UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS tark

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012"

Transkriptio

1 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS tark AIRIX Ympäristö Oy PL Tampere Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

2 UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI LIITTEET TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomiointi Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset, vaikutukset läheiseen Natura-alueeseen YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄKSET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS...25 E23504 Laatinut / pvm. Tarkastanut / pvm. Hyväksynyt / pvm. Luonnos JPO/EHY EHY EHY Ehdotus EHY MLUN/EHY EHY EHY AIRIX Ympäristö Oy PL 453, Tampere puh , fax , sähköposti: UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

4 UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

5 UURAISTEN KUNTA HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee Uuraisten kunnan Hirvaskankaan aluetta. Asemakaavalla muodostuu korttelit sekä niihin liittyvät katualueet, liikennealueet, lähivirkistysalueet, maa- ja metsätalousalueet, erityisalueet sekä vesialueet. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan selostus koskee päivättyjä asemakaavakarttoja. Suunnittelualue sijaitsee Uuraisten kunnan itärajalla Uuraistentien pohjois- ja eteläpuolella rajoittuen Äänekosken rajaan. Etelässä alue rajoittuu Pölykankaantiehen. Valtatie 4 sijoittuu itäpuolelle kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Alueen pinta-ala on noin 338 hehtaaria. Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

6 1.3 Liitteet LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 2 ja 2b Tiivistelmä ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta LIITE 3 Tiivistelmä ja vastineet ehdotusvaiheen palautteesta LIITE 4 Osayleiskaavakartta LIITE 5 Ote luontoselvityksestä LIITE 6 Meluennustekartat LIITE 7 Kustannustarkastelu LIITE 8 Rakentamistilanne Tilastolomake 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa vuonna Asemakaavaluonnos on ollut kunnanhallituksessa , - Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä (MRA 30 ) - Asemakaavaluonnos on ollut uudelleen nähtävillä (MRA 30 ) - Asemakaavaehdotus kunnanhallituksessa Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä (MRA 27 ) - Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen (66 ) - Asemakaava on tullut voimaan Asemakaava Kaavan lähtökohtatavoitteena on osoittaa vuonna 2006 hyväksytyn osayleiskaavan mukaisesti pientalorakentamista sekä erityyppistä työpaikkarakentamista valtatien varteen. Alueen rakentuminen on ollut vilkasta ja tavoitteita on täydennetty rakentamisen määrän suhteen. Suunnittelualue on pääosiltaan yksityisessä omistuksessa. Maanomistajien tavoitteita on pyritty huomioimaan kaavakokonaisuuden kannalta soveltuvin osin. Alue liittyy kiinteästi Äänekosken kaupungin laatimiin Hirvaskankaan asema- ja yleiskaava-alueisiin sekä Hirvaskankaan kehittämissuunnitelmaan. Tavoitteita on tarkennettu syksyllä Valtatien eritasoliittymän suunnittelu on käynnistynyt loppuvuodesta 2008 ja moottoritien suunnittelu vuonna Alkuaan ollutta kaava-aluetta on pienennetty valtatie 4:n kohdalta, koska alueen tarkempi suunnittelu on kesken. Samalla on tarkennettu rakentamisen kokonaismäärää Hirvasen alueella (kaavakartta osa 3). Eritasoliittymän suunnitelmien ja toteutuksen pohjalta on kaavaehdotukseen huomioitu alue valtatiehen rajoittuen. Asemakaavalla osoitetaan: Asumiseen osoitetaan 312 pientalotonttia, 10 rivitalotonttia, yksi loma-asuntotontti ja yksi saunan rakennuspaikka. Palveluja varten osoitetaan yksi yleisten rakennusten korttelialue/tontti ja lähipalvelujen korttelialue/tontti sekä kaksi toimitilarakennusten korttelialuetta/tonttia. Teollisuutta varten osoitetaan 35 tonttia. Erityisalueena osoitetaan energia- ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevat alueet sekä UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

7 suojaviheralueet. Lähivirkistystä varten osoitetaan alueita asutukseen liittyen. Rakentamattomat metsäalueet osoitetaan maa- ja metsätalousalueena. Lisäksi osoitetaan katu- ja liikennealueet sekä alueella olevat vesialueet. Rakentamattomia tontteja tai tontteja, joissa ei ole rakennuslupaa vireillä osoitetaan: pientalotontteja noin 188 ja rivitalotontteja 10. teollisuustontteja noin 30 sekä 3 tonttia palveluja varten. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 338,4 hehtaaria, josta korttelialuetta on 172 hehtaaria. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan muutos tulee voimaan, kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan. Toteuttaminen voidaan aloittaa tämän jälkeen. Alue on monin paikoin jo rakennettu. Rakentamattomien alueiden toteutuksessa ja toteutuksen järjestyksessä noudatetaan laadittuja maankäyttösopimuksia. Kortteleihin määrätään toteuttamisen ajoitusta koskeva rakennuskielto (MRL 58.5 ). Rakennuskielto on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Uuraisten kunnan itärajalla Uuraistentien pohjois- ja eteläpuolella rajoittuen Äänekosken rajaan. Etelässä alue rajoittuu Pölykankaantiehen. Valtatie 4 sijoittuu itäpuolelle kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Asemakaava-alue jakaantuu kolmeen osaan ja alueet on jaettu viiteen kaavakarttaan: OSA 1: TERVATEHTAAN ALUE OSA 2: PUNTAVUOREN ALUE OSA 3: HIRVASEN ALUE OSA 4: HIRVASEN-LAHDENTIEN ALUE OSA 5: PÖLYKANKAAN ALUE Uuraisten kirkonkylälle on matkaa noin 12 kilometriä ja Jyväskylään noin 30 kilometriä. Korkein kohta on noin 173 mmpy Pirttilamminmäellä ja alue laskee itään päin siten että alueen itärajalla sijaitsevan Pieni Hirvasen keskivedenkorkeus on noin 110 mmpy Luonnonympäristö ja maisema Kaava-alue on pääosin talouskäytössä olevaa mustikkatyypin kuusimetsää. Kuivahkoa kangasta on Uuraisiin johtavan tien varressa. Metsämastoon tuovat vaihtelua lukuisat suorantaiset lammet ja pienet järvet (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy, 2003). UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

8 Alue on mäkistä. Korkokuva laskee itään päin. Vallitseva maalaji on moreeni. Hienojakoisia maalajeja on lähinnä alueen itäosan pelloilla ja lajittunutta ainesta Hirvaskankaan harjumuodostelmalla. Turvetta esiintyy maaston alavissa kohdissa. Alueella esiintyy arvokkaita luontokohteita. Luonnonsuojelulain mukaisia maisemapuita ovat Pohjoisahon mänty, Tervatehtaantien mänty sekä Puntavuoren mänty. Metsälain mukaisia kohteita kaava-alueella ovat Romulanpuro, Romulan suopainanne, Sarvilammen laskupuro, Äänekosken rajan eteläpuoleinen suo ja pieni Pirttilammesta itään laskeva puro. Vaikutuspiirissä oleva Natura -alue Kylmähaudan lähteikkö on alueen merkittävin luontokohde. Se kuuluu Keski-Suomessa hyvin harvinaisiin rinne- ja lähteikkösoihin. Alueeseen sisältyy myös jo perustettu Karvalin luonnonsuojelualue. Muita luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita alueella ovat Palolammen suo. Pohjoisosa kuuluu osana Hirvaskankaan pohjavesialuetta. Alueen linnusto on tyypillistä keskisuomalaista metsälinnustoa. Alueella ei sijaitse linnustollisesti arvokkaita kohteita. Peukaloisen reviiri havaittiin Kylmähaudan lähteikön lisäksi myös Hirvaskylän puron varresta. Direktiivilajeista alueella esiintyy liito-oravaa (Tarkennettu liito-oravaselvitys 2006) Pienen Pirttilammen itäpuolisen puron varressa. Kaava-alueen maisemavaurioita ovat sorakuopat, voimalinjat ja laajat korkeiden mäkien avohakkuut. Maisemallisesti herkimpiä alueita ovat korkeiden mäkien laet Rakennettu ympäristö Alue on vanha risteyspaikka. Ns. Kuninkaantie on kulkenut alueen itäpuolella, melko lähellä nykyistä valtatietä. Hirvaskankaan nykyinen risteys on ollut jo ainakin luvulla itä-länsi- ja etelä-pohjoissuuntaisten reittien kohtauspaikka. Hirvaskankaan asutus on muodostunut väljästi sijoittuneista pientaloista. Rakennuskanta on pääosin uutta ja alueelle on rakentumassa paljon lisää asutusta. Viime vuosien aikana on alue rakentunut kiinnostavaksi asuinalueeksi, mm. hyvien liikenneyhteyksien vuoksi ja osittain risteysalueen palvelutarjonnan kehittymisen vuoksi. Rakentamisen määrä on ollut noin omakotitaloa vuodessa. Alueen julkinen palvelutarjonta kattaa ala-asteen koulun ja päiväkodin palvelut. Valtatien varressa on ala-asteen koulu. Koululla on oma urheilukenttä, jossa talvisin on jääkiekkokaukalo. Päiväkoti on rakentunut Uuraistentien varteen. Päiväkodin laajennus on käynnissä. Uuden koulukeskuksen rakentaminen samalle alueelle on kunnan kärkihankkeita. Viimevuosina pohjoisosan risteysalueelle, Äänekosken puolelle, on tullut runsaasti kaupallisia palveluja. Hirvaskankaalle sijoittuvaa yritystoimintaa ovat metallialan, puualan, rakentamisen, koneurakoinnin yrityksiä, kuljetusliikkeitä, pitopalvelu, huutokauppa ja tervatehdas. Merkittävin kaava-alueen vaikutuspiiriin sijoittuva työllistäjä on betonituotteita valmistava Parma Oy. Kulttuuriympäristö Keski-Suomen museo on inventoinut alueen rakennuskannan 1993 ja täydentänyt inventointia vuosina 2004 ja Kaava-alueella ei ole merkittävää UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

9 kulttuuriympäristöä. Suunnittelualueelle sijoittuu kohde 52. Tervatehdas, jonka arvo paikallinen (numerointi vastaa museon inventointikorttia). Kunnallistekniikka Uuraisten jätevesien käsittelystä on laadittu hankesuunnitelma ( ). Vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu Tarkennettu yleissuunnitelma on laadittu kaavaluonnoksen pohjalle Alueella on rakennettua verkostoa. Kaavaalueen pohjoisosan toteutuksesta vastaa Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos ja eteläosassa Hirvaskylän vesiosuuskunta. Jätevedet johdetaan Ääneseudun energian verkostoon. Uuraisten vesihuoltolaitos ja Hirvaskylän vesiosuuskunta hankkii veden Ääneseudun energialta. Lähiympäristö Kaava-alue rajoittuu osittain Äänekosken rajaan risteysalueen kohdalla. Alue on kehittynyt viimevuosina nopeasti työpaikka-alueena. Alue on rakentunut ensisijaisesti liikerakentamiseen sekä teolliseen rakentamiseen. Alueella on iso huoltoasema sekä muita kaupallisia palveluita (mm. vaatealan erikoisliikkeitä) sekä yritystoimintaa. Muinaisjäännökset Kaava-alueelta ei Hirvaskankaan muinaisjäännösinventoinnin (2004) mukaan ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ympäristön häiriötekijät Valtatie 4:ltä aiheutuu liikennemelua suunnittelualueelle. Laadittujen melukarttojen mukaan (LIITE) 55 db:n päivämelutaso ulottuu monin paikoin yli 200 metrin etäisyydelle valtatiestä. Liikenne vaikuttaa myös osaltaan ilman laatuun. Soranotto on muokannut alueen maisemaa ja häiriötekijät ovat osittain myös maisemallisia Maanomistus Alue on pääsoiltaan yksityisten maanomistajien omistuksessa. Kunta omistaa alueita vähäisessä määrin. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset lähtökohdat Kaava-aluetta koskevat voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tarkistuksissa kiinnitettiin huomiota mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja liikennemäärien hillintään, alueidenkäytön energiakysymyksiin ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Valtakunnallisten tavoitteiden pääotsikot ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto - Helsingin seudun erityiskysymykset - Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Tässä kaavassa huomioitavia ja edistettäviä tavoitteita ovat neljä ensimmäistä kokonaisuutta. Päätavoitteet on jaettu yleistavoitteisiin sekä erityistavoitteisiin. Kaava liittyviä erityistavoitteita ovat: - Suunnittelualueen vaikutuspiirissä sijaitsee osa Hitonhauta-Kylmähauta Natura kohteesta (FI ). - Alue kuuluu valtatie 4:n vaikutuspiiriin. Eteläosassa kulkeva voimajohtolinja UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

10 Maakuntakaava Maakuntavaltuuston hyväksymässä ja Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa, Nelostie on ohjeellisena moottoritienä. Tien ja eritasoliittymien sijainti sekä muun tieverkon jäsentelyt täsmentyvät tien suunnittelun yhteydessä. Kaava-alueella on ohjeellisen moottoritien yhteyteen osoitettu kaksi paikkaa eritasoliittymälle. Moottoritien varteen on pohjoisosassa osoitettu työpaikkaalueet TP (Hirvaskangas / Äänekoski, Uurainen). Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenteen tarvitsemat palvelut. Uuraistentie on osoitettu seututienä. Voimajohtolinja sekä ohjeellinen uusi voimajohtolinja kulkee eteläosassa. Alue kuuluu osittain kulttuuriympäristön kehittämisen kohdealueeseen (kuk 5). Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta kehitetään kulttuuriympäristön kannalta arvokkaana kokonaisuutena. Alueella edistetään kulttuuriympäristöön liittyvää elinkeinotoimintaa ja asumista. Suunnittelualue kuuluu osittain Hirvaskankaan pohjavesialueeseen. Kantatien pohjoispuolella (kaava-alueen ulkopuolella) on muinaismuistokohde (592) sekä luonnonsuojelualue (SL 135). Kartta 2. Ote maakuntakaavasta. Alueen likimääräinen sijainti punaisella pisteviivalla. 1. Vaihemaakuntakaava (Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus) on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaava-aluetta koskevia merkintöjä ei ole osoitettu. 2. Vaihemaakuntakaava (Maa-aineshuolto ja luonnonvarat) on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaava-aluetta koskevia merkintöjä ei ole osoitettu. 3. Vaihemaakuntakaava (turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima) on ehdotusvaiheessa. Kaava-aluetta koskevia merkintöjä ei ole osoitettu. 4. Vaihemaakuntakaava (Kaupallinen palveluverkko ym.) on luonnosvaiheessa. Kaava-aluetta koskevia merkintöjä ovat laaja taajamatoimintojen alue A, työpaikkaalueet TP risteysalueen ympäristössä sekä vähittäiskaupan suuryksikkö km on risteysalueella Hirvaskangas, Äänekoski. Luonnosmääräyksissä erikoiskaupan enimmäismitoitus on m2 (uudet suuryksiköt tilaa vaativaa kauppaa). UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

11 Yleiskaava Hirvaskankaan osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa Valtatien varteen tai välittymään läheisyyteen on osoitettu työpaikkatoimintojen alueet TP ja TP-1. Liittyvät ja osittain rakentuneet asuinalueet ovat merkinnöillä AP ja AP-1 (jossa pienimuotoinen verstastoiminta on sallittua). Valtatien sekä Uuraistentien varteen on osoitettu palvelun- ja hallinnon alueet P. Kevyen liikenteen varaus on osoitettu Uuraistentien varteen sekä eteläosaan rinnakkaistien varteen. Metsäalueet ovat merkinnöillä M (pääosin), M-1, MY ja MY-1. Alue kuuluu osittain Hirvaskankaan pohjavesialueeseen. Luonto- ja kulttuuriympäristökohteet on huomioitu selvitysten ja inventointien perusteella. Kartta 4. Ote yleiskaavasta. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

12 Hirvaskankaan osayleiskaavan muutos on hyväksytty Muutos ei koske Hirvaskankaan asemakaavaa. Kaavalla on muutettu Pieni-Hirvanen ranta-alueen osaa. Asemakaava Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Maankäytön suunnitelmia on laadittu Aholan tilan sekä Puntavuoren alueelle. Muita alueeseen liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä - Hirvaskankaan osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys. Turkka Korvenpää, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy - Uurainen, Hirvaskankaan osayleiskaavan ja rantaosayleiskaavan muutos, liito-oravaselvitys, Risto Sulkava, Hirvaskankaan osayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutos. Tarkennettu liitooravaselvitys Risto Sulkava. - Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila, Mikroliitti Oy sekä tarkennus KULTU hankkeen raportoinnit, Keski-Suomen ympäristökeskus Maakuntakaava ja osayleiskaava-asiakirjat - Maankäytön yleissuunnitelmat, Suunnittelukeskus Oy, Hirvaskankaan osayleiskaava-alueen vesihuollon yleissuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy, Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma - Valtatien kehittäminen välillä Kirri-Kotakennäs, Destia, Eritasoliittymäsuunnitelmat, WSP OY, Valtatien meluselvityskartat: Eritasoliittymän kohdalta WSP Oy, Pohjoisja eteläosalta AIRIX Ympäristö Oy, 2010 ja Asemakaavaluonnosta varten laadittu vesihuollon yleissuunnitelma, AIRIX Ympäristö Oy, Valtatien 4 kehittäminen välillä Vehniä-Äänekoski, luonto- ja ympäristöselvitys. Jari Kärkkäinen, Finnish Consulting Group, Vapaa-ajan asukkaiden ja Hirvaskankaan ohi kulkevan liikenteen ostovoima ja sen vaikutus liiketilan lisätilatarpeeseen, Strafica Oy - 4. vaihemaakuntakaavan selvitykset mm. Kaupallinen selvitys 2010 ja Kaupallinen palveluverkkoselvitys. - Uutta koulua varten on laadittu hankesuunnitelma, alustava huonetilaohjelma ja kustannusarvio, 2011 Rakennusjärjestys Uuraisten kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa Rakennuskielto Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. Pohjakartta Pohjakarttana käytetään vektorimuotoista karttaa. Pohjakartta on hyväksytty UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

13 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavoitukseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Hankkeeseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty vuonna Suunnitelmaa on täydennetty kaavatyön aikana. Uuraisten kunnan puolesta suunnittelua on ohjannut aluearkkitehdit Aulikki Graf ja Ulla Järvinen sekä rakennustarkastaja Pekka Minkkinen. Suunnittelu tehdään AIRIX Ympäristö Oy:n Tampereen toimistossa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osalliset ilmenevät liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vireilletulo Vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä sekä samanaikaisesti kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Alueen keskeisiin maanomistajiin on oltu yhteydessä valmisteluvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty vuonna Asemakaavaluonnos on esitelty maaseutu- ja ympäristölautakunnalle Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä Tiivistelmä luonnosvaiheen kuulemisesta on liitteessä 2. Kaavaluonnos asetettiin uudelleen nähtäville Tiivistelmä luonnosvaiheen 2. kuulemisesta liitteessä 2 b. Ehdotus oli nähtävillä Tiivistelmä ehdotusvaiheen kuulemisesta on liitteessä 3. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen (66 ). Asemakaava on tullut voimaan Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi Keski-Suomen ympäristökeskukselle. Viranomaisneuvottelu pidettiin UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

14 Luonnosvaiheessa lausunnon jättivät Laukaan kunta, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Suomen liitto, Äänekosken kaupunki, Keski-Suomen museo, Tiehallinto / Keski-Suomen tiepiiri, Uuraisten kunnan vapaa-aikalautakunta, Keski- Suomen ympäristökeskus. Yhteenveto lausunnoista on liitteessä 2. Viranomaisneuvottelu pidettiin Luonnosvaiheen 2. kaavasta lausunnon jättivät Äänekosken kaupunki ja Tiehallinto / Keski-Suomen tiepiiri. Yhteenveto on liitteessä 2b. Ehdotusvaiheessa lausunnon jättivät Keski-Suomen pelastuslaitos, Vattenfall Verkko Oy, Keski-Suomen liitto, Laukaan kunta, Äänekosken kaupunki, Keski-Suomen museo, Tiehallinto / Uuraisten kunnan vapaa-aikalautakunta ja sosiaalilautakunta, Keski-Suomen ELY -keskus. Viranomaisneuvottelu pidettiin Asemakaavan tavoitteet Lähtökohtatavoitteet Hirvaskankaan osayleiskaava on valmistunut vuonna Aikaisemmin on alueelle laadittu maankäytön yleissuunnitelmia. Alun perin kaavan tavoitteena oli osoittaa yleiskaavan mukaisesti erityyppistä työpaikkarakentamista valtatien varteen sekä pientalorakentamista osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Alueen nopea rakentuminen on muuttanut määrällisiä tavoitteita. Alue tulee liittymään kiinteästi Äänekosken kaupungin laatimiin suunnitelmiin, kuten Hirvaskankaan asema- ja yleiskaavoihin sekä yhdessä laadittuun Hirvaskankaan kehittämissuunnitelmaan. Osallisten tavoitteet Alue on pääosiltaan yksityisessä omistuksessa. Valmisteluvaiheessa on kuultu maanomistajia, jotka omistavat laajoja maa-alueita alueelta. Kaavaluonnokseen on huomioitu maanomistajien tavoitteita uusista rakennuspaikoista. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kaavalla huomioidaan maakuntakaavan ja osayleiskaavan tavoitteita. Kovan rakentamispaineen vuoksi on uusia rakennuspaikkoja osoitettu yleiskaavan tavoitteisiin nähden enemmän. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kaavatyössä huomioidaan alueen kulttuuriympäristöä ja luonnonympäristöä koskevat erityispiirteet. Tavoitteiden tarkentuminen Valtatien keskeneräisestä suunnittelutilanteesta johtuen kaava-aluetta pienennettiin valtatiehen liittyviltä alueilta. Samalla tarkennettiin uusien asuinalueiden pinta-aloja ja vähennettiin osoitettavien tonttien määrää. Eritasoliittymän suunnittelu ja rakentaminen on edennyt siten, että risteysalue valmistuu vuoden 2011 aikana. Kaavassa huomioidaan muuttuneet liikennejärjestelyt liittyviltä osin. Lisäksi osoitetaan rinnakkaistien alue liikennealueena. Lisäksi huomioidaan teollisuusaluevaraukset 1. luonnoksen mukaisena. Ehdotusvaiheen kuulemisen ja käydyn viranomaisneuvottelun perusteella kaavaa tarkennettiin seuraavasti. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

15 Muutamat kokonaan melualueelle jäävät asuintontit poistettiin tai siirrettiin. Kortteli 1 muutettiin TY-1 tonteiksi. Kortteleihin lisättiin toteuttamisen ajoittamista koskeva rakennuskielto (MRL 58.5 ). Kortteleissa 16, 35, muutoksia tehtiin maanomistajien ja osayleiskaavan sekä nykyisen käytön perusteella. Vanha Hirvasentie muutettiin katualueeksi. Puntavuoren mänty on osoitettu suojeltavan puun merkinnällä. Virheelliset kaavamerkinnät korjattiin. Kaavakokonaisuuden kannalta muutokset ovat vähäisiä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavalla osoitetaan: Asumiseen osoitetaan 312 pientalotonttia, 10 rivitalotonttia, yksi loma-asuntotontti ja yksi saunan rakennuspaikka. Palveluja varten osoitetaan yksi yleisten rakennusten korttelialue/tontti ja lähipalvelujen korttelialue/tontti sekä kaksi toimitilarakennusten korttelialuetta/tonttia. Teollisuutta varten osoitetaan 35 tonttia. Erityisalueena osoitetaan energia- ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevat alueet sekä suojaviheralueet. Lähivirkistystä varten osoitetaan alueita asutukseen liittyen. Rakentamattomat metsäalueet osoitetaan maa- ja metsätalousalueena. Lisäksi osoitetaan katu- ja liikennealueet sekä alueella olevat vesialueet. Rakentamattomia tontteja tai tontteja, joissa ei ole rakennuslupaa vireillä osoitetaan: pientalotontteja noin 188 ja rivitalotontteja 10. teollisuustontteja noin 30 sekä 3 tonttia palveluja varten. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 338,4 hehtaaria, josta korttelialuetta on 172 hehtaaria Mitoitus Aluevarauksia asemakaavassa on seuraavasti: rakentamatta Asuminen (AO, AP,AR) 134,1 ha n. 198 kpl Loma-asuminen (RA) 0,6 ha - Julkiset palvelut (Y) 8,0 ha -,osittain rakentumassa Palvelut (PL, KTY) 5,0 ha 2 kpl Teollisuus (T, TY) 24,0 ha n. 30 kpl Virkistys (VL) 42,0 ha Erityisalueet (EN, ET, EV) 2,4 ha Liikenne- ja katualueet 34,5 ha Maa- ja metsätalousalueet (M, MY) 79,6 ha Vesialueet (W) 8,2 ha Liite Tilastolomake Palvelut UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

16 Kaavassa julkisia palveluja varten on osoitettu Y -korttelialue Uuraistentien varresta (korttelista 50). Lähipalveluja varten osoitetaan PL-1 korttelialue Aholantien varresta (korttelista 25). Vanha Hirvasentien varresta osoitetaan kaksi KTY korttelialuetta (kortteleista 51 ja 52). 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Rakentamisen sopivuutta ohjataan kaavamerkinnöin ja määräyksin sekä rakennusvalvonnan kautta. Kaavalla on pyritty osoittamaan alueen luonteeseen sopivaa rakentamisen määrä. Alueella olevat luontoarvot huomioidaan. Aluetta koskevat yleiset määräykset: Rakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä. Pintavedet tulee johtaa viranomaisten osoittamaan paikkaan ja/tai viranomaisten edellyttämällä tavalla. Autopaikkamääräyksiä: - 1 ap teollisuustilan 150 k-m² kohti kuitenkin vähintään 1 ap kahta työpaikkaa kohti. - 2 ap/asunto (erillispientalojen- ja pientalojen korttelialue) ap/asunto (rivitalojen korttelialue). - 1 ap liike- ja toimistotilojen 50 k-m² kohti. - 1 ap yleisten rakennusten 80 k-m² kohti. Rakentamattomalla tontin osalla, jota ei käytetä liikenteeseen, pysäköintiin tai varastointiin on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Rakennusryhmittäin on noudatettava toisiinsa soveltuvia pintamateriaaleja. Jätehuoltotilat tulee sijoittaa aidattuun katokseen (AR, Y, KTY-1, TY ja TY-1) Rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä sekä erillisiä rakennustapaohjeita Korttelialueet Asuinpientalojen korttelialue AP Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.20 ja suurin sallittu kerrosluku II. Tonttien koko vaihtelee m² välillä. Kaavassa on osoitettu 14 tonttia, joista yksi on rakennettu. Määräys: Kortteleissa on voimassa MRL 58.5 :n mukainen toteuttamisen ajoittamista koskeva rakennuskielto. Kielto koskee uuden rakennuksen rakentamista enintään kolmen vuoden ajaksi. Kunta saa erityisestä syystä pidentää kieltoaikaa enintään kolme vuotta kerrallaan. Tarkoituksena on mm. saada alueen kunnallistekniikka toteutettua ennen alueen rakentamista. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

17 Asuinpientalojen korttelialue AP-2 Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.20 ja suurin sallittu kerrosluku II. Tonttien koko vaihtelee m² välillä. Määräys: Alueelle saadaan rakentaa ympäristöhäiriötöntä työtilaa enintään 50 % sallitusta kerrosalasta. Toiminta ei saa aiheuttaa häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, maaperän saastumista tai muuta häiriötä. Kaavalla on osoitettu 31 tonttia. Suurin osa tonteista on rakennettu ja rakentamattomat tontit liittyvät olemassa oleviin rakennettuihin AP-2-alueisiin. Korttelissa 16 on osoitettu tontti 5 saastuneena maa-alueena (saa). Tontilla on sijainnut tervatehdas. Korttelissa 25 tontilla 10 on osoitettu Remulan suopainanteen reuna aluerajauksella, joka tulee säilyttää luonnonmukaisena (s-1). Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.30 ja suurin sallittu kerrosluku on 1/2rII tai II. Tonttien koko vaihtelee m² välillä. Kaikki tontit ovat rakentamatta. Erillispientalojen korttelialue AO-3 Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.15. Tonttikohtainen kerrosalan enimmäismäärä saa olla enintään 500 m2. Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee maaston ja alueen mukaan: I, 1/2rII, 1/2k II u2/3 ja II. Keskimäärin tontit ovat kooltaan vähintään 2500 m². Kortteleiden tontit ovat kooltaan hieman pienempiä, mutta kuitenkin vähintään 2000 m². Määräys: Kortteleissa on voimassa MRL 58.5 :n mukainen toteuttamisen ajoittamista koskeva rakennuskielto. Kielto koskee uuden rakennuksen rakentamista enintään kolmen vuoden ajaksi. Kunta saa erityisestä syystä pidentää kieltoaikaa enintään kolme vuotta kerrallaan. Tarkoituksena on mm. saada alueen kunnallistekniikka toteutettua ennen alueen rakentamista. Osoitettavista tonteista on rakennettu noin 95 ja rakentamatta on noin 164 tonttia. Rakennettuihin tontteihin on laskettu mukaan vireillä olevat rakennusluvat. Korttelissa 25 tontilla 5 ja 6 on osoitettu Remulan suopainanteen reuna aluerajauksella, joka tulee säilyttää luonnonmukaisena (s-1). Erillispientalojen korttelialue AO-4 Merkinnällä osoitetaan pysyvään asumiseen tarkoitetut rantatontit. Suurin sallittu kerrosluku on II. Tonttien koko vaihtelee m² välillä. Rakentamattomilla korttelin 87 tonteilla sa -merkinällä osoitetaan saunan rakennuspaikka ja asmerkinnällä asuinrakennuksen rakennuspaikka. Määräys: Tontille saa rakentaa korkeintaan kerrosalaltaan 40 m² suuruisen rantasaunan. Rakennusten tulee sijoittua vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Yhdellä rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 500 m2. Rannan puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä tai istutettava mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Rakentamattomia tontteja on seitsemän. Korttelin 48 tontilla 6 on osoitettu Sarvilampeen laskevan puron ympärille alueen osa, joka tulee säilyttää luonnonmukaisena (s-1). UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

18 Lähipalvelurakennusten korttelialue PL-1 Kaavassa osoitetaan Aholantien varresta yksi rakentamaton korttelialue lähipalveluja varten. Korttelin tehokkuusluku on e=0.30 ja suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelin koko on n m². Määräys: Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Yleisten rakennusten korttelialue Y Kaavassa osoitetaan yksi yleisten rakennusten korttelialue korttelista 50. Tehokkuusluku on e=0.20 ja suurin sallittu kerrosluku II. Alueen tontin koko on noin m². Alueelle on päiväkoti rakennettu. Toimitilarakennusten korttelialue KTY-1 Merkinnällä on osoitettu kaksi rakentamatonta tonttia Vanha Hirvasentien läheisyydestä. läheltä valtatietä. Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.40 ja suurin sallittu kerrosluku II. Tonttien pinta-alat ovat m² ja m². Määräys: Alueelle saa sijoittaa liikerakennuksia ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Tontit on aidattava katuja vastaan tiheällä pensasistutuksella tai lauta-aidalla tai puuistutuksin. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY Merkinnällä on osoitettu seitsemän rakentamatonta tonttia Tervatehtaantien varresta, läheltä valtatietä. Kortteleiden tehokkuusluku on e=0.35 ja suurin sallittu kerrosluku I. Tonttien koko on keskimäärin 8350 m². Määräys: Toimintaan liittyviä liike- ja toimistotiloja saa rakentaa enintään 20% käytetystä kerrosalasta. Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY-1 Kortteleiden tehokkuusluku vaihtelee e= välillä ja suurin sallittu kerrosluku välillä I-II. Tonttien koko on keskimäärin 6540 m². Määräys: Tilojen yhteyteen saa rakentaa enintään 250 m² asunnon. Toiminta ei saa aiheuttaa häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, maaperän saastumista tai muuta häiriötä. Rakentamattomia tontteja on 23. Loma-asuntojen korttelialue RA-1 Kaavassa osoitetaan yksi olemassa loma-asuntotontti, joka sijaitsee Sarvilammen pohjoispäässä. Tontin pinta-ala on 6471 m². Suurin sallittu kerrosluku on II. Määräys: Tontille saa rakentaa korkeintaan 25 m² suuruisen rantasaunan. Rakennus tulee sijoittua vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Yhdellä rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 250 m². Rannan puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä tai istutettava mahdollisimman luonnonmukaiseksi. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

19 Korttelialueella on osoitettu Sarvilampeen laskevan puron ympärille alueen osa, joka tulee säilyttää luonnonmukaisena (s-1) Muut alueet Virkistysalueet. Kaavalla osoitetaan asutuksen yhteyteen sijoittuvia lähivirkistysalueita VL yhteensä noin 42 hehtaaria. Pienelle Pirttilammelle on osoitettu kaksi ohjeellista uimapaikkaa (aluerajaus vv). Kaksi ohjeellista urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (aluerajaus vu) on osoitettu Uuraistentien läheisyydestä ja korttelin 75 eteläpuolelle. Ohjeellisia leikkialueita (aluerajaus le) on kaksi. Erityisalueet Kaavassa on osoitettu suojaviheralueena EV voimalinjan johtokadun ympäristö sekä alueet liikennealueen läheisyydestä. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 2.1 hehtaaria. Kaavassa on osoitettu alueet yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja rakenteille ET ja energiahuollon alue EN. Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 0,6 hehtaaria. Puistomuuntamoita varten on osoitettu aluerajaukset (en). Maa- ja metsätalousalueet Maa- ja metsätalousalueena M on osoitettu yhteensä noin 65 hehtaaria. Maa- ja metsätalousalueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY on osoitettu luontoinventoinnin mukaiset arvokkaat kohteet: - Romulan puron ympäristö - Remulan suopainanne - Sarvilammen laskupuro - Pieni Pirttilammesta laskeva puro - Palolammen suo Kohteet ovat Metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä lukuun ottamatta Palolammen suoaluetta, jolla on paikallista arvoa. Puroalueet ovat lisäksi Vesilain mukaisia kohteita. Lisäksi MY -merkinnällä on osoitettu Joutenlammen ympäristö. Palolammen luoteispuolelle on osoitettu saunan rakennusala. MY- alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 14 hehtaaria. Suojelualueet Varsinaisia suojelualueita ei kaava-alueella ole. Kaavalla osoitetaan kolme suojeltavaa puuta (Luonnonsuojelulain mukaista kohdetta). Metsälain mukaiset kohteet on merkitty MY-alueina. Pieni Pirttilammesta laskevan puron alueelta on tehty liito-oravahavaintoja. Kaavassa on liito-oravan elinpiiri osoitettu aluerajauksella luo, alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n mukaisen eliölajin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Määräys: Alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto on säilytettävä. Osa kaava-alueesta kuuluu Hirvaskankaan pohjavesialueeseen. Aluerajaus pv, tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

20 5.4 Kaavan vaikutukset Määräys: Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittaa vesilain 3 luvun 2, ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 (maaperän pilaamiskielto) ja ympäristönsuojelulain 1 luvun 8 (pohjaveden pilaamiskielto). Lastaus- ja purkamisalueet, ulkovarastointiin ja ajoneuvoliikenteeseen käytettävät alueet sekä pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla ja kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa öljynerotuskaivojen kautta pois pohjavesialueelta. Pohjavesialueella uudet polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maanpäälle tiiviisiin suoja-altaisiin tai varustettava ne muilla vastaavilla suojarakenteilla, joiden tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen määrä. Katu- ja liikennealueet Yleisten teiden alueina LT on osoitettu Uuraistentie. Yleisen tiealueen pinta-ala on yhteensä noin 4,7 hehtaaria. Kaavalla osoitetaan rakennetut kadut. Uusia katuja osoitetaan olemassa olevaan verkostoon liittyen. Katualueita on osoitettu yhteensä noin 29,7 hehtaaria. Rakentamattomia ja/tai parannettavia katuja osoitetaan kaikkiaan yli kuusi kilometriä. Jalankulku yhteyksiä osoitetaan ohjeellisena kortteleiden yhteyteen ja välille. Pääkatujen ja useiden kokoojakatujen yhteyteen katualueelle on mahdollista rakentaa kevyen liikenteen väylät Vesialueet Vesialueina on osoitettu alueeseen liittyvät pienet lammet. Yhteenlaskettu pinta-ala on noin 8 hehtaaria. Liikennemelu Merkinnällä me on osoitettu valtatien ja maantien melualueelle sijoittuva rakennuspaikka ja/tai kortteli. Rakentamisessa on huomioitava, että valtioneuvoston melulle asettamat ohjearvot eivät saa ylittyä leikki- ja ulko-oleskelualueella tai sisätiloissa Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomiointi Toimiva aluerakenne. Hirvaskankaan alueen nykyinen muodostuminen ja tuleva kehittäminen perustuu ensisijassa alueen sijaintitekijöihin. Kaava-alue sijoittuu Uuraisten kuntakeskuksesta erilleen valtatien (vt 4) viereen. Nykyinen alue on asuinpainotteinen ja se on rakentunut palstoitussuunnitelmien ja osayleiskaavan sekä suunnittelutarveratkaisujen pohjalta. Kaava-alueen ulkopuolelle Hirvaskankaan risteysalueelle on muodostunut kaupallisten palvelujen keskittymä. Risteysalue on kokonaisuutena kehittynyt kuntakeskuksista erillisenä alueena, joka tukeutuu valtatien liikenteeseen ja liikenneyhteyksiin. Kaavalla osoitetaan nykyinen rakentaminen sekä kysyntään perustuvaa laajennusvaraa. Yritystoimintaa varten osoitetaan uusia aluevarauksia logistisesti hyviltä pakoilta. Kaavalla tuetaan asuin- sekä yrityspainotteisen Hirvaskankaan alueen kehittämisedellytyksiä. Uuden päivittäistavarakaupan palvelujen tarve on kaava-alueella vähäisempää. Palvelujen kysyntään ja tarpeeseen vaikuttaa myös liikenteen mukana tuoma ostovoima. Lisääntyvä asutus tuo paineita julkisten palvelujen järjestämiseen. Hirvaskankaan alakoulua on hiljattain laajennettu. UURAISTEN KUNTA, HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA,

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TYÖNUMERO: E26192.00 TILAAJA: UURAISTEN KUNTA HIRVASKANKAAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista VALMIS 27.7.2015 TRYS TRYS MKIR LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS TYÖNUMERO: E26963 HÄMEENKOSKEN KUNTA OJASTENMAKI III ASEMAKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS 17.3.2010 TARK 27.10.2015

ASEMAKAAVAN SELOSTUS TYÖNUMERO: E26963 HÄMEENKOSKEN KUNTA OJASTENMAKI III ASEMAKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS 17.3.2010 TARK 27.10.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS TYÖNUMERO: E26963 HÄMEENKOSKEN KUNTA OJASTENMAKI III ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista VAHVISTETTU 27.10.2015 TRYS TRYS MKIR TARK.EHDOTUS 17.3.2010 EHY EHY JPO EHDOTUS

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS TYÖNUMERO: E26192.00 UURAISTEN KUNTA HIRVASKANKAAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 2.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

ASEMAKAAVAN SELOSTUS TYÖNUMERO: E26192.00 UURAISTEN KUNTA HIRVASKANKAAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 2.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE TYÖNUMERO: E26192.00 UURAISTEN KUNTA HIRVASKANKAAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HYVÄKSYTTY EHDOTUS 27.7.2015 TRYS TRYS MKIR MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos Nosto Consulting Oy

118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos Nosto Consulting Oy 118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Luonnos 13.2.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kuljun asemakaava ja asemakaavan muutos, Kiimakallion eteläosan laajennus, kaava n:ro 10045

Lisätiedot

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO ASEMAKAAVAN TARKOITUS Asemakaavalla tarkennetaan ylempiasteisissa kaavoissa (maakuntakaava ja yleiskaava) määriteltyjä alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015 Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm Asemakaavaselostus 21.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 2. TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot