Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan alkuvuoden 2015 kokoukset Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Nuotanvetäjäpatsaan sijainti Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto Jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään / Oy Teboil Ab, D-piste, Lisenssikatu, Naantali Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi: Öljysäiliön poistaminen / Maijamäentie Ilmoitusasiat ja Viranhaltijapäätös/ Ympäristönsuojelu Selvitys Lempi -nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä 28

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Aika kello 18:00-19:04 Paikka 5. kerroksen saunatilat Osallistujat Jaanto Martti puheenjohtaja Salo Osmo varapuheenjohtaja Björkskog Teija jäsen Kanerva Jarkko jäsen Lindgren Heikki jäsen Masalin Jarmo jäsen Saarinen Juhani jäsen Saksi Anita jäsen Salo Leena jäsen Santalahti Samuli kh:n edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti Taipaleenmäki Marjut ympäristöpäällikkö Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö Porthén Saila pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Saarinen ja Leena Salo. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Martti Jaanto puheenjohtaja Saila Porthén pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Juhani Saarinen Leena Salo

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 109 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Oheismateriaalina oli talousarvio kaavoitus- ja ympäristölau takunnan osalta, mukaan lukien vakanssiluettelo Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tehtäväalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain. Käyttösuunnitelmia vahvistaessaan on toimielimen tai tilivelvollisen samalla esitettävä suunnitelma siitä, miten kaupunginvaltuuston vahvistama tuloarvio saavutetaan. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Liitteenä on ehdotus vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi ja henkilöstösuunnitelmat ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen ja maan mit tauk sen teh täväalueille. LIITE A1, KAAVYMP Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman, nimeää esityksen mukaisesti tulosyksiköiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi vakanssiluettelon ja henkilöstösuunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan alkuvuoden 2015 kokoukset Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 110 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päätti toimikautensa alussa ( ) pitää kokouksensa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin klo erikseen sovittavana päivämääränä kaupungintalolla. Hallintosäännön 21 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää pitää kokouksensa alkuvuonna vuonna 2015 seuraavasti: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehti ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos 171/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Vireilletulo Naantalin Hovin (Kaivokatu 11) asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Vi reilletulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksessa Suunnittelualue ja tavoitteet Asemakaavamuutos koskee Naantalin kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 24 tonttia 11 (nk. Naanta lin Hovin tontti). Kaavatyön tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitus asumiseen sekä nostaa rakennus oikeutta. Tu levan rakentamisen tulee soveltua kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Suunnittelun lähtökohdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei denkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa valta kunnallisesti merkittävien seik kojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoi tuksessa sekä valtion viranomaisten toimin nassa. Koska suunnittelualue sijoittuu Naanta lin Vanhankaupungin RKY-alueelle, VAT-tavoitteiden kokonaisuuksista tässä kaavatyös sä erityisesti huomioitavia ovat eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja kulttuuriperintöä kos kevat tavoitteet. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriym päristöt RKY Valtioneuvosto vahvisti Museoviraston laatiman tarkistetun inventoinnin val takunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäris-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta töistä. Inventointi on osa val takunnallisia alueidenkäyttöta voitteita ja se tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Kaikilla kaavatasoilla on tärkeää huolehtia siitä, että ratkaisut eivät ole ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa. Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on osoitettu keskus tatoimintojen alueeksi (C). Keskustatoimintojen alue on merkitty valta kunnallisesti merkittävän raken netun kulttuuriympäristön alueeksi. Punainen viivamer kintä rajaa maakunnallisen tason kaupunkikehit tämisen kohdealueen, johon Naantalin keskusta-alue kuuluu. Alueella yhdyskuntarakennetta tulee tii vistää ja rakentamistehok kuutta lisätä. Tiivistämisen pitää olla ympäristön laatua kehittävää. Yleiskaava Kaavamuutosalue sijaitsee Naantalin yleiskaavan (mantereen osalta vahvistamaton) alu eella. Yleiskaa vassa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Ak-155, jossa tontti 11 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Muutettavassa asemakaavassa tontilla on rakennusoikeutta 700 k-m², kerrosten enimmäismäärä on kaksi. Maanomistus Asemakaavamuutosalue on yksityisessä omistuksessa. Kaupungin ja maanomistajan vä lille tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus. Rakennettu ympäristö Alue sijoittuu Naantalin vanhaan kaupunkiin Kaivokadun ja Raatihuoneenkadun kul maukseen. Kaa voitettava tontti on tällä hetkellä rakentamaton ja kaupunkikuvallisesti vaatimaton. Tonttia sivuava Kaivokatu on yksi kanta-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta kaupungin vilkkaimmista kaduista: se on vanhasta kaupungista ulos suuntautu van ajoneuvoliikenteen pääreitti. Kaavaluonnoksen valmistelu Alue soveltuu erinomaisesti asumiseen. Myös jonkin verran liiketilaa on tarpeen varata Kaivokadun puoleiselle tontin osalle ensimmäiseen kerrokseen. Kaavaluonnoksesta tuo daan seuraavaan lautakun taan kaksi vaihtoehtoista ratkaisua. Osallistumis- ja arviointi suunnitelma on liitteenä. LIITE A10, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi päi vätyn Hovin kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Kaavaluonnosta varten on teetetty vaihtoehtoisia luonnoksia sekä maanomistajan että kaupungin toi mesta. Luonnoksissa on haettu erityyppisiä ratkaisuja asumisen sijoittami seksi vaativaan ympäristöön. Tontin pinta-ala on 1164 m² ja rakennusoikeus nykyisessä kaavassa 700 k-m², tonttitehokkuus on e= 0.6. Käyttötarkoitus on liikerakennusten kort telialue (KL), kerrosluku on II. Maanomistajan teettämä vaihtoehto Sigge Oy on laatinut tontille kerrostaloratkaisun, joka on tonttitehokkuudeltaan e = Kerrosalal taan vaihtoehto vastaa vuosittain Naantalissa rakennettavaa n k-m² han ketta ja asuminen sijoit tuu kolmeen kerrokseen. Autopaikat on sijoitettu osittain maan al le, osittain pihaan avautuviin autotal leihin. Rakennuksen ala vie tontista 68 %. Jäljelle jäävästä, kannelle

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta sijoittuvasta piha-alueesta kaksi kolmasosaa menee rungon autotallien ajouriin. Rakennusoikeus on k-m² ja asuntoja on arvioitu olevan kpl, auto paikkoja 29 kpl. Rakennuksen runkosyvyys on 20 m. Vertailukohteena voi tode ta, että Lappalaistenmäen kahden kerrostalon runkosyvyys on 15 m ja Tullikadun nk. vanhan ve rotoi miston runkosyvyys on 13 m. Autopaikkojen sijoittaminen maanalaiseen tilaan ei ole Kaivokadulla ongelmatonta. Katu sijaitsee enti sen merenlahden kohdalla, maaston korkeus on Raatihuoneenkadun ja Alikadun risteyksessä ja Kaivokadun ja Raatihuoneenkadun risteyksessä (Korkeudet ovat N järjestelmässä). Kai van non te ke mi nen vaa tii jä reän tu ke mi sen ja rat kai su vaa tii ve si tii viit ra kenteet. Ym pä ris tössä on puu paalu jen va rassa oleva ker ros talo ja painauma riskit ympä ris tön ra ken nuksil le on olemassa. Maanomistajan teettämä vaihtoehto on liitteenä. LIITE A2, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaupungin teettämät alustavat tarkasteluvaihtoehdot Maanomistajan suunnittelijalta ei ollut mahdollista saada toista versiota, joten kaupunki teetti vaihtoehtoiset tarkastelut arkkitehtitoimisto Tarmo Mustosella. Mustosen toimisto on laatinut viereisen III:nen kaupunginosan asemakaavan. Vaihtoehdoissa on lähtökohdaksi otettu ympäröivän Vanhankaupungin rakentamisen mit takaava. Ym päristön tehokkuuslukuja on esitetty liitteessä antamaan tuntumaa rakeisuu desta. Kaikki kolme havain nekuvaa noudattavat ympäröivän Vanhankaupungin asema kaavan rakeisuutta ja tehokkuutta. Vaihto ehto 2 on upotettu Kaivokadun katuprofiiliin. Tonttitehokkuus vaihtelee e=0,76-1,08, asuntojen luku määrä 8-9, autopaikkojen luku määrä 8-9 ap. Kerrosala vaihtelee km². Pihatilat vastaavat Vanhankaupungin kortteleiden tontin käyttöä. Kaupungin teettämät päivitetyt alustavat tarkasteluvaihtoehdot ovat liitteenä. LIITE A3, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Maanomistajan esityksen mukainen katusilhuetti on liitteenä.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta LIITE A4, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää jatkaa Hovin kaavamuutoksen suunnittelua alustavan vaih toehdon vaihtoehto 3 / Mustonen mukaan. Lau takunta tekee maastokäyn nin paikalle elokuun lautakun nan kokouksen yhteydessä. Esittelijä esitteli kokouksessa päivitetyt versiot tarkasteluvaihtoehdoista se kä maanomistajan esityksen mukaisen katusilhuetin, jotka liitetään pöytä kirjan liitteiksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Ari Vienonen on lähettänyt kaupunginhallitukselle seuraavan kirjeen: "Naantalin kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksissa 2013 ja 2014 asemakaava on aikataulutettu käsiteltäväksi valtuustossa Kaavoitus- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran tou kokuussa Kesäkuun kokouksessaan 2014 lautakunta päätti jatkaa kaa van valmistelua arkkitehti Mustosen valmisteleman vaihtoehto 3 pohjalta. Lautakunnan pöytäkirjassa ei ole varsinaisesti arvosteltu maanomistajan esittämää suunnitelmaa, jonka on laatinut Sigge Oy/Antti Mäki. On esitetty huolta maanalaisen pysäköintitilan rakentamisen mahdollisesti aiheuttamas ta haitasta jollekin kerrostalolle. jota ei ole yksilöity. Maanomistajan vastuulla on huolehtia, ettei rakentaminen aiheuta vahinkoja.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan Naantalin kaupungin toimenpiteet, sinänsä oikeat ja välttämättömät, Kaivokadun tulvimisen estämiseksi, ovat varmasti merki tyksellisemmät. Tontin pinta-alasta on joillakin tonteilla käytetty enemmän rakentamiseen kuin Hovin kohdalla tehdyssä esityksessä. Mustosen esitys noin ne liön rakennusoikeuden kaavoittamisesta ei mahdollista asuinrakentamista, vaan pakottaa maanomistajan miettimään paluuta liiketoimintaan, lähinnä ravintolatoimintaan uudisrakennuksessa, jos rakentaminen yleensä on kan nattavaa. Maanomistajaan ei ole oltu yhteydessä kaavoittajan toimesta kaa voitustyön aikana. Toivon Naantalin kaupungin taholta myötämielistä suhtautumista asema kaavoitukseen ja olemme valmiit yhteistyöhön asemakaavan laatimisessa ja varsinaisen talosuunnitelman aikana, jotta myös varmistetaan suunnitelmien sopivuus Kaivokadun kokonaisuuteen." Maanomistajan teettämä vaihtoehto, maanomistajan esityksen mukainen katusilhuetti sekä kaupungin teet tä mät päi vi te tyt alus ta vat tarkasteluvaihtoehdot ovat esityslistan (KSJ ) liitteinä. Kimmo Suonpää ja Kirsti Junttila ovat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto käy keskustelun mahdollisesta ohjeen antamisesta kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle Naantalin Hovi / Kaivokatu 11 asemakaavamuutoksesta. Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esitteli asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen olivat läsnä kokouksessa.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Erityisasiantuntija Martti Sipponen: Jan Lindströmin ehdotuksesta kaupunkisuunnittelujaosto päätti jättää asian pöydälle. Maanomistaja Ari Vienosen ja kaupungin edustajien kesken on pidetty ensimmäinen tapaaminen Lopuksi muistiossa on todettu seuraavaa: KAUPUNGINJOHTAJA: "4. Asian eteenpäin vieminen Sovittiin, että maanomistaja selvittää vielä kevyempää vaihtoehtoa tontille. Tarvittaessa pidetään lyhyellä varoitusajalla suunnittelupalaveri. Seuraava palaveri pidetään klo 13." Todetaan, että kaupunkisuunnittelujaosto palaa asiaan seuraavassa kokouksessa, kun maaomistajan ja kaupungin edusta jien välinen suunnittelupalaveri on pidetty. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Erityisasiantuntija Martti Sipponen: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Maanomistajan ja kaupungin maankäyttöosaston edustajien Elise Lehikoisen ja Kirsti Junttilan välillä on pidetty neuvottelu kello 13. Liitteenä on muistio neuvottelusta. LIITE A5, KSJ (säilytetäään erillisessä kaavakansiossa). Mustio on lähetetty maanomistajalle postitse

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Esitystä tehtäessä maanomistaja ei ole kommentoinut vielä muistiota. Maanomistajan esittämät kolme vaihtoehtoista luonnosta oheistetaan. Oheismateriaali vaihtoehtoiset luonnokset Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esittelee kokouksessa vaihtoehtoisia luonnoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 111 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Merkitään kaupunginarkkitehdin esittely tiedoksi ja päätetään jatkaa asian käsittelyä kaupunkisuunnittelujaoston seuraavassa kokouksessa. Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esitteli asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kimo Suonpää oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Hovin kaavamuutoksen luonnoksia käsiteltiin kaupunkisuunnittelujaostossa Hovin kaava muutoksesta pidettiin maakuntamuseon edustajan kanssa viranomaisen työ neuvottelu Muistio on oheistettu. LIITE A2, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Maanomistajalta saatiin allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimus

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Samassa pala verissa maanomistajalle annettiin jatkotyöhön seuraava ohjeistus: avataan korttelia asuntomassojen osalta Alikadulle siten, että piha-alueelle syntyy aurin koista oleskelualuetta pihan viihtyisyys edellyttää autopaikkojen ja asuntojen määrän rajoittamista noin kahdek saan; autopaikkavaatimus 1 ap / as kerrosluku on I-II, harjakorkeus ja räystäslinja korkeintaan Kaivokadun vas takkaisella puolella sijaitsevan rivitalon harjakorkeus ja räystäskor keus ylin harjakorkeus ja ylin räystäskorkeus sovitetaan julkisivu kuvalla alin lattiataso mahdollisesti alempi kuin rakennusjärjestykses sä, neuvoteltu rakennusval vonnan kanssa (esim ) rakennuksen julkisivun materiaali / puuverhous katemateriaalin määritys / konesaumattu, maalattu peltikate (tai kolmiori mahuopakate) asuinrakennukset sijoittuvat tontin rajoihin kiinni rakennusten sijoittuminen yhteen tai useampaan massaan tut kitaan rakennuksen runkosyvyyteen kiinnitetään huomiota tontin aitaaminen Vanhankaupungin rakennustapaohjeiden mukaan noudatetaan Vanhankaupungin rakennustapaohjeita Maanomistaja on toimittanut viimeisimmät luonnokset, jotka noudattavat pää osin edellä ku vattuja suuntaviivoja. Aineistossa on kaksi vaihtoehtoa, jotka eroavat toi sistaan asuntojen lukumäärän sekä autopaikkojen määrän ja sijainnin suhteen. VE 1 a ja b: II krs / 7 asuntoa ja 1 liikehuoneisto / 9 autopaik kaa / 1000 k-m² + kuistit 75 k-m² + tekn. 25 k-m². VE 2 a ja b: II krs / asuntoa ja 1 liikehuoneisto / 9 autopaikkaa / 1000 k-m² + kuistit 45 k-m² + luhtikäytävä 55 k-m² + tekn. 25 k-m². Liitteenä on Sigge Arkkitehtien päivätyt asemapiirrosluonnokset VE 1 a ja b se kä 2 a ja b ja julkisivusovitus. LIITE A3, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KOKOUSKÄSITTELY: Hovin tontin maanomistaja on lähettänyt kaavoitus-

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta ja ympäristö lautakunnalle osoitetun sähköpostin, jossa hän esittää kaavaluonnokseen mm k-m² lisärakennusoikeutta ja rakennuksen korottamista Kai vokadun ja Raatihuoneenkadun kulmauksessa. Muutokset hän esittää otetta van huomioon jo kokouksessa. Maanomistajan, suunnittelijan ja kaupungin edustajien palaverissa sovittiin lautakunnan listalle menevästä aineistosta, jonka maan omistajan suunnittelija toimitti sovitusti ennen listan lähtöä. Maanomistajan uudet esitykset on tuotu lautakunnalle tiedoksi kokoukseen ja ne liitetään nähtävilläolon yhteydessä annettuun palautteeseen. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää varata osallisille Hovin asema kaavamuutoksen päivätystä vaihtoehdosta 1 maankäyt tö- ja ra kennusasetuksen 30 :n mukaises ti osal lisille tilaisuuden mielipiteen esittä miseen. Val misteluaineistoon liitetään myös osallistumis- ja arviointisuun nitelma. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Nuotanvetäjäpatsaan sijainti 479/ /2014 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Juhani Saarinen luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan seitsemän valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Kalastuksella saaristossa on monisatavuotiset perinteet, talvinuotan vedolla kulttuuri on ollut voimakkainta Rymättylässä. Ensimmäisen maailmansodan aikainen ruokapula johti silakan kysynnän voimakkaaseen kasvuun. Silakan kysynnän kasvun myötä nuottakuntien lukumäärä pitäjässä lisääntyi ja samassa suhteessa saaliin määrä, ja näin kalastus ja eritoten talvinuottaus toi vaurautta Rymättylään. Vuonna 1965 Rymättylän kunta ja seurakunta päättivät asettaa yhteisen historiatoimikunnan pitäjänhistorian aikaansaamiseksi. Asian toteuttamisvaiheessa esille nousi ajatus nuotanvetäjäpatsaan aikaansaamiseksi kunnioittamaan nuotanvetäjien työtä, työtä, jossa muutamat jopa menettivät henkensä. Hanke toteutui, patsas pystytettiin kunnantalon mäelle, omalle maalle, tien varteen jossa liikenne oli kohtuu vilkasta. Tietä käyttivät kunnantalolla asioivat kuntalaiset, kunnantaloa katsomaan tulleet turistit ja muut ohikulkijat. Vaan eipä kulje enää, kunnantalo on muussa käytössä ja näin ollen kulkijoita tällä tieosuudella kovin vähän. Voidaan yhtyä laulun sanoihin: kylätie on hiljainen, niin hiljainen. Esitän, että Naantalin kaupunki selvittää löytyisikö nuotanvetäjäpatsaalle sille arvonmukainen uusi näkyvämpi sijoituspaikka. Yksi vaihtoehdoista voisi olla Rymättylän sisääntuloväylän Viluntien varressa oleva Rymättylän Osuuspankin tontti." KAUPUNGINVALTUUSTO: Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen sivistysvirastolle sekä ympäristövirastolle valmis tel ta vak si ja mah dol lisia toimen pi teitä var ten. KAUPUNGINHALLITUS: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 112 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila :: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Nuotanvetäjäpatsas on taiteilija Raimo Äijälän kilpailun tuloksena tekemä veistos. Se on pystytetty vuonna 1977 Rymättylän entisen kunnantalon edustalle kirkon ja Kirkkolahden suuntaan loivasti viet tävään rinteeseen. Alue on asemakaavassa kunnantalon tontin istu tusaluetta. Patsaan näkyvyys kunnan talon mäellä on vuosien mittaan estynyt patsaan jää tyä runsaan puuston varjoon. Nyt on noussut esiin patsaan mahdollinen siirtäminen uu teen paikkaan. Paikaksi on esitetty valtuustoaloitteessa yhtenä vaihtoehtona Rymättylän Osuuspankin tonttia. Alue on ehkä hieman vaatimaton ja pinta-alaltaan riittämätön näyttävälle patsaal le, joka tarvitsee katseen koh teeksi laajempaa "ulappaa". Museojohtaja Anne Sjöström ja kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila ovat pitäneet katsel muksen alueella ja pohtineet eri vaihtoehtoja patsaan tilanteen parantamiseksi. Katselmuksen johtopäätöksenä esitämme: Vaihtoehto 1 / Patsas pidetään nykyisellä paikallaan nk. kunnantalon mäellä ja alueen puustoa karsitaan vähitellen näkyvyyden paran ta mi sek si. Alue on tällä hetkellä nur mikkoaluetta, mutta patsaan lähesty mistä voisi pa rantaa avaamalla polkualueen nurmik koalueen poikki. Nykyi sellä paikal la patsaan sijainti kertoo nuotanvedon perinteen arvos tuksesta kunnan elin kei nohistoriassa ja entisen kunnantalon pitkäaikaisesta roolista juuri nuotta ka lastuksen kulta-aikoina.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Vaihtoehto 2 / Patsas siirretään seurakuntakeskuksen ja hautausmaan väliselle peltoalu eelle pysäköinti alueen ja leikkialueen itäpuolelle. Alue on osittain seurakuntakeskuksen tontin istutusaluetta osittain puistoaluetta. Alue on seurakuntayhtymän omistuksessa ja siinä risteää maanalainen vesijohto ja vie märilinja. Alue on alavaa ja patsaan sijoittami nen edellyttäisi alueen muokkaamista puistomaiseen suuntaan nostamalla maastoa näky vyyden saavuttamiseksi. Patsas näkyisi Rymättyläntieltä ja Viluntiel tä, mutta alue saattaa olla patsaalle liian avoin. Liitteenä on kartta patsaan sijainnista ja kuva nykytilanteesta. LIITE B1, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan nuotanvetäjäpat sas pidetään nykyisellä pai kallaan kuitenkin siten, että patsaan näkyvyyttä lisätään puustoa vähentä mällä ja ympäristöä muokataan patsaan lähestymis tä avartamalla. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Keskustelun jälkeen kaavoitus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto 39/ /2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 113 Toimistosihteeri Sanna Sydänmaanlakka : Viranhaltijan päätökset Maankäyttöpäällikkö 17/2014 Erillispalkkio lisävastuusta suunnitteluavustaja Henna Correia Nocalle 18/2014 Kaavoitusarkkitehdin palkkaaminen vakituiseen työsuhteeseen ympäristövirastoon 19/2014 Osoitenumeroiden vahvistaminen KAUPUNGINARKKITEHTI: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöspöytäkirjassa 19/2014 ilmenevään päätökseen KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään / Oy Teboil Ab, D-piste, Lisenssikatu, Naantali 536/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 114 Ympäristönsuojelutarkastaja Saila Porthén : Asia Polttonesteen jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus Toiminnanharjoittaja ja yhteystiedot Oy Teboil Ab, Vantaa Yhteyshenkilö: Kimmo Marjola Ilmoitus jätetty kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle Polttonesteen jakeluaseman sijainti Osoite: Lisenssikatu 8-10, Naantali Kiinteistö RN:o Toiminta Jakeluaseman toimintaan sisältyy miehittämätön diesel-jakelupiste. Ja ke luase mal la ar vioi daan lii ken nettä ole van seu raa vasti: ras kaita ajo neu voja kpl/vrk. Polt to ai nei ta tuo daan ase mal le 6-8 ker taa kuu kau dessa. Polttoaineen varastointikapasiteetti jakeluasemalla on seuraava: säiliö 1: 50 m³, diesel-polttoaineelle säiliö 2: 30/20 m³, diesel-polttoaineelle/moottoripolttoöljylle säiliö 3: 3,5 m³, AdBlue Polttoaineet varastoidaan maanpäällisissä 2-vaippasäiliöissä, joissa on ylitäytönestimet. Ja ke lu ase man kaikki tekniset rakenteet ovat ilmoituk sen mukaan stan dar din SFS 3352 mu kaiset.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Luvat ja sopimukset Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan dieselpisteelle, osoitteessa: Lisenssi katu Lu pa pää tök sen mu kaan lu van hal ti jan on teh tävä 10 vuo den ku luessa päätök sen lain voi mai seksi tu le mi sesta hake mus lu pamää räys ten tar kista miseksi. Ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä on tehty Var sinais-suo men alue pe las tus lai tok sel le vuonna Asema toimii yksityiseltä vuokratulla maa-alueella. Kaavatilanne Kiinteistö sijaitsee vuonna 2007 vahvistetussa asemakaavan muutoksessa Ak-291: Luolalan teollisuusalueen asemakaavan muutos, kaavamerkinnällä LH: Huol to ase man ko rttelialue. Korttelialueelle saa rakentaa miehittämättömän polttoaineenjakeluaseman. Rekisteröintimenettely Ympäristönsuojelulain (86/2000) muutoksen myötä ympäristövaikutuksiltaan vähäisiä toimintoja siirrettiin ympäristölupamenettelyn piiristä kevyempään rekisteröintimenettelyyn vuonna Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain 12 :n mukaan mm. polttoaineiden jakeluasemat. Rekisteröitäville laitoksille ei haeta ympäristölupaa vaan toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen rekisteröi toiminnan, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Jakeluasemien teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista sekä rekisteröintiilmoituksen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) eli ns. jakeluasema-asetuksessa. Re kis te röi tä vän ja ke lu ase man on nou datetta va ase tuksen vaati muksia eikä re kis teröin ti me net te lyssä voida an taa asetus ta täy dentäviä mää räyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varmistaa jälkivalvonnalla sen, että jakeluasema noudattaa jakeluasema-asetuksen vaatimuksia. Ilmoitusta koskevat asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot