TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA"

Transkriptio

1 TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA 2013

2 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YLEISTÄ Uudistusten vuosi Yksiöitä ja yhteisöllisyyttä TALOUSOSASTO Tarkkaa taloudenpitoa Katse yhä kauemmas TYS:n talous säilyy vakaana Loppu yksinäisyydelle! HENKILÖSTÖ Uudistuksia ja uusia kasvoja Uusimman yksikön uusin työntekijä Tyytyväiset työntekijät viihtyvät talossa KIINTEISTÖOSASTO Entistä ehompia koteja Energiatehokkuus puhkeaa Kukkaan ASUNTO-OSASTO Asiaa asukkaista En egen lya för utbytesstudenten? Uusia viestintäkanavia Sanni bloggaa HALLINTO Jäsenet Katse tulevaisuuteen Luottamustoimet Avaintietoja Tilintarkastuskertomus Tuloslaskelma Tase ja rahoituslaskelma Liitetiedot IN ENGLISH PÅ SVENSKA UUDISTUSTEN VUOSI Turun Ylioppilaskyläsäätiön toiminta on vahvasti sidoksissa yhteiskunnan koulutuspolitiikan tavoitteisiin. Säätiö edistää koulutuspolitiikan toteuttamista tarjoamalla opiskelijoille toiminta-alueellaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Muutokset koulutuspolitiikassa, aloituspaikkojen ja opiskelijoiden tai kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden määrissä vaikuttavat näin suoraan siihen, miten säätiö suuntaa toimintaansa. on määritellyt opiskelija-asunnot osaksi omaa elinkeinopoliittista strategiaansa. Kysyntään vastaava, laadukas ja sijainniltaan oikea opiskelija-asuntotarjonta lisää osaltaan Turun kiinnostavuutta opiskelupaikkana. Opiskelijoiden toivotaan valmistuttuaan löytävän työpaikan Turusta sekä hyödyntävän opintojaan ja tutkimustuloksiaan perustamalla uusia yrityksiä ja vahvistamalla olemassa olevien yritysten osaamista alueella. Kytkentä yleiseenkin asuntopolitiikkaan tulee sitä kautta, että opiskelija-asuntojen uustuotantoa ja perusparannuksia harkittaessa on aina otettava huomioon myös yksityisten vuokra-asuntomarkkinoiden tilanne. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säätiön uudet säännöt Merkittävin muutos on, että asukkaiden osallistuminen säätiön hallintoon ja asukastoiminnan organisoiminen ovat sopusoinnussa vuokratalojen yhteishallinnosta annetun lain kanssa. Lisäksi säännöt päivitettiin vastaamaan nykyistä tilannetta hallitukseen ja valtuuskuntaan edustajia nimeävien taustayhteisöjen osalta. Toimintavuoden aikana säätiössä jatkettiin vuonna 2012 hyväksytyn strategian jalostamista. Strategian pohjalta laadittiin toimintamalli, joka vielä kiteytetään lisäarvoa luovaksi liiketoimintamalliksi. Tiivistäen voidaan sanoa, että säätiön tehtävänä on omistamiensa asuntojen vuokraaminen kilpailukykyisillä vuokrilla sekä asukkaille suunnattujen palvelujen ja olemassa olevan kiinteistökannan jatkuva kehittäminen. Toiminnan kohderyhmänä ovat säätiön asuntoihin hakevat opiskelijat ja niissä asuvat asukkaat. Toimintamallin pohjalta määritellään säätiön tärkeimpiin toimintoihin tavoitetasot, joiden saavuttamista mitataan sekä määrällisillä että laadullisilla mittareilla. Mittareista keskeisimmät raportoidaan hallitukselle. Tehtävässämme onnistumiseen vaikuttaa lisäksi toimintaympäristömme ymmärtäminen sekä se, miten tavoitamme kohderyhmämme viestinnän keinoin ja hallitsemme kustannuksemme. Turun Ylioppilaskyläsäätiössä käynnistettiin vuoden 2013 aikana useita merkittäviä muutosprosesseja, joista osa jatkuu useamman vuoden ajan. Säätiön työntekijöistä noin puolet on siirtynyt tai siirtyy eläkkeelle vuosien aikana. Suurin osa heistä on työskennellyt eri työtehtävissä säätiön perustamisajoista alkaen. Organisaation uudistaminen ja toimenkuvien kehittäminen merkitsevät sitä, että säätiön henkilömäärä vähenee asteittain. Syksyllä mitattiin ensimmäisen kerran henkilöstön työtyytyväisyyttä verkossa tehdyllä kyselyllä. Henkilöstö pitää säätiötä hyvänä ja turvallisena työpaikkana. Asukkaille tarjottavia palveluja on haluttu parantaa ja tehostaa. Tämän vuoksi kiinteistöosaston sisälle muodostettiin kiinteistöpalvelutiimi, jolle palkattiin oma vetäjä. Tiimi vastaa nyt kaikista asumiseen liittyvistä palveluista, joita asukkaat tarvitsevat asumisaikanaan. Säätiössä käynnistettiin keväällä kaikkien tärkeimpien toimintaprosessien kuvaukset. Tavoitteena oli selvittää, miten nykyiset prosessit toimivat ja miten toimintatapoja voidaan kehittää. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, miten eri osastojen omat prosessit ovat yhteensopivia muiden osas- 2 YLEISTÄ

3 tojen prosessien kanssa ja millä tavalla eri prosesseissa hyödynnetään nykyisiä ict-järjestelmiä. Prosessien kuvaamisen jälkeen käynnistettiin ICT-hanke, jonka aikana uusitaan, päivitetään ja täydennetään atk-ohjelmia. Tavoitteena on, että uudet atk-ohjelmat tukevat mahdollisimman hyvin uusia toimintaprosesseja ja että ne muodostavat jatkossa yhden kokonaisuuden, joka palvelee kaikkia osastoja ja säätiötä. ICT-projektin arvioidaan olevan perustoimintojen osalta valmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Vasta kun kaikki perustoiminnot on saatu kuntoon, voidaan keskittyä prosessien kehittämisessä esiin tulleisiin tarpeisiin kehittää uusia, ennen kaikkea asukkaita palvelevia, sähköisiä palveluja. Saadakseen tarkemman kuvan säätiön tulevista taloudellisista haasteista, säätiö teetti Kuntarahoitus Oy:n tytäryhtiö Inspira Oy:llä selvityksen säätiön taloudellisesta asemasta, käyttöasteen vaikutuksista vuokriin sekä lainojen lyhennysten jaksottumisesta tuleville vuosille. Selvityksen mukaan säätiön talouden vakaus on suoraan riippuvainen asuntojen vuokrausasteesta. Vuokrausasteessa ei ole kovin suurta liikkumavaraa alaspäin ilman vakavia taloudellisia seuraamuksia. Vakaa taloudellinen asema edellyttää myös, että säätiö koko ajan määrätietoisesti panostaa olemassa olevan asuntokannan korjaamiseen. Säätiö sisällyttikin vuokriin ensimmäisen kerran vuoden 2014 vuokria määritellessään 0,50 /m2/kk korjausrahan, joka käytetään jaksottaisten, suunnitelmallisten korjausten toteuttamiseen toimintavuoden aikana. Inspiran selvitys osoitti myös tarpeen muokata lainasalkkua niin, että markkinakorkoja selvästi korkeammalla korolla olevat valtion aravalainat korvataan valtion täytetakausta hyödyntäen markkinaehtoisilla lainoilla. Hallitus päätti loppuvuodesta, että edellä mainittujen lainojen konvertointiprosessi käynnistetään välittömästi. Osana taloudellisten riskien vähentämistä ja hallituksen säätiön talouden seurannan parantamista, hallitus hyväksyi syksyllä säätiön sijoituspolitiikan periaatteet. Lähtökohtina niiden laatimisessa olivat säätiölaki ja ARA:n ohjeet yleishyödyllisten yhteisöjen kassavarojen sijoittamisesta pääoman turvaavalla tavalla. Myös Turun Ylioppilaskyläsäätiön viestintää uudistettiin merkittävästi. Säätiö julkaisi lokakuussa uudet nettisivunsa, jotka palvelevat uusia asunnonhakijoita huomattavasti aikaisempaa paremmin. Säätiö päätti myös luopua painettujen printtijulkaisujen, kuten asukaslehden ja -tiedotteiden, tekemisestä. Nämä korvataan sähköisillä julkaisuilla, jotka ovat kaikkien asukkaiden saavutettavissa. Parantaakseen yhteydenpitoa sidosryhmiinsä, säätiö päätti lähettää välittömästi jokaisen hallituksen kokouksen jälkeen sähköisen tiedotteen keskeisimmistä päätöksistä sekä kaikille valtuuskunnan jäsenille että asukashallinnon edustajille. Investoinneista merkittävin oli Ylioppilastalon B-vaiheen perusparannuksen loppuunsaattaminen. Keväällä julkistettiin Ylioppilaskylään kaavaillun uuden opiskelija-asuntokohteen arkkitehtikilpailun tulokset. Voittajaksi valittiin Kukka-niminen ehdotus. Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2016 alkupuolella. Kohteeseen tulee vajaa 200 uutta opiskelija-asuntoa. Haliskylän perusparannushankkeen toteuttamista päätettiin nopeuttaa, jotta voitaisiin hyödyntää valtion tarjoama suhdanneluonteinen ja määräaikainen 10 prosentin investointiavustus (hyväksytyistä korjauskustannuksista). Haliskylä perusparannetaan v , ja siinä yhteydessä nykyiset soluasunnot muutetaan yhden opiskelijan asunnoiksi. Kohteessa on nyt noin 500 asuntopaikkaa ja perusparannuksen jälkeen noin 350 asuntopaikkaa. Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija- ja nuorisoasuntojen vuokrataso pystyttiin pitämään edelleen kohtuullisena. Kun opiskelija-asuntojen vuokria, sijaintia ja asumisen laatua verrataan vastaaviin vapaiden markkinoiden vuokra-asuntoihin, säätiö on pystynyt säilyttämään kilpailuetunsa. Muutokset asuntomarkkinoilla edellyttävät kuitenkin jatkuvasti lisääntyvää panostamista asuntojen korjaamiseen, asuntojen markkinoinnin tehostamista sekä myönteisen mielikuvan rakentamista opiskelijaasumisesta. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Se vaati myös henkilöstöltä muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä palvelukulttuurin kehittämiseksi. Ylioppilaskyläsäätiön 47 toimintavuoden toiminnallinen ja talouden tulos oli edelleen tasapainossa. Säätiön liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 149 miljoonaa euroa. Maksuvalmius oli hyvä ja tasapainoinen. Tulos mahdollistaa asuintalorahaston kartuttamisen 1,39 M :lla vakaan toiminnan turvaamiseksi. Korjausvelan pienentäminen sekä varautuminen takapainotteisesti lyhennettävien valtion myöntämien tai tukemien lainojen lyhentämiseen edellyttävät jatkossakin positiivisen tuloksen saavuttamista. Säätiön asuntoja haki toimintavuonna kaikkiaan opiskelijaa/opiskelijaperhettä, ja uusia vuokrasopimuksia tehtiin sisältäen sisäiset siirrot. Ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden koko määrä toimintavuonna oli henkilöä. Kaikkiaan säätiöllä oli toimintavuoden päättyessä asuntopaikkaa, joista Turussa Kokonaismäärään sisältyy 138 nuorisoasuntopaikkaa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Turussa KALERVO HAVERINEN toimitusjohtaja YLEISTÄ 3

4 Toimintamme tavoite on, että meillä on tyytyväiset asukkaat ja asunnot täynnä. KALERVO HAVERINEN, toimitusjohtaja 4 YLEISTÄ

5 Tulevaisuudessa satsataan yhä enemmän opiskelija-asuntojen laatuun ja sijaintiin sekä sähköisiin palveluihin, sanoo TYSsin toimitusjohtaja Kalervo Haverinen. YKSIÖITÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ TYS on rakentanut opiskelijoille asuntoja lähes viisikymmentä vuotta. Säätiö yrittää jatkuvasti ennakoida, millaisia asuntoja opiskelijat tulevaisuudessa haluavat. Se, mitä opiskelijat haluavat nyt, ovat yksiöt hyvällä sijainnilla. Siksi perusparannusten yhteydessä osasta soluasuntoja tehdään yhden hengen asuntoja. Yksiöiden kysyntä on selkeästi kasvanut. Muutoksen taustalla ovat ehkä opiskelijoiden kotiolot: kun asumisväljyys on kotona kasvanut, eikä huoneita enää jaeta sisarusten kesken, halutaan kodin ulkopuolellakin asua väljemmin ja tasokkaammin, Haverinen sanoo. Jatkossakin soluasuntoja tulee olemaan tarjolla jonkin verran, sillä solu on yksiötä edullisempi vaihtoehto. TYS tarjoaa myös perheasuntoja, joiden määrän Haverinen uskoo tulevaisuudessa pysyvän nykyisellä tasolla. Tarjontaa pitää ilman muuta olla myös perheille. Se otetaan suunnittelussa huomioon muun muassa pihaalueiden ja päivähoitomahdollisuuksien suhteen. ASUNTOJEN MÄÄRÄ OIKEALLA TASOLLA Sijainniltaan opiskelija-asunnot tulevat keskittymään oppilaitosten läheisyyteen ja kaupungin keskustaan. Myös asuntojen laadulla on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys. Samalla asuntojen energiatehokkuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Niin korjaamisessa kuin uudistuotannossakin haluamme olla edelläkävijöitä energiansäästössä ja uusiutuvien energialähteiden käytössä. Haverisen mukaan opiskelija-asuntojen määrä Turussa on nyt oikealla tasolla, sillä näyttää siltä, että kaupungin opiskelijamäärä tulee lähivuosina pysymään ennallaan. Asuntotarjontamme ei määrällisesti mitattuna kasva. Jos joistakin kohteista luovutaan sijainnin vuoksi tai asuntojen määrä laskee perusparannusten myötä, laskua korvataan uudistuotannolla. LISÄÄ SÄHKÖISIÄ PALVELUJA TYS satsaa tulevaisuudessa entistä enemmän asukkaille tarjoamiinsa palveluihin. Sähköisen palvelun kehittäminen tulee olemaan suuressa roolissa. Tällä hetkellä sähköisesti voi esimerkiksi irtisanoa vuokrasopimuksen. Todennäköisesti seuraava askel on, että vuokrasopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti. Tarkoitus on miettiä yhdessä asukkaiden kanssa, onko muita asioita, joita voisi hoitaa sähköisesti. Minusta siinä ei ole rajoja, kaikki hyvät ideat otetaan pohdintaan. Haverinen uskoo, että sähköisiä sovelluksia tullaan kehittämään myös yhteisöllisyyden edistämiseen. Löytyykö sellaisia palveluja tai yhteydenpidon muotoja, joilla yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa, on toistaiseksi kysymysmerkki. Haverinen on innostunut muutoksista ja toteaa, että monet asiat tulevat kehittymään lähivuosina nopeaan tahtiin. Hän uskoo, että myös aivan uudenlaisille majoitusvaihtoehdoille ja palveluille on kysyntää tulevaisuudessa. Yksiöiden kysyntä on selkeästi kasvanut. Muutoksen taustalla ovat ehkä opiskelijoiden kotiolot: kun asumisväljyys on kotona kasvanut, eikä huoneita enää jaeta sisarusten kesken, halutaan kodin ulkopuolellakin asua väljemmin ja tasokkaammin. Asumistarpeet todennäköisesti eriytyvät tulevaisuudessa entistä enemmän. Voisiko olla, että tarvitaan enemmän lyhytaikaista ja hotellimaista majoitusta? Euroopassa opiskelijoille tarjotaan myös esimerkiksi siivouspalveluja. Näihin meillä ei ole toistaiseksi tarjontaa, mutta ne ovat tutkimisen arvoisia, Haverinen visioi. YLEISTÄ 5

6 Vastaan aina mielelläni asukkaiden kysymyksiin. Kommunikointi heidän kanssaan on mutkatonta. TUULA KANERVISTO, talousjohtaja 6 TALOUSOSASTO

7 TARKKAA TALOUDENPITOA Talousosasto on hoitanut säätiön kirjanpidon, tulo- ja meno laskennan, budjetoinnin, maksuliikenteen, palkkalaskennan, reskontran, laskutuksen ja rahoituksen toiminnot sekä vakuutusasiat. Vuoden 2013 aikana maksettiin lainojen lyhennyksiä Lainoista erääntyy maksettavaksi seuraavalla tilikaudella Säätiön pitkäaikaiset lainat toimintavuoden lopussa olivat , jakaantuen eri luotonantajaryhmien kesken seuraavasti (%): Valtio/vuosimaksulainat ,4 52,94 51,79 53,55 54,23 Valtio/vanhat aravalainat ,52 7,15 8,53 10,10 11, ,46 11,15 11,39 12,17 12,18 Rahalaitokset ,44 28,54 28,03 23,58 21,16 Vakuutuslaitokset ,11 0,15 0,19 0,53 0,81 Muut ,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Yhteensä ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Valtio/vuosimaksulainat sisältävät myös Turun kaupungin kautta maksettavat perusparannuslainat ( ). Kuntarahoituksen lainat ( ) sisältyvät kohtaan rahalaitoslainat. Taloudellinen tilanne ja ennakoitavissa oleva kehitys on raportoitu kuukausittain tulospaikkakohtaisesti. Kokonaistaloudellisesta tilanteesta on kuukausittain laadittu tuloslaskelma, tase sekä asuntojen vajaakäyttöraportti. Kassatilanne ja maksuvalmius on selvitetty laskelmilla ja rahoitussuunnitelmilla. Turun kaupungille on toimitettu kaupunkikonsernin edellyttämät talousarvio- ja suunnitelmaehdotukset, tuloskortit, selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä kaupungin konsernitilinpäätökseen liittyvät tilinpäätöstiedot ja tasekirja. Säätiössä aloitettiin kolmevuotinen ICT-projekti, jonka kustannukset vuonna 2013 olivat noin Projekti jatkuu vuosina Muut Valtio/ vanhat aravalainat Valtio/ vuosimaksulainat Rahalaitokset Turun kaupunki Vakuutuslaitokset MERKITTÄVIMMÄT SÄÄSTÖT 2013 Korkokuluissa , henkilöstökuluissa , siivouskuluissa , lämmityksessä , sähkössä , vedessä ja jätevedessä , ja muissa hoitokuluissa TALOUSOSASTO 7

8 RAHOITUS Tilikauden aikana nostettiin Ylioppilastalo B:n peruskorjaukseen korkotukilaina ja C-talon perusparannuslainan loppuosa eli yhteensä Kuntarahoitukselta. Säätiön lainapääomasta yli 50 prosenttia (63 M ) on vuosimaksulainoja. Vuosimaksulainojen jäljellä oleva laina-aika on keskimäärin vuotta. Näin 1990-luvun alussa myönnetyt lainat päättyvät 2020-luvun alussa ja 1990-luvun loppupuolella myönnetyt 2030-luvulla. Lyhennysten suuruus ja korkotaso riippuvat näissä lainoissa inflaatiokehityksestä. Näin ollen on mahdotonta arvioida kovin tarkasti vuosimaksulainojen lyhennysten määrää ja koron suuruutta tulevina vuosina. SIJOITUSPOLITIIKKA Säätiön hallitus päätti noudatettavasta sijoituspolitiikasta kokouksessaan Säätiö sijoittaa kassavarojaan ensisijassa seuraaviin kohteisiin: Määräaikaistileille Avista-/Jatkuville tuottotileille Kapitalisaatiosopimuksiin Korkeimman reittauksen (investment grade) omaaviin joukkovelkakirjalainoihin Keskivuokra oli 11,06 /m²/kk * Kokonaisvuokrat vaihtelivat vuoden lopussa välillä ( /kk): solu/yhteisk. yksiö 183,92 345,00 yksiö 287,86 713,33 perhekaksio 405,30 812,22 perhekolmio 602,96 947,74 *sis. sähkö- ja vesimaksut sekä tietoverkon Taloudesta pitävät huolta muun muassa pääkirjanpitäjä Anne Lehtonen (vas.), kirjanpitäjä Satu Juurinen ja controller Riikka Ahteela. Asuinneliötä kohden laskettujen lyhennysten ja korkojen jakauma tuloslaskelmasta: Lyhennykset 1,95 2,34 2,33 2,16 1,64 1,41 1,61 Korot 1,68 2,11 1,87 1,64 2,39 2,38 2,24 Yhteensä 3,63 4,45 4,20 3,80 4,03 3,79 3,85 Poistosuunnitelman lisäksi kaupungin III-sijaislainojen lyhennykset olivat ,07 euroa eli 0,43 euroa asuinneliötä kohden. TALOUS Säätiön vuoden 2013 tulos oli budjetoitua parempi. Tuloslaskelman :n ylijäämään vaikutti useampi tekijä, joiden kehitys oli ennakoitua myönteisempi. Huolimatta siitä, että vuokratuotot jäivät noin alle budjetin ja kiinteistöjen korjaukset ylittivät budjetin , syntyi myös säästöjä. Merkittävimmät säästöt syntyivät henkilöstökuluissa, johtuen lähinnä eläköitymisistä ja henkilöstömäärän pienenemisestä, siivouskuluissa ja erittäin lämpimän syksyn johdosta lämmityksessä ja sähkössä. Kiinteistöjen korjausten ylitys johtui pitkälti Ylioppilaskylän I vaiheen kylpyhuoneremonteista (noin ), joihin ei oltu varauduttu budjettia laadittaessa, ja jotka kirjattiin suoraan kuluksi. 8 TALOUSOSASTO

9 Näiden lisäksi korkotason aleneminen vuonna 2013, painotetun keskikoron ollessa 3,1 % (3,7 % vuonna 2012), vähensi säätiön arvioituja korkomenoja budjettiin verrattuna. Luku sisältää myös rahalaitoslainoihin budjetoidun :n korkojen nousuvaran. Toisaalta korkotuotot ( ) jäivät vaatimattomiksi alhaisen korkotason vuoksi. Ylijäämäksi muodostui ,24, josta esitetään siirrettäväksi asuintalorahastoon Vuoden 2013 budjetin hyväksymisen yhteydessä vuokria korotettiin keskimäärin 0,37 /m 2. Uusilta asukkailta sisäänmuuton yhteydessä perittävä vakuusmaksu oli toimintavuoden aikana 300 perheettömältä opiskelijalta ja 450 perheasunnon osalta. Opiskelija-asunnoista saatu vuokrakertymä kahdeltatoista kuukaudelta muodostui 10,56 euroksi neliöltä kuukaudessa, kun se edellisenä vuonna oli 10,19. Säätiön perimät vuokrat, maksut ja muut tuotot olivat yhteensä ,26. Opiskelija-asunnoista perittävien vuokrien ja kalustekorvausten osuus tästä oli 96,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 95,9 prosenttia. Kiinteistöjen hoitomenot olivat eli 6,65 /m 2. Nousua edelliseen vuoteen oli 0,35 neliöltä. Hoitokulujen nousu selittyy osaltaan Ylioppilaskylän I-vaiheen kylpyhuonekorjauksista. Hoitomenojen osuus kokonaismenoista oli 64 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 58 prosenttia. Pääomamenojen kohdalla maksettujen lainalyhennysten määrä pysyi lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Korkokulut laskivat VAKUUTUKSET Säätiön kiinteistöt on täysarvovakuutettuna If Vahinkovakuutus Oy:ssä. Irtaimisto on vakuutettu käyvästä arvosta. Finib Oy aloitti säätiön uutena vakuutusmeklarina ottaen hoitoonsa kaikki kiinteistöihin liittyvät vakuutukset. Auto- ja lisäeläkkeet hoiti edelleen Finanssiaura. Perheettömälle opiskelijalle maksettava opintotukeen kuuluva asumislisä oli 80 % kk-vuokrasta. Vuokran 252 ylittävää osaa ei oteta huomioon. Asumislisä maksetaan pääsääntöisesti yhdeksältä kuukaudelta. Perheelliset asukkaat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Vuosi 2013 oli TYSsille ylijäämäinen, mikä tuo turvaa tuleville vuosille. Tulevaisuudessa säästöjä on luvassa muun muassa isoja peruskorjauksia lykkäävistä kiinteistökorjauksista. KATSE YHÄ KAUEMMAS T YS varautuu tuleviin vuosiin budjetoimalla kiinteistöosaston viisivuotissuunnitelman mukaiset kiinteistöjen vuosikorjaukset. Vuosikustannukset näistä jaksottaisista korjauksista vaihtelevat 1 2 miljoonan euron välillä. Lisäksi korjaukset tuovat säästöä pidemmällä aikavälillä, sillä ne lykkäävät kiinteistöjen peruskorjausten tarvetta, mikä taas keventää lainataakkaa, sanoo talousjohtaja Tuula Kanervisto TYS voi lisäksi hyötyä tulevissa rakennushankkeissa merkittävästi valtioneuvoston kehysriihessä tehdystä päätöksestä. Valtioneuvosto nimittäin päätti, että opiskelija- ja nuorisoasumisen korkotukilainojen omavastuukorko alennetaan määräaikaisesti yhteen prosenttiin vuoden 2015 loppuun asti myönnettävissä korkotukilainoissa. Mikäli ehdimme tähän mukaan Ikituurin viereen rakennettavan Kukan kanssa, hyödymme huomattavasti valtion tarjoamasta takuukorosta. Aktiivista yhteistyötä asukkaiden kanssa TYSsin talous näyttää hyvältä myös Inspiran tekemän raportin perusteella. Vuoden 2013 ylijäämästä kertyneitä kassavaroja tarvitaan tulevaisuutta ajatellen, sillä yksi suuri mullistus maailmassa voi heilauttaa korkoja tai paukkupakkaset lisätä menoja roimasti. Tuetuissa asuntomuodoissa lainat ovat takapainotteisia, joka aiheuttaa välillä piikkejä lainanlyhennyksiin. Kanerviston mukaan esimerkiksi vuonna 2016 TYS lyhentää lainoja noin miljoonalla eurolla enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Myös TYSsin asukkaat ovat kiinnostuneita säätiön taloudesta ja varsinkin budjetointiaikaan heiltä tulee paljon kysymyksiä. Asukkailta voi tulla kyselyitä esimerkiksi hoitokustannuksista, ylijäämärstä tai siitä, miten vuokrat jyvitetään eri kiinteistöjen kesken. Vastailen aina mielelläni heidän kysymyksiinsä, he ovat fiksuja, aktiivisia ja kommunikointi heidän kanssaan on mutkatonta, kehuu Kanervisto. TALOUSOSASTO 9

10 ENNUSTE : TYSSIN TALOUS SÄILYY VAKAANA Säätiö tilasi keväällä 2013 Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiöltä Inspira Oy: ltä selvityksen säätiön taloudellisesta asemasta, käyttöasteen vaikutuksista vuokriin sekä lainojen lyhennysten jaksottumisesta tuleville vuosille. Inspira tarkasteli herkkyystekijöinä käyttöastetta, korjauskuluja, investointikustannuksia, korkokustannuksia ja toimintakulujen kehitystä. Inspiran ennuste säätiön kassavirran kehityksestä vuosina perustuu oletukseen, että vuokrattava pinta-ala kasvaa m 2 :stä m 2 :iin jaksolla ja asuntojen käyttöaste on vähintään 95 prosenttia. Vuokrien korotusten oletettiin vaihtelevan jaksolla välillä 4 7 prosenttia. Inspira arvioi korkokulujen olevan vuosina keskimäärin 3,8 miljoonaa euroa vuodessa ja säätiön poistot (rakennukset ja rakennelmat) ovat vuosittain lainojen lyhennysten suuruiset. Koneista ja kalustosta oletetaan tehtävän lisäksi noin 0,5 miljoonan euron vuosittaiset poistot. Investointikustannuksiin on oletettu saatavan valtion 10 prosentin erityisryhmille suunnattu avustus. Näiden olettamusten pohjalta Inspiran laskelmat osoittivat, että: Turun Ylioppilaskyläsäätiön talous säilyisi vakaana ja ylijäämäisenä vuosina Investoinnit kasvattavat tasetta noin eurosta euroon ( ). Samalla vuokrattava pinta-ala kasvaa neliöstä neliöön. Tarkastelujaksolla investoinnit rasittavat kassavirtaa erityisesti vuosina , jolloin kassavirta painuu 1,8 3,3 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Kassavirta palautuu positiiviseksi 2018 investointitason pienentyessä. Toiminnan arvioidaan säilyvän ylijäämäisenä (alimmillaan 0,5 miljoonaa euroa). Voimakkaat muutokset toimintakuluissa, käyttöasteessa, korjauskuluissa, investointikuluissa tai korkokuluissa veisivät kassavarat kuitenkin negatiivisiksi (ja loisivat siten tarvetta lisärahoitukselle tai vuokrien korotuksille). LAINASALKKU Säätiön lainasalkun hajautus syntyy salkun luonteen mukaisesti: Valtiokonttorin lainojen (60 %) korot ovat pääosin inflaatiosidonnaisia ja sisältävät korkokaton. Turun kaupungin lainoissa on kiinteitä korkoja (11 %). Huomioiden uudet investoinnit, lainapääoma nousee ylimmillään 140,5 miljoonaa euroa vuonna Korkotason nousu neljä prosenttiyksikköä nostaisi korkokuluja suurimmillaan lähes miljoona euroa vuodessa. Riippuen korkoskenaariosta, vuosien kumulatiiviset korkokulut ovat pienimmillään 40,5 miljoonaa euroa (perusskenaario) ja suurimmillaan 47,5 miljoonaa euroa (korkotaso +4 % -skenaario). Keskimäärin vuotuinen korkokulu tarkastelujaksolla on noin 4,0 miljoonaa euroa (perusskenaario) 4,8 miljoonaa euroa. Inspiran mallinnuksen mukaisesti korkotason yhden prosentin nousu nostaa korkokuluja noin 300 tuhatta euroa vuodessa. Suojautumisesta huolimatta, säätiön on tärkeää varautua korkotason muutoksiin ja rahoituskulujen nousu on kyettävä siirtämään vuokriin. Säätiö mitoittaa rakennusten poistot lainarahoituksen lyhennyksiä vastaaviksi. Rahoituksen ollessa maturiteetiltaan pitkää ja lyhennysohjelmaltaan takapainoista, painottuvat myös poistot ja poistojen tulosvaikutus takapainoisiksi. Inspira korostaakin rakennusten teknisestä kunnosta huolehtimisen merkitystä, erityisesti käytössä olevasta poistokäytännöstä johtuen. Rakennusten tekniseen kuntoon tulee investoida riittävästi, tarvittaessa enemmän kuin poistotason verran. Inspira Oy:n raportti tuo hyvin esiin myös arava- ja korkotukilainojen lyhennysohjelmien takapainoisuuden tuomat haasteet ja korkoriskin. Talousosasto onkin hallituksen päätöksen mukaisesti ryhtynyt selvittämään ARA:n perusparannuksiin luvuilla myöntämien vuosimaksulainojen konvertointimahdollisuutta. Noin 20 miljoonan euron vuosimaksulainojen konvertoinnilla tavoitellaan noin euron korkosäästöä vuositasolla. 10 TALOUSOSASTO

11 Dosentti Olli Niemi haluaa uudistaa yliopistokampukset ja opiskelija-asumisen. Hän haluaa sulkeutuneisuuden tilalle avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. LOPPU YKSINÄISYYDELLE! Suomen Yliopistokiinteistöjen dosentti Olli Niemi tietää paljon oppimisesta ja siitä, mikä siihen innostaa. Suomalaissa korkeakouluissa opetus hoidetaan pääosin niin, että yksi puhuu ja muut kuuntelevat. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että oppiminen on paljon monimuotoisempaa ja luennoista opiskelija oppii vain 10 prosenttia. Koko opetus kaipaa Niemen mukaan uudistusta, mutta yhdeksi esteeksi nousevat tilat. Hän toteaa kaikkien yliopiston tilojen olevan rakennettu vain tilan ilmeistä käyttötarkoitusta varten: luentosalit luennointiin, käytävät paikasta toiseen siirtymiseen, aulatilat odottamiseen, ruokalat syömiseen ja kirjastot hiljaa olemiseen. Tämän kaiken Niemi haluaa muuttaa. Suunnittelemme paraikaa yhdessä käyttäjien kanssa demoja Turun Educassa ja kauppakorkeakoulussa. Ensin tutkimme videokameroiden avulla, miten opiskelijat käyttävät kyseistä tilaa. Sitten teemme muutoksen ja katsomme, muuttuuko tilojen käyttö. Uudenlainen kampus on täynnä palveluja Niemi peräänkuuluttaa intuitiivisuutta, joka nyt johtaa kaikissa tiloissa vain yhteen käyttöön. Monikäyttöisyydessä kyse on pienistä asioista, kuten langattomasta tietoverkosta, pistorasioista ja pienistä sermeistä ruokalassa. Jos tulee mieleen, että ryhmätyön voisi tehdä nyt heti, jokaisen tilan pitäisi antaa siihen mahdollisuus. Uudenlaiseen kampusajatteluun liittyy myös asuminen. Visioissa palvelut ja asunnot olisivat osa kampusta, joten sieltä ei tarvitsisi lähteä erikseen mihinkään. Niemen mukaan korkea sosiaalinen tiheys lisää onnellisuutta ja luovuutta. Lisäksi se on kestävämpää ja tuottavampaa, kun ei tarvitse liikkua eri paikkojen välillä. Ympäristö on vapaa, houkutteleva ja innostava eli oppimista tukeva. Parhaat innovaatiot syntyvät poikkitieteellisessä vuorovaikutuksessa, Niemi huomauttaa. Yhteinen keittiö ei tarkoita köyhäilyä Sen lisäksi, että opiskelija-asunnot voisivat olla osa kampusta, koko asuminen voisi Niemen mielestä olla paljon yhteisöllisempää. Suomalainen asuntosuunnittelu on kuin vankilasuunnittelua. Kaikille rakennetaan oma turvallinen boksi, hän heittää. Jokaiselle tehdään oma huone, vessa ja keittiö. Kaikki täytyy tehdä itse ja yksin. Siksi rakentaminen on kallista ja ihmiset yksinäisiä ja syrjäänvetäytyneitä. Niemi huomauttaa, että ennen opiskelija-asuntoon muuttamista nuori on todennäköisesti asunut yhteisössä, oman perheensä kanssa. Suomessa yhteisöllisyys loppuu kuin seinään, toisin kuin amerikkalaisissa yliopistoissa, joissa on asuntolat ja kämppikset. Meidän pitäisi miettiä, mikä on asumisen konsepti tulevaisuudessa. Toki yksiöitä tarvitaan, mutta kaikkea ei tarvitse eristää omaan koppiinsa. Ei se, että on yhteisöllistä ja yhteisiä tiloja, ole köyhää, vaan se on sosiaalista, turvallista ja hyvää, hän sanoo. TALOUSOSASTO 11

12 Omassa porukassa on mukava työskennellä, koska meininki on tosi tehokas ja positiivinen. SINI UOTI, palvelupäällikkö 12 HENKILÖSTÖ

13 UUDISTUKSIA JA UUSIA KASVOJA V uosi 2013 oli Turun Ylioppilaskyläsäätiössä muutosten ja uudistusten aikaa. Eläkkeelle jäi viisi henkilöä. Eläköitymisten johdosta myös tehtäväkuvia ja organisaatiorakennetta muutettiin. Eläkkeelle lähteneiden keskimääräinen palvelusaika säätiössä oli lähes 35 vuotta. Nykyisestä henkilökunnasta 13 henkilöä on ollut säätiön palveluksessa yli 10 vuotta. Heistä yli Henkilökunnan jakauma eri tehtäväalojen mukaan: kunnossapito ja rakennuttaminen 8 7 asukaspalvelu 7 9 hallinto ja talous vuotta palvelleita on yhdeksän. Miehiä henkilökunnasta on kuusi ja naisia 16. Säätiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Mikko Sedig jäi eläkkeelle säätiön palveluksesta helmikuussa 34 palvelusvuoden jälkeen. Uutena toimitusjohtajana aloitti Kalervo Haverinen. Johtoryhmään kuuluivat lisäksi talousjohtaja Tuula Kanervisto, asuntotoimenjohtaja Pirjo Lipponen- Vaitomaa sekä kiinteistöjohtaja Ismo Aaltonen. Johdon sihteeri Anna-Maija Nuutinen jäi eläkkeelle säätiön palveluksesta helmikuussa ja uudeksi johdon assistentiksi valittiin Paula Saarinen alkaen. Asukassihteeri Pirjo Parras jäi eläkkeelle maaliskuussa ja asukassihteeri Sirkka Merjovaara toukokuussa Taloussihteeri Arja Hyvärinen jäi eläkkeelle lokakuussa Riikka Ahteela valittiin controlleriksi alkaen. Marraskuun alussa perustettiin uusi palvelupäällikön toimi, johon valittiin marraskuussa 2013 Sini Uoti. Hän vetää uutta kiinteistöpalvelut-tiimiä. Uusia kasvoja tuttujen rinnalle. Aila Kovanen (vas.), Jaana Koskimäki ja Riitta Saario työskentelevät palveluneuvojina. TYSsiläinen oli vuonna 2013 keskimäärin 50,5 -vuotias. Vuotta aikaisemmin hän oli 54,6 -vuotias. Vakituisen henkilökunnan määrä vuoden 2013 lopussa oli 22 henkilöä. 40 % henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle % vakituisista työntekijöistä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen vuonna TYSsiläinen on ollut keskimäärin 16,6 vuotta TYSsin palveluksessa. Hän on nainen 73 % todennäköisyydellä. Hän oli vuonna ,6 päivää sairaana. HENKILÖSTÖ 13

14 Sini Uoti aloitti TYSsin kiinteistöpalvelutiimin palvelupäällikkönä marraskuussa Tiimi on uusi, mutta sen sisällä yhdistyvät rautainen kokemus ja tuoreet näkemykset. UUSIMMAN YKSIKÖN UUSIN TYÖNTEKIJÄ Sinin pesti ei alkanut aivan nollapisteestä, sillä organisaatio oli tuttu jo vuosien 2007 ja 2008 kesätöistä. Lisäksi hän työskenteli uutta työnkuvaa vastaavissa tehtävissä Helsingissä ennen siirtymistään Turkuun. Työskentelin aiemmin HOASin Service Desk -tiimin esimiehenä palvelupäällikön tittelillä kuten täälläkin, Sini kertoo. Palvelupäällikkönä hän vastaa kiinteistöpalvelutiimin toiminnasta. Yksikön tehtävä on huolehtia kiinteistöjen ylläpidon, kunnossapidon ja huollon käytännön asioista. Periaatteessa meitä voisi kutsua kiinteistöosaston asiakaspalveluyksiköksi. Tiimissä työskentelee kaksi kokeneempaa työntekijää, yksi osa-aikaisena opiskelujen ohessa ja kesällä porukkaan liittyy vielä uusi kesätyöntekijä. Tuttu talo oli iso plussa töitä aloittaessa. Tutussa ja pienessä organisaatiossa on helppo keskustella asioista. Jos tulee isoja tai pieniä asioita mieleen, olen vienyt niitä aktiivisesti eteenpäin asianosaisille tahoille, Sini selventää. TYS on työpaikkana mieluinen, koska jokaisen päätöksen takana voi seistä selkä suorana. Meillä ei ole mitään raakaa bisneksen tai markkinoiden vaatimaa pakotetta, vaan asiat tehdään aina asukkaiden parhaaksi onhan meidän päättävissä elimissäkin asukkaita mukana. Tiimi on jo löytänyt hyvän sisäisen vireen lyhyestä historiastaan huolimatta. Parhaaksi asiaksi työpäivissään Sini mainitseekin työkaverit. Omassa porukassa on mukava työskennellä, koska meininki on tosi tehokas ja positiivinen. Erityistä intoa päiviin tuo myös aito kiinnostus asiakaspalvelun kehittämiseen. Tulikivenkatkuinen palaute ei ole mörkö, vaan siitä etsitään tiedonjyvästä, jolla toimintaa voidaan kehittää entisestään. Seuraava etappi tuoreen tiimin yhteenkasvamisessa on Sinin kesäkuun alusta alkava äitiysloma. Sijaisen tulo tuo tietysti joitakin muutoksia, mutta tavoitteeni ovat selkeät jo pitkälle tulevaisuuteen. Haluan oppia ymmärtämään, mitkä asiat viestinnässä voidaan korjata, jotta uusien asukkaiden sisäänmuutosta tulee mahdollisimman kivuton. Toiveena on päästä tilanteeseen, jossa tiedän ketä neuvoa ja miten toisaalta myös ketä pitää ojentaa ja millä tavalla, Sini virnistää. 14 HENKILÖSTÖ

15 TYYTYVÄISET TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT TALOSSA Meillä asiakkaina on nuoria, joten tässä työssä näkee joka päivä nuoruuden intoa. YHTEISTOIMINTA Säätiön ja henkilöstön välisenä lakimääräisenä yhteistoimintaelimenä toimi Yt-neuvottelukunta, joka käsitteli myös työsuojelun ja henkilökuntaneuvoston asiat. Yt-neuvottelukunnan vastuulla oli lakisääteisten tehtävien ohella yhteisten tapahtumien sekä virkistys- ja urheilutilaisuuksien suunnittelu ja toteutus. Yt-neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Henkilökunnalle järjestettiin työhyvinvointikysely välisenä aikana. Työhyvinvointikysely uusitaan jatkossa vuosittain. Yleisarvosanaksi työtyytyväisyydestä tuli hyvä. Työmotivaation koki 70 prosenttia henkilöstöstä joko hyväksi tai melko hyväksi. Positiivista oli myös se, että henkilöstöstä 80 prosenttia koki voivansa vaikuttaa työtehtäviinsä. Henkilöstön eläköitymisestä, uusien työntekijöiden rekrytoninneista ja organisaatiomuutoksista johtunee pitkälti se, että henkilöstöstä 68 prosenttia koki työtahdin kiristyneen jonkun verran tai huomattavasti vuoden 2013 aikana. Henkilöstöstä 70 % koki työmotivaation hyväksi tai melko hyväksi. 80 % koki voivansa vaikuttaa työtehtäviinsä. Vuonna 2013 panostettiin erityisesti johdon ja henkilöstön välisiin säännöllisiin tiedotustilaisuuksiin. Toimitusjohtaja otti käyttöön muun muassa hallituksen ja valtuuskunnan kokousten jälkeiset aamuinfot. Osastopalavereja pidetään viikoittain ja kaikkien osastojen yhteisiä palavereja vähintään neljännesvuosittain. TYÖKYVYN TUKEMINEN, TYKY- JA VIRKISTYSTOIMINTA Turun Ylioppilaskyläsäätiössä kannustetaan henkilöstöä monin tavoin pitämään huolta omasta työkyvystään. Henkilöstön työterveyshuollosta vastasi Suomen Terveystalo Oy, jossa työterveyslääkärien- ja hoitajien lisäksi tiimiin kuuluvat työfysioterapeutti ja -psykologi. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Henkilöstön kehittäminen liittyy olennaisesti säätiön toiminnan kehittämiseen. Siihen vaikuttavat toisaalta säätiön strategian ja toiminnan tavoitteet, työn sisällön ja organisoinnin sekä teknologian muutosten asettamat vaatimukset ja toisaalta henkilöstön omat tarpeet kehittyä työssä. Henkilökunta osallistui oman alansa ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin ja asuntoyhteisöjen yhteisille neuvottelupäiville. Koko johtoryhmä tulee käymään vuorollaan pitkän esimieskoulutuksen. Koulutuspäiviä vuonna 2013 oli yhteensä 70. Säätiön työsuhteet ovat olleet tyypillisesti hyvin pitkiä. Tämä tarkoittaa, että niin sanotun hiljaisen tiedon määrä on merkittävän suuri. Vuosien aikana henkilöstöstä merkittävä osa siirtyy eläkkeelle (yhdeksän henkeä eli 40 prosenttia koko henkilöstöstä) aiheuttaen haasteen, miten saada heidän hallussaan oleva hiljainen tieto siirtymään uusille työntekijöille. Säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jossa tarvitaan jatkossa yhä laajempaa moniosaamista. Hyvä yhteishenki ja asiakkaista pursuava nuoruuden into tekevät TYSsiläisten työpäivistä mielenkiintoisia ja auttavat jaksamaan. Pitkien työurien salaisuus L uottamusvaltuutettu Tiina Immonen on ollut TYSsin palveluksessa vuodesta Samanlaisia työuria löytyy monilta muiltakin. Eläkkeelle jääneet sanovat, että parasta on ollut asiakaspalvelutyö, jossa näkee opiskelijoita. Suurin osa asiakkaistamme on nuoria, joten tässä työssä näkee joka päivä nuoruuden intoa. Siinä sivussa innostuu itsekin, Immonen nauraa. TYSsin työntekijöillä on hyvä henki toisista pidetään huolta ja uudet ihmiset otetaan hyvin vastaan. Viime vuosina monia TYSsiläisiä on siirtynyt eläkkeelle ja uusia tullut taloon. Pitkään talossa olleiden työntekijöiden osaamista pyritään siirtämään yhä paremmin uusille osaajille. Se vaatii yhteispeliä, jossa huomioidaan eri ikäisten tapa työskennellä ja omaksua asioita. Meillä on nyt hyviä suunnitelmia siitä, miten saamme ihmiset tutustumaan toisiinsa paremmin. Niihin kuuluvat esimerkiksi kahvitilaisuudet, jolloin eri osastoilla työskentelevät tutustuvat toisiinsa, sekä yhteiset virkistyspäivät. Lisäksi toimistolla on käytössä viikoittaiset, vaihtuvat keittiövuorot. Meillä on joka päivä yhteinen aamupalahetki vähän ennen yhdeksää, jolloin voimme jutella rauhassa ennen avaamista. Päivämme ovat usein niin hektisiä, ettei aikaa jää rupatteluun. Immonen kehuu, että tiedotus talon sisällä on noussut uudelle tasolle. Työntekijät pidetään ajan tasalla siitä, mitä toiminnassa tapahtuu ja mitä hallitus on päättänyt. Kiitosta saa myös se, että TYSsissä työssäjaksaminen on määritelty uudella tavalla. Meille on nyt muun muassa tarjottu työnantajan kustantamaa räätälöityä kunto-ohjelmaa, kertoo Immonen. HENKILÖSTÖ 15

16 Parhaimmillaan Kukasta tulee hyvin omaleimainen rakennus, jollaista ei ole Suomessa. LASSE VAHTERA, arkkitehti 16 KIINTEISTÖOSASTO

17 ENTISTÄ EHOMPIA KOTEJA Kestäviä ratkaisuja tarjouksissa ja taloissa KORJAUSRAKENTAMINEN/PERUSKORJAUS YLIOPPILASTALO B Ylioppilastalo B:n peruskorjaus saatiin päätökseen urakkasopimuksen mukaisesti ja asukkaat pääsivät muuttamaan kohteeseen syyslukukauden alussa. Kohteen pääurakoitsijana toimi Peab Oy, LVV-työt teki Vesijohtoliike Reiman Oy. Ilmanvaihtotöistä vastasi Saipu Oy ja sähkötyöt suoritti Proelman Oy. Aralle osoitettu, kohteen lopullinen kustannuserittely oli Vuoden 2013 aikana remontoitiin myös C-talosta keskeneräiseksi jäänyt kellarikerros. Uusitut varastot, polkupyöräsuojat ja pesulatilat valmistuivat kesällä HALISKYLÄ Haliskylän peruskorjaushankkeen suunnittelijat valittiin keväällä Varsinaista suunnittelutyötä tehtiin vuosi 2013 ja sitä jatketaan vuoden 2014 kesään asti. Kohteen suunnittelussa on paneuduttu huoneistojakomuutosten lisäksi erityisesti uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksiin. Ilmastoinnin lämmön talteenottojärjestelmien avulla saavutetaan rakennusmääräysten asettamat energiansäästövaatimukset. Maalämmön käytöstä kohteessa tehtiin kustannusselvitykset elokuussa Haliskylän 1. vaihe käsittää neljä rakennusta. Peruskorjauksen rakennuslupa jätettiin rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi joulukuussa Hanke julkaistiin Hilmassa Kaikkiaan 14 taloa käsittävän Haliskylän arvioitu kustannusarvio on Arkkitehtisuunnittelusta ja pääsuunnittelusta vastaa AD.CE Suunnittelu Oy, rakenne- ja LVI-suunnittelun sai tehtäväkseen RTC Vahanen Oy. Sähkösuunnitteluosuuden hoitaa Karawatski Oy. Urakoitsijat valitaan keväällä ja peruskorjaustyöt aloitetaan toukokuussa Peruskorjaus valmistuu syksyllä Y lioppilastalo B:n peruskorjausta toteuttanut Peab Oy onnistui hyvin tavoitteissaan rakennusmateriaalien kierrätyksessä. Turun Ylioppilaskyläsäätiö tulee entisestään korostamaan ja suosimaan valinnoissaan urakoitsijoita, jotka jo omassa toiminnassaan keskittyvät ympäristövastuun hoitamiseen. Alkavien peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteiden suunnittelijavalinnoissa painotetaan myös suunnittelutoimistojen vastuullisuutta ja ammattitaitoa ympäristöasioissa. Ylioppilaskylässä suoritettiin energiakatselmus lämmitysenergiatarpeen vähentämiseksi. Energiansäästötoimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan vuodesta 2014 eteenpäin. Ylioppilaskyläsäätiö käynnisti Reilers Oy:n kanssa laajan mittarointiprojektin, jossa kaikkiin säätiön omistamiin kiinteistöihin tehdään suunnitelmat huoneistokohtaisten vesi- ja sähkömittareiden asennusmahdollisuuksista. Suunnitelmat valmistuvat keväällä Ikituuriin vuonna 2011 rakennettu maalämpö on pienten alkuvaikeuksien jälkeen osoittanut toimivuutensa. Maalämpö tulee olemaan myös Aitiopaikan ja Haliskylän pääasiallinen lämmöntuottojärjestelmä. Lisäksi Aitiopaikkaan tullaan suunnittelemaan mittavat aurinkosähkö- ja aurinkolämpökentät. Haliskylässä pyritään suunnitellun maalämpöjärjestelmän lisäksi käyttämään aurinkopaneeleita. Maalämpöjärjestelmää kehitetään yhteistyössä Turku Energian kanssa niin, että kaukolämmön paluuvettä hyödynnetään lämpökaivojen lämmittämisessä. KIINTEISTÖOSASTO 17

18 Uusi vastuunjako asiakaspalvelussa TYSsin asiakaspalvelu jakautui kahteen tiimiin vuoden 2014 alusta. Helmikuun alusta asiakkaita palvelevat toimistolla asioidessa kiinteistö- ja vuokrauspalvelutiimit. Kiinteistöpalvelutiimille on keskitetty asukkaiden asumisenaikaiset ja muuttojenhallintaan liittyvät työtehtävät. Tämä mahdollistaa asiakkaille sujuvamman ja nopeamman palvelun sekä asumisaikana että poismuuton yhteydessä. Kiinteistöpalvelut vastaa pääasiallisesti vikailmoituksiin, sisään- ja poismuuttoon sekä kiinteistönhuoltoon ja kunnossapitoon liittyvästä asukasviestinnästä, asukasneuvonnasta ja mahdollisten pulmatilanteiden ratkonnasta. Vuokrauspalvelutiimi lähettää asuntotarjoukset ja tekee vuokrasopimukset. Lisäksi vuokrauspalvelu huolehtii avaimista ja varaavaimista sekä asumiseen liittyvästä asukasneuvonnasta ja ottaa vastaan esimerkiksi häiriövalitukset. Katso haastattelu asiakaspalveluuudistuksesta: VUOSIKORJAUKSET Arkkitehtikilpailun voitti Arkkitehdit Optiplan Oy:n KUKKA, joka on 175 huoneiston ja 8166 kerrosneliön nelikerroksinen uusiutuvaa energiaa hyväksikäyttävä opiskelija-asuntokohde. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin UUSTUOTANTO Uudisrakennushanke Aitiopaikasta järjestettiin arkkitehtikilpailu. Kilpailuun ilmoittautui 26 ehdokasta, joista 25 kelpuutettiin osallistumaan kilpailuun. Hyväksytyistä osallistujista arvottiin viisi toimistoa, jotka tekivät esityksensä palkintolautakunnalle. Osallistujat olivat Arkktehdit Optiplan Oy, ARRAK Arkkitehdit Oy, Kiiskilä Rautiola Rautiola Oy, ARK-house Arkkitehdit Oy, Linja Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto A-konsultit & Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy. Kilpailun voitti Arkkitehdit Optiplan Oy esityksellään Kukka. Kaavallinen tilanne valmistunee kesällä Tämän jälkeen valitaan hankkeen muut suunnittelijat, urakoitsijat valitaan vuoden 2015 aikana. Työt pyritään aloittamaan vuonna Jaksottaisissa korjauksissa edettiin tehtyjen ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Suurempia töitä olivat Auringonnousun vesikattokorjaukset ja Ylioppilaskylän I-vaiheessa tehdyt kylpyhuonekorjaukset. Erityistä huomiota kiinnitettiin Ylioppilaskylän ulkoalueiden viihtyvyyden parantamiseen viheralueiden hoitosuunnitelman mukaisesti. Pensaita ja puita poistettiin ja leikattiin sekä lasten leikkialueita kunnostettiin Ylioppilaskylän itäpuolella. KUNNOSSAPITO ISS Palvelut Oy jatkoi kiinteistöhuoltosopimuksen mukaisia kunnossapitotöitä Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistöissä. Kiinteistöhuollon nelivuotinen sopimuskausi päättyy elokuussa Uusien sopimus-/kilpailutusasiakirjojen tekeminen aloitettiin syksyllä Tulevaan huoltosopimukseen sisällytetään myös päivystystoiminnot. Viheraluetyöt eriytetään tulevassa sopimuksessa. ISS Palvelut Oy:n kanssa tehty uusi siivoussopimus on taannut hyvin sopimuksen mukaisen laadun. Huoneistokohtaiset korjaustyöt tekee NCC Rakennus Oy vuotisen sopimuksen mukaisesti. 18 KIINTEISTÖOSASTO

19 TYSsin uusi rakennushanke Kukka kohoaa Ylioppilaskylän viereen. Nyt tontilla on parkkipaikka, ehkä jo muutaman vuoden kuluttua moderni, energiapaalutettu opiskelija-asuntola. Kukka on nelisakarainen rakennus, jonka keskelle jää suojaisa sisäpiha. ENERGIA- TEHOKKUUS PUHKEAA KUKKAAN Uusi rakennus tulee kaupunkikuvallisesti vaativaan ympäristöön: tontti on kaupungin sisääntuloväylän varrella ja valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi luokitellun Turun Ylioppilaskylän vieressä. Uudisrakennuksesta järjestettiin tasokas arkkitehtuurikilpailu, jossa kriteereinä olivat muun muassa kaupunkirakennetta täydentävä, ympäristöön sopiva, omaleimainen suunnitteluratkaisu sekä energiatehokkuus. Kriteerit täytti arkkitehtitoimisto Optiplan Oy:n ehdotus Kukka. Ehdotuksessaan Optiplan päätyi nelisakaraiseen, pyöreäkulmaiseen rakennelmaan, jossa asuintalojen keskelle jää rauhaisa sisäpiha. Vaikka rakennus on muodoltaan epätavallinen ja mutkikas, se on silti hyvin yksinkertainen. Ehdotuksemme oli kilpailun yksinkertaisin. Siksi rakennuksen runko on myös kaikista ehdotuksista taloudellisin toteuttaa. Kukan asunnot ovat äärimmäisen simppeleitä, tehokkaita ja keskenään samankaltaisia. Ainoastaan rakennuksen ulkonurkkiin tulee erikoisempia asuntoja, joissa on pitkä pyöreäkulmainen parveke sekä suuret ikkunat. Sisänurkkiin taas rakennetaan asukkaiden yhteisiä tiloja, kertoo arkkitehti Lasse Vahtera Optiplanista. Energiapaalut tukevat ja tuottavat energiaa Kukan sydän on suojaisa yhteinen sisäpiha, jota halkovat kevyen liikenteen väylät. Sisäpihan puolella on hyödynnetty paljon puuta, kuten TYS toivoi. Puuverhoilua on muun muassa rakennuksen sivukäytävässä, jota pitkin kuljetaan asuntoihin. TYS toivoi lisäksi, että kohteessa hyödynnettäisiin energiainnovaatioita. Kukassa energiaa saadaan auringosta sekä viereisen TYS Ikituurin maalämpökaivoista. Kukkaan tulee energiapaaluja, jotka sekä toimivat kantavina rakenteina että ottavat maasta lämpöä. Näin osa rakennuksen tarvitsemasta energiasta saadaan paalujen avulla maalämpönä. Lisäksi Kukan katolle tulee aurinkokennoja. Vahteran mukaan esitetyt ehdotukset ovat tämän päivän tekniikalla ja taloudella realistisia kustannukset pysyvät kautta linjan kohtuullisina. Rakennus olisi paalutettava joka tapauksessa, joten miksi emme ottaisi lämpöä talteen maasta samalla, hän sanoo. Kukan vaatima asemakaavan muutos virallistettaneen syksyyn mennessä. Parhaimmassa tapauksessa rakentaminen voi alkaa keväällä Meistä oli hienoa, että TYS järjesti kilpailun rakennuskohteesta. Se osoittaa, että TYS halua saada hyvää aikaiseksi. Parhaimmillaan Kukasta tulee hyvin omaleimainen rakennus, jollaista ei ole Suomessa. Se istuu tähän paikkaan ja tähän aikaan, kehuu Vahtera. KIINTEISTÖOSASTO 19

20 Vi har åstadkommit rätt mycket genom att inleda samarbete med Åbo stad. HARRIET KLÅVUS, ledande koordinator för internationella enheten på Åbo Akademi 20 ASUNTO-OSASTO

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

HYYn asumispoliittinen linjapaperi Edustajiston hyväksymä 27.8.2014

HYYn asumispoliittinen linjapaperi Edustajiston hyväksymä 27.8.2014 HYYn asumispolitiikan päätavoitteet: Suomen kansallisen opiskelija-asuntopolitiikan pääpainon tulee olla pääkaupunkiseudun asuntotilanteen parantamisessa. Pääkaupunkiseudun (Helsinki-Espoo-Vantaa) opiskelija-asuntojen

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 O-P Lehtonen sairaanhoitopiirin johtaja Fakta: Sairaanhoitopiiri tarvitsee aiempaa enemmän vuosikatetta Milj. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 EVM-ohjelman 1. väliarvio Euroryhmä teki 25.5. periaatepäätöksen väliarvion hyväksymisestä Suurin osa väliarvion

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

AsuVa 27.-28.1.2014. Säätiön toiminnan, hallinnon ja organisaation esittely. Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö 23.1.2014 1

AsuVa 27.-28.1.2014. Säätiön toiminnan, hallinnon ja organisaation esittely. Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö 23.1.2014 1 AsuVa 27.-28.1.2014 Säätiön toiminnan, hallinnon ja organisaation esittely Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö 23.1.2014 1 Koasin toimintaa ohjaavat säätiölaki ja asetus sekä omat säännöt säätiö on varallisuusmassa,

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Ajankohtaista Ikä-Askesta

Ajankohtaista Ikä-Askesta Ajankohtaista Ikä-Askesta Jyväskylä 14.10.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden asumisoloja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi Kaupunginhallitus 377 19.09.2016 Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi 871/14.01.00.06.01/2016 KH 377 Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esitys

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot