untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi"

Transkriptio

1 sena toteamme, että Helsingin seurakun täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pis 0 pisteen vähimmäisvaatimuksen. Auditoijat katsovat, että ympäristöasioiden hoito on tällä kaudella taas entisestään paran käsitellään toiminnassa niin toimintasuunnitelmissa kuin toimintakertomuksissa, jolloin on mahdollista että päättäjät, johto inen ympäristöasioiden tilasta ja merkityksestä. n toimintaa tarkasteltiin vierailemalla IT -keskuksessa sekä tutustumalla yhteisen seurakuntatyön yksikköön, jossa haastatelt palvelun päällikkö Jarno Ranista, nuorten aikuisten pastori Juha Perttersonia sekä nuoriso- ja Tippikoulutyön pappi Ilmari eurakuntatalon ruokalaan sekä autohallinjätepisteeseen. osallistui myös kiinteistöpalveluiden ylläpitotiimin kokoukseen sekä kiinteistötoimiston johtoryhmän kokoukseen sekä iso ssa oli paikalla työntekijöitä mm. kiinteistötoimistosta, keskusrekisteristä sekä viestinnästä (liitteessä 1 on näiden palaverie a tutustuttiin Kallion seurakuntaan, kirkkoon ja kolumbaarioon, joiden esittelystä vastasi pääsuntio Arto Kuronen. Paava suudessa oli paikalla kirkkoherra Jorma Parviainen, pääsuntio Paula Weckström sekä nuorisotyönohjaaja Ann-Marie Alhs den lisäksi auditoijat käyivät tutustumassa Paavalin seurakunnan emännän ja vapaaehtoisten järjestämään lounasruokailu väkerho Keulan tiloihin. Maunulan uurnalehdon esittelystä vastasi Sari Hokkanen. livat kokoaikaisesti läsnä Helsingin seurakunn hautaustoimen päällikkö Risto Lehto, ympäristömestari Päivi Kivi lina Hienonen sekä hautaustoimen assistentti Heta Kiiski. nn ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin Arvioinnin suorittivat Helsingin hiippaku orpo, FMIMMM Hannele Siltala sekä OTK, VF Elina Linnove. Katselmuksen aikana käytiin läpi ympäristödiplomin mim unn ulkoinen ympäristöauditointi O RISTÖDIPLOMI sivu 1/21

2 ove iltala le.. G LfoJtt. umalla ja J)"Väskylässä tin kappaleiden numerointi noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan numerointia. isten pisteiden määrä on 385. älle voidaan myöntää kirkon ympäristödiplomi. Tässä auditointiraportissa on esitetty joka luvun yhteydessä myös joitain kehi mpäristödiplomin 5-vuotiskaudelle jatkuvan laadunparantamisen hengessä sivu 2/21 PÄRISTÖDIPLOMI rakun

3 RISTÖDIPLOMI iplomin hakuprosessi ja järjestelmän laadinta sivu 3/21 nssä on ollut kahden diplomikauden ajan ympäristödiplomi vuodesta Jokaisessa seurakunnassa toimii kir övastaava ja -tiimi. Samaten seurakunn yksiköillä on omat ympäristövastaavat Johdon sitoutuminen näkyy mm. t tehtäväalueen ympäristöosiossa, ympäristöasioiden läpäisevässä huomioimisessa sekä ympäristöasiantuntijan paikkaamis siantuntijan työsuhteen vakinaistaminen olisi jatkossa mahdollista. ntija on koonnut kattavan ympäristödiplomin uusimisen edellyttämän aineiston, mm. katselmusraportin ja erilaisia selvityk en yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymistä läpikäynyt seurakuntakohtaisen lausuntokierroksen, mikä omalta osaltaan sitout ristöohjelman käytännön toteuttamiseen. Jatkossa ympäristöohjelman tavoitteisiin voisi soveltuvin osin kirjata enemmän ita. tymän yksiköt ovat väliauditoineet toisiaan ja hyviä käytänteitä on saatu sitä kautta siirtymään ympäristöasioissa jo pidemm stöasioissa enemmän alkumetreillä ole-viin yksiköihin ja seurakuntiin. Väliauditointia kannattaa ehdottomasti jatkaa ja k yksikkö toimii sekä auditoinnin kohteena että tekijänä. Väliauditointi on oiva keino ympäristötyönjalkauttamisessa sekä hy n kehittämisessä. at ja -tiimiläiset sekä osa muusta henkilökunnasta osallistuu yhteisiin sisäisiin ja ulkopuolisiin monipuolisiin ympäristökou öntekijöiden perehdytyskoulutuksien sisältöihin olisi hyvä saada kiinteästi mukaan myös ympäristöasioita käsittelevä osio. iden tuloksia kannattaa hyödyntää koulutusten sisältöjenja keston osalta suunnittelussa. viestitään hyvällä tavalla mm. Kirkko ja Kaupunki -lehden kaupunki ja ympäristöaukeamalla ja Sinfossa (sisäinen intran vat esillä myös Kyrkpressenissä sekä Toivontuottajien ohjelmissa. Helsingin seurakunssä on ilahduttavalla tavall lopputöiden tekemistä myös ympäristöasioissa, jolloin lopputöiden kautta on saatu lisätietoa ja -arvoa ympäristöasioiden h Toimielin/vastuuhenkilö To osto käynnistää ympäristödiplomin hakuprosessin ja asettaa valmiste- Ympäristötyöryhmä 201. n toiminnoista tehdään sisäinen ympäristökatselmus. Y mpäristötyöryhmä/ ympäristöasiantuntija 201 essa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi asetetaan tavoitteet ympä- Y mpäristötyöryhmä/ ympäristöasiantuntija 201

4 ISTÖDIPLOMI sivu 4/21 jelman toteutuman seuranta. sto hyväksyy ympäristöohjelman. sto valitsee ympäristövastaavan ja -työryhmän. työntekijöille järjestetään ympäristö koulutusta. keminen ja tarkistustaulukon täyttäminen. tulin nimeämä auditoija tarkastaa Kirkkohallituksen ympäristöjärjes- Ympäristötyöryhmä Y mpäristötyöryhmä/ YKN Y mpäristötyöryhmä/ YKN Y mpäristötyöryhmä/ ympäristöasiantuntija Y mpäristötyöryhmä/ ympäristöasiantuntija Ympäristötyöryhmä usiminen. Ympäristötyöryhmä Pisteitä Srk:n pisteet eille nimetään ympäristövastaavat 1-5 Gokaisessa seurakunnassa sekä yksiköissä ympäristövastaavat 5 ja -tiimit) ille annetaan lisäkoulutusta ympä- 1-5 (vuosittain 4-17 koulutusta) 5 järjestelmästä ja seurakunnan ym- 1-5 (intrassa kuukausittain, Kirkko ja kaupunki kymmeniä vuosit- 5 ta tiedotetaan julkisuudessa. tain, toivontuottajat, paasiainen.fi, joulu.fi, jouluradio, ulkoiset intemetsivut, tiedotteet, Itkumuuri, Kyrkpressen ja Helsingfors extra, Malmin ekonurkka) ditointi (omat sisäiset auditoinnit 18 kp1, Espoon auditointi) 10 npiteet 1-10 (esitelmä x 2 (1 p), FIGBC:n koulutustyöryhmän varapu- 10 heenjohtajuus (1 p), ympäristöasennekysely työntekijöille (2 p), kysely ulkoisilla internetsivuilla (1 p ), ympäristötyön kysely (1 p ), ympäristöasiantuntija auditoi kirkkohallitusta (0 p ), lopputyöt (3 p)) Vu Vu Au

5 RISTÖDIPLOMI n toiminnan suunnittelu sivu 5/21 suunnitellut toimenpiteet kuuluvat kaikkien ohjeisiin vuotuista toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Toimintakertomuksiin on m tehdyt toimenpiteet ja niistä on tehtävä raportti RES-ohjelmaan. Näin saadaan ympäristötyön tilanne johdon ja päättäjien t pääse unohtumaan diplomin saamisen tai uusimisen jälkeen. sa salkussa olevia osakkeita seurataan kaksi kertaa vuodessa toimialaseurannan ja nonnatiivisen seulonnan avulla, jolloin p innassa eettisesti arveluttavia tai muuten kirkon sijoitustoiminnalle sopimattomia asioita. okeiltu ja hankintojen vaikutus tulokseen näyttää olevan suhteettoman suuri. Laskuri vaatii vielä hiomista ja lisää kokeilu ittelussa on hyvä ottaa huomioon Valtioneuvoston periaatepäätökset kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta "Väh 013, kestävien ympäristö ja energiaratkaisujen (cleantech) edistämisestäjulkisissa hankinnoissa sekä Valtioneuv okaohjelmaksi ja luomualan kehitysohjelmaksi Lisäksi mielenkiintoisia toimintamalleja kehitetään m nkkeessa (kts. Vv ww.resurssi viisaus.) Toimielin/vastuuhenkilö To voitteet ovat toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja niiden toteutumisen Talouspäällikkö/ yksiköiden päälliköt ja Vu jestetty. kirkkoherrat ta tehdään ympäristöselvitys ja hankintaohjeissa ja tarjouspyynnöissä Y mpäristötyöryhmäl talouspäällikkö 201 tteiden ympäristövaikutukset noudatetaan kirkon vastuullisen sijoittamisen _Q_eriaatteita. Talouspäällikkö Jat öön hiililaskuri. Y mpäristötyöryhmäl ympäristöasiantuntija 201 Pisteitä Srk:n pis- Au teet astuullisissa sijoitusrahastoissa oja ohjataan kansainväliseen dia (3 %) styöhön keskimääräistä enemmän. ssa käytetään paljon ympäristömer (19 joutsenmerkittyä, 9 Reilun kaupan, 7 luomu, 3 energy star, 5 Ml)

6 ISTÖDIPLOMI aikutuksia seurataan ympäristöinla. ipäästöjen vähentäminen ja komenpiteet asvatus sivu 6/ (11 jätekriteeriä, 6 muuta, hiililaskurin kriteerit) (suunnitelma) kit keskellä pääkaupungin vilinää. Muita hiljaisuudelle rauhoitettuja paikkoja ovat Honkanummen hautausmaan omaisten l maa, Korpivaaran metsäkirkko sekä Tuupovaaran laavualue. erityisjumalanpalveluksia on järjestetty vuosittain useita, samaten erityisiä ympäristötapahtumia. Verkostoyhteistyö on la löytäneet paikallisista toimijoista ja yhdistyksistä luontevia yhteistyökumppaneita myös ympäristökasvatuksen saralla. Väli ät ovat käytössä jo joitain osin ja välillä on otettu myös julkisesti kantaa johonkin ympäristöteemaan. Välillisen vaikuttam isestään on seuraavan diplomikauden hyvä haaste. asvatussuunnitelma on laadittu yhtymätasolla vuonna 2010 sovitusti heti edellisen auditoinnin jälkeen. Seurakunnissa on svatussuunnitelmia ja näiden tavoitteellinen laatiminen ja kehittäminen on seuraavan ympäristödiplomikauden selkeä kehitt in seurakunnissa tehdään laadukasta kristillistä ympäristökasvatusta ja siitä hyvä esimerkki on Malmin seurakunnassa tot oa kohtuullisuutta -teema paastonaikana. Ilahduttavaa on, että hyvä materiaali on otettu eri työaloilla käyttöön ja se on a ien hyödynnettäväksi. ssuunnitelman lisäksi on laadittu ympäristökasvatuksen toimintasuunnitelma ja ympäristökasvatuksen mahdollisuuksia seu aajentaminen ja integroiminen seurakunnan perustyöhön on samoin hyvä kehittämiskohde. n hieno viime vuonna valmistunut kohde ja sen voidaan katsoa täyttävän ekologisena puurakennuksena myös hiljaisuudell kua:a tukeva ~ahvila ja tuotteet, käyntikortit ja kirjekuoret, lähe- _ tysmyyjäiset, Aiti Teresa :Eeitot) ja kummilapset, toiminta-ajatuksessa ympäristö"\astuu, ympäristö työn pappi, ympäristö- ja hautaustoimen palveluyksikkö, Malmin srk ympäristötyön työ ala, elintarvikejakelu, diakoniaruokailu, (Läskillä lukutaitoa - kampanja, seurakuntien nimikkolähetit 10 5

7 Pisteitä Srk:n pis- Au teet ä ympäristöaiheisia erit}isjumalan- 1-6 (1-1 0 vuodessa, mm. metsämessu, metsäkirkko, messu Mätä- 6 6 joella, ekovesper, hartausvaellus, luontokirkko, elomessu, ekomessu, tunturimessu, sekä Vartiosaaren metsäkirkossa messu viikoittain kesäisin) ympäristötapahtumia. 1-5 (4-21 tapahtumaa vuosittain, mm. ekopaasto, jokavuotinen 5 5 vaihto tori, ympäristöpäivät, kirkkovaellukset, Tuunaustapahtumat, iltahartaus, luontoilta, leirit, retket, ekorukoushetki, keskustelusarjat, ympäristötalkoot, jätteiden lajittelukilpailut, kierrätysaskartelutapahtuma) n paikaksi rauhoitettu luontokohde. 5 (Honkanummi, Hietaniemi, Kampin kappeli, Korpirauha, Tuu- 5 5 povaaral hteistyötä eri tahojen kanssa ym_q_ä- 1-5 (Vaihtopaikka, virkamiestyöryhmä, rovastikunnallinen ympä- 5 5 Toimielin/vastuuhenkilö To lla on ympäristökasvatussuunnitelma. Yhteisen seurakuntatyön johtaja/ kirkkoher- 20 rat astuu on esillä luomakunnan sunnuntainaja jumalanpalveluksissa. Kirkkoherrat Vu asvatusta toteutetaan vähintään kolmessa hengellisen työn työmuodos- Kirkkoherrat Jat on toteutettu vaihtelevasti eri seurakunnissa ja ympäristöohjelman tavoitteena on vihreiden ripareiden määrän lisääminen. en melko helppoihin kriteereihin voisi tuoda hyvän yhtenäisen ympäristöasioiden huomioimisen yhtymän eri seurakuntie ti kaikki seurakunnat saadaan siihen mukaan tulevalla kaudella. kyselyssä 53% vastaajista toivoi enemmän muutaman tunnin koulutuksia. Koulutoksia kaivattiin erityisesti ympäristökasv ateologiasta (17 %). Tämä kysely tukee sitä, että seuraavan ympäristödiplomikauden aikana kannattaisi enemmän terävöi n ja ympäristökasvatuksen yhdistämiseen tähtäävää kristillisen ympäristökasvatuksen menetelmäkoulutusta. Näin voitai ammassa seurakunnassa ei tehtäisi pelkästään irrallisia ekotempauksia ja -tapahtumia, vaan eri kirkkovuoden hengellisiin ellista kristillistä ympäristökasvatusta. Tätä kautta kristillinen ympäristökasvatus voi parhaimmillaan tarjota myös uusia ty leirikeskusten luontopolkujen teemojen kehittäminen kristillisen ympäristökasvatuksen näkökulmasta voisi tuoda hyvän kr een leirikeskuksiin. RISTÖDIPLOMI sivu 7/21

8 ISTÖDIPLOMI asvatuksessa on otettu amisen menetelmät. piteet käyttöön sivu 8/21 ristötyöryhmä, kaupunki, Maan ystävät, luontoliitto, HSY, martat, WWF, Merimieskirkko, koulut, Helsingin kristillinen työväenyhdistys, opiskelijat, muusikot, Changemaker, tutkija sekä ympäristöasiantuntija, toimittaja ja kirjailija, Lasten- ja nuorten puutarhayhdistys, Kmnpulan kasvitieteellinen puutarha, Kanto1iinayhdistys, Helsingin kaupunki, Lionsit, kouluyhteistyö) 1-5 (nettisivut (1 p), intranet (1 p), julkiset kannanotot (1 p), Eko- 5 4 nisti-facebook, seurakuntien ympäristötapahtwnista tiedottaminen Facebookissa, 7 Viikkoa Kohtuullisuus -facebooksivut, seurakuntien facebook-sh:ut (Facebook kanavana yhteensä 1 p)) 1-10 (Ekopiiri ja retriitit (1 p), ympäristöhuollon ammattitutkinnot 10 9 (1 p), puiston säilyttämistoiminta (1 p), duunauspaja (1 p), 7 viikkoa kohtuullisuutta (1 p), tyky-patikkaretket (1 p), ekoisot (1 p), kirjasto ja materiaalipaja (1 p), luomakunnan helmi(1 p) än jätehuoltosuunnitelmassa 2013 on jätteiden määrän vähentämiseksi esitetty ensimmäisenä tavoitteena lajittelun tehosta htaiset lajitteluohjeet, jätemäärien seurantatietojen välitys seurakunnille ja toimipisteille, koulutus) sekä toisena tavoitteena ran ostamisen välttäminen ja oikeankokoiset pakkaukset. Määrällisiä tai laadullisia tavoitteita ei ole asetettu. rakunnissa on panostettu uusiokäyttöön, kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun. Yhtymän jätehuoneessa vaarallisen jätteen ja een tarkoitetun kaapin käyttö kuitenkin estyi, kun sen eteen oli sijoitettu painavia muitajäteastioita. Kaapille pääsyn on oltav itejätteen määrän vähentämiseen, jätteen lajitteluun sekä hyötyjätteen keräämisen on paneuduttu hyvin. aan kiinteistö- ja seurakuntakohtaisesti. Edelliskauteen verrattuna kuluneella diplomikaudella kaatopaikkajätteen määrä mipisteellä ja vähennystä 20:llä pisteellä). Yhtymän taholta syiksi sekajätteen määrän kasvuun mainittiin mm. uusien kiin iivous ja remontointi (Kannelmäki ja Seurakuntien talo), tilastovirhe (Honkanummen hautausmaa), käyttöasteen lisäys.

9 alla on järjestetty omaisille hyöty- 1-3 ( energiaj ätteestä maatuvaan jätteeseen, sekaj ätteeseen, kukka- 3 3 isteet purkkeihin, metalliin, lasiin, kausittain erilliskeräyksiä) enpiteet jätehuollon tehostamiseksi (Roska päivässä -liike, uudelleentäytettävät kynät, lelujen 10 8 vaihto, lajitteluleikki, maatumiskoe, kirpputorit, roskatalkoot, ym- Toimielin/vastuuhenkilö To n toiminnoista tehdään jätehuoltoselvitys. Y mpäristötyöryhmäl ympäristömestari, ym- 20 päristöasiantuntija uunnitelmassa esitetään tavoitteet ja keinot jätteen määrän vähentämi- Ympäristötyöryhmäl ympäristömestari, ym- 20 teen keräyksen tehostamiseksi. päristöasiantunti ja en keräys on järjestetty kunnanjätehuoltomääräysten mukaisesti. Ympäristömestari Jat jätteiden käsittely on järjestetty lain ja kunnan jätehuoltomääräysten Ympäristömestari Jat tävään on nimetty vastuuhenkilö. rilliskeräys toteutetaan kunnan määräysten mukaan. Viheralueilta syn- Ympäristömestari Jat e kompostoidaan. jätteen määrää seurataan. Y mpäristötyöryhmäl ympäristömestari, ym- 201 p_äristöasiantuntija lä-ja kukkalaitejätteen määrän vähentämiseen on ryhdytty. Hautaustoimen päällikkö Jat Pisteitä Srk:n pis- Au teet en keräys on järjestetty kattavam- 1-8 (energia >50, paperi >50, kartonki >30, metalli, lasi) 8 8 ltomäär~ksissä edelly!_etään. tuotteita on vaihdettu kestäviin. 1-5 (astiat x4, käs!jdyhkeet x2, paristo!}_ 3 3 ajätteen määrä on vähentynyt (noussut) 0 0 ymäläjätteet kompostoidaan oma- 2-8 (7 kiinteistöä, kurssikeskusta ja hautausmaata) 8 8 kohteita ovat Jätelain (649/2011) sekä jäteasetuksen (179/2012) uusien velvoitteiden ottaminen huomioon jätehuollon suu. JL 8 ja 11 ), määrällisten ja laadullisten tavoitteiden asettaminen sekä jätehuollon indikaattoreiden parempi hyödyntä ja niiden toteutumaseurannassa. Lisäksi jätteiden synnyn ehkäisyssä on erityistä huomiota kiinnitettävä hankintavaihee iselle, tuotteiden elinkaariajattelu, materiaalitehokkuustekijät, tarjouspyynnöt). Tulevalla kaudelle kehittämiskohteeksi aud hävikin vähentämiskeinoja. RISTÖDIPLOMI sivu 9/21

10 RISTÖDIPLOMI AUDITÖINTIRAPORTTI sivu 10/21. ~ - päristötalkoot x 3, siivoustalkoot x 2, nikkaristit, huonekalujen kunnostus, Taize, lajitteluinfo, lajitteluopas, vankilan keskusteluryhmä, hylsytön paperi, kuntosalilaitteet, energiajäte hautausmailla, huonekalujen kierrätys, Kampin kappelin sääsuoja, ruokahävikkiprojekti) y hyvällä tavalla ympäristöasioiden huomioiminen systemaattisesti. Puhdistusaineet ovat ympäristömerkittyjä ja haitallis luopumaan. Siivoussuunnittelija opastaa ympäristöystävällisessä siivouksessa. Seurakunnille suositellaan ympäristömerkitt eiden käyttöä, mikä torlennettiin haastattelemalla siivoussuunnittelija Sirpa Turusta sekä Paavalin seurakunnan pääsuntio käytössä käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttäjiä on ohjeistettu kemikaaliturvallisuudesta. Siivousaineet säilytetään ja hävi stusaineiden oikeaoppista annostelua opetetaan. Hankinnoissa suositaan suuria pakkauksia jätteen määrän vähentämiseksi. vousmenetelmät. än siivoustyöstä vastaava esimies, siivoussuunnittelija Sirpa Turunen, on suorittanut ympäristöhuollon ammattitutkinnon ristöyastaavana. Siivousalan henkilökunnalle järjestetään vuosittain koulutusta, johon sisältyy ympäristöasioita. Toimielin/vastuuhenkilö To n siivoustoiminnoista tehdään ympäristöselvitys. Siivoussuunnittelij a, ympäristöasiantuntija 201 a on yhtenä kriteerinä tuotteiden ympäristö ystävällisyys. Siivoussuunnittelija/ kirkkoherrat Jat Pisteitä Srk:n pis- Au teet nan koulutuksessa on otettu ympä- 1-5 (vuosittain vähintään 1-2 koulutusta, siivoustyönsuunnittelijan 5 5 oon. koulutus) ineita on vaihdettu turyallisempiin. 1-5 (ei wc-raikastimia, siivousaineet ympäristömerkittyjä, ainoas- 4 4 taan erityistahroihin desinfiointiaineita) sa käytetään ympäristöä säästäviä 1-5 (mikrokuituliinatja-mopit, etikka, höyrypesuri) 5 4

11 na voivat olla mm. Valtioneuvoston periaatepäätöksissä esitettyjen asioiden huomioon ottaminen (kts. Kohta 4), Terve talo iiden hyödyntäminen rakentamisessa. Lisäksi sisäilman laadun vannistuksessa on hyvä kiinnittää huomiota erityisesti mistoimiin sekä ilmanvaihdon säätelyn vaikutuksiin. Energiatehokkuutta voitaisiin lisätä hyödyntämällä mahdollisuuksia ta iiden asukkaille energiatehokkuus-ja energiansäästötietoutta (mm. Motivan energiaeksperttikoulutukset sekä Motivan netti yritty ottamaan huomioon materiaalivalinnoissa ja työtavoissa. Ekologisesta uudisrakentamisesta on hyvänä esimerkkinä K. än kiinteistömassaan nähden putkistot ovat hyvässä kunnossa. rakentamisessa on huomioitu ympäristökriteerit mm. urakkatarjouksissa, työmaiden suunnittelussa, työmaiden jätehuollos ja kierrätys). Korjausrakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty uutta energiatehokasta tekniikkaa mikäli se n kaikissa kohteissa (esim. Temppeliaukion kirkossa) se ei ole onnistunut mm. rakennussuojelullisten tai rakennusteknisten on kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen ja pyritty hyödyntämään uusia energiaratkaisuja ja energiansäästötoimenpite leantech-ratkaisut). Uusiutuvia energialähteitä (mm. maalämpö ja aurinkoenergia) on hyödynnetty ja uusia käyttökohte atio ja keskitetty seuranta on otettu käyttöön (mm. hälytysjärjestelmä tuo tehokkuutta vikojen havaitsemiseen). Vihreän vuo valmistellaan. entaminen npiteet 1-10 (siivoustason tarkastus, suuret pakkaukset jätteen määrän \ä- 5 5 hentämiseksi, puhdistusaineiden annostus, vettä säästävä siivous (mm. siivouskoneet), ei roskapusseja toimistoissa) RISTÖDIPLOMI sivu 11/21

12 ISTÖDIPLOMI sivu 12/21 en ja maankäytön suunnittelussa noudatetaan rakennuslain, metsälain, inj'!: muiden lakien ympäristösäädöksiä. huolehtii kulttuuriperintöomaisuuden hoidosta. :tjausrakentamisessa huomioidaan ympäristökriteerit Toimielin/vastuuhenkilö Kiinteistökehityspäällikkö Ylläpitopäällikkö Kiinteistökehityspäällikkö veden kulutuksen säännöllinen seur~!a.~!j_j ärjestetty Ylläpitop~likkö n kiinteistöissä on tehty energiakatselmus tai vastaava kuntokartoitus. Ylläpitopäällikkö oitoon on nimetty energiavastuuhenkilö. Ylläpitopäällikkö energiankäytöstä annetaan ohjeet ja koulutusta henkilöstölle. Y mpäristötyöryhmä/ ympäristöasiantuntija Pisteitä Srk:n pisteet toteuttaa ekologisia rakennushank (SURE-hanke, Pöyryn hanke, ympäristökorttien käyttöönot- 10 nteja. to, maalämpö ja aurinkoenergia Korpirauha ja Lohiranta) mön ja veden ominaiskulutus vä- Lämpö 1-10 (5 %/2v, 10 pistettä) 30 la. Sähkö 1-10 (5 %/2v, 10 pistettä) Vesi 1-10 (8 %/2v 10 pistettä) käyttää uusiutuvaa energiaa (sähkö 100 %, yhteensä n. 34 %) 5 a käyttää ympäristömerkittyä ener- 5 (sähkö 100 %) 5 osallistuu energiansäästöviikkoon. 1-2 (vuosittain) 2 ttöastetta on tehostettu. 2-5 (tilakanta supistunut 8 % 7 vuodessa, myynti, käyttötarkoitus- 5 ten muutokset, vuokraus, hautausmaan ruokala) giansäästötoimenpiteet 1-10 (energiatehokkuusprojekti 2011, Earth hour vuosittain, eh- 10 toollishetkiä kynttilänvalossa, energiansäästökoulutusta, kytkimellisiä jatkojohtoja, liiketunnistinlamppuja, ajastinlamppuja, päiväkerhon energiansäästöteema, Snellun energiankulutuksen mittausprojekti, Pöyryn 3 projektia, kopiokoneiden ja datatykkien energiansäästöasetukset, aulavalaistus pienemmälle, ikkunoita tiivistetty, kirkkojen peruslämpöä laskettu, luonnonvaloa hyödynnetty, keit- To Jat Jatk 201 kuv 201 Jatk Jatk Vu Au

13 Toimielin/vastuuhenkilö To osta tehdään ympäristöselvitys. Palveluesimies/ ympäristöasiantuntija 201 erkittyjä tuotteita valitaan aina kun mahdollista. Palveluesimies/ kirkkoherrat Jat n kahvi- ja teehankinnoista osa on Reilun kaupan tuotteita. Palveluesimies/ kirkkoherrat Jat ähtien leirikeskusten ruokailuista sekä hautausmaiden työpaikkaruokailusta on vastannut Blue Service Partners, jolla on o sertifikaatti. Viime vuonna leirikeskuksissa ruoan määrän optimointi ei oikein toiminut ja biojätettä tuli aikaisemp ossa ruokahävikin määrä saadaan minimoitua myös leirikeskusten osalta. rustana ovat suomalaiset ravitsemussuositukset Kasvisruokavalio sekä muut erityisruokavaliot huomioidaan kiitettävällä ntien talolla on tarjolla päivittäin kasvisruokavaihtoehto. Tarjolla oleva leipä on säännöllisesti lähi- ja luomuruokaa. Myös issä on joitain luomutuotteita säännöllisessä käytössä. oan sekä reilun kaupan tuotteiden käytön lisääminen on hyvä tavoite alkavan kauden ympäristöohjelmassa. Jotta tämä to ahankinnoista vastaavia hyvä kouluttaa siihen, miten arkisissa valinnoissa voi suosia ympäristön kannalta hyviä tuotteita äristövastaavat voisivat käydä niissä kaupoissa, joista elintarvikehankintoja pääsääntöisesti tehdään katsomassa, mitä ymp, Reilu kauppa ja joutsenmerkki) tuotteita sekä lähiruokaa olisi saatavilla ja mahdollista hankkia talouden realiteetit huomio staukset hankinnoista vastaaville. hvia ja teetä käytetään jatkuvasti. Lisäksi käytetään mahdollisuuksien mukaan myös muita Reilun kaupan tuotteita. 12 se urakuntia ja tulevan ympäristödiplomikauden hienona tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Helsingin seurakuntayhty ä. Lisäksi kts. myös kohdan 4. kehittämiskohteet. n ruokalasta vastaa Fazer Amica -ravintola, jolla on ISO sertifikaatti. Yksittäinen ravintola ei pysty paljoakaan uotteisiin, jotka tulevat ketjulta keskitetysti. Sertifikaatin ansiosta ruokalassa ympäristöasioita kuitenkin huomioidaan ja ruo uomuun --Qhjelmassa. Työntekijöiden työtilojen ruokailupisteissä sekä seurakuntien talon ruokalassa on hyvin merkityt lajit uokalat tiölaitteiden sammuttaminen, etävalvonta ja sähköiset vikailmoitukset, lopputyö) RISTÖDIPLOMI n sivu 13/21

14 RISTÖDIPLOMI sivu 14/21 n joukkoruokailussa noudatetaan rayitsemussuositusten tavoitteita. Pisteitä rvikkeista merkittävä osa on lähi (leipä 2 p) 1 Palveluesimies/ kirkkoherrat Jat Srk:n pis- Au teet 2 2 ista osa on luomutuotteita. asvisruokavaihtoehto. an tuotteita käytetään runsaasti. ilökunnalla on ympäristöpassi. enpiteet ö 1-10 (seurakuntien talon aamupuuro 3xviikossa (1 p), leipä (1 p), maito Kalliossa ja banaanit (yhteensä 1 p), tee (1 p)) 1-10 (kasvisvaihtoehto on taijolla suurimmassa osassa trujoiluista, monissa paikoissa ainoastaan kasvisruokaa ja lopuissa pyydettäessä) 1-10 (12 Reilunkaupan seurakuntaa, 9 tuotetta) 2-6 (9 henkilöllä) 1-10 (vihannesten ja marjojen viljely sekä hyötypuutarha ja Haagan palsta (1 p), päiväkerhon vihannesteemaja siementenjakaminen (1 p), parvekeviljelyn opastus (1 p), ruokapiirit (2 p), Kello viiden teen -tapahtuma (2 p), pienituloisten ruokailu (1 p) äristöasiat koskevat energiaa, paperia, koneiden elinkaaren huomioiminen (romutus) ja oikeajätteiden lajittelu. Energiaa ta mitys sekä ilmanvaihto. Lämmitykseen ja ilmanvaihtoon antaa selvyyttä teetetty diplomityö. Toimiston koneet ovat liisattu oten romutus on ulkoistettu. Valoista on ohje, että yli 10 minuutin poissaolo huoneestajohtaa, alojen sammuttamiseen. to on tulossa käyttöön, jolloin paperien kulutus vähenee ja tilatarve pienenee. esim. paperinkulutuksen vähentämisen määrälliset tavoitteet ja niiden toteutumaseuranta (keinoina kaksipuoleisen tulostuks äästävien tulostuskäytänteiden opastus ja koulutus henkilöstölle). Lisäksi on suositeltayaa kiinnittää huomiota koneiden eisiin sekä latureiden säästävään käyttöön (laturi kiinni pistorasiassa vain ladattaessa). Toimielin/vastuuhenkilö To sa tehdään ympäristöselvitys. Y mpäristötyöryhmäl ympäristöasiantuntija 20 okkuutta on parannettu muuttamalla käyttötapoja. Y mpäristötyöryhmäl ylläpitopäällikkö Jat

15 Pisteitä sivu 15/21 Ja enpiteet 1-10 (sisäilmadiplomityö, Ekotukihenkilötoiminta, kierrätyskalusteet, kalustepörssi, it-laitteiden vuokraus, teipit luonnonkuitupohjaisia, lyijykynien puuosat sertifioidusta metsästä, viestilaput pakkaamattomia, biohajoavia, Blue Angel -ympäristömerkittyjä ja niiden liima kasvispohjaista, ladattavia paristoja, mustavalkotulostus) 25 on uusiopaperia ja muita uusiotuot- 1-5 (uusiopaperi, uusiovihot, uusiolehtiöt, uusiokirjekuoret, kierrätyspahviset kotelomapit, biohajoavat, uudelleentäytettävät kuulakärkikynät, biohajoavat lyijytäytekynät, biohajoavat kierrätysmateriaaliset usb-tikkukotelot, kierrätyspahviset post-it-kotelot, läyistäjät, nitojat, kynäpurkit, laskukoneet ja teippitelineet kierrätysmateri-aalisia, teipin keskiö kierrätyskartonkia, saksien kädensijat kierrätysmuovia, monitoimilaitteiden ja printtereiden kasetit uudelleentäytettäviä) lutuksen vähentäminen on tietoinen 1-5 (sähköinen matkalaskujärjestelmä, laskut, asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä, ei paperisia palkkakuitteja, 2-puoleinen tu-!ostaminen, papereiden toiset puolet käytetään muistilappuina tai uudelleentulostukseen, yhteistulostimet, näytöt ja videotykit kokouksissa _paperien sijaan, sähköpostitiedotus) nalle on hankittu Green Office - 5 RISTÖDIPLOMI n a tehtäessä ja valmistajia kilpailutettaessa tuotteiden yhtenä valintakri-~ Ympäristötyörylunä/ kirkkoherrat p_äristöominaisuudet. Srk:n pis- A teet

16 RISTÖDIPLOMI sivu 16/21 aat ja viheralueet aille on tehty ympäristöselvitykset Luonto- ja kulttuuriarvojen selvitys on meneillään ja valmiina viidellä hauta ttämisohjeet on saatu kuntoon kaikille hautausmaille. smaalla on paikkoja vain uurnille ja sirottelualue oli järjestetty luonnonmukaisella tavalla kivilohkareiden alueelle. Histor e oli esitteessä ajatuksia niihin liittyvistä mahdollisuuksista omaisille viettää hetkiä vainajaa muistellen. t olisi vietävä loppuun kaikilla hautausmailla. Toimielin/vastuuhenkilö To aidenja viheralueiden ympäristövaikutuksista tehdään selvitys. Hautaustoimen päällikkö, ympäristöasian- 201 tuntija issa on otettu huomioon ympäristöasiat. Hautaustoimen päällikkö Jat hoidon vaihtoehtona on tarjolla perennahoito. Hautaustoimen päällikkö 201 Pisteitä Srk:n pis- Au teet aiden kulttuurihistorialliset arvot on 5 (Östersundomin kirkosta rakennushistoriallinen selvitys, Hon- 5 3 kanummen esite, Hietaniemen kirjat, Hauraita muistoja Helsingin hautausmailta) smaasta tai puistoalueesta on luon- 1-5 (Honkanummi lähes puolet, Malmin hautausosan hautaamat- 5 3 oidettua aluetta. tomasta alueesta suurin osa metsää, Maunulassa 0,85 ha metsikköalue ja n. 100m2 niitty, Kulosaaren hautausmaan reuna-alueet, Östersundomissa itä-ja eteläpäädyssä sekä Papinsaaressa) a suositaan perennoja kesäkukkien 1-5 (Östersundomin perennat ja uuden alueen kotimaiset kasvit, 5 5 puiden kunnon tarkistus, Honkanummen uusi perenna-alue, Malmilla lisätään perennoja 2013, perennojen koeistutusprojekti, vuodesta 2013 perennahoito) ta torjunta-aineista on luovuttu. 5 (Honkanummella vähennetty ja hankittu mekaaniseen rikkakas- 2 2 vien torjuntaan apuvälineitä x 2, Östersundomissa suositaan mekaanista)

17 nin yhteydessä sovittiin, että ympäristöselvitysten perusteella syksyn 2009 aikana laadittiin leirikeskusten käyttäjille ilm et ympäristötoiminnan ohjeet, joissa vieraita ohjataan ympäristöä säästävään käytökseen ja luonnon suojelemiseen leir adittu ja A4-kokoiset ohjeet ovat käytössä leirikeskuksissa. Jatkossa myös työntekijöille voisi laatia vähän laajemmat ympä noudatetaan kunnallisiajätehuoltomääräyksiä. Leirikeskuksista 4 on kokonaan ja viides osittain kylmillään talvikautena. Tii evat kunnallistekniikan alueella. Mikään leirikeskuksista ei sijaitse pohjavesialueella. Kaikissa leirikeskuksissa on kiinteis ä ympäristökatselmuksen mukaan jätevesien käsittely hoidettu lain vaatimalla tavalla. Ylläpitotiimin mukaan uudet haja-as delta 2011 eivät aiheuta saneerausvaatimuksia leirikeskustenjätevesien käsittelylle. Korpirauhasta tehdään säännöllisiä ves hteydessä näihin raportteihin on tutustuttu ja jätevedenpuhdistamo näyttää toimivan myös näiden raporttien perusteella moi nllä on kolme ympärivuotista leirikeskusta: Kellokosken Juhlatalo, Korpirauha ja Lohiranta. Haasteena on tilojen na myös matalan sesongin aikana alku- ja loppuvuodesta. Lisäksi seurakunitä on neljä seurakuntien rippikoulut jotka ovat toiminnassa koulujen kesäloman ajan. Näitä ovat Kivisaari ja Lekholma Helsingissä, Parkkala Kirkkonummella usulassa sijaitseva Tiilikanejan leirikeskus puolestaan on seurakuntien aikuis- ja vammaistyön käytössä. rssikeskukset eden vähentämiseksi on ryhdytty aalla käytetään vähäpäästäisiä työajistokartoituksia ja kunnostuksia llisesti arvokkaissa kohteissa. enpiteet 1-5 (Maunulan ohjausyksikkö, Honkanummella kastelu öisin ja 5 3 vedenkulutus vähentynyt huomattavasti, Östersundomissa kaivo ja aamukastelu, ei nurmikonkastelua) 1-5 (sähköajoneuvot, akkukäyttöiset pensasleikkurit ja lehtipuhal- 5 3 timet, käsikäyttöiset ruohonleikkurit) 1-10 (Malmilla lajistokartoitus, Honkanummella kasvikartoitus, 5 5 Östersundomin lintukartoitukset ja kontiaiset, Hietaniemen muurit, Maunulan kartoitukset) 1-10 (kasvijätteen kompostoiminen mullaksi, viljavuusanalyysit, 10 8 kynttilä- ja kukkalaitejäte-neuvottelut, kukkalaitekompostointi, kukkalaitteiden lajittelu, keraamiset ruukut kiertoon, muovisten ruukkujen palautus, hiekoitus suotaarnisen sijaan, kiertokävelyt, perennahanke, krematorion savukaasumittaukset, sidontapohjat uudelleenkäyttöön, Östersundomin kotimaiset ja luonnonkukat}_ RISTÖDIPLOMI sivu 17/21

18 RISTÖDIPLOMI sivu 18/21 a on melko suppea leirikeskusten kehittämisen osalta. Hyvänä tavoitteena on luontokohteiden suojelun lisääminen, missä on istöohjelman tavoitteena on pesäpönttöjen määrän lisääminen. Pönttöjä lisättäessä ne kannattaa merkitä heti karttaan ja jo miettiä myös se, miten pönttöjen puhdistus tullaan toteuttamaan. Toimielin/vastuuhenkilö To rssikeskusten ja kesäkotien toiminnoista tehdään ympäristö selvitys. Ympäristöasiantuntija 201 selvityksen pohjalta laaditaan leirikeskuksen tai kesäkodin ympäristö- Ympäristöasiantuntija 201 äsitellään niin, että niistä ei aiheudu valumia vesistöihin eikä pohjave- Ympäristömestari Jatk luontokohteet on suojeltu tai luontoarvojen säilyminen on turvattu Y mpäristömestari, ylläpitopäällikkö Jatk Pisteitä Srk:n pis- Au teet n hyvin hoidettuja pesäpönttöjä ja 1-7 (pöntöt Maunula, Honkanummi, Östersundom, Malmi, Lek- 7 7 holma, Lauttasaari, luontopolut Korpirauha) a on vapaaehtoisesti suojellut ar- 1-5 (Kivisaaressa suojeltuja luotoja) 0 0 tai muita luontokohteita. kselle on laadittu ympäristöohjeet enpiteet 1-10 (Lekholman kirja, kurtturuusu x 2)

19 nin oli suorittanut Metsänhoitoyhdistys PEFC-järjestelmän mukaan. ta, ketoja tai vastaavia on ryhdytty 5-l 0 Gätetty luonnontilaan) n tehty METSO-kartoitus ja kohtei (kartoitus ja suojelu 29 ha, kartoitus 186 ha) TSO-ohjelmaan. an metsiä on ilmoitettu WWF:n 5 dosta vastaavat ovat saaneet lisä- 1-5 nhoidon ympäristöasioista. a on vapaaehtoisesti rauhoittanut 2-15 (Helsingin ja Vantaan seurakunt suojelivat Kylmänmuistomerkiksi tai luonnonsuoje- ojan korven luonnonsuojelualueen) assa toteutetaan osallistuvaa metsä- 2 Pisteitä an metsät on sertifioitu PEFC- tai FSC-järjestelmän mukaan. ){ mpäristömestari ojelulakien ja -ohjelmien mukaiset kohteet on kartoitettu ja suojeltu ){ mpäristömestari vireille. Toimielin/vastuuhenkilö an metsiä hoidetaan metsälain mukaisesti ja lain luettelemat erit)isen ){mpäristömestari ristöt on kartoitettu ja säästetty. taa ei saa unohtaa, koska Virossa sen valtaamat alueet ovat menetettyjä alueita ja ikävän näköisiä. artoitusta toteutetaan seurakunn metsissä. RISTÖDIPLOMI sivu 19/ Srk:n pis- Au teet 0 0 To Jat

20 .ISTÖDIPLOMI uonnontilaan. ta on vapaaehtoisesti siirtänyt mett lintujen pesimäajan ulkopuolelle. on tehty uhanalaisten lajien täytej a. ttöön erirakenteinen metsänhoito. enpiteet sivu 20/ (Porkkala) (metsänhoitomenetelmien monipuolistaminen) Gättiputken torjunta, kanien tmjunta) n tehty iseen on julkisen liikenteen kortteja saatavissa ja Seurakuntien talolle ja muutamiin seurakuntiin sekä hautausmaille on ha on tarjolla lähellä toimitiloja. esim. pyöräilytapahtumanjärjestäminen seurakuntalaisille jollakin teemaviikolla (esim. kuvasuunnistus seurakunn s henkilökunnan liikkumiseen sisätiloissa kannattaa kiinnittää huomiota (keinoina mm. hissinkäytön vähentäminen, kävely unnan ja tykytoiminnan liikuntamuodot). Toimielin/vastuuhenkilö To an liikenne- ja kuljetuskäytäntöjen ympäristövaikutuksista tehdään Y mpäristötyöryhmäl ympäristöasiantuntija 201 an omien ajoneuvojen energiankulutuksen seuranta ja huollot on jär- Hautaustoimen päällikkö/ kirkkoherrat Jat uita kulkuvälineitä hankittaessa ympäristöominaisuudet ovat yksi va- Hautaustoimen päällikkö/ kirkkoherrat Jat ssa ja työkoneissa käytetään puhtaimpia markkinoilla olevia polttoai- Hautaustoimen päällikkö/ kirkkoherrat Jat

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline 16.3.2010 Marja-Liisa Leinonen 1 Kirkon ympäristödiplomi Kirkon oma ympäristöasioiden hallintaa varten laadittu järjestelmä Otettu käyttöön 2001 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 1 SISÄLTÖ 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA... 3 2. LUKIJALLE... 4 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ... 4 4. TOIMINTA JA TALOUS... 5 5.

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA Liite TURUNARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ 1.JOHDANTO...2 2.HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ...3 3.KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET...5

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2016 2020

KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2016 2020 KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2016 2020 Hyväksytty Yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.5.2015 (12 ) Kirkkohallitus 8.12.2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit ä ä Tuula Salminen 17.3.2014 Tampereen Särkänniemi Oy Suomen suurimpia vapaa-ajanviettokeskuksia - omistaja Tampereen kaupunki Kävijämäärä n. 650.000 asiakasta/a Liikevaihto n. 20-22 milj Henkilöstö vakituisia

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

Vihreä Leiri. Itsearviointilomake

Vihreä Leiri. Itsearviointilomake Vihreä Leiri Itsearviointilomake Sivu 1 / 13 Ohjeet itsearviointilomakkeen käyttöön Itsearviointi koostuu yhdestätoista osa-alueesta, joissa on vaihteleva määrä toimenpiteitä. Yhteenvedosta näet kunkin

Lisätiedot

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ympäristökoulutus Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö JYYn ympäristösektori Ympäristövaliokunta Jätteiden lajittelu Kierrättäminen Ympäristöopas Ympäristökilpailu

Lisätiedot

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 15. 10. 2009 AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin 15.10.2009.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2.

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. Sisäinen

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Yhteisöt voivat hallita toimintansa ympäristövaikutuksia ympäristöjärjestelmän avulla Ympäristöjärjestelmässä selvitetään, minkälaisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF-Canon Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motiva Oy tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja,

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA vuosille 2014-2018

Heinolan seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA vuosille 2014-2018 Heinolan seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA vuosille 4.12.2013 1. Ympäristötyö Heinolan seurakunnassa Ympäristötyötä on tehty Heinolan evankelis-luterilaisessa seurakunnassa jo pitkään. Systemaattisemmaksi se

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013. Ympäristötyöryhmä

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013. Ympäristötyöryhmä HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013 Ympäristötyöryhmä HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖDIPLOMI - KOKONAISVALTAISEMPAA YMPÄRISTÖVARJELUA Kirkon keskeiset elementit, usko ja oppi, ovat periaatteellisesti

Lisätiedot

Haminan ilmasto- ja energiaohjelma 11.12.2012. Haminan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma

Haminan ilmasto- ja energiaohjelma 11.12.2012. Haminan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma Haminan ilmasto- ja energiaohjelma 11.12.2012 Haminan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma Sisältö 1. Taustaa... 1 2. Sopimukset, strategiat, taustaselvitykset ja energiatehokkuussopimus... 1 3. Ohjelman

Lisätiedot

Ympäristökoulutus. Henna Toivanen Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ympäristökoulutus. Henna Toivanen Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ympäristökoulutus Henna Toivanen Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö JYYn ympäristösektori Ympäristövaliokunta Ympäristökilpailu Ympäristöasiat ainejärjestön

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019

SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019 SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Ympäristötoimikunta käsitellyt 20.3. ja 7.4.2015 Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksynyt 29.4.2015 1 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Kilpailuparin Numero: Kilpailijoiden Nimet: TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Tehtävä tehdään lyijykynällä tälle tehtäväpaperille. Lisäpaperia saa tarvittaessa käyttää, käytetyt lisäpaperit tulee myös palauttaa

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015 Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus Irina Niinivaara 2015 Kierrätys on (vain) osaratkaisu Kuvitus: Sopiva Design Jätelaki Etusijajärjestys: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 YMPÄRISTÖOHJELMA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 Suvantokatu 6, 80100 JOENSUU 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

108 Ympäristöasioiden huomioiminen Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö- ja rakennushankkeissa sekä kiinteistöjen ylläpidossa

108 Ympäristöasioiden huomioiminen Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö- ja rakennushankkeissa sekä kiinteistöjen ylläpidossa 545/2015 108 Ympäristöasioiden huomioiminen Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö- ja rakennushankkeissa sekä kiinteistöjen ylläpidossa Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Merkitään tiedoksi.

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hyväksytty kirkkoneuvostossa 18.4.2012 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen... 1 2. Ympäristöohjelman tavoitteet... 1

Lisätiedot

MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri

MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri MUISTILISTA Oppilaitoksen arvot Miten kestävän kehityksen päämäärät näkyvät koulun arvoissa ja tehtävän määrittelyssä? Onko kestävän kehityksen arvoja kirjattu koulun toimintaajatukseen ja vuosikertomuksiin?

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

Perennat hautausmaalla

Perennat hautausmaalla Perennat hautausmaalla Kesällä 2012 perustettu vanhojen hautareunakivien rajaama uusi perennapenkki, josta löytyy myös muutama harvinaisuus, esim Cimicifugan lännenkimikin punalehtinen muoto Brunette.

Lisätiedot

SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA

SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2014-2018 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 6 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 7 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...7 3. YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA..7 MINIMI:

Lisätiedot

Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54.

Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54. 16.10.2008 Toimittanut Juhani Paakki Valokuvat Martti Kiviharju Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54. 2 SISÄLTÖ ESIPUHE... 7 LUKIJALLE... 8 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI...

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1. Kirkon ympäristödiplomi 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi? 1.2. Mitä se on? 2. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomi 3. Ympäristödiplomin

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ilmastonmuutos / koulut Koulujen keke-ohjelmat Osaamisen levittäminen Ilmastonmuutoksen hidastaminen Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC:

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA

LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA LIIKEVAIHTO 17 m PERHEYRITYS VUODESTA 1918 NOIN 90 AJONEUVOA NOIN 200 OSAAJAA VASTAUKSEMME HAASTEISIIN ON PALVELEVA LOGISTIIKKA WWW.HAKONEN.FI WWW.PALVELEVALOGISTIIKKA.FI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA ENERGIATEHOKKUUS

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2004

NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2004 NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Hyväksymällä tämän ympäristöohjelman Naantalin seurakunnan johto haluaa sitoutua luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. Seurakunnalle

Lisätiedot

Ekohankintaverkoston kokous. 31.3.2014 Entressen kirjasto, Espoo

Ekohankintaverkoston kokous. 31.3.2014 Entressen kirjasto, Espoo Ekohankintaverkoston kokous 31.3.2014 Entressen kirjasto, Espoo Ohjelma aamupäivä Kokouksen avaus 10:15 Espoon puheenvuoro YM:n puheenvuoro ja keskustelua Taina Nikula, ympäristöministeriö KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

Ympäristöopas. Metsä on luomakunnan kirkko.

Ympäristöopas. Metsä on luomakunnan kirkko. Ympäristöopas Metsä on luomakunnan kirkko. Arvoisa lukija, kädessäsi on Ylä-Savon seurakuntayhtymän ympäristöopas. Sisältöön on tiivistetty ympäristöohjelmamme pääkohdat. Ympäristöohjelma toimii ohjenuorana

Lisätiedot

LAHDEN PERUSOPETUKSEN KEKE-VUOSIKELLO

LAHDEN PERUSOPETUKSEN KEKE-VUOSIKELLO -iden ja muiden LSYP:n yhteistyötahojen jouluglögit JOULU aineettomat joululahjat TAMMI HELMI 2.2. Muistetaan toinen toista; Vihreä lippu-päivä SEURAA TARJOTTAVAA KOULUTUSTA (TSEKKAA EMAIL) JA TUTUSTU

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Vuonna 2050 tarvitaan ainakin kaksi planeettaa? 1900 2002

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

Viisas kuluttaa vähemmän 2011

Viisas kuluttaa vähemmän 2011 Viisas kuluttaa vähemmän 2011 www.kiertokapula.fi Ekotehokkuus Mitä ekotehokkuus tarkoittaa? Ekotehokkuus tarkoittaa sitä, että vähemmistä raaka-aineista ja energiasta tuotetaan enemmän. Luonnonvaroja

Lisätiedot

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011 Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara 14.3.2011 Työpaikat aiheuttavat 27 % henkilökilometreistä 28 % 18 % 4 % työ koulu, opiskelu työasia 6

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

Ekokompassi Pääkaupunkiseudun toimintamalli pk-yritysten ja kaupungin organisaatioiden ympäristötyön tukemiseen

Ekokompassi Pääkaupunkiseudun toimintamalli pk-yritysten ja kaupungin organisaatioiden ympäristötyön tukemiseen Ekokompassi Pääkaupunkiseudun toimintamalli pk-yritysten ja kaupungin organisaatioiden ympäristötyön tukemiseen Mia Malin / Helsingin ympäristökeskus Sisältö Mikä Ekokompassi? Miksi Ekokompassi? Miten

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 1. Ympäristötyö Kouvolan seurakuntayhtymässä Kouvolan seurakuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2009. Seurakuntayhtymä muodostuu viidestä toiminnallisesti

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ympäristökasvatussuunnitelma

Kestävän kehityksen ympäristökasvatussuunnitelma Kestävän kehityksen ympäristökasvatussuunnitelma Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto 27.1.2012 Sisältö YMPÄRISTÖTOIMINNAN TEORIATAUSTA... 3 Lasten ja nuorten osallisuus... 3 Yhteistyö ja vastuunjako...

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI 14.02.2012

KOKOEKO-SEMINAARI 14.02.2012 KOKOEKO-SEMINAARI 14.02.2012 Kiinteistöomistajan näkökulma toimiva jätelogistiikka ja tilaratkaisut Avainasiakaspäällikkö Jukka Turunen, Technopolis Oyj MENESTYKSESI TUKENA TECHNOPOLIS OYJ Voimakkaasti

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot