Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Oriveden keskustassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Oriveden keskustassa"

Transkriptio

1 S UUNNITTELU JA TEKNIIKKA ORIVEDEN KAUPUNKI Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Oriveden keskustassa Tarjous ja alustava työohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous ja työohjelma 1 (5) Oriveden kaupunki Kokous Orivedellä Selvitys asemakaavamuutoksen edellytyksistä Kiitämme tarjouspyynnöstänne. Teemme mielellämme selvityksen Oriveden keskustassa sijaitsevan hotellitontin asemakaavamuutoksen edellytyksistä. 1. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2. Työn sisältö FCG Finnish Consulting Group -konserni (FCG) on yksi Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä ja markkinajohtaja useilla toimialoillaan. FCG:n liiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: koulutus, suunnittelu ja tekniikka, konsultointi ja kansainvälinen konsultointi. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on yksi maamme johtavista yhdyskuntasuunnittelun konsulttitoimistoista. Yrityksessämme ovat edustettuina kaikki keskeiset yhdyskuntasuunnittelun toimialat. Liiketoiminta koostuu monialaisesta yhdyskuntatekniikkaan, ympäristöön sekä talo- ja laitossuunnitteluun liittyvästä osaamisesta. Asiantuntijoillamme on vahva kokemus maankäytön suunnittelusta, vaativista aluekehitys- ja suunnittelutehtävistä sekä liiketoiminnan kehittämisestä. FCG on toteuttanut kokonaisvaltaisia kehittämissuunnitelmia, toteutettavuusselvityksiä sekä konsepti-, liiketoiminta- ja investointisuunnitelmia erityyppisissä kohteissa ympäri Suomea. Yhtiömme taloudellinen perusta on vakaa ja olemme täyttäneet lakisääteiset velvoitteemme lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Olemme liittyneet Tilaajavastuu.fi / Luotettava kumppani -palveluun. Yhtiömme perustiedot ovat: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Y-tunnus Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Lisätietoja yhtiöstämme on osoitteessa Yhteyshenkilö tässä työssä: Taina Ollikainen, puh Tausta Selvitys koskee Oriveden keskustassa sijaitsevaa Kiinteistö Oy Oriveden Hotellitalon omistamaa tilaa korttelissa 52. Alueella on voimassa vuonna 1988 vahvistettu Kirkonseudun asemakaava. Asemakaavassa tilan kaavamerkintä on AL-1 (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). Kaavamääräyksen mukaan alueelle tulee rakentaa hotelli-, ravintola- ja kokoustiloja vähintään 65 % rakennusoikeudesta. Tilan rakennusoikeus on voimassa olevassa asemakaavassa krs-m 2. Tilalle on vuonna haettu rakennuslupaa hotellin uudelle hissille, tilajärjestelyille, ilmastoinnille sekä sprinklerilaitteistolle. Rakennusluvan mukaiset muutostyöt ovat valmistuneet. Rakennuslupapäätökseen on kirjattu muun muassa, ettei rakennuksen käyttötarkoitusta muuteta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous ja työohjelma 2 (5) Kesällä tilan osalta on jätetty poikkeuslupahakemus hotellin muuttamiseksi palvelukodiksi. Ympäristölautakunta on hylännyt poikkeuslupahakemuksen todeten, ettei poikkeamiselle ole lain vaatimia edellytyksiä ja että hankkeen mahdollinen toteuttaminen vaatisi asemakaavan muutoksen. Hakija on tehnyt valituksen poikkeuslupapäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Syksyllä hankkeesta on tehty asemakaavan muutoshakemus. Kaupunginhallitus on kokouksessaan todennut, että varsinaisesta asemakaavan muutoksen käynnistämisestä tehdään päätös, kun asemakaavamuutoksen edellytykset on selvitetty ja kun sopimusneuvottelut asemakaavoituksen käynnistämisestä on käyty. Tehtävä Tehtävänä on selvittää asemakaavamuutoksen edellytykset liittyen muun muassa kauppaan, yksityisiin ja julkisiin palveluihin sekä matkailuun. Selvityksessä esitetään lähtötiedot ja perusteet asemakaavamuutoksen käynnistämistä koskevan päätöksenteon tueksi. Selvityksen sisältöä on tarkennettu Orivedellä järjestetyssä tilaajan ja konsultin välisessä neuvottelussa. Selvitys koostuu seuraavista osatehtävistä: - lähtötietojen kokoaminen ja lähtökohta-analyysi - vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten määrittäminen - vaihtoehtojen vaikutusten arviointi - johtopäätökset ja yhteenveto Selvitys toteutetaan kaupungilta saatavaan lähtöaineistoon ja olemassa oleviin selvityksiin, suunnitelmiin ja lähtötietoihin, keskeisten toimijoiden haastatteluihin sekä paikkatietoanalyyseihin perustuen. Keskeisiä lähtöaineistoja ovat Oriveden kuntajakoselvitys ja Oriveden vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys. Molemmat selvitykset on laadittu FCG:ssä, joten myös niiden lähtökohta- ja työaineistot ovat käytettävissämme. Työssä hyödynnetään lisäksi uusimmat saatavissa olevat väestöä, yritystoimintaa, työllisyyttä, kuntataloutta ym. koskevat tilastotiedot. Olemassa olevaa aineistoa täydennetään keskeisten toimijoiden haastatteluilla (muun muassa Oriveden hallintojohtaja, Tampereen-Oriveden yhteistoiminta-alueen keskeiset viranhaltijat, Oriveden yritysneuvoja, Tredean edustaja). Osa haastatteluista tehdään puhelimitse ja osa henkilökohtaisesti. Työhön sisältyy noin viisi haastattelua. 1. Lähtötietojen kokoaminen ja lähtökohta-analyysi Lähtötietojen perusteella kartoitetaan Oriveden kaupungin ja hankkeen vaikutusalueen nykytilanne ja kehitysnäkymät siltä osin kuin asemakaavamuutoksen edellytysten arvioinnin kannalta on tarpeen. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa väestömäärä ja ikärakenne, työvoiman määrä, elinkeinorakenne ja työllisyystilanne, yritysten määrä ja rakenne, työpaikkamäärä ja -rakenne, kauppa ja kaupalliset palvelut, matkailu, julkiset palvelut (sote), palvelujen saavutettavuus sekä kuntatalous. Nykytilanteen perusteella arvioidaan tulevaa kehitystä olemassa olevien ennusteiden pohjalta sekä palvelujen kehittämistarpeita. Työvaiheen tuloksena esitetään tiivis nykytilanteen ja kehitysnäkymisen kuvaus. Lisäksi arvioidaan eri toimintojen kehittämistarpeet ja kehittämismahdollisuudet Oriveden keskustassa sekä eri toimintojen soveltuvuus ja sijoittumisen reunaehdot asemakaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous ja työohjelma 3 (5) Aikataulu 4. Hinta Tarkastelut tehdään seuraavista toiminnoista: kauppa ja kaupalliset palvelut majoitus- ja ravitsemispalvelut ym. matkailupalvelut toimitilat ja asuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 2. Vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten määrittäminen Nykytilanteen, kehitysnäkymien ja kehittämistarpeiden kartoituksen pohjalta määritellään vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset. Vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi liike- ja toimistotilat, asuminen, ikäihmisten palveluasuminen, vammaishuollon palvelut sekä eri käyttötarkoitusten yhdistelmät. Vaikutukset arvioidaan 2-3 vaihtoehdon osalta. Tarkasteltavat vaihtoehdot sovitaan tilaajan kanssa ennen vaikutusten arviointia. 3. Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Vaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietoina nykytilanteen ja kehitysnäkymien kuvauksen sekä eri toimintojen kehittämistarpeiden ja kehittämismahdollisuuksien arvioinnin tuloksia. Tausta-aineistona hyödynnetään myös aiheeseen liittyvää yleistä tutkimustietoa sekä tutkimuksia, kokemuksia ja näkemyksiä muiden vertailukelpoisten hankkeiden vaikutuksista. Työvaiheessa arvioidaan vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten vaikutukset kaupungin elinvoimaisuuteen vaikutukset julkisten ja yksityisten palvelujen palveluverkkoon vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen vaikutukset elinkeinotoimintaan (kauppa, matkailu ym.) vaikutukset Oriveden keskustaan (toiminnot ja kaupunkikuva ym.) vaikutukset työllisyyteen (välittömät ja välilliset) vaikutukset alue- ja kuntatalouteen Vaikutusten arvioinnin sisältö ja painotukset täsmennetään sen jälkeen, kun tarkasteltavat vaihtoehdot on määritelty. 4. Johtopäätökset ja yhteenveto Työn tulokset raportoidaan keskeisiin asioihin painottuvana tiiviinä raporttina, jossa tuloksia havainnollistetaan taulukoiden, kuvien ja kaavioiden avulla. Tulosten esittelyä varten laaditaan lisäksi powerpoint -esitys. Voimme aloittaa työn heti toimeksiannon saatuamme. Työ valmistuu kuukauden kuluessa aloituksesta. Aikataulusta sovitaan tarkemmin työn alkaessa. Olemme arvioineet kustannukset työmääräarvion (9 htp) ja 800 euron (alv 0 %) päivähinnan perusteella. Selvityksen kokonaishinta on euroa ilman arvonlisäveroa (23 %). Matka- ja muut kulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Kustannusarvioita ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous ja työohjelma 4 (5) 5. Työhön osallistuvat henkilöt Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus ja vahva osaaminen kaupan, matkailun, elinkeinojen, asumisen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen liittyvistä tut- kimus-, kehitys- ja suunnittelutehtävistä. Työhön osallistuvat seuraavatt henkilöt: FM Taina Ollikainen (SKOL 02), selvityksen vastuuhenkilö Taina Ollikaisella on pitkäaikainen ja monipuoline en kokemus alue- ja kunta- taloudellisten vaikutusten arvioinnista sekä kauppaan ja matkailuun liittyvi- taloudellisten vaikutusten arviointiin liittyvistä töistä voidaan mainitaa mm. en tutkimusten, selvitysten ja suunnitelmien laatimisesta. Viimeaikaisista Helsingin ja Oulun yleiskaavaluonnosten kaupallisten vaikutusten arvioinnit, Majoitusinvestoinnin vaikutus kuntatalouteen Rovaniemellä, Etelä-Savon, Etelä- Pohjanmaan ja Kalajoen matkailun tulo- ja työllisyysselvitykset sekä Venäjän ja EU:n välisen viisumivapauden työllisyys ja aluetaloude ellisten vaikutusten arviointi Pohjois- Karjalassa. Asumiseen liittyviä selvityksiä Ollikainen on laatinut muun muassa Osuus- Ori- kunta Suomen Asuntomessuille. Ollikainen on laatinut vuonna valmistuneen veden vähittäiskaupan palveluverkkoselvityksen. TtM Pirjo Haukkapää-Haara (SKOL 02) Pirjo Haukkapää -Haara on työuransa aikana työskennellyt useissa eri sosi- ko- aali- ja j terveydenhuollon organisaati oissa. Hänellä on usean vuoden kemus erilaisistaa konsultointi- ja kehittämishankkeista. Konsultointi- ja kehittämistehtävät ovat liittyneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuol- lon järjestämiseen, organisointiin ja johtamiseej en, hoito- ja palveluproses- Viimeaikaisia töitä ovat muun muassa Haminan, Kotkan jaa Kouvolan kehitysvamma- huollon palveluiden nykytilann selvitys, selvitys Sulkavan ikäihmisten palveluista ja Ro- sien kehittämiseen, toimitilakysymyksiin sekä eri toimialojen yhteistyön syventämiseen. vaniemen kaupungin sosiaali-- Pohjolaa (SKOL 03) Mari Pohjola toimii FCG:ssä konsulttina asumista ja elinkeinokehittämistä koskevissa selvityksissä. Pohjola on toteuttanut t t kysely- ja haastattelutut- kimuksia asukkaille, viranomaisille, yrittäjille ja maanomistajille esim. Lovii- ja terveyspalveluja koskeva k tilaselvitys toimitilastrategiaa varten. FM Mari san asuntopoliittisen ohjelman laadinnassa, Oulunsalon Varjakan loma- asumisen selvityksessä sekä työ- ja elinkeinoministeriölle tehdyssä selvi- tyksessä saaritonttien kysynnästä ja arjonnasta. Pohjola perehtyi lopputyössään tuleon ko- vaisuuden asumisen sijoittumisen ennakointiin paikkatietomenetelmin.. Hänellä kemusta vuorovaikutteisten työpajojen suunnittelusta ja vetämisestä. M.Sc. Pauli Santala (SKOL 01) Pauli Santala toimii FCG:ssä alueidenkäytön konsultoinnin toimialajohtaja- na. Santala on elinkeinojenn ja matkailun tutkimuksen ja kehityksen asian- liittyen esimerkiksi Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Lisäksi tuntija. Santala on laatinut useita aluetaloudellisia selvityksiä matkailuun Santala on osallistunut hotelli-investoinnin kuntataloustarkasteluun Rova- niemellä sekä Hämeenlinnaan suunnitellun uuden kaupunginosan kunta- ja kaavatalo- (www.ipma.ch). ustarkasteluihin. Santala onn suorittanut IPMA: n Level C-projektinjohtosertifioinnin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tarjous ja työohjelma 5 (5) Työssä käytetään tarvittaessat a myös yhtiömme muita asiantuntijoita. 6. Laadunvarmistus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:llä on käytössä sertifioitu RAKLI-SKOL-ATL (KSE ). 8. Lisätiedot Toivomme, että tarjouksemme vastaa odotuksiann ne. Olemme valmiit antamaan lisätie- toja sekä neuvottelemaan työn sisällöstä ja kaikista tarjouksen yksityiskohdista Teille laatujärjes- telmä, jota noudatetaan kaikissa projekteissamme. 7. Sopimusehdot Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtojaa parhaiten sopivanaa ajankohtana. Yhteyshenkilömme on Tainaa Ollikainenn , Kunnioittavasti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pauli Santala toimialajohtaja Tain Ollikainen johtava konsultti 10. Liitteet Henkilöesitteet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, HELSINKI Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

7 LIITE 1

8 HENKILÖESITE 1 (9) TAINA OLLIKAINEN Filosofian maisteri Johtava konsultti , Hirvensalmi Koulutus Oppilaitos Paikka Filosofian maisteri (suunnittelumaantiede) Helsingin yliopisto Helsinki 1987 Täydennyskoulutus Pätevyyttä suunnitteluun -kurssi (18 ov.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK, Teknillinen korkeakoulu, Espoo Kielitaito suomi äidinkieli ruotsi hyvä englanti hyvä saksa tyydyttävä Erikoisalat Vähittäiskaupan selvitykset, alueelliset tutkimukset ja suunnitelmat, elinkeinojen ja matkailun kehittäminen sekä taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi Päätoimet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - johtava konsultti FCG Koulutus ja konsultointi Oy (aik. FCG Finnish Consulting Group Oy) - johtava konsultti FCG Planeko Oy (aik. Suunnittelukeskus Oy) -, tutkija, suunnitteluavustaja Ammatilliset järjestöt Elävät Kaupunkikeskustat ry - hallituksen jäsen - hallituksen varajäsen Yhteiskuntasuunnittelun Seura ry:n jäsen Referenssikohteita FCG Finnish Consulting Group Oy:n palveluksessa VÄHITTÄISKAUPAN SELVITYKSET Keski-Pohjanmaan liitto ja Kokkolan kaupunki Oulun kaupunki Kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Keski-Pohjanmaalla (vaihemaakuntakaava) ja Kokkolassa (yleis- ja asemakaavat), Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi, Tekeillä FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

9 HENKILÖESITE 2 (9) Taina Ollikainen Helsingin kaupunki Hyvinkään kaupunki Pirkanmaan liitto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euran kunta Mustasaaren kunta Helsingin yleiskaavaluonnoksen kaupallisten vaikutusten arviointi, Päivittäistavarakaupan verkostoselvitys ja kehittämisvaihtoehdot, Pirkanmaan kaupan palveluverkkoselvitys maakuntakaavaa varten, Pohjois-Karjalan kauppapaikkaselvitys ja täydennysselvitys maakuntakaavaa varten, Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys, Tölby-Vikby osayleiskaavan ja Vikbyn asemakaavan kaupallinen selvitys, Kaustisen kunta Kirkonkylän osayleiskaavan kaupallinen selvitys Virolahden kunta Vaalimaan osayleiskaavan kaupallinen selvitys, Lidl Suomi Ky Kaupallinen selvitys, Palokka, Seinäjoen kaupunki Kainuun liitto Parkanon kaupunki Etelä-Savon maakuntaliitto Pohjois-Pohjanmaan liitto Keski-Suomen liitto Vähittäiskaupan selvitykset (kokonaismitoituksen määrittäminen ja kaupan alueiden arviointi), Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys ja sitä tarkentavat Kajaanin, Kuhmon ja Sotkamon täydennysosat, Parkanon kaupallinen selvitys ja asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi, Etelä-Savon vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen, Kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys (kohdetarkastelut ja suositukset kaupan sijoittumisesta ja mitoituksesta), 4. vaihemaakuntakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi, Oriveden kaupunki Kaupan palveluverkkoselvitys, Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus -opasluonnos, Salon kaupunki Selvitys Salon kaupallisesta vetovoimasta, Päijät-Hämeen liitto Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liitto Hollolan kunta Päijät-Hämeen maakuntakaava, kaupan palvelurakenneselvitys, Kauramäen osayleiskaava, Eteläportin alueen kaupallisten vaikutusten arviointi, Keski-Suomen maakuntakaava, kaupan selvitykset ja suositukset, Hollolan keskustan asemakaavamuutokset, kaupallisten vaikutusten arviointi, Ylöjärven kaupunki Ylöjärven vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys, 2011 Joensuun kaupunki Ilomantsintien hypermarketin vaikutusten arviointi ja Joensuun ydinkaupunkiseudun kauppapaikkaselvityksen päivitys, 2011 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

10 HENKILÖESITE 3 (9) Taina Ollikainen Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, kaupan palveluverkkoselvitys, 2011 Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, kaupan palveluverkko 2030 selvitys, 2011 Salon kaupunki Salon keskustan yleiskaava, kaupallinen selvitys, 2011 Ruokakesko Oy, Ilmajoen kunta Ilmajoen kaupallinen selvitys, 2011 Joensuun kaupunki Reijolan alueen osayleiskaavan palveluselvitys, 2011 Joutsan kunta Hämeen liitto Ruokakesko Oy Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto Joutsan kaupallinen palveluverkkoselvitys ja vaikutusten arviointi, Kanta-Hämeen maakuntakaava, kaupan palveluverkkoselvitys, Joensuun Ilomantsintien liiketontin tontinluovutuskilpailu; kaupallinen selvitys, Keski-Suomen kaupallinen selvitys ja Jyväskylän kaupungin kaupan palveluverkkoselvitys, Oulun seutu Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys, 2010 Kyyjärven kunta Arina-yhtymä ja Oulunsalon kunta Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan liitto Kyyjärven vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys ja Paletin kauppakeskuksen laajennuksen vaikutusten arviointi, Oulunsalon kaupallisten palvelujen vaiheyleiskaava sekä Santaniemen asemakaava, kaupallinen selvitys, kaupan alan asiantuntija Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kaupan palveluverkkoselvitys, kaupan alan asiantuntija Ruokakesko Oy, Seinäjoen kaupunki Nurmon kaupan hankkeen kaupallinen selvitys, 2010 Lempäälän kunta Ylöjärven kaupunki Kuuma -kunnat Tuusulan kunta Jyskän Varastomyymälä Oy ja Jyväskylän kaupunki Ruokakesko Oy, Lieksan kaupunki Ruokakesko Oy, UPM-Kymmene Oyj, Heinolan kaupunki Keskustan ja Sääksjärven kaupallinen selvitys, kaupan alan asiantuntija Elovainion alueen kaupan ja liiketilojen vaikutusten arviointi ja selvittäminen, Kuuma-alueen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) kaupan palveluverkkoselvitys, kaupan alan asiantuntija Focus-alueen kaupan selvitys ja vaikutusten arviointi, kapan alan asiantuntija Jyskän Varastomyymälän laajennuksen asemakaavamuutos, kaupallisten vaikutusten arviointi, Lieksan K-marketin laajennuksen asemakaavamuutos, kaupallisten vaikutusten arviointi, Heinolan eteläisen liittymän kaupan ja liikenteen selvitys, Lapin liitto Tunturi-Lapin maakuntakaavan kaupan selvitys, 2009 Närpiön kaupunki Palveluverkkoselvitys ja vaikutusten arviointi, 2009 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

11 HENKILÖESITE 4 (9) Taina Ollikainen Loimaan kaupunki Kangasniemen kunta Hangon kaupunki Pellon kunta Ruokakesko Oy ja Kuusankosken kaupunki Keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, Lapaskankaan alueen kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, Hangon kantakaupungin kaupallinen selvitys osana yleiskaavaa, Pellon kuntakeskuksen palveluselvitys osana yleiskaavaa, Tervaskankaan alueen kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, Jyväskylän kaupunki Eteläportin kaupallisen selvityksen päivitys, 2008 Porvoon kaupunki Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen kaupallisten ratkaisujen vaikutusten arviointi, 2008 Witas Oy Putaanportin kaupallinen selvitys, 2007 Svenska Småbruk och egna hem Ab, CEJ arkkitehdit Oy, Espoon kaupunki Kulloonsillan kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, 2007 Rauman kaupunki Asiantuntija-arvio kaupallisista vaikutuksista, 2007 Vaasan kaupunki Vaasan alueen kaupan palveluverkkoselvitys ja kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi, 2007 SRV Viitoset Oy Edsevön kauppapaikan vaikutusten arviointi, kaupan alan asiantuntija 2007 Ruokakesko Oy Keljon Citymarketin laajennuksen vaikutusten arviointi, 2007 Espoon kaupunki Pohjois-Espoon palveluverkkoselvitys, kaupan alan asiantuntija 2007 Kehittämisyhdistys Kalakukko ry / Nilsiän kaupunki Nilsiän palvelutarveselvitys, 2006 Lahden kaupunki, Osuuskauppa Hämeenmaa, Kesko Jyväskylän kaupunki Holman ja Kariston kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, Etelä-Keljon kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi, Rauman kaupunki Rauman kaupallinen selvitys, 2006 Pyhtään kunta Pyhtään kirkonkylän osayleiskaavan palveluselvitys, 2006 Osuuskauppa Hämeenmaa Oka Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa Hämeenlinnan kaupunki Lahden Renkomäen länsipuolisen alueen asemakaavan / tilaa vaativan erikoiskaupan vaikutusten arviointi, Asikkalan Vääksyn tavaratalon/vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi, Hyllykallion (Seinäjoki/Nurmo) Prisman laajennuksen vaikutusten arviointi, Ruununmyllyn kauppakeskuksen vaikutusten arviointi, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

12 HENKILÖESITE 5 (9) Taina Ollikainen Keskimaa Osk Keljon (Jyväskylä) Prisman laajennuksen vaikutusten arviointi, 2004 Inarin kunta Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi, 2004 Itä-Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan palveluverkkoselvitys, kaupan alan asiantuntija 2004 Salon kaupunki, Halikon kunta Sipoon kunta Joroisten kunta Kaarinan kaupunki Koillismaan osuuskauppa Joensuun kaupunki Kuusamon kaupunki Osuuskauppa Hämeenmaa Tampereen kaupunki Jounin Kauppa Oy Ylöjärven kunta Joensuun kaupunki Turun kaupunki ja Kaarinan kaupunki Suonenjoen kaupunki Kärsämäen kunta Sipoon kunta Mouhijärven kunta E18-kehityskäytäväprojekti, Salon seudun pilottihanke, tilaa vaativan erikoiskaupan selvitys, Söderkullan asemakaavamuutoksen ja siihen liittyvän vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi, Liikenneaseman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, Kaarinan Retail Parkin vaikutusten arviointi osana Kaarinanportin asemakaavan laadintaa, Sallan keskustaan suunnitellun vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi, Kahden asemakaavamuutoksen ja niihin liittyvien vähittäiskaupan hankkeiden vaikutusten arviointi, Rukan osayleiskaavan vähittäiskauppaan kohdistuvien vaikutusten arviointi, Lahden Renkomäen liikenneaseman ja tilaa vievän erikoiskaupan taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, Lielahden osayleiskaavan taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, Kolarin Äkäslompolon suunnitellun vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi, Päivittäistavarakaupan yksiköiden vaikutusten arviointi, taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset ihmiseen, kaupan alan asiantuntija Joensuun ydinkaupunkiseudun kauppapaikkaselvitys, selvitys Joensuun ydinkaupunkiseudun kaupan kehityksestä, nykytilasta, kehitysnäkymistä ja tilantarpeesta sekä päivittäistavarakaupan suuryksikköjen ja tilaa vievän erikoiskaupan keskittymien sijaintivaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava, kaupallinen selvitys ja kaupan suuryksikön vaikutusten arviointi. Keskustan kehittämissuunnitelma, kaupan alan asiantuntija kaupallinen selvitys Kauppakeskuksen liiketoimintasuunnitelma, kaupan alan asiantuntija markkina-analyysi, liikeidea, toimintasuunnitelmat Itäsalmen asemakaavamuutoksen/kauppakeskuksen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, vaikutusten arvioinnin asiantuntija Häijään kauppakeskuksen vaikutusten arviointi, kaupan alan asiantuntija kauppakeskuksen taloudellisten, ympäristöllisten, liikenteellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

13 HENKILÖESITE 6 (9) Taina Ollikainen Rauman kaupunki Vammalan kaupunki Tampereen kaupunkiseudun kauppatyöryhmä Nokian kaupunki, Skanska Sisä-Suomi, Pirkanmaan osuus-kauppa ja Tradeka Liiketilan mitoitusselvitys ja market-hankkeiden vaikutusten arviointi osana yleiskaavan laadintaa, Vammalan keskustan market-hankkeen YVA-selvitys, kaupan alan asiantuntija Tampereen kaupunkiseudun kaupan mitoitusselvitys, kaupan alan asiantuntija kaupunkiseudun kaupan kehitys, nykytila ja kehitysnäkymät päivittäistavarakaupan mitoitus ja lisätilatarve vuoteen 2010 päivittäistavarakaupan sijoitusvaihtoehtojen määrittely Nokian ja Tampereen rajalle suunnitellun kauppakeskusalueen taloudellisten, ympäristöllisten, liikenteellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, ALUEELLISET SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET Kainuun Etu Oy Kajaanin matkailun Master plan, asiantuntija Tekeillä Osuuskunta Suomen Asuntomessut Ohjeita kunnille asunto- ja loma-asuntomessujen hakemiseksi - oppaan päivitys, Loviisan kaupunki Loviisan asuntopoliittinen ohjelma, Vantaan kaupunki, viheralueyksikkö Kuopion kaupunki Uudenmaan liitto, Hangon ja Raaseporin kaupungit, Inkoon, Kirkkonummen ja Siuntion kunnat Espoon kaupunki, Vihdin kunta, Kirkkonummen kunta, Lohjan kaupunki, Uudenmaan liitto Lappeenrannan kaupunki Tiehallinto Vantaan viheralueohjelman laatimiseen liittyvä vuorovaikutuskonsultointi: tiedotteet, asukaskyselyt, tavoiteseminaari, työpajat, Kävijätutkimukseen perustuva Puijon alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, kaksi arvotutkimusta (asukaskysely, internet-kysely, käyttäjäryhmien haastattelut), asiantuntija Lännentiet kehityskäytäväselvitys, strategisen maankäytön suunnittelun asiantuntija Länsiradan maankäytön kehityskuva, toiminnallisen suunnittelun ja strategisen maankäytön suunnittelun asiantuntija Yhteisen rakenneyleiskaavan / maankäytön rakennemallin laatiminen seitsemään kuntaan, toiminnallisen suunnittelun ja strategisen maankäytön suunnittelun asiantuntija Tiehallinnon maa-ainesselvitys, luopumissuunnitelmat, Helsingin kaupunki Rastilan leirintäalueen toimintastrategia 2015, asiantuntija 2008 Tiehallinto Tiehallinnon maa-ainesselvitys (MAINE 2007), 2007 KUUMA-kunnat KUUMA-kuntien asuntopoliittinen ohjelma, asiantuntija 2007 KUUMA-kunnat KUUMA-kuntien kehitys- ja ympäristökuva, 2.vaihe, asiantuntija 2007 Siilinjärven kunta Rissalan yrityskylän markkinoinnin suunnittelu, 2007 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Porvoon kaupunki, Sipoon kunta Kilpilahden ympäristötekniikan keskuksen esiselvitys, asiantuntija 2007 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

14 HENKILÖESITE 7 (9) Taina Ollikainen Osuuskunta Suomen Asuntomessut Asuntomessuteemat tutkimus, - haastattelu- ja kyselytutkimus viiden kohdekaupungin suunnittelijoille ja viiden asuntomessualueen asukkaille Uudenmaan liitto Länsi-Uudenmaan maankäytön kehityskuva, asiantuntija 2006 Sisäasiainministeriö Osuuskunta Suomen Asuntomessut Tampereen kaupunki Kirkkonummen kunta Paimion kaupunki Etelä-Suomen maakuntien liittoutuma Salon seudun kehittämiskeskus Espoon kaupunki Espoon kaupunki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV, Uudenmaan liitto, Helsingin ja Vantaan kaupungit Mökkiläisdemokratia-hanke, asiantuntija - kysely mökkiläisille ja merkittäville mökkikunnille vapaa-ajan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä Selvitys asunto- ja loma-asuntomessujen järjestämisestä saaduista kokemuksista, messujen vaikutuksista sekä messujen hakemiseen ja järjestämiseen liittyvistä tehtävistä, asiantuntija Vuores työpaikka-alueena selvitys, - selvitys Vuoreksen alueelle soveltuvista toimialoista ja Vuoreksen työpaikka-alueiden toteuttamismuodoista - haastattelu- ja kyselytutkimus yritysten näkemyksistä Kuntakeskuksen kehityskuva ja 1. vaiheen osayleiskaava: palveluselvitys, asukaskysely ja yrittäjien haastattelut, asiantuntija Maankäytön kehityskuva: nykytilanteen analyysi, nelikenttätarkastelu, maankäytön tavoitteet ja kehityskuvavaihtoehtojen laadinta, asiantuntija Etelä-Suomen aluerakenne 2030 työn toisen vaiheen valmistelu, asiantuntija Etelä-Suomen maakuntien (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais- Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) yhteinen näkemys väestön ja työpaikkojen määrästä ja sijoittumisesta Etelä-Suomessa tavoitevuonna 2030 Turku Science Parkin ja Salon seudun yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen, asiantuntija Espoon kaupungin tukikohtaselvitys, asiantuntija nykyisten tukikohtien inventointi ja kehittämistarpeet, uusien tukikohtien tarpeet ja toteuttamisohjelma Espoon työsuhdelippuselvitys, asiantuntija tutkimus toteutetuista työsuhdelippujärjestelmistä kyselytutkimus Espoon kaupungin työntekijöille Pääradan asemanseutujen arvostus ja mielikuvat pääkaupunkiseudulla nykytila-analyysi, asiantuntija Oulunkylän, Malmin, Tapanilan, Tikkurilan, Rekolan ja Korson asemanseutujen nykytilan kuvaus ja analyysi VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Infinergies Finland Oy OX2 Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan tulo- ja työllisyysselvitys, asiantuntija Haapajärven Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Merkkikallion tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Tekeillä Tekeillä Tekeillä FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

15 HENKILÖESITE 8 (9) Taina Ollikainen WPD Finland Oy PROKON Wind Energy Finland Oy Rajakiiri Oy YIT Rakennus Oy Taalerintehtaan Pääomarahastot Oy PROKON Wind Energy Finland Oy YIT Rakennus Oy VibdIn Ab Oy Otsotuuli Oy Seinäjoen AMK / Matko 3-hanke Otsotuuli Oy Otsotuuli Oy Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Rajakiiri Simon tuulivoimapuistojen YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Lestijärven tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Oltavan tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Storbötetin tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Lestijärven tuulipuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Molpe-Petalax tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Granskogin tuulivoimapuiston ympäristöselvitys, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys, aluetaloudellisten vaikutusten arviointi, asiantuntija Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Korvennevan tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Tekeillä Tekeillä Tekeillä Rovaniemen kaupunki / Leo Pitkänen Oy Majoitusinvestoinnin vaikutus kuntatalouteen, asiantuntija Pohjois-Karjalan maakuntaliitto VindIn Ab Oy Porvoon kaupunki Hyötytuuli Oy Fingrid Oyj CPC Finland Oy Jyväskylän kaupunki Kalajoen kaupunki Venäjän ja EU:n välisen viisumivapauden vaikutusten selvittäminen Pohjois-Karjalan matkailutuloon ja -työllisyyteen, asiantuntija Pirttikylän tuulivoimapuisto YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi, vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, asiantuntija Kakonjärven tuulivoimapuiston YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Olkiluoto 4 (OL4) -ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohtojen YVA-menettely, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen YVA, ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Kivilammen maankaatopaikan laajennus YVA, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Kalajoen matkailun aluetaloudellisten vaikutusten arviointi, asiantuntija FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

16 HENKILÖESITE 9 (9) Taina Ollikainen SABA Wind Oy Ab Fingrid Oyj Hirvensalmen kunta Rovaniemen kaupunki YTV, Espoon kaupunki, Lohja Rudus Oy, Rakentajien Ekopark Oy Etelä-Pohjanmaan liitto Rovaniemen kaupunki Sisä-Savon seutuyhtymä Närpiön Brännsträskin tuulivoimapuistohankkeen YVA, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, asiantuntija Ventusneva Pyhäselkä 400 kv voimajohtohankkeen YVA, YVA-menettelyyn liittyvät teemahaastattelut, asiantuntija Valtatien 5 varrella sijaitsevan työpaikka-alueen asemakaavan vaikutusten arvioinnin päivitys, asiantuntija Rovaniemen monitoimikentän työllisyysvaikutusten arviointi, asiantuntija Asukaskysely ja haastattelut Ämmässuon lähiympäristön asukkaille sosiaalisten vaikutusten arviointia varten, Valtatien 19 (Jalasjärvi-VT8) uusien osuuksien, uusien risteysjärjestelyjen ja muun parantamisen sekä Seinäjoen pohjoisen ohikulkutien VT:llä 18 rakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset, asiantuntija Rovakadun saneeraaminen ja kävelykadun laajentaminen, työllisyysvaikutusten arviointi, Päijänne-Saimaa kanavan vaikutusselvitys, selvitys Päijänne-Saimaa kanavan välittömistä ja välillisistä vaikutuksista, taloudellisesta kannattavuudesta sekä rahoitusmahdollisuuksista. Vuonna 1999 valmistuneen Savonkanavan vaikutusselvityksen päivitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Y-tunnus

17 CV LUOTTAMUKSELLINEN Sivu 1 (3) Pirjo Haukkapää-Haara Syntynyt: Terveystieteiden maisteri (TtM, terveydenhuollon hallinto), Esh Pirjo Haukkapää-Haara on työuransa aikana työskennellyt useissa eri sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa niin sairaanhoitajana kuin esimies- ja johtotehtävissäkin. Myös erilaisista konsultointi- ja kehittämishankkeista Pirjolla on usean vuoden kokemus. Konsultointi- ja kehittämistehtävät ovat liittyneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, organisointiin ja johtamiseen, hoito- ja palveluprosessien kehittämiseen, toimitilakysymyksiin sekä eri toimialojen yhteistyön syventämiseen. Pirjon monipuolinen ja pitkä työkokemus erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä antaa hyvät valmiudet kehittämishankkeiden ja uudistusten toteuttamiseen. Vahva poliittishallinnollisen järjestelmän toimintaan liittyvä kokemus antaa syvän ymmärryksen julkishallinnollisten organisaatioiden toimintaan. Asiakasprojektit Organisaatio Tehtävä Aika Kotkan kaupunki Kehitysvammahuollon palveluiden 10/14- nykytilan selvitys: Hamina, Kotka ja Kouvola Sulkavan kunta Sulkavan ikäihmisten palvelut 10/14-11/14 Kotkan kaupunki Vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun selvitystyö 9/14-12/14 Rovaniemen kaupunki, tilaliikelaitos Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tilaselvitys toimitilastrategiaa varten; tietojen päivittäminen Kouvolan kaupunki Kotihoidon työntekijöiden koulutus 9/14- Pellon kunta Organisaation kokonaisuudistus 8/14-9/14 hyvinvointipalvelujen prosessia käsittelevä osuus Kotkan kaupunki Kotkan kaupungin vammaispalveluiden 6/-9/14 kustannusselvitys Polvijärven kunta Ikäihmisten palvelut nyt ja 5/-8/14 tulevaisuudessa - selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akseli Perusturvakuntayhtymä Akselin 4/-6/ toimintaa koskeva selvitystyö Lumijoen kunta Taustaselvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamispäätöksenteon tueksi Lumijoella 3/ 9/14

18 CV LUOTTAMUKSELLINEN Sivu 2 (3) Kankaanpään kaupunki ja Lavian kunta Jyväskylän kaupunki Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Talouden tasapainottaminen kuntaliitostilanteessa (sosiaali- ja terveydenhuollon osuuden tarkastelu) Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluiden johtamisjärjestelmän arviointi Konsultointi ja kehittämistuki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjauksen, - neuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin ja toimintakyvyn tukemisen prosessien kehittämiseen 3/ 2/ 1/-4/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kallion alueen tulevaisuus- hanke 11/- 3/ Pellon kunta Organisaation kokonaisuudistus, sosiaali- 12/ ja terveydenhuollon osuuden tarkastelu Rovaniemen kaupunki, tilaliikelaitos Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tilaselvitys toimitilastrategiaa varten 06/- 12/ Seinäjoki Seinäjoen kotihoidon työajanseuranta ja työprosessien arviointi 05/- 08/ Juupajoki Sosiaali- ja terveyspalvelut Juupajoen 05/ kunnassa, selvitystyö Rovaniemi Uuden ajan sosiaali- ja terveyspalvelut 01/- 06/ Hamina pdrg-käyttöönottohanke 12/- 12/ Lahti pdrg-käyttöönottohanke 11/- 12/ Kotkan kaupunki Kotkan kotihoidon työajanseuranta ja työprosessien arviointi 09/- 01/ Työkokemus FCG Tietojohtaminen Oy, nykyisin FCG Konsultointi Oy Nastolan kunta Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teknillinen korkeakoulu, BITtutkimuskeskus Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus Johtava konsultti Perusturvajohtaja Nastolan, Iitin ja Sysmän kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tilaajan tehtävät, yhteistoiminta-alueen kehittäminen yhteistyössä Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja kuntien kanssa Projektipäällikkö Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirihanke, terveydenhuollon alueellisten palveluprosessien kehittäminen Tutkija Päijät-Hämeen terveydenhuollon governanssia käsittelevä tutkimushanke Tilaaja-tuottajamallia käsittelevä selvitys Aluekoordinaattori-tutkija Alueellisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien koordinointi- ja tutkimushanke v v v v Kymenlaakson erityishuollon Ylihoitaja v

19 CV LUOTTAMUKSELLINEN Sivu 3 (3) kuntayhtymä Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä Iitin kunta Reumasäätiön sairaala Jorvin sairaala Osastonhoitaja v Sairaanhoitaja v Koulutus Helsinki IPMA Level C-sertifiointi v. Lahti Master of Quality v Kuopio Terveystieteiden maisteri v Mikkeli Erikoissairaanhoitaja v Kuusankoski Sairaanhoitaja v Kielitaito Ymmärtäminen Puhuminen Lukeminen Kirjoittaminen Suomi äidinkieli Ruotsi Englanti Saksa Asteikko: 1 = erinomainen, 5 = perustaidot Muuta huomionarvoista Julkaisut Lillrank Paul, Haukkapää-Haara Pirjo: Terveydenhuollon tilaaja-tuottajamalli. Kauppa- ja teollisuusministeriö. Rahoitetut tutkimukset 1/2006. Edita. Helsinki Sinervo Leini (toim. ): Saumattomien toimintojen juurruttaminen. Juuria-hankkeen loppuraportti. STAKES Aiheita 26/2004 Haukkapää-Haara, Pirjo: Alueellinen lähete-palauteprojekti. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin julkaisuja C34/2004

20 HENKILÖESITE 1 (4) MARI POHJOLA (OS.KOVASIN) Filosofian maisteri (FM), kauppatieteiden yo. Konsultti Kokkola Koulutus Oppilaitos Paikka Kauppatieteiden yo. Pääaine Talousmaantiede (liikepaikkasuunnittelu) sivuaine: markkinointi Turun kauppakorkeakoulu Turku - Koulutus Oppilaitos Paikka Koulutus Oppilaitos Paikka Filosofian maisteri (FM) Pääaine suunnittelumaantiede sivuaine: johtaminen Helsingin Yliopisto Helsinki Luonnontieteiden kandidaatti (2010) Pääaine maantiede sivuaineet: suunnittelumaantiede, sosiologia Oulun Yliopisto Oulu 2010 Kielitaito Suomi Äidinkieli Englanti Erinomainen Ruotsi Tyydyttävä Saksa Tyydyttävä Erikoisalat Kaupan ja matkailun alan selvitykset ja vaikutusten arvioinnit, maankäyttöön liittyvät selvitykset, paikkatiedon sovellukset ja käyttö (MapInfo, ArcGIS ohjelmat), kysely- ja haastattelututkimukset (webropol ja FCGgis kyselytyökalut), vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät, fasilitointi Päätoimet FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (Alueidenkäytön konsultointi) Konsultti FCG Koulutus ja Konsultointi Oy (Elinkeino- ja aluekehitys) Konsultti FCG Finnish Consulting Group Oy (Elinkeino- ja aluekehitys) Konsultti Projektiassistentti 01/ 07/12 12/12 05/12 07/12 03/11 04/12 Täydennyskoulutus Projektipäällikkö I koulutus, FCG 2011

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3.

ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3. ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3.2010 TAUSTAA Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämishankkeen

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi. Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi

Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi. Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi Sisältö Tehtävä ja aikataulu FCG:n työryhmä Toteutussuunnitelma 2. Master plan suunnitteluprosessi

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma 15.8.2006 1 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 1.2 Hankkeen tavoitteet ja

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Ylinen Helena SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot