Paikkatiedolla tuottavuutta ja tehokkuutta liiketoimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikkatiedolla tuottavuutta ja tehokkuutta liiketoimintaan"

Transkriptio

1 Paikkatiedolla tuottavuutta ja tehokkuutta liiketoimintaan

2 Paikkatieto tuo uuden ulottuvuuden tiedon tarkasteluun Paikkatieto on paljon enemmän kuin pelkkä kartta, osoite tai piste kartalla. Nämä ovat vain lähtökohtia, joiden avulla sijaintiin liittyvää varsinaista tietoa myyntiluvut, toimipistekohtaiset asiakasmäärät, suunnitellut uudet liikepaikat yms. esitetään ja analysoidaan niiden sijainnin perusteella. Ihmisellä on luontaisesti vahva kyky ymmärtää visuaalisesti havainnoitua tietoa. Jos myymälöiden liikevaihto, myyjien käynnit asiakaskohteissa, olemassa oleva toimipisteverkosto tms. esitetään kartalla erilaisten taulukoiden ja kaavioiden sijaan, saadaan tästä tiedosta nopeammin selkeä käsitys. Kun omaa tietoa vielä verrataan muiden tuottamaan tietoon, voidaan taulukkotiedossa vaikeasti havaittavat syy-seuraussuhteet usein nähdä kartalla suoraan, ja tehdä nopeammin toimintaa tehostavia päätöksiä. Esim. kunnittain, postinumeroittain tai vaikkapa myyntipiireittäin laadittu karttaesitys myyntiluvuista, verrattuna omiin asiakastietoihin ja/tai yleiseen väestötietoon kertoo nopeasti, missä ovat toiminnan vahvuudet ja heikkoudet, miksi näin mahdollisesti on, ja miten heikkouksia voidaan vahvistaa. Paikkatieto antaa siis välineen hyvinkin erilaisten ja eri lähteistä luettavien tietojen vertailuun, mahdollistaen erilaisten tietojen välisten vaikutussuhteiden tutkimisen tavalla, johon muiden ohjelmistojen ominaisuudet eivät yllä. MapInfo Professional on työasemapohjainen paikkatieto-ohjelmisto kaiken paikkaan sidotun tiedon esittämiseen, vertailuun, analysointiin ja luomiseen. Paikkatiedosta liiketoimintahyötyä useilla sektoreilla Julkisella sektorilla paikkatieto-ohjelmistot ovat olleet käytössä jo pitkään. Paikkatieto on tällöin välttämätön osa erilaisia toimintoja, oli kyseessä sitten puistoalueiden hoidon suunnittelu, rakennuskiellossa olevien alueiden hallinnointi tai esim. onnettomuuspaikan nopea paikantaminen ja sinne löytäminen. Paikkatiedosta voidaan kuitenkin hyötyä lähes kaikkialla. Paikkatiedon lisääminen osaksi tiedon tarkastelua ja analysointia hyödyttää organisaation liiketoimintaa erityisesti, jos organisaatiolla on laajaa toimintaa ja/tai paljon toimipisteitä, ja sen myynti- ja kannattavuusluvut, työvoimakulut yms. jakaantuvat alueellisesti vähittäiskauppa pankki- ja vakuutustoimiala julkisen sektorin palvelut organisaatio omistaa tai hallinnoi suurta määrää kiinteää omaisuutta ja sen sitoutunut pääoma, pääoman tuotto, investoinnit, kulut, käyttöasteet yms., jakautuvat alueellisesti vakuutusyhtiöt (kiinteistösijoittajina ja vakuuttajina) kaupan keskusliikkeet (kiinteistöomistajina/-hallinnoijina) kiinteistökonsultit (asiakkaiden kiinteistöomaisuuden hallinnoijina) asuntopalveluyhtiöt (kiinteistöomistajina) rakennusliikkeet (kiinteistökehittäjinä) organisaatio tekee merkittäviä investointipäätöksiä, joissa sijainnilla on keskeinen merkitys kaupan keskusliikkeiden kauppapaikkasuunnittelu julkisen sektorin palvelupisteverkoston lisääminen/karsiminen kiinteistösijoituskonsulttien päämiehilleen tekemät analyysit kiinteistökehittäjien analyysit ja päätökset sekä kohteiden markkinointi

3 Osoitteeseen voidaan liittää rajattomasti tietoa Esimerkkejä kysymyksistä, joihin paikkatiedosta saadaan apua. Tarkastelun lähtökohtana nelihenkinen perhekunta. Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta Esimerkkiperheessä on vanhempien lisäksi kaksi kouluikäistä lasta, perhe omistaa ison omakotitalon ja kaksi autoa. Perhe kuuluu ns. keskituloisten luokkaan. Perhe on valinnut asuinpaikkansa sen perusteella, että asunnon lähellä sijaitsee koulu ja kauppakeskus. Perheen asuinalue on toistaiseksi vielä melko harvaan asuttua. Kaupungin rakenteen kannalta tälle alueelle olisi kuitenkin toivottavaa saada lisää esimerkkiperheen kaltaisia asukkaita. Demografiatietojen mukaan eri puolilla kaupunkia näyttää olevan tiheästi asuttuja alueita, joiden asukkailla on esimerkkiperheen kanssa samankaltainen koulutus-, tulo- ja kulutustausta. Millä tavoin kaupunkisuunnittelija voi edistää toivotun kaltaisten, uusien asukkaiden sijoittumista alueelle? Onko alueella tarpeeksi palveluita? Voiko jonkun toisen alueen asukasjakauman ja tarjolla olevien palveluiden tuomaa esimerkkiä käyttää apuna tämän alueen kehittämisessä? Vakuutusyhtiön näkökulmasta Vakuutusyhtiön kannalta tarkasteltuna perheen asuinalue ei ole rikostilastojen kärjessä, alue on hyvin hoidettu ja asukaskunta hyvätuloista. Kartalta näkyy, että vakuutusyhtiön alueella maksamat korvaukset asiakasta kohden ovat kolme kertaa pienemmät kuin viereisellä kerrostaloalueella. Perheen naapurustossa on jonkin verran vakuutusyhtiön asiakkaita, mutta enemmänkin olisi suotavaa hankkia. Millä keinoin vakuutusyhtiön olisi mahdollista lisätä asiakaskuntaansa alueella? Onko viereisen alueen asiakkaiden vakuutusmaksuissa korjattavaa, jos tilastojen mukaan alue esimerkkiperheen asuinalueeseen verrattuna on rikosalttiudessaan yli kolminkertainen? Kauppaketjun näkökulmasta Päivittäistavarakaupalle perhe on tärkeä asiakas. Jäsenkorttien antaman tiedon perusteella perhe käy kaupassa säännöllisesti ostoksilla, heillä on tapana ostaa ennen kaikkea valmisruokaa, puhdistusaineita ja virvoitusjuomia. Perhe asuu viiden kilometrin säteellä kaupasta. Millä tavoin perhe saadaan keskittämään entistä enemmän kaikki ostoksensa kyseiseen kauppaan? Entä millä kauppa saa houkuteltua enemmän asiakkaita yleensäkin lähiympäristöstään? Laajennetaanko asiakaskuntaa valikoimia laajentamalla vai olisiko ympäristössä liikenneyhteyksiensä ja väestömääränsä vuoksi potentiaalia kaupan koon laajentamiselle? Vai olisiko kannattavampaa siirtää kauppa esim. lähemmäs koulua? Analysoinnilla ja visualisoinnilla olennaisimmat tiedot esiin MapInfo Professional ja siinä käytettävät aineistot auttavat monilla tavoin päätöksien tekemisessä: Kauppapaikkasuunnittelun apuväline. Tarkastelemalla omia tietoja, kilpailijatietoja sekä väestötietoja MapInfo Professionalis sa, on uusien kauppapaikkojen etsimiselle vahvat perusteet. Riskialueet näkyville. Riskialueanalyysien tekeminen vaikkapa tulvien varalta korkeusmallin avulla antaa oleellista tietoa esim. kiinteistöjen vakuutusarvon laskemisessa ja vähentää riskejä uusia rakennuskohteita suunniteltaessa. Tapahtumaherkkien paikkojen havainnointi viranomaiskäytössä. Paikantamalla esim. liikenneonnettomuudet tai väkivaltarikokset kartalle saadaan nopeasti havainnoitua tapahtumaherkimmät alueet ja sijoitettua resurssit paremmin sinne, missä niitä oikeasti tarvitaan. Maantieteellisesti laajalle sijoittuneiden ja paljon tarkkaa tietoa sisältävien kohteiden esim. kaapeliverkot, tukiasemat - hallinnointi ja muokkaus ohjelmiston avulla. Olemassa olevien ja suunniteltujen kohteiden tarkastelu esim. virastokarttojen päällä auttaa kustannusarvioiden tekemisessä ja mahdollistaa ongelmakohtien paikantamisen nopeasti maastossa. Työkalu asiakkaiden ostokäyttäytymisen analysointiin. Tarkastelemalla omaa asiakastietoa karttapohjalla saadaan esiin oman asiakaskunnan liikkeet ja ostokäyttäytyminen toimipisteittäin, ja suunnitella oman toiminnan suuntaa näihin tietoihin peilaten.

4 MapInfo Professional antaa välineet ongelmanratkaisuun Tietojen tuonti ja vienti monessa muodossa MapInfo Professionalissa on sisäänrakennettu suora tuki lukuisille tietomuodoille. Taulukkomuotoista tietoa ohjelma lukee suoraan esim. Microsoft Excel- ja Access-formaateista sekä Oracle- ja Microsoft SQL Server- tietokannoista. Lähestulkoon kaikki kuvatiedostomuodot ovat suoraan tuettuja, ja uusia formaatteja lisätään tuettujen listaan jokaisen uuden version myötä. Myös muissa paikkatieto-ohjelmistoissa luotua vektoritietoa ohjelmaan voidaan lukea suoraan (ESRI, MicroStation, AutoCAD). Avoimuus mahdollistaa suurimmassa osassa tapauksista MapInfo Professionalin lisäämisen organisaatioiden IT-ympäristöön suoraan, ilman lisäkustannuksia. Tiedon luonti ja muokkaus MapInfo Professional tarjoaa monia CAD-tyylisiä työkaluja karttakohteiden ja niihin liittyvän taulukkotiedon luomiseen ja muokkaamiseen. Tietojen ylläpitäminen on siis mahdollista yhdessä ohjelmassa. Kun samoja asioita ei tarvitse päivittää useaan ohjelmistoon, säästyy arvokasta työaikaa. Tietojen prosessointi Koska MapInfo Professional on paikkatieto-ohjelma, se sisältää laajasti ominaisuuksia maantieteelliseen tiedon tarkasteluun. Ohjelmasta löytyy työkaluja ja kyselykomentoja niin maantieteelliseen tietojen valitsemiseen kuin tietyntyyppisten karttakohteiden löytämiseen. Näillä toiminnoilla voidaan valita esim. kaikki asiakkaat, jotka sijaitsevat tietyssä kunnassa, aluekohteet, joiden läpi suunniteltu tielinjaus kulkee tai esim. luoda myyntipiirejä maantieteellisen sijainnin ja alueiden asiakasmäärän suhteen. Karttanäkymän muokkaaminen Karttanäkymää voidaan esityksiä varten tai tiedon tarkastelun helpottamiseksi muokata halutulla tavalla. Rasterikartat voidaan asettaa läpikuultaviksi tai mustavalkoisiksi, vektorikarttojen pis - te-, viiva- ja aluetyylejä voidaan vaihtaa tarpeen mukaan joko koko karttaan tai yksittäisille kartan kohteille. Kyselyillä tai valintatyökaluilla voidaan ainoastaan osa tiedoista valita näytettäväksi, ja erilaisilla matemaattisilla funktioilla taulukon sarakkeiden tietoa voidaan yhdistää karttaesitykseen. Tiedon julkaiseminen Tulosten jakaminen on usein yhtä tärkeää kuin tieto itsessään. MapInfo Professionalista analyysien tulokset voidaan julkaista kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla - tallentaa kuvatiedostoiksi ja viedä esim. Word-dokumentteihin ja Power- Point-esityksiin, rakentaa html-sivuksi tai tulostaa paperille.

5 TEKNOLOGIA Sijaintitarkat ja ajantasaiset kartat AffectoGenimap tuottaa runsaasti aineistoa MapInfo Professional -muodossa. Valmiita aineistoja löytyy eri mittakaavaisista taustakartoista (ns. rasterimuotoiset aineistot) vektorimuotoisiin aluejako- ja tiestöaineistoihin saakka, jotka sisältävät aina myös taulukkotiedon. Kaikki AffectoGenimapin aineistot on sidottu maantieteellisesti paikalleen ja niiden sisältö on jatkuvan ylläpidon alaista. MapInfo Professionalilla voidaan tietoja noutaa myös useista muista tietolähteistä, ja tarkastella niitä samanaikaisesti vaikkapa AffectoGenimapin valmiiden aineistojen kanssa. Karttakohteiden luominen suoraan ohjelmassa Kaikelle tiedolle ei ole karttakohteita valmiina. Muista tietolähteistä MapInfo Professionaliin tuodulle tiedolle voidaan ohjelmiston perustoiminnoilla luoda nopeasti pistemuotoiset karttakohteet. Myös muiden kuin pistemuotoisten kohteiden luominen muualta tuodulle tiedolle onnistuu, sillä ohjelmisto sisältää monipuoliset piirtotyökalut kaikentyyppisten karttakohteiden pisteiden, viivojen, alueiden luomiseen ja muokkaamiseen. Mikäli tarvittavaa tietoa ei ole vielä missään ohjelmassa valmiina, voidaan tietokantojen luominen tehdä MapInfo Professionalissa suoraan. Kaikkiin ohjelmassa luotuihin karttakohteisiin voidaan liittää niin paljon taulukkotietoa kuin kulloinenkin tilanne vaatii. Ja koska MapInfo Professional on paikkatieto-ohjelma, on ohjelmassa itse luotu tieto käytettävissä valmiiden karttatietokantojen ja -pohjien kanssa. Useita analysointimahdollisuuksia MapInfo Professional sisältää useita mahdollisuuksia tiedon analysointiin. Monilla teemakarttamalleilla tietomassasta saadaan olennaisin selkeästi esiin kartalle; kyselyillä tiedosta voidaan erottaa tarkasteluun vain sillä hetkellä merkittävä tieto, tai järjestää tietomassa halutun tiedon mukaan. Piirisuunnittelutoiminto auttaa toimivien aluekokonaisuuksien suunnittelussa peilaamalla esim. myyntilukuja tai jäsenmääriä maantieteelliseen sijaintiin, ja Voronoin polygoneilla saadaan vaikutusalueet havainnollistettua. Teemakartat, kyselyt ja piirisuunnittelutoiminto ovat jatkuvasti sidoksissa taulukkotietoon, ja kartta päivittyy sen mukaan, mitä taulukkotiedossa tapahtuu. Helppokäyttöisin saatavilla oleva paikkatieto-ohjelmisto MapInfo Professional on saanut paljon kiitosta helppotajuisesta käyttöliittymästään, jota versio versiolta parannetaan entisestään. Valmiit painikkeet tietokantojen ja työtilojen avaamiseen, luomiseen ja muokkaamiseen sekä selkeät, valikoista löytyvät komennot tekevät ohjelman käytön omaksumisesta nopeaa. Lisätukea käyntiin pääsemisessä antavat toki myös AffectoGenimapin omat kurssit.

6 Laajat yhteydet tietokantoihin MapInfo Professional tukee ODBC-yhteyden kautta yleisimpiä tietokantoja. Oraclen kanssa yhteistyö on viety pisimmälle, ja ohjelma sisältää valmiina useita komentoja Oracle-tietokannoista tulevan tiedon käsittelyyn. Ohjelman tukemia tietokantaformaatteja ovat: Oracle 10g ja 9iR2, MS SQL Server 2000 ja 2005, MS Access XP, IBM Informix 9.4.; spatiaalikannoista Oracle 10g ja 9iR2, Oracle Locator 10g, MS SQL Server 2000 (+ MapInfo SpatialWare 4.8.1), Informix 9.4 (+ MapInfo SpatialWare ) Voimakas sitoutuminen alan standardeihin MapInfo yrityksenä on pioneeri paikkatietosovellusten kehittämisessä; ensimmäinen MapInfo for DOS julkaistiin jo vuonna Alusta alkaen sovellusta on kehitetty avoimeksi ympäristöksi ja siinä käytetyt ratkaisut tukevat yleisiä ja alalla käytössä olevia standardeja. Paitsi että ohjelma on logosertifioidusti Windows-yhteensopiva, MapInfo Professional noudattaa myös tietojen avoimuuden suhteen tiukasti Open GIS Consortiumin (OGC) standardeja. Lisäksi kaikki MapInfo-tuoteperheen valmiit ratkaisut ja kehitysvälineet tukevat Java-, XML-, LIF-, API2-, J2ME-, J2EE- ja J2SE-standardeja. Tämän ansiosta MapInfon tuottamat paikkatieto-ominaisuudet ovat helposti hyödynnettävissä ja integroitavissa lähes kaikkiin ympäristöihin. Logosertifi ointi MapInfo Professional on logosertifioidusti yhteensopiva Microsoft Windows XP- ja Windows käyttöjärjestelmien kanssa. MapBasic-tuki MapBasic on Basic-tyyppinen ohjelmointikieli, jolla voidaan luoda MapInfo Professionalin päällä toimivia apuohjelmia automatisoimaan ja yksinkertaistamaan MapInfo Professionalilla usein suoritettavia toimintoja, sekä yhdistämään MapInfo Professional muihin sovelluksiin. MapInfo Professional voidaan integroida OLE-rajapinnan kautta sovelluksiin, jotka on tehty yleisiä ohjelmointikieliä (Visual Basic, Delphi ja C++) käyttäen. Dynaaminen tiedonvaihto (DDE) kommunikoi muiden ohjelmistokokonaisuuksien kanssa ja Map- Basic-sovellukset kutsuvat Windows DLL -tiedostojen rutiineja. Laajennettua toiminnallisuutta lisäohjelmilla MapInfo Professionalin toiminnallisuutta voidaan laajentaa erilaisilla valmiilla lisäohjelmilla. AffectoGenimapin valikoimiin kuuluu mm. lisäohjelmat Vertical Mapper, jolla MapInfo Professionaliin lisätään kolmas ulottuvuus sekä mallintaminen. Genimap GRouter puolestaan tuo mukaan tieverkkoa pitkin tapahtuvan reitin- ja piirisuunnittelun. Tuki mobiiliohjelmistoille MapInfo Professional sisältää myös MapXMobile-tuen, jonka avulla ohjelmassa tuotetut aineistot on mahdollista siirtää mobiileihin, kämmentietokoneissa toimiviin MapXMobile-sovelluksiin, esim. Genimap XMobileen. Sisäänrakennettu Crystal Reports -raportointi MapInfo Professional sisältää Crystal Reports -raportointityökalun. Raportointityökalu tallentaa tiedot useissa eri tiedostomuodoissa (pdf, HTML, XML). TEKNOLOGIA

7 Mukana ilmaista kartta-aineistoa MapInfo Professionalin mukana toimitetaan runsaasti ilmaisaineistoa koko maailman kattavista alueraja- ja asutustietoaineistosta aina yksityiskohtaiseen palvelutietoon saakka. Tarkimmat aineistot ovat Pohjois-Amerikan alueelta. Suomenkielisen MapInfo Professionalin mukana toimitetaan myös Suomen kuntaraja-aineisto 1:10 milj. MapInfo Professional on julkaistu yli 20 kielellä Suoraan varastosta saatavilla ovat suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Muita kieliversioita voi tiedustella AffectoGenimapin myynnistä. Laaja tuoteperhe MapInfo Corporation on maailman johtava paikkatietoteknologian toimittaja, jonka tuoteperheeseen kuuluu MapInfo Professionalin lisäksi laaja joukko muita valmistuotteita ja sovelluskehitysvälineitä selainpohjaisten ja räätälöityjen sovellusten toteuttamiseen. Tuotemerkkejä ovat mm. Exponare, MapXtreme (.net ja Java), SpatialWare sekä uusimpana palvelinalusta Envinsa.

8 LISÄTIETOJA: AffectoGenimap Atomitie 2, Helsinki Puh Faksi MapInfo Corporation. All rights reserved. MapInfo, the MapInfo Meridian symbol and MapInfo Professional are trademarks of MapInfo Corporation and/or its affiliates /03 All other marks are the property of their respective holders.

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 S I SÄLTÖ 14 15 ArcGIS Explorer Näyttävät ja monipuoliset paikkatietotoiminnot verkkoympäristöön Leican ratkaisut vaativaan kuvankäsittelyyn 4 Paikkatiedolla on keskeinen

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 S I SÄLTÖ 9 12 14 16 20 23 24 26 Uutisia Tips&Tricks Missä on ArcSDE? LAS-aineisto Terrainiksi Tervetuloa ESRI-käyttäjäpäiville 2008 Uutisia Uutisia Kirjaesittelyt Ulkomaanuutisia

Lisätiedot

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 2/04 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 3 Geologian tutkimuskeskukselle geologisten karttojen tuotantojärjestelmä 6 ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 9 ArcIMS 9.0 10 Uudistuksia,

Lisätiedot

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi Asiakaslehti ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26 Itella optimoi jakelureittinsä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Vapautuva data helpottaa paikkatiedon hyödyntämistä

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntäminen älypuhelinohjelmistoissa:

Paikkatiedon hyödyntäminen älypuhelinohjelmistoissa: Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Paikkatiedon hyödyntäminen älypuhelinohjelmistoissa: sovelluskehittäjän näkökulma Kandidaatintyö 15. toukokuuta 2013 Toni Karttunen

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent Vuosikertomus 2005 Making business more intelligent AffectoGenimap ja vuosi 2005 lyhyesti Liikevaihto 2005: 46,7 miljoonaa euroa Liikevoitto (EBIT): 5,2 miljoonaa euroa Henkilöstö: 534 Tiedotteet www.affectogenimap.fi

Lisätiedot

Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin

Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin Aito integraatio 45 moduulia samassa tietokannassa Skaalautuva Yhdestä käyttäjästä aina 1 000 käyttäjään saakka samassa järjestelmässä Testattu ja käytetty

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot