Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Oriveden keskustassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Oriveden keskustassa"

Transkriptio

1 S UUNNITTELU JA TEKNIIKKA ORIVEDEN KAUPUNKI Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Oriveden keskustassa Tarjous ja alustava työohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous ja työohjelma 1 (5) Oriveden kaupunki Kokous Orivedellä Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Kiitämme tarjouspyynnöstänne. Teemme mielellämme selvityksen Oriveden keskustassa sijaitsevan hotellitontin asemakaavamuutoksen edellytyksistä. 1. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2. Työn sisältö FCG Finnish Consulting Group -konserni (FCG) on yksi Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä ja markkinajohtaja useilla toimialoillaan. FCG:n liiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: koulutus, suunnittelu ja tekniikka, konsultointi ja kansainvälinen konsultointi. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on yksi maamme johtavista yhdyskuntasuunnittelun konsulttitoimistoista. Yrityksessämme ovat edustettuina kaikki keskeiset yhdyskuntasuunnittelun toimialat. Liiketoiminta koostuu monialaisesta yhdyskuntatekniikkaan, ympäristöön sekä talo- ja laitossuunnitteluun liittyvästä osaamisesta. Asiantuntijoillamme on vahva kokemus maankäytön suunnittelusta, vaativista aluekehitys- ja suunnittelutehtävistä sekä liiketoiminnan kehittämisestä. FCG on toteuttanut kokonaisvaltaisia kehittämissuunnitelmia, toteutettavuusselvityksiä sekä konsepti-, liiketoiminta- ja investointisuunnitelmia erityyppisissä kohteissa ympäri Suomea. Yhtiömme taloudellinen perusta on vakaa ja olemme täyttäneet lakisääteiset velvoitteemme lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Olemme liittyneet Tilaajavastuu.fi / Luotettava kumppani -palveluun. Yhtiömme perustiedot ovat: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Y-tunnus Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Lisätietoja yhtiöstämme on osoitteessa Yhteyshenkilö tässä työssä: Taina Ollikainen, puh Tausta Selvitys koskee Oriveden keskustassa sijaitsevaa Kiinteistö Oy Oriveden Hotellitalon omistamaa tilaa korttelissa 52. Alueella on voimassa vuonna 1988 vahvistettu Kirkonseudun asemakaava. Asemakaavassa tilan kaavamerkintä on AL-1 (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). Kaavamääräyksen mukaan alueelle tulee rakentaa hotelli-, ravintola- ja kokoustiloja vähintään 65 % rakennusoikeudesta. Tilan rakennusoikeus on voimassa olevassa asemakaavassa krs-m 2. Tilalle on vuonna haettu rakennuslupaa hotellin uudelle hissille, tilajärjestelyille, ilmastoinnille sekä sprinklerilaitteistolle. Rakennusluvan mukaiset muutostyöt ovat valmistuneet. Rakennuslupapäätökseen on kirjattu muun muassa, ettei rakennuksen käyttötarkoitusta muuteta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous ja työohjelma 2 (5) Kesällä tilan osalta on jätetty poikkeuslupahakemus hotellin muuttamiseksi palvelukodiksi. Ympäristölautakunta on hylännyt poikkeuslupahakemuksen todeten, ettei poikkeamiselle ole lain vaatimia edellytyksiä ja että hankkeen mahdollinen toteuttaminen vaatisi asemakaavan muutoksen. Hakija on tehnyt valituksen poikkeuslupapäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Syksyllä hankkeesta on tehty asemakaavan muutoshakemus. Kaupunginhallitus on kokouksessaan todennut, että varsinaisesta asemakaavan muutoksen käynnistämisestä tehdään päätös, kun asemakaavamuutoksen edellytykset on selvitetty ja kun sopimusneuvottelut asemakaavoituksen käynnistämisestä on käyty. Tehtävä Tehtävänä on selvittää asemakaavamuutoksen edellytykset liittyen muun muassa kauppaan, yksityisiin ja julkisiin palveluihin sekä matkailuun. Selvityksessä esitetään lähtötiedot ja perusteet asemakaavamuutoksen käynnistämistä koskevan päätöksenteon tueksi. Selvityksen sisältöä on tarkennettu Orivedellä järjestetyssä tilaajan ja konsultin välisessä neuvottelussa. Selvitys koostuu seuraavista osatehtävistä: - lähtötietojen kokoaminen ja lähtökohta-analyysi - vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten määrittäminen - vaihtoehtojen vaikutusten arviointi - johtopäätökset ja yhteenveto Selvitys toteutetaan kaupungilta saatavaan lähtöaineistoon ja olemassa oleviin selvityksiin, suunnitelmiin ja lähtötietoihin, keskeisten toimijoiden haastatteluihin sekä paikkatietoanalyyseihin perustuen. Keskeisiä lähtöaineistoja ovat Oriveden kuntajakoselvitys ja Oriveden vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys. Molemmat selvitykset on laadittu FCG:ssä, joten myös niiden lähtökohta- ja työaineistot ovat käytettävissämme. Työssä hyödynnetään lisäksi uusimmat saatavissa olevat väestöä, yritystoimintaa, työllisyyttä, kuntataloutta ym. koskevat tilastotiedot. Olemassa olevaa aineistoa täydennetään keskeisten toimijoiden haastatteluilla (muun muassa Oriveden hallintojohtaja, Tampereen-Oriveden yhteistoiminta-alueen keskeiset viranhaltijat, Oriveden yritysneuvoja, Tredean edustaja). Osa haastatteluista tehdään puhelimitse ja osa henkilökohtaisesti. Työhön sisältyy noin viisi haastattelua. 1. Lähtötietojen kokoaminen ja lähtökohta-analyysi Lähtötietojen perusteella kartoitetaan Oriveden kaupungin ja hankkeen vaikutusalueen nykytilanne ja kehitysnäkymät siltä osin kuin asemakaavamuutoksen edellytysten arvioinnin kannalta on tarpeen. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa väestömäärä ja ikärakenne, työvoiman määrä, elinkeinorakenne ja työllisyystilanne, yritysten määrä ja rakenne, työpaikkamäärä ja -rakenne, kauppa ja kaupalliset palvelut, matkailu, julkiset palvelut (sote), palvelujen saavutettavuus sekä kuntatalous. Nykytilanteen perusteella arvioidaan tulevaa kehitystä olemassa olevien ennusteiden pohjalta sekä palvelujen kehittämistarpeita. Työvaiheen tuloksena esitetään tiivis nykytilanteen ja kehitysnäkymisen kuvaus. Lisäksi arvioidaan eri toimintojen kehittämistarpeet ja kehittämismahdollisuudet Oriveden keskustassa sekä eri toimintojen soveltuvuus ja sijoittumisen reunaehdot asemakaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous ja työohjelma 3 (5) Aikataulu 4. Hinta Tarkastelut tehdään seuraavista toiminnoista: kauppa ja kaupalliset palvelut majoitus- ja ravitsemispalvelut ym. matkailupalvelut toimitilat ja asuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 2. Vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten määrittäminen Nykytilanteen, kehitysnäkymien ja kehittämistarpeiden kartoituksen pohjalta määritellään vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset. Vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi liike- ja toimistotilat, asuminen, ikäihmisten palveluasuminen, vammaishuollon palvelut sekä eri käyttötarkoitusten yhdistelmät. Vaikutukset arvioidaan 2-3 vaihtoehdon osalta. Tarkasteltavat vaihtoehdot sovitaan tilaajan kanssa ennen vaikutusten arviointia. 3. Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Vaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietoina nykytilanteen ja kehitysnäkymien kuvauksen sekä eri toimintojen kehittämistarpeiden ja kehittämismahdollisuuksien arvioinnin tuloksia. Tausta-aineistona hyödynnetään myös aiheeseen liittyvää yleistä tutkimustietoa sekä tutkimuksia, kokemuksia ja näkemyksiä muiden vertailukelpoisten hankkeiden vaikutuksista. Työvaiheessa arvioidaan vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten vaikutukset kaupungin elinvoimaisuuteen vaikutukset julkisten ja yksityisten palvelujen palveluverkkoon vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen vaikutukset elinkeinotoimintaan (kauppa, matkailu ym.) vaikutukset Oriveden keskustaan (toiminnot ja kaupunkikuva ym.) vaikutukset työllisyyteen (välittömät ja välilliset) vaikutukset alue- ja kuntatalouteen Vaikutusten arvioinnin sisältö ja painotukset täsmennetään sen jälkeen, kun tarkasteltavat vaihtoehdot on määritelty. 4. Johtopäätökset ja yhteenveto Työn tulokset raportoidaan keskeisiin asioihin painottuvana tiiviinä raporttina, jossa tuloksia havainnollistetaan taulukoiden, kuvien ja kaavioiden avulla. Tulosten esittelyä varten laaditaan lisäksi powerpoint -esitys. Voimme aloittaa työn heti toimeksiannon saatuamme. Työ valmistuu kuukauden kuluessa aloituksesta. Aikataulusta sovitaan tarkemmin työn alkaessa. Olemme arvioineet kustannukset työmääräarvion (9 htp) ja 800 euron (alv 0 %) päivähinnan perusteella. Selvityksen kokonaishinta on euroa ilman arvonlisäveroa (23 %). Matka- ja muut kulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Kustannusarvioita ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous ja työohjelma 4 (5) 5. Työhön osallistuvat henkilöt Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus ja vahva osaaminen kaupan, matkailun, elinkeinojen, asumisen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen liittyvistä tut- kimus-, kehitys- ja suunnittelutehtävistä. Työhön osallistuvat seuraavatt henkilöt: FM Taina Ollikainen (SKOL 02), selvityksen vastuuhenkilö Taina Ollikaisella on pitkäaikainen ja monipuoline en kokemus alue- ja kunta- taloudellisten vaikutusten arvioinnista sekä kauppaan ja matkailuun liittyvi- taloudellisten vaikutusten arviointiin liittyvistä töistä voidaan mainitaa mm. en tutkimusten, selvitysten ja suunnitelmien laatimisesta. Viimeaikaisista Helsingin ja Oulun yleiskaavaluonnosten kaupallisten vaikutusten arvioinnit, Majoitusinvestoinnin vaikutus kuntatalouteen Rovaniemellä, Etelä-Savon, Etelä- Pohjanmaan ja Kalajoen matkailun tulo- ja työllisyysselvitykset sekä Venäjän ja EU:n välisen viisumivapauden työllisyys ja aluetaloude ellisten vaikutusten arviointi Pohjois- Karjalassa. Asumiseen liittyviä selvityksiä Ollikainen on laatinut muun muassa Osuus- Ori- kunta Suomen Asuntomessuille. Ollikainen on laatinut vuonna valmistuneen veden vähittäiskaupan palveluverkkoselvityksen. TtM Pirjo Haukkapää-Haara (SKOL 02) Pirjo Haukkapää -Haara on työuransa aikana työskennellyt useissa eri sosi- ko- aali- ja j terveydenhuollon organisaati oissa. Hänellä on usean vuoden kemus erilaisistaa konsultointi- ja kehittämishankkeista. Konsultointi- ja kehittämistehtävät ovat liittyneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuol- lon järjestämiseen, organisointiin ja johtamiseej en, hoito- ja palveluproses- Viimeaikaisia töitä ovat muun muassa Haminan, Kotkan jaa Kouvolan kehitysvamma- huollon palveluiden nykytilann selvitys, selvitys Sulkavan ikäihmisten palveluista ja Ro- sien kehittämiseen, toimitilakysymyksiin sekä eri toimialojen yhteistyön syventämiseen. vaniemen kaupungin sosiaali-- Pohjolaa (SKOL 03) Mari Pohjola toimii FCG:ssä konsulttina asumista ja elinkeinokehittämistä koskevissa selvityksissä. Pohjola on toteuttanut t t kysely- ja haastattelutut- kimuksia asukkaille, viranomaisille, yrittäjille ja maanomistajille esim. Lovii- ja terveyspalveluja koskeva k tilaselvitys toimitilastrategiaa varten. FM Mari san asuntopoliittisen ohjelman laadinnassa, Oulunsalon Varjakan loma- asumisen selvityksessä sekä työ- ja elinkeinoministeriölle tehdyssä selvi- tyksessä saaritonttien kysynnästä ja arjonnasta. Pohjola perehtyi lopputyössään tuleon ko- vaisuuden asumisen sijoittumisen ennakointiin paikkatietomenetelmin.. Hänellä kemusta vuorovaikutteisten työpajojen suunnittelusta ja vetämisestä. M.Sc. Pauli Santala (SKOL 01) Pauli Santala toimii FCG:ssä alueidenkäytön konsultoinnin toimialajohtaja- na. Santala on elinkeinojenn ja matkailun tutkimuksen ja kehityksen asian- liittyen esimerkiksi Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Lisäksi tuntija. Santala on laatinut useita aluetaloudellisia selvityksiä matkailuun Santala on osallistunut hotelli-investoinnin kuntataloustarkasteluun Rova- niemellä sekä Hämeenlinnaan suunnitellun uuden kaupunginosan kunta- ja kaavatalo- (www.ipma.ch). ustarkasteluihin. Santala onn suorittanut IPMA: n Level C-projektinjohtosertifioinnin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous ja työohjelma 5 (5) Työssä käytetään tarvittaessat a myös yhtiömme muita asiantuntijoita. 6. Laadunvarmistus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:llä on käytössä sertifioitu RAKLI-SKOL-ATL (KSE ). 8. Lisätiedot Toivomme, että tarjouksemme vastaa odotuksiann ne. Olemme valmiit antamaan lisätie- toja sekä neuvottelemaan työn sisällöstä ja kaikista tarjouksen yksityiskohdista Teille laatujärjes- telmä, jota noudatetaan kaikissa projekteissamme. 7. Sopimusehdot Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtojaa parhaiten sopivanaa ajankohtana. Yhteyshenkilömme on Tainaa Ollikainenn , Kunnioittavasti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pauli Santala toimialajohtaja Tain Ollikainen johtava konsultti 10. Liitteet Henkilöesitteet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

7 LIITE 1

8 HENKILÖESITE 1 (9) TAINA OLLIKAINEN Filosofian maisteri Johtava konsultti , Hirvensalmi Koulutus Oppilaitos Paikka Filosofian maisteri (suunnittelumaantiede) Helsingin yliopisto Helsinki 1987 Täydennyskoulutus Pätevyyttä suunnitteluun -kurssi (18 ov.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK, Teknillinen korkeakoulu, Espoo Kielitaito suomi äidinkieli ruotsi hyvä englanti hyvä saksa tyydyttävä Erikoisalat Vähittäiskaupan selvitykset, alueelliset tutkimukset ja suunnitelmat, elinkeinojen ja matkailun kehittäminen sekä taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi Päätoimet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - johtava konsultti FCG Koulutus ja konsultointi Oy (aik. FCG Finnish Consulting Group Oy) - johtava konsultti FCG Planeko Oy (aik. Suunnittelukeskus Oy) -, tutkija, suunnitteluavustaja Ammatilliset järjestöt Elävät Kaupunkikeskustat ry - hallituksen jäsen - hallituksen varajäsen Yhteiskuntasuunnittelun Seura ry:n jäsen Referenssikohteita FCG Finnish Consulting Group Oy:n palveluksessa VÄHITTÄISKAUPAN SELVITYKSET Keski-Pohjanmaan liitto ja Kokkolan kaupunki Oulun kaupunki Kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Keski-Pohjanmaalla (vaihemaakuntakaava) ja Kokkolassa (yleis- ja asemakaavat), Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi, Tekeillä FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

9 HENKILÖESITE 2 (9) Taina Ollikainen Helsingin kaupunki Hyvinkään kaupunki Pirkanmaan liitto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euran kunta Mustasaaren kunta Helsingin yleiskaavaluonnoksen kaupallisten vaikutusten arviointi, Päivittäistavarakaupan verkostoselvitys ja kehittämisvaihtoehdot, Pirkanmaan kaupan palveluverkkoselvitys maakuntakaavaa varten, Pohjois-Karjalan kauppapaikkaselvitys ja täydennysselvitys maakuntakaavaa varten, Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys, Tölby-Vikby osayleiskaavan ja Vikbyn asemakaavan kaupallinen selvitys, Kaustisen kunta Kirkonkylän osayleiskaavan kaupallinen selvitys Virolahden kunta Vaalimaan osayleiskaavan kaupallinen selvitys, Lidl Suomi Ky Kaupallinen selvitys, Palokka, Seinäjoen kaupunki Kainuun liitto Parkanon kaupunki Etelä-Savon maakuntaliitto Pohjois-Pohjanmaan liitto Keski-Suomen liitto Vähittäiskaupan selvitykset (kokonaismitoituksen määrittäminen ja kaupan alueiden arviointi), Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys ja sitä tarkentavat Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon täydennysosat, Parkanon kaupallinen selvitys ja asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi, Etelä-Savon vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen, Kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys (kohdetarkastelut ja suositukset kaupan sijoittumisesta ja mitoituksesta), 4. vaihemaakuntakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi, Oriveden kaupunki Kaupan palveluverkkoselvitys, Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus -opasluonnos, Salon kaupunki Selvitys Salon kaupallisesta vetovoimasta, Päijät-Hämeen liitto Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liitto Hollolan kunta Päijät-Hämeen maakuntakaava, kaupan palvelurakenneselvitys, Kauramäen osayleiskaava, Eteläportin alueen kaupallisten vaikutusten arviointi, Keski-Suomen maakuntakaava, kaupan selvitykset ja suositukset, Hollolan keskustan asemakaavamuutokset, kaupallisten vaikutusten arviointi, Ylöjärven kaupunki Ylöjärven vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys, 2011 Joensuun kaupunki Ilomantsintien hypermarketin vaikutusten arviointi ja Joensuun ydinkaupunkiseudun kauppapaikkaselvityksen päivitys, 2011 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

10 HENKILÖESITE 3 (9) Taina Ollikainen Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, kaupan palveluverkkoselvitys, 2011 Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, kaupan palveluverkko 2030 selvitys, 2011 Salon kaupunki Salon keskustan yleiskaava, kaupallinen selvitys, 2011 Ruokakesko Oy, Ilmajoen kunta Ilmajoen kaupallinen selvitys, 2011 Joensuun kaupunki Reijolan alueen osayleiskaavan palveluselvitys, 2011 Joutsan kunta Hämeen liitto Ruokakesko Oy Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto Joutsan kaupallinen palveluverkkoselvitys ja vaikutusten arviointi, Kanta-Hämeen maakuntakaava, kaupan palveluverkkoselvitys, Joensuun Ilomantsintien liiketontin tontinluovutuskilpailu; kaupallinen selvitys, Keski-Suomen kaupallinen selvitys ja Jyväskylän kaupungin kaupan palveluverkkoselvitys, Oulun seutu Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys, 2010 Kyyjärven kunta Arina-yhtymä ja Oulunsalon kunta Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan liitto Kyyjärven vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys ja Paletin kauppakeskuksen laajennuksen vaikutusten arviointi, Oulunsalon kaupallisten palvelujen vaiheyleiskaava sekä Santaniemen asemakaava, kaupallinen selvitys, kaupan alan asiantuntija Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kaupan palveluverkkoselvitys, kaupan alan asiantuntija Ruokakesko Oy, Seinäjoen kaupunki Nurmon kaupan hankkeen kaupallinen selvitys, 2010 Lempäälän kunta Ylöjärven kaupunki Kuuma -kunnat Tuusulan kunta Jyskän Varastomyymälä Oy ja Jyväskylän kaupunki Ruokakesko Oy, Lieksan kaupunki Ruokakesko Oy, UPM-Kymmene Oyj, Heinolan kaupunki Keskustan ja Sääksjärven kaupallinen selvitys, kaupan alan asiantuntija Elovainion alueen kaupan ja liiketilojen vaikutusten arviointi ja selvittäminen, Kuuma-alueen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) kaupan palveluverkkoselvitys, kaupan alan asiantuntija Focus-alueen kaupan selvitys ja vaikutusten arviointi, kapan alan asiantuntija Jyskän Varastomyymälän laajennuksen asemakaavamuutos, kaupallisten vaikutusten arviointi, Lieksan K-marketin laajennuksen asemakaavamuutos, kaupallisten vaikutusten arviointi, Heinolan eteläisen liittymän kaupan ja liikenteen selvitys, Lapin liitto Tunturi-Lapin maakuntakaavan kaupan selvitys, 2009 Närpiön kaupunki Palveluverkkoselvitys ja vaikutusten arviointi, 2009 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

11 HENKILÖESITE 4 (9) Taina Ollikainen Loimaan kaupunki Kangasniemen kunta Hangon kaupunki Pellon kunta Ruokakesko Oy ja Kuusankosken kaupunki Keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, Lapaskankaan alueen kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, Hangon kantakaupungin kaupallinen selvitys osana yleiskaavaa, Pellon kuntakeskuksen palveluselvitys osana yleiskaavaa, Tervaskankaan alueen kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, Jyväskylän kaupunki Eteläportin kaupallisen selvityksen päivitys, 2008 Porvoon kaupunki Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen kaupallisten ratkaisujen vaikutusten arviointi, 2008 Witas Oy Putaanportin kaupallinen selvitys, 2007 Svenska Småbruk och egna hem Ab, CEJ arkkitehdit Oy, Espoon kaupunki Kulloonsillan kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, 2007 Rauman kaupunki Asiantuntija-arvio kaupallisista vaikutuksista, 2007 Vaasan kaupunki Vaasan alueen kaupan palveluverkkoselvitys ja kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi, 2007 SRV Viitoset Oy Edsevön kauppapaikan vaikutusten arviointi, kaupan alan asiantuntija 2007 Ruokakesko Oy Keljon Citymarketin laajennuksen vaikutusten arviointi, 2007 Espoon kaupunki Pohjois-Espoon palveluverkkoselvitys, kaupan alan asiantuntija 2007 Kehittämisyhdistys Kalakukko ry / Nilsiän kaupunki Nilsiän palvelutarveselvitys, 2006 Lahden kaupunki, Osuuskauppa Hämeenmaa, Kesko Jyväskylän kaupunki Holman ja Kariston kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, Etelä-Keljon kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, Rauman kaupunki Rauman kaupallinen selvitys, 2006 Pyhtään kunta Pyhtään kirkonkylän osayleiskaavan palveluselvitys, 2006 Osuuskauppa Hämeenmaa Oka Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa Hämeenlinnan kaupunki Lahden Renkomäen länsipuolisen alueen asemakaavan / tilaa vaativan erikoiskaupan vaikutusten arviointi, Asikkalan Vääksyn tavaratalon/vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi, Hyllykallion (Seinäjoki/Nurmo) Prisman laajennuksen vaikutusten arviointi, Ruununmyllyn kauppakeskuksen vaikutusten arviointi, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

12 HENKILÖESITE 5 (9) Taina Ollikainen Keskimaa Osk Keljon (Jyväskylä) Prisman laajennuksen vaikutusten arviointi, 2004 Inarin kunta Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi, 2004 Itä-Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan palveluverkkoselvitys, kaupan alan asiantuntija 2004 Salon kaupunki, Halikon kunta Sipoon kunta Joroisten kunta Kaarinan kaupunki Koillismaan osuuskauppa Joensuun kaupunki Kuusamon kaupunki Osuuskauppa Hämeenmaa Tampereen kaupunki Jounin Kauppa Oy Ylöjärven kunta Joensuun kaupunki Turun kaupunki ja Kaarinan kaupunki Suonenjoen kaupunki Kärsämäen kunta Sipoon kunta Mouhijärven kunta E18-kehityskäytäväprojekti, Salon seudun pilottihanke, tilaa vaativan erikoiskaupan selvitys, Söderkullan asemakaavamuutoksen ja siihen liittyvän vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi, Liikenneaseman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, Kaarinan Retail Parkin vaikutusten arviointi osana Kaarinanportin asemakaavan laadintaa, Sallan keskustaan suunnitellun vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi, Kahden asemakaavamuutoksen ja niihin liittyvien vähittäiskaupan hankkeiden vaikutusten arviointi, Rukan osayleiskaavan vähittäiskauppaan kohdistuvien vaikutusten arviointi, Lahden Renkomäen liikenneaseman ja tilaa vievän erikoiskaupan taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, Lielahden osayleiskaavan taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, Kolarin Äkäslompolon suunnitellun vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi, Päivittäistavarakaupan yksiköiden vaikutusten arviointi, taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset ihmiseen, kaupan alan asiantuntija Joensuun ydinkaupunkiseudun kauppapaikkaselvitys, selvitys Joensuun ydinkaupunkiseudun kaupan kehityksestä, nykytilasta, kehitysnäkymistä ja tilantarpeesta sekä päivittäistavarakaupan suuryksikköjen ja tilaa vievän erikoiskaupan keskittymien sijaintivaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava, kaupallinen selvitys ja kaupan suuryksikön vaikutusten arviointi. Keskustan kehittämissuunnitelma, kaupan alan asiantuntija kaupallinen selvitys Kauppakeskuksen liiketoimintasuunnitelma, kaupan alan asiantuntija markkina-analyysi, liikeidea, toimintasuunnitelmat Itäsalmen asemakaavamuutoksen/kauppakeskuksen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, vaikutusten arvioinnin asiantuntija Häijään kauppakeskuksen vaikutusten arviointi, kaupan alan asiantuntija kauppakeskuksen taloudellisten, ympäristöllisten, liikenteellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

13 HENKILÖESITE 6 (9) Taina Ollikainen Rauman kaupunki Vammalan kaupunki Tampereen kaupunkiseudun kauppatyöryhmä Nokian kaupunki, Skanska Sisä-Suomi, Pirkanmaan osuus-kauppa ja Tradeka Liiketilan mitoitusselvitys ja market-hankkeiden vaikutusten arviointi osana yleiskaavan laadintaa, Vammalan keskustan market-hankkeen YVA-selvitys, kaupan alan asiantuntija Tampereen kaupunkiseudun kaupan mitoitusselvitys, kaupan alan asiantuntija kaupunkiseudun kaupan kehitys, nykytila ja kehitysnäkymät päivittäistavarakaupan mitoitus ja lisätilatarve vuoteen 2010 päivittäistavarakaupan sijoitusvaihtoehtojen määrittely Nokian ja Tampereen rajalle suunnitellun kauppakeskusalueen taloudellisten, ympäristöllisten, liikenteellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, ALUEELLISET SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET Kainuun Etu Oy Kajaanin matkailun Master plan, asiantuntija Tekeillä Osuuskunta Suomen Asuntomessut Ohjeita kunnille asunto- ja loma-asuntomessujen hakemiseksi - oppaan päivitys, Loviisan kaupunki Loviisan asuntopoliittinen ohjelma, Vantaan kaupunki, viheralueyksikkö Kuopion kaupunki Uudenmaan liitto, Hangon ja Raaseporin kaupungit, Inkoon, Kirkkonummen ja Siuntion kunnat Espoon kaupunki, Vihdin kunta, Kirkkonummen kunta, Lohjan kaupunki, Uudenmaan liitto Lappeenrannan kaupunki Tiehallinto Vantaan viheralueohjelman laatimiseen liittyvä vuorovaikutuskonsultointi: tiedotteet, asukaskyselyt, tavoiteseminaari, työpajat, Kävijätutkimukseen perustuva Puijon alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, kaksi arvotutkimusta (asukaskysely, internet-kysely, käyttäjäryhmien haastattelut), asiantuntija Lännentiet kehityskäytäväselvitys, strategisen maankäytön suunnittelun asiantuntija Länsiradan maankäytön kehityskuva, toiminnallisen suunnittelun ja strategisen maankäytön suunnittelun asiantuntija Yhteisen rakenneyleiskaavan / maankäytön rakennemallin laatiminen seitsemään kuntaan, toiminnallisen suunnittelun ja strategisen maankäytön suunnittelun asiantuntija Tiehallinnon maa-ainesselvitys, luopumissuunnitelmat, Helsingin kaupunki Rastilan leirintäalueen toimintastrategia 2015, asiantuntija 2008 Tiehallinto Tiehallinnon maa-ainesselvitys (MAINE 2007), 2007 KUUMA-kunnat KUUMA-kuntien asuntopoliittinen ohjelma, asiantuntija 2007 KUUMA-kunnat KUUMA-kuntien kehitys- ja ympäristökuva, 2.vaihe, asiantuntija 2007 Siilinjärven kunta Rissalan yrityskylän markkinoinnin suunnittelu, 2007 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Porvoon kaupunki, Sipoon kunta Kilpilahden ympäristötekniikan keskuksen esiselvitys, asiantuntija 2007 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

14 HENKILÖESITE 7 (9) Taina Ollikainen Osuuskunta Suomen Asuntomessut Asuntomessuteemat tutkimus, - haastattelu- ja kyselytutkimus viiden kohdekaupungin suunnittelijoille ja viiden asuntomessualueen asukkaille Uudenmaan liitto Länsi-Uudenmaan maankäytön kehityskuva, asiantuntija 2006 Sisäasiainministeriö Osuuskunta Suomen Asuntomessut Tampereen kaupunki Kirkkonummen kunta Paimion kaupunki Etelä-Suomen maakuntien liittoutuma Salon seudun kehittämiskeskus Espoon kaupunki Espoon kaupunki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV, Uudenmaan liitto, Helsingin ja Vantaan kaupungit Mökkiläisdemokratia-hanke, asiantuntija - kysely mökkiläisille ja merkittäville mökkikunnille vapaa-ajan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä Selvitys asunto- ja loma-asuntomessujen järjestämisestä saaduista kokemuksista, messujen vaikutuksista sekä messujen hakemiseen ja järjestämiseen liittyvistä tehtävistä, asiantuntija Vuores työpaikka-alueena selvitys, - selvitys Vuoreksen alueelle soveltuvista toimialoista ja Vuoreksen työpaikka-alueiden toteuttamismuodoista - haastattelu- ja kyselytutkimus yritysten näkemyksistä Kuntakeskuksen kehityskuva ja 1. vaiheen osayleiskaava: palveluselvitys, asukaskysely ja yrittäjien haastattelut, asiantuntija Maankäytön kehityskuva: nykytilanteen analyysi, nelikenttätarkastelu, maankäytön tavoitteet ja kehityskuvavaihtoehtojen laadinta, asiantuntija Etelä-Suomen aluerakenne 2030 työn toisen vaiheen valmistelu, asiantuntija Etelä-Suomen maakuntien (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais- Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) yhteinen näkemys väestön ja työpaikkojen määrästä ja sijoittumisesta Etelä-Suomessa tavoitevuonna 2030 Turku Science Parkin ja Salon seudun yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen, asiantuntija Espoon kaupungin tukikohtaselvitys, asiantuntija nykyisten tukikohtien inventointi ja kehittämistarpeet, uusien tukikohtien tarpeet ja toteuttamisohjelma Espoon työsuhdelippuselvitys, asiantuntija tutkimus toteutetuista työsuhdelippujärjestelmistä kyselytutkimus Espoon kaupungin työntekijöille Pääradan asemanseutujen arvostus ja mielikuvat pääkaupunkiseudulla nykytila-analyysi, asiantuntija Oulunkylän, Malmin, Tapanilan, Tikkurilan, Rekolan ja Korson asemanseutujen nykytilan kuvaus ja analyysi VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Infinergies Finland Oy OX2 Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan tulo- ja työllisyysselvitys, asiantuntija Haapajärven Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Merkkikallion tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Tekeillä Tekeillä Tekeillä FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

15 HENKILÖESITE 8 (9) Taina Ollikainen WPD Finland Oy PROKON Wind Energy Finland Oy Rajakiiri Oy YIT Rakennus Oy Taalerintehtaan Pääomarahastot Oy PROKON Wind Energy Finland Oy YIT Rakennus Oy VibdIn Ab Oy Otsotuuli Oy Seinäjoen AMK / Matko 3-hanke Otsotuuli Oy Otsotuuli Oy Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Rajakiiri Simon tuulivoimapuistojen YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Lestijärven tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Oltavan tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Storbötetin tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Lestijärven tuulipuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Molpe-Petalax tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Granskogin tuulivoimapuiston ympäristöselvitys, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys, aluetaloudellisten vaikutusten arviointi, asiantuntija Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Korvennevan tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Tekeillä Tekeillä Tekeillä Rovaniemen kaupunki / Leo Pitkänen Oy Majoitusinvestoinnin vaikutus kuntatalouteen, asiantuntija Pohjois-Karjalan maakuntaliitto VindIn Ab Oy Porvoon kaupunki Hyötytuuli Oy Fingrid Oyj CPC Finland Oy Jyväskylän kaupunki Kalajoen kaupunki Venäjän ja EU:n välisen viisumivapauden vaikutusten selvittäminen Pohjois-Karjalan matkailutuloon ja -työllisyyteen, asiantuntija Pirttikylän tuulivoimapuisto YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi, vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, asiantuntija Kakonjärven tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Olkiluoto 4 (OL4) -ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohtojen YVA-menettely, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Kivilammen maankaatopaikan laajennus YVA, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Kalajoen matkailun aluetaloudellisten vaikutusten arviointi, asiantuntija FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

16 HENKILÖESITE 9 (9) Taina Ollikainen SABA Wind Oy Ab Fingrid Oyj Hirvensalmen kunta Rovaniemen kaupunki YTV, Espoon kaupunki, Lohja Rudus Oy, Rakentajien Ekopark Oy Etelä-Pohjanmaan liitto Rovaniemen kaupunki Sisä-Savon seutuyhtymä Närpiön Brännsträskin tuulivoimapuistohankkeen YVA, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Ventusneva Pyhäselkä 400 kv voimajohtohankkeen YVA, YVA-menettelyyn liittyvät teemahaastattelut, asiantuntija Valtatien 5 varrella sijaitsevan työpaikka-alueen asemakaavan vaikutusten arvioinnin päivitys, asiantuntija Rovaniemen monitoimikentän työllisyysvaikutusten arviointi, asiantuntija Asukaskysely ja haastattelut Ämmässuon lähiympäristön asukkaille sosiaalisten vaikutusten arviointia varten, Valtatien 19 (Jalasjärvi-VT8) uusien osuuksien, uusien risteysjärjestelyjen ja muun parantamisen sekä Seinäjoen pohjoisen ohikulkutien VT:llä 18 rakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset, asiantuntija Rovakadun saneeraaminen ja kävelykadun laajentaminen, työllisyysvaikutusten arviointi, Päijänne-Saimaa kanavan vaikutusselvitys, selvitys Päijänne-Saimaa kanavan välittömistä ja välillisistä vaikutuksista, taloudellisesta kannattavuudesta sekä rahoitusmahdollisuuksista. Vuonna 1999 valmistuneen Savonkanavan vaikutusselvityksen päivitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

17 CV LUOTTAMUKSELLINEN Sivu 1 (3) Pirjo Haukkapää-Haara Syntynyt: Terveystieteiden maisteri (TtM, terveydenhuollon hallinto), Esh Pirjo Haukkapää-Haara on työuransa aikana työskennellyt useissa eri sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa niin sairaanhoitajana kuin esimies- ja johtotehtävissäkin. Myös erilaisista konsultointi- ja kehittämishankkeista Pirjolla on usean vuoden kokemus. Konsultointi- ja kehittämistehtävät ovat liittyneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, organisointiin ja johtamiseen, hoito- ja palveluprosessien kehittämiseen, toimitilakysymyksiin sekä eri toimialojen yhteistyön syventämiseen. Pirjon monipuolinen ja pitkä työkokemus erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä antaa hyvät valmiudet kehittämishankkeiden ja uudistusten toteuttamiseen. Vahva poliittishallinnollisen järjestelmän toimintaan liittyvä kokemus antaa syvän ymmärryksen julkishallinnollisten organisaatioiden toimintaan. Asiakasprojektit Organisaatio Tehtävä Aika Kotkan kaupunki Kehitysvammahuollon palveluiden 10/14- nykytilan selvitys: Hamina, Kotka ja Kouvola Sulkavan kunta Sulkavan ikäihmisten palvelut 10/14-11/14 Kotkan kaupunki Vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun selvitystyö 9/14-12/14 Rovaniemen kaupunki, tilaliikelaitos Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tilaselvitys toimitilastrategiaa varten; tietojen päivittäminen Kouvolan kaupunki Kotihoidon työntekijöiden koulutus 9/14- Pellon kunta Organisaation kokonaisuudistus 8/14-9/14 hyvinvointipalvelujen prosessia käsittelevä osuus Kotkan kaupunki Kotkan kaupungin vammaispalveluiden 6/-9/14 kustannusselvitys Polvijärven kunta Ikäihmisten palvelut nyt ja 5/-8/14 tulevaisuudessa - selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akseli Perusturvakuntayhtymä Akselin 4/-6/ toimintaa koskeva selvitystyö Lumijoen kunta Taustaselvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamispäätöksenteon tueksi Lumijoella 3/ 9/14

18 CV LUOTTAMUKSELLINEN Sivu 2 (3) Kankaanpään kaupunki ja Lavian kunta Jyväskylän kaupunki Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Talouden tasapainottaminen kuntaliitostilanteessa (sosiaali- ja terveydenhuollon osuuden tarkastelu) Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluiden johtamisjärjestelmän arviointi Konsultointi ja kehittämistuki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjauksen, - neuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin ja toimintakyvyn tukemisen prosessien kehittämiseen 3/ 2/ 1/-4/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kallion alueen tulevaisuus- hanke 11/- 3/ Pellon kunta Organisaation kokonaisuudistus, sosiaali- 12/ ja terveydenhuollon osuuden tarkastelu Rovaniemen kaupunki, tilaliikelaitos Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tilaselvitys toimitilastrategiaa varten 06/- 12/ Seinäjoki Seinäjoen kotihoidon työajanseuranta ja työprosessien arviointi 05/- 08/ Juupajoki Sosiaali- ja terveyspalvelut Juupajoen 05/ kunnassa, selvitystyö Rovaniemi Uuden ajan sosiaali- ja terveyspalvelut 01/- 06/ Hamina pdrg-käyttöönottohanke 12/- 12/ Lahti pdrg-käyttöönottohanke 11/- 12/ Kotkan kaupunki Kotkan kotihoidon työajanseuranta ja työprosessien arviointi 09/- 01/ Työkokemus FCG Tietojohtaminen Oy, nykyisin FCG Konsultointi Oy Nastolan kunta Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teknillinen korkeakoulu, BITtutkimuskeskus Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus Johtava konsultti Perusturvajohtaja Nastolan, Iitin ja Sysmän kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tilaajan tehtävät, yhteistoiminta-alueen kehittäminen yhteistyössä Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja kuntien kanssa Projektipäällikkö Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirihanke, terveydenhuollon alueellisten palveluprosessien kehittäminen Tutkija Päijät-Hämeen terveydenhuollon governanssia käsittelevä tutkimushanke Tilaaja-tuottajamallia käsittelevä selvitys Aluekoordinaattori-tutkija Alueellisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien koordinointi- ja tutkimushanke v v v v Kymenlaakson erityishuollon Ylihoitaja v

19 CV LUOTTAMUKSELLINEN Sivu 3 (3) kuntayhtymä Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä Iitin kunta Reumasäätiön sairaala Jorvin sairaala Osastonhoitaja v Sairaanhoitaja v Koulutus Helsinki IPMA Level C-sertifiointi v. Lahti Master of Quality v Kuopio Terveystieteiden maisteri v Mikkeli Erikoissairaanhoitaja v Kuusankoski Sairaanhoitaja v Kielitaito Ymmärtäminen Puhuminen Lukeminen Kirjoittaminen Suomi äidinkieli Ruotsi Englanti Saksa Asteikko: 1 = erinomainen, 5 = perustaidot Muuta huomionarvoista Julkaisut Lillrank Paul, Haukkapää-Haara Pirjo: Terveydenhuollon tilaaja-tuottajamalli. Kauppa- ja teollisuusministeriö. Rahoitetut tutkimukset 1/2006. Edita. Helsinki Sinervo Leini (toim. ): Saumattomien toimintojen juurruttaminen. Juuria-hankkeen loppuraportti. STAKES Aiheita 26/2004 Haukkapää-Haara, Pirjo: Alueellinen lähete-palauteprojekti. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin julkaisuja C34/2004

20 HENKILÖESITE 1 (4) MARI POHJOLA (OS.KOVASIN) Filosofian maisteri (FM), kauppatieteiden yo. Konsultti Kokkola Koulutus Oppilaitos Paikka Kauppatieteiden yo. Pääaine Talousmaantiede (liikepaikkasuunnittelu) sivuaine: markkinointi Turun kauppakorkeakoulu Turku - Koulutus Oppilaitos Paikka Koulutus Oppilaitos Paikka Filosofian maisteri (FM) Pääaine suunnittelumaantiede sivuaine: johtaminen Helsingin Yliopisto Helsinki Luonnontieteiden kandidaatti (2010) Pääaine maantiede sivuaineet: suunnittelumaantiede, sosiologia Oulun Yliopisto Oulu 2010 Kielitaito Suomi Äidinkieli Englanti Erinomainen Ruotsi Tyydyttävä Saksa Tyydyttävä Erikoisalat Kaupan ja matkailun alan selvitykset ja vaikutusten arvioinnit, maankäyttöön liittyvät selvitykset, paikkatiedon sovellukset ja käyttö (MapInfo, ArcGIS ohjelmat), kysely- ja haastattelututkimukset (webropol ja FCGgis kyselytyökalut), vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät, fasilitointi Päätoimet FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (Alueidenkäytön konsultointi) Konsultti FCG Koulutus ja Konsultointi Oy (Elinkeino- ja aluekehitys) Konsultti FCG Finnish Consulting Group Oy (Elinkeino- ja aluekehitys) Konsultti Projektiassistentti 01/ 07/12 12/12 05/12 07/12 03/11 04/12 Täydennyskoulutus Projektipäällikkö I koulutus, FCG 2011

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa

Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa - toimeksiannon esittely 20.10.2015 LAPIN MATKAILUELINKEINON LIITTO RY Monialainen konserni Finnish Consulting Group FCG Suunnittelu ja tekniikka, FCG Konsultointi,

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Kainuun liitto 19.8.2013

Kainuun liitto 19.8.2013 Kainuun liitto 19.8.2013 KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMAN LUONNOKSESTA ESITETYT LAUSUNNOT SEKÄ NIIDEN VASTINEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto/PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009 Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Ålands Telefonandelslag Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Finström -

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja kuntien

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys MATKAILU KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys Globaali matkailu 1950 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista 2012 1 miljardi

Lisätiedot

Väliarvioinnin aineisto

Väliarvioinnin aineisto Väliarvioinnin aineisto Hankkeiden lkm Hakumenettelyt maakunnittain 60 50 40 30 20 8 49 14 8 Maakuntaliitot kilpailuttaneet 226 hanketta, joista noin puoleen hanke-ehdotuksia (117 hanketta) 43 Hankkeita,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN Varsinais-Suomen väestökehitys jatkaa vuonna 2013 samansuuntaista kehitystä kuin vuonna 2012. Turun kaupungin väkiluku kasvaa ja Salon kaupungin vähenee

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus)

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus) 27.6. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) ten jaksotus KOKO MAA 150 151 150 701 550 149 210-1 491 148 210-1 000 550-976 -1 941 kokonais, OKM päätös 27.6.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 Tapahtumat yhteensä 1 Copyright 2010 FUJITSU Lajeittain 2015 2 Copyright 2010 FUJITSU Tunnistustapahtumat 2015 Julkishallinnon organisaatiot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2012

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2012 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2012 Answer time 30-10-2012 10:24:30 PTH_lokakuu_2012 1. Terveyskeskuksen nimi AKAAN TERVEYSKESKUS 0 ASKOLAN TERVEYSKESKUS 0 ESPOON KAUPUNKI 0 ETELÄ-KARJALAN TERVEYSKESKUS

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi hankkeen käynnistysseminaari 8.2.2010 Tellervo Tarko Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 31. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 28 290 000 700 000. Helsinki / Urheiluhallit Oy Malmin uimahallin peruskorjaus 1 908 000 480 000

Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 28 290 000 700 000. Helsinki / Urheiluhallit Oy Malmin uimahallin peruskorjaus 1 908 000 480 000 LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011-2014 Hakija Hanke kustannusarvio Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta- Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Askola / perustettava

Lisätiedot

Opintosetelityyppistä avustusta myönnettiin seuraavasti:

Opintosetelityyppistä avustusta myönnettiin seuraavasti: KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELITYYPPISET AVUSTUKSET 2007 Valtion vuoden 2007 talousarvion momentille 29.30.30 osoitettiin määrärahat kansalaisopistojen opintosetelityyppistä valtionavustusta varten. Opintosetelityyppiset

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN Lähde: KOUTE JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN Sis. 1 200 nuorten yhteiskuntatakuupaikkaa, joita lisättiin 26 järjestäjälle 1.8.2012 lukien

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

Ollinmäen laajennus, katujen ja kevyenliikenteen väylän suunnittelu

Ollinmäen laajennus, katujen ja kevyenliikenteen väylän suunnittelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHÄJOEN KUNTA Ollinmäen laajennus, katujen ja kevyenliikenteen väylän suunnittelu TARJOUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27270 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013 Vastausaika 11/7/2013 12:16:12 PM PTH_lokakuu_2013 1. Terveyskeskuksen nimi AKAAN TERVEYSKESKUS 0 ASKOLAN TERVEYSKESKUS 0 ESPOON KAUPUNPI/ TERVEYSPALVELUT

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen kasautumisanalyysi Ydinalue = pienin alue/tila (250 m ruudut) jolle sijoittuu 90 % työntekijöistä Kasautumisluku

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot