NIVELREUMAA SAIRASTAVIEN TYÖIKÄISTEN NAISTEN KOKEMUKSIA ARJESSA SELVIYTYMISESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIVELREUMAA SAIRASTAVIEN TYÖIKÄISTEN NAISTEN KOKEMUKSIA ARJESSA SELVIYTYMISESSÄ"

Transkriptio

1 NIVELREUMAA SAIRASTAVIEN TYÖIKÄISTEN NAISTEN KOKEMUKSIA ARJESSA SELVIYTYMISESSÄ Tuija Lahtinen Sirpa Mikkola Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Sirpa Mikkola & Tuija Lahtinen. Nivelreumaa sairastavien työikäisten naisten kokemuksia arjessa selviytymisessä. Helsinki, kevät 2007, 56s., 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki, terveysalan koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK). Opinnäytetyömme tavoitteena on tarkastella nivelreumaa sairastavien työikäisten naisten arjessa selviytymistä ja siihen liittyvää tuen tarvetta. Arjessa selviytymisen teoreettinen kehys on Royn hoitotyön malli. Opinnäytetyömme on laadullinen tutkielma, jossa aineisto kerättiin kirjallisella kyselyllä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n Kirurgisen sairaalan reumapoliklinikalla käyneiltä viideltä naiselta narratiivisella menetelmällä. Aineisto analysoitiin käyttämällä deduktiivista sisällönanalyysimenetelmää. Fysiologisista tarpeista tärkeimmäksi tutkimustulokseksi nousi kivuttoman ja hyvin nukutun yön merkitys päivän toiminnoista selviytymiseksi. Päivittäisen toimintakyvyn ylläpitämisessä liikunta koettiin tärkeäksi. Vastaajien mukaan nivelreuma ei ole vaikuttanut naisellisuuteen ja naisena olemiseen. Vakituisessa työsuhteessa toimiminen koettiin vahvistavan myönteisesti minäkuvaa. Tutkimustuloksena ilmeni, että työnantajat eivät useinkaan tienneet työntekijänsä nivelsairaudesta. Tutkimukseen osallistujat pyrkivät selviytymään arjestaan omin avuin ja osoittivat siinä sinnikkyyttä. Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus akuuteissa tilanteissa koettiin aika ajoin riittämättömäksi. Asiasanat: arjessa selviytyminen, nivelreuma, narratiivisuus, hoitotyön malli

3 ABSTRACT Tuija Lahtinen & Sirpa Mikkola. Working women with rheumatoid arthritis: managing daily life. Helsinki, Spring 2007, 56 p., 4 appendices. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Health Care, Option in Nursing and Public Health Care. The objective of this study was to examine how women with rheumatoid arthritis coped with their daily life and what support they needed. Our study was a qualitative thesis and we used narrative methods. Our theory was Roy s nursing model. Five respondents out of ten sent us letters where they told us in their own words about their good and bad days, their social relationships and working abilities. The results showed us that a painless night was important in order to manage the following day. Physical exercises were also seen as important. Rheumatoid arthritis did not influence on femininity. All the respondents were working and that confirmed their self-confidence. Our study indicates that nowadays treatment has developed and rheumatoid arthritis is proceeding slowly. With the help of multi-professionalism, we health care professionals have to find ways how to help women with this disease. Keywords: Rheumatoid arthritis, narrative, support, nursing model

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ARJESSA SELVIYTYMINEN Fysiologiset tarpeet arjessa selviytymisen osatekijänä Minäkuva arjessa selviytymisen osatekijänä Roolitoiminnat arjessa selviytymisen osana Riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteet arjessa selviytymisen osana REUMATAUTIA SAIRASTAVAT TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAANA REUMATAUTIA SAIRASTAVAN ARKI Nivelreuman diagnostiikka Reumataudin tuomat muutokset ihmisen fysiologisiin tarpeisiin Reumataudin tuomat muutokset minäkuvaan Reumataudin tuomat muutokset roolitoimintoihin Reumataudin tuomat muutokset riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteisiin OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT OPINNÄYTETYÖN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN Opinnäytetyön metodologiset lähtökohdat Tutkimusaineiston keruu Tutkimusaineiston analysointi Tutkimuksen luotettavuus TUTKIMUSTULOKSET Aineisto Fysiologisten tarpeiden merkitys arjessa selviytymisessä Minäkuvan merkitys arjessa selviytymisessä Roolitoiminnot ja niiden merkitys arjessa selviytymisessä Riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteiden merkitys arjessa selviytymisessä...30

5 8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksen eettisyys Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset Tulevaisuuden kehittämishaasteet ma oppiminen...38 LÄHTEET...42 LIITTEET...46 LIITE 1. Tutkimussuunnitelma...46 LIITE 2. Tutkimuslupa LIITE 3. Saatekirje...50 LIITE 4 Käsitteiden luokittelutaulukko...52

6 1 JOHDANTO Nivelreumaa sairastavista potilaista suurin osa on naisia. Sairauden etiologia on edelleen tuntematon. Nivelreuma on useimmiten etenevä, invaliditeettiin johtava moniniveltulehdus. Se johtaa työkyvyttömyyteen %:lla potilaista ensimmäisen 10 vuoden aikana sairastumisesta. (Hakala 2004, 259, 262.) Suomalaisten reumaa sairastavien naisten arkea on aiemmin tutkinut esimerkiksi Kaarina Palomäki vuonna Nivelreuman hoito on mielestämme suuri haaste terveydenhuollolle. Hyvä reumahoito edesauttaa potilaan selviytymistä arjessa taudin edetessä. Nivelreuma aiheuttaa potilaalle runsaasti kipua. Tehokas kivun hoitaminen ja kipulääkityksen avulla saavutettu optimaalinen kiputilanne parantaa potilaan selviytymistä arjessa. Heidän auttamisensa vaatii koko hoitohenkilökunnalta laaja-alaista hoito- ja lääketieteellistä näkemystä ja lisäksi moniammatillista yhteistyötä perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon piirissä. Sairaanhoitaja kohtaa näitä potilaita sairaaloissa ja terveydenhoitaja terveyskeskuksessa. Nivelreumaa sairastavien hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon piirissä. Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien moniammatillinen tiivis yhteistyö on tärkeää kokonaishoidon kannalta. Työtehtävien keskinäinen jakaminen ja suunnitelmallisuus ovat olennainen osa hoidon toteutusta. Yhteistyökumppanimme opinnäytetyössämme oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n Kirurgisen sairaalan reumaosasto sekä reumapoliklinikka. Osana opiskeluamme olemme olleet työharjoittelussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n Kirurgisen sairaalan reumatologian ja reumaortopedian osastolla. Harjoittelujakso Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n Kirurgisen sairaalan reumaosastolla syvensi tietouttamme nivelreumasta ja sitä sairastavien arjessa selviytymistä ja herätti erityisen mielenkiinnon tutkia luvun naisten selviytymistä.

7 7 2 ARJESSA SELVIYTYMINEN Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan arjessa selviytymistä Royn mukautumismallin mukaan sekä kivun merkitystä selviytyä arjen toiminnoista. Royn mukaan mukautumisalueita ihmisellä esiintyy fysiologisten tarpeiden, minäkuvan, roolitoimintojen sekä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteiden alueilla. Fysiologisia perustarpeita ovat hapensaanti, ravinnonsaanti, erittäminen, toiminta ja lepo sekä suojan tarve. Ihminen nähdään fysiologisena kokonaisuutena ja hänen pyrkimyksenään on saavuttaa fysiologinen eheys. (Andrews & Roy 1994, ). 2.1 Fysiologiset tarpeet arjessa selviytymisen osatekijänä Terve elimistö toimii hyvin sekä levossa että rasituksessa. Monipuolisen liikunnan avulla keho mukautuu toimimaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Moitteettomasti toimiva elimistö tarvitsee riittävää hapensaantia, mikä vaikuttaa jaksamiseen päivittäisiä toimintoja tehtäessä. Elimistön hapenkuljettajana toimivat verisuonet jotka huolehtivat hapen riittävyyden kaikkialle elimiin, soluihin ja lihaksiin. Keskeistä on lihasten kyky toimia eri tilanteiden vaatimusten mukaisesti, tuhlaamatta elimistön energiavarastoja. ( Rehunen 1997, 11.) Oikeaoppisissa työskentelyasennoissa lihakset rentoutuvat ja supistuvat vuorotellen, vaikuttaen lihasten ja aineenvaihdunnan toimivuuteen myönteisesti. Tuolloin puhutaan dynaamisesta lihastyöstä. Staattista lihastyötä tehdään puolestaan silloin, kun ylläpidetään pitkäkestoisesti paikallaan olevia työskentelyasentoja. Sen seurauksena lihasten verenkierto, hapensaanti ja ravinnonsaanti sekä kuona-aineiden poiskuljetus heikentyvät. (Isomäki, Martio & Ström 2002, 107.) Edellisten lisäksi ihmisen normaaleja elämänlaadun sekä työ- ja muun arjessa selviytymisen peruspilareita ovat uni- ja vireystila. Niiden häiriöt liittyvät useisiin neurologisiin sekä muihin sairauksiin. Uni- ja vireystilahäiriöiden oireet ovat yleisiä. Lyhytaikaista unettomuutta kokee noin 30 prosenttia ja kroonista unetto-

8 8 muutta 5 10 prosenttia väestöstä. Suurella osalla unettomuusoireet eivät ole vakavan sairauden tai häiriön aiheuttamia. Unentarpeeseen liittyy yksilöllistä vaihtelua. Nukahtamisen ja häiriöttömän unen edellytyksiä ovat todellinen unen tarve. Ulkoiset tekijät kuten melu tai vieras ympäristö sekä lisäksi kipu tai pitkäaikainen sairaus voivat huonontaa unta aiheuttaen unettomuutta tai poikkeavaa väsymystä. (Hublin & Partinen 2001, ) Suomalaisten ruokailutottumukset ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana. Ruokavalio on monipuolistunut ja erityisesti kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö on lisääntynyt. Rasvan käyttö on vähentynyt ja sen laatu on muuttunut paremmaksi. Suolaa käytetään vähemmän kuin aikaisemmin. Terveyttä ylläpitävä ja edistävä ruoka on vähentänyt suomalaisten sairastavuutta huomattavasti. Monipuolinen ruokavalio on terveyden perusta. Terveystiedon ovat omaksuneet parhaiten hyvin koulutetut ja työssäkäyvät aikuiset. Etenkin naiset kiinnittävät huomiota ruoan terveellisyyteen. (Haglund, Hakala-Lahtinen, Huupponen & Ventola 2001, 10, 123.) Pitkään jatkunut eriasteinen kipu voi vaikuttaa ihmisen arjessa selviytymiseen eri tavoin. Konkreettisesti selän tai raajan kipu voi estää potilasta esimerkiksi nostamasta tai kantamasta, kävelemästä, istumisesta tai ajamasta autoa. Lisäksi jatkuva kipu voi aiheuttaa myös psyykkistä rasittuneisuutta, mikä voi ilmentyä masennuksena, ärtyvyytenä, ahdistuneisuutena, unettomuutena, aloitekyvyttömyytenä ja myös itsetunnon heikkenemisenä. (Vainio 2004, 356.) Ihmisen kivun tuntemuksia voidaan tarkastella neuropaattiseen eli hermovauriokivun tai krooniseen kivun näkökulmasta. Neuropaattisella kivulla tarkoitetaan kiputilaa, jonka syynä on vaurio tai toimintahäiriö kipua välittävässä hermojärjestelmässä (Vainio 2004, 348.) Krooninen kipuoireyhtymä käsitellään mieluummin tautikokonaisuutena kuin oireena. Krooniseksi kipu määritellään silloin, kun kipu kestää pidempään kuin vaurioituneen kudoksen odotettu parantumisaika. Neuropaattinen kipu esiintyy jatkuvana oireiluna. Näitä ovat mm. puutuneisuus, polttava tunne, pistely ja puutuminen kipualueella. Neuropaattisen kivun hoitaminen on usein vaikeaa. (Kettunen 2003, )

9 9 2.2 Minäkuva arjessa selviytymisen osatekijänä Royn (1994) mukaan minäkuvaan sisältyy fyysinen minuus ja persoonallinen minuus. Minäkuva rakentuu niistä uskomuksista ja tunteiden kokonaisuuksista joita ihmisellä itsestään on kullakin hetkellä. Ihmisen käyttäytymistä ohjaa sisäisistä havainnoista ja toisten ihmisten havainnoinnista muodostuva minäkuva. Minäkuvan perustarpeena nähdään psyykkisen eheyden tarve, tarve tietää kuka on, jotta voisi elää ja tuntea olevansa yhtenäinen kokonaisuus. Lisäksi Royn mukaan fyysiseen minäkuvaan kuuluu myös ihmisen kyky tuntea ja ilmaista itseään fyysisenä olentona, sekä ruumiinkuva, jolla tarkoitetaan käsitystä omasta fyysisestä olemuksesta ja ulkomuodosta. (Andrews & Roy 1994, 56 57, 142.) Vuorisen (1998) mukaan minäkokemus on tietoisten ja tiedostamattomien ajatusten, tunteiden ja toiveiden kokonaisuus, jonka sisältönä ovat yksilö itse ja hänelle tärkeät ihmissuhteet. Minäkokemus sisältää omasta ruumiista muodostetut havainto- ja mielikuvat sekä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta sisäistetyt mielikuvat. (Vuorinen1998, 50.) Tyytyväisyys omaan ulkonäköön vaikuttaa positiivisesti minäkuvaan ja itseluottamukseen. Vastaavasti tyytymättömyys omaan ulkonäköön voi johtaa mahdollisesti vakaviin ruumiinkuvan häiriöihin ja alentaa itsetuntoa aiheuttamalla esimerkiksi sosiaalisia ongelmia. (Kulmala 2003, 260.) Oma aktiivinen toiminta ja kokemus vahvistavat myös ihmisen myönteistä minäkuvaa ja selviytymistä omassa elämässään. Mikäli ihmisen ympäristöltä saatu palaute on jatkuvasti negatiivinen ja kannustamaton ihminen kokee olevansa huonompi kuin muut. Näin toimintaa ja vuorovaikutusta alkaakin ohjata käsitys ja peruskokemus omasta huonommuudesta, ihmisestä tulee helposti alistuva. (Kettunen ym. 2003, 55.)

10 Roolitoiminnat arjessa selviytymisen osana Royn mukaan roolitoiminnot sisältävät ihmisen yhteiskunnalliset roolit (Andrews & Roy 1994, 55 56, 153). Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan roolitoimintoja työn ja työyhteisön näkökulmasta arjessa selviytymiseen. Rooleissa suoriutumiseen vaikuttavat ihmisen terveys ja sairaus. Se tarkoittaa, myös kykyä selviytyä arjen tilanteista ja vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kanssa sekä solmia sosiaalisia suhteita. Roolitoimintoihin sisältyvät yhteiskunnalliset roolit nähdään myös kykynä ratkaista elämän arkipäiväisiä ongelmatilanteita ja toimia omassa elin- ja toimintaympäristössään. (Kettunen ym. 2003, 53.) Työn merkitys ihmisen arjessa selviytymiseen on tärkeä. Motivaatio ja työhalukkuus vaikuttavat olennaisesti työsuoritukseen ja työtuloksiin. Työelämän muutokset asettavat työkyvylle uusia haasteita. Työkyvyn odotetaan säilyvän hyvänä tai riittävänä työn asettamiin vaatimuksiin nähden. Työkyvyn ennenaikaisella heikkenemisellä on merkitystä työssä jaksamiseen etenkin työn vaativuuden lisääntyessä. (Ilmarinen 1995, ) Työssä jaksamista edistää työn tarjoamat mahdollisuudet. Se tarjoaa myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehitykseen ja hallinnan tunteeseen. Työyhteisöjen toiminnan merkitys näkyy keskinäisen tuen ja avun antamisena sekä hyvänä työilmapiirinä, joka korostuu tiimi- tai ryhmätyöskentelyssä. (Lindström 2004, 115). Työn tärkeäksi kokevien ihmisten toimintaan työllä on suuri merkitys, kun taas työttömänä ihminen ei koe ehkä olevansa hyödyllinen ja pätevä asioiden hoitamisessa. (Vesalainen & Vuori 1996, 52.) Työssä ja työyhteisössä toimiminen voidaankin nähdä myös ihmisen kykynä osallistua aktiivisesti omaan, yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Se ohjaa ihmisen kykyä pystyä päättämään omaa elämäänsä koskevia valintoja sekä päätöksiä. (Kettunen ym. 2003, 55.)

11 Riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteet arjessa selviytymisen osana Royn (1994) mukaan riippuvuussuhteiden tarkastelu pohjautuu vuorovaikutukseen, joka liittyy ihmisten väliseen keskinäisen kunnioituksen ja arvostuksen antamiseen ja saamiseen. Royn mukautumismallin mukaisesti sosiaalisen elämän vuorovaikutustaitoja voidaan tarkastella eri roolikäsityksien kautta. Naisilla näitä rooleja voivat olla esimerkiksi vaimon ja äidin roolit, jotka vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen. (Andrews & Roy 1994, 57 58). Tässä opinnäytetyössä Royn mukautumismallia tarkastellaan riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteissa siten, että siihen vaikuttavat myös fysiologiset toiminnot, minäkuva ja roolitoiminnot. Royn mukaan eri roolikäsityksien perustarpeena nähdään tunnesuhteiden tasapainoisuus ja sosiaalinen eheys. Tarve tiedostaa kuka on suhteessa toisiin ihmisiin, jotta voisi toimia. Jos ihmisellä on ongelmia edellä mainituissa rooleissa, se voi vaikuttaa hänen kykyynsä ylläpitää terveyttään ja parantua sairauksista. (Andrews & Roy 1994, ) Ihminen, joka selviytyy itsenäisesti arkisesta elämästä, on helppo kokea itsenäisyyttä. Sen sijaan riippuvuus muiden antamasta avusta jokapäiväisissä toimissa, heikentää yksilön mahdollisuuksia hallita elämäänsä. Pitkäaikaissairaat kokevat vammansa ennen kaikkea sosiaalisena haittana. Heille vamma on olemassa ensisijaisesti suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön. Vammautumisen tai pitkäaikaissairauden myötä avun tarve muodostuu jatkuvaksi, mikä tarkoittaa uuteen elämäntapaan ja riippuvaisena olemiseen sopeutumista, ja siten myös psykososiaalisen toiminnan muutosta. (Kettunen ym. 2003, 54.) 3 REUMATAUTIA SAIRASTAVAT TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAANA Suomessa nivelreumaa sairastavien hoitoa toteutetaan sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidon piirissä. Perusterveydenhuollossa lääkäri

12 12 seuraa akuuttia niveltulehdusta muutaman viikon ajan. Jos epäily nivelreumasta on vahva, lähetetään potilas erikoissairaanhoidon piiriin. Reumapotilaan hoidonohjaus on erikoissairaanhoidossa moniammatillista tiimityötä, jossa sairaanhoitaja toimii hoidon toteuttajana ja koordinaattorina. (Kareoja 2003.) Erikoissairaanhoidon piirissä toteutettavan reumapoliklinikan käynnin jälkeen potilas ohjataan oman alueensa terveyskeskukseen, terveydenhoitajan vastaanotolle. Erikoissairaanhoidosta lähetetään reumapotilaan sairaskertomuksista aina terveysasemalle kopiot, joista ilmenee asiakkaan hoitotiedot aloitetusta lääkityksistä ja turvakoeohjeet. Turvakokeiden avulla seurataan potilaan lääkeainepitoisuutta, jotta annettu reumalääkitys pysyy hoitotasolla. Terveydenhoitaja koordinoi perusterveydenhuollon puolella turvakokeiden oton ja seurannan annettujen ohjeiden mukaisesti. Ongelmatilanteissa terveydenhoitaja konsultoi terveyskeskuslääkäriä tai reumatologia. (Kareoja 2003.) Reumaa sairastavien naisten kuormittavuutta julkiselle terveydenhuollolle ja reumasairauksien määrän lisääntymisestä terveydenhuollolle aiheutuvia vaatimuksia ovat tutkineet Atlantan osavaltiossa, USA:ssa, Hootman, Sniezek ja Helmick (2002). Heidän tutkimuksissaan ilmeni reuman vaikuttavuus naisten toimintakykyyn, sosiaalisuuteen ja toimintojen rajoittumiseen. Heidän mukaan tulevaisuuden hoitotyön interventioina nähdään reumaa sairastavien naisten itsehoito-ohjelmat, liikunnan ja fysioterapeuttisen hoidon merkityksellisyys. (Hootman, Sniezek & Helmick 2002, 407.) Englannissa, Bristolin Yliopistossa Memel (2003) on tutkinut erikoissairaanhoidon ja julkisen sairaanhoidon eroja reuman hoidossa. Tutkimuksissa ilmeni, että erikoissairaanhoidolla oli enemmän tietoa sairauksista mutta varhaisen diagnoosin tekemisessä julkisen terveydenhuollon osuus oli merkittävä. Reumaa sairastavat ihmiset arvostivat enemmän säännöllistä yhteydenpitoa reumatautien erikoislääkäriin kuin terveydenhuollon yleislääkäriin. (Memel 2003, 29.) Suomessa hoidettiin vuonna 2001 terveydenhuollon laitoksissa yhteensä 6860 aikuisnivelreumapotilasta. Hoidettavien potilaiden määrä on vähentynyt vuoden 1987 tilastojen mukaan noin kolmanneksella ja hoitopäivien määrä vähentynyt

13 13 noin 70 %. Suomessa reumapotilaiden rasittavuudessa julkiselle terveydenhuollolle on suuria alueellisia eroavaisuuksia. Eniten hoitopäiviä kertyi Pohjoiskarjalan, Päijät-Hämeen ja Satakunnan alueilla ja vähiten Ahvenanmaan, Keski- Pohjanmaan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin asiakkailla. (Rintanen & Rasilainen 2003, 4.) Suurin osa laitoshoitoa tarvitsevista reumapotilaista hoidetaan erikoissairaanhoitopiirin vuodeosastoilla. Reumaleikkauspotilaita hoidetaan pääsääntöisesti keskussairaaloissa. Aikuistyyppisen nivelreuman keskimääräinen hoitoaika terveyskeskuksissa on moninkertaistunut, verrattaessa muihin sairaaloihin, mutta hoitoajat ovat merkittävästi vähentyneet. Terveyskeskuslääkäreiden osuus lähetteiden tekemisessä reumataudin takia hoitoon tulossa ovat lisääntyneet erityisesti leikkauspotilailla sekä selkärankareumassa ja vähentyneet lapsireumassa ja fibromyalgiassa. (Rintanen & Rasilainen 2003, 7 8.) 4 REUMATAUTIA SAIRASTAVAN ARKI Nivelreumaa sairastavalla potilaalla arjessa selviytymiseen kohdistuvat odotukset voivat olla työhön liittyviä tai edellytyksiä kotona selviytymisestä. Terveydenhuollossa onkin kehitetty kyselykaavakkeita, joiden avulla voidaan arvioida nivelreumaa sairastavien selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Lisäksi tarvitaan spesifisiä arviointitapoja esimerkiksi laboratoriotutkimukset ja röntgentutkimuksia, kliinisten päätösten perusteiksi. (Lehto 2004, 18.) Moilanen (2003) on tutkinut narratiivista lähestymistapaa käyttäen keliakiaa sairastavien sairauden kokemuksia. Tutkimus suoritettiin Tampereella ja siihen osallistui kaikkiaan 23 keliakiaa sairastavaa ihmistä. Kertoessaan omasta elämästään ihmiset toivat esille arvojaan, identiteettejään, tulevaisuuden suunnitelmia ja kaikkea mitä inhimillinen kokemusmaailma pitää sisällään. Tutkimuksen tuloksena keliakiakokemukset jäsentyivät aikaan ennen sairastumista ja aikaan keliakian toteamisen jälkeen. Keliakiaan liittyvät suurimmat vaikeudet

14 14 liittyivät arjen uudelleen järjestelyyn diagnoosin tekemisen jälkeen. (Moilanen , ) Voidaan olettaa, että myös reumaa sairastavat potilaat jäsentävät aikaa suhteessa diagnoosin tekoon kuten keliakiaa sairastavat potilaat 4.1 Nivelreuman diagnostiikka Nivelreumaan sairastumisen syitä ei tarkkaan tunneta. Usein tauti etenee hitaasti portaittain ja ajan myötä se rajoittaa eri tavoin sairastuneen arjessa selviytymistä. Suurin osa potilaista on naisia. Tehokas antireumaattinen hoito on merkittävästi parantanut nivelreuman ennustetta viime vuosikymmenien aikana. Sairauteen liittyy edelleenkin riski invalidisoitumisesta ja uhkana työkyvyn menettäminen. (Hakala , 262). Nivelreuman diagnostiikassa käytetään usein ARA:n (American college of Rheumatology) vuonna 1948 laatimia nivelreuman diagnoosikriteereitä ja luokitteluperusteita, jotka on tarkennettu vuonna Näitä kriteereitä ovat 1. nivelten aamujäykkyys vähintään tunnin ajan 2. kolmen tai useamman nivelalueen niveltulehdus 3. käden nivelen niveltulehdus 4. symmetrinen niveltulehdus 5. reumakyhmy 6. reumatekijä veressä 7. röntgenkuvissa näkyvät muutokset. (Isomäki 2002, ) Nivelreuman diagnoosin tekeminen ei ole helppoa. Niveltulehdukset, nivelten syöpymät ja reumatekijät löytyvät harvoin yhtä aikaa. Käytännön hoitotyössä niveltulehdusta, johon liittyy reumatekijä, diagnosoidaan nivelreumaksi, vaikka muut oireet olisivat vähäisiä. Hoidon kannalta diagnoosin täsmentymisellä ei ole suurta merkitystä, sillä kaikkien pitkäaikaisten niveltulehdusten hoito noudattaa samoja hoitolinjoja. Hoidon periaatteena onkin helpottaa oireita ja siten säilyttää

15 15 nivelten toimintakyky sekä potilaan normaali sosiaalinen elämä. Hoidon tulee olla monipuolista ja huomioida potilaan kokonaistilanne, sillä mikään hoitomenetelmä yksinään ei ole riittävän tehokasta. (Virsiheimo 2005.) 4.2 Reumataudin tuomat muutokset ihmisen fysiologisiin tarpeisiin Nivelreuma alkaa yleisimmin vähäoireisena nivelkipuna, johon kuuluu yleinen sairauden tunne, väsymystä ja nivelten aamujäykkyyttä. Reumasairauden eteneminen aiheuttaa muutoksia myös arjessa selviytymiseen fysiologisten tarpeiden osalta. Huomioitavaa on, että taudin etenemiseen vaikuttaa elimistön vastustuskykyisyys. (Isomäki, Martio & Ström 2002, 19.) Jotta kudosten vastustus- ja uusiutumiskyky säilyisi, nivelreumaa sairastavalle suositellaan monipuolista, täysipainoista ruokavaliota, joka sisältää riittävästi kaikkia suojaravintoaineita. Monet nivelreumaa sairastavat ovat kokeilleet erilaisia ruokavalioita. Esimerkiksi paaston aikana nivelreuman oireet usein häviävät, mutta palaavat siirryttäessä normaaliin ruokavalioon. Kasvisruokavalion oireita lieventävä vaikutus on osoittautunut vaihtelevaksi, toisilla nivelreuma oireet vähenevät, kun taas toisilla ei. Yhteenvetona esitetään että erilaisten ruokavalioiden hoitava tai parantava vaikutus on ollut vaihtelevaa tai jäänyt epäselväksi. (Haglund ym. 2001, ) Pitkään jatkunut kortisonihoito puolestaan vaikuttaa kalsiumin imeytymiseen, voi nostaa verenpainetta ja aiheuttaa haitallisia muutoksia hiilihydraatti- ja rasvaaineenvaihduntaan. Krooniseen reumatautiin liittyy myös anemiaa, joka johtuu ensisijaisesti perussairaudesta eikä elimistön raudanpuutteesta. Rauta on vain varastoituneena elimistössä eri paikaan. (Isomäki ym. 2002, ) Reumapotilaiden hoitaminen edellyttää moniammatillista tietoperustaa. Myös kivunhoidolla on tärkeä merkitys potilaan hyvinvointiin. Lohilahti (2002) on pro gradu -tutkielmassaan selvitellyt opiskelijoiden näkemyksiä kokonaisvaltaisesta kivunhoidosta ja sen toteutumisesta. Tutkimus tehtiin narratiivisella menetelmällä, jossa opiskelijat tuottivat kertomuksia omista näkemyksistään. Tutkimukseen

16 16 osallistui 15 opiskelijaa, 11 ohjaajaa ja 2 opettajaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää sairaanhoidonopiskelijoiden ja ohjaajien sekä opettajien kertomuksia siitä, mitä he ovat oppineet kipupotilaan hoitamisesta käytännön harjoittelujaksoilla. Tutkimuksen tuloksena mm. opiskelijoilta puuttui tiedollisia ja taidollisia valmiuksia hoitaa kipupotilasta. Opettajat korostivat käytännön harjoittelun ohjaustilanteissa opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tehokasta oppimista tukevia oppimistilanteita. Lohilahden tutkimuksen yhteenvetona kivunhoito tulisi sijoittaa opetussuunnitelmassa pakollisiin opintoihin ja sen perusta monitieteisyyteen. (Lohilahti , 21, 58.) Ensiarvoisen tärkeää on nivelreumaa sairastavan henkilön kohdalla kivunhoidossa huomioida, pitkäaikainen ja lyhytkestoinen kiputila. (Vainio 2004, ) Neuropaattisen kivun vaikutukset nivelreuma sairastavan ihmisen toimintaan riippuvat oireiden laadusta, kestosta, voimakkuudesta, kiputilan sijainnista, oireita pahentavista tekijöistä, reumapotilaan sopeutumiskykyisyydestä ja annettujen kivunlievityshoitojen tehokkuudesta. (Vainio 2004, 348.) Kun neuropaattinen kipu häiritsee reumapotilaan nukkumista se aiheuttaa psyykkistä kuormitusta vaikuttaen sosiaaliseen elämään osallistumista ja heikentää hänen elämänlaatuaan. Tällöin voidaan puhua vaikea-asteisesta neuropaattisesta kiputilasta. (Vainio 2004, 348.) Reumapotilaan kipu voidaan määritellä krooniseksi, myös silloin, kun se on kestänyt yli 6 kuukautta. (Kettunen 2003, 209). Tutkimukset ovat osoittaneet että reumapotilaat hyötyvät liikkuvuusharjoitteluista, lihasvoimaharjoitteluista ja kestävyyskunto harjoitteluista. Nivelreumassa liikunnan tehtävänä on lievittää kipuja, ylläpitää ja lisätä nivelten liikkuvuutta ja lihasvoimaa sekä korjata virheasentoja. Tukevat ja hyvät jalkineet suojaavat ja toimivat iskunvaimentajina, vähentäen reuman aiheuttamia liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyviä ongelmia. (Isomäki ym , ) Reumataudin edetessä eteen voi tulla vaihe, jolloin nivelreumaatikot eivät enää selviä arjen toiminnoista ilman apuvälineitä. Tulehdukselliset reumasairaudet aiheuttavat muutoksia nilkoissa, varpaiden luissa, nivelissä ja pehmytkudoksis-

17 sa sekä jalkojen virheasentoja. Kipu ja turvotus huonontavat nivelten liikkuvuutta ja vähentävät lihasten toimintaa. (Isomäki ym ) 17 Vaikeimmat haitat koituvat suurten raajanivelten, kuten lonkka-, polvi- ja olkanivelten ja kaularangan vaurioista, jotka vaikeuttavat liikkumista sekä normaalien arkiaskareiden suorittamista. Niveliin kohdistuvaa rasitusta ja lihasvoiman tarvetta voidaan vähentää oikein valituilla apuvälineillä ja samalla ennaltaehkäistään virheasentojen kehittyminen. (Isomäki ym. 2002, 19.) Jalkojen toiminnan muutoksia voidaan ehkäistä ja etenemistä hidastaa huolehtimalla jalkojen säännöllisestä omahoidosta ja käymällä jalkojenhoitajan luona säännöllisesti. (Isomäki ym ) Mikäli reumataudin tuomat muutokset fysiologisiin tarpeisiin ovat samansuuntaisia, kuten Lohilahden (2002) tekemässä tutkimuksessa ilmeni, kivunhoito on ensiarvoisen tärkeää reumapotilaan arjessa selviytymisessä. Lisäksi Haglundin (2001, 277) mukaan reumapotilaalle suositellaan monipuolista, täysipainoista ruokavaliota. Isomäki (2002) korostaa myös liikunnan merkitystä nivelten liikkuvuuden ylläpitäjänä, lihasvoiman lisääjänä sekä virheasentojen korjaajana. Liikunnan tehtävänä on myös lievittää kipuja. Reumataudin edetessä oikeanlaisten apuvälineiden valinta parantaa liikkumista sekä helpottaa normaalien arkiaskareiden suorittamista. (Isomäki ) 4.3 Reumataudin tuomat muutokset minäkuvaan Nivelreumaan sairastuminen, toimintakyvyn muutokset sekä niiden myötä arjessa selviytyminen muokkaavat voimakkaasti ihmisen minäkuvaa. Nivelreuma voi tuoda mukanaan taudin edetessä myös muutoksia ihmisen ulkonäköön, myös vanheneminen muuttaa ihmistä ulkoisesti. Palomäki Sirkka-Liisan (2004) tutkimus suhteesta vanhenemiseen pyrki kuvaamaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään vanhuutta ja vanhenemista iäkkäiden naisten elämänkerronnan kautta. Tutkimus tehtiin haastattelemalla 10 iäkästä naista, joiden ikäjakauma oli vuotta. Kohderyhmän naiset asuivat yksin ja tulivat toimeen itsenäisesti tai lähiomaisten avun turvin. Iäkkäiden naisten kertoessa oman elämänsä tapahtu-

18 mia ja kokemuksia he loivat omaa elämäänsä ja suhdettaan vanhenemiseen ja vanhuuteen. (Palomäki 2004, 32, 39.) 18 Mikäli reumataudin tuomat muutokset ovat samankaltaisia kuin vanhenemisen tuomat muutokset, naiset eivät Palomäen (2004) tutkimuksen mukaan kokeneet muutosten aiheuttavan eroa minäkuvaansa. Iäkkäät naiset kokivat olevansa samanlaisia kuin ennen. Ulkomuodon muuttuessa ihmisessä säilyy jotain sisäistä, jonka ei koeta muuttuvan. Iäkkäille naisille vanhuus näyttäytyy siten vain kuorena tai naamiona. (Palomäki 2004, 30, 32, 39, 108.) 4.4 Reumataudin tuomat muutokset roolitoimintoihin Nivelreumaa sairastavista naisista osa menettää työkykyisyyttään sairauden edetessä. Arvioitaessa kivun vaikutuksia nivelreumapotilaan selviytymiseen työelämässä tulisi kivunhoidon olla ns. optimaalisella tasolla. Lievissä, tai hyvin hoitoihin reagoivilla kiputiloilla ei välttämättä ole potilaan työkykyä heikentäviä vaikutuksia. Keskivaikeissa ja vaikeissa kiputiloissa oirekuvat heikentävät potilaan työkykyä. (Vainio 2004, 352.) Työtehtävissä toimiessaan nivelreuma potilaan tulisikin kiinnittää huomiota oikeaan työskentelyasentoon ja työskentelytapaan. Virheellisissä työskentelyasennoissa lihakset altistuvat staattiseen lihastyöhön. Työolosuhteiden järjestäminen uudelleen ja ergonomisten seikkojen sovittaminen potilaan toimintarajoitteisiin, saattavat riittää kompensoimaan työntekoon liittyviä ongelmia. (Vainio 2004, 352.) Vähäsen (2004) tehdyssä tutkimuksessa kuvattiin hoitotyön johtajien näkemyksiä ikääntyneestä työntekijästä ja ikäjohtamisesta terveydenhuollon työyhteisöissä sekä työntekijöiden ikääntymisen huomioinnista organisaatioissa. Tutkimukseen osallistuneiden, vakituisen naispuolisen henkilökunnan keski-ikä oli 51,5 vuotta. Haastateltuja oli kuusi ja analysoitavaa aineistoa kertyi 60 sivua (Vähänen 2004, )

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN Susanna Alminoja Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Susanna

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa Jonna Rantala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA Bao Zhenqi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö 30.5.2008 Olga Heiskanen Tuija

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot