Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN 123 ENSIHOIDON UUSIEN ASEMAPAIKKOJEN KÄYNNISTÄMINEN 124 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE HANKINTA / RADIOLOGIAN ISOTOOPPITUTKIMUKSIIN TARVITTAVAT VALMISTEET 126 KUNTAKOHTAINEN TILINPÄÄTÖSENNUSTE JA PERUSPALVELULIIKELAITOKSEN LISÄTALOUSARVIO VUODELLE VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIEDOKSI / MUUT ASIAT

2 PÖYTÄKIRJA 10/ Läsnä Nimi Klo Tehtävä Hietaniemi Antti 9:00-11:10 pj Haapalehto Seija 9:00-11:10 jäsen Halonen Jyrki 9:00-11:10 jäsen Högnabba Stefan 9:00-11:10 jäsen Joensuu Olli 9:00-11:10 jäsen Kallio Jaana 9:00-11:10 jäsen Lahti Mauri 9:00-11:10 jäsen Lindskog Tina 9:00-11:10 jäsen Pensaari Paula 9:00-11:10 jäsen Varila Kaija 9:00-11:10 jäsen Innanen Sari 9:00-11:10 valtuuston pj Sabel Roy 9:00-11:10 valtuuston I vpj Brandt Mats 9:00-11:10 valtuuston II vpj Pajunpää Hannu 9:00-11:10 toimitusjohtaja Telimaa Sakari 9:00-11:10 johtajaylilääkäri Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 9:00-11:10 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 9:00-11:10 pöytäkirjanpitäjä Poissa Nurmi Pekka vpj Sillanpää Timo valtuuston III pj Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Antti Hietaniemi Minna Korkiakoski Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä / 2014 / 2014 Kaija Varila Seija Haapalehto

3 PÖYTÄKIRJA 10/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 20 Minna Korkiakoski Pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus 119 Toimitusjohtajan esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hallitus 120 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Kaija Varila ja Seija Haapalehto. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita jäsenet Kaija Varila ja Seija Haapalehto.

6 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus 121 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN Hallitus 115 Valmistelu: Ensihoitopäällikkö, ensihoidon vastuulääkäri, ta lous johta ja, toimitusjohtaja Ensihoito siirtyi voimaan tulleen terveydenhuoltolain pe rusteel la sairaanhoitopiirin vastuulle vuoden 2013 alusta lukien. Keski-Poh jan maal la vuosi 2013 oli siirtymäkautta, jolloin ensihoidossa tur vau dut tiin olemassa olevien kuntasopimusten mukaiseen pal veluun ja sopimukset siirrettiin lain edellyttämällä tavalla sai raan hoi topii ril le. Vuoden 2014 alusta lukien siirryttiin sai raan hoi to pii ri joh toi sesti koordinoituun terveydenhuoltolain edellyttämään tilanteeseen kent tä joh to jär jes tel mi neen. Ensihoitopalvelu sisältää tällä hetkellä kahdeksan sairaanhoitopiirin omaa välittömän lähtövalmiuden yksikköä, joiden val miudes sa olo aika vaihtelee 8 24 tunnin välillä vuorokaudessa sekä kolme yk si tyisen palveluntuottajan varallaoloyksikköä (Kannus, Perho, Reisjärvi). Vuo den 2014 ensimmäisen neljänneksen ajalta saatujen saa vu tet tavuus pro sent tien valossa sairaanhoitopiirin valtuusto tekivät viime kevää nä päätöksen Kälviälle sijoitetun 8/5 yksikön ja Kannuksen yk sityi sen 8/5 + varallaoloyksikön yhdistämisestä yhdeksi Kannuksessa si jait se vak si sairaanhoitopiirin järjestämäksi 24/7 yksiköksi vuoden 2015 alusta lukien. Päätöksen täytäntöönpanovaihe on parhaillaan käyn nis sä. Samassa yhteydessä virkamiesvalmistelusta esitettiin myös Ala ve teliin ja Kaustiselle sijoitettujen yksiköiden vastaavaa yhdistämistä, mut ta tämän muutoksen osalta valtuusto päätti ottaa asian uu delleen esille syksyllä 2014, jolloin ensimmäisen toimintavuoden ko kemuk sia on kertynyt kevään tilannetta enemmän. Lisäksi ensihoidon vir ka mies joh to esitti Lohtajalle sijoitetun yksikön, matalahkon käyt töas teen vuoksi, yksikön siirtoa lähemmäksi Kokkolaa, joko Ma rin kaisiin tai Peltokorven ja tie no. 8 risteykseen. Asemapaikan si jain ti kysy mys tä selvitellään edelleen. Kesän 2014 aikana järjestettiin hankintalain edellyttämä tar jous kilpai lu Perhon ja Reisjärven asemapaikkojen ensihoidosta (8/5 + varal la olo). Kilpailutuksessa saatiin kumpaankin asemapaikkaan vain yk si tarjouspyynnön mukainen tarjous. Hankintaprosessi kes key tettiin. Yksityisen palveluntuottajan tarjoamana palveluhinta osoittautui en na koi mat to man korkeaksi verrattuna olemassa olleeseen hin ta tasoon. Tarjouspyyntökierroksen kokemukset käynnistivät tarpeen selvit tää edelleen koko sairaanhoitopiirin alueen ensihoidon jär jes tämis ta pa vaih to eh to ja sekä talousraamin mahdollistamien en si hoi to-

8 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 yk si köi den lukumäärää ja palvelutarpeen edellyttämiä ase ma paik koja. Talouden reunaehto on selkeä. Kustannukset eivät voi merkittävästi kas vaa. Jäsenkuntien odotusarvo on kustannusten leikkaantuminen. Kus tan nus syis tä sairaanhoitopiirin kokonaisalueen yksiköiden ja ase ma paik ko jen lukumäärää tulisi voida vähentää ja tarvittavan valmiu den ylläpitämisen vuoksi vähennetyn yksikkölukumäärän valmius ai kaa vastaavasti nostaa. Asemapaikkojen valinnassa pe rus telu na tulee olla laskennallinen palveluntarve, asemapaikkaverkosto, jol la saavutetaan mahdollisimman korkea peittävyys. Lisäksi tätä tue taan yksiköiden valmiussiirroilla kenttäjohdon päätöksillä. Valmistelun tässä vaiheessa käynnistettiin myös selvitys siitä, olisiko pal ve lu ta so pää tök seen sisällytetyn yksityisen palveluoston sijaan tar koi tuk sen mu kais ta siirtää ainakin osa ostopalvelusta sai raan hoito pii rin omaksi toiminnaksi. Tämän suuntainen kehitys on ollut val litse va maamme sairaanhoitopiireissä. Oman toiminnan järjestelyissä on osoitettu saavutetun sekä toiminnallista että taloudellista hyötyä. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan käynnistämisen tutkinta on vir kamies val mis te lus sa edennyt Reisjärvi-Lestijärvi alueella. Nykyinen Reis jär ven asemapaikan yksityinen palveluntuottaja on esittänyt tahton sa tehdä liikkeenluovutuksen sairaanhoitopiirille, mikäli jär jes tämis ta van muutos etenee. Tällä alueella on perusteltua olettaa, että sai raan hoi to pii rin oma toiminta voidaan kokonaisuutena järjestää tar koi tuk sen mu kai sel la tavalla, jossa myös rekrytoinnin osalta pys tytään tukeutumaan alueen kokonaisasemapaikkaverkostoon. Tämä tu li si kuitenkin johtamaan varallaolojärjestelyn poistamiseen. Samal la on toimintatilastojen valossa tutkittu laajennetun Les ti jo ki laakson kokonaisalueen (Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi) en sihoi to tar peen edellyttämää palveluverkkotarvetta sekä valmiusaikoja. Tar kas te lus sa on arvioitu, miten alueen yksikkörakenne olisi tar koituk sen mu kai sin ta asemoida. Kevään valtuustopäätöksen mu kai sesti Kannuksessa valmius on 24/7. Talousraamin ja pakottavan pal velu tar peen sisälle voidaan suunnittelussa kohdentaa Kannuksen yk sikön lisäksi korkeintaan yksi 24/7 yksikkö ja yksi 12/7 yksikkö. Yksi köi den hoidollinen taso (perus/hoito) määräytyy yksiköiden lo pul lisen sijoittelun mukaan. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että alueel la on kaksi 24/7 val miu del la olevaa hoitotason yksikköä sekä talou den niin salliessa yk si 12/7 valmiudella oleva perustason yksikkö. Perhon asemapaikan osalta päädyttiin palvelujen järjestämisen turvaa mi sek si jatkamaan olemassa olevaa ostopalvelusopimusta vuodek si Tässä vaiheessa ei, nopea aikataulukin huomioiden, ollut vaihtoehtoisia mahdollisuuksia turvata ensihoidon palvelua Per-

9 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 hon alueella. Perhon alueen osalta nykyisestä järjestelystä poik keavien järjestämisvaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuus on avoin. Tässä vaiheessa on ilmeistä, että järjestämistavan ja tarvittavan val miuden osalta tarvitaan laajempaa selvitystä ja kokemusperäistä tietoa sii tä, miten koko sairaanhoitopiirin ensihoidon suunniteltu valmius ja ase ma paik ka rat kai sut sekä kustannuskehitys tulevat toteutumaan. Ensihoidon kustannusrakenteen muodostumiseen liittyvät lisäksi kesäl lä 2014 käynnistetyt neuvottelut ensihoitajien työ ai ka jär jes tel mästä. Nykyisen jaksotyönmallin tilalle on esitetty, poikkeuslupaa edel lyttä vää, ns. 24 tunnin vuoron mallia, jolla saatava kustannushyöty otak su tun rekrytointihyödyn lisäksi on noin yksi henkilötyövuosi kuta kin 24/7 ensihoitoyksikköä kohti. Uusi työaikamuoto tukisi ta loudel li ses ti erityisesti ympärivuorokaustisten yksiköiden ylläpitämistä. Vuo ro kau si ryt miin siirrettävän työaikamuodon poikkeuslupahakemus on jätetty luvan myöntävälle viranomaiselle. Ensihoidon kus tan nuslas ken ta on tehty oletuksella, että poikkeuslupa vuo ro kau si pe rus teiseen työaikamuotoon hyväksytään. Tässä vaiheessa on käytössä ensihoidon tilastotietoa ensimmäiseltä ja toiselta vuosineljännekseltä. Saavutettavuusprosenttiluvut edelleen puoltavat Alavetelin ja Kaustisen yksiköiden yhdistämistä sekä val miu den nostoa ympärivuorokautiseksi välittömän lähtövalmiuden pe rus ta son yksiköksi sijoituspaikkana Alaveteli. Valmiussiirroilla Kokkolan suuntaan on Lohtajan yksikön käyt tö as tetta saatu nostettua. Lisäksi suurin osa tehtävistä paikantuu Pel to korpi-ma rin kai nen-käl viä alueelle. Tämän perusteella vir ka mies val miste lus sa on katsottu, että on perusteltua esittää Lohtajalle sijoitettu yk sik kö siirrettäväksi ensisijaisesti Peltokorven tien ja tien no. 8 risteyk seen. Toissijaisena vaihtoehtona on Marinkaisissa Lepolan palve lu kes kuk sen kiinteistö. Tämän vaihtoehdon käyttöönotto edel lyttää kuitenkin Kokkolan kaupungin myönteistä päätöstä pal ve lu keskuk sen rakennusten muutostöille ensihoidon tarpeita vastaavaksi. Reisjärvelle nykyisin sijoitetun yksikön valmiutta on selvitelty sekä val mius tar peen että kustannusten näkökulmasta. Tässä sel vi tyk sessä on käynyt ilmi, että Toholampi-Lestijärvi-Reisjärvi aluetta on käsi tel tä vä kokonaisuutena, jolle talousraamin sisällä voidaan sijoittaa yk si 12/7- ja yksi 24/7 yksikkö. Alueellinen saavutettavuus huo mioiden suositeltavin sijoituspaikka 12/7 yksikölle on Toholampi ja 24/7 yk si köl le Lestijärvi (Reisjärvi). Ympärivuorokautisen 24/7 yksikön si joit ta mi nen Lestijärvelle ei ole este yksikön toimimiselle Reisjärven ter veys kes kuk ses sa ensihoidon luonteeseen sopivissa tehtävissä vir ka-ai ka na.

10 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 Ensihoidon kustannustenjaosta päätetään vuosittain muiden eri koissai raan hoi don kustannustenjakoperusteiden yhteydessä erillisellä pää tök sel lä. Lähtökohta on, että asukaslukuperusteisen net to kustan nuk sen lisäksi kustannuksia kohdennetaan tukipalvelutehtävien osal ta käytön suhteessa palvelua käyttäville sosiaali- ja ter vey denhuol lon yksiköille. Tukipalveluiden laskutus pienentää asu kas lu ku perus tei ses ti jaettavaa nettosummaa. Edellä todetuin mukaisin järjestelyin laadittu ensihoidon alustava bud jet ti on johtamassa noin 2 / asukas nykyistä korkeampaan kustan nuk seen. Kasvun perusteena on kuitenkin vanhojen os to pal ve luso pi mus ten päättymisestä johtuva kustannuskasvu sekä useita ns. yh tei siä kustannuksia nostavia tekijöitä. Ensihoidon pal ve lu ta so päätös val mis te lus sa on pyritty palvelutasopäätöksen mukaisen ta voi tetta vuu den tasavertaiseen toteutumiseen koko sairaanhoitopiirin alueel la (yksiköiden sijoittelu, valmiusaika, hoidollinen taso), mah dol lisim man taloudellisesti. Virkamiesvalmistelussa on tässä vaiheessa päädytty seuraavan sisäl töi seen esitykseen: 1. Lohtajan yksikön siirto Peltokorven tien ja tie no 8:n ris teykseen. Toissijainen vaihtoehto Lepolan palvelukeskuksen kiinteis tö. Edellyttää tilojen rakentamista / vuokraamista. Neu votte lu ja Kok ko lan kaupungin kanssa jatketaan. 1. Alavetelin ja Kaustisen yksiköt yhdistetään välittömän läh tö valmiu den ympärivuorokautiseksi yksiköksi, jonka sijoituspaikka on Alaveteli poistuu: 8/5 + varallaoloyksikkö muutos: 12/7 yksikkö -> 24/7 yksikkö 1. Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi alueen valmius (1 x 24/7 ja 1 x 12/7 yksiköt sairaanhoitopiirin omana tuotantona) muutos: Toholammin asemapaikan 24/7 yksikkö -> 12/7 yk sik kö muutos: Reisjärven ostopalvelu 8/5 + varallaolo yksikkö -> Lestijärvi-Reisjärvi 24/7 -yksikkö sairaanhoitopiirin oma na toimintana Asemapaikka Lestijärvellä, mutta valmiussiirrettynä Reisjär vel le virka-aikana siirtymäaikana ennen Lestijärven asemapaikan val mis tumis ta Toholammilla 24/7- ja Reisjärvellä 12/7 yksiköt. 1. Perhon asemapaikan uusi järjestämistapa ja valmius ar vioi-

11 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 daan erikseen myöhemmin vuoden 2015 aikana em. muu tosten ja sairaanhoitopiirin valmiuden kokonaiskattavuuden ja järjes tä mis ta po jen käytännön kokemusten pohjalta -> siir ty mäkau si jatketaan ostopalveluna valmiudella 8/5 + varallaolo (hoito ta so) 1. Ensihoidon kustannustenjaosta päätetään erikseen (läh tö kohta na tukipalveluiden käyttöön perustuva laskutus yhdistettynä asu kas koh tai seen nettokustannusten laskutukseen) Valmistelu etenee hallituskäsittelyn rinnalla sovituin kun ta neu vot teluin. Neuvottelujen pohjana on em virkamiesvalmistelun mukainen tilan ne kar toi tus ja muutosesitys. Neuvottelut järjestetään vii kol la 44 Kok ko lan kaupungin, Kaustisen ja Kruunupyyn, sekä To ho lam min, Reis jär ven ja Lestijärven kuntien kanssa. Hallitus käsittelee asiaa uu del leen kuntaneuvottelujen jälkeen tekemällä päätösesityksen valtuustolle. Ensihoidon johtavat viranhaltijat esittelevät asiaa tarkemmin kokouksessa. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi ensihoidon palvelutasopäätöksen val mis te lun tilanteen, keskustelee sen pohjalta sekä ohjeistaa jatkovalmistelussa. Päätös: Hallitus keskusteli asiasta viranhaltija -esityksen pohjalta. Käyty keskustelu tullaan huomioimaan jatkovalmistelussa. Asian valmistelua jatketaan kuntaneuvotteluilla ja asia tuodaan päätösesityksenä seuraavaan hallituksen kokoukseen. Merk. Kaija Varila saapui kokoukseen klo 9.05 asian yleisesittelyn aikana. Hallitus 122 Valmistelu: ensihoitopäällikkö, talousjohtaja, ensihoidon vas tuu lääkä ri, toimitusjohtaja Edellisen kokouskäsittelyn jälkeen on käyty kuntaneuvotteluja, joissa kes kus te lun pohjana oli edellä esitelty virkamiesvalmistelun mu kainen esitys palvelutasopäätöksen muutoksista, tiukka talousraami sekä alueen en si hoi don palvelutason toteumakartat kuluvalta toi min tavuo del ta. Kuntakohtaisista neuvotteluista riippumatta val mis te lus sa

12 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 ja saavutettavuusanalyysissä on korostettu ensihoidon pal ve lu ta sopää tök sen alueellista tarkastelua ilman kuntakohtaista jaottelua. Kokkolan kaupungin keskushallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon kans sa käydyssä neuvottelussa saatiin yhteinen hyväksyntä Loh tajan nykyisen asemapaikan siirrolle lähemmäksi Kokkolaa. Edelleen jäi osin avoimeksi, tulisiko asemapaikka siirtää Lepolan yhteyteen vai Peltokorpeen ns Kasikulmaan. Asian ratkaisuun tulee vai kut tamaan mm kiinteistökustannuksiin ja rakentamiseen liittyvät vaih to ehdot. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiaa asiaa ja antaa asiassa tarkennetun Kokkolan kaupungin yhteisen lau sunnon. - Asian valmistelua jatketaan. Jatkovalmistelussa selvitetään edelleen Lohtajan asemapaikan vaihto eh toi sia tilaratkaisuja Lepolan ja Kasikulman alueilla. Pyr ki myk senä on, että ratkaisuissa voitaisiin välttää uudisrakentamista ja tu keutu maan olemassaolevaan kiinteistökantaan. Neuvotteluja vaih to ehtoi sis ta ratkaisuista on käynnissä ja esitys pyritään tuomaan hal li tuksel le kokouksessa. Muutos ei edellytä uutta kirjausta ensihoidon pal ve lu ta so pää tök seen, sillä Lohtajan asemapaikan siirto Lohtajan kes kus ta-alu eel ta 8-tien varteen lähemmäksi Kokkolaa on jo kir jat tuna ensihoidon palvelutasopäätökseen. Lopullinen tilaratkaisu voidaan näin ollen päättää hallituksen päätöksellä ilman ensihoidon pal ve lu ta so pää tök sen muutoksia. Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien neuvottelussa saavutettiin yh teinen näkemys siitä, että esitetty malli on alueen kokonaisvalmiuden ja tavoitettavuuden kannalta kattavampi ja palvelee alueen väestöä kus tan nus te hok kaam min. Samalla esitettiin perusteltu huoli vilkkaas ti liikennöidyn tie nro 63 varren valmiudesta. Toholampi - Lestijärvi - Reisjärvi -kuntaneuvottelussa esitettiin kuntien toimesta vahva huoli erityisesti Toholammin ja Reisjärven alueiden tilanteesta esitetyn suunnitelman mukaisessa mallissa. Neuvottelujen yhteydessä esitetylle kuntien väliselle kus tan nus ten jako -mallille saatiin pääosin hyväksyviä kannanottoja. Uudistettu esitys Jatkovalmistelussa on alkuperäiseen palvelutasopäätös -luon nokseen tehty eräitä muutoksia. Esityksessä on pyritty huomioimaan kun ta kier rok sen kuluessa esille tulleita tekijöitä. Käytännössä muutet tu esitys sisältää laajennetun Lestijokilaakson valmiudessa vahvis tuk sen, jolla Toholammille voidaan säilyttää 24/7 -yksikkö ja Reisjär vel le syntyy 24/7 -yksikkö. Valmiuden vahvistus tukee myös jo kilaak so jen välistä yhteyttä erityisesti vilkkaan 63 -tien varrella ja

13 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 122 Kaus ti sel la sekä välillisesti Kokkolan alueella. Muutetussa esityksessä on pyritty hakemaan ratkaisuja, joissa voidaan edelleen minimoida kiinteistökustannuksia ja hyödyntää kuntien omistamaa olemassaolevaa kiinteistökantaa, jolla ei lisätä en sihoi don kustannuksia. Rahoituksellisesti edellytyksenä on, et tä esityk sen tavoite voidaan toteuttaa kuntien perimien vuok ra kus tan nusten kustannuksella. Tältä osin esitys koskee Toholammin ja Reis järven asemapaikkoja, joissa esitetään kuntien tukevan en si hoi don vah vis tet tua palvelutasoa tarjoamalla tilat vastikkeetta en si hoi to yk siköi den käyttöön. Osin kustannusta katetaan laajemmalla tu ki pal velui den tarjonnalla peruspalveluiden käyttöön. Tarkennetun esityksen toteutumisen edellytyksenä ja samalla mahdol li suu te na on, että tällöin olemassaolevalla valmiudella voidaan hoi taa kattavammin ja tehokkaammin hoitolaitossiirrot hyö dyn tä mällä vuorossa olevaa työvoimaa. Tämä vähentää ostopalvelun käyttöä, vä hen tää ylityön ja hälytystyön määrää ja kustannusta sekä lisää Ke la -tuloja. 24/7 -yksiköissä voidaan myös kus tan nus te hok kaimmin hyö dyn tää vuorokausi -työaikamuodon tuomat edut. Esityksen mukaisessa mallissa voidaan vahvistaa tien 63 varren valmiut ta niin, että yksiköitä voidaan käyttää joustavasti molemmissa jo ki laak sois sa ilman että järjestely vaarantaa Kokkolan alueen valmiut ta. Ehtojen toteutuessa valmiuden laajennus voidaan toteuttaa samoin net to kus tan nuk sin kuin alkuperäinen budjettiraami ja vir ka mies valmis te lun esitys. Talouden toteutumista seurataan. Tarvittaessa kenttä joh dol la on alkuperäisen ensihoidon palvelutasopäätöksen mu kaises ti mahdollisuus muuttaa yksiköiden valmiutta sekä tehdä tar vit tavia valmiussiirtoja ensihoidon palvelutasopäätöksen valmiustason ja ta voi tet ta vuus pro sent tien saavuttamiseksi. Tässä käsittelyssä hyväksyttävät muutokset täydennetään Ensihoidon palvelutasopäätös asiakirjaan. Toimitusjohtajan esitys: Ensihoidon palvelutasopäätökseen tehdään seuraavat toteu tet ta vat muutokset: 1. Alavetelin ja Kaustisen yksiköt yhdistetään välittömän läh tö valmiu den ympärivuorokautiseksi yksiköksi, jonka sijoituspaikka on Alaveteli - poistuu: 8/5 + varallaoloyksikkö (Kaustinen)

14 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus muutos: 12/7 yksikkö -> 24/7 yksikkö (Alaveteli) 2. Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi alueen valmius (2 x 24/7 sai raanhoi to pii rin omana tuotantona) - muutos: Reisjärven ostopalvelu 8/5 + varallaoloyksikkö -> Reisjärvi 24/7 -yksikkö sairaanhoitopiirin oma na toimin ta na - säilyy: Toholammin ensihoitoyksikkö, 24/7 -yksikkö 3. Perhon asemapaikan uusi järjestämistapa ja valmius ar vioi daan erikseen myöhemmin vuoden 2015 aikana em. muu tos ten ja sairaanhoitopiirin valmiuden kokonaiskattavuuden ja jär jes tä mis tapo jen käytännön kokemusten pohjalta -> siir ty mä kau si jatketaan ostopalveluna valmiudella 8/5 + varallaolo (hoi to ta so) 4.Ensihoidon kustannustenjaosta päätetään val tuus to pä ätök sel lä vuosittain erikseen (lähtökohtana tukipalveluiden käyt töön perustuva laskutus yhdistettynä asu kas koh tai seen net to kus tannusten laskutukseen) Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström ja ensihoidon vastuulääkäri Risto Hannula osallistuivat kokoukseen keskustelun ajan ja poistuivat päätöksenteon ajaksi.

15 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 123 ENSIHOIDON UUSIEN ASEMAPAIKKOJEN KÄYNNISTÄMINEN Hallitus 123 Valmistelu: ensihoitopäällikkö Kuntayhtymän Valtuuston tekemän aikaisemman päätök sen mukaisesti Kannuksen asemapaikan nykyinen yksityisen yrittä jän tuottama palveluntuotanto siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toimin nak si lukien. Lisäksi Hallituksen ja Val tuuston kokouksissa käsitellään ensihoidon pal ve lu ta so päätök sen muokkaamista siten, että päätösesitykseen sisältyy Reisjärven ase ma pai kan nykyisen yksityisen palveluntuotannon siirtäminen sai raan hoi to pii rin omaksi toiminnaksi. Kuntayhtymän toimintatavan mukaisesti vastaavissa tilanteissa on jo ai kai sem min toimittu siten, että ensihoitopalvelua tuottavan yrittäjän kans sa solmitaan ns. liiketoimintakauppa, jonka seurauksena yrit täjän ensihoitopalvelun liiketoiminnassa mukana olevaa henkilöstöä kos kee Työsopimuslain 10 mukainen liikkeenluovutus. Kannuksen ase ma pai kan yrittäjän, Sairaankuljetus Hämäläinen, kanssa lii ke toimin ta kaup paa koskevat neuvottelut ovat jo loppusuoralla. Reis järven yrittäjän, Reisjärven Sairaankuljetus, kanssa neuvotteluja ollaan käyn nis tä mäs sä parhaillaan. Neuvotteluiden ja lii ke toi min ta kaup pojen malli on yhteneväinen vuonna 2013 viiden yrityksen kanssa solmit tu jen liiketoimintakauppoihin verrattuna. Liiketoimintakauppojen mahdollistamiseksi on tarve varata li sä määrä ra ha kauppojen suorittamista varten. Samoin henkilöstön liik keenluo vu tuk sen mukaisen siirron sekä ensihoidon tulevan pal ve lu ta sopää tök sen tuotannon varmistamiseksi on ensihoitokeskuksessa tarve lisävakanssien perustamiselle. Vakanssimäärä on huomioitu toimi tus joh ta jan esityksessä ensihoidon palvelutasopäätöksestä samoin kuin ensihoitopalvelun tulevassa talousarviossa. Ensihoitopalvelun oman palveluntuotannon mukainen toiminta on täl lä hetkellä resurssoitu siten, että yksikössä on kuusi kent tä joh tajan virkaa sekä 35 sairaanhoitajan ja 22 lähihoitajan tointa. Mikäli palvelutasopäätös hyväksytään siten, että myös Reis jär vi-lesti jär vi -alueen ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi omaksi toimin nak si ja toteutumassa on kaksi erillistä liiketoimintakauppaa (Kan nus, Reisjärvi), on arvioitu liiketoimintakauppojen kustannus kun ta yh ty mäl le yhteensä Tämä edellyttää li sä mää rä rahaa vuoden 2014 talousarvioon. Lisäksi kahden uuden oman toimintayksikön käynnistäminen edel lyttää eräitä toimenpiteitä sekä perushankintoja, jotka edellyttävät mää rä ra haa jo vuoden 2014 talousarvioon.

16 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 123 Tarkennetun ensihoidon palvelutasopäätöksen (hallituksen esitys ) mukainen toi min ta vaatii ensihoitokeskuksessa kuusi kenttäjohtajan virkaa sekä 36 sairaanhoitajan ja 28 lähihoitajan tointa. Esitys sisältää yhden sairaanhoitajan ja kuuden lähihoitajan vakanssin perustamistarpeen. Toimitusjohtajan esitys: 1. Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään lii ke toi min takaup paa koskevan so pi muksen Sairaankuljetus Hämäläisen (Kannus) kans sa. 2. Hallitus päättää, että mikäli Ensihoidon palvelutasopäätöstä muute taan lukien siten, että Reisjärvi-Lestijärvi asemapaikan toi min ta muutetaan sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, lii ke toimin ta kau pan edellytykset selvitetään ja toimitusjohtaja val tuu te taan tekemään liiketoimintakauppaa koskevan sopimuksen Reis jär ven Sairaankuljetus -yrityksen kanssa. 3. Hallitus päättää perustaa seuraavat uudet vakanssit täytettäviksi lukien: - yksi (1) sairaanhoitajan toimi - kuusi (6) lähihoitajan tointa Toimet perustetaan ehdollisina siten, että se edellyttää Ensihoidon palvelutasopäätöksen muuttamista lukien siten, että Reisjärvi - Lestijärvi -asemapaikan toiminta on sairaanhoitopiirin omaa toimintaa. 4. Hallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavan sisäl töisen investointimäärärahan lisätalousarvion vuodelle 2014: Päätös: - liiketoimintakaupat (kaluston lunastus) henkilöstön työvaatetus varusteet tietotekniset hankinnat yhteensä Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus 123 Merk. Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström ja ensihoidon vastuulääkäri Risto Hannula osallistuivat kokoukseen keskustelun ajan ja poistuivat päätöksenteon ajaksi.

18 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 124 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE Hallitus 110 Valmistelu: talousjohtaja Minna Korkiakoski Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt vuoden 2015 ja suun ni tel ma kauden toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja kokouksissa. Kesäkuun kokouksessa hallitus hyväksyi ko ko kuntayhtymää koskevan bsc-tavoite -kortin sekä antoi raamin ja budjetin valmisteluohjeet hallintokunnille talousarvion valmistelun pe rus teik si. Lisäksi suunnitelmakaudelle kohdentuvia kysymyksiä on kä si tel ty valtuustoseminaareissa ja Toi min tasuun ni tel maan liittyviä suunnitelmia esiteltiin kunnille kevään kun takier rok sel la. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä käsitteli bud jet ti esitys tä pidetyssä kokouksessa. Jäsenkuntien kun ta joh dolle järjestettiin budjettiluonnosta koskeva informaatio- ja kes kus te lu tilai suus Hallituksen antama raami budjetointia varten Budjettiraamin osalta yleinen lähtökohta on se, että vuosina saavutettu maltillinen menokasvu voidaan säilyttää. Ulkoisen bud jet ti me non raami on tällöin noin + 1 %. Ensisijainen on jäsenkuntalaskutuksen raami. Jä sen kun ta las ku tukses sa kasvu tulee säilyttää korkeintaan nykyisellä kasvun tasolla. Täl löin jäsenkuntalaskutuksen kasvu voisi budjettimuutosten jälkeen ol la korkeintaan + 2,2 % (tilinpäätös 2013 tilanne). Ja ehdottomasti mie luum min alle tämä. Mi kä li ulkoisessa budjettiraamissa tehdään toi min nal li siin muutoksiin pe rus tu via muutoksia, tulee näiden vai kutus kohdistua jäsenkuntiin vain siten, että kaikissa tilanteissa jä senkun ta ko ko nais las ku tus jää al le + 2,2 pro sen tin. Muutokset voivat täs sä tapauksessa koskea päi vys tys ase tuk sen pakottavia li sä re sursoin ti eh to ja sekä mah dol li ses ti to teu tet ta vaa psykiatrian toi min tamuu tos ta toiminta-alueen laa jen ta mi sen kautta. Muilta osin raami ei mahdollista henkilötyön resurssilisäyksiä. Uudet hen ki lös tö re surs si tar peet tulee voida kattaa toimintoja ja teh tä vä nimik kei tä muuttamalla tai ostopalvelun muuttamisella omaksi toi minnak si. Jotta vakinainen vakanssi voidaan esittää perustettavaksi, tulee olla esim määräaikaisen täytön kautta näyttö siitä, että omalla toi min nal la saavutetaan sekä toiminnallinen että taloudellinen hyöty os to pal ve luun verrattuna.

19 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 124 Kuntahinnat pyritään säilyttämään lähes nykyisellä tasolla (hinnasto pää osin vuoden 2013 tasossa). Yksittäisiä muutostarpeita hin nastos sa on lähinnä työtapojen muutosten myötä, mutta yleistä ko ro tuspai net ta ei budjettiesitykseen sisällytetä. Kustannuslaskentaa tarken ne taan edelleen. Hinnastoa tarkistetaan vain perustellusta syystä. Budjettivalmistelun edetessä on selvinnyt, että päi vys tys ase tuksen velvoitteet tulevat nostamaan osin hoidon tuotantokustannusta. Mi kä li lisäkustannusta ei voida "paikata" jäsenkuntien ulkopuolisen käy tön kasvulla, pakottaa tämä tekemään korotuksia erityisesti päivys tys toi min nan kuntahintoihin. Tulostavoite kuntayhtymässä on vuoteen 2013 saakka ollut lai nan lyhen nys oh jel man sekä myöhemmin myös H-Seitsikon ra hoi tus osuuden kattaminen. Tämän vuoksi kuntayhtymä ei ole pahoin vel kaantu nut eikä taseessa ole nyt kattamatonta alijäämää. Kuntayhtymän ta lous on hyvässä kunnossa. Lainan lyhennysohjelma on noin 1,3 M. H-Seitsikon rahoitusosuus on arviolta 0,6-0,7 M. Vuonna 2014 bud jet ti mah dol lis taa poikkeuksellisesti vain H-Seitsikon ra hoi tusosuu den mukaisen tu lok sen. Tässä yhteydessä tuolee arvioitavaksi, on ko kuntayhtymällä mahdollisuus vuonna 2015 hyväksyä tuota rahoi tus osuut ta suurempi ylijäämäinen tulos kattamaan in ves toin ti tarvet ta. H-Seitsikon rahoitusosuuden edellyttämä ylijäämävaraus on noin H-Seitsikon ra hoi tus osuus budjetoidaan vastaavasti in ves toin tei hin. Varsinainen poistoihin johtava investointiohjelma tulevalla suun nit telu kau del la on raskas. Korjausrakentaminen jatkuu hy väk sy tyn in vestoin ti suun ni tel man mu kai ses ti. Suunnitelmakauden päät tyes sä nyt tiedossa oleva ohjelma on kuitenkin lähes val mis. Kal lii den rakentamiskohteiden lisäksi vuonna 2015 alkaa radiologian kal lii den lai te han kin to jen nelivuotiskausi, jonka aikana yksittäisen laite han kin nan arvo ylittää 1 M. Muissa laite- ja atk-hankinnoissa pyri tään sääs töi hin. Poistot ovat ar viol ta noin 5,4 M, jossa on mer kittä vä kasvu edellisvuoteen. Toimintasuunnitelman sisällöllisiä kysymyksiä sekä näiden aiheut ta mia resurssimuutoksia Hallituksen antaman raamituksen ja päivystysasetuksen ehtojen alla toi min ta- ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu hallintokunnissa kesän ja syksyn aikana. Budjettiluonnos perustuu strategiseen läh tökoh taan siitä, että Keski-Pohjanmaan keskussairaala on päivystävä sai raa la, joka tukeutuu vahvasti myös jäsenkuntien ulkopuoliseen pal ve lun myyn tiin sekä ostopalvelujen sijaan oman tuotantokoneiston vah vis ta mi seen.

20 PÖYTÄKIRJA 10/ Hallitus Hallitus 124 Budjettiesitys on laadittu valtakunnallisen ja alueellisen so te-uu distuk sen keskustelun alla. Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kui ten kin keskitytty ensisijassa omien prosessien ja oman sairaalan toi min nan kehittämiseen. Tulevien muutosten edessä ja uudessa toi min ta ym pä ris tös sä, riippumatta sen hallinnollisista ratkaisuista, on mo nel la tavoin tärkeää olla sekä toiminnallisessa iskussa että kil pailu ky kyi ses sä talouskunnossa. - Siksi prosesseja on "liinattu" edelleen ja haettu valmiutta vastata myös tuleviin haasteisiin. Budjettiluonnosta värittää vahvasti päivystysasetuksen mukaiset lisä re sur soin tia edellyttävät velvoitteet, hoitojen kotouttaminen piirin ul ko puo li sen hoidon oston vähentämisen kustannuksella sekä jä senkun tien ulkopuolisen myynnin kasvuun perustuva tuo tan to-or ga nisaa tion vahvistaminen. Bruttomenojen näkökulmasta budjettiesitys on kin vahvan kasvun budjetti. Jäsenkuntalaskutuksessa kas vu ennus te on puristettu runsaan 2 %:n tasoon. Taloudellinen paine hal litus raa mia kor keam paan jäsenkuntalaskutukseen olisi olemassa, sillä suo ri te hin nas ton tarkistamistarpeita erityisesti päivystystoiminnan vah vis ta mi sen myötä on. Piirin ulkopuolisen hoidon kustannuksia on budjetissa leikattu - 1,1 M. Suunta piirin ulkopuolisen hoidon menoissa on ollut laskeva jo vuo den 2012 syksystä alkaen. Ilman lisäresursointia hoidon ko toutta mi nen ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, vaan tätä varten on varau dut tu mm eräillä laitehankinnoilla sekä yksittäisillä kon sul taatio-os toil la sekä henkilöstön lisäyksillä. Vahvimpana perusteena on kui ten kin oman toiminnan osaa mi sen vahvistuminen kou lut tau tu misen ja rekrytoinnin kautta. Lastentaudeissa on toiminnan ja talouden näyttöön perustuva tarve re surs sien lisäykseen. Kyseessä on hoitojen kotouttamiseen pe rustu va kehitys erityisesti lasten tehohoidossa, synnytystoiminnan laajen tu mi sen kautta tullut potilasmäärän kasvu sekä jäsenkuntien ulko puo li sen myynnin kasvu. Budjettiesitys sisältää viiden hoi ta ja vakans sin li säyk sen erityisesti lasten tehohoidon vahvistamiseksi (osin kus tan nus neut raa li vuoteen 2014 verrattuna - muutos vähentää sijais- ja ylimääräisten vakanssien kustannuksia) sekä yhden las tenlää kä ri va kans sin lisäyksen. Jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin kasvun se kä os to pal ve lun vähentymisen kautta esitys on toteutettavissa jä sen kun tien kannalta kustannusneutraalisti. Synnytysten määrän kasvu Malmin sairaalan lopetettua syn ny tys toimin nan kesällä 2014 kasvatti Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kä ti lö re surs sia. Tuolloin ei kuitenkaan lisätty lääkärivakanssien määrää naisten tau deil la ja synnytystoiminnassa. Tämä budjettiluonnos

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot