1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET"

Transkriptio

1 1 (5) Tiivistelmä Rakennettu ympäristö ohjelma ; Korjausrakentamisen kehittäminen -teema 1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET Korjausrakentamisessa on valtava kehityspotentiaali. Korjausrakentamisen asiakkaille tuottamaa lisäarvoa ja tuottavuutta on pakko parantaa. Kaupungistuminen, tilakysynnän muutokset ja rakennuskannan ikääntyminen avaavat alalle uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää johtamalla muutosta itse tai ajautumalla siihen. Muutokseen valmistautuminen muovaa jatkossa markkinoita ja jakaa alan toimijoita kahteen kastiin. Tekes on aktivoinut korjausrakentamisen kehittämiseen ennakkoluulottomia tilaajia ja rakennuttajia. Näiden opeista ja kokemuksista laaditut korjausrakentamisen teeman suositukset tilaajille ovat: tilaajan tavoitteisiin johtaminen, oikean toteutusmuodon valinta, hankintamenettelyjen monipuolisempi käyttö, integrointi ja mallintaminen. Näillä menettelyillä edistetään myös urakoitsijoiden ja tuoteteollisuuden uusien ratkaisujen kehittämistä. Tilaajan tavoitteisiin johtaminen Peruskorjaushankkeiden toteuttamisen tulee lähteä tilaajan tavoitteista ja reunaehdoista. Tavoitteet ja reunaehdot tulee välittää hankintailmoituksiin, tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin sekä tarvittaessa liittää myös kaupallisiin malleihin ja kannustinjärjestelmiin. Hankkeille asetetut tavoitteet on myös viestittävä palveluntuottajille ja eri sidosryhmille jo ennen hankkeen käynnistämistä. Hankkeen käynnistyessä tavoitteet on kommunikoitava myös valittaville alihankkijoille niin, että kaikki osapuolet ymmärtävät käsitteen hankkeen parhaaksi. Korjausrakentamisella voidaan saavuttaa halutut tulokset ja vaikutukset vain, jos hankkeita johdetaan niille asetetuin tavoittein. Oikean toteutusmuodon valinta Peruskorjausten toteutusmuodon valinta tulee johtaa niiden tavoitteista ja reunaehdoista sekä tilaajan resursseista ja hankkeiden ominaisuuksista. Toteutusmuodon valinnassa päätetään myös hankkeen riskien ja mahdollisuuksien jakoperusteista. Selkeisiin ja vähäriskisiin kohteisiin sopivat kiinteähintaiset kokonaisurakat. Monimutkaisempiin ja erilaisia vapausasteita salliviin hankkeisiin sopivat kokonaisvastuu- (KVR) ja projektinjohtourakat (PJU) ja kaikkein vaativimpiin hankkeisiin yhteistoimintaurakat kuten allianssiprojektit. Korjausrakentamisessa on tilaa huomattavasti nykyistä laajemmalle variaatiolle erilaisia toteutusmuotoja. Hankintamenettelyjen monipuolisempi valinta Toteutusmuodon valinta määrittää myös hankintamenettelyjen valintaa. Tilaajan tulee asettaa tavoitteet myös hankinnalle. Halvin ratkaisu ja paras tiimi valitaan erilaisin prosessein. Selkeissä ja yksinkertaisissa hankkeissa markkinoilta voidaan kilpailuttaa halvimmalla hinnalla. Hankkeisiin, jotka vaativat monipuolista ja vaativaa osaamista tai sisältävät paljon riskejä ja mahdolli-

2 2 (5) suuksia pitää valita toimittajat muilla perusteilla kuin hinnalla. Vaativissa hankkeissa, joissa tavoitteiden ja hankkeiden sisällön määrittäminen on vaikeaa, kannattaa käyttää neuvottelumenettelyjä. Näitä hankkeita ei kannata pilkkoa erikseen kilpailutettaviksi kokonaisuuksiksi ellei niiden johtamisen ole käytössä poikkeuksellista osaamista ja kyvykkyyttä. Tilaajien tulisi myös käyttää nykyistä rohkeammin puitesopimustoimittajia ja niputtaa yksittäisiä hankkeita suuremmiksi kokonaisuuksiksi tavoitteena suorituskyvyn parantaminen. Jatkuva parantaminen edellyttää myös tilaajilta sopimussuhteiden kehittämistä ja integrointia. Integrointi Peruskorjaushankkeissa tulee lisätä integrointia. Hankkeissa tulee integroida eri suunnittelulajit ja johtaa niitä kokonaisuutena. Hankkeille tulee nimetä pääsuunnittelija tai suunnittelun ohjauksesta vastaava myös asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauksissa. Vaativissa hankkeissa, joiksi voidaan lukea myös asunto-osakeyhtiöiden julkisivu- tai linjasaneeraukset, kannattaa integroida myös suunnittelu ja urakointi. Korjausrakentamisessa hyvin johdettu toteutus vaatii suunnittelun ja rakentamisen limittämistä ja keskinäistä yhteistyötä. Vaativimmissa hankkeissa kannattaa valita suunnittelijat, urakoitsijat ja tärkeimmät toimittajat suunnittelemaan ja toteuttamaan hanketta tilaajan kanssa yhdessä jo mahdollisimman aikaisin, erikoistapauksissa jopa ennen investointipäätöstä. Tietomallintaminen Myös korjausrakentamisessa tulee hyödyntää mallintamista sovittamalla sen taso ja laajuus tilaajan tavoitteisiin ja hankkeisiin. Mallintaminen tarjoaa paremmat välineet hankkeiden johtamiseen ja rakentamiseen sekä päätöksentekoon, viestintään ja vuorovaikutukseen. Tästä syystä mallintaminen kannattaa myös pienemmissä asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauksissa. Korjausrakentamisessa mallintaminen tukee erityisesti suunnittelun integrointia, suunnittelun ja tuotannon johtamista sekä hankkeen johtamista tilaajan tavoitteisiin. Mallintaminen kannattaa jo pelkästään siksi, että se pakottaa eri osapuolet integroitumaan. 2 TOIMIALAN YHTEISET ONGELMAT Korjausrakentamisen teemasta nousee esille myös kolme koko toimialaa koskettavaa tekijää. Asunto-osakeyhtiöiden asema korjausrakentamisen markkinoilla on vaikea. Toimialan vuorovaikutus ja viestintä vaativat paljon nykyistä selkeämpää segmentointia. Toimialan ja etenkin korjausrakentamisen käsitteet ja määritelmät eivät kaikki oikein toimi. Taloyhtiöt tarvitsevat apua Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen kehittäminen tulisi nähdä koko kiinteistö- ja rakennusalan yhteisenä missiona. Suomen kansallisvarallisuudesta ja korjausrakentamisen potentiaalista on niin paljon kiinni asunto-osakeyhtiöissä, että asialla on jo laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Taloyhtiöt ovat korjausrakentamisen ekosysteemin pohjimmaisia, kertarakennuttajia ja hankintayksiköinä liian pieniä. Näihin hankkeisiin tulisi kehittää kokonaan uudenlaisia yksin-

3 3 (5) kertaisempia ja yhteistoimintaan kannustavia toteutusmuotoja sekä paremmin kuluttajarajapintaan soveltuvia asiakirjoja. Lisäksi osa isännöitsijöistä tulisi kouluttaa rakennuttamisen ja projektijohdon tehtäviin. Tässä piilee mahdollisuus myös isännöinnin liiketoiminnan ja ansaintalogiikan kehittämiseen. Rakennusala vaatii räätälöityä vaikuttamista Korjausrakentamisen markkinat ja koko kiinteistö- ja rakennusala on hyvin monenlaisten toimijoiden pelikenttä. Toimialaa ei pitäisi käsitellä yhtenä epämääräisenä kokonaisuutena, vaan viestinnässä ja vuorovaikutuksessa tulisi tunnistaa sen eri segmentit ja niiden tarpeet. Toimialan tilaajat ja rakennuttajat suositellaan jaettavaksi tässä tarkoituksessa taloyhtiöihin ja isännöitsijöihin, vuokrataloyhtiöihin, toimi- ja liiketilaomistajiin, julkisiin kiinteistöomistajiin, asunto- ja muihin sijoittajiin sekä alue- ja hankekehittäjiin, kaavoittajiin ja muihin viranomaisiin. Korjausrakentaminen on enemmän uudistamista Korjausrakentaminen sisältää nykyään usein purkamista ja uudisrakentamista, peruskorjausta ja saneerausta. Korjausrakentaminen on tässä mielessä yhä useammin uudistamista, nykyaikaistamista ja kehittämistä. Käsite vaikuttaa myös toimialan imagoon ja viestintään. Homeisten paikkojen pölyinen piikkaaminen luo toisenlaisia mielikuvia kuin asuinkerrostalon uudistaminen. Korjausrakentamiselle tulisi siksi keksiä kokonaan uusi käsite tai määritelmä. 3 UUSIA MALLEJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Korjausrakentamisen kysynnän kasvu ja teknologian kehittyminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia saneeraamiseen ja korjaamiseen. Toisaalta tuottavuuden ja asiakkaille tuotettavan arvon parantaminen eivät ole niinkään kiinni teknologioista vaan toimialan huonoista prosesseista ja toimintamalleista. Korjausrakentamisen toimintamallien muuttaminen veturiyritysten puuttuessa on liian hidasta. Muutokseen tarvitaan tilaajien ja palveluntuottajien yhteistyötä. Kehittämisen painopiste toimintamalleihin Korjausrakentamisen akuutit kehittämistarpeet liittyvät teknologiaa useammin alan toimintamalleihin, toteutusmuotoihin ja hankintamenettelyihin. Tilaajien hankkeille asettamat tavoitteet ja reunaehdot tulee voida toteuttaa niiden teknisistä ratkaisuista riippumatta? Korjausrakentamisen menetelmiin ja toteutustapoihin kaivataan nykyistä enemmän avoimia ja yhteistoimintaan kannustavia toteutusmalleja. Markkinoille kaivataan pilkottujen urakoiden sijaan teollista toimintaa, valmiita tuoteosatoimituksia, konsepteja, kokonaisratkaisuja ja palveluita. Lisäksi hankkeiden läpivienti tulee ulottaa kiinteistöjen käyttöönottoon ja ylläpidon ja operoinnin prosesseihin. Takuuaikojen pidentäminen pitää ottaa koko toimialan yhteiseksi tavoitteeksi. Vaativimmissa hankkeissa projektitoteutuksiin voi liittää pidemmälle vietyä integrointia: palveluntuottajien aikaista valintaa, käyttäjien osallistamista, eri suunnittelulajien integrointia, suunnitte-

4 4 (5) lun ja rakentamisen integrointia, yhteisten tavoitteiden asettamista ja riskien ja mahdollisuuksien jakamista yhteisin sopimuksin ja kannustimin. Muutosta johtamaan tarvitaan tilaajia Muutosta nopeuttamaan tarvitaan aktiivisia ja rohkeita tilaajia ja rakennuttajia toteuttamaan omia hankkeitaan eri tavalla kuin mikä alalla on ollut perinteisesti tapana. Tilaajien tulee osata vaatia ja johtaa hankkeita ja sopimuskumppaneita asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Tilaajien tulee myös ottaa vastuu sopimuskumppaneistaan ja sopimussuhteen kehittämisestä. Ammattimaisten tilaajien palveluntuottajien vaihtaminen uudestaan jokaiseen hankkeeseen ei ole enää tätä päivää. Korjausrakentamisen määrätietoinen johtaminen on sen onnistuneen toteuttamisen edellytys. Hyvän korjausrakennushankkeen johtamisen voi tiivistää seuraaviin vaiheisiin: 1. Tilaajan tavoitteiden ja reunaehtojen määrittely 2. Tavoitteisiin ja hankkeen ominaisuuksiin perustuva toteutusmuodon valinta 3. Hankintamenettelyn valinta 4. Sopimusmallin ja sopimuskannusteiden laatiminen 5. Hankintaprosessin suunnittelu ja läpivienti 6. Hankkeen toteuttaminen kehitys- ja toteutusvaiheissa 7. Käyttöönotto ja takuu Yhteiskunnallisesti suurin kehityspotentiaali on julkisissa hankintayksiköissä ja asuntoosakeyhtiöissä. Julkisten tilaajien tulee ottaa yliote hankintalaista ja kilpailuttaa rohkeammin palveluntuottajia oikealla osaamisella ja kyvykkyydellä toteuttaa tilaajan tavoitteet ja kehittää hanketta. Taloyhtiöt ja isännöitsijät tarvitsevat muun toimialan tuen sopivien toteutusmallien ja asiakirjojen kehittämiseksi. Haastetta ja mahdollisuuksia lisäävät lähiöiden kasvavan korjaustarve. 4 TOIMIALAN SISÄISET ODOTUKSET Korjausrakentamisen tilaajat ja rakennuttajat odottavat suunnittelijoilta ja rakentajilta parempaa yhteistyötä ja laajempaa vastuunottoa osaamisesta, kokonaisratkaisuista, takuuaikojen pidentämisestä ja elinkaaresta. Palveluntuottajilta toivotaan lisäksi kykyä ja resursseja verkottua sekä tarjota laajempia kokonaisuuksia tai koko arvoketju. Tilaajat ovat lisäksi väsyneitä osaoptimointiin, pitkiin kasvottomiin alihankintaketjuihin, jatkuvaan riitelyyn lisä- ja muutostöistä sekä kustannusarvioiden ja aikataulujen ylittymiseen. Toimialan palveluntuottajat kaipaavat tilaajilta määrätietoista tavoitteiden asettamista, hankintaprosessien ja projektijohtamisen hallintaa sekä halvinta hintaa kestävämpiä hankintaperusteita. Toisaalta palveluntuottajat toivovat laajempien kokonaisuuksien hankintaa ja pidempiä sopimuksia.

5 5 (5) Takuuajan pidentämisen tarve nähdään yhteisenä haasteena ja täysin mahdollisena toteuttaa. Muutos edellyttää kuitenkin toteutusmallien muuttamista ja palveluntuottajien laajempaa integrointia. Sekä tilaajat että palveluntuottajat edellyttävät viranomaisilta ennakoitavampaa ja johdonmukaisempaa politiikkaa. Valtion tuet koetaan toisaalta tärkeiksi, mutta toisaalta keinotekoisiksi ja markkinoita vääristäväksi tekijäksi. Suurin paine alalla kohdistuu hankintalain uudistamiseen sekä rakennusvalvonnan toimintamallien yhtenäistämiseen. Toimialan tilaajat ja palveluntuottajat toivovat edelleen Tekesiltä aktiivista otetta kiinteistö- ja rakennusalan kehittämiseen, mutta yksinkertaisempia malleja kehittämisprojektien läpivientiin ja raportointiin. Järjestöiltä alan yritykset odottavat tiiviimpää keskinäistä yhteistyötä ja vastuunottoa myös korjausrakentamisen kehittämisestä. 5 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISTEEMA Korjausrakentamisen teema on ollut osa Tekesin vuosina toteuttamaa Rakennettu ympäristö ohjelmaa. Teemaan osallistuneet rohkeat tilaajat ovat olleet As Oy Mäkilinna, Espoon Tilakeskusliikelaitos, Helsingin yliopisto, Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy, Koy Jyrkkälänpolku, Liikelaitos Oulun Tilakeskus, Rajamäen Uimahalli Oy, SATO Oyj ja SOK Kiinteistötoiminnot / ABCketju. Tilaajat ovat käynnistäneet kukin oman kehittämishankkeensa joissa on käynnistetty toistaiseksi viisi pilottiprojektia. Teeman ohjausryhmän ovat muodostaneet Christer Finne, Rakennustietosäätiö, Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT, Matti Mannonen / Matti Kiiskinen, SKOL ry, Ilpo Peltonen, RAKLI ry, Martti Polvinen, ARA ja Jari Virta, Kiinteistöliitto. Kaikkiaan teemassa on haastateltu tai kuultu yli 150 asiantuntijaa lähes sadasta eri organisaatiosta ja toteutettu 12 keskimäärin 40 hengen seminaaria tai työpajaa. Tekesistä teemaa ovat ohjanneet Marko Kivimäki ja myöhemmin Sampsa Nissinen. Teeman aktivaattoreina ovat toimineet Jani Saarinen ja Antti Piirainen Vison Alliance Partners Oy:stä. Teeman aineistot ja raportti julkaistaan Tekesin verkkosivuilla: Lisätietoja Sampsa Nissinen, Tekes, p / Jani Saarinen, Vison Alliance Partners, p / Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy, p /

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot