TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

2 SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON VASTUUALUE ja LÄÄKÄRIPALVELUT 9 FYSIOTERAPIA 9 PROJEKTI- JA KANSALAISTOIMINTA 10 KIINTEISTÖNHOITO, RAVINTOHUOLTO JA PUHTAANAPITO 13 TALOUSHALLINTO 15 HARJOITTELIJAT 15 HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISÖ 16 2

3 YLEISTÄ Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveysalan järjestö. Toiminta-ajatuksemme on edistää ikääntyvien tasa-arvoista hyvinvointia tarjoamalla yksilöllisiä kuntoutumis-, asumis-, hoiva- ja tukipalveluita sekä tukemalla kansalaistoimintaa. Vuoden 2015 toimintaa raamittavat Sylvi-kodin toiminnan vakiinnuttaminen, uuden asiakastietojärjestelmän tuomat uudistukset koko talon kirjaamiskäytäntöihin ja yhdistyksen taloudellisen vakauden turvaaminen. Haluamme yhdistyksenä olla edelläkävijä ja innovatiivinen toimija, mutta yleinen taloudellinen tilanne sekä käynnissä olevat sote-alan ja kuntakentän muutokset huomioon ottaen on viisautta keskittyä olennaiseen ja olemassa olevan turvaamiseen. Perustehtäväkin voi kaikkien tiimien arjessa olla innovatiivista, innostavaa ja luovaa, muistaen kuitenkin että työtä kehitetään aina asiakkaita varten. Ensi vuoden aikana päivitämme myös strategiamme tuleville vuosille. Silloin on mitä sopivin tilaisuus arvioida mennyttä, kirkastaa toiminta-ajatustamme ja visioida tulevaa - suunnata ajatukset siihen, mitä haluamme tulevaisuudessa olla ja mihin tähdätä. Tulevaa linjattaessa on hyvä pohtia myös uusien palvelujen mahdollisuuksia osana palvelutuotantoamme. Keskeisenä tulevan vuoden haasteena on Sylvi-kodin toiminnan vakiinnuttaminen ja integroiminen luontevaksi osaksi yhdistyksen palvelutuotantoa. Ensisijainen tavoite on saada uuden yksikön asukaspaikat ja henkilöstövakanssit täytetyksi, minkä jälkeen voidaan lähteä pitkäjänteisesti luomaan laadukkaita toimintamalleja, pelisääntöjä ja yhdistyksen arvojen mukaista hoitokulttuuria. Uusi asiakastietojärjestelmä Domacare otettiin käyttöön syksyllä Sen myötä saadaan kauan kaivattuja uudistuksia niin laskutukseen, raportointiin kuin kirjaamiseenkin. Lisäksi tavoitteena on tuoda päivittäiseen kirjaamiseen selkeä sosiokulttuurinen näkökulma, niin että se näkyy luonnollisena osana arjen perustehtävää. Ohjelman käyttöönotosta siirrytään toimintasuunnitelmavuoden aikana uuden kirjaamiskulttuurin juurruttamisvaiheeseen, mikä on iso ja aikaa vievä prosessi. Rakenteellinen kirjaaminen merkitsee suurta muutosta nykyiseen ja vaikuttaa vahvasti koko hoitokulttuuriin. Uusien kirjaamisperiaatteiden sisäistäminen edellyttää aikaa ja perehdyttämistä. Muutosprosessi tapahtuu muun arjen työn lomassa, mikä vaatii lähiesimiehiltä aikaa ja jatkuvaa tukea ja koko henkilöstön sitoutumista. Palvelutuotannossa keskitytään ylläpitämään saavutettu palvelun laatu ja hyvä maine. On tärkeää, että meidät jatkossakin tunnetaan hyvänä, luotettavana ja eettisesti toimivana palveluntarjoajana. Nyt on järkevää ja perusteltua keskittyä siihen, mitä on saavutettu ja vaalia sitä. Laatu ja maine ovat yhdistyksemme tärkein pääoma, jonka mahdollistaa osaava ja sitoutunut henkilöstö. Keskitymme hyvään johtamiseen, henkilöstön osaamisen päivittämiseen ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Keräämme aktiivisesti palautetta asukkailta, omaisilta, henkilöstöltä ja harjoittelijoilta. Palautteet ohjaavat meitä kehittämään oikeita asioita. Kansalaistoiminnassa keskitytään ikääntyvien aktiivisuuden edistämiseen ja osallisuuden tukemiseen. Suuriin uusiin aluevaltauksiin ei ole tarvetta: Olemassa olevia hyviä toimintamalleja, laajoja 3

4 yhteistyöverkostoja ja vahvaa asemaamme järjestökentässä käytetään hyödyksi, ja rajapintoja suhteessa yhteistyökumppaneiden vastuualueisiin selkiytetään. Vapaaehtoistyötä kehitetään ja tuetaan edelleen. Haluamme olla tulevanakin vuonna aktiivinen ja laadukas yhdistystoimija sekä luotettava yhteistyökumppani. Toimimme edelleen myös asiantuntijaorganisaationa ja jaamme osaamispääomaamme myös muille. Vuoden 2015 teemana on turvallisuus. Arvojemme mukaisesti turvallisuus nähdään laajasti, sekä fyysisenä, henkisenä, sosiaalisena että taloudellisena. Turvallisuutta edistää myös asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, yksilöllinen kohtaaminen ja osallisuuden mahdollistaminen. Oleellista on fyysisen ympäristön asianmukaisuus, turvajärjestelmien ja pelastussuunnitelmien ajanmukaisuus sekä tilojen esteettömyys. Henkilöstölle turvallisuutta tuo toimiva arki ja työhyvinvointi niin fyysisessä kuin henkisessäkin mielessä. Turvallisuus on myös kodinomaisuutta ja symbolisoi tulevaa vuotta sikäli, että keskitymme nyt oman yhteisömme hyvinvointiin ja palveluiden laatuun. Taloudessa eletään epävakaata aikaa, ja yleinen taloudellinen tilanne heijastuu väistämättä myös yhdistyksemme toimintaan. Kaikki Turussa ja lähikunnissa tehdyt taloudelliset ja toiminnalliset soteratkaisut vaikuttavat suoraan myös Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen palvelutuotantoon. Uskomme, että nyt on oikea aika hengähtää ruuhkaisten investointivuosien jälkeen ja keskittyä turvaamaan olemassa olevat rakenteet. Olemme kyenneet luomaan toimintamalleja, joissa tuotetaan erittäin hyvää laatua kohtuullisella hinnalla. Tätä mallia on syytä vaalia, sillä tulevaisuudessa asiakkailla on toivon mukaan entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mistä he palvelunsa hankkivat. Viimeistään silloin erikoistuminen sosiokulttuuriseen toimintamalliin, laadukkaaseen hoitoon ja palveluiden paikallisuus saavat ansaitsemansa arvon ja merkityksen. HOITOKOTI VENLA Hoitokoti Venlassa tarjotaan tulevanakin vuonna muistisairaille ympärivuorokautista hoitoa turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä. Pitkäaikaissairaanhoidon asukkaiden luonnollinen poistuma muuttaa Venlan palvelurakennetta: Tulevaisuudessa Venlassa hoidettaneen muistisairaita ikääntyviä tehostetun palveluasumisen asiakkaina ja/tai lyhytaikaishoidossa. Venlassa on halukkuutta lisätä lyhytaikaishoidon asiakasmääriä ja myös kehittää palvelurakennetta yhdessä palveluja ostavien kuntien kanssa. Hoitokodissa keskitytään pitkäaikaisasukkaiden yksilölliseen, laadukkaaseen hoitoon ja virikkeelliseen arkeen asukkaiden omien voimavarojen mukaan. Jokaiselle asukkaalle pyritään järjestämään onnistumisen kokemuksia ja hyvänolon tunteita, tulevaisuudessa yhä yksilöllisemmin asukkaiden kuntoisuuden heikentyessä. Kotikunnaan yhteisiin tapahtumiin ja esityksiin asukkaat osallistuvat voimiensa mukaan. Venlassa pyritään hoitamaan asukkaat loppuun asti ja takaamaan heille kivuton ja arvokas saattohoito. Hoitokoti Venlan lyhytaikaishoidon asiakkaista osa käy säännöllisessä vuorohoidossa, osa asiakkaista tulee hoitojaksolle omaishoitajien lakisääteisten vapaiden ajaksi ja osa on hoitojaksolla vain kerran esim. hoitoisuuden arvioimiseksi. Hoitojakson aikana tuetaan asiakkaiden omien jäljellä olevia voimavaroja ja luodaan kodin arkeen turvallisuutta ja säännöllisyyttä. Omaisten tukeminen ja ohjaus on tärkeää, jotta 4

5 lyhytaikaishoidon tavoitteet saavutetaan ja asiakkaiden kotona asumista voidaan tukea mahdollisimman pitkään. Hoitajat jatkavat kirjaamiskulttuurin kehittämistä ja uuden asiakastietojärjestelmän mukanaan tuomia kirjaamistapoja hyödynnetään arjen hoitotyössä. Omahoitajaroolia vahvistetaan, ja jokainen omahoitaja on vastuussa siitä, että ns. oman asukkaan yksilölliset sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset tarpeet tulevat kuulluiksi. RYHMÄKOTI KAISLA Ryhmäkoti Kaisla tarjoaa tehostettua palveluasumista muistisairaille vanhuksille turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Seudullinen puitesopimus kattaa Turun, Raision ja Naantalin kaupungin sekä Liedon kunnan. Kaarinan kanssa yhteistyö jatkuu erillissopimuksen mukaisesti. Valtiokonttorin ja palveluseteliasiakkaiden sopimukset jatkuvat toimintavuoden Kaislaan voi sijoittua asukkaaksi myös itse maksavana asiakkaana. Toimintasuunnitelmavuoden aikana on tärkeää saada pidettyä käyttöaste korkeana. Kaislassa päätavoitteena on pitää yllä laadukasta ja asukaslähtöistä muistisairaiden hoitoa ja huolenpitoa. Asukkaille halutaan taata turvallinen ympäristö asua ja antaa mahdollisuus elää monipuolista arkea, jossa huomioidaan myös sosiokulttuuriset tarpeet. Domacare ohjelma on otettu käyttöön loppuvuonna Sen myötä siirrytään uuteen kirjaamiskulttuuriin. Vuonna 2015 muutosta juurrutetaan osaksi hoitotyötä. Toimintasuunnitelmavuoden aikana opitaan käyttämään ohjelman erilaisia mahdollisuuksia, jotka selkeyttävät työnkuvia ja edistävät asukkaiden laadukasta, kokonaisvaltaista hoitoa. Uusi kirjaamiskulttuuri vaikuttaa siihen, että hoito ja koko yksikön arki muuttuu yhä asiakaslähtöisemmäksi ja asukkaiden hoidon suunnitteluun panostetaan yhteistyössä omaisten/läheisten kanssa. Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää omahoitajan roolin vahvistamista. Tärkeimmäksi yksikkökohtaiseksi tavoitteeksi nouseekin omahoitajan työnkuvan auki kirjoittaminen ja omahoitajuuden kehittäminen. Omahoitajaroolin vahvistuminen lisää hoitajan vastuuta mutta samalla myös sitoutumista yhteisöön. SYLVI-KOTI Sylvi-koti avasi ovensa asukkaille toukokuussa 2014 ja se tarjoaa tehostettua palveluasumista muistisairaille vanhuksille ympäri vuorokauden. Yksikkö toimii kahdessa 12-paikkaisessa pienryhmäkodissa. Asukkaat ohjautuvat Sylvi-kotiin seudullisen puitesopimuksen mukaisesti Raisiosta, Turusta, Naantalin kaupungista sekä Liedon kunnasta. Asiakkaita voidaan ottaa myös valtiokonttorin ja palveluseteliasiakkaiden sopimusten mukaisesti sekä yksityisesti. Sylvi-kodissa on eletty avaamisen jälkeen jatkuvaa muutosten aikaa. Muutokset koskevat myös henkilökuntaa: Hoitajaresursseja on lisätty samassa suhteessa kuin uusia asukkaita on muuttanut Sylvi- 5

6 kotiin. Toimintasuunnitelmavuoden pääasiallisena tavoitteena on saada arki sujuvaksi toimintakäytäntöjä hiomalla. Henkilöstötasolla kehitetään edelleen perehdyttämistä ja tiimiytymistä. Sylvi-kodissa näkyy vahvana organisaatiollemme ominainen tiimityöskentelymalli, joka ohjaa yksikön toimintaa. Tiimityöskentelyn pääasiallinen tavoite on entisestään vahvistaa voimassa olevia vastuualueita ja omahoitajajärjestelmää. Sylvi-kodin vahvuutena on henkilökunnan ammattitaito muistisairaiden vanhusten hoidossa. Tätä hyödynnetään aktiivisesti tekemällä arjesta virikkeellistä asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja sosiokulttuurinen toimintatapa huomioiden. PÄIVÄPAIKKA VILLA Päiväpaikka Villa tarjoaa kotona selviytymistä tukevaa muistikuntoutusta muistisairautta sairastaville ikääntyville. Toiminnan tavoitteena on edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimijuutta osallistavassa ja turvallisessa ryhmämuotoisessa toiminnassa. Turun kaupunki myöntää toiminnan mahdollistavan avustuksen vuosittain; vuoden 2015 avustuspäätös ei ole vielä tullut. Vuoden 2014 aikana muistikuntoutuksen painopiste siirtyi sairauden varhaisempaan vaiheeseen, ja muutoksesta johtuen toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista. Tavoitteena on saada asiakasmäärät pysymään vähintään tämänhetkisellä tasolla. Haasteena onkin uuden asiakaskunnan sitouttaminen säännölliseen kuntoutukseen. Asiakkuuksien muuttuessa lisätään asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia toiminnan sisältöön. Vuonna 2015 on tarkoitus muodostaa ns. asiakasraati kehittämään ja ideoimaan toimintaa. Villan asiakkaille tehdään asiakaskysely muistikuntoutuksen sisällöstä ja heidän toiveistaan. Aikaisemmin tyytyväisyyskyselyyn ovat vastanneet omaiset, mutta asiakaskunnan muuttuessa on perusteltua suunnata kysely asiakkaille. Domacare-ohjelman myötä Villassa on otettu käyttöön asiakkaiden muistikuntoutuksen henkilökohtaiset tavoitteet. Vuonna 2015 paneudutaan erityisesti tavoitteiden arvioinnin kehittämiseen. Tulevaisuudessa on tärkeää suunnitella toimintaa tavoitteiden pohjalta. Asiakaskunnan muuttuessa ryhmämuotoisen kuntoutuksen tulee olla yhä monimuotoisempaa ja suunnitelmallisempaa. Asiakkaiden erilaiset toiveet ja odotukset tuovat toiminnan suunnitteluun omat haasteensa, joten ohjaajilla pitää olla selkeä käsitys toiminnan tavoitteista. Pitkän päivätoimintakokemuksen omaavana yhdistystoimijana meidän on erittäin tärkeää olla mukana kehittämässä muistikuntoutusta yhteistyössä muiden päiväpaikkojen ja Turun kaupungin ennalta ehkäisevien palveluiden kanssa. Turun kaupungin mahdolliset organisaatiomuutokset saattavat vaikuttaa yhteistyön muotoihin. 6

7 7

8 ASUINKOTI KOTIKUNNAS Asuinkoti Kotikunnaassa on 39 palveluasuntoa, joissa on mahdollisuus myös ympärivuorokautiseen hoitoon. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat tehostetun palveluasumisen asiakkaat ja sotainvalidit, jotka asuvat Kotikunnaassa valtiokonttorin maksusitoumuksella. Tehostettua palveluasumista tarjotaan sopimuskuntien myöntämillä maksusitoumuksilla, palveluseteleillä tai yksityisesti. Tehostetun palveluasumisen käyttöastetta pyritään tulevan vuoden aikana aktiivisesti kasvattamaan. Ympärivuorokautinen hoito turvataan asuinkodin oman hoitohenkilökunnan ja yöhoidosta vastaavien muistisairaiden yksiköiden yöhoitajien yhteistyöllä. Asuinkoti Kotikunnaan asukkaille tarjotaan yksilöllisiä, henkilökohtaisia tarpeita vastaavia palveluita. Jokaiselle asukkaalle, joka ei ole ympärivuorokautisen hoidon piirissä, laaditaan henkilökohtainen palvelusopimus, jota muutetaan palvelutarpeiden muuttuessa. Asuinkodin asukkaita kannustetaan osallistumaan voimavarojensa mukaan Kotikunnaan yhteisölliseen arkeen ja heitä tuetaan löytämään arjesta pieniä ilon hetkiä. Kaikkien asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia halutaan edistää. Kotikunnaan asukasneuvoston toimintaa tuetaan ja asukkaiden esittämiä kehittämisajatuksia kuunnellaan herkällä korvalla. Kotikunnaassa vuosittain koottava asukas- ja omaispalaute käsitellään asukasneuvostossa siltä osin kuin palaute koskee Asuinkodin ja Sotainvalidien asuinkodin asioita. Asuinkodissakin jatketaan toimintasuunnitelmavuonna hoitotyön kirjaamisen kehittämistä. Uuden asiakastietojärjestelmän odotetaan tuovan helpotusta kirjaamiseen ja sujuvuutta arjen hallintaan. Kotipalvelun työntekijöiden työkenttä on vaihteleva, ja asukkaiden muuttuvat tarpeet vaativat hetkeen tarttumista: Työtapoja muutetaan ja kehitetään kulloistenkin tilanteiden edellyttämällä tavalla. SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI Sotainvalidit sijoittuvat Kotikunnaaseen valtiokonttorin maksusitoumuksella. Myös lyhytaikaiseen hoitoon on mahdollisuus. Kotikunnaassa voidaan hoitaa kaikkiin kolmeen toimintakykyluokkaan kuuluvia sotainvalideja, ja heillä on täällä mahdollisuus kodinomaiseen laitosasumiseen omassa asunnossaan elämänsä loppuun asti. Sotainvalidiasiakkaiden yksilöllistä hoidon tarvetta määriteltäessä otetaan huomioon jokaisen henkilökohtaiset tarpeet ja persoonallisuus. Heitä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon yhdessä tutun hoitohenkilökunnan kanssa. Asukkaiden toimijuutta tuetaan ja heitä innostetaan ja ohjataan osallistumaan Kotikunnaan monipuoliseen viriketoimintaan. Sotainvalidien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista vastaa säännöllisesti kokoontuva moniammattillinen työryhmä. 8

9 SAIRAANHOIDON VASTUUALUE JA LÄÄKÄRIPALVELUT Asukkaiden hyvinvointi ja toimintakyvyn ylläpitäminen turvataan hyvällä, eettisellä hoidolla ja täysipainoisella ravitsemuksella sekä mahdollistamalla kaikille sosiaalisesti virikkeellinen arki ja osallisuus. Hoitotyön perustana on aina hoitosuunnitelma, mikä on keskeinen asukasturvallisuutta lisäävä tekijä. Käyttöön otettava rakenteellinen kirjaaminen ohjaa hoitoa yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Asukkaan tarpeet, hoidon tavoitteet, toteutus, keinot ja seuranta kirjataan yksilöllisesti. Toimintasuunnitelmavuonna hoidon tärkeimmät painotukset liittyvät vuodehoito- ja lääkehoitokoulutukseen. Asukkaat ovat monisairaita, joten hyvä perushoito on keskeinen asia. Omaisten ja läheisten osallistuminen asukkaiden elämään lisää turvallisuuden ja läheisyyden kokemusta. Kotikunnaan hoitohenkilökunnan lääkehoito-osaaminen varmistetaan ensi vuonnakin näytöillä ja teoreettisilla lääkehoidon kokeilla. Kaikkien yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat päivitetään vuosittain. Lääkepoikkeamat kirjataan ja poikkeamista tehdään raportti. Poikkeamat käsitellään tiimipalavereissa. Hoitohenkilöstö on motivoitunut ammattitaitonsa ylläpitämiseen, ja heille on ensi vuonnakin tarjolla alan lisäkoulutusta mm. haavahoidossa, hygieniassa ja ensiaputaidoissa. Asukkaiden hoitaminen loppuun saakka edellyttää hoitajilta lisää tietoa ja taitoja, jotta myös vuodehoito- ja saattohoitovaihe hoidetaan laadukkaasti ja eettisesti. Kotikunnaassa toimii ensi vuonna kolme lääkäriä, kaksi yksityistä ja yksi Turun kaupungin hyvinvointitoimialan lääkäri. Turun kaupungin lääkäri hoitaa tehostetun palveluasumisen ja palveluseteliasukkaat. Yksityislääkäreistä toinen huolehtii Hoitokoti Venlan pitkäaikaissairaanhoidon asukkaista ja toinen sotainvalidiasiakkaiden ja vuokra-asukkaiden lääkäripalveluista. FYSIOTERAPIA Kotikunnaan fysioterapiatoiminta jatkuu ensi vuonnakin Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa solmittujen puitesopimusten mukaisesti. Tuotamme aikuisten neurologisen fysioterapian ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapian palveluita ja tarjoamme kuntoutusta myös sotaveteraaneille. Fysioterapiapalvelut painottunevat tulevaisuudessa entistä enemmän aikuisten neurologiseen kuntoutukseen. Kotikunnaan fysioterapeutin palveluita käyttävät myös Kotikunnaassa asuvat sotainvalidit ja muut asukkaat. Ikääntyvien fysioterapiapalveluita markkinoidaan toimintasuunnitelmavuonna aktiivisesti talon ulkopuolelle, tavoitteena kuntoutustoiminnan selkeä kasvu. Fysioterapeuttien määrää lisätään tarvittaessa suhteessa kasvavaan asiakasmäärään. Kotikunnaan fysioterapia- ja liikuntatoiminta tukee osaltaan Ikääntymisen resurssikeskus -ajattelua ja sosiokulttuurista vanhustyötä: Fysioterapian ja liikunnan keinoin lisätään ikääntyneiden kotona 9

10 asumisen turvallisuutta. Kotikunnaassa pidetään päivittäin erilaisia liikuntaryhmiä, mm. tuolijumppaa ja vesijumppaa. Vesijumppaa tarjotaan myös Kotikunnaan ulkopuolelta tuleville vanhuksille, ja Kotikunnaan asukkaiden ja kotona asuvien ikäihmisten kuntosalitoiminta jatkuu. Liikuntaa järjestetään yhä enemmän kotona asuville ikääntyneille yhteistyössä muiden yhdistysten ja Turun kaupungin kanssa. Toimintasuunnitelmavuonna järjestetään kotona asuville ikääntyneille monipuolista liikuntaa osana Avoimet Ovet hanketta. Tästä syystä ensi vuonna ei haeta liikunta-avustusta muualta kuin Turun kaupungin liikuntalautakunnalta (avustus erityisryhmien liikunnan järjestämiseen). Omaishoitokeskuksen vapaaehtoisten vesijumppa jatkuu osana Avoimet Ovet -toimintaa. Kotikunnaan asukasneuvoston toiveita ja ideoita liikuntatoiminnan kehittämiseksi kuullaan. Mikäli THL:n ja Turun kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettava ennakoivan gerontologisen kuntoutuksen hanke Koto saa jatkoa, olemme siinä aktiivisesti mukana. PROJEKTI- JA KANSALAISTOIMINTA Kaikki Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen hankkeet linkittyvät toisiinsa ja niiden viitekehyksenä on sosiokulttuurinen vanhustyö. Vuoden 2015 aikana hanketoimintaa selkiytetään ja keskitytään ikääntyneiden omaehtoisen kansalaistoiminnan tukemiseen. Erityisenä kehittämiskohteena on sosiokulttuurisen toiminnan turvaaminen eristäytyneille ja vähävaraisille vanhuksille. Yhteistyön ja hanketoiminnan rajapintojen tarkastelu muiden yhdistysten ja julkisen sektorin kanssa korostuu entisestään. Ensi vuonna yhdistyksessämme toteutetaan Kunto-toimintaa ja Avoimet Ovet -hanketta, mikäli RAY myöntää niille avustuksen. Kunto hankkeen pohjalta Ak-rahoitteisena uudelleen käynnistyvässä Kunto-toiminnassa tehdään yhteistyötä Laitilan Vanhaintuki ry:n ja useiden yhdistysten kanssa Turussa ja Laitilassa. Toiminnassa korostetaan erityisesti ikääntyneiden mielenterveyskuntoutujien osallisuuden tukemista. Hankkeessa keskitytään kotikäynteihin ja asiakkaiden aktivointiin, ja siihen sisältyy ryhmiä ja korttelitoimintaa. Kohderyhmään kuuluvat yksinäiset, masentuneet, vähävaraiset, syrjäytyneet ja/tai syrjäytymisvaarassa olevat yli 60-vuotiaat henkilöt, muistisairautta sairastavat omaishoitajineen ja ikääntyneet mielenterveyskuntoutujat. Hanketyöntekijöitä on ensi vuonna kolme, joista kaksi Turussa ja yksi Laitilassa. Mukana on paljon vapaaehtoisia. Kunto-toimintamallin vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden seurantaa kehitetään edelleen. Erityisesti aktivointikäyntien määrää lisätään ja ikääntyneille mielenterveyskuntoutujille suunnattua vapaaehtoistoimintaa kehitetään. Psykososiaalisista ongelmista kärsivien ikääntyvien HyMy-ryhmä jatkuu Kotikunnaassa osana Kuntotoimintaa; ryhmää ohjaavat vapaaehtoiset. Myös Kotikunnaan kuntosaliryhmät ja Laitilan kortteliryhmät jatkuvat, samoin Nättinummen ja Nummen ryhmä sekä Runosmäen Äijäkerho vapaaehtoisten ohjaamina. 10

11 Ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti Turussa ja Laitilassa. Ohjausryhmille järjestetään keväällä 2015 yhteinen kehittämispäivä ja syksyllä arviointipäivä. Hankkeesta ilmestyy opinnäytetöitä ja lehtiartikkeleja. Messuille, seminaareihin ja tapahtumiin osallistutaan aktiivisesti. Ikääntymisen resurssikeskuksen perustamiseen tähtäävä Avoimet Ovet -hanke jatkuu RAY:n tuella yhdessä Turun kaupungin hyvinvointikeskusten Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman sekä Turun Ukkokoti ry:n Palvelutalo Wilenin kanssa. Työntekijöitä hankkeessa on kaksi, ja siihen osallistuu myös useita vapaaehtoisia. Ajatuksena on avata mukana olevien toimijoiden ovet kotona asuville vanhuksille ja kehittää yhdessä vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa Turussa. Ennaltaehkäisevien toimintojen ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyöllä lisätään kotona asuvien ikääntyneiden yhteisöllisyyttä. Avoimet Ovet -hankkeessa vahvistetaan Kotikunnaan roolia ikääntymisen ja kansalaistoiminnan resurssikeskuksena omalla toiminta-alueellaan. Merkittävää yhteistyötä tehdään Turun kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. Hankkeen myötä syntynyt ikääntyville suunnattu Menovinkit-esite tulee pysyvään käyttöön yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Liikkuvan resurssikeskuksen ajatusta viedään ensi vuoden aikana eteenpäin ja luodaan pohjaa mahdolliselle uudelle hankkeelle. Kotikunnaassa vuonna 2013 aloittanut Kortteliklubi kotona asuville ikääntyneille jatkuu myös ensi vuonna osana Avoimet Ovet -hanketta. Niin ikään Luonnonläheiset- ja Kävelytreffitoiminta jatkuvat. Hankeen arviointia jatketaan ja toimintamuotoja juurrutetaan. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään kotona asuvien ikäihmisten näkökulmasta. Vanhustyön keskusliiton ja Avoimet Ovet hankkeen vuonna 2013 yhdessä järjestämän Ystäväpiiri koulutuksen pohjalta syntyneet tavoitteelliset, yksinäisyyttä lieventävät Ystäväpiiri ryhmät jatkuvat. Kehitämme Kulttuuriystävät-toimintamallia yhteistyössä SPR:n Turun osaston kanssa; päävastuu ja organisointi on SPR:llä. Taideapteekki toiminta siirtyy muiden tahojen vetämäksi. Olemme ensi vuonnakin aktiivisesti mukana Jyväskylän Kulttuuriluotsi -verkostossa ja Kulttuurihyvinvointia Turussa - verkostossa. Säännölliset yhteisömusiikkipedagogien vierailut Kotikunnaan eri yksiköissä jatkuvat. Ikääntyneiden Taiteiden yö -perinnettä jatketaan niin ikään. Turun kaupungin, RAY:n ja muiden rahoittajatahojen strategioita ja linjauksia seurataan aktiivisesti. Myös EU:n ja keskusliittojemme sekä Soste ry:n ajankohtaiset teemat huomioidaan. Hankkeista tiedotetaan yhteistyökumppaneille, Ray:lle ja keskusjärjestöillemme hyödyntämällä myös Kotikunnaan kotisivuja ja sosiaalista mediaa. Ammattilehtiin tuotetaan artikkeleita ja osallistutaan alan tapahtumiin ja seminaareihin. Arviointiyhteistyötä tehdään oppilaitosten kanssa. Ensi vuonna yhteisöömme liittyy RAY:n Paikka auki avustusohjelman myötä uusi nuori työntekijä, mikäli Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton hakema hanke saa rahoituksen. Hänen työtehtävänsä liittyvät Ikääntymisen resurssikeskuksen toimintaan ja sosiokulttuurisen vanhustyön tukemiseen. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta saadaan tukea mm. mentorointiin. Vapaaehtoistoiminta jatkuu aktiivisena osana Kotikunnaan päivittäistä elämää. Kotikunnassa toimii enimmillään 30 vapaaehtoista. Ensi vuonna vapaaehtoisten panosta hyödynnetään nykyistä enemmän myös hoitoyksiköissä (yksiköiden omat vapaaehtoiset), jolloin myös hoitotiimit suunnittelevat omalta osaltaan toimintaa ja tukevat vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyön peruskurssin järjestämisvastuu siirtyy toimintasuunnitelmavuonna muualle. Uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan pääosin hankkeisiin. Myös 11

12 muiden toimijoiden palveluita (mm. Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ja Kulttuuriystävät) hyödynnetään, ja yhteistyö TST ry:n kanssa jatkuu aktiivisena. Vapaaehtoiset ohjaavat yhä enemmän ryhmätoimintoja Ikääntymisen resurssikeskusmallin mukaisesti, jolloin kansalaistoiminnan mahdollisuudet laajenevat. Vapaaehtoisten oma vaikuttaminen, osallisuus ja hyvinvointi ovat edelleen keskeisiä teemoja, ja heille on tarjolla hyvinvointia tukevaa virkistystoimintaa. Ystäväkirje ilmestyy edelleen, nyt myös sähköisenä. Avoimet ovet -hankkeen työntekijät tekevät aktiivista yhteistyötä vapaaehtoisten ja Turun kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. Yhdistyksen edustaja on edelleen mukana Poijun ohjausryhmässä, ja Valikko-ryhmän järjestämät Hansan messut toteutetaan tuttuun tapaan. Vapaaehtoisten Non stop koulutuksiin ja työnohjaukseen osallistumme kumppanina, ja toimimme edelleen myös Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmässä, Nice-verkostossa ja Turun Valikko-ryhmässä. Valtakunnallisiin vapaaehtoistoiminnan foorumeihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 12

13 KIINTEISTÖNHOITO, RAVINTOHUOLTO JA PUHTAANAPITO Kiinteistönhoidon vastuualueen muodostavat kiinteistömassan lisäksi piha-alueet, rakennukset ja niiden talotekniset asiat, ATK-järjestelmät ja -laitteet, puhelimet, turvatekniikka ja muut turvallisuuteen ja viranomaisyhteistyöhön liittyvät asiat. Toukokuussa 2014 valmistunut laajennus on tuonut tähän merkittävän lisän. Kiinteistönhoidon organisointi ja resurssien tarkoituksenmukainen uudelleenjako on vielä käynnissä ja jatkuu tulevana vuonna kiinteistönhoitajan ollessa kesään asti vuorotteluvapaalla. Kiinteistönhoidon perustyöt ja kunnossapito rytmittyvät vuosikellon mukaisesti. Näin kiinteistönhoidolla on ajantasainen tieto kiinteistön kunnosta. Ennakoivilla toimenpiteillä varmistetaan kiinteistön kunnossa pysyminen ja minimoidaan yllättäviä kulueriä. Vuonna 2015 jatketaan vuokra- 13

14 asuntojen sisäpintojen uusimista aina asukkaan vaihtuessa. Ryhmäkoti Kaislan keittiöiden kaapistot kaipaavat uusimista, ja myös Kaislan asukashuoneet ovat osin pintaremontin tarpeessa. Kaislaa rakennettaessa tehty autotalli ja myös takapihan katos odottavat maalausta ja kunnostusta. Ulkoalueet on vuonna 2014 saatettu uuteen uskoon ja niiden hoitoon panostetaan, jotta kiitosta saanut uusi ilme säilyy. Ulkoalueiden hoidossa käytämme hyväksemme myös puutarha-alan ammattilaisapua. Energian järkevään käyttöön kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Tulevana vuonna saadaan jo käsitystä Sylvi-kotiin valitun maalämmön vaikutuksista. Jokainen kiinteistössä asuva ja työskentelevä vaikuttaa omilla toimillaan merkittävästi energiankäyttöön ja kustannuksiin. Tulevan vuoden painopistealueena Kotikunnaassa on turvallisuus. Kiinteistönhoito vastaa järjestelmien toimivuudesta ja huolehtii näin omalta osaltaan fyysisestä turvallisuudesta. Nopea ja oikea-aikainen tarttuminen kiinteistössä ilmeneviin ongelmiin lisää sekin turvallisuutta ja ennaltaehkäisee vahinkoja. Poistumisharjoitukset ja turvallisuuskoulutus alkusammutusharjoituksineen ovat vuosittain toistuvia käytäntöjä. Kotikunnaassa ovat ensi vuonnakin vuokralla Turun kaupungin muistisairaiden yksikkö Kurjenpesä sekä kampaaja. Kotikunnaan muita tiloja vuokrataan entistä aktiivisemmmin ulkopuolisille toimijoille esim. kokous- ja koulutuskäyttöön. Yleisten tilojen, vuokra-asuntojen ja Hoitokoti Venlan siivouksesta huolehtivat yhdistyksen omat työntekijät. Ryhmäkoti Kaislan ja Sylvi-kodin siivous tuotetaan ostopalveluna. Erityisesti vuokraasukkaille oma, tuttu siistijä on tärkeä laatutekijä, joka lisää myös turvallisuudentunnetta. Tehostetun palveluasumisen mahdollinen lisääntyminen näkyy siistijöiden työssä: Asunnot siivotaan viikoittain, kun muutoin vuokra-asuntojen siivousväli on kaksi viikkoa. Siistijöiden työhön vaikuttavat myös sotainvalidiasiakkaiden määrän mahdolliset muutokset. Sylvi-kodin valmistuminen toi muutoksia myös ravintohuollon toimintaan. Olemassa olevat resurssit on jaettu ja toiminta organisoitu uudelleen niin henkilöstön kuin laitekapasiteetinkin osalta. Muutos jatkuu ja toiminta hakee muotoaan, kun Sylvi-kodin asukaspaikat täyttyvät. Tehostetun palveluasumisen asteittainen lisääntyminen kasvattaa myös keittiön valmistamien annosten määrää. Keittiö ei erityisesti pyri enää hankkimaan ulkopuolisia asiakkaita. Kotikunnaan ruokasali on ensi vuonnakin avoinna vuoden jokaisena päivänä. Keittiö palvelee Kotikunnaan ja Kurjenpesän asukkaita, henkilökuntaa ja omaisia, vapaaehtoisia, projektiasiakkaita, psykiatrisen avohuollon asiakkaita ja Kotikunnaan ulkopuolelta lounaalle tulevia asiakkaita. Keittiö huolehtii osaltaan myös Kotikunnaassa järjestettävien tilaisuuksien tarjoiluista. Asiakaspalautetta saadaan Kotikunnaan vuosittaisen asiakas- ja omaiskyselyn ja erillisten, kohdistettujen kyselyjen kautta. 14

15 TALOUSHALLINTO Merkittävä osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n taloushallinnosta on vuodesta 2010 lähtien ulkoistettu Tilitoimisto Taina Niemelä Oy:lle. Yhteistyö tulee jatkumaan samansisältöisenä. Tulevana vuonna on tärkeää huolehtia kulukurista: Raskaat investoinnit ja vaihtelevat käyttöasteet ovat rasittaneet taloutta, ja nyt on olennaista turvata taloudellisesti vakaa ja turvallinen asema. Työvoimavaltaisella alalla, jossa palkkojen ja sivukulujen osuus kuluista on yli 70 prosenttia, on aina ajankohtaista panostaa työhyvinvointiin ja henkilöstöresurssien suuntaamiseen toiminnan kannalta olennaisimpaan. Asukashallintajärjestelmä Domacare vaikuttaa myös taloushallinnon prosesseihin. Domacare nopeuttaa ja selkiyttää laskutusta ja tekee kaikille käyttäjille helpommaksi saada järjestelmästä oleellisia taloushallinnon raportteja. Uuden järjestelmän käyttöä hiotaan vielä tulevanakin vuonna; ennen kaikkea työstetään ja kehitetään eri ohjelmien keskinäistä toimivuutta. Taloushallinnon näkökulmasta hanketoiminnan suurin muutos ensi vuonna on se, että RAY:n uusien ohjeiden mukaan sen rahoittamista hankkeista on laadittava oma tilinpäätös. Muutos on tervetullut ja selkiyttää entisestään palvelutuotannon ja kansalaistoiminnan taloudenhallintaa sekä niiden erillisyyttä omina toisistaan riippumattomina kokonaisuuksina. HARJOITTELIJAT Kotikunnaassa tehdään aktiivista, laadukasta ja monipuolista opiskelijayhteistyötä, ja ensi vuonnakin työyhteisöömme kuuluu suuri joukko eri-ikäisiä ja monista eri oppilaitoksista tulevia opiskelijoita, harjoittelijoita, työkokeilijoita ja alanvaihtajia. Sairaanhoidon vastaava toimii yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja harjoittelijoiden kouluihin sekä TE-toimistoon. Kotikunnas on haluttu oppimisympäristö - meidät tunnetaan myös harjoittelija-asioissa varsin aktiivisena yhteistyökumppanina. Kotikunnaassa on vuosien ajan paneuduttu oman harjoitteluohjausmallin luomiseen, ohjaajien kouluttamiseen ja siihen, että harjoittelijoiden saama ohjaus on laadukasta ja kokemus vanhustyöstä mahdollisimman positiivinen. Ohjauksen tärkeä tavoite on opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukeminen. Heidät halutaan perehdyttää selkeisiin hoitolinjoihin esim. muistisairaiden hoidossa niin että myös eettinen näkökulma otetaan aina huomioon. Harjoittelujakson päättyessä opiskelijoita pyydetään täyttämään palautelomake, ja saaduista vastauksista kootaan palauteraportti. Raportti lähetetään ensi vuodesta alkaen myös niihin oppilaitoksiin, joista Kotikunnaaseen on tullut harjoittelijoita. Saamamme palaute on vuodesta toiseen ollut erittäin positiivista. Kotikunnas osallistuu ensi vuonnakin mukana Turun ammatti-instituutin organisoimien Vireä vanhus - viikkojen toteutukseen: Opiskelun alkuvaiheessa olevat lähihoitaja-opiskelijat tulevat kolmen ryhmissä tutustumaan vanhustenhuoltoon viikoksi kerrallaan. Ensi vuonna Vireä vanhus -viikkoja on Kotikunnaassa kolme. Strategiamme mukaisesti haluamme edistää myönteistä kuvaa vanhustyöstä ja 15

16 lisätä työn vetovoimaisuutta. Uskomme voivamme vaikuttaa tähän suuntaan tutustuttamalla opiskelijat Kotikunnaan sosiokulttuurisen vanhustyön malliin. HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISÖ Kotikunnaan henkilökuntaan kuuluu eri ammattialojen osaajia. Suurin osa tekee hoito- tai huolenpitotyötä mutta työyhteisössämme on myös ravintopalveluiden, siivouksen, fysioterapian, hallinnon ja kiinteistönhoidon ammattilaisia. Kotikunnaassa työskentelee myös projektityöntekijöitä ja pitkäaikaisia sijaisia. Asukkaiden palveluketjua täydentävät omalta osaltaan ulkoa ostetut taloushallinnon, tietotekniikan ja puhtaanapidon palvelut. Yhteisen keskustelun ja työn kehittämisen foorumeita ovat ensi vuonnakin tiimi- ja osastopalaverit sekä johtoryhmän, hoitotyön johdon ja eettisen työryhmän kokoukset. Eri ammattiryhmien välisiä tapaamisia, Arjen asioita, järjestetään edelleen, ja kehityskeskustelut kuuluvat tiimien säännölliseen vuosiohjelmaan. Kotikunnaan työhyvinvointi-, työturvallisuus-, koulutus- ja viihtyvyysasioita käsittelee eri tiimien edustajista koostuva työsuojelutoimikunta. Turvallisuusohjeet on kirjattu työsuojelun toimintaohjelmaan, ja koko yhteisö halutaan sitouttaa niiden noudattamiseen. Turvallisuuskierroksia järjestetään ensi vuonnakin kerran kuukaudessa. Turvallisuus- ja suojelukoulutusta sekä ensiapukoulutusta on edelleenkin ohjelmassa, ja Kotikunnaan tietoturvaohjeistus päivitetään tarvittaessa. Työsuojelukoulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan. Poistumis- ja alkusammutusharjoitukset pidetään myös ensi vuonna, ja kaikille kesäsijaisille järjestetään lomakauden kynnyksellä turvallisuusluento ja sammutusharjoitus. Läheltä piti -tilanteiden kirjaamista, yhteistä käsittelyä ja säännöllistä raportointia myös työterveyshuollolle jatketaan. Henkisiä ja fyysisiä työoloja seurataan ilmapiirikartoituksin, kyselyin ja työpaikkaselvityksin. Toimintasuunnitelmavuonna tehdään henkilökunnan työtyytyväisyyskysely. Ensi vuonna otetaan käyttöön myös pitkäaikaisten sijaisten kysely ja kesäsijaisten palaute. Työnohjausta on edelleenkin saatavissa. Työ- ja työaikajärjestelyissä joustetaan mahdollisuuksien mukaan ja suhtaudutaan myönteisesti kuntoutushakemuksiin, osa-aikatyöhön ja osa-aikasairauslomiin. Ensi vuonnakin tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa varhaisen tuen mallin toteutumiseksi, ja työterveyshuollon osaamista hyödynnetään mm. työn riskien arvioinnissa. Ensi vuonnakin järjestetään henkilökunnan yhteistä tyky-toimintaa kuten teatteri-ilta, yhteisiä illanviettoja ja joulujuhla. Tiimeillä on käytössään tyky-raha, jolla tuetaan tiiminsisäisten tykytapahtumien järjestämistä, ja liikunta- ja kulttuuriseteleitä tilataan edelleen. Myös tutustumista eri liikuntalajeihin jatketaan. Kotikunnaan liikuntasalin mahdollisuuksia tyky-toiminnassa hyödynnetään. Omat fysioterapeutit ohjaavat tarvittaessa laitteiden käytössä, ja salia voi edelleen käyttää maksutta omaehtoiseen liikuntaan. Ensi vuonna käynnistyy taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävä työhyvinvointiprosessi yhdessä Turun Taideakatemian ja terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueen kanssa, jos hankkeen ESR-rahoitus toteutuu. Hankkeessa hyödynnetään työelämäkerrallisia menetelmiä työhyvinvoinnin edistäjänä. 16

17 Kotikunnaan koulutussuunnitelmassa on tulevanakin vuonna keskeistä kaikkien ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen ja lakisääteisiin koulutusvelvoitteisiin vastaaminen (mm. turvallisuus, ensiaputaidot, lääkehoidon osaaminen). Täsmäkoulutuksia kyetään järjestämään nopeastikin, jos jokin erityistilanne tai asukkaiden muuttuvat tarpeet niin vaativat. Henkilökunnan laajaa ja monipuolista osaamispääomaa siirretään mahdollisuuksien mukaan myös muille. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti Kotikunnaassa, mutta tarpeen mukaan osallistutaan myös talon ulkopuolella pidettäviin koulutuksiin ja seminaareihin. Kotikunnaassa järjestettävissä koulutuksissa on usein mukana myös yhteistyöverkoston edustajia. Kotikunnaan eettisen työryhmän visio on ryhmän perustamisvaiheessa määritelty näin: Kotikunnaassa vallitsee miljöö, jossa eettinen keskustelu on koko ajan läsnä. Keskeisimpänä tavoitteena on saada kaikkien Kotikunnaan asukkaiden, myös muistisairautta sairastavien, ääni kuuluviin. Ryhmä keskittyy asukkaan ja työntekijän välisiin kysymyksiin. Syksyllä 2014 otettiin kokeilumielessä käyttöön ns. kiertävä eettisten kysymysten laatikko, ja kokeilulla oli positiivinen vaikutus: Koettiin, että näkyvä laatikko lisäsi henkilökunnan pohdintaa. Käytäntöä jatketaan toimintasuunnitelmavuonna ja levitetään talon kaikkiin tiimeihin. Henkilökuntaa rohkaistaan ensi vuonnakin keskustelemaan asioista ja havainnoimaan tilanteita aktiivisesti. Eettinen näkökulma on mukana myös perehdytyksessä ja koulutuksessa. 17

18 18

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY:N TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Yhdistys on perustettu vuonna 1949 ja sen kotipaikka on Turku. Turun Lähimmäispalveluyhdistys

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa Heli Vesaranta Mia Vaelma 1 Aiheet 1. Kotona kuntoutumisen kehittämisprojekti 2. Kuvayhteys kuntoutujan tukena 3. Keskustelua, kysymyksiä,

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot