Perusturva Grundtrygghet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturva Grundtrygghet"

Transkriptio

1 Perusturva Grundtrygghet 4/12 joulukuu december

2 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 4/2012 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kannen kuva Future Image Bank Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster ISSN Jotakin uutta ja jotakin vanhaa Perusturva-tiedote siirtyy historiaan 3 Både nytt och gammalt informationsbladet Perustyurva/Grundtrygghet förpassas till historien 5 Ajankohtaista Korjaus Perusturvan 3/12 artikkeliin Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien tekemät ilmoitukset 7 Metsätulon selvittäminen maksukyvyn mukaan määräytyvissä asiakasmaksuissa 7 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävien hoito kuntaliitossa 8 Työryhmäraportti asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamisesta 8 Suomalaisten terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin hyvä kehitys on vaarassa 9 Kansainvälinen vertailututkimus koulusurmista ja paikallisyhteisöistä 9 Espoon lonkkaliukumäki on vuoden laatuinnovaatio 10 Siirtolaisuusinstituutin nettisivuilta ladattavissa klassikkojulkaisuja 11 Pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimuksen tuloksia 11 Vuodenvaihteen muutoksia Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Toimeentulotuki lukien 12 KELAn tiedote matkakorvauksista julkisen terveydenhuollon yksiköille 15 Vuodenvaihteen lainsäädäntömuutoksia 16 Lainsäädäntö Vanhuspalvelulaista hallituksen esitys eduskunnalle 18 Verotustietojen saaminen asiakasmaksujen määräämiseksi 19 Tietohallinto Suunnitelmia kuntakentän tietojärjestelmäpalveluyhteistyön parantamiseksi 20 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma sertifioitiin 22 Seurantajärjestelmän kehittäminen tapaturmien ehkäisytyöhön 23 Lapset ja nuoret Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen toteuttaminen päivähoidossa 24 Oppilas- ja opiskelijahuollon painopiste ennaltaehkäisyyn 24 Raporttiluonnos koulusurmista valmistunut 25 Laajat terveystarkastukset ovat toteutuneet hyvin äitiys- ja lastenneuvoloissa 26 Opas narkolepsiaan sairastuneen lapsen ja nuoren arjesta sekä siinä selviytymisestä 27 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteen sovittava johtaminen 27 Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? 28 Vaikuttavuusmittarin kehittäminen lastensuojeluun 28 Vähävaraisten lapsiperheiden hyvä vointi ja sen tukeminen 29 Vanhukset Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi 29 Vuoden 2012 Innopalkinto Vie vanhus ulos -haastekampanjalle 31 Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen uudistaminen 31 Vammaiset Jokaiselle kehitysvammaiselle oikeus yksilölliseen asumiseen ja palveluihin 32 Terveys Arkeen Voimaa -ryhmästä eväitä arkeen pitkäaikaissairauden kanssa 33 TYKSin A-sairaalan tulipalon tutkintaraportti valmis 35 Uusia kuntoutuskursseja eri sairausryhmille 35 Uusia julkaisuja Tilaisuuksia ja koulutusta

3 Jotakin uutta ja jotakin vanhaa Perusturva-tiedote siirtyy historiaan Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikkö uudistaa viestintäänsä ja siirtyy sähköiseen viestintään ja tiivistää yhteistyötään Kuntalehden kanssa. Nyt kädessäsi oleva Perusturva on viimeinen paperisena julkaistava tiedote. Perusturvalla on liki 20-vuotinen historia. Se syntyi vuonna 1993 välittämään ajankohtaista tietoa ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista vastaaville. Ensimmäisen Perusturvan pääkirjoituksessa syyskuussa 1993 lehden päätoimittaja Olli Kerola kantoi huolta valtion talousarvioesityksestä ja siitä, että se vaarantaa kuntien peruspalvelut. Kunnilla on oltava vaikeinakin aikoina edellytykset turvata kansalaisten välttämättömät peruspalvelut, koska vain näin toimien voidaan taata sosiaalinen oikeudenmukaisuus koko maassa, kirjoitti Kerola. Tuolloin elettiin lama-suomen vaikeimpia aikoja. Samaa huolta Kuntaliitossa ja Perusturvan sivuilla on valitettavasti jouduttu kantamaan joka vuosi senkin jälkeen. Lehdessä on käsitelty uutta lainsäädäntöä, lakien toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä, kehittämishankkeita, tutkimustuloksia, kirjallisuutta ja täydennyskoulutusta. Monen lukijamme arjessa tärkeitä ovat olleet myös ajankohtaiset ja ymmärrettävässä muodossa julkaistut tiedot asiakasmaksuista tai vaikkapa KELA- etuuksista, joista on uutisoitu säännöllisesti Vuodenvaihteen muutoksia -otsikon alla. Perusturvan alkuvuosien numeroissa käsiteltiin paljon Suomen EU-jäsenyyteen liittyviä asioita. Jo tiedotteen ensimmäisessä numerossa siteerattiin silloista komission puheenjohtaja Jacues Delorsia, joka lausui vuonna 1993: Yhteiskunnallinen koheesio vähenee ja niiden ihmisten määrä lisääntyy, jotka eivät pysty osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan ja ovat menettämässä selviytymisen mahdollisuutensa ja vaati EU-maiden yhteisiä ponnistuksia erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Myöhemmin Suomen EU-jäsenyyden aikana EU-asioista on tullut lukijoille tuttuja Perusturvan kautta ainakin siltä osin, mitä vaikutuksia niillä on ollut alan työhön. Perusturva on ottanut aktiivisesti kantaa myös yhteiskunnan ja kansalaisten vastuuseen. Numeron 1/1998 pääkirjoituksessa otettiin kantaa hyvinvointivaltion peruskysymyksiin: Hyvinvointivaltio on tullut käännekohtaan. Subjektiiviset oikeudet yhdistettyinä alhaiseen maksuun ovat johtaneet vastuun siirtymiseen yhteiskunnalle, vaikka omat vaihtoehdot olisivat olleet mahdollisia Universaali palvelu- ja tulonsiirtopolitiikka on johtanut sosiaalipolitiikan keskiluokkaistumiseen, julkisen talouden menojen kasvuun ja keskituloisten ajautumiseen loukkuun verotuksen ja työntekijämaksujen kiristymisen seurauksena. Samalla etujaan ajamaan kykenemättömien huono-osaisten tilanne on heikentynyt. On aika arvioida kansalaisten ja yhteiskunnan vastuut uudelleen luvun alussa selvitettiin kuntien peruspalvelujen rahoitusta ja valtionosuusjärjestelmän uudistusta. Aivan kuten nytkin. Mittava ja kunnianhimoinen kunta- ja palvelurakenteen uudistushanke PARAS käynnistyi vuonna Perusturva piti uudistuksia välttämättöminä. Muutoksia tarvittiin sen mukaan ensisijaisesti valtion kuntapolitiikassa, jotta kuntien tehtävät ja niiden rahoitus saataisiin tasapainoon. Myös palvelujen tuotantoprosesseja olisi tehostettava kaikilla toimialoilla. Jo tuolloin Kuntaliitto piti tärkeänä sellaisten työssäkäynti- ja asiointialueiden pohjalle rakentuvien vahvojen peruskuntien syntymistä, joiden asukasmäärä on riittävä peruspalvelujen turvaamiseksi. Sairaalaviestin vuoden 2008 ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa päätoimittaja Jussi Merikallio käsitteli Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma Kasteen tavoitteena olevaa dialogia alueellisten toimijoiden ja keskushallinnon välillä ja piti sitä välttämättömänä: Jos paikallisten toimijoiden näkemyksiä ei oteta huomioon, riski vain keskusjohtoisen tavoitteen kopioinnista on olemassa. Tämä tarkoittaisi monoliittista ohjelmaa, joka ei ota huomioon alueiden erilaisuutta. Kaikki lienevät kuulleet samat äänenpainot myös nyt meneillään olevassa uudistuksessa. Myös vuonna 2010 Perusturvasta voi lukea ohjeen, joka pätee edelleenkin ja oletettavasti lähivuosinakin: Tulevaisuuden haasteet ovat siinä määrin suuret, että emme voi vain jäädä odottelemaan uutta lainsäädäntöä. Perustyöstä lähtevää toimintojen kehittämistä tulee jatkaa ja edelleen vahvistaa. Kansallisia ratkaisuja odotellessa kuntien ja kuntayhtymien toimijat voivat ottaa ohjat omiin käsiinsä ja tehdä sellaisia toiminnallisia uudistuksia, joilla Perusturva 4 /2012 3

4 vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamista ja sote-palvelujen ja muiden julkaisten palvelujen yhteistyötä. Vuodet 2011 ja 2012 ovat olleet kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen aikaa. Niistä on kuluneen syksyn aikana ollut saatavilla runsaasti tietoa aina kunnallisvaalikeskusteluja myöten - jopa kyllästymiseen asti. Tätä kirjoittaessa ollaan vaiheessa, jossa kuntarakennelaki on lähtenyt Valtiovaranministeriöstä lausun-nolle kuntiin liitteenään peruslinjaukset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut marraskuun lopulla selvityshenkilötyöryhmän, jonka tehtävänä on tukea palvelurakenneuudistuksen valmistelua selvittämällä alueellisesti parhaita sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Työryhmän esittämissä ratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen parempaan yhdentymiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluja on selvitystyössä tarkasteltava alueittain niin, että vältetään turhia päällekkäisyyksiä. Erva -alueittain työskentelevät selvityshenkilöt tarkastelevat, miten alueella voidaan saavuttaa riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky. Selvityshenkilöt arvioivat myös, millaiset valmiudet kunnilla on muodostaa palvelurakenne, joka noudattaa ministeriryhmän linjauksia. Myös alueelliset piirteet, kuten harva asutus tai kielelliset olosuhteet, on otettava huomioon. Kunnalla tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueella katsotaan olevan riittävä kantokyky, kun sen talous on kestävä ja vakaa, ja palvelujen järjestämiseen ja omaan palvelutuotantoon tarvittava osaaminen on varmistettu. Lisäksi kunnalla tai sote -alueella täytyy olla riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä kyky huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon edellyttämästä infrastruktuurista. Myös väestöpohjan on oltava riittävän suuri. Selvitystyö on tarkoitettu kuntien päätöksenteon tueksi, kun ne tekevät omat kuntarakenneselvityksensä ensi vuonna. Kuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta viedään eteenpäin rinnakkain. Tavoitteena on, että uusi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki astuu voimaan vuonna Perusturva päättää nykymuotoisen ilmestymisensä alan kannalta erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa, jossa monet lukijamme ovat mukana osana omaa työtään. Juuri nyt tarvitaan viisaita, kaukokatseisia ja sitkeitä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen puolustajia ja kehittäjiä jotka tekevät todeksi peruspalvelujen vahvistamisen. Voimia kaikille tähän työhön! Tarja Myllärinen PERUSTURVA-TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN LOPETETAAN Hyvä lukija! Käsissäsi on viimeinen Perusturva -tiedote. Perusturvan ja Sairaalaviestin julkaiseminen lopetetaan, ja niiden sisällöt siirtyvät vuoden 2013 alusta soveltuvin osin sähköiseen Sote -uutiskirjeeseemme sekä Kuntalehden neljä kertaa vuodessa ilmestyvään sosiaali- ja terveys -teemanumeroon. Lukijalahjana lähetämme Kuntalehden vuoden 2013 sosiaali- ja terveys -teemanumerot kaikille osoitteellisille henkilötilaajille maksutta vuonna Sähköpostitse lähetettävä, maksuton Sote -uutiskirje ilmestyy 11 kertaa vuodessa. Uutiskirjeen voi tilata osoitteesta -> asiantuntijapalvelut -> sosiaali ja terveys -> sote -uutiskirje -> tilaa uutiskirjeitä. Toimitus kiittää lämpimästi kaikkia lukijoitaan, avustajiaan ja tukijoitaan kuluneista vuosista sekä toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta! Perusturvan toimitus

5 Både nytt och gammalt informationsbladet Perustyurva/Grundtrygghet förpassas till historien Social- och hälsovårdsenheten vid Finlands Kommunförbund förnyar sin information och övergår till elektronisk information samt intensifierar sitt samarbete med Kuntalehti. Det är den sista pappersutgåvan av informationsbladet som du nu håller i din hand. Perusturva/Grundtrygghet har funnits i nästan 20 år. Informationsbladet utkom första gången år 1993 för att förmedla aktuell information i första hand till dem som ansvarar för basservicen inom social- och hälsovården. I det första informationsbladets ledare i september 1993 oroade sig chefredaktör Olli Kerola över statens budgetproposition och över att den äventyrar den kommunala basservicen. Även under svåra tider bör kommunerna ha förutsättningar att trygga den nödvändig basservicen för invånarna, eftersom det är det enda sättet att garantera social rättvisa i hela landet, skrev Kerola. Detta var vid svåraste perioden under Finlands recession. Tyvärr har man varje år se-dan dess inom Kommunförbundet och på informationsbladets sidor varit tvungen att behandla frågor som inger samma oro. I informationsbladet har sedan dess behandlats ny lagstiftning, frågor i anknytning till verk-ställigheten av lagar, utvecklingsprojekt, forskningsresultat, litteratur och fortbildning. För många av våra läsare har också den aktuella informationen som publicerats i klar och tydlig form om klientavgifter eller FPA-förmåner varit viktig. Denna information har getts regelbundet under rubriken Ändringar vid årsskiftet. I numren av Perusturva/Grundtrygghet i början av varje år har många frågor om Finlands EU-medlemskap tagits upp. Redan i det första numret av informationsbladet citerades dåvarande ordföranden för kommissionen Jacques Delors år 1993: Den samhälleliga kohesionen minskar och antalet människor som inte kan delta aktivt i den samhälleliga verksamheten ökar. Dessa människor håller på att mista möjligheten att klara sig. Delors krävde gemensamma ansträng-ningar av EU-länderna särskilt när det gällde att förhindra utslagning bland unga. Senare under Finlands EU-medlemskap har EU-frågorna blivit bekanta för läsarna via Pe-rusturva/Grundtrygghet, åtminstone till den del de har inverkat på arbetet inom sektorn. Informationsbladet har tagit aktiv ställning också till samhällets och medborgarnas ansvar. I ledaren i nummer 1/1998 tog man ställning till välfärdssamhällets grundfrågor: Välfärdsstaten har nått en vändpunkt. De subjektiva rättigheterna i kombination med en låg avgiftsnivå har lett till att ansvaret överförts på samhället fastän egna alternativ skulle ha funnits... Den allmänna service- och inkomstöverföringspolitiken har lett till att en medelklassinriktad socialpolitik uppkommit, att utgifterna för den offentliga ekonomin ökat och att medelinkomsttagarna har drivits in i en fälla till följd av att beskattningen och arbetstagaravgifterna skärpts. Samtidigt har situationen blivit svårare för de sämre lottade invånare som är oförmögna att driva sina egna intressen. Det är dags för en omvärdering av medborgarnas och samhällets ansvar. I början av 2000-talet utreddes finansieringen av basservicen och en reform av statsandelssy-stemet. Precis som nu. Den omfattande och ambitiösa kommun- och servicestrukturreformen inleddes år Pe-rusturva/Grundtrygghet ansåg reformerna vara nödvändiga. Enligt informationsbladet behövdes ändringar främst i statens kommunpolitik, i syfte att nå balans mellan kommunernas uppgifter och finansieringen av dem. Serviceproduktionen borde också effektiveras inom alla sektorer. Redan då ansåg Kommunförbundet det vara viktigt att det bildades starka primärkommuner som baserade sig på pendlings- och serviceområden med ett tillräckligt invånarantal för att trygga basservicen. I ledaren i första numret av informationsbladet Sjukhusinfo 2008 skrev chefredaktör Jussi Merikallio om målet för det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården, Kaste, nämligen dialogen mellan regionala aktörer och centralförvaltningen och om dess nöd-vändighet: Om de lokala aktörernas synpunkter inte beaktas, finns det risk för en centralstyrd kopiering av målen. Resultatet vore ett monolitiskt program som inte tar hänsyn till särdragen i områdena. Alla har antagligen hört liknande tongångar även inom ramen för den reform som nu pågår. I Perusturva/Grundtrygghet kan man även år 2010 läsa en anvisning som fortfarande gäller och som sannolikt kommer att gälla också de närmaste åren: De framtida utmanin- Perusturva 4/2012 5

6 garna är så pass stora att vi inte bara kan vänta på ny lagstiftning. Utvecklingen av funktionerna utgående från de primära uppgifterna bör fortgå och stärkas ytterligare. I väntan på nationella lösningar kan kommunernas och samkommunernas aktörer ta saken i egna händer och införa sådana verksamhetsreformer som stärker integrationen av socialoch hälsovården, samordningen av primärvården och den specialiserade sjukvården och samarbetet mellan social- och hälso-vårdstjänsterna och de övriga offentliga tjänsterna. År 2011 och 2012 har det genomförts utredningar om servicestrukturen inom social- och häl-sovården inom ramen för kommunreformen. Under den gångna hösten har det funnits rikligt med information om dem till och med i kommunalvalsdebatten - rentav till lust och leda. När detta skrivs har finansministeriet sänt kommunstrukturlagen och de grundläggande riktlin-jerna för tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänsterna på remiss till kommunerna. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i slutet av november en utredargrupp för att stödja beredningen av servicestrukturreformen. Gruppen har i uppgift att tillsammans med aktörerna inom sektorn utreda vilka lösningar som regionalt sett är de bästa. I de lösningar som arbets-gruppen föreslår bör särskilt fokuseras på en bättre samordning av social- och hälsovårdens tjänster. Social- och hälsovårdstjänsterna bör granskas områdesvis i utredningsarbetet så att man undviker onödiga överlappningar. Utredarna som arbetar efter specialupptagningsområde granskar hur en tillräcklig bärkraft för social- och hälsovården ska uppnås i området. De bedömer också vilken beredskap kommu-nerna har att bilda en servicestruktur som följer ministergruppens riktlinjer. Också områdenas särdrag såsom glesbygd eller språkliga förhållanden bör beaktas. Kommunen eller social- och hälsovårdsområdet anses ha en tillräcklig bärkraft om ekonomin är hållbar och stabil och den behövliga kompetensen för tillhandahållandet av service och egen serviceproduktion är tryggad. Dessutom måste kommunen eller social- och hälsovårdsområdet ha tillräckligt med yrkeskunnig personal och förmåga att sörja för den infrastruktur som social- och hälsovården förutsätter. Även befolkningsunderlaget bör vara tillräckligt brett. Tarja Myllärinen INFOBLADET GRUNDTRYGGHET UTKOMMER INTE LÄNGRE Bästa läsare! Du håller det sista infobladet i din hand. Infobladen Grundtrygghet och Sjukhusinfo ges inte längre ut. Från ingången av år 2013 överförs deras innehåll i tillämpliga delar till det elektroniska nyhetsbrevet Vård och omsorg och till temanumren om social- och hälsovård som utkommer fyra gånger per år i Kuntalehti. Som en gåva till våra läsare skickar vi avgiftsfritt Kuntalehtis temanummer om social- och hälsovård år 2013 till alla de prenumeranter som angett adressuppgifter. Nyhetsbrevet Vård och omsorg, som skickas per e-post, är avgiftsfritt och utkommer 11 gånger om året. Nyhetsbrevet kan beställas på -> sakkunnigtjänster-> social- och hälsovård - > nyhetsbrevet Vård och omsorg-> beställ nyhetsbrev. Redaktion tackar varmt sina läsare, medarbetare och uppbackare för det gångna åren och önskar alla God jul och ett framgångsrikt Gott nytt år! Grundtrygghetsbladets redaktion. 6 Perusturva 4/2012

7 AJANKOHTAISTA Korjaus perusturvan 3/12 artikkeliin yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien tekemät ilmoitukset Perusturvan 3/12 artikkelissa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien tekemät ilmoitukset todettiin: Aluehallintoviranomaisen sosiaalipalvelua tuottavien rekisteristä puuttuva palveluntuottaja ei ole sosiaalipalveluja koskevien arvonlisäverokäytäntöjenpiirissä eikä voi osallistua kilpailutuksiin. Korjaus Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan valtakunnalliseen rekisteriin ei merkitä kotipalvelujen tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Nämä voivat kuitenkin olla arvonlisäverottomia, mikäli palvelusta on tehty ilmoitus kuntaan ja palvelu täyttää muut verohallinnon ohjeessa /40/2011 mainitut ehdot. Laki ei estä arvonlisäverollisten palvelujen kilpailuttamista, vaan kunnat päättävät kilpailutustensa ehdoista. Toimitus pahoittelee suuresti harhaanjohtavaa uutisointia. Hanna Ahonen, Sosiaalineuvos, Valvira, puh Metsätulon selvittäminen maksukyvyn mukaan määräytyvissä asiakasmaksuissa Sosiaali- ja terveydenhuollon maksulainsäädännön mukaan pitkäaikaisesta ja jatkuvasta palvelujen käytöstä peritään asiakasmaksu, joka määrätään tulojen perusteella. Kertaluonteisia ja laskennallisia tuloja ei oteta huomioon. Tästä poiketen metsätulo otetaan huomioon laskennallisena. Metsätulosta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 10 a :n 2 momentissa ja asiakasmaksuasetuksen 28 a :ssä. Säännösten mukaan metsätulo määrätään seuraavasti: Metsän keskimääräisen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Vuoden 2008 alusta tulleiden laki- ja asetusmuutosten jälkeen metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto määrätään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 :n 3 momentin mukaan ja jonka nojalla verohallitus vahvistaa vuosittain metsän keskimääräinen vuotuisen tuoton. Vuonna 2011 päätettävissä maksuissa noudatetaan verohallituksen päätöstä 1029/2010. Aikaisemmat verohallituksen päätökset: 1043/2007, 730/2008 ja 861/2009. Metsän myyntituloa ei oteta huomioon kertaluonteisena tulona. Sen sijaan myyntitulon tuotto pankkitilillä tms. otetaan pääomatulona huomioon. Pääomatulosta vähennetään pääomavero. Silloin kun palvelun käyttäjällä on metsätuloa, on ennen pitkäaikaisen laitoshoidon vahvistamista tarkistettava, että henkilölle jää omaan käyttöön laissa säädetty vähimmäiskäyttövara, joka on nyt (tammikuu 2012) vähintään 99 / kk jatkuvia rahatuloja; ks. Hämeenlinnan HAO, diaarinumero 01649/99/4420, taltio 01/0038/4. Metsäverotuksessa siirryttiin vuoden 2006 alusta lukien puun myyntitulon verottamiseen. Metsätalouden tuloverotuksessa oli vuoden 2005 loppuun jatkuvan siirtymäkauden ajan kaksi verojärjestelmää, puun myyntitulojen verotusjärjestelmä ja metsän pinta-alaan perustuva verotus. Verotusjärjestelmien valinnalla ei ole ollut koskaan merkitystä maksukyvyn mukaan määräytyvissä maksuissa, koska metsätulo otettiin huomioon varallisuusverotusta varten määrätyn metsän puhtaan tuoton mukaisena. Tuotto määrättiin kaikille metsänomistajille samoin perustein, eikä valitulla verojärjestelmällä siten ollut merkitystä hoitomaksuun. Metsäverotus on vuoden 2007 alusta samanlainen kaikille metsänomistajille. Perusturva 4/2012 7

8 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävien hoito Kuntaliitossa Hallituksen esitys (HE 159/2012 vp) varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirtämisestä sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön alkaen annettiin eduskunnalle Hallinnonalasiirrosta johtuen myös Kuntaliitossa varhaiskasvatus siirtyy Sosiaali ja terveys -yksiköstä Opetus ja kulttuuri -yksikköön vuoden 2013 alusta. Varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana on aloittanut Jarkko Lahtinen. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta ja Sähköpostiosoite on Jarkko Lahtinen, puh: , Työryhmäraportti asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamisesta Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittänyt työryhmä (nk. Solmu IV) ehdottaa EU/ETA-maiden välisen sosiaaliturvan koordinointiin sekä pikaisesti toteutettavia korjauksia että perusteellista arviointia vaativia muutostarpeita. Työryhmän tehtävänä oli selvittää, mitä muutoksia sosiaaliturvalainsäädäntöön pitäisi tehdä, jotta Suomesta ja Suomeen muuttamisesta syntyvät, usein monimutkaiset sosiaaliturvakysymykset saadaan ratkaistua eikä kukaan putoa järjestelmien väliin. Nykyisin toisesta EU/ETA-maasta tulevalta työntekijältä edellytetään vähintään neljän kuukauden työsopimusta Suomessa ennen kuin hän on oikeutettu suomalaiseen sosiaaliturvaan. Lisäksi työtä on pitänyt tehdä vähintään 18 tuntia viikossa. Työryhmä ehdottaa neljän kuukauden työskentelyedellytyksen ja viikoittaisen työtuntiedellytyksen korvaamista riittävällä työskentelyllä, jota arvioidaan ansioiden perusteella. Muutos koskisi myös muita kuin EU-maista muuttavia. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että lailla säädettäisiin tarkemmin siitä, milloin Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen päättyy eri tilanteissa. Jos oikeus sosiaaliturvaan on syntynyt työskentelyn perusteella, sen tulisi myös päättyä työskentelyn päättyessä. Työryhmä ehdottaa myös, että vuoden työsopimus olisi katsottava osoitukseksi vakituisesta Suomeen muutosta nykyisen kahden vuoden sijaan. Työryhmän terveyspalveluja koskevat muutosehdotukset tulisi liittää rajat ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmän ehdotusten toteuttamiseen. Nopeasti toteutettavien muutosten lisäksi työryhmä teki ehdotuksia, jotka vaativat vielä perusteellisempaa vaikutusten arviointia. Tällainen ehdotus on esimerkiksi kansallisten asumisen määrittelyjen yhtenäistäminen EU-asetuksen kanssa tai yhden kansallisen määritelmän käyttäminen. Työryhmä pohti myös pitemmän aikavälin tavoitteita, jotta tasapaino henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien välillä voitaisiin turvata nykyistä paremmin. Tämä vaatii laajaa periaatteellista keskustelua asumisperusteisen ja vakuutusperusteisen järjestelmän eduista ja haitoista. Työryhmän raportti on lausuntokierroksella. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:24 8 Perusturva 4/2012

9 Suomalaisten terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin hyvä kehitys on vaarassa Yli 30-vuotiaiden suomalaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi ovat parantuneet 2000-luvulla, mutta elintapojen tuleva kehitys huolettaa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamasta Terveys tutkimuksesta. Keski-ikäiset ja etenkin eläkeikäiset voivat aiempaa paremmin. Sen sijaan vuotiaiden terveys ja hyvinvointi eivät ole kohentuneet juuri lainkaan. Lisäksi alueelliset ja koulutusryhmien väliset erot ovat edelleen suuria. Suomalaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan 11 vuoden aikana. Muun muassa koettu terveys, työkyky ja toimintakyky ovat parantuneet, ja mielenterveysongelmatkin näyttävät hieman vähentyneen. Suotuisa kehitys on tosin keskittynyt varttuneempiin ikäryhmiin. Eläkeikäisten terveys- ja hyvinvointiongelmat ovat edelleen erittäin yleisiä, kuten esimerkiksi sepelvaltimotauti, tuki- ja liikuntaelinten vaivat ja vaikeudet selviytyä arjen askareista. Lisäksi noin joka kymmenes ei ollut saanut tarvitsemiaan terveyspalveluja ja joka neljäs koki tarvitsevansa kuntoutusta. Koulutusryhmien väliset erot olivat varsin selkeät: korkea-asteen koulutuksen saaneiden tilanne oli paras, perusasteen koulutuksen saaneiden puolestaan heikoin. Väestössä vallitseva eriarvoisuus tulisi ottaa hyvinvointipolitiikassa vakavasti huomioon. Jos muissa väestöryhmissä voitaisiin kohentaa terveyttä ja hyvinvointia lähelle sitä tasoa, jonka eniten koulua käyneet ovat jo saavuttaneet, koko väestön terveys ja hyvinvointi paranisi merkittävästi, ja samalla palvelutarpeen kasvu hidastuisi. Erityistä huomiota pitää kiinnittää myös nuoriin aikuisiin, joiden terveyden ja hyvinvoinnin paraneminen näyttää pysähtyneen. Tämän taustalla on ainakin joidenkin elintapojen epäedulliset muutokset sekä erot elinoloissa ja palvelujen saannissa. Terveys tutkimus on joka kymmenes vuosi toteutettava väestötutkimus, joka sisältää laajan terveystarkastuksen, haastattelun ja useita kyselyitä. Terveys tutkimuksessa kerättiin monipuoliset tiedot väestön terveydestä, työ- ja toimintakyvystä, palvelujen tarpeesta ja käytöstä, elämänlaadusta, elinoloista ja elintavoista. Lähde: Seppo Koskinen, Annamari Lundqvist ja Noora Ristiluoma, toim. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 68/2012. Helsinki Seppo Koskinen, tutkimusprofessori, THL, puh Tomi Mäkinen, erikoistutkija, THL, puh Kansainvälinen vertailututkimus koulusurmista ja paikallisyhteisöistä Suomalais-yhdysvaltalainen tutkimusryhmä on selvittänyt paikallisyhteisöjen toipumista Suomea ja Yhdysvaltoja järkyttäneiden koulusurmien jälkeen. Tutkimuksessa kartoitettiin yhteisöllisyyden tunnetta, sosiaalisia suhteita ja selviytymiskeinoja neljällä massamurhan kohdanneella paikkakunnalla. Turun yliopiston julkaisemassa tutkimusraportissa Koulusurmat ja paikallisyhteisöt: kansainvälinen vertailututkimus korostuvat yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden merkitys vakavien traumaattisten tapahtumien jälkeen. Tulosten mukaan yhteisöt eivät lamaannu katastrofien hetkellä, vaan yhteisöllisyyden merkitys korostuu entisestään. Tutkimus osoittaa, että yhteisöllisyyden tunteella on monia myönteisiä suojaavia ja hyvinvointia tukevia vaikutuksia. Sosiaalinen tuki ja naapuriapu ovat hädän hetkellä erityisen tärkeitä. Tutkimusaineisto koostuu paikallisyhteisöissä (Virginia Tech/Blacksburg, Jokela, Omaha ja Kauhajoki) vuosina kerätyistä postikyselyistä sekä asiantuntijoiden ja asukkaiden teemahaastatteluista. Massasurmat koettiin erittäin järkyttävinä ja ne koskettivat lukuisia ihmisiä. Esimerkiksi Jokelassa kolmannes vastaajista tunsi vähintään yhden ammuskelussa surmansa saaneen. Virginia Techissä veriteko kosketti lähes kaikkia kampusalueen jäseniä. Teot herättivät yhteisöissä myös huolta ja pelkoa uusista iskuista. Perusturva 4/2012 9

10 Yhteisöllisyyden tunne ja läheistuki osoittautuvat molemmissa maissa kriisin aikana ja sen jälkeen hyvinvointia tukeviksi tekijöiksi. Merkittäviä eroja sen sijaan löytyi mahdollisuudesta hyödyntää epävirallisia, paikallisyhteisön omia tukitoimia. Kansainvälinen vertailu paljastaa, että Yhdysvalloissa paikallisyhteisöjen yhteistoiminta traumaattisten tapahtumien jälkeen korostui. Sen sijaan Suomessa virallisten tukitoimien koettiin vaikeuttavan ihmisten yrityksiä kokoontua ja järjestää vapaaehtoisesti keskustelutilaisuuksia, erityisesti Jokelassa. Tutkimustulokset nostavat yhteisön oman, epävirallisen tuen kriisipsykologisten tukimuotojen rinnalle. Yhdysvalloissa kriisiterapiaan osallistumisella ei ollut yksinomaan positiivisia vaikutuksia. Se vähensi yhteisöllisyyden tunnetta ja vaikutti negatiivisesti hyvinvointiin. Olisikin tärkeää pitää huolta siitä, etteivät viranomaisten tukipalvelut revi auki yhteisöllisiä siteitä ja sosiaalisia suhteita. Tutkimusryhmän mielestä ihmisiä järkyttävien onnettomuuksien jälkeen paikallisyhteisöille pitäisi antaa mahdollisuus löytää erilaisia epävirallisia kanavia kriisistä toipumiseen. Hawdon, James; Oksanen, Atte; Räsänen, Pekka & Ryan, John (2012) School Shootings and Local Communities: An International Comparison between the United States and Finland. Working Papers in Economic Sociology (IV). Turun yliopisto. Espoon lonkkaliukumäki on vuoden laatuinnovaatio Laatukeskus on valinnut Espoon sairaalan lonkkaliukumäen Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailun voittajaksi. Lonkkaliukumäki on lonkkamurtumapotilaiden hoidossa käytettävä toimintamalli, jonka ansiosta potilaat kotiutuvat paremmassa kunnossa, toimintakykyisempinä ja tyytyväisempinä kuin ennen uudistusta hoidetut potilaat. Henkilöstö on muutoksen jälkeen pystynyt paremmin keskittymään varsinaiseen työhön sekä työn kehittämiseen ja työhyvinvointi on parantunut. Samalla on syntynyt merkittäviä kustannussäästöjä. Vuonna 2010 lonkkapotilaan hoitoaika oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella 43 vuorokautta. Toukokuussa 2011 avatun lonkkaliukumäen ansiosta hoitoaika on Espoossa lyhentynyt merkittävästi. Liukumäen idea on siinä, että hoito järjestetään potilaan kannalta optimaalisesti. Liukumäessä ei törmäillä organisaatioiden eikä ammattiryhmien välisiin raja-aitoihin, sillä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen yhteistyö toimii saumattomasti. Lonkkaliukumäki alkaa jo ambulanssissa ja jatkuu heti sairaalan päivystyksessä, jossa fysioterapeutti tapaa potilaan jo ennen leikkausta. Leikkaukseen pääsee aiempaa nopeammin ja leikkausmenetelmiä on muutettu kuntoutuksen kannalta järkevämmiksi. Potilas on aktiivisella kuntoutusosastolla kahden päivän kuluttua leikkauksesta, kun ennen uudistusta kuntoutusosastolle pääsy kesti keskimäärin 10,4 päivää. Sama tuttu kuntouttaja hoitaa potilasta päivystyksestä kotiin asti, ja kuntoutumista seurataan kuukausi kotiinpääsyn jälkeen. Sairaalassa potilaalle pyritään värväämään myös kotikoutsi eli sukulainen tai ystävä, joka huolehtii kuntoutujan motivoinnista ja kannustamisesta. Hoitopäivien väheneminen vähentää kustannuksia laskennallisesti noin 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi laitostuminen vähenee, kun potilaat kuntoutuvat kotiin. Liukumäen toteuttaminen ei ole vaatinut lisäresursseja: henkilöstöä on koulutettu, yhteistyötä ja johtamista on kehitetty ja resursseja on kohdistettu uudella tavalla. Espoon vanhusten palvelujen johtaja Jukka Louhija on kehittänyt lonkkaliukumäkeä vuodesta 1995 alkaen, ensin ylilääkärinä Tukholman Karoliinisessa Instituutissa, sitten vs. professorina Norjan Tromssassa sekä vanhusten palveluiden johtajana Lahdessa yhteistyössä Päijät-Hämeen keskussairaalan kanssa. Tämän kehitystyön pohjalta syntyi ensimmäinen varsinainen lonkkaliukumäki Espoon sairaalaan. Liukumäkimallia ryhdytään Espoossa soveltamaan muihinkin palveluihin. Uusi Espoon sairaala antaa valmistuessaan tähän erinomaiset puitteet. Lonkkaliukumäki valittiin vuoden innovaatioksi Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa. 10 Perusturva 4/2012

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Suomen lehti No 1 maaliskuu 2014 toukokuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2014 Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan työpapereita 2012:1 Kansi: Riitta Ropo Kannen kuva: Vlada Petrovskaja Ulkoasu:

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 194/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 194/2009

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 6/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke VEO1502_01.indd 1 17.2.2015 19:19:43 Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Päätoimittaja/toimitussihteeri

Lisätiedot

Yt-lailla paremmaksi!

Yt-lailla paremmaksi! 1 2014 Vuokralainen ja vuokranantaja sivu 12 Yt-lailla paremmaksi! Yhteistoiminta kehittämisen välineenä Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6 Sosiaalinen luototus Opas luototuksen käynnistäjälle Helsinki 2003 2 ISSN 1236-166X ISBN 952-00-1350-4 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Painotyö: Edita Prima

Lisätiedot

Opiskelijaperheet ja opintotuki

Opiskelijaperheet ja opintotuki Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Opiskelijaperheet ja opintotuki Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:14 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä Undervisningsministeriets

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Ohjeet käsitelty Järvenpään sosiaali- ja terveyslautakunnassa 12.12.2012 92

Lisätiedot

Henkilökohtainen selvitysmies

Henkilökohtainen selvitysmies Sosiaalivakuutus 5. 2006 Sosiaalivakuutus 5. 2006 pääkirjoitus 21.9.2006 Henkilökohtainen selvitysmies Kuva Mauri Helenius Kuntoutusasiakas joutuu nykyisin miettimään, kuuluuko hän työhallinnon, työeläkelaitosten,

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 kel an sid osryhmälehti 4 2010 Sosiaalivakuutus Juoksutusta koko rahalla s. 10 teema: PERUSTURVAN VARASSA Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16 Tutkijalta Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 Tulottomien

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot