TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA"

Transkriptio

1 TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA 2013

2 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YLEISTÄ Uudistusten vuosi Yksiöitä ja yhteisöllisyyttä TALOUSOSASTO Tarkkaa taloudenpitoa Katse yhä kauemmas TYS:n talous säilyy vakaana Loppu yksinäisyydelle! HENKILÖSTÖ Uudistuksia ja uusia kasvoja Uusimman yksikön uusin työntekijä Tyytyväiset työntekijät viihtyvät talossa KIINTEISTÖOSASTO Entistä ehompia koteja Energiatehokkuus puhkeaa Kukkaan ASUNTO-OSASTO Asiaa asukkaista En egen lya för utbytesstudenten? Uusia viestintäkanavia Sanni bloggaa HALLINTO Jäsenet Katse tulevaisuuteen Luottamustoimet Avaintietoja Tilintarkastuskertomus Tuloslaskelma Tase ja rahoituslaskelma Liitetiedot IN ENGLISH PÅ SVENSKA UUDISTUSTEN VUOSI Turun Ylioppilaskyläsäätiön toiminta on vahvasti sidoksissa yhteiskunnan koulutuspolitiikan tavoitteisiin. Säätiö edistää koulutuspolitiikan toteuttamista tarjoamalla opiskelijoille toiminta-alueellaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Muutokset koulutuspolitiikassa, aloituspaikkojen ja opiskelijoiden tai kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden määrissä vaikuttavat näin suoraan siihen, miten säätiö suuntaa toimintaansa. on määritellyt opiskelija-asunnot osaksi omaa elinkeinopoliittista strategiaansa. Kysyntään vastaava, laadukas ja sijainniltaan oikea opiskelija-asuntotarjonta lisää osaltaan Turun kiinnostavuutta opiskelupaikkana. Opiskelijoiden toivotaan valmistuttuaan löytävän työpaikan Turusta sekä hyödyntävän opintojaan ja tutkimustuloksiaan perustamalla uusia yrityksiä ja vahvistamalla olemassa olevien yritysten osaamista alueella. Kytkentä yleiseenkin asuntopolitiikkaan tulee sitä kautta, että opiskelija-asuntojen uustuotantoa ja perusparannuksia harkittaessa on aina otettava huomioon myös yksityisten vuokra-asuntomarkkinoiden tilanne. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säätiön uudet säännöt Merkittävin muutos on, että asukkaiden osallistuminen säätiön hallintoon ja asukastoiminnan organisoiminen ovat sopusoinnussa vuokratalojen yhteishallinnosta annetun lain kanssa. Lisäksi säännöt päivitettiin vastaamaan nykyistä tilannetta hallitukseen ja valtuuskuntaan edustajia nimeävien taustayhteisöjen osalta. Toimintavuoden aikana säätiössä jatkettiin vuonna 2012 hyväksytyn strategian jalostamista. Strategian pohjalta laadittiin toimintamalli, joka vielä kiteytetään lisäarvoa luovaksi liiketoimintamalliksi. Tiivistäen voidaan sanoa, että säätiön tehtävänä on omistamiensa asuntojen vuokraaminen kilpailukykyisillä vuokrilla sekä asukkaille suunnattujen palvelujen ja olemassa olevan kiinteistökannan jatkuva kehittäminen. Toiminnan kohderyhmänä ovat säätiön asuntoihin hakevat opiskelijat ja niissä asuvat asukkaat. Toimintamallin pohjalta määritellään säätiön tärkeimpiin toimintoihin tavoitetasot, joiden saavuttamista mitataan sekä määrällisillä että laadullisilla mittareilla. Mittareista keskeisimmät raportoidaan hallitukselle. Tehtävässämme onnistumiseen vaikuttaa lisäksi toimintaympäristömme ymmärtäminen sekä se, miten tavoitamme kohderyhmämme viestinnän keinoin ja hallitsemme kustannuksemme. Turun Ylioppilaskyläsäätiössä käynnistettiin vuoden 2013 aikana useita merkittäviä muutosprosesseja, joista osa jatkuu useamman vuoden ajan. Säätiön työntekijöistä noin puolet on siirtynyt tai siirtyy eläkkeelle vuosien aikana. Suurin osa heistä on työskennellyt eri työtehtävissä säätiön perustamisajoista alkaen. Organisaation uudistaminen ja toimenkuvien kehittäminen merkitsevät sitä, että säätiön henkilömäärä vähenee asteittain. Syksyllä mitattiin ensimmäisen kerran henkilöstön työtyytyväisyyttä verkossa tehdyllä kyselyllä. Henkilöstö pitää säätiötä hyvänä ja turvallisena työpaikkana. Asukkaille tarjottavia palveluja on haluttu parantaa ja tehostaa. Tämän vuoksi kiinteistöosaston sisälle muodostettiin kiinteistöpalvelutiimi, jolle palkattiin oma vetäjä. Tiimi vastaa nyt kaikista asumiseen liittyvistä palveluista, joita asukkaat tarvitsevat asumisaikanaan. Säätiössä käynnistettiin keväällä kaikkien tärkeimpien toimintaprosessien kuvaukset. Tavoitteena oli selvittää, miten nykyiset prosessit toimivat ja miten toimintatapoja voidaan kehittää. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, miten eri osastojen omat prosessit ovat yhteensopivia muiden osas- 2 YLEISTÄ

3 tojen prosessien kanssa ja millä tavalla eri prosesseissa hyödynnetään nykyisiä ict-järjestelmiä. Prosessien kuvaamisen jälkeen käynnistettiin ICT-hanke, jonka aikana uusitaan, päivitetään ja täydennetään atk-ohjelmia. Tavoitteena on, että uudet atk-ohjelmat tukevat mahdollisimman hyvin uusia toimintaprosesseja ja että ne muodostavat jatkossa yhden kokonaisuuden, joka palvelee kaikkia osastoja ja säätiötä. ICT-projektin arvioidaan olevan perustoimintojen osalta valmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Vasta kun kaikki perustoiminnot on saatu kuntoon, voidaan keskittyä prosessien kehittämisessä esiin tulleisiin tarpeisiin kehittää uusia, ennen kaikkea asukkaita palvelevia, sähköisiä palveluja. Saadakseen tarkemman kuvan säätiön tulevista taloudellisista haasteista, säätiö teetti Kuntarahoitus Oy:n tytäryhtiö Inspira Oy:llä selvityksen säätiön taloudellisesta asemasta, käyttöasteen vaikutuksista vuokriin sekä lainojen lyhennysten jaksottumisesta tuleville vuosille. Selvityksen mukaan säätiön talouden vakaus on suoraan riippuvainen asuntojen vuokrausasteesta. Vuokrausasteessa ei ole kovin suurta liikkumavaraa alaspäin ilman vakavia taloudellisia seuraamuksia. Vakaa taloudellinen asema edellyttää myös, että säätiö koko ajan määrätietoisesti panostaa olemassa olevan asuntokannan korjaamiseen. Säätiö sisällyttikin vuokriin ensimmäisen kerran vuoden 2014 vuokria määritellessään 0,50 /m2/kk korjausrahan, joka käytetään jaksottaisten, suunnitelmallisten korjausten toteuttamiseen toimintavuoden aikana. Inspiran selvitys osoitti myös tarpeen muokata lainasalkkua niin, että markkinakorkoja selvästi korkeammalla korolla olevat valtion aravalainat korvataan valtion täytetakausta hyödyntäen markkinaehtoisilla lainoilla. Hallitus päätti loppuvuodesta, että edellä mainittujen lainojen konvertointiprosessi käynnistetään välittömästi. Osana taloudellisten riskien vähentämistä ja hallituksen säätiön talouden seurannan parantamista, hallitus hyväksyi syksyllä säätiön sijoituspolitiikan periaatteet. Lähtökohtina niiden laatimisessa olivat säätiölaki ja ARA:n ohjeet yleishyödyllisten yhteisöjen kassavarojen sijoittamisesta pääoman turvaavalla tavalla. Myös Turun Ylioppilaskyläsäätiön viestintää uudistettiin merkittävästi. Säätiö julkaisi lokakuussa uudet nettisivunsa, jotka palvelevat uusia asunnonhakijoita huomattavasti aikaisempaa paremmin. Säätiö päätti myös luopua painettujen printtijulkaisujen, kuten asukaslehden ja -tiedotteiden, tekemisestä. Nämä korvataan sähköisillä julkaisuilla, jotka ovat kaikkien asukkaiden saavutettavissa. Parantaakseen yhteydenpitoa sidosryhmiinsä, säätiö päätti lähettää välittömästi jokaisen hallituksen kokouksen jälkeen sähköisen tiedotteen keskeisimmistä päätöksistä sekä kaikille valtuuskunnan jäsenille että asukashallinnon edustajille. Investoinneista merkittävin oli Ylioppilastalon B-vaiheen perusparannuksen loppuunsaattaminen. Keväällä julkistettiin Ylioppilaskylään kaavaillun uuden opiskelija-asuntokohteen arkkitehtikilpailun tulokset. Voittajaksi valittiin Kukka-niminen ehdotus. Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2016 alkupuolella. Kohteeseen tulee vajaa 200 uutta opiskelija-asuntoa. Haliskylän perusparannushankkeen toteuttamista päätettiin nopeuttaa, jotta voitaisiin hyödyntää valtion tarjoama suhdanneluonteinen ja määräaikainen 10 prosentin investointiavustus (hyväksytyistä korjauskustannuksista). Haliskylä perusparannetaan v , ja siinä yhteydessä nykyiset soluasunnot muutetaan yhden opiskelijan asunnoiksi. Kohteessa on nyt noin 500 asuntopaikkaa ja perusparannuksen jälkeen noin 350 asuntopaikkaa. Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija- ja nuorisoasuntojen vuokrataso pystyttiin pitämään edelleen kohtuullisena. Kun opiskelija-asuntojen vuokria, sijaintia ja asumisen laatua verrataan vastaaviin vapaiden markkinoiden vuokra-asuntoihin, säätiö on pystynyt säilyttämään kilpailuetunsa. Muutokset asuntomarkkinoilla edellyttävät kuitenkin jatkuvasti lisääntyvää panostamista asuntojen korjaamiseen, asuntojen markkinoinnin tehostamista sekä myönteisen mielikuvan rakentamista opiskelijaasumisesta. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Se vaati myös henkilöstöltä muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä palvelukulttuurin kehittämiseksi. Ylioppilaskyläsäätiön 47 toimintavuoden toiminnallinen ja talouden tulos oli edelleen tasapainossa. Säätiön liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 149 miljoonaa euroa. Maksuvalmius oli hyvä ja tasapainoinen. Tulos mahdollistaa asuintalorahaston kartuttamisen 1,39 M :lla vakaan toiminnan turvaamiseksi. Korjausvelan pienentäminen sekä varautuminen takapainotteisesti lyhennettävien valtion myöntämien tai tukemien lainojen lyhentämiseen edellyttävät jatkossakin positiivisen tuloksen saavuttamista. Säätiön asuntoja haki toimintavuonna kaikkiaan opiskelijaa/opiskelijaperhettä, ja uusia vuokrasopimuksia tehtiin sisältäen sisäiset siirrot. Ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden koko määrä toimintavuonna oli henkilöä. Kaikkiaan säätiöllä oli toimintavuoden päättyessä asuntopaikkaa, joista Turussa Kokonaismäärään sisältyy 138 nuorisoasuntopaikkaa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Turussa KALERVO HAVERINEN toimitusjohtaja YLEISTÄ 3

4 Toimintamme tavoite on, että meillä on tyytyväiset asukkaat ja asunnot täynnä. KALERVO HAVERINEN, toimitusjohtaja 4 YLEISTÄ

5 Tulevaisuudessa satsataan yhä enemmän opiskelija-asuntojen laatuun ja sijaintiin sekä sähköisiin palveluihin, sanoo TYSsin toimitusjohtaja Kalervo Haverinen. YKSIÖITÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ TYS on rakentanut opiskelijoille asuntoja lähes viisikymmentä vuotta. Säätiö yrittää jatkuvasti ennakoida, millaisia asuntoja opiskelijat tulevaisuudessa haluavat. Se, mitä opiskelijat haluavat nyt, ovat yksiöt hyvällä sijainnilla. Siksi perusparannusten yhteydessä osasta soluasuntoja tehdään yhden hengen asuntoja. Yksiöiden kysyntä on selkeästi kasvanut. Muutoksen taustalla ovat ehkä opiskelijoiden kotiolot: kun asumisväljyys on kotona kasvanut, eikä huoneita enää jaeta sisarusten kesken, halutaan kodin ulkopuolellakin asua väljemmin ja tasokkaammin, Haverinen sanoo. Jatkossakin soluasuntoja tulee olemaan tarjolla jonkin verran, sillä solu on yksiötä edullisempi vaihtoehto. TYS tarjoaa myös perheasuntoja, joiden määrän Haverinen uskoo tulevaisuudessa pysyvän nykyisellä tasolla. Tarjontaa pitää ilman muuta olla myös perheille. Se otetaan suunnittelussa huomioon muun muassa pihaalueiden ja päivähoitomahdollisuuksien suhteen. ASUNTOJEN MÄÄRÄ OIKEALLA TASOLLA Sijainniltaan opiskelija-asunnot tulevat keskittymään oppilaitosten läheisyyteen ja kaupungin keskustaan. Myös asuntojen laadulla on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys. Samalla asuntojen energiatehokkuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Niin korjaamisessa kuin uudistuotannossakin haluamme olla edelläkävijöitä energiansäästössä ja uusiutuvien energialähteiden käytössä. Haverisen mukaan opiskelija-asuntojen määrä Turussa on nyt oikealla tasolla, sillä näyttää siltä, että kaupungin opiskelijamäärä tulee lähivuosina pysymään ennallaan. Asuntotarjontamme ei määrällisesti mitattuna kasva. Jos joistakin kohteista luovutaan sijainnin vuoksi tai asuntojen määrä laskee perusparannusten myötä, laskua korvataan uudistuotannolla. LISÄÄ SÄHKÖISIÄ PALVELUJA TYS satsaa tulevaisuudessa entistä enemmän asukkaille tarjoamiinsa palveluihin. Sähköisen palvelun kehittäminen tulee olemaan suuressa roolissa. Tällä hetkellä sähköisesti voi esimerkiksi irtisanoa vuokrasopimuksen. Todennäköisesti seuraava askel on, että vuokrasopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti. Tarkoitus on miettiä yhdessä asukkaiden kanssa, onko muita asioita, joita voisi hoitaa sähköisesti. Minusta siinä ei ole rajoja, kaikki hyvät ideat otetaan pohdintaan. Haverinen uskoo, että sähköisiä sovelluksia tullaan kehittämään myös yhteisöllisyyden edistämiseen. Löytyykö sellaisia palveluja tai yhteydenpidon muotoja, joilla yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa, on toistaiseksi kysymysmerkki. Haverinen on innostunut muutoksista ja toteaa, että monet asiat tulevat kehittymään lähivuosina nopeaan tahtiin. Hän uskoo, että myös aivan uudenlaisille majoitusvaihtoehdoille ja palveluille on kysyntää tulevaisuudessa. Yksiöiden kysyntä on selkeästi kasvanut. Muutoksen taustalla ovat ehkä opiskelijoiden kotiolot: kun asumisväljyys on kotona kasvanut, eikä huoneita enää jaeta sisarusten kesken, halutaan kodin ulkopuolellakin asua väljemmin ja tasokkaammin. Asumistarpeet todennäköisesti eriytyvät tulevaisuudessa entistä enemmän. Voisiko olla, että tarvitaan enemmän lyhytaikaista ja hotellimaista majoitusta? Euroopassa opiskelijoille tarjotaan myös esimerkiksi siivouspalveluja. Näihin meillä ei ole toistaiseksi tarjontaa, mutta ne ovat tutkimisen arvoisia, Haverinen visioi. YLEISTÄ 5

6 Vastaan aina mielelläni asukkaiden kysymyksiin. Kommunikointi heidän kanssaan on mutkatonta. TUULA KANERVISTO, talousjohtaja 6 TALOUSOSASTO

7 TARKKAA TALOUDENPITOA Talousosasto on hoitanut säätiön kirjanpidon, tulo- ja meno laskennan, budjetoinnin, maksuliikenteen, palkkalaskennan, reskontran, laskutuksen ja rahoituksen toiminnot sekä vakuutusasiat. Vuoden 2013 aikana maksettiin lainojen lyhennyksiä Lainoista erääntyy maksettavaksi seuraavalla tilikaudella Säätiön pitkäaikaiset lainat toimintavuoden lopussa olivat , jakaantuen eri luotonantajaryhmien kesken seuraavasti (%): Valtio/vuosimaksulainat ,4 52,94 51,79 53,55 54,23 Valtio/vanhat aravalainat ,52 7,15 8,53 10,10 11, ,46 11,15 11,39 12,17 12,18 Rahalaitokset ,44 28,54 28,03 23,58 21,16 Vakuutuslaitokset ,11 0,15 0,19 0,53 0,81 Muut ,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Yhteensä ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Valtio/vuosimaksulainat sisältävät myös Turun kaupungin kautta maksettavat perusparannuslainat ( ). Kuntarahoituksen lainat ( ) sisältyvät kohtaan rahalaitoslainat. Taloudellinen tilanne ja ennakoitavissa oleva kehitys on raportoitu kuukausittain tulospaikkakohtaisesti. Kokonaistaloudellisesta tilanteesta on kuukausittain laadittu tuloslaskelma, tase sekä asuntojen vajaakäyttöraportti. Kassatilanne ja maksuvalmius on selvitetty laskelmilla ja rahoitussuunnitelmilla. Turun kaupungille on toimitettu kaupunkikonsernin edellyttämät talousarvio- ja suunnitelmaehdotukset, tuloskortit, selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä kaupungin konsernitilinpäätökseen liittyvät tilinpäätöstiedot ja tasekirja. Säätiössä aloitettiin kolmevuotinen ICT-projekti, jonka kustannukset vuonna 2013 olivat noin Projekti jatkuu vuosina Muut Valtio/ vanhat aravalainat Valtio/ vuosimaksulainat Rahalaitokset Turun kaupunki Vakuutuslaitokset MERKITTÄVIMMÄT SÄÄSTÖT 2013 Korkokuluissa , henkilöstökuluissa , siivouskuluissa , lämmityksessä , sähkössä , vedessä ja jätevedessä , ja muissa hoitokuluissa TALOUSOSASTO 7

8 RAHOITUS Tilikauden aikana nostettiin Ylioppilastalo B:n peruskorjaukseen korkotukilaina ja C-talon perusparannuslainan loppuosa eli yhteensä Kuntarahoitukselta. Säätiön lainapääomasta yli 50 prosenttia (63 M ) on vuosimaksulainoja. Vuosimaksulainojen jäljellä oleva laina-aika on keskimäärin vuotta. Näin 1990-luvun alussa myönnetyt lainat päättyvät 2020-luvun alussa ja 1990-luvun loppupuolella myönnetyt 2030-luvulla. Lyhennysten suuruus ja korkotaso riippuvat näissä lainoissa inflaatiokehityksestä. Näin ollen on mahdotonta arvioida kovin tarkasti vuosimaksulainojen lyhennysten määrää ja koron suuruutta tulevina vuosina. SIJOITUSPOLITIIKKA Säätiön hallitus päätti noudatettavasta sijoituspolitiikasta kokouksessaan Säätiö sijoittaa kassavarojaan ensisijassa seuraaviin kohteisiin: Määräaikaistileille Avista-/Jatkuville tuottotileille Kapitalisaatiosopimuksiin Korkeimman reittauksen (investment grade) omaaviin joukkovelkakirjalainoihin Keskivuokra oli 11,06 /m²/kk * Kokonaisvuokrat vaihtelivat vuoden lopussa välillä ( /kk): solu/yhteisk. yksiö 183,92 345,00 yksiö 287,86 713,33 perhekaksio 405,30 812,22 perhekolmio 602,96 947,74 *sis. sähkö- ja vesimaksut sekä tietoverkon Taloudesta pitävät huolta muun muassa pääkirjanpitäjä Anne Lehtonen (vas.), kirjanpitäjä Satu Juurinen ja controller Riikka Ahteela. Asuinneliötä kohden laskettujen lyhennysten ja korkojen jakauma tuloslaskelmasta: Lyhennykset 1,95 2,34 2,33 2,16 1,64 1,41 1,61 Korot 1,68 2,11 1,87 1,64 2,39 2,38 2,24 Yhteensä 3,63 4,45 4,20 3,80 4,03 3,79 3,85 Poistosuunnitelman lisäksi kaupungin III-sijaislainojen lyhennykset olivat ,07 euroa eli 0,43 euroa asuinneliötä kohden. TALOUS Säätiön vuoden 2013 tulos oli budjetoitua parempi. Tuloslaskelman :n ylijäämään vaikutti useampi tekijä, joiden kehitys oli ennakoitua myönteisempi. Huolimatta siitä, että vuokratuotot jäivät noin alle budjetin ja kiinteistöjen korjaukset ylittivät budjetin , syntyi myös säästöjä. Merkittävimmät säästöt syntyivät henkilöstökuluissa, johtuen lähinnä eläköitymisistä ja henkilöstömäärän pienenemisestä, siivouskuluissa ja erittäin lämpimän syksyn johdosta lämmityksessä ja sähkössä. Kiinteistöjen korjausten ylitys johtui pitkälti Ylioppilaskylän I vaiheen kylpyhuoneremonteista (noin ), joihin ei oltu varauduttu budjettia laadittaessa, ja jotka kirjattiin suoraan kuluksi. 8 TALOUSOSASTO

9 Näiden lisäksi korkotason aleneminen vuonna 2013, painotetun keskikoron ollessa 3,1 % (3,7 % vuonna 2012), vähensi säätiön arvioituja korkomenoja budjettiin verrattuna. Luku sisältää myös rahalaitoslainoihin budjetoidun :n korkojen nousuvaran. Toisaalta korkotuotot ( ) jäivät vaatimattomiksi alhaisen korkotason vuoksi. Ylijäämäksi muodostui ,24, josta esitetään siirrettäväksi asuintalorahastoon Vuoden 2013 budjetin hyväksymisen yhteydessä vuokria korotettiin keskimäärin 0,37 /m 2. Uusilta asukkailta sisäänmuuton yhteydessä perittävä vakuusmaksu oli toimintavuoden aikana 300 perheettömältä opiskelijalta ja 450 perheasunnon osalta. Opiskelija-asunnoista saatu vuokrakertymä kahdeltatoista kuukaudelta muodostui 10,56 euroksi neliöltä kuukaudessa, kun se edellisenä vuonna oli 10,19. Säätiön perimät vuokrat, maksut ja muut tuotot olivat yhteensä ,26. Opiskelija-asunnoista perittävien vuokrien ja kalustekorvausten osuus tästä oli 96,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 95,9 prosenttia. Kiinteistöjen hoitomenot olivat eli 6,65 /m 2. Nousua edelliseen vuoteen oli 0,35 neliöltä. Hoitokulujen nousu selittyy osaltaan Ylioppilaskylän I-vaiheen kylpyhuonekorjauksista. Hoitomenojen osuus kokonaismenoista oli 64 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 58 prosenttia. Pääomamenojen kohdalla maksettujen lainalyhennysten määrä pysyi lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Korkokulut laskivat VAKUUTUKSET Säätiön kiinteistöt on täysarvovakuutettuna If Vahinkovakuutus Oy:ssä. Irtaimisto on vakuutettu käyvästä arvosta. Finib Oy aloitti säätiön uutena vakuutusmeklarina ottaen hoitoonsa kaikki kiinteistöihin liittyvät vakuutukset. Auto- ja lisäeläkkeet hoiti edelleen Finanssiaura. Perheettömälle opiskelijalle maksettava opintotukeen kuuluva asumislisä oli 80 % kk-vuokrasta. Vuokran 252 ylittävää osaa ei oteta huomioon. Asumislisä maksetaan pääsääntöisesti yhdeksältä kuukaudelta. Perheelliset asukkaat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Vuosi 2013 oli TYSsille ylijäämäinen, mikä tuo turvaa tuleville vuosille. Tulevaisuudessa säästöjä on luvassa muun muassa isoja peruskorjauksia lykkäävistä kiinteistökorjauksista. KATSE YHÄ KAUEMMAS T YS varautuu tuleviin vuosiin budjetoimalla kiinteistöosaston viisivuotissuunnitelman mukaiset kiinteistöjen vuosikorjaukset. Vuosikustannukset näistä jaksottaisista korjauksista vaihtelevat 1 2 miljoonan euron välillä. Lisäksi korjaukset tuovat säästöä pidemmällä aikavälillä, sillä ne lykkäävät kiinteistöjen peruskorjausten tarvetta, mikä taas keventää lainataakkaa, sanoo talousjohtaja Tuula Kanervisto TYS voi lisäksi hyötyä tulevissa rakennushankkeissa merkittävästi valtioneuvoston kehysriihessä tehdystä päätöksestä. Valtioneuvosto nimittäin päätti, että opiskelija- ja nuorisoasumisen korkotukilainojen omavastuukorko alennetaan määräaikaisesti yhteen prosenttiin vuoden 2015 loppuun asti myönnettävissä korkotukilainoissa. Mikäli ehdimme tähän mukaan Ikituurin viereen rakennettavan Kukan kanssa, hyödymme huomattavasti valtion tarjoamasta takuukorosta. Aktiivista yhteistyötä asukkaiden kanssa TYSsin talous näyttää hyvältä myös Inspiran tekemän raportin perusteella. Vuoden 2013 ylijäämästä kertyneitä kassavaroja tarvitaan tulevaisuutta ajatellen, sillä yksi suuri mullistus maailmassa voi heilauttaa korkoja tai paukkupakkaset lisätä menoja roimasti. Tuetuissa asuntomuodoissa lainat ovat takapainotteisia, joka aiheuttaa välillä piikkejä lainanlyhennyksiin. Kanerviston mukaan esimerkiksi vuonna 2016 TYS lyhentää lainoja noin miljoonalla eurolla enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Myös TYSsin asukkaat ovat kiinnostuneita säätiön taloudesta ja varsinkin budjetointiaikaan heiltä tulee paljon kysymyksiä. Asukkailta voi tulla kyselyitä esimerkiksi hoitokustannuksista, ylijäämärstä tai siitä, miten vuokrat jyvitetään eri kiinteistöjen kesken. Vastailen aina mielelläni heidän kysymyksiinsä, he ovat fiksuja, aktiivisia ja kommunikointi heidän kanssaan on mutkatonta, kehuu Kanervisto. TALOUSOSASTO 9

10 ENNUSTE : TYSSIN TALOUS SÄILYY VAKAANA Säätiö tilasi keväällä 2013 Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiöltä Inspira Oy: ltä selvityksen säätiön taloudellisesta asemasta, käyttöasteen vaikutuksista vuokriin sekä lainojen lyhennysten jaksottumisesta tuleville vuosille. Inspira tarkasteli herkkyystekijöinä käyttöastetta, korjauskuluja, investointikustannuksia, korkokustannuksia ja toimintakulujen kehitystä. Inspiran ennuste säätiön kassavirran kehityksestä vuosina perustuu oletukseen, että vuokrattava pinta-ala kasvaa m 2 :stä m 2 :iin jaksolla ja asuntojen käyttöaste on vähintään 95 prosenttia. Vuokrien korotusten oletettiin vaihtelevan jaksolla välillä 4 7 prosenttia. Inspira arvioi korkokulujen olevan vuosina keskimäärin 3,8 miljoonaa euroa vuodessa ja säätiön poistot (rakennukset ja rakennelmat) ovat vuosittain lainojen lyhennysten suuruiset. Koneista ja kalustosta oletetaan tehtävän lisäksi noin 0,5 miljoonan euron vuosittaiset poistot. Investointikustannuksiin on oletettu saatavan valtion 10 prosentin erityisryhmille suunnattu avustus. Näiden olettamusten pohjalta Inspiran laskelmat osoittivat, että: Turun Ylioppilaskyläsäätiön talous säilyisi vakaana ja ylijäämäisenä vuosina Investoinnit kasvattavat tasetta noin eurosta euroon ( ). Samalla vuokrattava pinta-ala kasvaa neliöstä neliöön. Tarkastelujaksolla investoinnit rasittavat kassavirtaa erityisesti vuosina , jolloin kassavirta painuu 1,8 3,3 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Kassavirta palautuu positiiviseksi 2018 investointitason pienentyessä. Toiminnan arvioidaan säilyvän ylijäämäisenä (alimmillaan 0,5 miljoonaa euroa). Voimakkaat muutokset toimintakuluissa, käyttöasteessa, korjauskuluissa, investointikuluissa tai korkokuluissa veisivät kassavarat kuitenkin negatiivisiksi (ja loisivat siten tarvetta lisärahoitukselle tai vuokrien korotuksille). LAINASALKKU Säätiön lainasalkun hajautus syntyy salkun luonteen mukaisesti: Valtiokonttorin lainojen (60 %) korot ovat pääosin inflaatiosidonnaisia ja sisältävät korkokaton. Turun kaupungin lainoissa on kiinteitä korkoja (11 %). Huomioiden uudet investoinnit, lainapääoma nousee ylimmillään 140,5 miljoonaa euroa vuonna Korkotason nousu neljä prosenttiyksikköä nostaisi korkokuluja suurimmillaan lähes miljoona euroa vuodessa. Riippuen korkoskenaariosta, vuosien kumulatiiviset korkokulut ovat pienimmillään 40,5 miljoonaa euroa (perusskenaario) ja suurimmillaan 47,5 miljoonaa euroa (korkotaso +4 % -skenaario). Keskimäärin vuotuinen korkokulu tarkastelujaksolla on noin 4,0 miljoonaa euroa (perusskenaario) 4,8 miljoonaa euroa. Inspiran mallinnuksen mukaisesti korkotason yhden prosentin nousu nostaa korkokuluja noin 300 tuhatta euroa vuodessa. Suojautumisesta huolimatta, säätiön on tärkeää varautua korkotason muutoksiin ja rahoituskulujen nousu on kyettävä siirtämään vuokriin. Säätiö mitoittaa rakennusten poistot lainarahoituksen lyhennyksiä vastaaviksi. Rahoituksen ollessa maturiteetiltaan pitkää ja lyhennysohjelmaltaan takapainoista, painottuvat myös poistot ja poistojen tulosvaikutus takapainoisiksi. Inspira korostaakin rakennusten teknisestä kunnosta huolehtimisen merkitystä, erityisesti käytössä olevasta poistokäytännöstä johtuen. Rakennusten tekniseen kuntoon tulee investoida riittävästi, tarvittaessa enemmän kuin poistotason verran. Inspira Oy:n raportti tuo hyvin esiin myös arava- ja korkotukilainojen lyhennysohjelmien takapainoisuuden tuomat haasteet ja korkoriskin. Talousosasto onkin hallituksen päätöksen mukaisesti ryhtynyt selvittämään ARA:n perusparannuksiin luvuilla myöntämien vuosimaksulainojen konvertointimahdollisuutta. Noin 20 miljoonan euron vuosimaksulainojen konvertoinnilla tavoitellaan noin euron korkosäästöä vuositasolla. 10 TALOUSOSASTO

11 Dosentti Olli Niemi haluaa uudistaa yliopistokampukset ja opiskelija-asumisen. Hän haluaa sulkeutuneisuuden tilalle avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. LOPPU YKSINÄISYYDELLE! Suomen Yliopistokiinteistöjen dosentti Olli Niemi tietää paljon oppimisesta ja siitä, mikä siihen innostaa. Suomalaissa korkeakouluissa opetus hoidetaan pääosin niin, että yksi puhuu ja muut kuuntelevat. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että oppiminen on paljon monimuotoisempaa ja luennoista opiskelija oppii vain 10 prosenttia. Koko opetus kaipaa Niemen mukaan uudistusta, mutta yhdeksi esteeksi nousevat tilat. Hän toteaa kaikkien yliopiston tilojen olevan rakennettu vain tilan ilmeistä käyttötarkoitusta varten: luentosalit luennointiin, käytävät paikasta toiseen siirtymiseen, aulatilat odottamiseen, ruokalat syömiseen ja kirjastot hiljaa olemiseen. Tämän kaiken Niemi haluaa muuttaa. Suunnittelemme paraikaa yhdessä käyttäjien kanssa demoja Turun Educassa ja kauppakorkeakoulussa. Ensin tutkimme videokameroiden avulla, miten opiskelijat käyttävät kyseistä tilaa. Sitten teemme muutoksen ja katsomme, muuttuuko tilojen käyttö. Uudenlainen kampus on täynnä palveluja Niemi peräänkuuluttaa intuitiivisuutta, joka nyt johtaa kaikissa tiloissa vain yhteen käyttöön. Monikäyttöisyydessä kyse on pienistä asioista, kuten langattomasta tietoverkosta, pistorasioista ja pienistä sermeistä ruokalassa. Jos tulee mieleen, että ryhmätyön voisi tehdä nyt heti, jokaisen tilan pitäisi antaa siihen mahdollisuus. Uudenlaiseen kampusajatteluun liittyy myös asuminen. Visioissa palvelut ja asunnot olisivat osa kampusta, joten sieltä ei tarvitsisi lähteä erikseen mihinkään. Niemen mukaan korkea sosiaalinen tiheys lisää onnellisuutta ja luovuutta. Lisäksi se on kestävämpää ja tuottavampaa, kun ei tarvitse liikkua eri paikkojen välillä. Ympäristö on vapaa, houkutteleva ja innostava eli oppimista tukeva. Parhaat innovaatiot syntyvät poikkitieteellisessä vuorovaikutuksessa, Niemi huomauttaa. Yhteinen keittiö ei tarkoita köyhäilyä Sen lisäksi, että opiskelija-asunnot voisivat olla osa kampusta, koko asuminen voisi Niemen mielestä olla paljon yhteisöllisempää. Suomalainen asuntosuunnittelu on kuin vankilasuunnittelua. Kaikille rakennetaan oma turvallinen boksi, hän heittää. Jokaiselle tehdään oma huone, vessa ja keittiö. Kaikki täytyy tehdä itse ja yksin. Siksi rakentaminen on kallista ja ihmiset yksinäisiä ja syrjäänvetäytyneitä. Niemi huomauttaa, että ennen opiskelija-asuntoon muuttamista nuori on todennäköisesti asunut yhteisössä, oman perheensä kanssa. Suomessa yhteisöllisyys loppuu kuin seinään, toisin kuin amerikkalaisissa yliopistoissa, joissa on asuntolat ja kämppikset. Meidän pitäisi miettiä, mikä on asumisen konsepti tulevaisuudessa. Toki yksiöitä tarvitaan, mutta kaikkea ei tarvitse eristää omaan koppiinsa. Ei se, että on yhteisöllistä ja yhteisiä tiloja, ole köyhää, vaan se on sosiaalista, turvallista ja hyvää, hän sanoo. TALOUSOSASTO 11

12 Omassa porukassa on mukava työskennellä, koska meininki on tosi tehokas ja positiivinen. SINI UOTI, palvelupäällikkö 12 HENKILÖSTÖ

13 UUDISTUKSIA JA UUSIA KASVOJA V uosi 2013 oli Turun Ylioppilaskyläsäätiössä muutosten ja uudistusten aikaa. Eläkkeelle jäi viisi henkilöä. Eläköitymisten johdosta myös tehtäväkuvia ja organisaatiorakennetta muutettiin. Eläkkeelle lähteneiden keskimääräinen palvelusaika säätiössä oli lähes 35 vuotta. Nykyisestä henkilökunnasta 13 henkilöä on ollut säätiön palveluksessa yli 10 vuotta. Heistä yli Henkilökunnan jakauma eri tehtäväalojen mukaan: kunnossapito ja rakennuttaminen 8 7 asukaspalvelu 7 9 hallinto ja talous vuotta palvelleita on yhdeksän. Miehiä henkilökunnasta on kuusi ja naisia 16. Säätiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Mikko Sedig jäi eläkkeelle säätiön palveluksesta helmikuussa 34 palvelusvuoden jälkeen. Uutena toimitusjohtajana aloitti Kalervo Haverinen. Johtoryhmään kuuluivat lisäksi talousjohtaja Tuula Kanervisto, asuntotoimenjohtaja Pirjo Lipponen- Vaitomaa sekä kiinteistöjohtaja Ismo Aaltonen. Johdon sihteeri Anna-Maija Nuutinen jäi eläkkeelle säätiön palveluksesta helmikuussa ja uudeksi johdon assistentiksi valittiin Paula Saarinen alkaen. Asukassihteeri Pirjo Parras jäi eläkkeelle maaliskuussa ja asukassihteeri Sirkka Merjovaara toukokuussa Taloussihteeri Arja Hyvärinen jäi eläkkeelle lokakuussa Riikka Ahteela valittiin controlleriksi alkaen. Marraskuun alussa perustettiin uusi palvelupäällikön toimi, johon valittiin marraskuussa 2013 Sini Uoti. Hän vetää uutta kiinteistöpalvelut-tiimiä. Uusia kasvoja tuttujen rinnalle. Aila Kovanen (vas.), Jaana Koskimäki ja Riitta Saario työskentelevät palveluneuvojina. TYSsiläinen oli vuonna 2013 keskimäärin 50,5 -vuotias. Vuotta aikaisemmin hän oli 54,6 -vuotias. Vakituisen henkilökunnan määrä vuoden 2013 lopussa oli 22 henkilöä. 40 % henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle % vakituisista työntekijöistä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen vuonna TYSsiläinen on ollut keskimäärin 16,6 vuotta TYSsin palveluksessa. Hän on nainen 73 % todennäköisyydellä. Hän oli vuonna ,6 päivää sairaana. HENKILÖSTÖ 13

14 Sini Uoti aloitti TYSsin kiinteistöpalvelutiimin palvelupäällikkönä marraskuussa Tiimi on uusi, mutta sen sisällä yhdistyvät rautainen kokemus ja tuoreet näkemykset. UUSIMMAN YKSIKÖN UUSIN TYÖNTEKIJÄ Sinin pesti ei alkanut aivan nollapisteestä, sillä organisaatio oli tuttu jo vuosien 2007 ja 2008 kesätöistä. Lisäksi hän työskenteli uutta työnkuvaa vastaavissa tehtävissä Helsingissä ennen siirtymistään Turkuun. Työskentelin aiemmin HOASin Service Desk -tiimin esimiehenä palvelupäällikön tittelillä kuten täälläkin, Sini kertoo. Palvelupäällikkönä hän vastaa kiinteistöpalvelutiimin toiminnasta. Yksikön tehtävä on huolehtia kiinteistöjen ylläpidon, kunnossapidon ja huollon käytännön asioista. Periaatteessa meitä voisi kutsua kiinteistöosaston asiakaspalveluyksiköksi. Tiimissä työskentelee kaksi kokeneempaa työntekijää, yksi osa-aikaisena opiskelujen ohessa ja kesällä porukkaan liittyy vielä uusi kesätyöntekijä. Tuttu talo oli iso plussa töitä aloittaessa. Tutussa ja pienessä organisaatiossa on helppo keskustella asioista. Jos tulee isoja tai pieniä asioita mieleen, olen vienyt niitä aktiivisesti eteenpäin asianosaisille tahoille, Sini selventää. TYS on työpaikkana mieluinen, koska jokaisen päätöksen takana voi seistä selkä suorana. Meillä ei ole mitään raakaa bisneksen tai markkinoiden vaatimaa pakotetta, vaan asiat tehdään aina asukkaiden parhaaksi onhan meidän päättävissä elimissäkin asukkaita mukana. Tiimi on jo löytänyt hyvän sisäisen vireen lyhyestä historiastaan huolimatta. Parhaaksi asiaksi työpäivissään Sini mainitseekin työkaverit. Omassa porukassa on mukava työskennellä, koska meininki on tosi tehokas ja positiivinen. Erityistä intoa päiviin tuo myös aito kiinnostus asiakaspalvelun kehittämiseen. Tulikivenkatkuinen palaute ei ole mörkö, vaan siitä etsitään tiedonjyvästä, jolla toimintaa voidaan kehittää entisestään. Seuraava etappi tuoreen tiimin yhteenkasvamisessa on Sinin kesäkuun alusta alkava äitiysloma. Sijaisen tulo tuo tietysti joitakin muutoksia, mutta tavoitteeni ovat selkeät jo pitkälle tulevaisuuteen. Haluan oppia ymmärtämään, mitkä asiat viestinnässä voidaan korjata, jotta uusien asukkaiden sisäänmuutosta tulee mahdollisimman kivuton. Toiveena on päästä tilanteeseen, jossa tiedän ketä neuvoa ja miten toisaalta myös ketä pitää ojentaa ja millä tavalla, Sini virnistää. 14 HENKILÖSTÖ

15 TYYTYVÄISET TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT TALOSSA Meillä asiakkaina on nuoria, joten tässä työssä näkee joka päivä nuoruuden intoa. YHTEISTOIMINTA Säätiön ja henkilöstön välisenä lakimääräisenä yhteistoimintaelimenä toimi Yt-neuvottelukunta, joka käsitteli myös työsuojelun ja henkilökuntaneuvoston asiat. Yt-neuvottelukunnan vastuulla oli lakisääteisten tehtävien ohella yhteisten tapahtumien sekä virkistys- ja urheilutilaisuuksien suunnittelu ja toteutus. Yt-neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Henkilökunnalle järjestettiin työhyvinvointikysely välisenä aikana. Työhyvinvointikysely uusitaan jatkossa vuosittain. Yleisarvosanaksi työtyytyväisyydestä tuli hyvä. Työmotivaation koki 70 prosenttia henkilöstöstä joko hyväksi tai melko hyväksi. Positiivista oli myös se, että henkilöstöstä 80 prosenttia koki voivansa vaikuttaa työtehtäviinsä. Henkilöstön eläköitymisestä, uusien työntekijöiden rekrytoninneista ja organisaatiomuutoksista johtunee pitkälti se, että henkilöstöstä 68 prosenttia koki työtahdin kiristyneen jonkun verran tai huomattavasti vuoden 2013 aikana. Henkilöstöstä 70 % koki työmotivaation hyväksi tai melko hyväksi. 80 % koki voivansa vaikuttaa työtehtäviinsä. Vuonna 2013 panostettiin erityisesti johdon ja henkilöstön välisiin säännöllisiin tiedotustilaisuuksiin. Toimitusjohtaja otti käyttöön muun muassa hallituksen ja valtuuskunnan kokousten jälkeiset aamuinfot. Osastopalavereja pidetään viikoittain ja kaikkien osastojen yhteisiä palavereja vähintään neljännesvuosittain. TYÖKYVYN TUKEMINEN, TYKY- JA VIRKISTYSTOIMINTA Turun Ylioppilaskyläsäätiössä kannustetaan henkilöstöä monin tavoin pitämään huolta omasta työkyvystään. Henkilöstön työterveyshuollosta vastasi Suomen Terveystalo Oy, jossa työterveyslääkärien- ja hoitajien lisäksi tiimiin kuuluvat työfysioterapeutti ja -psykologi. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Henkilöstön kehittäminen liittyy olennaisesti säätiön toiminnan kehittämiseen. Siihen vaikuttavat toisaalta säätiön strategian ja toiminnan tavoitteet, työn sisällön ja organisoinnin sekä teknologian muutosten asettamat vaatimukset ja toisaalta henkilöstön omat tarpeet kehittyä työssä. Henkilökunta osallistui oman alansa ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin ja asuntoyhteisöjen yhteisille neuvottelupäiville. Koko johtoryhmä tulee käymään vuorollaan pitkän esimieskoulutuksen. Koulutuspäiviä vuonna 2013 oli yhteensä 70. Säätiön työsuhteet ovat olleet tyypillisesti hyvin pitkiä. Tämä tarkoittaa, että niin sanotun hiljaisen tiedon määrä on merkittävän suuri. Vuosien aikana henkilöstöstä merkittävä osa siirtyy eläkkeelle (yhdeksän henkeä eli 40 prosenttia koko henkilöstöstä) aiheuttaen haasteen, miten saada heidän hallussaan oleva hiljainen tieto siirtymään uusille työntekijöille. Säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jossa tarvitaan jatkossa yhä laajempaa moniosaamista. Hyvä yhteishenki ja asiakkaista pursuava nuoruuden into tekevät TYSsiläisten työpäivistä mielenkiintoisia ja auttavat jaksamaan. Pitkien työurien salaisuus L uottamusvaltuutettu Tiina Immonen on ollut TYSsin palveluksessa vuodesta Samanlaisia työuria löytyy monilta muiltakin. Eläkkeelle jääneet sanovat, että parasta on ollut asiakaspalvelutyö, jossa näkee opiskelijoita. Suurin osa asiakkaistamme on nuoria, joten tässä työssä näkee joka päivä nuoruuden intoa. Siinä sivussa innostuu itsekin, Immonen nauraa. TYSsin työntekijöillä on hyvä henki toisista pidetään huolta ja uudet ihmiset otetaan hyvin vastaan. Viime vuosina monia TYSsiläisiä on siirtynyt eläkkeelle ja uusia tullut taloon. Pitkään talossa olleiden työntekijöiden osaamista pyritään siirtämään yhä paremmin uusille osaajille. Se vaatii yhteispeliä, jossa huomioidaan eri ikäisten tapa työskennellä ja omaksua asioita. Meillä on nyt hyviä suunnitelmia siitä, miten saamme ihmiset tutustumaan toisiinsa paremmin. Niihin kuuluvat esimerkiksi kahvitilaisuudet, jolloin eri osastoilla työskentelevät tutustuvat toisiinsa, sekä yhteiset virkistyspäivät. Lisäksi toimistolla on käytössä viikoittaiset, vaihtuvat keittiövuorot. Meillä on joka päivä yhteinen aamupalahetki vähän ennen yhdeksää, jolloin voimme jutella rauhassa ennen avaamista. Päivämme ovat usein niin hektisiä, ettei aikaa jää rupatteluun. Immonen kehuu, että tiedotus talon sisällä on noussut uudelle tasolle. Työntekijät pidetään ajan tasalla siitä, mitä toiminnassa tapahtuu ja mitä hallitus on päättänyt. Kiitosta saa myös se, että TYSsissä työssäjaksaminen on määritelty uudella tavalla. Meille on nyt muun muassa tarjottu työnantajan kustantamaa räätälöityä kunto-ohjelmaa, kertoo Immonen. HENKILÖSTÖ 15

16 Parhaimmillaan Kukasta tulee hyvin omaleimainen rakennus, jollaista ei ole Suomessa. LASSE VAHTERA, arkkitehti 16 KIINTEISTÖOSASTO

17 ENTISTÄ EHOMPIA KOTEJA Kestäviä ratkaisuja tarjouksissa ja taloissa KORJAUSRAKENTAMINEN/PERUSKORJAUS YLIOPPILASTALO B Ylioppilastalo B:n peruskorjaus saatiin päätökseen urakkasopimuksen mukaisesti ja asukkaat pääsivät muuttamaan kohteeseen syyslukukauden alussa. Kohteen pääurakoitsijana toimi Peab Oy, LVV-työt teki Vesijohtoliike Reiman Oy. Ilmanvaihtotöistä vastasi Saipu Oy ja sähkötyöt suoritti Proelman Oy. Aralle osoitettu, kohteen lopullinen kustannuserittely oli Vuoden 2013 aikana remontoitiin myös C-talosta keskeneräiseksi jäänyt kellarikerros. Uusitut varastot, polkupyöräsuojat ja pesulatilat valmistuivat kesällä HALISKYLÄ Haliskylän peruskorjaushankkeen suunnittelijat valittiin keväällä Varsinaista suunnittelutyötä tehtiin vuosi 2013 ja sitä jatketaan vuoden 2014 kesään asti. Kohteen suunnittelussa on paneuduttu huoneistojakomuutosten lisäksi erityisesti uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksiin. Ilmastoinnin lämmön talteenottojärjestelmien avulla saavutetaan rakennusmääräysten asettamat energiansäästövaatimukset. Maalämmön käytöstä kohteessa tehtiin kustannusselvitykset elokuussa Haliskylän 1. vaihe käsittää neljä rakennusta. Peruskorjauksen rakennuslupa jätettiin rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi joulukuussa Hanke julkaistiin Hilmassa Kaikkiaan 14 taloa käsittävän Haliskylän arvioitu kustannusarvio on Arkkitehtisuunnittelusta ja pääsuunnittelusta vastaa AD.CE Suunnittelu Oy, rakenne- ja LVI-suunnittelun sai tehtäväkseen RTC Vahanen Oy. Sähkösuunnitteluosuuden hoitaa Karawatski Oy. Urakoitsijat valitaan keväällä ja peruskorjaustyöt aloitetaan toukokuussa Peruskorjaus valmistuu syksyllä Y lioppilastalo B:n peruskorjausta toteuttanut Peab Oy onnistui hyvin tavoitteissaan rakennusmateriaalien kierrätyksessä. Turun Ylioppilaskyläsäätiö tulee entisestään korostamaan ja suosimaan valinnoissaan urakoitsijoita, jotka jo omassa toiminnassaan keskittyvät ympäristövastuun hoitamiseen. Alkavien peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteiden suunnittelijavalinnoissa painotetaan myös suunnittelutoimistojen vastuullisuutta ja ammattitaitoa ympäristöasioissa. Ylioppilaskylässä suoritettiin energiakatselmus lämmitysenergiatarpeen vähentämiseksi. Energiansäästötoimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan vuodesta 2014 eteenpäin. Ylioppilaskyläsäätiö käynnisti Reilers Oy:n kanssa laajan mittarointiprojektin, jossa kaikkiin säätiön omistamiin kiinteistöihin tehdään suunnitelmat huoneistokohtaisten vesi- ja sähkömittareiden asennusmahdollisuuksista. Suunnitelmat valmistuvat keväällä Ikituuriin vuonna 2011 rakennettu maalämpö on pienten alkuvaikeuksien jälkeen osoittanut toimivuutensa. Maalämpö tulee olemaan myös Aitiopaikan ja Haliskylän pääasiallinen lämmöntuottojärjestelmä. Lisäksi Aitiopaikkaan tullaan suunnittelemaan mittavat aurinkosähkö- ja aurinkolämpökentät. Haliskylässä pyritään suunnitellun maalämpöjärjestelmän lisäksi käyttämään aurinkopaneeleita. Maalämpöjärjestelmää kehitetään yhteistyössä Turku Energian kanssa niin, että kaukolämmön paluuvettä hyödynnetään lämpökaivojen lämmittämisessä. KIINTEISTÖOSASTO 17

18 Uusi vastuunjako asiakaspalvelussa TYSsin asiakaspalvelu jakautui kahteen tiimiin vuoden 2014 alusta. Helmikuun alusta asiakkaita palvelevat toimistolla asioidessa kiinteistö- ja vuokrauspalvelutiimit. Kiinteistöpalvelutiimille on keskitetty asukkaiden asumisenaikaiset ja muuttojenhallintaan liittyvät työtehtävät. Tämä mahdollistaa asiakkaille sujuvamman ja nopeamman palvelun sekä asumisaikana että poismuuton yhteydessä. Kiinteistöpalvelut vastaa pääasiallisesti vikailmoituksiin, sisään- ja poismuuttoon sekä kiinteistönhuoltoon ja kunnossapitoon liittyvästä asukasviestinnästä, asukasneuvonnasta ja mahdollisten pulmatilanteiden ratkonnasta. Vuokrauspalvelutiimi lähettää asuntotarjoukset ja tekee vuokrasopimukset. Lisäksi vuokrauspalvelu huolehtii avaimista ja varaavaimista sekä asumiseen liittyvästä asukasneuvonnasta ja ottaa vastaan esimerkiksi häiriövalitukset. Katso haastattelu asiakaspalveluuudistuksesta: VUOSIKORJAUKSET Arkkitehtikilpailun voitti Arkkitehdit Optiplan Oy:n KUKKA, joka on 175 huoneiston ja 8166 kerrosneliön nelikerroksinen uusiutuvaa energiaa hyväksikäyttävä opiskelija-asuntokohde. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin UUSTUOTANTO Uudisrakennushanke Aitiopaikasta järjestettiin arkkitehtikilpailu. Kilpailuun ilmoittautui 26 ehdokasta, joista 25 kelpuutettiin osallistumaan kilpailuun. Hyväksytyistä osallistujista arvottiin viisi toimistoa, jotka tekivät esityksensä palkintolautakunnalle. Osallistujat olivat Arkktehdit Optiplan Oy, ARRAK Arkkitehdit Oy, Kiiskilä Rautiola Rautiola Oy, ARK-house Arkkitehdit Oy, Linja Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto A-konsultit & Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy. Kilpailun voitti Arkkitehdit Optiplan Oy esityksellään Kukka. Kaavallinen tilanne valmistunee kesällä Tämän jälkeen valitaan hankkeen muut suunnittelijat, urakoitsijat valitaan vuoden 2015 aikana. Työt pyritään aloittamaan vuonna Jaksottaisissa korjauksissa edettiin tehtyjen ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Suurempia töitä olivat Auringonnousun vesikattokorjaukset ja Ylioppilaskylän I-vaiheessa tehdyt kylpyhuonekorjaukset. Erityistä huomiota kiinnitettiin Ylioppilaskylän ulkoalueiden viihtyvyyden parantamiseen viheralueiden hoitosuunnitelman mukaisesti. Pensaita ja puita poistettiin ja leikattiin sekä lasten leikkialueita kunnostettiin Ylioppilaskylän itäpuolella. KUNNOSSAPITO ISS Palvelut Oy jatkoi kiinteistöhuoltosopimuksen mukaisia kunnossapitotöitä Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistöissä. Kiinteistöhuollon nelivuotinen sopimuskausi päättyy elokuussa Uusien sopimus-/kilpailutusasiakirjojen tekeminen aloitettiin syksyllä Tulevaan huoltosopimukseen sisällytetään myös päivystystoiminnot. Viheraluetyöt eriytetään tulevassa sopimuksessa. ISS Palvelut Oy:n kanssa tehty uusi siivoussopimus on taannut hyvin sopimuksen mukaisen laadun. Huoneistokohtaiset korjaustyöt tekee NCC Rakennus Oy vuotisen sopimuksen mukaisesti. 18 KIINTEISTÖOSASTO

19 TYSsin uusi rakennushanke Kukka kohoaa Ylioppilaskylän viereen. Nyt tontilla on parkkipaikka, ehkä jo muutaman vuoden kuluttua moderni, energiapaalutettu opiskelija-asuntola. Kukka on nelisakarainen rakennus, jonka keskelle jää suojaisa sisäpiha. ENERGIA- TEHOKKUUS PUHKEAA KUKKAAN Uusi rakennus tulee kaupunkikuvallisesti vaativaan ympäristöön: tontti on kaupungin sisääntuloväylän varrella ja valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi luokitellun Turun Ylioppilaskylän vieressä. Uudisrakennuksesta järjestettiin tasokas arkkitehtuurikilpailu, jossa kriteereinä olivat muun muassa kaupunkirakennetta täydentävä, ympäristöön sopiva, omaleimainen suunnitteluratkaisu sekä energiatehokkuus. Kriteerit täytti arkkitehtitoimisto Optiplan Oy:n ehdotus Kukka. Ehdotuksessaan Optiplan päätyi nelisakaraiseen, pyöreäkulmaiseen rakennelmaan, jossa asuintalojen keskelle jää rauhaisa sisäpiha. Vaikka rakennus on muodoltaan epätavallinen ja mutkikas, se on silti hyvin yksinkertainen. Ehdotuksemme oli kilpailun yksinkertaisin. Siksi rakennuksen runko on myös kaikista ehdotuksista taloudellisin toteuttaa. Kukan asunnot ovat äärimmäisen simppeleitä, tehokkaita ja keskenään samankaltaisia. Ainoastaan rakennuksen ulkonurkkiin tulee erikoisempia asuntoja, joissa on pitkä pyöreäkulmainen parveke sekä suuret ikkunat. Sisänurkkiin taas rakennetaan asukkaiden yhteisiä tiloja, kertoo arkkitehti Lasse Vahtera Optiplanista. Energiapaalut tukevat ja tuottavat energiaa Kukan sydän on suojaisa yhteinen sisäpiha, jota halkovat kevyen liikenteen väylät. Sisäpihan puolella on hyödynnetty paljon puuta, kuten TYS toivoi. Puuverhoilua on muun muassa rakennuksen sivukäytävässä, jota pitkin kuljetaan asuntoihin. TYS toivoi lisäksi, että kohteessa hyödynnettäisiin energiainnovaatioita. Kukassa energiaa saadaan auringosta sekä viereisen TYS Ikituurin maalämpökaivoista. Kukkaan tulee energiapaaluja, jotka sekä toimivat kantavina rakenteina että ottavat maasta lämpöä. Näin osa rakennuksen tarvitsemasta energiasta saadaan paalujen avulla maalämpönä. Lisäksi Kukan katolle tulee aurinkokennoja. Vahteran mukaan esitetyt ehdotukset ovat tämän päivän tekniikalla ja taloudella realistisia kustannukset pysyvät kautta linjan kohtuullisina. Rakennus olisi paalutettava joka tapauksessa, joten miksi emme ottaisi lämpöä talteen maasta samalla, hän sanoo. Kukan vaatima asemakaavan muutos virallistettaneen syksyyn mennessä. Parhaimmassa tapauksessa rakentaminen voi alkaa keväällä Meistä oli hienoa, että TYS järjesti kilpailun rakennuskohteesta. Se osoittaa, että TYS halua saada hyvää aikaiseksi. Parhaimmillaan Kukasta tulee hyvin omaleimainen rakennus, jollaista ei ole Suomessa. Se istuu tähän paikkaan ja tähän aikaan, kehuu Vahtera. KIINTEISTÖOSASTO 19

20 Vi har åstadkommit rätt mycket genom att inleda samarbete med Åbo stad. HARRIET KLÅVUS, ledande koordinator för internationella enheten på Åbo Akademi 20 ASUNTO-OSASTO

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle. 25.8.2015 StudioKoti, Raikukuja

SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle. 25.8.2015 StudioKoti, Raikukuja SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle Lisäselvityksiä esitetyt kysymykset Lautakunnan esittämät lisäkysymykset: Yleisten tilojen hoito, kuka hoitaa? Keitä talossa tulee asumaan (ulkolaisia

Lisätiedot

OP-Pohjola. Pankin rahoituspalvelut taloyhtiöille ja yksityishenkilöille 04.11.2014 Jouko Kuningas Päijät-Hämeen Osuuspankki

OP-Pohjola. Pankin rahoituspalvelut taloyhtiöille ja yksityishenkilöille 04.11.2014 Jouko Kuningas Päijät-Hämeen Osuuspankki Pankin rahoituspalvelut taloyhtiöille ja yksityishenkilöille 04.11.2014 Jouko Kuningas Päijät-Hämeen Osuuspankki 2 Taloyhtiön valmistautuminen remonttiin Tee korjaussuunnitelma ja noudata sitä Aloita ennakkosäästäminen

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

ILOKIVI. Peruskorjaushankkeen taloudelliset suuntaviivat

ILOKIVI. Peruskorjaushankkeen taloudelliset suuntaviivat ILOKIVI Peruskorjaushankkeen taloudelliset suuntaviivat Edustajiston iltakoulu 9.9.2014 Marko Huttunen Toimitusjohtaja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta marko.huttunen@jyy.fi + 358 50 3292563 MITÄ

Lisätiedot

TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ

TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ Toimitusjohtaja Teppo Forss YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus Yhtiö tarjoaa vastuullisena vuokranantajana asukkailleen kohtuuhintaista

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa AALTO YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 1 (8) TALOUDEN JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

SOANK PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 (5) Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta 12.04.2011. KOAS Letkut, Letkutie 2 A, Jyväskylä; kokoustila

SOANK PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 (5) Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta 12.04.2011. KOAS Letkut, Letkutie 2 A, Jyväskylä; kokoustila SOANK PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 (5) Kokouspöytäkirja Aika Sunnuntaina 10.04.2011 klo 12:18 15:30. Paikka Letkut, Letkutie 2 A, Jyväskylä; kokoustila Läsnä Jyri Järvinen Lasse Saarinen Sasa Sokka Tom Ingberg

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 19.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 19.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2012 1 (5) 1284 V Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle vuosina 2009-2012 toteutetun perusparannushankkeen loppuunsaattamiseen HEL 2012-000290 T 02 05 03 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/7 28.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/7 28.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (5) 386 Lainan myöntäminen Stadionsäätiölle vuosina 2009-2012 toteutetun perusparannushankkeen loppuunsaattamiseen Käsittely päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010 » Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon hankkimiseksi 26.11.2010 Lähtökohdat selvitystyölle 1/3 2 Hallitus esittää yhdistyksen

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

HARPPUUNAKORTTELI ASUMISEN LINNAKE TÄYNNÄ ELÄMÄÄ

HARPPUUNAKORTTELI ASUMISEN LINNAKE TÄYNNÄ ELÄMÄÄ HARPPUUNAKORTTELI ASUMISEN LINNAKE TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Täynnä elämää täyttä elämää Koti - yhteisö - kaupunki Elämisen laatu on kiinni myös ympäristöstä Yhdistetään eri ikäpolvia Yhdistetään uutta ja vanhaa Investoidaan

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja ASPA-palveluiden Koti on enemmän -seminaari 16.4.2013 Tutkija Tuuli Kaskinen Demos Helsinki Twitter: @tuulikas Tavoitteena on tukea kehitysvammaisia

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Helsingin OP Pankki Oyj. Vesa Väätänen

Helsingin OP Pankki Oyj. Vesa Väätänen Helsingin OP Pankki Oyj Vesa Väätänen OP-bonuksia keskittämisestä Palkitsemme asiakkaitamme keskittämisestä markkinoiden parhailla keskittämiseduilla. Viime vuonna asiakkaillemme kertyi OP-bonuksia 195

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 20.03.2017 Sivu 1 / 1 1153/2017 00.04.01.00 18 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen Mestariasunnot 2 / 2013 Jarkko Kankkunen Mestariasunnot konserni.... Järvenpään Mestariasunnot Oy Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Levysepänkatu 13 kiinteistö JMA:n 65,30 %, JL Kiinteistötaito 17,15 %, Caves

Lisätiedot

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen 73 20.06.2017 91 30.08.2017 104 08.09.2017 Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella 88/10.00/2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YTEK YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

HYYn asumispoliittinen linjapaperi Edustajiston hyväksymä 27.8.2014

HYYn asumispoliittinen linjapaperi Edustajiston hyväksymä 27.8.2014 HYYn asumispolitiikan päätavoitteet: Suomen kansallisen opiskelija-asuntopolitiikan pääpainon tulee olla pääkaupunkiseudun asuntotilanteen parantamisessa. Pääkaupunkiseudun (Helsinki-Espoo-Vantaa) opiskelija-asuntojen

Lisätiedot

INT housing program. kv-opiskelijoiden asumispalveluiden pilotti 2013. Jaakko Mustakallio KV-kevätpäivät 12.5.2014 Toiminnanjohtaja

INT housing program. kv-opiskelijoiden asumispalveluiden pilotti 2013. Jaakko Mustakallio KV-kevätpäivät 12.5.2014 Toiminnanjohtaja INT housing program kv-opiskelijoiden asumispalveluiden pilotti 2013 Jaakko Mustakallio KV-kevätpäivät 12.5.2014 Toiminnanjohtaja Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Myyntihinnasto 1.9.2011 asunnot, asuntojen autopaikat, moottoripyöräpaikka. Osakkeiden. Myyntihin- lkm

Myyntihinnasto 1.9.2011 asunnot, asuntojen autopaikat, moottoripyöräpaikka. Osakkeiden. Myyntihin- lkm Asunto Oy Helsingin Lieska Suvannontie 2a, 00510 Helsinki Myyntihinnasto 1.9.2011 asunnot, asuntojen autopaikat, moottoripyöräpaikka Voimassa toistaiseksi Osakkeiden lkm Päivitetty 10.12.2012 Tontin vuokravastike

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen Kuopiossa

Kohtuuhintainen asuminen Kuopiossa Kohtuuhintainen asuminen Kuopiossa Asuntoreformiyhdistys 10.8.2010 Kari Keränen Niiralan Kulma Oy -Yhtiö perustettu 13.12.1949 - Joulukuussa vietettiin 60-vuotisjuhlat -100 % Kuopion kaupungin omistama

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Liite 3 Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Turun kaupungin tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toimintaympäristöä

Lisätiedot

PERUSPARANNUSHANKKEEN ESITTELYTILAISUUS NSPY RY

PERUSPARANNUSHANKKEEN ESITTELYTILAISUUS NSPY RY PERUSPARANNUSHANKKEEN ESITTELYTILAISUUS 9.6.2014 1 PERUSPARANNUSHANKE Tarkoittaa yhdistyksen alueen Kesävesijohdon Katujen Katuvalaistuksen Uusimista / Saneeraamista Sähköverkon 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Hankkeen

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 877/02.02.00/2013 393 Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland Asumisen liiketoiminnan tutkimusryhmä ASLI Ensimmäinen asumisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Tavoitteena löytää energiakaavan avaintekijät Työssä pyrittiin tunnistamaan alueen kokonaisenergiankulutuksen

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot