Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät"

Transkriptio

1 EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe, Anna Hjerppe ja Heidi Castrén Käännöksen tarkastajat: Leena Berg ja Salla Seppänen

2 Yhteenveto Tämä katsaus antaa yleiskuvan Euroopan tilanteessa siitä miten haavahoito on järjestetty kotona toteutuvassa hoidossa. Katsauksessa esitellään tarkemmin Englannin, Saksan ja Pohjoismaiden kotona toteutuvan haavapotilaan hoidon malleja. Tunnistamalla mahdolliset esteet parhaan mahdollisen haavahoidon toteutumiseksi kotona ja luomalla parhaat edellytykset kotona toteutuvalle haavahoidolle, voidaan kotona tarjota potilaalle turvallista ja korkealaatuista hoitoa. Kirjoittajat ovat koonneet julkaisun loppuun suositukset vähimmäisvaatimuksista haavapotilaiden hoitamiseksi heidän omissa kodeissaan.

3 Johdanto Viimeisen vuosikymmenen aikana on Euroopassa kroonisten haavojen hoidossa tapahtunut dramaattinen muutos hoidon tarjoamisesta sairaaloissa kohti kotihoitoa. Kun sairaaloiden palvelut sekä sairassijat ovat vähentyneet samanaikaisesti, ovat kotihoitoon tehdyt investoinnit olleet riittämättömiä 1,2. Vuosikymmenten ajan koko Euroopan terveydenhuollon kustannukset ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti 1. Jotta tulevaisuudessa voidaan välttyä terveydenhuoltosektorin romahdukselta, hallitukset ympäri Eurooppaa etsivät mahdollisia kustannussäästökeinoja. Näihin terveystaloudellisiin seikkoihin liittyy suuntaus kohti potilaan aiempaa kotiuttamista sairaalasta 2. Tämän seurauksena yhä useammat vaikeasti sairaat potilaat (myös haavapotilaat) hoidetaan kotona 3. Kotihoidon haasteet ovat aliarvoituja potilaiden kroonisten terveysongelmien suhteen, sillä 76 %:lla kroonisista haavapotilaista on kolme tai useampia sairauksia, kuten verenpainetauti, sydänsairauksia tai niveltulehduksia ja jopa 46 % :lla haavapotilaista on diabetes 4. On tehty vain vähän tutkimusta, mikä keskittyy haavan kotihoitoon kliinisestä näkökulmasta katsoen 3,5-8. Tätä puutetta kuvaa parhaiten se, ettei ole olemassa ohjeita tai suosituksia niistä vähimmäisvaatimuksista, joilla voidaan tarjota parasta hoitoa haavapotilaille ja heidän perheilleen kotihoidossa. Lisäksi on olemassa hieman viitteitä siitä, että monien kotihoidossa olevien haavapotilaiden haavoja ei ole ikinä diagnosoitu 3,5. Nämä taustatiedot tiedostaen EWMA aloitti kotihoitoa koskevan dokumentin työstämisen. Voidaksemme tarjota laajan, eurooppalaisen ja siten monia eri maita koskevan näkökulman, haavahoidon toteuttamiseen kotona teimme dokumentin kirjoittamisessa yhteistyötä Saksan (Initiative Chronuische Wunden e.v. ICW) ja Britannian (British Tissue Viability Society) haavanhoitoyhdistysten kanssa. Lisäksi dokumentin työstämiseen saatiin tukea myös voittoa tavoittelemattomalta organisaatiolta, HomeCare Europelta.. Tavoitteet: Saada aikaan kriittistä keskustelua siitä, mitä edellytyksiä, olosuhteita ja tietoja/taitoja terveydenhuollon ammattihenkilöiltä vaaditaan, jotta haavoja voidaan hoitaa potilaan kotona. Luoda suositukset haavojen kotihoidolle. Suositukset esitellään organisaation, potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön näkökulmista. Haavan kotihoidon määritelmä

4 Øvretveitin mukaan kotihoito on palvelumalli, joka tarjoaa laadukasta apua potilaan kotona kohtuulliseen hintaan 9 tekemällä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Palvelumallia tarjoaa julkinen terveydenhuolto yhteistyössä käyttäjän tarpeiden mukaisten toimintaverkostojen kanssa 10. Tämän mietinnön tarkoitusta varten olemme määritelleet haavan kotihoidon hoitona, mitä terveydenhuollon ammattilaiset tai omaishoitajina toimivat (omaiset) tarjoavat kotona asuville haavapotilaille 11,12. Sanalla koti ei tarkoiteta hoitokoteja, tai muita väliaikaisia hoitopaikkoja. Haavan kotihoito voi olla parantavaa, kuntouttavaa tai palliatiivista 5,11. Dokumentin rakenne ja sisältö Dokumentti on jaoteltu kuuteen lukuun: Luku 1: Tarjoaa taustatietoa perusteluksi sille, miksi tämä dokumentti laadittiin eurooppalaisesta näkökulmasta. Luku 2: Esittelee yleiskatsauksen Eurooppalaisesta kotihoidosta ja käsittelee laajemmin haavojen monimuotoisuutta ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista kotona. Tässä luvussa esitetään myös erilaisia tapoja organisoida haavojen kotihoitoa eri Euroopan maissa. Tämä prosessi syntyi konsultaatiosta niiden EWMA:n hallituksen jäsenten kanssa, jotka edustavat EWMA:ssa kansallisia yhteistyötahoja. Luku 3: Kuvaillaan kolme eri esimerkkiä Englannin, Saksan sekä Pohjoismaiden tavasta järjestää haavojen hoito kotioloissa. Luku 4: Käsitellään kotioloissa haavanhoidon parhaat käytännöt, kliiniset hoitopolut, kroonisten sairauksien eli chronic care -hoidon malli, tiimityöskentelyn lähestymistavat, sekä terveys. Luku 5: Esitetään yhteenveto niistä seikoista, jotka tulee ottaa huomioon, kun haavojen kotihoitoa suunnitellaan mukaan lukien kansanterveydellinen ja terveystaloudelliset näkökulmat. Tässä kappaleessa myös esitetään mahdollisuuksia käyttää internet- ja mobiilisovelluksia haavojen kotihoidossa. Luku 6: Käsitellään haavojen hoitotekniikoita, haavanhoitotuotteita ja potilasohjausta. Tässä luvussa myös annetaan suositukset niistä seikoista, jotka tulisi ottaa huomioon, kun haavojen kotihoitoa kehitetään tai arvioidaan. Dokuimentin kehittämisprosessi Kirjallisuushaku tehtiin käymällä läpi seuraavat tietokannat: Pubmed, CINAHL, British Nursing Index, EMBASE, Cochrane Library ja Joanna Briggs instituutti. Seuraavia avainsanoja ja MeSH

5 termejä käytettiin tiedon hakemisessa: wound care, wound management, home care, community care, home settings, guidelines, therapy. Hakua täydennettiin ns. harmaan (ei tietokannoissa olevan) kirjallisuuden ja lehtiartikkeleiden manuaalisella etsinnällä. Dokumentin työstämisen nimettiin työryhmä, joka koostui EWMA:n hallituksen jäsenistä. Työryhmä teki yhteistyötä HomeCare Europen ja Euroopan painehaavaneuvoston (EPUAP) hallitusten kanssa. EWMA:n hallituksen jäsenet arvioivat lopullisen käsikirjoituksen. Yleiskatsaus haavojen kotihoitoon Euroopassa Huolimatta siitä, että terveydenhuoltoon kohdistuu lisävaatimuksia, on monissa Euroopan maissa tapahtunut 6 %:n vähentyminen sairaaloiden lukumäärissä 13. Tämän muutoksen tarkoituksena on ollut muuttaa hoidon painopistettä sekundaarisesta, eli erikoissairaanhoidon palvelujentarjonnasta, primaarisiin kuntien tarjoamiin palveluihin, joihin kotihoito kuuluu. Saman aikaisesti on tavoitteena ollut antaa parempaa palvelua, parantaa tuottavuutta, lisätä potilasturvallisuutta ja parantaa hoidon laatua 13. Eurooppalaisesta näkökulmasta syyt siirtymisestä sairaalahoidosta kohti kotihoitoa johtuvat neljästä pääasiallisesta syystä: ensinnä olemme todistamassa koko Euroopan väestön demografisen profiilin muuttumista kohti ikääntyvää väestöä. On arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä yli 20 % kaikista Eurooppalaisista ovat 65-vuotiata tai vanhempia ja myös yli 80- vuotiaiden osuus kasvaa 14. Toiseksi terveydenhuollon kustannusten eksponentiaalinen kasvu talousvaikeuksien aikana pakottaa hallitukset etsimään tehokkuutta ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon. Esimerkkinä terveydenhuoltomenot kasvoivat Englannissa 7,2 %:n osuudesta bruttokansantuotteesta vuonna ,8 %:iin vuoteen 2009 mennessä. Tänä ajanjaksona kuluttajahintaindeksi nousi 21 %, kun taas terveydenhuollon inflaatio nousi 30 %. Suurin syy tähän nousuun olivat sairaalahoidon kustannukset, jonka kustannukset yksinään nousivat 72 %. Samanlainen kehitys on ollut nähtävissä muissakin Euroopan maissa 15. Kolmanneksi, elämäntapamuutokset ovat johtaneet pienempiin perhekokoihin, useimpiin yksinasuvien talouksiin ja suurempaan perheiden hajaantumiseen ja sitä kautta johtaneet luonnollisen turvaverkoston heikentymiseen. Viimeinen vaikuttava tekijä terveydenhuollon siirtymisessä sairaaloista koteihin johtuu naisten työssäkäynnin lisääntymisestä. Omaishoitajat ovat tavallisimmin naisia, vuotiaita 16. Naiset jatkavat työuriaan aktiivisempina työmarkkinoilla yhteiskunnallisen trendin mukaan, joten omaishoitajien lukumäärä vähenee 16. EU-maat ovat tuoneet mukanaan erilaisia uudistuksia resurssien mobilisoimiseksi ja saavuttaakseen kustannustehokkaampia tuloksia yhdistämällä julkisia, yksityisiä sekä markkinoiden resursseja. Nämä uudelleen muotoillut palvelumallit (care mixes) ovat lisänneet luottamusta kotihoitoon sekä luoneet suuremman roolin perheille ja sukulaisille. Tästä syystä on luotava virallisia ja ammattilaisten antamaan hoitoon perustuvia hoito- ja palvelumalleja kotona

6 tarjottavalle hoidolle. Nämä hoitomallikonseptit eivät ole ainoastaan kustannustehokkaita, vaan myös monien potilaiden kannalta toivottuja hoidon suuntauksia 11. Haavojen esiintyvyys ja etiologia kotihoidossa Parantumattomat haavat ovat merkittävä ongelma terveydenhuoltojärjestelmässä. On arvioitu että teollisuusmaissa 1-1,5 %:lla väestöstä on haava ja Euroopassa 2-4 % terveydenhuollon kokonaismenoista käytetään haavanhoitoon 17. Tänä päivänä Euroopassa on arvioitu, että noin % haavanhoidosta toteutetaan perusterveydenhuollossa, missä suurimman osan hoidosta toteuttavat hoitajat 11,12. Vähintään 50 % terveydenhuollossa työskentelevien hoitajien työajasta kuluu haavojen hoidossa; irlantilaisen tutkimuksen mukaan 68 % 18. Vaihtelut kotihoidon tutkimuksissa käytetyistä menetelmissä sekä erot kotihoidon määrittelemisessä estävät tarkan kotona hoidettavien haavapotilaiden lukumäärien keräämisen. Kuitenkin jotain yhteistä suuntausta ilmenee, esimerkiksi Britanniassa, Kanadassa sekä USA:ssa tehdyissä tutkimuksissa on näyttöä siitä, että % kaikista haavapotilaista (saavat hoitoa ) hoidetaan omissa kodeissaan 4, 7, 13. Erot tuloksissa saattavat johtua hoidon järjestämisestä, palvelutuotannosta, sekä potilaiden liitännäissairauksista, minkä vuoksi osa potilaista saattaa olla estyneitä saapumaan klinikalle hoidettaviksi. Kasvava paine varhaisempaan kotiutukseen akuuteista sairaaloista tarkoittaa epäilemättä sitä, että yhä useammin haavat, mitä tähän asti on käsitelty akuuteissa yksiköissä, tulevat nykyään hoidetuiksi potilaiden omissa kodeissa ja perusterveydenhuollossa. Haavojen etiologian profiili viimeaikaisessa tanskalaistutkimuksessa osoittaa, että jopa 35 % haavoista perusterveydenhuollossa (ei pelkästään kotihoidossa) ovat akuutteja/kirurgisia. Näiden jälkeen lukumääräisesti eniten on painehaavoja 24 %, säärihaavoja 19 %, jalkahaavoja 11 % ja muita haavoja 10 %. Tämä sama tutkimus osoittaa, että suurimmat kustannustekijät haavanhoidossa ovat sairaalahoito sekä hoitotyöhön kulunut aika 19. Laaja tutkimus eri hoitoyksiköistä (Belgiassa) kattaen 2779 potilasta, osoitti painehaavojen esiintyvyyden olevan 6,8 % (188 potilasta) ja 26,8 %:lla (744 potilasta) oli riski painehaavan syntymiseen 20. Irlantilaistutkimus haavojen esiintyvyydestä yhteisöissä, mukaan lukien kotihoidon, osoitti, että 15,6 %:lla kaikista potilaista oli jokin haava, mistä 38 % olivat alle 4 viikkoa olleita akuutteja haavoja. Painehaavat olivat useimmiten esiintyvä krooninen haavatyyppi 21. Erot haavojen yleisyystilastoissa voi johtua erilaisista otoksista; otoksiin on saatettu sisällyttää esimerkiksi vankilat, kehitysvammalaitokset, klinikat sekä kotihoito, kuten jälkimmäisessä tutkimuksessa. Kotihoidon väestö Dokumentti Health at a Glance: Europe 2012 raportoi Euroopan kansalaisten terveysprofiilin kohentumisesta muun muassa eliniänodotteen, ennenaikaisten kuolemien sekä terveiden elinvuosien osalta 1. Se osoittaa kuitenkin, että ikääntyvällä väestöllä esiintyy lisääntynyt määrä kroonisia sairauksia, kuten esimerkiksi diabetesta sekä sydän- ja verisuonisairauksia, mikä taas

7 johtaa suureen hajontaan odotetussa eliniässä sekä terveydenhuollon piiriin pääsyssä. Jotkut kroonisiin tauteihin johtavat riskitekijät ovat laskussa, kuten esimerkiksi tupakoivien aikuisten määrä on nykyään alle 15 % Ruotsissa ja Islannissa, kun taas vuonna 1980 vastaava luku oli 30 %. Kreikassa aikuisväestöstä tupakoi yli 30 % ja luvut ovat korkeat myös Irlannissa, Latviassa sekä Bulgariassa. Alkoholin kulutus on myös laskenut joissain maissa, mutta noussut merkittävästi joissakin maissa, kuten Suomessa ja Kyproksella. Joka tapauksessa 52 % Euroopan aikuisväestöstä on nyt ylipainoisia, joista 17 % ovat liikalihavia 1. Tällä on suuri vaikutus parantumattomien haavojen esiintyvyyteen, samoin kuin on havaittavissa suora yhteys parantumattomien haavojen ja kroonisten tautien välillä. Voidaan väittää, että mitään keskustelua aiheesta ei voida käydä huomioimatta toisen vaikutusta toiseen. Yli 65-vuotiaista potilaista perusterveydenhuollon ja kotihoidon piirissä tehtiin arviointi, joka osoitti, että 55 % potilaista olivat vaarassa huomattavaan fyysiseen rappeumaan, näistä 16,4 %:lla esiintyi vaara myös kognitiiviseen heikentymiseen. 20,2 % oli riskissä alentuneeseen ravinnon saantiin; kaatumisen riski oli 30,8 %:lla ja riippuvuuteen johtavaa fyysistä rappeutumaa esiintyi 23,5 %:lla 22. Kirjoittajat esittävät, että päivittäisten aktiviteettien todennäköisyys on pienempi, mikäli asuu yksin. Todennäköisyys päivittäisiin aktiviteetteihin kasvaa, mikäli hyödyntää perusterveydenhuollon hoitopalveluita. Kotihoitoisten potilaiden profiili osoittaa, että yli puolet niistä, jotka käyttävät perusterveydenhuollon palveluita, asuvat yksin (56,7 %) 23. Lisäseikat, jotka on otettava huomioon, kun pohditaan ikääntyneitä haavapotilaita kotihoidossa, ovat köyhyys ja eristäytyminen. Englannissa tehtiin laaja selvitystyö yleislääkäreiden hoitamista laskimohaavapotilaasta vuosina (koko alueen väestön koko oli ) 24. Laskimosäärihaavojen esiintyvyys kasvoi samassa suhteessa eristäytyneisyyden kanssa. Eurostat ja EU27 tilastot antavat EU:n keskiarvoksi 19% yli 65-vuotiaiden köyhyysriskille 25. Palveluiden tarjonta Yleiskatsaus EWMA:n yhteistyöorganisaatioiden kautta saadun tiedon perusteella haavojen kotihoidosta Osana tämän haavojen kotihoidon dokumentin tekoa lähetimme internet kyselyn 48:lle EWMA:n kanssa yhteistyössä toimivalle järjestölle. Anonyymit vastaukset kerättiin heinä-syyskuussa Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, kuinka haavanhoito onnistuu kotihoitona Euroopassa. Jokaista tytärjärjestöä pyydettiin huolehtimaan siitä, että mahdollisimman moni eri mielipiteitä ja työpaikkoja edustava jäsen vastaisi kyselyyn. Meillä ei ollut, emmekä pyytäneet, pääsyä mihinkään tytärjärjestöjen sähköpostilistoihin, joten emme voineet vaikuttaa kuinka monelle henkilölle kyselylomake lähetettiin. Vastauksia saatiin 25 maasta. Vastaajat raportoivat haavojen kotihoidon olevan järjestetyn joko julkisin varoin, yksityisesti voittoa tavoittelemattomien varoin, yksityisten voittoa tavoittelevien tai näiden yhdistelmien kautta, vaikkakin julkinen järjestelmä oli vallitsevana. Rahoitusjärjestelyissä, palvelujen ja tuotteiden järjestämisessä, ja kotihoidon sääntelyssä esiintyi runsaasti vaihteluita. Päätuloksiin sisältyi:

8 Kotihoito on pääosin julkisin varoin tuotettua Euroopassa. Keski-Euroopassa pääasiallinen rahoitus myönnetään vakuutusyhtiöiltä. Kotihoidolle on yleisesti ottaen olemassa ohjeita ja ohjeistuksia. Ei kuitenkaan ollut tarkasti tiedossa koskivatko ohjeet haavojen kotihoitoa. Eroavaisuuksia oli maittain ja Euroopan osien välillä. Yleisesti ottaen oli olemassa haavanhoitotuotteita, välineitä ja palveluja koskevia kulukorvausmalleja, mutta usein kulut ainakin osittain jäivät potilaiden maksettaviksi. Haavojen kotihoito oli pääosin hoitajajohtoista, mutta esimerkit Keski- ja Itä-Euroopasta osoittavat trendiä yleislääkärijohtoiseen hoitoon. Kotihoidon säännökset Genet, Kroneman ja Boerma 26 ovat keränneet viimeisimmät tiedot Eurooppalaisten hallitusten osallisuudesta kotihoitoon. Tähän tutkimukseen sisältyi 31 Euroopan valtiota, ja sen perusteella havaittiin, että kotihoito vaihtelee Euroopassa, ja esitettiin kaksi vallitsevaa tapaa kotihoidon järjestämiseen: Kotihoito, mukaan lukien sairaanhoito on tyypillisesti osa terveydenhuoltojärjestelmää. Kotihoitoon kuuluu myös kotipalvelu ja se on osa sosiaalihuoltoa Raportissa todetaan, että 16 maassa 31 maasta kotihoitoa ja sosiaalihuoltoa valvovat eri hallituksien ministeriöt. Poikkeuksina olivat Skandinavia, Ranska, Englanti, Irlanti, Alankomaat ja muita pienempiä maita. Useimmissa maissa kotihoidon palvelut olivat ainakin osittain julkisin varoin rahoitettuja, poikkeuksia tekivät Bulgaria, Kroatia ja Romania. Kotihoidon säännökset vaihtelivat suuresti eri Euroopan maiden välillä. Vahvinta hallituksen säätely oli Saksassa ja Norjassa, ja heikointa oli Irlannissa, Puolassa ja Bulgariassa. Yleisesti ottaen kotisairaanhoito oli tiukemmin säädeltyä kuin kotipalvelu, mutta hoidon tason kontrolloimiseksi tarkoitetut säännökset eivät olleet yhtä hyvin kehittyneitä. Yhteenveto Eurooppalaisen väestön demografinen profiili on muuttumassa kohti vanhenevaa väestöä ja kohti lisääntyvää kroonisten sairauksia ja kroonisten haavojen prevalenssia. Nämä liittyvät yhteen lisääntyneeseen kotiavun ja kotisairaanhoidon tarpeeseen, sairaansijojen lukumäärien vähenemiseen ja kasvaviin terveydenhuoltomenoihin. Uusia ja yhä kustannustehokkaampia tapoja järjestää terveydenhuoltoa on kehitteillä, mukaan lukien potilaiden hoitaminen heidän omissa kodeissaan. Haavapotilaat kotiutetaan sairaaloista aiempaa aikaisemmin ja siten hyvin organisoitunut kotihoito on välttämätön edellytys sille, että yhä suurempi määrä hoitoa tarvitsevia henkilöitä voidaan

9 lähettää kotihoitoon. Kotihoito voidaan yleisesti ottaen jaotella kahteen tyyppiin: kotiapuun ja kotisairaanhoitoon. Haavojen kotihoidon malli käytännön esimerkkejä Koko Euroopan kotisairaanhoidon haavanhoidon organisoinnin kuvaaminen on tämän dokumentin mietinnön ulottumattomissa. Tarjotaksemme joitakin näkökulmia, keskitymme kolmeen esimerkkiin: Englanti (National Health Service,NHS), Saksa ja Pohjoismaat. NHS Englanti Englannin väestön terveydenhuolto rahoitetaan verotuksen kautta ja neljän toisistaan riippumattomien NHS toimintojen kautta: NHS Englanti, NHS Wales, NHS Skotlanti ja Pohjois- Irlannin sosiaali- ja terveyshuolto. Haavojen kotihoidon järjestäminen Englannissa Odotusarvona Englannissa on tarjota erinomaista, kaikille saatavilla olevaa haavanhoitoa kattaen moninaisen väestön. Hoidon tulee olla tasa-arvoista, potilaskeskeistä ja tulosten täytyy olla erinomaisia. Voidaksemme ymmärtää, keitä kotihoidon tuottajat ovat, olemme tutkineet asiaa potilaan näkökulmasta. Haavanhoito Englannissa on usein järjestetty haavatyypin tai sen etiologian mukaan, haavan keston ja potilaan liikkuvuuden mukaan. Mikäli organisaation johdon toiminta on puutteellista, hoidon tarjoaminen voidaan rajoittaa ammattilaisryhmälle, mieluummin kuin kaiken kattavalle ja ennakoivalle palvelulle. Potilaan liikuntakyky on usein ensimmäinen tekijä, joka määrittää potilaan hoitopolun. Mikäli potilaan liikuntakyky on normaali, häntä hoitaa polikliinisesti yleislääkäri, sairaanhoitaja, paikallinen jalkojenhoitoklinikka tai terveyskeskus. Yksinkertainen tai leikkauksenjälkeinen haavanhoito voidaan toteuttaa tehokkaasti näin. Jos haava on erityisen syvä tai hoidossa tarvitaan alipaineimuhoitoa, hoidon toteuttavat sairaanhoitajat haavahoitajan ohjauksessa. NHS rahoitus maksetaan yleisin verovaroin; säännöstely tapahtuu kliinisten käyttöönottoryhmien kautta paikallisilla tasoilla. Tietyn alueen rahoituksen määrä riippuu asukkaiden lukumäärästä ja alueen taloudellisesta tasosta. Kunnan perushaavanhoito on riippuvainen yleislääkäreistä tai muista perusterveydenhuollon palveluista, kuten jalkaterapeuteista ja terveydenhoitajista, jotka kuuluvat isompaan yksikköön. Kaupunginosien haavanhoitopalvelut voivat perustua akuuttiin ja/tai perusterveydenhuoltoon. Vaikka monilla sairaaloilla on jonkin verran haavanhoidon osaamista, harvoilla kunnilla on kuitenkaan tarjota sellaista palvelua, jossa haavanhoitaja voisi käydä potilaan luona hänen kotonaan, tai edes kunnan klinikassa. Haavanhoitoon liittyviä kustannuksia ei ole juurikaan huomioitu johtuen siitä, että potilaat ovat olleet hajallaan palveluissa, kuitenkin tietoisuus tästä on muuttumassa. On esiintynyt poliittista

10 tahtoa aikaansaada avointa kilpailevaa toimintaa tällä alalla, jolloin potilaan valinnanvapaus lisääntyisi. Tämä oli AQP, Any Qualified Provider, politiikan taustatekijänä 27. Haavojen kotihoidon säännöt ja suuntaviivat Englannissa Pääsuuntaviivaukset Ison Britannian haavanhoidossa ovat: RCN yleisohjeet säärihaavojen hoitoon (1998,2000) 28, 29 SIGN yleisohjeet kroonisten laskimoperäisten säärihaavojen hoitamisesta (2010) 30 NICE yleisohjeet kirurgisen haavainfektion hoitamiseksi (2008) 31, diabeetikon jalkahaavaongelmat (2011) 32, painehaavojen hoito (2005) 33 Oletetaan, että jokainen järjestö noudattaa näitä kansallisia ohjeita: ei kuitenkaan ole olemassa mitään kansallista tilastotietoa, minkä avulla voitaisiin tehdä vertailuja tai mitata hoidon tuloksia. Ikävä kyllä täytyy todeta, että vain hyvin harvat hoitopaikat keräävät tietoa hoitotuloksista, poikkeuksena tästä ovat painehaavat. Merkittävä osa palvelujen tarjoajista edelleen käyttää paperisia arkistoja eikä tallenna tietoja digitaaliseen muotoon. Siten tieto hoitotavoista, hoitotuloksista tai prevalenssitiedot ovat käytännössä vain tutkimushoitajien, haavahoitajien tai haavaspesialistien käytössä. Kansallisia tutkimusjärjestelmiä tai prevalenssitietojen keruuta ei ole olemassa. Laskimohaavojen 12 ja 24 viikon paranemisaikoja kerätään joissain palveluissa, mutta tätä tietoa ei ole jaettu alueittain. Royal Society of Medicine:n laskimotyöryhmä 34 suosittaa, että potilaat, joilla on laskimoiden vajaatoiminta, lähetetään verisuonikirurgille, jotta taustalla vaikuttava tauti voidaan hoitaa. Tämä on haaste terveydenhuoltojärjestelmässä, missä osa alueista on taloudellisissa vaikeuksissa, ja missä laskimovajaatoimintaa pidetään vähämerkityksellisenä. Useimmilla Englannin alueilla tämä on vastakkain sen seikan kanssa, että lähetteitä erikoissairaanhoitoon pitäisi voida vähentää. Näin ollen lähetekäytänteiden muuttamista tarvittaisiin. Vastatakseen tähän haasteeseen joukko yleislääkäreitä suorittaa verisuonitutkimuksia terveyskeskuksissa, mitkä tähtäävät aikaiseen puuttumiseen sekä ennaltaehkäisyyn, ja täten pyrkivät lisäämään verisuoni- ja laskimotautitietoisuutta yhteisössä, myös kotihoidossa. Vowden ja Vowden 35 ovat sitä mieltä, että tehokas kompressiohoito, tehokkaan laskimoperäisen säärihaavan hoidon kulmakivi, ei ole vieläkään laajalti saatavilla. Ja niin kauan kuin pääsy oikean moniammatillisen tiimin hoitoon on haastellista, tätä hoitomuotoa ei osata potilaan hyödyksi käyttää tarpeeksi hyvin. Petherick ym. huomasivat tutkimuksessaan, että kompressiohoitoa käytettiin vain 20 % (vaihteluväli %) 24, kuitenkin löytyi myös näyttöä siitä, että erikoiskeskuksissa kompression käyttö voi nousta 88 % 36. Puuttuu kuitenkin tieto siitä, kuinka paljon kompressiohoitoa käytetään kotihoidossa. Haavanhoidon ammattilaisten vaihtelevuus Kotihoidossa haavoja hoitavat hoitajat, jalkojenhoitajat ja joukko terveydenhuollon ns. avustavaa henkilöstöä. Pyritäessä kohti kustannustehokkaita haavanhoidon ratkaisuja, on lisätty terveydenhuollon avustavan henkilöstön koulutusta ja järjestetty kursseja, joiden suorittamisesta

11 annetaan todistus todistus. Tähänkin liittyy haasteita, sillä osaamisen johtamiseen ja arviointiin liittyy riskejä, mikäli vastuunjako ei ole selvillä. Jalkojenhoitopalvelut liittyvät kotihoidon palveluihin ja monenlaisia palveluja on tarjolla. Yhä lisääntyvissä määrin jalkahoitajat ovat mukana hoidossa; he toteuttavat jalkaterapeutin luomaa hoitosuunnitelmaa. Yhteistyössä toimiminen haavahoitajan kanssa ei ole Englannissa epätavallista, mikä voi johtaa kehitysideoihin ja tehokkaisiin hoitotapoihin. Kevennyshoito suunnitellaan usein jalkahaavoille, mutta ei säärihaavoille. Etiologialtaan erilaiset haavat, paitsi jotkut diabeettiset jalkahaavat, voidaan lähettää haavahoitajalle. Haavahoitajat antavat erikoisneuvoja sekä hoitoja useimmissa hoitoorganisaatioissa koko Englannissa ja ovat erityisen tärkeässä roolissa: he ovat haavanhoidon organisaation keskiössä. Haavahoitaja hoitaa kaikkia haavatyyppejä ja koordinoi opetusta ja ohjeiden täytäntöönpanoa. Vaihtoehtoisesti joillain palvelu- ja hoito-organisaatioilla on säärihaavaspesialisteja, jotka ovat tärkeitä juuri tämän erityisryhmän potilaiden hoitamisessa. Painehaavojen ennaltaehkäisyn ja hoidon suhteen fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien rooli on kehittymässä, erityisesti asentohoidon, kevennyshoidon, istuinten ja pyörätuolien suhteen. Kannettava paineenmittausvälineistö on saatavilla painehaavariskin arvioimiseksi, ja se on arvokas apu sekä kliinikolle, että hoitajalle. Hallinto ja johtaminen Petherick, Cullum [24] Peterick ym. kommentoivat, että yleislääkärit hoitavat ja diagnosoivat useimmat säärihaavat. [24] Näin ei todellisuudessa usein tapahdu Englannissa, sillä yleislääkärit eivät yleensä johda säärihaavojen hoitoa perusterveydenhuollossa, vaan toimivat portinvartijoina erikoissairaanhoitoon. Siten, haavanhoito Englannissa on hoitajajohtoista, tarjoten kriittistä johtajuutta tälle ryhmälle tai potilaille. Kokonaisvastuu kotihoidossa on haavahoitajilla. Mikäli kunnalla ei ole haavanhoitajaa, voi haavahoitajalle päästä erikoissairaanhoidossa. Haavahoitaja vastaa yleisohjeista ja koulutuksesta sekä koordinoi potilashoidon. Haavahoitajalle pääsee lähetekäytänteen perusteella. Kuitenkaan ei ole olemassa viimeaikaista todistusaineistoa siitä, tämä lähetekäytänne olisi tuttua kaikille potilaille: viimeaikainen tutkimus osoitti, että 439 laskimosäärihaavapotilaasta 23 % lähetettiin erikoissairaanhoitoon ja vain 3 potilasta pääsi haavahoitajan vastaanotolle 37. Haavahoitajien tarvittavaa lukumäärää koko väestössä ei ole arvioitu, toisin kuin esimerkiksi hygieniahoitajien. Kaikki hoitosuositukset, jotka on mainittu kohdassa korostavat moniammatillisen näkökulman tarvetta, mutta Englannin organisaatioissa tämä todellisuudessa puuttuu: potilas voi käydä usealla kiinnostuneella kliinikolla, mutta he tapaavat potilasta harvoin yhdessä. Laskimotyöryhmä ehdottaa, että laskimohaavapotilaat tulisi lähettää laskimoiden tutkimusta ja leikkausarviota varten laskimotyöryhmän arvioitavaksi, mutta on vähän näyttöä siitä, että näin todella tapahtuu 36,37. Kun potilaalla on krooninen haava, joka on tutkittu erikoissairaanhoidossa plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian tai ihotautien klinikassa, on oletusarvona, että hoidosta vastaa lääkäri, joka ohjaa hoitoa. Mikäli klinikalla ei ole etätoimipistettä, potilas tavataan vain sairaalaolosuhteissa. Tämä rajoittaa kliinikon ymmärtämystä haavan vaikutuksesta potilaan elämään

12 kokonaisuudessaan, potilaan hoitoon sitoutumisesta sekä hoidon tuloksista. Haavanhoitajien roolin vahvuus piilee siinä, että he ovat mukana kaikissa potilaan haavanhoitovaiheissa ja toteuttavat potilaalle suunnitellun hoidon. Lisähaasteita yhteistyön tekemiseen antaa se, että potilastiedot siirtyvät puutteellisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Monimutkaisissa ja kroonisissa potilastapauksissa potilaskertomukset ovat usein epäselviä, mikä johtaa luottamuksen puutteeseen siitä mitä kukakin tarjoaa, sekä potilaan että kliinikon puolelta, riippumatta siitä, missä kliinikko toimii. Kuka maksaa sidokset ja välineet? Painetta poistavat välineet kustannetaan yleensä kunnan terveydenhuoltomenoina. Tuotevalikoima ja pääsy mittatilaustyönä valmistettuihin tuotteisiin päätetään paikallisesti ja jälleen tasapuolinen tarjonnanhallinta puuttuu. Kevennystuotteiden ja jalkineiden tarjonta myös vaihtelee, sillä jollain haavanhoitajilla ei ole niihin suoraa pääsyä; edellyttää yleislääkärin arvioinnin. Kotihoidossa tarvittavat haavanhoitotuotteet jaetaan joko kirjoitettujen määräyksien tai keskitetyn järjestelmän kautta. Haavanhoitotuotteiden määrääminen tapahtuu joko yleislääkärin tai hoitajan kautta; viimeaikoina myös fysioterapeuteilla tai jalkaterapeuteilla on ollut tämä mahdollisuus. Tätä määräämistapaa käyttäen ei ole mahdollista seurata todellisia kustannuksia koska tiedonsaannissa on viiveitä. Yhä enenevässä määrin käytetään sidosvalintaohjeistuksia, jotta kasvavia kustannuksia ja liiallista antimikrobisten tuotteiden käyttämistä voidaan hallita. Alipaineimuhoitoa käytetään laajasti koko Englannissa, mutta pääsy tähän hoitoon vaihtelee. Jotkut palvelujenjärjestäjät vuokraavat laitteita, kun taas toiset ostavat niitä käyttöönsä. Hyperbaarista happihoitoa ei rahoiteta haavanhoitona, paitsi yksilön omin varoin 38. Yhteenveto Haavojen kotihoito on Englannissa pääosin hoitajajohtoista. Tämä malli on hyödyllinen potilaskeskeisessä hoidossa, jossa potilas tavataan kaikissa paikoissa, eikä vain laitoshoitoolosuhteissa. Englannissa NHS tukee yleisohjeistuksiin perustuvaa haavanhoitoa kunnissa. Yleisohjeisiin perustuvasta hoidosta ja sen tuloksista vastaa jokainen kunta itse ja on väin vähän mahdollisuuksia verrata näitä eri alueiden kesken. On olemassa myös todistusaineistoa siitä, että käytänteissä, lähetekäytänteissä ja hoidossa on paljon eroavaisuuksia, mitä edistää entuudestaan perus-ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön vähäisyys. On kuitenkin otettu askeleita hoitotulosten ja yhtenäisten käytänteiden edistämiseksi, jotta vertailut olisivat jatkossa mahdollisia, ja lisäisivät ymmärtämystämme niistä tekijöistä, jotka mahdollistavat erinomaisen haavanhoidon. Avainasiat

13 Potilaan hoitopolku määräytyy usein liikuntakyvyn, haavan etiologian ja haavan keston perusteella Haavanhoitaja on usein potilaan hoitopolun johtaja huolehtien painopisteistä ja johtamisesta On olemassa kansallisia hoitosuosituksia parhaasta hoidosta, mutta kattava käyttöönotto ja omistajuudet riippuvat paikallisesta johtajuudesta:ohjeistuksia ei oteta käyttöön ja hyödynnetä On olemassa selkeä tarve kehittää perus- ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä Paranemistulosten kerääminen on yleisesti ottaen ollut heikkoa, eikä sitä voida kunnolla verrata maan eri alueiden välillä. Saksa Saksalaisen terveydenhuoltojärjestelmän mukaan jokaisen kansalaisen on otettava terveysvakuutus. Yli 90 % väestöstä kuuluu Statutory Health Insurance (SHI) järjestelmään. Jokainen yksilö voi myös päättää liittyykö hän Private Health Insurance (PHI) järjestelmään ja tämä päätös pääasiallisesti perustuu kyseisen yksilön tulotasoon. SHI yritykset ovat luoneet luetteloita palveluista, joissa on lueteltu minimipalvelut jokaiselle vakuutetulle yksilölle. Näitä minimivaatimuksia säätelee hallituksen terveyspolitiikka ja ne hyväksytään lääketieteellisen hoidon perusteina. Kaikilla vakuutetuilla yksilöillä on oikeus näihin etuisuuksiin. Tässä yhteydessä haavanhoito, mukaan lukien haavanhoitotuotteet, maksaa SHI. SHI suosittaa potilaiden hoitoa avoterveydenhuollossa. Pienet kirurgiset toimenpiteet tehdään kirurgin vastaanotolla tai sairaaloiden poliklinikoilla. Federal Statistical Office in Wiesbadenin mukaan vuonna ,9 miljoonaa (1,865,319) potilasta saivat kirurgista hoitoa poliklinikalla. Vertailun vuoksi, vuonna 2002 potilaita oli vain Kun diagnoosista riippuvainen ryhmäluokitus, DRG (diagnosis related groups), otettiin vuonna 2005 käyttöön sairaaloissa, keskimääräinen sairaalassaoloaika on viime vuosina lyhentynyt merkittävästi 59. Toiseksi suurimman julkisen sairausvakuutuslaitoksen mukaan, vuonna 2012 sairaalassaolo oli pudonnut 8,3:n päivään, kun taas vuonna 1992 vastaava luku oli yli 13 päivää. Tämän mahdollisti aikainen kotiuttaminen sairaalasta niille potilaille, joilla on akuutteja tai parantumattomia haavoja. He saivat jatkohoitoa lääkärien vastaanotoilla tai poliklinikoilla. Tässä on olemassa sekä rakenteellista, että organisaationaalista eroavaisuutta kaikkialla Saksassa. Haavojen hoidon järjestäminen kotioloissa Saksassa Liikkumaan kykenevät potilaat käyvät tavallisesti valitsemansa yleislääkärin tai spesialistin vastaanotolla haavanhoidon saamiseksi. Haavojenhoito ei kuitenkaan kuulu vain yhdelle erikoisalalle, vaan sekä yleislääkärit, että yleis- tai verisuonikirurgit, ihotautilääkärit ja diabetologit osallistuvat hoitoon. Erikoisalaista riippuen, haavanhoitoon saatu koulutus on erilaista. Saksassa ei ole lääkäreille erikseen hyväksyttyä parantumattomien haavojen hoitoon liittyvää erikoistumista. Erityiset haavanhoitokurssit lääkäreille aloitettiin vuonna 2013.

14 Saksassa erikoislääkärit työskentelevät sairaaloissa, mutta myös muualla lääkärien vastaanotoilla ja siten pätevää lääkäripalvelua on saatavilla polikliinisesti. Yleislääkäri voi lähettää potilaan erikoislääkärille, mutta potilas voi ottaa yhteyttä erikoislääkäriin myös suoraan. Kuitenkaan potilaat eivät ole yleensä tietoisia parhaista hoitopoluista eivätkä hoitotavoista. Haavanhoito on kerännyt lisääntynyttä huomiota Saksassa ja haavaklinikoiden tai haavanhoitokeskuksien määrät ovat nousussa. Nämä klinikat ja keskukset pyrkivät tarjoamaan laadukkaampaa haavanhoitoa sekä yhdenmukaisuutta diagnosoinnissa ja hoitotasossa. Osa näistä järjestelmistä toimii yhteistyössä yleislääkärien sekä avohoidon palvelujen kanssa. Maaseudulla perhelääkärit ovat usein vastuussa hoidosta, mutta saattavat delegoida sidosten vaihdot lääketieteellisille avustajille. Heillä harvoin on lisäpätevyyttä haavanhoidon alalla, ja ilman tietoa riskit haavan arvioinnissa sekä oikeiden sidosten valitsemisessa kasvavat. Vaihtoehtoisesti, lääkäri voi olla osallisena myös potilaan avohoidossa. Avohoito on vastuussa pitkäaikaishoidosta, ja sen toteuttavat koulutetut hoitajat, jotka voivat työskennellä kodinhoitopalveluissa tai sairaanhoidossa. Lääkäri johtaa haavanhoitoa ennalta määrätyin hoitokäynnein. Haavan arvioinnin ja paikallishoidon lisäksi, diagnoosi ja taustalla vaikuttavan syyn hoitaminen ovat hoidon onnistumisessa tärkeässä asemassa. Usein avoterveydenhuollon potilaalta puuttuu haavan taustalla vaikuttavan syyn selvitystyö, erityisesti säärihaavapotilailla. Tämän työn pitäisi sisältää kudosnäytteenoton, nilkka- olkavarsipaineen mittaukset (ABI), Doppler- ja muut ultraäänitutkimukset sekä imunestekiertojärjestelmätutkimukset. Samanaikaisesti tarpeellisia haavan taustalla olevien tekijöiden mukaisia hoitoja, kuten turvotuksenestohoitoa tai verenkiertoa parantavia hoitoja ei aloiteta. Nämä puutteet ovat selvimmin nähtävillä kotihoidossa liikkumattomilla potilailla. Perusterveydenhuollon lääkäri on vastuussa paikallishoidosta ja hoitotarvikkeiden määräämisestä, hoitajat toteuttavat haavahoidon. Potilaat voivat vapaasti valita julkisen tai yksityisen palveluntarjoajien väliltä. Jotta ammattilainen voi hoitaa potilaita, hänellä täytyy olla kolmen vuoden valtion hyväksymä ammatillinen koulutus. Haavan taustalla vaikuttavat taudit, ja erikoislääkärien ja hoitajien saatavuus ohjaavat ammattilaisryhmien osallistumista hoitopolkuun. Siten sellaiset potilaat, joilla on diabeettisia jalkahaavoja, tulisi olla koulutetun jalkaterapeutin ja erikoistuneen ortopedisen suutarin/jalkinevalmistajan hoidossa. Ravitsemusterapeutti voi tarjota arvokkaita ehdotuksia haavapotilaan ruokavalion parantamiseksi. SHI kustantaa kaikki nämä palvelut niin kauan kuin lääkärin määräykset ovat voimassa. Siten täytäntöönpano riippuu merkittävästi lääkärin tiedoista ja motivaatiosta. Valitettavasti nämä palvelut ovat alibudjetoituja ja sen seurauksena lääkärit eivät ehkä määrää kaikkia tarvittavia tutkimuksia rahojen riittämättömyyden pelossa, sillä he ovat myös taloudellisessa vastuussa. Hallinto ja johtaminen Saksassa ei ole olemassa yleisesti käytettäviä vakiotoimintamenettelyjä. Johdon ja toimeenpanevan elimen välillä on ero. Lääkärit ovat yksinomaan vastuussa toimintaohjeista. Toteutus jää usein hoitajille, jotka ovat kotihoidon työntekijöitä. He saavat lääkärin määräykset kotihoitoon, joissa on tarkat ohjeet hoitotavoista ja käyntimääristä.

15 Expert Standard for the Care of People with Chronic Wounds on saksalainen hoitajille tarkoitettu yleisohjeistus. Tämä ohjeisto neuvoo haavanhoitajaa anamneesin ja hoitosuunnitelman tekemisessä. Tällaisella haavojen erikoisosaajahoitajalla on erikoistietoja haavojen hoitoprosessien koordinoinnista sekä ammattiryhmien välisestä yhteydenpidosta, ja he ovat usein kotihoitoyritysten palveluksessa. Kuitenkin laadussa on suuria eroavaisuuksia, eivätkä säätelevät tahot seuraa sitä, oliko haavanhoidon erikoisosaaja tosiasiassa hoidossa mukana. Siten erikoisosaamisen tavoitteet eivät todennäköisesti toteudu Saksassa läheskään kaikissa tapauksissa. Kuka maksaa sidokset ja materiaalit? Vakuutusyhtiöt rahoittavat hoidon. Haavanhoito kuuluu terapeuttiseen hoitoon, ja siten se kuuluu SHI:n vastuulle. Jälleen lääkärinmääräys on aina pakollinen. SHI maksaa myös materiaalit, kuten haavanhoitotuotteet. Määräykset sisältyvät jokaisen lääkärin omaan yksilölliseen budjettiin. Budjetin ylitys voi aiheuttaa koko paikallisen lääkäriyhdistyksen taantumaan, millä tarkoitetaan maan yhteistyö lääkärien ja psykoterapeuttien poliittista neuvonantoelintä, joka on loppukädessä vastuussa siitä, että kulukuri säilyy sovittuna ajanjaksona. Näin ollen jokainen lääkäri on henkilökohtaisesti vastuussa budjetin ylittymisestä. Poikkeuksena tähän on joidenkin antiseptien ja ihoa suojaavien ja puhdistavien nesteiden käyttö, jotka potilaiden täytyy itse maksaa. Ratkaisuksi tähän, uusia hoitomuotoja ollaan hyväksymässä vakuutuksen korvattaviksi. Erikoissopimukset erityisvakuutusyhtiöiden ja lääkärien, hoitajien ja muiden ammattilaisten välillä aikaansaavat parannusta kaikille asianomaisille. On olemassa sopimuksia integroidulle hoidolle (SGB V 140 ad) tai valituille hoidoille (SGB V 63, 73), missä palvelujen laatu ja tyyppi on määrätty etukäteen sekä korvaus ennalta sovittu. Potilaan pitää hyväksyä sopimustyyppi sekä valtion komplianssi erityispiirteineen ja yksityiskohtineen. Vastineeksi potilaan ei tarvitse osallistua kustannuksiin. Yhteenveto Saksassa sosiaaliturva on suureksi osaksi olemassa pakollisen SHI-vakuutusjärjestelmän kautta. Tämän vuoksi vakuutetulle voidaan hankkia kaikki lääketieteellinen hoito, tarvikkeet ja tarpeellinen hoito. Asianmukaiset asianomistajat huolehtivat hoidon laadusta, toisaalta sen kontrollointi siitä, kuinka taitavia lääkärit, hoitajat ja kotihoitajat ovat, on puutteellista. Viime vuosina kaikissa osapuolissa on herännyt tietoisuus siitä, että parantumattomista haavoista kärsivien potilaiden hoidossa on ainakin osittain puutteellisuutta. Sen seurauksena tällä hetkellä on käynnissä kehittämistyötä sekä organisaation että rahoitusjärjestelmien suhteen. Avainasiat SHI takaa terveydenhuollon kaikille vakuutetuille yksilöille, mutta hoidon organisointi on suurilta osin sääntelemätöntä ja keskittämätöntä. Kroonisten haavapotilaiden hoidossa on suurta laadunvaihtelua Haavoja hoitavien ammattilaisten koulutuksissa on eroja

16 Kroonisia haavoja hoitavien ammattilaisten kiinnostus oikeiden hoitotapojen hallintaan on lisääntynyt Uudet rakenteet ovat välttämättömiä ja niitä kehitetään haavaklinikoissa, haavakeskuksissa sekä erityissopimuksin. Pohjoismaat Pohjoismaat tunnetaan hyvinvointivaltioina, jotka tarjoavat kaikille kansalaisilleen korkealaatuista julkista sosiaali- ja terveyshuoltoa. Viimevuosina talouslama on vaikuttanut sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen pohjoismaissa. Suuntaus on ollut laitoshoidosta kohti kotihoitoa. Haavojen hoidon järjestäminen kotioloissa Kotihoito pohjoismaissa on pääsääntöisesti organisoitu julkisen sosiaali- ja terveyshuollon kautta paikallisesti (Tanska) tai kunnittain (Suomi ja Ruotsi). Ruotsin 270 kunnasta 50 %:lla on täysi lääketieteellisen hoidon vastuu, ja sen lisäksi kunnilla on vastuu sosiaalipalveluista, josta huolehtii maakunnat hoitajien konsultaation pohjalta. Muilla 50 % kunnista on vastuunaan sosiaalipalvelut, mutta lääketieteellisestä hoidosta vastaa maakunnat, eivätkä hoitajat ole tekemisissä kotihoidon kanssa kunnallisella tasolla. Tulevaisuuden näkymä on se, että kaikissa kunnissa kotihoidon organisaatio muuttuu maakuntien järjestämäksi hoidoksi hoitajien konsultaatioiden perusteella. Suomessa on 320 kuntaa, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on kuntien suurin toiminto ja Suomen terveydenhuoltojärjestelmän keskeisin osa. Yksilön perusoikeus sosiaali- ja terveydenhuoltoon on kuntien vastuulla, jotka voivat joko tarjota palvelut itse, tai ostaa palvelut yksityisiltä palvelujentuottajilta. Joissain maissa kunnat eivät pysty vastaamaan kotihoidon kaikkiin haasteisiin johtuen pääosin vanhenevasta väestöstä, jolla on lisääntyneitä palvelujen tarpeita. Yksityisyritykset, järjestöt ja säätiöt ovat siksi vastuussa kotihoidon järjestämisestä. Ruotsissa kuitenkin yksityiset kotihoidon järjestäjät ovat kunnallisten järjestäjien valvonnassa ja siten siellä ei ole eroa julkisen ja kunnallisen kotihoidon välillä. Kotihoidon haavapotilaiden hoito on järjestetty eri tavoin eri pohjoismaissa. Esimerkiksi Ruotsissa haavanhoito koordinoidaan sairaalasta tai terveyskeskuksesta tai haavahoitajan tai terveydenhoitajan, tai jopa kokeneen kodinhoitajan kautta. Suomessa hoidon koordinointi voi olla kotihoidon tai terveyskeskuksen lääkärin vastuulla. Joissain tapauksissa kotihoidon haavapotilaan hoito voi olla myös sairaalan erikoislääkärin johtamaa. Sidoksien ja materiaalien kustannukset ja niiden korvaaminen Pohjoismaissa kotihoidon kustannukset maksaa pääasiassa valtio ja kunnat ja siten rahoitus saadaan verotuksen kautta. Suomessa ja Ruotsissa potilaat maksavat kotihoidosta nimellisen summan. Summa on riippuvainen potilaan tuloista. Ruotsissa itse maksettavan osuuden maksimimäärä on 1100 SEK (n.124 EUR) vuodessa, ja Suomessa tämä määrä on minimissään 15 % tuloista, ja enimmillään 35 %, riippuen kuukaudessa tarvittavasta hoitoajasta. Yhdestä hoitajan

17 käynnistä veloitetaan 9,30 EUR ja lääkärikäynnistä 14,70 EUR. Tämä rahoitusjärjestelmä takaa sen, että kotihoidon palvelut ovat saatavilla kaikille potilaille. Haavanhoidossa on paljon eroja haavanhoitotuotteiden ja laitteiden korvattavuudessa. Ruotsissa ja Tanskassa potilaiden ei tarvitse maksaa tuotteita, mutta Suomessa riippuu kunnasta, tarvitseeko potilaan itse maksaa tuotteet kotihoidossa vai ei. Suomessa haavanhoitotuotteita ei tarvitse määrätä reseptillä ja siksi kansallinen korvausjärjestelmä ei niitä korvaa. Hoidossa mukanaolevien ammattilaisten vaihtelevuus Kotihoidon haavapotilaat hoidetaan pääasiassa hoitotyöntekijöiden toimesta. Tässä voi olla vaihtelua auktorisoidusta haavanhoitajasta, kuten Suomessa, lähihoitajiin, joiden rooli on kasvamassa, erityisesti Ruotsissa. Kotihoidon malli nojaa yhä lisääntyvissä määrin omaishoitajiin. Tätä on korostettu julkaisussa Ruotsissa, jossa osoitettiin, että jos kaikki omaishoitajat lopettaisivat työnsä, julkinen terveydenhuoltosysteemi romahtaisi 24 tunnin kuluessa 40. Menettelytavat ja suuntaukset Yhteisiä hoitosuosituksia haavanhoidon organisoimiseksi kotihoidossa ei pohjoismaissa ole, ainoana poikkeuksena kansalliset ohjeet diabeettisen jalkahaavan hoitamiseksi Tanskassa. Tämä suositus on mukautettavissa myös kotihoitoon. Tämän dokumentin tekovaiheessa pohjoismaiden osallistujilta pyydettiin kertomaan kolme tärkeintä asiaa, joita tulevaisuudessa pitäisi kehittää. Osallistujat korostivat tarvetta lisätä hoitohenkilöstön tietoisuutta haavanhoidosta ja erityisesti Suomessa potilaiden tulisi saada haavanhoitotuotteet kustannuksetta. Kaikki vastaajat painottivat sitä, että haavan etiologia tulisi selvittää. Yhteenveto Pohjoismaissa haavapotilaat hoidetaan kotihoidossa, joka kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon alaan. Valtio ja kunnat rahoittavat pääasiallisesti kotihoidon, kuitenkin erityisesti Suomessa yksityiset hoidontarjoajat ovat lisääntymässä. Haavanhoitotuotteet maksetaan potilaille. Suomi on poikkeus, sillä Suomessa useimmiten tuotteet maksaa potilas itse ja tällöin riski siihen, että parhainta hoitoon sopivaa tuotetta ei voi aina käyttää kalliin hankintahinnan vuoksi. Kotihoidon haavanhoitoon osallistuvat ammattilaiset ovat useimmiten hoitotyöntekijöitä tai lähihoitajia. Ammattilaisen osaaminen haavanhoidon alalla vaihtelee oman henkilökohtaisen kiinnostuksen ja kokemuksen mukaan. Pohjoismaissa tarvitaan lisää koulutusta ja yleisiä suuntaviivoja haavojen kotihoitoon. Avainasiat

18 Kotihoito kuuluu kansalliseen hoitojärjestelmään, ja on siten saatavilla kaikille haavapotilaille Kotihoito, osana kansallista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, on terveysviranomaisten valvomaa ja kontrolloimaa Kotihoidossa haavapotilaat tunnistetaan erikoisryhmäksi, vaikka ei olekaan olemassa kansallisia hoito-ohjeita heidän hoitamisekseen Pohjoismaiden ikääntyvä väestö tulee lisäämään kotihoidon tarvetta ja on todennäköistä, että myös haavapotilaiden määrä tulee kasvamaan, ja siksi henkilökunnan ja omaishoitajien taidot ja osaamiset tulee päivittää ja heidät tulee nähdä hoitotiimin osana Suomessa haavanhoitotuotteet eivät välttämättä ole potilaalle ilmaisia, ja siten oikeaoppinen haavanhoito voi olla riippuvainen potilaan tulotasosta. Hoidon organisointi Useimmat vanhemmista ihmisistä haluavat asua omissa kodeissaan ja haluavat tukipalvelut sillä tavalla, että he pystyvät asumaan kodeissaan ja yhteisöissään niin kauan kuin mahdollista. Vanhusten tarvitsema lisääntyvä hoidon ja tuen määrä, erityisesti lisääntyville yksin asujille, on tarpeen koska riippuvaisuus hoidosta lisääntyy iän myötä 41. Hoitoon pääsyn kannalta on ehdotettu, että tärkein palvelu on yleislääkärijohtoinen klinikka, mitä seuraa kotisairaanhoito, kotiapu, päivähoito ja muut kotiavut 41. Niiden vanhusten tunnistaminen, jotka hyötyvät kotona tapahtuvasta hoitotyöstä on tärkeää, koska lisäsairaudet ja muut vaativat tilanteet edellyttävät lääketieteen ammattilaisten panosta hauraiden vanhusten hoitamisessa 23. Paras käytäntö Terveydenhuollon ammattilaisten ja instituutioiden tavoitteena on tuottaa korkealaatuista, tutkimuksiin perustuvaa hoitoa, joka parantaa potilaiden hoitotuloksia kuitenkin taloudellisin keinoin. Keskeistä tälle on käsite "näyttöön perustuva hoito", joka on määritelty tunnollinen, täsmällinen ja harkittu tämän hetkisen parhaan tiedon pohjalta suunniteltu yksilöllinen hoito potilaalle 42. Termiä paras käytäntö käytetään laajasti kirjallisuudessa, usein viittaamaan näyttöön perustuvaa käytäntöä. Kuitenkin paras käytäntö liittyy aina asiayhteyteen ja voi olla riippuvainen useista tekijöistä, kuten hoito-organisaation rakenteista, paikallisista resursseista, erikoisosaamisen saatavuudesta, terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksesta ja jatko-opinnoista, potilaan ymmärtämyksestä sekä hoidon tavoitteesta. Näin ollen paras käytäntö voi nousta moninaisten

19 ohjeistusten ja menettelytapojen joukosta, mitkä on tarkoitettu ohjaamaan hoitoa ja hoitopäätöksiä, ja mitkä voidaan muokata paikallisiin tarpeisiin. Vaikka sairaaloissa kehitetäänkin useita hoito-ohjeita, on olemassa vain vähän tutkittua tietoa siitä kuinka ohjeet on sovellettu käytäntöön, kuinka niitä toteutetaan ja kuinka mahdollisia saatuja tuloksia seurataan ohjeistuksen jälkeen. Kanadalaisten tutkijoiden tutkimustyö 4,43,44 tuo esille niitä voimavaroja, joita tarvitaan parhaiden käytänteiden toteuttamiseen, kun avoterveydenhuollossa hoidetaan laskimosäärihaavoja. Tämän ryhmän työssä raportoidaan yli kymmenvuotiselta ajanjaksolta, missä pyritään ymmärtämään käytäntöä, verkoston luomista ja kehittämisryhmien syntymistä, opetus- ja toteutusperusteista hoitoa ja lisäksi arvioida hoitotuloksia. Tutkimustulosten perusteella on laadittu Queen's University Research Roadmap for Knowledge Implementation (QuRKI) dokumentti, missä käsitellään tärkeitä näkökulmia käytännön muuttamiseen 44,45. Nykyään ymmärretään yhä enemmän sitä, että ohjeistusten toteuttamista ei voida jättää vain ryhmille ja yksilöille. Brittiläisessä tutkimuksessa kerrotaan esimerkki siitä, kuinka strateginen johto otti asianomistajuuden itselleen 46. Organisaatiossa huomattiin, että jotta voitaisiin ennaltaehkäistä painehaavoja, tarvitaan ensin luova markkinahenkinen näkökulma ja kampanja vakuuttamaan eturivin henkilökuntaan, joka vie muutosta eteenpäin. Tällä tavalla voitiin luoda kampanja, minkä avulla voitiin taata asiaan vihkiytyneisyys ja asian merkityksellisyys. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden organisaatioiden koordinaatiossa tuotiin esille erityisesti potilasturvallisuuden näkökulmaa, ja toisaalta riskitekijät painehaavan kehittymiselle alttiille henkilöille. Aiheesta raportointi jatkuu UK:ssa tuoden esille erilaisia tapoja vaikuttaa asiaan, esimerkiksi se on johtanut terveysministeriön ja haavanhoitoyhdistyksen yhteistyönä tekemään konsensusdokumentiin aiheesta. Kotihoidosta on raportoitu huonoa sitoutumista kliinisiin painehaavojen hoitosuosituksiin. Yhdessä tutkimuksessa (n=482) 64,8 % ei tehty hoitosuositusten mukaisia painehaavan ennaltaehkäisy toimenpiteitä ja 30,8 % (n=229) riskipotilaiden painehaavan ehkäisyn toimet puuttuivat [20]. Lisäksi säärihaavatutkimuksen pohjalta on osoitettu, että hoito on ollut vajavaista, sillä vain 11 %:lle potilaista oli tehty ABI-mittaukset. Mielenkiintoista kyllä, vanhemmilla ihmisillä (78 87 vuotiailla) oli vähiten todennäköisesti tehty ABI-mittauksia, mutta heille oli todennäköisemmin määrätty lääkinnällinen turvotuksenestohoito kuin vuotiailla (OR 1.39) 24. Käytännön toiminnan vaihtelevuus selitti yli 30 % tulosten vaihtelevuudesta 24. Huono ohjeiden noudattaminen voi osittain liittyä niiden huonoon levittämiseen ja toteuttamisen tuen puuttumiseen. Tämä mielessään teollisuus ja haavanhoito-organisaatiot voivat olla keskeisessä roolissa tässä käytäntöön panoprosessissa ja ovatkin aktiivisesti olleet mukana aiemmin 48. Perusterveydenhuollossa toimivien hoitajien mukaan esteet parhaan säärihaavan hoidon toteuttamiseksi ovat: potilaan huono hoitoon sitoutuminen, potilaan terveydentila, riittämättömät resurssit, huonot kotiolot, ajanmukaisen koulutuksen puuttuminen ja riittämätön kommunikaatio 49,50. Hoito-ohjeiden hyväksyminen ja käyttöönotto käytännössä selvitettiin tutkimuksessa, jossa 132 perusterveydenhuollon hoitajan keskuudesta osoittautui, että viittaus julkaistuun oppaaseen oli vasta viidenneksi yleisin tapa etsiä tietoa, tavallisinta oli haavahoitajan konsultaatio 49. Kun on olemassa näyttöön perustuvat paikallisesti muokatut kliinisen hoitotyön ohjeet, niitä voidaan käyttää arvioinnin ja auditoinnin perustana. Tämän prosessin avulla kliinikot voivat ymmärtää nykyistä käytäntöä ja tunnistaa niitä alueita, joista ohjeet puuttuvat ja kehittää käytänteitä ja potilaiden hoitotuloksia. Tämä prosessi on myös yksi vertailun keino. Benchmarking eli vertailu on jatkuvaa, systemaattista etsintää tai parhaan toiminnan täytäntöönpanoa, jotta

20 päästään aina parempaan tulokseen 51. Vertailulla on kolme tasoa: määritellään mitä vertaillaan, kerätään ja analysoidaan tieto, ja viimeisenä toimeenpano ja toteuttaminen. 51. Vertailevat mittaukset ovat oleellisia benchmarking prosessissa, sillä vaikka standardit ovat hyvin perusteltuja, standardi ei merkitse sitä, että kyseessä on paras saavutettavissa oleva käytäntö. Määrälliset standardit yksinään eivät kerro mitään laadullisista näkökulmista ja siten standardien sovellettavuuden ongelmat tulevat tiedostettua 51. Kotihoidon hoitopolut Terveydenhuollon ammattilaisten välinen kommunikaatio on avainasemassa, kun edistetään haavanhoidon parasta käytäntöä 6. Hoitopolkuja voidaan kehittää mahdollistamaan tämä. Ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää siitä, mitä hoitopolku tarkoittaa tai ei tarkoita, mutta se voidaan määritellä potilaan hoidon kokonaisuudeksi tarkoin määritellylle potilasryhmälle tarkoin määritellyssä ajassa 52. Hoitopolku nimenomaisesti asettaa tavoitteet ja avainkohdat hoidolle, joka perustuu näyttöön perustuvaan käytännön ohjeisiin, parhaaseen käytäntöön ja potilaan odotuksiin, koordinoi rooleja ja jaottelee moniammatillisen hoitoryhmän, potilaiden ja heidän sukulaistensa rooleja, dokumentoi, monitoroi, arvioi vaihteluja ja huolehtii tarvittavista resursseista ja tuloksista 52. Hoitopolun tarkoituksena on parantaa hoidon laatua, vähentää riskejä, lisätä potilastyytyväisyyttä ja lisätä käytettävissä olevien resurssien tehokkuutta 52. Kroonisen hoidon malli (Chronic Care Model, CCM) Kroonisen haavan kanssa eläminen vaatii sairastuneelta jatkuvaa mukautumista ja asiointia terveydenhuoltojärjestelmän kanssa. Lähes puolella kroonisista haavapotilaista on useita lisäsairauksia 17. Tämän vuoksi monet erilaiset hoitopaikat ovat erittäin kiinnostuneita kehittämään hoitoaan eri sairauksissa, kuten diabeteksessa, sydänsairauksissa, masennuksessa, astmassa ja muissa sairauksissa 53. Näiden hankaluuksien voittaminen vaatii terveydenhuollon muuttumista reaktiivisesta systeemistä, mikä pääasiallisesti reagoi yksilön sairauteen, proaktiiviseksi ja keskittymään pitämään yksilön niin terveenä kuin mahdollista. Kattavaa hoitotyön mallia, kuten Chronic Care Model (CCM) 53,54 käytetään tässä osoittamaan, kuinka tämä voisi toimia haavojen kotihoidossa. CCM malli kehitettiin yli 10 vuotta sitten ja se on laajalti hyväksytty avoterveydenhuollon hoitomalli USA:ssa ja ympäri maailmaa. Me tarkastelemme CCM mallin tehokkuutta käymällä läpi vuoden 2000 jälkeen julkaistuja artikkeleita. Ne osoittavat lisääntynyttä näyttöä sitä, että CCM mallin käyttöönotto on ohjannut palvelujen uudelleenjärjestäytymistä. Vaikka työtä on vielä esim. kustannustehokkuudessa, nämä tutkimukset osoittavat, että hoidon uudelleensuunnittelu käyttäen CCM mallia johtaa parantuneeseen potilaiden hoitoon, sekä parempaan terveyteen 55. CCM mallin mukaan on olemassa kuusi osa-aluetta, jotka oletettavasti vaikuttavat sairauksien hoidon toiminnallisiin ja kliinisiin tuloksiin. Nämä kuusi osa-aluetta Wagnerin ja Austinin mukaan 53 ovat: 1. Terveysjärjestelmä-terveydenhuollon järjestäminen (esim. tarjoavat kumppanuutta resurssien turvaamiseksi ja hoidon esteiden poistamiseksi) 2. Itsehoidon tukeminen (esim. edistää taitopohjaista oppimista ja potilaan voimaantumista)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Esimerkkejä nykyisestä EU-terveydenhuollosta Kuntien ostopalvelut esim. kaksosraskauksien verisuoniongelmat (Ruotsi) Sosiaaliturvan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Kattavaa seurantatietoa palvelusetelin käytöstä 29 kunnassa 7.9.2012 Smartum Oy:n palvelusetelin asiakastilanne (väestöpohjaluku) Tampere

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Kuntatalo, Helsinki Benjamin Strandberg, Asiantuntija Yleistä sosiaali- ja terveydenhuollosta Euroopassa Pohjoismaiden ja

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Työterveyslaitos, Jorma Mäkitalo Lähi-Tapiolan ja Elon työyhteisöjen työhyvinvointi seminaari 12.5.2016 12.5.2016 2 Sisältö Työterveyshuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 26 Asianro 4436/00.02.03/2013 Minna Reijosen kirje 10.4.2013 Nilsiä-neuvottelukunnalle Minna Reijonen on toimittanut 10.4.2013 sähköpostitse kirjeen Nilsiäneuvottelukunnalle.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Ruotsi Ruotsissa alkoi 1980-luvulla keskustelu julkisen sektorin tuottavuudesta ja kansalaisten osallisuudesta sekä

Lisätiedot

Jonottamatta hoitoon. THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1

Jonottamatta hoitoon. THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1 Jonottamatta hoitoon THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1 Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on kehittynyt vuosien saatossa niin,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA

KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA 30.1.2015 Anne Eriksson sosiaalineuvos Tukholman suurlähetystö Vammaispalvelujen valtakunnalliset neuvottelupäivät 29.-30.1.2015 Taustatietoa Ruotsista - asukkaita

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 26.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 26.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 44 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja koskevasta ponnesta HEL 2012-013915 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Terveydenhuollon uudistukset ja perusterveydenhuollon kehitys. Johtava asiantuntija Juha Teperi

Terveydenhuollon uudistukset ja perusterveydenhuollon kehitys. Johtava asiantuntija Juha Teperi Terveydenhuollon uudistukset ja perusterveydenhuollon kehitys Johtava asiantuntija Juha Teperi Suomalaisten terveys 1945 Eliniän odote 22 vuotta nykyistä lyhyempi Kolmannes kuolemista johtui tartuntataudeista

Lisätiedot

Harvinaissairauksien hoito Suomessa. Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö

Harvinaissairauksien hoito Suomessa. Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö Harvinaissairauksien hoito Suomessa Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö Mitä ovat harvinaiset sairaudet? Määritelmä vaihtelee maittain, EU:n virallisen määritelmän

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Työnimenä: Kanta-asiakkaat. Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa)

Työnimenä: Kanta-asiakkaat. Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa) Työnimenä: Kanta-asiakkaat Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa) Asiakasnäkökulma Asiakkaalle tarjotaan yksilöllisesti laadittava hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit

Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit Målgrupp: Haparanda Ingress: Haaparanta tarvitsee uuden poliittisen johdon Brödtext: Sosiaalidemokraatit ovat olleet vallassa Haaparannassa vuosikymmenien ajan.

Lisätiedot

Espoon jalkaterapiatoiminta. Sosiaali- ja terveyslautakunta 02/2015 tiedoksi Valmistelijat Eetu Salunen & Kirsti Mattson

Espoon jalkaterapiatoiminta. Sosiaali- ja terveyslautakunta 02/2015 tiedoksi Valmistelijat Eetu Salunen & Kirsti Mattson Espoon jalkaterapiatoiminta Sosiaali- ja terveyslautakunta 02/2015 tiedoksi Valmistelijat Eetu Salunen & Kirsti Mattson Jalkojenhoito ja jalkaterapia, mistä on kyse Jalkojenhoito: Lähihoitaja, joka osaa

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN LONKKAMURTUMA- JA SEPELVALTIMOTAUTI- POTILAIDEN HOIDOSSA MEILLÄ JA MUUALLA. Unto Häkkinen

MISSÄ MENNÄÄN LONKKAMURTUMA- JA SEPELVALTIMOTAUTI- POTILAIDEN HOIDOSSA MEILLÄ JA MUUALLA. Unto Häkkinen MISSÄ MENNÄÄN LONKKAMURTUMA- JA SEPELVALTIMOTAUTI- POTILAIDEN HOIDOSSA MEILLÄ JA MUUALLA Unto Häkkinen 1 SISÄLTÖ Pohjosmainen vertailu (EuroHOPE), vuodet 2006-2014 Oslon ja pääkaupunkiseudun vertailu,

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje

Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje Laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito: potilasohje Heidi Castrén Hoitotieteen laitos Terveystieteen yksikkö Tampereen yliopisto Syksy 2011 Projektin lähtökohdat Laskimoperäinen säärihaava

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Mistä laskutetaan? 1) Kiireellinen hoito (ThL 50 ) Myös opiskelijalle erikoissairaanhoidon yksikössä annettu kiireellinen hoito sekä muualla

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Sote ja valinnanvapaus katsaus

Sote ja valinnanvapaus katsaus Sote ja valinnanvapaus katsaus Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 31.1.2017 Kirsi Varhila 1 21.3.2017 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Sotekeskustuottajat Maakunta Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Lausunto Sivu 1 / 2 Perusterveydenhuollon yksikkö ylilääkäri Anu Niemi 2.3.

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Lausunto Sivu 1 / 2 Perusterveydenhuollon yksikkö ylilääkäri Anu Niemi 2.3. POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Lausunto Sivu 1 / 2 Perusterveydenhuollon yksikkö ylilääkäri Anu Niemi 2.3.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta asiantuntijakuuleminen 3.3.2015

Lisätiedot

Kriittiset kohdat valinnanvapauden toteuttamisessa

Kriittiset kohdat valinnanvapauden toteuttamisessa Kriittiset kohdat valinnanvapauden toteuttamisessa Markku Pekurinen haastaa tutkijat Science slam tyyliin Pia Maria Jonsson, Timo T. Seppälä, Anne Whellams, Liina-Kaisa Tynkkynen, Timo Sinervo, Ilmo Keskimäki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS. SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta

KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS. SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta Vahvuudet Hyvä, pitkä historia yhdessä tekemisestä Meillä on esimerkkejä interaatiosta esim. Saarikassa,

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Osasto A32 34-paikkainen akuutti sydäntautien vuodeosasto hoitoajat lyhyet; noin 4vrk nopea vaihtuvuus päivystyspotilaiden osuus 50 % kotiutuksia

Lisätiedot

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut - Kohti näyttöön perustuvaa toimintaa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus, Helsinki 23.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko

Lisätiedot

24.9.2015 24.9.2015 1 Potilasturvallisuusstrategiasta käytännön toiminnaksi Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä 2009-2013 Asetus 341/2011 Laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape Sote ja THL Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari 10.-11.11.2016 Kehittämispäällikkö Nina Knape 10.11.2016 Sote ja THL / Nina Knape 1 THL tukenut aktiivisesti sote-uudistuksen

Lisätiedot

Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari

Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari Tieteiden talo, Helsinki 8.11.2014 Potilaan omavastuu KTM Vesa Ekroos VE 1 Esityksen sisältöä Järjestämisestä, tuotannosta ja rahoituksesta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat

Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat Syksyllä 2011 tehdyn STM:n selvityksen tuloksia korkeakouluharjoittelija Laura Sohlberg, THL VTT Anna Leppo 28.11.2012 Opioidiriippuvuuden

Lisätiedot

Muistisairaan hoitomallia etsimässä

Muistisairaan hoitomallia etsimässä Muistisairaan hoitomallia etsimässä Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo Muistisairaudet Käypä hoito -työryhmän jäsen SIDONNAISUUTENI KAUPALLISEEN YRITYKSEEN VIIMEISEN 3

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 159 V 26.2.2014, Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista HEL 2013-009003 T 00 00 03 Päätös päätti esittää

Lisätiedot

Laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut, joihin pääsee, ja joihin meillä on varaa huomennakin

Laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut, joihin pääsee, ja joihin meillä on varaa huomennakin Laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut, joihin pääsee, ja joihin meillä on varaa huomennakin Terveyspalveluala Keskeiset terveydenhuollon osajärjestelmät, joissa yksityinen sektori mukana Lääkärikeskukset

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon

Lisätiedot

Hoitotyö terveysasemalla

Hoitotyö terveysasemalla Hoitotyö terveysasemalla Turun terveysasemien asiakasraati 20.9.2017 Eva Antero-Jalava Terveydenhoitaja, TtM Terveysasematyö ja hoitohenkilökunta Terveysasemalla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet

Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmät - meillä ja muualla Markku Pekurinen Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet Varsinainen rahoittaja Rahoitustapa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot