untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi"

Transkriptio

1 sena toteamme, että Helsingin seurakun täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pis 0 pisteen vähimmäisvaatimuksen. Auditoijat katsovat, että ympäristöasioiden hoito on tällä kaudella taas entisestään paran käsitellään toiminnassa niin toimintasuunnitelmissa kuin toimintakertomuksissa, jolloin on mahdollista että päättäjät, johto inen ympäristöasioiden tilasta ja merkityksestä. n toimintaa tarkasteltiin vierailemalla IT -keskuksessa sekä tutustumalla yhteisen seurakuntatyön yksikköön, jossa haastatelt palvelun päällikkö Jarno Ranista, nuorten aikuisten pastori Juha Perttersonia sekä nuoriso- ja Tippikoulutyön pappi Ilmari eurakuntatalon ruokalaan sekä autohallinjätepisteeseen. osallistui myös kiinteistöpalveluiden ylläpitotiimin kokoukseen sekä kiinteistötoimiston johtoryhmän kokoukseen sekä iso ssa oli paikalla työntekijöitä mm. kiinteistötoimistosta, keskusrekisteristä sekä viestinnästä (liitteessä 1 on näiden palaverie a tutustuttiin Kallion seurakuntaan, kirkkoon ja kolumbaarioon, joiden esittelystä vastasi pääsuntio Arto Kuronen. Paava suudessa oli paikalla kirkkoherra Jorma Parviainen, pääsuntio Paula Weckström sekä nuorisotyönohjaaja Ann-Marie Alhs den lisäksi auditoijat käyivät tutustumassa Paavalin seurakunnan emännän ja vapaaehtoisten järjestämään lounasruokailu väkerho Keulan tiloihin. Maunulan uurnalehdon esittelystä vastasi Sari Hokkanen. livat kokoaikaisesti läsnä Helsingin seurakunn hautaustoimen päällikkö Risto Lehto, ympäristömestari Päivi Kivi lina Hienonen sekä hautaustoimen assistentti Heta Kiiski. nn ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin Arvioinnin suorittivat Helsingin hiippaku orpo, FMIMMM Hannele Siltala sekä OTK, VF Elina Linnove. Katselmuksen aikana käytiin läpi ympäristödiplomin mim unn ulkoinen ympäristöauditointi O RISTÖDIPLOMI sivu 1/21

2 ove iltala le.. G LfoJtt. umalla ja J)"Väskylässä tin kappaleiden numerointi noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan numerointia. isten pisteiden määrä on 385. älle voidaan myöntää kirkon ympäristödiplomi. Tässä auditointiraportissa on esitetty joka luvun yhteydessä myös joitain kehi mpäristödiplomin 5-vuotiskaudelle jatkuvan laadunparantamisen hengessä sivu 2/21 PÄRISTÖDIPLOMI rakun

3 RISTÖDIPLOMI iplomin hakuprosessi ja järjestelmän laadinta sivu 3/21 nssä on ollut kahden diplomikauden ajan ympäristödiplomi vuodesta Jokaisessa seurakunnassa toimii kir övastaava ja -tiimi. Samaten seurakunn yksiköillä on omat ympäristövastaavat Johdon sitoutuminen näkyy mm. t tehtäväalueen ympäristöosiossa, ympäristöasioiden läpäisevässä huomioimisessa sekä ympäristöasiantuntijan paikkaamis siantuntijan työsuhteen vakinaistaminen olisi jatkossa mahdollista. ntija on koonnut kattavan ympäristödiplomin uusimisen edellyttämän aineiston, mm. katselmusraportin ja erilaisia selvityk en yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymistä läpikäynyt seurakuntakohtaisen lausuntokierroksen, mikä omalta osaltaan sitout ristöohjelman käytännön toteuttamiseen. Jatkossa ympäristöohjelman tavoitteisiin voisi soveltuvin osin kirjata enemmän ita. tymän yksiköt ovat väliauditoineet toisiaan ja hyviä käytänteitä on saatu sitä kautta siirtymään ympäristöasioissa jo pidemm stöasioissa enemmän alkumetreillä ole-viin yksiköihin ja seurakuntiin. Väliauditointia kannattaa ehdottomasti jatkaa ja k yksikkö toimii sekä auditoinnin kohteena että tekijänä. Väliauditointi on oiva keino ympäristötyönjalkauttamisessa sekä hy n kehittämisessä. at ja -tiimiläiset sekä osa muusta henkilökunnasta osallistuu yhteisiin sisäisiin ja ulkopuolisiin monipuolisiin ympäristökou öntekijöiden perehdytyskoulutuksien sisältöihin olisi hyvä saada kiinteästi mukaan myös ympäristöasioita käsittelevä osio. iden tuloksia kannattaa hyödyntää koulutusten sisältöjenja keston osalta suunnittelussa. viestitään hyvällä tavalla mm. Kirkko ja Kaupunki -lehden kaupunki ja ympäristöaukeamalla ja Sinfossa (sisäinen intran vat esillä myös Kyrkpressenissä sekä Toivontuottajien ohjelmissa. Helsingin seurakunssä on ilahduttavalla tavall lopputöiden tekemistä myös ympäristöasioissa, jolloin lopputöiden kautta on saatu lisätietoa ja -arvoa ympäristöasioiden h Toimielin/vastuuhenkilö To osto käynnistää ympäristödiplomin hakuprosessin ja asettaa valmiste- Ympäristötyöryhmä 201. n toiminnoista tehdään sisäinen ympäristökatselmus. Y mpäristötyöryhmä/ ympäristöasiantuntija 201 essa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi asetetaan tavoitteet ympä- Y mpäristötyöryhmä/ ympäristöasiantuntija 201

4 ISTÖDIPLOMI sivu 4/21 jelman toteutuman seuranta. sto hyväksyy ympäristöohjelman. sto valitsee ympäristövastaavan ja -työryhmän. työntekijöille järjestetään ympäristö koulutusta. keminen ja tarkistustaulukon täyttäminen. tulin nimeämä auditoija tarkastaa Kirkkohallituksen ympäristöjärjes- Ympäristötyöryhmä Y mpäristötyöryhmä/ YKN Y mpäristötyöryhmä/ YKN Y mpäristötyöryhmä/ ympäristöasiantuntija Y mpäristötyöryhmä/ ympäristöasiantuntija Ympäristötyöryhmä usiminen. Ympäristötyöryhmä Pisteitä Srk:n pisteet eille nimetään ympäristövastaavat 1-5 Gokaisessa seurakunnassa sekä yksiköissä ympäristövastaavat 5 ja -tiimit) ille annetaan lisäkoulutusta ympä- 1-5 (vuosittain 4-17 koulutusta) 5 järjestelmästä ja seurakunnan ym- 1-5 (intrassa kuukausittain, Kirkko ja kaupunki kymmeniä vuosit- 5 ta tiedotetaan julkisuudessa. tain, toivontuottajat, paasiainen.fi, joulu.fi, jouluradio, ulkoiset intemetsivut, tiedotteet, Itkumuuri, Kyrkpressen ja Helsingfors extra, Malmin ekonurkka) ditointi (omat sisäiset auditoinnit 18 kp1, Espoon auditointi) 10 npiteet 1-10 (esitelmä x 2 (1 p), FIGBC:n koulutustyöryhmän varapu- 10 heenjohtajuus (1 p), ympäristöasennekysely työntekijöille (2 p), kysely ulkoisilla internetsivuilla (1 p ), ympäristötyön kysely (1 p ), ympäristöasiantuntija auditoi kirkkohallitusta (0 p ), lopputyöt (3 p)) Vu Vu Au

5 RISTÖDIPLOMI n toiminnan suunnittelu sivu 5/21 suunnitellut toimenpiteet kuuluvat kaikkien ohjeisiin vuotuista toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Toimintakertomuksiin on m tehdyt toimenpiteet ja niistä on tehtävä raportti RES-ohjelmaan. Näin saadaan ympäristötyön tilanne johdon ja päättäjien t pääse unohtumaan diplomin saamisen tai uusimisen jälkeen. sa salkussa olevia osakkeita seurataan kaksi kertaa vuodessa toimialaseurannan ja nonnatiivisen seulonnan avulla, jolloin p innassa eettisesti arveluttavia tai muuten kirkon sijoitustoiminnalle sopimattomia asioita. okeiltu ja hankintojen vaikutus tulokseen näyttää olevan suhteettoman suuri. Laskuri vaatii vielä hiomista ja lisää kokeilu ittelussa on hyvä ottaa huomioon Valtioneuvoston periaatepäätökset kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta "Väh 013, kestävien ympäristö ja energiaratkaisujen (cleantech) edistämisestäjulkisissa hankinnoissa sekä Valtioneuv okaohjelmaksi ja luomualan kehitysohjelmaksi Lisäksi mielenkiintoisia toimintamalleja kehitetään m nkkeessa (kts. Vv ww.resurssi viisaus.) Toimielin/vastuuhenkilö To voitteet ovat toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja niiden toteutumisen Talouspäällikkö/ yksiköiden päälliköt ja Vu jestetty. kirkkoherrat ta tehdään ympäristöselvitys ja hankintaohjeissa ja tarjouspyynnöissä Y mpäristötyöryhmäl talouspäällikkö 201 tteiden ympäristövaikutukset noudatetaan kirkon vastuullisen sijoittamisen _Q_eriaatteita. Talouspäällikkö Jat öön hiililaskuri. Y mpäristötyöryhmäl ympäristöasiantuntija 201 Pisteitä Srk:n pis- Au teet astuullisissa sijoitusrahastoissa oja ohjataan kansainväliseen dia (3 %) styöhön keskimääräistä enemmän. ssa käytetään paljon ympäristömer (19 joutsenmerkittyä, 9 Reilun kaupan, 7 luomu, 3 energy star, 5 Ml)

6 ISTÖDIPLOMI aikutuksia seurataan ympäristöinla. ipäästöjen vähentäminen ja komenpiteet asvatus sivu 6/ (11 jätekriteeriä, 6 muuta, hiililaskurin kriteerit) (suunnitelma) kit keskellä pääkaupungin vilinää. Muita hiljaisuudelle rauhoitettuja paikkoja ovat Honkanummen hautausmaan omaisten l maa, Korpivaaran metsäkirkko sekä Tuupovaaran laavualue. erityisjumalanpalveluksia on järjestetty vuosittain useita, samaten erityisiä ympäristötapahtumia. Verkostoyhteistyö on la löytäneet paikallisista toimijoista ja yhdistyksistä luontevia yhteistyökumppaneita myös ympäristökasvatuksen saralla. Väli ät ovat käytössä jo joitain osin ja välillä on otettu myös julkisesti kantaa johonkin ympäristöteemaan. Välillisen vaikuttam isestään on seuraavan diplomikauden hyvä haaste. asvatussuunnitelma on laadittu yhtymätasolla vuonna 2010 sovitusti heti edellisen auditoinnin jälkeen. Seurakunnissa on svatussuunnitelmia ja näiden tavoitteellinen laatiminen ja kehittäminen on seuraavan ympäristödiplomikauden selkeä kehitt in seurakunnissa tehdään laadukasta kristillistä ympäristökasvatusta ja siitä hyvä esimerkki on Malmin seurakunnassa tot oa kohtuullisuutta -teema paastonaikana. Ilahduttavaa on, että hyvä materiaali on otettu eri työaloilla käyttöön ja se on a ien hyödynnettäväksi. ssuunnitelman lisäksi on laadittu ympäristökasvatuksen toimintasuunnitelma ja ympäristökasvatuksen mahdollisuuksia seu aajentaminen ja integroiminen seurakunnan perustyöhön on samoin hyvä kehittämiskohde. n hieno viime vuonna valmistunut kohde ja sen voidaan katsoa täyttävän ekologisena puurakennuksena myös hiljaisuudell kua:a tukeva ~ahvila ja tuotteet, käyntikortit ja kirjekuoret, lähe- _ tysmyyjäiset, Aiti Teresa :Eeitot) ja kummilapset, toiminta-ajatuksessa ympäristö"\astuu, ympäristö työn pappi, ympäristö- ja hautaustoimen palveluyksikkö, Malmin srk ympäristötyön työ ala, elintarvikejakelu, diakoniaruokailu, (Läskillä lukutaitoa - kampanja, seurakuntien nimikkolähetit 10 5

7 Pisteitä Srk:n pis- Au teet ä ympäristöaiheisia erit}isjumalan- 1-6 (1-1 0 vuodessa, mm. metsämessu, metsäkirkko, messu Mätä- 6 6 joella, ekovesper, hartausvaellus, luontokirkko, elomessu, ekomessu, tunturimessu, sekä Vartiosaaren metsäkirkossa messu viikoittain kesäisin) ympäristötapahtumia. 1-5 (4-21 tapahtumaa vuosittain, mm. ekopaasto, jokavuotinen 5 5 vaihto tori, ympäristöpäivät, kirkkovaellukset, Tuunaustapahtumat, iltahartaus, luontoilta, leirit, retket, ekorukoushetki, keskustelusarjat, ympäristötalkoot, jätteiden lajittelukilpailut, kierrätysaskartelutapahtuma) n paikaksi rauhoitettu luontokohde. 5 (Honkanummi, Hietaniemi, Kampin kappeli, Korpirauha, Tuu- 5 5 povaaral hteistyötä eri tahojen kanssa ym_q_ä- 1-5 (Vaihtopaikka, virkamiestyöryhmä, rovastikunnallinen ympä- 5 5 Toimielin/vastuuhenkilö To lla on ympäristökasvatussuunnitelma. Yhteisen seurakuntatyön johtaja/ kirkkoher- 20 rat astuu on esillä luomakunnan sunnuntainaja jumalanpalveluksissa. Kirkkoherrat Vu asvatusta toteutetaan vähintään kolmessa hengellisen työn työmuodos- Kirkkoherrat Jat on toteutettu vaihtelevasti eri seurakunnissa ja ympäristöohjelman tavoitteena on vihreiden ripareiden määrän lisääminen. en melko helppoihin kriteereihin voisi tuoda hyvän yhtenäisen ympäristöasioiden huomioimisen yhtymän eri seurakuntie ti kaikki seurakunnat saadaan siihen mukaan tulevalla kaudella. kyselyssä 53% vastaajista toivoi enemmän muutaman tunnin koulutuksia. Koulutoksia kaivattiin erityisesti ympäristökasv ateologiasta (17 %). Tämä kysely tukee sitä, että seuraavan ympäristödiplomikauden aikana kannattaisi enemmän terävöi n ja ympäristökasvatuksen yhdistämiseen tähtäävää kristillisen ympäristökasvatuksen menetelmäkoulutusta. Näin voitai ammassa seurakunnassa ei tehtäisi pelkästään irrallisia ekotempauksia ja -tapahtumia, vaan eri kirkkovuoden hengellisiin ellista kristillistä ympäristökasvatusta. Tätä kautta kristillinen ympäristökasvatus voi parhaimmillaan tarjota myös uusia ty leirikeskusten luontopolkujen teemojen kehittäminen kristillisen ympäristökasvatuksen näkökulmasta voisi tuoda hyvän kr een leirikeskuksiin. RISTÖDIPLOMI sivu 7/21

8 ISTÖDIPLOMI asvatuksessa on otettu amisen menetelmät. piteet käyttöön sivu 8/21 ristötyöryhmä, kaupunki, Maan ystävät, luontoliitto, HSY, martat, WWF, Merimieskirkko, koulut, Helsingin kristillinen työväenyhdistys, opiskelijat, muusikot, Changemaker, tutkija sekä ympäristöasiantuntija, toimittaja ja kirjailija, Lasten- ja nuorten puutarhayhdistys, Kmnpulan kasvitieteellinen puutarha, Kanto1iinayhdistys, Helsingin kaupunki, Lionsit, kouluyhteistyö) 1-5 (nettisivut (1 p), intranet (1 p), julkiset kannanotot (1 p), Eko- 5 4 nisti-facebook, seurakuntien ympäristötapahtwnista tiedottaminen Facebookissa, 7 Viikkoa Kohtuullisuus -facebooksivut, seurakuntien facebook-sh:ut (Facebook kanavana yhteensä 1 p)) 1-10 (Ekopiiri ja retriitit (1 p), ympäristöhuollon ammattitutkinnot 10 9 (1 p), puiston säilyttämistoiminta (1 p), duunauspaja (1 p), 7 viikkoa kohtuullisuutta (1 p), tyky-patikkaretket (1 p), ekoisot (1 p), kirjasto ja materiaalipaja (1 p), luomakunnan helmi(1 p) än jätehuoltosuunnitelmassa 2013 on jätteiden määrän vähentämiseksi esitetty ensimmäisenä tavoitteena lajittelun tehosta htaiset lajitteluohjeet, jätemäärien seurantatietojen välitys seurakunnille ja toimipisteille, koulutus) sekä toisena tavoitteena ran ostamisen välttäminen ja oikeankokoiset pakkaukset. Määrällisiä tai laadullisia tavoitteita ei ole asetettu. rakunnissa on panostettu uusiokäyttöön, kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun. Yhtymän jätehuoneessa vaarallisen jätteen ja een tarkoitetun kaapin käyttö kuitenkin estyi, kun sen eteen oli sijoitettu painavia muitajäteastioita. Kaapille pääsyn on oltav itejätteen määrän vähentämiseen, jätteen lajitteluun sekä hyötyjätteen keräämisen on paneuduttu hyvin. aan kiinteistö- ja seurakuntakohtaisesti. Edelliskauteen verrattuna kuluneella diplomikaudella kaatopaikkajätteen määrä mipisteellä ja vähennystä 20:llä pisteellä). Yhtymän taholta syiksi sekajätteen määrän kasvuun mainittiin mm. uusien kiin iivous ja remontointi (Kannelmäki ja Seurakuntien talo), tilastovirhe (Honkanummen hautausmaa), käyttöasteen lisäys.

9 alla on järjestetty omaisille hyöty- 1-3 ( energiaj ätteestä maatuvaan jätteeseen, sekaj ätteeseen, kukka- 3 3 isteet purkkeihin, metalliin, lasiin, kausittain erilliskeräyksiä) enpiteet jätehuollon tehostamiseksi (Roska päivässä -liike, uudelleentäytettävät kynät, lelujen 10 8 vaihto, lajitteluleikki, maatumiskoe, kirpputorit, roskatalkoot, ym- Toimielin/vastuuhenkilö To n toiminnoista tehdään jätehuoltoselvitys. Y mpäristötyöryhmäl ympäristömestari, ym- 20 päristöasiantuntija uunnitelmassa esitetään tavoitteet ja keinot jätteen määrän vähentämi- Ympäristötyöryhmäl ympäristömestari, ym- 20 teen keräyksen tehostamiseksi. päristöasiantunti ja en keräys on järjestetty kunnanjätehuoltomääräysten mukaisesti. Ympäristömestari Jat jätteiden käsittely on järjestetty lain ja kunnan jätehuoltomääräysten Ympäristömestari Jat tävään on nimetty vastuuhenkilö. rilliskeräys toteutetaan kunnan määräysten mukaan. Viheralueilta syn- Ympäristömestari Jat e kompostoidaan. jätteen määrää seurataan. Y mpäristötyöryhmäl ympäristömestari, ym- 201 p_äristöasiantuntija lä-ja kukkalaitejätteen määrän vähentämiseen on ryhdytty. Hautaustoimen päällikkö Jat Pisteitä Srk:n pis- Au teet en keräys on järjestetty kattavam- 1-8 (energia >50, paperi >50, kartonki >30, metalli, lasi) 8 8 ltomäär~ksissä edelly!_etään. tuotteita on vaihdettu kestäviin. 1-5 (astiat x4, käs!jdyhkeet x2, paristo!}_ 3 3 ajätteen määrä on vähentynyt (noussut) 0 0 ymäläjätteet kompostoidaan oma- 2-8 (7 kiinteistöä, kurssikeskusta ja hautausmaata) 8 8 kohteita ovat Jätelain (649/2011) sekä jäteasetuksen (179/2012) uusien velvoitteiden ottaminen huomioon jätehuollon suu. JL 8 ja 11 ), määrällisten ja laadullisten tavoitteiden asettaminen sekä jätehuollon indikaattoreiden parempi hyödyntä ja niiden toteutumaseurannassa. Lisäksi jätteiden synnyn ehkäisyssä on erityistä huomiota kiinnitettävä hankintavaihee iselle, tuotteiden elinkaariajattelu, materiaalitehokkuustekijät, tarjouspyynnöt). Tulevalla kaudelle kehittämiskohteeksi aud hävikin vähentämiskeinoja. RISTÖDIPLOMI sivu 9/21

10 RISTÖDIPLOMI AUDITÖINTIRAPORTTI sivu 10/21. ~ - päristötalkoot x 3, siivoustalkoot x 2, nikkaristit, huonekalujen kunnostus, Taize, lajitteluinfo, lajitteluopas, vankilan keskusteluryhmä, hylsytön paperi, kuntosalilaitteet, energiajäte hautausmailla, huonekalujen kierrätys, Kampin kappelin sääsuoja, ruokahävikkiprojekti) y hyvällä tavalla ympäristöasioiden huomioiminen systemaattisesti. Puhdistusaineet ovat ympäristömerkittyjä ja haitallis luopumaan. Siivoussuunnittelija opastaa ympäristöystävällisessä siivouksessa. Seurakunnille suositellaan ympäristömerkitt eiden käyttöä, mikä torlennettiin haastattelemalla siivoussuunnittelija Sirpa Turusta sekä Paavalin seurakunnan pääsuntio käytössä käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttäjiä on ohjeistettu kemikaaliturvallisuudesta. Siivousaineet säilytetään ja hävi stusaineiden oikeaoppista annostelua opetetaan. Hankinnoissa suositaan suuria pakkauksia jätteen määrän vähentämiseksi. vousmenetelmät. än siivoustyöstä vastaava esimies, siivoussuunnittelija Sirpa Turunen, on suorittanut ympäristöhuollon ammattitutkinnon ristöyastaavana. Siivousalan henkilökunnalle järjestetään vuosittain koulutusta, johon sisältyy ympäristöasioita. Toimielin/vastuuhenkilö To n siivoustoiminnoista tehdään ympäristöselvitys. Siivoussuunnittelij a, ympäristöasiantuntija 201 a on yhtenä kriteerinä tuotteiden ympäristö ystävällisyys. Siivoussuunnittelija/ kirkkoherrat Jat Pisteitä Srk:n pis- Au teet nan koulutuksessa on otettu ympä- 1-5 (vuosittain vähintään 1-2 koulutusta, siivoustyönsuunnittelijan 5 5 oon. koulutus) ineita on vaihdettu turyallisempiin. 1-5 (ei wc-raikastimia, siivousaineet ympäristömerkittyjä, ainoas- 4 4 taan erityistahroihin desinfiointiaineita) sa käytetään ympäristöä säästäviä 1-5 (mikrokuituliinatja-mopit, etikka, höyrypesuri) 5 4

11 na voivat olla mm. Valtioneuvoston periaatepäätöksissä esitettyjen asioiden huomioon ottaminen (kts. Kohta 4), Terve talo iiden hyödyntäminen rakentamisessa. Lisäksi sisäilman laadun vannistuksessa on hyvä kiinnittää huomiota erityisesti mistoimiin sekä ilmanvaihdon säätelyn vaikutuksiin. Energiatehokkuutta voitaisiin lisätä hyödyntämällä mahdollisuuksia ta iiden asukkaille energiatehokkuus-ja energiansäästötietoutta (mm. Motivan energiaeksperttikoulutukset sekä Motivan netti yritty ottamaan huomioon materiaalivalinnoissa ja työtavoissa. Ekologisesta uudisrakentamisesta on hyvänä esimerkkinä K. än kiinteistömassaan nähden putkistot ovat hyvässä kunnossa. rakentamisessa on huomioitu ympäristökriteerit mm. urakkatarjouksissa, työmaiden suunnittelussa, työmaiden jätehuollos ja kierrätys). Korjausrakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty uutta energiatehokasta tekniikkaa mikäli se n kaikissa kohteissa (esim. Temppeliaukion kirkossa) se ei ole onnistunut mm. rakennussuojelullisten tai rakennusteknisten on kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen ja pyritty hyödyntämään uusia energiaratkaisuja ja energiansäästötoimenpite leantech-ratkaisut). Uusiutuvia energialähteitä (mm. maalämpö ja aurinkoenergia) on hyödynnetty ja uusia käyttökohte atio ja keskitetty seuranta on otettu käyttöön (mm. hälytysjärjestelmä tuo tehokkuutta vikojen havaitsemiseen). Vihreän vuo valmistellaan. entaminen npiteet 1-10 (siivoustason tarkastus, suuret pakkaukset jätteen määrän \ä- 5 5 hentämiseksi, puhdistusaineiden annostus, vettä säästävä siivous (mm. siivouskoneet), ei roskapusseja toimistoissa) RISTÖDIPLOMI sivu 11/21

12 ISTÖDIPLOMI sivu 12/21 en ja maankäytön suunnittelussa noudatetaan rakennuslain, metsälain, inj'!: muiden lakien ympäristösäädöksiä. huolehtii kulttuuriperintöomaisuuden hoidosta. :tjausrakentamisessa huomioidaan ympäristökriteerit Toimielin/vastuuhenkilö Kiinteistökehityspäällikkö Ylläpitopäällikkö Kiinteistökehityspäällikkö veden kulutuksen säännöllinen seur~!a.~!j_j ärjestetty Ylläpitop~likkö n kiinteistöissä on tehty energiakatselmus tai vastaava kuntokartoitus. Ylläpitopäällikkö oitoon on nimetty energiavastuuhenkilö. Ylläpitopäällikkö energiankäytöstä annetaan ohjeet ja koulutusta henkilöstölle. Y mpäristötyöryhmä/ ympäristöasiantuntija Pisteitä Srk:n pisteet toteuttaa ekologisia rakennushank (SURE-hanke, Pöyryn hanke, ympäristökorttien käyttöönot- 10 nteja. to, maalämpö ja aurinkoenergia Korpirauha ja Lohiranta) mön ja veden ominaiskulutus vä- Lämpö 1-10 (5 %/2v, 10 pistettä) 30 la. Sähkö 1-10 (5 %/2v, 10 pistettä) Vesi 1-10 (8 %/2v 10 pistettä) käyttää uusiutuvaa energiaa (sähkö 100 %, yhteensä n. 34 %) 5 a käyttää ympäristömerkittyä ener- 5 (sähkö 100 %) 5 osallistuu energiansäästöviikkoon. 1-2 (vuosittain) 2 ttöastetta on tehostettu. 2-5 (tilakanta supistunut 8 % 7 vuodessa, myynti, käyttötarkoitus- 5 ten muutokset, vuokraus, hautausmaan ruokala) giansäästötoimenpiteet 1-10 (energiatehokkuusprojekti 2011, Earth hour vuosittain, eh- 10 toollishetkiä kynttilänvalossa, energiansäästökoulutusta, kytkimellisiä jatkojohtoja, liiketunnistinlamppuja, ajastinlamppuja, päiväkerhon energiansäästöteema, Snellun energiankulutuksen mittausprojekti, Pöyryn 3 projektia, kopiokoneiden ja datatykkien energiansäästöasetukset, aulavalaistus pienemmälle, ikkunoita tiivistetty, kirkkojen peruslämpöä laskettu, luonnonvaloa hyödynnetty, keit- To Jat Jatk 201 kuv 201 Jatk Jatk Vu Au

13 Toimielin/vastuuhenkilö To osta tehdään ympäristöselvitys. Palveluesimies/ ympäristöasiantuntija 201 erkittyjä tuotteita valitaan aina kun mahdollista. Palveluesimies/ kirkkoherrat Jat n kahvi- ja teehankinnoista osa on Reilun kaupan tuotteita. Palveluesimies/ kirkkoherrat Jat ähtien leirikeskusten ruokailuista sekä hautausmaiden työpaikkaruokailusta on vastannut Blue Service Partners, jolla on o sertifikaatti. Viime vuonna leirikeskuksissa ruoan määrän optimointi ei oikein toiminut ja biojätettä tuli aikaisemp ossa ruokahävikin määrä saadaan minimoitua myös leirikeskusten osalta. rustana ovat suomalaiset ravitsemussuositukset Kasvisruokavalio sekä muut erityisruokavaliot huomioidaan kiitettävällä ntien talolla on tarjolla päivittäin kasvisruokavaihtoehto. Tarjolla oleva leipä on säännöllisesti lähi- ja luomuruokaa. Myös issä on joitain luomutuotteita säännöllisessä käytössä. oan sekä reilun kaupan tuotteiden käytön lisääminen on hyvä tavoite alkavan kauden ympäristöohjelmassa. Jotta tämä to ahankinnoista vastaavia hyvä kouluttaa siihen, miten arkisissa valinnoissa voi suosia ympäristön kannalta hyviä tuotteita äristövastaavat voisivat käydä niissä kaupoissa, joista elintarvikehankintoja pääsääntöisesti tehdään katsomassa, mitä ymp, Reilu kauppa ja joutsenmerkki) tuotteita sekä lähiruokaa olisi saatavilla ja mahdollista hankkia talouden realiteetit huomio staukset hankinnoista vastaaville. hvia ja teetä käytetään jatkuvasti. Lisäksi käytetään mahdollisuuksien mukaan myös muita Reilun kaupan tuotteita. 12 se urakuntia ja tulevan ympäristödiplomikauden hienona tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Helsingin seurakuntayhty ä. Lisäksi kts. myös kohdan 4. kehittämiskohteet. n ruokalasta vastaa Fazer Amica -ravintola, jolla on ISO sertifikaatti. Yksittäinen ravintola ei pysty paljoakaan uotteisiin, jotka tulevat ketjulta keskitetysti. Sertifikaatin ansiosta ruokalassa ympäristöasioita kuitenkin huomioidaan ja ruo uomuun --Qhjelmassa. Työntekijöiden työtilojen ruokailupisteissä sekä seurakuntien talon ruokalassa on hyvin merkityt lajit uokalat tiölaitteiden sammuttaminen, etävalvonta ja sähköiset vikailmoitukset, lopputyö) RISTÖDIPLOMI n sivu 13/21

14 RISTÖDIPLOMI sivu 14/21 n joukkoruokailussa noudatetaan rayitsemussuositusten tavoitteita. Pisteitä rvikkeista merkittävä osa on lähi (leipä 2 p) 1 Palveluesimies/ kirkkoherrat Jat Srk:n pis- Au teet 2 2 ista osa on luomutuotteita. asvisruokavaihtoehto. an tuotteita käytetään runsaasti. ilökunnalla on ympäristöpassi. enpiteet ö 1-10 (seurakuntien talon aamupuuro 3xviikossa (1 p), leipä (1 p), maito Kalliossa ja banaanit (yhteensä 1 p), tee (1 p)) 1-10 (kasvisvaihtoehto on taijolla suurimmassa osassa trujoiluista, monissa paikoissa ainoastaan kasvisruokaa ja lopuissa pyydettäessä) 1-10 (12 Reilunkaupan seurakuntaa, 9 tuotetta) 2-6 (9 henkilöllä) 1-10 (vihannesten ja marjojen viljely sekä hyötypuutarha ja Haagan palsta (1 p), päiväkerhon vihannesteemaja siementenjakaminen (1 p), parvekeviljelyn opastus (1 p), ruokapiirit (2 p), Kello viiden teen -tapahtuma (2 p), pienituloisten ruokailu (1 p) äristöasiat koskevat energiaa, paperia, koneiden elinkaaren huomioiminen (romutus) ja oikeajätteiden lajittelu. Energiaa ta mitys sekä ilmanvaihto. Lämmitykseen ja ilmanvaihtoon antaa selvyyttä teetetty diplomityö. Toimiston koneet ovat liisattu oten romutus on ulkoistettu. Valoista on ohje, että yli 10 minuutin poissaolo huoneestajohtaa, alojen sammuttamiseen. to on tulossa käyttöön, jolloin paperien kulutus vähenee ja tilatarve pienenee. esim. paperinkulutuksen vähentämisen määrälliset tavoitteet ja niiden toteutumaseuranta (keinoina kaksipuoleisen tulostuks äästävien tulostuskäytänteiden opastus ja koulutus henkilöstölle). Lisäksi on suositeltayaa kiinnittää huomiota koneiden eisiin sekä latureiden säästävään käyttöön (laturi kiinni pistorasiassa vain ladattaessa). Toimielin/vastuuhenkilö To sa tehdään ympäristöselvitys. Y mpäristötyöryhmäl ympäristöasiantuntija 20 okkuutta on parannettu muuttamalla käyttötapoja. Y mpäristötyöryhmäl ylläpitopäällikkö Jat

15 Pisteitä sivu 15/21 Ja enpiteet 1-10 (sisäilmadiplomityö, Ekotukihenkilötoiminta, kierrätyskalusteet, kalustepörssi, it-laitteiden vuokraus, teipit luonnonkuitupohjaisia, lyijykynien puuosat sertifioidusta metsästä, viestilaput pakkaamattomia, biohajoavia, Blue Angel -ympäristömerkittyjä ja niiden liima kasvispohjaista, ladattavia paristoja, mustavalkotulostus) 25 on uusiopaperia ja muita uusiotuot- 1-5 (uusiopaperi, uusiovihot, uusiolehtiöt, uusiokirjekuoret, kierrätyspahviset kotelomapit, biohajoavat, uudelleentäytettävät kuulakärkikynät, biohajoavat lyijytäytekynät, biohajoavat kierrätysmateriaaliset usb-tikkukotelot, kierrätyspahviset post-it-kotelot, läyistäjät, nitojat, kynäpurkit, laskukoneet ja teippitelineet kierrätysmateri-aalisia, teipin keskiö kierrätyskartonkia, saksien kädensijat kierrätysmuovia, monitoimilaitteiden ja printtereiden kasetit uudelleentäytettäviä) lutuksen vähentäminen on tietoinen 1-5 (sähköinen matkalaskujärjestelmä, laskut, asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä, ei paperisia palkkakuitteja, 2-puoleinen tu-!ostaminen, papereiden toiset puolet käytetään muistilappuina tai uudelleentulostukseen, yhteistulostimet, näytöt ja videotykit kokouksissa _paperien sijaan, sähköpostitiedotus) nalle on hankittu Green Office - 5 RISTÖDIPLOMI n a tehtäessä ja valmistajia kilpailutettaessa tuotteiden yhtenä valintakri-~ Ympäristötyörylunä/ kirkkoherrat p_äristöominaisuudet. Srk:n pis- A teet

16 RISTÖDIPLOMI sivu 16/21 aat ja viheralueet aille on tehty ympäristöselvitykset Luonto- ja kulttuuriarvojen selvitys on meneillään ja valmiina viidellä hauta ttämisohjeet on saatu kuntoon kaikille hautausmaille. smaalla on paikkoja vain uurnille ja sirottelualue oli järjestetty luonnonmukaisella tavalla kivilohkareiden alueelle. Histor e oli esitteessä ajatuksia niihin liittyvistä mahdollisuuksista omaisille viettää hetkiä vainajaa muistellen. t olisi vietävä loppuun kaikilla hautausmailla. Toimielin/vastuuhenkilö To aidenja viheralueiden ympäristövaikutuksista tehdään selvitys. Hautaustoimen päällikkö, ympäristöasian- 201 tuntija issa on otettu huomioon ympäristöasiat. Hautaustoimen päällikkö Jat hoidon vaihtoehtona on tarjolla perennahoito. Hautaustoimen päällikkö 201 Pisteitä Srk:n pis- Au teet aiden kulttuurihistorialliset arvot on 5 (Östersundomin kirkosta rakennushistoriallinen selvitys, Hon- 5 3 kanummen esite, Hietaniemen kirjat, Hauraita muistoja Helsingin hautausmailta) smaasta tai puistoalueesta on luon- 1-5 (Honkanummi lähes puolet, Malmin hautausosan hautaamat- 5 3 oidettua aluetta. tomasta alueesta suurin osa metsää, Maunulassa 0,85 ha metsikköalue ja n. 100m2 niitty, Kulosaaren hautausmaan reuna-alueet, Östersundomissa itä-ja eteläpäädyssä sekä Papinsaaressa) a suositaan perennoja kesäkukkien 1-5 (Östersundomin perennat ja uuden alueen kotimaiset kasvit, 5 5 puiden kunnon tarkistus, Honkanummen uusi perenna-alue, Malmilla lisätään perennoja 2013, perennojen koeistutusprojekti, vuodesta 2013 perennahoito) ta torjunta-aineista on luovuttu. 5 (Honkanummella vähennetty ja hankittu mekaaniseen rikkakas- 2 2 vien torjuntaan apuvälineitä x 2, Östersundomissa suositaan mekaanista)

17 nin yhteydessä sovittiin, että ympäristöselvitysten perusteella syksyn 2009 aikana laadittiin leirikeskusten käyttäjille ilm et ympäristötoiminnan ohjeet, joissa vieraita ohjataan ympäristöä säästävään käytökseen ja luonnon suojelemiseen leir adittu ja A4-kokoiset ohjeet ovat käytössä leirikeskuksissa. Jatkossa myös työntekijöille voisi laatia vähän laajemmat ympä noudatetaan kunnallisiajätehuoltomääräyksiä. Leirikeskuksista 4 on kokonaan ja viides osittain kylmillään talvikautena. Tii evat kunnallistekniikan alueella. Mikään leirikeskuksista ei sijaitse pohjavesialueella. Kaikissa leirikeskuksissa on kiinteis ä ympäristökatselmuksen mukaan jätevesien käsittely hoidettu lain vaatimalla tavalla. Ylläpitotiimin mukaan uudet haja-as delta 2011 eivät aiheuta saneerausvaatimuksia leirikeskustenjätevesien käsittelylle. Korpirauhasta tehdään säännöllisiä ves hteydessä näihin raportteihin on tutustuttu ja jätevedenpuhdistamo näyttää toimivan myös näiden raporttien perusteella moi nllä on kolme ympärivuotista leirikeskusta: Kellokosken Juhlatalo, Korpirauha ja Lohiranta. Haasteena on tilojen na myös matalan sesongin aikana alku- ja loppuvuodesta. Lisäksi seurakunitä on neljä seurakuntien rippikoulut jotka ovat toiminnassa koulujen kesäloman ajan. Näitä ovat Kivisaari ja Lekholma Helsingissä, Parkkala Kirkkonummella usulassa sijaitseva Tiilikanejan leirikeskus puolestaan on seurakuntien aikuis- ja vammaistyön käytössä. rssikeskukset eden vähentämiseksi on ryhdytty aalla käytetään vähäpäästäisiä työajistokartoituksia ja kunnostuksia llisesti arvokkaissa kohteissa. enpiteet 1-5 (Maunulan ohjausyksikkö, Honkanummella kastelu öisin ja 5 3 vedenkulutus vähentynyt huomattavasti, Östersundomissa kaivo ja aamukastelu, ei nurmikonkastelua) 1-5 (sähköajoneuvot, akkukäyttöiset pensasleikkurit ja lehtipuhal- 5 3 timet, käsikäyttöiset ruohonleikkurit) 1-10 (Malmilla lajistokartoitus, Honkanummella kasvikartoitus, 5 5 Östersundomin lintukartoitukset ja kontiaiset, Hietaniemen muurit, Maunulan kartoitukset) 1-10 (kasvijätteen kompostoiminen mullaksi, viljavuusanalyysit, 10 8 kynttilä- ja kukkalaitejäte-neuvottelut, kukkalaitekompostointi, kukkalaitteiden lajittelu, keraamiset ruukut kiertoon, muovisten ruukkujen palautus, hiekoitus suotaarnisen sijaan, kiertokävelyt, perennahanke, krematorion savukaasumittaukset, sidontapohjat uudelleenkäyttöön, Östersundomin kotimaiset ja luonnonkukat}_ RISTÖDIPLOMI sivu 17/21

18 RISTÖDIPLOMI sivu 18/21 a on melko suppea leirikeskusten kehittämisen osalta. Hyvänä tavoitteena on luontokohteiden suojelun lisääminen, missä on istöohjelman tavoitteena on pesäpönttöjen määrän lisääminen. Pönttöjä lisättäessä ne kannattaa merkitä heti karttaan ja jo miettiä myös se, miten pönttöjen puhdistus tullaan toteuttamaan. Toimielin/vastuuhenkilö To rssikeskusten ja kesäkotien toiminnoista tehdään ympäristö selvitys. Ympäristöasiantuntija 201 selvityksen pohjalta laaditaan leirikeskuksen tai kesäkodin ympäristö- Ympäristöasiantuntija 201 äsitellään niin, että niistä ei aiheudu valumia vesistöihin eikä pohjave- Ympäristömestari Jatk luontokohteet on suojeltu tai luontoarvojen säilyminen on turvattu Y mpäristömestari, ylläpitopäällikkö Jatk Pisteitä Srk:n pis- Au teet n hyvin hoidettuja pesäpönttöjä ja 1-7 (pöntöt Maunula, Honkanummi, Östersundom, Malmi, Lek- 7 7 holma, Lauttasaari, luontopolut Korpirauha) a on vapaaehtoisesti suojellut ar- 1-5 (Kivisaaressa suojeltuja luotoja) 0 0 tai muita luontokohteita. kselle on laadittu ympäristöohjeet enpiteet 1-10 (Lekholman kirja, kurtturuusu x 2)

19 nin oli suorittanut Metsänhoitoyhdistys PEFC-järjestelmän mukaan. ta, ketoja tai vastaavia on ryhdytty 5-l 0 Gätetty luonnontilaan) n tehty METSO-kartoitus ja kohtei (kartoitus ja suojelu 29 ha, kartoitus 186 ha) TSO-ohjelmaan. an metsiä on ilmoitettu WWF:n 5 dosta vastaavat ovat saaneet lisä- 1-5 nhoidon ympäristöasioista. a on vapaaehtoisesti rauhoittanut 2-15 (Helsingin ja Vantaan seurakunt suojelivat Kylmänmuistomerkiksi tai luonnonsuoje- ojan korven luonnonsuojelualueen) assa toteutetaan osallistuvaa metsä- 2 Pisteitä an metsät on sertifioitu PEFC- tai FSC-järjestelmän mukaan. ){ mpäristömestari ojelulakien ja -ohjelmien mukaiset kohteet on kartoitettu ja suojeltu ){ mpäristömestari vireille. Toimielin/vastuuhenkilö an metsiä hoidetaan metsälain mukaisesti ja lain luettelemat erit)isen ){mpäristömestari ristöt on kartoitettu ja säästetty. taa ei saa unohtaa, koska Virossa sen valtaamat alueet ovat menetettyjä alueita ja ikävän näköisiä. artoitusta toteutetaan seurakunn metsissä. RISTÖDIPLOMI sivu 19/ Srk:n pis- Au teet 0 0 To Jat

20 .ISTÖDIPLOMI uonnontilaan. ta on vapaaehtoisesti siirtänyt mett lintujen pesimäajan ulkopuolelle. on tehty uhanalaisten lajien täytej a. ttöön erirakenteinen metsänhoito. enpiteet sivu 20/ (Porkkala) (metsänhoitomenetelmien monipuolistaminen) Gättiputken torjunta, kanien tmjunta) n tehty iseen on julkisen liikenteen kortteja saatavissa ja Seurakuntien talolle ja muutamiin seurakuntiin sekä hautausmaille on ha on tarjolla lähellä toimitiloja. esim. pyöräilytapahtumanjärjestäminen seurakuntalaisille jollakin teemaviikolla (esim. kuvasuunnistus seurakunn s henkilökunnan liikkumiseen sisätiloissa kannattaa kiinnittää huomiota (keinoina mm. hissinkäytön vähentäminen, kävely unnan ja tykytoiminnan liikuntamuodot). Toimielin/vastuuhenkilö To an liikenne- ja kuljetuskäytäntöjen ympäristövaikutuksista tehdään Y mpäristötyöryhmäl ympäristöasiantuntija 201 an omien ajoneuvojen energiankulutuksen seuranta ja huollot on jär- Hautaustoimen päällikkö/ kirkkoherrat Jat uita kulkuvälineitä hankittaessa ympäristöominaisuudet ovat yksi va- Hautaustoimen päällikkö/ kirkkoherrat Jat ssa ja työkoneissa käytetään puhtaimpia markkinoilla olevia polttoai- Hautaustoimen päällikkö/ kirkkoherrat Jat

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA HEINOLAN SEURAKUNTA Eija Leskinen (toim.)2009 Ympäristötyöryhmä (päivitt.) 2013 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen SISÄLLYSLUETTELO Kouluttajalle... 3 Miksi ympäristötyötä jääkiekossa?... 4

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot