Hämeenlinnan kaupungin tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan kaupungin tavoitteet"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan kaupunki / Tekninen lautakunta Hongiston asemakaavan muutos- kaavanumero-93? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos Osoite tai muu paikannus Asemakaava nro? Kiinteistötunnukset: ALOITE TAI HAKIJA Hämeenlinnan kaupungin valtuusto kaavamuutos- ja rakennuskieltopäätös SUUNNITTELUN KOHDE ALUEEN SIJAINTI Kaava-alue ja sen sijainti on osoitettu oheisella liitekartalla liitteenä 4/Kh Kaava- alueeseen tullee mukaan mm. Hämeenlinnan kaupungin maa.- aluetta. TAUSTAA JA ASEMAKAAVAN TAVOITE/ TARKOITUS Hämeenlinnan kaupungin tavoitteet TIIVISTELMÄ Luonteva osa Katumajärven kehittyvää kaupunginosaa on valtatie 10:n ja Harvialantien rajaama Hongiston alue, joka eteläreunaltaan liittyy Käikäälän teollisuusalueeseen. Alue on alun perin kaavoitettu viereisen teollisuusalueen ja henkilökunnan asumisen tarpeisiin. Asemakaavaa muutettiin 1970-luvulla, jolloin kaavoitettiin lisäalueita teollisuuden käyttöön. Autotehtaan asuinalue säilytettiin tuolloin asemakaavassa, vaikka sitä ei ole toteutettu kaavan mukaisesti. Katuman alueen imagon ja palvelurakenteen säilyminen/ parantaminen tarvitsee tuekseen myös ympäröivien alueiden kehittämistä suurempana aluekokonaisuutena. Hongiston alue muodostaa yhdessä Katuman ja Kartanonrannan uuden asuntoalueen kanssa yhtenäisen kaupunkirakenteen ja viihtyisän asuntoaluekokonaisuuden lähellä Hämeenlinnan keskustaa. TAVOITTEET Hämeenlinnan kaupungin Asumiskaupunki-hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena on kehittää olemassa olevia asuntoalueita ja tukea niiden palveluja ja sitä kautta eheyttää yhdyskuntarakennetta. Vaikka Hongiston aluetta ei ole toteutettu voimassa olevan asemakaavan mukaan, tarve alueen kehittämiseksi ja liittämiseksi kiinteäksi osaksi nykyistä asutusta on olemassa. Ajankohtaiseksi asian tekee koko Katuman alueella olevat kehityshankkeet. Kokonaisarvioinnilla ja suunnittelulla voidaan turvata asuinympäristöä kehittävien ja kaupunkirakennetta eheyttävien tavoitteiden saavuttaminen ja luoda yhtenäinen kaupunginosa, joka koostuu nykyisestä Katuman asuntoalueesta, Kartanonrannasta ja Hongiston alueesta. Yhtenäinen kaupunkirakenne, hyvät kevyen liikenteen yhteydet, viherkäytävät ja uusien toimintojen sijoittaminen keskeisille paikoille parantavat asukkaiden palveluja sekä asumisen laatua ja monipuolistavat asuntotarjontaa.

2 Koska Hongiston alue on kiinteä osa Katumajärven kaupunginosaa ja sen kehittämistavoitteet ovat Asumiskaupunki-hankkeen ja yhdyskuntarakennetta eheyttävän suunnittelun sisällön myötä muuttuneet, on alueen kaupunkirakenne ja asemakaava arvioitava nykytilanteen mukaiseksi. Tällöin turvataan myös maanomistajan mahdollisuus toteuttaa alue uusien laadullisten tavoitteiden mukaisesti. Hongiston alueella asemakaavan vanhentuneisuus tulee esille asemakaavan, myöhemmin laaditun yleiskaavan ja maakuntakaavan erilaisissa maankäyttömerkinnöissä. Alueen asemakaava on myös suurelta osin toteuttamatta, jolloin alueen uudelleenarvioinnin voi katsoa johtavan asemakaavan sisältövaatimukset huomioiden parempaan lopputulokseen kuin voimassa olevan asemakaavan perusteella päädyttäisiin. Hongiston alueelle ei ole suunniteltu ja toteutettu kunnallisteknistä ja katuverkkoa. Alueen poikki kulkevalle 110 kv:n sähkölinjalle on asemakaavassa osoitettu aluevaraus, joka rajoittaa alueen muuta rakentamista. Hongiston alueen kaavallisen arvioinnin tarvetta tukevat alueella olevat rakennushistorialliset, kulttuuri-, ja luonnonarvot, maisemallisesti arvokas sijainti sekä ympäröivästä liikenteestä ja teollisuudesta aiheutuvat ympäristöhaitat. Kunnan on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 :n mukaan laadittava asemakaava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Lisäksi kunnan tulee MRL:n 60 :n mukaan seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin asemakaavan uudistamiseksi. Kunnan päätöksestä, jolla asemakaava todetaan vanhentuneeksi, tulee voimaan MRL:n 53 :n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten. Hongiston alueella on edellä kuvattuihin asioihin liittyen ja kehitettäessä aluetta osana Katumajärven kaupunginosaa, maankäytön ohjaustarvetta, joten alueella voimassa oleva asemakaava tulee saattaa ajan tasalle ja huomioida asemakaavan sisältövaatimukset koskien hyvää elinympäristöä ja erityisten arvojen vaalimista. Asemakaavan valmistelua varten alueelle (tontit ; ; ,13,14 sekä niihin liittyvät puisto- ja katualueet) on määrätty rakennuskieltoon. Optimia Oy:n (alueen suurin maanomistaja) tavoitteet: Hongiston alueen sijainti kaupunkirakenteessa, työpaikkojen keskellä luo hyvät edellytykset laadukkaalle rakentamiselle ja asumiselle. Katumajärven aluekokonaisuudesta on mahdollista luoda entistä parempi, hyvillä palveluilla varustettu elinvoimainen kaupunginosa, jossa useat kehittämishankkeet tukevat toisiaan. Tavoitteena on aikaansaada korkealuokkainen, Hämeenlinnan hyvään imagoon sopiva asuntoalue, jolla pyritään tarjoamaan asukkaille hyvät edellytykset uusiutuvien, ekologisten energialähteiden, kuten maalämmön, ilmalämmön ja aurinkoenergian hyödyntämiseen sekä asumiseen ja elämiseen ilmastonmuutosta hillitsevällä tavalla. Ekologisia tavoitteita ovat myös rakentamisessa tarvittavien maamassojen otto itse alueelta ja hyviin julkisiin- ja jalankulkuyhteyksiin perustuva liikenne. Alueen pitkän linjan tavoitteena on siirtää voimajohto toiminnallisesti ja maisemallisesti parempaan paikkaan, radan varteen. Tutkitut luontoarvot ja siirtokustannukset saattavat vaikeuttaa voimajohtojen siirtämistä nykyisestä paikastaan. Maanomistaja on valmis säilyttämään/uudistamaan Alvar Aallon toimiston suunnttelemat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää sisällöllisesti laadukasta kaavoitusta, rakennustyyppejä, jotka vastaavat kysyntään ja ovat taloudellisesti toteutettavissa sekä rakennusoikeuden riittävää mitoitusta. Vilkas tonttikysyntä kannustaa nopeaan kaavoitukseen. Tavoitteena on, että loppuvuodesta 2008 kaavoitus ja maankäyttösopimukset olisivat edenneet päätösvaiheisiin. 2

3 LÄHTÖTIEDOT Nykytilanne Kaavaselostuksessa lisää tietoa rakennuskannasta ja maastoa kuvaavia karttoja Hongiston alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Suurin yksityinen maanomistaja on Optimia Oy. Hämeenlinnan kaupunki omistaa voimassa olevan asemakaavan mukaiset katualueet. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta, sen pinta-ala on noin 19,1 ha ja rakennusoikeus k-m². Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, maakuntakaavassa se on teollisuusaluetta ja lähivirkistysaluetta. Yleiskaavassa asuinalueeksi osoitettu alue on länsiosaltaan asuntorakentamiseen soveltumatonta. Alun perin Hongiston alue on ollut vuonna 1943 perustetun Yhteissisu Oy:n autotehtaan aluetta, jolloin kokonaissuunnittelusta vastasi Alvar Aallon arkkitehtitoimisto. Aalto laati alueelle useita vaihtoehtoisia suunnitelmia, mutta mikään niistä ei toteutunut kokonaisuudessaan. Toteutuneita rakennuksia ovat kolme rivitaloa, kahdeksan pientaloa, johtajan asuintalo sekä kolmikerroksinen kerrostalo. Näistä ainakin johtajan asuintalo ja kolmen rivitalon ryhmä ovat Alvar Aallon suunnittelemia. Toteutuneelta osaltaan alue on arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja edustaa arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys, Kyliä ja kortteleita, 2003). Rakennukset ovat olleet asumattomina epämääräisen ajan ja ne ovat päässeet pahoin ränsistymään, Villa Patriaa lukuunottamatta. Hongiston alueella sijaitsevat pientalot ovat ainoat Alvar Aallon suunnittelemat kohteet Hämeenlinnassa. Muutoin Hongiston alue on säilynyt jopa yllättävän kauniina, vaihtelevana kallioisena ja metsäisenä alueena, kun otetaan huomioon sen lähihistoria autotehtaan maastoajoneuvojen testialueena. Alueella on myös luontoarvoja, joista tärkein on Kirkkokallion kallionaluslehto jalopuineen ja suojeltavine luontotyyppeineen. Kirkkokallio on myös maisemallisesti merkittävä kohde Vanajan kirkon alueella. Alueella on helppo hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja, kuten maalämpö ja ilmalämpö. Alueen rajalla on liittymät kaukolämpö- ja maakaasuverkostoihin sekä vesijohtosyöttö valmiina. Alue sijaitsee keskellä työpaikkakeskittymää ja olemassaolevien kunnallisten palvelujen tuntumassa. Etäisyys Hämeenlinnan keskustaan on alle kaksi kilometriä. Julkisen liikenteen yhteydet ja kevyenliikenteen verkosto ovat erinomaiset. Helsingin tai Lahden/Turun suuntaan yksityisautolla lähdettäessä ei tarvitse ajaa Hämeenlinnan kantakaupungin läpi saastuttaen keskustaa. 3

4 Maanomistus Optimia Oy ja Hämeenlinnan kaupunki sekä muutamat yksittäiset maanomistajat??? KAAVOITUSTILANNE Maakuntakaava Valtioneuvoston vahvistamassa maakuntakaavassa alue on teollisuus-, varasto (TT)- ja lähivirkistysaluetta (VL, merkittävä yhdyskunta- ja taajamarakenteen viheralue). Kirkkokallion laki on maisemallisesti merkittävä ja se sijaitsee virkistysalueella. Koko alue kuuluu laajaan Vanajaveden laakson maisematyyppiin. Oikeusvaikutukseton osayleiskaava Yleiskaavassa alue on osin maakuntakaavan mukainen. Alue on asumisen ja lähivirkistyksen aluetta. 4

5 Asemakaava Kaavamuutosalue (karttaliitte 4/Kh ) koskee korttelia 101, 102 ja osaa korttelista 103 sekä ulkoilu-, puisto-, voimansiirto ja katualueita. Voimassaolevassa ja rakennuskiellon alaisessa asemakaavassa on osoitettu AK½ III ja AL I -korttelialueille rakennusoikeutta yhteensä k-m². MUUT SUUNNITELMAT Ei mainittavaa SELVITYKSET/LAUSUNNO T Asemakaavan selvitykset tehdään siten, että ne täyttävät yleiskaavalliset sisältövaatimukset, koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa (MRL 54 ja 39 ). Olemassa olevat ja tehdyt, joilla on vaikutusta kaavoitushankkeeseen: - Hämeenlinnan kaupungin toimesta alueen rakennuskanta on inventoitu. Käytössä on laajahko selvitys. Kesällä 2007 Museoviraston edustajat tutustuivat Alvar Aallon rakennuksiin ja alueeseen. - Luonto- ja maisemaselvitys v. 2007: (Teppo Häyhä, kasvillisuus ja liito-oravat, Rauno Yrjölä, linnusto, Nina Hagner-Wahlsten, lepakot, Sirkka Liisa Helminen, maisema) - Maakuntaliiton ja muiden viranomaisten maisemaselvityksissä ei tällä alueella ole merkintöjä lukuun ottamatta sitä, että alue on mukana hyvin laajassa Vanajaveden laakson maisemavyöhykkeessä. Alueella ei siten ole todella merkittäviä maisema- arvoja, jotka vaikuttaisivat asemakaavoitukseen Vanajaveden puoleista puustoista länsirinnettä ja Kirkkokallion lakea lukuun ottamatta. - Maaperän rakennettavuudesta on riittävästi tietoa. Maaperän rakennettavuus on hyvä. - Veijo Nyronen: Meluselvitys syyskuu 2007 (mittaukset paikanpäällä). - Tiehallinto/ Hämeen Tiepiiri: Maanteiden teoreettiset melualueet v.2007 kartta. - FCG Planeko Oy: Suunnittelualueen melumallinnus 2008, päivä- ja yömelutasot, nykytilanne ja ennustetilanne vuodelle 2030, - Tiehallinto: Valtatie 10:n kehittämisselvitys/ suunnitelma - Ratahallintokeskuksen ja Ilmailulaitoksen lausunnot, koskien päärataa ja mahdollista voimajohdon siirtoa radan varteen. - Fingrid Oy:n ja Vattefal Oy:n lausunnot ja luonnos sähkölinjan mahdollisesta siirrosta radan varteen. - Arkeologinen selvitys (Museovirasto v.2007) - Turvatekniikan keskuksen (TUKESIN) lausunto Seveso 2 5

6 konsultaatiovyöhykkeestä - Hämeenlinnan terveystarkastajan lausunto Patrian ja Sisu- Auton teollisuusalueen vaikutuksesta Hongiston asuntoalueelle Luonnokset tulevasta rakentamisesta/ aluevarauksista: - CEJ ARKKITEHDIT OY: Aluevisio, v Eero Kuosmanen: Maankäyttöluonnos, v Eriksson Arkkitehdit Oy: Aluevisiovaihtoehdot, v Tehtävät selvitykset: - Viemäröinnin ja vesien johtamisen suunnitelmia tarkistetaan kaavoituksen yhteydessä. - Tärinäselvitys tarvittaessa - Kun asemakaavamuutos on riittävän pitkälle valmisteltu tehdään kunnan ja kiinteistön omistajien välinen maankäyttösopimus. REUNAEHTOJA - Maakuntakaavan ja oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan maankäytön varausperusteiden arviointi ja analysointi. - Sähkölinjan mahdollinen siirto pitkällä tähtäimellä: vaikutukset maisemaan ja luontoarvoihin radan varressa. - Uudisrakentamisen liittäminen olemassa oleviin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ja ympäristöön: Alueen maanomistajalla on mahdollisuus myötävaikuttaa Alvar Aallon rakennusten suojeluun, korjaamiseen ja kunnostamiseen merkittävästi siinä tapauksessa, että rakennusoikeutta suojelurakennuspaikkojen ympäristöön saadaan riittävästi. - Teollisuuden läheisyys huomioidaan asemakaavassa. Meluselvitysten ja terveystarkastajan lausunnon ( ) mukaan teollisuusmelu ei ole niin suuri, että se estäisi alueen asuntorakentamista. - Liikennemelun huomioon ottaminen asemakaavassa. - Lisäalueen varaus radalle, neljäs raidepari. - VT 10:n ja risteysalueen kehittäminen, aluevaraukset. ARVIOINTISUUNNITELMA Alustavat suuret vaihtoehdot, jotka tulevat arvioitavaksi. Arvioinnissa verrataan vaihtoehtoja tavoitteisiin ja reunaehtoihin. Alueesta on laadittu useita eri korttelimallivaihtoehtoja. - Luonnonarvot, kulttuuriympäristö ja maisema- arvot vaihtoehdoissa - Vaikutukset kaupungin kehitykseen mm. asumiskaupunkina 1. Voimassa oleva asemakaava on 0- vaihtoehto. - Sähkölinjan mahdollinen siirto radan varteen aiheuttaa vaikutuksia tätä kaava-aluetta laajemmalle alueelle. Tehtyjen selvitysten perusteella siirrolla olisi ympäristön kannalta sekä positiivisia että negatiivisiä vaikutuksia. Toistaiseksi muut maanomistaja eivät ole ottanee asiaan kantaa kysyttäessä mielipidettä. Siirron kustannukset ovat 6

7 suuret, sähköyhtiöt eivät ole ilmoittaneet halukkuuttaan osallistua kustannuksiin. - VT:10:n kehittämisen ja mahdollisen liikennemelun vaikutusten arviointi. Osa-alueet - Teollisuuden läheisyyden ja sen vaikutuksen huomioon otto ja arviointi. Teollisuusalueen levittäminen pohjoisen suuntaan maakuntakaavan linjauksen mukaan. (Rautaruukin kohdalla oli aikaisemmin lähes Kirkkokalliota vastaava maasto) 1. Olemassa olevien rakennusten läheisyydessä olevan alue ja sen käyttö: - Vaihtoehtona ei ollenkaan uusia asuntoja, joka samalla huonontaa mahdollisuuksia suojella, hoitaa ja kunnostaa Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia - Vaihtoehto, jossa olemassa olevaa rakennuskanta säilytetään ja suojellaan ja samalla alueelle tulee mahdollisuus täydennysrakentamiseen. Maakuntakaavassa alue on teollisuusaluetta. 2. Korttelin 101 ja sen lähiympäristön maankäyttö vaihtoehtona lähivirkistys, kerrostalot, pientalot sekä maakuntakaavan teollisuusalue. 3. Alueen keskiosan maankäyttö lähivirkistys, kerrostalot, asuinpientalot sekä maakuntakaavan teollisuusalue. Arvioitava vaikutukset 4. Sähkölinjan länsipuolella, länsiharjanteen maankäyttö: lähivirkistys/suojaviheralue, kerrostalot, asuinpientalot. Asemakaavan osalta tarvittava vaikutusten arviointi tehdään kaavaselostuksen yhteydessä ja selostusmallin ohjeistuksen mukaisesti. Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 ja Maankäyttö- ja rakennusasetus 1 ). Arvioitavia vaikutuksia ovat mm.: vaikutukset ihmisten elinympäristöön, asumiseen, kaupunkikuvaan, luontoon ja maisemaan, yhdyskuntatalouteen, liikenteeseen, kunnallisteknisiin verkostoihin sekä kaupunkirakenteeseen. Maanomistus ja taloudelliset kysymykset suhteessa vaihtoehtoihin ja valittuun pääratkaisuun. Selvitettävät vaikutukset arvioidaan tarkemmin kaavatyön yhteydessä. Arviointimenetelmät Vaikutusten arviointi perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, suoritettaviin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja huomautuksiin. Vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arvioin yhteistyössä kaupungin viranomaisten ja osallisten kanssa. Vaihtoehtoja maankäytölle on kuvattu edellä. Muutamia keskeisiä vaihtoetoja arvioidaan kaavaselostuksessa suhteessa kunnan ja kiinteistönomistajien päätavoitteisiin nähden mm. yritystoiminnan edellytysten turvaamisen ja uusien asuntotalojen ja tonttien muodostamiseen kannalta. Lisäksi kaavaa arvioidaan suhteessa ympäristön suojeluun, maisemavaikutuksiin, liikenteen hoitoon, liikenneturvallisuuteen ja toteutuksen ajoitukseen sekä kustannuksiin. Arviointimenetelmien valintaan vaikuttaa kaavallinen pääratkaisu. 7

8 OSALLISET SEKÄ OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos kaavamerkintöineen ja -määräyksineen asetetaan nähtäville lain ja asetuksen mukaisesti. Viranomaisosallisina tai vastaavina hankkeessa ovat: Osallisia ovat MRL 62 :n mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi Kanta-Hämeen pelastuslaitos Kunnallistekninen insinööritoimisto Rakennusvalvontatoimisto Luonnonhoitotoimisto Mittaustoimisto Kaavoitustoimisto Hämeen liitto Hämeen ympäristökeskus Tiehallinto Museovirasto Päijät-Hämeen maakuntamuseo Ratahallintokeskus KÄSITTELYAIKATAULU TIEDOTUS Tavoitteena on: Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaselostus ja muu kaava-aineisto on nähtävillä alkusyksyllä , jolloin pyydetään myös lausunnot. Kaavaehdotus valmis vuoden 2008 loppuun mennessä. Hyväksymispäätökset alkuvuodesta Kuulutuksissa kerrotaan kuinka kaavoitukseen voidaan vaikuttaa. Kuulutukset ja info Hämeen Sanomat - lehdessä ja paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä kunnan kotisivuilla. VALMISTELUSTA VASTAA PÄIVÄYS Kaavan laatija: Hämeenlinnan Kaupunki Kaavakonsultti: Eriksson Arkkitehdit Oy Hämeenlinnan kaupungin puolesta:??? ALLEKIRJOITUS 8

Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ Ranta- asemakaava Osoite tai muu paikannus Heinuntie

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot