on osoitettu alueet yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja rakenteille ET ja energiahuollon alue EN. Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 0,6 hehtaaria. Puistomuuntamoita varten on osoitettu aluerajaukset (en). Maa- ja metsätalousalueet Maa- ja metsätalousalueena M on osoitettu yhteensä noin 65 hehtaaria. Maa- ja metsätalousalueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY on osoitettu luontoinventoinnin mukaiset arvokkaat kohteet: - Romulan puron ympäristö - Remulan suopainanne - Sarvilammen laskupuro - Pieni Pirttilammesta laskeva puro - Palolammen suo Kohteet ovat Metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä lukuun ottamatta Palolammen suoaluetta, jolla on paikallista arvoa. Puroalueet ovat lisäksi Vesilain mukaisia kohteita. Lisäksi MY -merkinnällä on osoitettu Joutenlammen ympäristö. Palolammen luoteispuolelle on osoitettu saunan rakennusala. MY- alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 14 hehtaaria. Suojelualueet Varsinaisia suojelualueita ei kaava-alueella ole. Kaavalla osoitetaan kolme suojeltavaa puuta (Luonnonsuojelulain mukaista kohdetta). Metsälain mukaiset kohteet on merkitty MY-alueina. Pieni Pirttilammesta laskevan puron alueelta on tehty liito-oravahavaintoja. Kaavassa on liito-oravan elinpiiri osoitettu aluerajauksella luo, alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n mukaisen eliölajin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Määräys: Alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto on säilytettävä. Osa kaava-alueesta kuuluu Hirvaskankaan pohjavesialueeseen. Aluerajaus pv, tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

20 5.4 Kaavan vaikutukset Määräys: Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittaa vesilain 3 luvun 2, ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 (maaperän pilaamiskielto) ja ympäristönsuojelulain 1 luvun 8 (pohjaveden pilaamiskielto). Lastaus- ja purkamisalueet, ulkovarastointiin ja ajoneuvoliikenteeseen käytettävät alueet sekä pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla ja kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa öljynerotuskaivojen kautta pois pohjavesialueelta. Pohjavesialueella uudet polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maanpäälle tiiviisiin suoja-altaisiin tai varustettava ne muilla vastaavilla suojarakenteilla, joiden tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen määrä. Katu- ja liikennealueet Yleisten teiden alueina LT on osoitettu Uuraistentie. Yleisen tiealueen pinta-ala on yhteensä noin 4,7 hehtaaria. Kaavalla osoitetaan rakennetut kadut. Uusia katuja osoitetaan olemassa olevaan verkostoon liittyen. Katualueita on osoitettu yhteensä noin 29,7 hehtaaria. Rakentamattomia ja/tai parannettavia katuja osoitetaan kaikkiaan yli kuusi kilometriä. Jalankulku yhteyksiä osoitetaan ohjeellisena kortteleiden yhteyteen ja välille. Pääkatujen ja useiden kokoojakatujen yhteyteen katualueelle on mahdollista rakentaa kevyen liikenteen väylät Vesialueet Vesialueina on osoitettu alueeseen liittyvät pienet lammet. Yhteenlaskettu pinta-ala on noin 8 hehtaaria. Liikennemelu Merkinnällä me on osoitettu valtatien ja maantien melualueelle sijoittuva rakennuspaikka ja/tai kortteli. Rakentamisessa on huomioitava, että valtioneuvoston melulle asettamat ohjearvot eivät saa ylittyä leikki- ja ulko-oleskelualueella tai sisätiloissa Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomiointi Toimiva aluerakenne. Hirvaskankaan alueen nykyinen muodostuminen ja tuleva kehittäminen perustuu ensisijassa alueen sijaintitekijöihin. Kaava-alue sijoittuu Uuraisten kuntakeskuksesta erilleen valtatien (vt 4) viereen. Nykyinen alue on asuinpainotteinen ja se on rakentunut palstoitussuunnitelmien ja osayleiskaavan sekä suunnittelutarveratkaisujen pohjalta. Kaava-alueen ulkopuolelle Hirvaskankaan risteysalueelle on muodostunut kaupallisten palvelujen keskittymä. Risteysalue on kokonaisuutena kehittynyt kuntakeskuksista erillisenä alueena, joka tukeutuu valtatien liikenteeseen ja liikenneyhteyksiin. Kaavalla osoitetaan nykyinen rakentaminen sekä kysyntään perustuvaa laajennusvaraa. Yritystoimintaa varten osoitetaan uusia aluevarauksia logistisesti hyviltä pakoilta. Kaavalla tuetaan asuin- sekä yrityspainotteisen Hirvaskankaan alueen kehittämisedellytyksiä. Uuden päivittäistavarakaupan palvelujen tarve on kaava-alueella vähäisempää. Palvelujen kysyntään ja tarpeeseen vaikuttaa myös liikenteen mukana tuoma ostovoima. Lisääntyvä asutus tuo paineita julkisten palvelujen järjestämiseen. Hirvaskankaan alakoulua on hiljattain laajennettu. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot