VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)"

Transkriptio

1 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen ja kuuli kenttämestari Timo Uljaksen selostuksen suviseura-alueen rakentamisesta ja muista suviseurojen valmisteluista. Suviseurat järjestetään Vaasan Söderfjärdenillä. Puheenjohtaja kiitti Rauhanyhdistyksen edustajia suviseurojen esittelystä ja tarjoilusta. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2. pykälän mukaan kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 96 Pöytäkirjan tarkastus, nähtävänäolo ja siitä ilmoittaminen Seurakuntaneuvoston kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 6. pykälän mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Käytetyn vuorojärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina ovat Matias Mäkynen ja Erkki Teppo. Pöytäkirja tarkastetaan Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matias Mäkynen ja Erkki Teppo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Teppo ja Mauri Öljymäki. 97 Työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksytään seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Lisäasiana käsiteltäväksi hyväksyttiin pykälässä 103 oleva asia.

2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) 98 Seurakunnan toiminnan tavoitteet vuosille ja talousarviokehykset vuodelle 2016 Vaasan seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto antaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja tilinpäätöksessä raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ovat yhteisen kirkkovaltuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Tavoitteiden asettelussa keskitytään oleelliseen. Tavoitteet esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle samalla karkeustasolla kuin talousarvion on tarkoitus olla määrärahojen käytön osalta sitova. Yhteiselle kirkkovaltuustolle annettavassa talousarvioehdotuksessa Vaasan suomalainen seurakunta, Vaasan ruotsalainen seurakunta ja Vähänkyrön seurakunta esittävät tavoitteensa seurakuntatasolla. Toiminnan ohjauksen kannalta on tärkeää, että tavoitteet johdetaan seurakunnan perustehtävästä ja toiminta-ajatuksesta ja että niiden avulla voidaan ohjata toimintaa ja arvioida toiminnan tulosta. Tavoitteita asetettaessa on otettava huomioon, että toimintavuoden päätyttyä laadittavassa toimintakertomuksessa on kyettävä arvioimaan ja ottamaan kantaa, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Yhteisen kirkkoneuvoston antamien talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeiden mukaan vuoden 2016 toimintamäärärahakehykset pysytetään vuoden 2015 tasolla, joten Vaasan suomalaisen seurakunnan toimintamäärärahakehys vuodelle 2016 on euroa. Toimintamäärärahakehykseen kuuluvat kaikki muut määrärahat paitsi vakinaisen henkilökunnan palkkausmäärärahat ja koulutusmäärärahat. Leiri-, retki- ja rippikoulutulot yms. budjetoidaan tuloksi järjestävälle työalalle bruttosummana, samoin ko. tapahtuman menot menotileille. Tämä käytäntö ei vaikuta kehyksen suuruuteen. Esimerkiksi kaikki rippikoulutulot kirjataan rippikoulutyön kustannuspaikalle ja leirikeskus laskuttaa rippikoulutyötä kaikista leireillä olleista sisäisenä laskutuksena. Määrärahatarpeet perustellaan lyhyesti. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa pääpainon tulee olla tavoitteiden asettamisessa eikä yksityiskohtaisessa määrärahatarpeiden perustelemisessa tai toiminnan esittelyssä. Yleiskorotuksena palkkoihin lisätään 0,4 % vallitsevaan tasoon nähden. Vakinaisen henkilökunnan palkat budjetoi taloustoimisto. Kukin budjetointivastuussa oleva huolehtii mahdollisten palkkioiden ja sijaisten palkkojen budjetoinnista kehysmäärärahoistaan. Yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti laaditut talousarvioehdotukset on toimitettava taloustoimistoon mennessä. Strateginen johtoryhmä, jolle Vaasan suomalaisen seurakunnan johtamis- ja yhteistoimintamallin mukaan kuuluu mm. talousarvion valmistelu, käsitteli toiminnan tavoitteita ja toimintamäärärahakehyksiä kokouksessaan Strateginen johtoryhmä totesi, että suunnittelukauden tavoitteet asetetaan vielä nykyisen seurakunnan strategian pohjalta ja että niitä päivitetään myöhemmin uuden strategian valmistuttua. Vaasan suomalaisen seurakunnan toiminnan tavoitteiksi suunnittelukaudelle strateginen johtoryhmä päätti esittää seuraavia:

3 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) 1 Kehitämme monimuotoista rippikoulutyötä. 2 Vahvistamme seurakuntaan muuttavien uusien vaasalaisten kohtaamista. 3 Muotoutamme verkossa tapahtuvaa seurakuntalaisten kohtaamista säännölliseksi työtavaksi. 4 Edistämme vapaaehtoistoimintaa. 5 Tuemme ja kehitämme esimiestoimintaa. 6 Vahvistamme perhelähtöistä jumalanpalveluselämää. 7 Työstämme seurakunnan uuden strategian 2020 vuoden 2016 aikana. 8 Valmistaudumme reformaation merkkivuoteen 2017 ja sen toteuttamiseen. Selventäviksi näkökohdiksi tavoitteisiin strateginen johtoryhmä päätti esittää seuraavat lisäykset: Monimuotoisen rippikoulutyön kehittämiseen kuuluvat opetusmenetelmien uudistaminen, uusien rippikoulumuotojen ja -paikkojen etsiminen ja keskittyminen opetukseen. Uuden rippikoulusuunnitelman 2017 myötä päivitetään edelleen kehittämistyötä. Vapaaehtoistoiminnassa pyritään rekrytoimaan vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan ja löytämään uusia vapaaehtoistehtäviä. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä hyödynnetään myös verkkopalveluita. Esimiestoiminnan tukemiseen liittyvät Vaasan seurakuntayhtymässä käyttöön otettava intranet ja työyhteisöviestinnän kehittäminen siten, että ne tukevat seurakunnan esimiestoimintaa. Perhelähtöisen jumalanpalveluselämän kehittämiseen kuuluvat mahdollisuuksien luominen seurakuntalaisille tulla mukaan jumalanpalveluksien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä monipuolisen musiikin saattaminen sanan palvelukseen. Strategiatyöskentelyssä hyödynnetään Jäsen 360 -työkalua sekä seurakuntaneuvoston ja muiden johtavien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisiä keskusteluja. Reformaation merkkivuoden 2017 viettoon yhdistyy ajallisesti myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlinta. Valmistaudutaan seurakuntien rakennemuutokseen Lapuan hiippakunnassa. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla pyritään edistämään lapsen edun toteutumista hallinnossa ja toiminnassa. Vaasan suomalaisen seurakunnan voimassaoleva strategia kattaa vielä vuoden Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi uuden ev.lut. kirkon strategiapäivityksen keväällä Suomen ev.lut. kirkon toiminnan suunta Kohtaamisen kirkko tähtää vuoteen Vaasan suomalaisen seurakunnan strategia pohjautuu edelliseen ev.lut. kirkon strategiaan. Alustavasti työntekijäkokouksissa on suunniteltu, että jos Vaasan seurakuntayhtymän strategia valmistuu syksyllä 2015, Vaasan suomalaisen seurakunnan strategian työstäminen voi alkaa vuoden 2015 syksyllä. Strategiatyössä hyödynnetään Jäsen 360 -työskentelyä, jos Vaasan seurakuntayhtymä varaa vuoden 2016 talousarvioon määrärahan sitä varten. Vuoden 2016 toiminnassa on otettava huomioon, että Vaasan suomalaisessa seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä pidetään piispantarkastus Strateginen johtoryhmä päätti esittää, että eri tehtäväalueiden toimintamäärärahat pysytetään vuoden 2015 tasolla muiden kuin hautaan siunaamisen ja muiden kirkollisten toimitusten osalta. Strateginen johtoryhmä päätti esittää hautaan siunaamisen tehtäväalueelle euron lisäystä ja muiden kirkollisten toimitusten tehtäväalueelle euron lisäystä. Lisäykset ko. tehtäväalueille strateginen johtoryhmä esittää katettavaksi siten, että muun seurakuntatyön tehtäväalueelta vähennetään euroa.

4 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) Seurakunnalle tulleita avustusanomuksia käsitellessään strateginen johtoryhmä merkitsi tiedoksi tulleet avustusanomukset ja päätti esittää, että vuodelle 2016 myönnetään avustusta anoneille paikallisille kirkollisille toimijoille avustus, joka on samansuuruinen kuin vuodelle 2015 myönnetty avustus. Seurakuntaneuvosto päättää 1 hyväksyä toiminnan tavoitteet suunnittelukaudelle strategisen johtoryhmän esityksen mukaisesti 2 hyväksyä eri tehtäväalueiden vuoden 2016 toimintamäärärahakehykset ja niihin liittyvät periaatteet strategisen johtoryhmän esityksen mukaisesti (liite 1) 3 merkitä tiedoksi tulleet avustusanomukset ja myöntää paikallisten kirkollisten toimijoiden avustukset strategisen johtoryhmän esityksen mukaisesti 4 antaa alueneuvostoille ja johtokunnille tehtäväksi laatia mennessä omat talousarvioehdotuksensa perusteluineen ja tavoitteineen. Valmis talousarvioehdotus tuodaan käsiteltäväksi seurakuntaneuvoston syyskuun kokoukseen. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä kohdat 1, 2 ja 4 ja kohdan 3 muutettuna siten, että seurakuntaneuvosto päätti merkitä tiedoksi tulleet avustusanomukset ja myöntää hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti paikallisten kirkollisten toimijoiden avustukset strategisen johtoryhmän esityksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa hallintosihteeri, puh

5 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) 99 Diakonian viran haettavaksi laittaminen Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan diakoniajohtajan virkaan Tuula Alhon alkaen. Tuula Alho on hoitanut kirkkoherran päätöksen mukaan määräaikaisesti diakoniajohtajan virkaa ajan Tuula Alholla on hallussaan Vaasan suomalaisen seurakunnan 5. diakonian virka. Diakoniajohtajan viran vaalia koskeva päätös laillistuu Tämän jälkeen Tuula Alho voi irtisanoutua 5. diakonian virasta, ja 5. diakonian virka tulee avoimeksi. Diakonian viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Lisäksi vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkasuhteeseen on kelpoinen vain ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaa täytettäessä on varmistauduttava siitä, että palvelukseen otettavalla on työtehtävien edellyttämä kielitaito. Kirkkolain 6. luvun 17. pykälän mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. 5. diakonian viranhaltijan tehtäviin kuuluvat mm. diakoniatyö Huutoniemen Ristinummen alueella ja diakoninen perhetyö. Virantoimitusvelvollisuuteen voi tulla myöhemmin muutoksia. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan, ja peruspalkka on 2 273,75 euroa. Virkasuhteeseen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Vaasan suomalaisen seurakunnan diakoniatyön johtokunnan johtosäännön mukaan johtokunta antaa seurakuntaneuvostolle lausunnon työalansa viranhaltijoita valittaessa ja esittää seurakuntaneuvostolle sopiviksi katsomansa henkilöt valittaviksi virkoihin. Seurakuntaneuvosto päättää 1 laittaa 5. diakonian viran haettavaksi klo 15 mennessä 2 määrätä virkasuhteeseen otettavalle virantoimituksen aloittamisesta alkavan kuuden kuukauden koeajan 3 julkaista hakuilmoituksen Vaasan suomalaisen seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kirkon rekrytointipalvelussa sekä Lapuan hiippakunnan, TE-toimiston ja seurakunnan internetsivuilla ja lyhennetyn hakuilmoituksen ilmestyvässä Kotimaa-lehdessä 4 asettaa diakonian viranhaltijan valintaa valmistelemaan työryhmän, johon se valitsee työntekijöistä diakoniajohtaja Tuula Alhon ja diakoniatyöstä vastaavan papin Maaria Perälän sekä luottamushenkilöistä diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan Erkki Tepon ja 2 3 muuta luottamushenkilöä.

6 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä kohdat 1, 2 ja 3 ja päätti valita 4. kohdassa tarkoitettuun työryhmään diakoniajohtaja Tuula Alhon ja diakoniatyöstä vastaavan papin Maaria Perälän sekä luottamushenkilöistä diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan Erkki Tepon ja seurakuntaneuvoston jäsenet Tuulikki Kouhin, Helle Pellisen ja Juha Rantalan. Työryhmän kokoonkutsujaksi seurakuntaneuvosto nimesi Tuula Alhon. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa hallintosihteeri, puh

7 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) 100 Henkilöstöasia

8 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) 101 Henkilöstöasia

9 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) 102 Pekka Räisäsen ero Vaasan suomalaisen seurakunnan luottamustoimista, uuden jäsenen kutsuminen hänen tilalleen seurakuntaneuvostoon ja seurakuntaneuvoston edustajan valinta Palosaaren Gerbyn alueneuvostoon Seurakuntaneuvoston jäsen ja Palosaaren Gerbyn alueneuvostoon valittu seurakuntaneuvoston edustaja Pekka Räisänen pyytää eroa seurakunnan luottamustoimista alkaen paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Kirkkolain 23. luvun 6. pykälän mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on. Kirkkolain 23. luvun 7. pykälässä säädetään, että jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Seurakuntaneuvosto 1 myöntää eron Pekka Räisäselle seurakuntaneuvoston jäsenyydestä alkaen 2 kutsuu Pekka Räisäsen tilalle seurakuntaneuvoston jäseneksi hänen edustamaltaan ehdokaslistalta ensimmäisen varajäsenen Jari Niemisen alkaen 3 valitsee seurakuntaneuvoston edustajan Palosaaren Gerbyn alueneuvostoon alueneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä kohdat 1 ja 2 ja päätti valita seurakuntaneuvoston edustajaksi Palosaaren Gerbyn alueneuvostoon Jari Niemisen alueneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa hallintosihteeri, puh

10 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) 103 Diakonian viranhaltija Tuula Alhon irtisanoutuminen Diakonian viranhaltija Tuula Alho jätti päivätyn irtisanoutumisilmoituksen, jonka mukaan hän irtisanoutuu 5. diakonian virasta alkaen. Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan Tuula Alhon virkasuhteeseen alkaen Vaasan suomalaisen seurakunnan diakoniajohtajan virkaan. Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi diakonian viranhaltija Tuula Alhon irtisanoutumisen. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa hallintosihteeri, puh

11 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (12) 104 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet 10 12/2015. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös kirkkoherra Krister Koskelan vuosilomasta ja vapaa-aikasuunnitelmasta. Vuoden 2015 talousarvion toteutumavertailu Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Diakoniatyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Julistustyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Kasvatustyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Keskikaupungin alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Palosaaren Gerbyn alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Strategisen johtoryhmän kokouksen pöytäkirja. Kirkkoherran päätösluettelot Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa hallintosihteeri, puh Muut asiat Jari Nieminen ilmoitti pidättäytyvänsä seurakunnan luottamustoimista seurakunnan määräaikaisen viran hoitamisen ajaksi Jani Muikku osallistuu seurakunnan edustajana Kasarmintorin perinnemuurilla pidettävään seppeltenlaskutilaisuuteen. 106 Muutoksenhakuohjeet Seurakuntaneuvosto antoi muutoksenhakuosoituksen (liite 2). 107 Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin Jani Muikun pitämään päätöshartauteen. Puheenjohtaja kiitti seurakuntaneuvoston jäseniä mielenkiinnosta suviseuroja kohtaan ja toivoi, että kaikki jäsenet ovat mukana toivottamassa seuravieraat tervetulleiksi Vaasaan.

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot