IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin"

Transkriptio

1 IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MISTÄ KEHITTÄMISHANKEESSA ON KYSE TAVOITE PERUSTELUT HANKKEELLE HANKKEEN TOTEUTUS Hankkeen suunnittelu Lainsäädäntö ja politiikka Näyttöön perustuva hoitotyö VÄLINEISTÄ TOIMINTAKYKY KAATUMIS- JA LIUKASTUMISTAPATURMAT Riskitekijöitä Ennaltaehkäisy Kaatumisten ehkäisy konkreettisin keinoin Liikkuminen ja liikuntaharjoittelu TERVEYS JA KUNTOLIIKUNTA LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSIKÄIHMISTEN TOIMINTAKYKYYN Lääkehoidon vaikutus liikuntakelpoisuuteen KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS HANKKEEN ARVIOINTI POHDINTA AMMATILLINEN KASVU LÄHTEET LIITE 1

3 1 JOHDANTO Tässä kirjallisessa työssä kerromme kehittämistyöstämme yhteistyössä kehittämiskeskus Tyynelän kanssa. Kehittämiskeskus Tyynelällä on meneillä Ikäarvokas hanke, johon osallistumme Warkaus-salissa pidettävänä väliseminaaripäivänä. Ikäarvokas hanke on osallistuvaa vanhustyötä, joka etsii ja kehittää keinoja syrjäytyneimpien ikäihmisten auttamiseksi. Väliseminaaripäivänä meidän osiomme on pitää infopistettä kaatumis- ja liukastumistapaturmien ehkäisemisestä korostaen omaehtoisen liikunnan merkitystä jossa tiedonantomme tukena käytämme erilaisia oppaita, julisteita sekä muita konkreettisia materiaaleja. Ikäarvokas hanke on yhteisvastuukeräyksen varoilla toteutettava kolmen vuoden ( ) hanke, jossa ovat mukana Varkaus, Pieksämäki, Mikkeli, Salo, Turku ja Pöytyä. Lisäksi hankkeella on kummiseurakuntia joita ovat: Kuopio, Puumala, Rautavaara, Konnevesi, Pirkkala, Kärkölä, Merikarvia ja Sastamala. Kari Tiirikaisen mukaan kaatuminen määritellään tapahtumaksi, jossa ihminen loukkaantuu kaatuessaan tarkoituksettomasti. Suomalaisille sattuu vuosittain lähes kaatumista tai liukastumista, joista lähes puolet johtaa sairaala- tai lääkärihoitoon. Talvikauden aikana noin suomalaista loukkaantuu liukastumisen seurauksena. Lievien vammojen lisäksi liukastumisten ja kaatumisten seurauksena aiheutuu suuri joukko pitkäkestoisia vammoja mm. luunmurtumia 14 %, nivelten sijoiltaan menoja pään vammoja. Arvioidaan, että lähes puolet kaatumis- ja liukastumis vammoista olisi ehkäistävissä. On arvioitu, että varsinkin yli 50- vuotiaiden ikäryhmissä kaatumistapaturmien määrä lisääntyy ja sisällä tapahtuvat kaatumiset sattuvat pääsääntöisesti yli 75- vuotiaille. Kansainvälisten tutkimusten mukaan suurin osa kaatumisista sattuu naisille. Kaatumiset ja loukkaantumiset johtavat taloudellisen menetyksen lisäksi myös henkilökohtaiseen kärsimykseen. (Tiirikainen 2009, ) Suomen lainsäädännössä sekä eri organisaatioiden strategioissa edellytetään näyttöön perustuvaa toimintaa. Näyttöön perustuva hoitotyö vahvistaa sosiaali- ja terveydenalan ratkaisuja. Se auttaa ammattilaisia kehittämään toimintaansa niin, että palvelut vastaavat entistä paremmin asiakkaiden ja potilaiden tarpeita. Jotta hoitokäytännöt olisivat yhtenäisiä, on hoitotyön johtajilla tärkeä rooli näiden käytäntöjen edistämisessä, käyttöönotossa ja levittämisessä (Holopainen, Junttila, Jylhä, Korhonen, Seppänen 2014, 3,148.)

4 4 2 MISTÄ KEHITTÄMISHANKKEESSA ON KYSE Osallistumme Varkaudessa Varkaus salissa järjestettävään Ikä arvokas hankkeen tapahtumaan, jossa tarkoituksenamme on olla kertomassa kaatumistapaturmista sekä niiden ennaltaehkäisystä erilaisten keinojen mm. liukuesteiden kuin myös omaehtoisen liikunta ja toimintakykyä ylläpitävien keinojen avulla huomioiden lihaskunto ja tasapainoharjoittelu. Tapahtuma on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen sekä hoitohenkilökunnalle. Haluamme osaltamme olla mukana ennaltaehkäisemässä kaatumistapaturmia ja niiden aiheuttamia seurauksia, jotka voivat vaikuttaa ikäihmisen loppuelämään sen laatua huonontaen. Pidämme infopistettä kaatumistapaturmien ennaltaehkäisystä ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä avoinna tapahtuman ajan klo 9-15 välisenä aikana ja päivän aikana osallistujilla on mahdollisuus tehdä ohjattuna tasapaino osio SPPB testistä (lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö). 3 TAVOITE Ikäarvokas hankkeessa tavoitteenamme on saada ikäihmiset ymmärtämään omaehtoisen liikunnan merkitys kaatumis- ja liukastumistapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Tarkoituksenamme on kertoa kaatumis- ja liukastumistapaturmista ja niiden ennaltaehkäisystä niin ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen kuin myös hoitohenkilökunnalle. Ensisijainen päämäärämme on ikäihmisten motivointi huolehtimaan liikunta- ja toimintakyvystään, jotta myös kaatumisriskit niin kotona kuin ulkoillessa vähenisivät. Ikäihmisten motivoinnin lisäksi tavoitteenamme on saada myös omaiset ja hoitohenkilökunta aktivoitumaan ikäihmisten tueksi, sekä saada heidät etsimään ja kouluttamaan itseään tietouden lisäämiseksi. Tämä on tärkeää, koska juuri he ovat mukana ikäihmisten arjessa motivoimassa heitä.

5 5 Koemme onnistuvamme, jos saamme yhdenkin kaatumistapaturman ja siitä seuraavien ongelmien riskit vähenemään. Kaatumistapaturmat ovat jo yhteiskunnallisestikin iso kuluerä, koska esim. lonkkamurtuma on kallis rahallisesti sekä henkisesti ikäihmiselle. Suomessa sattuu yli kaatumistapaturmaa vuosittain yli 65- vuotiaille joista vaatii sairaalahoitoa ja 900 johtaa kuolemaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014). Olemme huomioineet itsekin kuntouttaessamme ikäihmisiä, että heidän fyysinen toimintakykynsä ja tasapainonsa paranee tai pysyy ennallaan omaehtoisen lihasvoimaharjoittelun tuella. 4 PERUSTELUT HANKKEELLE Ikä arvokas hanke on yksi Kehittämiskeskus Tyynelän järjestämistä hankkeista, joka rahoitetaan yhteisvastuukeräyksen tuotoilla. Hankealueena toimivat Varkaus, Pieksämäki, Mikkeli, Salo, Turku ja Pöytyä. Lisäksi hankkeella on kummiseurakuntia joita ovat: Kuopio, Puumala, Rautavaara, Konnevesi, Pirkkala, Kärkölä, Merikarvia ja Sastamala. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Seurakuntien diakoniatyö, Paikkakuntien julkisen sektorin toimijat, kyläyhdistykset, eläkeläisjärjestöt, vanhusneuvostot, paikalliset- ja osin valtakunnalliset järjestötoimijat, vapaaehtois- ja vertaistoimijoiden verkostot sekä vanhusten arkisissa toimintaympäristöissä toimivat tahot. Ikä arvokas hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja syrjäytymisvaarassa olevien, yksinäisten ja eristäytyneiden ikäihmisten tavoittamiseen ja kohtaamiseen. Tavoitteena on pyrkiä ohjaamaan heitä palvelujen ja tuen piiriin järjestäen ikäihmisille heidän tarpeistaan lähtevää tuki ja verkostotoimintaa. Eeva-Johanna Eloranta kertoo alkuseminaarin avauspuheessaan että jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus turvalliseen ja arvokkaaseen elämään, ikääntymiseen ja vanhuuteen. Ikäarvokas hanke edistää ikäihmisten osallisuutta omaan elämäänsä, yhteisöihin ja palveluihin (Kehittämiskeskus Tyynelä, Ikäarvokas. Eloranta, 2014.) Elorannan mukaan arvokas ja hyvä ikääntyminen edellyttää ihmisarvon kunnioittamista, ihmisen täytyy voida elää täyttä elämää, jossa on mahdollisuus liikkua, elää normaalia arkea, käydä harrastuksissa, tavata ystäviä yms. Jotta ikääntyvien toimintakyky olisi turvattu, tarvitaan auttavia toimia ja käsiä kaikilta yhteiskunnan sektoreilta mm. Kaavoi-

6 6 tus, rakentaminen, kulttuuri, liikennesuunnittelu. Tämä tarkoittaa niin asumista kuin muunkin ympäristön esteettömyyttä, liikenteen ja lähipalvelujen toimivuutta, harrastusmahdollisuuksien saatavuutta, taloudellista turvaa, uuden oppimista niin tietotekniikan kuin muunkin uuden oppimisen suhteen. (Eloranta, 2014.) Eloranta puhuu että yhteiskunnassamme ikääntyneet elävät hyvinkin erilaisissa olosuhteissa, on paljon ikäihmisiä jotka voivat hyvin ja elävät turvallista vanhuutta itsenäisesti kotona tai palvelutaloissa. Valitettavasti on myös ikäihmisiä joita on kohdannut yksinäisyys, taloudelliset ongelmat, liikuntarajoitteet ja muistisairaudet, nämä tekijät voivat nopeastikin johtaa syrjäytyneisyyteen mikäli palvelut eivät toimi. Edellä mainituista syistä ikäihmiset eivät välttämättä osaa tai ymmärrä hakea apua. (Eloranta, 2014.) Yhteiskuntamme on vielä hyvinvointiyhteiskunta, tämä asettaa meille kuitenkin haasteita. Kesällä 2014 voimaan tullut vanhuspalvelulaki edellyttää että ikäihmisten palvelun tarpeeseen tulee vastata ja kuinka heitä tulee palvelusaajina kohdata. Eloranta kertoo että vanhuspalvelulaki nostaa ikäihmiset yhdeksi yhteiskunnan voimavaraksi, aktiivisina toimijoina ja sosiaalisesti kestävänä yhteiskunnan kivijalkana. Vanhuspalvelulaissa ei ole kyse pelkästään sosiaali- ja terveysalasta, vaan sen lähtökohtana on että yhteiskunta kehittää palveluitaan kaikilla sen sektoreilla, yhdyskuntasuunnittelusta palveluiden turvaamiseen. Laki perustaa ikäihmisille mahdollisuuden monipuoliseen arkiseen elämään, osallisuuteen, vaikutusmahdollisuuksiin ja turvalliseen ikääntymiseen ja vanhuuteen. (Eloranta, 2014.) Vanhuspalvelulain yhtenä keskeisimpänä ajatuksena on ikäihmisen toimintakyvyn turvaamine, elämän kaikilla osa-alueilla. Kun ikäihmisen toimintakykyä tuetaan ajoissa, parannetaan hänen samalla hänen elämänlaatuaan. Lakiin on kirjoitettu myös ikäihmisen osallisuuden parantaminen, hyvin voivat ikäihmiset ovat voimavara koko yhteiskunnalle. Kun ikäihmiset voivat hyvin, heillä on mahdollisuus tukea ja antaa elämänohjeita ja jakaa elämänkokemustaan nuoremmille sukupolville. Vanhuspalvelulain mukana vanhusneuvostoista tulee lakisääteisiä ja ne tulee lain mukaan ottaa mukaan kuntien toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, sekä seurantaan kaikissa ikääntyvissä koskevissa asioissa. (Eloranta, 2014.)

7 7 Ikäarvokas hankkeen tavoitteena on kehittää ja etsiä keinoja kaikkein huonoosaisimpien ikäihmisten löytämiseksi ja tarjota heille voimaannuttavia kokemuksia, niin arkisissa kuin uusissakin toimintaympäristöissä. Ikäarvokas hanke rakentaa vertaistukea, antaa mahdollisuuden osallistua sekä madaltaa kynnystä saada ja hakea palveluja. Eija Myllymäki kertoo että Ikäarvokas hankkeeseen kuuluvat osana osallistavaa vanhustyötä: korttelikerhot, jotka kokoontuvat kerran viikossa, kylätalopäivät joita pidetään kerran kuukaudessa, olohuonekerhot, sekä palvelupäivät joita järjestetään tietyin väliajoin. Jokaiseen tällaiseen toimintaan ikäihmisillä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa, mitä päivän aikana tapahtuu. (Eloranta, Myllymäki, 2014) Hankkeen tavoitteena on myös saada vapaaehtoisia mukaan jotta heitä voidaan kouluttaa ikäihmisten tukihenkilöiksi ja vertaisohjaajiksi. Hankkeen tarkoituksena on myös lisätä tietoutta ja valmiutta ammattihenkilöstölle ja arjen toimintaympäristöihin syrjäytyneiden ja yksinäisten ikäihmisten kohtaamiseen. Ikäarvokas hanke tuottaa myös etsivää ja osallistavaa työtä sekä siihen liittyvää koulutusmateriaalia (Kehittämiskeskus Tyynelä, Ikäarvokas.) Tapahtumaan odotetaan noin 200 osallistujaa hankealueelta. 5 HANKKEEN TOTEUTUS Olemme olleet yhteydessä Ikäarvokas hankkeen yhdyshenkilöihin joilta saimme tietoutta Ikäarvokas hankkeesta ja siitä, mitä meiltä hankkeessa odotetaan. Toteutamme ja käytämme teoriatietoutta opinnäytetyöhömme pohjautuen, jossa pyrimme tuomaan esille liikunnan merkitystä kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyssä. Hankimme teoriatietoa ja oppaita infopisteemme tueksi, jossa on tarkoitus jakaa tietolehtisiä ja oppaita osallistujille. Pidämme säännöllisesti yhteyttä Ikäarvokashankkeen yhdyshenkilöihin, jotta voimme yhdessä pohtia päivän toteutusta ja omaa osaamme mm. fyysisten puitteiden osalta. Pyrimme toimimaan mentoroijina niin ikäihmisille, heidän omaisille ja läheisilleen sekä ammattihenkilöille, jotka työskentelevät ikäihmisten parissa. Mentoroijina pyrimme tuomaan omaa osaamistamme esille tietoiskuissa, jotka pohjautuvat näyttöön perustuvaan toimintaan joka on todettu aiemmissa tutkimuksissa. (Holopainen ym.

8 8 2014, ) Vaikeisiin kysymyksiin aiomme varautua ottamalla mukaan kannettavan tietokoneen, jotta voimme tarvittaessa etsiä kysymykseen vastauksen. 5.1 Hankkeen suunnittelu Hankkeen suunnittelu lähti opettajamme Eija Rautasalon antaman ehdotuksen siivittämänä. Ikäarvokas hanke vaikutti meitä kiinnostavalta, jossa kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy meidän hankkeenamme, osana tätä suurempaa kokonaisuutta tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Aluksi otimme yhteyttä Ikäarvokas hankkeen yhdyshenkilöihin, joilta saimme tietoa hankkeesta ja odotuksia meitä koskien. Sovimme tapaamisia yhdyshenkilöiden kanssa, joissa pohdimme päivän toteutusta tarkemmin. Suunnittelemme infopisteemme fyysiset puitteet sekä hankimme jaettavat materiaalit mm. esitteet kaatumistapaturmien ennaltaehkäisystä (Liite 1), puristusvoimamittarin sekä liukuestemalleja ja mahdollisesti oppaita hoitohenkilökunnalle. Näiden hankkimiseen olemme tutkineet internetsivustoja, joista voimme tarvittavat tuotteet tilata. Mikäli kustannuksia tuotteista tulee, ne kustantaa Ikäarvokas hanke. Laadimme myös itse VOITAS sivustoa käyttäen jumppaohjeita, joista asiakkaat voivat saada omaehtoiseen liikkumiseen vinkkejä. Suunnittelemme päivän aikana toteutettavat tietoiskut, joissa haluamme lyhyesti, selkeästi ja ytimekkäästi tuoda teoriatietoa esille kaikille päivään osallistuville tahoille. Johdatamme ikäihmiset keskusteluun kyselemällä heiltä, kuinka he tällä hetkellä pitävät fyysistä toimintakykyä yllä, kartoitetaan mahdollisia kaatumistapaturmien riskitekijöitä (lääkehoito, huono lihaskunto, sairaudet, liikkumattomuus, tietämättömyys). Toteutamme pisteemme toiminnan niin, että toinen meistä tekee tasapainotestejä ja toinen kertoo fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta ja vastaa kuulijoiden kysymyksiin. Teoriatiedon lisäksi näytämme konkreettisesti, kuinka pienin kotikonstein ja helpoin välinein mm. tasapainotyyny, jumppakuminauha, pienet painot, selätin sekä oman kehon painovoimaa apuna käyttäen on mahdollista ylläpitää ja parantaa omaa tasapainoa, lihaskuntoa ja näin fyysistä toimintakykyä. Meillä on myös käytettävissä puristusvoimamittari, jolla voimme testata ikäihmisten puristusvoimaa, joka on yksi toimintakyvyn konkreettinen mittari. Laitam-

9 9 me myös esille kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta vinkiksi kenkiin laitettavia liukuesteitä, mattojen alle laitettavia liukuesteitä ja mm. otsalampun sekä kävelysauvat. Hankkeemme teoriatiedon sisällön koostamme aikaisemmista tutkimuksista ja kirjallisuudesta, jotka käsittelevät mm. tutkittua tietoa ikäihmisten toiminta ja liikuntakyyn muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä liikunnan merkityksestä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen myös kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Koska ikäarvokas hanke on etsivää vanhustyötä, pyrimme omalla toiminnallamme ja tiedoillamme vaikuttamaan ikäihmisten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin positiivisesti. Voimaa vanhuuteen projektin loppupäätelmien mukaan ikäihmisten liikunnan aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä. Ikä, sairaudet, vaivat tai toimintakyky ei ole liikuntaharrastuksen aloittamisen este. Tutkimukset osoittavat, että ikäihmisten voimaharjoittelu erilaisilla kuntoilulaitteilla on turvallinen, tehokas ja tuloksellinen tapa harrastaa liikuntaa, jolloin toimintakykyä voidaan ylläpitää tai parantaa. Parhaita tuloksia kuntoilusta saavat toimintakyvyltään heikoimmat ikäihmiset, jopa yli 90 vuotiaiden ikäihmisten lihasvoimaa on osoitettu voitavan parantaa(voimaa vanhuuteen i.a.) Kuntotestausta pidetään liian usein yksittäisten toimenpiteiden eli testien suorittamisena, kun kysymyksessä pitäisi aina olla pitempiaikainen ja kokonaisvaltaisempi toimenpiteiden sarja, jolla palvellaan tietyn tavoitteen saavuttamista. Hyvin toimiva kuntotestaus on sarja erilaisia palvelutoimintoja, jotka ovat ketjutettu sujuvasti yhteen. Asiakaspalveluketjun tärkeä ominaisuus on ammattitaitoinen henkilökunta, johon kuuluu asianmukaisesti koulutettuja eri ammattien edustajia. Keskeinen toimija on testaaja itse. (Keskinen 2005: 104.) Pohjola Leena Kuopion yliopistosta kertoo väitöskirjassaan TOIMIVA-testi yli 75- vuotiaiden miesten fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa, että vain kahdella testillä eli tuolilta ylösnousu ja 10- metrin kävelytesteillä voidaan jo mitata luotettavasti fyysistä toimintakykyä. Väitöskirjassaan hän kertoo tutkimukseensa perustuen, että käden puristusvoiman merkitys ikääntyneiden miesten toimintakyvyn osana korostui. Tutkituista ne, jotka liikkuivat itsenäisesti, puristivat eniten. Puristusvoimat laskivat lineaarisesti heikointa toimintakykyluokkaa kohden. Ikääntyneenä käden puristusvoiman merkitys

10 10 on suuri, ja sitä tarvitaan esimerkiksi tuolista noustessa, portaita ylös kulkiessa kaiteesta tukien sekä kulkuneuvoihin noustessa. Näyttää siltä, että selviytyäkseen itsenäisesti tai pääosin itsenäisesti, ikääntyvän käden puristusvoiman tulisi olla yli 30 % kehon painosta, yleisesti raja-arvoksi mainitun 20 %:n sijasta (Pohjola 2006.) Leena Pohjolan mukaan hänen tutkimuksessaan ikääntyneiden toimintakyvyssä eroteltavuus autettaviin ja itsenäisiin henkilöihin korostui. Toimintakykymittareiden tulosten valossa näyttää siltä, että tietyt toimintakyvyn pistemäärät voisivat toimia ns. kynnysarvoina, jolloin tarkempi selvitys iäkkään ihmisen toimintakyvystä on paikallaan. Toimintakykymittareiden valinnoissa tulee välttää rutiininomaisuutta ja niitä tulee aina käyttää ammattitaidolla. Terveydenhuollon henkilökunnan tulisi tietää, miksi mitataan, mitä halutaan saada selville, miten tuloksista raportoidaan, sekä miten suoritetaan seurantamittaukset (Pohjola 2006.) YLE:n Prisma studion julkaisussa kerrotaan puristusvoiman toimivan mittarina ennustettaessa elinikää. Käden puristusvoima on tutkijoiden mukaan hyvä fyysisen lihaskunnon mittari. Tutkimusten mukaan etenkin keski- iässä mitattu puristusvoima ennustaa henkilön jäljellä olevan eliniän pituutta eli he, joilla puristusvoima on hyvä ja säilyy hyvänä vanhemmiten, ovat luultavasti liikunnallisempia ja terveempiä kuin ne, joilla puristusvoima on heikko tai heikkenee vanhemmiten(prisma Studio 2014.) Liikuntatieteiden tohtori Juha Hulmi kirjoittaa blogissaan, ettei ilman lihaksia ole elämää. Hän muun muassa viittaa tutkimuksiin, joissa on osoitettu, että lihaskato on useissa sairauksissa riskitekijä ennenaikaiselle kuolemalle. Lisäksi hän mainitsee, että alhainen lihaskunto terveilläkin osoitettu lisäävän kuolemanriskiä jopa 67 % (Prisma studio 2014.) 5.2 Lainsäädäntö ja politiikka Turvallisuuden- ja terveyden edistämistä ylläpitäviä toimia ovat kotitapaturmien ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyö. Suomessa on säädetty lainasäädäntö työ- ja liikennetapaturmien ehkäisytyölle, mutta koti- ja vapaa-ajan tapaturmille ei sellaista ole. Viimevuosien lainsäädännön uudistuksilla mm. Kansanterveyslaki (1972/66), on pyritty vahvistamaan myös koti- ja vapaa-ajantapaturmien ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä. Kansanterveyslaki määrittelee tapaturmien ehkäisyn olevan osa kansanterveystyötä. Ter-

11 11 veydenhuoltolaki (2010/1326) säätää, että kaupunkien ja kuntien tulee järjestää alueellaan asuville vanhuseläkettä saaville asukkaille hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävää neuvontapalvelua voimaan tullut laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn sekä itsenäisen toimintakyvyn tukemiseksi. Laki velvoittaa myös kuntia laatimaan iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi suunnitelman, jonka painopisteenä on kotona asuminen ja kuntoutuminen.(lounamaa, Matikainen, Kantorovich. 2013, ) Suositusten pohjalta terveyden huoltolaki velvoittaa kuntien terveydenhuoltoa käyttämään ja kehittämään yhtenäisiä näyttöön perustuvia turvallisia käytäntöjä (Holopainen ym. 2014, 23.) 5.3. Näyttöön perustuva hoitotyö Näyttöön perustuva hoitotyö turvaa potilaan mahdollisuuden mahdollisimman hyvään ja vaikuttavaan hoitoon. Tavoitteena on vastata asiakkaan hoidon tarpeeseen käyttäen parasta saatavilla olevaa ajantasaista tietoa. Tällöin vältetään haitallisten ja hyödyttömien menetelmien käyttö. Uutta tutkimustietoa julkaistaan jatkuvasti, ja ajoittain se koetaan vaikeaksi seurata. Hoitotyön suositukset kootaan uusiin tutkimustuloksiin pohjaten, jolloin ne ovat myös ammattihenkilöiden käytettävissä. Näyttöön perustuvia suosituksia julkaisevat Joanna Briggs instituutti, käypähoito- ja hoitotyön suositukset (Holopainen ym.2014,23. Hotus, 2015.) Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut tavoiteohjelman: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy, vuosille Tavoiteohjelman tarkoituksena on luoda yleiset standardit, jotka ohjaavat kuntia tekemään suunnitelman koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Tämä on huomioitu myös kansanterveyslaissa. (Sosiaalija terveysministeriö, 2013.) 6 VÄLINEISTÄ

12 12 Meillä on Ikä-arvokas seminaaripäivässä käytössä tasapainotyyny sekä selätin, joiden avulla ikäihmiset saivat kokeilla tasapainon hakemista istuen tai seisten. Tasapainotyyny voidaan asettaa takapuolen alle kovalle tuolille tai sen päällä voidaan seisoa. Tarkoituksena on istua mahdollisimman ryhdikkäästi käyttäen selän ja vatsan syviä lihaksia. Selätintä voidaan käyttää seisoen sen päällä ja liikuttaen lantiota puolelta toiselle käyttäen myös syviä vatsan ja selän lihaksia. Vaihtoehtoisesti myös selätintä voidaan käyttää istuen. Nissinen ja Ruuska kertovat opinnäytetyössään Säännöllisen liikunnan vaikutus vanhuksen tasapainoon vähäisen tasapainoharjoittelun vaikuttavan suotuisasti ikäihmisten tasapainoon sekä kertovat, että ikääntyneen asennon ylläpitokykyyn ja hallittuun tasapainoon voidaan vaikuttaa harjoitteiden avulla. Hyvinä kuntoilulaitteina hekin näkevät tasapainotyynyn ja erilaiset tasapainon kehittymistä edistävät levyt (Nissinen, Ruuska 2006.) Restoraattori sopii kuntoutukseen ja kunnon kohotukseen niin käsin, kuin jaloin käytettynä ja sen avulla voidaan vahvistaa ylä- ja alavartaloa, lisäten joustavuutta ja verenkiertoa. Se sopii mainiosti ikäihmisille joilla on kävely vaikeuksia, tasapaino ongelmia, sydän ongelmia, nivelten jäykkyyttä tai niveltulehdus (Auväline Avux i.a.) Jumppakuminauhan avulla voidaan parantaa ja ylläpitää lihaskuntoa sekä lisätä nivelteen liikkuvuutta. Vastuskuminauha toimii myös apuvälineenä venyttelyssä ja se on kätevä apu lihaskuntoharjoitteluun kotioloissa. Kuntoilun tehoa voi lisätä valitsemalla raskaamman eli jäykemmän kuminauhan tai lisäämällä toistojen määrää. Aluksi kannattaa valita kevyt vastuskuminauha ja raskaampaan kuminauhaan voi siirtyä, kun pystyy tekemään kolme 15 toiston sarjaa oikealla suoritustekniikalla (Kuminauhajumppa 2012.) Terveyskirjasto kertoo lihasvoimaharjoittelu olevan turvallinen liikunnan muoto myös erittäin iäkkäille ja jopa heikkokuntoisille ihmisille, kunhan liikkeet suoritetaan hallitusti ja rauhallisesti oikealla tekniikalla. Siksi sen käynnistäminen ikäihmisten kohdalla onkin tärkeää ammattitaitoisen ohjaajan esim. fysioterapeutin tai muun asiaan perehtyneen ammattilaisen ohjauksessa (Terveyskirjasto 2012.)

13 13 Sopivilla sauvoilla kuntoilet tehokkaasti ja ne toimivat myös liikkumisen tukena myös kaatumistapaturmien näkökulmasta. Kävelysauvojen laatuun kannattaa satsata huomioiden kävelysauvojen tärkeimpiä ominaisuuksia, joita ovat oikea pituus, kädensijan mukavuus, käsihihnan sopivuus ja piikin tai tassun pitävyys (Fit.fi.) Sauvakävely onkin tehokas painonhallintalaji, koska se kuluttaa keskimäärin 400 kilokaloria tunnissa ja sen terveysvaikutukset saavutetaan jo puolen tunnin reippaalla lenkillä kolme kertaa viikossa. Liikuntamäärän voi koota myös osissa esimerkiksi liikkumalla kolme kertaa kymmenen minuutin lenkkejä. Sauvakävely parantaa unensaantia, lievittää stressiä ja ylläpitää toimintakykyä sekä helpottaa tasapainon hallintaa, tuovat turvallisuutta ja tehostavat lihastyöskentelyä (Perheentupa, Saksman, Okkonen Puristusvoimamittarina meillä oli Jamar-Saehan dynamometri. Valitsimme yhdeksi testaustavaksi puristusvoimamittarin, koska varsinkin ikääntyneen väestön puristusvoima on välttämätön, jotta ikääntynty selviytyisi itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman pitkään, kuten tölkkien ja pullojen avaamisesta, töpselin pistorasiasta vetämisestä ja kaiteesta kiinni pitämisestä. Se myös heijastaa yleistä lihasvoimaa ja ennustaa liikkumisvaikeuksia. Viitearvot puristusvoiman mittauksessa olivat seuraavat: 7 TOIMINTAKYKY

14 14 Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien suhdetta niihin tekijöihin mitä häneltä odotetaan. Arvioitaessa toimintakykyä vertaillaan ikäihmisen mahdollisuuksia toimia ja elää niiden normien näkökulmasta, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä, joten on tärkeää määritellä niitä odotuksia ja ominaisuuksia mitä vertaillaan (Matikainen, Aro, Huunan- Seppälä, Kivekäs, Kujala, Tola 2004, 18.) Ikäihmisten kohdalla terveyden edistämisen näkökulmasta katsottuna terveys tulee nähdä tasapainona yksilön omien voimavarojen, tavoitteiden sekä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön välillä. On tärkeää tuntea erilaiset toimintakykyä kuvaavat teoriat sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvät kompensaatiomekanismit. Oleellinen osa ikäihmisen terveyden edistämistä on tuntea ikäihmisen omat voimavarat sekä tukea ikäihmistä omaehtoisessa terveyden edistämisessä. (Lyyra, Pikkarainen, Tiikkainen 2007, 16.) Toimintakykyä voidaan mitata monin eri tavoin ja se voidaan määritellä ikäihmisen selviytymisenä arjen perustoiminnoista ja askareista. Iän karttuessa ihmiselle tulee erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintakykyä rajoittavia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa hänen kokemukseensa selviytymisestä ja hyvästä elämälaadusta. Myös ympäristön, perintötekijöiden ja iän mukana tulevien kokonaisvaltaisten muutosten on havaittu vaikuttavan myös toimintakykyyn. Kutenkaan pelkkä sairauksien lukumäärä ei riitä määrittelemään miten sairaudet ja vanheneminen vaikuttavat ikäihmisen itsenäiseen selviytymiseen ja minkälaisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin se voi mahdollisesti johtaa. ( Lähdesmäki & Vornanen 2009, ja Helin 2000, 15.) 8 KAATUMIS- JA LIUKASTUMISTAPATURMAT

15 15 Kari Tiirikaisen mukaan kaatuminen määritellään tapahtumaksi, jossa ihminen loukkaantuu kaatuessaan tarkoituksettomasti. Suomalaisille sattuu vuosittain lähes kaatumista tai liukastumista, joista lähes puolet johtaa sairaala- tai lääkärihoitoon. Talvikauden aikana noin suomalaista loukkaantuu liukastumisen seurauksena. Lievien vammojen lisäksi liukastumisten ja kaatumisten seurauksena aiheutuu suuri joukko pitkäkestoisia vammoja mm. luunmurtumia 14 %, nivelten sijoiltaan menoja pään vammoja. Arvioidaan, että lähes puolet kaatumis- ja liukastumis vammoista olisi ehkäistävissä. On arvioitu, että varsinkin yli 50- vuotiaiden ikäryhmissä kaatumistapaturmien määrä lisääntyy ja sisällä tapahtuvat kaatumiset sattuvat pääsääntöisesti yli 75- vuotiaille. Kansainvälisten tutkimusten mukaan suurin osa kaatumisista sattuu naisille. Kaatumiset ja loukkaantumiset johtavat taloudellisen menetyksen lisäksi myös henkilökohtaiseen kärsimykseen. (Tiirikainen 2009, ) Kaatumisen syyt tulee aina selvittää. Syiden selvittely ja arviointo ovat uusien kaatumisten ennaltaehkäisyn perusta. Ikäihminen voi terveydenhuollon ammattilaisten avustamana ryhtyä tehokkaasti toistuvien kaatumisten ehkäisyn, vasta kun syy on selvitetty. (Kivelä 2009, 92). Lääkärin suorittamissa tutkimuksissa huomioidaan niin ulkoiset tekijät kuten myös ihmisen sisäiset tekijät. Vastaanotolle on hyvä ottaa mukaan lista menossa olevista lääkkeistä myös itsehoitolääkkeet mukaan lukien. Tällöin lääkäri pystyy paneutumaan kaatuilua johtaviin sairauksiin ja lääkitykseen (Terveyskirjasto Viitattu ) 8.1 Riskitekijöitä Kaatumistapaturmien riskitekijöiksi on raportoitu useita riskitekijöitä mm. sairaudet, lääkitykset, kiire ja varomattomuus sekä henkilöön itseensä liittyviä eli sisäisiä tekijöitä mm. huono lihaskunto, lihasvoiman vähyys ja huono tasapaino joiden merkitykseen ja ylläpitämiseen tässä kehittymistyössä painotamme erityisesti (Tiirikainen 2009, 129.) 8.2 Ennaltaehkäisy Tutkimusten mukaan voidaan todeta, että kaatumistapaturmat olisivat ehkäistävissä monin eri keinoin. Seurattaessa valtakunnallisesti kaatumistapaturmien määrää ja kartoittamalla kaatumiselle altistavia tekijöitä, voidaan todeta, että vaaratekijöihin voidaan

16 16 vaikuttaa kaatumisriskejä vähentäen. Erityisesti heikentyneen toimintakyvyn omaavien ihmisten ja ikäihmisten kanssa työskentelevien on oltava tietoisia kaatumisen tutkituista ja tunnetuista vaaratekijöistä ja ehkäisykeinoista mm. erilaisten koulutusten ja tiedotuskampanjoiden kautta. Tiirikaisen mukaan jokainen voi omalla toiminnallaan pitää yllä omaa fyysistä toimintakykyä ja vähentää näin kaatumistapaturmien riskiä. On todettu, että varsinkin liikkumattomuus keski-iässä ennustaa huomattavaa toimintakyvyn heikkenemistä iäkkäänä ja voi näin lisätä kaatumisen riskiä (Tiirikainen 2009, 130.) Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyssä on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan useaan riskitekijään samanaikaisesti mm. ympäristön vaaratekijöihin, tunnistaa suurimmassa kaatumisvaarassa olevat henkilöt mm. ikäihmiset, jolloin tulee havainnoida sisäiset ja ulkoiset vaaratekijät erityisesti. Tulee huolehtia hyvästä liikkumiskyvystä, lihasvoimasta ja tasapainosta harjoitteiden avulla. Kiinnitetään huomiota apuvälineisiin ja toimintatapoihin, käytetään turvallisia jalkineita ja mahdollisesti liukuesteitä, vältetään päihteiden käyttöä, huolehditaan näkökyvystä sekä sairauksien hyvästä hoidosta (Tiirikainen 2009,131.) Sirkka Kivelän mukaan asentotuntoaistielinten sekä ääreis- ja keskushermoston toiminta heikkenee luonnollisesti iän myötä. Ikäihmiset aistivat asentomuutoksia nuorempia heikommin. Lihasvoimat heikkenevät jolloin hermoston ja lihasten yhteistoiminta hidastuu vanhenemisen myötä jolloin nämä fysiologiset muutokset vaikuttavat heikentävästi tasapainon ylläpitämiseen. Iäkkäät ovatkin herkempiä kaatumisille kuin aikaisemmin, vaikka liikkeet eivät merkittävästi hidastu tai heikkene (Kivelä 2012, 77.) Tutkimukset osoittavat, että ikäihmiset pystyvät omalla aktiivisuudellaan ehkäisemään kaatumisia ja niiden aiheuttamia vammoja. Kaatumisen ehkäisyn ymmärtämiseksi on aiheellista perehtyä sisäisin syihin mm. tasapainon ylläpitämisen mekanismeihin ja monien elinten toimintaan, jotka osallistuvat tasapainon säätelyyn. Jotta ihminen pysyy pystyssä, siihen tarvitaan tasapainoa ylläpitävien elimien saumatonta ja nopeaa yhteistoimintaa, koska kehon asentoa ja sen osien liikkeitä aistitaan monien elimien kautta. Lihasten voima, nopeus ja yhteistoiminta ovat tärkeitä pystyasennon ja muiden asentojen ylläpitämisessä sekä liikkeiden tuottamisessa. Myös nivelten ja luiden kunnolla on merkitystä liikkeen onnistumisen kannalta. Lihakset toimivat tahdon mukaan, vaikka itse emme tätä tiedoistasikaan. Lihakset eivät kestä hapen puutetta, vaikkakin ne pystyvät toimimaan ilman veren tuomaa glukoosia hieman pidempään kuin esim. aivot. Siksi

17 17 verenkiertoelimistön hyvällä kunnolla sekä normaalilla verenpaineella on merkitystä myös tasapainon säilymisen kannalta esim. nopeat asennon muutokset mm. ylös noustessa (Kivelä 2012, ) Ulkoisina tekijöinä ovat liukkaat ja epätasaiset kävelypinnat, huono valaistus, liukkaus ja huonot varusteet. mm. sukat tai kengät. Yksi kaatumisen riskitekijä on ylösnouseminen seisomaan matalalta tai korkealta tuolilta tai vastaavasti istuminen esim. käsinojattomalle tuolille tai wc istuimelle. Suuri riski kaatumisille on huomattu ikäihmisen muuttaessa uuteen ja outoon ympäristöön. Myös huonokuntoinen tai sopimaton liikkumisen apuväline voi altistaa kaatumistapaturmille varsinkin jos ikäihmistä ei ole opastettu apuvälineen käytössä esim. silmälasit, kävelykeppi ilman jääpiikkiä talvella (Kivelä 2012, 78.) Tähän seikkaan aiomme infopisteellämme tarttua ja esitellä ikäihmisille haalimiamme apuvälineitä kaatumisen ehkäisemiseksi, mm. liukuesteet. Kivelän mukaan myös sairaudet voivat aiheuttaa kaatumisalttiutta. Toispuolinen halvaus voi johtaa askeltamisen vaikeuteen ja tasapainon ylläpitämisen hankaluuksiin. Parkinsonin tautiin ja dementiaan liittyy hahmottamiskyvyn vaikeuksia ja diabetekseen sekä pitkäaikaisen alkoholinkäytön seurauksena voi tulla ääreishermoston rappeutumista. Myös monet muut neurologiset sairaudet vaikuttavat tasapainon ylläpitämiseen. Näkökykyyn vaikuttavat sairaudet kuten harmaakaihi, silmänpainetauti ja silmäpohjienrappeuma ovat yleisiä kaatumistapaturmia lisääviä sairauksia. Sydämen rytmihäiriöt ja ortostatismi voivat seisomaan noustessa aiheuttaa kaatumisriskin. Selkärangan ongelmat kuten nikamien luhistumat vaikuttavat ryhtiin, jolloin kehon tasapinoon siirtäen painon pystyakselin ulkopuolelle mikä vaikeuttaa tasapainon säilymistä kävellessä. Äkilliset sairaudet kuten tulehdukset tai sydäninfarkti saattavat vaikeutta kehon hallintaa ja aiheuttaa kaatumisia myös toistuvasti. (Kivelä 2009, 79.) 8.3 Kaatumisen ehkäisy konkreettisin keinoin Yksittäinen kaatuminen voi johtua kävelypinnan epätasaisuudesta, huonosta valaistuksesta tai huonoista varusteista. Näihin asioihin voimme itse vaikuttaa. Ikäihminen voi itse ehkäistä kaatumisriskiä omaehtoisella lihasvoimaa ja tasapainoa parantavalla ja ylläpitävällä harjoittelulla, käymällä säännöllisesti näön tarkastuksissa ja huolehtimalla

18 18 monipuolisen ravinnon saannista. Kodin turvallisuudesta on hyvä huolehtia mm. huolehtimalla valaistuksesta, esteettömyydestä ja hankkimalla tukevat hyvin lattiaan kiinnittyvät matot (Kivelä 2009, 82.) Liikunta ylläpitää lihaskuntoa ja tasapainoa, joten on hyvä, ettei ikäihminen oleskele ainoastaan sisätiloissa. Ulkona liikkuessa on syytä huolehtia liikkumisen turvallisuudesta etenkin syksyisin, talvisin ja keväisin. Liukuesteet ja kävelykepin jääpiikit ovat hyviä talvikelien varusteita. Alaraajojen, selän ja vatsan lihakset ovat tärkeimpiä istuma- ja seisoma asentoa ylläpitäviä lihaksia. Lihasten kunnosta on tärkeää huolehtia ja tutkimukset ovatkin osoittaneet, että myös ikäihmisillä on mahdollisuus parantaa lihasvoimiaan sekä lihasten ja hermoston yhteistoimintaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa harjoittelua ja itsestään huolehtimista. Kivelän mukaan parhaita ikäihmisen liikuntamuotoja ovat sauvakävely, kävely, hiihto, soutu, uinti, vesijuoksu ja tanssi. Myös kuntopyöräily vahvistaa alaraajojen, vatsan ja selän lihaksistoa. Hyötyliikuntaa kannattaa harrastaa mm. puutarhaa hoitaen, marjastaen tai puutöitä tehden. Kotona voi tehdä voimisteluliikkeitä tai käydä kuntosalilla, joissa usein järjestetään ikäihmisille omia ryhmiä. Tasapainon ylläpitäminen edellyttää hyvää ravitsemustilaa, d- vitamiinin riittävää saantia ja elimistön hyvää nestetasapainoa (Kivelä 2009, ) Olemme huomioineet myös itse liikunnan edesauttavan ikäihmisten tasapainoa ja lihasvoimaa, samaa mieltä kanssamme on Fysioterapeutti Eija Myllymäki. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen PhD Pirjo Komulainen kertoo että ikäihmisille suositellaan kestävyysliikuntaa, lihasvoimaharjoittelua sekä tasapainoa ylläpitäviä/ kehittäviä harjoitteita. (Myllymäki, viitattu , Komulainen, viitattu ) 8.4 Liikkuminen ja liikuntaharjoittelu Liikuntaharjoittelu on kaikkein tärkein kotona asuvien ikäihmisten kaatumistapaturmia ehkäisevä keino. Myös palvelukodeissa ja hoivalaitoksissa asuvien ikäihmisten arkeen sen tulee kuulua. Liikuntaharjoitteiden tulee olla riittävän monipuolisia ja kattaa niin lihasvoima kuin tasapainoharjoittelua sekä olla tarpeeksi kuormittavaa, jotta saadaan aikaan tuloksia harjoitteista. Myöskin hyvä kestävyyskunto ehkäisee monia sairauksia ja on näin osa kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyä. Vain harvoin ikäihmisen tervey-

19 19 dentila tai sairaudet estävät liikuntaharjoittelun. Hetkellisiä liikkumisen rajoitteita voi tulla sairauksien yhteydessä, mutta tavoitteena on palata liikuntaharjoitteluun. Ikäihmisten on erittäin tärkeää liikkua säännöllisesti ja jatkuvasti. Liikkua tulee päivittäin ja rasittavampaa liikuntaa tulisi harrastaa 2-4 kertaa viikossa. Terveysliikuntasuositusten mukaan 30 min päivittäinen harjoittelu on riittävää ja sen voi kerätä esim. kahtena 15 min harjoitteluna. (Pajala, 2012.) Satu pajalan mukaan tasapainoharjoittelun on todettu vähentävän kaatumispelkoa, koska oman kehon hallinta ja tuntemus parantavat luottamusta liikkumiseen. Tasapainoharjoittelun avulla parannetaan kehon hallintaa ja näin turvataan pystyssä pysyminen. Tasapainoharjoittelusta ei voida antaa yhtä yleistävää ohjetta, vaan jokaiselle ikäihmiselle tulee räätälöidä oma harjoitteluohjelma esim. fysioterapeutin avustuksella ja ohjauksessa. (Pajala, 2012.) Pajalan mukaan hyvä lihaskunto ylläpitää tasapainoa, hyvää ryhtiä ja mahdollistaa turvallisen liikkumisen. Koska lihakset ovat tärkeä proteiinivarasto, lihasmassan lisääminen parantaa myös tasaisen verensokerin ylläpitämistä. Pajalan mukaan mahdollisuudet lihaskunnon paranemiseen säilyvät läpi elämän joten ikäihmiselläkin mahdollisuus saada lisää lihasvoimaa harjoitteiden avulla. Liikkumis- ja toimintakyvyn kannalta pienikin kunnon paraneminen on merkityksellistä. Lihaskuntoharjoittelu sopii miltei kaikille vaikka, liikkumis ja toimintakyky olisin alentunut. Yksilöllisesti lääkärin ja fysioterapeutin yhteistyönä suunniteltu harjoitteluohjelma takaa turvallisen harjoittelun. Jotta harjoittelu olisi mahdollisimman tehokasta, on hyvä välillä vaihtaa harjoitteita, lisätä suorituskertoja ja kehittymisen myötä lisätä vastusta. Niin kuin muissakin harjoitteissa on säännöllisyys harjoittelussa tärkeää (Pajala 2012.) 9 TERVEYS JA KUNTOLIIKUNTA Terveysliikunnalla tarkoitetaan liikuntaa joka toistuu säännöllisesti, on kohtuudella kuormittavaa, se ei aiheuta terveydelle haittaa ja vaaraa ja sen on todettu vaikuttavan terveydentilaan edullisesti. Terveysliikunnalla on useita edullisia vaikutuksia ihmisen

20 20 elimistöön. Erityisesti ikäihmisille terveysliikunta edistää itsenäistä kotona pärjäämis-tä sillä se mm. Parantaa ikäihmisen tasapainoa, jonka seurauksena kaatumiset vähene-vät. Terveysliikunnalla on myös suotuisia vaikutuksia vähentämään Alzheimerin tau-din ja dementian todennäköisyyttä. Erityisesti kohtuullisesti kuormittavalla liikunnalla on tehostava yhteys elimistön puolustusreaktioihin, seurauksena tästä virustauteihin syntyy parempi vastustuskyky.( Huttunen 2012, Terveysnetti i.a.) Fyysisten terveysvaikutusten lisäksi, terveysliikunta vaikuttaa suotuisasti myös psyykkiseen terveyteen. säännöllistä fyysistä liikuntaa harrastavat ihmiset osaavat paremmin käsitellä stressiä, unenlaatu on parempi ja päiväväsymystä ei esiinny niin paljoa. Liikunta parantaa mielialaa ja näin ollen torjuu masennusta. (Huttunen, 2012.) Viikoittaiseksi terveysliikunnan määräksi suositellaan liikuntaa joka kuluttaa n kcal/vko. Eri liikuntamuodot vaikuttavat eritavoin elimistössämme. Mm kestävyysliikunta parantaa sokerinsietokykyä, alentaa verenpainetta ja kolesterolia, sekä kuluttaa energiaa. Luustoa ja sokeriaineenvaihduntaa voi parantaa harrastamalla voima- ja kuntosaliharjoittelua. Aerobinen liikunta taasen parantaa tasapainoa ja lisää luuston vahvuutta. Vaikka eri liikuntamuodoilla on erilaisia vaikutuksia elimistössä, ovat erot pieniä. Hyvän terveyskunnon saavuttamiseksi tulisi liikuntaa harrastaa jokaisesta liikuntamuodosta. Tärkeää on myös että liikunta on osa elämäntapaa, liikuntakuureilla ei ole todettu olevan pitkäaikaisia vaikutuksia elimistön hyvinvointiin. (Huttunen,2012.) 10 LÄÄKKEIDEN VAIKUTUS IKÄIHMISTEN TOIMINTAKYKYYN Monet lääkkeet kuten keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet voivat vaikuttaa tasapainon hallintaan ja lisätä kaatumisriskiä varsinkin jos käytössä on useampia tämän ryhmän lääkkeitä. Verenpaineeseen vaikuttavat lääkkeet sekä jotkut mielialalääkkeet voivat aiheuttaa verenpaineen liiallista laskua (Kivelä 2012, 80, Käypähoito i.a.)

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Täsmälääke-hanke Elämäniloa terveysliikunnasta Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut ja Liikuntapalvelut Sari Kristiansen Jani Juuti Täsmälääke-hanke Elämäniloa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE Jatta Kurppa 2009 Vanhuus Rakastatko minua vielä, kun muistini katoaa tuuleen. Haetko minut kotiin, kun mennä viuhdon pitkin pellon reunaa.

Lisätiedot

KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ. Invalidiliitto ry

KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ. Invalidiliitto ry Invalidiliitto ry CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007-2010 KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ Tiina Airaksinen,

Lisätiedot

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry NIVELRIKKO Kumppanina Näin tulen toimeen Suomen Nivelyhdistys ry 2 Teksti Jari P.A. Arokoski, LT Fysiatrian dosentti ja erikoislääkäri Kivunhoitolääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys Itä-Suomen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s.

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. Hoivapalvelut NO 2 huhti-toukokuu 2013 Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. 4 Päivi Voutilainen: Mistä on ikäystävällinen kunta tehty? s. 7 Hennamari Mikkola: Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot