Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan alkuvuoden 2015 kokoukset Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Nuotanvetäjäpatsaan sijainti Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto Jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään / Oy Teboil Ab, D-piste, Lisenssikatu, Naantali Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi: Öljysäiliön poistaminen / Maijamäentie Ilmoitusasiat ja Viranhaltijapäätös/ Ympäristönsuojelu Selvitys Lempi -nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä 28

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Aika kello 18:00-19:04 Paikka 5. kerroksen saunatilat Osallistujat Jaanto Martti puheenjohtaja Salo Osmo varapuheenjohtaja Björkskog Teija jäsen Kanerva Jarkko jäsen Lindgren Heikki jäsen Masalin Jarmo jäsen Saarinen Juhani jäsen Saksi Anita jäsen Salo Leena jäsen Santalahti Samuli kh:n edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti Taipaleenmäki Marjut ympäristöpäällikkö Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö Porthén Saila pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Saarinen ja Leena Salo. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Martti Jaanto puheenjohtaja Saila Porthén pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Juhani Saarinen Leena Salo

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 109 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Oheismateriaalina oli talousarvio kaavoitus- ja ympäristölau takunnan osalta, mukaan lukien vakanssiluettelo Täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tehtäväalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain. Käyttösuunnitelmia vahvistaessaan on toimielimen tai tilivelvollisen samalla esitettävä suunnitelma siitä, miten kaupunginvaltuuston vahvistama tuloarvio saavutetaan. Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin. Liitteenä on ehdotus vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi ja henkilöstösuunnitelmat ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen ja maan mit tauk sen teh täväalueille. LIITE A1, KAAVYMP Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman, nimeää esityksen mukaisesti tulosyksiköiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi vakanssiluettelon ja henkilöstösuunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan alkuvuoden 2015 kokoukset Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 110 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päätti toimikautensa alussa ( ) pitää kokouksensa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin klo erikseen sovittavana päivämääränä kaupungintalolla. Hallintosäännön 21 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää pitää kokouksensa alkuvuonna vuonna 2015 seuraavasti: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehti ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos 171/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Vireilletulo Naantalin Hovin (Kaivokatu 11) asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Vi reilletulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksessa Suunnittelualue ja tavoitteet Asemakaavamuutos koskee Naantalin kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 24 tonttia 11 (nk. Naanta lin Hovin tontti). Kaavatyön tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitus asumiseen sekä nostaa rakennus oikeutta. Tu levan rakentamisen tulee soveltua kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Suunnittelun lähtökohdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei denkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa valta kunnallisesti merkittävien seik kojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoi tuksessa sekä valtion viranomaisten toimin nassa. Koska suunnittelualue sijoittuu Naanta lin Vanhankaupungin RKY-alueelle, VAT-tavoitteiden kokonaisuuksista tässä kaavatyös sä erityisesti huomioitavia ovat eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja kulttuuriperintöä kos kevat tavoitteet. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriym päristöt RKY Valtioneuvosto vahvisti Museoviraston laatiman tarkistetun inventoinnin val takunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäris-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta töistä. Inventointi on osa val takunnallisia alueidenkäyttöta voitteita ja se tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Kaikilla kaavatasoilla on tärkeää huolehtia siitä, että ratkaisut eivät ole ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa. Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on osoitettu keskus tatoimintojen alueeksi (C). Keskustatoimintojen alue on merkitty valta kunnallisesti merkittävän raken netun kulttuuriympäristön alueeksi. Punainen viivamer kintä rajaa maakunnallisen tason kaupunkikehit tämisen kohdealueen, johon Naantalin keskusta-alue kuuluu. Alueella yhdyskuntarakennetta tulee tii vistää ja rakentamistehok kuutta lisätä. Tiivistämisen pitää olla ympäristön laatua kehittävää. Yleiskaava Kaavamuutosalue sijaitsee Naantalin yleiskaavan (mantereen osalta vahvistamaton) alu eella. Yleiskaa vassa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Ak-155, jossa tontti 11 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Muutettavassa asemakaavassa tontilla on rakennusoikeutta 700 k-m², kerrosten enimmäismäärä on kaksi. Maanomistus Asemakaavamuutosalue on yksityisessä omistuksessa. Kaupungin ja maanomistajan vä lille tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus. Rakennettu ympäristö Alue sijoittuu Naantalin vanhaan kaupunkiin Kaivokadun ja Raatihuoneenkadun kul maukseen. Kaa voitettava tontti on tällä hetkellä rakentamaton ja kaupunkikuvallisesti vaatimaton. Tonttia sivuava Kaivokatu on yksi kanta-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta kaupungin vilkkaimmista kaduista: se on vanhasta kaupungista ulos suuntautu van ajoneuvoliikenteen pääreitti. Kaavaluonnoksen valmistelu Alue soveltuu erinomaisesti asumiseen. Myös jonkin verran liiketilaa on tarpeen varata Kaivokadun puoleiselle tontin osalle ensimmäiseen kerrokseen. Kaavaluonnoksesta tuo daan seuraavaan lautakun taan kaksi vaihtoehtoista ratkaisua. Osallistumis- ja arviointi suunnitelma on liitteenä. LIITE A10, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi päi vätyn Hovin kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Kaavaluonnosta varten on teetetty vaihtoehtoisia luonnoksia sekä maanomistajan että kaupungin toi mesta. Luonnoksissa on haettu erityyppisiä ratkaisuja asumisen sijoittami seksi vaativaan ympäristöön. Tontin pinta-ala on 1164 m² ja rakennusoikeus nykyisessä kaavassa 700 k-m², tonttitehokkuus on e= 0.6. Käyttötarkoitus on liikerakennusten kort telialue (KL), kerrosluku on II. Maanomistajan teettämä vaihtoehto Sigge Oy on laatinut tontille kerrostaloratkaisun, joka on tonttitehokkuudeltaan e = Kerrosalal taan vaihtoehto vastaa vuosittain Naantalissa rakennettavaa n k-m² han ketta ja asuminen sijoit tuu kolmeen kerrokseen. Autopaikat on sijoitettu osittain maan al le, osittain pihaan avautuviin autotal leihin. Rakennuksen ala vie tontista 68 %. Jäljelle jäävästä, kannelle

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta sijoittuvasta piha-alueesta kaksi kolmasosaa menee rungon autotallien ajouriin. Rakennusoikeus on k-m² ja asuntoja on arvioitu olevan kpl, auto paikkoja 29 kpl. Rakennuksen runkosyvyys on 20 m. Vertailukohteena voi tode ta, että Lappalaistenmäen kahden kerrostalon runkosyvyys on 15 m ja Tullikadun nk. vanhan ve rotoi miston runkosyvyys on 13 m. Autopaikkojen sijoittaminen maanalaiseen tilaan ei ole Kaivokadulla ongelmatonta. Katu sijaitsee enti sen merenlahden kohdalla, maaston korkeus on Raatihuoneenkadun ja Alikadun risteyksessä ja Kaivokadun ja Raatihuoneenkadun risteyksessä (Korkeudet ovat N järjestelmässä). Kai van non te ke mi nen vaa tii jä reän tu ke mi sen ja rat kai su vaa tii ve si tii viit ra kenteet. Ym pä ris tössä on puu paalu jen va rassa oleva ker ros talo ja painauma riskit ympä ris tön ra ken nuksil le on olemassa. Maanomistajan teettämä vaihtoehto on liitteenä. LIITE A2, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaupungin teettämät alustavat tarkasteluvaihtoehdot Maanomistajan suunnittelijalta ei ollut mahdollista saada toista versiota, joten kaupunki teetti vaihtoehtoiset tarkastelut arkkitehtitoimisto Tarmo Mustosella. Mustosen toimisto on laatinut viereisen III:nen kaupunginosan asemakaavan. Vaihtoehdoissa on lähtökohdaksi otettu ympäröivän Vanhankaupungin rakentamisen mit takaava. Ym päristön tehokkuuslukuja on esitetty liitteessä antamaan tuntumaa rakeisuu desta. Kaikki kolme havain nekuvaa noudattavat ympäröivän Vanhankaupungin asema kaavan rakeisuutta ja tehokkuutta. Vaihto ehto 2 on upotettu Kaivokadun katuprofiiliin. Tonttitehokkuus vaihtelee e=0,76-1,08, asuntojen luku määrä 8-9, autopaikkojen luku määrä 8-9 ap. Kerrosala vaihtelee km². Pihatilat vastaavat Vanhankaupungin kortteleiden tontin käyttöä. Kaupungin teettämät päivitetyt alustavat tarkasteluvaihtoehdot ovat liitteenä. LIITE A3, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Maanomistajan esityksen mukainen katusilhuetti on liitteenä.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta LIITE A4, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää jatkaa Hovin kaavamuutoksen suunnittelua alustavan vaih toehdon vaihtoehto 3 / Mustonen mukaan. Lau takunta tekee maastokäyn nin paikalle elokuun lautakun nan kokouksen yhteydessä. Esittelijä esitteli kokouksessa päivitetyt versiot tarkasteluvaihtoehdoista se kä maanomistajan esityksen mukaisen katusilhuetin, jotka liitetään pöytä kirjan liitteiksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Ari Vienonen on lähettänyt kaupunginhallitukselle seuraavan kirjeen: "Naantalin kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksissa 2013 ja 2014 asemakaava on aikataulutettu käsiteltäväksi valtuustossa Kaavoitus- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran tou kokuussa Kesäkuun kokouksessaan 2014 lautakunta päätti jatkaa kaa van valmistelua arkkitehti Mustosen valmisteleman vaihtoehto 3 pohjalta. Lautakunnan pöytäkirjassa ei ole varsinaisesti arvosteltu maanomistajan esittämää suunnitelmaa, jonka on laatinut Sigge Oy/Antti Mäki. On esitetty huolta maanalaisen pysäköintitilan rakentamisen mahdollisesti aiheuttamas ta haitasta jollekin kerrostalolle. jota ei ole yksilöity. Maanomistajan vastuulla on huolehtia, ettei rakentaminen aiheuta vahinkoja.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan Naantalin kaupungin toimenpiteet, sinänsä oikeat ja välttämättömät, Kaivokadun tulvimisen estämiseksi, ovat varmasti merki tyksellisemmät. Tontin pinta-alasta on joillakin tonteilla käytetty enemmän rakentamiseen kuin Hovin kohdalla tehdyssä esityksessä. Mustosen esitys noin ne liön rakennusoikeuden kaavoittamisesta ei mahdollista asuinrakentamista, vaan pakottaa maanomistajan miettimään paluuta liiketoimintaan, lähinnä ravintolatoimintaan uudisrakennuksessa, jos rakentaminen yleensä on kan nattavaa. Maanomistajaan ei ole oltu yhteydessä kaavoittajan toimesta kaa voitustyön aikana. Toivon Naantalin kaupungin taholta myötämielistä suhtautumista asema kaavoitukseen ja olemme valmiit yhteistyöhön asemakaavan laatimisessa ja varsinaisen talosuunnitelman aikana, jotta myös varmistetaan suunnitelmien sopivuus Kaivokadun kokonaisuuteen." Maanomistajan teettämä vaihtoehto, maanomistajan esityksen mukainen katusilhuetti sekä kaupungin teet tä mät päi vi te tyt alus ta vat tarkasteluvaihtoehdot ovat esityslistan (KSJ ) liitteinä. Kimmo Suonpää ja Kirsti Junttila ovat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto käy keskustelun mahdollisesta ohjeen antamisesta kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle Naantalin Hovi / Kaivokatu 11 asemakaavamuutoksesta. Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esitteli asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen olivat läsnä kokouksessa.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Erityisasiantuntija Martti Sipponen: Jan Lindströmin ehdotuksesta kaupunkisuunnittelujaosto päätti jättää asian pöydälle. Maanomistaja Ari Vienosen ja kaupungin edustajien kesken on pidetty ensimmäinen tapaaminen Lopuksi muistiossa on todettu seuraavaa: KAUPUNGINJOHTAJA: "4. Asian eteenpäin vieminen Sovittiin, että maanomistaja selvittää vielä kevyempää vaihtoehtoa tontille. Tarvittaessa pidetään lyhyellä varoitusajalla suunnittelupalaveri. Seuraava palaveri pidetään klo 13." Todetaan, että kaupunkisuunnittelujaosto palaa asiaan seuraavassa kokouksessa, kun maaomistajan ja kaupungin edusta jien välinen suunnittelupalaveri on pidetty. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Erityisasiantuntija Martti Sipponen: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Maanomistajan ja kaupungin maankäyttöosaston edustajien Elise Lehikoisen ja Kirsti Junttilan välillä on pidetty neuvottelu kello 13. Liitteenä on muistio neuvottelusta. LIITE A5, KSJ (säilytetäään erillisessä kaavakansiossa). Mustio on lähetetty maanomistajalle postitse

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Esitystä tehtäessä maanomistaja ei ole kommentoinut vielä muistiota. Maanomistajan esittämät kolme vaihtoehtoista luonnosta oheistetaan. Oheismateriaali vaihtoehtoiset luonnokset Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esittelee kokouksessa vaihtoehtoisia luonnoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 111 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Merkitään kaupunginarkkitehdin esittely tiedoksi ja päätetään jatkaa asian käsittelyä kaupunkisuunnittelujaoston seuraavassa kokouksessa. Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esitteli asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kimo Suonpää oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Hovin kaavamuutoksen luonnoksia käsiteltiin kaupunkisuunnittelujaostossa Hovin kaava muutoksesta pidettiin maakuntamuseon edustajan kanssa viranomaisen työ neuvottelu Muistio on oheistettu. LIITE A2, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Maanomistajalta saatiin allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimus

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Samassa pala verissa maanomistajalle annettiin jatkotyöhön seuraava ohjeistus: avataan korttelia asuntomassojen osalta Alikadulle siten, että piha-alueelle syntyy aurin koista oleskelualuetta pihan viihtyisyys edellyttää autopaikkojen ja asuntojen määrän rajoittamista noin kahdek saan; autopaikkavaatimus 1 ap / as kerrosluku on I-II, harjakorkeus ja räystäslinja korkeintaan Kaivokadun vas takkaisella puolella sijaitsevan rivitalon harjakorkeus ja räystäskor keus ylin harjakorkeus ja ylin räystäskorkeus sovitetaan julkisivu kuvalla alin lattiataso mahdollisesti alempi kuin rakennusjärjestykses sä, neuvoteltu rakennusval vonnan kanssa (esim ) rakennuksen julkisivun materiaali / puuverhous katemateriaalin määritys / konesaumattu, maalattu peltikate (tai kolmiori mahuopakate) asuinrakennukset sijoittuvat tontin rajoihin kiinni rakennusten sijoittuminen yhteen tai useampaan massaan tut kitaan rakennuksen runkosyvyyteen kiinnitetään huomiota tontin aitaaminen Vanhankaupungin rakennustapaohjeiden mukaan noudatetaan Vanhankaupungin rakennustapaohjeita Maanomistaja on toimittanut viimeisimmät luonnokset, jotka noudattavat pää osin edellä ku vattuja suuntaviivoja. Aineistossa on kaksi vaihtoehtoa, jotka eroavat toi sistaan asuntojen lukumäärän sekä autopaikkojen määrän ja sijainnin suhteen. VE 1 a ja b: II krs / 7 asuntoa ja 1 liikehuoneisto / 9 autopaik kaa / 1000 k-m² + kuistit 75 k-m² + tekn. 25 k-m². VE 2 a ja b: II krs / asuntoa ja 1 liikehuoneisto / 9 autopaikkaa / 1000 k-m² + kuistit 45 k-m² + luhtikäytävä 55 k-m² + tekn. 25 k-m². Liitteenä on Sigge Arkkitehtien päivätyt asemapiirrosluonnokset VE 1 a ja b se kä 2 a ja b ja julkisivusovitus. LIITE A3, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KOKOUSKÄSITTELY: Hovin tontin maanomistaja on lähettänyt kaavoitus-

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta ja ympäristö lautakunnalle osoitetun sähköpostin, jossa hän esittää kaavaluonnokseen mm k-m² lisärakennusoikeutta ja rakennuksen korottamista Kai vokadun ja Raatihuoneenkadun kulmauksessa. Muutokset hän esittää otetta van huomioon jo kokouksessa. Maanomistajan, suunnittelijan ja kaupungin edustajien palaverissa sovittiin lautakunnan listalle menevästä aineistosta, jonka maan omistajan suunnittelija toimitti sovitusti ennen listan lähtöä. Maanomistajan uudet esitykset on tuotu lautakunnalle tiedoksi kokoukseen ja ne liitetään nähtävilläolon yhteydessä annettuun palautteeseen. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää varata osallisille Hovin asema kaavamuutoksen päivätystä vaihtoehdosta 1 maankäyt tö- ja ra kennusasetuksen 30 :n mukaises ti osal lisille tilaisuuden mielipiteen esittä miseen. Val misteluaineistoon liitetään myös osallistumis- ja arviointisuun nitelma. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Nuotanvetäjäpatsaan sijainti 479/ /2014 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Juhani Saarinen luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan seitsemän valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Kalastuksella saaristossa on monisatavuotiset perinteet, talvinuotan vedolla kulttuuri on ollut voimakkainta Rymättylässä. Ensimmäisen maailmansodan aikainen ruokapula johti silakan kysynnän voimakkaaseen kasvuun. Silakan kysynnän kasvun myötä nuottakuntien lukumäärä pitäjässä lisääntyi ja samassa suhteessa saaliin määrä, ja näin kalastus ja eritoten talvinuottaus toi vaurautta Rymättylään. Vuonna 1965 Rymättylän kunta ja seurakunta päättivät asettaa yhteisen historiatoimikunnan pitäjänhistorian aikaansaamiseksi. Asian toteuttamisvaiheessa esille nousi ajatus nuotanvetäjäpatsaan aikaansaamiseksi kunnioittamaan nuotanvetäjien työtä, työtä, jossa muutamat jopa menettivät henkensä. Hanke toteutui, patsas pystytettiin kunnantalon mäelle, omalle maalle, tien varteen jossa liikenne oli kohtuu vilkasta. Tietä käyttivät kunnantalolla asioivat kuntalaiset, kunnantaloa katsomaan tulleet turistit ja muut ohikulkijat. Vaan eipä kulje enää, kunnantalo on muussa käytössä ja näin ollen kulkijoita tällä tieosuudella kovin vähän. Voidaan yhtyä laulun sanoihin: kylätie on hiljainen, niin hiljainen. Esitän, että Naantalin kaupunki selvittää löytyisikö nuotanvetäjäpatsaalle sille arvonmukainen uusi näkyvämpi sijoituspaikka. Yksi vaihtoehdoista voisi olla Rymättylän sisääntuloväylän Viluntien varressa oleva Rymättylän Osuuspankin tontti." KAUPUNGINVALTUUSTO: Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen sivistysvirastolle sekä ympäristövirastolle valmis tel ta vak si ja mah dol lisia toimen pi teitä var ten. KAUPUNGINHALLITUS: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 112 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila :: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Nuotanvetäjäpatsas on taiteilija Raimo Äijälän kilpailun tuloksena tekemä veistos. Se on pystytetty vuonna 1977 Rymättylän entisen kunnantalon edustalle kirkon ja Kirkkolahden suuntaan loivasti viet tävään rinteeseen. Alue on asemakaavassa kunnantalon tontin istu tusaluetta. Patsaan näkyvyys kunnan talon mäellä on vuosien mittaan estynyt patsaan jää tyä runsaan puuston varjoon. Nyt on noussut esiin patsaan mahdollinen siirtäminen uu teen paikkaan. Paikaksi on esitetty valtuustoaloitteessa yhtenä vaihtoehtona Rymättylän Osuuspankin tonttia. Alue on ehkä hieman vaatimaton ja pinta-alaltaan riittämätön näyttävälle patsaal le, joka tarvitsee katseen koh teeksi laajempaa "ulappaa". Museojohtaja Anne Sjöström ja kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila ovat pitäneet katsel muksen alueella ja pohtineet eri vaihtoehtoja patsaan tilanteen parantamiseksi. Katselmuksen johtopäätöksenä esitämme: Vaihtoehto 1 / Patsas pidetään nykyisellä paikallaan nk. kunnantalon mäellä ja alueen puustoa karsitaan vähitellen näkyvyyden paran ta mi sek si. Alue on tällä hetkellä nur mikkoaluetta, mutta patsaan lähesty mistä voisi pa rantaa avaamalla polkualueen nurmik koalueen poikki. Nykyi sellä paikal la patsaan sijainti kertoo nuotanvedon perinteen arvos tuksesta kunnan elin kei nohistoriassa ja entisen kunnantalon pitkäaikaisesta roolista juuri nuotta ka lastuksen kulta-aikoina.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Vaihtoehto 2 / Patsas siirretään seurakuntakeskuksen ja hautausmaan väliselle peltoalu eelle pysäköinti alueen ja leikkialueen itäpuolelle. Alue on osittain seurakuntakeskuksen tontin istutusaluetta osittain puistoaluetta. Alue on seurakuntayhtymän omistuksessa ja siinä risteää maanalainen vesijohto ja vie märilinja. Alue on alavaa ja patsaan sijoittami nen edellyttäisi alueen muokkaamista puistomaiseen suuntaan nostamalla maastoa näky vyyden saavuttamiseksi. Patsas näkyisi Rymättyläntieltä ja Viluntiel tä, mutta alue saattaa olla patsaalle liian avoin. Liitteenä on kartta patsaan sijainnista ja kuva nykytilanteesta. LIITE B1, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan nuotanvetäjäpat sas pidetään nykyisellä pai kallaan kuitenkin siten, että patsaan näkyvyyttä lisätään puustoa vähentä mällä ja ympäristöä muokataan patsaan lähestymis tä avartamalla. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Keskustelun jälkeen kaavoitus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto 39/ /2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 113 Toimistosihteeri Sanna Sydänmaanlakka : Viranhaltijan päätökset Maankäyttöpäällikkö 17/2014 Erillispalkkio lisävastuusta suunnitteluavustaja Henna Correia Nocalle 18/2014 Kaavoitusarkkitehdin palkkaaminen vakituiseen työsuhteeseen ympäristövirastoon 19/2014 Osoitenumeroiden vahvistaminen KAUPUNGINARKKITEHTI: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöspöytäkirjassa 19/2014 ilmenevään päätökseen KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään / Oy Teboil Ab, D-piste, Lisenssikatu, Naantali 536/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 114 Ympäristönsuojelutarkastaja Saila Porthén : Asia Polttonesteen jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus Toiminnanharjoittaja ja yhteystiedot Oy Teboil Ab, Vantaa Yhteyshenkilö: Kimmo Marjola Ilmoitus jätetty kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle Polttonesteen jakeluaseman sijainti Osoite: Lisenssikatu 8-10, Naantali Kiinteistö RN:o Toiminta Jakeluaseman toimintaan sisältyy miehittämätön diesel-jakelupiste. Ja ke luase mal la ar vioi daan lii ken nettä ole van seu raa vasti: ras kaita ajo neu voja kpl/vrk. Polt to ai nei ta tuo daan ase mal le 6-8 ker taa kuu kau dessa. Polttoaineen varastointikapasiteetti jakeluasemalla on seuraava: säiliö 1: 50 m³, diesel-polttoaineelle säiliö 2: 30/20 m³, diesel-polttoaineelle/moottoripolttoöljylle säiliö 3: 3,5 m³, AdBlue Polttoaineet varastoidaan maanpäällisissä 2-vaippasäiliöissä, joissa on ylitäytönestimet. Ja ke lu ase man kaikki tekniset rakenteet ovat ilmoituk sen mukaan stan dar din SFS 3352 mu kaiset.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Luvat ja sopimukset Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan dieselpisteelle, osoitteessa: Lisenssi katu Lu pa pää tök sen mu kaan lu van hal ti jan on teh tävä 10 vuo den ku luessa päätök sen lain voi mai seksi tu le mi sesta hake mus lu pamää räys ten tar kista miseksi. Ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä on tehty Var sinais-suo men alue pe las tus lai tok sel le vuonna Asema toimii yksityiseltä vuokratulla maa-alueella. Kaavatilanne Kiinteistö sijaitsee vuonna 2007 vahvistetussa asemakaavan muutoksessa Ak-291: Luolalan teollisuusalueen asemakaavan muutos, kaavamerkinnällä LH: Huol to ase man ko rttelialue. Korttelialueelle saa rakentaa miehittämättömän polttoaineenjakeluaseman. Rekisteröintimenettely Ympäristönsuojelulain (86/2000) muutoksen myötä ympäristövaikutuksiltaan vähäisiä toimintoja siirrettiin ympäristölupamenettelyn piiristä kevyempään rekisteröintimenettelyyn vuonna Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain 12 :n mukaan mm. polttoaineiden jakeluasemat. Rekisteröitäville laitoksille ei haeta ympäristölupaa vaan toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen rekisteröi toiminnan, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Jakeluasemien teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista sekä rekisteröintiilmoituksen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) eli ns. jakeluasema-asetuksessa. Re kis te röi tä vän ja ke lu ase man on nou datetta va ase tuksen vaati muksia eikä re kis teröin ti me net te lyssä voida an taa asetus ta täy dentäviä mää räyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varmistaa jälkivalvonnalla sen, että jakeluasema noudattaa jakeluasema-asetuksen vaatimuksia. Ilmoitusta koskevat asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

Nuotanvetäjäpatsaan sijainti

Nuotanvetäjäpatsaan sijainti Kaupunginvaltuusto 47 09.06.2014 Kaupunginhallitus 292 16.06.2014 Kaavoitus- ja 112 11.12.2014 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 61 10.06.2015 Nuotanvetäjäpatsaan sijainti 479/00.07.01/2014

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

N A A N T A L I NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS 10.8.2015. Asemakaavamuutoksen selostus koskee 10.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

N A A N T A L I NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS 10.8.2015. Asemakaavamuutoksen selostus koskee 10.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. N A A N T A L I Ak 340 NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS 10.8.2015 Asemakaavamuutoksen selostus koskee 10.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavamuutos on kuulutettu vireille 16.12.2013.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot