TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

2 SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON VASTUUALUE ja LÄÄKÄRIPALVELUT 9 FYSIOTERAPIA 9 PROJEKTI- JA KANSALAISTOIMINTA 10 KIINTEISTÖNHOITO, RAVINTOHUOLTO JA PUHTAANAPITO 13 TALOUSHALLINTO 15 HARJOITTELIJAT 15 HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISÖ 16 2

3 YLEISTÄ Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveysalan järjestö. Toiminta-ajatuksemme on edistää ikääntyvien tasa-arvoista hyvinvointia tarjoamalla yksilöllisiä kuntoutumis-, asumis-, hoiva- ja tukipalveluita sekä tukemalla kansalaistoimintaa. Vuoden 2015 toimintaa raamittavat Sylvi-kodin toiminnan vakiinnuttaminen, uuden asiakastietojärjestelmän tuomat uudistukset koko talon kirjaamiskäytäntöihin ja yhdistyksen taloudellisen vakauden turvaaminen. Haluamme yhdistyksenä olla edelläkävijä ja innovatiivinen toimija, mutta yleinen taloudellinen tilanne sekä käynnissä olevat sote-alan ja kuntakentän muutokset huomioon ottaen on viisautta keskittyä olennaiseen ja olemassa olevan turvaamiseen. Perustehtäväkin voi kaikkien tiimien arjessa olla innovatiivista, innostavaa ja luovaa, muistaen kuitenkin että työtä kehitetään aina asiakkaita varten. Ensi vuoden aikana päivitämme myös strategiamme tuleville vuosille. Silloin on mitä sopivin tilaisuus arvioida mennyttä, kirkastaa toiminta-ajatustamme ja visioida tulevaa - suunnata ajatukset siihen, mitä haluamme tulevaisuudessa olla ja mihin tähdätä. Tulevaa linjattaessa on hyvä pohtia myös uusien palvelujen mahdollisuuksia osana palvelutuotantoamme. Keskeisenä tulevan vuoden haasteena on Sylvi-kodin toiminnan vakiinnuttaminen ja integroiminen luontevaksi osaksi yhdistyksen palvelutuotantoa. Ensisijainen tavoite on saada uuden yksikön asukaspaikat ja henkilöstövakanssit täytetyksi, minkä jälkeen voidaan lähteä pitkäjänteisesti luomaan laadukkaita toimintamalleja, pelisääntöjä ja yhdistyksen arvojen mukaista hoitokulttuuria. Uusi asiakastietojärjestelmä Domacare otettiin käyttöön syksyllä Sen myötä saadaan kauan kaivattuja uudistuksia niin laskutukseen, raportointiin kuin kirjaamiseenkin. Lisäksi tavoitteena on tuoda päivittäiseen kirjaamiseen selkeä sosiokulttuurinen näkökulma, niin että se näkyy luonnollisena osana arjen perustehtävää. Ohjelman käyttöönotosta siirrytään toimintasuunnitelmavuoden aikana uuden kirjaamiskulttuurin juurruttamisvaiheeseen, mikä on iso ja aikaa vievä prosessi. Rakenteellinen kirjaaminen merkitsee suurta muutosta nykyiseen ja vaikuttaa vahvasti koko hoitokulttuuriin. Uusien kirjaamisperiaatteiden sisäistäminen edellyttää aikaa ja perehdyttämistä. Muutosprosessi tapahtuu muun arjen työn lomassa, mikä vaatii lähiesimiehiltä aikaa ja jatkuvaa tukea ja koko henkilöstön sitoutumista. Palvelutuotannossa keskitytään ylläpitämään saavutettu palvelun laatu ja hyvä maine. On tärkeää, että meidät jatkossakin tunnetaan hyvänä, luotettavana ja eettisesti toimivana palveluntarjoajana. Nyt on järkevää ja perusteltua keskittyä siihen, mitä on saavutettu ja vaalia sitä. Laatu ja maine ovat yhdistyksemme tärkein pääoma, jonka mahdollistaa osaava ja sitoutunut henkilöstö. Keskitymme hyvään johtamiseen, henkilöstön osaamisen päivittämiseen ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Keräämme aktiivisesti palautetta asukkailta, omaisilta, henkilöstöltä ja harjoittelijoilta. Palautteet ohjaavat meitä kehittämään oikeita asioita. Kansalaistoiminnassa keskitytään ikääntyvien aktiivisuuden edistämiseen ja osallisuuden tukemiseen. Suuriin uusiin aluevaltauksiin ei ole tarvetta: Olemassa olevia hyviä toimintamalleja, laajoja 3

4 yhteistyöverkostoja ja vahvaa asemaamme järjestökentässä käytetään hyödyksi, ja rajapintoja suhteessa yhteistyökumppaneiden vastuualueisiin selkiytetään. Vapaaehtoistyötä kehitetään ja tuetaan edelleen. Haluamme olla tulevanakin vuonna aktiivinen ja laadukas yhdistystoimija sekä luotettava yhteistyökumppani. Toimimme edelleen myös asiantuntijaorganisaationa ja jaamme osaamispääomaamme myös muille. Vuoden 2015 teemana on turvallisuus. Arvojemme mukaisesti turvallisuus nähdään laajasti, sekä fyysisenä, henkisenä, sosiaalisena että taloudellisena. Turvallisuutta edistää myös asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, yksilöllinen kohtaaminen ja osallisuuden mahdollistaminen. Oleellista on fyysisen ympäristön asianmukaisuus, turvajärjestelmien ja pelastussuunnitelmien ajanmukaisuus sekä tilojen esteettömyys. Henkilöstölle turvallisuutta tuo toimiva arki ja työhyvinvointi niin fyysisessä kuin henkisessäkin mielessä. Turvallisuus on myös kodinomaisuutta ja symbolisoi tulevaa vuotta sikäli, että keskitymme nyt oman yhteisömme hyvinvointiin ja palveluiden laatuun. Taloudessa eletään epävakaata aikaa, ja yleinen taloudellinen tilanne heijastuu väistämättä myös yhdistyksemme toimintaan. Kaikki Turussa ja lähikunnissa tehdyt taloudelliset ja toiminnalliset soteratkaisut vaikuttavat suoraan myös Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen palvelutuotantoon. Uskomme, että nyt on oikea aika hengähtää ruuhkaisten investointivuosien jälkeen ja keskittyä turvaamaan olemassa olevat rakenteet. Olemme kyenneet luomaan toimintamalleja, joissa tuotetaan erittäin hyvää laatua kohtuullisella hinnalla. Tätä mallia on syytä vaalia, sillä tulevaisuudessa asiakkailla on toivon mukaan entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mistä he palvelunsa hankkivat. Viimeistään silloin erikoistuminen sosiokulttuuriseen toimintamalliin, laadukkaaseen hoitoon ja palveluiden paikallisuus saavat ansaitsemansa arvon ja merkityksen. HOITOKOTI VENLA Hoitokoti Venlassa tarjotaan tulevanakin vuonna muistisairaille ympärivuorokautista hoitoa turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä. Pitkäaikaissairaanhoidon asukkaiden luonnollinen poistuma muuttaa Venlan palvelurakennetta: Tulevaisuudessa Venlassa hoidettaneen muistisairaita ikääntyviä tehostetun palveluasumisen asiakkaina ja/tai lyhytaikaishoidossa. Venlassa on halukkuutta lisätä lyhytaikaishoidon asiakasmääriä ja myös kehittää palvelurakennetta yhdessä palveluja ostavien kuntien kanssa. Hoitokodissa keskitytään pitkäaikaisasukkaiden yksilölliseen, laadukkaaseen hoitoon ja virikkeelliseen arkeen asukkaiden omien voimavarojen mukaan. Jokaiselle asukkaalle pyritään järjestämään onnistumisen kokemuksia ja hyvänolon tunteita, tulevaisuudessa yhä yksilöllisemmin asukkaiden kuntoisuuden heikentyessä. Kotikunnaan yhteisiin tapahtumiin ja esityksiin asukkaat osallistuvat voimiensa mukaan. Venlassa pyritään hoitamaan asukkaat loppuun asti ja takaamaan heille kivuton ja arvokas saattohoito. Hoitokoti Venlan lyhytaikaishoidon asiakkaista osa käy säännöllisessä vuorohoidossa, osa asiakkaista tulee hoitojaksolle omaishoitajien lakisääteisten vapaiden ajaksi ja osa on hoitojaksolla vain kerran esim. hoitoisuuden arvioimiseksi. Hoitojakson aikana tuetaan asiakkaiden omien jäljellä olevia voimavaroja ja luodaan kodin arkeen turvallisuutta ja säännöllisyyttä. Omaisten tukeminen ja ohjaus on tärkeää, jotta 4

5 lyhytaikaishoidon tavoitteet saavutetaan ja asiakkaiden kotona asumista voidaan tukea mahdollisimman pitkään. Hoitajat jatkavat kirjaamiskulttuurin kehittämistä ja uuden asiakastietojärjestelmän mukanaan tuomia kirjaamistapoja hyödynnetään arjen hoitotyössä. Omahoitajaroolia vahvistetaan, ja jokainen omahoitaja on vastuussa siitä, että ns. oman asukkaan yksilölliset sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset tarpeet tulevat kuulluiksi. RYHMÄKOTI KAISLA Ryhmäkoti Kaisla tarjoaa tehostettua palveluasumista muistisairaille vanhuksille turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Seudullinen puitesopimus kattaa Turun, Raision ja Naantalin kaupungin sekä Liedon kunnan. Kaarinan kanssa yhteistyö jatkuu erillissopimuksen mukaisesti. Valtiokonttorin ja palveluseteliasiakkaiden sopimukset jatkuvat toimintavuoden Kaislaan voi sijoittua asukkaaksi myös itse maksavana asiakkaana. Toimintasuunnitelmavuoden aikana on tärkeää saada pidettyä käyttöaste korkeana. Kaislassa päätavoitteena on pitää yllä laadukasta ja asukaslähtöistä muistisairaiden hoitoa ja huolenpitoa. Asukkaille halutaan taata turvallinen ympäristö asua ja antaa mahdollisuus elää monipuolista arkea, jossa huomioidaan myös sosiokulttuuriset tarpeet. Domacare ohjelma on otettu käyttöön loppuvuonna Sen myötä siirrytään uuteen kirjaamiskulttuuriin. Vuonna 2015 muutosta juurrutetaan osaksi hoitotyötä. Toimintasuunnitelmavuoden aikana opitaan käyttämään ohjelman erilaisia mahdollisuuksia, jotka selkeyttävät työnkuvia ja edistävät asukkaiden laadukasta, kokonaisvaltaista hoitoa. Uusi kirjaamiskulttuuri vaikuttaa siihen, että hoito ja koko yksikön arki muuttuu yhä asiakaslähtöisemmäksi ja asukkaiden hoidon suunnitteluun panostetaan yhteistyössä omaisten/läheisten kanssa. Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää omahoitajan roolin vahvistamista. Tärkeimmäksi yksikkökohtaiseksi tavoitteeksi nouseekin omahoitajan työnkuvan auki kirjoittaminen ja omahoitajuuden kehittäminen. Omahoitajaroolin vahvistuminen lisää hoitajan vastuuta mutta samalla myös sitoutumista yhteisöön. SYLVI-KOTI Sylvi-koti avasi ovensa asukkaille toukokuussa 2014 ja se tarjoaa tehostettua palveluasumista muistisairaille vanhuksille ympäri vuorokauden. Yksikkö toimii kahdessa 12-paikkaisessa pienryhmäkodissa. Asukkaat ohjautuvat Sylvi-kotiin seudullisen puitesopimuksen mukaisesti Raisiosta, Turusta, Naantalin kaupungista sekä Liedon kunnasta. Asiakkaita voidaan ottaa myös valtiokonttorin ja palveluseteliasiakkaiden sopimusten mukaisesti sekä yksityisesti. Sylvi-kodissa on eletty avaamisen jälkeen jatkuvaa muutosten aikaa. Muutokset koskevat myös henkilökuntaa: Hoitajaresursseja on lisätty samassa suhteessa kuin uusia asukkaita on muuttanut Sylvi- 5

6 kotiin. Toimintasuunnitelmavuoden pääasiallisena tavoitteena on saada arki sujuvaksi toimintakäytäntöjä hiomalla. Henkilöstötasolla kehitetään edelleen perehdyttämistä ja tiimiytymistä. Sylvi-kodissa näkyy vahvana organisaatiollemme ominainen tiimityöskentelymalli, joka ohjaa yksikön toimintaa. Tiimityöskentelyn pääasiallinen tavoite on entisestään vahvistaa voimassa olevia vastuualueita ja omahoitajajärjestelmää. Sylvi-kodin vahvuutena on henkilökunnan ammattitaito muistisairaiden vanhusten hoidossa. Tätä hyödynnetään aktiivisesti tekemällä arjesta virikkeellistä asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja sosiokulttuurinen toimintatapa huomioiden. PÄIVÄPAIKKA VILLA Päiväpaikka Villa tarjoaa kotona selviytymistä tukevaa muistikuntoutusta muistisairautta sairastaville ikääntyville. Toiminnan tavoitteena on edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimijuutta osallistavassa ja turvallisessa ryhmämuotoisessa toiminnassa. Turun kaupunki myöntää toiminnan mahdollistavan avustuksen vuosittain; vuoden 2015 avustuspäätös ei ole vielä tullut. Vuoden 2014 aikana muistikuntoutuksen painopiste siirtyi sairauden varhaisempaan vaiheeseen, ja muutoksesta johtuen toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista. Tavoitteena on saada asiakasmäärät pysymään vähintään tämänhetkisellä tasolla. Haasteena onkin uuden asiakaskunnan sitouttaminen säännölliseen kuntoutukseen. Asiakkuuksien muuttuessa lisätään asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia toiminnan sisältöön. Vuonna 2015 on tarkoitus muodostaa ns. asiakasraati kehittämään ja ideoimaan toimintaa. Villan asiakkaille tehdään asiakaskysely muistikuntoutuksen sisällöstä ja heidän toiveistaan. Aikaisemmin tyytyväisyyskyselyyn ovat vastanneet omaiset, mutta asiakaskunnan muuttuessa on perusteltua suunnata kysely asiakkaille. Domacare-ohjelman myötä Villassa on otettu käyttöön asiakkaiden muistikuntoutuksen henkilökohtaiset tavoitteet. Vuonna 2015 paneudutaan erityisesti tavoitteiden arvioinnin kehittämiseen. Tulevaisuudessa on tärkeää suunnitella toimintaa tavoitteiden pohjalta. Asiakaskunnan muuttuessa ryhmämuotoisen kuntoutuksen tulee olla yhä monimuotoisempaa ja suunnitelmallisempaa. Asiakkaiden erilaiset toiveet ja odotukset tuovat toiminnan suunnitteluun omat haasteensa, joten ohjaajilla pitää olla selkeä käsitys toiminnan tavoitteista. Pitkän päivätoimintakokemuksen omaavana yhdistystoimijana meidän on erittäin tärkeää olla mukana kehittämässä muistikuntoutusta yhteistyössä muiden päiväpaikkojen ja Turun kaupungin ennalta ehkäisevien palveluiden kanssa. Turun kaupungin mahdolliset organisaatiomuutokset saattavat vaikuttaa yhteistyön muotoihin. 6

7 7

8 ASUINKOTI KOTIKUNNAS Asuinkoti Kotikunnaassa on 39 palveluasuntoa, joissa on mahdollisuus myös ympärivuorokautiseen hoitoon. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat tehostetun palveluasumisen asiakkaat ja sotainvalidit, jotka asuvat Kotikunnaassa valtiokonttorin maksusitoumuksella. Tehostettua palveluasumista tarjotaan sopimuskuntien myöntämillä maksusitoumuksilla, palveluseteleillä tai yksityisesti. Tehostetun palveluasumisen käyttöastetta pyritään tulevan vuoden aikana aktiivisesti kasvattamaan. Ympärivuorokautinen hoito turvataan asuinkodin oman hoitohenkilökunnan ja yöhoidosta vastaavien muistisairaiden yksiköiden yöhoitajien yhteistyöllä. Asuinkoti Kotikunnaan asukkaille tarjotaan yksilöllisiä, henkilökohtaisia tarpeita vastaavia palveluita. Jokaiselle asukkaalle, joka ei ole ympärivuorokautisen hoidon piirissä, laaditaan henkilökohtainen palvelusopimus, jota muutetaan palvelutarpeiden muuttuessa. Asuinkodin asukkaita kannustetaan osallistumaan voimavarojensa mukaan Kotikunnaan yhteisölliseen arkeen ja heitä tuetaan löytämään arjesta pieniä ilon hetkiä. Kaikkien asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia halutaan edistää. Kotikunnaan asukasneuvoston toimintaa tuetaan ja asukkaiden esittämiä kehittämisajatuksia kuunnellaan herkällä korvalla. Kotikunnaassa vuosittain koottava asukas- ja omaispalaute käsitellään asukasneuvostossa siltä osin kuin palaute koskee Asuinkodin ja Sotainvalidien asuinkodin asioita. Asuinkodissakin jatketaan toimintasuunnitelmavuonna hoitotyön kirjaamisen kehittämistä. Uuden asiakastietojärjestelmän odotetaan tuovan helpotusta kirjaamiseen ja sujuvuutta arjen hallintaan. Kotipalvelun työntekijöiden työkenttä on vaihteleva, ja asukkaiden muuttuvat tarpeet vaativat hetkeen tarttumista: Työtapoja muutetaan ja kehitetään kulloistenkin tilanteiden edellyttämällä tavalla. SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI Sotainvalidit sijoittuvat Kotikunnaaseen valtiokonttorin maksusitoumuksella. Myös lyhytaikaiseen hoitoon on mahdollisuus. Kotikunnaassa voidaan hoitaa kaikkiin kolmeen toimintakykyluokkaan kuuluvia sotainvalideja, ja heillä on täällä mahdollisuus kodinomaiseen laitosasumiseen omassa asunnossaan elämänsä loppuun asti. Sotainvalidiasiakkaiden yksilöllistä hoidon tarvetta määriteltäessä otetaan huomioon jokaisen henkilökohtaiset tarpeet ja persoonallisuus. Heitä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon yhdessä tutun hoitohenkilökunnan kanssa. Asukkaiden toimijuutta tuetaan ja heitä innostetaan ja ohjataan osallistumaan Kotikunnaan monipuoliseen viriketoimintaan. Sotainvalidien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista vastaa säännöllisesti kokoontuva moniammattillinen työryhmä. 8

9 SAIRAANHOIDON VASTUUALUE JA LÄÄKÄRIPALVELUT Asukkaiden hyvinvointi ja toimintakyvyn ylläpitäminen turvataan hyvällä, eettisellä hoidolla ja täysipainoisella ravitsemuksella sekä mahdollistamalla kaikille sosiaalisesti virikkeellinen arki ja osallisuus. Hoitotyön perustana on aina hoitosuunnitelma, mikä on keskeinen asukasturvallisuutta lisäävä tekijä. Käyttöön otettava rakenteellinen kirjaaminen ohjaa hoitoa yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Asukkaan tarpeet, hoidon tavoitteet, toteutus, keinot ja seuranta kirjataan yksilöllisesti. Toimintasuunnitelmavuonna hoidon tärkeimmät painotukset liittyvät vuodehoito- ja lääkehoitokoulutukseen. Asukkaat ovat monisairaita, joten hyvä perushoito on keskeinen asia. Omaisten ja läheisten osallistuminen asukkaiden elämään lisää turvallisuuden ja läheisyyden kokemusta. Kotikunnaan hoitohenkilökunnan lääkehoito-osaaminen varmistetaan ensi vuonnakin näytöillä ja teoreettisilla lääkehoidon kokeilla. Kaikkien yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat päivitetään vuosittain. Lääkepoikkeamat kirjataan ja poikkeamista tehdään raportti. Poikkeamat käsitellään tiimipalavereissa. Hoitohenkilöstö on motivoitunut ammattitaitonsa ylläpitämiseen, ja heille on ensi vuonnakin tarjolla alan lisäkoulutusta mm. haavahoidossa, hygieniassa ja ensiaputaidoissa. Asukkaiden hoitaminen loppuun saakka edellyttää hoitajilta lisää tietoa ja taitoja, jotta myös vuodehoito- ja saattohoitovaihe hoidetaan laadukkaasti ja eettisesti. Kotikunnaassa toimii ensi vuonna kolme lääkäriä, kaksi yksityistä ja yksi Turun kaupungin hyvinvointitoimialan lääkäri. Turun kaupungin lääkäri hoitaa tehostetun palveluasumisen ja palveluseteliasukkaat. Yksityislääkäreistä toinen huolehtii Hoitokoti Venlan pitkäaikaissairaanhoidon asukkaista ja toinen sotainvalidiasiakkaiden ja vuokra-asukkaiden lääkäripalveluista. FYSIOTERAPIA Kotikunnaan fysioterapiatoiminta jatkuu ensi vuonnakin Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa solmittujen puitesopimusten mukaisesti. Tuotamme aikuisten neurologisen fysioterapian ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapian palveluita ja tarjoamme kuntoutusta myös sotaveteraaneille. Fysioterapiapalvelut painottunevat tulevaisuudessa entistä enemmän aikuisten neurologiseen kuntoutukseen. Kotikunnaan fysioterapeutin palveluita käyttävät myös Kotikunnaassa asuvat sotainvalidit ja muut asukkaat. Ikääntyvien fysioterapiapalveluita markkinoidaan toimintasuunnitelmavuonna aktiivisesti talon ulkopuolelle, tavoitteena kuntoutustoiminnan selkeä kasvu. Fysioterapeuttien määrää lisätään tarvittaessa suhteessa kasvavaan asiakasmäärään. Kotikunnaan fysioterapia- ja liikuntatoiminta tukee osaltaan Ikääntymisen resurssikeskus -ajattelua ja sosiokulttuurista vanhustyötä: Fysioterapian ja liikunnan keinoin lisätään ikääntyneiden kotona 9

10 asumisen turvallisuutta. Kotikunnaassa pidetään päivittäin erilaisia liikuntaryhmiä, mm. tuolijumppaa ja vesijumppaa. Vesijumppaa tarjotaan myös Kotikunnaan ulkopuolelta tuleville vanhuksille, ja Kotikunnaan asukkaiden ja kotona asuvien ikäihmisten kuntosalitoiminta jatkuu. Liikuntaa järjestetään yhä enemmän kotona asuville ikääntyneille yhteistyössä muiden yhdistysten ja Turun kaupungin kanssa. Toimintasuunnitelmavuonna järjestetään kotona asuville ikääntyneille monipuolista liikuntaa osana Avoimet Ovet hanketta. Tästä syystä ensi vuonna ei haeta liikunta-avustusta muualta kuin Turun kaupungin liikuntalautakunnalta (avustus erityisryhmien liikunnan järjestämiseen). Omaishoitokeskuksen vapaaehtoisten vesijumppa jatkuu osana Avoimet Ovet -toimintaa. Kotikunnaan asukasneuvoston toiveita ja ideoita liikuntatoiminnan kehittämiseksi kuullaan. Mikäli THL:n ja Turun kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettava ennakoivan gerontologisen kuntoutuksen hanke Koto saa jatkoa, olemme siinä aktiivisesti mukana. PROJEKTI- JA KANSALAISTOIMINTA Kaikki Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen hankkeet linkittyvät toisiinsa ja niiden viitekehyksenä on sosiokulttuurinen vanhustyö. Vuoden 2015 aikana hanketoimintaa selkiytetään ja keskitytään ikääntyneiden omaehtoisen kansalaistoiminnan tukemiseen. Erityisenä kehittämiskohteena on sosiokulttuurisen toiminnan turvaaminen eristäytyneille ja vähävaraisille vanhuksille. Yhteistyön ja hanketoiminnan rajapintojen tarkastelu muiden yhdistysten ja julkisen sektorin kanssa korostuu entisestään. Ensi vuonna yhdistyksessämme toteutetaan Kunto-toimintaa ja Avoimet Ovet -hanketta, mikäli RAY myöntää niille avustuksen. Kunto hankkeen pohjalta Ak-rahoitteisena uudelleen käynnistyvässä Kunto-toiminnassa tehdään yhteistyötä Laitilan Vanhaintuki ry:n ja useiden yhdistysten kanssa Turussa ja Laitilassa. Toiminnassa korostetaan erityisesti ikääntyneiden mielenterveyskuntoutujien osallisuuden tukemista. Hankkeessa keskitytään kotikäynteihin ja asiakkaiden aktivointiin, ja siihen sisältyy ryhmiä ja korttelitoimintaa. Kohderyhmään kuuluvat yksinäiset, masentuneet, vähävaraiset, syrjäytyneet ja/tai syrjäytymisvaarassa olevat yli 60-vuotiaat henkilöt, muistisairautta sairastavat omaishoitajineen ja ikääntyneet mielenterveyskuntoutujat. Hanketyöntekijöitä on ensi vuonna kolme, joista kaksi Turussa ja yksi Laitilassa. Mukana on paljon vapaaehtoisia. Kunto-toimintamallin vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden seurantaa kehitetään edelleen. Erityisesti aktivointikäyntien määrää lisätään ja ikääntyneille mielenterveyskuntoutujille suunnattua vapaaehtoistoimintaa kehitetään. Psykososiaalisista ongelmista kärsivien ikääntyvien HyMy-ryhmä jatkuu Kotikunnaassa osana Kuntotoimintaa; ryhmää ohjaavat vapaaehtoiset. Myös Kotikunnaan kuntosaliryhmät ja Laitilan kortteliryhmät jatkuvat, samoin Nättinummen ja Nummen ryhmä sekä Runosmäen Äijäkerho vapaaehtoisten ohjaamina. 10

11 Ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti Turussa ja Laitilassa. Ohjausryhmille järjestetään keväällä 2015 yhteinen kehittämispäivä ja syksyllä arviointipäivä. Hankkeesta ilmestyy opinnäytetöitä ja lehtiartikkeleja. Messuille, seminaareihin ja tapahtumiin osallistutaan aktiivisesti. Ikääntymisen resurssikeskuksen perustamiseen tähtäävä Avoimet Ovet -hanke jatkuu RAY:n tuella yhdessä Turun kaupungin hyvinvointikeskusten Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman sekä Turun Ukkokoti ry:n Palvelutalo Wilenin kanssa. Työntekijöitä hankkeessa on kaksi, ja siihen osallistuu myös useita vapaaehtoisia. Ajatuksena on avata mukana olevien toimijoiden ovet kotona asuville vanhuksille ja kehittää yhdessä vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa Turussa. Ennaltaehkäisevien toimintojen ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyöllä lisätään kotona asuvien ikääntyneiden yhteisöllisyyttä. Avoimet Ovet -hankkeessa vahvistetaan Kotikunnaan roolia ikääntymisen ja kansalaistoiminnan resurssikeskuksena omalla toiminta-alueellaan. Merkittävää yhteistyötä tehdään Turun kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. Hankkeen myötä syntynyt ikääntyville suunnattu Menovinkit-esite tulee pysyvään käyttöön yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Liikkuvan resurssikeskuksen ajatusta viedään ensi vuoden aikana eteenpäin ja luodaan pohjaa mahdolliselle uudelle hankkeelle. Kotikunnaassa vuonna 2013 aloittanut Kortteliklubi kotona asuville ikääntyneille jatkuu myös ensi vuonna osana Avoimet Ovet -hanketta. Niin ikään Luonnonläheiset- ja Kävelytreffitoiminta jatkuvat. Hankeen arviointia jatketaan ja toimintamuotoja juurrutetaan. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään kotona asuvien ikäihmisten näkökulmasta. Vanhustyön keskusliiton ja Avoimet Ovet hankkeen vuonna 2013 yhdessä järjestämän Ystäväpiiri koulutuksen pohjalta syntyneet tavoitteelliset, yksinäisyyttä lieventävät Ystäväpiiri ryhmät jatkuvat. Kehitämme Kulttuuriystävät-toimintamallia yhteistyössä SPR:n Turun osaston kanssa; päävastuu ja organisointi on SPR:llä. Taideapteekki toiminta siirtyy muiden tahojen vetämäksi. Olemme ensi vuonnakin aktiivisesti mukana Jyväskylän Kulttuuriluotsi -verkostossa ja Kulttuurihyvinvointia Turussa - verkostossa. Säännölliset yhteisömusiikkipedagogien vierailut Kotikunnaan eri yksiköissä jatkuvat. Ikääntyneiden Taiteiden yö -perinnettä jatketaan niin ikään. Turun kaupungin, RAY:n ja muiden rahoittajatahojen strategioita ja linjauksia seurataan aktiivisesti. Myös EU:n ja keskusliittojemme sekä Soste ry:n ajankohtaiset teemat huomioidaan. Hankkeista tiedotetaan yhteistyökumppaneille, Ray:lle ja keskusjärjestöillemme hyödyntämällä myös Kotikunnaan kotisivuja ja sosiaalista mediaa. Ammattilehtiin tuotetaan artikkeleita ja osallistutaan alan tapahtumiin ja seminaareihin. Arviointiyhteistyötä tehdään oppilaitosten kanssa. Ensi vuonna yhteisöömme liittyy RAY:n Paikka auki avustusohjelman myötä uusi nuori työntekijä, mikäli Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton hakema hanke saa rahoituksen. Hänen työtehtävänsä liittyvät Ikääntymisen resurssikeskuksen toimintaan ja sosiokulttuurisen vanhustyön tukemiseen. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta saadaan tukea mm. mentorointiin. Vapaaehtoistoiminta jatkuu aktiivisena osana Kotikunnaan päivittäistä elämää. Kotikunnassa toimii enimmillään 30 vapaaehtoista. Ensi vuonna vapaaehtoisten panosta hyödynnetään nykyistä enemmän myös hoitoyksiköissä (yksiköiden omat vapaaehtoiset), jolloin myös hoitotiimit suunnittelevat omalta osaltaan toimintaa ja tukevat vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyön peruskurssin järjestämisvastuu siirtyy toimintasuunnitelmavuonna muualle. Uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan pääosin hankkeisiin. Myös 11

12 muiden toimijoiden palveluita (mm. Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ja Kulttuuriystävät) hyödynnetään, ja yhteistyö TST ry:n kanssa jatkuu aktiivisena. Vapaaehtoiset ohjaavat yhä enemmän ryhmätoimintoja Ikääntymisen resurssikeskusmallin mukaisesti, jolloin kansalaistoiminnan mahdollisuudet laajenevat. Vapaaehtoisten oma vaikuttaminen, osallisuus ja hyvinvointi ovat edelleen keskeisiä teemoja, ja heille on tarjolla hyvinvointia tukevaa virkistystoimintaa. Ystäväkirje ilmestyy edelleen, nyt myös sähköisenä. Avoimet ovet -hankkeen työntekijät tekevät aktiivista yhteistyötä vapaaehtoisten ja Turun kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. Yhdistyksen edustaja on edelleen mukana Poijun ohjausryhmässä, ja Valikko-ryhmän järjestämät Hansan messut toteutetaan tuttuun tapaan. Vapaaehtoisten Non stop koulutuksiin ja työnohjaukseen osallistumme kumppanina, ja toimimme edelleen myös Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmässä, Nice-verkostossa ja Turun Valikko-ryhmässä. Valtakunnallisiin vapaaehtoistoiminnan foorumeihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 12

13 KIINTEISTÖNHOITO, RAVINTOHUOLTO JA PUHTAANAPITO Kiinteistönhoidon vastuualueen muodostavat kiinteistömassan lisäksi piha-alueet, rakennukset ja niiden talotekniset asiat, ATK-järjestelmät ja -laitteet, puhelimet, turvatekniikka ja muut turvallisuuteen ja viranomaisyhteistyöhön liittyvät asiat. Toukokuussa 2014 valmistunut laajennus on tuonut tähän merkittävän lisän. Kiinteistönhoidon organisointi ja resurssien tarkoituksenmukainen uudelleenjako on vielä käynnissä ja jatkuu tulevana vuonna kiinteistönhoitajan ollessa kesään asti vuorotteluvapaalla. Kiinteistönhoidon perustyöt ja kunnossapito rytmittyvät vuosikellon mukaisesti. Näin kiinteistönhoidolla on ajantasainen tieto kiinteistön kunnosta. Ennakoivilla toimenpiteillä varmistetaan kiinteistön kunnossa pysyminen ja minimoidaan yllättäviä kulueriä. Vuonna 2015 jatketaan vuokra- 13

14 asuntojen sisäpintojen uusimista aina asukkaan vaihtuessa. Ryhmäkoti Kaislan keittiöiden kaapistot kaipaavat uusimista, ja myös Kaislan asukashuoneet ovat osin pintaremontin tarpeessa. Kaislaa rakennettaessa tehty autotalli ja myös takapihan katos odottavat maalausta ja kunnostusta. Ulkoalueet on vuonna 2014 saatettu uuteen uskoon ja niiden hoitoon panostetaan, jotta kiitosta saanut uusi ilme säilyy. Ulkoalueiden hoidossa käytämme hyväksemme myös puutarha-alan ammattilaisapua. Energian järkevään käyttöön kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Tulevana vuonna saadaan jo käsitystä Sylvi-kotiin valitun maalämmön vaikutuksista. Jokainen kiinteistössä asuva ja työskentelevä vaikuttaa omilla toimillaan merkittävästi energiankäyttöön ja kustannuksiin. Tulevan vuoden painopistealueena Kotikunnaassa on turvallisuus. Kiinteistönhoito vastaa järjestelmien toimivuudesta ja huolehtii näin omalta osaltaan fyysisestä turvallisuudesta. Nopea ja oikea-aikainen tarttuminen kiinteistössä ilmeneviin ongelmiin lisää sekin turvallisuutta ja ennaltaehkäisee vahinkoja. Poistumisharjoitukset ja turvallisuuskoulutus alkusammutusharjoituksineen ovat vuosittain toistuvia käytäntöjä. Kotikunnaassa ovat ensi vuonnakin vuokralla Turun kaupungin muistisairaiden yksikkö Kurjenpesä sekä kampaaja. Kotikunnaan muita tiloja vuokrataan entistä aktiivisemmmin ulkopuolisille toimijoille esim. kokous- ja koulutuskäyttöön. Yleisten tilojen, vuokra-asuntojen ja Hoitokoti Venlan siivouksesta huolehtivat yhdistyksen omat työntekijät. Ryhmäkoti Kaislan ja Sylvi-kodin siivous tuotetaan ostopalveluna. Erityisesti vuokraasukkaille oma, tuttu siistijä on tärkeä laatutekijä, joka lisää myös turvallisuudentunnetta. Tehostetun palveluasumisen mahdollinen lisääntyminen näkyy siistijöiden työssä: Asunnot siivotaan viikoittain, kun muutoin vuokra-asuntojen siivousväli on kaksi viikkoa. Siistijöiden työhön vaikuttavat myös sotainvalidiasiakkaiden määrän mahdolliset muutokset. Sylvi-kodin valmistuminen toi muutoksia myös ravintohuollon toimintaan. Olemassa olevat resurssit on jaettu ja toiminta organisoitu uudelleen niin henkilöstön kuin laitekapasiteetinkin osalta. Muutos jatkuu ja toiminta hakee muotoaan, kun Sylvi-kodin asukaspaikat täyttyvät. Tehostetun palveluasumisen asteittainen lisääntyminen kasvattaa myös keittiön valmistamien annosten määrää. Keittiö ei erityisesti pyri enää hankkimaan ulkopuolisia asiakkaita. Kotikunnaan ruokasali on ensi vuonnakin avoinna vuoden jokaisena päivänä. Keittiö palvelee Kotikunnaan ja Kurjenpesän asukkaita, henkilökuntaa ja omaisia, vapaaehtoisia, projektiasiakkaita, psykiatrisen avohuollon asiakkaita ja Kotikunnaan ulkopuolelta lounaalle tulevia asiakkaita. Keittiö huolehtii osaltaan myös Kotikunnaassa järjestettävien tilaisuuksien tarjoiluista. Asiakaspalautetta saadaan Kotikunnaan vuosittaisen asiakas- ja omaiskyselyn ja erillisten, kohdistettujen kyselyjen kautta. 14

15 TALOUSHALLINTO Merkittävä osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n taloushallinnosta on vuodesta 2010 lähtien ulkoistettu Tilitoimisto Taina Niemelä Oy:lle. Yhteistyö tulee jatkumaan samansisältöisenä. Tulevana vuonna on tärkeää huolehtia kulukurista: Raskaat investoinnit ja vaihtelevat käyttöasteet ovat rasittaneet taloutta, ja nyt on olennaista turvata taloudellisesti vakaa ja turvallinen asema. Työvoimavaltaisella alalla, jossa palkkojen ja sivukulujen osuus kuluista on yli 70 prosenttia, on aina ajankohtaista panostaa työhyvinvointiin ja henkilöstöresurssien suuntaamiseen toiminnan kannalta olennaisimpaan. Asukashallintajärjestelmä Domacare vaikuttaa myös taloushallinnon prosesseihin. Domacare nopeuttaa ja selkiyttää laskutusta ja tekee kaikille käyttäjille helpommaksi saada järjestelmästä oleellisia taloushallinnon raportteja. Uuden järjestelmän käyttöä hiotaan vielä tulevanakin vuonna; ennen kaikkea työstetään ja kehitetään eri ohjelmien keskinäistä toimivuutta. Taloushallinnon näkökulmasta hanketoiminnan suurin muutos ensi vuonna on se, että RAY:n uusien ohjeiden mukaan sen rahoittamista hankkeista on laadittava oma tilinpäätös. Muutos on tervetullut ja selkiyttää entisestään palvelutuotannon ja kansalaistoiminnan taloudenhallintaa sekä niiden erillisyyttä omina toisistaan riippumattomina kokonaisuuksina. HARJOITTELIJAT Kotikunnaassa tehdään aktiivista, laadukasta ja monipuolista opiskelijayhteistyötä, ja ensi vuonnakin työyhteisöömme kuuluu suuri joukko eri-ikäisiä ja monista eri oppilaitoksista tulevia opiskelijoita, harjoittelijoita, työkokeilijoita ja alanvaihtajia. Sairaanhoidon vastaava toimii yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja harjoittelijoiden kouluihin sekä TE-toimistoon. Kotikunnas on haluttu oppimisympäristö - meidät tunnetaan myös harjoittelija-asioissa varsin aktiivisena yhteistyökumppanina. Kotikunnaassa on vuosien ajan paneuduttu oman harjoitteluohjausmallin luomiseen, ohjaajien kouluttamiseen ja siihen, että harjoittelijoiden saama ohjaus on laadukasta ja kokemus vanhustyöstä mahdollisimman positiivinen. Ohjauksen tärkeä tavoite on opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukeminen. Heidät halutaan perehdyttää selkeisiin hoitolinjoihin esim. muistisairaiden hoidossa niin että myös eettinen näkökulma otetaan aina huomioon. Harjoittelujakson päättyessä opiskelijoita pyydetään täyttämään palautelomake, ja saaduista vastauksista kootaan palauteraportti. Raportti lähetetään ensi vuodesta alkaen myös niihin oppilaitoksiin, joista Kotikunnaaseen on tullut harjoittelijoita. Saamamme palaute on vuodesta toiseen ollut erittäin positiivista. Kotikunnas osallistuu ensi vuonnakin mukana Turun ammatti-instituutin organisoimien Vireä vanhus - viikkojen toteutukseen: Opiskelun alkuvaiheessa olevat lähihoitaja-opiskelijat tulevat kolmen ryhmissä tutustumaan vanhustenhuoltoon viikoksi kerrallaan. Ensi vuonna Vireä vanhus -viikkoja on Kotikunnaassa kolme. Strategiamme mukaisesti haluamme edistää myönteistä kuvaa vanhustyöstä ja 15

16 lisätä työn vetovoimaisuutta. Uskomme voivamme vaikuttaa tähän suuntaan tutustuttamalla opiskelijat Kotikunnaan sosiokulttuurisen vanhustyön malliin. HENKILÖKUNTA JA TYÖYHTEISÖ Kotikunnaan henkilökuntaan kuuluu eri ammattialojen osaajia. Suurin osa tekee hoito- tai huolenpitotyötä mutta työyhteisössämme on myös ravintopalveluiden, siivouksen, fysioterapian, hallinnon ja kiinteistönhoidon ammattilaisia. Kotikunnaassa työskentelee myös projektityöntekijöitä ja pitkäaikaisia sijaisia. Asukkaiden palveluketjua täydentävät omalta osaltaan ulkoa ostetut taloushallinnon, tietotekniikan ja puhtaanapidon palvelut. Yhteisen keskustelun ja työn kehittämisen foorumeita ovat ensi vuonnakin tiimi- ja osastopalaverit sekä johtoryhmän, hoitotyön johdon ja eettisen työryhmän kokoukset. Eri ammattiryhmien välisiä tapaamisia, Arjen asioita, järjestetään edelleen, ja kehityskeskustelut kuuluvat tiimien säännölliseen vuosiohjelmaan. Kotikunnaan työhyvinvointi-, työturvallisuus-, koulutus- ja viihtyvyysasioita käsittelee eri tiimien edustajista koostuva työsuojelutoimikunta. Turvallisuusohjeet on kirjattu työsuojelun toimintaohjelmaan, ja koko yhteisö halutaan sitouttaa niiden noudattamiseen. Turvallisuuskierroksia järjestetään ensi vuonnakin kerran kuukaudessa. Turvallisuus- ja suojelukoulutusta sekä ensiapukoulutusta on edelleenkin ohjelmassa, ja Kotikunnaan tietoturvaohjeistus päivitetään tarvittaessa. Työsuojelukoulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan. Poistumis- ja alkusammutusharjoitukset pidetään myös ensi vuonna, ja kaikille kesäsijaisille järjestetään lomakauden kynnyksellä turvallisuusluento ja sammutusharjoitus. Läheltä piti -tilanteiden kirjaamista, yhteistä käsittelyä ja säännöllistä raportointia myös työterveyshuollolle jatketaan. Henkisiä ja fyysisiä työoloja seurataan ilmapiirikartoituksin, kyselyin ja työpaikkaselvityksin. Toimintasuunnitelmavuonna tehdään henkilökunnan työtyytyväisyyskysely. Ensi vuonna otetaan käyttöön myös pitkäaikaisten sijaisten kysely ja kesäsijaisten palaute. Työnohjausta on edelleenkin saatavissa. Työ- ja työaikajärjestelyissä joustetaan mahdollisuuksien mukaan ja suhtaudutaan myönteisesti kuntoutushakemuksiin, osa-aikatyöhön ja osa-aikasairauslomiin. Ensi vuonnakin tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa varhaisen tuen mallin toteutumiseksi, ja työterveyshuollon osaamista hyödynnetään mm. työn riskien arvioinnissa. Ensi vuonnakin järjestetään henkilökunnan yhteistä tyky-toimintaa kuten teatteri-ilta, yhteisiä illanviettoja ja joulujuhla. Tiimeillä on käytössään tyky-raha, jolla tuetaan tiiminsisäisten tykytapahtumien järjestämistä, ja liikunta- ja kulttuuriseteleitä tilataan edelleen. Myös tutustumista eri liikuntalajeihin jatketaan. Kotikunnaan liikuntasalin mahdollisuuksia tyky-toiminnassa hyödynnetään. Omat fysioterapeutit ohjaavat tarvittaessa laitteiden käytössä, ja salia voi edelleen käyttää maksutta omaehtoiseen liikuntaan. Ensi vuonna käynnistyy taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävä työhyvinvointiprosessi yhdessä Turun Taideakatemian ja terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueen kanssa, jos hankkeen ESR-rahoitus toteutuu. Hankkeessa hyödynnetään työelämäkerrallisia menetelmiä työhyvinvoinnin edistäjänä. 16

17 Kotikunnaan koulutussuunnitelmassa on tulevanakin vuonna keskeistä kaikkien ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen ja lakisääteisiin koulutusvelvoitteisiin vastaaminen (mm. turvallisuus, ensiaputaidot, lääkehoidon osaaminen). Täsmäkoulutuksia kyetään järjestämään nopeastikin, jos jokin erityistilanne tai asukkaiden muuttuvat tarpeet niin vaativat. Henkilökunnan laajaa ja monipuolista osaamispääomaa siirretään mahdollisuuksien mukaan myös muille. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti Kotikunnaassa, mutta tarpeen mukaan osallistutaan myös talon ulkopuolella pidettäviin koulutuksiin ja seminaareihin. Kotikunnaassa järjestettävissä koulutuksissa on usein mukana myös yhteistyöverkoston edustajia. Kotikunnaan eettisen työryhmän visio on ryhmän perustamisvaiheessa määritelty näin: Kotikunnaassa vallitsee miljöö, jossa eettinen keskustelu on koko ajan läsnä. Keskeisimpänä tavoitteena on saada kaikkien Kotikunnaan asukkaiden, myös muistisairautta sairastavien, ääni kuuluviin. Ryhmä keskittyy asukkaan ja työntekijän välisiin kysymyksiin. Syksyllä 2014 otettiin kokeilumielessä käyttöön ns. kiertävä eettisten kysymysten laatikko, ja kokeilulla oli positiivinen vaikutus: Koettiin, että näkyvä laatikko lisäsi henkilökunnan pohdintaa. Käytäntöä jatketaan toimintasuunnitelmavuonna ja levitetään talon kaikkiin tiimeihin. Henkilökuntaa rohkaistaan ensi vuonnakin keskustelemaan asioista ja havainnoimaan tilanteita aktiivisesti. Eettinen näkökulma on mukana myös perehdytyksessä ja koulutuksessa. 17

18 18

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY SISÄLLYS YLEISTÄ 3 RYHMÄKOTI KAISLA 4 HOITOKOTI VENLA 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 6 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 7 SAIRAANHOIDON VASTUUALUE

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY:N TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Yhdistys on perustettu vuonna 1949 ja sen kotipaikka on Turku. Turun Lähimmäispalveluyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 5 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 6 PÄIVÄPAIKKA VILLA 7 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 7 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4. Ryhmäkoti Kaisla 6. Sylvi-koti 8.

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4. Ryhmäkoti Kaisla 6. Sylvi-koti 8. VUOSI 2014 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VARSINAINEN TOIMINTA Ryhmäkoti Kaisla 6 Sylvi-koti 8 Hoitokoti

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4

VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VARSINAINEN TOIMINTA Ryhmäkoti Kaisla 5 Päiväpaikka Villa 7 Hoitokoti

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE

MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE - musiikki työvälineenä vanhustyössä Sanna Lahtinen ja Liisa Äijö, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Sanna Lahtinen ja Liisa

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Kumppanina Käpyrinne

Kumppanina Käpyrinne Käpyrinteen strategia vuosille 2010-2015 Kumppanina Käpyrinne iäkkään ihmisen arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta Iäkkään ihmisen arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU Villa Andante LÄNSIVÄYLÄ Tiiliskiventie Ruukintie Kattilantanhua Kattilalaaksonkatu Tyskaksentie Villa Andante Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi NÖYKKIÖNKATU ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OMAKOTI - LÄNSI- JA KESKI-UUSIMAA ASIAKASKOKEMUSKESKUSTELU Merja Salmi Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 6 PÄIVÄPAIKKA VILLA 7 ASUINKOTI KOTIKUNNAS ja SOTAINVALIDIEN

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 7.10.2014 klo 12 14:30 Paikka Hallinnon tilat, Moisiontie 19 Paikalla Heli Jalonen,

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS ry

VUOSIKERTOMUS. TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2012 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS ry SISÄLLYS VUOSI 2012 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille

Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille Poutarinne on yhteisöllinen ja yksilöllinen koti Uusi, viihtyisä Poutarinteen palvelukoti avasi ovensa Raisiossa joulukuussa 2016. Se on yksi

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISEN PALVELUJEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

HOIVA-ASUMISEN PALVELUJEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ HOIVA-ASUMISEN PALVELUJEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Tuula Lahti Kuntaseminaari 24.4.2012 - Tuottavuus syntyy asiantuntijaorganisaatiossa

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY:N TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Yhdistys on perustettu vuonna 1949 ja sen kotipaikka on Turku. Turun Lähimmäispalveluyhdistys

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot