LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN"

Transkriptio

1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ SÄTEILYTURVA- KESKUKSEN (STUK) TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISEEN Jari Syrjälä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Syyskuu, 2004

2 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Espoo-instituutti, Leppävaara Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Elektroninen liiketoiminta TIIVISTELMÄ Jari Syrjälä Verkkolomakejärjestelmä Säteilyturvakeskuksen (STUK) tarkastuspöytäkirjojen sähköistämiseen Vuosi 2004 Sivumäärä 89 Verkkolomakejärjestelmä Säteilyturvakeskuksen (STUK) tarkastuspöytäkirjojen sähköistämiseen -tutkielma on selvitys neljän eri lomakeohjelmiston soveltuvuudesta tarkastuspöytäkirjojen sähköistämiseen. Opinnäytetyössä on selvitetty lomakeohjelmistojen soveltuvuutta verkkolomakejärjestelmäksi käyttämällä mittareina tarkastuspöytäkirjojen ja Säteilyturvakeskuksen ohjelmistoarkkitehtuurin asettamia vaatimuksia. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esiin, miten hyvin tarkastelun kohteena olevat neljä eri lomakeohjelmistoa voisivat parantaa ydinvoimalaitosten ja valmistajien valvontaa sekä tarkastusta nykykäytäntöön verrattuna sekä miten hyvin tutkittavat lomakeohjelmistot soveltuvat STUKin ohjelmistoarkkitehtuuriin ja täyttävät tarkastuspöytäkirjojen käsittelyprosessille asetetut vaatimukset. Opinnäytetyön tarkoituksena on tukea sähköisen asioinnin kehittämistä STUKissa sekä löytää ratkaisu tarkastuspöytäkirjojen sähköistämiseen. Opinnäytetyön pääongelmaksi muodostui luotettavien johtopäätöksien tekeminen. Tarkat ja luotettavat tulokset olisivat edellyttäneet testiympäristöä. Tämä ei kuitenkaan ajanpuutteen ja resurssien vuoksi ollut mahdollista. Tutkielman taustateorian lähteinä ovat olleet sähköiseen asiointiin ja tekniseen tietoturvaan liittyvä kirjallisuus ja Internet. Lomakeohjelmistojen tutkimusaineiston lähteenä on ollut Internet. Sähköiseen asiointiin ja tekniseen tietoturvaan liittyvää tutkimusmateriaalia on kerätty alan kirjallisuudesta sekä myös Internetistä. Selvityksessä on käytetty kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Verkkolomakejärjestelmän voidaan todeta nykykäytäntöön verrattuna yksinkertaistavan ja vähentävän manuaalisia työvaiheita tarkastuspöytäkirjojen käsittelyprosessissa. Tarkastuspöytäkirjojen tiedot on mahdollista saada viiveettä vuorokauden ympäri ja järjestelmä parantaa myös tarkastuspöytäkirjojen jäljitettävyyttä. Asiasanat lomakeohjelmisto, verkkolomakejärjestelmä, verkkolomake, tarkastuspöytäkirja, sähköinen asiointi

3 LAUREA-POLYTECHNIC Espoo Institute, Leppävaara Information Technology Programme ebusiness ABSTRACT Jari Syrjälä An e-form System for the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) Year 2004 Pages 89 An e-form System for the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) is a study of four different electronic form applications applicability for protocols. This thesis has determined the applicability of some e-form applications for an e-form system by using indicators that are set up for STUK protocols and software architecture. This thesis aims to introduce how well these four different e-form applications are able to improve nuclear plants and manufacture control and inspection compared to existing practices, and also how these four e-form applications apply to the STUK s software architecture and cover demands that are set up for the protocol handling process. The purpose of this thesis is to support developing an electronic service in STUK and to develop the solution for computerization. The main problem of this evaluation was to make dependable inferences. Exact and reliable results would have required a test environment. This was not possible because of the lack of time and resources. The background information sources for this study have been the literature for electronic service and technical data security and the Internet. The material sources of the e-form applications research have been the Internet. Electronic service and technical data security study material were collected from literature and also from the Internet. In this thesis a qualitative study method has been used. The e-form system can simplify and reduce manual working phases in the protocol handling process compared to existing practice. The information in protocols can be reached without time delay for 24 hours and the system also enhances the tracking of protocols. Keywords An e-form application, an e-form system, an e-form, protocol, an electronic service

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aihe ja tutkimuskysymykset Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus Opinnäytetyön aineisto ja menetelmät Opinnäytetyön rajaus ja sisältö Käsitteet XML -teknologia Web Services -teknologia Hummingbird DM 5.1 -dokumenttienhallintajärjestelmä Verkkolomake Varmenne LÄHTÖKOHDAT TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISELLE Sähköinen asiointi julkisessa hallinnossa Sähköistä asiointia koskevat lait ja ohjeet Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa Laki sähköisistä allekirjoituksista Väestötietolain ja henkilökorttilain säännökset Tietoturvallisuusvaatimukset sähköisessä asioinnissa JHS 144 sähköisten lomakkeiden metatiedot ja esitysmuodot Selvitettävän verkkolomakejärjestelmän suhde vastaaviin valtionhallinnon hankkeisiin TARKASTUSPÖYTÄKIRJAT JA VAATIMUKSET VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄLLE Tarkastuspöytäkirjat Tarkastuspöytäkirjojen käsittelyprosessi Tarkastuspöytäkirjojen käsittelyprosessi ja toiminnallisuus Tarkastuspöytäkirjojen vaatimukset verkkolomakejärjestelmälle Ohjelmistoarkkitehtuurin vaatimukset verkkolomakejärjestelmälle Muut vaatimukset verkkolomakejärjestelmälle VERKKOLOMAKEJÄRJESTELMÄ Microsoft Office InfoPath Yleistä InfoPath 2003 toiminta InfoPath 2003 ja Web services...35

5 4.1.4 InfoPath ja tietoturva InfoPath 2003:n edut ja haitat Yhteenveto Adobe Form Server Yleistä Adobe Form Server -arkkitehtuuri Adobe -lomakesuunnittelu ja XDP Adobe Form Serverin edut ja haitat Yhteenveto Verity LiquidOffice Yleistä LiquidOffice -arkkitehtuuri LiquidOffice -rajapinnat LiquidOffice -lomakesuunnittelu LiquidOffice SSO -arkkitehtuuri LiquidOfficen edut ja haitat Yhteenveto Avain Technologies X-Web Form Manager (X-WFM) Yleistä X-Web Form Manager -arkkitehtuuri X-Web Form Manager -integraatio X-Web Form Managerin edut ja haitat Yhteenveto JOHTOPÄÄTÖKSET Microsoft Office InfoPath Adobe Form Server Verity LiquidOffice Avain Technologies X-Web Form Manager...63 LÄHTEET...65 KUVAT...68 MÄÄRITELMÄT...69 LIITTEET...77 Liite 1 Sähköisestä palvelusta käyttötilanteessa ladattavan koodin tietoturvallisuus...78 Liite 2 Tarkastuspöytäkirjojen manuaalinen ja automatisoitu prosessi...83 Liite 3 RT-lomake...84

6 Liite 4 KM-lomake...85 Liite 5 KO-lomake...86 Liite 6 Verkkolomakejärjestelmälle asetetut vaatimukset...87 Liite 7 Sähköinen hitsaajatodistus...88

7 1 JOHDANTO Säteilyturvakeskus (STUK) käyttää pöytäkirjakäytäntöä sekä ydinvoimalaitosten että valmistajien laitteiden, rakenteiden ja järjestelmien valvonnassa ja tarkastamisessa. Nykyinen valvontatyö tapahtuu paperimuodossa olevilla tarkastuspöytäkirjoilla. Valvontatyön määrän kasvaessa uuden rakennettavan ydinvoimalaitoksen myötä on havaittu tarpeelliseksi modernisoida valvontatyössä käytettäviä menetelmiä. Valvontatyöprosessin automatisoimiseksi ja sähköistämiseksi tarvitaan verkkolomakejärjestelmä. STUKin tarkastuspöytäkirjojen jakelu ja käsittely julkisessa tietoverkossa tulee jatkossa olla ajasta ja paikasta riippumatonta. Tarkastuspöytäkirjat tallennetaan ja arkistoidaan käsittelyn viimeisessä vaiheessa STUKin Hummingbird DM 5.1 -dokumenttienhallintajärjestelmään. Verkkolomakejärjestelmälle asetetaan vaatimuksia niin tarkastuspöytäkirjojen käsittelyprosessin kuin myös tietoturvan suhteen. Tässä opinnäytetyössä selvitetään tutkittavien lomakeohjelmistojen teknologiaa ja soveltuvuutta verkkolomakejärjestelmäksi, huomioiden tarkastuspöytäkirjojen käsittelyprosessin ja STUKin ohjelmistoarkkitehtuurin asettamat vaatimukset sekä vastataan esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tässä johdannossa kuvataan lyhyesti keskeiset käsitteet kuten XML- ja Web service -teknologia, jotka ovat reunaehtoja lomakeohjelmiston integroituessa STUKin Hummingbird DM 5.1 -dokumenttienhallintajärjestelmään. Edelleen tässä opinnäytetyössä vastataan tutkimuskysymyksiin, huomioiden JHS 144 standardi sähköisten lomakkeiden metatiedoista ja esitysmuodoista sekä valtionvarainministeriön yleisohje sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuudesta (VAHTI 4/2001) ministeriöille, laitoksille ja virastoille. 1.1 Opinnäytetyön aihe ja tutkimuskysymykset Tämän opinnäytetyöraportin aiheena on tarkastella ja käsitellä, miten hyvin tässä työssä tutkimuksen kohteena olevat neljä eri lomakeohjelmistoa soveltuvat Säteilyturvakeskuksen (STUK) tarkastuspöytäkirjojen sähköistämiseen. Tutkimusaineiston lähteenä on käytetty Internet-sivustoja ja ratkaisutoimittajilta saatua materiaalia. Tutkimuksen mittareina on käytetty STUKin ohjelmistoarkkitehtuurin ja tarkastuspöytäkirjojen käsittelyprosessin asettamia vaatimuksia.

8 8 Tutkittavat lomakeohjelmistot ovat Microsoft Office InfoPath 2003, Adobe Form Server, Verity Liquid Office ja Avain Technologies X-Web Form Manager. Vastausta soveltuvuuteen haetaan seuraavilla tutkimuskysymyksillä: Miten hyvin tarkastelun kohteena olevat lomakeohjelmistot soveltuvat STUKin ohjelmistoarkkitehtuuriin? Miten hyvin tutkittavat lomakeohjelmistot täyttävät STUKin tarkastuspöytäkirjalomakkeille asetetut vaatimukset? Miten hyvin tutkittavilla lomakeohjelmistoilla voidaan hyödyntää tarkastuspöytäkirjalomakkeita yli julkisen verkon? Miten päädyttiin yhteen lomakeohjelmistoratkaisuun? Miten verkkolomakejärjestelmä voisi parantaa nykykäytäntöä? 1.2 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vastata esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja löytää soveltuvin lomakeohjelmisto Säteilyturvakeskuksen tarkastuspöytäkirjojen sähköistämiseen. Tavoitteena on myös tuoda esiin, miten hyvin tässä työssä tutkimuksen kohteena olevat lomakeohjelmistot voisivat parantaa ydinvoimalaitosten ja valmistajien valvontaa sekä tarkastusta nykykäytäntöön verrattuna. Tämän raportin tarkoituksena on myös tukea omalta osaltaan STUKissa laajemmin meneillä olevaa sähköisen asioinnin kehittämistä. STUKin tarkastuspöytäkirjojen sähköistäminen on laajuudessaan ensimmäinen sähköisen asioinnin hanke, jonka selvitystyö on käynnistetty keväällä Tässä selvitystyössä on kysymyksessä ns. vaativa sähköinen asiointi, johon liittyy vahva käyttäjän tunnistaminen sekä julkiseen avaimeen pohjautuva sähköinen allekirjoitus kiistämättömyyden takaamiseksi. Erityisen tarpeelliseksi uusi verkkolomakejärjestelmä tulee uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen myötä, jolloin rakenne- ja laitetarkastusten määrä kasvaa merkittävästi. 1.3 Opinnäytetyön aineisto ja menetelmät Tämän opinnäytetyön tutkimusaineiston lähteenä on käytetty ohjelmistovalmistajien Internet-sivustoja ja ratkaisutoimittajien materiaalia lomakeohjelmistoista. Näiden lisäksi

9 9 on käytetty lähteenä valtionvarainministeriön ja sisäasiainministeriön sekä JUHTAn Internet-sivustojen ohjeita, koskien sähköistä asiointia ja teknistä tietoturvaa sekä myös kirjallisuutta sähköisestä asiointipalveluista ja tietoturvallisuudesta. Opinnäytetyön aineiston analysoimiseksi on käytetty kvalitatiivista menetelmää. Opinnäytetyössä käytetyt mittarit ovat pääsääntöisesti kvalitatiivisia: Tarkastuspöytäkirjojen asettamat vaatimukset verkkolomakejärjestelmälle STUKin ohjelmistoarkkitehtuurin vaatimukset verkkolomakejärjestelmälle Muut vaatimukset verkkolomakejärjestelmälle, esim. lainsäädäntö ja ohjeet. 1.4 Opinnäytetyön rajaus ja sisältö Tämä opinnäytetyö on rajattu tarkastelemaan neljän eri lomakeohjelmiston soveltuvuutta STUKin tarkastuspöytäkirjojen sähköistämiseen. Tarkastelun kohteena ovat seuraavat lomakeohjelmistot: Microsoft Office InfoPath 2003 Adobe Form Server Verity LiquidOffice Avain Technologies X-Web Form Manager. Tässä opinnäyteraportissa ei käsitellä mahdollisia muita ratkaisuja tarkastuspöytäkirjojen sähköistämiseen, esimerkiksi räätälöityjä ratkaisuja. Tässä raportissa viitataan yleisellä tasolla Valtionvarainministeriön koordinoimaan Lomake.fi -portaaliin, joka on valtion sähköisten lomakkeiden verkkopalvelu julkiselle sektorille. Luku 2 käsittelee lähtökohtia tarkastuspöytäkirjojen sähköistämiselle. Tietoturvallisuus on eräs tärkeä näkökohta, selvitettäessä lomakeohjelmistojen soveltuvuutta verkkolomakejärjestelmäksi. Luvussa 2.2. käsitellään sähköistä asiointia koskevat lait ja ohjeet ja luvussa 2.3 huomioidaan valtionvarainministeriön yleisohje sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuudesta (VAHTI 4/2001) ministeriöille, laitoksille ja virastoille lomakeohjelmistoa valittaessa.

10 10 Koska tässä opinnäytetyössä on kysymys tarkastuspöytäkirjojen sähköistäminen, huomioidaan myös julkisen tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) asettama suositus sähköisten lomakkeiden metatiedoista ja esitysmuodoista (JHS 144) luvussa 2.4. Suosituksessa määritetään ne tiedot ja tietojen esittämistavat, joiden avulla sähköistenlomakkeiden käsittelyyn ja hakuun liittyvät toimenpiteet saadaan yhdenmukaisiksi riippumatta, kuka on lomakkeen suunnitellut tai minne lomake on tallennettu. Suositus ottaa kantaa myös sähköisten lomakkeiden esitysmuotoihin. (Sisäasiainministeriön julkaisusarja 14/2001.) Tarkastuspöytäkirjojen taustaa käsitellään luvussa 3. Tässä luvussa kuvataan nykykäytäntöä ja tarkastuspöytäkirjojen käsittelyprosessia verkkolomakejärjestelmässä sekä esitetään STUKin ohjelmistoarkkitehtuurin ja tarkastuspöytäkirjojen käsittelyprosessin asettamia vaatimuksia verkkolomakejärjestelmälle. Luku 4 tarkastelee ja käsittelee neljän eri lomakeohjelmiston arkkitehtuuria ja teknologiaa STUKin vaatimuksien näkökulmasta. Luvassa 5 vastataan esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 1.5 Käsitteet Seuraavissa luvuissa kuvataan tämän opinnäytetyön keskeiset käsitteet XML -teknologia Tässä opinnäytetyössä tarkastelun kohteena olevien lomakeohjelmistojen eräänä vaatimuksena verkkolomakejärjestelmäksi on tukea Extensible Markup Languagea (XML), joka tähtää tietoa välittävien järjestelmien tekniseen yhteensopivuuteen. XML koostuu useista erillisistä teknisistä määrityksistä, jotka muodostavat protokollapinoa muistuttavan hierarkian. (Nykänen 2002.) XML-tuki on erityisen tärkeä piirre pyrittäessä ratkaisuun, jossa valittava teknologia on mahdollisimman vähän riippuvainen muussa tietoteknisessä ympäristössä tapahtuville muutoksille tuotettaessa lomakkeita ja jatkokäsiteltäessä niitä. XML:llä saavutetaan toimittaja- ja arkkitehtiriippumaton tapa tallentaa tietoa, jonka avulla voidaan varmistaa informaation käytettävyys tulevaisuudessa.

11 11 Laajasti tarkasteltuna XML määrittelee modulaarisen XML-perheen (suositus- ja teknologiaperheen), joka erityisesti mahdollistaa mm. seuraavia asioita: pysyvään, julkiseen ja käyttöoikeuksiltaan vapaaseen dokumenttiformaattiin perustuva ohjelmien välinen tiedonsiirto yksi yhtenäinen perusmerkistö (Unicode) yhtenäinen ja yksinkertainen, ohjelmallisesti helposti käsiteltävissä oleva tiedon esitystapa sekä tietorakenteiden semanttinen tarkistaminen (validivointi) julkaisutoiminnan XML-tekniikat (sekä sähköinen että paperilla tapahtuva monikanavajulkaiseminen, hyperteksti) hajautettujen ohjelmistojen välinen tiedonsiirto Web-palvelut sekä laajamittaisen metatiedon hyväksikäyttö (Semanttinen Web) salaus ja sähköinen allekirjoittaminen. Vaikka XML:n ydinosan määrittelytyön voidaan katsoa jo olevan valmistunut, laajan XML-standardiperheen kehitystyö jatkuu yhä (Nykänen 2002) Web Services -teknologia Web Services -teknologia on keskeinen tekijä integroitaessa lomakeohjelmistoa STU- Kin Hummingbird DM 5.1 -dokumenttienhallintajärjestelmään. Seuraavassa kuvataan lyhyesti, mitä tarkoitetaan Web services -teknologialla. Web services on hajautettu tietokonearkkitehtuuri, jonka ominaispiirteitä käytetään väljästi kytkettyjen sovellusten välillä, jotka suorittavat palveluja toisilleen. Web services on uusi tapa suorittaa ohjelmalta ohjelmalle kommunikointia, mahdollistaen sovellusten kommunikoimaan toistensa kanssa, huolimatta siitä, millä ohjelmointikielellä sovellus on luotu ja mitä järjestelmäarkkitehtuuria ja käyttöjärjestelmää on käytetty. (Clabby 2003, 21.) Perus-Web services koostuu UDDI:sta, WSDL:stä ja SOAP:sta. Täydellisemmät Web services -toteutukset sisältävät sovelluksen kehitysympäristön, liiketoimintaprosessien hallintaohjelmiston, Web/Portaali -kehitystuotteet, liityntämoduulit taustajärjestelmille ja

12 12 ennen kaikkea erittäin integroidut Web services -protokollat ja -rekisteripalvelut. (Clabby 2003, 21.) Hummingbird DM 5.1 -dokumenttienhallintajärjestelmä Säteilyturvakeskus ottaa käyttöön syksyllä 2004 Hummingbird DM 5.1 -dokumenttienhallintajärjestelmän. STUKille valittavan lomakeohjelmiston verkkolomakejärjestelmäksi tulee olla yhteensopiva niin STUKin infrastruktuurin kanssa kuin dokumenttienhallintajärjestelmän kanssa. Hummingbird DM 5.1 järjestelmä on Client/Server-pohjainen dokumenttienhallintajärjestelmä, joka tukee rakenteellisen ja ei-rakenteellisen tiedon tallentamista ja hakua dokumenttienhallintajärjestelmän SQL-tietovarastosta. Järjestelmä perustuu monitasoarkkitehtuuriin (n-tier) sekä COM-komponentteihin. Selainkäyttöliittymä käyttää Microsoftin ASP-teknologiaa. Server-palvelut tarjoavat kattavan toiminnallisuuden Web-pohjaiseen dokumenttienhallintaan. COM-kirjaston kautta ovat käytettävissä seuraavat dokumenttienhallinnan palvelut: SQL-tietokanta, johon tallennetaan mm. dokumenttien viitetiedot Hummingbird DM 5.1 Server (palvelinohjelmisto) Hummingbird DM Webtop (selainkäyttöliittymä). Järjestelmäarkkitehtuuri: Järjestelmä koostuu tietokanta-, Server-, IIS- ja tiedostopalvelimista. Lisäksi erillisellä palvelimella (yhdellä tai useammalla) on Server-palvelut, joita esim. Webtop -käyttöliittymä käyttää. Käyttäjien ja ryhmien hallinta Dokumenttien tallennus dokumenttikirjastoihin Tuki tiedostomuotoisille sekä ei-tiedostomuotoisille dokumenteille Dokumenttien metadatan tallennus profiilikortille Dokumenttien versiointi ja versiokohtaisen metadatan tallennus Dokumenttien lukitus editoitavaksi (check-out) Dokumentin palautus korvaus tai uuden version luonti (check-in) Dokumentin katselu sisältäen ActiveX-katseluohjelman, tukien useita dokumenttiformaatteja

13 13 Haku metadatan sekä dokumenttien tekstisisällön perusteella Dokumenttien ja metadatan suojaus dokumenttikohtaisesti käyttäjäja ryhmätasolla Dokumenttikansiot, sisältäen linkkejä dokumentteihin Haku metadatan ja dokumenttisisällön perusteella Kansioiden ja pikahakujen jakaminen käyttöoikeuksien kautta Dokumentin käytön seuranta versiotasolla Verkkolomake Tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan tarkastuspöytäkirjalla verkkolomaketta. Verkkolomakkeella tarkoitetaan lomaketta, joka voidaan täyttää tietoverkossa ja lähettää suoraan palveluntuottajalle, jonka järjestelmä ottaa ne vastaan. Vastaanottaja siirtää verkkolomakkeella olevat tiedot sähköisesti omaan tietojärjestelmäänsä. Verkkolomakkeelta tieto siirtyy asiakkaalta palveluntuottajalle saumattomasti ja ratkaisu hyödyntää kumpaakin osapuolta. (Sisäasiainministeriö Paperilomakkeista sähköisiin prosesseihin.) Sähköisten lomakkeiden esitysmuodoista puhuttaessa on hyvä erottaa toisistaan perinteiset sähköiset lomakkeet ja sähköisten lomakkeiden alalaji verkkolomakkeet. Sähköinen lomake on tiedostomuotoinen lomake, joka on haettavissa tietoverkosta, mutta joka tulostetaan ja toimitetaan vastaanottajalle paperimuodossa tai täytetään omalla työasemalla ja lähetetään vastaanottajalle tietoverkossa. Verkkolomake on sähköisen lomakkeen erityismuoto, joka sijaitsee tietoverkossa esimerkiksi vastaanottavan organisaation palvelimella ja jonka asiakas täyttää tietoverkon kautta ilman, että varsinaista lomakepohjaa siirrettäisiin minnekään. Verkkolomakkeiden täyttäminen voidaan rinnastaa päätekäyttöön. (JHS 144.) Varmenne Toimittaessa julkisessa verkossa henkilön tunnistamiseen, salaukseen ja sähköisen allekirjoituksen tekemiseen tarvitaan ns. varmenteita. Sähköisen henkilökortin varmenteella vahvistetaan varmenteen haltijan ja hänen julkisen avaimensa yhteenkuuluvuus. Varmenteen myöntäjä allekirjoittaa sähköisesti myöntämänsä varmenteet ja näin vahvistaa niiden oikeellisuuden. (Väestörekisterikeskus 2004.)

14 14 2 LÄHTÖKOHDAT TARKASTUSPÖYTÄKIRJOJEN SÄHKÖISTÄMISELLE Tämän opinnäytetyön tietoperustainen viitekehys on sähköinen asiointi. Erityisesti tässä opinnäytetyössä sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan STUKin tarkastuspöytäkirjojen tuottamista, jakelua ja niiden turvallista käyttöä sekä siihen liittyvää vuorovaikutusta julkisessa tietoverkossa. Verkkolomakejärjestelmäksi valittavalta lomakeohjelmistolta edellytetään hyvää valmiutta käsitellä tarkastuspöytäkirjoja julkisessa tietoverkossa, esimerkiksi käyttäjän autentikointi ja tuki digitaaliselle allekirjoitukselle. Verkkolomakejärjestelmän tulee tukea myös verkkolomakkeiden käsittelyssä toimittaja- ja arkkitehtiriippumatonta tapaa tallentaa tietoa. Tässä luvussa tarkastellaan yleisesti tarkastuspöytäkirjojen näkökulmasta sähköistä asiointia, lainsäädäntöä, tietoturvaa, JUHTAn JHS 144 standardia koskien lomakkeiden metatietoja ja esitysmuotoja, jotka ovat lähtökohtina STUKin tarkastuspöytäkirjojen sähköiselle asioinnille. Nämä ovat myös reunaehtoja valittavalle lomakeohjelmistolle STUKin verkkolomakejärjestelmäksi. 2.1 Sähköinen asiointi julkisessa hallinnossa Säteilyturvakeskus (STUK) toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa ja kuuluu osaksi julkista hallintoa. Sisäasiainministeriön tehtävänä on yhdessä valtionvarainministeriön kanssa tukea julkisen hallinnon siirtymistä verkkopalveluiden tuottajaksi ja käyttäjäksi. Kuitenkin kukin virasto mm. STUK on itse vastuussa omien sähköisten palvelujensa kehittämisestä. Valtiovarainministeriö selvittää vuosittain millaisia ja kuinka paljon sähköisiä asiointipalveluita valtion virastoilla on. (Sisäasiainministeriö 2004.) Sisäasiainministeriön tehtävänä on tukea sähköiseen asiointiin liittyvien päätösten valmistelua julkisessa hallinnossa, laatia ohjeita verkkoasioinnista ja verkkopalveluiden tuottamisesta, edistää kansalaisille tarkoitettujen verkkoasiointipisteiden lisäämistä ja verkkopalvelujen lisääminen valtion alue- ja paikallishallinnossa. (Sisäasiainministeriö 2004.) Yleisesti julkisessa hallinnossa tarkoitetaan sähköisellä asioinnilla palveluiden tarjoamista ja käyttöä sekä tietojen jakamista verkon kautta. Julkisen hallinnon kansalaisille tarjoamat palvelut voidaan jakaa asiointipalveluihin ja muihin palveluihin. (Sisäasiainministeriö 2004.)

15 15 STUKin tarkastuspöytäkirjat kuuluvat muihin palveluihin. Useat asiointipalvelut vaativat viranomaiskäsittelyä kuten esimerkiksi lakiasiat, jotka vaativat vireillepanoa. STUKin tarkastuspöytäkirjojen käsittelyyn ei liity vireillepanoa. Jos sähköinen asiointi edellyttää tunnistamista, niin se voidaan tehdä joko käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tai varmenteen avulla. STUKin tarkastuspöytäkirjojen kohdalla tunnistaminen tehdään varmenteen avulla. Tästä johtuen valittavan lomakeohjelmiston soveltuvuuskriteerinä verkkolomakejärjestelmäksi on juuri, miten hyvin lomakeohjelmisto tukee varmenteiden käyttöä. 2.2 Sähköistä asiointia koskevat lait ja ohjeet Viranomaisvaatimusten täytäntöönpanossa käytettävät menettelyt perustuvat lakiin esimerkiksi ydinenergialakiin, jossa määritellään virkamiesten toimivaltuudet. Säteilyturvakeskuksen tarkastajat käyttävät tarkastuspöytäkirjakäytäntöä ydinvoimalaitosten tarkastustoiminnassa, joilla edellytetään luvanhaltijalta toimenpiteitä. Valvontatyötä ja tarkastusta ydinvoimalaitoksella suorittava tarkastaja täyttää toimenpidettä tai toimenpiteitä varten asianomaisen tarkastuspöytäkirjan ja allekirjoittaa sen henkilökohtaisesti. Luvanhaltijan edustaja taas kuittaa omalla allekirjoituksella pöytäkirjan kopion itselleen, jossa edellytetään luvanhaltijalta toimenpiteitä asiantilan saattamiseksi kuntoon. Käsiteltäessä tarkastuspöytäkirjoja sähköisessä muodossa ja hyväksyttäessä niitä julkisessa tietoverkossa, asettaa jo ydinenergialaki vaatimuksia tarkastuspöytäkirjojen turvalliselle käytölle niin vahvan tunnistamisen kuin kiistämättömyyden osalta. Tältä osin tämän opinnäytetyön tutkielmassa neljän eri lomakeohjelmiston soveltuvuudesta verkkolomakejärjestelmäksi huomioidaan lait ja ohjeet sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, sähköisestä allekirjoituksesta ja väestötietolain ja henkilökorttilain säännökset. Tarkastuspöytäkirjoihin ei kuitenkaan liity asian vireillepanoa ja tästä syystä lomakkeissa ei tarvitse huomioida lain pykälää 13 sähköisen asiakirjan rekisteröinnistä Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa Valtioneuvosto hyväksyi helmikuussa 1998 sähköistä asiointia koskeneen periaatepäätöksen. Siinä annettiin ministeriöille tehtäväksi valmistella hallinnon sähköisen asioinnin, sähköisen asiakirjan ja allekirjoituksen sekä henkilökortin ja varmennepalveluiden edellyttämä lainsäädäntö. Sähköinen asiointi asiakokonaisuutena tuli tuolloin oikeusmi-

16 16 nisteriön vastuulle. Valmistelun pohjalta säädettiin vuoden 2000 alusta voimaan tullut laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/1999). Lain tavoitteena oli nopeuttaa hallintoasian käsittelyä viranomaisissa sallimalla sähköinen asiointi viranomaisissa aikaisempaa laajemmin. (Korhonen 2003.) Sähköisestä asioinnista annetussa laissa säädettiin sähköisen allekirjoituksen edellyttämästä varmentamistoiminnasta, käytettävän varmenteen tietosisällöstä sekä varmennepalvelujen tarjoajan eli varmentajan velvollisuuksista ja vastuista. Laissa säänneltiin myös menettelyllisistä erityiskysymyksistä kuten omakätiseen allekirjoitukseen vertautuvan sähköisen allekirjoituksen hyväksymisedellytyksistä niin asian vireillepanossa kuin päätöksen tiedoksiannossa. Lisäksi laissa säädettiin sähköisen asiakirjan saapumisajankohdasta viranomaiseen sekä siihen liittyvästä asiakirjahallinnosta. Yhtenä sääntelyalueena laissa olivat sähköisen asioinnin viranomaisten tietohallinnolle asettamat vaatimukset. (Korhonen 2003.) Lakia sähköisestä asioinnista hallinnossa sovellettiin hallintoasian sähköiseen vireillepanoon, käsittelyyn ja päätöksen tiedoksiantoon viranomaisessa. Lakia sovellettiin myös silloin, kun hallintoasian käsittely oli muun kuin julkisyhteisön tehtävänä. Lakia ei kuitenkaan sovellettu hallintolainkäyttöön, esitutkintaan, poliisitutkintaan eikä ulosottoon. Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa oli muuhun yleiseen hallintooikeudelliseen menettelylainsäädäntöön nähden erityislaki. Jos laista poikkeavia sähköistä menettelyä koskevia säännöksiä oli muualla lainsäädännössä, sovellettiin niitä ensisijaisesti. (Korhonen 2003.) Osoituksena sähköisen asioinnin nopeasta kehitysvauhdista on uuden aihetta koskevan lain säätäminen vain kolmen vuoden kuluttua aiemman lain voimaan tulosta. Uudella lailla sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) korvattiin alkaen em. laki sähköisestä asioinnista hallinnossa sekä laki sähköisestä viestinnästä oikeudenkäyntiasioissa. (Korhonen 2003.) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa on edeltävän lain tapaan yleislaki. Se laajensi aiempaa lakia siten, että lakia sovelletaan nyt hallintoviranomaisten lisäksi tuomioistuinasian, syyteasian ja ulosottoasian sähköiseen vireillepanoon, käsittelyyn ja päätöksen tiedoksiantoon, jollei muualla laissa toisin säädetä. Lakia sovelletaan lisäksi välilliseen julkiseen hallintoon, muttei edelleenkään esitutkintaan ja poliisitutkintaan.

17 17 Laissa ei säädetä enää varmentamistoiminnasta, josta säännökset ovat nyt samaan aikaan voimaan tulleessa laissa sähköisistä allekirjoituksista (14/2003). (Korhonen 2003.) Viranomaistoiminnan sähköisestä asioinnista annetussa laissa todetaan kylläkin, että viranomainen voi käyttää päätöstä sähköisesti allekirjoittaessaan sellaista kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta, joka perustuu laatuvarmenteeseen ja on luotu turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä. Tämän kaltaisella sähköisellä allekirjoituksella on sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 18 :n mukaiset oikeusvaikutukset. Se rinnastetaan oikeusvaikutuksiltaan täysin perinteiseen, fyysiseen allekirjoitukseen. Laajennusta aikaisempaan lakiin merkitsee se, että päätöksen sähköisessä tiedoksiannossa tarvittava tunnistautuminen voi perustua laatuvarmenteiden hyväksikäyttöön tai tietoturvallisuustasoltaan ja todistusvoimaltaan vastaaviin muihin tunnistautumistekniikkoihin. (Korhonen 2003.) Viranomaisten sähköisestä asioinnista annetun lain säännökset viranomaisvelvoitteista säilyivät enimmäkseen aikaisemman lain mukaisina. Viranomaisilla on edelleen mahdollisuus järjestää sähköiset asiointipalvelut teknisten, taloudellisten ja muiden valmiuksiensa mukaisesti. Lakia sovelletaan varsin suureen osaan viranomaisten sähköisiä palveluja, koska lain soveltamisala kattaa myös telefaxin ja sähköpostin käyttöä. Viranomaisilla on velvollisuus huolehtia siitä, että tiedonsiirtomenetelmät ovat kunnossa ja niiden tulee ohjata asiakkaat käyttämään yhteystietoja, joista asiat varmuudella kirjautuvat ja jatkokäsittely turvataan. Viranomaisilla on lisäksi yleinen velvoite siirtää niille erehdyksessä toimitettu sähköinen asiakirja viranomaiselle, jolle asiakirja on osoitettu. (Korhonen 2003.) Lain tuoma uutuus on säännös, jonka mukaan viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää sähköisellä tai perinteisellä allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole muutoin syytä epäillä. Tämä mahdollistaa sen, ettei telekopiona tai sähköpostiviesteinä saapuneita hakemuksia tai valituskirjelmiä tarvitse täydennyttää pelkästään allekirjoituksen puuttumisen vuoksi, jos asiakirjan sisällöstä ja lähettäjästä ei ole muutoin epäselvyyttä. (Korhonen 2003.) Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetyn lain 4 :ssä määritellään kuitenkin lain tärkeimmät käsitteet seuraavasti:

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2005 Viestintä Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kristiina Horneman 21.5.2014

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 12.1.2008 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3. Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VAADITTAVAT OMINAISUUDET

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI JA PITKÄAIKAISSÄILYTYS SUOMESSA VALMISOHJELMISTOILLA

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI JA PITKÄAIKAISSÄILYTYS SUOMESSA VALMISOHJELMISTOILLA Sami Poikonen SÄHKÖINEN ARKISTOINTI JA PITKÄAIKAISSÄILYTYS SUOMESSA VALMISOHJELMISTOILLA Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 24.1.2012 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web Reija Nurmeksela Maiju Virtanen Antti Lehtinen Matti Järvenpää Airi Salminen EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2006 SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot