Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN 123 ENSIHOIDON UUSIEN ASEMAPAIKKOJEN KÄYNNISTÄMINEN 124 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE HANKINTA / RADIOLOGIAN ISOTOOPPITUTKIMUKSIIN TARVITTAVAT VALMISTEET 126 KUNTAKOHTAINEN TILINPÄÄTÖSENNUSTE JA PERUSPALVELULIIKELAITOKSEN LISÄTALOUSARVIO VUODELLE VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIEDOKSI / MUUT ASIAT

2 PÖYTÄKIRJA 10/ Läsnä Nimi Klo Tehtävä Hietaniemi Antti 9:00-11:10 pj Haapalehto Seija 9:00-11:10 jäsen Halonen Jyrki 9:00-11:10 jäsen Högnabba Stefan 9:00-11:10 jäsen Joensuu Olli 9:00-11:10 jäsen Kallio Jaana 9:00-11:10 jäsen Lahti Mauri 9:00-11:10 jäsen Lindskog Tina 9:00-11:10 jäsen Pensaari Paula 9:00-11:10 jäsen Varila Kaija 9:00-11:10 jäsen Innanen Sari 9:00-11:10 valtuuston pj Sabel Roy 9:00-11:10 valtuuston I vpj Brandt Mats 9:00-11:10 valtuuston II vpj Pajunpää Hannu 9:00-11:10 toimitusjohtaja Telimaa Sakari 9:00-11:10 johtajaylilääkäri Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 9:00-11:10 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 9:00-11:10 pöytäkirjanpitäjä Poissa Nurmi Pekka vpj Sillanpää Timo valtuuston III pj Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Antti Hietaniemi Minna Korkiakoski Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä / 2014 / 2014 Kaija Varila Seija Haapalehto

3 PÖYTÄKIRJA 10/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 20 Minna Korkiakoski Pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus 119 Toimitusjohtajan esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hallitus 120 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Kaija Varila ja Seija Haapalehto. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita jäsenet Kaija Varila ja Seija Haapalehto.

6 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus 121 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN Hallitus 115 Valmistelu: Ensihoitopäällikkö, ensihoidon vastuulääkäri, ta lous johta ja, toimitusjohtaja Ensihoito siirtyi voimaan tulleen terveydenhuoltolain pe rusteel la sairaanhoitopiirin vastuulle vuoden 2013 alusta lukien. Keski-Poh jan maal la vuosi 2013 oli siirtymäkautta, jolloin ensihoidossa tur vau dut tiin olemassa olevien kuntasopimusten mukaiseen pal veluun ja sopimukset siirrettiin lain edellyttämällä tavalla sai raan hoi topii ril le. Vuoden 2014 alusta lukien siirryttiin sai raan hoi to pii ri joh toi sesti koordinoituun terveydenhuoltolain edellyttämään tilanteeseen kent tä joh to jär jes tel mi neen. Ensihoitopalvelu sisältää tällä hetkellä kahdeksan sairaanhoitopiirin omaa välittömän lähtövalmiuden yksikköä, joiden val miudes sa olo aika vaihtelee 8 24 tunnin välillä vuorokaudessa sekä kolme yk si tyisen palveluntuottajan varallaoloyksikköä (Kannus, Perho, Reisjärvi). Vuo den 2014 ensimmäisen neljänneksen ajalta saatujen saa vu tet tavuus pro sent tien valossa sairaanhoitopiirin valtuusto tekivät viime kevää nä päätöksen Kälviälle sijoitetun 8/5 yksikön ja Kannuksen yk sityi sen 8/5 + varallaoloyksikön yhdistämisestä yhdeksi Kannuksessa si jait se vak si sairaanhoitopiirin järjestämäksi 24/7 yksiköksi vuoden 2015 alusta lukien. Päätöksen täytäntöönpanovaihe on parhaillaan käyn nis sä. Samassa yhteydessä virkamiesvalmistelusta esitettiin myös Ala ve teliin ja Kaustiselle sijoitettujen yksiköiden vastaavaa yhdistämistä, mut ta tämän muutoksen osalta valtuusto päätti ottaa asian uu delleen esille syksyllä 2014, jolloin ensimmäisen toimintavuoden ko kemuk sia on kertynyt kevään tilannetta enemmän. Lisäksi ensihoidon vir ka mies joh to esitti Lohtajalle sijoitetun yksikön, matalahkon käyt töas teen vuoksi, yksikön siirtoa lähemmäksi Kokkolaa, joko Ma rin kaisiin tai Peltokorven ja tie no. 8 risteykseen. Asemapaikan si jain ti kysy mys tä selvitellään edelleen. Kesän 2014 aikana järjestettiin hankintalain edellyttämä tar jous kilpai lu Perhon ja Reisjärven asemapaikkojen ensihoidosta (8/5 + varal la olo). Kilpailutuksessa saatiin kumpaankin asemapaikkaan vain yk si tarjouspyynnön mukainen tarjous. Hankintaprosessi kes key tettiin. Yksityisen palveluntuottajan tarjoamana palveluhinta osoittautui en na koi mat to man korkeaksi verrattuna olemassa olleeseen hin ta tasoon. Tarjouspyyntökierroksen kokemukset käynnistivät tarpeen selvit tää edelleen koko sairaanhoitopiirin alueen ensihoidon jär jes tämis ta pa vaih to eh to ja sekä talousraamin mahdollistamien en si hoi to-

8 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 yk si köi den lukumäärää ja palvelutarpeen edellyttämiä ase ma paik koja. Talouden reunaehto on selkeä. Kustannukset eivät voi merkittävästi kas vaa. Jäsenkuntien odotusarvo on kustannusten leikkaantuminen. Kus tan nus syis tä sairaanhoitopiirin kokonaisalueen yksiköiden ja ase ma paik ko jen lukumäärää tulisi voida vähentää ja tarvittavan valmiu den ylläpitämisen vuoksi vähennetyn yksikkölukumäärän valmius ai kaa vastaavasti nostaa. Asemapaikkojen valinnassa pe rus telu na tulee olla laskennallinen palveluntarve, asemapaikkaverkosto, jol la saavutetaan mahdollisimman korkea peittävyys. Lisäksi tätä tue taan yksiköiden valmiussiirroilla kenttäjohdon päätöksillä. Valmistelun tässä vaiheessa käynnistettiin myös selvitys siitä, olisiko pal ve lu ta so pää tök seen sisällytetyn yksityisen palveluoston sijaan tar koi tuk sen mu kais ta siirtää ainakin osa ostopalvelusta sai raan hoito pii rin omaksi toiminnaksi. Tämän suuntainen kehitys on ollut val litse va maamme sairaanhoitopiireissä. Oman toiminnan järjestelyissä on osoitettu saavutetun sekä toiminnallista että taloudellista hyötyä. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan käynnistämisen tutkinta on vir kamies val mis te lus sa edennyt Reisjärvi-Lestijärvi alueella. Nykyinen Reis jär ven asemapaikan yksityinen palveluntuottaja on esittänyt tahton sa tehdä liikkeenluovutuksen sairaanhoitopiirille, mikäli jär jes tämis ta van muutos etenee. Tällä alueella on perusteltua olettaa, että sai raan hoi to pii rin oma toiminta voidaan kokonaisuutena järjestää tar koi tuk sen mu kai sel la tavalla, jossa myös rekrytoinnin osalta pys tytään tukeutumaan alueen kokonaisasemapaikkaverkostoon. Tämä tu li si kuitenkin johtamaan varallaolojärjestelyn poistamiseen. Samal la on toimintatilastojen valossa tutkittu laajennetun Les ti jo ki laakson kokonaisalueen (Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi) en sihoi to tar peen edellyttämää palveluverkkotarvetta sekä valmiusaikoja. Tar kas te lus sa on arvioitu, miten alueen yksikkörakenne olisi tar koituk sen mu kai sin ta asemoida. Kevään valtuustopäätöksen mu kai sesti Kannuksessa valmius on 24/7. Talousraamin ja pakottavan pal velu tar peen sisälle voidaan suunnittelussa kohdentaa Kannuksen yk sikön lisäksi korkeintaan yksi 24/7 yksikkö ja yksi 12/7 yksikkö. Yksi köi den hoidollinen taso (perus/hoito) määräytyy yksiköiden lo pul lisen sijoittelun mukaan. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että alueel la on kaksi 24/7 val miu del la olevaa hoitotason yksikköä sekä talou den niin salliessa yk si 12/7 valmiudella oleva perustason yksikkö. Perhon asemapaikan osalta päädyttiin palvelujen järjestämisen turvaa mi sek si jatkamaan olemassa olevaa ostopalvelusopimusta vuodek si Tässä vaiheessa ei, nopea aikataulukin huomioiden, ollut vaihtoehtoisia mahdollisuuksia turvata ensihoidon palvelua Per-

9 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 hon alueella. Perhon alueen osalta nykyisestä järjestelystä poik keavien järjestämisvaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuus on avoin. Tässä vaiheessa on ilmeistä, että järjestämistavan ja tarvittavan val miuden osalta tarvitaan laajempaa selvitystä ja kokemusperäistä tietoa sii tä, miten koko sairaanhoitopiirin ensihoidon suunniteltu valmius ja ase ma paik ka rat kai sut sekä kustannuskehitys tulevat toteutumaan. Ensihoidon kustannusrakenteen muodostumiseen liittyvät lisäksi kesäl lä 2014 käynnistetyt neuvottelut ensihoitajien työ ai ka jär jes tel mästä. Nykyisen jaksotyönmallin tilalle on esitetty, poikkeuslupaa edel lyttä vää, ns. 24 tunnin vuoron mallia, jolla saatava kustannushyöty otak su tun rekrytointihyödyn lisäksi on noin yksi henkilötyövuosi kuta kin 24/7 ensihoitoyksikköä kohti. Uusi työaikamuoto tukisi ta loudel li ses ti erityisesti ympärivuorokaustisten yksiköiden ylläpitämistä. Vuo ro kau si ryt miin siirrettävän työaikamuodon poikkeuslupahakemus on jätetty luvan myöntävälle viranomaiselle. Ensihoidon kus tan nuslas ken ta on tehty oletuksella, että poikkeuslupa vuo ro kau si pe rus teiseen työaikamuotoon hyväksytään. Tässä vaiheessa on käytössä ensihoidon tilastotietoa ensimmäiseltä ja toiselta vuosineljännekseltä. Saavutettavuusprosenttiluvut edelleen puoltavat Alavetelin ja Kaustisen yksiköiden yhdistämistä sekä val miu den nostoa ympärivuorokautiseksi välittömän lähtövalmiuden pe rus ta son yksiköksi sijoituspaikkana Alaveteli. Valmiussiirroilla Kokkolan suuntaan on Lohtajan yksikön käyt tö as tetta saatu nostettua. Lisäksi suurin osa tehtävistä paikantuu Pel to korpi-ma rin kai nen-käl viä alueelle. Tämän perusteella vir ka mies val miste lus sa on katsottu, että on perusteltua esittää Lohtajalle sijoitettu yk sik kö siirrettäväksi ensisijaisesti Peltokorven tien ja tien no. 8 risteyk seen. Toissijaisena vaihtoehtona on Marinkaisissa Lepolan palve lu kes kuk sen kiinteistö. Tämän vaihtoehdon käyttöönotto edel lyttää kuitenkin Kokkolan kaupungin myönteistä päätöstä pal ve lu keskuk sen rakennusten muutostöille ensihoidon tarpeita vastaavaksi. Reisjärvelle nykyisin sijoitetun yksikön valmiutta on selvitelty sekä val mius tar peen että kustannusten näkökulmasta. Tässä sel vi tyk sessä on käynyt ilmi, että Toholampi-Lestijärvi-Reisjärvi aluetta on käsi tel tä vä kokonaisuutena, jolle talousraamin sisällä voidaan sijoittaa yk si 12/7- ja yksi 24/7 yksikkö. Alueellinen saavutettavuus huo mioiden suositeltavin sijoituspaikka 12/7 yksikölle on Toholampi ja 24/7 yk si köl le Lestijärvi (Reisjärvi). Ympärivuorokautisen 24/7 yksikön si joit ta mi nen Lestijärvelle ei ole este yksikön toimimiselle Reisjärven ter veys kes kuk ses sa ensihoidon luonteeseen sopivissa tehtävissä vir ka-ai ka na.

10 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 Ensihoidon kustannustenjaosta päätetään vuosittain muiden eri koissai raan hoi don kustannustenjakoperusteiden yhteydessä erillisellä pää tök sel lä. Lähtökohta on, että asukaslukuperusteisen net to kustan nuk sen lisäksi kustannuksia kohdennetaan tukipalvelutehtävien osal ta käytön suhteessa palvelua käyttäville sosiaali- ja ter vey denhuol lon yksiköille. Tukipalveluiden laskutus pienentää asu kas lu ku perus tei ses ti jaettavaa nettosummaa. Edellä todetuin mukaisin järjestelyin laadittu ensihoidon alustava bud jet ti on johtamassa noin 2 / asukas nykyistä korkeampaan kustan nuk seen. Kasvun perusteena on kuitenkin vanhojen os to pal ve luso pi mus ten päättymisestä johtuva kustannuskasvu sekä useita ns. yh tei siä kustannuksia nostavia tekijöitä. Ensihoidon pal ve lu ta so päätös val mis te lus sa on pyritty palvelutasopäätöksen mukaisen ta voi tetta vuu den tasavertaiseen toteutumiseen koko sairaanhoitopiirin alueel la (yksiköiden sijoittelu, valmiusaika, hoidollinen taso), mah dol lisim man taloudellisesti. Virkamiesvalmistelussa on tässä vaiheessa päädytty seuraavan sisäl töi seen esitykseen: 1. Lohtajan yksikön siirto Peltokorven tien ja tie no 8:n ris teykseen. Toissijainen vaihtoehto Lepolan palvelukeskuksen kiinteis tö. Edellyttää tilojen rakentamista / vuokraamista. Neu votte lu ja Kok ko lan kaupungin kanssa jatketaan. 1. Alavetelin ja Kaustisen yksiköt yhdistetään välittömän läh tö valmiu den ympärivuorokautiseksi yksiköksi, jonka sijoituspaikka on Alaveteli poistuu: 8/5 + varallaoloyksikkö muutos: 12/7 yksikkö -> 24/7 yksikkö 1. Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi alueen valmius (1 x 24/7 ja 1 x 12/7 yksiköt sairaanhoitopiirin omana tuotantona) muutos: Toholammin asemapaikan 24/7 yksikkö -> 12/7 yk sik kö muutos: Reisjärven ostopalvelu 8/5 + varallaolo yksikkö -> Lestijärvi-Reisjärvi 24/7 -yksikkö sairaanhoitopiirin oma na toimintana Asemapaikka Lestijärvellä, mutta valmiussiirrettynä Reisjär vel le virka-aikana siirtymäaikana ennen Lestijärven asemapaikan val mis tumis ta Toholammilla 24/7- ja Reisjärvellä 12/7 yksiköt. 1. Perhon asemapaikan uusi järjestämistapa ja valmius ar vioi-

11 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 daan erikseen myöhemmin vuoden 2015 aikana em. muu tosten ja sairaanhoitopiirin valmiuden kokonaiskattavuuden ja järjes tä mis ta po jen käytännön kokemusten pohjalta -> siir ty mäkau si jatketaan ostopalveluna valmiudella 8/5 + varallaolo (hoito ta so) 1. Ensihoidon kustannustenjaosta päätetään erikseen (läh tö kohta na tukipalveluiden käyttöön perustuva laskutus yhdistettynä asu kas koh tai seen nettokustannusten laskutukseen) Valmistelu etenee hallituskäsittelyn rinnalla sovituin kun ta neu vot teluin. Neuvottelujen pohjana on em virkamiesvalmistelun mukainen tilan ne kar toi tus ja muutosesitys. Neuvottelut järjestetään vii kol la 44 Kok ko lan kaupungin, Kaustisen ja Kruunupyyn, sekä To ho lam min, Reis jär ven ja Lestijärven kuntien kanssa. Hallitus käsittelee asiaa uu del leen kuntaneuvottelujen jälkeen tekemällä päätösesityksen valtuustolle. Ensihoidon johtavat viranhaltijat esittelevät asiaa tarkemmin kokouksessa. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi ensihoidon palvelutasopäätöksen val mis te lun tilanteen, keskustelee sen pohjalta sekä ohjeistaa jatkovalmistelussa. Päätös: Hallitus keskusteli asiasta viranhaltija -esityksen pohjalta. Käyty keskustelu tullaan huomioimaan jatkovalmistelussa. Asian valmistelua jatketaan kuntaneuvotteluilla ja asia tuodaan päätösesityksenä seuraavaan hallituksen kokoukseen. Merk. Kaija Varila saapui kokoukseen klo 9.05 asian yleisesittelyn aikana. Hallitus 122 Valmistelu: ensihoitopäällikkö, talousjohtaja, ensihoidon vas tuu lääkä ri, toimitusjohtaja Edellisen kokouskäsittelyn jälkeen on käyty kuntaneuvotteluja, joissa kes kus te lun pohjana oli edellä esitelty virkamiesvalmistelun mu kainen esitys palvelutasopäätöksen muutoksista, tiukka talousraami sekä alueen en si hoi don palvelutason toteumakartat kuluvalta toi min tavuo del ta. Kuntakohtaisista neuvotteluista riippumatta val mis te lus sa

12 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 ja saavutettavuusanalyysissä on korostettu ensihoidon pal ve lu ta sopää tök sen alueellista tarkastelua ilman kuntakohtaista jaottelua. Kokkolan kaupungin keskushallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon kans sa käydyssä neuvottelussa saatiin yhteinen hyväksyntä Loh tajan nykyisen asemapaikan siirrolle lähemmäksi Kokkolaa. Edelleen jäi osin avoimeksi, tulisiko asemapaikka siirtää Lepolan yhteyteen vai Peltokorpeen ns Kasikulmaan. Asian ratkaisuun tulee vai kut tamaan mm kiinteistökustannuksiin ja rakentamiseen liittyvät vaih to ehdot. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiaa asiaa ja antaa asiassa tarkennetun Kokkolan kaupungin yhteisen lau sunnon. - Asian valmistelua jatketaan. Jatkovalmistelussa selvitetään edelleen Lohtajan asemapaikan vaihto eh toi sia tilaratkaisuja Lepolan ja Kasikulman alueilla. Pyr ki myk senä on, että ratkaisuissa voitaisiin välttää uudisrakentamista ja tu keutu maan olemassaolevaan kiinteistökantaan. Neuvotteluja vaih to ehtoi sis ta ratkaisuista on käynnissä ja esitys pyritään tuomaan hal li tuksel le kokouksessa. Muutos ei edellytä uutta kirjausta ensihoidon pal ve lu ta so pää tök seen, sillä Lohtajan asemapaikan siirto Lohtajan kes kus ta-alu eel ta 8-tien varteen lähemmäksi Kokkolaa on jo kir jat tuna ensihoidon palvelutasopäätökseen. Lopullinen tilaratkaisu voidaan näin ollen päättää hallituksen päätöksellä ilman ensihoidon pal ve lu ta so pää tök sen muutoksia. Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien neuvottelussa saavutettiin yh teinen näkemys siitä, että esitetty malli on alueen kokonaisvalmiuden ja tavoitettavuuden kannalta kattavampi ja palvelee alueen väestöä kus tan nus te hok kaam min. Samalla esitettiin perusteltu huoli vilkkaas ti liikennöidyn tie nro 63 varren valmiudesta. Toholampi - Lestijärvi - Reisjärvi -kuntaneuvottelussa esitettiin kuntien toimesta vahva huoli erityisesti Toholammin ja Reisjärven alueiden tilanteesta esitetyn suunnitelman mukaisessa mallissa. Neuvottelujen yhteydessä esitetylle kuntien väliselle kus tan nus ten jako -mallille saatiin pääosin hyväksyviä kannanottoja. Uudistettu esitys Jatkovalmistelussa on alkuperäiseen palvelutasopäätös -luon nokseen tehty eräitä muutoksia. Esityksessä on pyritty huomioimaan kun ta kier rok sen kuluessa esille tulleita tekijöitä. Käytännössä muutet tu esitys sisältää laajennetun Lestijokilaakson valmiudessa vahvis tuk sen, jolla Toholammille voidaan säilyttää 24/7 -yksikkö ja Reisjär vel le syntyy 24/7 -yksikkö. Valmiuden vahvistus tukee myös jo kilaak so jen välistä yhteyttä erityisesti vilkkaan 63 -tien varrella ja

13 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 Kaus ti sel la sekä välillisesti Kokkolan alueella. Muutetussa esityksessä on pyritty hakemaan ratkaisuja, joissa voidaan edelleen minimoida kiinteistökustannuksia ja hyödyntää kuntien omistamaa olemassaolevaa kiinteistökantaa, jolla ei lisätä en sihoi don kustannuksia. Rahoituksellisesti edellytyksenä on, et tä esityk sen tavoite voidaan toteuttaa kuntien perimien vuok ra kus tan nusten kustannuksella. Tältä osin esitys koskee Toholammin ja Reis järven asemapaikkoja, joissa esitetään kuntien tukevan en si hoi don vah vis tet tua palvelutasoa tarjoamalla tilat vastikkeetta en si hoi to yk siköi den käyttöön. Osin kustannusta katetaan laajemmalla tu ki pal velui den tarjonnalla peruspalveluiden käyttöön. Tarkennetun esityksen toteutumisen edellytyksenä ja samalla mahdol li suu te na on, että tällöin olemassaolevalla valmiudella voidaan hoi taa kattavammin ja tehokkaammin hoitolaitossiirrot hyö dyn tä mällä vuorossa olevaa työvoimaa. Tämä vähentää ostopalvelun käyttöä, vä hen tää ylityön ja hälytystyön määrää ja kustannusta sekä lisää Ke la -tuloja. 24/7 -yksiköissä voidaan myös kus tan nus te hok kaimmin hyö dyn tää vuorokausi -työaikamuodon tuomat edut. Esityksen mukaisessa mallissa voidaan vahvistaa tien 63 varren valmiut ta niin, että yksiköitä voidaan käyttää joustavasti molemmissa jo ki laak sois sa ilman että järjestely vaarantaa Kokkolan alueen valmiut ta. Ehtojen toteutuessa valmiuden laajennus voidaan toteuttaa samoin net to kus tan nuk sin kuin alkuperäinen budjettiraami ja vir ka mies valmis te lun esitys. Talouden toteutumista seurataan. Tarvittaessa kenttä joh dol la on alkuperäisen ensihoidon palvelutasopäätöksen mu kaises ti mahdollisuus muuttaa yksiköiden valmiutta sekä tehdä tar vit tavia valmiussiirtoja ensihoidon palvelutasopäätöksen valmiustason ja ta voi tet ta vuus pro sent tien saavuttamiseksi. Tässä käsittelyssä hyväksyttävät muutokset täydennetään Ensihoidon palvelutasopäätös asiakirjaan. Toimitusjohtajan esitys: Ensihoidon palvelutasopäätökseen tehdään seuraavat toteu tet ta vat muutokset: 1. Alavetelin ja Kaustisen yksiköt yhdistetään välittömän läh tö valmiu den ympärivuorokautiseksi yksiköksi, jonka sijoituspaikka on Alaveteli - poistuu: 8/5 + varallaoloyksikkö (Kaustinen)

14 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus muutos: 12/7 yksikkö -> 24/7 yksikkö (Alaveteli) 2. Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi alueen valmius (2 x 24/7 sai raanhoi to pii rin omana tuotantona) - muutos: Reisjärven ostopalvelu 8/5 + varallaoloyksikkö -> Reisjärvi 24/7 -yksikkö sairaanhoitopiirin oma na toimin ta na - säilyy: Toholammin ensihoitoyksikkö, 24/7 -yksikkö 3. Perhon asemapaikan uusi järjestämistapa ja valmius ar vioi daan erikseen myöhemmin vuoden 2015 aikana em. muu tos ten ja sairaanhoitopiirin valmiuden kokonaiskattavuuden ja jär jes tä mis tapo jen käytännön kokemusten pohjalta -> siir ty mä kau si jatketaan ostopalveluna valmiudella 8/5 + varallaolo (hoi to ta so) 4.Ensihoidon kustannustenjaosta päätetään val tuus to pä ätök sel lä vuosittain erikseen (lähtökohtana tukipalveluiden käyt töön perustuva laskutus yhdistettynä asu kas koh tai seen net to kus tannusten laskutukseen) Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström ja ensihoidon vastuulääkäri Risto Hannula osallistuivat kokoukseen keskustelun ajan ja poistuivat päätöksenteon ajaksi.

15 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 123 ENSIHOIDON UUSIEN ASEMAPAIKKOJEN KÄYNNISTÄMINEN Hallitus 123 Valmistelu: ensihoitopäällikkö Kuntayhtymän Valtuuston tekemän aikaisemman päätök sen mukaisesti Kannuksen asemapaikan nykyinen yksityisen yrittä jän tuottama palveluntuotanto siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toimin nak si lukien. Lisäksi Hallituksen ja Val tuuston kokouksissa käsitellään ensihoidon pal ve lu ta so päätök sen muokkaamista siten, että päätösesitykseen sisältyy Reisjärven ase ma pai kan nykyisen yksityisen palveluntuotannon siirtäminen sai raan hoi to pii rin omaksi toiminnaksi. Kuntayhtymän toimintatavan mukaisesti vastaavissa tilanteissa on jo ai kai sem min toimittu siten, että ensihoitopalvelua tuottavan yrittäjän kans sa solmitaan ns. liiketoimintakauppa, jonka seurauksena yrit täjän ensihoitopalvelun liiketoiminnassa mukana olevaa henkilöstöä kos kee Työsopimuslain 10 mukainen liikkeenluovutus. Kannuksen ase ma pai kan yrittäjän, Sairaankuljetus Hämäläinen, kanssa lii ke toimin ta kaup paa koskevat neuvottelut ovat jo loppusuoralla. Reis järven yrittäjän, Reisjärven Sairaankuljetus, kanssa neuvotteluja ollaan käyn nis tä mäs sä parhaillaan. Neuvotteluiden ja lii ke toi min ta kaup pojen malli on yhteneväinen vuonna 2013 viiden yrityksen kanssa solmit tu jen liiketoimintakauppoihin verrattuna. Liiketoimintakauppojen mahdollistamiseksi on tarve varata li sä määrä ra ha kauppojen suorittamista varten. Samoin henkilöstön liik keenluo vu tuk sen mukaisen siirron sekä ensihoidon tulevan pal ve lu ta sopää tök sen tuotannon varmistamiseksi on ensihoitokeskuksessa tarve lisävakanssien perustamiselle. Vakanssimäärä on huomioitu toimi tus joh ta jan esityksessä ensihoidon palvelutasopäätöksestä samoin kuin ensihoitopalvelun tulevassa talousarviossa. Ensihoitopalvelun oman palveluntuotannon mukainen toiminta on täl lä hetkellä resurssoitu siten, että yksikössä on kuusi kent tä joh tajan virkaa sekä 35 sairaanhoitajan ja 22 lähihoitajan tointa. Mikäli palvelutasopäätös hyväksytään siten, että myös Reis jär vi-lesti jär vi -alueen ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi omaksi toimin nak si ja toteutumassa on kaksi erillistä liiketoimintakauppaa (Kan nus, Reisjärvi), on arvioitu liiketoimintakauppojen kustannus kun ta yh ty mäl le yhteensä Tämä edellyttää li sä mää rä rahaa vuoden 2014 talousarvioon. Lisäksi kahden uuden oman toimintayksikön käynnistäminen edel lyttää eräitä toimenpiteitä sekä perushankintoja, jotka edellyttävät mää rä ra haa jo vuoden 2014 talousarvioon.

16 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 123 Tarkennetun ensihoidon palvelutasopäätöksen (hallituksen esitys ) mukainen toi min ta vaatii ensihoitokeskuksessa kuusi kenttäjohtajan virkaa sekä 36 sairaanhoitajan ja 28 lähihoitajan tointa. Esitys sisältää yhden sairaanhoitajan ja kuuden lähihoitajan vakanssin perustamistarpeen. Toimitusjohtajan esitys: 1. Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään lii ke toi min takaup paa koskevan so pi muksen Sairaankuljetus Hämäläisen (Kannus) kans sa. 2. Hallitus päättää, että mikäli Ensihoidon palvelutasopäätöstä muute taan lukien siten, että Reisjärvi-Lestijärvi asemapaikan toi min ta muutetaan sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, lii ke toimin ta kau pan edellytykset selvitetään ja toimitusjohtaja val tuu te taan tekemään liiketoimintakauppaa koskevan sopimuksen Reis jär ven Sairaankuljetus -yrityksen kanssa. 3. Hallitus päättää perustaa seuraavat uudet vakanssit täytettäviksi lukien: - yksi (1) sairaanhoitajan toimi - kuusi (6) lähihoitajan tointa Toimet perustetaan ehdollisina siten, että se edellyttää Ensihoidon palvelutasopäätöksen muuttamista lukien siten, että Reisjärvi - Lestijärvi -asemapaikan toiminta on sairaanhoitopiirin omaa toimintaa. 4. Hallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavan sisäl töisen investointimäärärahan lisätalousarvion vuodelle 2014: Päätös: - liiketoimintakaupat (kaluston lunastus) henkilöstön työvaatetus varusteet tietotekniset hankinnat yhteensä Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 123 Merk. Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström ja ensihoidon vastuulääkäri Risto Hannula osallistuivat kokoukseen keskustelun ajan ja poistuivat päätöksenteon ajaksi.

18 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 124 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE Hallitus 110 Valmistelu: talousjohtaja Minna Korkiakoski Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt vuoden 2015 ja suun ni tel ma kauden toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja kokouksissa. Kesäkuun kokouksessa hallitus hyväksyi ko ko kuntayhtymää koskevan bsc-tavoite -kortin sekä antoi raamin ja budjetin valmisteluohjeet hallintokunnille talousarvion valmistelun pe rus teik si. Lisäksi suunnitelmakaudelle kohdentuvia kysymyksiä on kä si tel ty valtuustoseminaareissa ja Toi min tasuun ni tel maan liittyviä suunnitelmia esiteltiin kunnille kevään kun takier rok sel la. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä käsitteli bud jet ti esitys tä pidetyssä kokouksessa. Jäsenkuntien kun ta joh dolle järjestettiin budjettiluonnosta koskeva informaatio- ja kes kus te lu tilai suus Hallituksen antama raami budjetointia varten Budjettiraamin osalta yleinen lähtökohta on se, että vuosina saavutettu maltillinen menokasvu voidaan säilyttää. Ulkoisen bud jet ti me non raami on tällöin noin + 1 %. Ensisijainen on jäsenkuntalaskutuksen raami. Jä sen kun ta las ku tukses sa kasvu tulee säilyttää korkeintaan nykyisellä kasvun tasolla. Täl löin jäsenkuntalaskutuksen kasvu voisi budjettimuutosten jälkeen ol la korkeintaan + 2,2 % (tilinpäätös 2013 tilanne). Ja ehdottomasti mie luum min alle tämä. Mi kä li ulkoisessa budjettiraamissa tehdään toi min nal li siin muutoksiin pe rus tu via muutoksia, tulee näiden vai kutus kohdistua jäsenkuntiin vain siten, että kaikissa tilanteissa jä senkun ta ko ko nais las ku tus jää al le + 2,2 pro sen tin. Muutokset voivat täs sä tapauksessa koskea päi vys tys ase tuk sen pakottavia li sä re sursoin ti eh to ja sekä mah dol li ses ti to teu tet ta vaa psykiatrian toi min tamuu tos ta toiminta-alueen laa jen ta mi sen kautta. Muilta osin raami ei mahdollista henkilötyön resurssilisäyksiä. Uudet hen ki lös tö re surs si tar peet tulee voida kattaa toimintoja ja teh tä vä nimik kei tä muuttamalla tai ostopalvelun muuttamisella omaksi toi minnak si. Jotta vakinainen vakanssi voidaan esittää perustettavaksi, tulee olla esim määräaikaisen täytön kautta näyttö siitä, että omalla toi min nal la saavutetaan sekä toiminnallinen että taloudellinen hyöty os to pal ve luun verrattuna.

19 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 124 Kuntahinnat pyritään säilyttämään lähes nykyisellä tasolla (hinnasto pää osin vuoden 2013 tasossa). Yksittäisiä muutostarpeita hin nastos sa on lähinnä työtapojen muutosten myötä, mutta yleistä ko ro tuspai net ta ei budjettiesitykseen sisällytetä. Kustannuslaskentaa tarken ne taan edelleen. Hinnastoa tarkistetaan vain perustellusta syystä. Budjettivalmistelun edetessä on selvinnyt, että päi vys tys ase tuksen velvoitteet tulevat nostamaan osin hoidon tuotantokustannusta. Mi kä li lisäkustannusta ei voida "paikata" jäsenkuntien ulkopuolisen käy tön kasvulla, pakottaa tämä tekemään korotuksia erityisesti päivys tys toi min nan kuntahintoihin. Tulostavoite kuntayhtymässä on vuoteen 2013 saakka ollut lai nan lyhen nys oh jel man sekä myöhemmin myös H-Seitsikon ra hoi tus osuuden kattaminen. Tämän vuoksi kuntayhtymä ei ole pahoin vel kaantu nut eikä taseessa ole nyt kattamatonta alijäämää. Kuntayhtymän ta lous on hyvässä kunnossa. Lainan lyhennysohjelma on noin 1,3 M. H-Seitsikon rahoitusosuus on arviolta 0,6-0,7 M. Vuonna 2014 bud jet ti mah dol lis taa poikkeuksellisesti vain H-Seitsikon ra hoi tusosuu den mukaisen tu lok sen. Tässä yhteydessä tuolee arvioitavaksi, on ko kuntayhtymällä mahdollisuus vuonna 2015 hyväksyä tuota rahoi tus osuut ta suurempi ylijäämäinen tulos kattamaan in ves toin ti tarvet ta. H-Seitsikon rahoitusosuuden edellyttämä ylijäämävaraus on noin H-Seitsikon ra hoi tus osuus budjetoidaan vastaavasti in ves toin tei hin. Varsinainen poistoihin johtava investointiohjelma tulevalla suun nit telu kau del la on raskas. Korjausrakentaminen jatkuu hy väk sy tyn in vestoin ti suun ni tel man mu kai ses ti. Suunnitelmakauden päät tyes sä nyt tiedossa oleva ohjelma on kuitenkin lähes val mis. Kal lii den rakentamiskohteiden lisäksi vuonna 2015 alkaa radiologian kal lii den lai te han kin to jen nelivuotiskausi, jonka aikana yksittäisen laite han kin nan arvo ylittää 1 M. Muissa laite- ja atk-hankinnoissa pyri tään sääs töi hin. Poistot ovat ar viol ta noin 5,4 M, jossa on mer kittä vä kasvu edellisvuoteen. Toimintasuunnitelman sisällöllisiä kysymyksiä sekä näiden aiheut ta mia resurssimuutoksia Hallituksen antaman raamituksen ja päivystysasetuksen ehtojen alla toi min ta- ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu hallintokunnissa kesän ja syksyn aikana. Budjettiluonnos perustuu strategiseen läh tökoh taan siitä, että Keski-Pohjanmaan keskussairaala on päivystävä sai raa la, joka tukeutuu vahvasti myös jäsenkuntien ulkopuoliseen pal ve lun myyn tiin sekä ostopalvelujen sijaan oman tuotantokoneiston vah vis ta mi seen.

20 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 124 Budjettiesitys on laadittu valtakunnallisen ja alueellisen so te-uu distuk sen keskustelun alla. Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kui ten kin keskitytty ensisijassa omien prosessien ja oman sairaalan toi min nan kehittämiseen. Tulevien muutosten edessä ja uudessa toi min ta ym pä ris tös sä, riippumatta sen hallinnollisista ratkaisuista, on mo nel la tavoin tärkeää olla sekä toiminnallisessa iskussa että kil pailu ky kyi ses sä talouskunnossa. - Siksi prosesseja on "liinattu" edelleen ja haettu valmiutta vastata myös tuleviin haasteisiin. Budjettiluonnosta värittää vahvasti päivystysasetuksen mukaiset lisä re sur soin tia edellyttävät velvoitteet, hoitojen kotouttaminen piirin ul ko puo li sen hoidon oston vähentämisen kustannuksella sekä jä senkun tien ulkopuolisen myynnin kasvuun perustuva tuo tan to-or ga nisaa tion vahvistaminen. Bruttomenojen näkökulmasta budjettiesitys on kin vahvan kasvun budjetti. Jäsenkuntalaskutuksessa kas vu ennus te on puristettu runsaan 2 %:n tasoon. Taloudellinen paine hal litus raa mia kor keam paan jäsenkuntalaskutukseen olisi olemassa, sillä suo ri te hin nas ton tarkistamistarpeita erityisesti päivystystoiminnan vah vis ta mi sen myötä on. Piirin ulkopuolisen hoidon kustannuksia on budjetissa leikattu - 1,1 M. Suunta piirin ulkopuolisen hoidon menoissa on ollut laskeva jo vuo den 2012 syksystä alkaen. Ilman lisäresursointia hoidon ko toutta mi nen ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, vaan tätä varten on varau dut tu mm eräillä laitehankinnoilla sekä yksittäisillä kon sul taatio-os toil la sekä henkilöstön lisäyksillä. Vahvimpana perusteena on kui ten kin oman toiminnan osaa mi sen vahvistuminen kou lut tau tu misen ja rekrytoinnin kautta. Lastentaudeissa on toiminnan ja talouden näyttöön perustuva tarve re surs sien lisäykseen. Kyseessä on hoitojen kotouttamiseen pe rustu va kehitys erityisesti lasten tehohoidossa, synnytystoiminnan laajen tu mi sen kautta tullut potilasmäärän kasvu sekä jäsenkuntien ulko puo li sen myynnin kasvu. Budjettiesitys sisältää viiden hoi ta ja vakans sin li säyk sen erityisesti lasten tehohoidon vahvistamiseksi (osin kus tan nus neut raa li vuoteen 2014 verrattuna - muutos vähentää sijais- ja ylimääräisten vakanssien kustannuksia) sekä yhden las tenlää kä ri va kans sin lisäyksen. Jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin kasvun se kä os to pal ve lun vähentymisen kautta esitys on toteutettavissa jä sen kun tien kannalta kustannusneutraalisti. Synnytysten määrän kasvu Malmin sairaalan lopetettua syn ny tys toimin nan kesällä 2014 kasvatti Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kä ti lö re surs sia. Tuolloin ei kuitenkaan lisätty lääkärivakanssien määrää naisten tau deil la ja synnytystoiminnassa. Tämä budjettiluonnos

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE 2016-2017. Valmistelu: talousjohtaja Minna Korkiakoski

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE 2016-2017. Valmistelu: talousjohtaja Minna Korkiakoski Hallitus 110 27.10.2014 Hallitus 124 10.11.2014 Valtuusto 35 24.11.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE 2016-2017 Hallitus 110 Valmistelu: talousjohtaja Minna

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018. Talousarvion laadinnan lähtökohdat

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018. Talousarvion laadinnan lähtökohdat Sosiaali- ja terveyslautakunta 102 27.10.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 2302/02.02.00/2015 SOSTE 27.10.2015 102 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 26 09.02.2016 Yhtymähallitus 37 01.03.2016. Hallintojohtajan tehtävien järjestelyt 1.3.2016 lukien 109/01.01.

Yhtymähallitus 26 09.02.2016 Yhtymähallitus 37 01.03.2016. Hallintojohtajan tehtävien järjestelyt 1.3.2016 lukien 109/01.01. Yhtymähallitus 26 09.02.2016 Yhtymähallitus 37 01.03.2016 Hallintojohtajan tehtävien järjestelyt 1.3.2016 lukien 109/01.01.03/2016 Yhall 09.02.2016 26 Valmistelija: toimitusjohtaja Leila Pekkanen, puh.

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 31 25.05.2016 Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 222/02.02/2015 Sotelk 31 Hoivapalvelupäällikkö: Kokous 11.2.2016 Työryhmässä on sosiaali-

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys

Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys Kaupunginhallitus 39 19.01.2015 Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys 664/00/01/00/2013 KH 39 Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ja Kokkolan kaupunki käynnistivät

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot