Oulun ilmasto-ohjelman toteutus poikkihallinnollisina kehittämisprojekteina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun ilmasto-ohjelman toteutus poikkihallinnollisina kehittämisprojekteina"

Transkriptio

1 Oulun ilmasto-ohjelman toteutus poikkihallinnollisina kehittämisprojekteina CHAMP , Turku Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi

2 Lähtökohtana Oulun kaupungin kehittämisen uusi toimintamalli - hyväksyttiin kh:ssa lokakuussa muutoksen taustalla hankemuotoisen kehittämistoiminnan määrän merkittävä kasvu koko 2000-luvun ajan vuosina satsaukset 78,5 milj.euroa, josta kaupungin nettomenot n. 31,8 milj.euroa määrällinen volyymi: hanketta/vuosi

3 Miksi muutosta tarvittiin? projektien löyhä strategiakytkentä hankemuotoisen kehittämisen volyymin kasvu; päällekkäisiä pienehköjä projekteja ulkopuolisten rahoitusinstrumenttien monipuolistuminen ja niiden ohjausvaikutus johtamisen haasteet; ei yhteisiä koko konsernia koskevia systemaattista toimintatapoja eikä yhtenäisiä käytäntöjä

4 Mitä tavoitellaan? SYSTEMAATTISUUS HALLITTAVUUS - TULOKSELLISUUS Systemaattisuus: - state-gate tarkastelu projektitasolle - salkunhallinta projektijoukkojen tasolle Hallittavuus: ohjelmavastuut rajallisten resurssien suuntaaminen tarpeellisiin ja oikea-aikaisiin kehittämistoimiin (sidotut taloudelliset ja hlöresurssit huomioon ottaen) hankeideoiden seulonta, arviointi ja priorisointi ohjelmittain Tuloksellisuus: parempi strategiakytkentä kehittämisohjelmien kautta sirpaleisuudesta isompiin kokonaisuuksiin

5 Projektihallinnan kypsyystasot: 5 Oulu 3 4 Jälkiseuranta johtaa jatkuvaan oppimiseen Projekteja priorisoidaan systemaattisesti 2 Hallitaan projektien sitomat resurssit 1 Tiedetään projektien tilanne ja tasapaino Tiedetään, mitä projekteja on menossa

6 Kehittämisen uusi toimintamalli: Kaupunkistrategia ) OHJELMATASO: kaupunkistrategiasta johdetut ohjelmat kehittämisohjelma 1 kehittämisohjelma 2 kehittämisohjelma 3 kehittämisohjelma x 2) PROJEKTI- JOUKON HALLINTATASO: salkunhallinta 3) PROJEKTIN HALLINTATASO: projektiprosessi P0 painopiste 1 proj 1 Seulonta painopiste2 salkku 1 painopiste 1 painopiste 2 painopiste 3 salkku x toimenp ide x Arviointi P1 kehittämisohjelman 1 salkku Priorisointi P2 Seurantakatselmointi Suunnittelu Katselmointi P3 Toteutus Hyväksyntä P 4 Käyttöönottovaihe Hakuvaiheen viimeistely Esiselvitys Alkuvalikointi S Matinheikki

7 Kehittämisohjelmat linkki kaupunkistrategian ja projektien välillä kehittämistoimenpiteisiin saatavissa ulkopuolista rahoitusta kehittämisohjelmat johdettiin kaupungin strategiasta ja ne valmisteltiin laaja-alaisissa työryhmissä. työ käynnistyi joulukuussa ja valmistui toukokuussa valmistelussa mukana konsultti

8 Kehittämisohjelmien otsikkotason tunnistaminen kaupunkistrategiasta: 4 4,5 4 2, ,5 1 Elämänhallinta ja hyvinvointi 2 Kaupunkikulttuuri 3 Ilmasto 4 Elinkeino ja yrittäjyys 5 Työllisyys 6 Talouden ja toiminnan keh.ohjelma läpileikkaavana teemana: Tietohallinta Oulun kaupunki Marketta Talous Karhu ja strategia ryhmä CHAMP 6 6 1,2,6 6 1,

9 ILMO-ohjelma lähtökohdat Oulun kaupunkistrategia (kh ) Strateginen päämäärä kaupunkistrategiassa Oulun seudulla on eheä ja toimiva yhdyskuntarakenne. Ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöhaasteisiin vastataan kestävän kehityksen periaatteita edistävin toimintatavoin Kriittiset menestystekijät kaupunkistrategiassa 1. Eheä, toimiva ja energiatehokas yhdyskuntarakenne 2. Kestävän kehityksen huomioon ottaminen kaikessa kaupungin toiminnassa 3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

10 Ilmo-ohjelma lähtökohdat Oulun seudun ilmastostrategia (Kh )

11 ILMO-ohjelma lähtökohdat Oulun seudun ilmastostrategia (kh ) Ilmastostrategiset päämäärät Ilmastonmuutoksen hillintä suunnitteluna ja toiminnan perustaksi Alueen osaamisella uutta tietoa ja teknologiaa ilmastonmuutoksen torjuntaan Saada aikaan pysyviä toimintatapoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi > Kasvihuonekaasupäästöt kääntyvät laskuun

12 Ilmo-ohjelma lähtökohdat Oulun seudun ilmastostrategia (Kh )

13 ILMO Oulun ilmasto-ohjelma Päämäärä: Kasvihuonekaasupäästöjen pysyvä vähentäminen Painopisteet: 1. Viestintä ja vaikuttaminen 2. Uusiutuvat ja uudet energialähteet 3. Yhdyskuntarakenne 4. Rakennukset ja rakentaminen - kärkihankkeiden avulla saadaan aikaan muutoksia toimintatavoissa, jotka vähentävät energiankulutusta, lisäävät energiatehokkuutta ja edesauttavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä

14 ILMO-ohjelma painopisteittäin 1. Viestintä ja vaikuttaminen Tavoitteet: Ajankohtaisen ilmastotiedon saattaminen toimijoiden ja asukkaiden tietoon sekä osaksi päätöksentekoa Kaupungin oman toiminnan ilmastovaikutusten tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen 2. Uusiutuvat ja uudet energialähteet Tavoitteet: Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen Liikennnöintitarpeen väheneminen ja yksityisautoilulle vaihtoehtoisten liikkumismuotojen yleistyminen Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen asettaminen etusijalle keskustan suunnittelussa Energiatehokkuuden parantaminen

15 ILMO-ohjelma painopisteittäin 3. Uusiutuvat ja uudet energialähteet Tavoitteet: Uusiutuvien ja uusien energialähteiden osuuden kasvattaminen 4. Rakennukset ja rakentaminen Tavoitteet: Uudisrakennusten ja rakentamisen energiankulutuksen vähentäminen Olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnitelmallinen parantaminen Tilatehokkuuden parantaminen julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa Materiaalikierrätyksen tehostaminen rakentamisessa

16 Painopisteet Sisältö Tavoitteet Mittareita Yhteistyötahoja Hankeaihioita Painopiste 1 Viestintä ja vaikuttaminen Osaaminen, asenteet, käyttäytyminen Tiedon ajantasaisuus, tiedonvälitys Ajankohtaisen ilmastotiedon saattaminen toimijoiden ja asukkaiden tietoon sekä osaksi päätöksentekoa Kaupungin oman toiminnan ilmastovaikutusten tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen Kasvihuonekaasupäästöjen säännöllinen raportointi Tiedotusmateriaali: ilmastoportaali esitteet ja julkaisut tilaisuudet tapahtumat ja kampanjat (kpl, jakelu, kävijämäärä aloitteet ja palaute, osallistujat) Hallintokuntien ja liikelaitosten ilmasto- ja energiansäästötavoitteet (kattavuus, %) Oman toiminnan ohjeistus energiankulutus Iikkuminen hankinnat Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä (t,%) Tietohallintaohjelma Oulun kaupungin viestintä Ilmatieteenlaitos Kuntaliitto Aluehallintoviranomaiset Valtakunnalliset ja kansainväliset kampanjat Ajankohtaisen ja yksilöidyn tiedon jakaminen Monikanavainen ja vuorovaikutteinen ilmastoportaali Ilmastoaktivaattori Ekotukihenkilöt Vaikuttavuuden kuvaaminen Mittareiden ja seurannan kehittäminen Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta Ilmasto- ja energiatehokkuusnäkökulman sisällyttäminen julkisiin hankintoihin Hankintaohjeiden uudistaminen Energiansäästö Oman toiminnan energiansäästö-ohjeet

17 Painopisteet Sisältö Tavoitteet Mittarit Yhteistyötahoja Hankeaihioita Painopiste 2 Yhdyskuntarakenne Maankäytön suunnittelu, Liikennejärjestelmät, energiankulutus Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen Liikennöintitarpeen väheneminen ja yksityisautoilulle vaihtoehtojen liikkumismuotojen yleistyminen Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen asettaminen etusijalle keskustan suunnittelussa Energiatehokkuuden parantaminen Maankäytön ja kaupunkirakenteen tunnusluvut: Asukastiheys asemakaava-alueella (as/ha) Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten /asuntojen osuudet (%) Virkistysalueiden osuus asemakaava-alueella (%) Lähipalveluiden (päiväkodit, alakoulut, päivittäistavara-kaupat) saavutettavuus (300/700 m, %) Verkostopituudet (m/asukas) Liikkumisen tunnusluvut: Autoistuminen (ha/1000as) Joukkoliikenteen matkat (kpl/asukas) Bussipysäkit saavutettavuus (300/700 m) Kevyen liikenteen verkon pituus (m /as) Keskustan yleiset pyöräpaikat (kpl) Kahden tai useamman auton taloudet (kpl, %) Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden määrä keskustan kehällä ja Oulujoen silloilla (kpl) Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä (t,%) Kaupunkikulttuuri ohjelma Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma Rakennusvalvonta Oulun tilakeskus Ministeriöt Aluehallintoviranomaiset Lähiökehän maankäytön uudistaminen Pilotti Case Kaukovainio Täydennysrakentaminen Kaupallisten ja julkisten lähipalveluiden säilyttäminen Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Innovatiiviset suunnittelu- ja toteutuskeinot Kokeilukorttelit Keskustan kehittäminen Palveluvarustuksen parantaminen Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen Keskustapyöräilyn reitit ja pysäköinti, liityntäpysäköinti Vaihtoehtoiset kulkumuodot: carsharing, citypyörät

18 Painopisteet Sisältö Tavoitteet Mittarit Yhteistyötahoja Hankeaihioita Painopiste 3 Uusiutuvat ja uudet energialähteet Energialähteet, energiatehokkuus, energiantuotantotekniikat Uusiutuvien ja uusien energialähteiden osuuden kasvattaminen Sähkön- ja lämmönhankinnan energialähteet (GWh, %) Uusiutuvien energialähteiden osuus (GWh, %) Sähkön ja lämmöntuotannon ominaispäästöt (gco2/kwh) Energiatuotannon hyötysuhde (%) Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä (t, %) Oulun Yliopisto, SkyPro, VTT ja muut tutkimuslaitokset Innovaatiokeskittymät (CEWIC yms), OAMK Ministeriöt Aluehallintoviranomaiset Biopolttoaineiden käytön lisääminen Biokaasulaitos (mädättämö) Biokaasun uudet käyttötavat Jätevesilämmön talteenotto Laitoskohtaiset ratkaisut Kiinteistökohtaiset ratkaisut Uusien energiaratkaisujen käyttöönotto 0-päätöisen asuntoalueen/ korttelin kokeiluhanke Uusiutuvien energialähteiden käyttö julkisissa rakennuksissa (maalämpö, aurinkoenergia, meri, ilmalämpö) Energiatehokkaat/energiaa säästävät ratkaisut Viinivaaran pohjavesihankkeen tuoma energiansäästö

19 Painopisteet Sisältö Tavoitteet Mittarit Yhteistyötahoja Hankeaihioita Painopiste 4 Rakennukset ja rakentaminen Rakennusten energiankulutus ja energiatehokkuus Rakennusten elinkaari Uudisrakennusten ja rakentamisen energiankulutuksen väheneminen Olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnitelmallinen parantaminen Tilatehokkuuden parantaminen julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa Materiaalikierrätyksen tehostaminen rakentamisessa. Rakennusten energiankulutus (KWh/asukas, m 2 ) Rakentamisvaiheen energiankulutus ja päästöt (KWh/m 2, t ) Passiivitalojen osuus uudisrakentamisessa (%,m 2,m 3 ) Kaupungin kiinteistöjen sähkön ja lämmön ominaiskulutus (KWh/m 3 ) Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä (t,%) OAMK Tietohallintaohjelma Asemakaavoitus Ministeriöt Aluehallintoviranomaiset Uusien konseptien kehittäminen ja käyttöönotto Energiatehokkuuden parantaminen olemassa olevassa rakennuskannassa Hiilineutraalin uudisrakentamisen konsepti Oulun seudulle v SERA pientalorakentajan verkkopalvelu/sähköinen huoltokirja Osaamisen lisääminen Passiivitalojen suunnittelun ja toteutuksen sertifiointiin tähtäävä koulutus Oulun seudulle v Uudisrakentamisen tehokkuuden parantaminen ja mittareiden kehittäminen

20 Kehittämisohjelmat KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma PESTI Työllisyysohjelma ILMO Oulun Ilmasto-ohjelma IMPAKTI Tietohallintaohjelma Elinkeino- ja yrittäjyysohjelma suunnitellaan v aikana elinkeinoliikelaitoksen strategian ja liikelaitoksen talousarvion 2011 ja toimintasuunnitelman suunnittelun yhteydessä.

21 Salkunhallinta: johtaminen, koordinointi, seuranta SALKUN JOHTORYHMÄ: kaupunginjohtajisto ja ohjelmavastaavat OHJELMIEN KOORDINAATIORYHMÄT: Elinkeino ja yrittäjyysohjelma Työllisyysohjelma PESTI Timo Mäkitalo Ilmasto ohjelma ILMO Pekka Vuononvirta Elämänhallinta ja hyvinvointi KONSTI Jari Parkkonen Tietohallinta IMPAKTI Juhani Heikka Kaupunkikulttuur i SYKE Risto Vuoria Investointihankesalkku keskushallinnon innovaatiot ja markkinointiryhmä projektitoimistona ohjelmakokonaisuuden koordinointi ja projektien hallinnan tuki proj 1 proj 3 hanke 4 proj 9 proj 2 proj 10 proj 7 proj x proj 5 hanke 8 proj 6 S Matinheikki

22

23 ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavia hankkeita vain vähän käynnissä 4 kpl, hakuvaiheessa tai suunnittelussa 2 kpl hankkeiden nettomenot: 2010: n :

24 graafit tms./sari M

25 ILMO-ohjelman tavoitteita tukeva muu kehittämistyö, mm. Oulun Energia: jätteenpolttolaitos, Kiimingin kunnan alueen kaukolämpöverkon rakentaminen, energiapalveluneuvonta, energianeuvoja Oulun Jätehuolto: Ruskon jätelogistiikan kehittäminen ja lajitteluareenan toteutus Oulun Jätehuolto ja Oulun Vesi: mädätyslaitos

26 Toiminta käynnissä ja salkkua kasvatetaan EU-hanke hakemus sisään lähiviikkoina Ilmastoaktivaattori... Lisätietoa:

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia MAL KARA 20.4.2010 Kaisu Anttonen ympäristöpäällikkö Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö Ilmastonmuutos seutu ja paikallistasolla 1. Ilmastonmuutos aiheutuu:

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot